Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:"

Transkript

1 OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE YETKÝLÝ TEMSÝLCÝ BAYÝLERÝMÝZ KANALIYLA SATILMAKTADIR. BAYÝ MÜRACAATLARI ÝÇÝN: ÞABAN KILINÇ Bayi Koordinatörü Gsm Gsm Memleket ÞUBAT TL MEBA MALÝ YORUM MEMLEKET GAZETESÝNÝN ÖZEL ÝLAVESÝDÝR. OKURLARIMIZA ÜCRETSÝZDÝR. 33.YIL T Ý C A R E T V E MEMLEKET EKONOMÝK BASIN AJANSI EKONOMÝ - POLÝTÝKA - AKTÜALÝTE - ÝÞ DÜNYASI - YATIRIM - FÝNANSMAN - ÖZELLEÞTÝRME - YABANCI SERMAYE - KOBÝ HABERLERÝ Tanýtým sayýmýzla karþýnýzdayýz, Moda deyimle REEL SEKTÖRÜN GAZETESÝ ÇOK YAKINDA... SÝZLERLE. Ýþte Gerçek KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR Çin Mallarý Kasýp Kavuruyor, Bu Haksýz rekabete, Anti dampinge Kim Dur diyecek? Sorumlular Nerde? Sanayiciler bu durumdan Çok þikayetçi... Her 100 oyuncaðýn 95 i, 100 armatürün 76 sý, 100 gözlüðün 45 i, 100 halýnýn 25 i, 100 klimanýn 50 si Çin malý. 30 SEKTÖR ÇÝN MALLARININ ÝSTÝLASINA UÐRADI. Çin firmalarýnýn devlet destekli olmasý, sendikal haklarýn yokluðu, düþük ücret, düþük vergi, marka hýrsýzlýðý ve kopyalama gibi önemli haksýz rekabet unsurlarýnýn varlýðý Çin mallarýnýn maliyetini düþürüyor, fiyat cazibesi yaratýyor. Ancak Çin mallarýnda kaliteden ve dayanýklýlýktan söz etmek mümkün deðil. Bu yüzden Çin malý almanýn astarý yüzünden pahalýya geliyor. OKURLARIMIZA Memleket Ticaret ve Sanayi Rehberini Neden Yayýnlanýyoruz? Çünkü, Çýkýþ Sanayide, Ticaret te. Türkiye Üretimsiz, Verimsiz bir Ülke Olamaz Tüketici tercihini cebine bakarak yaptýðý için hem vatandaþ hem devlet alýrken de satarken de kaybediyor. Bununla baþ etmenin yolu üretimi artýrmadan geçiyor. Türkiye de üretim destekleme politikasýnýn yeniden ele alýnarak sanayicilerin vergi, yatýrým ve enerji maliyetlerinin düþürülmesi gerektiðinin þart olduðu kesin. 9. sayfada Öncelikle herkese bu yeni yayýnýmýzýn ilk örnek sayýsýyla Merhaba Yýldýr yayýncýlýk yapan bir kuruluþ olarak Biz bu ülkede fýrsat eþitliðinin olmadýðýndan, gelir daðýlýmýndan, ayrýmcýlýk kayrýmcýlýklardan, yalan ve dolanlardan, suiistimallerden, yolsuzluk ve hortumlardan bu ülkeye hiçbir fayda gelmeyeceðini, bunlarýn olmamasý konusunda hep yazdýk, ikaz ettik, bunlarý dile getirdik. 3. sayfada TÝCARETÝN LOKL OKOMOTÝFLERÝ: OMOTÝFLERÝ: Dünya þehri Ýstanbul da, biri 2000 yýllýk diðeri çiçeði burnunda açýlalý sadece 10 yýl oldu, ama klasmanýnda Dünyanýn En büyükleri: Ýstanbul un devasa gerçek ticaret yapýlarý. Ýstanbul un ve Türkiye nin reel ekonomisi buralardan baþlýyor, buralarda hayat buluyor. 15 Milyon nüfusu, tarihten gelen misyon ve ticaretiyle gerçek bir dünya kenti Ýstanbul. Türkiye milli hasýlasýnýn % 65e yakýný burda dönüyor. KAPALIÇARÞI VE PERPA Ticaret Merkezi Her iki Ticaret Merkezi de Dünyada eþi ender bulunan yapýlar. Kapalýçarþý Roma dan Bizanstan Osmanlýdan bu yana Ýstanbul un ilgi odaðý ticaretin ana merkezi olmuþ. PERPA ise dünyanýn monoblok gövdeli en büyük Ticaret Merkezi 669 BÝN m² Bu sayýda Konuðumuz PERPA Yön.Kur. Baþkaný MÝTHAT YÜMLÜ: Bugünden birþey yapmayanlarýn geleceði yoktur. 6. sayfada

2 2 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 Tapu engeli aþýldý, satýþlar baþlýyor. Emek Ýnþaat ve Ýþletme AÞ Genel Müdürü Temel Hamzaoðlu, Türkiye Ticaret ve Alýþveriþ Merkezi yapýlmak üzere satýþa sunulan TBMM Milletvekili Lojmanlarý'nýn satýþýndaki tapu engelinin aþýldýðýný belirterek, iþyerine dönüþtürülecek olan lojmanlar için 607 adet tapu hazýrlandýðýný, satýþlarda patlama yaþanmasýný beklediklerini söyledi. Tapu iþlemleri tamamlanan Meclis Lojmanlarý ile ilgili düzenlenen basýný bilgilendirme toplantýsýna, Milli Emlak Genel Müdürü Faik Ceceli, Emek Ýnþaat ve Ýþletme AÞ Genel Müdürü Temel Hamzaoðlu ile Reha Medin Emlak Hizmetleri Yönetim Kurulu Modern Çarþý Esnafýna Çaðrý... Baþkaný Reha Medin katýldýlar. Toplantýda konuþan Hamzaoðlu, lojmanlarýn satýþýyla ilgilenen firmalarýn problem yaþamamak için tapu almak istediklerini, kýsa bir süreye kadar tamamlanamayan tapu iylemleri nedeniyle de satýþlarýn gerçekleþemediðini hatýrlatarak, "Tapular yetiþti. Satýþlarýn hýzla gerçekleþmesini istiyoruz. Epey firma müracaat etti. Satýþlarda en kýsa sürede bir patlama bekliyoruz" dedi. Türkiye Ticaret ve Alýþveriþ Merkezi olarak satýþý öngörülen lojmanlarýn satýþýný cazip hale getirecek düzenlemelerin de olduðunu sözlerine ekleyen Hamzaoðlu, lojmanlarýn alým-satýmlarýndan KDV alýnmayacaðýný ve satýn alýnan lojmanlar Rüzgarlý Sokak yakýný Kazým Karabekir Caddesine paralel Þehit Yaþar Akansel ve Agahefendi Caddelerine cepheli 150 arabalýk kapalý otoparklý, 4 asansörlü, çeþitli büyüklükte 58 dükkan ve 53 müstakil ofisten ve kafeteryadan oluþan, elektriði, telefon hatlarý baðlanmýþ iþhaný hemen taþýnýlabilecek þekildehizmetinize hazýrdýr. MECLÝS LOJMANLARI SATIÞINA ÖNÜMÜZDEKÝ GÜNLERDE DEVAM EDÝLECEK, TÜRKÝYE TÝCARET ve ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ OLAN LOJMANLARDA EN DÜÞÜK FÝYAT 70 BÝN $, EN YÜKSEK 650 BÝN $. için 5 yýl süreyle Emlak Vergisi ödenmeyeceðini ifade etti. Hamzaoðlu, anlaþma saðlanan Akbank'ýn da satýþý kolaylaþtýracak uygun þartlarda 10 yýla kadar vadeli kredi imkaný sunduðunu belirtti. Toplantýda söz alan Medin ise lojmanlarýn konut özelliklerinin kalmadýðýnýn, bir ticaret merkezi haline dönüþtürüleceðinin gözardý edildiðini vurgulayarak, "Burasý Türkiye'nin önemli bir ticaret ve alýþveriþ merkezi haline geliyor" diye konuþtu. %50 si peþin, %50 si aylýk %1.5 faizle baþlayan ve 30 aya kadar varan çeþitli vadeli taksitlerle tercihinize sunulmuþtur. Müracaat Ýþyeri: Engin Kurt Tel Cep: TBMM Lojmanlarýnýn, 4 bin personelin görev yapacaðý Türkiye Ticaret ve Alýþveriþ Merkezi haline geleceðinin altýný çizen Medin, lojmanlarý özellikle yurtdýþýnda çalýþan firmalarýn ilgi gösterdiðini bildirdi. Medin, Lojmanlarýn bulunduðu 10 sokaðýn deðiþik sektörlere ayrýldýðýný anlatarak, projede otel, hiper ve yapý market, fuar alaný ve 2 bin araçlýk otopark gibi tesislerin de yer alacaðýný sözlerine ekledi. Satýþ için 607 tapu hazýrlandýðýný hatýrlatan Medin, gelen taleplerden büyük keyif aldýðýný dile getirdi. Medin ayrýca, Akbank'ýn lojmanlarýn satýþý için sunduðu cazip imkanýn en önemli noktasýnýn, lojmanlarýn satýþ bedellerinin ekspertiz bedeli olarak kabul edilerek, kredilendirmenin bu tutar üzerinden yapýlacak olmasý olduðuna iþaret etti. Toplantýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Medin, kendisinin de imkanlarýný zorlayarak, inandýðý projeden iþyeri alacaðýný belirtti. Medin, "Kaç iþyeri satýldý?" sorusuna, "Tapular hazýrlanmadýðý için satýþ gerçekleþtiremedik ancak yüzde 60'a ulaþan bir rezerve var" yanýtýný verdi. Medin, bir baþka soru üzerine, sözleþme üzerinden bugüne kadar 14 satýþ gerçekleþtiiðini, bu satýþlardan da bir milyon 464 dolarýn devletin kasasýna girdiðini açýkladý. Lojmanlar, satýn alýndýktan sonra 2-3 ay içersinde proje çerçevesinde iþyerine dönüþtürülerek teslim edilecek. CEMÝL ÖZGÜR ÝNÞAAT Þehit Yaþar Akansel Sokak Ulus ANKARA Hakký Erdoðanaras Tel: Cep: Özgürler ÝÞ MERKEZÝ

3 ÞUBAT Antalya sanki baþka bir ülke.. Kesintisiz geliþme.. Büyüme.. Atýlým.. Ticari moral.. Hýzlý kentleþme.. Krizsiz pazarlar.. 'Monaco' bir örnektir.. Fransa coðrafyasýnda bulunmasýna karþýn, kendi içinde ekonomisi olan, moral deðerleri ve ticari hayatý kendine has apayrý bir ülke. Fransa'da olan biten Monaco'yu pek etkilemez. Memleket T Ý C A R E T VE 'Ýmalatçýdan halka' alýþveriþ merkezi Müzayedeciliði kitlelere açarak Halka þeffaflýðý sevdiren, Eskidji þimdi de Türkiye ye ilk defa Stokaut konseptini getirdi. Ýstanbul'da 870 imalatçýnýn ürünlerini bir yýl boyunca fuar mantýðý içinde toptan ve perakende satmasýna olanak saðlayan yeni merkez "'Stokaut By Eskidji'" hizmete girdi. Yeni merkezde yer alacak olan firmalar, satýþa sunduklarý ürünleri baþka hiçbir yerde o fiyatýn altýnda satamayacak. Yenibosna'da açýlan ve stok fazlalarýnýn eritileceði daimi fuar görünümünde yeni bir konsept olan "'Stokaut By Eskidji'"de imalatçýlar, ürünlerini fuar mantýðý içerisinde bir yýl boyunca ayný yerde sergileyip tanýtma, yurtiçi ve yurtdýþý alýcýlarýna daha kolay ulaþma imkaný bulabilecekler. Toplam 37 bin metrekarelik bir alanda 870 imalatçýya ev sahipliði yapacak olan merkezde haftanýn 4 günü toptan, 3 günü de perakende satýþ yapýlacak. Perakande satýþ yapýlacak olan günlerde muhtelif semtlerden merkeze alýcýlarýn daha kolay ulaþabilmesi için servisler hizmet verecek.. Açýlýþý yapýlan merkezde ilk etapta 210 stand kuruldu ve sadece tekstil üreticilerine tahsis edildi. Ýkinci bölüm ise 11 Mart 2004'te açýlacak ve elektrikli aletler, mobilya, elektronik, oyuncak, kitap gibi gýda ve yanýcý madde hariç tüm sektörleri bünyesine alarak geniþ bir alanda hizmet verecek. Nedir bu StokAut? Enflasyonu son derece düþük ülkelerde, gereðinden fazla malý olan imalatçýlar zamanla sýkýntýya girer. Bu fazla mal tam mamul, yarý mamul veya hammadde olabilir. Günümüzde depolardaki 100 liralýk malýn fiyatý seneye 80 e düþebildiði için baðlanan paranýn faizi de imalatçýlara ekstra zarar yazýyor. Ekonomi bilgileri olan ve ileriyi gören sanayiciler bu durumu þimdiden görüp tedbir alýyor. Diðerleri ise ancak sýkýntýya düþtüðünde çözüm aramaya baþlýyor ve her zaman baþarýlý olamýyor. Hiçbir ima-latçý "stok fazlam yok" diyemez. Muhakkak vardýr ama göremiyordur. Bayii teþkilatý olan firmalar stoklarýný bayi kanallarýnda eritir. Bir buzdolabý alana bir T.V Türkbank'ýn menkulleri satýldý Devlet tarafýndan satýþý gerçekleþtirilen Türk Ticaret Bankasý'nýn Adýyaman Þubesi'nde bulunan taþýnabilir mallarý satýldý. Açýk artýrma ile satýþa sunulan ve Adýyamanlýlar'ýn büyük ilgi gösterdiði müzayede usulü satýþta, bilgisayarlar, masalar, sandalyeler, para sayma makineleri ve klimalarý almak için alýcýlar arasýnda büyük rekabet yaþandý. Müzayedeye katýlmak için 500 milyon lira teminat yatýran alýcýlar, müzayede öncesi bankada bulunan taþýnabilir mallarý incelemeden geçirerek hangi malý alacaklarýna karar verdi. Adýyaman'da Antalya da benzeri bir örnek olarak yükselmekte. Þehir ve çevresi sanki bambaþka bir ekonomik coðrafyada bulunmakta. Son birkaç yýldýr ülkenin yaþadýðý ekonomik ya da siyasi kriz ortamlarýndan en az etkilenen ve faal pazar ortamýný hiç eksilmeden sürdürebilen ender bölgelerimizin baþýnda geliyor Antalya. 11 yýldýr Antalya'da düzenlenen Yapex Fuarlarý da son birkaç yýlýnda bölgede büyük atýlým içinde. 1 milyon ek nüfus, ek 3 bedava gibi. Veya bayilere indirimli kampanyalar yaparlar. Buna "Loading" denir. En kurnaz fakat en tehlikeli yöntemdir. Fabrikada stoklar erir ama bayilerde þiþer. En akýllýca yöntem eldeki stok yarý mamul ise Marka deðiþtirip OEM imalat yapýp Stokaut gibi merkezlerde satmak, Stok fazlasý mamul ise fabrika adýna deðil, bayiler adýna Stokaut gibi yerlerde stand açýp mallarý eritmektir. Stokaut konseptinde sadece stoklarý eritmek yok. Yeni ürünleri içte ve dýþta tanýtým da var. Stand kiranýzýn ilk yýl yarýsýný tüm dünyada yapacaðýmýz tanýtýmda harcýyoruz. Bu da ciddi boyutta bir reklam bütçesi yaratýyor. Anadolu'daki büyük sýnai tesislerin ve de KOBÝ'lerin Ýstanbul ve dünyaya açýlan pencereleri Stokaut olacak. Tüm dünyadan gelen binlerce alýcý Denizli'de, Ýzmir'de imalatçý arýyacaðýna, önce kendi ülkesinde adýný duyduðu Stokaut'a gelecek. ilk defa müzayede yapýlmasý münasebetiyle, alýcýlar zaman zaman yanlýþlýklar yapsa da Eskidji Firmasý tarafýndan yürütülen müzayedede, 82 parça taþýnabilir malýn satýþý bir saat içersinde gerçekleþtirildi. Alýcýlar, aldýklarý taþýnabilir gayrimenkullere verilen fiyatýn yüzde 21'i kadar komisyon ödedi. konut.. Halen olan Antalya'nýn kent içi merkez nüfusunun Büyükþehir Belediyesi'nin öngörülerine göre 2020 yýlýna kadar 'e ulaþacaðý ve artýþýn önümüzdeki 10 yýl içinde ek konutu gerektireceði düþünülerek þehrin planlamasý yapýlýyor. Bu tablo, Antalya'nýn 2010'lu yýllara kadar giderek yoðunlaþan bir inþaat pazarý halini sürdüreceðini gösteriyor. OKURLARIMIZA Çýkýþ Sanayide, Ticaret te. Türkiye Üretimsiz, Verimsiz bir Ülke Olamaz Ülkenin yatýrýma, iþe, ufka ihtiyacý olduðunu önemle hatýrlattýk. Son 20 yýlda ülkede bir rant ekonomisi tezgahý kuruldu. Bu böyle gitmezdi. Bundan bazý sanayicilerimiz ve ticaret erbabýmýzda yararlanmýþtýr, bazýlarý rahatý için, bazýlarý alternatifsizlikten, bazýlarý sürüyü terk etmemek abileri, hocalarý, ne yapýyorsa onlarý yapanlarda vardý arallarýnda, özellikle 1994 yýlýndan sonra özellikle büyük þirketlerin bilançolarýna bakýldýðýnda görülen en önemli olay faaaliyet dýþý karlar, yani repoculuk, faizcilik. Neyse artýk yavaþ yavaþ geride kalýyor gibi... Bu ülkede bazý insanlarýmýz baþarý anlamýnda nerelerden nerelere gelmiþtir hergün okuyorsunuzdur. Ülkemiz insanlarýnýn yoktan var eden, giriþimci, azimli ve çalýþkan olduðu aþikardýr. Türkiye hem fýrsatlar ülkesi hemde cehennem azabý yaþatan bir ülke. Nasýl mý? Ýþini yoluna koyan, adamýný bulan, teþviðini alabilenin önünde akan sular duruyor. Yürü ya kulum ondan sonra. Ya ötekilere, adamýný bulamayan, kurallara boyun eðen noluyor. Ne uzuyor ne kýsalýyor, çalýþ babam çalýþ. Biz ve bizim gibi düþünenler diyorki, bu engelleri, ssk, vergi, pahalý elektrik, ihracat teþvikleri, istihdam teþviklerini iyi bir þekilde uygulayalým, herkese eþit uygulayalým bakýn neler oluyor. Öyle Cumhuriyetin 100.yýlýnda falan deðil 3-5 yýl içerisinde ihracat 500 Milyar Dolarý aþar, Kiþi baþýna gelir dolarý geçer. Çünkü bu insanlar binlerce yýldýr dünya ticaretine yön vermiþ bu topraklarýn insanlarý, hem cesur, hem atak, ve de hem de artýk eðitimli ve ufuklu. Bu ülkede milyonlarca dinamik genç, binbir güçlüklerle, eksik aksak ta olsa okumuþ okutulmuþ, bunlar iþsizdir, iþi olanlarý krizlere kurban vermiþsizdir. Bu insanlara hem üretici olarak hemde giriþimci olarak fýrsat tanýnmalýdýr. Bunlar geleceðin yýldýzlarý olacaðý kesindir. KOBÝler bizim can damarlarýmýz, bunlar ihmal edilemez, öyle göstermelik, geblerle, gablarla, netlerle olacak iþ deðil diyoruz. Gerçekten gölge etme baþkan ihsan istemem dercesine kurallarý iyi ve eþit belirleyin. Ancak önünde engeller olmadýðý zaman neler yapacaðýný siz o zaman görün. Biz bu mücadele için yayýnlanýyoruz, biz küçük esnafýn, zanatkarýn, sanatkarýn, toptancýnýn, perakendicinin, üreticinin, sanayicinin, ihracatçýnýn, ithalatçýnýn yanýndayýz. Biz sizler için varýz. Biz dürüst, ülkesini, milletini seven, ulusal çýkarlarýný þahsi çýkarlarýn üstünde tuttan, her kesime, her ticaret erbabýna ve sanayiciye sorunlarýnýn gündeme getirilmesi, çözüm bulunmasý, ürünlerini, hizmetlerini tanýtmasý, birbirlerinden haberdar olmasý için yayýndayýz. Bu yayýnýmýz ayda bir olarak planlamýþ olup, sizlerin destek ve katkýlarýyla geliþip en kýsa sürede Haftalýk olarak ve Ýngilizce bölümüzle sizlere hizmet etmeyi hedeflemiþ bulunuyoruz. Gelecek sayýmýzda görüþmek üzere, Esern kalýn, saðlýcakla kalýn. Yarýný daha iyi bir Türkiye için birlikte...

4 4 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 Ziraat Bankasý mevduat ve tüketici kredi faizini tarihindeki en düþük seviyeye çekti. Ziraat Bankasý, Türk Lirasý mevduat hesaplarýna uyguladýðý faiz oranlarýný yarýndan geçerli olmak üzere 2'þer puan indirdi. Ziraat Bankasý'ndan yapýlan açýklamada, 7 Ocak 2004 tarihinden itibaren bankada açýlacak ve temdit edilecek olan TL mevduat hesaplarýna uygulanacak faiz oranlarýnýn 2'þer puan daha indirildiði bildirildi. Açýklamaya göre, bankanýn 1 milyar liraya kadar olan mevduata uyguladýðý faiz 1 ay vadede yüzde 23'ten yüzde 21'e, 3 ay vadede yüzde 24'ten yüzde 22'ye, 6 ay, 1 yýl ve daha uzun vadede ise yüzde 23'ten yüzde 21'e indirildi. Bankanýn 1 milyar lira ve üzerindeki mevduata uyguladýðý faiz oranlarý da 1 ay vadede yüzde 24'ten yüzde 22'ye, 32 günden 3 aya kadar yüzde 25'ten yüzde 23'e, 93 gün ve daha uzun vadede ise yüzde 24'ten yüzde 22'ye düþürüldü. Banka ayrýca bireysel kredi faizlerinde indirime gitti. Buna göre Nakit tüketici kredisi faizi yüzde 2.25 e konut ve kredisi ve taþýt kredisi faizleride 1.90 a indirildi. Bu faiz oranlarý sektördeki en düþük faiz oranlarý olarak açýklandý. Vakýfbank'tan faiz indirimi Vakýfbank, oto-araç ve kýsa vadeli teminatlý iþletme ihtiyaç kredi faiz oranlarýný yeniden belir-ledi. Vakýfbank'ýn yeni araç kredi faiz oraný yüzde 2.25 oldu.vakýfbank'tan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ülke ekonomisinde yaþanan olumlu geliþmelere paralel olarak, bireysel ve ticari nitelikli araç kredileri faiz oranlarýnda indirime gitti. Buna göre Vakýfbank, birinci el bireysel nitelikli araç kredilerinde 1-48 ay vadelerde aylýk yüzde 2.25'e indirirken, ay vadelerde aylýk yüzde 2.40 oldu. Ýkinci el araç kredilerinde ise 1-36 ay vadelerin hepsinde aylýk yüzde 2.25 olarak yeniden belirlendi. Daha öncede, Halk Bankasý ile Garanti Bankasý, mevduat faizlerini ortalama 2 puan indirmiþlerdi. Mardin'de Fransýz þarabý üretilecek Mardin'in Savur Ýlçesi'nde, Ýtalyan teknolojisi ve Fransýz üzümüyle þarap üretilecek. Mardin'in Savur Ýlçesi'nde bulunan ancak 15 yýl önce terör ve benzeri nedenlerden dolayý kapanan þarap fabrikasýnýn ardýndan, yeniden organik baðcýlýk yöntemi ile þarap üretilecek. 4 bin yýllýk Süryani geleneðini yeniden canlandýrmak için bir araya gelen 3 giriþimci, Savur Ýlçesi'nde Ýtalyan teknolojisini kullanarak Fransýz üzümüyle þarap üretmek için fabrika kurdu. Savur Ýlçesi'nde kurulan Turabdin Þarap Fabrikasý'nýn ortaklarý Mehmet Kaleli, Çetin Sincar ve Mehmet Kaygalak, Vali Temel Koçaklar'ý makamýnda ziyaret etti. Koçaklar'a fabrika hakkýnda bilgi veren Kaleli, fabrika makinelerin Ýtalya'- dan getirileceðini ve þarap üretimi için de Fransa'dan 70 bin üzüm fidesinin getirileceðini söyledi. Fabrikanýn 600 milyar liraya mal olacaðýný da kaydeden Kaleli, üretecekleri siyah þaraba Asur, beyaz þaraba da Babil adýnýn verileceðini ve kýsa sürede dünya pazarýnda iyi bir yer alacaklarýna inandýklarýný kaydetti. Vali Koçaklar da fabrikanýn Mardin ekonomisine katký saðlayacaðýna inandýðýný belirterek, ''Genç giriþimcilerimizi her bakýmdan desteklemeye hazýrýz. Fabrikanýn baðcýlýðý geliþtireceði gibi köylü vatandaþlarýmýzý da ekonomik yönden güçlendireceðine inanýyorum'' diye konuþtu. Yabancýlar 2. el oto sahibi olabilecek ihraç edilebilecek. Yabancýlara kullanýlmýþ otomobil satýþýný içeren yasa tasarýsý TBMM Ýçiþleri Komisyonu'ndan geçti. Tasarý daha sonra Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda görüþüldükten sonra Genel Kurul'da ele alýnacak. TBMM Ýçiþleri Komisyonu bugün toplanarak 'Yabancýlara Ýkinci El taþýt Satýþý Hakkýnda Yasa Tasarýsý'ný ele aldý. Tasarýyla 50 bin civarýnda ikinci el otomobil bavul ticarti yapanlarýn yaný sýra Türk Cumhuriyetleri'nden gelenler tarafýndan satýn alýnabilecek. Yabancýlara Ýkinci El Taþýt Satýþý Hakkýnda Yasa Tasarýsý'yla, ülke ekonomisine canlýlýk kazandýrmak, istihdama katký saðlamak ve ülke ekonomisinin rekabet gücünü artýrmak için yabancýlara ikinci el taþýt satýþý ve devri ile ihracatýna imkan saðlanýyor. Tasarýya göre, tescil edilmiþ aracýn motorlu taþýtlar vergisi borcu bulunmadýðýna dair belgenin ibrazý üzerine, araç sahibinin adýna düzenlenmiþ Finansbank kredi faizlerini düþürdü Finansbank, TL bireysel kredi faiz oranlarýný düþürdü. Banka daha önce yüzde 2.50 olan taþýt kredisi faiz oranýný yüzde 2.25'e çekti.finansbank tarafýndan yapýlan açýklamada, TL bireysel kredilerden tüketici kredisi faiz oranlarý, yüzde 2.80'e, taþýt kredisi faiz oranlarý 6 ve 12 ay vadede yüzde 2.25'e, 18 ve 24 ay vadede ise yüzde 2.25'e, konut kredisi faiz oranlarý 6 ve 12 ay vadede yüzde 2.50'ye düþürüldü. Oyakbank faizleri indirdi Oyakbank, TL mevduat faizlerini bir puan indirdi. Oyakbank'tan yapýlan açýklamada, TL mevduat faizlerinin bir puan indirildiði bildirildi. Buna göre, 1 ve 3 ay vadeli mevduat faizi yüzde 26'ya, 6 ay ve 1 yýl vadeli faiz ise yüzde 27'ye çekildi. Anadolu Finans vergi tahsilatýna baþladý Hizmet portföyüne bir yenisini daha ekleyen Anadolu Finans, vergi tahsilatýna baþladý. Anadolu Finans'tan yapýlan açýklamaya göre, mükelleflerin ödemekle yükümlü olduklarý ve Maliye Bakanlýðý'nca belirlenen beyana dayalý; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Deðer Vergisi ve 197 sayýlý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun I ve II sayýlý tarifelerinde yer alan taþýtlara ait Motorlu Taþýtlar Vergisi gibi 53 çeþit vergi Anadolu Finans þubelerinden ödenebilecek. Açýklamada, kýsa bir süre içinde internet bankacýlýðý, ATM, otomatik ödeme talimatý ile de bu vergileri yatýrýlabileceði bildirildi. tescil belgesi esas alýnarak yabancý gerçek ve tüzel kiþilere yapýlacak satýþ ve devirler aracýn tescilli olduðu trafik tescil müdürlüðünce yapýlacak. Yabancý gerçek veya tüzel kiþilere satýþ ve devri yapýlan Türkiye'de kullanýlacak taþýtlarýn tescilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasýnýn yaptýrýlmýþ olmasý þartý aranacak. Zorunlu mali sorumluluk sigortasý poliçesi ibraz edilen taþýtýn, tescili yapýlarak trafik belgeleri ve tescil plakasý verilecek. Yine tasarýya göre, trafik tescil müdürlüklerince, yabancýlara devir ve satýþý yapýlan taþýtýn malikinin talebi üzerine, taþýtýn tescil plakasý silinecek ve yurt dýþýna çýkýþý için geçici trafik belgesi ve plakasý verilecek. Taþýtýn tescil kaydýnýn silindiði, silinme iþlemini takip eden 7 iþ günü içinde, taþýtýn motorlu taþýtlar vergisi yönünden baðlý bulunduðu vergi dairesine bildirilecek. Yabancý gerçek ve tüzel kiþilerin, ikinci el olarak satýn aldýklarý taþýtlarýn ilgili trafik tescil müdürlüðünce düzenlenen kaydýnýn kapatýldýðýna ait belge ile gümrük beyannamesinin doðrudan ilgili gümrük idaresine ibrazý üzerine, taþýtýn yurtdýþýna çýkarýlmasýna izin verilecek. Kilis'te ithalat patlamasý, artýþ oraný % 500 Kilis'te Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan geçen yýl 30 milyon dolarlýk ithalat yapýlýrken, ayný dönemde 1 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþtirildi. Kilis Valiliði'nden alýnan bilgiye göre, 2003 yýlýnda Öncüpýnar Gümrük Kapýsý'ndan 1 milyon 180 bin 894 dolarlýk ihracat, 30 milyon 88 bin 744 dolarlýk da ithalat yapýldý yýlýnda ise 1 milyon dolarlýk ihracata karþýlýk 6 milyon 900 bin dolarlýk ithalat gerçekleþmiþti. Sicil affý için borçlulara mart sonuna kadar süre Kamuoyunda, Sicil Affý olarak bilinen ve 31 Aralýk 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren, "Karþýlýksýz çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartlarý borçlarýna iliþkin kayýtlarýn dikkate alýnmamasý hakkýnda kanun" dan yararlanabilmek için borçlarýn, mart ayý sonuna kadar ödenmiþ olmasý gerektiði bildirildi. Konu ile ilgili tereddütler üzerine bir açýklama yapan, Merkez bankasý yetkilileri, þu açýklamayý yaptýlar: Merkez Bankasý kara listesinde adý geçenlerin sicil affýndan yararlanmasý için, söz konusu borçlarýn kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce veya yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ayý içinde ödenmesi veya bankaca yeniden yapýlandýrýlmasý halinde borcun tamamýnýn ödenmesi gerekmektedir. Bunun ardýndan Merkez Bankasý kayýtlarý silinecektir. ABONELERÝMÝZE BU BOYUTTA 1 REKLAM HEDEF TANITIM SAYFALARIMIZDA ÜCRETSÝZDÝR SERÝ ÝLAN SAYFALARIMIZ YAKINDA

5 ÞUBAT Memleket T Ý C A R E T VE 2000 YILLIK TARÝHÝ TÝCARET MERKEZÝ: KAPALIÇARÞI Tanýmayanlar Kapalýçarþý'yý turistlerin hediyelik eþyalar aldýðý, uðradýðý, gezdiði, altýnýn alýnýp satýldýðý bir kent dekoru sanabilirler. Gerçekte Kapalýçarþý, bir parça erozyona uðramýþ olsa da kültürel kimliðini asýrlardýr koruyabilmiþ nadir kurumlarýmýzdandýr. Kapalýçarþý her türlü zanaatýn toplandýðý mekandýr. Nice güzelliklerin, sanatýn, antikanýn yolculuða baþladýðý veya yeni yolculuklar için durakladýðý yer olmuþtur. Kimler gelmiþ; kimler geçmiþ; hepsi hoþ birer seda olmuþ; çoðu unutulmuþ insanlarýn yaþam bulduklarý yerdir, Kapalýçarþý. Türkiye'nin en önemli kültür miraslarýndan biri olan ve diðerlerinin tersine hala soluk alýp veren yerdir Kapalýçarþý. Kapalýçarþý gerçekten Türkiye'nin aynasý. Her Ýstanbullunun kafasýnda kendine göre bir Kapalýçarþý imajý vardýr. Bu imaj, kiþiden kiþiye deðiþir. Böyle olmasý da gayet doðaldýr zaten çünkü Kapalýçarþý çok boyutlu bir yerdir ve herkesin Kapalýçarþý'yý tüm boyutlarýyla algýlamasý beklenemez; kimi Ýstanbullu için altýn merkezi, kimi için sünnet elbisesi, kimi için alyans, kimi için halý, kimi için, antika, kimi için gizem, kimi için de bilinmeyen, kapalý bir kutudur.kimine göre ise turist Kapalýçarþý'nýn velinimetidir. Ancak bu Çarþý'da yer alan dükkanlarýn bir kýsmý için doðrudur. Kimi dükkanlar sabahtan akþama her milletten turistin yolunu kollar; çoðu zaman gelen grubun ya da kiþinin hangi milletten olduðunu uzaktan ve bir bakýþta anlar; seri hareketlerle dükkanýna yanaþmasýný saðlamaya çalýþýr. Bu tarihi çarþýmýza ve diðerlerine gelecek sayýlarýmýzda daha detaylý olarak yer vereceðiz, buralara sahip çýkacaðýz, sesleri soluklarý olacaðýz. Onlarý yaþamlarýný, ürünlerini, ticaret öykülerini keyifle okuyacaksýnýz. "Kapalý Kutu" artýk açýlmalý Son yüzyýlda Kapalýçarþý'nýn Ýstanbul için önemi, kent merkezinin özellikle köprü ve çevre yollarýyla kuzeye geçmesiyle deðiþti ve farklýlaþtý Bizans'tan günümüze iki bin yýllýk bir ticaret geleneðinin þekillendirdiði; aslýmla üstü kapatýlmýþ sokakla r ve kent içi hanlarýndan oluþan Kapalýçarþý; insanlýk tarihinin en eski ve en kesintisiz ticari yaþamýþýnýn izlerini taþýyor Ýki bin yýlý aþan, insanlýðýn daha geliþmiþe ya da daha az geliþmiþe ama her durumda farklý olana baðlandýðý bu farklýlýðý bir alýþveriþ ortamýnda maddi ve kültürel zenginliðe dönüþtürdüðü, geliþmelerle bu farklýlýklarý olumlu yönde aþmaya çalýþtýðý; sýrf bu nedenle dahi uygarlýk tarihinin temelini oluþturan bir iz bu. Bizim izimiz, biz insanlarýn izi... Ticaret olmasaydý biz maðaralarda yaþýyorduk diyenler ne kadar haklý... Kaýpalýçarþý'ya yükselen Uzunçarþý Caddesi Roma'dan beri ayný ismi taþýyor. Aþaðýlarda yer alan Mýsýr Çarþýsý mýsýr bitkisinin deðil Mýsýr ülkesinin çarþýsý... Her birisi bir ürünün adýyla tanýnan kapanlar mallar taþýdý, Unkapaný Yaðkapaný. Buðday kapaný... Yani rýhtýmlar, depolar mallar tüccarlar ve yüzyýllar, Akdeniz'in, Uzak Doðu'nun Avrupa'nýn buluþma yerleri oldular. Han avlularý kervanlar aðýrladý. Yukarýda zirveye yakýn yerlerde Kapalýçarþý, tüm bu mallarýn Ýstanbul halkýna ulaþtýðý daðýtýn noktasý olarak iþlev gördü. Ticaretin karmaþasýnýn, zirvelerde, yerini külliyelerle inancýn geometrisine býraktýðý Ýstanbul kenti ve tüm bu olaðanüstü mekan organizasyonunun desteðini alan Roma'nýn Bizans'ýn ve Osmanlý'nýn siyasi yaþantýsý Avrupa'yý ortaçaðdan çýkartan, uygarlýk ve teknolojiyle buluþturan, hümanizmayý ve demokrasiyi en üst noktalara taþýyan hep ticaret ve onun getirdiði insan iliþkileridir. Dünya üzerinde ticaret, özgürlüklerin, demokrasinin E H B E R Ý 5 geliþmesini saðlamýþtýr. Ýnsanlar, evren, kendileri ve birbirleriyle ilgili önyargýlarýný önce ticaret Yýlmaz Kuyumcu Y. Mimar ortamlarýnda aþmýþlardýr Ticaretin gerçeði karþýsýnda hiçbir hurafe dayanamamýþtýr iletiþimi insanlar ticaretle birlikte öðrenmiþlerdir. Turistin dilini iki günde öðrenen ve ona o dilde pazarlama yapmaða çalýþan Kapalýçarþý esnafýna bakýnýz Hangi dil okulu bir dili bu kadar samimi ve süratli öðretebilir? Kapalýçarþý iþte bu iliþkilerin evrensel merkezidir. Þimdi artýk yeni bir dünyaya girdik... Bu dünyada Kapalýçarþý ve temsil ettiði deðerler tehlikede. Kapalýçarþý'nýn yeni dünyaya ayak uydurmasý, hem de hiç boþluk býrakmadan ayak uydurmasý gerekiyor tek bir köþesi, avlusu, haný iþlevsiz kalmamalý. Bir taraftan turistler için evrensel bir Kabe olurken diðer taraftan da Ýstanbul kenti için kaç tane köprü, kaç tane çevre yolu yapýlýrsa sapýlsýn, gece gündüz yirmi dört saat yaþayacak ve hizmet verecek bir çekim noktasý olmalý. Ayný anda tarihi deðerleriyle müze, güncel kullanýmýyla alýþveriþ merkezi, sesleriyle, ritimleriyle tüm dünya müziklerinin buluþacaðý konser mekanlarý, dünyanýn tüm yeni düþüncelerinin bilgilerinin buluþacaðý konferans merkezleri, gastronomisiyle tüm dünya ürünlerinin ve lezzetlerinin buluþacaðý lokantalar, ürünlerin buluþacaðý fuarlar ve en önemlisi insanlarýn buluþacaðý Kapalýçarþý olmalý, olabilmeli Kapalýçarþý'mýz da buna mekanlarý düzenleyecek, ulaþýmý geliþtirecek bir genel plan ve onu destekleyecek eylem planý kadar yakýn ve yatkýn. Bu geçmiþle Roma'nýn Bizans'ýn ve Osmanlý'nýn elinde bir dünya merkezi olan Ýstanbul'un bir kez daha dünyanýn merkezi olmasý anlamýna gelir. Bizim dünyamýzýn merkezi. Dünyamýzý merkezsiz býrakmayalým. Ekim 2001 Kapalýçarþý

6 SAYI: 2004/1 6 Memleket T Ý C A R E T VE ÝÞTE TÝCARETÝN LOKOMOTÝFLERÝNDEN BÝRÝ: DÜNYANIN EN BÜYÜK TÝCARET MERKEZÝ PERÞEMBE PAZARI TÜCCARLARI TOPLU ÝÞYERÝ PERPA ELEKTROMARKET BAÞKAN MÝTHAT YÜMLÜ nün MESAJI: Bugünden birþey yapmayanlarýn geleceði yoktur. Son beþ yýlda ekonomik kriz ve siyasi istikrarsýzlýk gibi geliþmeler nedeniyle geleceði unuttuk, var olma mücadelesi, gelecek için planlama görevinin ihmal edilmesine neden oldu. Oysa geleceðin gündemi hayli yüklü. AB'ye tam üyelik için olumlu bir karar alýnmasý durumunda yabancý sermayenin doðrudan yatýrýmý artacak, enflasyonun düþmesi Türkiye'yi çekici bir yatýrým alaný yapacak. Örneðin yýlda 4 milyar dolarlýk bir yabancý sermaye yaklaþýk 250 bin kiþiye iþ imkaný saðlayacak ama binlerce sanayici ve iþadamýný keskin bir rekabet ile karþý karþýya býrakacak. Enflasyondaki düþüþ sürdüðü taktirde tüm finansal yapýyý yeniden örgütlemek gerekecek. Tüketici tercihlerindeki deðiþimi ve ana eðilimleri tespit edemeyenler zamanla Pazar payýný kaybedecek. Küreselleþmenin yeni aþamalarý, yeni fýrsatlarla birlikte yeni riskleri de getirecek. Ekonominin beþ yýllýk patinajdan kurtulup en az dört-beþ yýl sürecek bir büyüme dönemine girmesi ihtimali yükseliyor. Burasý Türkiye deyip yeni aksiliklerin ortaya çýkacaðý ve büyüme hýzýnýn düþük kalacaðýna inananlar belki haklý çýkabilir. Ancak ekonominin ve iç pazarýn hýzlý büyümesi durumunda, karamsarlar hazýrlýksýz yakalanacak. Bu nedenle gelecek için en az iki farklý senaryo ve hareket planým yapmak yararlý olabilir. Unutmayýn, gelecek esasýnda bugündür. Yarýn için bugünden birþey yapmayanlarýn geleceði yoktur. MÝTHAT YÜMLÜ Perpa Yönetim Kurulu Baþkaný PERPA, çaðdaþ ticarette bir yaþam biçimi, uluslararasý alanda güvenilir bir imza.. Günde ortalama bin kiþinin ziyaret ettiði PERPA Ticaret Merkezi'nde 4500 adet iþyeri bulunuyor. Bunlarýn sektörlere göre daðýlýmý ise; %40'ý hýrdavat-makine-inþaat-bilgisayar, %20'si elektrik, %10'u ihaletaahhüt-proje, %10'u sosyal ihtiyaçlarý karþýlayan iþyerleri, %20'si ise deðiþim gösteren sektörlerdeki iþyerlerinden oluþuyor. Bankalardan, döviz bürolarýna, fast foodlardan. pastanelere, kargo servislerinden çiçekçilere kadar her türlü sosyal ihtiyacýnýzý PERPA'dan karþýlamanýz mümkün. Faaliyetlerini sürdüren iþyerlerinin günlük cirolarý ise ortalama l Milyon USD civarýnda bulunuyor. PERPA'da aradýðýnýz dükkaný da bulmak çok kolay. Renkli avlular, renklere göre hazýrlanmýþ yön tabelalarý, yerlerdeki renkli þeritler ve yerleþim planlarý PERPA'yý ziyaret edenlere büyük kolaylýk saðlýyor. PERPA Ticaret Merkezi'nin otopark kapasitesi 5000 araçlýk olup, bunun 2000i kapalý, 3000i açýk otopark. Valilik tarafýndan Kadrosu onaylý, polis okulunda teorik ve pratik eðitim gören 100 kiþilik özel güvenlik ekibi ve 10 kurt köpeði tarafýndan 24 saat koruma altýnda olan PERPA'da temizlik ve teknik hizmetleri özelleþtirilerek taþeron firmalar tarafýndan saðlanýyor. PERPA'nýn koridorlarý her gün mobil temizlik araçlarý ile temizleniyor. Ýstanbul Ýtfaiyesi Okmeydaný Söndürme ve Kurtarma Birimi tarafýndan kurs verilen PERPA personeli doðal afetlerde kurtarma eðitimi de almýþtýr. Güvenli, güvenilir alýþveriþler...

7 ÞUBAT Memleket T Ý C A R E T VE 7 PERPA, DALAN VE DÝÐERLERÝ Ýstanbul Büyük þehir belediye baþkaný olarak bir çok tesise ve alt yapýlara imza atan Bedrettin Dalan'ýn hatýralarýndan en büyük eserlerinden biri olan, eski adýyla Perþembe Pazarýndaki esnaf ve tüccarlarýnýn hizmetine tahsis edilen bugünkü adýyla PERPA Ýstanbul'un kalbinin attýðý bu tesislerin halkýn ve kamunun hizmetine yaratmýþ olmak Bedrettin Dalan için bir tarihi olgudur. Ýnsanlar gider eserleri, izleri kalýr. Bunun adý da gerisinde iz býrakanlar olarak tarihin sayfalarýna sevaplarý, günahlarý, hatalarý ile böylece geçer. Ýþte hasbelkader bir dönemin bunalýmlarýnda 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesinin çok tenkitlerine raðmen tesadüflerle bazý iyi þeyleri de yapanlara, yaratanlara fýrsatlar verirlerse insanoðlunun yapamayacaðý hiçbir þey olamaz diyoruz. DALAN'ýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný olduðu dönemin bir kalkýnmasý hareketlerine bugün bakýldýðýnda Ýþte bu PERPA tümüne bedel görülüyor. Halbuki saðlak saðdan, solak soldan ve aydýn geçinen hurafelerden bu eser ve teþebbüs için Bedrettin Dalan'a ve þahsýna, kendi içinde bulunduðu çýkarcý olan iktidarýn içinden bile, öyle sesler çýkartýrdý ki nerede ise Bedrettin'in idamý bile isteniyordu. Ama gelin görün ki bugün bu haliyle öyle bir tesistir ki 15 milyonluk bu metropolün yüz aký ve öðüneceði bir dev, harika bir tesis ve gerçekten Perþembe Pazarýnýn tarihi ve misyonuna yakýþan bir ticaret tesisidir. Bir Batý GAP projesi olarak da, endüstriye, ekonomiye, alýþveriþ merkezine her türlü ihtiþamý ile T.C Devletimizin bütün kurumlarýna bile örnek olabilen yüz aký bir abidevi eserdir. Bu bir Bedret tin Dalan yüreðinin, hamlesinin ve atýlýmcýlýðým ve bürokrasinin becerisi, 1938 Atatürk döneminden bu yana yapýlmamýþ bir tesis olarak anýlmalýdýr. Ýstanbul'a o güne kadar kaç reis gelmiþtir, kaç baþbakan ve parti liderleri gördük hepsi de halkýný aldattýlar. Türkiye'yi yýl oyaladýlar ara bir Menderes çýktý. Bu Türkiye'deki ülkede kaç tane olan elit geçinenler, üniversitedeki þüpheliler ona da çeþitli tuzaklarý, günün masalýný yapan CHP ile iþbirliði yaparak Menderes'in baþýna her türlü belayý da açtýlar. Çünkü eserlerinden ve kalkýnmasýndaki býraktýðý hamlelerin hala halkýnýn hizmetlerinde kullanýlmaktadýr, izlerini býrakmýþtýr. Ýþte insanlar gider ama yaptýklarý millete kalýr. Tarih de bunu inkar edemez. 21 asýrda da iþte Bedrettin Dalan'ýn bu büyük metropolümüzdeki, bu PERPA'ya el atmasý da bunlardan biridir. Bin türlü karalamalara muhatap edilmiþti Dalan. O günlerin basýnýn da bu PERPA için Bedrettin Dalan'a nasýl kötülüklerin yazýlýp ve çizildiðini, Bedrettin Dalan'ýn kellesinin istendiðini 70 milyon Türk ulusu olarak görecek kadar tazedir. Daha mürekkepleri bile kurumamýþtýr. Aradan geçen bu zaman da 3 belediye baþkaný gelmiþ ve gitmek üzeredir. Ýþte bunlarýn da keþke birer PERPA'larý olabilseydi diyoruz. Þu andaki belediyenin girdi ve gelirleri yýllýk olarak 15 milyar dolarlara varmaktadýr. Ama böyle kalýcý halkýn, milletin emrine bir ticaret merkezi ne Ankara'da ne de Kayseri'de ne Ýzmir'de ne Kocaeli'nde ne de yine Ýstanbul'da bir ikincisini yapmak kolay olmamýþtýr. PERPA A.Þ'nin önemi, Ýþte güveni, iþte bugünkü yönetimi ve baþkaný Sayýn Mithat Yümlü olarak gözü gibi bakýyor buralara bin arasý insanýmýza iþ ve aþ, T.C Devletine milyarlarca katma deðer hasýlatýný yaratan bilgi ve belgeleri ile size bir PERPA yeni Perþembe Pazarý turizm pazarýnýn hikayesidir. T.C adýna öncüleri geçinen özel sektörümüzün geride böyle bir yüzleri de yoktur. Hiçbir zaman bu sizin PERPA A.Þ tesisleri kadar geriye iz býrakamazlar. Çünkü onlarýn iþleri kulvarlarý, vizyonlarý bu kadardýr. 50 yýllýk bir Koç Grubunun bir Perpasý olamamýþtýr. Bir Sabancý'nýn bu Perpa'ya hiç gücü falan yetmez, bir Sümerbank yönetimleri, bir Etibank yönetimlerinin bir TEK elektrik teþkilatlarýnýn bugün bu Perpadan utanmalarýný dileriz. Buralarýn kaynaklarý, varlýklarý Atatürk dönemi devam etseydi böyle kaç tane, ülkenin bir ucundan öbür ucuna o mühim varlýklarýn parasal kaynaklarý ile Türkiye'nin böyle kaç Perpasý olurdu? Konusu açýlmýþken þunu da Bedrettin Dalan'a hatýrlatmadan geçmek istemedik. O muhteþem Yeditepe Üniversitesini devlet 10 veya 20 yýlda bile yapamaz, siz nasýl 11 ayda o muhteþem Yeditepe'yi bu ülkeye ve Türk gençliðinin geleceðine bir gerçek özel kiþi ve vakýf olarak yaptýnýz. Bu belediye baþkanlýðýnýz döneminde ki böyle bir PERPA'ya da el atýp öncü olmanýz bize hep Menderes'i ve Gazi Mustafa Kemal Paþa yönetimlerine, geriye baktýðýmýzda her iki liderin icraatlarýný ve aleyhteki Faik KILINÇ kampanyalarýný tarihini ve bugün statükoculuk yapan yönetimlerin nasýl bir GAP idaresindeki GAP projesini aðýzlarýna yüzlerine ve gözlerine bulaþtýklarýný, T.C hükümetlerimizin kötü ve bilinçli olarak bu T.C Devletini milletini Türk gençliðinin ve kalkýnmanýn önünün týkaçlarý olduklarýný da bildiðimiz için siz neden bunlarýn arasýna düþtünüz ve düþebildiniz, þaþýyoruz. Doðrusu bizi þaþýrtan bir baþka konuda. Sayýn eski baþkan Dalan olarak; DYP, Yalým Erez ve Necati Kurmel'lerin tuzaðýna düþtüðünüzü kabul etmelisiniz hele Demirel'in eline ve kucaðýna nasýl düþtünüz. Herhalde Turgut Özal'a kýzdýðýnýz ve anlaþamadýðýnýz için yapmýþ olsanýz gerek. Hem Turgut Özal, hem Demirel bu ülke için hiçte birbirlerinden farklýlýklarý da zaten yoktu. Biri kavgacý usta, biri çýraðý gibilerdi. Ýkisinin de anlayýþýný þuradan size ölçü olarak vereyim. CHP takýmý ve yönetimi ve Demirel yönetimi ve Turgut Özal beraberliðinin Türkiye'ye en büyük zarar verdikleri taraflardan biri Türk tarýmýna bu ülkenin indirdiði ekonomik darbeleri ile Türk köylüsünü yok etmiþlerdir. Ýkincisi de T.C Devlet Demir yollarýndaki ihmallerinin ülkeye getirmiþ bulunduðu kötülüklerin faturasý bu günkü yapýlan hortumculuk rakamlarýndan (bir kaç katý) çok daha büyük olmuþtur.

8 8 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 Dünyanýn monoblok gövdeli en büyük ve yüksek binasý Ýstanbul'da. PERPA... Mithat Yümlü Baþkan Perpa çaðdaþ ticarete atýlan imzadýr. 669 bin m2 kapalý alan ile dünyanýn en büyük monoblok gövdesine sahip olan Perpa, kelimenin tam anlamý ile devasa bir yapý. 45 bin m2 üzerine oturmuþ 13 kattaki yollarýn toplam uzunluðu 38 kilometreyi buluyor. Çaðdaþ ticaretin kalbinin attýðý bu merkezde, 24 yürüyen merdiven ve 36 asansör kullanýma sunulmuþ. 17 bin m2'lik cam çatýnýn altýnda ise tam 4 bin 500 dükkan yer alýyor. Bu modern ticaret merkezinde 7 tip iþyeri bulunuyor; A Tipi iþyeri; tek katlý ve 25 m2, B Tipi iþyeri; 3 katlý 75 m2, C Tipi iþyeri; 50 m2, D Tipi iþyeri; 2 katlý 100m2, E Tipi iþyeri; 3 katlý 150m2, PERPA YÖNETÝM VE DENETÝM KURULU Mete Alaton M.Nezihi Erdem Eraslan Hacý Demir Alkýlýç 1984 yýlýnda iþyerlerimize yýkým tebligatlarý geldiði günlerdeki telaþ, þaþkýnlýk ve üzüntü, bugün Türkiye'ye kazandýrýlan dev bir ticaret merkezi ile sevince, coþkunluða ve gurura dönüþtü. Ýletiþim ve bilgi çaðýnýn dünyasýnda PERPA, Türk ekonomisi içindeki yerini çaðdaþ ve hýzlý adýmlarla aldý. Bir süre sonra günlük sirkülasyonu 120 ila 150 bin kiþi arasýnda deðiþecek olan PERPA, ülkemiz ekonomisindeki itici güçlerden biri olmaya adaydýr. 10 binin üzerinde firmayý temsil eden PERPA, bir takým birliklerden, derneklerden hatta bazý odalardan daha büyük bir güç demektir. Tam kapasiteye ulaþtýðýnda günde 25 bin insanýn çalýþacaðý örnek ticaret merkezi PERPA'nýn bir baský grubu olarak ekonomide ki aðýrlýðý gün geçtikçe daha çok hissedilmektedir. Doðal bir fuar olma özelliðine sahip PERPA'ya dýþardan gelecek olan ithalatçý ve ihracatçýlar, bu iþ kolunda kimden mal alacaklarým ve kime mal satacaklarýný çok rahatlýkla bulabilirler. PERPA'nýn en önemli özelliklerinden biri þehir planlamasýna ve trafiðine yaptýðý katkýdýr. PERPA þehir trafiðini ticari araçlarla iþgal etmeyen bir noktayý kendine mekan seçerken, ayný Zülfikar Tunç F Tipi iþyeri; 3 katlý 300m2, G Tipi iþyeri; 3 katlý 450m2 Perpa dan Rakkamlar...! Yumuþak ve sert kaya hafriyatý 1,600,000 metreküp, Betonlama demiri 24,440 ton, B 225 betonu 310,000 metreküp, gaz betondan imal duvar 335,000 metreküp, Mermer yer kaplamasý 125,000 metrekare, Traverten yer döþemesi 90,000 metrekare, Mustafa Çoban Ahmet Gencer Alaaddin Gündüz Deniz Cavit Yenigün Kambakoðlu zamanda ulaþýmý çok kolay bir merkezdir. Türkiye'nin örnek ticaret merkezi olan Ahmet Telli M.Necati Süer PERPA, kooperatifçilikte de örnek olmuþtur. Bizim getirdiðimiz modeli, hükümet büyük ihalelerinde incelemeye almýþtýr. Türkiye'de anahtar teslimi ilk büyük proje PERPA'd ý r. Devletler, ticaret merkezlerini kendi ekonomilerine kazandýrmak için büyük harcamalar yaparken, ihracatý geliþtirmek için ticari merkezler kurmak isterlerken, PERPA, devletten hiçbir destek almadan Türk ekonomisine kazandýrýlmýþ büyük bir deðerdir. Devlete trilyonluk deðerde mülk baðýþlayan tek kuruluþ da yine PERPA'dýr. Bugün bütün dünya, bilgi ve iletiþim çaðýný yaþamaktadýr. PERPA, bu çaðýn ticaret merkezidir. Ýletiþim burada en üst noktasýna týrmanmaktadýr. Bilgi çaðýnýn ticaret ortamýna uygun binasý PERPA'dýr. PERPA, ÇAÐDAÞ TÝCARETE ATILAN ÝMZADIR. B 350 betonlama öngermeli 555,000 metrekare, Alüminyum doðrama 380 ton, Çatý izolasyonu 40,000 metrekare, Cam 185,000 metrekare, Dýþ cephe akrilik boya 42,000 metrekare, Plastik boya 210,000 metrekare, Isý ve su yalýtýmý 360,000 metrekare. PERPA YI KURAN KURUCULAR VE PERPA NIN KISA... KISA... YAÞAM ÖYKÜSÜ PERPA KURUCULARI: Ünal MISIRLIOÐLU, Osman ARPACI, Nurettin SARUHANOÐLU, Viktor BALÝ, Mithat YÜMLÜ, Mete ALATON, Ahmet ÇETÝNER, Ahmet TELLÝ, Ýsak ADATO 18 Eylül 1984 Kuruluþ Sözleþmesi'nin tanzimi, 26 Eylül 1984 Ana Sözleþme'nin Ticaret Bakanlýðý'nca onayý, 10 Ekim 1984 Kuruluþ ilaný 112 gazetede, 3 Aralýk 1985 Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile mukavele töreni, 3 Þubat 1986 Arsa tapusunun alýnmasý, 11 Mayýs 1986 Perpa'mn temel atma töreni, 3 Nisan dükkanýn satýþý, 13 Haziran 1988 Devir taleplerinin kabulü, Kasým 1988 Ýnþaatýn bitimi, 8 Mart 1989 Perpa'nýn açýlýþ töreni, 19 Þubat-12 Mart 1990 Kura çekimi, 17 Kasým 1990 Perpa'da yaþamýn baþlamasý, 25 Kasým 1991 Tapunun alýnmasý (itilaflý arsa) 6 Ekim 1992 Ýnþaat ruhsatýnýn alýnmasý, 31 Aralýk 1993 Kat ittifakýnýn tesisi, 3 Mart 1994 Ýskanýn alýnmasý, 19 Temmuz 1994 Tapunun alýnmasý, 28 Temmuz 1995 Elektrokent Kooperatifi'nin belediyeye ait 1600 dükkaný almasý, 26 Ocak 2004 Ülkede son yýlda yaþanan tüm olumsuzluklara raðmen böyle bir proje gerçekleþtirilmiþ, bin direk çalýþana, dolaylý bin kiþiye iþ aþ olan bu yapýda ticaret yaþamý bütün canlýlýðý ile devam ediyor daha nice Perpalara, Elektromarketlere...

9 ÞUBAT Memleket T Ý C A R E T VE 9 ÇÝN ÜRETÝCÝYÝ VURUYOR Çin Mallarý Kasýp Kavuruyor, Bu Haksýz rekabete, Anti dampinge Kim Dur diyecek? Sorumlular Nerde? Sanayiciler bu durumdan Çok þikayetçi... Her 100 oyuncaðýn 95 i, 100 armatürün 76 sý, 100 gözlüðün 45 i, 100 halýnýn 25 i, 100 klimanýn 50 si Çin malý. 30 SEKTÖR ÇÝN MALLARININ ÝSTÝLASINA UÐRADI YILINDA ÇÝN'DEN YAPILAN 1 MÝLYAR 125 MÝLYON DOLAR- LIK ÝTHALAT, 2003 YILINDA BÝR PAT- LAMAYA DÖNÜÞEREK 2 MÝLYAR DOLARI AÞTI. KAÇAK OLARAK GÝREN ÇÝN MALLARI DA HESABA KATILDIÐINDA ÇÝN ÝSTÝLASININ TÜRKÝYE'YE YIL- LIK MALÝYETÝ 5-6 MÝLYAR DOLARI AÞMIÞ DURUMDA. Türkiye'de girmedikleri sektör neredeyse kalmadý. Þimdi sýrada demir çelik, mermer, ve kimya sanayi var. Üretim maliyetleri düþürülmezse, Türk firmalarý yerle bir olacak. Çin firmalarýnýn devlet destekli olmasý, sendikal haklarýn yokluðu, düþük ücret, düþük vergi, marka hýrsýzlýðý ve kopyalama gibi önemli haksýz rekabet unsurlarýnýn varlýðý Çin mallarýnýn maliyetini düþürüyor, fiyat cazibesi yaratýyor. Ancak Çin mallarýnda kaliteden ve dayanýklýlýktan söz etmek mümkün deðil. Çin istilasýnýn yayýlmaya devam etmesiyle, bisikletten seramiðe, hediyelik eþyadan elektronik eþyaya, bavuldan trikoya, hatta halýya kadar Türk mallarýnýn yerini alan Çin mallarýnýn etkilediði sektörler þunlardýr: En çok etkilenenler piyasa payý % 50 den fazla olanlar: OYUNCAK ELEKTRÝKLÝ CÝHAZ VE MALZEME CEP TELEFONU Aksesuarlarý FOTOÐRAF MALZEMELERÝ KIRTASÝYE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SEKTÖRÜ özellikle vana ve armatürlerde, HIRDAVAT NALBURÝYE ELEKTRONÝK EÞYA KÝMYEVÝ MADDE, BOYA VE YAN SANAYÝ SARACÝYE HEDÝYELÝK EÞYA BÝLGÝSAYAR VE AKSAMI CAM VE CAM ÜRÜNLERÝ Piyasa payý % 50nin altýnda olan sektörler: HALI-MOBÝLYA MOTORLU TAÞIT ve YEDEK PARÇA EÞANTÝYON-MAT- BAA GÖZLÜKÇÜLÜK KLÝMA KONFEKSÝYON MANÝFATURA TIBBÝ MALZEME BÜRO MAKÝNALARI OTO LASTÝÐÝ AYAKKABI BEYAZ EÞYA MEFRUÞAT TUHAFÝYE MENSUCAT ECZA m2 kapalý alan 500 harici hatlý telefon ve faks altyapýsý Toplamda 870 stand Haftanýn 7 günü açýk Stand masrafý yok Ücretsiz elektrik, su, park, güvenlik ve çevirmen hizmeti Yurtiçi ve yurtdýþýnda trilyonu aþan tanýtým bütçesi Ücretsiz otobüslerle ring seferleri Restaurant ve kafeteryalar Haftanýn 4 günü toptan, 3 günü perakende satýþ imkaný Çocuk kreþi Anons ve slaytlarla reklam imkanlarý, internette ücretsiz tanýtým Toptan satýþ: pazartesi, salý, çarþamba,perþembe Perakende satýþ: cuma, cumartesi, pazar Kükreyin! Anadolu Kaplanlarý, Dünya Ticaretinin Arenasý STOKAUT'ta! Hazýr Giyim ve Aksesuar Deri Ayakkabý Çanta Hediyelik Eþya Saat ve Optik Bijuteri Kiþisel Bakým ve Kozmetik Ürünleri Ev Gereçleri Küçük Ev Aletleri Mobilya Beyaz Eþya Temizlik Malzemeleri Kýrtasiye Çiçek ve Dekorasyon Ürünleri Ev Tekstili Banyo-Mutfak ve Aksesuarlarý Mutfak Aletleri ve Züccaciye Kitap (Gýda. kimyevi madde, patlayýcý ve yanýcý madde sektörleri hariç) Küçük ve orta boydaki iþletmeler küreselleþmeyle ya yutuldu ya da yok olmaya mahkum oldu. Ancak artýk KOBÝ'ler de uluslararasý ticarette boy gösterecek, varlýklarýný büyüterek sürdürecek. Yeni dönemi Stokaut baþlatýyor. 1.bölümde 127 katýlýmcý çoktan yerini aldý. Son 73 standý dolduracak KOBÝ'leri bekliyoruz. "Hesabýný Bilenlerin Yeri" Sanayi Cad. No: 2 Yenlbosna o istanbul Tel:

10 10 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 DIÞ TÝCARETÝN SEYÝR DEFTERÝ ATO'DAN "DIÞ TÝCARETÝN SEYÝR DEFTERÝ" RAPORU -RAPORA GÖRE ÝHRACAT ARTIÞ HIZINDA 2002 YILINDA YÜZDE 15.8 ARTIÞ ÝLE ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALAN TÜRKÝYE 2003 YILINDA YAKALADIÐI YÜZDE 32.4 ARTIÞ HIZI ÝLE BÝRÝNCÝ SIR- AYA YÜKSELDÝ. - ÝHRACAT ARTIÞINDA YAKALANAN BAÞARIYA KARÞIN ÝTHALAT ARTIÞ HIZINDA DA BÝRÝNCÝ SIRAYA YÜKSELEN TÜRKÝYE, ÇÝZDÝÐÝ BU GÖRÜNTÜ ÝLE DIÞ TÝCARET AÇIÐINI BÝR TÜRLÜ KAPATAMIYOR. MALÝ YORUM Memleket Gazetesi Özel Eki Memleket T Ý C A R E T VE S A N A Y Ý R E H B E R Ý SAHÝBÝ: Memleket Ekonomik Basýn Ajansý adýna FAÝK KILINÇ YAYIN KURULU BAÞKANI: ÞABAN KILINÇ Pazarlama-Reklam ve Halkla Ýliþkiler Baþkaný: SADETTÝN KILINÇ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Süleyman Yýldýz MERKEZ Hüseyin Rahmi Gürpýnar Sok. No: 4/3 ÇANKAYA - ANKARA Tel: Faks: Baský:Ýhlas Gazetecilik AÞ Turgut Özal Bulvarý Demirciler Sitesi 1.Cad. No:68 Siteler Ankara Tel: ATO BAÞKANI AYGÜN: "DIÞ TÝCARETÝN YAPISI YALANCI DOLMADAN FARKSIZ" Ankara Ticaret Odasý tarafýndan hazýrlanan "Dýþ Ticaretin seyir Defteri" raporuna göre 1998 yýlýndan bu yana ihracat artýþ hýzýnda gerilerde yer alan Türkiye son üç yýlda baþa güreþiyor. Ýhracat artýþýnda yakalanan baþarýya karþýn ithalat artýþ hýzýnda da birinci sýraya yükselen Türkiye, çizdiði bu görüntü ile dýþ ticaret açýðýný bir türlü kapatamýyor. Ankara Ticaret Odasý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada "Dýþ ticaretin seyir defteri" adýný taþýyan sözkonusu raporda, aralarýnda Çin, Romanya, Macaristan, Almanya, Fransa, Ýspanya, Tayland, Ýngiltere, Mýsýr, Yunanistan, Rusya, Ýrlanda ve Türkiye gibi seçilmiþ 30 ülkenin ithalat ve ihracat artýþ hýzlarýnýn kýyaslandýðý belirtildi. DPT verilerinden yararlanýlarak hazýrlanan rapora göre Türkiye ihracat ve ithalat artýþ hýzýnda rekorlar kýrarken, dýþ ticaret açýðýnda yaþadýðý sýkýntýdan bir türlü kurtulamýyor yýlýnda yüzde (-) 6.1 artýþ hýzý ile 30 ülke arasýnda 22'nci, 1999 yýlýnda yüzde (-) 5.9, artýþ hýzý ile 26'ncý, 2000 yýlýnda yüzde 6.5 artýþ hýzý ile 21'inci sýrada yer alan Türkiye 2001 yýlýnda 11.9 artýþ hýzý ile birinciliðe yükseldi yýlýnda yüzde 15.8 artýþa karþýlýk üçüncü sýraya inen Türkiye, 2003 yýlýnda yüzde 32.4 artýþ hýzý ile yeniden birinciliði yakaladý verilerine göre Ýhracat artýþ hýzýnda ilk sýrayý yüzde 22.4 arýþ hýzýyla Çin alýyor. Yüzde 21.8 artýþ hýzý yakalayan Romanya Çin'in ardýndan ikinci sýrayý alýrken üçüncü sýrada yer alan Türkiye'yi Macaristan ve Bulgaristan izliyor. ÝTHALAT PATLADI Raporda ithalattaki artýþ hýzlarýna da yer verildi yýlýnda eksi 6.4 artýþ hýzýyla 30 ülke arasýnda 25'inci, 1999 yýlýnda eksi 12.5 artýþ hýzýyla 26'ncý, 2000 yýlýnda 35.1 artýþ hýzýyla üçüncü sýraya yükselen Türkiye 2001 yýlýnda krizle birlikte eksi 26.8 azalýþla 30'unculuða geriledi yýlýnda ithalatýný yüzde 23.7 artýran Türkiye ayný yýl birinciliði yakaladý yýlýnda Türkiye'yi, yüzde 21.3 ile Çin, yüzde 14.8 ile Romanya, yüzde 14.1 ile Avusturya takip ederken, son sýrada yüzde (-) 55.8 ile Arjantin takip ediyor yýlý Eylül ayý itibariyle yüzde 36.2 artýþ hýzýný yakalayan Türkiye'nin 2003 yýlýnda da birinciliði kaptýrmasý beklenmiyor. ÝHRACAT ÝTHALAT MAKASI KAPANMIYOR Rapora göre ayný döneme iliþkin ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yýllara göre bir ileri bir geri gitmesine raðmen makas bir türlü kapanmýyor. Raporda 1998 yýlýnda yüzde 58.7 olan ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn, 1999 yýlýnda yüzde 65.4, 2000 yýlýnda yüzde 51, 2001 yýlýnda 75.7, 2002 yýlýnda 69.9 olarak gerçekleþtiði belirtiliyor yýlýnýn Ocak-Ekim dönemi verileri de bir önceki yýlýn rakamý olan yüzde 69'u tekrarlýyor. Rapora göre 2002 verilerine göre 36 milyar dolar ihracata karþýlýk 51.5 milyar dolar ithalat gerçekleþtiren Türkiye dýþ ticaret dengesinde 15.5 milyar dolar açýk vererek ülkelerin dýþ ticaret dengeleri liginde 28'inci sýrada yer alýrken, Türkiye'yi Ýspanya ve Ýngiltere izledi. Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Sinan Aygün : Elindeki ekibi ve doneleri iyi kullanan, konulara parmak basabilen bir baþkanýmýz, Ah keþke ötekiler de böyle olabilse. Bak gör o zaman Türkiye nin halini. Yanlýþ mý Sayýn Baþkan? Rapora iliþkin deðerlendirmelerde bulunan ATO Baþkaný Sinan Aygün ihracatta artýþa karþýn, bu ihracatýn yüzde 60'ýnýn ithalata dayandýðýný, yaratýlan katma deðerin toplam ihracatýn ancak yüzde 40'ýný oluþturduðuna dikkat çekti. Dýþ ticaret yapýsýnýn bu haliyle "yalancý dolma"dan farksýz olduðunu dile getiren Aygün, "Son yýllardaki dýþ ticaret açýðý ve cari açýklarýmýz, dýþ ülkelerle yaptýðýmýz ekonomik iliþkilerden zararlý çýktýðýmýzý göstermektedir" þeklinde konuþtu. Aygün þunlarý söyledi: "Ýthalatýmýzýn büyük çoðunluðunu ara mallarý oluþturuyor. Pamuk alýp, iplik ihraç ediyoruz. Ýthal ettiðimiz malý iþleyerek ihracata dönüþtürüyoruz. Bu çok düþük bir katma deðeri ifade etmektedir. Bu nedenle ihracatýn ithalatý karþýlama oraný arasýndaki makas bir türlü kapanmamaktadýr. Her yýl (Ýhracat patladý) haberleri okur ve seviniriz. Ýthalattaki patlamalarý görüp üzülmeyiz. Neredeyse Ýhracat ithalatýn kölesi olmuþ. Biri patladýkca diðeri de patlýyor"

11 ÞUBAT Memleket T Ý C A R E T VE 11 Hala Yaprak Kýpýrdamýyor. Zorunlu Olmadýkça Harcanmýyor Ýzmir Ticaret Odasý tarafýndan, piyasalarýn takip edilerek, sektörlerin bir ay öncesine oranla mevcut durumlarýnýn tespit edildiði "meslekler barometresi", Aralýk ayýnda yüzleri güldürmedi. Yýlbaþýndan önce piyasalarda yaþanan kýpýrdanma, geçmiþ yýllara göre sönük geçti. Meslek Komiteleri Piyasa Barometresi 2003 Aralýk ayý sonuçlarýný deðerlendiren Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ekrem Demirtaþ, piyasalarda Aralýk ayýnda ufak kýpýrdanmalarýn ötesinde hareketlilik yaþanmadýðýný söyledi. Demirtaþ, "Kasým ayýnda ekonomik verilerin piyasalara yansýmasý konusunda umut verici geliþmeler yaþandý. Ancak Aralýk ayýna iliþkin tespitlerimiz, bunun da uzun soluklu bir geniþleme olmadýðýný gösterdi. Üyelerimizle yüz yüze yapýlan görüþmelerde, piyasalarýnda geçen aya göre canlanma görülen sektör mensuplarý dahi, ufak kýpýrdanmalarýn ötesinde bir hareketlilik yaþanmadýðýný ifade etti" diye konuþtu. Toplumun önemli bir kesiminin zorunlu olmadýkça harcama yapmadýðýný ifade eden Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Enflasyonun onlu hanelere düþmesi, harcamadan kaçýnýlmasý nedeniyle piyasalarda yaþanan hareketsizliðin somut bir göstergesi olarak karþýmýza çýkýyor. Bu noktada enflasyonun düþmesinin bedelini ödeyen kesimin geniþlediðini söylemek yanlýþ olmaz" Enflasyonu tek haneli rakamlara çekerken, istikrarlý büyümenin de saðlanmasý gerektiðine dikkat çeken Demirtaþ, "Toplumun önemli bir kesiminin fedakarlýklarý ile birinci hedefin saðlanmasýna yönelik çok önemli adýmlar atýlmýþ, enflasyonist beklentiler kýrýlmýþtýr. Artýk ekonomiyi yönetenlerin yüklendikleri sorumluluðu bir kat daha fazla görmeleri gerekiyor" dedi. Türkiye'nin israf edecek vakti ve kaynaðý olmadýðýný sözlerine ekleyen Demirtaþ, "Bu noktada, enflasyondaki Ekrem DEMÝRTAÞ Ýzmir Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný düþüþün, büyük ve sinsi bir sorun haline gelen iþsizlik probleminin tek çaresi olan istikrarlý büyümeye yönelik adýmlar ile birlikte sürdürülmesi gerekiyor. Birkaç ay sonra gerçekleþtirilecek yerel seçimler öncesinde bu bilinçle hareket edileceðine inanýyoruz" diye konuþtu. Demirtaþ, Ýzmir Ticaret Odasý olarak, Meslekler Barometresi ile piyasalarýn nabzýný tutmaya 2004 yýlýnda da devam edeceklerini söyledi. Günün her saati beklentilerinizin tam karþýlýðý adopen.com Türkiye nin Pencere Hattý:

12 12 Memleket T Ý C A R E T VE SAYI: 2004/1 Þirketini iyi yöneten Ülkeyi de iyi yönetir mi? Amerika'nýn saygýn yayýn organlarý Newsweek dergisi ve New York Times gazetesi "Þirket yöneticileri devlet yönetiminde çuvallýyor" görüþünü savundu. "Þirketini iyi yöneten ülkeyi de iyi yönetir." Bu sözler Ýtalya Baþbakaný Silvio Berlusconi'ye ait.berlusconi hükümeti kurarken kabineye iþadamlarýný alacaðýný açýkladý. Ancak hükümette hiçbir iþadamý görev almadý. BERLUSCONÝ Berlusconi,maceraya girmek yerine,deneyimli politikacýlara görev vermeyi tercih etti.halbuki, Berlusconi'nin yapmadýðýný Meksika Devlet Baþkaný Vicente Fox aylar önce uygulamaya koydu.ýnsan kaynaklarý þirketleriyle anlaþarak,baþarýlý yöneticilerden oluþan bir hükümet kurdu.bulgaristan baþbakaný,eski eski Kral Simeon da Fox'u izleyerek yurt dýþýndaki baþarýlý Bulgar yöneticileri topladý. Ancak Meksika'da büyük umutlarla göreve gelen Fox'unbaþarýsýz bir performans çizmesi "Þirket yöneticisinden devlet adamý olur mu?" tartýþmasý baþlattý. Konuyu gündeme getiren New York Times "olmaz" görüþünü savunarak, Fox'un baþarýsýzlýðýný örnek gösterdi.newsweek,abd Savunma Bakaný Donald Rumsfeld ve Hazine Bakaný Paul O'Neill'in de iþ dünyasýndaki baþarýlarýný devlet yönetiminde göstermediðini belirterek,baþarýsýzlýðý ülkeyi þirket gibi yönetmelerine baðladý. FOX FOX, MECLÝSÝ YOK SAYINCA REFORMLAR ELÝNDE KALDI Meksika Devlet Baþkaný Fox'un performansýný deðerlendiren New York Times, Fox'un vergi reformu,iþsizliðin azaltýlmasý gibi sözlerini tutmadýðýný belirtti.fox, 1 milyon kiþiye iþ sözü verdiði halde iþsizlerin sayýsý 500 bin arttý. Vergi reformu parlamentodan geçemedi.buna baðlý olan eðitim ve alt yapý yatýrýmlarý gerçekleþtirilemedi. Büyüme tamamen durdu.enflasyonda belirlenen hedef yakalanamadý. New York Times'a göre,coca Cola'nýn genel Müdürlüðünü yapan Fox'un hatasý,kendini Meksika A.Þ.'nin baþý gibi görmesi oldu.kararlarý parlamentoya danýþmadan alarak uygulamaya çalýþtý. Ancak politikanýn gerçekleri karþýsýnda yenilgiye uðradý.bürokratlarýn,uzmanlarýn ve medyanýn görüþünü almaya gerek duymayan Fox'un tasarýlarý parlamentoda reddedildi.fox, hatasýnýn farkýna vardýðýný"devlet yönetiminde yalnýz olmadýðýmý anladým" açýklamasýyla itiraf etti. AMERÝKAN POLÝTÝKASI SOMUT ÖRNEKLERLE DOLU Newsweek dergisi de ABD Hükümetindeki yönetici kökenli Savunma Bakaný Donald Rumsfeld ve Hazine Bakaný Paul O7Neill'in baþarýsýzlýðýný örnek gösterdi.dergi,önceki dönemlerde de Herbert Hoover'dan,General Motors Baþkaný Robert McNamara'ya ve Merril Lynch'in Genel Müdürü Donald Reagan'a kadar birçok saygýn iþadamýnýn da ayný hüsrana uðradýðýný belirtti. Newsweek'e göre þirket yöneticilerinin baþarýsýzlýðýnýn iki nedeni var. Ýlki,artýk genel müdür olduklarýný unutmalarý ve tek adam gibi hareket etmeleri. Oysa,Amerikan devlet yönetiminde,karar mekanizmasý birçok kurum arasýnda daðýlmýþ durumda.bu kurumlarý ikna etmeden hiçbir kararý uygulama imkaný bulunmuyor.rumsfeld,füze savunma sistemi konusunda Kongre ve generalleri ikna gereði duymadýðý için program rafa kalktý. Bir baþka neden ise yönetici devlet adamlarýnýn sahip olduklarý güçleri dikkatli kullanmamalarý.dergiye göre Ekonomi Bakaný O'Neill'in çeþitli konularda parlak görüþleri var.ancak onun görevi ilginç fikirleri açýklamak deðil, hükümetin ekonomik politikalarýný uygulamak.o'neill'in gereksiz çýkýþlarý yüzünden piyasalara sürekli tedirginlik yaþatýldý BERLUSCONÝ

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ TOBB ÜÇ AYLIK EKONOMÝK RAPOR Temmuz - Eylül 2007 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Ekonomik Araþtýrmalar ve Ýstatistik Müdürlüðü Sayfa düzeni ve baský Uzman Matbaacýlýk

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı