Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Cihazýn Tanýtýmý...4 Çevre Korumaya Katkýnýz...5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar...6 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...11 Cihazý Açma ve Kapama...12 Dolabýn Uzun Süre Kullanýlmamasý...12 Doðru Isý Derecesi Soðutucu Ýçinde...13 Isý Derecesi Ayarý Besinlerin Soðutucuda Saklanmasý...14 Farklý Soðutma Bölmeleri...14 Buzdolabý Ýçin Uygun Olmayan Besinler...15 Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz:...15 Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi...15 Meyve ve Sebze...15 Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler...16 Protein Zengini Besinleri...16 Et...16 Dolap Ýçi Düzeni...17 Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi...17 Rafýn /Þiþe Rafýnýn Yerinin Deðiþtirilmesi...17 Otomatik Eritme...18 Temizlik Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Havalandýrma Kesitleri...20 Kapak Contasý...20 Ne yapmalý, eðer...?...21 Seslerin Sebepleri...22 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý...23 Elektrik Baðlantýsý...24 Montaj Uyarýlarý...25 Yer Seçimi...25 Ýklim Sýnýfý...25 Havalandýrma Cihazý Yerleþtirmeden Önce...25

3 Ýçindekiler Montaj Ölçüleri...26 Kapaðýn Açýlma Yönü...27 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Mutfak Dolap-Kapaðý Aðýrlýðý...28 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý...28 Baza Montajý...30 Dekor Kapak Montajý...32 Çerçeveli Kapaklarýn Delinmesi...32 Dekor Kapaðýn Ayarý...33

4 Cihazýn Tanýtýmý Iþýklý-Gösterge-Þalteri Isý Ayar Düðmesi ve Ýç Aydýnlatma Raf Eriyen buzlarýn akýþ oluðu ve çýkýþ deliði Dýþarý çekilebilen çanak Kapaklý meyve- ve sebze çanaðý Havalandýrma kafesi Tereyaðý- ve peynir rafý Yumurta rafý Þiþe rafý 4

5 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu cihaz yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak imal edilmiþtir. Yanlýþ kullaným kiþi ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanma Kýlavuzu cihazýnýzýn kurulmasý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Böylelikle hem kendinizi korur, hem de cihazýnýza bir zarar gelmesini önlersiniz. Kullanma Kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine iletiniz! Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlmak üzere üretilmiþtir, örneðin: Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan dolabý kullanabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde veya çiftlik evlerinde, otel ve motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Bu cihaz dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Bu buzdolabýný sadece evsel ortamlarda besinlerin soðutulmasý ve saklanmasý için kullanýnýz. Baþka amaçlarla kullanýma izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Cihazý kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir cihazý asla kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Hasarlý bir cihaz güvenliðiniz için büyük bir tehlikedir! Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: - açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, - fiþi prizden çekiniz, - soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz ve - servise haber veriniz. Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 gr. soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. Buzdolabýnýn güvenli bir þekilde çalýþmasý ancak kullanma kýlavuzundaki bilgiler ýþýðýnda kurulmasý ve elektrik tesisatýna baðlanmasý sayesinde olabilir. Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrikle olan baðlantýsý bir uzatma kablosu ve çoklu prizlerle yapýlmamalýdýr. Bunlar cihaz için gerekli emniyeti saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma gibi). 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn montaj- bakým ve tamir iþleri sadece üreticinin yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. Cihazýn garanti süresi içinde tamiri sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servisler tarafýndan yapýlabilir. Aksi halde cihazla ilgili garanti hakký ortadan kalkar. Montaj,- ve bakým iþlemlerinde cihazýn þebekeyle olan baðlantýsý ayrýlmalýdýr. Elektrik baðlantýsýnýn kesilmesi ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde mümkün olabilir: Cihazýn fiþi prizden çekilir. Cihazýn fiþini kablodan tutarak deðil, fiþinden tutarak prizden çekiniz. Evdeki sigorta kapatýlýr. Bozuk yapý parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu parçalar takýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Bu buzdolabý bina dýþýnda (örneðin: teknede) bir yerde çalýþtýrýlamaz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (Hafif-buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Alkol oraný yüksek olan içecekleri sadece dik olarak ve sýký kapatýlmýþ bir þekilde soðutucuda saklayabilirsiniz. Patlama tehlikesi! Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. Cihaz içinde veya þiþe rafýnda saklanan yaðlarýn veya yað içeren besinlerin cihazýn plastik bölmelerine temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik yüzeylerin çatlamasýna ve parçalanmasýna sebep olabilir. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. 10

11 Normal Enerji Tüketimi Yüksek Enerji Tüketimi Cihaz Kurulma Yeri Havalandýrýlabilen yerlerde. Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. korunmuþ. Termostat ýsý ayarý "Yaklaþýk-sayýlar" (kademe ayarý) Termostat ýsý ayarý "kesin derece" (Dijital gösterge) Kullaným Çözme Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Bir ýsý kaynaðýnýn yanýnda olmasý (radyatör, ocak). 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Çevre ýsýsýnýn yüksek olmasý. Havalandýrma delikleri kapatýlmamalý ve düzenli tozlarý alýnmalýdýr. 2 ile 3 arasý ortalama ýsý ayarý. Yüksek ýsý ayarý: ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! Mahzen raf derecesi: 8 ile12 C arasý Soðutma rafý derecesi: 4 ile 5 C arasý PerfectFresh-Bölmesi: yaklaþýk 0 C Derin dondurucu rafý -18 C Þarap saklama bölmesi: 10 ile 12 C arasý Çekmeceler, raflar bölmeler fabrika teslimindeki gibi kullanýlmalýdýr. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinleri paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Derin dondurucu rafý 0,5 cm kalýnlýðýnda buzlandýðýnda çözülmeye býrakýnýz. Kýþ çalýþma sisteminin mevcut olduðu cihazlarda çevre ýsýsýnýn 16 C veya 18 C dereceden yüksek olmasý halinde þalterin kapalý olmasýna dikkat ediniz! Kapaðýn sýk sýk ve uzun süreli açýlmasý = Soðutma kaybý Uzun süreli arama kapaðýn uzun süre açýk kalmasý demektir. Dolaptaki sýcak yemekler kompresörün uzun süre çalýþmasýna sebep olur (cihaz daha fazla soðutmaya çalýþýr). Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. Buz tabakasý dondurulacak besinlere aktarýlacak soðuðu engeller ve dolayýsýyla enerji tüketimi yükselir. 11

12 Cihazý Açma ve Kapama Ýlk Kullanýmdan Önce Dolabýn içini ve aksesuarýný ýlýk su ile siliniz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn Açýlmasý Isý ayar düðmesini "0" pozisyonundan ileri doðru çeviriniz. Cihaz soðutmaya baþlar ve dolabýn içindeki lamba cihazýn kapaðý açýldýðýnda yanar. Ayar deðeri ne kadar yüksek olursa, dolap içindeki ýsý derecesi o kadar düþer. Cihazýn Kapatýlmasý Isý ayar düðmesini "1" pozisyonundan "0" pozisyonuna çeviriniz. BU arada hafif bir dirençle karþýlaþabilirsiniz. Soðutma ve iç aydýnlatma lambasý kapanýr. Dolabýn Uzun Süre Kullanýlmamasý Eðer cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz: cihazý kapatýnýz, fiþini prizden çekiniz, cihazý temizleyiniz ve koku oluþmamasý için cihazýn kapaðýný biraz açýk býrakýnýz. Cihaz uzun bir süre kapalý kalýr ve içi temizlenmezse, kapaðýnýn kapalý olmasý nedeniyle içerde küflenmeler oluþabilir. 12

13 Doðru Isý Derecesi Besinlerin saklanmasýnda doðru ýsý derecesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar besinlerin çabuk bozulmasýna neden olurlar. Cihazýnýzýn doðru ýsýya ayarlanmasý, bozulmayý önler ya da geciktirir, çünkü soðuðun etkisiyle mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarý azalýr. Soðutucu içindeki ýsý derecesi þu sebeplerden yükselir: Dolap kapaðýnýn çok sýk açýlmasý, Fazla miktarda malzeme saklanmasý, Yeni yerleþtirilen malzemelerin sýcak olmasý, Cihaz çevresindeki ýsýnýn yüksek olmasý. Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðýna) göre üretilmiþtir, bu sýnýrlamalara uyulmasý gerekir.... Soðutucu Ýçinde Soðutucunun ortasý için 4 C'lik bir soðuma derecesi tavsiye ederiz. Soðuma derecesini kontrol etmek için: cihazýn ortasýna içinde bir termometre olan bir bardak su koyunuz. Yaklaþýk 24 saat sonra cihazýn içindeki yaklaþýk soðuma derecesini belirleyebilirsiniz. Fakat þuna dikkat ediniz: Normal banyo suyu- ve diðer ev termometreleri kesin olmayan sonuçlar verecektir. Bu yüzden ölçümde elektronik bir ýsý ölçer kullanýnýz. Fakat þuna dikkat ediniz: Normal banyo suyu- ve diðer ev termometreleri kesin olmayan sonuçlar verecektir. Bu yüzden ölçümde elektronik bir ýsý ölçer kullanýnýz. Bu ölçüm sýrasýnda mümkünse soðutucunun kapaðýný çok sýk açmamaya gayret gösteriniz, zira her açýlýþta içeri sýcak hava sýzacaktýr. Isý Derecesi Ayarý Isý derecesini ýsý ayar düðmesi ile ayarlayabilirsiniz. Isý ayar düðmesini 1 ile 5 derece arasý ayarlayabilirsiniz. Ayar ne kadar yüksek olursa, dolap içindeki ýsý o derece düþük olur. Size orta derecede bir ayar tavsiye ederiz. Cihazýn kapaðý çok sýk açýlýyor ve soðutucuya büyük miktarda besin yerleþtirilmiþ veya dolabýn çevresindeki ýsý yüksek ise, kýsa bir süre için yüksek bir ayar yapmanýzý tavsiye ederiz. 13

14 Besinlerin Soðutucuda Saklanmasý Farklý Soðutma Bölmeleri Doðal hava dolaþýmý nedeniyle soðutucu içinde farklý ýsý bölgeleri oluþur. Soðuk ve aðýr hava dolabýn alt bölmelerine çöker. Besinleri dolaba yerleþtirirken bu farklý soðutma alanlarýndan yararlanýnýz! En Sýcak Bölge Soðutucu içinde en sýcak bölme kapakta en üst kýsýmdýr. Bu bölmeye ekmeðe kolay sürülmesi ve kokusunun kaybolmamasý için tereyaðý ve peyniri koyabilirsiniz. En Soðuk Bölge Soðutucudaki en soðuk bölge meyveve sebze bölmelerinin üstündeki dýþarý çekilebilen çekmecedir. Bu bölgeyi aþaðýda belirtilen dayanýksýz ve çabuk bozulabilen gýdalar için kullanýnýz, örneðin: Balýk, et, kanatlýlar, Salam ve sosis, hazýr yemekler, Yumurta- veya kremalý yiyecekler / -hamur iþleri Kek hamuru, pasta-, pizza-, kiþ hamuru, Peynir ve diðer süt ürünleri, Son kullanma tarihine kadar en az 4 C ýsýda saklanabilen folyoya sarýlmýþ hazýr gýdalar ve diðer taze besinler. Dolaba patlayýcý maddeler veya alev alabilen gazlar (sprey gibi) koymayýnýz. Patlama tehlikesi! Alkol derecesi yüksek maddeleri aðzý kapalý ve dik olarak dolaba koyabilirsiniz. Soðutucunun kapýsýna sývý yað þiþesini koymayýnýz, dökülebilir. Kapak contasýnda çatlaklar meydana gelebilir. Gýdalar dolabýn içinde arka duvara deðmemelidir. Aksi halde arka duvarda donabilirler. Dolap içinde iyi bir hava dolaþýmý saðlanabilmesi için besinleri çok sýk bir arada yerleþtirmeyiniz. 14

15 Besinlerin Soðutucuda Saklanmasý Buzdolabý Ýçin Uygun Olmayan Besinler Soðuða karþý dayanýklý olmadýklarý için her türlü gýdayý soðutucu içinde saklamak mümkün deðildir. Salatalýk buðulanýr, patlýcan acýlaþýr, patates tatlanýr. Domates ve portakalýn aromasý kaybolur ve turunçgillerin kabuðu sertleþir. Soðuða dayanýklý olmayan yiyeceklere þunlarý da sayabiliriz: Ananas, avokado, muz, nar, mango, papaya, turuçgiller, (limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi), Olgunlaþmasý gereken meyveler, Patlýcan, salatalýk, patates, biber, domates, kabak, Sert peynirler (Parmesan). Besinleri satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: Besinlerin soðutucuda uzun süre dayanabilmesi onlarýn tazeliðine baðlýdýr. Yiyeceklerin soðutma zincirini mümkün olduðu kadar bozmamaya çalýþýnýz. Satýn aldýktan sonra yiyecekleri çok uzun süre sýcak arabada býrakmayýnýz. Bayatlama ve bozulma baþladýktan sonra bunu durdurmak imkansýzdýr. Soðutma zincirinde iki saatlik bir ara yiyeceklerin bozulmaya baþlamalarýna yol açar. Besinler satýn alýndýktan sonra mümkün olan en kýsa zamanda soðutucuya yerleþtirilmelidir. Besinlerin Doðru Yerleþtirilmesi Besinleri iyi ambalajlanmýþ veya üzerleri kapatýlmýþ olarak saklayýnýz. Böylece diðer yiyeceklerin kokularýnýn sinmesini, kurumayý veya þayet varsa bakterilerin bulaþmasýný önlemiþ olursunuz. Doðru ýsý ayarlamasý ve buna uygun saðlýklý bir ortam sayesinde salmonelle gibi bakterilerin üremesi geciktirilir. Meyve ve Sebze Meyve ve sebze kendi çanaklarý içinde ambalajsýz saklanabilir. Fakat bu arada bütün meyve ve sebze türlerinin bir arada saklanabileceði düþünülmemelidir. Böyle durumlarda koku ve lezzetlerini birbirlerine aktarabilirler (havuçlar soðanlarla bir arada saklandýðý zaman hemen soðanýn kokusunu alýrlar, diðer bazý besinler ise doðal bir gaz (Etilen) çýkardýklarý için diðer bazý hassas besinlerin daha hýzlý bozulmalarýna sebep olurlar. Gaz üreten meyve ve sebzelere örnekler: Elma, kayýsý, armut, nektarin, þeftali, erik, avokado, incir, kavun, fasulye. 15

16 Besinlerin Soðutucuda Saklanmasý Diðer sebze ve meyvelerin ürettiði gazlara karþý hassas olan sebze ve meyvelere örnekler: Kivi, brokoli, karnabahar, mango, kavun, elma, kayýsý, salatalýk, domates, armut, nektarin, þeftali. Örnek: Elma çok doðal gaz çýkardýðýndan brokoli gibi doðal gaza karþý çok hassas bir sebze ile birlikte saklanmamalýdýr. Aksi halde brokolinin saklama süresi normalden çok daha kýsa olur. Et Eti ambalajsýz olarak saklayýnýz. (Folyo ve kaplarýn üstünü açýnýz.) Etin üstünün kurumasý bakterilere karþý koruyucu bir tabaka oluþturur ve dayanma süresini uzatýr. Farklý et cinsleri birbirlerine temas etmemelidir, bunlar bir ambalaj kaðýdý ile birbirlerinden ayrýlmalýdýr. Böylece besinler arasý bakteri geçiþi önlenerek zamanýndan önce bozulmalarý önlenmiþ olur. Ambalajsýz hayvansal veya bitkisel besinler Hayvansal ve bitkisel besinlerin eðer ambalajlarý yoksa, o zaman bunlarý ayýrýnýz. Bunlarýn mutlaka bir arada saklanmasý gerekiyorsa, o durumda bunlarý paketleyiniz. Böylece mikrobiyolojik deðiþimleri önlemiþ olursunuz. Protein Zengini Besinleri Protein zengini besinlerin daha hýzlý bozulduðunu unutmayýnýz. Bu da kabuklu deniz ürünlerinin balýklara göre daha çabuk, balýðýn da ete göre daha hýzlý bozulmasýdýr. 16

17 Dolap Ýçi Düzeni Raf Yerlerinin Deðiþtirilmesi Raflarýn yüksekliðini yiyecek paketlerinin veya kaplarýnýn boyuna göre ayarlayabilirsiniz: Rafý biraz öne doðru çekiniz ve dýþarý almak için aþaðý doðru eðiniz. Yanlardaki pimleri istediðiniz pozisyona takýnýz. Rafýn arka kenarýný yukarýya istediðiniz yere yeniden yerleþtiriniz. Arka dayanma kenarý yukarý doðru durmalýdýr, böylelikle besinler arka duvara temas etmez ve donmazlar. Rafýn /Þiþe Rafýnýn Yerinin Deðiþtirilmesi Rafý / þiþe rafýný yukarý doðru kaldýrýnýz ve öne doðru dýþarý alýnýz. Rafý/þiþe rafýný tekrar herhangi bir yere takýnýz. Bu arada yerine iyi oturmasýna dikkat ediniz. Dýþarý Çekilebilen Çanak Dýþarý çekilebilen çanak besinlerin doldurulmasý- ve boþaltýlmasý ve temizlemek için yerinden çýkarýlabilir. Meyve- ve Sebze Çanaðý Meyve- ve sebze çanaðýný doldurmak veya boþaltmak için üstündeki kapaðý dýþarý çekiniz. Kapaðý tam olarak dýþarý çýkartmak için dayanma noktasýna kadar öne doðru çekiniz ve yukarý doðru kaldýrýnýz. Meyve- ve sebze çanaðýný doldurmak veya boþaltmak ve temizlemek için tam olarak dýþarý çýkartýnýz. 17

18 Otomatik Eritme Soðutma Bölgesi Soðutma motorunun çalýþmasýna baðlý olarak soðutma bölgesinin arka duvarýnda su damlalarý ve hafif buzlanma oluþabilir. Bunlar otomatik olarak eridiði için ayrýca silmenize gerek yoktur. Eriyen buzlar bir su oluðu ve çýkýþ borusundan geçerek dolabýn arkasýndaki buharlaþma sistemi içine akar. Su oluðu ve çýkýþ deliðini temiz tutarak erimiþ buzun engellenmeden akabilmesini saðlayýnýz. 18

19 Temizlik Elektroniðin veya dolap lambasýnýn içine su kaçmamasýna dikkat ediniz. Su oluðu ve çýkýþ deliðine temizlik sularý kaçmamalýdýr. Buhar basýnçlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devre yapmasýna yol açabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, kir sökücü maddeler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Isý ayar düðmesini "0" pozisyonuna çevirerek cihazý kapatýnýz. Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. Yiyecekleri buzdolabýndan çýkartýnýz ve serin bir yere yerleþtiriniz. Çýkarýlabilen tüm parçalarý yýkamak üzere dýþarý alýnýz. Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Dolabý en az ayda bir defa temizleyiniz. Temizlik için ýlýk su ve elde yýkama bulaþýk deterjaný kullanýnýz. Bütün parçalarý elde yýkayýnýz. Eriyen buzlarýn aktýðý oluk ve çýkýþ deliðinin temizlenmesi için dýþarý çekilebilen çanak yerinden çýkarýlmalýdýr. Bu oluðu ve çýkýþ deliðini bir çubuk veya benzeri bir aletle temizleyiniz ve suyun engellenmeden akmasýný saðlayýnýz. Dolabýn içini ve aksesuarýný temizlik iþleminden sonra duru su ile siliniz ve bir bezle kurulayýnýz. Cihazýn kapaðýný kýsa bir süre için açýk býrakýnýz. 19

20 Temizlik Havalandýrma Kesitleri Havalandýrma kafesini düzenli olarak bir fýrça veya elektrik süpürgesi ile temizleyiniz. Buralarda birikecek tozlar enerji tüketimini arttýrýr. Bazadaki havalandýrma kafesi temizlenmek için dýþarý alýnabilir: Havalandýrma kesitlerindeki týrnaklarý yukarý doðru bastýrýnýz ve havalandýrma kafesini ayný anda öne doðru çekiniz. Temizlikten Sonra Çýkarýlan bütün parçalarý soðutucuya yerleþtiriniz. Cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Cihazýn elektrik baðlantýsýný yapýnýz ve dolabý çalýþtýrýnýz. Besinleri cihazýn içine yerleþtiriniz ve cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Kapak Contasý Dolap kapaðýnýn lastik contasýna yað sürmeyiniz. Zamanla geçirgen hale gelebilir. Düzenli olarak kapak lastiklerini duru su ile siliniz ve bir bezle kurulayýnýz. 20

21 Ne yapmalý, eðer...? Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler soðutucuyu kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir. Ne yapmalý, eðer dolap soðutmuyorsa? Isý ayarlayýcýsýnýn "0" pozisyonunda durup durmadýðýný kontrol ediniz. Dolap fiþinin prize doðru takýlýp takýlmadýðýný kontrol ediniz. Evdeki sigortanýn kapalý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Eðer durum böyle ise,yetkili servisi çaðýrýnýz.... soðutucu içindeki ýsý derecesi çok düþük ise? Isý ayarýný daha düþük bir kademeye getiriniz.... soðutucu motoru daha sýk ve daha uzun süre çalýþýyorsa? Soðutucunun altýndaki ve üstündeki havalandýrma bölümlerinin önü kapatýlmýþ veya tozlanmýþ olabilir. Cihazýn kapaðý çok sýk açýlmaktadýr ya da büyük miktarda besin maddesi dondurulmuþtur. Cihazýn kapaðý iyi kapanmamaktadýr.... soðutucu içindeki lamba yanmýyorsa? Lamba kontak þalteri sýkýþmýþ olabilir. Eðer durum böyle deðilse, lamba bozuk olabilir: Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. Lamba kapaðýný tutunuz ve öne aþaðý doðru çekiniz. Saða çevirerek ampulü çýkartýnýz ve deðiþtiriniz. Ampulün baðlantý deðeri: V, maks. 15 W, E 14 Soket Yeni lambayý takýnýz ve arkasýndan lamba kapaðýný yerine oturtunuz.... soðutucunun zemini ýslak ise? Eriyen buz damlalarýnýn akacaðý oluk týkanmýþ olabilir. Oluðu ve çýkýþ kanalýný temizleyiniz. Bu açýklamalara raðmen arýzayý gideremiyorsanýz, yetkili servisi çaðýrýnýz. Isý kaybýný önlemek için arýza giderilinceye kadar cihazýn kapýsýný açmayýnýz. 21

22 Seslerin Sebepleri Normal Sesler Brrrrr... Blubb, blubb... Klik... Sssrrrrr... Knak... Neden Oluþur? Bu ses motordan (kompresör) gelir. Motor çalýþmaya baþlarken bu ses kýsa bir süre için yükselebilir. Bu ses borulardan akan soðutucu maddesinden gelebilir. Termostat motoru açýp kapatýrken bu ses duyulur. Çok bölgeli veya NoFrost-cihazlarda hava akýmýndan oluþan bir ses duyulabilir. Cihaz içinde genleþme olduðu takdirde bu çýtýrdama sesi duyulur. Motor- ve soðutma döngüsünde oluþan bu seslerin yok edilemeyeceði unutulmamalýdýr! Giderilmesi Kolay Sesler Klap, Rap, Klir Neden Oluþurlar ve Bunlara Karþý Ne Yapýlabilir? Cihaz eðri duruyor: Bir su terazisi yardýmý ile cihazýn duruþunu düzeltiniz. Bunun için dolabýn altýndaki vidalý ayaklarý kullanýnýz veya cihazýn altýna bir þey koyunuz. Cihaz baþka dolaplara veya cihazlara dayanýyor: Cihazý yanýndaki dolaptan veya cihazdan biraz ayýrýnýz. Çekmeceler, kaplar veya raflar sarsýlýyor veya sýkýþýyor: Sökülebilen parçalarý çýkartýnýz ve yeniden takýnýz. Þiþeler ve kaplar birbirine deðiyor: Þiþeleri veya kaplarý hafifçe birbirinden ayýrýnýz. Kablo askýsý hala cihazýn arkasýnda duruyor: Kablo askýsýný çýkartýnýz. 22

23 Müþteri Hizmetleri/Garanti Bir arýzayý kendiniz gideremiyorsanýz Miele müþteri hizmetlerini arayýnýz veya Müsteri hizmetlerinde cihazýnýzýn tip ve numarasýna ihtiyaç duyacaklardýr. Bu iki bilgi de cihazýnýzýn içindeki tip etiketinde bulabilirsiniz. Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý Cihazýn garanti süresi 2 yýldýr. Ülkenizdeki garanti þartlarý ile ilgili daha ayrýntýlý bilgiyi aþaðýdaki telefon numarasýndan öðrenebilirsiniz:

24 Elektrik Baðlantýsý Bu cihaz 50 Hz V'luk alternatif akým için üretilmiþ olup yönetmeliklere uygun topraklý bir prize baðlanmalýdýr. Baðlantý sadece standartlara uygun elektrik tesisatýna yapýlabilir. Güvenliðin arttýrýlmasý için 30 ma'lýk bir F1-Koruyucu þalter takýlmasý tavsiye edilir. Sigorta en az 10 A'lýk olmalýdýr. Priz mümkün olduðunca cihazýn yanýnda ve kolay ulaþýlýr bir yerde olmalýdýr. Bir uzatma kablosu üzerinden baðlantý yapýlmamalýdýr, bunlar cihaz için gerekli güvenliði saðlayamazlar (aþýrý ýsýnma tehlikesi). Bu soðutucu güneþ enerjisi gibi özel besleme sistemleri ile çalýþtýrýlmamalýdýr. Cihazýn ilk çalýþmasýnda yüksek gelen gerilim nedeni ile sigorta atabilir. Elektronik kart zarar görebilir! Cihazýn þebekeye baðlantý kablosu deðiþmesi gerektiðinde bu iþ mutlaka uzman ve yetkili bir elektrikçi tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. 24

25 Montaj Uyarýlarý Monte edilmemiþ bir cihaz devrilebilir! Yer Seçimi Cihaz, fýrýn, radyatör veya sürekli güneþ ýþýðý alan bir yere kurulmamalýdýr. Çevre ýsýsý yükseldikçe, cihaz daha uzun süre çalýþmak durumunda kalýr ve enerji tüketimi artar. Kuru ve havadar bir yer seçiniz. Ýklim Sýnýfý Cihaz belirli bir iklim sýnýfýna (oda sýcaklýðý sýnýrlarý) göre üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmalýdýr. Ýklim sýnýfýný cihazýn içindeki tip etiketinden öðrenebilirsiniz. Havalandýrma Cihazýn havalandýrma deliklerinin önü kapatýlmamalýdýr. Ayrýca bu kýsýmlarýn tozu düzenli olarak alýnmalýdýr. Cihazý Yerleþtirmeden Önce Cihazýn arkasýndaki kablo askýsýný çýkarýnýz. Cihazýn arka duvarýndaki bütün parçalarýn rahatça titreþim yapabileceklerinden emin olunuz. Üzerinde kalmýþ parçalarý çýkarýnýz. Ýklim Sýnýfý SN N ST T Oda Sýcaklýðý +10 C ile +32 C arasý +16 C ile +32 C arasý +16 C ile +38 C arasý +16 C ile +43 C arasý Daha düþük bir oda sýcaklýðý soðutma motorunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur. Bu da soðutucu içindeki ýsý derecesinin yükselmesi demektir. 25

26 Montaj Ölçüleri Tezgah altýndaki montaj yüksekliði 820 mm olduðunda baza yüksekliði mm olabilir. 100mm yükseklikte baza deðiþtirilmeden monte edilebilir. Yükseklik > 100 mm ise alt baza havalandýrma için kesilmelidir ("Cihazýn Tezgah Altýna Montajý" bölümüne bkz.). Tezgah altý yüksekliðinin 870 mm olabilmesi için vidalý ayaklar yükseltilebilir. Böylece cihazýn bazasý mm yüksekliðe eriþebilir. 150mm yükseklikte baza deðiþtirilmeden monte edilebilir. Yükseklik > 150 mm olduðunda havalandýrma delikleri açýlabilir ("Cihazýn Tezgah Altýna Montajý" böl. Bkz.). Cihazýn tezgah altýna monte edilebilmesi için ön dekor plakasýna gerek vardýr. Cihazýn mutfak dolaplarý dizisinin sonuna monte edilmesi durumunda soðtucunun yan kýsmý da bir dekor plaka ile kaplanabilir. Priz ( ) pozisyonu için cihazýn yanýnda kolay ulaþýlabilir bir yeri tavsiye edebiliriz. 26

27 Kapaðýn Açýlma Yönü Cihazý monte etmeden önce kapaðýnýn hangi yöne açýlmasý gerektiðini belirleyiniz. Eðer kapak sola açýlacaksa, menteþelerinin yer deðiþtirmesi gerekir. Cihaz menteþesinin vidalarýný ve cihaz kapaðýnýn vidalarýnýn sökünüz Vidalarý karþý yöne doðru çeviriniz. Menteþeleri cihaz kapaðýna diyangonal yerleþgtiriniz ve cihaz kapaðýna vidalayýnýz. Cihaz kapaðýný daha önce takýlan vidalara asýnýz ve vidalarý sýkýþtýrýnýz Þimdi boþ kalan deliklere týpalarý takýnýz. 27

28 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Mutfak Dolap-Kapaðý Aðýrlýðý Montajý yapmadan önce mutfak dolabý kapaðý aðýrlýðýnýn izin verilen aðýrlýk ölçüsünü aþmamasýna dikkat ediniz: Cihaz Mutfak dolabý maks. aðýrlýk/kg Cihazýn Hazýrlanmasý A B K 5122 Ui 19 kg Cihazýn üst kýsmýndaki her iki sabitleme parçasýný mümkün olduðu kadar öne doðru eðiniz. Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Monte edilen dolap kapaklarý izin verilen limitlerden daha aðýrsa, menteþelere zarar verebilir! Elektriðe baðlantý kablosunu montajdan sonra kolayca ulaþýlacak þekilde yerleþtiriniz. Menteþe köþesinin cihazý ön kýsmý ile baðlanabilmesi için yer kalacak kadar cihazý niþin içine itiniz (Ayrýntý X). BU arada kablonun sýkýþmamasýna dikkat ediniz! 28

29 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Cihazýn vidalý ayaklarýný cihazýn üstü tezgah altýna (A) temas edecek þekilde yükseltiniz. Cihazý kendi vidalarý ile tezgaha vidalayýnýz. Vidalý Ayaklarýn Yükseltilmesi Ayar anahtarý ile öndeki vidalý ayaklarý sola çevirebilirsiniz. Sol arka vidalý ayaðý yükseltmek için alyan anahtarýný öndeki deliðe sokunuz ve bir ayar anahtarý ile sola çeviriniz. Sað arka vidalý ayaðý yükseltmek için alyan anahtarýný öndeki deliðe sokunuz ve saða çeviriniz. 29

30 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Baza Montajý Cihazýn sorunsuz çalýþabilmesi için orijinal havalandýrma kafesinin takýlmasý gerekir. Bazanýn kýsaltýlmasý gerekirse: Tezgah altý yüksekliði A = 820 mm olduðunda ve baza yüksekliði b 100 mm'den yüksek olursa baza kesilmelidir. Bu ayný þekilde tezgah altý yüksekliði A = 870 mm olduðunda ve baza yüksekliði b 150 mm'den yüksek olursa yine geçerlidir. Havalandýrma kafesini çekiniz ve bunun için havalandýrma kafesinin her iki kulakçýðýný yukarý bastýrýnýz ve ayný anda kafesi öne doðru çekiniz. Baza deðiþtirilmeden nasýl monte edilebilir: Baza þu þekilde deðiþtirilmeden monte edilebilir: Tezgah altý yüksekliði A [mm] Baza yüksekliði b [mm] Tezgah altý yüksekliði A [mm] H Ölçüsü [mm]

31 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Bazayý mutfak dolaplarýna takýnýz. Kestiðiniz kýsým bazanýn ön kapaðý ile örtüþmezse, o zaman arkadaki kýsmý da kullanýnýz. Dikey parçalarý bir pense ile ayýrýnýz. Havalandýrma kafesinin konsolunun üst parçasýný bir kurþun kalemle çiziniz ve bazayý tekrar çýkartýnýz. Havalandýrma kafesinin üst konsolunu A kesiniz. Havalandýrma kafesini A ölçüsü ile birlikte kýsaltýnýz. Bazayý mutfak dolabýna sabitleyiniz. Havalandýrma kafesini konsola doðru bastýrýnýz. 31

32 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Dekor Kapak Montajý Dekor kapakta delikler açýlmamýþsa, bunlarý aþaðýda resimde görüldüðü üzere delebilirsiniz: Çerçeveli Kapaklarýn Delinmesi Cihaz kapaðýnýn altýndaki her iki vidayý sökünüz. Her iki köþe ünitesini cihaz kapaðýnýn altýna vidalarla vidalayýnýz. Köþeler cihaz kapaðýnýn dýþý ile ayný seviyede olmalýdýr. Köþe ünitelerini kapak uzunluðuna göre kýsaltýnýz. 32

33 Cihazýn Tezgah Altýna Montajý Dekor Kapaðýn Ayarý Ayar çýtasýný cihaz kapaðýndan sökünüz ve cihazla verilen tornavida ile motfak dolabýna vidalayýnýz. Ayar vidalarýný arada 4 mm mesafe kalacak þekilde gevþetiniz (ayrýntýlara bakýnýz). Dolap kapaðýný ayar çýtasý ile ayar vidalarýna asýnýz. Dekor kapaðý vidalarla sýkýþtýrýnýz. Dekor kapaðý alttan baðlantý parçasýnýn içinden iki vida ile sýkýþtýrýnýz. Bunun için cihaz ile verilen pullarý kullanýnýz. Dekor kapaðý yandaki mutfak dolabý kapaðýna göre ayarlayýnýz: Üst ayar vidalarýný çevirerek yükseklik ayarýný Y yapabilirsiniz. Dekor kapaðý kaydýrarak yan ayarlarý X yapmak mümkündür. Dekor kapaðý çekerek veya bastýrarak derinlik ayarýný Z yapabilirsiniz. Önce üstteki ve ayar vidalarýný, daha sonra alttaki vidalarý sýkýþtýrýnýz. ve ara çýtalarýný yerlerine kaydýrýnýz. 33

34 34

35 35

36 Deðiþiklik haklarý saklýdýr / 1911 EEE yönetmeliðine uygundur M.-Nr / 00 K 5122 Ui

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14842 SD ed/cs-1 KFN 14943 SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007

ADX-6010 ADX-9010 ADB-6004 ADX-6005 ADX-6007 ADX-9007 ADW-6007 ADB-6007 ADB-9007 Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3010 KM 3014 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS 7080 167-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK

ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65XTK/HBM95XTK/HVM65XTK HVM95XTK/HVM65BTK/HGM65XTK HGM95XTK/HGM65BTK/HGM95BTK ANKASTRE DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HBM65TK/HBM95TK/HVM65TK HVM95TK/HVM65BTK/HGM65TK HGM95TK/HGM65BTK/HGM95BTK 500 1 2 3 4 5 6 400 80 25 20 20 262 250 400 80 20 ÜRÜNÜN TANTIMI Min 635 Max 1015

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2356 KM 2357 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 2010 / 2011 / 2012 / 2013 KM 2030 / 2032 / 2033 KM 2050 / 2051 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar CS 1011 CS 1021 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657018 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli

ÜRÜNÜN TANITIMI. 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli ÜRÜNÜN TANITIMI 1 2 3 270 280 475 475 20 79,3 Min 560 Max 1020 80 50 659,6 898 1) Ýç sac baca 2) Dýþ sac baca 3) Kumanda paneli 2 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Gazlý Ocaklar KM 2256 KM 2257 KM 2257-1 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı