Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları"

Transkript

1 Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 180) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dair'esi Başkanlığı Sayı : K.K.TJ). 18/101-1/85/07227 DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine göre ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend Ulusu Başbakan ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Memleketimizde son yıllarda görülen enflasyona karşı uygulanan istikrar politikası, esasen kaynak sıkıntısı içinde bulunan ekonominin finansman ihtiyacını artırdığından malî piyasalarda, bilinen istikrarsızlıklar ortaya çıkmış para ve sermaye piyasaları kurumları ile amaçları arasında fonksiyon kaymaları görülmüş, güven ve istikrarın yeniden inşası gerekmiştir. Bu anlayış içerisinde sermaye piyasasına ilişkin kurullar gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile, banka sistemi ise gün ve 2810 sayılı Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu'na dayanılarak 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. Para ve Sermaye Piyasaları hakkındaki mevzuatın bütünlüğünü sağlamak için, 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun değiştirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, bankalar ve sermaye piyasasındaki aracı ve yardımcı kuruluşlar dışında, bu piyasalarda sermayelerinden ödünç veren ikrazcılar da faaliyet göstermektedir. Bunların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetimi banka sistemi ve sermaye piyasasının denetimi ile yakından ilgilidir. Diğer taraftan 2279 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde yer alan bazı hükümler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu geçişmeleri önlemek için de 2279 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri yerine, 2810 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde münhasıran sermayelerini ödünç olarak kullandıranların faaliyetini düzenleyecek bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması gerekmektedir.

2 MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) amacını belirtmektedir. Madde 2. Bu madde kimlerin KHK kapsamında olduğunu ve kimler hakkında bu KHK'nin uygulanmayacağını, KHK'de açıklık olmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağını belirlemektedir. Bankalar, 70 sayılı KHK ile yapılan düzenleme kapsamında olduklarından sigorta şirketleri ise ayrı bir denetime tabi bulunduklarından kapsam dışı bırakılmıştır. Madde 3. Bu maddede uygulamaya açıklık getirmek amacıyla Kanun Hükmünde Kararname'deki bazı kavramlar tanımlanmıştır. Madde 4. - Madde 2279 sayılı Kanunun 1 inci maddesine tekabül etmektedir. Faizden para kazanmak amacıyla ödünç para verme işleri ile uğraşanların eskiden olduğu gibi izin almaları öngörülmüş, bunların mevduat toplamları, tahvil ve borçlanmaya yönelik menkul kıymet ihraçları açık bir biçimde yasaklanarak başka fonksiyonlar üstlenmelerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Madde 5. Bu maddede başvuru şekil ve esasları gösterilmiştir. Madde 6. Faaliyet konularının son derece sınırlandığı dikkate alınarak, ödünç para verme işleri ile uğraşanların defterdarlıklardan izin almaları yeterli, defterdarlıkların alacağı beyannamelerin birer nüshasının işleme ve denetim amacıyla Maliye Bakanlığı'na göndermeleri ve izin belgesinin sıhhati bakımından kıymetli evrak hükmüne tabi tutulması yararlı görülmüştür. Madde 7. önceki yıllarda 2279 sayılı Kanuna ve diğer kanunlara aykırı faaliyet gösteren ve ödeme güçlüğü içine düşen gerçek ye tüzel kişiler ile müflisler ve yüz kızartıcı suçtan mahkûm olanların ikrazatçılık yapmasına izin verilmemesinde kamu yararı mevcuttur. Bu nedenle sözkonusu kişiler, Kanun Hükmünde Kararnamede sayılmıştır. Madde sayılı Kanunun 18 inci maddesine tekabül etmektedir. Eski hükmünden farklı olarak tefecilik edenlerin işyerlerinin kapatılması ve bir daha ikrazatçılık yapmamalan öngörülmektedir. Madde 9. Bu madde 2279 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine karşılıktır. Bu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Madde sayılı Kanunun faiz oranlarını tespit yetkisini Bakanlar Kurulu'na veren değişik 9 uncu maddesindeki yetki 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlar yönünden bu Kararnamenin 37 ve 40 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunlardaki tekrarı önlemek için eski hüküm daraltılmış, ödünç para verme işleri ile uğraşanların alabilecekleri azamî faizin tespit yetkisi 2520 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte olduğu gibi Maliye Bakanlığı'na bırakılmıştır. Madde 11. Bu madde 2279 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine karşılıktır. Madde sayılı Kanunun 6 ncı maddesine karşılıktır. Madde sayılı Kanunun 7 nci maddesine karşılıktır. Eski hüküm dili sadeleştirilerek aynen korunmuştur. Madde 14. Madde, ödünç para verenlerin denetimi ile ilgilidir. Madde 15. Madde 2279 sayılı Kanunun 17 nci maddesine karşılıktır. Eski hüküm, para cezaları günün şartlarına uydurulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 16. Kaldırılan hükümleri göstermektedir.

3 3 Geçici Madde 1. İntibak hükmüdür. Evvelce izin almış olanların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmasından sonra faaliyetlerine devam edecekler, ancak KHK'nin yayımından itibaren üç ay içinde yeniden izin alacaklardır. Geçici Madde sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre mevduat ve kredi faizleri Bankalar Kurulunca belirleninceye kadar bu konuda mevcut kararnamelerin yürürlükte kalmasını öngören bir geçiş hükmüdür. Madde 17. Yürürlük maddesidir. Madde 18. Yürütme maddesidir. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 9J.1992 Esas No. : 1/9 Karar No. : 6 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Devlet Bakanlığını temsilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay'ın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Kararnamenin 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle Kanunun amacı genişletilerek, banka sistemi dışı kredi piyasasının daha açık ve kapsamlı bir biçimde ele alınmasını sağlamak amacıyla, sadece faiz karşılığı değil, her ne ad altında olursa olsun bir ivaz veya ipotek karşılığı sürekli olarak yapılan ödünç para verme işleri de bu kapsamda mütalaa edilmiştir. 2. Kararnamenin 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, bankalar dışında kredi kurumları kurulmasına, yeni kredi ve fonlama tekniklerinin gelişmesine imkân tanımak amacıyla, batı ülkelerinin uygulamalarına paralel olarak finansman ortaklıkları da Kanun kapsamına alınmış, ayrıca aynı gruba dahil şirketlerin fon fazlalarını hazine işlemleri yaparak kendi aralarında değerlendirmelerine imkân verebilmek için tüzel kişilerin ortaklık ilişkisi içinde bulundukları şirketlere ödünç para vermeleri Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 3. Kararnamenin 3 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle ikrazatçı tanımı genişletilerek halen bu piyasada faaliyet gösteren ödünç para verme işlerine aracılık edenler de ikrazatçı olarak kabul edilmiş, ikrazatçının faizden para kazanmak amacıyla ödünç para verme işinin devamlı ve mutat meslek olarak yapması öngörülmüştür. Finansman ortaklığının tanımı Kanuna ilave edilerek faktoring hizmetlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi sağlanmış ve böylece faktoring işlemlerinin mevzuat önündeki konumu açıklığa kavuşturulmuştur. - Ayrıca, izin belgesinin tanımı kaldırılarak onun yerine faaliyet izni tanımlanmıştır.

4 4 Kanunun çeşitli maddelerinde yeralan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bu Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık ibarelerine ilişkin kısaltmalar da maddeye eklenmiştir. 4. Kararnamenin t kinci Bölüm Başlığı olan "Faaliyet Esasları" ibaresi açıklık getirmek amacıyla "tkrazatçılarla ilgili Faaliyet Esasları" olarak değiştirilmiştir. 5. Kararnamenin 4 üncü maddesinin başlığı "Faaliyet" şeklinde değiştirilmiş ve madde metninde yapılan ilave ve değişikliklerle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3274 Sayılı Kanunla 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilen görevler anılan Müsteşarlığa intikal ettiğinden ikrazatçılara verir len iznin Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verileceği belirtilmiştir. tkrazatçıların ödünç para verme işlerini sadece kendi öz kaynaklarını kullanarak yapmalarını sağlamak üzere bu amaçla borçlanmaları yasaklanmıştır. Sermaye piyasalarının gelişmesi için gerekli güven ve istikrar ortamının sağlanması ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunması amacıyla da ikrazatçıların menkul kıymetlere aracılık etmeleri yasaklanmıştır. tkrazatçıların sermayeleri kadar ödünç para vermelerine ilişkin sınır kaldırılarak öz kaynaklarının tamamını kullanmalarına imkân tanınmıştır. Tüzel kişi ikrazatçıların yöneticilerine ilişkin hüküm, "Faaliyet İzninin iptali" başlıklı 7 nci maddeye aktarılmış ve kapsamı genişletilmiştir. 6. Kararnamenin S inci maddesine "Faaliyet izni" başlığı konulmuş, madde metninde yapılan değişiklikle ikrazatçılara faaliyet izninin Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verileceği belirtilerek sadece ikrazatçılık yapmaları uygun görülenlerin bu izni alacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, ikrazatçıların izin tarihini takiben 30 gün içinde Ticaret Sicil Gazetesine başvurarak bu izni ilân ettirmeleri sağlanmıştır. 7. Kararnamenin 6 ncı maddesi 5 inci maddede yapılan düzenleme karşısında gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 8. Kararnamenin 7 nci maddesine yapılan ilave ile vergi borcu dolayısıyla haklarında kovuşturma devam eden kişilerin de ikrazatçılık yapamayacakları hükme bağlanmış ve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 9. Kararnamenin 8 inci maddesinin başlığı "Faaliyet izninin iptali" olarak değiştirilmiş, madde metninde yapılan değişikliklerle tefecilik işlemleri yaptıkları, mahkemece sabit görülenlerin faaliyet izinlerinin iptal edileceği ve faaliyet izni iptal edilenlerin işyerlerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının talebi üzerine Valiliklerce kapatılacağı belirtilmiş, bu kişilere yeniden faaliyet izni verilmeyeceği maddeye eklenerek ikrazatçıların kanunun uygulanmasına azami dikkati göstermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Tüzel kişi ikrazatçıların yöneticilerinin sadece izin aşamasında değil daha sonra da kanunun uygulanmasına aykırılık oluşturmaları halinin engellenmesi amacıyla bunların başlangıçtaki konumlarının devamı sağlanarak hissedarlık sıfatına haiz olmayanların yönetici olamayacağı hükme bağlanmış ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 10. Kararnamenin "Aleniyet" başlıklı 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

5 11. Kararnamenin 10 uncu maddesi, marjinal bir piyasa olan ikrazatçılık piyasasında faizlerin kamu otoritelerince tespitinde yarar görülmemesi ve piyasada oluşmasının ekonominin işleyişine daha uygun olacağı düşüncesiyle metinen çıkarılmıştır. 12. Kararnamenin 11 inci maddesinde yapılan düzenleme ile tefecilik sayılan işlemlere sadece faizden para kazanmak amacıyla değil, her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığında ödünç para verme işlemlerinin yapılması veya bu işlerin meslek ittihaz edilmesi eklenerek muvazzanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, tefecilik sayılan işlemler açıklığa kavuşturulduğundan, Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerinin ihlalini de tefecilik sayan fıkra madde metninden çıkarılmış ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 13. Kararnamenin "Defter ve Kayıtlar" başlıklı 12 nci maddesi maddede yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" olarak düzeltilmiş ve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 14. Kararnamenin 13 üncü maddesi ikrazatçılara ikraz belgesi verilmesi kanunda öngörülmediğinden gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 15. Kararnameye eklenen 11 inci madde ile ödünç para verme sözleşmelerinin istenildiği an temin edilebilmesine imkân tanınmış ve denetimlerde kolaylık sağlanması için sözleşmelerin yazılı olarak yapılması şartı getirilmiştir. Ayrıca, yazılı ödünç sözleşmesinin bir örneğininde mutlaka ödünç alanlara verilmesi zorunluluğu getirilmiş ve beş yıl süreyle saklanması öngörülmüştür. 16. Kararnameye 11 inci maddeden sonra gelmek üzere "Finansman Ortaklıklarının Faaliyetleri" başlıklı Üçüncü Bölüm ilave edilmiştir. 17. Kararnameye eklenen "Kuruluş Şartları" başlıklı 12 nci madde ile finansman ortaklıklarının anonim şirket şeklinde kurulmaları şartı ile malî sektörümüzde faaliyet gösteren ve özel kanunlarla kuruluşu düzenlenen tüm diğer şirketlere uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan, finansman ortaklıklarının malî bünyelerinin piyasadaki dalgalanmalardan asgarî ölçüde etkilenmelerini sağlayacak sermayeye sahip olmaları öngörülmüştür. Ayrıca, finansman ortaklıklarının kurucularının da ikrazatçılık yapamayacak kişilerden oluşmaması sağlanmıştır. 18. Finansman ortaklıkları mevduat toplamayan, öz kaynakları ve menkul kıymet ihracı vesair suretle temin ettikleri diğer kaynakları ile kredi açan kuruluşlardır. Bunların mevduat toplayamayacagı, sermaye piyasasında aracı kurum olarak faaliyet gösteremeyeceği hususuna açıklık getirmek amacıyla Kararnameye "Finansman Ortaklıkları" başlıklı 13 üncü madde eklenmiştir. 19. Kararnameye "Ana Sözleşme ve Değişikliklerin Uygun Görülmesi" başlığı ile ilave edilen 14 üncü madde ile finansman ortaklıklarının malî sektörde hizmet edecek olması nedeniyle ülkemiz malî piyasalarına ilişkin düzenlemeleri yapmaya yetkili olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktan uygun görüş alınmadan bu ortaklıkların kurulmasına izin verilmemesi öngörülmüştür. 20. Kararnamenin "Diğer Hükümler" başlıklı "Üçüncü Bölümü" finansman ortaklıklarının üçüncü bölümde düzenlenmesi nedeniyle "Dördüncü Bölüm" olarak değiştirilmiştir.

6 6 21. Kararnamenin "Denetleme'' başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerin denetimlerinin geniş yerel teşkilatı olan Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı deneti elemanları tarafından yapılacağı hüküm altına alınmış ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının vergi mevzuatına göre bilgi isteme yetkisi esasen bulunduğundan Müsteşarlığa her türlü bilgi ve belgeyi isteme imkânı tanınmış ve 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 22. Kararnamenin "Para ve Hapis Cezaları" başlıklı 15 inci maddesinin başlığı "Cezalar" şeklinde değiştirilmiş, maddede yapılan düzenleme ile para cezaları günün koşullarına uygun olarak arttırılmış ve cezaların toptan eşya fiyat endeksine göre arttırılması şartı kaldırılmıştır. Ayrıca, suç sayılan fiilin işlenmesine neden olanlara görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre ceza uygulanması esası getirilmiş ve 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 23. Kararnamenin "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 24. Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle madde sadeleştirilmiş, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay yerine 90 gün içinde faaliyet izni almak esası getirilmiştir Sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun 9 uncu maddesine dayanarak Bakanlar Kurulunca alınmış kararlarının yürürlükten kalkmış olması nedeniyle uygulama imkânı bulunmayan Geçici 2 nci Madde metinden çıkarılmıştır. 26. Kararnamenin 17 nci maddesi Kararnamenin Kanunlaşacak olması nedeniyle "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." şeklinde düzenlenmiş ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 27. Kararnamenin Yürütme başlıklı 18 inci maddesindeki "Bu Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "Bu Kanun" şeklinde değiştirilmiş ve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. Raporumuz Plan ye Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Cemal Şahin Çorum Sözcü Bahattin Elçi Bayburt Muhalifim Cemalettin Gürbüz Amasya Elaattin Elmas İstanbul Başkanvekili Ali Yalçın öğütcan Adana Kâtip Ali Rıza Gönül Aydın * Baki TUğ Ankara Halil Orhan Ergüder İstanbul

7 Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Muhalifim Nevzat Ercan Sakarya H. Cavit Erdemir Kütahya Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu Şanlıurfa Orhan Doğan Sımak ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERÎ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YASALAŞTIRILMASINA AYKIRI GÖRÜŞLERİMİZ Tasarı, tefeciliği meşrulaştırmaktadır. İkrazatçılıkla, tefecilik ayrı kavramlardır. Tasarı ile izne bağlı tefecilik, ikrazatçılık sayılmaktadır. Haksız kazanç sağlama yolu kabul edilmektedir. Faiz, ekonomik ve sosyal bir mikroptur. Üretmeyene tüketme hakkının verilmesidir. Bu ise, sömürü ve zulümdür. Emeğin çalınması ve sömürülmesidir. Bu nedenlerle adil olmadığı için tasarıya karşı muhalif görüşümüzü 'sunuyoruz. Saygılarımızla Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Bahattin Elçi Bayburt

8 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No. : 1/9 Karar No. : 75 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Tarih ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Resmî Gazetede yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren "ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Başkanlıkça önhavalesi gereği "Adalet Komisyonu"nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun tarihli 3 üncü birleşiminde Hükümeti Temsilen Devlet Bakanı Tansu Çiller'in başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi incelendiğinde; son yıllarda enflasyonla mücadelede uygulanan istikrar politikalarının, esasen kaynak sıkıntısı içinde bulunan ekonominin finansman ihtiyacının daha da artmasına neden olduğu, bunun sonucunda da para ve sermaye piyasaları kurumları arasındaki farklı uygulamalar nedeniyle bozulan güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinin zaruret haline geldiği, bu anlayış içerisinde, tarih ve 2499 sayılı Kanun ile sermaye piyasasının, tarih ve 2810 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılan tarih ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de bankacılık sisteminin yeniden düzenlendiği, ancak bunlar yeterli görülmeyerek para ve sermaye piyasaları hakkındaki mevzuatın bütünlüğünü sağlamak için 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununda yeni düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlandığı anlaşılmaktadır. Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Sermaye piyasasındaki aracı ve yardımcı kuruluşlar ile bankalar dışında ödünç para veren ikrazatçıların da faaliyet gösterdiği, söz konusu bu kesimin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinin banka sistemi ve sermaye piyasası denetimi ile yakından ilgili olduğu, geçmişte mevzuat boşluğu ve uygulama hataları sonucunda vatandaşlarımızın zarar gördüğü ifade edilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin Komisyonumuzda ele alınmasının uygulamada ortaya çıkan mahzurların giderilmesi ile ödünç para verme işlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi açısından iyi bir fırsat olduğu dile getirilmiştir. Hükümet adına yapılan ilave açıklamalarda ise tasarı ile ödünç para verme mevzuatının, yeniden düzenlenmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kanununa uygunluğun sağlanacağı, ödünç para verme işini meslek edinenlerin, başka bir ifadeyle, sürekli olarak kazancını bu yolla elde eden gerçek ve tüzelkişilerin bu faaliyetlerinin düzenleneceği ve denetleneceği, Vergi ve Ticaret Kanunları dışında kalan ödünç para verme işlerinin bu tasarı kapsamına alındığı belirtilmiş ve Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Adalet Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Adalet Komisyonu metninin; "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi, (a) ve (b) fıkralarının, ikrazat ortaklıklarının madde kapsamına alınması ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılan işlemlerin bu Kanun kapsamında olmadığının açıklığa kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

9 9 "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesi, maddede yer alan "Finansman Ortaklıkları Kavramının, uygulamada Sermaye Piyasası Kanununda yer alan genel finans ortaklıkları ile kavram kargaşasına yol açabileceği görüşüyle "tkrazat Ortaklıkları" olarak değiştirilmesi ve maddenin buna paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, "Faaliyet" başlıklı 4 üncü maddesi, madde başlığının "Faaliyetin Kapsamı" şeklinde değiştirilmesi ile (b) ve (c) fıkralarının, "nakdî veya gayrinakdî teminat mektubu" ibaresinin "teminat mektubu" şeklinde düzeltilmesi ve ikrazatçıların Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasası faaliyetinde bulunamayacaklarının vurgulanması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, "tkrazatçılık Yapamayacak Kişiler" başlıklı 6 ncı maddesi, (a) bendinin sonunda yer alan "... haklarında mahkemelerce tasfiye kararı alınan ve uygulananlar," ifadesinin "... haklarında tasfiye kararı alınanlar," şeklinde değiştirilmesi, (b) bendinde "... veya konkordato talebi kabul edilenler," ibaresinin eklenmesi, vergi borcu dolayısıyla haklarında kovuşturma devam edenler ifadesi mahkeme kararına dayanmadığından, (c) bendinin, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giyenler şeklinde değiştirilmesi ve (d) bendinin "yüz kızartıcı suç" kavramına açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, "Faaliyet İzninin tptali" başlıklı 7 nci maddesi, "tüzel kişi ikrazatçı" tanımı 3 üncü maddede yapılan düzenleme ile tasarı kapsamından çıkarılmış olduğundan, maddenin buna paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,^ Üçüncü Bölüm başlığının, daha önceki bölümlerde yapılan düzenlemelere paralel olarak "tkrazat Ortaklıklarının Faaliyetleri" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, "Kuruluş Şartları" başlıklı 12 nci maddesi, madde başlığının, maddenin içeriğine uygun hale getirilmesi amacıyla "Kuruluş ve Faaliyet Şartları" şeklinde değiştirilmesi, ayrıca ikrazat ortaklıklarının faaliyete geçebilmeleri için Müsteşarlıktan faaliyet izni almalarının zorunlu olduğunun belirtilmesi ve faaliyet izninin alınması, tescili ve iptali hakkında bu kanunun hangi maddelerinin uygulanacağına açıklık getirilmesi maksadıyla maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 13 üncü maddesi, (a) bendinde yer alan "ilgili mevzuata göre..." ifadesi yerine "... Sermaye Piyasası Kanununa göre..." denilmek suretiyle maddeye açıklık getirilmesi, (b) bendinin ikrazat ortaklıklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasası faaliyetinde bulunamayacaklarının belirtilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi ve maddeye "tkrazat Or-, taklıklarının Faaliyetinin Kapsamı" şeklinde başlık konulması suretiyle, "Anasözleşme ve Değişikliklerinin Uygun Görülmesi" başlıklı 14 üncü maddesi, madde başlığının maddenin içeriğine uygun hale getirilmesi amacıyla "Düzenleme Yetkisi" şeklinde değiştirilmesi ve maddenin ikrazatçılar ve ikrazat ortaklıklarının kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasların Müsteşarlıkça düzenlemesi hususuna açıklık getirilmesi, amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, "Cezalar" başlıklı 16 ncı maddesi diğer maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

10 _ 10 "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 17 nci maddesi, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 89 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının da madde kapsamına alınmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, Kabul edilmiş, Metne Kanunun yayımından önce faaliyete geçen ve faaliyetleri bu Kanun kapsamına giren ortaklıkların Kanuna intibakını sağlamaya yönelik yem bir metin Geçici 2 nci madde olarak ilave edilmiş, "Amaç" başlıklı 1 inci, "Faaliyet İzni" başlıklı 5 inci, "Aleniyet" başlıklı 8 inci, "Tefecilik Sayılan İşlemler" başlıklı 9 uncu, "Defter ve'kayıtlar" başlıklı 10 uncu, "Ödünç Sözleşmesinin Değerlendirilmesi" başlıklı 11 inci, "Denetleme" başlıklı 15 inci maddesi ve Geçici 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 ve 19 uncu maddeleri* ise aynen kabul edilmiştir. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan îlyas Aktaş Samsun Timurçin Savaş Adana Mehmet Nedim Budak Ankara, Hüseyin Balyalı Balıkesir Necmi Hoşver Bolu Yılmaz Ovalı Bursa M. Halûk Müftüler Denizli Mehmet Dönen Hatay Rüştü Kâzım Yücelen İçel Veli Andaç Durak Adana Halil Demir Aksaray Cengiz Altmkaya Aydın Melih Pabuççuoğlu Balıkesir Mustafa Çiloğlu Burdur Nevfel Şahin Çanakkale Baha t tin Alagöz Gaziantep Nihat Matkap Hatay Adnan Kahveci İstanbul (Muhalifim) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

11 11 Abdullah Gül Kayseri (Muhalefet şerhim ektedir) Mustafa Ünaldı Konya (Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir) Hasan Peker Tekirdağ Koray Aydın Trabzon - Alaettin Kurt Kocaeli Mehmet Ali Yavuz Konya v ' İbrahim Kumaş Tokat (imzada bulunamadı) Kamer Genç Tunceli (Bu rapor sözcüsü) MUHALEFET ŞERHİ Bu kanun tasarısı tefeciliği organizeli hale getirdiği ve hukukîleştirdiği ve neticede halkımızın daha da fazla sömürüsüne imkân vereceği, tüm ekonomistlerin ana problemi olan yüksek faiz hadlerini daha da artıracağı için Muhalefet Şerhi veriyoruz. Mustafa Ünaldı Konya Doç. Dr. Abdullah Gül Kayseri Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

12 _ 12 ; - HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ödünç para verme işleri ile uğraşanların faaliyetleri ve denetlenmelerine ilişin esaslar tarih ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararlaştırılmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı, faizden para kazanmak için ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Kapsam MADDE İkrazatçılar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir. 2. Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlara göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 3. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Tanımlar MADDE 3. Bu Kanun Hükmünde Kararname'de, 1. İkrazatçı; faizden para kazanmak amacıyla ödünç para verme işleriyle uğraşan ve kendilerine izin belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri, 2. İzin belgesi; İkrazatçılara defterdarlıklarca ödünç para verme işleriyle uğraşabilmeleri için verilen izne ilişkin belgeyi, 3. Tefeci; Bu Kanun HükmündeKararname'nin ll'inci maddesinde sayılan fiilleri işleyenleri, ifade eder.

13 13 ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1. Bu Kanunun amacı, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz veya ipotek karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1. Adalet Komisyonu metninin linçi maddesi aynen kabul edilmiştir. Kapsam MADDE 2. a) İkrazatçılar ile finansman ortaklıkları bu Kanun hükümlerine tabidir. b) Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzelkişilerin doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzelkişilere ödünç para vermeleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. c) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Tanımlar MADDE 3. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İkrazatçı; faizden para kazanmak amacıyla, devamlı ve mutad meslek halinde, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek ve tüzelkişilerdir. b) Finansman Ortaklığı; Faizden para kazanmak amacıyla devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren veya işletmelerin mal ye hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak alacaklarını temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşı- Türkiye Büyük Millet Me Kapsam MADDE 2. a) İkrazatçılar ile ikrazat ortaklıkları bu Kanun hükümlerine tabidir. b) Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzelkişilerin doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzelkişilere ödünç para vermeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında bu Kanun Hükümler uygulanmaz. Tanımlar MADDE 3. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İkrazatçı; faizden para kazanmak amacıyla, devamlı ve mutad meslek halinde, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek kişilerdir. b) İkrazat Ortaklığı; faizden para kazanmak amacıyla devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren veya işletmelerin mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak parasal kolaylıklar sağlayan anonim ortaklıklardır. lisi (S. Sayısı : 180)

14 14 (Hükümetin teklifi Ettiği Metin) Faaliyet İzni ÎKtNCÎ BÖLÜM Faaliyet Esasları MADDE Ikrazatçılar Maliye Bakanlığı'ndan izin almak zorundadırlar. 2. Ikrazatçılar yalnızca beyannamelerinde gösterdikleri, Maliye Bakanlığınca kabul edilen sermaye ve varsa yedek akçeleri ile sınırlı olarak ödünç yerebilirler. 3. Ikrazatçılar mevduat toplayamıyacakları gibi her ne ad altında olursa olsun tahvil ve benzeri borçlanmaya yönelik menkul kıymet ihraç edemezler. 4. Tüzel kişi ikrazatçıların, yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü, müdürü veya işlerini fiilen idare eden veya imzaları tüzel kişi ikrazatçıyı bağlayan mensupları hissedarları arasından seçilmediği veya tâyin olunmadığı takdirde bu tüzel kişilere izin belgesi verilmez. MADDE Ikrazatçılar, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek dört nüsha beyanname ile işyerlerinin bulunduğu ilin defterdarlığına başvururlar. 2. Beyannamede, faizden para kazanmak için konulacak sermaye ve ihtiyat durumu ile ödünç alanlara yüklenebilecek şartlar gösterilir.

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren

Kalkınma ve yatırım bankası: Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren 9537 BANKACILIK KANUNU Kanun Numarası : 5411 Kabul Tarihi : 19/10/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/11/2005 Sayı : 25983 (Mük.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için,

Aracı kurumların kuruluşuna Sermaye Piyasası Kurulu nca izin verilebilmesi için, 5. ARACI KURULUŞLAR Sermaye Piyasası Kanunu (SPKanunu) aracı kuruluşları, aracı kurum ve bankalar olarak tanımlamıştır. Ancak bankalar kendi menkul kıymetlerini halka arz etmeleri ile sermaye piyasası

Detaylı

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005

Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5387 Kabul Tarihi : 2.7.2005 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNASMAN BANKA KURULUŞ İŞLEMLERİ 343FBS037 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR

1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KISALTMALAR SPK Düzenlemeleri 4.1.3.1. ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 1.(07.09.2000 tarih ve 24163 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Seri : V No : 46 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 552 Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet; Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri; Millî Eğitim Komisyonları Raporları. (1/721) T. a Başbakanlık

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ARACI KURUMLARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi İlknur KAYACIK

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU 9703 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 01/11//2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE

Detaylı