KAZANMAK ST YORSANIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANMAK ST YORSANIZ"

Transkript

1 KAZANMAK ST YORSANIZ

2 Jack Welch Suzy Welch KAZANMAK ST YORSANIZ Çeviren Ahmet Kardam Yay ma Haz rlayan Zülfü Dicleli

3 ISBN Winning 2005, Jack Welch bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Türkçe yay n haklar Akçal Telif Haklar taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 51 Konu : fl-yönetim Bas m : Nisan 2009, stanbul Düzelti : Fevzi Gölo lu Düzenleme : Selim Talay Bask ve cilt : Elma Bas m: Halkal Cad. No: 164 B-4 Blok Sefaköy - K. Çekmece stanbul - Tel:

4 Jack Welch kazanmay biliyor. General Electric teki 40 y ll k kariyeri s - ras nda, ac mas z rekabet karfl s nda, say s z pazarda, flirketi her y l, yerkürenin her yerinde, baflar dan baflar ya koflturdu. Onun dürüst, en-iyiolma biçimindeki yönetim tarz insanlara sars lmazca odaklan fl, ekip çal flmas ve kâr etmesini bilmesinin eflli inde ifl yaflam n n alt n standard haline geldi de GE nin yönetim kurulu baflkanl ndan ve bafl icra sorumlulu undan emekli olduktan sonra, dünyay dolaflarak, çok kapsaml bir düzine konuda insana hitap etti ve sorular yan tlad. Welch kitab na, kendi ifl felsefesini anlatt Hepsinin Alt nda Yatan bafll n tafl yan bir girifl k sm yla bafll yor. De erlerin, aç k sözlülü ün, farkl laflt rman n ve sözünü söyleyebilmenin ve sayg görmenin herkes için tafl d önemi araflt r yor. Kazanmak stiyorsan z n çekirde ini çal flman n gerçek malzemesi oluflturuyor. Kitab n ana k sm üç alt k s mdan olufluyor. Bunlardan birincisi, liderlikten bafllay p de iflimi gerçeklefltirecek, kazanmay bilen insanlar n seçimine kadar, flirketin iç yaflam na bak yor. kinci alt k - s m, strateji, birleflmeler ve Alt Sigma gibi bölümlerle, gözünü flirket d - fl na, rakiplere çeviriyor. Kitab n üçüncü alt k sm do ru ifli bulmaktan çal flma yaflam ile özel yaflam aras nda denge kurmaya kadar kariyerinizi yönetme konusuna e iliyor.

5 JACK WELCH kariyerine 1960 ta General Electric Company de bafllad ve 1981 de flirketin sekizinci yönetim kurulu baflkan ve B S i oldu. Görev yapt y llarda, GE nin piyasa de eri 400 milyar dolar artarak, onu dünyan n en de erli flirketi haline getirdi. fiu anda, küçük bir grup Fortune 500 B S ine dan flmanl k hizmeti veren Jack Welch, LLC nin bafl nda bulunuyor ve dünyan n dört bir yan nda ifl dünyas ndan insanlara ve ö rencilere konferanslar veriyor. SUZY WELCH Harvard Business Review dergisinin eski genel yay n yönetmenidir. Harvard Üniversitesine ve Harvard flletmecilik Okuluna gitmifltir ve liderlik, yarat c l k, de iflim ve örgütsel davran fl konulu say s z makalenin yazar d r. Ayr ca genel yönetim konulu birkaç kitaba da katk da bulunmufltur.

6 fl yaflam na, söz almak için ellerini kald racak kadar büyük ilgi duyan binlerce erkek ve kad na

7 Ç NDEK LER G R fi 13 Her Gün Yeni Bir Sorun Ç k yor 13 HEPS N N ALTINDA YATAN M SYON VE DE ERLER Bu Kadar Gerçek Bir fiey Hakk nda Bu Kadar Bofl Laf AÇIK SÖZLÜLÜK fl Yaflam ndaki Küçük Pis S rlar n En Büyü ü AYRIM YAPMA Ac mas z ve Darwinci mi Buldunuz? O Zaman Adil ve Etkin Olmay Deneyin SÖZÜNÜ SÖYLEYEB LME VE SAYGI GÖRME Bütün Beyinleri Oyuna Dahil Etmek 65 ŞİRKETİNİZ L DERL K Sadece Sizle lgili Bir fiey De il fie ALMA Kazananlar Hangi Kumafltand r? NSAN YÖNET M Do ru Oyuncular Buldunuz. Peki, Sonra? 109 9

8 Ç NDEK LER 8. YOLLARI AYIRMAK nsanlara Yol Vermek Zordur DE fi M Da lar Yerinden Oynar KR Z YÖNET M Aman-Tanr m-olamaz dan Çok-fiükür- yiyiz e 153 RAKİPLERİNİZ STRATEJ Hepsi Sosun çinde BÜTÇE Töreni Yeniden Canland rmak ORGAN K BÜYÜME Demek Yeni Bir fiey Bafllatmak stiyorsunuz B RLEfiME VE KT SAPLAR Ele Geçirme Heyecan ve Di er Ölümcül Günahlar ALTI S GMA Diflçi Koltu unu Boylamaktansa 247 KARİYERİNİZ DO RU GÖREV Onu Bulun, Bir Daha Gerçek Anlamda Çal flman za Gerek Kalmas n TERF ETMEK Üzgünüm, Bu flin Kestirmesi Yok ZOR MESELELER fiu Kahrolas Patron

9 Ç NDEK LER 19. ÇALIfiMA YAfiAM DENGES Her fieye Sahip Olman n Ne Demek Oldu u Hakk nda Bilmek stedi iniz (Ama Duymaktan Korktu unuz) Her fiey 311 AÇIKTA KALAN UÇLARI BAĞLAMAK BURADA, ORADA VE HER YERDE Az Kald Gözden Kaçacakt Sorular 337 Teflekkür

10 Girifl HER GÜN YEN B R SORUN ÇIKIYOR SIRA ASIL fi M N ARASINA SIKIfiTIRDI IM, e lenceli ama ç lg nca yo- O un bir eziyet halini alm fl olan özgeçmiflimi yazma iflini bitirdikten sonra bir daha kitap yazmamaya yemin etmifltim. Ama san r m yazd m. Bunun için bir mazeretim varsa, o da, bu kitab yazma fikrinin asl nda benden ç kmam fl olmas d r. Bu kitab yazma iflini bana baflkalar verdi. Bu görev bana, General Electric ten ayr ld ktan sonra rastlad m ve ifllerini ak llar na gelen her türlü soruyu bana sorabilecek kadar çok seven, enerji dolu, merakl, gözü pek ve baflar azmiyle dolu, kad nl erkekli on binlerce ola anüstü güzel insan taraf ndan verilmifl e er öyle denebilirse bir tür emeklilik arma an yd. Bu sorular yan tlayabilmek için yapmam gereken tek fley bütün bildiklerimi gözden geçirmek, s raya dizmek, sistemlefltirmek ve ilgili öyküleri toplamakt bunu yap nca kitap yaz lmaya bafllam flt bile. Sözünü etti im sorular ilkin 2001 y l n n sonlar nda, özgeçmiflim üzerine yazd m kitab tan tma gezilerim s ras nda sorulmaya bafllad ve insanlar n GE ye gösterdikleri duygusal ba l l k alt nda neredeyse ezildi- im bütün bir 2002 y l boyunca devam etti. Ülkenin bir ucundan öteki- 13

11 G R fi ne ve dünyan n çok say da ülkesinde insanlar, ya flirket hesab na çal fl rken bizzat yaflad klar fleyler ya da k z kardefllerinin, babalar n n, teyzelerinin ya da büyükbabalar n n yapt klar fleylerin sonuçlar konusunda dokunakl öyküler anlatt lar. Ama beni flafl rtan bir baflka nokta da, bu öykülerle birlikte, insanlar n ifllerini do ru yapma konusunda nas l daha fazla fleyler ö renmek istediklerini görmek oldu. Radyo programlar na telefonla kat lan konuklar benden srarla, GE nin çal flanlar üç performans kategorisine ay ran ve onlar buna göre yöneten farkl laflt rma sistemi konusunu aç klamam istiyorlard. Kitab m n imza günlerine kat lanlar, bütün flirketlerin insan kaynaklar fleflerinin en az BFS (Bafl Finans Sorumlusu) kadar önemli olmas gerekti ini söyledi imde kast m n gerçekten bu mu oldu unu (evet, oydu!) bilmek istiyorlard. fiikago Üniversitesine yapt m bir ziyarette, Hindistanl bir mast r ö rencisi benden, gerçekten iyi bir performans de erlendirmesinin nas l bir fley olmas gerekti ini aç klamam istedi. Bu sorular kitap turnesiyle sona ermedi. Devam etti havaalanlar nda, restoranlarda ve asansörlerde. Bir keresinde, adam n biri, Miami Beach sahilinde yüzerek yan ma gelip, akl ndaki belli bir frençayz f rsat hakk nda ne düflündü ümü sordu. Ama esas olarak yapt klar fley, geride b rakt m z üç y l boyunca New York tan fiangay a, Milano dan Mexico City e kadar dünyan n dört bir yan nda düzenlenen 150 kadar Soru-Yan t toplant s na kat lmak oluyordu. 30 ila izleyicili bu toplant larda, ben genellikle ifl dünyas ndan bir gazetecinin moderatörlü ünü yapt sahnede oturuyor, izleyicilerin yöneltti i akla gelebilecek her türlü soruyu yan tlamaya çal fl yordum. Hem de ne sorular Çin rekabetiyle bafla ç kmaktan yetenekli ama zor insanlar yönetmeye, en mükemmel ifli bulmaktan Alt Sigma y uygulamaya, do ru insanlar istihdam etmeye, belirsizlik dönemlerinde liderlik yapmaya, birleflme ve iktisaplar sonras nda ayakta kalabilmeye, öldürücü stratejiler tasarlamaya kadar akla gelebilecek her türlü soru. fiu tür sorulara da muhatap oldum: Çok iyi ifl ç kar yor olmama ra men hesab na çal flt m aptal buna hiç ald r fl etmiyorsa ya da flirkette de iflimin zorunlulu una inanan tek kifli bensem veya flirketimdeki büt- 14

12 G R fi çe süreci kavga dövüflle geçiyorsa ya da yeni bir ürünü piyasaya ç karmak üzere oldu um halde flirket merkezi bana ihtiyac m olan özerkli i ve kaynaklar vermek istemiyorsa ne yapmam gerekir? nsanlar flunlar da soruyorlard : E er flirketimdeki yöneticiler do ruyu söylemiyorsa ya da gerçekten sevdi im bir çal flan m iflten ç karmak zorunda oldu um halde adam bunu kald racak durumda de ilse veya bir y ld r yaflad m z krizden ç k fl konusunda kuruluflun yönetimine yard mc olmam isteniyorsa ne yapmam gerekir? Çocuklar n birbirine z t talepleri aras nda s k fl p kalmakla, kariyerle ilgili sorulardan tutun da, golf oynamak, evi onartmak ya da yürüyüfl maratonundan para kazanmak gibi insanlar n gönlünden geçen her türlü fley hakk nda sorular soruluyordu. nsan n, rüyas n gördü ü bir konuma, kimsenin düflmanl n kazanmadan nas l gelebilece i konusunda sorular soruluyordu. Makroekonomik e ilimler, yeni sektörler ve para dalgalanmalar konusunda sorular soruluyordu. Sözcü ün gerçek anlam yla, binlerce soru soruluyordu. Ama bunlar n ço u dönüp dolafl p flu soruya geliyordu: Kazanmak için ne yapmal? Bu kitab n konusu da bu kazanmak. Muhtemelen, bunun d fl nda baflka hiçbir konu beni tekrar yazmaya raz edemezdi! Çünkü kazanman n muhteflem bir fley oldu unu düflünüyorum. Sadece iyi de il muhteflem. fl yaflam nda kazanmak muhteflem bir fley, çünkü flirketler kazand - nda insanlar serpilip geliflir. Her yerde herkes için daha fazla ifl ve daha fazla Sözcü ün gerçek f rsat yarat l r. nsanlar gelece e umutla bakmaya bafllar; çocuklar n üniversiteye anlam yla, binlerce gönderme olana na kavuflur, daha iyi soru soruluyordu. Ama sa l k hizmeti al r, sayfiye evi sat n alabilir ve emeklilik günlerini rahat geçirme- bunlar n ço u dönüp dolafl p flu soruya yi güvence alt na al rlar. Üstelik kazanmak, bu insanlara, topluma olan borçla- geliyordu: kazanmak için r n sadece daha çok vergi vermenin ötesine geçen, çok daha büyük ne yapmal? katk larda 15

13 G R fi bulunarak ödeme f rsat n verir hay r Kazanman n muhteflem ifllerine zaman ve para katk s nda bulunmak ve yoksul semtlerin okullar na des- bir fley oldu unu tek olmak bunlardan sadece ikisidir. Kazanmak, dokundu u herkesi aya a kal- düflünüyorum. Sadece iyi de il muhteflem. Çünkü d r r dünyay daha iyi bir yer haline getirir. flirketler kazand nda insanlar serpilip geliflir. fiirketler zarar etti inde ise, bundan Daha fazla ifl ve daha fazla herkes bir darbe al r. nsanlar korkar. Baflkalar için bir fleyler yapabilmek için f rsat yarat l r. daha az finansal güvenceleri ve daha s - n rl zaman veya paralar olur. Yapt klar tek fley endiflelenmek ve ailelerinin huzurunu kaç rmak ve o arada, e er iflsiz kalm fllarsa, ya hiç ya da çok düflük vergi ödemek olur. Vergi meselesi üzerinde, k saca da olsa, biraz dural m. Asl nda, genel olarak devletten söz edelim. Devletin toplumun yaflamsal bir parças oldu u aç kt r. Birincisi ve en önemlisi, devlet bizi, en az ndan, yakam z hem bugün hem de görülebilir gelecekte b rakmayacak olan, ulusal güvenli e yönelik sinsi ve süregen meydan okumalardan korur. Ama devletin bize sa lad fley bundan ibaret de ildir: adalet sistemi, e itim, polis ve itfaiye hizmetleri, karayollar ve havalimanlar, sosyal yard m ve hastaneler. Bu liste böyle uzay p gider. Bunlar devletin erdemleri olsa bile, verdi i bütün bu hizmetlerin bir flekilde vergi gelirlerinden karfl land n da unutmamak çok önemlidir. Hükümet kendi hesab na para kazanmaz. Ve o anlamda, ekonominin motoru bizatihi kendisi olmay p, o motorun destekçisidir. Sa l kl bir ekonominin motoru, kazanan flirketler ve onlar hesab na çal flan insanlard r ve bunlar, hükümet için gelir temin ederek, özgür ve demokratik bir toplumun temellerini olufltururlar. Kazanmay muhteflem bir fley yapan budur. Ama paran n do ru yoldan temiz ve kurallara uygun bir flekilde kazan lmas gerekti ini ayr ca belirtmeye gerek yok. Bu bilinen bir fley. Adil bir flekilde rekabet etmeyen flirket ve insanlar, kazanmay da hak 16

14 G R fi etmezler ve büyük özenle oluflturulmufl flirket içi süreçler ve devletin düzenleyici kurumlar sayesinde kötüler genellikle tespit edilir ve oyun d - fl b rak l r. Ama ifl yapan dürüst flirket ve insanlar n da bunlar büyük, hem de çok büyük ço unlu u oluflturur kazanman n bir yolunu bulmalar gerekir. Bu kitap onlara bu konuda bir yol haritas sunmaktad r. Bu arada belirteyim, kitap sadece üst düzey yöneticiler ve B S ler (Bafl cra Sorumlusu CEO) için haz rlanm fl bir yol haritas de ildir. E er onlar n da ifline yarayacaksa, ne âlâ. Yaramas n umar m. Ama bu kitap ayn zamanda ve daha çok, cephe hatt nda çal flan insanlar içindir: ifl sahipleri, orta kademe yöneticiler, fabrikalar yürüten insanlar, üretim hatt iflçileri, ifl arayan üniversite mezunlar, kariyer edinmeye çal flan yeni mezunlar ve giriflimciler. Benim bu kitaptaki esas hedefim, bir kuruluflun neresinde yer al yor olurlarsa olsunlar, h rslar gözlerinden okunan ve damarlar nda tutku dolaflan insanlara yard mc olmakt r. Bu kitapta çok say da insan tan yacaks n z. Onlarda kendinizi bulacaks n z, baz lar da size çok tan d k gelecektir: fiirketine bir dizi yüce de er diyelim kalite, müflteri hizmeti ve sayg nl k kazand ran, ama bu de erleri yaflaman n ne anlama geldi ini hiçbir zaman tam olarak aç klamayan bir B S fiirketin baflka bir bölümüyle yap lan toplant da çal flma arkadafllar n n bu sayede çok daha iyi ifl ç karaca ndan emin oldu u için atefl püsküren bir orta kademe yöneticisi. Y llard r düflük performans gösteren, ama çok arkadafl canl - s ve iyi ve biçare oldu u için, bir türlü kap n n önüne konulamayan bir flirket çal flan Canl Cenaze oldu u için yavafl yavafl ve büyük zahmetlerle kap n n önüne konan ve yüzüne bakamad n z bir çal flma arkadafl Bütün ö len yemeklerini Yitik Hayaller Sofras ad n takt klar ayn masada yiyerek yönetime olan öfkelerini sergileyen bir grup çal flan 15 y l n harcay p çok güzel bir kariyer yapt ktan sonra, asl nda kendini kand rd na, kendisinden baflka herkesi mutlu etti ine karar verip, kariyerini bir günde kald r p bir yana atan bir mühendis Öyküleri yarat c l k, içgörü ve metanet örne i olan insanlar da tan - yacaks n z. 17

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI

PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI PERFORMANSIN ÜÇ YASASI ÖRGÜTÜNÜZÜN VE YAfiAMINIZIN GELECE N YEN BAfiTAN YAZMAK Steve Zaffron Dave Logan Çeviren Ümit fiensoy ISBN 978-605-5655-25-9 2009 by Steve Zaffron and Dave

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkili fl Yaz lar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar :

Cep Yönderi Dizisi. Dizinin kitaplar : nsanlar kna Etmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı