Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sto AG I Kesitler. Sto. Bilinçli in a etmek."

Transkript

1 Sto AG I Kesitler Sto Bilinçli in a etmek.

2 Hedeflerimiz Eski ve yeni yapıların de erlerinin korunması, yatırımcıların, müteahhitlerin ve bina sahiplerinin yıllardır süregelen ortak sorunudur. Sto, bu sorunların çözümünde binaları daha kullanı lı hale getirmek ve onları yıpratan unsurlara kar ı kalıcı korumalar sa lamak amacı ile sürekli olarak ürün ve hizmetlerini ara tırmakta ve geli tirmektedir. Bunlara ek olarak Sto Tasarım Bölümleri (StoDesign Services) zengin malzeme çe itleri ile estetik ve yaratıcı eserlerin olu turulması için destek sa lamaktadır. Çevre dostu ortamlar yaratmada öncü olmak Sto nun en büyük amacıdır. Bu amacına ula mak için Sto kendisi ile aynı idealleri payla an mü teri ve ortakları ile yakın bir i ili kisi içerisinde çalı mayı kendisine prensip edinmi tir. Son söz olarak Sto nun misyonu en iyi ekilde Bilinçli in a etmek ifadesi ile özetlenebilir.

3 Lütfen arkanıza yaslanın. antiyenin stresini geride bırakın ve bizimle birlikte Sto AG dünyasında kısa bir gezintiye katılın.

4

5 πçindekiler Kesitler Sto: Bilinçli in a etmek Sayfa 7 Sto yapı a ı Sayfa 11 Sto nun tarihçesi Sayfa 9 Sto dünya haritası Sayfa 14 Sto nun referansları Sayfa 16 Cephe Sayfa 18 πç mekanlar Sayfa 28 Betonarme Sayfa 34 5

6

7 Önsöz Bilinçli in a etmek Pasif Isıtma Sistemli Ev: Kalorifer ve klima tesisatı olmayan ev tipidir. Bu tip evlerin ısıtma giderleri Avrupa normlarına göre yapılmı yeni yapıların ısıtma giderlerinin 4 te biri kadardır. Görünürdeki tablo. Bu bro ür, Sto AG nin sahne arkasına göz atarken firmamız hakkında aydınlatıcı bilgi almanız için size ı ık tutacaktır. Lütfen içeri gelin. Ön sıradaki yeriniz sizi bekliyor. Sto AG nin i i yapıların korunması ve de erlerinin arttırılmasıdır. Duvar, zemin ve tavanları yeniler ve korur. Fonksiyonel ve estetik açıdan süreklili ini sa lar. Bu amaçla, ürün sistemleri ve uygulama teknikleri firma tarafından geli tirilir, üretilir ve pazarlanır. Mimari, insan ya amında önemli bir role sahiptir. Ba arı derecesini bir meskenin, ehrin ya da bölgenin detaylı karakteri gösterir. Kusursuz bir çevre de bu çalı manın önemli bir parçasıdır. Sto AG, sorumluluk bilinciyle, kendini do al kaynakları korumaya adamı tır. Bu amaçla, kendisi gibi dü ünenlerle i birli i yapar. Sto AG nin ekonomik gayesi, müteahhitlerle, mimarlarla ve yapı sahipleriyle birlikte de er artırımını optimize etmektir. πlerdeki sayfalarda irketin çalı ma tarzına açıklık getirilmektedir. 7

8

9 Hatırlanan geçmi Sto nun tarihçesi Ar ivlerin derinliklerinden. Sto AG nin tarihi 1835 yılına dayanır: Anton Gäng, Weizen de bir kireç ve çimento fabrikası kurar da Wilhelm Stotmeister bu tesisi devralır ve 1948 de o lu Fritz ile birlikte irketin ba ına geçer. irket tarihindeki önemli noktalar: 1955 ISPO-Putz KG Stotmeister & Co. adlı irket kuruldu Firma adı Stotmeister & Co. KG olarak de i tirildi Avusturya ya ihracat ba ladı πsviçre de Stotmeister AG kuruldu Amerika da ube açıldı Fransa daki Servibat S.á.r.l. firmasına hissedar olundu Stotmeister GmbH kuruldu ve Stotmeister KG holding statüsü aldı Sto Ges.m.b.H., Avusturya da kuruldu Sto Scandinavia AB, πsveç te kuruldu Stotmeister GmbH, Sto AG olarak ad de i tirdi ve tüm ubeler Sto AG ye ba landı Sto AG, πsviçre (%100) ve Sto Corp., USA (%76.6) devralındı Sto AG borsaya açıldı Strasbourg/Fransa ve Leipzig de yeni bölüm açıldı. Weizen de yeni lojistik merkez kuruldu Villach/Avusturya ve Paris/Fransa da yeni servis merkezleri açıldı Yeni üretim ve satı tesisi Zurich/πsviçre de hizmete girdi Polonya da Sto. Sp.z o.o. kuruldu Sto S.á.r.l., Sto S.A., Fransa adını aldı Sto Ltd., πngiltere ye hissedar olundu Çin deki Shangai Dinova Ltd. devralındı ispo GmbH, Kriftel, ço unluk hakkı elde edildi ispo GmbH, Kriftel, tamamı devralındı irket kurucusu Anton Gäng ve ailesi Almanya`nın yeni eyaletlerinin satı sorumluları, Fritz Stotmeister i geleneksel Do u Alman Trabant otomobiliyle a ırtıyorlar. 9

10

11 Ba lıca dayanaklar Sto yapı a ı Sto yapı a ı, kesinlikle bir ayrıcalıktır. πn a etmek, sahne oyunu gibidir. Fikirler, akılda hızlıca olu ur. Fakat bu fikirleri gerçekle tirmek zor bir i tir. Sto yapı a ının tek bir hedefi var: Her bir mü teri için mümkün olan en iyi performansı yakalayabilmek. πskeleti üç ana ürün belirler: Cephe. πç Mekan. Betonarme. Her üçü de Sto yapı a ının bina yapım süreci ile ilgili en önemli parçalarıdır. πlk in aat planından en son detaylara kadar Sto yapı a ının bu sıkı ve ender görülür yapısı parçaların mükemmel bir ekilde bir araya getirilmesini sa lar. Etkili depolama sistemi ve lojistik destek mü terilere en yakın ve do rudan hizmet verilmesine olanak sa lıyor. Bütün bunlar Sto yapı a ının mü terilerine bir artısı ve daha da önemlisi firmalara getirdi i kazanımlardır. Yenilikçi güç Sto ileriyi dü ünür, ara tırır ve geli tirir. 11

12 Sto yapı a ı Ba lıca dayanaklar Yüksek raf depoları Büyük depo kapasitesi, kısa teslim süresi. 1. Uluslararası olması Sto, dünyanın neresinde olursa olsun, evinde gibidir: En farklı iklim ko ulları, ya am biçimleri ve yapı yönetmelikleri söz konusu olsa bile. Her nerede olursa olsun, Sto AG sahneyi aldı ında, performansını oradaki ko ullara ve özel isteklere göre sergiler: πsveç te ya da Singapur da. 2. Yenilikçi güç Sto AG için gerçek vizyon, en son teknolojiyi yakalamaktır. Sto ileriyi dü ünür, ara tırır ve geli tirir. Böylece o i kolundaki standartları belirler. Sto nun üretim sistemlerini sürekli geli tirmek için 100 den fazla kalifiye eleman en modern ölçü ve kontrol cihazlarıyla sürekli hizmet vermektedir. Bu noktada, cephe yalıtımındaki dünya liderli i ve cephe renklerinin olu turulmasında kullanılan Lotusan teknolojisi örnek olarak gösterilebilir. Servis Sto silo ve makina tekni ini T I R filosu zamanında teslim 3. Hizmetleriyle lider: sözüne sadık Sto AG, sahne arkasında ola anüstü bir güce sahiptir: Yapı planlaması süresince destek verir. Dizayn konseptlerini tasla a döker. Sto aynı zamanda servisiyle yapıların kullanım sürecinde ve sa lamla tırılmısında en önde hizmet verir. Projeye katılımda bulunan her kesime: Müteahhite, mimara, ve uyguluyanlara. Bilgilendirme amaçlı toplantılar ve seminerler düzenler. Malzemelerin akı ını organize eder. Silo ekipmanları ve gerekli makinaları sa lar. 4. Takım çalı ması Yapı i leri, tek ki ilik bir ov de ildir: Sto irketler grubunun ürün ve sistem teknolojileri birbirini tamamlar. π birli i yaparak mevcut imkanlarını bir araya getirirler. Birbirinden güç almaya dayalı bu sistemin sa ladı ı üstün olanaklar, ara tırmalara, ürünlere, hizmetlere ve kurulu un dünya çapındaki faaliyetlerine katkıda bulunur. 12

13 Ba lıca dayanaklar Sto yapı a ı Servis Ürün Lojistik Teknik Sto ile yapı Tamamı, parçalarının toplamından fazladır 5. Renk ileti imdir Mimari renk tasarımı tesadüfi bir olay de ildir, aksine özel kurallara göre yapılır. StoColor Sistemi renklerin sonsuz dünyasında amacınıza uygun olanları bulmanız için özel olarak geli tirilmi tir: Esteti in en üst düzeyde arzulandı ı ve gözle ayırt edilemeyecek hassasiyette renk seçeneklerini içerir. StoColor Sistemi, katı kurallar anlayı ı yerine insanların renk algısına dayalı tasarımlar getirir ve bunu sarı, turuncu, kırmızı, mor, mavi ve ye il renkleri temel alarak sa lar. Sto Design πlk taslaktan proje bitimine: Bad Kissingen Kültür ve Kongre Merkezi, Almanya. 13

14 ubeler Tochtergesellschaft Vertriebspartner Distribütörler 14

15 Uluslararası bir olu um Sto dünya haritası Parc Palais Singapur Kesinlikle uzakta de iliz. Sahne oyunu her yerde aynıdır. πster Oberhausen da Mecki Messer de, isterse New York ta Mac the Knife da olsun. Fakat farklı olan etraftakilerdir. Dünyanın her yerinde Sto AG nin ubeleri ve distribütörleri bulunmaktadır. Uluslararası i tecrübesine kattı ı yerel bilgiler sayesinde mü terilerine do ru çözümler sa lar. Sto, farklı zihniyetlerin ve öncü normların gerektirdi i biçimde mimari stile ve yapı tekni ine sahiptir. 15

16 Sto nun referansları Birkaç örnek Foto rafla dünya turu. Her ülkenin kendine özgü bir mizacı vardır. Sto AG için bu, kendine özel bir yapı, ya am ve i tarzı demektir. Mimari, de i ik toplumların ve bölgelerin birbirinden farklı kimliklerini yansıtır. Geçmi lerini, bugünlerini ve yarınlara yönelik vizyonlarını anlatır. Sto AG ürünleri, her kıtada mimarinin zenginle mesine katkıda bulunmaktadır. Burada birkaç örnek sunuyoruz: Seaside Hoteli, Hamburg, Almanya iç mekan: StoSilcoMP kaplama 16

17 Birkaç örnek Sto nun referansları Stadyum St. Jakob Parkı, Basel, πsviçre StoCryl V 100 sistemiyle beton kaplamalar Çok katlı bina, Hamburg, Almanya Verotec havalandırmalı cephe sistemi Cyberport, Hongkong akustik tavan sistemleri 17

18 Cephe Giri Cephe yalıtım sistemi StoTherm Mineral, Lindau, Almanya Cepheler: Güne e ve ya mura kar ı koyan bir yüz. Ba arılı bir sahne oyunu, seyirciyi etkiler ve ho anlar ya atır. Ba arılı bir cephe, binaya ho bir ifade kazandırır. Binanın görüntüsünü zenginle tirirken ileti imsel ve teknik i levselli i aynı anda sunar. Dayanıklılı ı ve fonksiyonelli i sayesinde her türlü deformasyona kar ı koyar. Yapıların kalitelerinin artırılmısı en büyük amaçtır. Bu, hem ekonomik ve hem de tasarım yönlerini içerir. Sto sistemleriyle in a edilen bir cephe, incelikli bir yapı ünitesinin gereklerini yerine getirir. Karma ık yapılar için uygundur. Birçok mimari stilde kolaylık sa lar. Sto, cephe yapımındaki uzmanlı ıyla tüm yapı elemanlarının sistematik tasarımını ve hassas koordinasyonu garanti eder. Yalıtım sistemleri, kaplamalar ve cephe profilleri yılların getirdi i deneyimle, ara tırmayla ve in aat sektöründeki ortaklarımızın bilgileri ve istekleri göz önüne alınarak geli tirilmi tir. Sto nun geli tirme ve üretim faaliyetleri, bireysel mimari ihtiyaçlara da uyum sa lar. Cephe yalıtım sistemi StoTherm Classic Cephe yalıtım sistemi StoTherm Cell ya lılar binası, Emmendingen, Almanya 18

19 Giri Cephe StoVentec havalandırmalı cephe kaplaması, Çok katlı bina, Zwickau, Almanya StoVentec havalandırmalı cephe yalıtım sistemi, πmperial War müzesi, Manchester, πngiltere 19

20 Cephe Yalıtım sistemleri Kazanılan de er. πç mekanlarda ısıtma ve klima sistemleri çok fazla enerji harcar. Evlerde tüketilen enerjinin yakla ık yüzde sekseni bu alana aittir. Bu oranın yüzde otuzu ise iyi yalıtılmamı duvarlardan ötürü kaybedilmektedir. Sto cephe yalıtım sistemleri, eski yada yeni yapılar için yalıtımda en etkili çözümdür. Sto AG, öncü ara tırma projeleri sayesinde, cephe yalıtım sistemleri pazarında dünya lideridir. Sto ürünü ile donatılmı 100 milyon metre kareden fazla cephe alanı, firmamıza kar ı duyulan güvenin en iyi göstergesidir. Sto AG nin yenilikçi çabaları devam etmektedir. Bununla birlikte çevrenin, sürekli geli ime ihtiyacı vardır: Geri dönü türülebilen hammaddelerin kullanımı, üretimdeki temel enerji harcamalarının dü ürülmesi, yapı malzemelerinin yerle tirilmesinde gerekli malzemelerin azaltılması, vb. Örne in: StoVentec cephe yalıtım sistemindeki ta ıyıcı destekler, geri dönü türülmü camdan üretilmi tir. Sto nun en ba arılı cephe yalıtım sistemlerinden ikisi, ilerdeki sayfalarda anlatılmı tır. Kırmızı alan: Isı kaybı yalıtımsız cephelerin termografik görüntüsü Berliner Tor, Hamburg, Almanya Verotec Creativ Glas havalandırılmalı cephe sistemi Üniversite binası, Enschede, Hollanda StoTherm Mineral ve StoTherm Bossen sistemle Cephe yalıtım sistemi. 20

21 Doktorlar sitesi, πngiltere StoTherm Classic cephe yalıtım sistemi 21

22 Cephe Yalıtım sistemleri StoTherm Classic: 30 yılı a kın liderlik. StoTherm Classic cephe yalıtım sisteminin piyasaya sürülmesi otuz yılı a kın bir süre önce kutlandı. Daimi bir geli im süreci sayesinde StoTherm Classic bugün 50 milyon metrekareden fazla cephe alanını kaplıyor ve hala dünya çapında en çok tercih edilen sistem olma özelli ini koruyor, en üst düzeyde mü teri memnuniyeti sa lıyor. StoTherm Classic in geli imi, 1960 lardan beri teknik standartları belirliyor. Ula tı ı e siz kalite sayesinde sistem, planlama ve dizayn evrelerinde müteahhitlere, mimarlara ve yapı sahiplerine iktisat ve güveni garanti ediyor. Sistemin ana elemanı Sto nun genle tirilmi sert polistren köpük kaplamasıdır. Bu kaplama, duvarın yapısına göre, yapı tırılabilir, dübelle veya raylı sistemle sabitlenebilir. Genellikle kullanılan tüm yapı malzemelerine uygulanabilir. Sistem, kusursuz esnekli ini ve dolayısıyla çatlak ve ok direncini çimento katkısı içermeyen, fiberlerle güçlendirilmi alçıya (StoArmat Classic) borçludur. Stolit ve StoSilco sonlama kaplamalarıda uygulama sonrasında esnekli ini korur ve dü ük düzeyde gerilmeyi kaldırabilir. StoTherm Classic Sistem elemanı Mü teriler StoColor Sisteminin geni renk spektrumu, sayısız yapı türleri ve tanecik boyutları sayesinde diledikleri kombinasyonu olu turabilirler. Sonuçta StoTherm classic in estetik açısından da liderli ini göstermektedir. Stolit Su buharını geçirebilen yapılar elektron mikroskobu altında görülebilir. E ilme mukavemeti ve ok testleri StoTherm Classic in esnekli ini göstermek için.

23 Yalıtım sistemleri Cephe Istanbul-Istanbul, Istanbul StoTherm Classic Piper Binası πngiltere, StoTherm Classic: Malzemenin bilinçli karılması hataları sıfırlar. 23

24 Cephe Yalıtım sistemleri StoTherm Mineral: Her katta güvenlik. Crescent House, πngiltere Sir Normen Foster Mimarlık bürosu: Sto profillerinden olu an modern tasarım. Sahnede alev gördünüz mü hiç? Dünyanın bütün kapalı tiyatro sahnelerinde safety first parolası geçerlidir. Bundandır ki herkes kendini emniyette hissetmek ister. Yüksek kaliteyi hedefleyen bir müteahhite, cömert bir güvenlik altyapısı kurmalıdır: Yüksek binalar için yanmaz cephe izolasyon sistemleri buna örnektir. Yangın emniyetinin yanı sıra StoTherm Mineral mekanik ve hidrotermal etkilere kar ı da yüksek dayanıklılık sa lar ve bütün yüzey elemanlarına uygulanabilir. StoTherm Mineral cephe sistemleri, inorganik komponentlerden meydana gelir; birle tirme elemanlarından en üst katmana kadar. Sistemin çekirde i, madeni yün veya bazalt gibi volkanik ta lardan üretilen izolasyonlu kaplamadır. Sabitleme metodu alt katmana ba lıdır; sistem yapı tırılabildi i gibi dübelle veya raylı sistemle sabitlenebilir. Sto Glass Fibre Mesh (Sto cam elyafı file) maruz kaldı ı kuvvetleri da ıtarak örgülü yapısı sayesinde çatlamayı önler. Geni renk seçenekleri ve birçok sıva çe idinin yanı sıra StoTherm Mineral ile birlikte seramik karolar, StoDeco Profiller ve rustik malzemelerlede de kullanılabilir. StoTherm Mineral Sistem elemanları Austrian School, Istanbul StoTherm Mineral 24

25 Tasarım Cephe Parc Palais, Singapur Ong & Ong mimarlık bürosu, StoDeco profil ve özel profiller. Hotel Mercure, Luxemburg-Ville StoDeco profilleri Aghia Photini Kilisesi Yunanistan, Mimar Georg Zambelas, StoDeco profilleri StoDeco Profil: Binaya, özgün bir çehre kazandırır. Sahnede renklilik beklenir. Aktörler için bu, üçüncü boyutu canlandırmak demektir. Bu durum yapı tasarımcıları için de geçerlidir. Dı yüzeylerde üçüncü boyutu sahne alır. Mimarinin üç boyutlu karakterini sahneye yansıtır. StoDeco Profilleri cepheye ayırt edici özellikler ekler. Çe itli sektörlere mensup yatırımcılar ve do al kaynakların de erinin bilincinde olan girisimçilerin ortak tutkusu, tarihi yapıların bakımı, korunması ve restorasyonudur. Modern mimariyle, klasik tarzın sentezini olu turmak amacıyla, yeni binalara kendilerine özgü bir iz bırakabilmek isterler. Verofill, hafifli i ve ola anüstü fiziksel ve mekanik özellikleri dahice birle tiren bir malzemedir. Özellikleri: ok ve darbeye, nem ve buzlanmaya, genle me ve büzülmeye kar ı dayanıklılık, her tür kaplamayla uyum. Zengin profil çe itleri sayesinde mimarlara, özgün tasarım yaratmada kolaylık sa lar. Sto, mü terinin sipari i üzerine farklı tasarımlara sahip cephe profilleri de üretir. E siz yapılar olu turmak için. 25

26 Sıva ve Boyalar: Beklenmedik geli melerin görülmedi i bir son sahne. Sıva ve boyalar, bir yapının son kat cila sı oldu undan, en farklı talepleri bile kar ılayabilecek nitelikte olmalıdır. Raffles ehir kulübü, Singapur StoSilco Color Cephe renkleri antiyede sonlandırma denilince akla üç önemli kriter gelir; fonksiyonellik, estetik ve ekonomi. Sto sıva ve boyaları her üç alanda da standardı belirler. Cephe kaplamasının fonksiyonelli i birçok kritere ba lıdır: Mekanik gerilmelere kar ı koyabilmeli, darbe ve çatlaklara kar ı dayanıklı olmalı, rüz ara ve sert hava ko ullarına kar ı koyabilmelidir. Üzerinde yosun ve mantar barındırmamalıdır. En iyi estetik sonuçlar için, malzeme ne yaratıcılı ı öldürmeli ne de esas tasarımları rafa kaldırtmalı. Bunun yerine sınırsız renk çe idi, tanecik boyutlarında geni seçenekler ve sa lam yapısal özellikler sunması günümüzün artıdır. Ve, bahsi son olarak geçmesine ra men, önemi kesinlikle gözardı edilmeyecek olan ekonomik unsurlar: yüksek kaplama kapasitesi, gereken sıva ya da boya miktarını azaltırken; malzeme, makine yardımıyla uygulanabilir oldu undan i çilik masraflarıda dü ürülmü olur. 26

27 Kaplamalar Cephe Kasaba, Istanbul Stolit Sen Jorj Hospital, Istanbul StoSilco Klasiklerimiz: Stolit ve StoSilco Stolit pazara 45 yılı a kın süre önce sürülmü tür ve Sto nun cephe ürünleri pazarındaki yerinin temellerini atan organik bile imli bir sıvıdır. πlk zamanlarından bu yana daimi bir geli im geçirmi ve günümüzde antiye çalı malarının temel bir unsuru haline gelmi tir. Özellikleri: Yüksek nem geçirgenli i, yosun ve mantarlara kar ı çok yüksek direnç, kalıcı renk, yüzde 80 mineral içeri i. StoSilco: Silikon esaslı alçılar, organik ve inorganik bile imli alçıların artılarını bünyesinde barındırır. StoSilco, her yerde kullanılabilir. Özellikleri: Çok yüksek nem ve karbondioksit geçirgenli i, su geçirmeyen ve su tutmayan yapı. Binaların mikroorganizmalar tarafından yıpratılmasını engeller ve mükemmel mekanik uygulama özelliklerine sahiptir. Lotus-etkisi: Lotus yapra ındaki toz, ya mur damlarının etkisiyle temizlenir. Biz, tabiattaki örneklerden ilham alırız. Lotus yapra ında oldu u gibi, Lotusan-Cephe Renkleri de aynı ekilde su almama yetene ine sahip çok özel mikro yapılardan olu up, su ve kir yüzeylerini en dü ük seviyede tutar. Kir taneciklerinin yapı masını zorla tırır ve ya mur damlalarının etkisiyle cephenin temiz kalmasını sa lar. Etkisi: Yapının cephesi kuru ve temiz kalır. Yosun ve mantar olu masını tabii bir ekilde engeller. Lotusan- Cephe Boyaları piyasada benzersizdir. Lotus-etkisi Toz, ya mur damlalarıyla temizlenir 27

28 πç mekan Giri πç mekan kaplamaları: Duvarı tuvale dönü türmek. Duvarların yarattı ı ruh hali, insanların duygularını etkiler. Duvarlar, bir odanın potansiyelinin geli tirilmesinde ve atmosferinin tanımlanmasında, iç mekanın kendisinden daha önemlidir. πç mekanlarda duvarların, tasarım unsuru olarak potansiyeli pek önemsenmez. Tek kat beyaz boya ve birkaç adet renkli tablo sıradan bir çözümdür. Oysa ki, alternatif yakla ımlar için geni bir renk yelpazesi mevcuttur. Duyguları kı kırtın. Yaratıcı tekniklerle sıva uygulayın. Yapıda yeni modeller kullanın. Vurgu yaratın. Kısaca, duvarı bir tuvale çevirin. Yüksek tasarım potansiyeli, Sto nun sa ladı ı iç mekan kaplama çözümlerinin sadece bir yüzüdür. Bu sistemlerin di er bir avantajı ise ekonomik ve kullanı lı olmalarıdır. Yüksek kaplama kapasitesinden dolayı ihtiyaç duyulan malzeme miktarı azalır. Mekanik özellikleri uygulamayı kolayla tırdı ından çalı ma süresini kısaltır. Mekanik gerilmelere dayanabilen kaplamalar duvar yüzeylerini korur. Sentetik çözücü ve komponent içermemesi iç mekan atmosferini sa lıklı kılar. Kırmızı mekanda oturmak Bir model 28

29 Kaplamalar πç mekan beyaz renk ortamı Seaside oteli, StoLook Fondo ve StoLook Wax. StoColor Rapid StoRoccolit StoColor Rapid πç mekanlar için, tüm yüzey malzemelerine uygulanabilir, ekonomik sprey boya. Beyaz ya da iste e ba lı tonları. Ekonomik olu unu, yüksek kaplama kabiliyetinden ileri gelen az malzeme kullanımına borçludur. StoColor Rapid, emisyon, çözücü ve komponent içermez. StoDecolit πç mekan alçılarında vazgeçilmez bir klasik; organik bile imli, çözücü ve komponent içermeyen, darbe ve a ınmaya kar ı dayanıklı. Estetik çekicili i, tanecik yapı ve boyut seçeneklerinin zenginli inden ve bireysel renklendirme olanaklarından kaynaklanır. herhangi bir komponent veya kokulu madde içermemesi StoRoccolit i fizyolojik bakımdan sa lıklı kılar. Sto-Granit Eski görünümü verilmi son kat organik bile imli topak alçı. Fizyolojik zararsızlı ı gerekli testlerle kanıtlanmı tır. Suya dayanıklı, esnek ve gerilmelere rahatlıkla kar ı koyabilen bir yapı. Geni renk yelpazesine sahip bir koleksiyon. StoLook Piccolo Prestijli duvar kaplaması. Oteller, bankalar, ma azalar, vb. için. Koleksiyon, zengin tonlara sahip 78 renk içeriyor. StoRoccolit Sıkça kullanılan kamu alanları için ideal karı ımlı topak alçı: Merdivenlerde, kabul salonlarında, vb. yerlerde 12 modern renk seçene i sunması, tasarımcılar tarafından yaygın olarak tercih edilmesinin sebebidir. Sistemin bile imlerde 29

30 πç mekan Dekoratif kaplamalar Eurosoft irketi, Forbach, Fransa StoLook Marmorino ve StoLook Piccolo dekoratif kaplamalar Sto Linea di Calce Bu koleksiyon geleneksel πtalyan tasarım tekniklerinden esinlenmi tir. Basit yöntemlerle bile iddealı yüzeyler elde edilir. 40 adet renk tonu seçene i bulunmaktadır. Sistem elemanları: StoLook Fondo temel olarak iri taneli mermer tozundan olu ur. Kaba veya düzgün yüzeylere uygulanabilir. Ta görünümlü son kat için çok uygundur. StoLook Lasura eskitme etkileri için çok uygundur. Çok sayıda uygulama türü için uygundur: fırça veya rulo ile sıvayarak, noktalayarak, sarmal hareketlerle. StoLook Marmorino yüksek kalitede mermer tozu ve ham kireçten olu ur. Mat veya parlak cilalı tüm yüzeylerde kullanılabilir. Mermer görünümlü çarpıcı yüzeyler yaratır. StoLook Effetto iri taneli mermer tozu içerir. Keçele tirme ve parlatma etkileri için uygundur. Altınımsı bir parlaklık etkisi ya da yaldızlarla bezenmi keçemsi bir yüzey hissi yaratır. 30

31 Dekoratif kaplamalar πç mekan StoTex Duvar ve Tavan Boyaları StoTex, cam fiber örgülü bir iç kaplama sistemidir. Kir tutmama kabiliyeti sayesinde hızlı ve kolay temizlenir. Kalıcılık istendi inde tercih edilir. Örne in kliniklerde ve hastanelerde. StoTex in dört çe idi mevcuttur: standart tasarımın yanı sıra, tek katlı, renklendirilmi ve kendinden yapı kanlı türleri de bulunmaktadır. StoColor Latex boyalarının üst katmanlarda kullanılması önerilir. Örgü doku, yumurta kabu u, parlak ve mat sonlandırma seçenekleriyle sunulur. Eurotheum Oteli, Frankfurt, Almanya StoLook Marmorino ve StoLook Lasura dekoratif kaplamalar. 31

32 πç mekan Akustik sistemler Ses getiren bir öneri. πyi bir tiyatro oyunu, her bir seyircisine sahnede olma hissini verebilir ve ya atabilir. Bir odanın geometrisi sesin bastırılmasını, saptırılmasını ya da kuvvetlendirilmesini gerektirebilir. Ba arılı bir oda akusti i insanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve aynı zamanda, yerine göre, odaklanmaya veya rahatlamaya destek olur. Sto akustik sistemleri, konusunda ses getiren ba arılara imza atmistir. πstenmeyen gürültüyü emer ve yankıyı azaltır. E er oda sesin yayılmasına engel te kil ediyorsa sesin emilme oranını azaltarak yansımasına imkan sa lar. Sto akustik sistemleri iç mekan tasarımında da önemli bir yere sahiptir. 200 metrekareye ula an yüzey alanlarının genle me aralıkları olmaksızın yaratılabilmesini sa lar. Bu olanak, dizginleri mimar ve iç tasarımcının eline verir: kavisli yüzeyler ve ekiller, asma tavan katlar, asma emici tavanlar ve yansıtıcılar Sto nun zengin renk seçenekleri ile birle ti inde son derece çe itli tavan panoramaları olu turur. Sto akustik sistemleri, teknik yapılar ve kullanılabilirlik açısından da geni olanaklar sunmaktadır. I ıklandırma sistemleri, hopörlör ve yangın söndürme sistemleri gibi fonksiyonel unsurların montajina da olanak sa lar. Bu nedenle Sto sistemleri, konferans odaları, açık yapıda ofisler, sinemalar ve konser salonlarındaki duvar ve tavan kaplamaları için çok uygundur. Olympion I ve II sineması, Selanik Yunanistan 32

33 Akustik sistemler πç Stuttgart müzik okulu, Almanya StoSilent Panel 2000 Cyberport, Hongkong akustik sistemler Banca Populare, Lodi, πtalya StoSilent Panel 33

34 Betonarme Koruma ve bakım Betonarmede güven. Her sahne oyunu canlılı ından de er kazanır. Bir yapı da sa lamlı ından. Yakla ık yüz yıl önceki icadından bu yana beton, evrensel bir yapı malzemesi haline geldi. Özellikleri, aynı anda hem mühendislerin ve mimarların hem de ev sahiplerinin arzularını tatmin etmeyi ba arıyor. Beton ister konut yada ofis binaları, ister endüstriyel zemin yada a ırı trafi e mazur kalan yüzeyler söz konusu olsun, modern mimari için vazgeçilmezdir. Buna ra men, beton dahi iklimsel etkilere, yıpratıcı kimyasallara ve kullanım etkilerine tepkisiz kalamaz. Hem yapı in asında hem de mühendisli inde geçerli olan, artan hasar vakaları ile de kanıtlanan bir gerçek de betonun bile korunmaya ihtiyacı oldu udur. Bu duruma örnek olarak da köprülerin ve yüksek binaların standartların altında bakım ko ullarında kullanımının olu turdu u güvenlik tehdidi gösterilebilir. Sto beton yapıların korunması sorununun bilincindedir ve buna dair çalı malar ile yapı güvenli inin sa lanmasına yardımcı olmaktadır. Bu yolda, önleyici koruma teknikleri ve yenileme yöntemleri kullanır. Bu süreç boyunca ekonomik ve ekolojik uygulanabilirlilik gözetilmekte, teknik ve estetik kaygılar her zaman e de er tutulmaktadır. Araba garajı am Hof, Wien StoPox GH 90 ve StoPur VS 505 ve StoQuarz zemin kaplama sistemi. 34

35 Zemin kaplamaları Betonarme Sto sa lam zeminde kalite Endüstriyel zeminlerin ba lıca dü manı ta ıma araçlarıdır. Asitler, alkalinler ve petrol ürünleri de zeminin yıpranmasını hızlandırır. Sto zemin ve beton kaplama sistemleri, gerilim sınıflarına göre ayrılmı tır. Temel olarak epoksi ve poliüretan reçineden olu urlar. Sto nun emici bile enleri, izolasyon sa layan unsurları, ince ve kalın katman sistemleri ve sıva mastar altlıkları yeni yapıların in asında kullanıma ya da eski binaların yenilenmesi projelerine tamamen uygundur. Ürünler genel olarak çözücü içermemektedir. Mükemmel dayanıklılıkları ve metrekare ba ına dü en sarfiyat rakamlarının az olu u ile yapıların in asında ekonomik unsurları gözetirler. Sto zemin kaplamalarında, renk çe itlili ine de önem vermektedir. Renkler tehlike bölgelerini belirtir ve yönlendirici i lev görürler. Sto farklı renklerde birçok zemin kaplama sistemi sunmaktadır. Renkli kuvarts kumdan olu an yeni ku ak QuarzColor zeminler; holler, hiper-marketler ve gıda sanayisinin gerektirdi i yerlerde en yüksek yapı standartlarına uymanın yanı sıra dekoratif amaçlara da hizmet etmektedir. Tunel N2 Nordtangente, Basel, πsviçre StoCryl Beton kaplama sistemleri Çok katlı bina, Staufer, Waiblingen, Almanya Mineral sıva Yemekhane, Meckenbeuren, Almanya StoPox WL 100 ve

36 Merkez Büro Sto AG Ehrenbachstraße 1 D Stühlingen / Almanya Phone Fax Kalite Kontrol Sistemi Sto AG, DIN EN ISO 9001, Kayıt No:3651 Çevre Sa lık Sistemi Sto AG, DIN EN ISO 14001, Kayıt No:3651 ubelerin oldu u yerler:stühlingen, Donaueschingen, Tollwitz, Rüsselsheim Sto Bilinçli in a etmek. Art. No Rev.-No. 02/10.06 Printed in Germany

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem Y l:1 Say :1 Ocak-fiubat-Mart-Nisan Lafarge Dalsan Ücretsiz Yay n d r. Lafarge Dalsan dan Firesini De erlendiren lk Tesis Yüksek Kalite ve Konforda Selenium Twins Mavi ve Yeflilin Kesiflti i Nokta Carpe Diem

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri İleriye yönelik fikirler. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Her Açıdan Avantajlı Yaşam kalitesinin tadına varın Yüksek

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER

T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER T.C. SAYI TAY BA KANLI I KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ Ü YOL YAPIM, ONARIM VE BAKIM FAAL YETLER ANKARA / Aralık 1998 T.C. SAYI TAY BA KANLI I Performans Denetimi Raporu Karayolları Genel Müdürlü ü YOL YAPIM,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3

ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 ALÇI SIVA UYGULAYICISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0055-3 HAZIRLAYAN FATİH KAYNAK GİRİŞ...1 1.Alçının Tanıtımı...1 2. İş Sağlığı ve Güvenliği...3 3. Alçı Sıvada Kullanılan Sarf Malzemesi ve Yardımcı

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

ADO-CRP ROTO VEKA KALE r 12 ASC Plastik-Ascam Cam Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Cenk Cenkcimenoğlu Nitelikli ve Kalitesi İle Öne Çıkan Ürünlerle Pazar Payını Geliştiren Bir Firmayız

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar

İÇİNDEKİLER. 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri. 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri. 03 STYROFOAM IB İçten Duvar İÇİNDEKİLER 01 Dow Türkiye Dow Bina Çözümleri 02 03 02 SHAPEMATE IB BLUE SAFE Mavi Kale Mantolama Sistemleri 04 05 03 STYROFOAM IB İçten Duvar Yalıtımı 06 07 04 ROOFMATE SL Teras Çatılarda ve Temellerde

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR.

ÜNİVERSİTEMİZ, SADECE ÜLKEMİZDE DEĞİL, DÜNYADA DA SAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASINDADIR. İNTES Genç Yöneticiler Grubu(İGY) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şenel i ziyaret etti İNTES Genç Yöneticiler Grubu (İGY) 28 Mayıs 2014 Çarşamba günü Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel e bir nezaket

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET. Buchen... endüstride nabzın attığı yer 1

ENDÜSTRİYEL HİZMET. Buchen... endüstride nabzın attığı yer 1 ENDÜSTRİYEL HİZMET Buchen... endüstride nabzın attığı yer 1 TESİSLERİN MÜMKÜN OLAN EN İYİ ŞEKİLDE FAALİYET GÖSTERMESİ İÇİN TAM ENDÜSTRİ HİZMETİ Artan rekabet, yükselen maliyetler, sıkı çevre yönetmelikleri;

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

KTS Kablo Taşıma Sistemleri. Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları

KTS Kablo Taşıma Sistemleri. Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları KTS Kablo Taşıma Sistemleri Genişletilmiş planlama bölümü ve uygulama kurallarına uygun montaj için seçme yardımları KTS Kablo Taşıma Sistemleri 2008 OBO. Profesyonellerin tercihi. OBO, profesyonellerin

Detaylı

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü

Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler. Uygulama Broşürü Endüstriyel sistemler için akıllı çözümler Uygulama Broşürü Uygulama alanları sayfa 10 Referanslar sayfa 14 Satış sonrası hizmetler sayfa 38 2 Uygulama Alanları Tüm uygulama alanları için doğru çözümler

Detaylı

Kayseri de yüksek teknoloji ile Türkiye nin panjur ve penceresini üretiyoruz. CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Kayseri de yüksek teknoloji ile Türkiye nin panjur ve penceresini üretiyoruz. CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kayseri de yüksek teknoloji ile Türkiye nin panjur ve penceresini üretiyoruz. R CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. R CAM. PVC PEN. KAPI PANJUR SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 1987 yılında panjur, kepenk

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

2015 de Tüm Sektörler kontrollü büyüyecek İnşaatta güven endeksi neden geriledi?

2015 de Tüm Sektörler kontrollü büyüyecek İnşaatta güven endeksi neden geriledi? AYLIK EKONOMİ DERGİSİ Ocak 2015-6 2015 de Tüm Sektörler kontrollü büyüyecek İnşaatta güven endeksi neden geriledi? Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, Amacımız, geçtiğimiz yıl ulaştığı 73,6 milyar

Detaylı

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü

Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Temel Endüstri Programı Kazan Kaplama Castolin Eutectic ile daha güçlü Bizler Castolin Eutectic, tamir, bakım a ınmaya kar ı koruma uygulamalarında dünya çapında bir lideriz. 100 yıldan fazla bir tecrübe

Detaylı

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE

18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE 18. INTOSAI KONGRES ÜZER NE hsan ÇULHACI SUNU 1953 te Küba nın ba kenti Havana da gerçekle tirilen uluslararası kongre sonucunda olu turulan INTOSAI, daha sonra kurulan çok sayıdaki bölgesel te kilatları

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı