bilkent senfoni'den haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent senfoni'den haberler"

Transkript

1 bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise, dört sezon Bern Operas nda daimi flef olarak çal flt de Fribourg en Brisgau Operas n n müzik direktörlü üne atand. 1981'de Theatre de Kiel'e kat ld ; dönemini Dortmund'da geçirdi. Weise, bu süreçte konuk flef olarak Düsseldorf, Stuttgart, Rhin, Stockholm Kraliyet Operas ve New York fiehir Operas gibi uluslararas operalarda prodüksiyonlar da yönetti. Aralar nda New York Times, Allgemeine Zeitung ve The Times gibi gazetelerin de bulundu u uluslararas bas n organlar ndan pek çok övgü ald y llar nda Fransa'da Nice Operas nda, ard ndan da spanya Sevilla'da müzik direktörü olarak görev yapt. Weise; Avrupa, ABD, srail ve Asya'ya gerçeklefltirdi i turnelerde Madrid Devlet Orkestras, spanyol Radyo Orkestras, Lizbon Devlet Orkestras, Sao Paulo Orkestras, Tokyo Yomiuri Nippon Orkestras, Halle'deki çeflitli orkestralar ile Kiel, Hamburg ve Çin'deki filarmoni orkestralar n, seneleri aras nda yo un bir senfonik konser trafi inin yan s ra Nancy'de Bartok'un "Mavi Sakal' n fiatosu", Los Angeles ve Stockholm de Wagner'in "Uçan Hollandal " ve Halle'de Leoncavallo'nun "Palyaçolar" prodüksiyonlar n yönetti y llar nda Halle Operas n n daimi flefli ini yürüttü. Önde gelen tüm Alman, Frans z ve spanyol orkestralar n yönetti; Amsterdam, Pekin, Brezilya, Kopenhag, Cenevre, Lizbon, Lüksemburg, Londra, Los Angeles, New York, Oslo, Prag, Seattle ve Stockholm de konserler verdi. Pek çok konseri radyolarda yay nlanan Weise'nin çeflitli kay tlar da bulunmaktad r. Leipzig, Dresden ve Berlin'de e itim gören Klaus Weise, daimi flef olarak görev ald ilk yer Essen'de, Folkwang-Hoschscule für Musik te 1970 ten bu yana profesör olarak fleflik dersleri de veriyor. Ramazan Konserleri 34 Masallar ve Müzik Do u ile Bat aras nda bir kültür ba oluflturan ve insanl k tarihinin en önemli miraslar ndan olan 1001 Gece Masallar, Bilkent Üniversitesi ve UNESCO nun iflbirli iyle Türkiye de ilk kez kapsaml bir sanat düzleminde ele al nd. Bu do rultuda gerçeklefltirilen 20 Eylül tarihli konserin solisti Devlet Sanatç s Gülsin Onay, Grieg in Op.16, La minör Piyano Konçertosu na hayat verdi. BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin in yönetti i konserde Rimski- Korsakof'un 1001 Gece Masallar na iliflkin büyülü senfonik süiti Op.35, fiehrazad seslendirildi. Sezon Aç l fl BSO, Konser Sezonu nu 10 Ekim Cuma günü yeni müzik direktörü Klaus Weise ile açt. Döneminin en parlak keman sanatç lar ndan Pierre Amoyal BSO eflli inde Bruch Op.26, Sol minör 1. Keman Konçertosu nu seslendirdi. BSO, konserin ikinci yar s nda Weise yönetiminde Mahler in Titan bafll kl 1. Senfoni sini yorumlad. BSO, sezon öncesinde iki konserle sanatseverleri selamlad. Ramazan akflamlar nda gerçeklefltirilen konserlere Naira Abrahamyan (soprano) ile Daniel Magdal (tenor) solist olarak kat ld. Konser program ; Weber Der Freischütz Uvertürü, Handel Royal Fireworks Music, Hellmesberger Ballszene, J. Strauss II Op.410, Frühlingsstimmen, Glinka Russlan ve Ludmilla Uvertürü, Puccini Turandot Operas ndan Nessun Dorma, Verdi Aida Operas ndan Aida ve Radame nin Düeti ile R. Wagner Die Meistersinger, Prelude eserlerinden olufluyordu.

2 Konser Sezonuna Dair Notlar Ülkemizin ilk özel, daimi ve uluslararas sanat toplulu u olan, sezonu konserlerini cuma günleri Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan, fief Ifl n Metin in sanat yönetmenli i ve Klaus Weise nin müzik direktörlü ünde sürdürüyor. Sezon boyunca y ld zlar geçidine sahne olacak Bilkent Konser Salonu nda BSO; dil Biret (piyano), Gülsin Onay (piyano), Ayla Erduran (keman), fiirin Pancaro lu (arp) gibi tan nm fl sanatç lar m z n yan s ra Mischa Maisky (viyolonsel), Sascha Maisky (keman), Lily Maisky (piyano), Nikolai Demidenko (piyano), Han-na Chang (viyolonsel), Sayaka Shoji (keman), Marco Socias (gitar), Iku Miwa (piyano), Olga Kern (piyano), Alison Balsom (trompet), Akiko Suwanai (keman), Valery Oistrakh (keman) gibi ünlü solistlerle konserler verecek. Gürer Aykal, Ernest Martinez Izquerdo, Horia Andreescu, Jacques Mercier, Jean-Claude Casadesus, Nadia Wasiutek, Benjamin Yusupov ve Emil Tabakov ise konuk flef olarak BSO yu yönetecek isimlerden baz lar. BSO yeni sezonda keman, piyano ve viyolonselin yan s ra arptan trompete, gitardan kornoya çok çeflitli enstrümanlar n ustalar na efllik edecek; Maria Luigia Borsi (soprano), Evelina Dobracheva (soprano), Vsevolod Grivnov (tenor), Naira Abrahamyan (soprano), Daniel Magdal (tenor) gibi flan sanatç lar yla ünlü operalardan bölümler seslendirecek. Periyodik konserlerini nda gerçeklefltiren BSO, geçti imiz y l aç lan Bilkent Erzurum Konser Salonu nda her ay bir konser veriyor. Dönemin bu kapsamdaki en önemli aç l m ise E itim Konserleri bafll n tafl yor ve BSO un vizyonu do rultusunda genç kuflaklara klasik müzi i tan tmak, sevdirmek, yeni bir bak fl aç s gelifltirmek, yaflamlar na kültür-sanat alan nda zenginli i katmay hedefliyor. Ça dafl Türk kompozitörlerinin eserlerine de her zaman özel bir önem veren BSO, bu sezon Cemal Reflit Rey in Enstantaneler, Ferit Tüzün ün Çeflmebafl, Mahir Cetiz in Piyano ve Orkestra çin Senfoni Konçertant, Kamran nce nin Piyano Konçertosu, 1984, Hasan Uçarsu nun Arp ve Çeng çin Konçerto, Yi it Ayd n n Saygun Emre Operas gibi yeni soluklu eserler seslendirecek. Mahler in 1. Senfoni si ile aç lan Konser Sezonu, ölümsüz bestecinin Do diyez minör 5. Senfoni si ile 19 Haziran da sona erecek. Bilkentli Viyolonselcilere H rvatistan dan Ödüller Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Müzik Haz rl k Okulu nda Kara Aliyev in ö rencileri olan Do ufl Ergin ve Cans n Kara, H rvatistan da Ekim 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen 7. Antonio Janigro Uluslararas Viyolonsel Yar flmas ndan ödülle döndüler. 20 yafl alt ndaki viyolonselcilerin kat ld yar flma dört kategoride ve çok say da ülkeden kat l mla gerçekleflti. Cans n Kara (13), do umlular kapsayan 2. kategoride on sekiz yar flmac y geride b rakarak üçüncü olurken, Do ufl Ergin (15) yirmi sekiz yar flmac aras nda do umlular n kat ld 3. kategorinin jüri özel ödülünü ald. Kara ve Ergin, bu baflar lar yla usta viyolonselci Umberto Clerici nin ustal k s n f na kat lmaya da hak kazand lar. Ankara dan Erzurum a Sanat Köprüleri Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki, Devlet Sanatç s dil Biret ile Ankara ve Erzurum da iki konser gerçeklefltirdi. Biret, BSO eflli inde Bach n BWV.1052, Re minör 1. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Weise yönetimindeki BSO, Bach n BWV.1068, Re majör 3. Orkestra Süiti ile Beethoven n Op.67, Do minör 5. Senfoni sini de yorumlad. 35

3 Cumhuriyet Bayram n Ça dafl Türk Eserleriyle Kutlad k Nikolai Demidenko Bilkent teydi, Cumhuriyet Bayram konserinde Ça dafl Türk kompozitörlerinin eserlerini seslendirdi. 31 Ekim Cuma günü gerçeklefltirilen konserde Ça dafl Türk Müzi i nin devlerinden Ulvi Cemal Erkin ile birlikte 21. yüzy l bestecileri Mahir Cetiz, Kamran nce ve Hasan Uçarsu nun yap tlar yorumland. Ayn zamanda güçlü birer yorumcu da olan Cetiz ve nce kendi eserlerini de dinleyicilerle paylaflt lar. Konserin di er solistleri fiirin Pancaro lu ve To rul Ganio lu ydu. Rus as ll ünlü piyanist Nikolai Demidenko 7 Kas m da BSO nun solistiydi. BSO Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki konserde Blacher in Paganini'nin Bir Temas Üzerine Çeflitlemeler, Rahmaninof un Op.43, Paganini'nin Bir Temas Üzerine Rapsodi ve Brahms n Op.68, Do minor 1. Senfoni si seslendirildi. Atatürk çin BSO da spanyol Rüzgâr Esti BSO nun 21 Kas m da spanya Büyükelçili i nin katk lar yla gerçeklefltirdi i konserde spanyol konuk sanatç lar n kat l m yla spanyol müzikleri seslendirildi. fief Ernest Martinez Izquierdo yönetiminde ünlü gitar sanatç s Marco Socias, Rodrigo nun Concierto de Aranjuez adl eserini yorumlad. Programda Turina n n Danzas Fantasticas, Manuel de Falla n n Üç Köfleli fiapka Süiti No.2 ile La Vida Breve eserleri de vard., 14 Kas m daki konserini Atatürk an s na seslendirdi. BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin in yönetti i konserin solisti, Devlet Sanatç s Gülsin Onay'd. Dünyan n önde gelen Chopin yorumcular ndan, Polonya Devlet Niflan sahibi Onay, Chopin in Op.21, Fa minör 2. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Bilkent Senfoni Orkestras konserde Cemal Reflit Rey in Enstantaneler adl Orkestra çin zlenimleri ile Schubert in Bitmemifl bafll kl D.759, Si minör 8. Senfoni sini de icra etti. Konser, 24 Kas m da Bilkent Erzurum Konser Salonu nda tekrar edildi. E itim Konserleri Konser Sezonu nun en önemli temalar ndan biri olan E itim Konserleri'nin ilki Mozart ve Türkler bafll yla 24 Ekim tarihinde Avusturya Büyükelçili i nin katk lar yla gerçeklefltirildi. fief Ernst Würdinger in yönetti i konsere keman sanatç s Rebekka Hartmann solist olarak kat ld. E itim Konserleri'nin ikincisi 28 Kas m da gerçeklefltirildi. Barok dönemin en önemli temsilcilerinden, klasik müzi in yap tafllar n oluflturmufl besteci Vivaldi nin eserleri seslendirildi. Bilkent Senfoni nin Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserin solistleri baba-k z kemanc lar To rul ve Ceyla Ganio lu idi. Vivaldi nin keman ve orkestra için yazd ünlü Dört Mevsim i ile bafllayan konser Op.3, La minör ki Keman Konçertosu ile sürdü. fief Ifl n Metin yapt aç klamalarla Barok dönemi ve Vivaldi nin müzi i hakk nda izleyicileri bilgilendirdi. 36

4 David Oistrakh An s na Y lbafl Konserleri Rus ekolünün en önemli temsilcilerinden kemanc, orkestra flefi ve e itimci David Oistrakh n 100. do um y l nedeniyle 22 Aral k ta bir konser veren BSO, ünlü sanatç n n ö rencisi Ayla Erduran ile torunu ve ö rencisi Valery Oistrakh solist olarak a rlad. Sanatç lar, BSO eflli inde Bach n BWV.1043, Re minör ki Keman çin Konçerto, Vivaldi nin Op.3, La minör ki Keman çin Konçerto No.8 ve Sarasate nin Op.33, Navarra adl yap tlar n birlikte seslendirdiler. BSO nun Vivaldi nin 2. Senfoni sini de yorumlad konserin flefi Server Ganiyev di. n n 27 ve 28 Aral k tarihlerinde verdi i Y lbafl Konserleri müzikseverler taraf ndan büyük ilgiyle karfl land. Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i ve Vals Kral olarak an lan Johann Strauss un valsleri, polkalar, sevilen marfllar n n seslendirildi i konserde BSO Korno Grup fiefi Cem Akçora, Mozart n KV.412, Re majör 1. Korno Konçertosu nu yorumlad. Konserde Bilkent Senfoni nin trombon grubu Peter Körner, Cem Güngör, Kumsal Germen ve Aleksey Medvedev, J. Koetsier in Dört Trombon çin Konçerto sunu da icra etti. Gürer Aykal ile S rad fl Bir Program BSO, 19 Aral k ta gerçeklefltirdi i konserde üç farkl yüzy ldan eserler seslendirdi. Devlet Sanatç s Gürer Aykal yönetimindeki konserin solisti, talyan viyolonsel sanatç s Massimo Macri idi. Konserde icra edilen Nejat Bafle mezler in Bir Senfonik Tarihçe bafll kl yap t, geçti imiz akademik y lda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nin 125. kurulufl y l kapsam ndaki beste yar flmas nda birincilik ödülü kazanm flt. 20. yüzy l brani müzi inin klasi i kabul edilen, postromantizm temsilcisi Ernest Bloch un Schelomo adl yap t yla devam eden konser, 19. yüzy l n ünlü Rus orkestra flefi ve kompozitörü Vasily Kalinnikov un La majör, 2. Senfoni siyle sona erdi. Anlaml Bir Y ldönümü Jacques Mercier ve Iku Miwa BSO ylayd n n 5 Aral k ta gerçeklefltirdi i konseri konuk flef Jacques Mercier yönetti. Genç kufla n en parlak isimlerinden biri olan Japon piyanist Iku Miwa konsere solist olarak kat ld ve Beethoven n Op.15, Do majör 1. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. 37 Bilkent Erzurum Konser Salonu nun birinci kurulufl y ldönümü, Devlet Sanatç s Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestras konseriyle 16 Aral k ta kutland. hsan Do ramac Vakf Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi ndeki Bilkent Erzurum Konser Salonu, kentin ilk Steinway konser piyanosuna sahiptir. Aç l fl ndan beri BSO nun düzenli konserler gerçeklefltirdi i salonda Gülsin Onay, dil Biret, Ayflegül Sar ca, Mischa Maisky, Emre Elivar, To rul Ganio lu, Hayreddin Hoca gibi solistler, Ifl n Metin, Klaus Weise, Emil Tabakov, Anu Tali gibi flefler sanatseverleri selamlad.

5 Bilkent Senfoni Orkestras Program 5 Aral k Cuma, 20:00 Jacques Mercier, fief Iku Miwa, Piyano O. Messiaen / "Les Offrandes Oubliées" L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.1, Do majör, Op.15 C. Franck / Senfoni, Re minör 16 Aral k Sal, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Gürer Aykal, fief U.C. Erkin / Sinfonietta F.J. Haydn / Senfoni No.100, Sol majör "Askeri" 19 Aral k Cuma, 20:00 Gürer Aykal, fief Massimo Macri, Viyolonsel 38 N. Bafle mezler / Bir Senfonik Tarihçe E. Bloch / "Schelomo", V. Kalinnikov / Senfoni No.2, La majör 22 Aral k Pazartesi, 20:00 David Oistrakh An s na Server Ganiyev, fief Ayla Erduran, Keman Valery Oistrakh, Keman A. Vivaldi / Senfoni No.2, Sol minör J.S. Bach / ki Keman çin Konçerto, Re minör, BWV.1043 A. Vivaldi / ki Keman çin Konçerto No.8, La minör, Op.3 P. Sarasate / "Navarra", Op Aral k Cumartesi, 20:00 Y lbafl Konseri-1 Klaus Weise, fief Cem Akçora, Korno

6 28 Aral k Pazar, 20:00 Y lbafl Konseri-2 Klaus Weise, fief Cem Akçora, Korno 6 fiubat Cuma, 20:00 Klaus Weise, fief Akiko Suwanai, Keman F.J. Haydn / Senfoni No.103, Mi bemol majör "Davul Vurufllu" J. Brahms / Keman Konçertosu, Re majör, Op.77. Stravinski / Atefl Kuflu Süiti 13 fiubat Cuma, 20:00 Sevgililer Günü Konseri Horia Andreescu, fief P.. Çaykovski / Ku u Gölü Süiti, Op.20a P.. Çaykovski / F nd kk ran Süiti, Op.71a P.. Çaykovski / Uyuyan Güzel Süiti, Op.66a P.. Çaykovski / Romeo ve Juliet 20 fiubat Cuma, 20:00 Klaus Weise, fief Sayaka Shoji, Keman J. Brahms / Haydn' n Bir Temas Üzerine Çeflitlemeler, Op.56a F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi minör, Op.64 S. Prokofyef / Senfoni No.1, Re majör, Op.25 "Klasik Senfoni" 23 fiubat Pazartesi, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Klaus Weise, fief Sayaka Shoji, Keman J. Brahms / Haydn' n Bir Temas Üzerine Çeflitlemeler, Op.56a F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi minör, Op.64 S. Prokofyef / Senfoni No.1, Re majör, Op.25 "Klasik Senfoni" 27 fiubat Cuma, 20:00 E itim Konseri Gürer Aykal, fief Hande Dalk l ç, Piyano 6 Mart Cuma, 20:00 Nadia Wasiutek, fief Elke Lange, Flüt B. Bartok / Divertimento (1939), J.S. Bach / Süit No.2, Si minör, BWV.1067 P.. Çaykovski / Serenad, Op Mart Cuma, 20:00 Benjamin Yusupov, fief Sascha Maisky, Keman Mischa Maisky, Viyolonsel Lily Maisky, Viyolonsel B. Yusupov / Viyolonsel Konçertosu L. van Beethoven / Keman, Viyolonsel ve Piyano çin "Üçlü Konçerto", Do majör, Op Mart Cuma, 20:00 Klaus Weise, fief Maria Luigia Borsi, Soprano W.A. Mozart / "Eine Kleine Nachtmusic" Serenad, KV.525 W.A. Mozart / "Bella mia fiamma - Resta ochara", KV.528 W.A. Mozart / "Chi sa, chi sa, qual sia", KV.582 W.A. Mozart / "Vado, ma dove, o dei", KV. 583 W.A. Mozart / Senfoni No.39, Mi bemol majör, KV Mart Pazartesi, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Klaus Weise, fief Maria Luigia Borsi, Soprano W.A. Mozart / "Eine Kleine Nachtmusic" Serenad, KV.525 W.A. Mozart / "Bella mia fiamma - Resta ochara", KV.528 W.A. Mozart / "Chi sa, chi sa, qual sia", KV.582 W.A. Mozart / "Vado, ma dove, o dei", KV. 583 W.A. Mozart / Senfoni No.39, Mi bemol majör, KV Mart Cuma, 20:00 E itim Konseri Server Ganiyev, fief 3 Nisan Cuma, 20:00 Gürer Aykal, fief Evelina Dobracheva, Soprano Vsevolod Grivnov, Tenor G. Bizet / "Carmen" J. Massenet / "Manon", "Werther" G. Verdi / "Rigoletto", "La Traviata", "Luisa Miller" Y. Ayd n / Saygun Emre Operas 'ndan Sahne 10 Nisan Cuma, 20:00 Gürer Aykal, fief Olga Kern, Piyano F.J. Haydn / Klavsen Konçertosu, Re majör, Hob.XVIII:11 A. Bruckner / Senfoni No.0 (Cahis 1), Fa minör Nisan Cuma, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Ifl n Metin, fief Bilkent Müzik Haz rl k Okulu Solistleri 27 Nisan Pazartesi, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Ifl n Metin, fief Alison Balsom, Trompet F. Mendelssohn / Trompet Uvertürü, Op.101 F.J. Haydn / Trompet Konçertosu, Mi bemol majör, Hob.VIIe:1 R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör, Op.38 " lkbahar"

7 mezunlardan haberler Kültürel ve Sanatsal Bir Perspektif ç Mimarl k ve Çevre Tasar m mezunlar ndan Can Altay (1997 lisans, 1999 yüksek lisans, 2004 doktora), Deposit (Spring Deficit: After Dubai, After Hammons, and after the politics of white noise) adl çal flmas yla ngiltere de sanatseverlerle bulufltu. Altay, toplumlar n tarihsel ve kültürel birikiminin gelece e nas l yans yaca temas n iflleyen Liverpool daki New Ends, Old Beginnings bafll kl sergiye Dubai deki gözlemlerinden yaratt heykeliyle kat ld. Çal flmalar 2008 de Berlin'de açt kiflisel sergide, Güney Kore deki Gwangju Bienali nde ve Avrupa'daki çeflitli grup sergilerinde yer alan baflar l sanatç, önümüzdeki y l Rotterdam Mimarl k Bienali kapsam nda bir sergi düzenleyecek ve Londra'da yeni bir kiflisel sergiye imza atacak. Endüstri Mühendisleri Bir Aradayd Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunlar, Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu önderli inde 11 Temmuz da stanbul da topland. Karaköy Liman Lokantas nda 100 ü aflk n kat l mc yla gerçekleflen buluflmada bölümün ö retim üyeleri de vard. 40 skoçya da Bir Bilkentli Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2002 mezunlar ndan Özge Özdamar, skoçya n n en köklü mimarl k firmas Keppie de kentsel tasar mc ve peyzaj mimar olarak çal flmaya bafllad. Kariyerinin ilk iki y l n Almanya, Malta, Hollanda ve Fransa da geçiren Özdamar, Türkiye de Art Mimarl k ve Mühendislik Ltd. fiti. ile Özdamar Mimarl k bünyesinde görev yapt. Alan nda çeflitli ödülleri de olan Özdamar, UNESCO ve Türkiye Mimarlar Odas gibi kurumlar n toplumsal projelerine de destek vermiflti.

8 Çocuklar çin ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 1999 mezunlar ndan Hande Seçkin Onat n Beflinci Mevsim adl kitab Tudem Yay nlar ndan ç kt. lk okuma ça ndaki çocuklara hitap eden yap t, hayal oyunlar oynayan Selen ve arkadafllar n n bir yavru foku kurtarmalar n konu al yor; çocuklar n düfl kurmas n n ve s radanl aflmas n n önemine de iniyor. Dokuz y ld r üniversitemizin letiflim Birimi koordinatörlü ünü yürüten Onat, 2007 Tudem Edebiyat Ödülleri nin Resimli Kitap Yar flmas nda bas lmaya de er bulunan bu ilk eserini nesli tükenen Akdeniz foklar na ithaf etmifl. Pazarlama Alan nda lerliyor Ateflin mgelerle Dans Bat birlik Sanat Galerisi, 1-30 Eylül tarihlerinde Ankaral sanatseverleri Ceren Selmanpako lu nun (Grafik Tasar m 2006, yüksek lisans) Atefle mge Üflemek bafll kl seramik sergisinde buluflturdu. Vücudunun kal b n ald ktan sonra döküm ve basma teknikleriyle elde etti i seramiklerin yan s ra cam, metal, a aç gibi malzemelerden de faydalanan Selmanpako lu, bu üçüncü kiflisel sergisini Alevi Ba daflt rmac l n n Oluflumu adl yüksek lisans tezinin bir devam ve tanr -insan ikili inin bir sorgulamas olarak yorumluyor. Sanatç yla ilgili ayr nt l bilgi adresinden elde edilebilir. Bir Kente Biçim Veriyor Onur Akansel (Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi 2003), Michigan Üniversitesi ndeki yüksek lisans, kamu-özel sektör deneyimleri ve Birleflmifl Milletler Kalk nma Program ndaki görevinden sonra stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ba l stanbul Konut A.fi. de kentsel tasar m ve proje koordinatörü olarak çal flmaya bafllad. Yirmi birinci yüzy l n küresel dünyas nda ülkelerin flehirler üzerinden rekabet etti ini belirten Akansel, küresel ölçekte en üst s ralar hedefleyen kentlerin disiplinleraras bir anlay flla yönetilmesi gerekti ini söylüyor. Akansel, Bilkent Üniversitesi nde bu çizgide bir e itim ald için bir kentteki sorunlar n çözümünü etkileyecek her disiplinle ortak bir dil oluflturabildi ini ifade ediyor. 41 flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Tuba Kufl, Hewlett- Packard Türkiye nin Teknoloji Çözümleri Grubu nda pazarlama iletiflimi uzman olarak çal flmaya bafllad. fl hayat na BP Petrolleri A.fi. nin Madeni Ya lar Pazarlama Departman nda ad m atan Kufl, yeni görevinden önce Marks&Spencer Türkiye nin Ukrayna dan sorumlu ürün uzman yd. Yeni Bir Sayfa ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Gonca Yaflaro lu, Altay ve Altay Mimarl k ve ç Mimarl k Ltd. fiti de çal flmaya bafllad. Yaflaro lu, yeni iflinden önce Mak Dek. nfl. Taah. Ltd. fiti ve Bilge Sezer Mimarl k Ofisi nde görev yapm flt.

9 Gürbüz Ayd n Türk Telekom da Genco Boran dan Spor Yorumlar Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü 2003 mezunlar ndan Genco Boran, D Spor ekranlar nda ve Radyospor da futbola yeni bir soluk getiriyor. Programlar yla k sa zamanda genifl bir dinleyici ve izleyici toplulu u kazanan Boran, Fotomaç ta köfleyazar olarak da seslendi i sporseverleri maç tahminleri ve yorumlar yla da ayd nlat yor. Verda Hosta dan Bir Baflka At l m Verda Hosta ( ktisat 2001), tekstil alan ndaki yat r mlar n elektronik sektörüne yönlendirerek Vehos Elektronik Ltd. fiti. yi kurdu. Vehos; e-güvenlik ve görüntüleme sistemleri, dijital kay t sistemleri, tahribats z muayene ayg tlar, geçifl kontrol sistemleri, kiosk sistemleri, görsel bilgi ve reklam alanlar gibi birçok kolda hizmet veriyor. flletme Fakültesi 2002 mezunlar ndan Gürbüz Ayd n, Türk Telekomünikasyon A.fi. de bafl denetçi olarak göreve bafllad. Yeni iflinden önce OYAK Genel Müdürlü ü nde mali raporlama ve konsolidasyon uzmanl yapan Ayd n, kariyerine Ernst & Young n Vergi ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri nde ad m atm flt. Bir Dayan flma Örne i 1987 de New York ta kurulan Türk Amerikan Gençlik Derne i (Turkish American Youth Association TAYA), ço unlu u Bilkent Üniversitesi mezunlar ndan kurulu bir yönetimle idare ediliyor. TAYA, ABD deki Türk gençlerinin Atatürk ilkeleri fl nda sosyal ve kültürel ihtiyaçlar n n karfl lanmas na destek olmak, geleneklerimizi ABD toplumuna tan tmak ve Türk-Amerikan iliflkilerine katk sa lamak için faaliyet gösteriyor. New York Türk Yürüyüflü nden 19 May s Gençlik ve Spor Bayram kutlamalar na, kariyer seminerlerinden toplant lara uzanan bir etkinlikler a na sahip olan TAYA da flu Bilkentliler bulunuyor: Yönetim Kurulu Baflkan A. Hakan Kurt (Siyaset Bilimi 2002, Connection US Dan flmanl k Grubu), Birinci Baflkan Vekili Togay Toruno lu ( ktisat 2001, EcoLogicNY Organic Apparel Company), Genel Sekreter S. Alihan Polat (Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi 2000, Environmental Simulation Center), Halkla liflkiler Sorumlusu Do a Kayalar (Uluslararas liflkiler 2001, Birleflmifl Milletler Daimi Temsilcili i). Dernek hakk nda ayr nt l bilgi için adresine mesaj atabilirsiniz. 42 Özalp Özer Columbia Üniversitesi nde Doç. Dr. Özalp Özer (Endüstri Mühendisli i 1996), y llar aras nda Stanford Üniversitesi flletme Mühendisli i Bölümü nde yard mc doçentlik yapt ktan sonra Columbia Üniversitesi ne transfer oldu. Dr. Özer, akademik çal flmalar n üniversitenin Endüstri Mühendisli i ve Yöneylem Araflt rmas Bölümü nde sürdürüyor.

10 Genç Bir Kaymakam: Yunus Koç Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Yunus Koç, Tokat' n Refladiye ilçesinin kaymakaml na atand. Çal flma hayat na T.C. Say fltay Baflkanl 'nda denetçi yard mc s olarak ad m atan Koç, yeni görevine 22 A ustos ta bafllad. Gizem Coflkun dan Yeni Ad m Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Gizem Coflkun, yaklafl k iki y l Türk Henkel A.fi. de görev yapt ktan sonra Eczac bafl Giriflim Pazarlama da sat fl temsilcili ine bafllad. Coflkun un ilk ifl deneyimi BP Petrolleri A.fi. nin Lojistik ve Lojistik Planlama bölümündeydi. Crowne Plaza zmir deki Bilkentliler Bilkentliler, Bilim Kenti ni birçok sektörde baflar yla temsil ediyor. Turizm ve otelcilik de bu kollardan bir tanesi. Turizm ve Otel flletmecili i mezunlar Funda Bezircilio lu (1990, genel müdür yard mc s ), Kaan Çelik (1996, resepsiyonist), Murat Gönce (1999, ön büro ekip flefi), Tolga Ay (2000, yiyecek ve içecek departman servis bölümü sorumlusu), Pelin Yafla Ö üt (2002, sat fl yetkilisi) ve Buket Kurtgöz (2006, sat fl temsilcisi), Bilkent Üniversitesi nde ald klar e itimi InterContinental Hotels Group üyesi Crowne Plaza zmir Oteli nde de erlendiriyor. Tiyatro Ad na Bu y l Hollanda da düzenlenen Uluslararas Genç Oyun Yazarlar Festivali ne kat lan Türk heyetinde bir Bilkentli de vard : Çi dem Y ld r m (Amerikan Kültürü ve Edebiyat 2005). Genç kalemlerin oyunlar n n de erlendirildi i, atölyelerin ve seminerlerin gerçeklefltirildi i festivalin 2010 da Türkiye de yap lmas planlan yor. Y ld r m, e itimini üniversitemizin Türk Edebiyat Bölümü nde yüksek lisans ö rencisi olarak sürdürüyor. Berk Ertürk Shell & Turcas ta Shell & Turcas n bilgi teknolojileri müdürü Berk Ertürk (Endüstri Mühendisli i 1994) oldu. Eczac bafl da üretim kontrol mühendisli i, Unilever, Deloitte Consulting (ABD) ve KPMG de (ABD) SAP dan flmanl yapm fl olan Ertürk, son olarak Turkcell in kurumsal bilgi teknolojileri proje yönetim ekibinin yöneticili ini yürütüyordu. Elif Güvenen Garanti de Garanti Bankas n n Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama letiflimi birim müdürlü üne, flletme Fakültesi 1996 mezunlar ndan Elif Güvenen getirildi. fl yaflant s na Henkel de marka yöneticisi asistan olarak ad m atan Güvenen, ayn flirkette uluslararas marka yöneticili i ve stratejik grup marka müdürlü ü görevlerini yürüttü. Güvenen, 2003 te marka ve iletiflim müdürü unvan yla transfer oldu u Beko nun, 2005 ten itibaren uluslararas marka ve iletiflim çal flmalar n da üstlenmiflti. talyan Lezzetlerinden Seçmeler M. Tan nce (Bankac l k ve Finans 2004) ve Mehmet Ocakl (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2005), çal flt klar Avrupa Birli i projeleri ve petrol sektörünü b rakarak Pizzeria Trio yla talyan mutfa n stanbul a tafl d lar. flletmelerini kurmadan önce talya ya gidip gözlemlerde bulunan ikili, tan nm fl bir iflletmeciyle iflbirli i yap p sektörün inceliklerini ö renmifl; hatta tafl f r nlar n bile Napoli den smarlam fllar. Malzemelerin ço unun talya dan geldi i S raselviler deki Pizzeria Trio da pizza çeflitlerinin yan s ra ev yap m makarna, salata ve tatl çeflitleri de mevcut. 43

11 Bu Akvaryumda fiiir Var Derinlikler çinden Bilkent Üniversitesi Sualt Kulübü (B LSAT) üyelerinden, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunlar Haydar Çelik (2003 lisans, 2006 yüksek lisans), M. Can Kerse (2007), Gökçe Balkan (2008), Volkan Aç kel (2008) ve Aykut Alper (Bilgisayar Mühendisli i - 3), üniversitemizin bayra n Antalya ya ba l Tekirova n n dünyaca ünlü dal fl bölgesi Üç Adalar da, denizin 30 metre alt nda dalgaland rd lar. Etkinliklerine geçti imiz y l bafllayan B LSAT hakk nda adresinden bilgi edinebilirsiniz. Farkl Bir Albüm Grafik Tasar m Bölümü 2004 mezunlar ndan Yasemin Aygün Savg, Asl nda Bir Konu Var isimli flark s na bir klip çekerek internette paylaflt ve k sa zamanda genifl bir kitleye ulaflarak bu süreci bir albümle noktalad. Müzik hayat nda Yasemin Mori olarak an lan genç müzisyenin Hayvanlar adl ilk albümü Irmak Plak etiketiyle piyasaya sunuldu. Sözler ile müziklerin Yasemin'e ait oldu u ve ilginç kartonet tasar m yla da dikkat çeken albüm, özgün atmosferiyle dinleyiciyi kendi dünyas na davet ediyor. Yemekler Ondan Soruluyor Alt n Örümcek nternet Ödülleri nde En yi Blog Ödülü nü, flletme Fakültesi 1998 mezunlar ndan Cenk Sönmezsoy kazand. Yüksek lisans için gitti i ABD de yemek dünyas na ilgi duymaya bafllayan ve bu konuya hevesli arkadafllar yla iletiflimini kaybetmemek için Cafe Fernando adl internet günlü ünü oluflturan Sönmezsoy, tarifleri ve önerileriyle k sa zamanda büyük bir okur kitlesine eriflti. Dünyan n dört bir yan ndan ayda 250 bin ziyaretçinin ulaflt Cafe Fernando, önce The New York Times ve The Washington Post ta duyuldu; sonra da San Francisco Chronicle n yemek eki kapa nda yer ald. ABD ve Türkiye deki ifl deneyimleri ertesinde ailesinin flirketinde çal flmaya bafllayan Sönmezsoy, çok fazla olmasa da günlü ünden sponsor gelirleri elde etti ini ve geliflmelerin kendisini tam zamanl yazarl a do ru yönlendirdi ini belirtiyor. flletme Fakültesi 2003 mezunlar ndan Burak Acar, ilk fliir kitab Atefl Akvaryumu nu Pan/Heves Kitapl ndan ç kard. fiiirleri Heves, Mahfil, E, Varl k gibi dergilerde yay mlanan; Altyaz, Koara, sinemadefteri.com, Mahfil, Sanat Cephesi, Patika gibi yay nlarda sinema yaz lar ve fliir üzerine denemeler kaleme alan Acar, bu yap t nda ça dafl yaflam n insana dayatt bunal ma fliirsel düzlemde bir ç k fl ararken, lirikten epi e, biçimcilikten anlat mc l a uzanan bir söylem gelifltirmifl. Bilim Dünyas nda Ses Getirdi Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunu (2001 lisans, 2004 yüksek lisans) ve doktora ö rencisi Bayram Bütün, bilim dünyas nda ç r açacak bir bulufla imza att. Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi nde Prof. Dr. Ekmel Özbay dan flmanl nda yapt çal flmalarla çok daha ucuza yeni nano boyutlu lazerler ve nano fl k kaynaklar yap labilece ini gösteren Bütün ün elde etti i sonuçlar, dünyaca ünlü Nanotechnology dergisinin Nisan 2008 say s nda yay mland. Bütün; kans z ameliyatlar, lazerle yara iyilefltirme, böbrek tafl tedavisi, diflçilik gibi çeflitli sa l k alanlar nda, yüksek çözünürlüklü projeksiyon ekranlar nda, DVD lerde, hologramlarda ve daha birçok teknolojik uygulamada farkl renklere sahip ekonomik lazerlere ihtiyaç duyuldu unu, projedeki di er araflt rmac larla bu do rultuda hem düflük maliyetli hem de farkl renklerde lazer yapabilmek için nanoteknolojiyi kullanarak yüksek performansl LED leri ( fl k yayan diyot) ve sentetik organik polimerleri bir araya getirdiklerini aktard. 44 Dinamik Bir Kariyer Uluslararas liflkiler Bölümü 2003 mezunlar ndan Cank z Alper, Nike Türkiye ye bölge sat fl temsilcisi oldu. Alper, London School of Economics ten ald Avrupa Birli i Politikas yüksek lisans derecesinden sonra Bilkent Cyberpark ta ifl gelifltirme uzman olarak çal flmaya bafllam fl; iki y l boyunca da Siemens in T p Çözümleri bölümünde bölge ticari sorumlusu unvan yla görev yapm flt.

12 Finansta Zirveye Do ru HSBC Bank A.fi. nin finansal kontrol genel müdür yard mc l na, flletme Fakültesi 1996 mezunlar ndan Neslihan Alankufl Erkazanc getirildi. fl yaflam na Arthur Andersen da ad m atan Erkazanc, yedi y l önce finansal planlama müdür yard mc s olarak girdi i HSBC Bank A.fi. de son olarak finansal planlama grup baflkanl görevini yürütüyordu. Johns Hopkins e Geçti Bir Film, ki Bilkentli Bir Kaç fl Öyküsü Grafik Tasar m Bölümü 1998 mezunlar ndan Özlem Ölçer, ilk kiflisel sergisini After the After Hours ad yla stanbul Play Studio'da açt Eylül tarihleri aras nda gerçekleflen sergide Ölçer'in çeflitli çizim çal flmalar n n yan s ra üç boyutlu karakter tasar mlar da vard. Yap tlar n "flehirde yaflayan do a afl bir insan n zihninden kaçmaya çal flt ifller" olarak yorumlayan Ölçer, belirli bir konu üzerine yo unlaflmad n, sanatseverlerle geçmiflten bugüne getirdi i ürünlerinin bir toplam n paylaflt n belirtiyor. 45. Antalya Alt n Portakal Film Festivali nden befl ödülle (En yi Kad n Oyuncu, En yi Görüntü Yönetmeni, En yi Kurgu, En yi Laboratuvar, En yi Makyaj ve Saç Tasar m ) dönen Vicdan adl filmde iki Bilkentli de vard. Tiyatro Bölümü 1998 mezunlar ndan Murat Han n ana karakterlerden Mahmut u, ayn dönemden K. Sinan Demirer'in ise bir taksi floförünü canland rd filmin yönetmeni Erden K ral d. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1991 mezunlar ndan Doç. Dr. Hülya (Kuzucu) Eraslan, Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün akademik kadrosuna kat ld. Oyun kuram n n siyaset ekonomisi ve finans alanlar na uygulamalar hakk nda araflt rmalar yürüten Dr. Eraslan, Temmuz 2008'de bafllad yeni görevinden önce Pennsylvania Üniversitesi ndeki Wharton School un Finans Bölümü'nde sekiz y l yard mc doçentlik yapm flt. stikrarl Bir fl Yaflant s Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2000 mezunlar ndan Volkan Kutbay, Cansev Makine-Bilgisayar ve G da San. Tic. Ltd. fiti de yaklafl k sekiz y l çal flt ktan sonra flirketin ortaklar ndan oldu. Kutbay, konfeksiyon sektöründen sonra biliflim alan na da yaz l m ve donan m kollar ndan yay lan bir firmada yer almaktan memnuniyet duydu unu belirtiyor. Kutbay n efli Burcu Kutbay (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) ise THY de kabin amiri olarak görev yap yor.. 45

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr mezunlardan haberler dergi@bilkent.edu.tr ABD de Sanat Sanat yaşamını 1996 dan bu yana ABD de sürdüren Osman Akan (Grafik Tasarım 1994), Fragmenta adlı yapıtıyla Alaska eyaletine bağlı Anchorage şehrinin

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Gizem Gürkan. Haydar Çelik

Gizem Gürkan. Haydar Çelik İş yaşamına Manisa da başlayan yeni mezunlarımızdan Gizem Gürkan (Makine Mühendisliği 2013), Vestel Dış Ticaret A.Ş. de uluslararası satış mühendisi. Vestel in Almanya ofisine bağlı müşterilerinden ve

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN

TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU. GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN Faaliyet Raporu TÜRK YE RADYO TELEV ZYON KURUMU 2010 FAAL YET RAPORU GENEL KOORD NATÖR Nihan ÜNAY (Genel Sekreter) GRAF K-TASARIM Gamze ÖZGÖREN HAZIRLAYANLAR Nurten ERDEM Mine S. KARAKURT BASKI Genel Sekreterlik

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor.

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. bilkent ten sonra... Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. Gürkan Ensari İşletme 2001 Gürkan Ensari, Standard Chartered Bank

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı