Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları"

Transkript

1 Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M. M. (S. Sayısı: 180) Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dair'esi Başkanlığı Sayı : K.K.TJ). 18/101-1/85/07227 DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA "Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesine göre ekli olarak gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Bülend Ulusu Başbakan ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREKÇESİ GENEL GEREKÇE Memleketimizde son yıllarda görülen enflasyona karşı uygulanan istikrar politikası, esasen kaynak sıkıntısı içinde bulunan ekonominin finansman ihtiyacını artırdığından malî piyasalarda, bilinen istikrarsızlıklar ortaya çıkmış para ve sermaye piyasaları kurumları ile amaçları arasında fonksiyon kaymaları görülmüş, güven ve istikrarın yeniden inşası gerekmiştir. Bu anlayış içerisinde sermaye piyasasına ilişkin kurullar gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile, banka sistemi ise gün ve 2810 sayılı Para ve Sermaye Piyasalarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu'na dayanılarak 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. Para ve Sermaye Piyasaları hakkındaki mevzuatın bütünlüğünü sağlamak için, 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun değiştirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, bankalar ve sermaye piyasasındaki aracı ve yardımcı kuruluşlar dışında, bu piyasalarda sermayelerinden ödünç veren ikrazcılar da faaliyet göstermektedir. Bunların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetimi banka sistemi ve sermaye piyasasının denetimi ile yakından ilgilidir. Diğer taraftan 2279 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerinde yer alan bazı hükümler 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Bu geçişmeleri önlemek için de 2279 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri yerine, 2810 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde münhasıran sermayelerini ödünç olarak kullandıranların faaliyetini düzenleyecek bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması gerekmektedir.

2 MADDE GEREKÇELERİ Madde 1. Bu madde Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) amacını belirtmektedir. Madde 2. Bu madde kimlerin KHK kapsamında olduğunu ve kimler hakkında bu KHK'nin uygulanmayacağını, KHK'de açıklık olmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağını belirlemektedir. Bankalar, 70 sayılı KHK ile yapılan düzenleme kapsamında olduklarından sigorta şirketleri ise ayrı bir denetime tabi bulunduklarından kapsam dışı bırakılmıştır. Madde 3. Bu maddede uygulamaya açıklık getirmek amacıyla Kanun Hükmünde Kararname'deki bazı kavramlar tanımlanmıştır. Madde 4. - Madde 2279 sayılı Kanunun 1 inci maddesine tekabül etmektedir. Faizden para kazanmak amacıyla ödünç para verme işleri ile uğraşanların eskiden olduğu gibi izin almaları öngörülmüş, bunların mevduat toplamları, tahvil ve borçlanmaya yönelik menkul kıymet ihraçları açık bir biçimde yasaklanarak başka fonksiyonlar üstlenmelerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Madde 5. Bu maddede başvuru şekil ve esasları gösterilmiştir. Madde 6. Faaliyet konularının son derece sınırlandığı dikkate alınarak, ödünç para verme işleri ile uğraşanların defterdarlıklardan izin almaları yeterli, defterdarlıkların alacağı beyannamelerin birer nüshasının işleme ve denetim amacıyla Maliye Bakanlığı'na göndermeleri ve izin belgesinin sıhhati bakımından kıymetli evrak hükmüne tabi tutulması yararlı görülmüştür. Madde 7. önceki yıllarda 2279 sayılı Kanuna ve diğer kanunlara aykırı faaliyet gösteren ve ödeme güçlüğü içine düşen gerçek ye tüzel kişiler ile müflisler ve yüz kızartıcı suçtan mahkûm olanların ikrazatçılık yapmasına izin verilmemesinde kamu yararı mevcuttur. Bu nedenle sözkonusu kişiler, Kanun Hükmünde Kararnamede sayılmıştır. Madde sayılı Kanunun 18 inci maddesine tekabül etmektedir. Eski hükmünden farklı olarak tefecilik edenlerin işyerlerinin kapatılması ve bir daha ikrazatçılık yapmamalan öngörülmektedir. Madde 9. Bu madde 2279 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine karşılıktır. Bu maddede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Madde sayılı Kanunun faiz oranlarını tespit yetkisini Bakanlar Kurulu'na veren değişik 9 uncu maddesindeki yetki 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlar yönünden bu Kararnamenin 37 ve 40 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunlardaki tekrarı önlemek için eski hüküm daraltılmış, ödünç para verme işleri ile uğraşanların alabilecekleri azamî faizin tespit yetkisi 2520 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte olduğu gibi Maliye Bakanlığı'na bırakılmıştır. Madde 11. Bu madde 2279 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine karşılıktır. Madde sayılı Kanunun 6 ncı maddesine karşılıktır. Madde sayılı Kanunun 7 nci maddesine karşılıktır. Eski hüküm dili sadeleştirilerek aynen korunmuştur. Madde 14. Madde, ödünç para verenlerin denetimi ile ilgilidir. Madde 15. Madde 2279 sayılı Kanunun 17 nci maddesine karşılıktır. Eski hüküm, para cezaları günün şartlarına uydurulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Madde 16. Kaldırılan hükümleri göstermektedir.

3 3 Geçici Madde 1. İntibak hükmüdür. Evvelce izin almış olanların bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmasından sonra faaliyetlerine devam edecekler, ancak KHK'nin yayımından itibaren üç ay içinde yeniden izin alacaklardır. Geçici Madde sayılı Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre mevduat ve kredi faizleri Bankalar Kurulunca belirleninceye kadar bu konuda mevcut kararnamelerin yürürlükte kalmasını öngören bir geçiş hükmüdür. Madde 17. Yürürlük maddesidir. Madde 18. Yürütme maddesidir. Adalet Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 9J.1992 Esas No. : 1/9 Karar No. : 6 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Devlet Bakanlığını temsilen Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın, Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay'ın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Adalet Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddelere ilişkin ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 1. Kararnamenin 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle Kanunun amacı genişletilerek, banka sistemi dışı kredi piyasasının daha açık ve kapsamlı bir biçimde ele alınmasını sağlamak amacıyla, sadece faiz karşılığı değil, her ne ad altında olursa olsun bir ivaz veya ipotek karşılığı sürekli olarak yapılan ödünç para verme işleri de bu kapsamda mütalaa edilmiştir. 2. Kararnamenin 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, bankalar dışında kredi kurumları kurulmasına, yeni kredi ve fonlama tekniklerinin gelişmesine imkân tanımak amacıyla, batı ülkelerinin uygulamalarına paralel olarak finansman ortaklıkları da Kanun kapsamına alınmış, ayrıca aynı gruba dahil şirketlerin fon fazlalarını hazine işlemleri yaparak kendi aralarında değerlendirmelerine imkân verebilmek için tüzel kişilerin ortaklık ilişkisi içinde bulundukları şirketlere ödünç para vermeleri Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. 3. Kararnamenin 3 üncü maddesinde yapılan değişikliklerle ikrazatçı tanımı genişletilerek halen bu piyasada faaliyet gösteren ödünç para verme işlerine aracılık edenler de ikrazatçı olarak kabul edilmiş, ikrazatçının faizden para kazanmak amacıyla ödünç para verme işinin devamlı ve mutat meslek olarak yapması öngörülmüştür. Finansman ortaklığının tanımı Kanuna ilave edilerek faktoring hizmetlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi sağlanmış ve böylece faktoring işlemlerinin mevzuat önündeki konumu açıklığa kavuşturulmuştur. - Ayrıca, izin belgesinin tanımı kaldırılarak onun yerine faaliyet izni tanımlanmıştır.

4 4 Kanunun çeşitli maddelerinde yeralan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve bu Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık ibarelerine ilişkin kısaltmalar da maddeye eklenmiştir. 4. Kararnamenin t kinci Bölüm Başlığı olan "Faaliyet Esasları" ibaresi açıklık getirmek amacıyla "tkrazatçılarla ilgili Faaliyet Esasları" olarak değiştirilmiştir. 5. Kararnamenin 4 üncü maddesinin başlığı "Faaliyet" şeklinde değiştirilmiş ve madde metninde yapılan ilave ve değişikliklerle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3274 Sayılı Kanunla 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına verilen görevler anılan Müsteşarlığa intikal ettiğinden ikrazatçılara verir len iznin Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verileceği belirtilmiştir. tkrazatçıların ödünç para verme işlerini sadece kendi öz kaynaklarını kullanarak yapmalarını sağlamak üzere bu amaçla borçlanmaları yasaklanmıştır. Sermaye piyasalarının gelişmesi için gerekli güven ve istikrar ortamının sağlanması ve tasarruf sahiplerinin haklarının korunması amacıyla da ikrazatçıların menkul kıymetlere aracılık etmeleri yasaklanmıştır. tkrazatçıların sermayeleri kadar ödünç para vermelerine ilişkin sınır kaldırılarak öz kaynaklarının tamamını kullanmalarına imkân tanınmıştır. Tüzel kişi ikrazatçıların yöneticilerine ilişkin hüküm, "Faaliyet İzninin iptali" başlıklı 7 nci maddeye aktarılmış ve kapsamı genişletilmiştir. 6. Kararnamenin S inci maddesine "Faaliyet izni" başlığı konulmuş, madde metninde yapılan değişiklikle ikrazatçılara faaliyet izninin Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca verileceği belirtilerek sadece ikrazatçılık yapmaları uygun görülenlerin bu izni alacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, ikrazatçıların izin tarihini takiben 30 gün içinde Ticaret Sicil Gazetesine başvurarak bu izni ilân ettirmeleri sağlanmıştır. 7. Kararnamenin 6 ncı maddesi 5 inci maddede yapılan düzenleme karşısında gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 8. Kararnamenin 7 nci maddesine yapılan ilave ile vergi borcu dolayısıyla haklarında kovuşturma devam eden kişilerin de ikrazatçılık yapamayacakları hükme bağlanmış ve 6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 9. Kararnamenin 8 inci maddesinin başlığı "Faaliyet izninin iptali" olarak değiştirilmiş, madde metninde yapılan değişikliklerle tefecilik işlemleri yaptıkları, mahkemece sabit görülenlerin faaliyet izinlerinin iptal edileceği ve faaliyet izni iptal edilenlerin işyerlerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı yerine Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının talebi üzerine Valiliklerce kapatılacağı belirtilmiş, bu kişilere yeniden faaliyet izni verilmeyeceği maddeye eklenerek ikrazatçıların kanunun uygulanmasına azami dikkati göstermelerinin sağlanması amaçlanmıştır. Tüzel kişi ikrazatçıların yöneticilerinin sadece izin aşamasında değil daha sonra da kanunun uygulanmasına aykırılık oluşturmaları halinin engellenmesi amacıyla bunların başlangıçtaki konumlarının devamı sağlanarak hissedarlık sıfatına haiz olmayanların yönetici olamayacağı hükme bağlanmış ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 10. Kararnamenin "Aleniyet" başlıklı 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

5 11. Kararnamenin 10 uncu maddesi, marjinal bir piyasa olan ikrazatçılık piyasasında faizlerin kamu otoritelerince tespitinde yarar görülmemesi ve piyasada oluşmasının ekonominin işleyişine daha uygun olacağı düşüncesiyle metinen çıkarılmıştır. 12. Kararnamenin 11 inci maddesinde yapılan düzenleme ile tefecilik sayılan işlemlere sadece faizden para kazanmak amacıyla değil, her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığında ödünç para verme işlemlerinin yapılması veya bu işlerin meslek ittihaz edilmesi eklenerek muvazzanın önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, tefecilik sayılan işlemler açıklığa kavuşturulduğundan, Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerinin ihlalini de tefecilik sayan fıkra madde metninden çıkarılmış ve 9 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 13. Kararnamenin "Defter ve Kayıtlar" başlıklı 12 nci maddesi maddede yer alan "Maliye Bakanlığınca" ibaresi "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca" olarak düzeltilmiş ve 10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 14. Kararnamenin 13 üncü maddesi ikrazatçılara ikraz belgesi verilmesi kanunda öngörülmediğinden gereksiz görülerek metinden çıkarılmıştır. 15. Kararnameye eklenen 11 inci madde ile ödünç para verme sözleşmelerinin istenildiği an temin edilebilmesine imkân tanınmış ve denetimlerde kolaylık sağlanması için sözleşmelerin yazılı olarak yapılması şartı getirilmiştir. Ayrıca, yazılı ödünç sözleşmesinin bir örneğininde mutlaka ödünç alanlara verilmesi zorunluluğu getirilmiş ve beş yıl süreyle saklanması öngörülmüştür. 16. Kararnameye 11 inci maddeden sonra gelmek üzere "Finansman Ortaklıklarının Faaliyetleri" başlıklı Üçüncü Bölüm ilave edilmiştir. 17. Kararnameye eklenen "Kuruluş Şartları" başlıklı 12 nci madde ile finansman ortaklıklarının anonim şirket şeklinde kurulmaları şartı ile malî sektörümüzde faaliyet gösteren ve özel kanunlarla kuruluşu düzenlenen tüm diğer şirketlere uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan, finansman ortaklıklarının malî bünyelerinin piyasadaki dalgalanmalardan asgarî ölçüde etkilenmelerini sağlayacak sermayeye sahip olmaları öngörülmüştür. Ayrıca, finansman ortaklıklarının kurucularının da ikrazatçılık yapamayacak kişilerden oluşmaması sağlanmıştır. 18. Finansman ortaklıkları mevduat toplamayan, öz kaynakları ve menkul kıymet ihracı vesair suretle temin ettikleri diğer kaynakları ile kredi açan kuruluşlardır. Bunların mevduat toplayamayacagı, sermaye piyasasında aracı kurum olarak faaliyet gösteremeyeceği hususuna açıklık getirmek amacıyla Kararnameye "Finansman Ortaklıkları" başlıklı 13 üncü madde eklenmiştir. 19. Kararnameye "Ana Sözleşme ve Değişikliklerin Uygun Görülmesi" başlığı ile ilave edilen 14 üncü madde ile finansman ortaklıklarının malî sektörde hizmet edecek olması nedeniyle ülkemiz malî piyasalarına ilişkin düzenlemeleri yapmaya yetkili olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktan uygun görüş alınmadan bu ortaklıkların kurulmasına izin verilmemesi öngörülmüştür. 20. Kararnamenin "Diğer Hükümler" başlıklı "Üçüncü Bölümü" finansman ortaklıklarının üçüncü bölümde düzenlenmesi nedeniyle "Dördüncü Bölüm" olarak değiştirilmiştir.

6 6 21. Kararnamenin "Denetleme'' başlıklı 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerin denetimlerinin geniş yerel teşkilatı olan Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı deneti elemanları tarafından yapılacağı hüküm altına alınmış ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının vergi mevzuatına göre bilgi isteme yetkisi esasen bulunduğundan Müsteşarlığa her türlü bilgi ve belgeyi isteme imkânı tanınmış ve 15 inci madde olarak kabul edilmiştir. 22. Kararnamenin "Para ve Hapis Cezaları" başlıklı 15 inci maddesinin başlığı "Cezalar" şeklinde değiştirilmiş, maddede yapılan düzenleme ile para cezaları günün koşullarına uygun olarak arttırılmış ve cezaların toptan eşya fiyat endeksine göre arttırılması şartı kaldırılmıştır. Ayrıca, suç sayılan fiilin işlenmesine neden olanlara görev ve ilgilerine ve fiile katılma derecelerine göre ceza uygulanması esası getirilmiş ve 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 23. Kararnamenin "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 24. Kararnamenin Geçici 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle madde sadeleştirilmiş, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay yerine 90 gün içinde faaliyet izni almak esası getirilmiştir Sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununun 9 uncu maddesine dayanarak Bakanlar Kurulunca alınmış kararlarının yürürlükten kalkmış olması nedeniyle uygulama imkânı bulunmayan Geçici 2 nci Madde metinden çıkarılmıştır. 26. Kararnamenin 17 nci maddesi Kararnamenin Kanunlaşacak olması nedeniyle "Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer." şeklinde düzenlenmiş ve 18 inci madde olarak kabul edilmiştir. 27. Kararnamenin Yürütme başlıklı 18 inci maddesindeki "Bu Kanun Hükmünde Kararname" ibaresi "Bu Kanun" şeklinde değiştirilmiş ve 19 uncu madde olarak kabul edilmiştir. Raporumuz Plan ye Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. Başkan Cemal Şahin Çorum Sözcü Bahattin Elçi Bayburt Muhalifim Cemalettin Gürbüz Amasya Elaattin Elmas İstanbul Başkanvekili Ali Yalçın öğütcan Adana Kâtip Ali Rıza Gönül Aydın * Baki TUğ Ankara Halil Orhan Ergüder İstanbul

7 Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Muhalifim Nevzat Ercan Sakarya H. Cavit Erdemir Kütahya Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu Şanlıurfa Orhan Doğan Sımak ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERÎ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN YASALAŞTIRILMASINA AYKIRI GÖRÜŞLERİMİZ Tasarı, tefeciliği meşrulaştırmaktadır. İkrazatçılıkla, tefecilik ayrı kavramlardır. Tasarı ile izne bağlı tefecilik, ikrazatçılık sayılmaktadır. Haksız kazanç sağlama yolu kabul edilmektedir. Faiz, ekonomik ve sosyal bir mikroptur. Üretmeyene tüketme hakkının verilmesidir. Bu ise, sömürü ve zulümdür. Emeğin çalınması ve sömürülmesidir. Bu nedenlerle adil olmadığı için tasarıya karşı muhalif görüşümüzü 'sunuyoruz. Saygılarımızla Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Bahattin Elçi Bayburt

8 Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Esas No. : 1/9 Karar No. : 75 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Tarih ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Resmî Gazetede yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren "ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Başkanlıkça önhavalesi gereği "Adalet Komisyonu"nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun tarihli 3 üncü birleşiminde Hükümeti Temsilen Devlet Bakanı Tansu Çiller'in başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. Kanun Hükmünde Kararname ve gerekçesi incelendiğinde; son yıllarda enflasyonla mücadelede uygulanan istikrar politikalarının, esasen kaynak sıkıntısı içinde bulunan ekonominin finansman ihtiyacının daha da artmasına neden olduğu, bunun sonucunda da para ve sermaye piyasaları kurumları arasındaki farklı uygulamalar nedeniyle bozulan güven ve istikrar ortamının yeniden tesis edilmesinin zaruret haline geldiği, bu anlayış içerisinde, tarih ve 2499 sayılı Kanun ile sermaye piyasasının, tarih ve 2810 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkartılan tarih ve 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de bankacılık sisteminin yeniden düzenlendiği, ancak bunlar yeterli görülmeyerek para ve sermaye piyasaları hakkındaki mevzuatın bütünlüğünü sağlamak için 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanununda yeni düzenlemelere gidilmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin hazırlandığı anlaşılmaktadır. Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Sermaye piyasasındaki aracı ve yardımcı kuruluşlar ile bankalar dışında ödünç para veren ikrazatçıların da faaliyet gösterdiği, söz konusu bu kesimin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesinin banka sistemi ve sermaye piyasası denetimi ile yakından ilgili olduğu, geçmişte mevzuat boşluğu ve uygulama hataları sonucunda vatandaşlarımızın zarar gördüğü ifade edilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin Komisyonumuzda ele alınmasının uygulamada ortaya çıkan mahzurların giderilmesi ile ödünç para verme işlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi açısından iyi bir fırsat olduğu dile getirilmiştir. Hükümet adına yapılan ilave açıklamalarda ise tasarı ile ödünç para verme mevzuatının, yeniden düzenlenmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kanununa uygunluğun sağlanacağı, ödünç para verme işini meslek edinenlerin, başka bir ifadeyle, sürekli olarak kazancını bu yolla elde eden gerçek ve tüzelkişilerin bu faaliyetlerinin düzenleneceği ve denetleneceği, Vergi ve Ticaret Kanunları dışında kalan ödünç para verme işlerinin bu tasarı kapsamına alındığı belirtilmiş ve Tasarı ile gerekçesi Komisyonumuzca da uygun görülerek Adalet Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Adalet Komisyonu metninin; "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesi, (a) ve (b) fıkralarının, ikrazat ortaklıklarının madde kapsamına alınması ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılan işlemlerin bu Kanun kapsamında olmadığının açıklığa kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

9 9 "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesi, maddede yer alan "Finansman Ortaklıkları Kavramının, uygulamada Sermaye Piyasası Kanununda yer alan genel finans ortaklıkları ile kavram kargaşasına yol açabileceği görüşüyle "tkrazat Ortaklıkları" olarak değiştirilmesi ve maddenin buna paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, "Faaliyet" başlıklı 4 üncü maddesi, madde başlığının "Faaliyetin Kapsamı" şeklinde değiştirilmesi ile (b) ve (c) fıkralarının, "nakdî veya gayrinakdî teminat mektubu" ibaresinin "teminat mektubu" şeklinde düzeltilmesi ve ikrazatçıların Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasası faaliyetinde bulunamayacaklarının vurgulanması amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, "tkrazatçılık Yapamayacak Kişiler" başlıklı 6 ncı maddesi, (a) bendinin sonunda yer alan "... haklarında mahkemelerce tasfiye kararı alınan ve uygulananlar," ifadesinin "... haklarında tasfiye kararı alınanlar," şeklinde değiştirilmesi, (b) bendinde "... veya konkordato talebi kabul edilenler," ibaresinin eklenmesi, vergi borcu dolayısıyla haklarında kovuşturma devam edenler ifadesi mahkeme kararına dayanmadığından, (c) bendinin, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giyenler şeklinde değiştirilmesi ve (d) bendinin "yüz kızartıcı suç" kavramına açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, "Faaliyet İzninin tptali" başlıklı 7 nci maddesi, "tüzel kişi ikrazatçı" tanımı 3 üncü maddede yapılan düzenleme ile tasarı kapsamından çıkarılmış olduğundan, maddenin buna paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle,^ Üçüncü Bölüm başlığının, daha önceki bölümlerde yapılan düzenlemelere paralel olarak "tkrazat Ortaklıklarının Faaliyetleri" şeklinde değiştirilmesi suretiyle, "Kuruluş Şartları" başlıklı 12 nci maddesi, madde başlığının, maddenin içeriğine uygun hale getirilmesi amacıyla "Kuruluş ve Faaliyet Şartları" şeklinde değiştirilmesi, ayrıca ikrazat ortaklıklarının faaliyete geçebilmeleri için Müsteşarlıktan faaliyet izni almalarının zorunlu olduğunun belirtilmesi ve faaliyet izninin alınması, tescili ve iptali hakkında bu kanunun hangi maddelerinin uygulanacağına açıklık getirilmesi maksadıyla maddenin yeniden düzenlenmesi suretiyle, 13 üncü maddesi, (a) bendinde yer alan "ilgili mevzuata göre..." ifadesi yerine "... Sermaye Piyasası Kanununa göre..." denilmek suretiyle maddeye açıklık getirilmesi, (b) bendinin ikrazat ortaklıklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, sermaye piyasası faaliyetinde bulunamayacaklarının belirtilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi ve maddeye "tkrazat Or-, taklıklarının Faaliyetinin Kapsamı" şeklinde başlık konulması suretiyle, "Anasözleşme ve Değişikliklerinin Uygun Görülmesi" başlıklı 14 üncü maddesi, madde başlığının maddenin içeriğine uygun hale getirilmesi amacıyla "Düzenleme Yetkisi" şeklinde değiştirilmesi ve maddenin ikrazatçılar ve ikrazat ortaklıklarının kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili usul ve esasların Müsteşarlıkça düzenlemesi hususuna açıklık getirilmesi, amacıyla yeniden düzenlenmesi suretiyle, "Cezalar" başlıklı 16 ncı maddesi diğer maddelerde yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

10 _ 10 "Kaldırılan Hükümler" başlıklı 17 nci maddesi, 3182 sayılı Bankalar Kanununun 89 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının da madde kapsamına alınmasına imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, Kabul edilmiş, Metne Kanunun yayımından önce faaliyete geçen ve faaliyetleri bu Kanun kapsamına giren ortaklıkların Kanuna intibakını sağlamaya yönelik yem bir metin Geçici 2 nci madde olarak ilave edilmiş, "Amaç" başlıklı 1 inci, "Faaliyet İzni" başlıklı 5 inci, "Aleniyet" başlıklı 8 inci, "Tefecilik Sayılan İşlemler" başlıklı 9 uncu, "Defter ve'kayıtlar" başlıklı 10 uncu, "Ödünç Sözleşmesinin Değerlendirilmesi" başlıklı 11 inci, "Denetleme" başlıklı 15 inci maddesi ve Geçici 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 ve 19 uncu maddeleri* ise aynen kabul edilmiştir. Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. Başkan îlyas Aktaş Samsun Timurçin Savaş Adana Mehmet Nedim Budak Ankara, Hüseyin Balyalı Balıkesir Necmi Hoşver Bolu Yılmaz Ovalı Bursa M. Halûk Müftüler Denizli Mehmet Dönen Hatay Rüştü Kâzım Yücelen İçel Veli Andaç Durak Adana Halil Demir Aksaray Cengiz Altmkaya Aydın Melih Pabuççuoğlu Balıkesir Mustafa Çiloğlu Burdur Nevfel Şahin Çanakkale Baha t tin Alagöz Gaziantep Nihat Matkap Hatay Adnan Kahveci İstanbul (Muhalifim) Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

11 11 Abdullah Gül Kayseri (Muhalefet şerhim ektedir) Mustafa Ünaldı Konya (Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir) Hasan Peker Tekirdağ Koray Aydın Trabzon - Alaettin Kurt Kocaeli Mehmet Ali Yavuz Konya v ' İbrahim Kumaş Tokat (imzada bulunamadı) Kamer Genç Tunceli (Bu rapor sözcüsü) MUHALEFET ŞERHİ Bu kanun tasarısı tefeciliği organizeli hale getirdiği ve hukukîleştirdiği ve neticede halkımızın daha da fazla sömürüsüne imkân vereceği, tüm ekonomistlerin ana problemi olan yüksek faiz hadlerini daha da artıracağı için Muhalefet Şerhi veriyoruz. Mustafa Ünaldı Konya Doç. Dr. Abdullah Gül Kayseri Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı 180)

12 _ 12 ; - HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 90 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ödünç para verme işleri ile uğraşanların faaliyetleri ve denetlenmelerine ilişin esaslar tarih ve 2810 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararlaştırılmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı, faizden para kazanmak için ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. Kapsam MADDE İkrazatçılar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabidir. 2. Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlara göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanmaz. 3. Bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Tanımlar MADDE 3. Bu Kanun Hükmünde Kararname'de, 1. İkrazatçı; faizden para kazanmak amacıyla ödünç para verme işleriyle uğraşan ve kendilerine izin belgesi verilen gerçek ve tüzel kişileri, 2. İzin belgesi; İkrazatçılara defterdarlıklarca ödünç para verme işleriyle uğraşabilmeleri için verilen izne ilişkin belgeyi, 3. Tefeci; Bu Kanun HükmündeKararname'nin ll'inci maddesinde sayılan fiilleri işleyenleri, ifade eder.

13 13 ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1. Bu Kanunun amacı, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz veya ipotek karşılığı sürekli olarak ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek ve tüzelkişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesidir. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1. Adalet Komisyonu metninin linçi maddesi aynen kabul edilmiştir. Kapsam MADDE 2. a) İkrazatçılar ile finansman ortaklıkları bu Kanun hükümlerine tabidir. b) Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzelkişilerin doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzelkişilere ödünç para vermeleri hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. c) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Tanımlar MADDE 3. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İkrazatçı; faizden para kazanmak amacıyla, devamlı ve mutad meslek halinde, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek ve tüzelkişilerdir. b) Finansman Ortaklığı; Faizden para kazanmak amacıyla devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren veya işletmelerin mal ye hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak alacaklarını temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşı- Türkiye Büyük Millet Me Kapsam MADDE 2. a) İkrazatçılar ile ikrazat ortaklıkları bu Kanun hükümlerine tabidir. b) Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlarına göre ödünç para vermeye yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzelkişilerin doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzelkişilere ödünç para vermeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında bu Kanun Hükümler uygulanmaz. Tanımlar MADDE 3. Bu Kanunun uygulanmasında; a) İkrazatçı; faizden para kazanmak amacıyla, devamlı ve mutad meslek halinde, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek kişilerdir. b) İkrazat Ortaklığı; faizden para kazanmak amacıyla devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren veya işletmelerin mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak parasal kolaylıklar sağlayan anonim ortaklıklardır. lisi (S. Sayısı : 180)

14 14 (Hükümetin teklifi Ettiği Metin) Faaliyet İzni ÎKtNCÎ BÖLÜM Faaliyet Esasları MADDE Ikrazatçılar Maliye Bakanlığı'ndan izin almak zorundadırlar. 2. Ikrazatçılar yalnızca beyannamelerinde gösterdikleri, Maliye Bakanlığınca kabul edilen sermaye ve varsa yedek akçeleri ile sınırlı olarak ödünç yerebilirler. 3. Ikrazatçılar mevduat toplayamıyacakları gibi her ne ad altında olursa olsun tahvil ve benzeri borçlanmaya yönelik menkul kıymet ihraç edemezler. 4. Tüzel kişi ikrazatçıların, yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü, müdürü veya işlerini fiilen idare eden veya imzaları tüzel kişi ikrazatçıyı bağlayan mensupları hissedarları arasından seçilmediği veya tâyin olunmadığı takdirde bu tüzel kişilere izin belgesi verilmez. MADDE Ikrazatçılar, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek dört nüsha beyanname ile işyerlerinin bulunduğu ilin defterdarlığına başvururlar. 2. Beyannamede, faizden para kazanmak için konulacak sermaye ve ihtiyat durumu ile ödünç alanlara yüklenebilecek şartlar gösterilir.

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. 06 Ekim 1983 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18183 (Mükerrer) ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (6.10.1983 tarih ve 18183 mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Karar Sayısı:

Detaylı

90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 90 Nolu (Sayılı), KHK Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 90 ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nın Tarihi : 30/9/1983 No :

Detaylı

ÖDÜNÇ PARA VERME ĠġLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÖDÜNÇ PARA VERME ĠġLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 81 ÖDÜNÇ PARA VERME ĠġLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük.Kar.nın Tarihi : 30/9/1983 No : 90 Yetki Kanununun Tarihi : 5/4/1983 No : 2810 Yayımlandığı R. G. Tarihi : 6/10/1983 No : 18183 V.

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 362 26.4. 1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Sayı : [38-7] /11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01[38-7]-122157 18/11/2016 Konu : YİKOB Alacakları DAĞITIM YERLERİNE TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2016/3).VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sirküler Rapor /122-1

Sirküler Rapor /122-1 Sirküler Rapor 07.05.2014/122-1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/32 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÖZET : TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için "Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU. Bu Kanun ile ilgili tüzük için Tüzükler Külliyatı nın. kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 5571 UMUMĠ MAĞAZALAR KANUNU Kanun Numarası : 2699 Kabul Tarihi : 11/8/1982 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/7/1982 Sayı : 17781 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 391 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/131. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız

KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklamalarımız Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana 10.000 TL İdari Para Cezası Uygulanacak Hakkındaki Açıklama Sirküler No :2014 / 019 Sirküler Tarihi :16.07.2014 KONU: Kayıtlı Elektronik Posta Adresini Almayana

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 34710080/010.01 Konu: 6552 Sayılı Kanun 08.10.2014 / 3111957 DAĞITIM 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 693)

TBMM (S. Sayısı: 693) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 693) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 230 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı KHK/237

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1

Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 Sirküler Rapor Mevzuat 09.11.2015/160-1 VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Birinci sınıf tüccarların, vergi incelemesine

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ Devlet Bakanlığından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI Amaç ve kapsam KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No:2002-32/27) Madde l- Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname T 90 Yürütme Madde 31 lu yürütür. 8. ULUSU Başbakan Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kuru- Kofttft EVREN Cumhurbaşkanı Z. BAY KARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd Prof. Dr. I. ÖZTRAK M. ÖZGÖNEŞ

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003. Amaç ve kapsam DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun No: 4875 Kabul Tarihi : 05.06.2003 Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 15.11.2012/193-1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI BAKIŞ MEVZUAT KONU: KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI SAYI: 2012/124 ÖZET: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Anonim ve Limited

Detaylı