bilkent senfoni'den haberler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent senfoni'den haberler"

Transkript

1 bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise, dört sezon Bern Operas nda daimi flef olarak çal flt de Fribourg en Brisgau Operas n n müzik direktörlü üne atand. 1981'de Theatre de Kiel'e kat ld ; dönemini Dortmund'da geçirdi. Weise, bu süreçte konuk flef olarak Düsseldorf, Stuttgart, Rhin, Stockholm Kraliyet Operas ve New York fiehir Operas gibi uluslararas operalarda prodüksiyonlar da yönetti. Aralar nda New York Times, Allgemeine Zeitung ve The Times gibi gazetelerin de bulundu u uluslararas bas n organlar ndan pek çok övgü ald y llar nda Fransa'da Nice Operas nda, ard ndan da spanya Sevilla'da müzik direktörü olarak görev yapt. Weise; Avrupa, ABD, srail ve Asya'ya gerçeklefltirdi i turnelerde Madrid Devlet Orkestras, spanyol Radyo Orkestras, Lizbon Devlet Orkestras, Sao Paulo Orkestras, Tokyo Yomiuri Nippon Orkestras, Halle'deki çeflitli orkestralar ile Kiel, Hamburg ve Çin'deki filarmoni orkestralar n, seneleri aras nda yo un bir senfonik konser trafi inin yan s ra Nancy'de Bartok'un "Mavi Sakal' n fiatosu", Los Angeles ve Stockholm de Wagner'in "Uçan Hollandal " ve Halle'de Leoncavallo'nun "Palyaçolar" prodüksiyonlar n yönetti y llar nda Halle Operas n n daimi flefli ini yürüttü. Önde gelen tüm Alman, Frans z ve spanyol orkestralar n yönetti; Amsterdam, Pekin, Brezilya, Kopenhag, Cenevre, Lizbon, Lüksemburg, Londra, Los Angeles, New York, Oslo, Prag, Seattle ve Stockholm de konserler verdi. Pek çok konseri radyolarda yay nlanan Weise'nin çeflitli kay tlar da bulunmaktad r. Leipzig, Dresden ve Berlin'de e itim gören Klaus Weise, daimi flef olarak görev ald ilk yer Essen'de, Folkwang-Hoschscule für Musik te 1970 ten bu yana profesör olarak fleflik dersleri de veriyor. Ramazan Konserleri 34 Masallar ve Müzik Do u ile Bat aras nda bir kültür ba oluflturan ve insanl k tarihinin en önemli miraslar ndan olan 1001 Gece Masallar, Bilkent Üniversitesi ve UNESCO nun iflbirli iyle Türkiye de ilk kez kapsaml bir sanat düzleminde ele al nd. Bu do rultuda gerçeklefltirilen 20 Eylül tarihli konserin solisti Devlet Sanatç s Gülsin Onay, Grieg in Op.16, La minör Piyano Konçertosu na hayat verdi. BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin in yönetti i konserde Rimski- Korsakof'un 1001 Gece Masallar na iliflkin büyülü senfonik süiti Op.35, fiehrazad seslendirildi. Sezon Aç l fl BSO, Konser Sezonu nu 10 Ekim Cuma günü yeni müzik direktörü Klaus Weise ile açt. Döneminin en parlak keman sanatç lar ndan Pierre Amoyal BSO eflli inde Bruch Op.26, Sol minör 1. Keman Konçertosu nu seslendirdi. BSO, konserin ikinci yar s nda Weise yönetiminde Mahler in Titan bafll kl 1. Senfoni sini yorumlad. BSO, sezon öncesinde iki konserle sanatseverleri selamlad. Ramazan akflamlar nda gerçeklefltirilen konserlere Naira Abrahamyan (soprano) ile Daniel Magdal (tenor) solist olarak kat ld. Konser program ; Weber Der Freischütz Uvertürü, Handel Royal Fireworks Music, Hellmesberger Ballszene, J. Strauss II Op.410, Frühlingsstimmen, Glinka Russlan ve Ludmilla Uvertürü, Puccini Turandot Operas ndan Nessun Dorma, Verdi Aida Operas ndan Aida ve Radame nin Düeti ile R. Wagner Die Meistersinger, Prelude eserlerinden olufluyordu.

2 Konser Sezonuna Dair Notlar Ülkemizin ilk özel, daimi ve uluslararas sanat toplulu u olan, sezonu konserlerini cuma günleri Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan, fief Ifl n Metin in sanat yönetmenli i ve Klaus Weise nin müzik direktörlü ünde sürdürüyor. Sezon boyunca y ld zlar geçidine sahne olacak Bilkent Konser Salonu nda BSO; dil Biret (piyano), Gülsin Onay (piyano), Ayla Erduran (keman), fiirin Pancaro lu (arp) gibi tan nm fl sanatç lar m z n yan s ra Mischa Maisky (viyolonsel), Sascha Maisky (keman), Lily Maisky (piyano), Nikolai Demidenko (piyano), Han-na Chang (viyolonsel), Sayaka Shoji (keman), Marco Socias (gitar), Iku Miwa (piyano), Olga Kern (piyano), Alison Balsom (trompet), Akiko Suwanai (keman), Valery Oistrakh (keman) gibi ünlü solistlerle konserler verecek. Gürer Aykal, Ernest Martinez Izquerdo, Horia Andreescu, Jacques Mercier, Jean-Claude Casadesus, Nadia Wasiutek, Benjamin Yusupov ve Emil Tabakov ise konuk flef olarak BSO yu yönetecek isimlerden baz lar. BSO yeni sezonda keman, piyano ve viyolonselin yan s ra arptan trompete, gitardan kornoya çok çeflitli enstrümanlar n ustalar na efllik edecek; Maria Luigia Borsi (soprano), Evelina Dobracheva (soprano), Vsevolod Grivnov (tenor), Naira Abrahamyan (soprano), Daniel Magdal (tenor) gibi flan sanatç lar yla ünlü operalardan bölümler seslendirecek. Periyodik konserlerini nda gerçeklefltiren BSO, geçti imiz y l aç lan Bilkent Erzurum Konser Salonu nda her ay bir konser veriyor. Dönemin bu kapsamdaki en önemli aç l m ise E itim Konserleri bafll n tafl yor ve BSO un vizyonu do rultusunda genç kuflaklara klasik müzi i tan tmak, sevdirmek, yeni bir bak fl aç s gelifltirmek, yaflamlar na kültür-sanat alan nda zenginli i katmay hedefliyor. Ça dafl Türk kompozitörlerinin eserlerine de her zaman özel bir önem veren BSO, bu sezon Cemal Reflit Rey in Enstantaneler, Ferit Tüzün ün Çeflmebafl, Mahir Cetiz in Piyano ve Orkestra çin Senfoni Konçertant, Kamran nce nin Piyano Konçertosu, 1984, Hasan Uçarsu nun Arp ve Çeng çin Konçerto, Yi it Ayd n n Saygun Emre Operas gibi yeni soluklu eserler seslendirecek. Mahler in 1. Senfoni si ile aç lan Konser Sezonu, ölümsüz bestecinin Do diyez minör 5. Senfoni si ile 19 Haziran da sona erecek. Bilkentli Viyolonselcilere H rvatistan dan Ödüller Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Müzik Haz rl k Okulu nda Kara Aliyev in ö rencileri olan Do ufl Ergin ve Cans n Kara, H rvatistan da Ekim 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen 7. Antonio Janigro Uluslararas Viyolonsel Yar flmas ndan ödülle döndüler. 20 yafl alt ndaki viyolonselcilerin kat ld yar flma dört kategoride ve çok say da ülkeden kat l mla gerçekleflti. Cans n Kara (13), do umlular kapsayan 2. kategoride on sekiz yar flmac y geride b rakarak üçüncü olurken, Do ufl Ergin (15) yirmi sekiz yar flmac aras nda do umlular n kat ld 3. kategorinin jüri özel ödülünü ald. Kara ve Ergin, bu baflar lar yla usta viyolonselci Umberto Clerici nin ustal k s n f na kat lmaya da hak kazand lar. Ankara dan Erzurum a Sanat Köprüleri Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki, Devlet Sanatç s dil Biret ile Ankara ve Erzurum da iki konser gerçeklefltirdi. Biret, BSO eflli inde Bach n BWV.1052, Re minör 1. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. Weise yönetimindeki BSO, Bach n BWV.1068, Re majör 3. Orkestra Süiti ile Beethoven n Op.67, Do minör 5. Senfoni sini de yorumlad. 35

3 Cumhuriyet Bayram n Ça dafl Türk Eserleriyle Kutlad k Nikolai Demidenko Bilkent teydi, Cumhuriyet Bayram konserinde Ça dafl Türk kompozitörlerinin eserlerini seslendirdi. 31 Ekim Cuma günü gerçeklefltirilen konserde Ça dafl Türk Müzi i nin devlerinden Ulvi Cemal Erkin ile birlikte 21. yüzy l bestecileri Mahir Cetiz, Kamran nce ve Hasan Uçarsu nun yap tlar yorumland. Ayn zamanda güçlü birer yorumcu da olan Cetiz ve nce kendi eserlerini de dinleyicilerle paylaflt lar. Konserin di er solistleri fiirin Pancaro lu ve To rul Ganio lu ydu. Rus as ll ünlü piyanist Nikolai Demidenko 7 Kas m da BSO nun solistiydi. BSO Müzik Direktörü Klaus Weise yönetimindeki konserde Blacher in Paganini'nin Bir Temas Üzerine Çeflitlemeler, Rahmaninof un Op.43, Paganini'nin Bir Temas Üzerine Rapsodi ve Brahms n Op.68, Do minor 1. Senfoni si seslendirildi. Atatürk çin BSO da spanyol Rüzgâr Esti BSO nun 21 Kas m da spanya Büyükelçili i nin katk lar yla gerçeklefltirdi i konserde spanyol konuk sanatç lar n kat l m yla spanyol müzikleri seslendirildi. fief Ernest Martinez Izquierdo yönetiminde ünlü gitar sanatç s Marco Socias, Rodrigo nun Concierto de Aranjuez adl eserini yorumlad. Programda Turina n n Danzas Fantasticas, Manuel de Falla n n Üç Köfleli fiapka Süiti No.2 ile La Vida Breve eserleri de vard., 14 Kas m daki konserini Atatürk an s na seslendirdi. BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin in yönetti i konserin solisti, Devlet Sanatç s Gülsin Onay'd. Dünyan n önde gelen Chopin yorumcular ndan, Polonya Devlet Niflan sahibi Onay, Chopin in Op.21, Fa minör 2. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Bilkent Senfoni Orkestras konserde Cemal Reflit Rey in Enstantaneler adl Orkestra çin zlenimleri ile Schubert in Bitmemifl bafll kl D.759, Si minör 8. Senfoni sini de icra etti. Konser, 24 Kas m da Bilkent Erzurum Konser Salonu nda tekrar edildi. E itim Konserleri Konser Sezonu nun en önemli temalar ndan biri olan E itim Konserleri'nin ilki Mozart ve Türkler bafll yla 24 Ekim tarihinde Avusturya Büyükelçili i nin katk lar yla gerçeklefltirildi. fief Ernst Würdinger in yönetti i konsere keman sanatç s Rebekka Hartmann solist olarak kat ld. E itim Konserleri'nin ikincisi 28 Kas m da gerçeklefltirildi. Barok dönemin en önemli temsilcilerinden, klasik müzi in yap tafllar n oluflturmufl besteci Vivaldi nin eserleri seslendirildi. Bilkent Senfoni nin Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserin solistleri baba-k z kemanc lar To rul ve Ceyla Ganio lu idi. Vivaldi nin keman ve orkestra için yazd ünlü Dört Mevsim i ile bafllayan konser Op.3, La minör ki Keman Konçertosu ile sürdü. fief Ifl n Metin yapt aç klamalarla Barok dönemi ve Vivaldi nin müzi i hakk nda izleyicileri bilgilendirdi. 36

4 David Oistrakh An s na Y lbafl Konserleri Rus ekolünün en önemli temsilcilerinden kemanc, orkestra flefi ve e itimci David Oistrakh n 100. do um y l nedeniyle 22 Aral k ta bir konser veren BSO, ünlü sanatç n n ö rencisi Ayla Erduran ile torunu ve ö rencisi Valery Oistrakh solist olarak a rlad. Sanatç lar, BSO eflli inde Bach n BWV.1043, Re minör ki Keman çin Konçerto, Vivaldi nin Op.3, La minör ki Keman çin Konçerto No.8 ve Sarasate nin Op.33, Navarra adl yap tlar n birlikte seslendirdiler. BSO nun Vivaldi nin 2. Senfoni sini de yorumlad konserin flefi Server Ganiyev di. n n 27 ve 28 Aral k tarihlerinde verdi i Y lbafl Konserleri müzikseverler taraf ndan büyük ilgiyle karfl land. Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i ve Vals Kral olarak an lan Johann Strauss un valsleri, polkalar, sevilen marfllar n n seslendirildi i konserde BSO Korno Grup fiefi Cem Akçora, Mozart n KV.412, Re majör 1. Korno Konçertosu nu yorumlad. Konserde Bilkent Senfoni nin trombon grubu Peter Körner, Cem Güngör, Kumsal Germen ve Aleksey Medvedev, J. Koetsier in Dört Trombon çin Konçerto sunu da icra etti. Gürer Aykal ile S rad fl Bir Program BSO, 19 Aral k ta gerçeklefltirdi i konserde üç farkl yüzy ldan eserler seslendirdi. Devlet Sanatç s Gürer Aykal yönetimindeki konserin solisti, talyan viyolonsel sanatç s Massimo Macri idi. Konserde icra edilen Nejat Bafle mezler in Bir Senfonik Tarihçe bafll kl yap t, geçti imiz akademik y lda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nin 125. kurulufl y l kapsam ndaki beste yar flmas nda birincilik ödülü kazanm flt. 20. yüzy l brani müzi inin klasi i kabul edilen, postromantizm temsilcisi Ernest Bloch un Schelomo adl yap t yla devam eden konser, 19. yüzy l n ünlü Rus orkestra flefi ve kompozitörü Vasily Kalinnikov un La majör, 2. Senfoni siyle sona erdi. Anlaml Bir Y ldönümü Jacques Mercier ve Iku Miwa BSO ylayd n n 5 Aral k ta gerçeklefltirdi i konseri konuk flef Jacques Mercier yönetti. Genç kufla n en parlak isimlerinden biri olan Japon piyanist Iku Miwa konsere solist olarak kat ld ve Beethoven n Op.15, Do majör 1. Piyano Konçertosu nu seslendirdi. 37 Bilkent Erzurum Konser Salonu nun birinci kurulufl y ldönümü, Devlet Sanatç s Gürer Aykal yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestras konseriyle 16 Aral k ta kutland. hsan Do ramac Vakf Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi ndeki Bilkent Erzurum Konser Salonu, kentin ilk Steinway konser piyanosuna sahiptir. Aç l fl ndan beri BSO nun düzenli konserler gerçeklefltirdi i salonda Gülsin Onay, dil Biret, Ayflegül Sar ca, Mischa Maisky, Emre Elivar, To rul Ganio lu, Hayreddin Hoca gibi solistler, Ifl n Metin, Klaus Weise, Emil Tabakov, Anu Tali gibi flefler sanatseverleri selamlad.

5 Bilkent Senfoni Orkestras Program 5 Aral k Cuma, 20:00 Jacques Mercier, fief Iku Miwa, Piyano O. Messiaen / "Les Offrandes Oubliées" L. van Beethoven / Piyano Konçertosu No.1, Do majör, Op.15 C. Franck / Senfoni, Re minör 16 Aral k Sal, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Gürer Aykal, fief U.C. Erkin / Sinfonietta F.J. Haydn / Senfoni No.100, Sol majör "Askeri" 19 Aral k Cuma, 20:00 Gürer Aykal, fief Massimo Macri, Viyolonsel 38 N. Bafle mezler / Bir Senfonik Tarihçe E. Bloch / "Schelomo", V. Kalinnikov / Senfoni No.2, La majör 22 Aral k Pazartesi, 20:00 David Oistrakh An s na Server Ganiyev, fief Ayla Erduran, Keman Valery Oistrakh, Keman A. Vivaldi / Senfoni No.2, Sol minör J.S. Bach / ki Keman çin Konçerto, Re minör, BWV.1043 A. Vivaldi / ki Keman çin Konçerto No.8, La minör, Op.3 P. Sarasate / "Navarra", Op Aral k Cumartesi, 20:00 Y lbafl Konseri-1 Klaus Weise, fief Cem Akçora, Korno

6 28 Aral k Pazar, 20:00 Y lbafl Konseri-2 Klaus Weise, fief Cem Akçora, Korno 6 fiubat Cuma, 20:00 Klaus Weise, fief Akiko Suwanai, Keman F.J. Haydn / Senfoni No.103, Mi bemol majör "Davul Vurufllu" J. Brahms / Keman Konçertosu, Re majör, Op.77. Stravinski / Atefl Kuflu Süiti 13 fiubat Cuma, 20:00 Sevgililer Günü Konseri Horia Andreescu, fief P.. Çaykovski / Ku u Gölü Süiti, Op.20a P.. Çaykovski / F nd kk ran Süiti, Op.71a P.. Çaykovski / Uyuyan Güzel Süiti, Op.66a P.. Çaykovski / Romeo ve Juliet 20 fiubat Cuma, 20:00 Klaus Weise, fief Sayaka Shoji, Keman J. Brahms / Haydn' n Bir Temas Üzerine Çeflitlemeler, Op.56a F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi minör, Op.64 S. Prokofyef / Senfoni No.1, Re majör, Op.25 "Klasik Senfoni" 23 fiubat Pazartesi, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Klaus Weise, fief Sayaka Shoji, Keman J. Brahms / Haydn' n Bir Temas Üzerine Çeflitlemeler, Op.56a F. Mendelssohn / Keman Konçertosu, Mi minör, Op.64 S. Prokofyef / Senfoni No.1, Re majör, Op.25 "Klasik Senfoni" 27 fiubat Cuma, 20:00 E itim Konseri Gürer Aykal, fief Hande Dalk l ç, Piyano 6 Mart Cuma, 20:00 Nadia Wasiutek, fief Elke Lange, Flüt B. Bartok / Divertimento (1939), J.S. Bach / Süit No.2, Si minör, BWV.1067 P.. Çaykovski / Serenad, Op Mart Cuma, 20:00 Benjamin Yusupov, fief Sascha Maisky, Keman Mischa Maisky, Viyolonsel Lily Maisky, Viyolonsel B. Yusupov / Viyolonsel Konçertosu L. van Beethoven / Keman, Viyolonsel ve Piyano çin "Üçlü Konçerto", Do majör, Op Mart Cuma, 20:00 Klaus Weise, fief Maria Luigia Borsi, Soprano W.A. Mozart / "Eine Kleine Nachtmusic" Serenad, KV.525 W.A. Mozart / "Bella mia fiamma - Resta ochara", KV.528 W.A. Mozart / "Chi sa, chi sa, qual sia", KV.582 W.A. Mozart / "Vado, ma dove, o dei", KV. 583 W.A. Mozart / Senfoni No.39, Mi bemol majör, KV Mart Pazartesi, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Klaus Weise, fief Maria Luigia Borsi, Soprano W.A. Mozart / "Eine Kleine Nachtmusic" Serenad, KV.525 W.A. Mozart / "Bella mia fiamma - Resta ochara", KV.528 W.A. Mozart / "Chi sa, chi sa, qual sia", KV.582 W.A. Mozart / "Vado, ma dove, o dei", KV. 583 W.A. Mozart / Senfoni No.39, Mi bemol majör, KV Mart Cuma, 20:00 E itim Konseri Server Ganiyev, fief 3 Nisan Cuma, 20:00 Gürer Aykal, fief Evelina Dobracheva, Soprano Vsevolod Grivnov, Tenor G. Bizet / "Carmen" J. Massenet / "Manon", "Werther" G. Verdi / "Rigoletto", "La Traviata", "Luisa Miller" Y. Ayd n / Saygun Emre Operas 'ndan Sahne 10 Nisan Cuma, 20:00 Gürer Aykal, fief Olga Kern, Piyano F.J. Haydn / Klavsen Konçertosu, Re majör, Hob.XVIII:11 A. Bruckner / Senfoni No.0 (Cahis 1), Fa minör Nisan Cuma, 20:00 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram Konseri Ifl n Metin, fief Bilkent Müzik Haz rl k Okulu Solistleri 27 Nisan Pazartesi, 19:00 Bilkent Erzurum Konser Salonu Ifl n Metin, fief Alison Balsom, Trompet F. Mendelssohn / Trompet Uvertürü, Op.101 F.J. Haydn / Trompet Konçertosu, Mi bemol majör, Hob.VIIe:1 R. Schumann / Senfoni No.1, Si bemol majör, Op.38 " lkbahar"

7 mezunlardan haberler Kültürel ve Sanatsal Bir Perspektif ç Mimarl k ve Çevre Tasar m mezunlar ndan Can Altay (1997 lisans, 1999 yüksek lisans, 2004 doktora), Deposit (Spring Deficit: After Dubai, After Hammons, and after the politics of white noise) adl çal flmas yla ngiltere de sanatseverlerle bulufltu. Altay, toplumlar n tarihsel ve kültürel birikiminin gelece e nas l yans yaca temas n iflleyen Liverpool daki New Ends, Old Beginnings bafll kl sergiye Dubai deki gözlemlerinden yaratt heykeliyle kat ld. Çal flmalar 2008 de Berlin'de açt kiflisel sergide, Güney Kore deki Gwangju Bienali nde ve Avrupa'daki çeflitli grup sergilerinde yer alan baflar l sanatç, önümüzdeki y l Rotterdam Mimarl k Bienali kapsam nda bir sergi düzenleyecek ve Londra'da yeni bir kiflisel sergiye imza atacak. Endüstri Mühendisleri Bir Aradayd Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunlar, Bölüm Baflkan Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu önderli inde 11 Temmuz da stanbul da topland. Karaköy Liman Lokantas nda 100 ü aflk n kat l mc yla gerçekleflen buluflmada bölümün ö retim üyeleri de vard. 40 skoçya da Bir Bilkentli Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2002 mezunlar ndan Özge Özdamar, skoçya n n en köklü mimarl k firmas Keppie de kentsel tasar mc ve peyzaj mimar olarak çal flmaya bafllad. Kariyerinin ilk iki y l n Almanya, Malta, Hollanda ve Fransa da geçiren Özdamar, Türkiye de Art Mimarl k ve Mühendislik Ltd. fiti. ile Özdamar Mimarl k bünyesinde görev yapt. Alan nda çeflitli ödülleri de olan Özdamar, UNESCO ve Türkiye Mimarlar Odas gibi kurumlar n toplumsal projelerine de destek vermiflti.

8 Çocuklar çin ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 1999 mezunlar ndan Hande Seçkin Onat n Beflinci Mevsim adl kitab Tudem Yay nlar ndan ç kt. lk okuma ça ndaki çocuklara hitap eden yap t, hayal oyunlar oynayan Selen ve arkadafllar n n bir yavru foku kurtarmalar n konu al yor; çocuklar n düfl kurmas n n ve s radanl aflmas n n önemine de iniyor. Dokuz y ld r üniversitemizin letiflim Birimi koordinatörlü ünü yürüten Onat, 2007 Tudem Edebiyat Ödülleri nin Resimli Kitap Yar flmas nda bas lmaya de er bulunan bu ilk eserini nesli tükenen Akdeniz foklar na ithaf etmifl. Pazarlama Alan nda lerliyor Ateflin mgelerle Dans Bat birlik Sanat Galerisi, 1-30 Eylül tarihlerinde Ankaral sanatseverleri Ceren Selmanpako lu nun (Grafik Tasar m 2006, yüksek lisans) Atefle mge Üflemek bafll kl seramik sergisinde buluflturdu. Vücudunun kal b n ald ktan sonra döküm ve basma teknikleriyle elde etti i seramiklerin yan s ra cam, metal, a aç gibi malzemelerden de faydalanan Selmanpako lu, bu üçüncü kiflisel sergisini Alevi Ba daflt rmac l n n Oluflumu adl yüksek lisans tezinin bir devam ve tanr -insan ikili inin bir sorgulamas olarak yorumluyor. Sanatç yla ilgili ayr nt l bilgi adresinden elde edilebilir. Bir Kente Biçim Veriyor Onur Akansel (Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi 2003), Michigan Üniversitesi ndeki yüksek lisans, kamu-özel sektör deneyimleri ve Birleflmifl Milletler Kalk nma Program ndaki görevinden sonra stanbul Büyükflehir Belediyesi ne ba l stanbul Konut A.fi. de kentsel tasar m ve proje koordinatörü olarak çal flmaya bafllad. Yirmi birinci yüzy l n küresel dünyas nda ülkelerin flehirler üzerinden rekabet etti ini belirten Akansel, küresel ölçekte en üst s ralar hedefleyen kentlerin disiplinleraras bir anlay flla yönetilmesi gerekti ini söylüyor. Akansel, Bilkent Üniversitesi nde bu çizgide bir e itim ald için bir kentteki sorunlar n çözümünü etkileyecek her disiplinle ortak bir dil oluflturabildi ini ifade ediyor. 41 flletme Fakültesi 2004 mezunlar ndan Tuba Kufl, Hewlett- Packard Türkiye nin Teknoloji Çözümleri Grubu nda pazarlama iletiflimi uzman olarak çal flmaya bafllad. fl hayat na BP Petrolleri A.fi. nin Madeni Ya lar Pazarlama Departman nda ad m atan Kufl, yeni görevinden önce Marks&Spencer Türkiye nin Ukrayna dan sorumlu ürün uzman yd. Yeni Bir Sayfa ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Gonca Yaflaro lu, Altay ve Altay Mimarl k ve ç Mimarl k Ltd. fiti de çal flmaya bafllad. Yaflaro lu, yeni iflinden önce Mak Dek. nfl. Taah. Ltd. fiti ve Bilge Sezer Mimarl k Ofisi nde görev yapm flt.

9 Gürbüz Ayd n Türk Telekom da Genco Boran dan Spor Yorumlar Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü 2003 mezunlar ndan Genco Boran, D Spor ekranlar nda ve Radyospor da futbola yeni bir soluk getiriyor. Programlar yla k sa zamanda genifl bir dinleyici ve izleyici toplulu u kazanan Boran, Fotomaç ta köfleyazar olarak da seslendi i sporseverleri maç tahminleri ve yorumlar yla da ayd nlat yor. Verda Hosta dan Bir Baflka At l m Verda Hosta ( ktisat 2001), tekstil alan ndaki yat r mlar n elektronik sektörüne yönlendirerek Vehos Elektronik Ltd. fiti. yi kurdu. Vehos; e-güvenlik ve görüntüleme sistemleri, dijital kay t sistemleri, tahribats z muayene ayg tlar, geçifl kontrol sistemleri, kiosk sistemleri, görsel bilgi ve reklam alanlar gibi birçok kolda hizmet veriyor. flletme Fakültesi 2002 mezunlar ndan Gürbüz Ayd n, Türk Telekomünikasyon A.fi. de bafl denetçi olarak göreve bafllad. Yeni iflinden önce OYAK Genel Müdürlü ü nde mali raporlama ve konsolidasyon uzmanl yapan Ayd n, kariyerine Ernst & Young n Vergi ve Mali Dan flmanl k Hizmetleri nde ad m atm flt. Bir Dayan flma Örne i 1987 de New York ta kurulan Türk Amerikan Gençlik Derne i (Turkish American Youth Association TAYA), ço unlu u Bilkent Üniversitesi mezunlar ndan kurulu bir yönetimle idare ediliyor. TAYA, ABD deki Türk gençlerinin Atatürk ilkeleri fl nda sosyal ve kültürel ihtiyaçlar n n karfl lanmas na destek olmak, geleneklerimizi ABD toplumuna tan tmak ve Türk-Amerikan iliflkilerine katk sa lamak için faaliyet gösteriyor. New York Türk Yürüyüflü nden 19 May s Gençlik ve Spor Bayram kutlamalar na, kariyer seminerlerinden toplant lara uzanan bir etkinlikler a na sahip olan TAYA da flu Bilkentliler bulunuyor: Yönetim Kurulu Baflkan A. Hakan Kurt (Siyaset Bilimi 2002, Connection US Dan flmanl k Grubu), Birinci Baflkan Vekili Togay Toruno lu ( ktisat 2001, EcoLogicNY Organic Apparel Company), Genel Sekreter S. Alihan Polat (Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi 2000, Environmental Simulation Center), Halkla liflkiler Sorumlusu Do a Kayalar (Uluslararas liflkiler 2001, Birleflmifl Milletler Daimi Temsilcili i). Dernek hakk nda ayr nt l bilgi için adresine mesaj atabilirsiniz. 42 Özalp Özer Columbia Üniversitesi nde Doç. Dr. Özalp Özer (Endüstri Mühendisli i 1996), y llar aras nda Stanford Üniversitesi flletme Mühendisli i Bölümü nde yard mc doçentlik yapt ktan sonra Columbia Üniversitesi ne transfer oldu. Dr. Özer, akademik çal flmalar n üniversitenin Endüstri Mühendisli i ve Yöneylem Araflt rmas Bölümü nde sürdürüyor.

10 Genç Bir Kaymakam: Yunus Koç Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Yunus Koç, Tokat' n Refladiye ilçesinin kaymakaml na atand. Çal flma hayat na T.C. Say fltay Baflkanl 'nda denetçi yard mc s olarak ad m atan Koç, yeni görevine 22 A ustos ta bafllad. Gizem Coflkun dan Yeni Ad m Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Gizem Coflkun, yaklafl k iki y l Türk Henkel A.fi. de görev yapt ktan sonra Eczac bafl Giriflim Pazarlama da sat fl temsilcili ine bafllad. Coflkun un ilk ifl deneyimi BP Petrolleri A.fi. nin Lojistik ve Lojistik Planlama bölümündeydi. Crowne Plaza zmir deki Bilkentliler Bilkentliler, Bilim Kenti ni birçok sektörde baflar yla temsil ediyor. Turizm ve otelcilik de bu kollardan bir tanesi. Turizm ve Otel flletmecili i mezunlar Funda Bezircilio lu (1990, genel müdür yard mc s ), Kaan Çelik (1996, resepsiyonist), Murat Gönce (1999, ön büro ekip flefi), Tolga Ay (2000, yiyecek ve içecek departman servis bölümü sorumlusu), Pelin Yafla Ö üt (2002, sat fl yetkilisi) ve Buket Kurtgöz (2006, sat fl temsilcisi), Bilkent Üniversitesi nde ald klar e itimi InterContinental Hotels Group üyesi Crowne Plaza zmir Oteli nde de erlendiriyor. Tiyatro Ad na Bu y l Hollanda da düzenlenen Uluslararas Genç Oyun Yazarlar Festivali ne kat lan Türk heyetinde bir Bilkentli de vard : Çi dem Y ld r m (Amerikan Kültürü ve Edebiyat 2005). Genç kalemlerin oyunlar n n de erlendirildi i, atölyelerin ve seminerlerin gerçeklefltirildi i festivalin 2010 da Türkiye de yap lmas planlan yor. Y ld r m, e itimini üniversitemizin Türk Edebiyat Bölümü nde yüksek lisans ö rencisi olarak sürdürüyor. Berk Ertürk Shell & Turcas ta Shell & Turcas n bilgi teknolojileri müdürü Berk Ertürk (Endüstri Mühendisli i 1994) oldu. Eczac bafl da üretim kontrol mühendisli i, Unilever, Deloitte Consulting (ABD) ve KPMG de (ABD) SAP dan flmanl yapm fl olan Ertürk, son olarak Turkcell in kurumsal bilgi teknolojileri proje yönetim ekibinin yöneticili ini yürütüyordu. Elif Güvenen Garanti de Garanti Bankas n n Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama letiflimi birim müdürlü üne, flletme Fakültesi 1996 mezunlar ndan Elif Güvenen getirildi. fl yaflant s na Henkel de marka yöneticisi asistan olarak ad m atan Güvenen, ayn flirkette uluslararas marka yöneticili i ve stratejik grup marka müdürlü ü görevlerini yürüttü. Güvenen, 2003 te marka ve iletiflim müdürü unvan yla transfer oldu u Beko nun, 2005 ten itibaren uluslararas marka ve iletiflim çal flmalar n da üstlenmiflti. talyan Lezzetlerinden Seçmeler M. Tan nce (Bankac l k ve Finans 2004) ve Mehmet Ocakl (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2005), çal flt klar Avrupa Birli i projeleri ve petrol sektörünü b rakarak Pizzeria Trio yla talyan mutfa n stanbul a tafl d lar. flletmelerini kurmadan önce talya ya gidip gözlemlerde bulunan ikili, tan nm fl bir iflletmeciyle iflbirli i yap p sektörün inceliklerini ö renmifl; hatta tafl f r nlar n bile Napoli den smarlam fllar. Malzemelerin ço unun talya dan geldi i S raselviler deki Pizzeria Trio da pizza çeflitlerinin yan s ra ev yap m makarna, salata ve tatl çeflitleri de mevcut. 43

11 Bu Akvaryumda fiiir Var Derinlikler çinden Bilkent Üniversitesi Sualt Kulübü (B LSAT) üyelerinden, Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunlar Haydar Çelik (2003 lisans, 2006 yüksek lisans), M. Can Kerse (2007), Gökçe Balkan (2008), Volkan Aç kel (2008) ve Aykut Alper (Bilgisayar Mühendisli i - 3), üniversitemizin bayra n Antalya ya ba l Tekirova n n dünyaca ünlü dal fl bölgesi Üç Adalar da, denizin 30 metre alt nda dalgaland rd lar. Etkinliklerine geçti imiz y l bafllayan B LSAT hakk nda adresinden bilgi edinebilirsiniz. Farkl Bir Albüm Grafik Tasar m Bölümü 2004 mezunlar ndan Yasemin Aygün Savg, Asl nda Bir Konu Var isimli flark s na bir klip çekerek internette paylaflt ve k sa zamanda genifl bir kitleye ulaflarak bu süreci bir albümle noktalad. Müzik hayat nda Yasemin Mori olarak an lan genç müzisyenin Hayvanlar adl ilk albümü Irmak Plak etiketiyle piyasaya sunuldu. Sözler ile müziklerin Yasemin'e ait oldu u ve ilginç kartonet tasar m yla da dikkat çeken albüm, özgün atmosferiyle dinleyiciyi kendi dünyas na davet ediyor. Yemekler Ondan Soruluyor Alt n Örümcek nternet Ödülleri nde En yi Blog Ödülü nü, flletme Fakültesi 1998 mezunlar ndan Cenk Sönmezsoy kazand. Yüksek lisans için gitti i ABD de yemek dünyas na ilgi duymaya bafllayan ve bu konuya hevesli arkadafllar yla iletiflimini kaybetmemek için Cafe Fernando adl internet günlü ünü oluflturan Sönmezsoy, tarifleri ve önerileriyle k sa zamanda büyük bir okur kitlesine eriflti. Dünyan n dört bir yan ndan ayda 250 bin ziyaretçinin ulaflt Cafe Fernando, önce The New York Times ve The Washington Post ta duyuldu; sonra da San Francisco Chronicle n yemek eki kapa nda yer ald. ABD ve Türkiye deki ifl deneyimleri ertesinde ailesinin flirketinde çal flmaya bafllayan Sönmezsoy, çok fazla olmasa da günlü ünden sponsor gelirleri elde etti ini ve geliflmelerin kendisini tam zamanl yazarl a do ru yönlendirdi ini belirtiyor. flletme Fakültesi 2003 mezunlar ndan Burak Acar, ilk fliir kitab Atefl Akvaryumu nu Pan/Heves Kitapl ndan ç kard. fiiirleri Heves, Mahfil, E, Varl k gibi dergilerde yay mlanan; Altyaz, Koara, sinemadefteri.com, Mahfil, Sanat Cephesi, Patika gibi yay nlarda sinema yaz lar ve fliir üzerine denemeler kaleme alan Acar, bu yap t nda ça dafl yaflam n insana dayatt bunal ma fliirsel düzlemde bir ç k fl ararken, lirikten epi e, biçimcilikten anlat mc l a uzanan bir söylem gelifltirmifl. Bilim Dünyas nda Ses Getirdi Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunu (2001 lisans, 2004 yüksek lisans) ve doktora ö rencisi Bayram Bütün, bilim dünyas nda ç r açacak bir bulufla imza att. Bilkent Üniversitesi Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi nde Prof. Dr. Ekmel Özbay dan flmanl nda yapt çal flmalarla çok daha ucuza yeni nano boyutlu lazerler ve nano fl k kaynaklar yap labilece ini gösteren Bütün ün elde etti i sonuçlar, dünyaca ünlü Nanotechnology dergisinin Nisan 2008 say s nda yay mland. Bütün; kans z ameliyatlar, lazerle yara iyilefltirme, böbrek tafl tedavisi, diflçilik gibi çeflitli sa l k alanlar nda, yüksek çözünürlüklü projeksiyon ekranlar nda, DVD lerde, hologramlarda ve daha birçok teknolojik uygulamada farkl renklere sahip ekonomik lazerlere ihtiyaç duyuldu unu, projedeki di er araflt rmac larla bu do rultuda hem düflük maliyetli hem de farkl renklerde lazer yapabilmek için nanoteknolojiyi kullanarak yüksek performansl LED leri ( fl k yayan diyot) ve sentetik organik polimerleri bir araya getirdiklerini aktard. 44 Dinamik Bir Kariyer Uluslararas liflkiler Bölümü 2003 mezunlar ndan Cank z Alper, Nike Türkiye ye bölge sat fl temsilcisi oldu. Alper, London School of Economics ten ald Avrupa Birli i Politikas yüksek lisans derecesinden sonra Bilkent Cyberpark ta ifl gelifltirme uzman olarak çal flmaya bafllam fl; iki y l boyunca da Siemens in T p Çözümleri bölümünde bölge ticari sorumlusu unvan yla görev yapm flt.

12 Finansta Zirveye Do ru HSBC Bank A.fi. nin finansal kontrol genel müdür yard mc l na, flletme Fakültesi 1996 mezunlar ndan Neslihan Alankufl Erkazanc getirildi. fl yaflam na Arthur Andersen da ad m atan Erkazanc, yedi y l önce finansal planlama müdür yard mc s olarak girdi i HSBC Bank A.fi. de son olarak finansal planlama grup baflkanl görevini yürütüyordu. Johns Hopkins e Geçti Bir Film, ki Bilkentli Bir Kaç fl Öyküsü Grafik Tasar m Bölümü 1998 mezunlar ndan Özlem Ölçer, ilk kiflisel sergisini After the After Hours ad yla stanbul Play Studio'da açt Eylül tarihleri aras nda gerçekleflen sergide Ölçer'in çeflitli çizim çal flmalar n n yan s ra üç boyutlu karakter tasar mlar da vard. Yap tlar n "flehirde yaflayan do a afl bir insan n zihninden kaçmaya çal flt ifller" olarak yorumlayan Ölçer, belirli bir konu üzerine yo unlaflmad n, sanatseverlerle geçmiflten bugüne getirdi i ürünlerinin bir toplam n paylaflt n belirtiyor. 45. Antalya Alt n Portakal Film Festivali nden befl ödülle (En yi Kad n Oyuncu, En yi Görüntü Yönetmeni, En yi Kurgu, En yi Laboratuvar, En yi Makyaj ve Saç Tasar m ) dönen Vicdan adl filmde iki Bilkentli de vard. Tiyatro Bölümü 1998 mezunlar ndan Murat Han n ana karakterlerden Mahmut u, ayn dönemden K. Sinan Demirer'in ise bir taksi floförünü canland rd filmin yönetmeni Erden K ral d. Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1991 mezunlar ndan Doç. Dr. Hülya (Kuzucu) Eraslan, Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün akademik kadrosuna kat ld. Oyun kuram n n siyaset ekonomisi ve finans alanlar na uygulamalar hakk nda araflt rmalar yürüten Dr. Eraslan, Temmuz 2008'de bafllad yeni görevinden önce Pennsylvania Üniversitesi ndeki Wharton School un Finans Bölümü'nde sekiz y l yard mc doçentlik yapm flt. stikrarl Bir fl Yaflant s Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 2000 mezunlar ndan Volkan Kutbay, Cansev Makine-Bilgisayar ve G da San. Tic. Ltd. fiti de yaklafl k sekiz y l çal flt ktan sonra flirketin ortaklar ndan oldu. Kutbay, konfeksiyon sektöründen sonra biliflim alan na da yaz l m ve donan m kollar ndan yay lan bir firmada yer almaktan memnuniyet duydu unu belirtiyor. Kutbay n efli Burcu Kutbay (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) ise THY de kabin amiri olarak görev yap yor.. 45

13 fl Dünyas ndaki Bilkentliler Bulufluyor fl dünyas ndaki Bilkent Üniversitesi mezunlar, art k bir internet portal üzerinden de haberleflebiliyor: Mezunlar n birbirleriyle sektörler temelinde iletiflime geçmesi ve ifl potansiyellerini art rmas hedefiyle Asl han Yazan n (Turizm ve Otel flletmecili i 1999) sahibi oldu u Aslihan.Net nternet Hizmetleri flirketi taraf ndan kurulan fl'te Bilkentliler, k sa zamanda yo un ilgi görerek 300 üyeye ulaflt. Üyelik s ras nda herhangi bir ücret istenmeyen, mezunlar n çal flt klar ya da sahibi olduklar flirketler hakk nda bedelsiz reklam verebildi i portala, sektörlere dair hizmet arz-talepleri ve etkinlik duyurular eklenebiliyor. Üyelerin birinci buluflmas n n baflkentte gerçekleflti ini söyleyen Yazan, ilk sektör toplant s n n Ankara da sat fl ve pazarlama, stanbul da ise T-Bank Genel Müdür Yard mc s Doruk Parman n (MBA 1994) konuflmac olarak kat l m yla ekonomik kriz hakk nda düzenlendi ini belirtiyor. Dans Eden Heykeller Türkiye nin en genifl kapsaml sanat fuarlar ndan Contemporary stanbul da bir Bilkentli de vard : Asl Kutluay (Grafik Tasar m 1994 yüksek lisans) Ekim tarihleri aras nda Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray nda gerçekleflen etkinlikte Kutluay n heykel ask lar da sergilendi. Kutluay, sanat ve tasar m estetik ve ifllevsellikle birlefltirdi i Dance & Dance bafll kl bu sergisinde Latin danslar ndan isimler tafl yan ve bir insan boyuna yaklaflan demir heykelleriyle sanatseverlerin karfl s na ç kt. Kutluay n yap tlar, sanat yönetmenli ini yapt Bilkent Center Sanat Soka nda da görülebilir. Baflar l Bir Yönetici: F. Türkay Oktay Operasyonel kiralama alan nda dünyan n öncü kurumlar ndan LeasePlan' n Türkiye genel müdürlü üne F. Türkay Oktay (MBA 1993) atand. Çal flma yaflant s na Türk Telekom da bafllayan Oktay, kariyerini çeflitli bankalar n hazine, varl k yönetimi ve fon yönetimi bölümlerinde sürdürdü. Oktay, yeni görevinden önce Ak Yat r m ve Derindere Otomotiv de genel müdürlük yapm flt. Siyasal Tarihimize Özgün Bir Yaklafl m Siyaset Bilimi Bölümü 2004 mezunu ve doktora ö rencisi Ozan Örmeci, Güncel Yay nc l k tan ç kard ikinci kitab ttihat ve Terakki'den AKP'ye Türk Siyasal Tarihi nde Türk siyasal hayat ndaki temel konular n yan s ra arka planda kalm fl baz olay ve kiflileri kendi perspektifinden inceliyor. Örmeci nin Elips Kitap etiketli ilk kitab Popüler Kültür de 2008 tarihini tafl yor. De iflik Bir Sektör, Yeni Bir Kitap 46 zim Bozada (Turizm ve Otel flletmecili i 1998) ve Yener Atakan (Uluslararas liflkiler 1998), Türkiye den 97 otele yer verdikleri HIP & Butik Oteller - Sanat bafll kl bir kitaba imza att lar. Hem Türkçe hem ngilizce bilgilerin yer ald kitaptaki otelleri, kurucusu olduklar adl sitede yer alan 250 yi aflk n iflletme aras ndan seçen ikili, sanatla ilgili içeri i ise ressam Mehmet Güleryüz, foto raf sanatç s Mehmet Günyeli ve sanat galerisi yöneticisi Rabia Çapa ile yapt klar söyleflilerle oluflturmufllar. Giriflimlerine 2005 te u kurarak bafllayan Atakan ve Bozada, sektördeki deneyimlerini bir butik otel açarak taçland rmay hedefliyor.

14 Uzmanl k Alan Geniflliyor Bar fl Nurlu (Endüstri Mühendisli i 2003 lisans, 2006 yüksek lisans), Best Buy Türkiye nin talep planlama yöneticisi oldu. Nurlu, BOTAfi ta Bakü- Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi e itim uzman ve BOTAfi International Limited de finans uzman olarak görev ald ktan sonra planlama uzman unvan yla Organik Kimya San. ve Tic. A.fi. ye girmifl ve flirketin Rotterdam fabrikas planlama faaliyetlerini yürütmüfltü. Garanti Teknoloji de Bilkent Rüzgâr Firmalara teknoloji ve biliflim alanlar nda hizmet ve dan flmanl k veren Garanti Teknoloji nin bir özelli i de kadrosunda Bilkent Üniversitesi mezunu 34 çal flan olmas. flte Garanti Teknoloji de çal flan Bilkentliler: Bilgisayar Mühendisli i Bölümü mezunlar Ahmet Hakan Karamanl (1992), Atalay Tan fl (1993), Fatih Bektaflo lu (1993), fiahin Dalbudak (1995), Hakan Bali (1995), Taner Tatar (1996), Ali Alç (1997), Esra Sat ro lu (1999), Umut Arslan (1999), Ça atay Köso lu (2000), fiahin Ömer Karagöz (2000), fiükriye Hilal Emeksiz (2001), Onur A n (2002), Evren fiahin (2002), Y ld z Balatürk Erkan (2003), Ahmet K z l (2006), Emre Karaaslan (2007), Özerk Yavuz (2007), Hayrican Piflkin (2007), Selim Akdere (2008), Sedef Özlen (2008); Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Bölümü mezunlar Cenk lgün (1996), Burak Özgür (2008), Salahattin Sami Güzel (2008); Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Bölümü mezunu Ozan Solmaz (1999), Endüstri Mühendisli i Bölümü mezunlar Köksal Büyükelyas (1997), Devrim Uyan k (1999), Rafet Y ld r m (1999); flletme Fakültesi mezunlar Tu çe Acar (2005), Kerem Karfl l kl (2006); flletme Bilgi Yönetimi Bölümü mezunlar Ça la Aksu (2005), Burcu Çolak (2006). Modern Dünyaya Farkl Bir Bak fl Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1997 mezunlar ndan Özgür Taburo lu nun Dünyevi ve Kutsal: Modernlerin Maneviyat Aray fllar adl kitab Haziran 2008 de okurla bulufltu. Metis Yay nlar ndan ç kan yap t, kültürel antropolojiye iliflkin farkl aç l mlar sunuyor; kutsall k ve dünyevili i, genel inan fl n aksine, etkileflimli ve iç içe geçebilen kavramlar olarak anlat yor. Taburo lu; Protestanl k, Rönesans, bat l inançlar, anatomi, dinsel resimler, hat ve nak fl, tasavvuf ve mistisizm gibi temalardan Georges Bataille, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Maurice Merleau-Ponty, Luce Irigaray gibi düflünürlere uzanarak ça dafl dünyadaki kutsall k aray fllar n irdeliyor. Mezunlar Merkezi Bilkentlileri Buluflturdu Deloitte a Yeni Ortak Ahmet Günefl Sö ütlüo lu ( flletme 1994), dünyaca ünlü dan flmanl k flirketi Deloitte un yeni Vergi Hizmetleri orta oldu. fl hayat na Pannell Kerr Foster da bafllayan Sö ütlüo lu, Deloitte a 1995 te vergi asistan olarak girmifl, y llar aras nda Schlumberger Oilfield Australia Pty Ltd. de çal fl rken Curtin University of Technology de yüksek lisans yapm fl ve Deloitte stanbul ofisine vergi müdürü olarak dönmüfltü. fl Yaflant s n ABD de Sürdürüyor Üniversitemizin Mezunlar Merkezi, yaklafl k 120 mezunu Küresel ve Finansal Çalkant lar n Efli inde Türkiye bafll kl panelde bir araya getirdi. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Do ramac n n da kat l m yla Bilkent Otel ve Konferans Merkezi nde düzenlenen panelin konuflmac lar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Baflkan Yard mc s Dr. Erdem Baflç [MBA 1990, ktisat 1995 (doktora)], ktisat Bölümü ö retim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Refet S. Gürkaynak ( ktisat 1996) ve Erkunt Sanayi A.fi. Sat nalma Müdürü Ahmet Nalbur ( flletme 1991) idi. Bilkentliler, benzer organizasyon önerilerini Mezunlar Merkezi ne adresi arac l yla iletebilir. 47 Uluslararas liflkiler Bölümü 2001 mezunlar ndan Do a Kayalar, New York'ta Türkiye'nin Birleflmifl Milletler nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki lkin'in asistan olarak çal flmaya bafllad. Indiana Üniversitesi School of Public and Environmental Affairs'taki yüksek lisans ndan sonra akademik çal flmalar na ayn üniversitede devam eden ve International Studies Association da proje asistanl yapan Kayalar, Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde giriflimcilik alan nda araflt rmalarda da bulunmufltu.

15

16 2003 Serkan Ünal - flletme stanbul da Timberland de üretim müdür yard mc s. Hakan fiahin - MBA Ankara da Ranova nflaat Turizm Ltd. fiti nde müdür Esra Kayhan Düzgün - Ticaret ve Yönetim Samsun da Nestle Türkiye G da San. A.fi nin Sat fl dare Bölümü nde asistan. Asl Çatay - Arkeoloji ve Sanat Tarihi TRT Ankara Televizyonu E itim ve Kültür Program Müdürlü ü nde yönetmen yard mc s. Erkan Karakütük - MBA zmir de Alltech Biotechnology Turkey in mali ifller müdürü. Kemal Burak Özgirgin - Bilgisayar Mühendisli i Burcu Akçay (Turizm ve Otel flletmecili i 2005) ile 8 Kas m'da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Ayhan Koç - ktisat Ankara da Sermaye Piyasas Kurulu nda uzman. Seçil Demirci - Mütercim-Tercümanl k Ankara da A+ Uluslararas Çeviri Hizmetleri Ltd. fiti. nde flirket müdürü ve yeminli mütercim tercüman. Gökalp Çelik - Moleküler Biyoloji ve Genetik Nesrin pçi ile 9 Temmuz da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Fatih Kölmek - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da T.C. Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu nun Elektronik Daire Baflkanl nda enerji uzman yard mc s. Fatih Cengiz Aygül - Kimya K rklareli de Eczac bafl Zentiva Sa l k Ürünleri nde Ar-Ge uzman. Nazl Benlio lu - Grafik Tasar m Yaflar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nde araflt rma görevlisi. Yaman Onur Türker - flletme Bilgi Yönetimi zmir de Tesco Kipa n n Sat n Alma Bölümü nde sat n alma sorumlusu. S. Burcu Betoner - Turizm ve Otel flletmecili i Birleflik Arap Emirlikleri nde Park Hyatt Dubai'nin Sat fl ve Pazarlama Bölümü nde sat fl müdürü. Aykut Ünal - Uluslararas liflkiler Ankara'da T.C. D fliflleri Bakanl 'n n Güney Asya Dairesi'nde çal fl yor Hale Temiz - Muhasebe Bilgi Sistemleri Ankara da Intel Corporation UK nin Türkiye genel müdür asistan. Beril Uçurum - Uluslararas liflkiler Ankara da Denizbank Orta Anadolu Bölge Müdürlü ü nün Ticari Pazarlama Bölümü nde portföy yöneticisi. Seyit Kuyucu - Endüstri Mühendisli i stanbul da Vektora Biliflim Teknolojileri nde dan flman. Mahmut Bocal - Kimya Ankara da T.C. Çevre ve Orman Bakanl n n Kimyasallar Yönetimi Dairesi Bölümü nde uzman yard mc s. Ümit Çetin - Bankac l k ve Finans stanbul da Hayat Holding in Denetim Direktörlü ü nde iç denetçi. Raflid Erkam Türkmen - Endüstri Mühendisli i Kocaeli de Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.fi de üretim mühendisi. Selin Gülden - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m talya da Degw Italia da iç mimar. Erhan Çetin - Muhasebe Bilgi Sistemleri stanbul da Club Med de muhasebeci. Emre Polat - flletme Merve Betül Uzun ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Meriç Orhan - flletme stanbul'da Yap ve Kredi Bankas Genel Müdürlü ü Kredi Kartlar Yönetimi'nde pazarlama ekip yetkilisi. Hakan Gürel - Bilgisayar Mühendisli i stanbul'da Türkiye fl Bankas Genel Müdürlü ü'nün Bilgi fllem Müdürlü ü'nde yaz l m uzman. Burcu Koçali - Bankac l k ve Finans stanbul'da Bank Asya Genel Müdürlü ü'nün Kurumsal Pazarlama Bölümü'nde uzman Emine ncesu - Siyaset Bilimi Ankara da Vak fbank' n Bireysel Bankac l k Pazarlama Müdürlü ü nde uzman yard mc s. Merve Kuruo lu - flletme Bursa da ING Bank A.fi. nin Ticari Pazarlama Bölümü nde yetkili yard mc. Süleyman Eren Do an - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Aselsan A.fi. nin SGSTM Bölümü nde mühendis. O uzhan Örnek - Uluslararas liflkiler stanbul da Swissotel The Bosphorus'ta insan kaynaklar yönetici asistan. Karalyn Eide - Uluslararas liflkiler (YL)* Forrest Watson [Uluslararas liflkiler 2007 (YL)] ile 4 Ekim de evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Lerzan Tunçalin - Bankac l k ve Finans Ankara da Türk Ekonomi Bankas nda ticari portföy yetkili yard mc s. Günce Güres - ktisat stanbul'da Deloitte'ta denetçi. H. Merve Toker - ktisat stanbul da Akbank' n Ticari Bankac l k Bölümü nde ticari müflteri iliflkileri yönetici yard mc s. Can Ülkü - ktisat stanbul da Türkiye Halk Bankas A.fi. nin Yat r mc liflkiler Bölümü nde uzman yard mc s Çi dem Ölmez - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da Arcora Mimarl k ta iç mimar. Nur Gül Arslan - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bursa da Arslanlar A.fi de yönetim kurulu baflkan. Hakan Acar - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara'da Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi'de çal fl yor. Deniz At lgan - Hukuk Ankara da Ersoy Hukuk Bürosu nda avukat. * Yüksek lisans Orhan Evren Cihan - Uygulamal ngilizce -Türkçe Çevirmenlik Temmuz ay nda vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. 49

17 De erli Mezunlar m z, Bilkent Üniversitesi Yay n Birimi taraf ndan haz rlanan Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için mezun kimlik kart na sahip olman z gerekmektedir. Ücretsiz bir hizmet olan bu kart edinmek istiyorsan z adresinde yer alan bilgi güncelleme bafll ndaki formu doldurabilirsiniz. Bu formu derginin son sayfas ndaki iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi nden Filiz Güleryüz e 2 foto raf n z (bask veya dijital) ile göndermenizi rica eder, kay tl bilgilerinizi güncellemek için de Mezunlar Merkezi ne ulaflabilece ininizi bildirmek isteriz. Altur Seyahat ve Turizm A.fi, Bakanl klar-ankara da yurtiçi ve yurtd fl uçak biletlerinde nakitte %4,2, kredi kart nda %3,8 indirim, Grand Hotel Kurdo lu, Kufladas -Ayd n da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Ottamanthermalpalace Otel, Antakya da konaklama ve restoranda nakitte %10 indirim, Ankara Atlanta Hotel, K z lay-ankara da konaklamada nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Crowne Plaza zmir Oteli nde nakitte ve kredi kart nda %25 indirim, Yamaç Turizm, Bakanl klar-ankara da yurtiçi turlarda %5, yurtd fl turlarda %3, otel rezervasyonlar nda %5 indirim, En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da özel indirim, Fora Apart Otel, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Rubi Hotel, Alanya-Antalya da konaklamada ve spa da %10 indirim, Taksim Gönen Hotel, Taksim- stanbul da özel indirim, Grand Hotel Haliç, stanbul da nakitte %35, kredi kart nda %35 indirim, Hotel Montania, Mudanya-Bursa da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Anemon Otel, Kahramanlar- zmir de nakitte ve kredi kart nda %40 indirim, The Marmara Antalya Oteli, Eski Lara Yolu-Antalya da %10 indirim, The Marmara Pera Oteli, Beyo lu- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara da %25 indirim, Gazi Park Hotel, Sö ütözü-ankara'da nakitte ve kredi kart nda kap fiyatlar üzerinden %50 indirim, Limak Ambassadore Doutique Hotel, Gaziosmanpafla- Ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti., Elmada - stanbul da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da nakitte %2, kredi kart nda %1 indirim, Tüm Tour Yat flletmecili i, Marmaris-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, Mu la da 7 günlük konaklamada 6, 14 günlük konaklamada 12 günlük ödeme flans, spa da her 60 dakikal k masaj ve terapi için 30 ek dakika ücretsiz, fiamdan Etiler Cliffhanger gece kulübünde %10 indirim, Begonya Otel, Alanya-Antalya da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, 50 G da ve E lence Domino s Pizza, Bilkent-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Sevilla Turizm Ticaret Ltd. fiti. (Atakule Kubbe Restaurant, Atakule Ufo Cafe Bar ve Atakule Dönen Restaurant) Çankaya-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Bal kç Restaurant Ali R za nin Yeri, Bodrum-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Köflebafl Restaurant, Dalyan- stanbul da %10 indirim, Miri Ev Yemekleri ve Davet Organizasyonlar, Çankaya- Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Med G da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Balgat- Ankara da 5-30 kiflilik tabldot serviste nakitte %2, 30 kifli üzerinde %4 indirim, Bal k Restaurant, Alanya-Antalya da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Vista Di Mare talyan Restaurant, Alanya-Antalya da nakitte%15, kredi kart nda %10 indirim, Cafe Crown Arjantin, G.O.P-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Teps Restaurant & Bar, Çayyolu-Ankara da bar, restoran ve VIP oda hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Reklam, Organizasyon, Yay nc l k ve Foto rafç l k Morajans Reklamc l k, Matbaac l k Tic. Ltd. fiti., K z lay-ankara da grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda nakitte %10, ticari ilanlarda nakitte %5 indirim, Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi- Bursa da matbaa malzemelerinde %10 indirim, Graphoz-Dim Reklam Foto raf Tan t m Hiz. Tur. San. Tic. Ltd. fiti., Kavakl dere-ankara da tam reklam ajansl, bas l ve görsel tasar m, foto raf çekimi ve internet sitesi tasar m nda nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, nternet ve Bilgisayar Cansev Makina Bilgisayar G da Tic. Ltd. fiti., S hhiye Ankara da bilgisayar kurulumu, orijinal yaz l m yükleme, donan m ve yaz l m hatalar n n giderilmesi, aile tipi dikifl makinelerinin tamiri ve bak m, sanayi tipi dikifl makinelerinin tamiri ve bak m nda nakitte % 50 kredi kart nda %10 indirim,

18 E itim ve Dan flmanl k Active English, Bakanl klar-ankara da, genel dil programlar tam ücret üzerinden ngilizce, spanyolca, Almanca, talyanca, Çince, Rusça, akademik programlar ile TOEFL, TOEIC, KPDS, conversation s n f nda nakitte %10, kredi kart nda %7 indirim, Dilhem Özel E itim ve Dan flmanl k Hiz. Tic. Ltd. fiti., Antalya da haf za teknikleri destekli yabanc dil kurslar nda nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Apex Business Academy Markas ile Portföy Özel E itim Dan flmanl k Ltd. fiti., Konak- zmir de e-d fl ticaret uzmanl k e itimi sertifika program nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, zgören&ak n, Bakanl klar-ankara da profosyonel e itim becerileri, beden dili, tak m çal flmas, sunum teknikleri, etkili iletiflim, avcunuzdaki kelebek sat fl teknikleri, sat flta beden dili, d fl ticaret ve finansta nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, CLA E itim ve Dan flmanl k Hiz. Bas n Yay n Tur. San. ve Tic. Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %10 indirim, Desk letiflim Dan flmanl San. Tic. Ltd. fiti., fiiflli- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Royal E-D fl Ticaret Akademisi, Çankaya- zmir de nakitte %5, kredi kart nda %5 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara ve stanbul da üniversite baflvurular nda nakitte %25, dilokullar ndan hizmet bedeli al nmayacakt r, Best English Language School, K z lay-ankara'da nakitte %10 indirim, Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama Ltd. fiti., K z lay-ankara da nakitte %10 indirim, yurtd fl e itim baflvurusu ve dan flmanl k ücreti al nmayacak, Poseidon Yurtd fl E itim Dan flmanl, Kavakl dere- Ankara'da yurtd fl dil okullar, üniversite yerlefltirme hizmetleri, yurtd fl yaz kamplar, çal flma-seyahat programlar ve staj programlar nda nakitte %5 indirim; dan flmanl k ücreti al nmayacak, Büyüteç Anaokulu, Çankaya-Ankara da e itim hizmeti, okul grubu, etüdde nakitte ve kredi kart nda %15 indirim, Advance Yurtd fl E itim, Taksim- stanbul da Bilkent Üniversitesi mezunlar veya 1. dereceden yak nlar na tüm yurtd fl e itim programlar na %5 indirim, Sa l k ve Kiflisel Bak m Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da Bilkent Üniversitesi mezunlar ve birinci dereceden akrabalar na nakitte %10 indirim, Akpol T p Merkezi, Balgat-Ankara da nakitte %25 indirim, Akropol Hastanesi, Balgat-Ankara da nakitte %25 indirim, Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere- Ankara da manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi ve dijital röntgende nakitte ve kredi kart nda %30 indirim, Gülbahçe Optik, Gülbahçe-Bursa da nakitte %25, kredi kart nda %20 indirim, 51 Jineklinik, Kavakl dere-ankara da, muayene, gebelik ve do um takibi, infertilite ve onkolojik jinekolojide nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Berk Biorezonans Terapi Merkezi, K z lay-ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Oksi Art Medikal Estetik ve Güzellik Merkezi, Ulus- stanbul da tüm hizmetlerde nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Estelazer, Gaziosmanpafla-Ankara da lazer epilasyon, cilt bak m, bölgesel incelme ve s k laflma, dermatolog muayenesi, varis tedavisi, k lcal damar tedavisinde nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim (taksitli kampanyalar hariç), Allen Carr s Easyway to Stop Smoking, Çankaya- Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Gengym Health & Fitness Club, fiaflk nbakkal- stanbul da fitness merkezine üyelikte nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, WOF - World of Fitness, Kozyata - stanbul da fitness merkezine üyelikte nakitte %25 kredi kart nda %20 indirim, ç Mimarl k, Mobilya ve Dekorasyon Flekssit Büro Mobilyalar A. fi., Siteler-Ankara da tüm ürünlerde nakitte %40, kredi kart nda %35 indirim, Mas Ofis Mobilyalar, A. Öveçler-Ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Akva Mobilya ve nflaat San. Tic. A.fi, Ümraniye- stanbul da nakitte %6 indirim, Giyim ve Tekstil Aliye Tekstil Ürünleri Pazarlama Tic. San. Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Karum Abiye by P nar, Kavakl dere-ankara da nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 indirim, Turuncu, Alanya-Antalya da nakitte ve kredi kart nda %25 indirim, Nüans Moda, Çankaya-Ankara da gelinlik, niflanl k, abiye, damatl k ve kifliye özel tasar mda nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Jeyteks Tekstil San. ve D fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent- stanbul da nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da tüm hizmetlerde %10 indirim, Ifl k Turizm Oto Kiralama, Antalya da Antalya ve çevresi araç kiralamada nakitte %10, kredi kart nda %10 indirim, Aydo anlar Otomotiv San. ve Tic. Ltd. fiti. Güvercinlik- Ankara da Mercedes marka ve hafif ticari araçlara kaporta ve boya hizmetinde iflçilikte %10, yedek parçada %5 indirim, Salih Sayar Otomobil Tic. Ltd. fiti., Yozgat ta oto servis ücretlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 iflçilik, %5 yedek parça indirimi,

19 Lets Otomobil Kiralama, fiiflli- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Tunal Sürücü Kursu, Ankara da nakitte ve kredi kart nda %20 indirim, Öz Nida Sürücü Kursu, Çankaya-Ankara da nakitte %12, kredi kart nda %10 indirim, Nakliye ve Lojistik Palmiye Uluslararas Tafl mac l k ve Loj. Hiz. A. fi., Ataflehir- stanbul da yutiçi ve ev eflyas, yurt d fl ev eflyas, gümrükleme, paketleme ve tüm nakliye hizmetlerinde nakitte % 10 indirim, Lojitek Lojistik Teknolojileri ve Dan flmanl k San. Tic. Ltd. fiti., Taksim- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %10 indirim, Alper ve Sönmez Uluslararas Nakliyat ve Gümrükleme Tic. Ltd. fiti. Y. Ayranc - Ankara da, flehiriçi ve flehirleraras nakliye, depolama ve gümrükleme hizmetlerinde %10, uluslararas nakliye hizmetlerinde %5 indirim, Sanat, Müzik ve Kurslar Tülay Uyar Prodüksiyon ve Müzik E itim Merkezi, Taksim- stanbul da ses, enstrüman (piyano, keman, gitar, flüt, klarnet), müzikal ve caz e itiminde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Mavi Müzik Organizasyon, Gaziosmanpafla-Ankara da özel davet ve organizasyonlar, orkestra, ses ve fl k sistemleri kiralama ve sanatç menajerli inde nakitte %20 indirim, Tablo ve Çerçeve Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da resim atölyesinden seçilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 indirim, Kuyumculuk ve Hediyelik Eflya Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü- stanbul da nakitte %20, kredi kart nda %15 indirim, Çocuk Etkinlikleri Sihirli Kap Çocuk Oyunlar fll. Ltd. fiti., fiaflk nbakkal- stanbul da saatlik oyun, oyun grubu, do um günü partisi ve yiyecek-içecek hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda %10 indirim, Di er Kampüse giriflte kolayl k ve arabas olan mezunlar m za ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar m z araç pullar n mezun kimlik kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek üniversitemizin Sivil Savunma ve Güvenlik Müdürlü ü nden alabilir. Ankara d fl ndaki Bilkentliler, Mezunlar Merkezi ne baflvurarak araç pullar n adreslerine isteyebilir.), Kariyer Merkezi nin hizmetlerinden yararlanma olana, Bilkent Kütüphanesi'nden kitap almada kolayl k, Mezunlar Merkezi ne kay tl tüm mezunlara Dergi Bilkent in ücretsiz olarak gönderilmesi, Ö renci Yurtlar Spor Salonu nu (ücretli) ve Merkez Spor Salonu nu (ücretsiz) kullanma olana. [Mezunlar m za avantajlar sunan ve Di er bafll n n üzerinde yer alan firmalar n dahil oldu u Üye flyeri Projesi, Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derne i nin (B LMED) ortak çal flmas d r. Dolay s yla, Mezunlar Merkezi nce verilen mezun kimlik kart na sahip Bilkentlilerin yan s ra üyelerine derne in gönderdi i B LMED kimlik kart na sahip olan mezunlar m z da bu projeden faydalanabilmektedir.] Gümrük Müflavirli i Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti. Nilüfer- Bursa da Bursa, stanbul, Band rma, zmir, Derince, Çanakkale gümrüklerinde nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti., Alsancak- zmir de nakitte %30, kredi kart nda %20 indirim, Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Ticaret Ltd. fiti., Çankaya- Ankara'da trafik sigortas, ferdi seyahat sa l k sigortas ve deprem sigortas hariç tüm hizmetlerde nakitte ve kredi kart nda %5 indirim, Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye- stanbul da nakitte ve kredi kart nda, tüm kasko sigortalar nda, ev sigortalar nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa l k sigortas nda %10, elektronik cihaz sigortalar nda %5 indirim, Peyzaj ve Kentsel Tasar m Fay Kentsel Tasar m, Peyzaj, Harita Dan flmanl k ve Müflavirlik, Küçükesat-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 indirim, 52 Bilgi için: Filiz Güleryüz Bilkent Üniversitesi Mezunlar Merkezi Bilkent/Ankara/Türkiye Tel. : +90 (312) Faks : +90 (312) E-posta :

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı 12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır Bodrum un Gümüşlük beldesinde gerçekleştirilen

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ : ERGÜN KAĞITÇIBAŞI : BURSA DOĞUM TARİHİ : 01 / 01 / 1934 ÖĞRENİM DURUMU : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK İşletmeleri A.Ş., Ares Çimento A.Ş., Tunçkül A.Ş. ve Bursa Beton A.Ş. nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aynur Can Doğum Tarihi: 15 Mayıs 197 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996 Kamu Yönetimi

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y.

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y. 1. Adı Soyadı: Ali Kılıç 2. Doğum Tarihi: 01.07.1968 3. Ünvanı: Yrd.Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Grafik Tasarım Long Island

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI ETKİNLİĞİN Bitiş Tarihi SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER ve VIDEO KONFERANS

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

KARİYER günleri. 16-17 Nisan 2010. Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

KARİYER günleri. 16-17 Nisan 2010. Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü NDS KARİYER günleri 16-17 Nisan 2010 Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16 Nisan Cuma 2010 SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 9.30-11.00

Detaylı

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Genel Müdürü Hatice Türkel bir açıklama yaparak kış etkinliklerini şöyle sıraladı: Bu hafta sonu ( 4 Mart) TED Koleji ve yerli grup olarak

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı