Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek."

Transkript

1 Sto AG I Kesitler Sto Bilinçli in a etmek.

2 Hedeflerimiz Eski ve yeni yapıların de erlerinin korunması, yatırımcıların, müteahhitlerin ve bina sahiplerinin yıllardır süregelen ortak sorunudur. Sto, bu sorunların çözümünde binaları daha kullanı lı hale getirmek ve onları yıpratan unsurlara kar ı kalıcı korumalar sa lamak amacı ile sürekli olarak ürün ve hizmetlerini ara tırmakta ve geli tirmektedir. Bunlara ek olarak Sto Tasarım Bölümleri (StoDesign Services) zengin malzeme çe itleri ile estetik ve yaratıcı eserlerin olu turulması için destek sa lamaktadır. Çevre dostu ortamlar yaratmada öncü olmak Sto nun en büyük amacıdır. Bu amacına ula mak için Sto kendisi ile aynı idealleri payla an mü teri ve ortakları ile yakın bir i ili kisi içerisinde çalı mayı kendisine prensip edinmi tir. Son söz olarak Sto nun misyonu en iyi ekilde Bilinçli in a etmek ifadesi ile özetlenebilir.

3 Lütfen arkanıza yaslanın. antiyenin stresini geride bırakın ve bizimle birlikte Sto AG dünyasında kısa bir gezintiye katılın.

4

5 πçindekiler Kesitler Sto: Bilinçli in a etmek Sayfa 7 Sto yapı a ı Sayfa 11 Sto nun tarihçesi Sayfa 9 Sto dünya haritası Sayfa 14 Sto nun referansları Sayfa 16 Cephe Sayfa 18 πç mekanlar Sayfa 28 Betonarme Sayfa 34 5

6

7 Önsöz Bilinçli in a etmek Pasif Isıtma Sistemli Ev: Kalorifer ve klima tesisatı olmayan ev tipidir. Bu tip evlerin ısıtma giderleri Avrupa normlarına göre yapılmı yeni yapıların ısıtma giderlerinin 4 te biri kadardır. Görünürdeki tablo. Bu bro ür, Sto AG nin sahne arkasına göz atarken firmamız hakkında aydınlatıcı bilgi almanız için size ı ık tutacaktır. Lütfen içeri gelin. Ön sıradaki yeriniz sizi bekliyor. Sto AG nin i i yapıların korunması ve de erlerinin arttırılmasıdır. Duvar, zemin ve tavanları yeniler ve korur. Fonksiyonel ve estetik açıdan süreklili ini sa lar. Bu amaçla, ürün sistemleri ve uygulama teknikleri firma tarafından geli tirilir, üretilir ve pazarlanır. Mimari, insan ya amında önemli bir role sahiptir. Ba arı derecesini bir meskenin, ehrin ya da bölgenin detaylı karakteri gösterir. Kusursuz bir çevre de bu çalı manın önemli bir parçasıdır. Sto AG, sorumluluk bilinciyle, kendini do al kaynakları korumaya adamı tır. Bu amaçla, kendisi gibi dü ünenlerle i birli i yapar. Sto AG nin ekonomik gayesi, müteahhitlerle, mimarlarla ve yapı sahipleriyle birlikte de er artırımını optimize etmektir. πlerdeki sayfalarda irketin çalı ma tarzına açıklık getirilmektedir. 7

8

9 Hatırlanan geçmi Sto nun tarihçesi Ar ivlerin derinliklerinden. Sto AG nin tarihi 1835 yılına dayanır: Anton Gäng, Weizen de bir kireç ve çimento fabrikası kurar da Wilhelm Stotmeister bu tesisi devralır ve 1948 de o lu Fritz ile birlikte irketin ba ına geçer. irket tarihindeki önemli noktalar: 1955 ISPO-Putz KG Stotmeister & Co. adlı irket kuruldu Firma adı Stotmeister & Co. KG olarak de i tirildi Avusturya ya ihracat ba ladı πsviçre de Stotmeister AG kuruldu Amerika da ube açıldı Fransa daki Servibat S.á.r.l. firmasına hissedar olundu Stotmeister GmbH kuruldu ve Stotmeister KG holding statüsü aldı Sto Ges.m.b.H., Avusturya da kuruldu Sto Scandinavia AB, πsveç te kuruldu Stotmeister GmbH, Sto AG olarak ad de i tirdi ve tüm ubeler Sto AG ye ba landı Sto AG, πsviçre (%100) ve Sto Corp., USA (%76.6) devralındı Sto AG borsaya açıldı Strasbourg/Fransa ve Leipzig de yeni bölüm açıldı. Weizen de yeni lojistik merkez kuruldu Villach/Avusturya ve Paris/Fransa da yeni servis merkezleri açıldı Yeni üretim ve satı tesisi Zurich/πsviçre de hizmete girdi Polonya da Sto. Sp.z o.o. kuruldu Sto S.á.r.l., Sto S.A., Fransa adını aldı Sto Ltd., πngiltere ye hissedar olundu Çin deki Shangai Dinova Ltd. devralındı ispo GmbH, Kriftel, ço unluk hakkı elde edildi ispo GmbH, Kriftel, tamamı devralındı irket kurucusu Anton Gäng ve ailesi Almanya`nın yeni eyaletlerinin satı sorumluları, Fritz Stotmeister i geleneksel Do u Alman Trabant otomobiliyle a ırtıyorlar. 9

10

11 Ba lıca dayanaklar Sto yapı a ı Sto yapı a ı, kesinlikle bir ayrıcalıktır. πn a etmek, sahne oyunu gibidir. Fikirler, akılda hızlıca olu ur. Fakat bu fikirleri gerçekle tirmek zor bir i tir. Sto yapı a ının tek bir hedefi var: Her bir mü teri için mümkün olan en iyi performansı yakalayabilmek. πskeleti üç ana ürün belirler: Cephe. πç Mekan. Betonarme. Her üçü de Sto yapı a ının bina yapım süreci ile ilgili en önemli parçalarıdır. πlk in aat planından en son detaylara kadar Sto yapı a ının bu sıkı ve ender görülür yapısı parçaların mükemmel bir ekilde bir araya getirilmesini sa lar. Etkili depolama sistemi ve lojistik destek mü terilere en yakın ve do rudan hizmet verilmesine olanak sa lıyor. Bütün bunlar Sto yapı a ının mü terilerine bir artısı ve daha da önemlisi firmalara getirdi i kazanımlardır. Yenilikçi güç Sto ileriyi dü ünür, ara tırır ve geli tirir. 11

12 Sto yapı a ı Ba lıca dayanaklar Yüksek raf depoları Büyük depo kapasitesi, kısa teslim süresi. 1. Uluslararası olması Sto, dünyanın neresinde olursa olsun, evinde gibidir: En farklı iklim ko ulları, ya am biçimleri ve yapı yönetmelikleri söz konusu olsa bile. Her nerede olursa olsun, Sto AG sahneyi aldı ında, performansını oradaki ko ullara ve özel isteklere göre sergiler: πsveç te ya da Singapur da. 2. Yenilikçi güç Sto AG için gerçek vizyon, en son teknolojiyi yakalamaktır. Sto ileriyi dü ünür, ara tırır ve geli tirir. Böylece o i kolundaki standartları belirler. Sto nun üretim sistemlerini sürekli geli tirmek için 100 den fazla kalifiye eleman en modern ölçü ve kontrol cihazlarıyla sürekli hizmet vermektedir. Bu noktada, cephe yalıtımındaki dünya liderli i ve cephe renklerinin olu turulmasında kullanılan Lotusan teknolojisi örnek olarak gösterilebilir. Servis Sto silo ve makina tekni ini T I R filosu zamanında teslim 3. Hizmetleriyle lider: sözüne sadık Sto AG, sahne arkasında ola anüstü bir güce sahiptir: Yapı planlaması süresince destek verir. Dizayn konseptlerini tasla a döker. Sto aynı zamanda servisiyle yapıların kullanım sürecinde ve sa lamla tırılmısında en önde hizmet verir. Projeye katılımda bulunan her kesime: Müteahhite, mimara, ve uyguluyanlara. Bilgilendirme amaçlı toplantılar ve seminerler düzenler. Malzemelerin akı ını organize eder. Silo ekipmanları ve gerekli makinaları sa lar. 4. Takım çalı ması Yapı i leri, tek ki ilik bir ov de ildir: Sto irketler grubunun ürün ve sistem teknolojileri birbirini tamamlar. π birli i yaparak mevcut imkanlarını bir araya getirirler. Birbirinden güç almaya dayalı bu sistemin sa ladı ı üstün olanaklar, ara tırmalara, ürünlere, hizmetlere ve kurulu un dünya çapındaki faaliyetlerine katkıda bulunur. 12

13 Ba lıca dayanaklar Sto yapı a ı Servis Ürün Lojistik Teknik Sto ile yapı Tamamı, parçalarının toplamından fazladır 5. Renk ileti imdir Mimari renk tasarımı tesadüfi bir olay de ildir, aksine özel kurallara göre yapılır. StoColor Sistemi renklerin sonsuz dünyasında amacınıza uygun olanları bulmanız için özel olarak geli tirilmi tir: Esteti in en üst düzeyde arzulandı ı ve gözle ayırt edilemeyecek hassasiyette renk seçeneklerini içerir. StoColor Sistemi, katı kurallar anlayı ı yerine insanların renk algısına dayalı tasarımlar getirir ve bunu sarı, turuncu, kırmızı, mor, mavi ve ye il renkleri temel alarak sa lar. Sto Design πlk taslaktan proje bitimine: Bad Kissingen Kültür ve Kongre Merkezi, Almanya. 13

14 ubeler Tochtergesellschaft Vertriebspartner Distribütörler 14

15 Uluslararası bir olu um Sto dünya haritası Parc Palais Singapur Kesinlikle uzakta de iliz. Sahne oyunu her yerde aynıdır. πster Oberhausen da Mecki Messer de, isterse New York ta Mac the Knife da olsun. Fakat farklı olan etraftakilerdir. Dünyanın her yerinde Sto AG nin ubeleri ve distribütörleri bulunmaktadır. Uluslararası i tecrübesine kattı ı yerel bilgiler sayesinde mü terilerine do ru çözümler sa lar. Sto, farklı zihniyetlerin ve öncü normların gerektirdi i biçimde mimari stile ve yapı tekni ine sahiptir. 15

16 Sto nun referansları Birkaç örnek Foto rafla dünya turu. Her ülkenin kendine özgü bir mizacı vardır. Sto AG için bu, kendine özel bir yapı, ya am ve i tarzı demektir. Mimari, de i ik toplumların ve bölgelerin birbirinden farklı kimliklerini yansıtır. Geçmi lerini, bugünlerini ve yarınlara yönelik vizyonlarını anlatır. Sto AG ürünleri, her kıtada mimarinin zenginle mesine katkıda bulunmaktadır. Burada birkaç örnek sunuyoruz: Seaside Hoteli, Hamburg, Almanya iç mekan: StoSilcoMP kaplama 16

17 Birkaç örnek Sto nun referansları Stadyum St. Jakob Parkı, Basel, πsviçre StoCryl V 100 sistemiyle beton kaplamalar Çok katlı bina, Hamburg, Almanya Verotec havalandırmalı cephe sistemi Cyberport, Hongkong akustik tavan sistemleri 17

18 Cephe Giri Cephe yalıtım sistemi StoTherm Mineral, Lindau, Almanya Cepheler: Güne e ve ya mura kar ı koyan bir yüz. Ba arılı bir sahne oyunu, seyirciyi etkiler ve ho anlar ya atır. Ba arılı bir cephe, binaya ho bir ifade kazandırır. Binanın görüntüsünü zenginle tirirken ileti imsel ve teknik i levselli i aynı anda sunar. Dayanıklılı ı ve fonksiyonelli i sayesinde her türlü deformasyona kar ı koyar. Yapıların kalitelerinin artırılmısı en büyük amaçtır. Bu, hem ekonomik ve hem de tasarım yönlerini içerir. Sto sistemleriyle in a edilen bir cephe, incelikli bir yapı ünitesinin gereklerini yerine getirir. Karma ık yapılar için uygundur. Birçok mimari stilde kolaylık sa lar. Sto, cephe yapımındaki uzmanlı ıyla tüm yapı elemanlarının sistematik tasarımını ve hassas koordinasyonu garanti eder. Yalıtım sistemleri, kaplamalar ve cephe profilleri yılların getirdi i deneyimle, ara tırmayla ve in aat sektöründeki ortaklarımızın bilgileri ve istekleri göz önüne alınarak geli tirilmi tir. Sto nun geli tirme ve üretim faaliyetleri, bireysel mimari ihtiyaçlara da uyum sa lar. Cephe yalıtım sistemi StoTherm Classic Cephe yalıtım sistemi StoTherm Cell ya lılar binası, Emmendingen, Almanya 18

19 Giri Cephe StoVentec havalandırmalı cephe kaplaması, Çok katlı bina, Zwickau, Almanya StoVentec havalandırmalı cephe yalıtım sistemi, πmperial War müzesi, Manchester, πngiltere 19

20 Cephe Yalıtım sistemleri Kazanılan de er. πç mekanlarda ısıtma ve klima sistemleri çok fazla enerji harcar. Evlerde tüketilen enerjinin yakla ık yüzde sekseni bu alana aittir. Bu oranın yüzde otuzu ise iyi yalıtılmamı duvarlardan ötürü kaybedilmektedir. Sto cephe yalıtım sistemleri, eski yada yeni yapılar için yalıtımda en etkili çözümdür. Sto AG, öncü ara tırma projeleri sayesinde, cephe yalıtım sistemleri pazarında dünya lideridir. Sto ürünü ile donatılmı 100 milyon metre kareden fazla cephe alanı, firmamıza kar ı duyulan güvenin en iyi göstergesidir. Sto AG nin yenilikçi çabaları devam etmektedir. Bununla birlikte çevrenin, sürekli geli ime ihtiyacı vardır: Geri dönü türülebilen hammaddelerin kullanımı, üretimdeki temel enerji harcamalarının dü ürülmesi, yapı malzemelerinin yerle tirilmesinde gerekli malzemelerin azaltılması, vb. Örne in: StoVentec cephe yalıtım sistemindeki ta ıyıcı destekler, geri dönü türülmü camdan üretilmi tir. Sto nun en ba arılı cephe yalıtım sistemlerinden ikisi, ilerdeki sayfalarda anlatılmı tır. Kırmızı alan: Isı kaybı yalıtımsız cephelerin termografik görüntüsü Berliner Tor, Hamburg, Almanya Verotec Creativ Glas havalandırılmalı cephe sistemi Üniversite binası, Enschede, Hollanda StoTherm Mineral ve StoTherm Bossen sistemle Cephe yalıtım sistemi. 20

21 Doktorlar sitesi, πngiltere StoTherm Classic cephe yalıtım sistemi 21

22 Cephe Yalıtım sistemleri StoTherm Classic: 30 yılı a kın liderlik. StoTherm Classic cephe yalıtım sisteminin piyasaya sürülmesi otuz yılı a kın bir süre önce kutlandı. Daimi bir geli im süreci sayesinde StoTherm Classic bugün 50 milyon metrekareden fazla cephe alanını kaplıyor ve hala dünya çapında en çok tercih edilen sistem olma özelli ini koruyor, en üst düzeyde mü teri memnuniyeti sa lıyor. StoTherm Classic in geli imi, 1960 lardan beri teknik standartları belirliyor. Ula tı ı e siz kalite sayesinde sistem, planlama ve dizayn evrelerinde müteahhitlere, mimarlara ve yapı sahiplerine iktisat ve güveni garanti ediyor. Sistemin ana elemanı Sto nun genle tirilmi sert polistren köpük kaplamasıdır. Bu kaplama, duvarın yapısına göre, yapı tırılabilir, dübelle veya raylı sistemle sabitlenebilir. Genellikle kullanılan tüm yapı malzemelerine uygulanabilir. Sistem, kusursuz esnekli ini ve dolayısıyla çatlak ve ok direncini çimento katkısı içermeyen, fiberlerle güçlendirilmi alçıya (StoArmat Classic) borçludur. Stolit ve StoSilco sonlama kaplamalarıda uygulama sonrasında esnekli ini korur ve dü ük düzeyde gerilmeyi kaldırabilir. StoTherm Classic Sistem elemanı Mü teriler StoColor Sisteminin geni renk spektrumu, sayısız yapı türleri ve tanecik boyutları sayesinde diledikleri kombinasyonu olu turabilirler. Sonuçta StoTherm classic in estetik açısından da liderli ini göstermektedir. Stolit Su buharını geçirebilen yapılar elektron mikroskobu altında görülebilir. E ilme mukavemeti ve ok testleri StoTherm Classic in esnekli ini göstermek için.

23 Yalıtım sistemleri Cephe Istanbul-Istanbul, Istanbul StoTherm Classic Piper Binası πngiltere, StoTherm Classic: Malzemenin bilinçli karılması hataları sıfırlar. 23

24 Cephe Yalıtım sistemleri StoTherm Mineral: Her katta güvenlik. Crescent House, πngiltere Sir Normen Foster Mimarlık bürosu: Sto profillerinden olu an modern tasarım. Sahnede alev gördünüz mü hiç? Dünyanın bütün kapalı tiyatro sahnelerinde safety first parolası geçerlidir. Bundandır ki herkes kendini emniyette hissetmek ister. Yüksek kaliteyi hedefleyen bir müteahhite, cömert bir güvenlik altyapısı kurmalıdır: Yüksek binalar için yanmaz cephe izolasyon sistemleri buna örnektir. Yangın emniyetinin yanı sıra StoTherm Mineral mekanik ve hidrotermal etkilere kar ı da yüksek dayanıklılık sa lar ve bütün yüzey elemanlarına uygulanabilir. StoTherm Mineral cephe sistemleri, inorganik komponentlerden meydana gelir; birle tirme elemanlarından en üst katmana kadar. Sistemin çekirde i, madeni yün veya bazalt gibi volkanik ta lardan üretilen izolasyonlu kaplamadır. Sabitleme metodu alt katmana ba lıdır; sistem yapı tırılabildi i gibi dübelle veya raylı sistemle sabitlenebilir. Sto Glass Fibre Mesh (Sto cam elyafı file) maruz kaldı ı kuvvetleri da ıtarak örgülü yapısı sayesinde çatlamayı önler. Geni renk seçenekleri ve birçok sıva çe idinin yanı sıra StoTherm Mineral ile birlikte seramik karolar, StoDeco Profiller ve rustik malzemelerlede de kullanılabilir. StoTherm Mineral Sistem elemanları Austrian School, Istanbul StoTherm Mineral 24

25 Tasarım Cephe Parc Palais, Singapur Ong & Ong mimarlık bürosu, StoDeco profil ve özel profiller. Hotel Mercure, Luxemburg-Ville StoDeco profilleri Aghia Photini Kilisesi Yunanistan, Mimar Georg Zambelas, StoDeco profilleri StoDeco Profil: Binaya, özgün bir çehre kazandırır. Sahnede renklilik beklenir. Aktörler için bu, üçüncü boyutu canlandırmak demektir. Bu durum yapı tasarımcıları için de geçerlidir. Dı yüzeylerde üçüncü boyutu sahne alır. Mimarinin üç boyutlu karakterini sahneye yansıtır. StoDeco Profilleri cepheye ayırt edici özellikler ekler. Çe itli sektörlere mensup yatırımcılar ve do al kaynakların de erinin bilincinde olan girisimçilerin ortak tutkusu, tarihi yapıların bakımı, korunması ve restorasyonudur. Modern mimariyle, klasik tarzın sentezini olu turmak amacıyla, yeni binalara kendilerine özgü bir iz bırakabilmek isterler. Verofill, hafifli i ve ola anüstü fiziksel ve mekanik özellikleri dahice birle tiren bir malzemedir. Özellikleri: ok ve darbeye, nem ve buzlanmaya, genle me ve büzülmeye kar ı dayanıklılık, her tür kaplamayla uyum. Zengin profil çe itleri sayesinde mimarlara, özgün tasarım yaratmada kolaylık sa lar. Sto, mü terinin sipari i üzerine farklı tasarımlara sahip cephe profilleri de üretir. E siz yapılar olu turmak için. 25

26 Sıva ve Boyalar: Beklenmedik geli melerin görülmedi i bir son sahne. Sıva ve boyalar, bir yapının son kat cila sı oldu undan, en farklı talepleri bile kar ılayabilecek nitelikte olmalıdır. Raffles ehir kulübü, Singapur StoSilco Color Cephe renkleri antiyede sonlandırma denilince akla üç önemli kriter gelir; fonksiyonellik, estetik ve ekonomi. Sto sıva ve boyaları her üç alanda da standardı belirler. Cephe kaplamasının fonksiyonelli i birçok kritere ba lıdır: Mekanik gerilmelere kar ı koyabilmeli, darbe ve çatlaklara kar ı dayanıklı olmalı, rüz ara ve sert hava ko ullarına kar ı koyabilmelidir. Üzerinde yosun ve mantar barındırmamalıdır. En iyi estetik sonuçlar için, malzeme ne yaratıcılı ı öldürmeli ne de esas tasarımları rafa kaldırtmalı. Bunun yerine sınırsız renk çe idi, tanecik boyutlarında geni seçenekler ve sa lam yapısal özellikler sunması günümüzün artıdır. Ve, bahsi son olarak geçmesine ra men, önemi kesinlikle gözardı edilmeyecek olan ekonomik unsurlar: yüksek kaplama kapasitesi, gereken sıva ya da boya miktarını azaltırken; malzeme, makine yardımıyla uygulanabilir oldu undan i çilik masraflarıda dü ürülmü olur. 26

27 Kaplamalar Cephe Kasaba, Istanbul Stolit Sen Jorj Hospital, Istanbul StoSilco Klasiklerimiz: Stolit ve StoSilco Stolit pazara 45 yılı a kın süre önce sürülmü tür ve Sto nun cephe ürünleri pazarındaki yerinin temellerini atan organik bile imli bir sıvıdır. πlk zamanlarından bu yana daimi bir geli im geçirmi ve günümüzde antiye çalı malarının temel bir unsuru haline gelmi tir. Özellikleri: Yüksek nem geçirgenli i, yosun ve mantarlara kar ı çok yüksek direnç, kalıcı renk, yüzde 80 mineral içeri i. StoSilco: Silikon esaslı alçılar, organik ve inorganik bile imli alçıların artılarını bünyesinde barındırır. StoSilco, her yerde kullanılabilir. Özellikleri: Çok yüksek nem ve karbondioksit geçirgenli i, su geçirmeyen ve su tutmayan yapı. Binaların mikroorganizmalar tarafından yıpratılmasını engeller ve mükemmel mekanik uygulama özelliklerine sahiptir. Lotus-etkisi: Lotus yapra ındaki toz, ya mur damlarının etkisiyle temizlenir. Biz, tabiattaki örneklerden ilham alırız. Lotus yapra ında oldu u gibi, Lotusan-Cephe Renkleri de aynı ekilde su almama yetene ine sahip çok özel mikro yapılardan olu up, su ve kir yüzeylerini en dü ük seviyede tutar. Kir taneciklerinin yapı masını zorla tırır ve ya mur damlalarının etkisiyle cephenin temiz kalmasını sa lar. Etkisi: Yapının cephesi kuru ve temiz kalır. Yosun ve mantar olu masını tabii bir ekilde engeller. Lotusan- Cephe Boyaları piyasada benzersizdir. Lotus-etkisi Toz, ya mur damlalarıyla temizlenir 27

28 πç mekan Giri πç mekan kaplamaları: Duvarı tuvale dönü türmek. Duvarların yarattı ı ruh hali, insanların duygularını etkiler. Duvarlar, bir odanın potansiyelinin geli tirilmesinde ve atmosferinin tanımlanmasında, iç mekanın kendisinden daha önemlidir. πç mekanlarda duvarların, tasarım unsuru olarak potansiyeli pek önemsenmez. Tek kat beyaz boya ve birkaç adet renkli tablo sıradan bir çözümdür. Oysa ki, alternatif yakla ımlar için geni bir renk yelpazesi mevcuttur. Duyguları kı kırtın. Yaratıcı tekniklerle sıva uygulayın. Yapıda yeni modeller kullanın. Vurgu yaratın. Kısaca, duvarı bir tuvale çevirin. Yüksek tasarım potansiyeli, Sto nun sa ladı ı iç mekan kaplama çözümlerinin sadece bir yüzüdür. Bu sistemlerin di er bir avantajı ise ekonomik ve kullanı lı olmalarıdır. Yüksek kaplama kapasitesinden dolayı ihtiyaç duyulan malzeme miktarı azalır. Mekanik özellikleri uygulamayı kolayla tırdı ından çalı ma süresini kısaltır. Mekanik gerilmelere dayanabilen kaplamalar duvar yüzeylerini korur. Sentetik çözücü ve komponent içermemesi iç mekan atmosferini sa lıklı kılar. Kırmızı mekanda oturmak Bir model 28

29 Kaplamalar πç mekan beyaz renk ortamı Seaside oteli, StoLook Fondo ve StoLook Wax. StoColor Rapid StoRoccolit StoColor Rapid πç mekanlar için, tüm yüzey malzemelerine uygulanabilir, ekonomik sprey boya. Beyaz ya da iste e ba lı tonları. Ekonomik olu unu, yüksek kaplama kabiliyetinden ileri gelen az malzeme kullanımına borçludur. StoColor Rapid, emisyon, çözücü ve komponent içermez. StoDecolit πç mekan alçılarında vazgeçilmez bir klasik; organik bile imli, çözücü ve komponent içermeyen, darbe ve a ınmaya kar ı dayanıklı. Estetik çekicili i, tanecik yapı ve boyut seçeneklerinin zenginli inden ve bireysel renklendirme olanaklarından kaynaklanır. herhangi bir komponent veya kokulu madde içermemesi StoRoccolit i fizyolojik bakımdan sa lıklı kılar. Sto-Granit Eski görünümü verilmi son kat organik bile imli topak alçı. Fizyolojik zararsızlı ı gerekli testlerle kanıtlanmı tır. Suya dayanıklı, esnek ve gerilmelere rahatlıkla kar ı koyabilen bir yapı. Geni renk yelpazesine sahip bir koleksiyon. StoLook Piccolo Prestijli duvar kaplaması. Oteller, bankalar, ma azalar, vb. için. Koleksiyon, zengin tonlara sahip 78 renk içeriyor. StoRoccolit Sıkça kullanılan kamu alanları için ideal karı ımlı topak alçı: Merdivenlerde, kabul salonlarında, vb. yerlerde 12 modern renk seçene i sunması, tasarımcılar tarafından yaygın olarak tercih edilmesinin sebebidir. Sistemin bile imlerde 29

30 πç mekan Dekoratif kaplamalar Eurosoft irketi, Forbach, Fransa StoLook Marmorino ve StoLook Piccolo dekoratif kaplamalar Sto Linea di Calce Bu koleksiyon geleneksel πtalyan tasarım tekniklerinden esinlenmi tir. Basit yöntemlerle bile iddealı yüzeyler elde edilir. 40 adet renk tonu seçene i bulunmaktadır. Sistem elemanları: StoLook Fondo temel olarak iri taneli mermer tozundan olu ur. Kaba veya düzgün yüzeylere uygulanabilir. Ta görünümlü son kat için çok uygundur. StoLook Lasura eskitme etkileri için çok uygundur. Çok sayıda uygulama türü için uygundur: fırça veya rulo ile sıvayarak, noktalayarak, sarmal hareketlerle. StoLook Marmorino yüksek kalitede mermer tozu ve ham kireçten olu ur. Mat veya parlak cilalı tüm yüzeylerde kullanılabilir. Mermer görünümlü çarpıcı yüzeyler yaratır. StoLook Effetto iri taneli mermer tozu içerir. Keçele tirme ve parlatma etkileri için uygundur. Altınımsı bir parlaklık etkisi ya da yaldızlarla bezenmi keçemsi bir yüzey hissi yaratır. 30

31 Dekoratif kaplamalar πç mekan StoTex Duvar ve Tavan Boyaları StoTex, cam fiber örgülü bir iç kaplama sistemidir. Kir tutmama kabiliyeti sayesinde hızlı ve kolay temizlenir. Kalıcılık istendi inde tercih edilir. Örne in kliniklerde ve hastanelerde. StoTex in dört çe idi mevcuttur: standart tasarımın yanı sıra, tek katlı, renklendirilmi ve kendinden yapı kanlı türleri de bulunmaktadır. StoColor Latex boyalarının üst katmanlarda kullanılması önerilir. Örgü doku, yumurta kabu u, parlak ve mat sonlandırma seçenekleriyle sunulur. Eurotheum Oteli, Frankfurt, Almanya StoLook Marmorino ve StoLook Lasura dekoratif kaplamalar. 31

32 πç mekan Akustik sistemler Ses getiren bir öneri. πyi bir tiyatro oyunu, her bir seyircisine sahnede olma hissini verebilir ve ya atabilir. Bir odanın geometrisi sesin bastırılmasını, saptırılmasını ya da kuvvetlendirilmesini gerektirebilir. Ba arılı bir oda akusti i insanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda, yerine göre, odaklanmaya veya rahatlamaya destek olur. Sto akustik sistemleri, konusunda ses getiren ba arılara imza atmistir. πstenmeyen gürültüyü emer ve yankıyı azaltır. E er oda sesin yayılmasına engel te kil ediyorsa sesin emilme oranını azaltarak yansımasına imkan sa lar. Sto akustik sistemleri iç mekan tasarımında da önemli bir yere sahiptir. 200 metrekareye ula an yüzey alanlarının genle me aralıkları olmaksızın yaratılabilmesini sa lar. Bu olanak, dizginleri mimar ve iç tasarımcının eline verir: kavisli yüzeyler ve ekiller, asma tavan katlar, asma emici tavanlar ve yansıtıcılar Sto nun zengin renk seçenekleri ile birle ti inde son derece çe itli tavan panoramaları olu turur. Sto akustik sistemleri, teknik yapılar ve kullanılabilirlik açısından da geni olanaklar sunmaktadır. I ıklandırma sistemleri, hopörlör ve yangın söndürme sistemleri gibi fonksiyonel unsurların montajina da olanak sa lar. Bu nedenle Sto sistemleri, konferans odaları, açık yapıda ofisler, sinemalar ve konser salonlarındaki duvar ve tavan kaplamaları için çok uygundur. Olympion I ve II sineması, Selanik Yunanistan 32

33 Akustik sistemler πç Stuttgart müzik okulu, Almanya StoSilent Panel 2000 Cyberport, Hongkong akustik sistemler Banca Populare, Lodi, πtalya StoSilent Panel 33

34 Betonarme Koruma ve bakım Betonarmede güven. Her sahne oyunu canlılı ından de er kazanır. Bir yapı da sa lamlı ından. Yakla ık yüz yıl önceki icadından bu yana beton, evrensel bir yapı malzemesi haline geldi. Özellikleri, aynı anda hem mühendislerin ve mimarların hem de ev sahiplerinin arzularını tatmin etmeyi ba arıyor. Beton ister konut yada ofis binaları, ister endüstriyel zemin yada a ırı trafi e mazur kalan yüzeyler söz konusu olsun, modern mimari için vazgeçilmezdir. Buna ra men, beton dahi iklimsel etkilere, yıpratıcı kimyasallara ve kullanım etkilerine tepkisiz kalamaz. Hem yapı in asında hem de mühendisli inde geçerli olan, artan hasar vakaları ile de kanıtlanan bir gerçek de betonun bile korunmaya ihtiyacı oldu udur. Bu duruma örnek olarak da köprülerin ve yüksek binaların standartların altında bakım ko ullarında kullanımının olu turdu u güvenlik tehdidi gösterilebilir. Sto beton yapıların korunması sorununun bilincindedir ve buna dair çalı malar ile yapı güvenli inin sa lanmasına yardımcı olmaktadır. Bu yolda, önleyici koruma teknikleri ve yenileme yöntemleri kullanır. Bu süreç boyunca ekonomik ve ekolojik uygulanabilirlilik gözetilmekte, teknik ve estetik kaygılar her zaman e de er tutulmaktadır. Araba garajı am Hof, Wien StoPox GH 90 ve StoPur VS 505 ve StoQuarz zemin kaplama sistemi. 34

35 Zemin kaplamaları Betonarme Sto sa lam zeminde kalite Endüstriyel zeminlerin ba lıca dü manı ta ıma araçlarıdır. Asitler, alkalinler ve petrol ürünleri de zeminin yıpranmasını hızlandırır. Sto zemin ve beton kaplama sistemleri, gerilim sınıflarına göre ayrılmı tır. Temel olarak epoksi ve poliüretan reçineden olu urlar. Sto nun emici bile enleri, izolasyon sa layan unsurları, ince ve kalın katman sistemleri ve sıva mastar altlıkları yeni yapıların in asında kullanıma ya da eski binaların yenilenmesi projelerine tamamen uygundur. Ürünler genel olarak çözücü içermemektedir. Mükemmel dayanıklılıkları ve metrekare ba ına dü en sarfiyat rakamlarının az olu u ile yapıların in asında ekonomik unsurları gözetirler. Sto zemin kaplamalarında, renk çe itlili ine de önem vermektedir. Renkler tehlike bölgelerini belirtir ve yönlendirici i lev görürler. Sto farklı renklerde birçok zemin kaplama sistemi sunmaktadır. Renkli kuvarts kumdan olu an yeni ku ak QuarzColor zeminler; holler, hiper-marketler ve gıda sanayisinin gerektirdi i yerlerde en yüksek yapı standartlarına uymanın yanı sıra dekoratif amaçlara da hizmet etmektedir. Tunel N2 Nordtangente, Basel, πsviçre StoCryl Beton kaplama sistemleri Çok katlı bina, Staufer, Waiblingen, Almanya Mineral sıva Yemekhane, Meckenbeuren, Almanya StoPox WL 100 ve

36 Merkez Büro Sto AG Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen / Almanya Phone Fax Kalite Kontrol Sistemi Sto AG, DIN EN ISO 9001, Kayıt No:3651 Çevre Sa lık Sistemi Sto AG, DIN EN ISO 14001, Kayıt No:3651 ubelerin oldu u yerler:stühlingen, Donaueschingen, Tollwitz, Rüsselsheim Sto Bilinçli in a etmek. Art. No Rev.-No. 02/10.06 Printed in Germany

Baskı Betonun Avantajları

Baskı Betonun Avantajları ZEMİN KAPLAMALARI Baskı Betonun Avantajları UV Işınlarına karşı dayanıklı %100 doğal görüntü Ekonomik maliyet avantajı Üretim süresi avantajı Çökme ve tozlanmaya karşı mukavemet Kalıcı renk kalitesi Uzun

Detaylı

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya

Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Dış Cephe Sistemleri Isı Yalıtım ve Boya Parex ile gelecek nesillere... İçindekiler Cephe Koruma ve Dekorasyonu 6 Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi Avantajları 7 Binalardaki Isı Kayıpları 7 Parex Dış Cephe

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

Daha temiz, mekânlar. daha güvenli. Zemin Çözümleri

Daha temiz, mekânlar. daha güvenli. Zemin Çözümleri Zemin Çözümleri Daha temiz, daha güvenli mekânlar 3M San ve Tic A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez Blok 3 Kat: 4-5-6 Etiler 34340 İstanbul Türkiye Tel: (212) 350 77 77 Faks: (212) 350 77 99 www.3m.com.tr Türkiye

Detaylı

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su.

Baumit ArtlineFarbe. Dekoratif Tasarım Boyası. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı maddeleri, su. Baumit ArtlineFarbe Dekoratif Tasarım Boyası Ürün Dış ve iç cepheler için, organik bağlayıcılı, kullanıma hazır bir boyadır. Bileşimi Organik bağlayıcılar, mineral esaslı dolgu maddeleri, elyaflar, katkı

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu

KEIM Soldalit. Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu KEIM Soldalit Sol-silikat boyanın yeni jenerasyonu Üstün özellikleri ile silikat ürünler Silikat kaplamanın tartışmasız avantajları son derece uzun kullanım

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-35) Baskı Sıva (36-37) İnce Yüzey Kaplama. Özel Yüzey Boyama (39) Parlak Yüzeyli Beton (40) Endüstriyel Yapı Ltd. Şti.

İçindekiler. Baskı Beton (4-35) Baskı Sıva (36-37) İnce Yüzey Kaplama. Özel Yüzey Boyama (39) Parlak Yüzeyli Beton (40) Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 1.000.000 m 2 yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve Ankara merkezli olmak üzere

Detaylı

TAVAN SİSTEMLERİ [Aramızda fikirler, gerçeğe dönüşür.] CI/SfB (35) Xy Ekim 2008. OPTIMA Canopy

TAVAN SİSTEMLERİ [Aramızda fikirler, gerçeğe dönüşür.] CI/SfB (35) Xy Ekim 2008. OPTIMA Canopy TAVAN SİSTEMLERİ [Aramızda fikirler, gerçeğe dönüşür.] CI/SfB (35) Xy Ekim 2008 OPTIMA Canopy Yarat, Vurgula, Tanımla Optima Canopy dış bükey, iç bükey, kare, dairesel, altıgen, yamuk veya paralel kenar

Detaylı

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

fidesgrup gürültükontrolü

fidesgrup gürültükontrolü RAYLI SİSTEMLERDE DOĞRU VE ETKİN GÜRÜLTÜ BARİYERİ ÇÖZÜMLERİ Gürültü, ülkemizde yeni farkına varılan bir problemdir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır araştırılan ve etkileri, azaltımı ve yönetimi

Detaylı

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma

Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar. Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için silikon reçine emülsiyon boyalar Sürekli ve uzun vadeli koruma Cepheler için modern Ağ 2 Silikon reçine emülsiyon boyalar duvarları hem Bu ağ yapısı, yağmur ve sprey suyu, kar ıslaklığı ve

Detaylı

Dünya lideri ROCKWOOL un tarihine bakış:

Dünya lideri ROCKWOOL un tarihine bakış: Dünya lideri ROCKWOOL un tarihine bakış: 1909 daküçük bir Danimarka adasında kuruldu. 1930 larda kurumsallaşmaya başladı. 1937 de İsveç ve Danimarka da taş yünü üretimi başladı. 1940 ların sonunda fabrika

Detaylı

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur!

Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! Epoksi dispersion: Bağlayıcı madde ve astar Bununla zeminler güzel olur! HADALAN EBG 13E Hadalan TR HADALAN EBG 13E 6S.indd 3 HADALAN EBG 13E Bununla zeminler güzel olur! Değişik mekanik ve kimyasal aşınmalar

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EXPANDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EXPANDE POLİSTREN KÖPÜK (EPS)

Detaylı

Hakkımızda LAVİSER olarak 2003 yılında; gayrimenkul, dekorasyon, mobilya ve tadilat sektöründe ilk adımı attık. 2014 yılında bünyemize kattığımız Laviser markamızla dekorasyon sektöründe inovatif düşünce

Detaylı

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat

Gelişmiş olan ülkelere göre Türkiye de kişi başına tüketilen enerji miktarı 1/3 oranında olmasına karşın, ısınma için sarf ettiğimiz enerji 2 kat YALITIM Yapı ve yapının içindekileri (eşya, insan, hayvan v.b) dış ortamın olumsuz etkilerinden (su, rutubet, ses, ısı ve yangın) korumak için alınan önlemlere yalıtım denir. Yalıtım Çeşitleri Şunlardır:

Detaylı

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir.

Ürettiğimiz ve satışını yaptığımız ürünler CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine sahiptir. Masvent, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak, uzmanlaşmış kadrosu ve modern makina parkuruyla yürüttüğü imalatlarıyla havalandırma sektöründe başarıyla hizmet vermektedir. Firmamız; Klima Santralleri,

Detaylı

Building and Engineering a Safer World

Building and Engineering a Safer World Connecting Global Competence Building and Engineering a Safer World February 25 27, 2016 www.sesa-build.com Sürdürülebilir, güvenli şehirler için yapı malzemeleri ve teknolojileri fuarı 25 27 Şubat 2016

Detaylı

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür.

Fibercement levhalar iklim koşullarından etkilenmezler. Uzama kısalma miktarları benzer malzemelerden belirgin miktarda düşüktür. Fibercement nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır. Selüloz

Detaylı

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev Kalesinterflex Panel & Seramik Ev A Kale Kalesinterflex Panel & Seramik Ev 1 İçindekiler 04 06 08 10 12 13 14 16 Kale den Seramik Ev Seramik Ev in Özellikleri Fuar Model Evi Seramik Ev Tipleri Fuar Model

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

Universal-Abtönkonzentrat

Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat 20 ml decomix ile aşağıdaki renk tonu seviyeleri elde edilir Vernik 1 Dispersiyon Renklendirilecek beyaz malzeme miktarı 375 ml 750 ml 2500 ml 2,5 l

Detaylı

SIRADANLIKTAN VAZGEÇMENiN TAM ZAMANI KALiTELi DEKORATiF DiZAYN EV DEKORASYONLARI

SIRADANLIKTAN VAZGEÇMENiN TAM ZAMANI KALiTELi DEKORATiF DiZAYN EV DEKORASYONLARI hakkımızda 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz kaliteli ve çağdaş fikirleri ile birçok başarılı projeye imza atmıştır. İnşaat sektöründeki hızlı gelişmeler ve yeni ürün

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK

KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK KATI YALITIM MALZEMELERİ POLİETİLEN KÖPÜK Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi POLİETİLEN KÖPÜK Etilen ve propilen maddelerinden

Detaylı

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN

ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Inside, iç yüzeylerde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş,kolay uygulanabilir hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Inside kaplama, özellikle yüksek bir

Detaylı

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir.

üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. üniversal- ultralam ULTRALAM LVL modern kompozit bir yapı malzemesidir. ULTRALAM LVL kozalaklı ağaçlardan ( çam-ladin ) veya karışımından üretilir. ULTRALAM LVL ağaçlardan tabakalar halinde soyularak yapıştırılmış

Detaylı

CREATING TOMORROW S SOLUTIONS

CREATING TOMORROW S SOLUTIONS CREATING TOMORROW S SOLUTIONS Yapılarda Su İticilik Özelliği I Silres BS 16 Kaba seramikte neme karşı mükemmel koruyucu AYRICA KAYNAKLAR SONSUZ DEĞİLDİR. Enerjinin daha verimli ve dikkatli kullanımı günümüzde

Detaylı

REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri

REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ. www.rehau.com.tr. Yapı Otomotiv Endüstri REHAU DÖŞEMEDEN ISITMA/SERİNLETME DUVAR, TAVAN VE ZEMİN İÇİN DÜŞÜK YÜKSEKLİKLİ UYGULAMA SİSTEMLERİ www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri YENİLEME SISTEMI 10 ISLAK YAPI TARZINDA - REHAU tutucu lama 10

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32)

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) İçindekiler Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) 03 Baskı Beton Uygulama Alanları Otoparklar Dog al taşların eşsiz görünümü ile betonun

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Pure Colours Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Emulsion Matt yüksek kalitede, akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip bir iç cephe

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

sonacoustic Derzsiz, düz yüzeyli ve dekoratif akustik yüzey kaplama çözümleri

sonacoustic Derzsiz, düz yüzeyli ve dekoratif akustik yüzey kaplama çözümleri sonacoustic Derzsiz, düz yüzeyli ve dekoratif akustik yüzey kaplama çözümleri Sonacoustic derzsiz, düz yüzeyli ve dekora Sonacoustic yüksek ses sönümleme performansına sahip bir akustik yüzey kaplama sistemidir.

Detaylı

Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com

Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com Ticari araçlarda yüklerin korunması ve muhafazasına yönelik ekipman www.vanycare.com Bir Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co. KG markasıdır 1 2 3 4 5 Imalatçi DELIGNIT teknik özel kontrplağı

Detaylı

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor.

Dünyaca ünlü mimar ZAHA HADİD, H. Aliyev Müzesi projesinde SANDER ürünlerini tercih etti. Bakü Flame Tower projesinde SANDER ürünlerini kullanıyor. Şirket Profilimiz Misyonumuz 2001 yılında İstanbul Şişli de kurulan Sander Ltd. Şti. olarak, 2011 yılı itibariyle kurumsallaşmamızı tamamlamış biçimde, 5000 m 2 lik tesislerimizde, tecrübeli ve eğitimli

Detaylı

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız?

Epoksi Nedir? Epoksinin Kullanım Alanları Neden Endüstriyel Zemin Kaplaması Yapmalısınız? Epoksi Nedir? Epoksi suya,asitlere ve alkaliye dirençli,zaman içerisinde direncini yitirmeyen,yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir.zamanla mukavim ve kuvvetli yapışma özelliği sayesinde inşaat sektörünün

Detaylı

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup, 2007 yılından

Detaylı

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım

Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım Elastik ve Hafif Doğal Taş Kaplaması çok amaçlı kullanım www.litho-flex.com Binlerce yıldır doğal taş bir yapı malzemesi olarak birçok farklı alanlarda kullanılmıştır. Lithoflex Doğal Taş Kaplaması klasik

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Hygiene Emulsion Matt yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması

Detaylı

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ UYGULAMA Zemin Kaplama & Boyama Antikorozif Metal Boyama Dekorotif Asfalt & Bisiklet Yolu Onarõm & Yapõsal GŸ lendirme Mimari YŸzey Koruyucu Beton YŸzey Koruma Su Yalõtõm Kaplama 1 ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER

Detaylı

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm

CONIDECK. Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm CONIDECK Otopark Kaplamasında Rakipsiz Çözüm İlk Savunma Hattı Otoparklar, üzerlerine dökülen yağların, asitlerin ve karbondioksit gazlarının sonucu olarak sürekli agresif kimyasalların zararlarına maruz

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

CANLI SIVA FEMA. FEMA Canlı Sıva ISI YALITIMINI SAĞLAR..

CANLI SIVA FEMA. FEMA Canlı Sıva ISI YALITIMINI SAĞLAR.. Canlı Sıva ISI YALITIMINI SAĞLAR.. aynı zamanda b r ç cephe ısı yalıtım malzemes d r.m n mum %30 oranında ısı yalıtımını sağlar.dış cephe mantolama uygulamalarındak g b b nanızın duvarlarını da ısıtmak

Detaylı

PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI

PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI PETEK KOMPOZIT TAŞ YÜNÜ PANELI KUSURSUZ DEĞER VE KALITE İLKEMIZDIR MİMARİ KURUMSAL KİMLİK GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ ENDÜSTRİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAKKINDA RİJİTLİK ARCHICOM TM ürünlerinin katmanlı yapısı (iki adet

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

W345 Vidipan Ses Duvarı

W345 Vidipan Ses Duvarı W345 Vidipan Ses Duvarı Çift dikmeli 75/100 mm duvar M Profili ve her iki tarafta 12,5mm kalınlığında üç kat Vidipan kullanılarak oluşturulan, içinde Profil genişliğine göre 40mm kalınlığında üç kat yalıtım

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi

Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi Beklentilerin çok ötesinde bir banyo deneyimi... CeraWall. Hemzemin duşlar için duvardan drenaj sistemi Hemzemin duş ve inovasyon CeraWall ile tüm dilekleriniz gerçek olacak Olağanüstü tasarımın farkını

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ

SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ 2015 SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ Ses Yalıtımı ve İzolasyonu Uygulama ve Satış Firması AKSA AKUSTİK 10.06.2015 AKSA AKUSTİK SES YALITIMI VE SES İZOLASYONU MALZEMELERİ AKUSTİK SÜNGERLER PİRAMİT

Detaylı

KEIM Optil. Yeni bir boyut. İç mekanlar için sol-silikat boyalar Macrofill Teknoloji ile. Mükemmel boya deneyimi. Technology

KEIM Optil. Yeni bir boyut. İç mekanlar için sol-silikat boyalar Macrofill Teknoloji ile. Mükemmel boya deneyimi. Technology KEIM Optil Yeni bir boyut Technology İç mekanlar için sol-silikat boyalar Macrofill Teknoloji ile. Mükemmel boya deneyimi. KEIM Optil-benzersiz estetiğin yeni boyutu Eşsiz bir görünüm için MacroFill-Teknolojisi

Detaylı

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır.

Sayfa 1/6. NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. Sayfa 1/6 ÜRÜN TANIMI: NOVOBRAN Outside Dış yüzeylerde kullanılmak için özel olarak geliştirilmiş hazır çözücü içermeyen bir kaplamadır. NOVOBRAN Outside kaplama kötü hava şartlarına ve çevresel etkilere

Detaylı

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ

UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ UYGULAMA VE SATIŞ BAYİİ DEĞERLİ APARTMAN SAKİNLERİ ISI YALITIMI DOĞRU YAPILIRSA YATIRIMDIR HEMDE KAZANDIRAN BİR YATIRIMDIR....VE BİZ DEST YAPI OLARAK ATACAĞANIZ BU DOĞRU ADIMDA 14 YILLIK YAPI UYGULAMALARI

Detaylı

TERRAZZO TARİHİ MİSYONUMUZ MİZYONUMUZ

TERRAZZO TARİHİ MİSYONUMUZ MİZYONUMUZ www.lolanyapi.com TERRAZZO TARİHİ Lolan Yapı; geçmişe dönük aileden gelen sektör ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimleriyle kısa zamanda tamamen müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı önemli ve birçok projeye

Detaylı

yalıtımı sağlama alın... /akggazbeton

yalıtımı sağlama alın...  /akggazbeton yalıtımı sağlama alın... www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Yeni Nesil Yalıtım Plağı Minepor Minepor, mineral esaslı yapısı sayesinde, yangın güvenliği sağlayan A1 sınıfı hiç

Detaylı

Yangın Güvenliği. Yangın Camı. Pilkington Pyrostop

Yangın Güvenliği. Yangın Camı. Pilkington Pyrostop Yangın Güvenliği Yangın Camı Pilkington Pyrostop Yangına dayanıklı mağaza önü perde duvar, Moskova, Rusya Kapak: Art Institute, Chicago, IL Hakkımızda Pilkington plc 2006 senesinde NSG (Nippon Sheet Glass

Detaylı

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ İTS YAPI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ GENEL MÜDÜRLÜK ADRESİMİZ: Adres : Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. Saatçi Sk. No : 22/4 Tepeüstü / Ümraniye - İstanbul Tel : (0216) 540 87 00-01 Fax : (0216) 540 87 23 Web: www.itsgrup.com.tr

Detaylı

Our bestsellers MEKAN AKUSTİĞİNİN DOĞRU DÜZENLENMESİ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER. OWAlifetime collection

Our bestsellers MEKAN AKUSTİĞİNİN DOĞRU DÜZENLENMESİ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER. OWAlifetime collection Our bestsellers MEKAN AKUSTİĞİNİN DOĞRU DÜZENLENMESİ İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER OWAlifetime collection OWA Asma Plakaları Almanya da üretilen OWA mineral esaslı asma tavan plakaları, özel üretim tekniği sayesinde,

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

KEIM Lignosil. Ahşap Yüzeyler için... Kilometre Taşı Niteliğinde Yeni Bir Ürün...

KEIM Lignosil. Ahşap Yüzeyler için... Kilometre Taşı Niteliğinde Yeni Bir Ürün... KEIM Lignosil Ahşap Yüzeyler için... Kilometre Taşı Niteliğinde Yeni Bir Ürün... Ahşap Ruh ve Karaktere Sahip Bir Yapı Malzemesi... İnsanlar diğer yapı malzemelerine göre ahşaba çok daha fazla bir ilgi

Detaylı

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Alçıpan Çeşitleri

Kuru Yapı Sistemleri 10/2015. Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Alçıpan Çeşitleri Kuru Yapı Sistemleri 10/2015 Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları Alçıpan Çeşitleri FLEX ALÇIPAN (FX) Düzgün yüzeyli, esnek ve hafif Alçıpan çeşididir. Ön yüzü fildişi, arka yüzü gri

Detaylı

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

makina parkları kurarak, kaliteli eğitilmiş personeller ile tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. HAKKIMIZDA Firmamız, "Yeni nesil yalıtım sistemleri" sloganıyla yüksek teknolojiye sahip çözümleri ile sektöründeki öncü firmalardan bir tanesidir. Firmamız, Türkiye'de yalıtım bilincinin gelişmesi ile

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA info@nte.com.tr www.nte.com.tr NTE ALÜMİNYUM ve CEPHE SİSTEMLERİ; bilinçli kalite anlayışı ile müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Tecrübesi ve deneyimi

Detaylı

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan

T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan T Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Askı çubuk aralığı 1200 mm Panel 600 mm 600 mm Modüler Asma Tavan Sistemleri; tavandan geçen her türlü tesisatı gizlemek; aydınlatma armatürleri, yangın detektörleri gibi

Detaylı

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL

Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL ZERO Collection Kale Banyo Zero 1 ADOLF BABEL Adolf Babel, 1980 yılından itibaren banyo malzemeleri ve özellikle akrilik küvet ve duş tekneleri tasarımına yöneldi. Bu çalışmaları takiben buhar banyoları,

Detaylı

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik

Detaylı

MARKA PREZANTASYONU ALSAN. Sopremaalsan.com

MARKA PREZANTASYONU ALSAN. Sopremaalsan.com MARKA PREZANTASYONU ALSAN Sopremaalsan.com KURULUŞ SOPREMA - 100 Yaşında Dünya Çapındaki Yalıtım Sistemleri 1908: SOPREMA Strasburg da Faaliyete Başladı 1914: Zürich / İsviçre de Yavru Şirketin Kuruluşu

Detaylı

Yeni Nesil Yalıtım Levhası

Yeni Nesil Yalıtım Levhası Yeni Nesil Yalıtım Levhası, ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı, ve uygulaması kolay mineral yün esaslı yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı

Detaylı

Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi

Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi Lindab Seamline TM Lindab Renkli Çelik Kenet Çatı Sistemi KOLAY UYGULANIR, ÇEVRE DOSTU, UZUN ÖMÜRLÜ ÇATI Lindab 2 Seamline Sonsuz seçenekler sunan bir çatı sistemini seçin; Lindab Steel Sweden inşaat sektöründe

Detaylı

zemin malzemesinden beklediğiniz her türlü fonksiyon için en üstün performans ve en akıllı seçim

zemin malzemesinden beklediğiniz her türlü fonksiyon için en üstün performans ve en akıllı seçim ürünler nedir? HOMOJEN ZEMĐN KAPLAMALARI A K I L L I Z E M Đ N Ç Ö Z Ü M L E R Đ zemin malzemesinden beklediğiniz her türlü fonksiyon için en üstün performans ve en akıllı seçim iq deneyimi iq teknolojisi

Detaylı

Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi

Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi Lindab Seamline TM Lindab Renkli Çinko Çelik Kenet Çatı Sistemi Yeni nesil, kolay uygulanir, çevre dostu, uzun ömürlü çati 2 Sonsuz seçenekler sunan bir çatı sistemini seçin; Lindab Steel Sweden inşaat

Detaylı

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com

yapıda uzman eller www.hilaryapi.com MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ PREFABRİK YAPILAR PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME CEPHE KAPLAMA ZEMİN DÖŞEME VE YER KAPLAMA ÇATI KAPLAMA İZOLASYON VE YALITIM DEKORASYON İŞLERİ EMLAK MÜŞAVİRLĞİ 0312 5661166 0544 Turgut

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

izolasyon nedir ,31 1,23 ses yalıtım malzemeleri ,83 0,91 ısı yalıtımında kullanılan malzemeler 320 0,28 1,1

izolasyon nedir ,31 1,23 ses yalıtım malzemeleri ,83 0,91 ısı yalıtımında kullanılan malzemeler 320 0,28 1,1 www.bilimnettasarim.com/ izolasyon nedir 1000 0,31 1,23 ses yalıtım malzemeleri 1000 0,83 0,91 ısı yalıtımında kullanılan malzemeler 320 0,28 1,1 mantolama 18100 0,61 1,9 izolasyon 4400 0,73 1,19 inşaat

Detaylı

designed by LINEA ROSSA

designed by LINEA ROSSA designed by LINEA ROSSA KURUMSAL YAPIMIZ Bilgi birikimini en etkin şekilde kullanan firmamız bu sayede her başlamış olduğu projede deneyimli ekibiyle projelerle birebir ilgilenerek en ufak ayrıntısına

Detaylı

İçindekiler. 1 Tarihçe. Neden Kneer-Südfenster. Dağıtım Kanalları. Üretim Tesisleri. Referanslar. Ürünler. Pencereler. Kapılar.

İçindekiler. 1 Tarihçe. Neden Kneer-Südfenster. Dağıtım Kanalları. Üretim Tesisleri. Referanslar. Ürünler. Pencereler. Kapılar. Kneer-Südfenster... İçindekiler 1 Tarihçe 3 2 3 4 5 6 7 8 9 Neden Kneer-Südfenster Dağıtım Kanalları Üretim Tesisleri Referanslar Ürünler Pencereler Kapılar Aksesuarlar 4 5 6 9 15 16 31 35 2 Kneer-Südfenster

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

PhoneStar Ses Yalıtım Plakası

PhoneStar Ses Yalıtım Plakası Bavaria PhoneStar Ses Yalıtım Plakası Gürültüsüz Yaşam Alanları = Yüksek Yaşam Konforu... Darbe Sesi Yalıtımı / Hava Doğuşumlu Ses Yalıtımı / Kuru Yapı Sistemleri Nedir? Wolf firmasının patentli ürünü

Detaylı

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK)

OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) OTOPARK SU YALITIM VE KAPLAMA SİSTEMİ (CONIDECK) 1. Genel Altı yaşam alanı ve üzeri otopark (veya üzerinde mekanik etkiler olan tüm alanlar) olarak kullanılan yapıların su yalıtımı ve kaplama sistemi olarak

Detaylı

bims 15 esblok.com.tr

bims 15 esblok.com.tr bims 15 esblok.com.tr Türkiye nin Üretim Merkezi ESBLOK Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi nde 5.000 m 2 kapalı, 40.000 m 2 açık alanda kaliteli bims üretimi yapan öncü kuruluşlar arasında yer

Detaylı

SONASPRAY AKUSTİK YÜZEY KAPLAMASI TEKNİK FÖYÜ

SONASPRAY AKUSTİK YÜZEY KAPLAMASI TEKNİK FÖYÜ SONASPRAY AKUSTİK YÜZEY KAPLAMASI TEKNİK FÖYÜ İÇİNDEKİLER: 1. ÜRÜN TANIMI 2. UYGULAMA YÖNTEMİ 3. ÜRÜN DOKULARI 4. ÜRÜN RENKLERİ 5. AKUSTIK SES SÖNÜMLEME PERFORMANSI 6. UYGULAMA KALINLIKLARI 7. SONASPRAY

Detaylı

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama

Baumit GranoporTop. (GranoporPutz) Kaplama Baumit GranoporTop (GranoporPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, yapay reçine bazlı ince kat kaplama (son kat kaplama). Dış ve iç cepheler için, tane veya çizgi sıva dokularına sahip bir

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler Eğitim modülü 2 Isı yalıtımı - temel bilgiler Dış cephe yalıtım sistemlerine dış etkiler Güneş Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri Sıcaklık,,,,,,,, Yağmur Yalıtım Yalıtım sistemlerinin faydaları ve

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA

KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA KATI YALITIM MALZEMELERİ EKSTRÜDE POLİSTREN LEVHA Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi EKSTRÜDE POLİSTREN KÖPÜK (XPS)

Detaylı

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN

MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN MÜLKİYETİNİZE EMNİYET ve DEĞER KATIN Mülkiyet Koruma Çözümleri SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE www.troax.com Kapalı mekan çevre korumasında Dünya lideri üretici Troax endüstriyel panel ve bölme sistemlerinde

Detaylı

PVC GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ 2012/13

PVC GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ 2012/13 UNITED SUSPENDED CEILING PVC GERGİ TAVAN SİSTEMLERİ 2012/13 www.itemimpex.com 2005 yılından bu yana Doğu ve Kuzey Avrupa, Rusya, Kuzey Afrika, Ortadoğu gibi geniş bir coğrafyadaki müşterilerine, Gergi

Detaylı