Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu üstelenen Uktafl n çözüm orta n n TESH AD üyesi Ekol Temizlik ve Yönetim Hizmetleri A.fi. oldu unu biliyor muydunuz? 54 y l aradan sonra ikinci kez Türkiye de yap lan ve 350 milyon liraya malolan, 13 bin delegasyon, 2 bin ziyaretçinin kat ld, günlük bin kiflinin girip ç kt, 70 bin rulo tuvalet ka d, 1500 litre antibakteriyel dezenfektan, 74 bin rulo ka t havlu, 11 bin rulo klozet hijyen naylonunun kullan ld ve 700 e yak n temizlik eleman n n görev ald bu dev organizasyonun ayr nt lar n Ekol yönetim kurulu baflkan Orhan Ta ile yapt m z söyleflide bulabilirsiniz. Bu say m zda yer alan di er ilgi çekici söyleflimiz de Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ile yap ld. Okullar n aç ld ve H1N1 virüsü salg - n n da gündemde oldu u bu dönemde; okullarda özel bir temizlik hizmeti uygulayan Beyo lu Belediyesi nin yürüttü ü çal flma ile ilgili bilgileri, Say n Baflkan n a z ndan sizlere aktarmay uygun bulduk. standartlar n oluflturulmas hakk nda görüflmeler yap l yor. Bu görüflmeler sonucunda sektörümüzde mesleki standartlar n oluflmas ve sektörün geliflmesi yolunda çok önemli bir ad m n at laca n umuyoruz. 66.say da görüflmek dile iyle... Sayg lar m zla Tuna Atalay Yine okullarda verilen yemek hizmetlerinin durumunu, konu ile ilgili taraflar n görüfllerini de aktararak, dergimiz sayfalar nda sizlerle paylafl yoruz. TESH AD n, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile yapt bir iflbirli ine de sektörün dikkatini çekmek istiyoruz bu say m zda. TESH AD ile AB ye mesleki uyumu gerçeklefltirmek üzere kurulan, bakanl a ba l Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) aras nda, temizlik ve servis hizmetleri ile ilgili mesleki

7 06 Editör 07 çindekiler 08 Dernekten Haberler / Yeni Üyeler 10 Sektörden / K sa K sa 26 Haber / IMF-Dünya Bankas Zirvesi nin temizli i Ekol e emanet edildi 32 Söylefli / Voit Türkiye Genel Müdürü Do an Kelefl; Hizmet sektöründe flartlar de iflecek, fiyatlar yükselecek 34 Dosya / Ofis Temizli i 48 Gündem / Temizlik sektöründe domuz gribi alarm 52 Sektör / Üniversiteli temizlikçiler ifl bafl yapt 54 Araflt rma / Okul temizli i ve halk sa l 57 Söylefli / Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Reklam ndeksi Ön Kapak: EKOL TEM ZL K Ön Kapak çi: ECOLAB 01: ECZACIBAfiI 02 DGR 03 NILFISK 04 EKOL TEM ZL K 05 JOHNSONDIVERSEY 09 KLÜH DEN Z 11 FUAR LAN 17 STAR MAK NE 47 DO Ufi TEM ZL K Arka kapak içi: KAHRAMAN KA IT Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY Künye Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Yeri 19 May s Mah. nönü Cad. Ayd n Sok. Ça lar Apt. N.2/13 Kozyata, stanbul Tel: Faks: Yay n Koordinatörü Recep Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Ayflegül Çelik Demircan; Do algaz, temizlikte büyük bir aflama kaydet memizi sa lad 60 Catering / Çocuklar m z okullarda sa l kl besleniyor mu? 64 Güvenlik / VIP Yak n Koruma Hizmeti 68 ilaçlama / Okul laçlamas 70 Peyzaj / Kiral k bitkilerle etkinliklerinizi görsel flölene dönüfltürün 72 Makale / Recep Ali Aksoylu: Erbab n istihdam ettirme Sonra erbab n n vasf n bekle! 74 Makale / Dr. Hale Erel: Lejyoner Hastal (klima hastal ) 76 fl Yönetimi / Art k sertifikas olmayan temizlik eleman olamayacak 78 Teshiad Üye Listesi 79 Fiyat Listesi 80 Anket / Abonelik formu Yay n Kurulu Recep Ali Aksoylu Bülent Do ru Haydar Gürkan Gürkan Do anay Tuna Atalay Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Mutlu Uzun Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask DIASAN Bas m Form Matbaac l k Örnek Mah. Alkop Cad. Nurhasa Plaza A Blok No:1 Kat: 1 Esenyurt - Büyükçekmece Tel: (0212) T.E.M. Tan t m Etk i nl i kl eri Me rk ez i Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için

8 Euroserve, zzet Murat FERT Euroserve yi temsilen Dr. zzet Murat FERT Teshiad n yeni üyelerinden biri oldu. Mimarl k ve ç Mimari Double Major e itimini yurtd fl nda tamamlad ktan sonra Bina Yap m Yönetimi / Güvenlik Yönetimi Master Programlar na bitiren Fert, bu esnada Güvenlik ve Facility Management Sektöründe çeflitli görevlerde bulundu. 20 y l aflk n sektör tecrübesini, Mimari ile bütünlefltirdi ve birçok tesisin mimari tasar m, koruma ve güvenlik, acil durum yönetimi ve yaflam senaryosu planlamalar n haz rlad. Son olarak, güvenlik-mimari, tasar m-suç analizi iliflkileri hakk nda yapm fl oldu u araflt rma, haz rlad - rapor ve çal flmalar sonucunda tezini vererek Environmental Crime (Suç Bilimi) konusunda doktoras n tamamlad. Halen Compass Group PLC bünyesinde Global Güvenlik Hizmetleri Liderli ini sürdürürken, Euroserve Güvenlik A.fi. flirketinin Ülke Koruma ve Güvenlik Direktörü ve Euroserve Hizmet A.fi.Support Services Direktörü olarak görev yapmaktad r. RGS Güvenlik, Ali Erceylan Ali Erceylan Teshiad n yeni üyelerinden biri do umlu olan Erceylan 1995 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesini baflar ile bitirmifl, ifl hayat na ilk ad m n Unilever Holding in sat fl departman nda bafllayarak atm flt r. Daha sonraki y llarda Unilever Holding ten sonra s ras yla Cankurtaran Holding, Ülker G da gibi Türkiye nin önde gelen flirketlerinin sat fl departmanlar nda üst düzey yönetici olarak görev ald y l nda RGS GROUP Sat fl ve Pazarlama Müdürlü üne bafllayan Ali ERCEYLAN halen bu görevi baflar ile yürütmektedir. RGS Group, Nazan Civafl RGS Group ta Trakya Bölge Müdürü olan Nazan Civafl ta yeni üyelerimizden K rklareli do umlu olan Nazan Civafl, e itimine K rklareli Atatürk Süper Lisesi nden sonra Trakya Üniversitesi E itim Fakültesi Branfl Ö retmenli i Bölümü ile devem etmifltir. Avala Tekstil A.fi de Personel Müdürü olarak bafllad ifl yaflam n, Kilim Grubunda Pazar araflt rma ve Sat fl Müdürü olarak sürdürmüfltür y l nda ANT Temizlik Sosyal Hizmetler ve Detay Özel Güvenlik in kuruculu unu ve yöneticili ini yapan Civafl, 2005 y l nda Nazende Restaurant n kurucu yöneticili ini de üstlenmifltir. RGS Group ta Trakya Bölge Müdürü olarak ifl hayat ma devam eden Civafl; baflar l çal flmalar ndan dolay bir y l önce RGS Group Temizlik Türkiye Operasyon Müdürü olarak atanm flt r. Nazan Civafl uzun y llar hizmet sektöründe edindi i bilgi ve deneyimlerle halen RGS Groupta ki görevine devam etmektedir. Nazan Civafl, dergimize yapt aç klamada; Hizmet sektöründe, sermayesi insan olan ifllerin içinde görev almak beni insanlar tan maya yöneltti. Kiflisel geliflim,pozitif düflünce ve yaflam koçlu u konusunda ki kurs ve seminer çal flmalar ma halen devam etmekteyim dedi. Ersoylar temizlik ve yönetim hizmetleri, Halit Ersoy Ersoylar Temizlik ve Yönetim Hizmetleri fiirketini temsilen flirket genel müdürü halit ersoy, teshiad in en yeni üyesi oldu trabzon of do umlu olan ersoy, orta okul mezunu, ingilizce biliyor ve 2002 y l ndan beri temizlik sektörünün içerisinde.

9

10 Teshiad n y l sonu yeme i 21 aral k ta yap lacak TESHIAD üyeleri 21 Aral k 2009 Pazartesi günü, Kartal Titanic Otel de, Karcher firmas n n sponsorlu unda düzenlenen y l sonu yeme inde bir araya gelip geride kalan y l de erlendirecekler. Hereke Ömer smet Uzunyol MYO Temizlik bölümü ö retmen ve ö rencileri ile Üyelerimizin bir araya gelece i, sponsorlu unu temizlik ekipmanlar üreticisi Karcher firmas n n üstlenece i yemek, Kartal Titanic Otelde gerçeklefltirilecek. KARCHER firmas n n ayr ca bir "Komple Temizlik Çözümleri" konulu bir tan t m program ile de güçlendirece i TESHIAD n y l sonu etkinli inde stanbul Ticaret Odas n n 19. Komite üyelerine yönelik 07 Aral k 2009 günü düzenleyece i temizlik sektöründe yaflanan haks z rekabet ve sektörün sorunlar, meslek olarak temizlik sektörü ile sektörde gelecekte sayg nl k ve kurumsall k ad na yap lacaklar konulu toplant n n sonuçlar da görüflülecek. Teshiad n 2. Geleneksel ftar Yeme i Taksim Point Otel de yap ld Teshiad n geleneksel iftar yeme i 11 Eylül de Taksim Point Otelde gerçekleflti. Johnson Diversey sponsorlu unda yap lan ve sektörün önde gelen firmalar n n genifl kat l m n n oldu u yemekte Teshiad baflkan Selim Canbazo lu ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Aksoylu konuflma yapt lar. Teshiad yönetiminin hedefleri ve üye aidatlar n n 2010 y l ndan itibaren düflürülerek üye say s n n artt r larak derne in güçlü bir konumda sektöre daha iyi hizmet verme konusunda aç klamalarda bulunan Canbazo lu tüm kat l mc lara ve sponsor Johnson Diversey e teflekkür ederek konuflmas n bitirdi. Daha sonra söz alan TESH AD Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Aksoylu, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na ba l olarak AB ye uyum çal flmalar çerçevesinde gündeme al nan mesleki sertifikasyonlar konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüflmelerin yürüdü ünü söyledi. Aksoylu günümüz koflullar nda geliflen sektörümüzde Mesleki Standartlar n oluflmas ve bunun yolunun da Teshiad tan geçti ini vurgulad. Daha sonra TESH AD Yönetim Kurulu Üyesi JohsonDiversey Taski Bölüm Müdürü Gürkan Do anay, JohnsonDiversey in yeni temizlik makineleri Taski Jet 38,Taski Ergodisc Mini, Taski Versa Plus ve Taski Swingo 150E' yi tan tan k sa bir sunum yapt ve kat l mc lara teflekkür etti. Canl tasavvuf müzi i eflli inde yenen iftar yeme i, Teshiad üyeleri ve sektörün önde gelen firma temsilcilerinin kaynaflt keyifli görüntülerle sona erdi. Teshiad da üyelik aidatlar ayl k 30 TL. Dergimizin bir önceki say s nda duyurdu umuz üzere TESHIAD, üyeli i özendirmek için 1 Ocak 2010 dan itibaren ayl k aidat bedelini 30 TL ye indirdi. Konu ile ilgili olarak H ZMET e aç klama yapan TESHIAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent DO - RU, Ayl k üye aidat m z n 150 TL olmas nedeniyle bir çok meslektafl m z faaliyetlerimize, toplant - lar m za kat lmas na ra men derne e üye olmuyordu. MYK konusu dahil daha güçlü bir sektör temsili için nitelikli hizmet veren tüm meslektafllar m z n Teshiad a üye olmas n arzu ediyor ve bu amaçla 1 Ocak tan geçerli olmak üzere temizlik ve hizmet firmalar için ayl k aidat bedelini 150 TL den 30 TL ye indirmifl bulunuyoruz dedi. Musa Bulut, Teshiad n yeni yönetim kurulu üyesi Hizmet Dergisi 64. say da Mis-Pak Temizlik 'ten Musa Bulut Teshiad' n yeni Yönetim Kurulu Üyesi oldu yerine yanl fll kla yeni üyesi olarak yer alm flt r.musa Bulut, TESHIAD' n Caner Geban'dan boflalan Yeni yönetim kurulu üyesisdir. Düzeltir, özür dileriz.

11

12 DGR Group iftar yeme inde sektörle bulufltu Entegre Hizmet Yönetimi alan nda faaliyet gösteren DGR Group un iftar yeme i 14 Eylül 2009 tarihinde, Bak rköy Titanic Otel de yap ld. DGR Group baflta kurucusu Bülent Do ru ve Genel Müdürü Caner Geban olmak üzere, tam kadro iftarda haz r bulundu. Hemen hemen tüm sektör profesyonellerinin ve DGR müflterilerinin bir araya geldi i iftara ilgi büyüktü. DGR Group yeni kurulmufl olmas na ra men müflteri portföyünü h zla gelifltirmeye devam ediyor. Dört ay içerisinde müflteri portföyüne Media Markt (Merter, 212, Pendorya ve Optimum), nk lap Kitapevi, Spradon Bahçeflehir Evleri (Kuleler, Residence), Soyak Evreka Sitesi, Celgene laç, Ful Lojistik Ve Omsan Lojistik i katan DGR dinamik, profesyonel ekibinin enerjisi ve y llar n deneyiminin pekiflti i hizmet anlay fl ile müflterilerine daima en iyi hizmeti verme iddias n tafl yor. Enhas Zabel den 29 Ekim kutlamas ENHAS ZABEL, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram gününde mesainin sürdü ü site ve AVM gibi ifl yaflam komplekslerinde görev yapan personeli için güne özel tek tip ifl giysileri haz rlatt. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ün silueti ve ay y ld zl bayra m z n yer ald ifl elbiseleri ile görevlerini yerine getiren ENHAS ZABEL personeli, hizmet verdikleri sitelerin sakinleri ve ASTOR A AVM nin müflterileri taraf ndan tebrik edildiler. ENHAS ZABEL personeli hizmet yüklenicisi olduklar Ataköy Konaklar nda gece de site yönetimi ile beraber önce kutlama program, ard ndan da tüm Ataköy ü kapsayacak flekilde fener alay düzenledi. Cumhuriyet bayram n n ertesi gününde flirket merkezini aray p takdirlerini bildiren vatandafllar m z n bu olumlu yaklafl mlar ndan hareketle flirket gelecek y l daha organize kutlama programlar haz rlamay flimdiden program na alm fl durumda.

13 Ecolab dan Türkiye de bir ilk; Çevreci ka t ambalaj K sa k sa... Ecolab sürdürülebilir çevre bilinci çal flmalar çerçevesinde Türkiye de bir ilk olan güzel bir çal flmay hayata geçirdi. Ecolab çal flanlar n n uzmanl n sosyal sorumluluk bilinciyle birlefltirip ortaya ç kard yeni ürünlerini portföyüne katt. Çamafl rhane sektöründe tüketilen çamafl r deterjanlar n n ambalaj at oldukça yüksek Türkiye de bu tip deterjanlar polietilen ambalajlarda piyasaya sunuluyor. K saca plastik ambalaj olarak da adland r lan bu ambalajlar n do ada yok olmas bin y l buluyor. Plastik ambalajlar bozulmaya bafllad klar nda, çevreye zararl kimyasallar yay yor ve besin zincirini etkiliyor. Plastik ambalaj üretimi petrol ve do algaz gibi yenilenemeyen enerjinin git gide azalmas na da yol aç yor. Ekolab tüm çamafl rhane deterjanlar nda ka t ambalaja geçti. Bu ka d n hammaddesi geri kazan lm fl ka t ve normal ka d n kar fl m ndan yap l yor. Ekolab ayn zamanda deterjanlar nda da çevre dostu yeni bir formüle geçti. Serhat Özer taraf ndan kurulan Dama Temizlik Makineleri flirketi kapand. Euroserve de temizlik direktörü olarak görev yapan Ali Akkoyunlu görevinden ayr ld. Akkoyunlu, Eli te World stanbul Hotel e F&B Müdürü olarak transfer oldu. Yap Havuz Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi B blok Kat: 5 No:205 Okmeydan stanbul adresine ta fl nd. Firma telefonu da oldu. Sat nalmac lara büyük kolayl k Hizmet sektöründeki tüm firmalar ayn çat alt nda buluflturarak sat n alma bölümlerine seçim ve iletiflim kolayl sa layan, sektördeki geliflmelerden hem hizmet alanlar hem hizmet verenleri haberdar eden, sektör ile ilgili haberleri, duyurular, yenilikleri, geliflmeleri an nda bildirecek bir site kuruldu. Hizmetinadresi.com Fikir olarak 2006 y l nda Kutlukhan Tute' nin bilgi ve birikimlerini meslektafllar yla paylaflma iste i üzerine do an site, Tute ailesi nin uzun süren alt yap ve donan m çal flmalar n tamamlamas yla 2009 y l nda ktfacility.com adresiyle deneme sürüflüne ç kt. Bu portaldan ald birikim ve tecrübeler ile bir süre sonra esas ismi hizmetinadresi.com olarak yay n hayat na bafllad. Kiral k / Sat l k Temizlik Makineleri Sitenin sunmufl oldu u hizmetler saymakla bitmiyor. Site sayesinde firma sahipleri firmalar n n ihtiyaçlar n giderebilecek, lojisti ini yapacak, sektördeki yenilikleri takip edebilecekler. Bunlar n yan s ra Türkiye ve KKTC de hizmet sektöründe yer alan birçok firma iletiflim bilgilerini kolayl kla paylaflabilecek, firmalar yla ilgili yap lan yorum ve elefltirileri takip edecek, reklamlar n yapabilme flans na sahip olacaklar. fl arayanlar n iflverenlerle buluflturuldu- u, sektöre y llar n vermifl ustalar n yorum ve makalelerine yer verildi i, forum sayfalar sayesinde tüm kullan c lara online destek, bilgi al fl-verifli imkan n n sa land hizmetinadresi.com sizler için y a y n d a. Hasel Kiral k-sat l k 2. el makine listesi: 1. Hakomatic B Hakomatic B Hakomatic E Citymaster 1200 Classic Firma bilgisi Hasel stif Mak. San. ve Tic. A.fi. Tel: Faks: Karcher Servis Ticaret A.fi Kiral k-sat l k 2. el makine listesi: Zemin Temizleme Makineleri ve Süpürücüler Firma bilgisi Karcher Servis Ticaret A.fi. stanbul Ofis Yetkili Kifli: smail Korkmaz Tel: zmir Ofis Yetkili Kifli: Emrah fiakar Tel: ENHAS ZABEL Sat l k 2. El Makineler 1. Gansow 125 BP Comac Abila Gansow 119 BF 85 Kiral k veya Sat l k Ar yoruz 1. D fl Alan Süpürücüsü 10 bin m2/ saat ve üzeri süpürme kapasiteli Yetkili Kifli Alper Murat TABO LU Tel : Fax :

14 Göçmen örgütleri temizlik iflçileri için ça r yapt Almanya da Demokratik flçi Dernekleri Federasyonu (D DF) ve Hamburg Göçmen Kad nlar Birli i (GKB) temizlik sektöründe çal flan iflçilerin haklar - n n savunulmas ça r s yapt lar. Hamburg'da düzenlenen bir toplant da temizlik sektöründe çal - flanlar n büyük ço unlu unun göçmen ve Türkiye kökenli oldu una dikkat çeken D DF yetkilisi Sinan Özbolat: "Bu sektörde çal flanlara destek vermek istiyoruz. Krizi bahane eden sermayedarlar iflçilere sald rmakta. flçiler daha kolay ç kar l yor, tafleron flirketlerin çal flt r lmas toplu sözleflmesi olmayan temizlik iflçilerini ma dur ediyor" dedi. nflaat, Tar m ve Çevre flçileri Sendikas 'nda (IG Bau) temizlik sektöründeki iflçilerin Almanya genelinde uyar grevine gidebilece i aç klamas n da yapt. IG Bau yetkilisi Sezai Elmal temizlik ifllerinin eskiden ek ifl olarak yap ld n, fakat insanlar n flimdi bu sektörden evini geçindirmek zorunda kald klar n söyledi. Elmal, "Temizlik sektöründe ustal k diplomas olmadan flirketler aç labildi i için rekabet art yor ve bundan dolay büyük flirketler saat ücretlerini düflürüyorlar" dedi. Kaynak: ANF News Agency Güvenlik Sektörü Gözetimi ve Sivil Aktörler Konferans fiahinbey Belediyesi halk n temizlik konusunda daha duyarl ve bilinçli olmas için temizlik kampanyas bafllatacak. En güzel temizli in vatandafl iflbirli i ile olaca n ifade eden fiahinbey Belediye Baflkan Mehmet Tahmazo lu, daha temiz bir fiahinbey için temizlik kampanyalar düzenleyeceklerini söyledi. Baflkan Tahmazo lu; Göreve geldi imiz günden bu yana 1500 adet çöp konteyn r n yeniden yerlerine koyduk ve bu ay sonuna kadar bu say y 3000 e tamamlayaca z. lçemiz genelinde çöp konteyn r olmayan yer kalmayacakt r. Belediye olarak en temel görevlerimizden olan temizlik konusunda etkin ve yo un bir flekilde çal flma yapmaktay z. Ancak vatandafllar m z n temizlik konusunda daha duyarl ve bilinçli olmalar n sa lamak için önümüzdeki günlerde okullar m zla ve mahallelerimizle iflbirli i içinde temizlik kampanyalar düzenleyece iz dedi. Kaynak: Afl r temizlik aile bölüyor Almanya n n Hamburg kentinde yaflayan Psikolog Tülay Durlan k, Türk kad nlar nda en çok temizlik saplant s n n görüldü ünü söyledi. Hamburg Türk Kad nlar Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen Tak nt ve Evham konulu toplant da konuflan Durlan k, temizlik saplant s olan kad nlar n aile bireylerini de yak ndan etkilediklerini ve bunun tedavi edilmesi gereken bir hastal k oldu unu belirterek, Türk kad nlar nda en fazla temizlik saplant s görülüyor dedi. Temizlik saplant s olan kad nlar n kendilerini frenleyemediklerini ifade eden Durlan k, baz kad nlar n evin da lmamas için eve misafir ça rmad klar n ya da çocuklar n d flar dan eve geldiklerinde kirli olduklar gerekçesiyle s cak su ile y kad klar n, bunlar n birer hastal k belirtisi oldu unu bildirdi. Kaynak: Anadolu Ajans Banat tan patentli temizlik Ülkemizin ilk difl f rças üreticisi ve ilk milli markalar m zdan Banat, A z Bak - m, Kiflisel Bak m, Ev Bak m ve Endüstriyel Ürünler kategorilerinde dünya standartlar nda üretim yaparken ürünleri aras na patentli Katlanabilir Sapl Farafll Süpürge yi de katt. Ergonomik ve fl k tasar m yla dikkat çeken bu tescilli ürünün en önemli özelli i, kilit mekanizmal katlanabilir farafl sistemi ne sahip olmas. Bu sistemde, kullan m s ras nda süpürgenin farafl bölümü, patentli sürgü mekanizmas yla aç l p kilitleniyor. Kullan m sonras nda da katlama pozisyonunda yine kapat l p kilitleniyor. Böylelikle süpürge ve farafl bir arada muhafaza edilebiliyor; gereksiz yer iflgal etmiyor. Vidal metal sap ile bu tür ürünlerde sap n kullan m s ras nda ç kmas gibi problemler ortadan kalk yor. Ürün, sar - k rm z -yeflil ve lacivert renk alternatifleriyle üretiliyor. Dönüflümlü pet k llar ve genifl iç hacmi sayesinde de di er süpürgelere oranla çok daha rahat kullan m olana sa l yor.

15 15 ilde sahte temizlik maddesi operasyonu Türkiye genelinde 15 ayr ilde düzenlenen eflzamanl operasyonlarda, kaçak yollarla yurt d fl na gönderilmek üzere bekletilen yüklü miktarda üçüncü s n f temizlik maddesi ele geçirildi. stanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda flu ana kadar iki kifli gözalt na al n rken, bu say n n artabilece i belirtildi. Operasyonlar, stanbul'da polisin, kaçak yollarla yurt d fl na üçüncü s n f deterjan götürülece i bilgisi almas üzerine bafllad. Harekete geçen polis ekipleri, önceki gün durdurulan bir TIR' n dorsesinde yapt klar aramada, ihraç mallar n alt na saklanm fl, yüklü miktarda üçüncü s n f deterjan ve flampuan ele geçirdi. Bunun üzerine araç floförü gözalt na al nd. Yaklafl k 500 polisin kat ld operasyon kapsam nda yüzden fazla depoya eflzamanl bask nlar yap ld. Bas lan depolarda, kaçak yollardan Romanya'ya gönderilmek üzere haz r bekletilen yüklü miktarda üçüncü s n f deterjan ve flampuan ele geçirildi. Deterjanlar n, dünyaca ünlü markalar n kutu ve paketlerine doldurularak tekrar Türkiye'ye sokulaca belirtildi. Kaynak: Melikgazi de k fl öncesi genel temizlik yap l yor Kaynak: Kayseri Melikgazi Belediyesi, sorumluluk alan içerisinde bulunan bütün mahallelerde k fl öncesinde sonbahar temizli i bafllatt. Melikgazi Belediye Baflkan Memduh Büyükk l ç, her y l bahar ve son bahar aylar nda yap lan temizlik kampanyalar çerçevesinde, 2009 sonbahar temizlik kampanyas n n fiehit Naz m Bey mahallesinde bafllat ld n söyledi. Bu mahalledeki temizlik çal flmalar na 40 temizlik eleman, 7 süpürge arac, 2 kamyon, 2 kepçe, 5 motorlu t rpan, 1 vidanjör ve 2 su arazözünün kat ld n belirten Baflkan Memduh Büyükk l ç, "Bu çal flmam z rutin günlük temizlik çal flmas ndan farkl olarak, bölgelerdeki günlük temizlik hizmeti tamamland ktan sonra yap lan bir çal flmad r. Amac m z, bütün araçlar ve elemanlar her gün bir mahallede toplayarak, k fl bafllamadan bütün mahallelerimizin genel temizli ini tamamlamakt r" dedi. Temizlik maddeleri çocuklar için risk Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burhan Aksu, evlerde kullan lan çamafl r suyu (sodyum hidroksit), tuz ruhu (hidroklorik asit), kezzap (nitrik asit) gibi temizlik malzemelerin, yürümeye yeni bafllayan, emekleyen çocuklar taraf ndan 'su' diye içildi ini söyledi. Her ay yaklafl k 20 çocu un, evlerde kullan lan s v temizlik malzemelerini içmesi sonucu hastaneye getirildi ini ifade eden Aksu; ''Ev temizli inde kullan lan s v malzemelerin çocuklar taraf ndan yanl fll kla içilmesi ciddi bir ev kazas d r. Bu tür kazalar, ölümle sonuçlanabilir'' dedi. Bu ev kazalar n n önlenebilece ini belirten Aksu bu maddelerin renksiz ve kokusuz oldu unu, bu yüzden bu maddelerin bardak, plastik ve cam flifle içine ve kolay ulafl labilir noktalara koyulmamas gerekti ini hat rlatt. Bu temizlik malzemelerinin evlerde kullan m baz ülkelerde yasak. Kaynak: Anadolu Ajans

16 fiair Cevat Turan fiiirli Geceler de... Mis Group Yönetim Kurulu Baflkan ve flair Cevat Turan, 15 A ustos Cumartesi günü, Umut Kazan'la fiiirli Geceler'in konu u oldu. Yaz n-sanat Lokali'nde saat 20.00'de bafllayan etkinlikte. flairle Usuldan Bir Hüzün ve Gözlerine Sakla Beni adl kitaplar ndan, ustalardan ve gençlerden fliirler okundu. Gitar yla fliirlere efllik eden Hatice de yine gitar yla geceye renk katt. fiiirli Geceler etkinli i yaklafl k bir y ld r her cumartesi 20.00'den 23.00'e de in sürüyor. Etkinli e kat l m ücretsiz. Temizlik iflçilerine t e z e k tafl tt lar iddias Samsun Sivil Savunma Arama Kurtarma Birli i'ne (SAR) ihale ile al nan temizlik iflçilerinin asli görevlerinin d fl nda ifllerde çal flt r ld iddia edildi. Konuyu araflt ran Samsun Cumhuriyet Savc l 'na ifade veren iflçilerden Birol Benu ur, temizlik iflçilerine köylerde tezek tafl tt klar n söyledi. SAR Müdürü Ufuk Solmaz' n kendisine kadro verece i sözü ile telsiz operatörü olarak ifle ald n dile getiren Benu ur, temizlik iflçilerine verilmeyen paralar n n ak betinin ise belli olmad n kaydetti. Kaynak: Temizlik iflçileri ile kahvalt 137 kiflilik temizlik görevlisi istihdam için baflvurular bini geçti Kayseri'deki okullarda 6 ay boyunca geçici olarak istihdam edilecek 137 temizlik görevlisi kontenjan için binden fazla kifli baflvuruda bulundu. Milli E itim Müdürlü ü ve fikur ifl birli iyle haz rlanan ''Toplum Yarar na Çal flma Projesi'' kapsam nda okullara temizlik görevlisi al nmas için Kayseri Lisesi bahçesinde kura çekimi yap ld. Gerekli flartlar tafl yan adaylar aras nda kura çekimi yap larak Belediye Baflkan Dr. Ahmet Eflref Fak baba, Haleplibahçe'de Koruma Amaçl mar Müdürlü ü'nde temizlik iflçilerine kahvalt verdi. Bayha Temizlik fiirketi'nde çal flan Haleplibahçe, Buhara, Mance, Dedeosman ve Yakubiye Mahallelerinde görevli 20 temizlik iflçisinin kat ld kahvalt da, Baflkan Fak baba'n n yan s ra, Baflkan Yard mc s Ahmet Al, M.Emin zol, Temizlik flleri Müdürü Mehmet Palal - o lu, Müdür Yard mc s Ekrem Temizbafl ve baz belediye birim amirleri haz r bulundu. Kahvalt l toplant da, Temizlik flleri Müdürü Mehmet Palal o lu, ekip ve ekipmanlarla birlikte fianl urfa'n n daha temiz bir flehir görünümüne kavuflturulmas için gece gündüz demeden, özveriyle hizmet verdi ini söyledi. Baflkan Fak baba; "fianl urfa'n n temiz kalmas nda en büyük faktör temizlik iflçilerimizin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve çabas d r. flçi arkadafllar mla beraber kahvalt da bir araya gelerek, onlara teflekkür etmek istedim. Son sistem ekipman ve donan ma sahip, Bayha Temizlik fiirketi'nin de- erli yöneticileri ve çal flanlar yla fianl urfa daima tertemiz kalacak" dedi. Fak baba, temizlik denetimi s ras nda eline süpürge alarak bizzat temizlik yapmay da ihmal etmedi. ifle yerlefltirilecekler belirlendi. Kurada ismi ç kanlar büyük sevinç yaflarken, di er adaylar umutlar - n ertelemek zorunda kald. 6 ay boyunca istihdam edilecek temizlik görevlisi kontenjanlar na en az ilkokul mezunu ve iflsiz adaylar n baflvurusu kabul ediliyor. l genelinde toplam 350 hizmetli görevlendirilecek. Kaynak: Kaynak: Temizlik iflçileri sa l k kontrolünden geçirildi Adapazar Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü personeli sa l k kontrolünden geçirildi. A r ve Tehlikeli fller Yönetmeli i gere i y lda bir kez sa l k kontrolünden geçme zorunlulu u bulunan temizlik ifllerinde çal flan 213 personelin kulak- burun -bo- az kontrolü, E.K.G. (elektronik kalp grafi i), akci er filmi çekimi ve kan tahlilleri yap ld. Adapazar Belediyesi'nden yap lan aç klamada, ifl gere i temizlik iflleri personelinin hastalanma riskinin yüksek oldu u, bu sebeple rutin sa l k kontrollerinin aksat lmadan yap ld belirtildi. Kaynak:

17

18 E itim al p s nav kazanamazlarsa, 60 bin güvenlikçi iflsiz kalacak Yenileme e itimi almayan özel güvenlikçilerin, çal flma izinleri ve kimlik kartlar n n iptal edilecek olmas, 60 bin sektör çal flan n iflsiz kalma tehlikesiyle karfl karfl ya getirdi. lgili kanunda 2004'te yap - lan de ifliklikle güvenlikçilere, 5 y lda bir yenileme e itimi alma ve s nav zorunlulu u getirildi. Asgari ücretle ev geçindiren ve iflini kaybetme korkusu yaflayan 'gölge ordu' mensuplar, uygulamadan vazgeçilmesini istiyor. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da 2004'te yap lan de ifliklik sonras sektör çal flanlar na 5 y lda bir yenileme e itimi almalar ve s nav zorunlulu u getirildi. Yönetmelik gere i yenileme e itimlerinin en geç 31 Aral k 2009 tarihine kadar verilmesi isteniyor. Güvenlik personelinin, 60 saatlik e itime kat lmalar, yaz l ve uygulamal s navda baflar l olmalar gerekiyor. Havaalan güvenli ine ç plak gösteren cihaz Havaalan güvenli inde yolcular n ç plak görüntülerini üreten x-ray cihaz Manchester Havaalan 'nda kullan lmaya baflland. Yetkililer, cihaz n havaalan güvenlik kontrollerindeki ifllem süresini h zland raca görüflünde. Cihaz n vücuda sar l ya da yolcular n üstünde gizlenmifl silah ya da patlay - c lar aç a ç karmas bekleniyor. Ancak cihaz n taramalar s ras nda ''gö üs büyütme operasyonlar, vücutta delik aç larak tak lan tak lar'' aç a ç kacak, yolcular n cinsel organlar n n siyah beyaz görüntüleri de al nacak. Havaalan yetkilileri, görüntülerin pornografik olmayaca n ve hemen imha edilece ini söylüyor. Cihazlar n yerlefltirildi i Manchester Havaalan 2.Terminali'nde yolcular n güvenlik kontrolünden geçmek için art k ceketlerini, ayakkab lar n ya da pantolon kemerlerini ç karmalar na gerek kalmayacak. Kaynak: BBTürkçe Özel güvenlikte, temel e itim süresi uzat ld çiflleri Bakanl n n, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmas na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yay mland. Yap lan de iflikle özel güvenlik e itimine al nan adaylar n gördü ü 30 saatlik silah ve at fl e itimi 20 saate indirildi. Ateflli silah tafl mayacak özel güvenlik görevlilerinin temel e itim süreleri de 100 saatten afla olmayacak flekilde de ifltirildi. Buna göre, temel e itim süresi 10 saat uzat ld. Özel güvenlik görevlilerine çal flacaklar yerin ve yapacaklar görevin özelli ine göre alan e itimleri verilecek. Özel güvenlik temel e itimi günlük sekiz saat ve haftada 48 saatten fazla olmayacak. Güvenlik sektörü krize ra men büyüdü Özel güvenlik sektörü, yaflanan krize ra men 2008 y l nda 2007 y l na oranla büyüme kaydetti. Emniyet Genel Müdürlü ü'nün rakamlar na göre geçti imiz y l 689 bin 861 kifli özel güvenlik s navlar na girdi. 500 bine yak n kifli s navlarda baflar l oldu. Özel güvenlikçi olmak için 276 bin 490 kifli kimlik, 415 bin 471 kifli ise sertifika ald y l sonunda tahsis edilen güvenlikçi say s 201 bin 844 olarak gerçekleflti y l ndan itibaren istihdam edilen toplam özel güvenlikçi say s 600 bine ulaflt. Kaynak: G-20 Zirvesi nde 4 bin kifli güvenli i sa lad ABD'nin Pittsburgh kentinde yap lan G-20 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri yüzünden kentte adeta hayat durdu. Türkiye'yi Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n temsil etti i G-20 zirvesi öncesinde, Amerika Birleflik Devletleri'nin Pittsburgh kentinde çok ciddi güvenlik önlemleri al nd. Denver ve New York ta bombal sald r eylemi haz rl na dair ele geçirilen bulgular, G-20 zirvesi öncesi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 4 bin civar nda asker ve polis, kenti havadan, karadan ve denizden kuflatt.

19 Bosch Güvenlik Sistemleri nden yeni yaz l m Bosch Güvenlik Sistemleri, olaylar karfl s nda uygulanacak aksiyonlar otomatik olarak tetikleyen geliflmifl olay yönetimi özelli ine sahip, Divar XF Hibrid H.264 2,5 yaz l m n pazara sundu. Geliflmifl olay yönetimi sayesinde yeni Divar XF yaz l m, olay tipine göre uygulanacak aksiyonlar otomatik olarak tetikliyor. Örne in, kameralar önceden tan mlanan yönlere döndürülebiliyor, kay t profilinde de ifliklikler yap labiliyor ya da birden fazla kamera ayn ekranda görüntülenebiliyor. Yap lan araflt rmalara göre, sürekli ekrana bakan güvenlik operatörleri, sadece 22 dakika sonra, bakt klar görüntüdeki aktivitelerin %95 ini alg layamaz hale geliyorlar. Divar XF cihaz yaz l m n n yeni sürümü, içerdi i tam otomatik olay yönetim program ile operatörlerin güvenlik uyar lar karfl s nda an nda ve güvenilir önlem almalar için önemli olaylar an nda operatörün dikkatine sunan bir çift ilave el ifllevi görüyor. Yaz l m ücretsiz olarak Bosch Güvenlik Sistemlerinin web sayfalar ndan indirilebiliyor. Bilgi için: Bilgi için: Özel Güvenlik Yönetmeli i de iflti, kitaplar yenilendi Özel Güvenlik Yönetmeli i nde tarihinde yap lan son de ifliklikler do rultusunda e itim müfredat nda yap lan yeni düzenlemelere uygun olarak TÜMGED taraf ndan Haz rlanan "EGM'den Tavsiyeli 11 Dersi çeren Kitap" ile "Genel Kolluk-Özel Güvenlik liflki ve flbirli i" kitab yay nland. Özel güvenlikçiler de biber gaz kulland Polisten sonra özel güvenlikçiler de biber gaz kullanmaya bafllad. Polis son olarak stanbul'daki IMF protestolar nda yo un olarak gaz kullanm fl, bir kiflinin ölümüne sebep olmufltu. Yüksekö retim Kurulu nun Genel Kurulu nun yap ld Karadeniz Teknik Üniversitesi nde YÖK ü protesto etmek isteyen ö rencilere özel güvenlik biber gaz s karak müdahale etti. Baz ö renciler ç kan kavgada yaraland. Kaynak: Çorum`daki parklar güvenlik elemanlar koruyacak Çorum Belediyesi, flehir merkezinde çeflitli parklarda görev yapmak üzere 16 özel güvenlik eleman istihdam etti. Özel güvenlik elamanlar n n göreve bafllamas nedeniyle Veteriner flleri Müdürlü ü nde bir toplant yap ld. Toplant ya Belediye Baflkan Yard mc s Nurettin Karakaya, Emniyet Müdür Yard mc s Hasan Hüseyin Bahar, Emniyet Ruhsat flleri fiube Müdürü Hüseyin Y ld r m ve Veteriner flleri Müdürü Mustafa Bozkurt kat ld. Burada park ve yeflil alanlarda görev alacak personele k sa bir brifing verildi. Çorum Belediyesi Veteriner flleri Müdürlü ü bünyesinde görev yapacak olan özel güvenlik elemanlar ilk etapta Velidedeo lu Park, Kültür Park, Mehmetçik Park, Hürriyet Park ve Bosna Park nda görev alacaklar. Kaynak:

20 Davetler artacak diye krizde 550 bin dolarl k catering yat r m yapt Krizle birlikte kabu una çekilen catering sektörünün yeni y l n ilk yar s ndan itibaren patlama yapaca n öne süren Roka Catering üretim kapasitesini üç, depolama kapasitesini ise iki kat art rd. ROKA Davet'in kurucusu Arda Türkmen, 'fiubattan sonra davet ve organizasyonlarda patlama olacak' öngörüsünde bulunarak, krizin ortas nda 550 bin dolarl k yat r m yapt. Catering sektörünün krizle birlikte neredeyse yüzde 50 küçüldü ünü belirten Türkmen, 'Roka olarak, müflteri say m zda bir azalma olmad, ancak yap lan ifller eskiye oranla daha küçük bütçeli oldu. Ama bu hep böyle devam etmeyecek. fiubattan sonra davet ve organizasyonlarda patlama olmas n öngörüyoruz' dedi. Bu öngörüden hareketle krizde yat r m yapt klar n anlatan Türkmen, '3 bin kifliye yemek ç kartacak kapasitede 550 bin dolara mal olan tesis kurduk. çinde depolama, piflirme, so utucu gibi birimler yer al yor. Bu yeni tesisimiz ile birlikte üretim kapasitemiz 3 kat, depolama kapasitemiz ise 2 kat artt ' diye konufltu. Özellikle 2010'un ilk aylar ndan itibaren catering sektöründe davet ve organizasyonlardaki art fltan kaynakl bir büyümenin yüzde 60-70'e ulaflabilece- ini ifade eden Türkmen, bu büyüme potansiyelinin, yeni oyuncular n da ifltah n kabartabilece ini Kaynak: de sözlerine ekledi. Hilton ailesi stanbul Otelleri nden Outside Catering Hizmeti Hilton stanbul, Conrad stanbul ve Hilton ParkSA Otelleri özel ziyafetler ve d fl ikramlarda da hizmet veriyor. Hilton özel y lbafl partileri, iftar davetleri, do um günleri, bekarl a veda partileri, geleneksel befl çaylar, barmitzva-batmitzva partilerini, evinizde veya sizin için özel anlam olan aç k ya da kapal alanlarda gerçeklefltiriyor. Hilton stanbul un usta flefi Andreas Scheuregger; güven, güler yüz, mükemmel servis anlay fl yla ifl toplant lar n n da vazgeçilmez oteli olan Hilton ParkSA n n yarat c flefi Savafl Özk l ç; kalite ve lüksün simgesi Conrad stanbul un deneyimli flefi Roger Sonsalla ile hayalini kurdu unuz sofralar ve tad na doyulmaz lezzetler sizi bekliyor. Kiflisellefltirilmifl hizmet anlay fl, kusursuz servis, fleflerin eflsiz deneyimiyle yaratt dünya mutfaklar n n en özel lezzetleri, orijinal ve fark yaratan dekorasyon ve süslemeler, s n rs z e lence gibi detaylar Özel Davetler ve D fl kramlar ekibi ile gerçe e dönüflüyor. Detayl bilgi için: Hilton stanbul: Conrad stanbul: Hilton ParkSA: Aç k büfeler DuPont Corian, ile pratik, hijyenik ve estetik DuPont un ürünlerinden DuPont Corian, gözeneksiz yap s ve yüksek hijyen performans ile servis ekipmanlar sektörünün öncü firmas Evinoks taraf ndan tercih edildi. Yiyecek içecek sektöründe hijyenin öneminin bilincinde olan Evinoks un Corian seçmekteki en önemli nedeni, yüksek hijyen performans sa l yor olmas. DuPont Corian solid yüzey malzemesi, geçti imiz y llarda uluslararas standartlara uygun olarak yap lan ölçümlemelerle iç mekan hava kalitesine pozitif etki sa lamas yla GreenGuard ç Mekan Hava Kalitesi sertifikas - n n sahibi olmufltu. Leke tutmayan, temizlenmesi kolay, dayan kl, yenilenebilir, onar labilir hatta geri dönüfltürülebilir gözeneksiz ve solid yüzey malzemesi olan Corian yo un kullan mla birlikte meydana gelecek çizikler, güzelli i ve renk homojenli i bozulmadan kolayl kla ilk günlük haline dönüfltürülebiliyor. Servis ekipmanlar sektörünün lider oyuncular ndan olan Evinoks, tüm bu özellikleri nedeniyle Corian tercih ederek tasarlad Dream serisi ile 2007 TUS D Teknoloji ve Endüstriyel Tasar m Yar flmas nda Türkiye kincili i kazand.

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı