Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:"

Transkript

1 OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. BAYÝ MÜRACAATLARI ÝÇÝN: ÞABAN KILINÇ Bayi Koordinatörü Gsm Gsm Memleket ÞUBAT TL MEBA MALÝ YORUM MEMLEKET GAZETESÝNÝN ÖZEL ÝLAVESÝDÝR. OKURLARIMIZA ÜCRETSÝZDÝR. 33.YIL T Ý C A R E T V E MEMLEKET EKONOMÝK BASIN AJANSI EKONOMÝ - POLÝTÝKA - AKTÜALÝTE - ÝÞ DÜNYASI - YATIRIM - FÝNANSMAN - ÖZELLEÞTÝRME - YABANCI SERMAYE - KOBÝ HABERLERÝ Tanýtým sayýmýzla karþýnýzdayýz, Moda deyimle REEL SEKTÖRÜN GAZETESÝ ÇOK YAKINDA... SÝZLERLE. Ýþte Gerçek KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR Çin Mallarý Kasýp Kavuruyor, Bu Haksýz rekabete, Anti dampinge Kim Dur diyecek? Sorumlular Nerde? Sanayiciler bu durumdan Çok þikayetçi... Her 100 oyuncaðýn 95 i, 100 armatürün 76 sý, 100 gözlüðün 45 i, 100 halýnýn 25 i, 100 klimanýn 50 si Çin malý. 30 SEKTÖR ÇÝN MALLARININ ÝSTÝLASINA UÐRADI. Çin firmalarýnýn devlet destekli olmasý, sendikal haklarýn yokluðu, düþük ücret, düþük vergi, marka hýrsýzlýðý ve kopyalama gibi önemli haksýz rekabet unsurlarýnýn varlýðý Çin mallarýnýn maliyetini düþürüyor, fiyat cazibesi yaratýyor. Ancak Çin mallarýnda kaliteden ve dayanýklýlýktan söz etmek mümkün deðil. Bu yüzden Çin malý almanýn astarý yüzünden pahalýya geliyor. OKURLARIMIZA Memleket Ticaret ve Sanayi Rehberini Neden Yayýnlanýyoruz? Çünkü, Çýkýþ Sanayide, Ticaret te. Türkiye Üretimsiz, Verimsiz bir Ülke Olamaz Tüketici tercihini cebine bakarak yaptýðý için hem vatandaþ hem devlet alýrken de satarken de kaybediyor. Bununla baþ etmenin yolu üretimi artýrmadan geçiyor. Türkiye de üretim destekleme politikasýnýn yeniden ele alýnarak sanayicilerin vergi, yatýrým ve enerji maliyetlerinin düþürülmesi gerektiðinin þart olduðu kesin. 9. sayfada Öncelikle herkese bu yeni yayýnýmýzýn ilk örnek sayýsýyla Merhaba Yýldýr yayýncýlýk yapan bir kuruluþ olarak Biz bu ülkede fýrsat eþitliðinin olmadýðýndan, gelir daðýlýmýndan, ayrýmcýlýk kayrýmcýlýklardan, yalan ve dolanlardan, suiistimallerden, yolsuzluk ve hortumlardan bu ülkeye hiçbir fayda gelmeyeceðini, bunlarýn olmamasý konusunda hep yazdýk, ikaz ettik, bunlarý dile getirdik. 3. sayfada TÝCARETÝN LOKL OKOMOTÝFLERÝ: OMOTÝFLERÝ: Dünya þehri Ýstanbul da, biri 2000 yýllýk diðeri çiçeði burnunda açýlalý sadece 10 yýl oldu, ama klasmanýnda Dünyanýn En büyükleri: Ýstanbul un devasa gerçek ticaret yapýlarý. Ýstanbul un ve Türkiye nin reel ekonomisi buralardan baþlýyor, buralarda hayat buluyor. 15 Milyon nüfusu, tarihten gelen misyon ve ticaretiyle gerçek bir dünya kenti Ýstanbul. Türkiye milli hasýlasýnýn % 65e yakýný burda dönüyor. KAPALIÇARÞI VE PERPA Ticaret Merkezi Her iki Ticaret Merkezi de Dünyada eþi ender bulunan yapýlar. Kapalýçarþý Roma dan Bizanstan Osmanlýdan bu yana Ýstanbul un ilgi odaðý ticaretin ana merkezi olmuþ. PERPA ise dünyanýn monoblok gövdeli en büyük Ticaret Merkezi 669 BÝN m² Bu sayýda Konuðumuz PERPA Yön.Kur. Baþkaný MÝTHAT YÜMLÜ: Bugünden birþey yapmayanlarýn geleceði yoktur. 6. sayfada

2 2 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 Tapu engeli aþýldý, satýþlar baþlýyor. Emek Ýnþaat ve Ýþletme AÞ Genel Müdürü Temel Hamzaoðlu, Türkiye Ticaret ve Alýþveriþ Merkezi yapýlmak üzere satýþa sunulan TBMM Milletvekili Lojmanlarý'nýn satýþýndaki tapu engelinin aþýldýðýný belirterek, iþyerine dönüþtürülecek olan lojmanlar için 607 adet tapu hazýrlandýðýný, satýþlarda patlama yaþanmasýný beklediklerini söyledi. Tapu iþlemleri tamamlanan Meclis Lojmanlarý ile ilgili düzenlenen basýný bilgilendirme toplantýsýna, Milli Emlak Genel Müdürü Faik Ceceli, Emek Ýnþaat ve Ýþletme AÞ Genel Müdürü Temel Hamzaoðlu ile Reha Medin Emlak Hizmetleri Yönetim Kurulu Modern Çarþý Esnafýna Çaðrý... Baþkaný Reha Medin katýldýlar. Toplantýda konuþan Hamzaoðlu, lojmanlarýn satýþýyla ilgilenen firmalarýn problem yaþamamak için tapu almak istediklerini, kýsa bir süreye kadar tamamlanamayan tapu iylemleri nedeniyle de satýþlarýn gerçekleþemediðini hatýrlatarak, "Tapular yetiþti. Satýþlarýn hýzla gerçekleþmesini istiyoruz. Epey firma müracaat etti. Satýþlarda en kýsa sürede bir patlama bekliyoruz" dedi. Türkiye Ticaret ve Alýþveriþ Merkezi olarak satýþý öngörülen lojmanlarýn satýþýný cazip hale getirecek düzenlemelerin de olduðunu sözlerine ekleyen Hamzaoðlu, lojmanlarýn alým-satýmlarýndan KDV alýnmayacaðýný ve satýn alýnan lojmanlar Rüzgarlý Sokak yakýný Kazým Karabekir Caddesine paralel Þehit Yaþar Akansel ve Agahefendi Caddelerine cepheli 150 arabalýk kapalý otoparklý, 4 asansörlü, çeþitli büyüklükte 58 dükkan ve 53 müstakil ofisten ve kafeteryadan oluþan, elektriði, telefon hatlarý baðlanmýþ iþhaný hemen taþýnýlabilecek þekildehizmetinize hazýrdýr. MECLÝS LOJMANLARI SATIÞINA ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE DEVAM EDÝLECEK, TÜRKÝYE TÝCARET ve ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ OLAN LOJMANLARDA EN DÜÞÜK FÝYAT 70 BÝN $, EN YÜKSEK 650 BÝN $. için 5 yýl süreyle Emlak Vergisi ödenmeyeceðini ifade etti. Hamzaoðlu, anlaþma saðlanan Akbank'ýn da satýþý kolaylaþtýracak uygun þartlarda 10 yýla kadar vadeli kredi imkaný sunduðunu belirtti. Toplantýda söz alan Medin ise lojmanlarýn konut özelliklerinin kalmadýðýnýn, bir ticaret merkezi haline dönüþtürüleceðinin gözardý edildiðini vurgulayarak, "Burasý Türkiye'nin önemli bir ticaret ve alýþveriþ merkezi haline geliyor" diye konuþtu. %50 si peþin, %50 si aylýk %1.5 faizle baþlayan ve 30 aya kadar varan çeþitli vadeli taksitlerle tercihinize sunulmuþtur. Müracaat Ýþyeri: Engin Kurt Tel Cep: TBMM Lojmanlarýnýn, 4 bin personelin görev yapacaðý Türkiye Ticaret ve Alýþveriþ Merkezi haline geleceðinin altýný çizen Medin, lojmanlarý özellikle yurtdýþýnda çalýþan firmalarýn ilgi gösterdiðini bildirdi. Medin, Lojmanlarýn bulunduðu 10 sokaðýn deðiþik sektörlere ayrýldýðýný anlatarak, projede otel, hiper ve yapý market, fuar alaný ve 2 bin araçlýk otopark gibi tesislerin de yer alacaðýný sözlerine ekledi. Satýþ için 607 tapu hazýrlandýðýný hatýrlatan Medin, gelen taleplerden büyük keyif aldýðýný dile getirdi. Medin ayrýca, Akbank'ýn lojmanlarýn satýþý için sunduðu cazip imkanýn en önemli noktasýnýn, lojmanlarýn satýþ bedellerinin ekspertiz bedeli olarak kabul edilerek, kredilendirmenin bu tutar üzerinden yapýlacak olmasý olduðuna iþaret etti. Toplantýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Medin, kendisinin de imkanlarýný zorlayarak, inandýðý projeden iþyeri alacaðýný belirtti. Medin, "Kaç iþyeri satýldý?" sorusuna, "Tapular hazýrlanmadýðý için satýþ gerçekleþtiremedik ancak yüzde 60'a ulaþan bir rezerve var" yanýtýný verdi. Medin, bir baþka soru üzerine, sözleþme üzerinden bugüne kadar 14 satýþ gerçekleþtiiðini, bu satýþlardan da bir milyon 464 dolarýn devletin kasasýna girdiðini açýkladý. Lojmanlar, satýn alýndýktan sonra 2-3 ay içersinde proje çerçevesinde iþyerine dönüþtürülerek teslim edilecek. CEMÝL ÖZGÜR ÝNÞAAT Þehit Yaþar Akansel Sokak Ulus ANKARA Hakký Erdoðanaras Tel: Cep: Özgürler ÝÞ MERKEZÝ

3 ÞUBAT Antalya sanki baþka bir ülke.. Kesintisiz geliþme.. Büyüme.. Atýlým.. Ticari moral.. Hýzlý kentleþme.. Krizsiz pazarlar.. 'Monaco' bir örnektir.. Fransa coðrafyasýnda bulunmasýna karþýn, kendi içinde ekonomisi olan, moral deðerleri ve ticari hayatý kendine has apayrý bir ülke. Fransa'da olan biten Monaco'yu pek etkilemez. Memleket T Ý C A R E T VE 'Ýmalatçýdan halka' alýþveriþ merkezi Müzayedeciliði kitlelere açarak Halka þeffaflýðý sevdiren, Eskidji þimdi de Türkiye ye ilk defa Stokaut konseptini getirdi. Ýstanbul'da 870 imalatçýnýn ürünlerini bir yýl boyunca fuar mantýðý içinde toptan ve perakende satmasýna olanak saðlayan yeni merkez "'Stokaut By Eskidji'" hizmete girdi. Yeni merkezde yer alacak olan firmalar, satýþa sunduklarý ürünleri baþka hiçbir yerde o fiyatýn altýnda satamayacak. Yenibosna'da açýlan ve stok fazlalarýnýn eritileceði daimi fuar görünümünde yeni bir konsept olan "'Stokaut By Eskidji'"de imalatçýlar, ürünlerini fuar mantýðý içerisinde bir yýl boyunca ayný yerde sergileyip tanýtma, yurtiçi ve yurtdýþý alýcýlarýna daha kolay ulaþma imkaný bulabilecekler. Toplam 37 bin metrekarelik bir alanda 870 imalatçýya ev sahipliði yapacak olan merkezde haftanýn 4 günü toptan, 3 günü de perakende satýþ yapýlacak. Perakande satýþ yapýlacak olan günlerde muhtelif semtlerden merkeze alýcýlarýn daha kolay ulaþabilmesi için servisler hizmet verecek.. Açýlýþý yapýlan merkezde ilk etapta 210 stand kuruldu ve sadece tekstil üreticilerine tahsis edildi. Ýkinci bölüm ise 11 Mart 2004'te açýlacak ve elektrikli aletler, mobilya, elektronik, oyuncak, kitap gibi gýda ve yanýcý madde hariç tüm sektörleri bünyesine alarak geniþ bir alanda hizmet verecek. Nedir bu StokAut? Enflasyonu son derece düþük ülkelerde, gereðinden fazla malý olan imalatçýlar zamanla sýkýntýya girer. Bu fazla mal tam mamul, yarý mamul veya hammadde olabilir. Günümüzde depolardaki 100 liralýk malýn fiyatý seneye 80 e düþebildiði için baðlanan paranýn faizi de imalatçýlara ekstra zarar yazýyor. Ekonomi bilgileri olan ve ileriyi gören sanayiciler bu durumu þimdiden görüp tedbir alýyor. Diðerleri ise ancak sýkýntýya düþtüðünde çözüm aramaya baþlýyor ve her zaman baþarýlý olamýyor. Hiçbir ima-latçý "stok fazlam yok" diyemez. Muhakkak vardýr ama göremiyordur. Bayii teþkilatý olan firmalar stoklarýný bayi kanallarýnda eritir. Bir buzdolabý alana bir T.V Türkbank'ýn menkulleri satýldý Devlet tarafýndan satýþý gerçekleþtirilen Türk Ticaret Bankasý'nýn Adýyaman Þubesi'nde bulunan taþýnabilir mallarý satýldý. Açýk artýrma ile satýþa sunulan ve Adýyamanlýlar'ýn büyük ilgi gösterdiði müzayede usulü satýþta, bilgisayarlar, masalar, sandalyeler, para sayma makineleri ve klimalarý almak için alýcýlar arasýnda büyük rekabet yaþandý. Müzayedeye katýlmak için 500 milyon lira teminat yatýran alýcýlar, müzayede öncesi bankada bulunan taþýnabilir mallarý incelemeden geçirerek hangi malý alacaklarýna karar verdi. Adýyaman'da Antalya da benzeri bir örnek olarak yükselmekte. Þehir ve çevresi sanki bambaþka bir ekonomik coðrafyada bulunmakta. Son birkaç yýldýr ülkenin yaþadýðý ekonomik ya da siyasi kriz ortamlarýndan en az etkilenen ve faal pazar ortamýný hiç eksilmeden sürdürebilen ender bölgelerimizin baþýnda geliyor Antalya. 11 yýldýr Antalya'da düzenlenen Yapex Fuarlarý da son birkaç yýlýnda bölgede büyük atýlým içinde. 1 milyon ek nüfus, ek 3 bedava gibi. Veya bayilere indirimli kampanyalar yaparlar. Buna "Loading" denir. En kurnaz fakat en tehlikeli yöntemdir. Fabrikada stoklar erir ama bayilerde þiþer. En akýllýca yöntem eldeki stok yarý mamul ise Marka deðiþtirip OEM imalat yapýp Stokaut gibi merkezlerde satmak, Stok fazlasý mamul ise fabrika adýna deðil, bayiler adýna Stokaut gibi yerlerde stand açýp mallarý eritmektir. Stokaut konseptinde sadece stoklarý eritmek yok. Yeni ürünleri içte ve dýþta tanýtým da var. Stand kiranýzýn ilk yýl yarýsýný tüm dünyada yapacaðýmýz tanýtýmda harcýyoruz. Bu da ciddi boyutta bir reklam bütçesi yaratýyor. Anadolu'daki büyük sýnai tesislerin ve de KOBÝ'lerin Ýstanbul ve dünyaya açýlan pencereleri Stokaut olacak. Tüm dünyadan gelen binlerce alýcý Denizli'de, Ýzmir'de imalatçý arýyacaðýna, önce kendi ülkesinde adýný duyduðu Stokaut'a gelecek. ilk defa müzayede yapýlmasý münasebetiyle, alýcýlar zaman zaman yanlýþlýklar yapsa da Eskidji Firmasý tarafýndan yürütülen müzayedede, 82 parça taþýnabilir malýn satýþý bir saat içersinde gerçekleþtirildi. Alýcýlar, aldýklarý taþýnabilir gayrimenkullere verilen fiyatýn yüzde 21'i kadar komisyon ödedi. konut.. Halen olan Antalya'nýn kent içi merkez nüfusunun Büyükþehir Belediyesi'nin öngörülerine göre 2020 yýlýna kadar 'e ulaþacaðý ve artýþýn önümüzdeki 10 yýl içinde ek konutu gerektireceði düþünülerek þehrin planlamasý yapýlýyor. Bu tablo, Antalya'nýn 2010'lu yýllara kadar giderek yoðunlaþan bir inþaat pazarý halini sürdüreceðini gösteriyor. OKURLARIMIZA Çýkýþ Sanayide, Ticaret te. Türkiye Üretimsiz, Verimsiz bir Ülke Olamaz Ülkenin yatýrýma, iþe, ufka ihtiyacý olduðunu önemle hatýrlattýk. Son 20 yýlda ülkede bir rant ekonomisi tezgahý kuruldu. Bu böyle gitmezdi. Bundan bazý sanayicilerimiz ve ticaret erbabýmýzda yararlanmýþtýr, bazýlarý rahatý için, bazýlarý alternatifsizlikten, bazýlarý sürüyü terk etmemek abileri, hocalarý, ne yapýyorsa onlarý yapanlarda vardý arallarýnda, özellikle 1994 yýlýndan sonra özellikle büyük þirketlerin bilançolarýna bakýldýðýnda görülen en önemli olay faaaliyet dýþý karlar, yani repoculuk, faizcilik. Neyse artýk yavaþ yavaþ geride kalýyor gibi... Bu ülkede bazý insanlarýmýz baþarý anlamýnda nerelerden nerelere gelmiþtir hergün okuyorsunuzdur. Ülkemiz insanlarýnýn yoktan var eden, giriþimci, azimli ve çalýþkan olduðu aþikardýr. Türkiye hem fýrsatlar ülkesi hemde cehennem azabý yaþatan bir ülke. Nasýl mý? Ýþini yoluna koyan, adamýný bulan, teþviðini alabilenin önünde akan sular duruyor. Yürü ya kulum ondan sonra. Ya ötekilere, adamýný bulamayan, kurallara boyun eðen noluyor. Ne uzuyor ne kýsalýyor, çalýþ babam çalýþ. Biz ve bizim gibi düþünenler diyorki, bu engelleri, ssk, vergi, pahalý elektrik, ihracat teþvikleri, istihdam teþviklerini iyi bir þekilde uygulayalým, herkese eþit uygulayalým bakýn neler oluyor. Öyle Cumhuriyetin 100.yýlýnda falan deðil 3-5 yýl içerisinde ihracat 500 Milyar Dolarý aþar, Kiþi baþýna gelir dolarý geçer. Çünkü bu insanlar binlerce yýldýr dünya ticaretine yön vermiþ bu topraklarýn insanlarý, hem cesur, hem atak, ve de hem de artýk eðitimli ve ufuklu. Bu ülkede milyonlarca dinamik genç, binbir güçlüklerle, eksik aksak ta olsa okumuþ okutulmuþ, bunlar iþsizdir, iþi olanlarý krizlere kurban vermiþsizdir. Bu insanlara hem üretici olarak hemde giriþimci olarak fýrsat tanýnmalýdýr. Bunlar geleceðin yýldýzlarý olacaðý kesindir. KOBÝler bizim can damarlarýmýz, bunlar ihmal edilemez, öyle göstermelik, geblerle, gablarla, netlerle olacak iþ deðil diyoruz. Gerçekten gölge etme baþkan ihsan istemem dercesine kurallarý iyi ve eþit belirleyin. Ancak önünde engeller olmadýðý zaman neler yapacaðýný siz o zaman görün. Biz bu mücadele için yayýnlanýyoruz, biz küçük esnafýn, zanatkarýn, sanatkarýn, toptancýnýn, perakendicinin, üreticinin, sanayicinin, ihracatçýnýn, ithalatçýnýn yanýndayýz. Biz sizler için varýz. Biz dürüst, ülkesini, milletini seven, ulusal çýkarlarýný þahsi çýkarlarýn üstünde tuttan, her kesime, her ticaret erbabýna ve sanayiciye sorunlarýnýn gündeme getirilmesi, çözüm bulunmasý, ürünlerini, hizmetlerini tanýtmasý, birbirlerinden haberdar olmasý için yayýndayýz. Bu yayýnýmýz ayda bir olarak planlamýþ olup, sizlerin destek ve katkýlarýyla geliþip en kýsa sürede Haftalýk olarak ve Ýngilizce bölümüzle sizlere hizmet etmeyi hedeflemiþ bulunuyoruz. Gelecek sayýmýzda görüþmek üzere, Esern kalýn, saðlýcakla kalýn. Yarýný daha iyi bir Türkiye için birlikte...

4 4 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 Ziraat Bankasý mevduat ve tüketici kredi faizini tarihindeki en düþük seviyeye çekti. Ziraat Bankasý, Türk Lirasý mevduat hesaplarýna uyguladýðý faiz oranlarýný yarýndan geçerli olmak üzere 2'þer puan indirdi. Ziraat Bankasý'ndan yapýlan açýklamada, 7 Ocak 2004 tarihinden itibaren bankada açýlacak ve temdit edilecek olan TL mevduat hesaplarýna uygulanacak faiz oranlarýnýn 2'þer puan daha indirildiði bildirildi. Açýklamaya göre, bankanýn 1 milyar liraya kadar olan mevduata uyguladýðý faiz 1 ay vadede yüzde 23'ten yüzde 21'e, 3 ay vadede yüzde 24'ten yüzde 22'ye, 6 ay, 1 yýl ve daha uzun vadede ise yüzde 23'ten yüzde 21'e indirildi. Bankanýn 1 milyar lira ve üzerindeki mevduata uyguladýðý faiz oranlarý da 1 ay vadede yüzde 24'ten yüzde 22'ye, 32 günden 3 aya kadar yüzde 25'ten yüzde 23'e, 93 gün ve daha uzun vadede ise yüzde 24'ten yüzde 22'ye düþürüldü. Banka ayrýca bireysel kredi faizlerinde indirime gitti. Buna göre Nakit tüketici kredisi faizi yüzde 2.25 e konut ve kredisi ve taþýt kredisi faizleride 1.90 a indirildi. Bu faiz oranlarý sektördeki en düþük faiz oranlarý olarak açýklandý. Vakýfbank'tan faiz indirimi Vakýfbank, oto-araç ve kýsa vadeli teminatlý iþletme ihtiyaç kredi faiz oranlarýný yeniden belir-ledi. Vakýfbank'ýn yeni araç kredi faiz oraný yüzde 2.25 oldu.vakýfbank'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ülke ekonomisinde yaþanan olumlu geliþmelere paralel olarak, bireysel ve ticari nitelikli araç kredileri faiz oranlarýnda indirime gitti. Buna göre Vakýfbank, birinci el bireysel nitelikli araç kredilerinde 1-48 ay vadelerde aylýk yüzde 2.25'e indirirken, ay vadelerde aylýk yüzde 2.40 oldu. Ýkinci el araç kredilerinde ise 1-36 ay vadelerin hepsinde aylýk yüzde 2.25 olarak yeniden belirlendi. Daha öncede, Halk Bankasý ile Garanti Bankasý, mevduat faizlerini ortalama 2 puan indirmiþlerdi. Mardin'de Fransýz þarabý üretilecek Mardin'in Savur Ýlçesi'nde, Ýtalyan teknolojisi ve Fransýz üzümüyle þarap üretilecek. Mardin'in Savur Ýlçesi'nde bulunan ancak 15 yýl önce terör ve benzeri nedenlerden dolayý kapanan þarap fabrikasýnýn ardýndan, yeniden organik baðcýlýk yöntemi ile þarap üretilecek. 4 bin yýllýk Süryani geleneðini yeniden canlandýrmak için bir araya gelen 3 giriþimci, Savur Ýlçesi'nde Ýtalyan teknolojisini kullanarak Fransýz üzümüyle þarap üretmek için fabrika kurdu. Savur Ýlçesi'nde kurulan Turabdin Þarap Fabrikasý'nýn ortaklarý Mehmet Kaleli, Çetin Sincar ve Mehmet Kaygalak, Vali Temel Koçaklar'ý makamýnda ziyaret etti. Koçaklar'a fabrika hakkýnda bilgi veren Kaleli, fabrika makinelerin Ýtalya'- dan getirileceðini ve þarap üretimi için de Fransa'dan 70 bin üzüm fidesinin getirileceðini söyledi. Fabrikanýn 600 milyar liraya mal olacaðýný da kaydeden Kaleli, üretecekleri siyah þaraba Asur, beyaz þaraba da Babil adýnýn verileceðini ve kýsa sürede dünya pazarýnda iyi bir yer alacaklarýna inandýklarýný kaydetti. Vali Koçaklar da fabrikanýn Mardin ekonomisine katký saðlayacaðýna inandýðýný belirterek, ''Genç giriþimcilerimizi her bakýmdan desteklemeye hazýrýz. Fabrikanýn baðcýlýðý geliþtireceði gibi köylü vatandaþlarýmýzý da ekonomik yönden güçlendireceðine inanýyorum'' diye konuþtu. Yabancýlar 2. el oto sahibi olabilecek ihraç edilebilecek. Yabancýlara kullanýlmýþ otomobil satýþýný içeren yasa tasarýsý TBMM Ýçiþleri Komisyonu'ndan geçti. Tasarý daha sonra Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüþüldükten sonra Genel Kurul'da ele alýnacak. TBMM Ýçiþleri Komisyonu bugün toplanarak 'Yabancýlara Ýkinci El taþýt Satýþý Hakkýnda Yasa Tasarýsý'ný ele aldý. Tasarýyla 50 bin civarýnda ikinci el otomobil bavul ticarti yapanlarýn yaný sýra Türk Cumhuriyetleri'nden gelenler tarafýndan satýn alýnabilecek. Yabancýlara Ýkinci El Taþýt Satýþý Hakkýnda Yasa Tasarýsý'yla, ülke ekonomisine canlýlýk kazandýrmak, istihdama katký saðlamak ve ülke ekonomisinin rekabet gücünü artýrmak için yabancýlara ikinci el taþýt satýþý ve devri ile ihracatýna imkan saðlanýyor. Tasarýya göre, tescil edilmiþ aracýn motorlu taþýtlar vergisi borcu bulunmadýðýna dair belgenin ibrazý üzerine, araç sahibinin adýna düzenlenmiþ Finansbank kredi faizlerini düþürdü Finansbank, TL bireysel kredi faiz oranlarýný düþürdü. Banka daha önce yüzde 2.50 olan taþýt kredisi faiz oranýný yüzde 2.25'e çekti.finansbank tarafýndan yapýlan açýklamada, TL bireysel kredilerden tüketici kredisi faiz oranlarý, yüzde 2.80'e, taþýt kredisi faiz oranlarý 6 ve 12 ay vadede yüzde 2.25'e, 18 ve 24 ay vadede ise yüzde 2.25'e, konut kredisi faiz oranlarý 6 ve 12 ay vadede yüzde 2.50'ye düþürüldü. Oyakbank faizleri indirdi Oyakbank, TL mevduat faizlerini bir puan indirdi. Oyakbank'tan yapýlan açýklamada, TL mevduat faizlerinin bir puan indirildiði bildirildi. Buna göre, 1 ve 3 ay vadeli mevduat faizi yüzde 26'ya, 6 ay ve 1 yýl vadeli faiz ise yüzde 27'ye çekildi. Anadolu Finans vergi tahsilatýna baþladý Hizmet portföyüne bir yenisini daha ekleyen Anadolu Finans, vergi tahsilatýna baþladý. Anadolu Finans'tan yapýlan açýklamaya göre, mükelleflerin ödemekle yükümlü olduklarý ve Maliye Bakanlýðý'nca belirlenen beyana dayalý; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Deðer Vergisi ve 197 sayýlý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun I ve II sayýlý tarifelerinde yer alan taþýtlara ait Motorlu Taþýtlar Vergisi gibi 53 çeþit vergi Anadolu Finans þubelerinden ödenebilecek. Açýklamada, kýsa bir süre içinde internet bankacýlýðý, ATM, otomatik ödeme talimatý ile de bu vergileri yatýrýlabileceði bildirildi. tescil belgesi esas alýnarak yabancý gerçek ve tüzel kiþilere yapýlacak satýþ ve devirler aracýn tescilli olduðu trafik tescil müdürlüðünce yapýlacak. Yabancý gerçek veya tüzel kiþilere satýþ ve devri yapýlan Türkiye'de kullanýlacak taþýtlarýn tescilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasýnýn yaptýrýlmýþ olmasý þartý aranacak. Zorunlu mali sorumluluk sigortasý poliçesi ibraz edilen taþýtýn, tescili yapýlarak trafik belgeleri ve tescil plakasý verilecek. Yine tasarýya göre, trafik tescil müdürlüklerince, yabancýlara devir ve satýþý yapýlan taþýtýn malikinin talebi üzerine, taþýtýn tescil plakasý silinecek ve yurt dýþýna çýkýþý için geçici trafik belgesi ve plakasý verilecek. Taþýtýn tescil kaydýnýn silindiði, silinme iþlemini takip eden 7 iþ günü içinde, taþýtýn motorlu taþýtlar vergisi yönünden baðlý bulunduðu vergi dairesine bildirilecek. Yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin, ikinci el olarak satýn aldýklarý taþýtlarýn ilgili trafik tescil müdürlüðünce düzenlenen kaydýnýn kapatýldýðýna ait belge ile gümrük beyannamesinin doðrudan ilgili gümrük idaresine ibrazý üzerine, taþýtýn yurtdýþýna çýkarýlmasýna izin verilecek. Kilis'te ithalat patlamasý, artýþ oraný % 500 Kilis'te Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan geçen yýl 30 milyon dolarlýk ithalat yapýlýrken, ayný dönemde 1 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Kilis Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, 2003 yýlýnda Öncüpýnar Gümrük Kapýsý'ndan 1 milyon 180 bin 894 dolarlýk ihracat, 30 milyon 88 bin 744 dolarlýk da ithalat yapýldý yýlýnda ise 1 milyon dolarlýk ihracata karþýlýk 6 milyon 900 bin dolarlýk ithalat gerçekleþmiþti. Sicil affý için borçlulara mart sonuna kadar süre Kamuoyunda, Sicil Affý olarak bilinen ve 31 Aralýk 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren, "Karþýlýksýz çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartlarý borçlarýna iliþkin kayýtlarýn dikkate alýnmamasý hakkýnda kanun" dan yararlanabilmek için borçlarýn, mart ayý sonuna kadar ödenmiþ olmasý gerektiði bildirildi. Konu ile ilgili tereddütler üzerine bir açýklama yapan, Merkez bankasý yetkilileri, þu açýklamayý yaptýlar: Merkez Bankasý kara listesinde adý geçenlerin sicil affýndan yararlanmasý için, söz konusu borçlarýn kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce veya yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ayý içinde ödenmesi veya bankaca yeniden yapýlandýrýlmasý halinde borcun tamamýnýn ödenmesi gerekmektedir. Bunun ardýndan Merkez Bankasý kayýtlarý silinecektir. ABONELERÝMÝZE BU BOYUTTA 1 REKLAM HEDEF TANITIM SAYFALARIMIZDA ÜCRETSÝZDÝR SERÝ ÝLAN SAYFALARIMIZ YAKINDA

5 ÞUBAT Memleket T Ý C A R E T VE 2000 YILLIK TARÝHÝ TÝCARET MERKEZÝ: KAPALIÇARÞI Tanýmayanlar Kapalýçarþý'yý turistlerin hediyelik eþyalar aldýðý, uðradýðý, gezdiði, altýnýn alýnýp satýldýðý bir kent dekoru sanabilirler. Gerçekte Kapalýçarþý, bir parça erozyona uðramýþ olsa da kültürel kimliðini asýrlardýr koruyabilmiþ nadir kurumlarýmýzdandýr. Kapalýçarþý her türlü zanaatýn toplandýðý mekandýr. Nice güzelliklerin, sanatýn, antikanýn yolculuða baþladýðý veya yeni yolculuklar için durakladýðý yer olmuþtur. Kimler gelmiþ; kimler geçmiþ; hepsi hoþ birer seda olmuþ; çoðu unutulmuþ insanlarýn yaþam bulduklarý yerdir, Kapalýçarþý. Türkiye'nin en önemli kültür miraslarýndan biri olan ve diðerlerinin tersine hala soluk alýp veren yerdir Kapalýçarþý. Kapalýçarþý gerçekten Türkiye'nin aynasý. Her Ýstanbullunun kafasýnda kendine göre bir Kapalýçarþý imajý vardýr. Bu imaj, kiþiden kiþiye deðiþir. Böyle olmasý da gayet doðaldýr zaten çünkü Kapalýçarþý çok boyutlu bir yerdir ve herkesin Kapalýçarþý'yý tüm boyutlarýyla algýlamasý beklenemez; kimi Ýstanbullu için altýn merkezi, kimi için sünnet elbisesi, kimi için alyans, kimi için halý, kimi için, antika, kimi için gizem, kimi için de bilinmeyen, kapalý bir kutudur.kimine göre ise turist Kapalýçarþý'nýn velinimetidir. Ancak bu Çarþý'da yer alan dükkanlarýn bir kýsmý için doðrudur. Kimi dükkanlar sabahtan akþama her milletten turistin yolunu kollar; çoðu zaman gelen grubun ya da kiþinin hangi milletten olduðunu uzaktan ve bir bakýþta anlar; seri hareketlerle dükkanýna yanaþmasýný saðlamaya çalýþýr. Bu tarihi çarþýmýza ve diðerlerine gelecek sayýlarýmýzda daha detaylý olarak yer vereceðiz, buralara sahip çýkacaðýz, sesleri soluklarý olacaðýz. Onlarý yaþamlarýný, ürünlerini, ticaret öykülerini keyifle okuyacaksýnýz. "Kapalý Kutu" artýk açýlmalý Son yüzyýlda Kapalýçarþý'nýn Ýstanbul için önemi, kent merkezinin özellikle köprü ve çevre yollarýyla kuzeye geçmesiyle deðiþti ve farklýlaþtý Bizans'tan günümüze iki bin yýllýk bir ticaret geleneðinin þekillendirdiði; aslýmla üstü kapatýlmýþ sokakla r ve kent içi hanlarýndan oluþan Kapalýçarþý; insanlýk tarihinin en eski ve en kesintisiz ticari yaþamýþýnýn izlerini taþýyor Ýki bin yýlý aþan, insanlýðýn daha geliþmiþe ya da daha az geliþmiþe ama her durumda farklý olana baðlandýðý bu farklýlýðý bir alýþveriþ ortamýnda maddi ve kültürel zenginliðe dönüþtürdüðü, geliþmelerle bu farklýlýklarý olumlu yönde aþmaya çalýþtýðý; sýrf bu nedenle dahi uygarlýk tarihinin temelini oluþturan bir iz bu. Bizim izimiz, biz insanlarýn izi... Ticaret olmasaydý biz maðaralarda yaþýyorduk diyenler ne kadar haklý... Kaýpalýçarþý'ya yükselen Uzunçarþý Caddesi Roma'dan beri ayný ismi taþýyor. Aþaðýlarda yer alan Mýsýr Çarþýsý mýsýr bitkisinin deðil Mýsýr ülkesinin çarþýsý... Her birisi bir ürünün adýyla tanýnan kapanlar mallar taþýdý, Unkapaný Yaðkapaný. Buðday kapaný... Yani rýhtýmlar, depolar mallar tüccarlar ve yüzyýllar, Akdeniz'in, Uzak Doðu'nun Avrupa'nýn buluþma yerleri oldular. Han avlularý kervanlar aðýrladý. Yukarýda zirveye yakýn yerlerde Kapalýçarþý, tüm bu mallarýn Ýstanbul halkýna ulaþtýðý daðýtýn noktasý olarak iþlev gördü. Ticaretin karmaþasýnýn, zirvelerde, yerini külliyelerle inancýn geometrisine býraktýðý Ýstanbul kenti ve tüm bu olaðanüstü mekan organizasyonunun desteðini alan Roma'nýn Bizans'ýn ve Osmanlý'nýn siyasi yaþantýsý Avrupa'yý ortaçaðdan çýkartan, uygarlýk ve teknolojiyle buluþturan, hümanizmayý ve demokrasiyi en üst noktalara taþýyan hep ticaret ve onun getirdiði insan iliþkileridir. Dünya üzerinde ticaret, özgürlüklerin, demokrasinin E H B E R Ý 5 geliþmesini saðlamýþtýr. Ýnsanlar, evren, kendileri ve birbirleriyle ilgili önyargýlarýný önce ticaret Yýlmaz Kuyumcu Y. Mimar ortamlarýnda aþmýþlardýr Ticaretin gerçeði karþýsýnda hiçbir hurafe dayanamamýþtýr iletiþimi insanlar ticaretle birlikte öðrenmiþlerdir. Turistin dilini iki günde öðrenen ve ona o dilde pazarlama yapmaða çalýþan Kapalýçarþý esnafýna bakýnýz Hangi dil okulu bir dili bu kadar samimi ve süratli öðretebilir? Kapalýçarþý iþte bu iliþkilerin evrensel merkezidir. Þimdi artýk yeni bir dünyaya girdik... Bu dünyada Kapalýçarþý ve temsil ettiði deðerler tehlikede. Kapalýçarþý'nýn yeni dünyaya ayak uydurmasý, hem de hiç boþluk býrakmadan ayak uydurmasý gerekiyor tek bir köþesi, avlusu, haný iþlevsiz kalmamalý. Bir taraftan turistler için evrensel bir Kabe olurken diðer taraftan da Ýstanbul kenti için kaç tane köprü, kaç tane çevre yolu yapýlýrsa sapýlsýn, gece gündüz yirmi dört saat yaþayacak ve hizmet verecek bir çekim noktasý olmalý. Ayný anda tarihi deðerleriyle müze, güncel kullanýmýyla alýþveriþ merkezi, sesleriyle, ritimleriyle tüm dünya müziklerinin buluþacaðý konser mekanlarý, dünyanýn tüm yeni düþüncelerinin bilgilerinin buluþacaðý konferans merkezleri, gastronomisiyle tüm dünya ürünlerinin ve lezzetlerinin buluþacaðý lokantalar, ürünlerin buluþacaðý fuarlar ve en önemlisi insanlarýn buluþacaðý Kapalýçarþý olmalý, olabilmeli Kapalýçarþý'mýz da buna mekanlarý düzenleyecek, ulaþýmý geliþtirecek bir genel plan ve onu destekleyecek eylem planý kadar yakýn ve yatkýn. Bu geçmiþle Roma'nýn Bizans'ýn ve Osmanlý'nýn elinde bir dünya merkezi olan Ýstanbul'un bir kez daha dünyanýn merkezi olmasý anlamýna gelir. Bizim dünyamýzýn merkezi. Dünyamýzý merkezsiz býrakmayalým. Ekim 2001 Kapalýçarþý

6 SAYI: 2004/1 6 Memleket T Ý C A R E T VE ÝÞTE TÝCARETÝN LOKOMOTÝFLERÝNDEN BÝRÝ: DÜNYANIN EN BÜYÜK TÝCARET MERKEZÝ PERÞEMBE PAZARI TÜCCARLARI TOPLU ÝÞYERÝ PERPA ELEKTROMARKET BAÞKAN MÝTHAT YÜMLÜ nün MESAJI: Bugünden birþey yapmayanlarýn geleceði yoktur. Son beþ yýlda ekonomik kriz ve siyasi istikrarsýzlýk gibi geliþmeler nedeniyle geleceði unuttuk, var olma mücadelesi, gelecek için planlama görevinin ihmal edilmesine neden oldu. Oysa geleceðin gündemi hayli yüklü. AB'ye tam üyelik için olumlu bir karar alýnmasý durumunda yabancý sermayenin doðrudan yatýrýmý artacak, enflasyonun düþmesi Türkiye'yi çekici bir yatýrým alaný yapacak. Örneðin yýlda 4 milyar dolarlýk bir yabancý sermaye yaklaþýk 250 bin kiþiye iþ imkaný saðlayacak ama binlerce sanayici ve iþadamýný keskin bir rekabet ile karþý karþýya býrakacak. Enflasyondaki düþüþ sürdüðü taktirde tüm finansal yapýyý yeniden örgütlemek gerekecek. Tüketici tercihlerindeki deðiþimi ve ana eðilimleri tespit edemeyenler zamanla Pazar payýný kaybedecek. Küreselleþmenin yeni aþamalarý, yeni fýrsatlarla birlikte yeni riskleri de getirecek. Ekonominin beþ yýllýk patinajdan kurtulup en az dört-beþ yýl sürecek bir büyüme dönemine girmesi ihtimali yükseliyor. Burasý Türkiye deyip yeni aksiliklerin ortaya çýkacaðý ve büyüme hýzýnýn düþük kalacaðýna inananlar belki haklý çýkabilir. Ancak ekonominin ve iç pazarýn hýzlý büyümesi durumunda, karamsarlar hazýrlýksýz yakalanacak. Bu nedenle gelecek için en az iki farklý senaryo ve hareket planým yapmak yararlý olabilir. Unutmayýn, gelecek esasýnda bugündür. Yarýn için bugünden birþey yapmayanlarýn geleceði yoktur. MÝTHAT YÜMLÜ Perpa Yönetim Kurulu Baþkaný PERPA, çaðdaþ ticarette bir yaþam biçimi, uluslararasý alanda güvenilir bir imza.. Günde ortalama bin kiþinin ziyaret ettiði PERPA Ticaret Merkezi'nde 4500 adet iþyeri bulunuyor. Bunlarýn sektörlere göre daðýlýmý ise; %40'ý hýrdavat-makine-inþaat-bilgisayar, %20'si elektrik, %10'u ihaletaahhüt-proje, %10'u sosyal ihtiyaçlarý karþýlayan iþyerleri, %20'si ise deðiþim gösteren sektörlerdeki iþyerlerinden oluþuyor. Bankalardan, döviz bürolarýna, fast foodlardan. pastanelere, kargo servislerinden çiçekçilere kadar her türlü sosyal ihtiyacýnýzý PERPA'dan karþýlamanýz mümkün. Faaliyetlerini sürdüren iþyerlerinin günlük cirolarý ise ortalama l Milyon USD civarýnda bulunuyor. PERPA'da aradýðýnýz dükkaný da bulmak çok kolay. Renkli avlular, renklere göre hazýrlanmýþ yön tabelalarý, yerlerdeki renkli þeritler ve yerleþim planlarý PERPA'yý ziyaret edenlere büyük kolaylýk saðlýyor. PERPA Ticaret Merkezi'nin otopark kapasitesi 5000 araçlýk olup, bunun 2000i kapalý, 3000i açýk otopark. Valilik tarafýndan Kadrosu onaylý, polis okulunda teorik ve pratik eðitim gören 100 kiþilik özel güvenlik ekibi ve 10 kurt köpeði tarafýndan 24 saat koruma altýnda olan PERPA'da temizlik ve teknik hizmetleri özelleþtirilerek taþeron firmalar tarafýndan saðlanýyor. PERPA'nýn koridorlarý her gün mobil temizlik araçlarý ile temizleniyor. Ýstanbul Ýtfaiyesi Okmeydaný Söndürme ve Kurtarma Birimi tarafýndan kurs verilen PERPA personeli doðal afetlerde kurtarma eðitimi de almýþtýr. Güvenli, güvenilir alýþveriþler...

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı