Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!"

Transkript

1 Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Yýllardýr patronlar sýnýfý tarafýndan eziliyor, horlanýyor, sömürülüyoruz. Mücadelemizle kazandýðýmýz haklar bir bir gaspediliyor. Örgütlenmemizin ve sendikalaþmamýzýn önüne binbir türlü engel çýkartýlýyor. Zorunlu ve fazla mesailerle günde saat, iþ güvenliði ve güvencesinden yoksun çalýþýyoruz. Karþýlýðýnda ise sefalet ücretine mahkum ediliyoruz. Tüm bu saldýrýlar karþýsýnda ise daðýnýk ve örgütsüzüz. Büyük bir çoðunluðumuz yanýbaþýmýzda çalýþan iþçiyle sýnýf kardeþi olduðumuzu unutuyor. Sermaye düzeninin Kürt- Türk, Alevi-Sunni, laik-islamcý vb. þekillerde yarattýðý sahte ayrýmlara kanýyor. Hepimiz þunu çok iyi bilmeliyiz ki bizim daðýnýklýðýmýz ve örgütsüzlüðümüz devam ettiði sürece sömürü çarklarý dönmeye, kölelik koþullarý daha da aðýrlaþmaya devam edecektir. Ama bizler biliyoruz ki birbirimize güvendiðimizde, birlik olduðumuzda, örgütlendiðimizde bu durumu tersine çevirebiliriz. Çünkü iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu ancak ve ancak bizlerin eseri olacaktýr. Ýþte bunun için aylar öncesinde çeþitli fabrika ve atölyelerde çalýþan bir grup sýnýf bilinçli iþçi olarak biraraya gelmiþ, ortak sorunlarýmýza ortak çözümler üretmek için Ümraniye Ýþçi Kurultayý çalýþmalarýný baþlatmýþtýk. Kurultayda da görüldü ki en önemli ihtiyacýmýz kendi gücümüze ve sýnýf kardeþlerimize duyduðumuz güvensizliði aþmaktýr. Birlik olup tek bir vücut gibi hareket edebilmektir. Kurultayda güvensizlik sorununu aþabilmek ve yaþadýðýmýz diðer sorunlara çözüm üretebilmek için bir dizi karar aldýk. Ne yapmalýyýz? Öncelikle zaman kaybetmeden kaç kiþi olursak olalým iþyerlerimizdeki tüm öncü iþçi arkadaþlarýmýzla biraraya gelmeli, örgütlenme çalýþmasý baþlatmalýyýz. Birlikte tartýþacaðýmýz, karar alacaðýmýz ve bu kararlarý birlikte uygulayacaðýmýz platformlar, komiteler, komisyonlar kýsaca taban örgütlülükleri oluþturmalý, adýmlarýmýzý örgütlü bir þekilde atmalýyýz. Bu örgütlülükleri güçlendirmeli ve yaygýnlaþtýrmalýyýz. Sadece kendi iþyerimizde deðil bölge düzeyinde de diðer sýnýf kardeþlerimizle ortak hareket etmemizi saðlayacak araçlar haline getirmeliyiz. Çünkü iþyeri ve fabrikamýzda verdiðimiz mücadeleyi

2 2 diðer sýnýf kardeþlerimize taþýyamadýðýmýz, deneyim ve kazanýmlarýmýzý onlarla ortaklaþtýramadýðýmýz zaman elde edilen kazanýmlarýn da bir garantisi olmuyor. Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için adýmlarýmýzý sýklaþtýrmalýyýz. Gerçekleþtireceðimiz eðitim seminerleri, sendikalaþma çalýþmalarý, sigorta, iþ güvencesi ve diðer tüm sorunlarýmýzý çözmek için atacaðýmýz adýmlarla mücadelemizi ve örgütlülüklerimizi güçlendireceðiz. Ve bizler biliyoruz ki; örgütlülüklerimize sahip çýktýðýmýzda, birliðimizi saðlayýp sýnýf dayanýþmasýný güçlendirdiðimizde, grev ve direniþleri etkin birer silah olarak kullanabildiðimizde hiçbir güç önümüzde duramaz. Öncü iþçiler bir adým öne! Tüm bunlar için ise sorunlarýna duyarlý, öncü iþçiler biraraya gelip ilk adýmý atmalý, diðer sýnýf kardeþlerine önayak olmalýlar. Hepimiz sorunlarýmýzýn farkýndayýz. Ancak bir þeylerin deðiþmeyeceðini, yalnýz olduðunu düþünen sýnýf kardeþlerimiz ilk adýmýn atýlmasýný bekliyorlar. Yani görev öncelikli olarak sýnýf bilinçli öncü iþçilere düþüyor. Þimdi kurultayýmýzýn en önemli kararlarýndan biri olan bölge iþçilerinin birliðini saðlayacak bir platform çalýþmasý baþlatmýþ durumdayýz. Bu platform ile ayný safta mücadele edecek, "Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" þiarýný yükselterek sýnýf kardeþlerimize mücadele çaðrýsý yapacaðýz. Seni de bu çabaya ortak olmaya, bir adým öne çýkmaya çaðýrýyoruz. Öyle hemen "olmaz!" demeyin. Önce bir ilk adýmlarýmýzý atalým. Adým atmaya baþlayýnca arkasýnýn nasýl geldiðini siz de göreceksiniz. Bizleri patronlar sýnýfýnýn kölesi haline getiren zincirlerimizden baþka kaybedecek bir þeyimiz kalmadý. O halde neden çekinelim, neden korkalým? Zincirlerimizi kýrdýðýmýz koþullarda kazanabileceklerimizi düþünelim. Bir kez daha tüm sýnýf kardeþlerimizin, özellikle de duyarlý, öncü iþçilerin önünde bu çabaya ortak olmak görev ve sorumluluðu duruyor. Sermayenin saldýrýlarýna "DUR!", sendikalarýmýzýn baþýna çöreklenmiþ ihanet çetelerine "DEFOL!" diyen, iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu için mücadele edilmesi gerektiðine inanan tüm iþçileri; Önaysan'da, Sinter Metal'de, Packard'da, Ünsa'da, Umur'da ve daha adýný sayamadýðýmýz onlarca fabrikada çalýþan sýnýf bilinçli öncü iþçileri bir adým öne çýkmaya çaðýrýyoruz. Sýnýf bilinçli iþçiler

3 3 Söz ve karar hakkýmýzý kullanýyoruz, Taban örgütlülüklerimizi yaratýyoruz! Metal Ýþçileri Komitesi nin Ümraniye Ýþçi Kurultayý'na sunduðu tebliðde taban örgütlülükleri þu þekilde formüle edilmiþti; "Ýþçilerin özgün ve genel sorunlarý konusunda söz ve karar sahibi olduðu, süreçlere aktif ve bilinçli katýlýmlarýnýn saðlandýðý, eylem ve mücadele birliðimizin somut ifadesi olan, temelde sýnýf bilincine dayalý taban örgütlenmesi...". Yani taban örgütlülüðünün bir biçimi ve ifadesi olan iþçi platformlarý için, iþçilerin söz ve karar sahibi olduklarý demokratik bir iþleyiþe sahip örgütlenmelerdir diyebiliriz. Ýþçilerin birliklerinde, taban örgütlenmelerinde demokratik iþleyiþ neden bu kadar önemlidir? Birincisi ve en önemli nedenlerinden biri; platformlarda kararlarýn ortak alýnmasýdýr. Bunun neden önemli olduðunu yaþanmýþ sendikal örgütlenme deneyimleri üzerinden anlatmak istiyorum. Bir fabrika ya da iþletmede yürütülen sendikal örgütlenme çalýþmasýnda, kararlar iþçilere raðmen sendika yönetimleri tarafýndan alýndýðý zaman söz, karar ve inisiyatif sendikal bürokrasiye geçer. Bugün için sendikalarýn ihanette sýnýr tanýmayan, iþçi sýnýfýnýn sorunlarýndan ve mücadelesinden kopmuþ sendikal bürokrasi tarafýndan iþgal edildiði gözönüne alýnýrsa, alýnan kararlarýn çoðu zaman iþçilerin çýkarýna hizmet etmeyeceði açýktýr. Ýþçilerin güvendiði ve kendi temsilcisini seçtiði, yeri geldiðinde seçtiði temsilcisini hýzlý bir þekilde görevinden alma yetkisinin iþçilerde olduðu bir iþleyiþ bu tür ihanetleri engellemenin önemli bir adýmý olacaktýr. Düþünün ki bazý sendikalarda iþçiler kendi temsilcilerini dahi seçememekte, temsilciler sendika yönetimleri tarafýndan atanmaktadýr. Ýþçilerin gerçekten "söz, karar ve inisiyatif sahibi" olduklarý demokratik bir iþleyiþ platformlarý bu tehlikeden koruyacaktýr. Ýkincisi; karar alma süreçlerine ve tartýþmalara aktif bir þekilde tabandan katýlýmýn saðlanmadýðý bir iþleyiþte "eylem, irade ve mücadele birliði" olamaz. Tabanýn karar alma süreçlerine katýlmadýðý bir iþleyiþte, iþçiler edilgen bir konumda kalýr. Çoðu zaman sadece söyleneni yapan bir duruma gelir. Bu tarz mevcut örgütlülüðü yozlaþtýrýr, kendi gücüne ve mücadeleye güvensizleþtirir, kýsýrlaþtýrýr ve bir süre sonra tükeniþine neden olabilir. Öncelikle bölge iþçilerine yönelik çalýþmanýn planlamasýný en geniþ katýlýmlý toplantýlarla yapmalýyýz. Kendi temsilcilerini seçen, tabana doðru alt örgütlülüklerini oluþturan, "özgün ve genel sorunlarý konusunda" tartýþan ve kararlar alan toplantýlarla bu baþarýlabilir. Tartýþmalar açýk bir þekilde yapýlmalý ve kararlar "ikna yöntemiyle" alýnmalýdýr. Eðer karar alýnmasý noktasýnda ciddi bir týkanma yaþanýyorsa kararlar, oylama yapýlarak alýnmalýdýr. Bunun için salt çoðunluk yeterlidir. Burada gözetilmesi gereken önemli bir nokta var! Bizim yöntemimiz ikna olduðununa göre, bir noktada anlaþmazlýk varsa ve eðer tartýþma tüketilmiþse oylama yapýlmalýdýr. Tersi bir durum azýnlýkta kalan arkadaþlarýmýza bir dayatma olacaktýr. Platformlarda önemli kararlarda fikir birliði saðlanmalý ve oylama yapýlarak alýnmalýdýr. Ayný þekilde çalýþmanýn daha pratik bir þekilde sürdürülebilmesi için çalýþma alanlarýndan, iþyerlerimizden doðru temsilcileri de seçmeliyiz. Böyle bir iþleyiþ iþçi platformlarýnýn çalýþmalarýnýn sürekliliðini saðlayacak, emeðimizi güvence altýna alacaktýr. Son söz olarak Kurultayý örgütlerken yükselttiðimiz "Söz, karar, inisiyatif iþçilerin!" þiarý taban örgütlülüklerimizin de þiarýdýr! Söz, karar, insiyatif iþçilerin! Sýnýf bilinçli bir metal iþçisi Sýnýfýn inisiyatifi için... Ýþçi sýnýfýnýn birleþmesini saðlamaya, en temel yakýcý sorunlar üzerinden yürütülecek bir çalýþma ile baþlanabilir. Ýþyeri ve çalýþma koþullarýnýn çözümünü hedefleyen bir platform ile adým atýlabilir. Giderek günlük yaþam içerisinde karþýlaþýlan, bizi çok yakýndan ilgilendiren hayat pahalýlýðý, yoksulluk vb. sorunlarý da kapsayan sorunlara karþý refleks geliþtirebilecek þekilde sýnýfýn inisiyatifi þarttýr. Ýþçilerin kendi sýnýf bilincini daha çok kavramaya, onu eðitmeye dayanan bir platform yakýcý bir ihtiyaçtýr. Ýþte böyle hareket edebilecek bir iþçi platformunun örgütlenmesi herþeyden önce ileri iþçilerin sorumluluðudur diye düþünüyorum. ÝMES'ten bir iþçi

4 4 ÝMES'te sigortasýz tek bir iþçi kalmayacak! ÝMES'teki atölyelerde çalýþan binlerce iþçinin ortak sorunlarýndan biri de sigortadýr. Oysa ki sigorta, iþçinin ve ailesinin saðlýk ve emeklilik güvencesidir. Eðer sigortasýzsak, saðlýk masraflarýný cebimizden karþýlamak zorundayýz. Bize reva görülen sefalet ücreti, temel ihtiyaçlarýmýza dahi yetmezken saðlýða para ayýrabilmek neredeyse imkansýzdýr. Emekli olabilmemiz için de sigortalý olmamýz gerekmektedir. Üstelik sigorta primleri, açlýk ve yoksulluk sýnýrýnýn oldukça altýnda olan ücretlerimizden kesilmektedir. Son olarak yasalaþtýrýlmasý planlanan Genel Saðlýk Sigortasý'yla (GSS) birlikte, SSK, Bað- Kur, Emekli Sandýðý tasfiye edilerek tek bir çatý altýnda toplanacak. Primini ödemeyenler GSS'den yararlanamayacak. Yararlananlar da sýnýrlý tedavilerden faydalanacak. GSS kapsamýnda yeralmayan saðlýk tedavileri için sürekli ek para ödemek zorunda kalacaðýz. Emekli olmak için gerekli olan prim ödeme gün sayýsý 7 binden 9 bine çýkarýlacak. Sosyal güvenlik kurumlarýnýn birleþtirilmesi ile emekli maaþlarý daha da düþürülecek. Yani GSS ile birlikte herkes paralý saðlýk hizmetinden yararlanabilecek. Sosyal güvenlik düzenlemeleri ile de ancak mezarda emekli olabilecek. Tüm bunlardan da anlaþýlacaðý gibi sigorta hakký sadece sigortasýz çalýþanlarýn deðil, ayný zamanda tüm iþçileri kapsayan bir sorundur. ÝMES'te çalýþan öncü-ilerici iþçilerin kurduðu ÝMES Ýþçileri Komitesi olarak, iþçi sýnýfýna yöneltilen bu saldýrýlara kendi cephemizden bir yanýt verebilmek için bir çalýþma planlýyoruz. Ümraniye Ýþçi Kurultayý sonuç bildirgesinde yeralan "ÝMES'te sigortasýz tek bir atölye ve iþçi kalmayacak!" þiarýný pratik olarak da gerçekleþtirebilmek sorumluluðu ile hareket ediyoruz. Bu doðrultuda çalýþmamýza ilk önce ÝMES'te sigortasýz iþçi çalýþtýran fabrika ve atölyelerin tespiti ile baþlayacaðýz. Anket, bildiri vb. araçlarýn kullanýmýný toplantýlar ile birleþtireceðiz. 3 ay boyunca sürdüreceðimiz çalýþmamýz boyunca sigortasýz iþçi çalýþtýran fabrika ve atölyeleri teþhir edeceðiz. Bu yerleri Bölge Çalýþma Müdürlükleri'ne þikayet ederek suç duyurusunda bulunacaðýz. Ayrýca Genel Saðlýk Sigortasý'na karþý tepkiyi de örgütlemeye çalýþacaðýz. Sigortasýz çalýþma ÝMES'teki tüm iþçilerin sorunu ise, bunu çözecek olan da ÝMES iþçileridir. Sigortalý-sigortasýz tüm ÝMES iþçilerini yürüteceðimiz çalýþmalara aktif olarak katýlmaya çaðýrýyoruz. ÝMES Ýþçileri Komitesi

5 "Ýnsanca yaþamaya yetecek vergiden muaf asgari ücret istiyoruz!" 5 11 Aralýk'ta gerçekleþtirdiðimiz Ümraniye Ýþçi Kurultayý'nda aldýðýmýz kararlardan biri de "asgari ücretle" ilgili etkin bir çalýþma örgütlemekti. Sýnýf bilinçli iþçiler olarak ilk önce "Ýnsanca yaþamaya yetecek vergiden muaf asgari ücret istiyoruz!" talebiyle bir imza kampanyasý gerçekleþtirdik. ÝMES A Kapýsý ve Dudullu Sabit Pazarý'nda açtýðýmýz standlarda imza toplarken, sözlü olarak asgari ücrete yapýlan zammý teþhir ettik. Ýmza standlarýmýzda asgari ücretin belirlenmesinin hemen ardýndan hazýrladýðýmýz bildiriyi daðýttýk. Ýmza metinlerini iþyerlerine de taþýdýk. Fabrikalardan, iþletmelerden de imza topladýk. Ayrýca bölge iþçilerinin oturduðu semtlerde kahvelere giderek sözlü ajitasyon eþliðinde yaygýn bir þekilde imza topladýk. "Yoksulluk sýnýrý Ytl, Açlýk sýnýrý 523 Ytl, asgari ücret 380 Ytl! Sefalet ücretini kabul etmeyelim!" þiarlý afiþleri OSB ve çevresine yaptýk. 22 Ocak tarihinde OSÝM-DER'de "Ocak zamlarý ve sýnýf tavrý" gündemli bir iþçi toplantýsý gerçekleþtirdik. Bu toplantýda ücretlerin belrlenmesi konusunda öncü iþçilere düþen sorumluluklarý tartýþtýk. Toplantýda ücretlerin belirlenmesinde taraf olabilmek için iþyeri örgütlülüklerinin yaratýlmasýnýn önemli ve zorunlu olduðu belirtildi. Tüm öncü iþçilerin iþyerlerinde yaþadýklarý sorunlara ve geliþmelere bu gözle bakmasý ve 6. ayda ücret zamlarý belirlenirken yaþanacak tartýþmalara bugünden hazýrlanmasý gerektiði vurgulandý. ÝMES'ten bir iþçi

6 6 Son bir ayda iþ cinayetlerinde 17 iþçi yaþamýný yitirdi! Medyada haber konusu olmaktan öteye gidemeyen iþ kazalarýnda 17 iþçi kardeþimizi kaybettik. Her yýl binlercemizin canýna malolan kazalar, gerekli önlemlerin alýnmamasý sonucu yaþanmaktadýr. Kazayý önlemek için alýnacak önlemler ek bir masraf olarak görüldüðü için patronlar bu önlemleri almaktan geri durmaktadýr. Bu nedenle yaþananlar kaza olmaktan çýkarak cinayet haline gelmektedir. Birçok kaza ölüm ve sakatlýkla sonuçlanmaktadýr. Sermaye için iþçinin deðeri bir makine kadar bile deðildir! Son bir ayýn tablosu bunu yeterince açýklýyor: * Bursa'da 29 Aralýk günü akþam vardiyasý sonrasý mesaide çalýþan biri hamile beþ kadýn iþçi, tekstil fabrikasýnda çýkan yangýnda yaþamýný yitirdi. Ýþçilerden ikisi, 15 ve 16 yaþýnda çocuk iþçilerdi. Patron, sigortasýz ve asgari ücretle çalýþan 15 yaþýndaki Ayþe Deniz Dalan ile 18 yaþýndaki Sadife Düdüþ'ü ölümünden 4 gün sonra sigortalý yaptý. * Bursa'dan sonra Ýstanbul Ýkitelli'de de 5 Ocak'ta çýkan yangýnda, 3 iþçi yaþamýný yitirdi. * Bir ay içersinde üçüncü fabrika yangýný Ümraniye'de gerçekleþti. Bu yangýnda da iþ güvencesinden yoksun çalýþan 5 iþçi öldü. * Ýstanbul Küçükçekmece'deki bir parfüm deposu yangýnýnda 2 iþçi yaþamýný yitirdi. * 23 Ocak günü, Muallimköy'de kurulu Atermit Endüstri ve Ticaret AÞ'de çalýþan 32 yaþýndaki Zihni Çelik, raylý sistemle malzeme taþýndýðý sýrada, malzeme ile fýrýn arasýna sýkýþarak öldü. * Ve son olarak, Rahmi Koç'a baðlý RMK Tersanesi'nde çalýþan Selamettin Erol, 27 Ocak'ta forklift makinesinin altýnda kalarak yaþamýný yitirdi. Bu cinayetlerin sorumlusu sermaye sýnýfýdýr. Kasalarýndan ve kârlarýndan baþka bir þey düþünmeyen kan emici asalak patronlardýr. Gerekli önlemleri bilerek almamaktadýrlar. Güvenlik tedbirlerinin alýnmasýný isteyen iþçiler ise ya susturulmakta, ya da kapý dýþýna atýlmaktadýr. Elimizikolumuzu kaybedebileceðimizi bile bile bozuk preslerde, enjeksiyon makinalarýnda çalýþtýrýlýyoruz. Bölgemizde de kazalar sonucu ölen ve sakat kalan onlarca sýnýf kardeþimiz bulunuyor. Geçen yýl DES Sanayi Sitesi'ndeki havai fiþek deposunda meydana gelen patlamayý hatýrlamak yeterlidir. Ya da iþ kazalarý konusunda sicili bir hayli kabarýk olan ÖNAYSAN'ý... Son bir aylýk tablo, bir katliam tablosudur ayný zamanda. Bu cinayetlerin son bulmasý, gereken önlemlerin alýnmasý diðer haklarýmýzda olduðu gibi mücadeleyle mümkündür. Kimseden özellikle sermeyeden bu önlemleri almasýný beklememeliyiz. Onlar için önemli olan kârlarýdýr. Kârlarýnýn düþmesine neden olacak herþeye karþý dururlar. Çünkü onlar için bir iþçinin bir iðne kadar deðeri yoktur. Ne de olsa ucuz iþgücü çoktur dýþarda. Bir can ölmüþ, bir can daha sakat kalmýþ onlarýn sorunu deðildir. Onlarýn tek sorunu nasýl daha ucuza iþçi çalýþtýrýrým, iþçi maliyetlerini nasýl daha fazla düþürürüm diye hesap yapmaktýr. Yoksa eskimiþ, kaza yapma riski yüksek bir makineye neden bakým ve onarým yapmasýnlar! Neden ölüm ve sakatlanmalarý en aza indirmek için önlem almasýnlar! Sermaye sýnýfý sadece önlem almayarak suçlu deðildir. Kazalar sonucu sakat kalan iþçiler üretim dýþýna itilmektedir. Sosyal olarak kaza geçiren iþçiyi koruyan hiçbir önlem yoktur. Sað eli %50 oranýnda iþ göremez olan bir iþçi iþ bulamamakta ve kesin olarak yoksulluða itilmektedir. Kazalarýn en kötü sonuçlarýndan biri de budur! Kazalar sonucu ölmek, sakat kalmak, iþsiz kalmak istemiyorsak, sermaye sýnýfýnýn gerekli önlemleri almasý için baský oluþturmalý; kazalar sonucunda sakat kalan iþçilere iþ güvencesi ve gelecek saðlanmasý için mücadele etmeliyiz! OSB'den bir iþçi

7 7 Direnen TEKEL iþçisiyle dayanýþmayý yükseltelim! Sermayeye birleþik gücümüzü gösterelim! TEKEL iþçisi yalnýz deðildir! Sermayenin özelleþtirme saldýrýsýnýn en önemli hedeflerinden biri TEKEL'di. Çünkü uluslararasý sigara ve tütün tekelleri bu ülkenin tütün üretimini yýkýma uðratýp yoketmek, tütün ve sigara pazarýný bütünüyle ele geçirmek istiyorlardý. Sermayeye hizmet için iktidara gelen, hepsi de ÝMF'den emir alarak hareket eden hükümetler yýllar boyunca, tütün üreticilerini yýkýma uðratmak, TEKEL'i bitirmek, tütün ve sigara pazarýný emperyalist tekellere açmak için uðraþtýlar. Þimdi son darbeyi indirmek istiyorlar. AKP hükümeti, sigara fabrikalarý ile 50 kadar yaprak tütün iþletmesini kapatmak için harekete geçti. Bu planýn hayata geçmesiyle yüzbinlerce tütün üreticisi, artýk bu iþten ekmek yiyemeyeceði için tütüncülüðü býrakýp göç etmek zorunda kalacak. Göç edenler büyük kentlerin yoksul varoþlarýndaki iþsizler ordusuna katýlacaklar. Yine binlerce TEKEL iþçisi de iþsiz kalacak ve týpký tütün üreticileri gibi önce göç kervanýna, ardýndan iþsizler ordusuna dahil olacak. Tabii bu arada tüm sosyal haklarý gaspedilmiþ, örgütlülükleri daðýtýlmýþ, gelecekleri çalýnmýþ olacak. Bugüne kadar yaþadýklarý yýkým nedeniyle özelleþtirmenin ne anlama geldiðini çok iyi bilen TEKEL iþçisi bu son saldýrýyý yanýtsýz býrakmayacaðýný gösterdi. Hükümetin kapýsýna kilit vurmak istediði Adana Sigara Fabrikasý iþçileri ekmeklerine ve onurlarýna sahip çýkmak için günlerdir fabrikalarýnda yatýp kalkýyorlar. "Bizim buradan ölümüz çýkar!" diyerek TEKEL'i tasfiye planýnýn iptal edilmesini istiyorlar. Malatya Sigara Fabrikasý'ndaki iþçiler de ayný amaçla çeþitli eylemler gerçekleþtiriyorlar. TEKEL'e baðlý diðer fabrika ve iþletmelerdeki iþçiler de, Adana ve Malatya'nýn ardýndan sýranýn kendilerine geleceðini biliyorlar. Onlar da eylemli sürece baþladýlar. TEKEL'de örgütlü Tek Gýda-Ýþ Sendikasý da iþçilerin mücadele çaðrýsýna nihayet kulak verdi. "Sonuçlarý her ne olursa olsun" sonuna kadar direnileceðini ve bunun için her türlü eylemin hayata geçirileceðini açýkladý. Kýsacasý TEKEL iþçisi ayakta. TEKEL iþçisi ekmeðini ve onurunu savunmak için, özelleþtirme talanýna dur demek için direniyor. Bundan tam bir yýl önce SEKA iþçisinin yükselttiði direniþ bayraðý þimdi TEKEL iþçisinin elinde. Fakat SEKA'da yaþanan deneyimlerin gösterdiði gibi, ne kadar kararlý olursa olsun TEKEL iþçisinin sermayenin örgütlü gücü, kapsamlý saldýrýsý karþýsýnda kendi baþýna sonuç almasý mümkün deðildir. TEKEL'in tasfiyesinin engellenmesi, ÝMF patentli özelleþtirme ve yýkým politikalarý önünde güçlü bir set oluþturulmasýna, kýsacasý tüm iþçi ve emekçilerin birleþik mücadelesine baðlýdýr. Kaldý ki TEKEL iþçisi, ÝMF ve emperyalist tekeller tarafýndan dayatýlan özelleþtirmeye, yýkým politikalarýna karþý direnmektedir. Onlarýn karþý çýktýðý yýkým politikalarý ayný zamanda bütün iþçi ve emekçileri tehdit etmektedir. TEKEL fabrikalarýný kapatmaya çalýþan AKP hükümeti, bütün iþçi ve emekçilere karþý düþmanca politikalar izlemektedir. Dolayýsýyla TEKEL iþçileri ÝMF politikalarýndan ve AKP hükümetinin uygulamalarýndan zarar gören bütün iþçi ve emekçiler adýna da mücadele etmektedir. Dolayýsýyla þimdi bütün iþçi ve emekçilerin, ÝMF patentli yýkým saldýrýlarýna karþý olan bütün güçlerin omuzlarýndaki görev, TEKEL iþçisine ve onun yaktýðý direniþ ateþine sahip çýkmaktýr. TEKEL iþçisiyle dayanýþmayý büyütmektir. Öyleyse direnen Tekel iþçisinin mücadelesine sahip çýkalým. Sahip çýktýðýmýz þeyin kendi onurumuz ve geleceðimiz olduðu bilinci ile davranalým. Adana iþçi ve emekçilerinin sergilediði dayanýþmayý her yere yayalým. Sermayeye iþçi ve emekçilerin gerçek gücünü gösterelim. Yaþasýn sýnýf dayanýþmasý! Kurtuluþ yok tek baþýna, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

8 8 Madem ki yaþamýn yarýsý bizim, kavganýn yarýsý da bizim olmalý! Fabrikalarda, atölyelerde, iþletmelerde çalýþan iþçi-emekçi kadýnlarýz. Bu düzende ezilen, çifte sömürü ve baskýya maruz kalan, kadýn elimiz, ana elimiz, üretken elimizle yaþamýn yarýsýný oluþturuyoruz. Ýþçi-emekçi kadýnlar olarak bugün sahip olduðumuz bir dizi hakký, geçmiþte kadýn iþçi kardeþlerimizin canlarý pahasýna verdikleri mücadeleye borçluyuz. Günümüzde bu haklarýn çoðunu, üstelik kapitalistlerin yasalarýna can bedeli mücadelemizde yazdýrdýðýmýz halde kullanamýyoruz. Bizler haklarýmýzý korumak, sahip çýkmak için neler yapýyoruz? Susarak mý, boyun eðerek mi hak talep ediyoruz? Eðer yoksullukta diðer sýnýf kardeþlerimizle ortaklaþýyorsak, neden mücadelemizde de ortaklaþmayalým... Fabrikalarda, atölyelerde, iþyerlerinde aþaðýlanan kadýn iþçi ve emekçilerin bu davranýþlara artýk dur demesinin vakti gelmedi mi? Sorunlarýmýz erkek iþçilerle ayný. Düþük ücretle çalýþtýrýlýyoruz. Birçoðumuz sigortadan yoksunuz. Çalýþma saatleri uzatýldýkça uzatýlýyor. Saatlerce çalýþmanýn ardýndan bir de zorunlu mesailere kalýyoruz. Yanyana çalýþtýðýmýz sýnýf kardeþlerimizle aramýzda rekabet yaratmaya çalýþýyorlar. Prim adý altýnda sinsice oyunlar oynanýyor. Herhangi bir rahatsýzlýðýmýz, hastalýðýmýzda izin isterken dahi, aþaðýlanýp hor görülüyoruz. Erkek iþçilere oranla daha yavaþ çalýþtýðýmýz iddia edilerek üzerimizde baský uygulamaya çalýþýyorlar. Önceki dönemlere göre daha ucuz çalýþtýrýlýyoruz, eðitimde de, çalýþma yaþamýnda da geliþmemiz engelleniyor. Ýþten sonra evin sorumluluðu biniyor sýrtýmýza. Saatlerce çalýþtýktan sonra bir de evde çalýþýyoruz. Fabrikada, atölyede, iþyerinde ücretli köle olarak çalýþan biz emekçi kadýnlar, evde ücretsiz köle olarak çalýþýyoruz. Çocuðu olanlarýmýz için ise yaþam giderek daha da zorlaþýyor. Çocuðu olanlar ya akrabalarýna býrakýyor ya da iþten ayrýlmak zorunda kalýyor. Hem iþçi hem de kadýn olarak karþý karþýya kaldýðýmýz çifte baský, sömürü ve eþitsizlik kaderimiz, deðiþmez alýnyazýmýz olarak görülüyor. Ancak iþçi sýnýfýnýn mücadele tarihi bize kadýn iþçilerin sorunlarýna sahip çýktýklarýnda, haklarý için mücadeleye atýldýklarýnda özgürleþtiklerini ve haklarýný kazandýklarýný gösteriyor. Týpký 8 saatlik iþgünü, eþit iþe eþit ücret, genel oy hakký için yürütülen mücadelelerde olduðu gibi... Kadýn iþçilerin, iþçi sýnýfý mücadelesinde ön saflarda yeraldýðý günlerin baþýnda 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü geliyor. Bundan tam 149 yýl önce 8 Mart 1857'de New York'lu 40 bin dokuma iþçisi kadýn, uzun çalýþma saatleri ve kötü çalýþma koþullarýna baþkaldýlar. Yine 1886 yýlýnda Amerika'da dokuma iþçisi kadýnlar, 8 saatlik iþgünü, eþit iþe eþit ücret, sendikalaþma ve oy hakký için mücadeleyi yükselttiler. Direniþ sýrasýnda polisin çýkardýðý yangýnda 118 kadýn iþçi yaþamýný yitirdi yýlýnda 2. Enternasyonal'e baðlý Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý'nda 8 Mart "Dünya Emekçi Kadýnlar Günü" olarak kabul edildi. O günden beri tüm dünyada kadýn-erkek iþçi ve emekçiler tarafýndan bir mücadele günü olarak kutlanmaktadýr. 8 Mart, baþta kadýn iþçiler olmak üzere tüm iþçi ve emekçilerin birleþtiðinde, örgütlü mücadele verdiðinde patronlar sýnýfýna nasýl diz çöktürüleceðinin somut göstergesidir. Ayný zamanda 'saçý uzun aklý kýsa' denilen, deðer verilmeyen, ikinci cins olarak görülen, horlanan kadýnýn, nasýl bir mücadele gücüne sahip olduðunu göstermektedir. Yeni 8 Martlar'ý yaratmak, kadýn iþçilerin sahip olduklarý bu gücün farkýn varmalarý ve kadýn-erkek birarada verecekleri örgütlü mücadele sonucu olacaktýr. Öyleyse tüm kadýn iþçileri, geleceðimiz ve özgürlüðümüz için bu gücü büyütmeye çaðýrýyorum. OSB'den bir kadýn iþçi

9 9 Era Elektronik'te yeni yýl kutlamasý... Yeni yýl konuþmasýnýn düþündürdükleri ve gösterdikleri! Her yerde olduðu gibi ERA Elektronik'te de yeni yýla bir kutlamayla girildi. Eski iþçilerin söylediðine göre böylesi ilk defa yapýlýyordu. 16:30 çay paydosunda pasta ve koladan oluþan ikram sunuldu. Bu kutlamada tüm ERA personeli tam tekmil hazýrdý! Tabii ki patronlar da! ERA patronu sayýn Mete "Bey", "Sesi güzel biri varsa türkü-þarký söylesin ya da fýkra anlatsýn neþemiz yerine gelsin" dedi. Oldukça "þirin" pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Tabii biz iþçilerde çýt yok. Çünkü, üretimde bizimle "muhatap" olmayan, olmaya kalkýþtýðýmýzda bizi tersleyen biri (üstelik patronumuz!) karþýsýnda öyle hemen rahatlamamýzý kimse beklememeli! Ne þarký söyleyen oldu ne de fýkra anlatan. Sýra Era patronunun geçen yýl deðerlendirmesi ve yeni yýl temennilerine geldi. Uzunca bir süre sürekli iþlerinin artýðýný, yeni müþteriler kazandýðýný anlattý. Büyümeye örnek olarak depoda çalýþan bir arkadaþtan 2004 ve 2005 yýlý verilerini istedi. Cevap þu oldu: 2004'te adet iþ, 2005'te 1500'ü aþan sayýda iþ yapýldý. Katýldýðý fuarlarý ve Mýsýr gezisini de anlatan patron Mýsýr'da otomotiv sektöründe ERA'nýn ürettiði ürünlerin yoðun bir þekilde kullanýldýðýný, hatta "biz de EFA olan bir lambanýn orada ERA LAMP yani Era lambasý" diye geçtiðini söyledi. Ýhracatta da ciddi geliþmeler kaydetmiþ Era Elektronik AÞ! Kýsacasý 2005 yýlý iþlerin çoðaldýðý, þirketin büyüdüðü bir yýl oldu. ERA patronunun bu kadar büyümesinin ve yeni müþteriler kazanmasýnýn altýnda bir neden yatmaktadýr. Nedeni ise Mete "Bey"in aðzýndan dinleyelim; "Bu geliþmemizi birincisi kaliteli ürün üretmeye, ikincisi ise piyasaya göre %20-25 daha ucuza üretmeye borçluyuz." Sermaye için önemli olan üretim maliyetlerinin düþmesidir. "Piyasaya göre ucuz iþ yapmanýn gerisinde ne var acaba?!" diye sorasým geldi. Kaliteden ve malzemeden kýsamayacaðýna göre acaba neyi kýsarak ucuz ürün yapýlabilir? Rakipleri karþýsýnda bu kadar büyük rekabet gücünü nereden buluyor ERA patronu? Sadece kaliteli mal üreterek bu baþarýlamayacaðýna göre... Sermaye rekabet gücünü ancak iþçi maliyetlerini düþürerek, yani bizleri üç kuruþa mahkum ederek, üç kiþilik iþi bir iþçiye yaptýrarak, çalýþma saatlerini artýrarak bulabilir. Þöyle basit bir hesap yaparsak; piyasada bir ürünün fiyatý 20 Ytl'den satýldýðýný varsayalým. Ve iþçiye bu ürünün fiyatýndan (20 Ytl üzerinden) 5 Ytl veriliyor diyelim. ERA bunu daha ucuza nasýl üretebilir? Kaliteden ve malzemeden eksiltmeyeceðine göre! Ýþçiye 5 Ytl yerine 3 Ytl verirse malý 18 Ytl'ye satma fýrsatý bulur. Ve bunu kendi kârýna hiç dokunmadan yapar. Ýþte ERA patronunun ucuz üretme politikasý bu sömürü üzerine kuruludur! Ýþçiye daha düþük ücret vermek, sosyal haklarý gaspetmek (5-6 yýl önce kaldýrýlan ikramiyeler örnektir)! Bunu görmek için geriye gitmeye gerek yok. Ücretlerimize bakmak bile yeterlidir. Aslýnda Mete "Bey" bunu kendi aðzýyla da itiraf etti; "Çinde iþçiler dolara çalýþýyorlar"mýþ! Ve bu durumda Çin'le rekabet edebilmek çok zormuþ. Bu örnek bile bizim formülümüzü doðruluyor. Yani " dolara çalýþýn rekabet edebilelim!" demeye geliyor. Mete "Bey" bunlarý söylerken "biz" diye sürekli vurgulamasý, "Hepimiz ayný gemideyiz!" demesi tamamiyle yalan ve bizi aldatmaya dönük çabalardýr. Biz iþçilerin hiçbir zaman kan emeci asalak sermaye sýnýfýyla çýkarlarýmýz ortak olmadý, olamaz. Tam tersi iki zýt ve uzlaþmaz sýnýfýz biz! Sermaye daha fazla kâr ve büyümek için biz iþçilerin haklarýna saldýrýr. Biz de daha iyi bir yaþam için sermaye sýnýfýna karþý mücadele ederiz. Bu yönüyle ayný gemide deðil, olsak olsak birbirimizi batýrmaya çalýþan düþman gemilerde oluruz. Bu yeni yýl konuþmasýndan çýkan tek sonuç vardýr; ERA patronu bu yýl benden hak adýna bir þey beklemeyin demektedir. Peki ERA iþçileri buna ne cevap verecek? ERA Elektronik'ten bir iþçi

10 10 Derin devlet iyi çocuklarýna sahip çýkýyor! Sermaye devleti karanlýk iþlerde kullandýðý tetikçilerini birer birer serbest býrakmaya çalýþýyor. Daha öncesinde Oral Çelik, Haluk Kýrcý gibi tescilli katiller 'yanlýþlýkla' ya da bilerek tahliye edilmiþti. Geçtiðimiz günlerde de Abdi Ýpekçi'nin katili, Papa'nýn suikast zanlýsý M. Ali Aðca önce tahliye edildi, ardýndan da yanlýþ hesap yapýldýðý gerekçesi ile yeniden cezaevine gönderildi. Tüm bunlar yaþanýrken sermaye basýný 'katil aramýzda' manþetleri ile Aðca'yý ülkenin adýný kirleten basit bir katil olarak göstermeye çalýþtý. Oysa Aðca da Çatlý, Kýrcý, Çakýcý gibi devletin 'iyi çocuklarýndan' biri idi. Aynen Þemdinli'de halký bombalayan ve tutuklanmasýnýn üzerinden daha 2 ay geçmeden salýverilen, bizzat generaller tarafýndan sahiplenilen Tanju Çavuþ gibi... Açýk olan bir þey var ki, o da bu kiþilerin gerçekleþtirdiði tüm eylemlerin resmi adýyla Özel Harp Dairesi'nin, bildiðimiz adýyla derin devletin himayesi altýnda gerçekleþtirildiðidir. Ýpekçi cinayeti davasý, zamanaþýmýna uðrarken 2 gasp suçundan cezaevinde bulunan Aðca'yý tahliye giriþimi de bu himayenin açýk bir ispatýdýr. Bu açýk himaye sadece tahliye giriþiminde deðil, avukatýnýn turp gibi dediði Aðca'ya askerlik için çürük raporu verilmesinde de kendini göstermiþtir. Her ne kadar kamuoyunun tepkisinden sonra yanlýþ hesap "düzeltilmiþ", Aðca yeniden cezaevine gönderilmiþ ise de, onun için içerisi ile dýþarýsý arasýnda çok bir fark yoktur aslýnda. En temel demokratik haklarý için mücadele edenler cezaevine gönderilir, sokak ortasýnda kaçýrýlýr iken, suçu baklava çalmak olan küçük çocuklar onlarca yýllýk cezalar alýrken, devletin açýktan yürütemediði kirli iþlerini gören Aðca gibileri cezaevine 3-5 yýllýðýna tatile gitmektedirler. Aðca olayý ve ayný günlere denk gelen Tanju Çavuþ'un tahliyesi ile asýl öne çýkarýlmasý gereken konu, sermaye devletinin gerçek yapýlanmasý ve iþleyiþi olan kirli icraatlarýdýr. Aðca gibileri basit birer katil ya da psikopat deðil, sermaye düzeninin çýkarý için çalýþan piyonlardýr. Ve o düzen M. Ali Aðca'nýn aðbisinin tahliye sýrasýnda 'daha çok kan akacak' tehdidi ile ifade ettiði gibi iþçi ve emekçileri ve tüm toplumu hedef almaktadýr.

11 11 Hava Döndü Ýþçiden Yana Hava döndü iþçiden Ýþçiden esiyor yel Dumaný daðýtacak Yýldýz-poyraz baþladý Bahar yakýn demek ki Mevsim böyle kýþladý Bu fýrtýna yarýnki sütlimanlara bedel Hava döndü iþçiden Ýþçiden esiyor yel! Tekliyor iþte çaðýn Çarkýna okuyan çark Ve durdu muydu bir gün Bu kör avara kasnak Bir zincir yitirenler Bir dünya kazanacak Sen de o dünyadansýn sýnýfýn bir safa gel Hava döndü iþçiden Ýþçiden esiyor yel! Köylükler uykusunda Döndü dönüyor sola Güne bakýyor bebek Büyüyen yumruðuyla Baþaklar göverdi bak Baþ koydular bu yola Þaltere uzanýyor tanrýya açýlmýþ el Hava döndü iþçiden Ýþçiden esiyor yel! Senlik benlik bitip de Kuruldu muydu bizlik Asgari ücret deðil Hür ve günlük güneþlik Beklenen gün olacak Aldýðýn son gündelik Halk kalacak geride gidince bu zalým sel Hava döndü iþçiden Ýþçiden esiyor yel!... Can YÜCEL OSB-ÝMES ÝÞÇÝLERÝ DERNEÐÝ Y. Dudullu Mah. Kerem Sok. No: 5/3 (MODOKO Camii arkasý) ÜMRANÝYE TEL: 0 (216) e mail:

12 Çifte sömürüye, eþitsizliðe ve baskýlara karþý EMEKÇÝ KADINLAR MÜCADELEYE! Ýþçi Bülteni Özel Sayý: 26 * Fiyatý: 25 YKR * Þubat 2006 * Sahibi ve S. Yazý Ýþleri Md.: Gülcan CEYRAN EKÝNCÝ EKSEN Basým Yayýn Ltd. Þti. * Mollaþeref Mah. Millet Cad. 50/10 Fatih/Ýstanbul * Tel/Fax: 0 (212) * Baský: Özdemir Mat. / ÝST

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Platformu kuruldu!

Ümraniye Ýþçi Platformu kuruldu! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 37 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mart 2006 Fiyatý 25 Ykr Ümraniye'nin sýnýf bilinçli öncü iþçileri güçlerini birleþtirdi... Ümraniye Ýþçi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver!

Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 69 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Mayýs 2006 Fiyatý 25 YKr Onuruna sahip çýk! Sýnýfa Karþý Sýnýf Kurultayý'na güç ver! Geçtiðimiz kýþ aylarýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 23 Ocak 2006 http://iscicephesi.org asgari ücret gene açlýk sýnýrýnýn altýnda Gündem ve Politika syf. 2-6 Düþünce

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 18 Temmuz / Aðustos 2005 http://iscicephesi.org MGK rejimi iþbaþýnda Saldýrýlar artýyor Çare, iþçi sýnýfý ve emekçi

Detaylı

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.

Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org. 1998 Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara Tel 0.312 425 63 79-425 65 06-425 62 08 425 63 21-425 61 82 Web: www.bes.org.tr e-mail: bes@bes.org.tr BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Baský Mattek Matbaacýlýk

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan emekçiler olsun Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 21 Kasým 2005 http://iscicephesi.org AB ALDATMACASINA SON! 3 Ekim i tersine çevirelim: Kaybeden burjuvazi, kazanan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE ÝÞÇÝ SAÐLIÐI PANELÝ 23 Mayýs 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli ISBN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Örgütlenme seferberliði!

Örgütlenme seferberliði! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 305 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ocak 2006 Fiyatý 25 Ykr Ýþçi kurultayýnýn yarattýðý güçlü irade ve kararlýlýkla Örgütlenme

Detaylı

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor

Emek ve Özgürlük Emekçilerin Diliyle Emekçilere Sesleniyor ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 4 75 Krþ emekozgurluk09@gmail.com Tankýnýz ne güçlü generalim, Siler süpürür bir ormaný, Yüz insaný ezer geçer. Ama bir kusurcuðu var; Ýster bir

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 26 Nisan 2006 http://iscicephesi.org Sözde Vatandaþ tan Þemdinli ye ve þimdi yeniden... Baþbakan çocuklarýn katlini

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri

ÝÞÇÝ SINIFI 2012 YILINA DA KAVGAYLA GÝRDÝ. Meclise Yürümek Ýsteyen Emekçilere Polis Saldýrdý Kamu emekçileri www.emegindunyasi.info Aylık İşçi Gazetesi / Fiyatı 1 TL 13 Mart 1982 de 12 Eylül Askeri faþist diktatörlüðü tarafýndan Ýzmir Buca zindanýnda asýlarak idam edilen iþçi sýnýfýnýn üç önderi Ýzmir de yapýlacak

Detaylı