TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ"

Transkript

1 V. ULUSAL TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE DE BİYOKÜTLE POTANSİYELİ VE ENERJİSİ (1), Bülent HALİSDEMİR (2), Ergün PEHLİVAN (3), İlker ARDIÇ (4) ÖZET Mersin Üniv. Müh. Fak. Çevre Müh. Böl, Mersin (1) Prof. Dr., Kimya Müh., (2) Arş. Gör., Çevre Müh., (3) Arş. Gör., Çevre Müh., (4) Çevre Müh., Dünya çapında yeni enerji kaynakları bulma çabaları artmaya devam etmektedir.yapılan araştırmalar, ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynakları bulunmasına yardım eder.çeşitli enerji kaynaklarından birisi de biyokütledir. Biyokütle; enerjiye dönüşebilecek, kimyasal hammadde temel maddesidir. Bu çalışmada,sebze meyve gibi tarımsal ürünler ve kişi başına düşen geri dönüşümsüz belediye katı atık bileşenlerinin yıllık üretim miktarları istatistiki verilerden ve biyokütlenin özellikleri hakkında yazılmış makalelerle, deneysel çalışma sonuçlarından biyokütle potansiyeli hesaplanmıştır.elde edilen istatistiki verilerden ve deneysel çalışmalardan yıllık kuru bazda biyokütle potansiyeli 360 Tg dır. Bunun fuel-oil eşdeğeri 260 Tg dır. GAP ( Güney Anadolu Projesi) tamamlandığında bu ikiye katlanacaktır. Türkiye deki enerji problemlerine kısmen çözüm olabilmesi açısından, biyokütle kaynakları verimli bir şekilde kullanılmalıdır. Enerji problemlerini sürekli çözebilmek için, enerji kaynağı olarak biyokütlenin etkili kullanım sistemleri geliştirilmelidir ve araştırmalar biyokütlenin konvansiyonel gaz sıvı ve katı fosil yakıtlara ilave yakıtlara dönüşümü üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Biyokütle potansiyeli, enerji eşdeğeri, alternatif ve yenilenebilir enerji ENERGY AND BIOMASS OF POTENTIAL IN TURKEY ABSTRACT Worldwide interest in finding the new energy sources continues to increase. Researches are aimed to find an economic and renewable energy source. One of such source is biomass that can beused as energy and basic matter for chemical feed stock. In this study, from statistical data on agricultural products; vegetables, fruits, animals, and annual amount of production of nonrecycible components of municipal solid waste per capita, and the results from experimental studies, the data in printed articles about the properties of biomass, the biomass potential was calculated and the use of some kinds of biomass was determined..from the statistical data available and results from the experimental studies, it was estimated that the annual dry biomass potential discarding the unaccountable portion is about 360 Tg that is equivalent to 260 Tg crude-like fuel. It will be doubled when the GAP (Southeast Anatolian Project) is completed. It can be concluded that biomass source must be efficiently used as energy source to get partial solution of energy problem in Türkiye. In order to achieve a sustainable solution to the energy problem, the efficient systems to use the biomass as energy source must be improved and the researches must be concentrated on the conversion of biomass into conventional fuel; solid, liquid, gaseous for the supplement of fossil fuels. Keywords : Biomass Potential, Energy Equivalent, Alternative and Renewable Energy

2 GİRİŞ Çağımızda en önemli sorunlardan biri enerjidir. Enerji ve üretiminin çevreyi etkilediği bilinmektedir. Çevreye etkisi enerjinin türüne bağlı olarak değişmektedir. Enerji açısından dışa bağımlı ülkeler hiç bir zaman geri kalmışlıktan ve gelişmekte olan ülke durumundan kurtaramazlar. Ancak varolan kaynaklarını kullanarak enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilen ülkeler, tüketim için gerekli enerjiyi üreterek ve GSMH yükseltip gelişmiş ülkeler arasına girebilecektir. Türkiye gibi ulusal gelirin büyük bir kısmını tarımdan sağlayan ülkeler, tarımsal atıkları ve diğer kaynaklarını en etkin bir biçimde kullanmak durumundadırlar. Ülkemizde bu konuda neler yapılabilir? Bu soruya yanıt, ancak dünyadaki bilimsel ve uygulamalı çalışma ve gelişmelerin neler olduğunu bilmekle, bulunabilir. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olup en başta gelen sorunu enerjidir. Enerji sorununa çözüm bulabilmek için mevcut enerji kaynakları ve bu kaynaklardan ülkenin yararlanma durumu ve enerji açığının giderilebilmesi için neler yapılabileceğini bilmek gerekmektedir. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanımları üzerinde durulmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynağı ve bunların kullanılabilme olanaklarının bilinmesi gerekmektedir. Bu yazı dizisinin bu bölümünde ülkemizde büyük potansiyele sahip ve her yıl yenilenebilen katı atıkların kaynakları, özelikleri ve miktarı verilerek, dünyada geliştirilen katı atıklardan enerji üretim sistemleri ve katı atıklardan enerji üretiminde çağımızdaki gelişmeler ve bunların ülkemizdeki durumu ortaya konulacaktır. I. Enerji Türleri ve Türkiye'deki Durumu Yeryüzündeki enerji türleri; gravitasyonal, nükleer, jeotermal, güneş, elektrik, kimyasal (gıda ve fosil yakıtlardaki), ısı enerjisi (termal enerji), kütle ve rüzgar enerjisi şeklinde sıralanabilir. Bütün bu enerji kaynakları büyük ölçüde geliştirilerek insanoğlu tarafından kullanılmıştır. En yaygın olarak kullanılan enerjiler elektrik enerjisi, kömür ve petrol gibi fosil yakıtlardır. Petrol ve ürünlerinin kükürt içeriklerinin düşük, ısıl değerinin yüksek, taşıma ve yakma kolaylığının olmasından dolayı günümüzde kullanılan en önemli yakıt olma durumunu korumuştur. Petrolden elde edilen yakıtların fiyatlarının artması yerine başka yakıtların kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Petrolün bir gün bitebileceği gerçeği ülkeleri başka enerji kaynaklarını bulmaya yönlendirmiştir. Türkiye'de 1999 verilerine göre bu enerji türlerinin ne oranda kullanıldığı Çizelge 1 de verilmiştir. Burada görüldüğü gibi tarımsal kaynaklı bitkisel ve hayvansal atıklar ile ilgili sağlıklı bir verinin olmadığı görülmektedir. Sadece burada yakıtta kullanılan miktarlar verilmektedir. Türkiye nin tükettiği enerji 1989 da 52,63 MTEP (Mega ton petrole eşdeğer), (Altaş ve diğ., 1990) iken 1999 da 78,51 MTEPdir. Bu da göstermektedir ki 10 yılda enerji tüketiminde yaklaşık %49 artış olduğu görülmektedir. Bu durum Türkiye kendi enerji kaynaklarını en etkin biçimde kullanmasının gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun da yolu biyokütlenin etkin enerji kaynağı olarak kullanılmasından geçmektedir. Çizelge 1. Türkiye'de 1999 Enerji Üretim ve Tüketim Verileri (Enerji Bak. 2000). 612 ENERJİ TÜRÜ ÜRETİM MİKTARI TÜKETİM MİKTARI Taş Kömürü (Mton) 2,00 11,36 Linyit (Mton) 65,01 64,05 Asfaltit (kton) 29,00 29,00 Doğal Gaz (Gm 3 ) 0,73 12,90 Petrol (Mton) 2,94 31,94 Hidroelektrik (TWh) 34,68 34,68 Jeotermal (GWh) 81,00 81,00 Güneş (MTEP) 0,24 0,24 Odun (Mton) 17,64 17,64 Tarımsal (Mton) 6,53 6,53 TOPLAM (MTEP) 28,80 78,51 TEP: Ton Eşdeğer Petrol, M: Mega (10 6 ), G: Giga(10 9 ), T: Tera(10 12 ), k: kilo(10 3 )

3 Burada güneş enerjisi ve onun depolandığı ve geleceğin yakıtı gözüyle bakılan biyokütle enerjisinin ülkemizde değerlendirilmediği oysa önemli bir enerji kaynağı olduğu açıktır. Atmosfere ulaşan güneş enerjisi çoğunlukla kısa ya da uzun dalga boylu radyasyonla boşluğa yansır. Yansımanın önemli kısmı atmosferin ve yeryüzünün ısıtılmasında kullanılır ve hidrolojik sirkülasyonu sağlar (yüzey sularının buharlaşması yoğunlaşması gibi). Gelen ışının çok az kısmı fotosentezle bitki dokularının üretimi için canlı organizmalar tarafından kullanılır. Fotosentezle üreyen bitkisel maddeler çoğunlukla toprağa ve atmosfere kokuşarak ve oksitlenerek geri dönerler. Depolanan bitkisel maddelerin çok az kısmını temsil eden fosil yakıtlar, yer kabuğunda özel koşullar altında derişir ve kalırlar. Sıcaklık, basınç ve süre bu maddelerin farklı şekillerde kömür, petrol katran kumu, asfaltit, doğal gaz ve diğer bazı maddeler gibi birikimin nedeni olur. Fosil yakıtların birikiminde depolanma prosesi çok etkilidir. Örneğin yeryüzünde fotosentezle yılda yaklaşık 150 Gton toplam organik karbonun üretildiği hesaplanmıştır (Riley, 1944) Sadece bu karbonun oksitlenmesi sonucu sağlanacak enerjinin (4431 EJ) 2000 yılında hesaplanan dünya enerji gereksiniminin 100 katı kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu hesaplama, her yıl yenilenmeyecek bitkilere ek olabilecek yenilenebilen karbonu da içermektedir. Burada bitkilerde bulunan ve yanabilen diğer elementler hesaba katılmamıştır. Bu oksitlenme her zaman gerçekten olmaktadır. Fakat çıkan enerji düşük sıcaklık enerjisi olduğundan endüstrileşmiş toplumlardaki gereksinim için kullanılamamaktadır. Bu nedenle bitkilerde depolanan güneş enerjisinin yoğunlaştırılarak yaygın olarak kullanılabilen yakıta dönüştürülmesi gerekmektedir. Bitki üretiminde harcanan enerji, yeryüzüne ulaşan güneş enerjisinin küçük bir kesridir. Çağımızda insanların ve hayvanların kullandıkları bitkisel maddelerin kesri çok küçüktür. Buna rağmen, bu maddelerin miktarı, bu bitkilerin kullanımından çıkan atıkların oluşturduğu çevre sorunları açısından büyük önem taşımaktadır. Atık olarak adlandırılan organik maddenin türü çok sayıdadır, değişkendir. Atıktan atığa değişir ki buda çevreyi kirletmekle kalmaz, bir çok hastalıklara yol açarak ölümlere neden olur. Son yıllarda katı atık problemlerine dikkat çekilerek, organik madde içeren katı atıkların bir enerji kaynağı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Enerji kaynağı olarak kullanılacak katı atıkların kaynakları ve bu kaynaklardan üretilen atık türünün neler olduğunu vermekte yarar görülmektedir. Organik madde içerikli katı atık toplumda yaşayan her birey tarafından üretilmektedir. Kırsal kesimde bu çevre problemi yaratmayabilir. Endüstrileşmiş büyük şehirlerde, endüstri merkezleri ve tarım alanlarındaki katı atık birikimi, toplum yaşamını tehdit eder düzeye gelmiştir. II. Biyokütle (Katı Atık) Kaynakları Organik katı madde içeren atıklardan en çok üretileni gübredir. Belediye çöpleri ve tarımsal atıklar da bol miktarda üretilmektedir. Endüstriyel kuruluşların bazılarında da organik yapıda katı atık üretilmektedir. Atıkların bileşimi, çıkış kaynaklarına bağlı olarak çok büyük değişiklik göstermektedir. Miktarları da değişmektedir. Katı atıklar, kaynaklarına göre şu şekilde sınıflandırılabilir. a. Gübreler b. Tarımsal atıklar c. Belediye çöpleri d. Kanalizasyon şebekelerindeki dip çamurları ve atıksu arıtma çamurları e. Endüstriyel atıklar f. Tomruk ve orman ürünleri atıkları g. Diğerleri (antibiyotik, fermantasyon endüstrisi atıkları) USA da 1980 yılı istatistiklerine göre (Hart, l963) yılda 2 Gton un üzerinde katı atık üretildiği ve bununda çoğunun gübre ve tarımsal kaynaklı olduğu saptanmıştır. Ülkemizde de organik kaynaklı atıkların büyük potansiyelde olduğu bilinmektedir yılı istatistiklerine 613

4 göre kuru tarımsal atıklar, yaş tarımsal atıklar, hayvansal atıklar, orman ürünleri ve odun atıkları ve belediye çöpü gibi atıklardan kazanılacak enerjinin 17,2 Mtoe (Megaton petrole eşdeğer) olduğu hesaplanmıştır (Taşdemiroğlu, 1986). Tarımsal atıklardan en önemli yeri endüstriyel bitkilerin üretiminde sağlanacağı bir gerçektir. Türkiye de yetiştirilen en önemli endüstriyel bitki bitkiler mısır, ayçiçeği, soya, tütün ve pamuktur. Pamuk lifi üretimi sonucu geriye kalan bitkiler tarlada yakılmasının dışında hiç bir amaçla kullanılmamaktadır. Pamuk sapının enerji kaynağı olarak kullanımını amaçladığından, miktarını vermek yerinde olacaktır. Ülkemizde yılda 580 Mton pamuk üretilmektedir. Bu pamuğun kütlece %54 Akdeniz Bölgesinde üretilmektedir. (Agric. Struc., 1984). Üretilen pamuk bitkisindeki dal, gövde, yaprak, kök ve kabuk içeren pamuk sapının pamuğa oranı (kütlece) 6,6/1 olduğu bilinmektedir (Brown, 1938). Bu verilere göre yılda yaklaşık 3,83 Gton sap üretilmektedir. 1. Biyokütle Enerji Potansiyeli Atık maddeler yaygın olarak kullanılan yakıtlardır. Bileşimi, yoğunluğu, ısıl değeri ve diğer özelikleri atıktan atığa değişmektedir. Katı atık yada bir yakıtın enerji kaynağı olarak kullanımı, yakıtın niceliği, pazara yakınlığı gibi çok sayıda etkenlere bağlıdır. Atık ya da yakıtın değerini belirleyen en önemli etken onların bileşimleridir. Çizelge 2 de bazı temsili değerler verilmiştir. Atıklarda kömüre göre nem oranı yüksektir, kül ve kükürt oranı düşüktür. Çizelge 2. Bazı Atıkların Özelikleri ve Elementel Bileşimi Yaklaşık Belediye Dip 2no fuel Turba Odun Yonga Kamış Analizi % Çöpü çamuru oil Nem 91, ,0 43,3 23,2 2,0 UM 5,4 81,5 73,0-43,0-0,1 FC 3,0 17,5 26,0-6,7 - - Kül 1,6 1,0 1,3-7,0 10,2 - H 5,7 6,3 5,9 6,1 8,2 7,2 14,2 C 58,0 52,0 56,2 47,3 27,2 30,9 85,0 N 1,2 0, ,7 0,5 - O 35,0 40,5 36,7 35,3 56,8 51,2 - S 0, ,1 0,2 1,0 Kül 1,6 1,0-11,3 7,0 10,2 - Isıl değeri (MJ/kg) Yaş 2,79-6,97 11,32 11,22 12,40 47,40 Kuru - 20,90 22,08 21, ,40 UM: Uçucu madde, FC: sabit karbon Atık maddeler yılda tonlarca üretilmektedir. Bu maddelerin çoğu organik yanabilen sıvı ve katı maddeler içermektedir. Çizelge 3 de belediye çöpü bileşenleri verilmiştir. Bunların toplanması ve boşaltılması çok pahalı ve zordur. Mevcut bazı yöntemlerle atıklardaki organikler yakılarak ya da daha derişik hale getirilerek değerlendirilmesine gidilmektedir. Bu işlemler, yöntem geliştirme birimlerinde, pilot işletmelerde ve birkaç büyük işletmede gerçekleştirilmektedir. Organik atıkların geleceğin en değerli enerji kaynağı olacağı bir gerçektir. Nüfusun yoğun olduğu merkezler, bu maddelerin daha cazip kullanımına gidecektir. Gelişmiş ülkelerde endüstri, ticaret ve tarım sektörü bu atığın değerinin farkında ve direkt yakma ya da atıkları yaygın kullanılan yakıta dönüştürme sistemlerinin geliştirilmesine çalışmaktadırlar. 614

5 Çizelge 3. Belediye Çöpü Bileşenlerinin Analizi (Perry ve Chilton, 1984) Isıl Bileşimi (%) Yoğunlu Atık türü Değeri Uçucu Kükür Kuru k Nem Kül (MJ/kg) Madde t Yanıcı (kg/m 3 ) Kâğıt 17,60 84,6 10,2 6,0 0,20 Odun 20,00 84,9 20,0 1,0 0,05 Çaput 17,80 93,6 10,0 2,5 0,13 Çöp 19,70 53,3 72,0 16,0 0,52 Kontrplak 25,10 81,2 1,0 21,2 0,79 78,80 383,12 İzolasyon mal 25,70 80,8 1,5 11,4 0,80 88,61 171,50 Vinil elyaf 20,70 81,0 1,5 6,3 0,02 93,67 161,90 Polietilen 44,50 99,2 0,2 1,5 0,00 98,51 91,40 Köpük dolgu 28,50 75,7 9,7 25,3 1,41 74,70 145,90 Recine 18,30 15,1 0,5 56,7 0,02 43,27 152,30 Naylon 30,70 100,0 1,7 0,1 0,00 99,87 102,60 Vinil kauçuk 26,50 75,1 0,6 4,6 0,02 95,44 375,10 Belediye çöpünün kütlece yaklaşık %75 i organik yapılı ve yandığı zaman enerji vermektedir. Petrol ürünlerinin dışında başka sıvı yakıtlar da üretilmektedir. Bunlar: 1-Kömürden elde edilen sıvı yakıtlar 2-Hidrojenasyonla elde edilen sentetik yağlar 3-Biyokimyasal (fermantasyonla) yolla elde edilen etil alkol'dur. Çizelge 4 de kömür ve hidrojenasyonla elde edilen yakıtların özelikleri verilmiştir. Bunlar petrol ve ürünleri yerine kullanılabilen yakıtlardır. Sanayinin bağımlı olduğu yakıtların petrol dışındaki kaynaklardan sağlanması kaçınılmazdır. Kaynakların başında katı atıklar gelmektedir. Ülkemizde 1999 istatistiklerine baktığımızda mevcut kullanılan enerji ve enerji açığı Çizelge 1 de açıkça görülmektedir. Bu enerji çığının kapanması mevcut sistemlerde kullanılabilecek bir yakıtın üretimi ile kısmen olasıdır. Tarımsal gelir payı fazla olan ülkelerde yılda yenilenebilen ve bol miktarda üretilen tarımsal atık ve organik yapıda tüm katı atıkların yaygın yakıt üretiminde kullanımı vazgeçilmezdir. Çizelge 4. Diğer Sıvı Yakıtlar ve Özelikleri. Özelikler Yoğunluk (kg/l)15 o C Kömür-Katran Yakıtlar CTF50 CTF100 CTF250 CTF400 Sentetik Yakıtlar Yağlı Katran Sist. kumu 1,02 1,02 1,17 1,2 0,82 0,86 Viskozite (cp) 30-50, 35-50, 50-80, 55 o C 55 o C 121 o C Karbon 87,4 88,9 90,0 90,1 86,10 87,10 Hidrojen 7,9 7,4 5,9 5,4 13,84 12,69 Oksijen 3,6 2,6 2,4 2,4 0,12 0,04 Azot 0,9 0,9 1,2 1,4 0,01 0,07 Kükürt 0,2 0,2 0,5 0,7 0,02 0,10 Kül - - 0,08 0,2 - - C/H 11,0 12,0 15,5 16,5 6,2 6,9 Isıl değeri (MJ/kg) 38,3-40,6 38,3-40,6 37,6-38,7 36,7-37,

6 Organik yapılı katı atıklardan yaygın yakıt (sıvı, gaz ve kömür) üretimi üzerinde çalışmalar ve uygulamalar zamanımızda yoğunluk kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda katı atıkların kurutularak yakılması ve elektrik enerji üretiminde kullanılması ile ilgili işletmeler deneme aşamasında kurulmuştur Martta açılışı yapılan Eindhoven, Belçika, sistemin ekonomisi ile ilgili veriler henüz tamamlanmamıştır. Bu sistemde kullanılan ham madde; orman ürünü atıkları ve belediye çöpüdür. Belediye çöplerinin geriye kazanılması ile ilgili birçok teknolojinin gelişimi ile ilgili çalışmalarda sürdürülmektedir. Katı atıklardan yakıt üretim proseslerini genelde 3 gruba ayırmak olasıdır: 1. Direk yakma ve elektrik enerjisi üretme 2. Termokimyasal işlemle sıvı yakıt (akaryakıt) ve gaz yakıta dönüşüm 3. Biyokimyasal yöntemle sıvı yakıt (etil alkol) ve gaz (biyogaz) yakıta dönüştürmedir. Bu tarımsal atıklardan mısır sapı, mısır koçanı, şeker kamışı sapı, alg, saman, melas, ot ve herhangi bir karbonhidrat içeren bir maddenin kontrollü yakılamaması ile ham yağ denilen ürüne dönüştürülebileceği belirtilmiştir. Üretilen bu ham yağın oda sıcaklığında yarı sıvı, yüksek sıcaklıklarda ise sıvı olduğu belirtiliyor. Ham yağda orijinal bitkide bulunan karbonun %60'nın bulunduğu, bunun ise suda çözünen karbonhidratların fermantasyon ile etil alkole dönüşen karbona eşdeğer olduğu belirtiliyor. Üretilen ham yağın özelliği Çizelge 5'de karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Çizelge 5. Ham Yağ, Etil Alkol ve Gaz Yağının Özellikleri Maddeler Bağıl Yoğunluk Isıl Değeri (MJ/kg) Alt Üst Ham Yağ 1,140 34,58 36,60 % 100 Etil Alkol 0,794 26,70 29,60 % 95 Etil Alkol 0,809 25,00 28,23 Gaz Yağı 0,700 41,90 46, ton kuru şeker kamışı posasından elde edilen maddeler: 9,5 m 3 gaz yağı, 11,1 m 3 orta yağ, 3,85 m 3 de yağlama yağı üretilmiştir. Dünyada katı atıkların hammadde olarak kullanıldığı enerji üretim sistemleri ve uygulamaları yaygınlaşmaktadır. 2. MEVCUT TEKNOLOJİLERE BAKIŞ Teknolojilerin dayandığı temel ilkeleri şu şekilde sıralamak olasıdır: 1. Çevre kirliliğini azaltmak ya da önlemek 2. Çeşitli kaynaklardan üretilen enerji miktarını artırmak Bu temel ilkeler doğrultusunda doğal kaynakları ve çevreyi korumak için, atık maddeleri kaynak olarak kullanıp, atıkları değerlendirerek ekolojik dengeyi bozmayacak şekilde geri döndürmeye çalışmaktır. Örneğin; USA da yılda 165 Mton belediye çöpü üretildiği ve yeraltına gömüldüğü, bu çöpün yeraltında biyolojik bozunma sonucu metan gazına ve suda çözünebilen maddelere dönüştüğü ve suda çözünebilen maddelerin yeraltı su sistemlerine karışarak suların kirlenmesine yol açtığı belirtilmektedir (Tillman, 1977). Ayrıca toplanan belediye çöplerinin bir çukur yaparak, çukura doldurulması da ek para gerektirmektedir. Organik yapılı katı atıkların uzaklaştırılmasında yeraltına gömmenin daha büyük sorunlara yol açtığı bir gerçektir. Katı atıkların kullanımına gidilmesi çevre sorununu ortadan kaldıracağı gibi, enerji amacıyla kullanımı da enerji sorununa çözüm getirecektir. Katı atıkların ısıl değerleri yaklaşık 11,6-13,9 MJ/kg dir. Bitümlü kömürün ise 25,56 MJ/kg dir. Belediye çöpünün bileşimine bağlı olarak ısıl değeri değiştiğinden ortalama bileşimi ve bileşenlere göre ısıl değerleri aşağıda verilmiştir (Tillman, 1977), (Çizelge 6). 616

7 Çizelge 6. Belediye Çöpünün % Bileşimi ve Isıl Değeri, (Tillman, 1977). Atık Bileşenleri Bileşimi (%) Isıl Değeri (MJ/kg) Organik Madde 73,6 13,90 Kağıt 42,0 18,59 Gıda 12,0 5,81 Bağ bahçe 15,0 6,97 Odun 2,4 16,27 Lastik,kauçuk 1,6 34,86 Tekstil 0,6 16,27 İnorganik 26,4 Demir ve metaller 8,0 Cam 6,0 Taş ve pislik 11,0 Diğerleri 1,4 Ortalama bileşimi ve ısıl değerleri verilen bu atıkların çevreye atılması çevreyi kirletmekle kalmamakta, aynı zamanda da büyük bir enerji hammaddesinin büyük paralar harcanarak toplanıp, hiçbir amaçla kullanılmayarak, değerli cevherin boş yere harcanmasına neden olmaktadır. Bu atıkların enerji kaynağı olarak kullanımında değişik sistemler geliştirilmiştir. 3. Belediye Çöpünün Enerji Kaynağı Olarak Kullanımında Geliştirilen Sistemler Belediye çöplerinden enerji kazanma sistemlerini genelde üç grupta toplayabiliriz. Bunlar;yakma sistemleri, mekanik ayırma sistemleri, piroliz ve dönüşüm sistemleridir. Bu üç sistem de Amerika'da çeşitli bölgelerde uygulanmaktadır. Örneğin, Massachusetts de 1200ton/d kapasiteli Saugus yakma sistemi General Elektrik Fabrikasına buhar üretmektedir. Chicago, Milwauke ve çok sayıda şehirlerde mekanik ayırma sistemleri kurulmuştur. Güney Charleston, Batı Virginia ve Maryland da büyük kapasiteli gaz yakıt üreten piroliz sistemleri kurulmuştur. Bu sistemler hakkında biraz bilgi vermek yerinde olacaktır. a. Yakma sistemleri Belediye çöplerinin yakılarak uzaklaştırılması uzun süreden beri kullanılmakta ve enerji kazanmaksızın yakma birçok ülkede uygulanmaktadır. Enerji kazanma amacıyla çok sayıda ve değişik türde sistemler kurulmuştur (MacAdam, 1975). Von Roll isimli teknoloji Saugus Yakma Sisteminde uygulanmıştır. Bu teknolojide belediye çöpü K sıcaklığında yakılmakta olup 50ton atıktan 136ton buhar (700K ve 4,3MPa) üretilmektedir. Sistem 215ton/d kapasitelidir. b. Mekanik Geri Kazanma Sistemleri 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında geri kazanma sistemleri kurulmuştur. EPA'nın desteğiyle Union Elektrik Şirketi 325 ton/d kapasiteli basit bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem hemen kopya edilmiştir. Sistem didikleme, hava ile ayırma ve magnetik ayırma ünitelerinden oluşmuştur. USBM (U.S. Bureau of Mines) kendi kolej sahasında maksimum enerji ve malzeme kazanımı için yaygın olarak uygulanan cevher zenginleştirme sistemini uygulamıştır. Burada uygulanan sistem düşük tenorlu cevherlerin zenginleştirilmesine benzer çok aşamalı proseslere benzemektedir. Ayırma işlemleri; yoğunluk, farklı iletkenlik, manyetik özellik (susceptibilite) ve yüzey kimyasına dayalı olarak yapılmıştır. Sistemde atık didiklenmekte, hava ile ayırıcıda hafif kağıt ve plastikler ayrılmakta ve geriye kalan manyetik ayırıcıda manyetik olanlar ayrılmaktadır. Burada ağır demirler, demir olmayan hafif metaller, çakıl, taş ve seramikler, saf cam, alüminyum, ağır organikler, kağıt ve plastikler ayrılmaktadır. Bu sistemde elde edilen hafif ve ağır organikler yakıt olarak kullanılmaktadır. Çok sayıda firma ve mühendisler çeşitli mekanik ayırma sistemleri geliştirmişlerdir. Amerikan Can Americology bu sistemlerden biridir. Bu sistemler USBM de 617

8 yapılan çalışmaların uygulamalarını yansıtmaktadır. Bu sistemin Milwauke, Wisconsin da kurulan da günde 84 ton kağıt, 720 ton yakıt (kömüre karıştırılan), 84 ton Fe, 60 ton cam, 6 ton Al ve 240 ton ağır organik içeren atık üretilmektedir. Yakıt, kömürle %10-15 oranında karıştırılarak yakılmaktadır. Burada kuru mekanik sistem uygulanmaktadır. Bu sisteme benzer diğer sistemler 2000 ton/d kapasiteli bir adet Monroe Country, New York ve diğeri Chicago, Illinois'de kurulmuştur. 200 ton/d kapasiteli bir tane de Ames, Iowa da kurulmuştur. Bunlar USBM teknolojisinin aynıdır. Buna benzer çok sayıda sistemler Amerika da çeşitli bölgelerde kurulmuştur. Black Clawson şirketinin kurduğu sistem ise yaş mekanik sistemdir. Hava yerine su kullanılmaktadır. Katı/su (hacim) oranı 3/97 dir. Sistemde, organikler inorganiklerden ayrılmakta ve organik kısım eleklerde ve preslerde %50 nem olacak şekilde preslenerek yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu sistemden bir tane 2000 ton/d kapasiteli Hempstead, Long Island da kurulmuştur ve burada elektrik üretimi için buhar üretiminde yakıt olarak kullanılmaktadır. c. Piroliz Katı atıkların temiz ve uygun gaz ve sıvı yakıtlara dönüşüm sistemleridir. İlk defa Pitsburgh Enerji Araştırma Merkezinde 1960 ların sonlarına doğru uygulamaya başlanmıştır. Burada USBM-AGA da kömürün karbonizasyonu, atık pirolizi için uygulanmıştır. PERC ayrımsal damıtmanın, belediye çöpünün, temiz gaz ve sıvı yakıta, etkin bir şekilde dönüştürülebildiğini göstermiştir. Union Carbide, Şti, Corborundum Şti. ve Mansaton Kimya Şti. gibi firmalar yaygın olarak kullanılan piroliz sistemlerinin atıkların atıldığı bölgelere taşımışlardır. Occidental Petroleum ve Atomics International gibi şirketler mevcut sistemleri, bazı basamaklar ekleyerek, geliştirmişlerdir. Union Carbide Purox prosesi en gelişmiş gazlaştırma prosesi olarak bilinmektedir. Purox piroliz sistemi Tarrytown, New York'daki araştırma bulgularını kullanmıştır. 5 ton/d kapasiteli bir reaktörün başarılı çalıştığı görülmüştür. Bundan sonra ticari işletme South Charlecton West Virginia da 200 ton/d kapasiteli olarak kurulmuştur. Bu işletmede belediye çöpü ve %20 katı içeren dip çamurları hammadde olarak kullanılmıştır (Anderson, 1975). Bu sistemde ısıl değeri (291 K) 13,04 MJ/m 3 olan bazı gaz yakıt üretilmektedir. Ayrıca yer doldurulmakta kullanılan cam, metal ve kül içeren ergimiş cüruf ve gaz yakıtın temizlenmesinde kullanılan atık su (COD 60-70g/L) da üretilmektedir. Bu tür uygulamalar ve başarılar arasında atıklardan enerji üretimiyle ilgili14 adet, toplam günlük kapasitesi ton olan işletme kurulmuştur. Bu işletmede 2,65 Gton/yıl belediye çöpü işlenmiştir. Daha sonraları günde ton işleyen dokuz işletme daha kurulmuştur. Amerika da, 1979 dan sonra, 44,3 PJ luk enerji kazanan işletmeler kurulmuştur yılları arasında toplam ton/gün kapasiteli (4,576 Gton/yıl atık işleyen ve 36,9 PJ/yıl enerji üreten) daha işletme kurulmuştur. Atıktan enerji üretim teknolojisi hızlı bir gelişme göstermiştir. Bunun başlıca nedenleri atıkların çevre problemi yaratması ve enerji sorununun ortaya çıkmasıdır. Bu teknolojiler gelişirken ikincil ve üçüncül üretim sistemlerinin de geliştirilmesine çalışılmıştır. Bu çalışmalar laboratuar boyutta yapılırken, pilot ve göstermelik ve hatta ticari işletmelerin kurulmasına da gidilmiştir. Sıvı yakıtların üretimi (Belediye çöpünde pirolitik yağ üretimi), ısıl işlemlerle doğal gaza yardımcı gaz üretimi (Sentetik gaz geri devri ile katı atıklardan gaz üretimi), ve akışkan yataklarda yakma ile enerji kazanımı sağlanan sistemler kurulmuştur. d-dönüşüm sistemleri Atıklar bu tür sistemlerle yaygın olarak kullanılan yakıtlara dönüştürülmektedir. Yaygın olarak kullanılan ve sanayinin bağımlı olduğu yakıtlardır. Bu yakıtlar gaz, alkol ve petrole benzer akar yakıtlardır.atıklardan enerji üzerine çalışmalar 1965 den beri devam etmektedir. Bu çalışmaların biri de lignoselülozik yapıdaki katı atıklardan sulu ortamda ham petrole benzer akaryakıt (yağ) üretimidir. Bu üretim yöntemi sıvılaştırma işlemi olarak bilinmektedir. Sıvılaştırma çalışmaları ve uygulamaları ile ilgili gelişmeler ilgili bölümde anlatılmıştır. 618

9 Biyokütlenin enerji amacıyla kullanımında; doğrudan yakma, mekanik ayırma ve piroliz yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle bu sistemler belediye çöplerinin hammadde olarak kullanıldığı sistemlerdir. Organik karbon içeren katı atık kaynaklarının sadece belediye çöpü olmadığı belirtilmiştir. Endüstriyel ve tarımsal alanlarda da gerek suda çözünmüş halde organik madde ve gerekse katı halde organik madde çevreye verilmektedir. Bu maddelerin mevcut sistemlerle temiz ve uygun gaz ve sıvı yakıta dönüşümlerinde, topluma psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Örneğin piroliz olayında kanalizasyon dip çamurlarının kullanımı çok sıkıcı olabilmektedir. 1975'lerden sonra organik madde içeren atıkların uygun ve temiz yakıta dönüştürülmesi üzerindeki laboratuar çalışmaları pilot işletmelerde uygulanmış ve daha sonra büyük işletmelerin kurulmasını sağlamıştır. Bu konuda yapılan çalışmaları şu şekilde sıralanabilir. i. Anaerobik sindirimlerde metan gazı (biyogaz) üretimi. Katı atıklar, havasız, özel besinlerin ve koşulların sağlandığı ortamda fermantasyonla biyogaz üretilmektedir. Biyogaz üretim sistemleri de geliştirilmiştir. ii. Ergimiş Tuz Yataklarında Düşük Isıl Değerli Gaz Üretimi Bu sistemde katı atık, 1273K de ergimiş sodyum karbonat yatağının altında katı hava ile karıştırılarak yakılmakta ve CO, hidrojen, metan ve etan gibi yanıcı gaz üretilmektedir. iii. Sentetik Gaz Geridevir Prosesi ile Gaz Üretimi. Bu yöntemde katı atık,basınçlı depolara girer. Basınçlı depolarda basınçlı metan üretme (MPR) reaktörüne verilir ve burada ters akımla gelen hidrojen içeren sentetik gazla karışır. MPR ye; katı atık ya serbest düşme ile girer, ya da reaktör boyunca hareketli yatak ile girer. Kül (metal-cam) ve kömürü karışımı buhar enjeksiyonu ile ayrılır ve buharla kömür, oksijeninin verildiği gazlaştırma kulesine verilerek sıcak sentetik gaz üretilir. Bu gaz tekrar MPR ye geri devir edilir. MPR de yüksek oranda metan içeren (% 17,2 metan, %58,6 hidrojen hacimce) gaz yakıt üretilir. Hareketli sistemde metan oranı %24 dolayındadır Bu sistem göstermelik yapılan sistemden sonra uygulamaya alınmıştır. iv. Belediye Çöpünden Pirolitik Yağ Üretimi Bu yöntem flaş piroliz yönteminin bir uyarlanmasıdır. Belediye çöpünün parçalanmasından sonra, manyetik ayırma ve hava ile ayırma işlemi uygulanıp, geriye kalan organikler %3 neme kadar kurutularak tekrar didiklenmektedir. Sonra alüminyum ve cam parçaları ayrılmaktadır. Daha sonra organikler 14 mesh boyuta kadar düşürülerek, organik taneciklere flaş piroliz prosesi uygulanmaktadır. Bu yöntemle pirolitik yağ üretilmektedir. Belediye çöpünden elde edilen yağ, çok çeşitli maddelerin karışımından olan bir akışkandır. Bileşiminde mol kütlesi g/mol olan bileşikler bulunmaktadır. Kaynama sıcaklığı K arasındadır. Bileşiminde kütlece % 57,5 karbon içeren yakıtın ısıl değeri 24,4 MJ/kg dır. Çoğu fraksiyonunda C/O oranı ½ arasındadır ve koyu kahve renklidir. Bu yöntemde pirolitik kok ve gaz da üretilmektedir. Kullanılan hammaddeye(hayvan gübresi, çeltik kavuzu, saman, belediye çöpü) göre ürünlerin bileşimleri de değişmektedir. Örneğin pirolitik kokta karbon yüzdesi (kütlece) gübrede, çeltik kavuzunda, saman ve belediye çöpünde 34,5, 36,0, 51,0, 48,8 iken, gazın bileşiminde CO: 21,9, 28,5, 53,9, 34,9 dır. 1977'nin ortalarında 200 ton/d kapasiteli göstermelik bir işletme Sandiago da işletmeye alınmıştır. v. Organik Atıklardan Metanol Üretimi Formaldehit üretiminde kullanılan esas hammadde olmasının yanında metanolden çok sayıda kimyasal madde de üretilmektedir. Bunlar; dimetil tereftalat, metil halojenür, metil amin, metil metakrilat, etilen glikol, metil ester ve asetik asittir. Çağımızda ise metanolün doğrudan kullanıldığı alanlarda çok sayıda patent ve yayınlar bulunmaktadır. Bunlar yağ için antifriz olarak, roket, jet ve yakma makineleri yağı incelticisi, kömür, kömür katranı, gaz ve sıvı hidrokarbon temizleyicisi, plastiklerde katalizör 619

10 uzaklaştırıcı, metallurjide karbürleştirici ve katılaştırıcı ortam, tohum koruyucu, hidrolik çimento geciktirici, uranyum cevheri gösterici ajanı gibi çoğu endüstride kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi iyi bir yakıttır. Metanol üretiminde kullanılan ana maddeler karbondioksit ve hidrojendir. Herhangi bir yöntemden elde edilen CO ve CO 2 gaz karışımı hidrojenasyonla metanole dönüşmektedir. Bu olayların olduğu sistemler geliştirilmiştir. vi. Etil Alkol Üretimi Lignoselulozik yapıdaki tarımsal atıklar kimyasal olaylarla hidrolize uğratılarak selüloz önce glikoz birimlerine ve glikoz da biyokimyasal fermantasyonla etil alkole dönüştürülmektedir. Etil alkol doğrudan yakıt olarak kullanıldığı gibi, petrole (benzine) katılarak gazohol denilen ve petrolün %15 inin yerini alan bir yakıt üretilmektedir. vii. Sıvılaştırma ile Akaryakıta Dönüşüm Organik yapılı katı atıkların, basınç altında, yüksek sıcaklıkta, sulu ortamda, çeşitli katalizörler(kimyasal maddeler yardımıyla yaygın olarak kullanılan gaz (% 2-10 ), kok (%5-10) ve yağ (%40) gibi akar yakıtlara dönüşmesi olayıdır. Bu dönüşümde hammaddenin kurutulması gerekmemektedir. İşlemden sonra bazı çalışmalar, hammaddeden %5 i kadar kullanılmayan bir atığın kaldığını ve yağa dönüşümün %70 dolayında olduğunu göstermiştir. Henüz gelişme aşamasında olan sıvılaştırma işleminin üzerindeki çalışmalar ve uygulamalar günümüzde yoğunluk kazanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar 1920 lerin başlarında başlamış olup, dünyada ve ülkemizde de konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir (Taner ve diğ a, 1988b). SONUÇ ve ÖNERİLER Bu bilgilerin ışığında ülkemiz için enerjiyi dışa bağımlıktan kurtarmanın yolarından biri de belediye çöpü, tarımsal ve endüstriyel organik yapıdaki katı atıkların yaygın olarak kullanılan ve sanayinin bağımlı olduğu akar yakıt ve gaz yakıta dönüşüm sistemlerinin geliştirilmesinde ve kurulmasında çaba göstermesidir. Katı atıklar her yıl yenilenebilmekte ve insanoğlu yaşadığı sürece de varolmaktadır. Bir gün bitebileceği endişesi de bulunmamaktadır. Konuyla ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırmaların desteklenerek çevreyi kirleten ve toplama, taşıma, depolama, çevreye etkisiz duruma getirme vs. gibi çok yüksek maliyeti olan belediye çöpü ve benzeri atıkların enerji kaynağı olarak kullanımına en kısa zamanda gidilmelidir. Ülkemizde enerji gereksiniminde 10 yılda %49 artış olmuştur. Ancak enerjinin üretimine yönelik yatırımlar yapılmamakta ve satın alma yoluna gidilmektedir. Bununla beraber Türkiye deki enerji rezervleri tam olarak bilinmemektedir. Teknolojik gelişmelerle beraber enerji üretim ve tüketimi de artmıştır. Birçok ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmakta ve sürekli AR-GE yapılıp yeni kaynaklar ve teknolojiler geliştirilmektedir. Biyokütle önemli bir enerji kaynağıdır ve birçok ülkede biyokütleden enerji üretim tesisleri bulunmakta, ülkemizde ise ancak akademik düzeyde araştırmalar yapılmaktadır. Türkiye nin enerji gereksiniminin büyük bir bölümü uygun teknolojiler kullanılarak biyokütleden elde edilebilir. Bunun için konuyla ilgili araştırmalar desteklenmeli ve bir kurum oluşturularak veriler bu merkezde toplanıp işlenmelidir. Enerji ile ilgili plan ve yatırımlarda, konu ile ilgili uzmanların görüş ve bilgilerinden yararlanılmalı, önerileri dikkate alınmalıdır. Enerji planlanırken uzmanların görüşüne göre kaynaklar değerlendirilmeye alınmalı, konu ile ilgili yasalar çıkarılmalıdır. Bilimsel gelişmeler izlenmeli ve ekonomik sistemlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında; cesur kararlar alınmalıdır, enerji şirketlerine mutlaka kendi teknolojisini geliştirecek AR- GE yi desteklemeyle ilgili zorlayıcı yasalar çıkarılmalıdır. 620

11 KAYNAKLAR Agricultural Structure and Production, Prime Ministry State Institute of Statistics, (1984), Turkey, p.4, 29. Altaş, M., Fikret, H. ve Çelebi, E., (1990), Türkiye V. Enerji Kong., Enerji İstatistik., Ankara. Anderson, J. E., (1975), The oxygen Refuse Convertor-A system for producing fuel gas, oil, molten metal and slag from refuse Union Carbide Corporation. Brown, H. B., (1938), Cotton, McGraw-Hill Company Inc., S Hart, S. A., (1963), Fowl Fecal Facts, World s Poult. Sci. J. 19 (4) MacAdam,W.K., (1975), Design and Pollution Control Features of Saugus Massachusetts, Steam Generating Refuse Energy Plant, National Academy of Sciences, Mineral Resources and the Environment Supplementary Rep. Perry, R. H and Chilton, C. H (1984), Perry s Chemical Enginers Handbook, Sixth Edition, Section 9-8, McGraw-Hill, New York, USA Riley, G. A., (1944), Am. Sci. 32(2) Taner, F., Kimyonsen, Ü., and Olcay, A., (1988a), Liquefaction of Cotton Stalk With Acetic Acid and NaOH at 5 MPa, VTT Symp. On NON Waste Tech., Espoo, Finland. Taner, F., (1988b), Lignoselülozik Katı Atıkların Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı, Yağ ve Biyogaza Dönüştürme Koşullarının Saptanması, (TÜBİTAK), Proje No: ÇAG79, Adana. T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, (2000), Taşdemiroğlu, E., (1986), Biomass Energy Potential in Turkey, Proc. of the 1986 Int. Cong. on Renewable Energy Sources, Madrid, Spain, May, p Tillman, D.A., Anderson,L.L, (1977), Academic Press Inc. New York p Tillman, D.A., (1977), Fuels From Wastes, Academic Press, New York, pp

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ALTERNATİF TERMAL TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI

KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ALTERNATİF TERMAL TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 18, No 1, 19-33, 2003 Vol 18, No 1, 19-33, 2003 KATI ATIK VE ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ALTERNATİF TERMAL TEKNOLOJİLER VE

Detaylı

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin

Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin Türkiye'de biyogaz yatırımları için geçerli koşulların ve potansiyelin değerlendirilmesi Bu proje Uluslararası İklim Girişimi nin bir parçasıdır. Federal Alman Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Are Biofuels Threat or Chance?!

Are Biofuels Threat or Chance?! Biyoyakıtlar Tehdit mi - Fırsat mı?! Dr. F.Figen AR * Pankobirlik Mithatpaşa Cad. No:19 Ankara Tel: 0312 435 56 20/207 Faks: 0312 435 62 83 figenar@pankobirlik.com.tr ÖZET Biyoyakıtlar; kurtarıcı mı yoksa

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ

TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE MESKEN ELEKTRİK TALEBİ ESRA KINIK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK 2008 T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEKİRDAĞ - 2008 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELAZIĞ İLİ İÇİN ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ OLUŞTURULMASI Fehmi Fatih GEDİK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI DANIŞMAN: Yrd. Doç Dr. Füsun

Detaylı

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü

TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU. İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü TÜRKİYE BİYOYAKIT POTANSİYELİ VE SON GELİŞMELER Filiz KARAOSMANOĞLU İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ÖZET Biyoyakıtlar yenilenebilir, çevre dostu, ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimi, kaynak çeşitliliği ve

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ Dünya ve Türkiye Biyo-enerji Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Potansiyel Değişikliklerin Türk Tarım ve Hayvancılık Sektörleri Üzerindeki Etkilerinin Modellenmesi ve Türkiye için Biyo-enerji Politika Alternatiflerinin

Detaylı