Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu üstelenen Uktafl n çözüm orta n n TESH AD üyesi Ekol Temizlik ve Yönetim Hizmetleri A.fi. oldu unu biliyor muydunuz? 54 y l aradan sonra ikinci kez Türkiye de yap lan ve 350 milyon liraya malolan, 13 bin delegasyon, 2 bin ziyaretçinin kat ld, günlük bin kiflinin girip ç kt, 70 bin rulo tuvalet ka d, 1500 litre antibakteriyel dezenfektan, 74 bin rulo ka t havlu, 11 bin rulo klozet hijyen naylonunun kullan ld ve 700 e yak n temizlik eleman n n görev ald bu dev organizasyonun ayr nt lar n Ekol yönetim kurulu baflkan Orhan Ta ile yapt m z söyleflide bulabilirsiniz. Bu say m zda yer alan di er ilgi çekici söyleflimiz de Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ile yap ld. Okullar n aç ld ve H1N1 virüsü salg - n n da gündemde oldu u bu dönemde; okullarda özel bir temizlik hizmeti uygulayan Beyo lu Belediyesi nin yürüttü ü çal flma ile ilgili bilgileri, Say n Baflkan n a z ndan sizlere aktarmay uygun bulduk. standartlar n oluflturulmas hakk nda görüflmeler yap l yor. Bu görüflmeler sonucunda sektörümüzde mesleki standartlar n oluflmas ve sektörün geliflmesi yolunda çok önemli bir ad m n at laca n umuyoruz. 66.say da görüflmek dile iyle... Sayg lar m zla Tuna Atalay Yine okullarda verilen yemek hizmetlerinin durumunu, konu ile ilgili taraflar n görüfllerini de aktararak, dergimiz sayfalar nda sizlerle paylafl yoruz. TESH AD n, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile yapt bir iflbirli ine de sektörün dikkatini çekmek istiyoruz bu say m zda. TESH AD ile AB ye mesleki uyumu gerçeklefltirmek üzere kurulan, bakanl a ba l Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) aras nda, temizlik ve servis hizmetleri ile ilgili mesleki

7 06 Editör 07 çindekiler 08 Dernekten Haberler / Yeni Üyeler 10 Sektörden / K sa K sa 26 Haber / IMF-Dünya Bankas Zirvesi nin temizli i Ekol e emanet edildi 32 Söylefli / Voit Türkiye Genel Müdürü Do an Kelefl; Hizmet sektöründe flartlar de iflecek, fiyatlar yükselecek 34 Dosya / Ofis Temizli i 48 Gündem / Temizlik sektöründe domuz gribi alarm 52 Sektör / Üniversiteli temizlikçiler ifl bafl yapt 54 Araflt rma / Okul temizli i ve halk sa l 57 Söylefli / Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Reklam ndeksi Ön Kapak: EKOL TEM ZL K Ön Kapak çi: ECOLAB 01: ECZACIBAfiI 02 DGR 03 NILFISK 04 EKOL TEM ZL K 05 JOHNSONDIVERSEY 09 KLÜH DEN Z 11 FUAR LAN 17 STAR MAK NE 47 DO Ufi TEM ZL K Arka kapak içi: KAHRAMAN KA IT Arka kapak: JOHNSONDIVERSEY Künye Temizlik ve Servis Hizmetleri fl Adamlar (Teshiad) ad na imtiyaz sahibi Teshiad Yönetim Kurulu Baflkan : Selim Canbazo lu Yönetim Yeri 19 May s Mah. nönü Cad. Ayd n Sok. Ça lar Apt. N.2/13 Kozyata, stanbul Tel: Faks: Yay n Koordinatörü Recep Ali Aksoylu Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Tuna Atalay Yaz flleri Müdürü Ayflegül Çelik Demircan; Do algaz, temizlikte büyük bir aflama kaydet memizi sa lad 60 Catering / Çocuklar m z okullarda sa l kl besleniyor mu? 64 Güvenlik / VIP Yak n Koruma Hizmeti 68 ilaçlama / Okul laçlamas 70 Peyzaj / Kiral k bitkilerle etkinliklerinizi görsel flölene dönüfltürün 72 Makale / Recep Ali Aksoylu: Erbab n istihdam ettirme Sonra erbab n n vasf n bekle! 74 Makale / Dr. Hale Erel: Lejyoner Hastal (klima hastal ) 76 fl Yönetimi / Art k sertifikas olmayan temizlik eleman olamayacak 78 Teshiad Üye Listesi 79 Fiyat Listesi 80 Anket / Abonelik formu Yay n Kurulu Recep Ali Aksoylu Bülent Do ru Haydar Gürkan Gürkan Do anay Tuna Atalay Mürsel Çavufl Sezen Reklam Sat fl Müdürü Mutlu Uzun Tasar m ve Uygulama Tufan R. Baflak Bask DIASAN Bas m Form Matbaac l k Örnek Mah. Alkop Cad. Nurhasa Plaza A Blok No:1 Kat: 1 Esenyurt - Büyükçekmece Tel: (0212) T.E.M. Tan t m Etk i nl i kl eri Me rk ez i Yap m TEM Tan t m Etkinlikleri Merkezi Ltd. fiti. Kabatafl Setüstü, Tafll Ç k fl Sok. Lütfiye Han m fl Merkezi No: 5/ 1, Beyo lu, stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Yay n Türü Yayg n yay n, süreli, üç ayda bir. Bize Ulaflmak için

8 Euroserve, zzet Murat FERT Euroserve yi temsilen Dr. zzet Murat FERT Teshiad n yeni üyelerinden biri oldu. Mimarl k ve ç Mimari Double Major e itimini yurtd fl nda tamamlad ktan sonra Bina Yap m Yönetimi / Güvenlik Yönetimi Master Programlar na bitiren Fert, bu esnada Güvenlik ve Facility Management Sektöründe çeflitli görevlerde bulundu. 20 y l aflk n sektör tecrübesini, Mimari ile bütünlefltirdi ve birçok tesisin mimari tasar m, koruma ve güvenlik, acil durum yönetimi ve yaflam senaryosu planlamalar n haz rlad. Son olarak, güvenlik-mimari, tasar m-suç analizi iliflkileri hakk nda yapm fl oldu u araflt rma, haz rlad - rapor ve çal flmalar sonucunda tezini vererek Environmental Crime (Suç Bilimi) konusunda doktoras n tamamlad. Halen Compass Group PLC bünyesinde Global Güvenlik Hizmetleri Liderli ini sürdürürken, Euroserve Güvenlik A.fi. flirketinin Ülke Koruma ve Güvenlik Direktörü ve Euroserve Hizmet A.fi.Support Services Direktörü olarak görev yapmaktad r. RGS Güvenlik, Ali Erceylan Ali Erceylan Teshiad n yeni üyelerinden biri do umlu olan Erceylan 1995 y l nda stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesini baflar ile bitirmifl, ifl hayat na ilk ad m n Unilever Holding in sat fl departman nda bafllayarak atm flt r. Daha sonraki y llarda Unilever Holding ten sonra s ras yla Cankurtaran Holding, Ülker G da gibi Türkiye nin önde gelen flirketlerinin sat fl departmanlar nda üst düzey yönetici olarak görev ald y l nda RGS GROUP Sat fl ve Pazarlama Müdürlü üne bafllayan Ali ERCEYLAN halen bu görevi baflar ile yürütmektedir. RGS Group, Nazan Civafl RGS Group ta Trakya Bölge Müdürü olan Nazan Civafl ta yeni üyelerimizden K rklareli do umlu olan Nazan Civafl, e itimine K rklareli Atatürk Süper Lisesi nden sonra Trakya Üniversitesi E itim Fakültesi Branfl Ö retmenli i Bölümü ile devem etmifltir. Avala Tekstil A.fi de Personel Müdürü olarak bafllad ifl yaflam n, Kilim Grubunda Pazar araflt rma ve Sat fl Müdürü olarak sürdürmüfltür y l nda ANT Temizlik Sosyal Hizmetler ve Detay Özel Güvenlik in kuruculu unu ve yöneticili ini yapan Civafl, 2005 y l nda Nazende Restaurant n kurucu yöneticili ini de üstlenmifltir. RGS Group ta Trakya Bölge Müdürü olarak ifl hayat ma devam eden Civafl; baflar l çal flmalar ndan dolay bir y l önce RGS Group Temizlik Türkiye Operasyon Müdürü olarak atanm flt r. Nazan Civafl uzun y llar hizmet sektöründe edindi i bilgi ve deneyimlerle halen RGS Groupta ki görevine devam etmektedir. Nazan Civafl, dergimize yapt aç klamada; Hizmet sektöründe, sermayesi insan olan ifllerin içinde görev almak beni insanlar tan maya yöneltti. Kiflisel geliflim,pozitif düflünce ve yaflam koçlu u konusunda ki kurs ve seminer çal flmalar ma halen devam etmekteyim dedi. Ersoylar temizlik ve yönetim hizmetleri, Halit Ersoy Ersoylar Temizlik ve Yönetim Hizmetleri fiirketini temsilen flirket genel müdürü halit ersoy, teshiad in en yeni üyesi oldu trabzon of do umlu olan ersoy, orta okul mezunu, ingilizce biliyor ve 2002 y l ndan beri temizlik sektörünün içerisinde.

9

10 Teshiad n y l sonu yeme i 21 aral k ta yap lacak TESHIAD üyeleri 21 Aral k 2009 Pazartesi günü, Kartal Titanic Otel de, Karcher firmas n n sponsorlu unda düzenlenen y l sonu yeme inde bir araya gelip geride kalan y l de erlendirecekler. Hereke Ömer smet Uzunyol MYO Temizlik bölümü ö retmen ve ö rencileri ile Üyelerimizin bir araya gelece i, sponsorlu unu temizlik ekipmanlar üreticisi Karcher firmas n n üstlenece i yemek, Kartal Titanic Otelde gerçeklefltirilecek. KARCHER firmas n n ayr ca bir "Komple Temizlik Çözümleri" konulu bir tan t m program ile de güçlendirece i TESHIAD n y l sonu etkinli inde stanbul Ticaret Odas n n 19. Komite üyelerine yönelik 07 Aral k 2009 günü düzenleyece i temizlik sektöründe yaflanan haks z rekabet ve sektörün sorunlar, meslek olarak temizlik sektörü ile sektörde gelecekte sayg nl k ve kurumsall k ad na yap lacaklar konulu toplant n n sonuçlar da görüflülecek. Teshiad n 2. Geleneksel ftar Yeme i Taksim Point Otel de yap ld Teshiad n geleneksel iftar yeme i 11 Eylül de Taksim Point Otelde gerçekleflti. Johnson Diversey sponsorlu unda yap lan ve sektörün önde gelen firmalar n n genifl kat l m n n oldu u yemekte Teshiad baflkan Selim Canbazo lu ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Aksoylu konuflma yapt lar. Teshiad yönetiminin hedefleri ve üye aidatlar n n 2010 y l ndan itibaren düflürülerek üye say s n n artt r larak derne in güçlü bir konumda sektöre daha iyi hizmet verme konusunda aç klamalarda bulunan Canbazo lu tüm kat l mc lara ve sponsor Johnson Diversey e teflekkür ederek konuflmas n bitirdi. Daha sonra söz alan TESH AD Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ali Aksoylu, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na ba l olarak AB ye uyum çal flmalar çerçevesinde gündeme al nan mesleki sertifikasyonlar konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile görüflmelerin yürüdü ünü söyledi. Aksoylu günümüz koflullar nda geliflen sektörümüzde Mesleki Standartlar n oluflmas ve bunun yolunun da Teshiad tan geçti ini vurgulad. Daha sonra TESH AD Yönetim Kurulu Üyesi JohsonDiversey Taski Bölüm Müdürü Gürkan Do anay, JohnsonDiversey in yeni temizlik makineleri Taski Jet 38,Taski Ergodisc Mini, Taski Versa Plus ve Taski Swingo 150E' yi tan tan k sa bir sunum yapt ve kat l mc lara teflekkür etti. Canl tasavvuf müzi i eflli inde yenen iftar yeme i, Teshiad üyeleri ve sektörün önde gelen firma temsilcilerinin kaynaflt keyifli görüntülerle sona erdi. Teshiad da üyelik aidatlar ayl k 30 TL. Dergimizin bir önceki say s nda duyurdu umuz üzere TESHIAD, üyeli i özendirmek için 1 Ocak 2010 dan itibaren ayl k aidat bedelini 30 TL ye indirdi. Konu ile ilgili olarak H ZMET e aç klama yapan TESHIAD Yönetim Kurulu Üyesi Bülent DO - RU, Ayl k üye aidat m z n 150 TL olmas nedeniyle bir çok meslektafl m z faaliyetlerimize, toplant - lar m za kat lmas na ra men derne e üye olmuyordu. MYK konusu dahil daha güçlü bir sektör temsili için nitelikli hizmet veren tüm meslektafllar m z n Teshiad a üye olmas n arzu ediyor ve bu amaçla 1 Ocak tan geçerli olmak üzere temizlik ve hizmet firmalar için ayl k aidat bedelini 150 TL den 30 TL ye indirmifl bulunuyoruz dedi. Musa Bulut, Teshiad n yeni yönetim kurulu üyesi Hizmet Dergisi 64. say da Mis-Pak Temizlik 'ten Musa Bulut Teshiad' n yeni Yönetim Kurulu Üyesi oldu yerine yanl fll kla yeni üyesi olarak yer alm flt r.musa Bulut, TESHIAD' n Caner Geban'dan boflalan Yeni yönetim kurulu üyesisdir. Düzeltir, özür dileriz.

11

12 DGR Group iftar yeme inde sektörle bulufltu Entegre Hizmet Yönetimi alan nda faaliyet gösteren DGR Group un iftar yeme i 14 Eylül 2009 tarihinde, Bak rköy Titanic Otel de yap ld. DGR Group baflta kurucusu Bülent Do ru ve Genel Müdürü Caner Geban olmak üzere, tam kadro iftarda haz r bulundu. Hemen hemen tüm sektör profesyonellerinin ve DGR müflterilerinin bir araya geldi i iftara ilgi büyüktü. DGR Group yeni kurulmufl olmas na ra men müflteri portföyünü h zla gelifltirmeye devam ediyor. Dört ay içerisinde müflteri portföyüne Media Markt (Merter, 212, Pendorya ve Optimum), nk lap Kitapevi, Spradon Bahçeflehir Evleri (Kuleler, Residence), Soyak Evreka Sitesi, Celgene laç, Ful Lojistik Ve Omsan Lojistik i katan DGR dinamik, profesyonel ekibinin enerjisi ve y llar n deneyiminin pekiflti i hizmet anlay fl ile müflterilerine daima en iyi hizmeti verme iddias n tafl yor. Enhas Zabel den 29 Ekim kutlamas ENHAS ZABEL, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram gününde mesainin sürdü ü site ve AVM gibi ifl yaflam komplekslerinde görev yapan personeli için güne özel tek tip ifl giysileri haz rlatt. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ün silueti ve ay y ld zl bayra m z n yer ald ifl elbiseleri ile görevlerini yerine getiren ENHAS ZABEL personeli, hizmet verdikleri sitelerin sakinleri ve ASTOR A AVM nin müflterileri taraf ndan tebrik edildiler. ENHAS ZABEL personeli hizmet yüklenicisi olduklar Ataköy Konaklar nda gece de site yönetimi ile beraber önce kutlama program, ard ndan da tüm Ataköy ü kapsayacak flekilde fener alay düzenledi. Cumhuriyet bayram n n ertesi gününde flirket merkezini aray p takdirlerini bildiren vatandafllar m z n bu olumlu yaklafl mlar ndan hareketle flirket gelecek y l daha organize kutlama programlar haz rlamay flimdiden program na alm fl durumda.

13 Ecolab dan Türkiye de bir ilk; Çevreci ka t ambalaj K sa k sa... Ecolab sürdürülebilir çevre bilinci çal flmalar çerçevesinde Türkiye de bir ilk olan güzel bir çal flmay hayata geçirdi. Ecolab çal flanlar n n uzmanl n sosyal sorumluluk bilinciyle birlefltirip ortaya ç kard yeni ürünlerini portföyüne katt. Çamafl rhane sektöründe tüketilen çamafl r deterjanlar n n ambalaj at oldukça yüksek Türkiye de bu tip deterjanlar polietilen ambalajlarda piyasaya sunuluyor. K saca plastik ambalaj olarak da adland r lan bu ambalajlar n do ada yok olmas bin y l buluyor. Plastik ambalajlar bozulmaya bafllad klar nda, çevreye zararl kimyasallar yay yor ve besin zincirini etkiliyor. Plastik ambalaj üretimi petrol ve do algaz gibi yenilenemeyen enerjinin git gide azalmas na da yol aç yor. Ekolab tüm çamafl rhane deterjanlar nda ka t ambalaja geçti. Bu ka d n hammaddesi geri kazan lm fl ka t ve normal ka d n kar fl m ndan yap l yor. Ekolab ayn zamanda deterjanlar nda da çevre dostu yeni bir formüle geçti. Serhat Özer taraf ndan kurulan Dama Temizlik Makineleri flirketi kapand. Euroserve de temizlik direktörü olarak görev yapan Ali Akkoyunlu görevinden ayr ld. Akkoyunlu, Eli te World stanbul Hotel e F&B Müdürü olarak transfer oldu. Yap Havuz Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi B blok Kat: 5 No:205 Okmeydan stanbul adresine ta fl nd. Firma telefonu da oldu. Sat nalmac lara büyük kolayl k Hizmet sektöründeki tüm firmalar ayn çat alt nda buluflturarak sat n alma bölümlerine seçim ve iletiflim kolayl sa layan, sektördeki geliflmelerden hem hizmet alanlar hem hizmet verenleri haberdar eden, sektör ile ilgili haberleri, duyurular, yenilikleri, geliflmeleri an nda bildirecek bir site kuruldu. Hizmetinadresi.com Fikir olarak 2006 y l nda Kutlukhan Tute' nin bilgi ve birikimlerini meslektafllar yla paylaflma iste i üzerine do an site, Tute ailesi nin uzun süren alt yap ve donan m çal flmalar n tamamlamas yla 2009 y l nda ktfacility.com adresiyle deneme sürüflüne ç kt. Bu portaldan ald birikim ve tecrübeler ile bir süre sonra esas ismi hizmetinadresi.com olarak yay n hayat na bafllad. Kiral k / Sat l k Temizlik Makineleri Sitenin sunmufl oldu u hizmetler saymakla bitmiyor. Site sayesinde firma sahipleri firmalar n n ihtiyaçlar n giderebilecek, lojisti ini yapacak, sektördeki yenilikleri takip edebilecekler. Bunlar n yan s ra Türkiye ve KKTC de hizmet sektöründe yer alan birçok firma iletiflim bilgilerini kolayl kla paylaflabilecek, firmalar yla ilgili yap lan yorum ve elefltirileri takip edecek, reklamlar n yapabilme flans na sahip olacaklar. fl arayanlar n iflverenlerle buluflturuldu- u, sektöre y llar n vermifl ustalar n yorum ve makalelerine yer verildi i, forum sayfalar sayesinde tüm kullan c lara online destek, bilgi al fl-verifli imkan n n sa land hizmetinadresi.com sizler için y a y n d a. Hasel Kiral k-sat l k 2. el makine listesi: 1. Hakomatic B Hakomatic B Hakomatic E Citymaster 1200 Classic Firma bilgisi Hasel stif Mak. San. ve Tic. A.fi. Tel: Faks: Karcher Servis Ticaret A.fi Kiral k-sat l k 2. el makine listesi: Zemin Temizleme Makineleri ve Süpürücüler Firma bilgisi Karcher Servis Ticaret A.fi. stanbul Ofis Yetkili Kifli: smail Korkmaz Tel: zmir Ofis Yetkili Kifli: Emrah fiakar Tel: ENHAS ZABEL Sat l k 2. El Makineler 1. Gansow 125 BP Comac Abila Gansow 119 BF 85 Kiral k veya Sat l k Ar yoruz 1. D fl Alan Süpürücüsü 10 bin m2/ saat ve üzeri süpürme kapasiteli Yetkili Kifli Alper Murat TABO LU Tel : Fax :

14 Göçmen örgütleri temizlik iflçileri için ça r yapt Almanya da Demokratik flçi Dernekleri Federasyonu (D DF) ve Hamburg Göçmen Kad nlar Birli i (GKB) temizlik sektöründe çal flan iflçilerin haklar - n n savunulmas ça r s yapt lar. Hamburg'da düzenlenen bir toplant da temizlik sektöründe çal - flanlar n büyük ço unlu unun göçmen ve Türkiye kökenli oldu una dikkat çeken D DF yetkilisi Sinan Özbolat: "Bu sektörde çal flanlara destek vermek istiyoruz. Krizi bahane eden sermayedarlar iflçilere sald rmakta. flçiler daha kolay ç kar l yor, tafleron flirketlerin çal flt r lmas toplu sözleflmesi olmayan temizlik iflçilerini ma dur ediyor" dedi. nflaat, Tar m ve Çevre flçileri Sendikas 'nda (IG Bau) temizlik sektöründeki iflçilerin Almanya genelinde uyar grevine gidebilece i aç klamas n da yapt. IG Bau yetkilisi Sezai Elmal temizlik ifllerinin eskiden ek ifl olarak yap ld n, fakat insanlar n flimdi bu sektörden evini geçindirmek zorunda kald klar n söyledi. Elmal, "Temizlik sektöründe ustal k diplomas olmadan flirketler aç labildi i için rekabet art yor ve bundan dolay büyük flirketler saat ücretlerini düflürüyorlar" dedi. Kaynak: ANF News Agency Güvenlik Sektörü Gözetimi ve Sivil Aktörler Konferans fiahinbey Belediyesi halk n temizlik konusunda daha duyarl ve bilinçli olmas için temizlik kampanyas bafllatacak. En güzel temizli in vatandafl iflbirli i ile olaca n ifade eden fiahinbey Belediye Baflkan Mehmet Tahmazo lu, daha temiz bir fiahinbey için temizlik kampanyalar düzenleyeceklerini söyledi. Baflkan Tahmazo lu; Göreve geldi imiz günden bu yana 1500 adet çöp konteyn r n yeniden yerlerine koyduk ve bu ay sonuna kadar bu say y 3000 e tamamlayaca z. lçemiz genelinde çöp konteyn r olmayan yer kalmayacakt r. Belediye olarak en temel görevlerimizden olan temizlik konusunda etkin ve yo un bir flekilde çal flma yapmaktay z. Ancak vatandafllar m z n temizlik konusunda daha duyarl ve bilinçli olmalar n sa lamak için önümüzdeki günlerde okullar m zla ve mahallelerimizle iflbirli i içinde temizlik kampanyalar düzenleyece iz dedi. Kaynak: Afl r temizlik aile bölüyor Almanya n n Hamburg kentinde yaflayan Psikolog Tülay Durlan k, Türk kad nlar nda en çok temizlik saplant s n n görüldü ünü söyledi. Hamburg Türk Kad nlar Kültür Derne i taraf ndan düzenlenen Tak nt ve Evham konulu toplant da konuflan Durlan k, temizlik saplant s olan kad nlar n aile bireylerini de yak ndan etkilediklerini ve bunun tedavi edilmesi gereken bir hastal k oldu unu belirterek, Türk kad nlar nda en fazla temizlik saplant s görülüyor dedi. Temizlik saplant s olan kad nlar n kendilerini frenleyemediklerini ifade eden Durlan k, baz kad nlar n evin da lmamas için eve misafir ça rmad klar n ya da çocuklar n d flar dan eve geldiklerinde kirli olduklar gerekçesiyle s cak su ile y kad klar n, bunlar n birer hastal k belirtisi oldu unu bildirdi. Kaynak: Anadolu Ajans Banat tan patentli temizlik Ülkemizin ilk difl f rças üreticisi ve ilk milli markalar m zdan Banat, A z Bak - m, Kiflisel Bak m, Ev Bak m ve Endüstriyel Ürünler kategorilerinde dünya standartlar nda üretim yaparken ürünleri aras na patentli Katlanabilir Sapl Farafll Süpürge yi de katt. Ergonomik ve fl k tasar m yla dikkat çeken bu tescilli ürünün en önemli özelli i, kilit mekanizmal katlanabilir farafl sistemi ne sahip olmas. Bu sistemde, kullan m s ras nda süpürgenin farafl bölümü, patentli sürgü mekanizmas yla aç l p kilitleniyor. Kullan m sonras nda da katlama pozisyonunda yine kapat l p kilitleniyor. Böylelikle süpürge ve farafl bir arada muhafaza edilebiliyor; gereksiz yer iflgal etmiyor. Vidal metal sap ile bu tür ürünlerde sap n kullan m s ras nda ç kmas gibi problemler ortadan kalk yor. Ürün, sar - k rm z -yeflil ve lacivert renk alternatifleriyle üretiliyor. Dönüflümlü pet k llar ve genifl iç hacmi sayesinde de di er süpürgelere oranla çok daha rahat kullan m olana sa l yor.

15 15 ilde sahte temizlik maddesi operasyonu Türkiye genelinde 15 ayr ilde düzenlenen eflzamanl operasyonlarda, kaçak yollarla yurt d fl na gönderilmek üzere bekletilen yüklü miktarda üçüncü s n f temizlik maddesi ele geçirildi. stanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda flu ana kadar iki kifli gözalt na al n rken, bu say n n artabilece i belirtildi. Operasyonlar, stanbul'da polisin, kaçak yollarla yurt d fl na üçüncü s n f deterjan götürülece i bilgisi almas üzerine bafllad. Harekete geçen polis ekipleri, önceki gün durdurulan bir TIR' n dorsesinde yapt klar aramada, ihraç mallar n alt na saklanm fl, yüklü miktarda üçüncü s n f deterjan ve flampuan ele geçirdi. Bunun üzerine araç floförü gözalt na al nd. Yaklafl k 500 polisin kat ld operasyon kapsam nda yüzden fazla depoya eflzamanl bask nlar yap ld. Bas lan depolarda, kaçak yollardan Romanya'ya gönderilmek üzere haz r bekletilen yüklü miktarda üçüncü s n f deterjan ve flampuan ele geçirildi. Deterjanlar n, dünyaca ünlü markalar n kutu ve paketlerine doldurularak tekrar Türkiye'ye sokulaca belirtildi. Kaynak: Melikgazi de k fl öncesi genel temizlik yap l yor Kaynak: Kayseri Melikgazi Belediyesi, sorumluluk alan içerisinde bulunan bütün mahallelerde k fl öncesinde sonbahar temizli i bafllatt. Melikgazi Belediye Baflkan Memduh Büyükk l ç, her y l bahar ve son bahar aylar nda yap lan temizlik kampanyalar çerçevesinde, 2009 sonbahar temizlik kampanyas n n fiehit Naz m Bey mahallesinde bafllat ld n söyledi. Bu mahalledeki temizlik çal flmalar na 40 temizlik eleman, 7 süpürge arac, 2 kamyon, 2 kepçe, 5 motorlu t rpan, 1 vidanjör ve 2 su arazözünün kat ld n belirten Baflkan Memduh Büyükk l ç, "Bu çal flmam z rutin günlük temizlik çal flmas ndan farkl olarak, bölgelerdeki günlük temizlik hizmeti tamamland ktan sonra yap lan bir çal flmad r. Amac m z, bütün araçlar ve elemanlar her gün bir mahallede toplayarak, k fl bafllamadan bütün mahallelerimizin genel temizli ini tamamlamakt r" dedi. Temizlik maddeleri çocuklar için risk Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burhan Aksu, evlerde kullan lan çamafl r suyu (sodyum hidroksit), tuz ruhu (hidroklorik asit), kezzap (nitrik asit) gibi temizlik malzemelerin, yürümeye yeni bafllayan, emekleyen çocuklar taraf ndan 'su' diye içildi ini söyledi. Her ay yaklafl k 20 çocu un, evlerde kullan lan s v temizlik malzemelerini içmesi sonucu hastaneye getirildi ini ifade eden Aksu; ''Ev temizli inde kullan lan s v malzemelerin çocuklar taraf ndan yanl fll kla içilmesi ciddi bir ev kazas d r. Bu tür kazalar, ölümle sonuçlanabilir'' dedi. Bu ev kazalar n n önlenebilece ini belirten Aksu bu maddelerin renksiz ve kokusuz oldu unu, bu yüzden bu maddelerin bardak, plastik ve cam flifle içine ve kolay ulafl labilir noktalara koyulmamas gerekti ini hat rlatt. Bu temizlik malzemelerinin evlerde kullan m baz ülkelerde yasak. Kaynak: Anadolu Ajans

16 fiair Cevat Turan fiiirli Geceler de... Mis Group Yönetim Kurulu Baflkan ve flair Cevat Turan, 15 A ustos Cumartesi günü, Umut Kazan'la fiiirli Geceler'in konu u oldu. Yaz n-sanat Lokali'nde saat 20.00'de bafllayan etkinlikte. flairle Usuldan Bir Hüzün ve Gözlerine Sakla Beni adl kitaplar ndan, ustalardan ve gençlerden fliirler okundu. Gitar yla fliirlere efllik eden Hatice de yine gitar yla geceye renk katt. fiiirli Geceler etkinli i yaklafl k bir y ld r her cumartesi 20.00'den 23.00'e de in sürüyor. Etkinli e kat l m ücretsiz. Temizlik iflçilerine t e z e k tafl tt lar iddias Samsun Sivil Savunma Arama Kurtarma Birli i'ne (SAR) ihale ile al nan temizlik iflçilerinin asli görevlerinin d fl nda ifllerde çal flt r ld iddia edildi. Konuyu araflt ran Samsun Cumhuriyet Savc l 'na ifade veren iflçilerden Birol Benu ur, temizlik iflçilerine köylerde tezek tafl tt klar n söyledi. SAR Müdürü Ufuk Solmaz' n kendisine kadro verece i sözü ile telsiz operatörü olarak ifle ald n dile getiren Benu ur, temizlik iflçilerine verilmeyen paralar n n ak betinin ise belli olmad n kaydetti. Kaynak: Temizlik iflçileri ile kahvalt 137 kiflilik temizlik görevlisi istihdam için baflvurular bini geçti Kayseri'deki okullarda 6 ay boyunca geçici olarak istihdam edilecek 137 temizlik görevlisi kontenjan için binden fazla kifli baflvuruda bulundu. Milli E itim Müdürlü ü ve fikur ifl birli iyle haz rlanan ''Toplum Yarar na Çal flma Projesi'' kapsam nda okullara temizlik görevlisi al nmas için Kayseri Lisesi bahçesinde kura çekimi yap ld. Gerekli flartlar tafl yan adaylar aras nda kura çekimi yap larak Belediye Baflkan Dr. Ahmet Eflref Fak baba, Haleplibahçe'de Koruma Amaçl mar Müdürlü ü'nde temizlik iflçilerine kahvalt verdi. Bayha Temizlik fiirketi'nde çal flan Haleplibahçe, Buhara, Mance, Dedeosman ve Yakubiye Mahallelerinde görevli 20 temizlik iflçisinin kat ld kahvalt da, Baflkan Fak baba'n n yan s ra, Baflkan Yard mc s Ahmet Al, M.Emin zol, Temizlik flleri Müdürü Mehmet Palal - o lu, Müdür Yard mc s Ekrem Temizbafl ve baz belediye birim amirleri haz r bulundu. Kahvalt l toplant da, Temizlik flleri Müdürü Mehmet Palal o lu, ekip ve ekipmanlarla birlikte fianl urfa'n n daha temiz bir flehir görünümüne kavuflturulmas için gece gündüz demeden, özveriyle hizmet verdi ini söyledi. Baflkan Fak baba; "fianl urfa'n n temiz kalmas nda en büyük faktör temizlik iflçilerimizin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve çabas d r. flçi arkadafllar mla beraber kahvalt da bir araya gelerek, onlara teflekkür etmek istedim. Son sistem ekipman ve donan ma sahip, Bayha Temizlik fiirketi'nin de- erli yöneticileri ve çal flanlar yla fianl urfa daima tertemiz kalacak" dedi. Fak baba, temizlik denetimi s ras nda eline süpürge alarak bizzat temizlik yapmay da ihmal etmedi. ifle yerlefltirilecekler belirlendi. Kurada ismi ç kanlar büyük sevinç yaflarken, di er adaylar umutlar - n ertelemek zorunda kald. 6 ay boyunca istihdam edilecek temizlik görevlisi kontenjanlar na en az ilkokul mezunu ve iflsiz adaylar n baflvurusu kabul ediliyor. l genelinde toplam 350 hizmetli görevlendirilecek. Kaynak: Kaynak: Temizlik iflçileri sa l k kontrolünden geçirildi Adapazar Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü personeli sa l k kontrolünden geçirildi. A r ve Tehlikeli fller Yönetmeli i gere i y lda bir kez sa l k kontrolünden geçme zorunlulu u bulunan temizlik ifllerinde çal flan 213 personelin kulak- burun -bo- az kontrolü, E.K.G. (elektronik kalp grafi i), akci er filmi çekimi ve kan tahlilleri yap ld. Adapazar Belediyesi'nden yap lan aç klamada, ifl gere i temizlik iflleri personelinin hastalanma riskinin yüksek oldu u, bu sebeple rutin sa l k kontrollerinin aksat lmadan yap ld belirtildi. Kaynak:

17

18 E itim al p s nav kazanamazlarsa, 60 bin güvenlikçi iflsiz kalacak Yenileme e itimi almayan özel güvenlikçilerin, çal flma izinleri ve kimlik kartlar n n iptal edilecek olmas, 60 bin sektör çal flan n iflsiz kalma tehlikesiyle karfl karfl ya getirdi. lgili kanunda 2004'te yap - lan de ifliklikle güvenlikçilere, 5 y lda bir yenileme e itimi alma ve s nav zorunlulu u getirildi. Asgari ücretle ev geçindiren ve iflini kaybetme korkusu yaflayan 'gölge ordu' mensuplar, uygulamadan vazgeçilmesini istiyor. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'da 2004'te yap lan de ifliklik sonras sektör çal flanlar na 5 y lda bir yenileme e itimi almalar ve s nav zorunlulu u getirildi. Yönetmelik gere i yenileme e itimlerinin en geç 31 Aral k 2009 tarihine kadar verilmesi isteniyor. Güvenlik personelinin, 60 saatlik e itime kat lmalar, yaz l ve uygulamal s navda baflar l olmalar gerekiyor. Havaalan güvenli ine ç plak gösteren cihaz Havaalan güvenli inde yolcular n ç plak görüntülerini üreten x-ray cihaz Manchester Havaalan 'nda kullan lmaya baflland. Yetkililer, cihaz n havaalan güvenlik kontrollerindeki ifllem süresini h zland raca görüflünde. Cihaz n vücuda sar l ya da yolcular n üstünde gizlenmifl silah ya da patlay - c lar aç a ç karmas bekleniyor. Ancak cihaz n taramalar s ras nda ''gö üs büyütme operasyonlar, vücutta delik aç larak tak lan tak lar'' aç a ç kacak, yolcular n cinsel organlar n n siyah beyaz görüntüleri de al nacak. Havaalan yetkilileri, görüntülerin pornografik olmayaca n ve hemen imha edilece ini söylüyor. Cihazlar n yerlefltirildi i Manchester Havaalan 2.Terminali'nde yolcular n güvenlik kontrolünden geçmek için art k ceketlerini, ayakkab lar n ya da pantolon kemerlerini ç karmalar na gerek kalmayacak. Kaynak: BBTürkçe Özel güvenlikte, temel e itim süresi uzat ld çiflleri Bakanl n n, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmas na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yay mland. Yap lan de iflikle özel güvenlik e itimine al nan adaylar n gördü ü 30 saatlik silah ve at fl e itimi 20 saate indirildi. Ateflli silah tafl mayacak özel güvenlik görevlilerinin temel e itim süreleri de 100 saatten afla olmayacak flekilde de ifltirildi. Buna göre, temel e itim süresi 10 saat uzat ld. Özel güvenlik görevlilerine çal flacaklar yerin ve yapacaklar görevin özelli ine göre alan e itimleri verilecek. Özel güvenlik temel e itimi günlük sekiz saat ve haftada 48 saatten fazla olmayacak. Güvenlik sektörü krize ra men büyüdü Özel güvenlik sektörü, yaflanan krize ra men 2008 y l nda 2007 y l na oranla büyüme kaydetti. Emniyet Genel Müdürlü ü'nün rakamlar na göre geçti imiz y l 689 bin 861 kifli özel güvenlik s navlar na girdi. 500 bine yak n kifli s navlarda baflar l oldu. Özel güvenlikçi olmak için 276 bin 490 kifli kimlik, 415 bin 471 kifli ise sertifika ald y l sonunda tahsis edilen güvenlikçi say s 201 bin 844 olarak gerçekleflti y l ndan itibaren istihdam edilen toplam özel güvenlikçi say s 600 bine ulaflt. Kaynak: G-20 Zirvesi nde 4 bin kifli güvenli i sa lad ABD'nin Pittsburgh kentinde yap lan G-20 Zirvesi'nde güvenlik önlemleri yüzünden kentte adeta hayat durdu. Türkiye'yi Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n temsil etti i G-20 zirvesi öncesinde, Amerika Birleflik Devletleri'nin Pittsburgh kentinde çok ciddi güvenlik önlemleri al nd. Denver ve New York ta bombal sald r eylemi haz rl na dair ele geçirilen bulgular, G-20 zirvesi öncesi güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 4 bin civar nda asker ve polis, kenti havadan, karadan ve denizden kuflatt.

19 Bosch Güvenlik Sistemleri nden yeni yaz l m Bosch Güvenlik Sistemleri, olaylar karfl s nda uygulanacak aksiyonlar otomatik olarak tetikleyen geliflmifl olay yönetimi özelli ine sahip, Divar XF Hibrid H.264 2,5 yaz l m n pazara sundu. Geliflmifl olay yönetimi sayesinde yeni Divar XF yaz l m, olay tipine göre uygulanacak aksiyonlar otomatik olarak tetikliyor. Örne in, kameralar önceden tan mlanan yönlere döndürülebiliyor, kay t profilinde de ifliklikler yap labiliyor ya da birden fazla kamera ayn ekranda görüntülenebiliyor. Yap lan araflt rmalara göre, sürekli ekrana bakan güvenlik operatörleri, sadece 22 dakika sonra, bakt klar görüntüdeki aktivitelerin %95 ini alg layamaz hale geliyorlar. Divar XF cihaz yaz l m n n yeni sürümü, içerdi i tam otomatik olay yönetim program ile operatörlerin güvenlik uyar lar karfl s nda an nda ve güvenilir önlem almalar için önemli olaylar an nda operatörün dikkatine sunan bir çift ilave el ifllevi görüyor. Yaz l m ücretsiz olarak Bosch Güvenlik Sistemlerinin web sayfalar ndan indirilebiliyor. Bilgi için: Bilgi için: Özel Güvenlik Yönetmeli i de iflti, kitaplar yenilendi Özel Güvenlik Yönetmeli i nde tarihinde yap lan son de ifliklikler do rultusunda e itim müfredat nda yap lan yeni düzenlemelere uygun olarak TÜMGED taraf ndan Haz rlanan "EGM'den Tavsiyeli 11 Dersi çeren Kitap" ile "Genel Kolluk-Özel Güvenlik liflki ve flbirli i" kitab yay nland. Özel güvenlikçiler de biber gaz kulland Polisten sonra özel güvenlikçiler de biber gaz kullanmaya bafllad. Polis son olarak stanbul'daki IMF protestolar nda yo un olarak gaz kullanm fl, bir kiflinin ölümüne sebep olmufltu. Yüksekö retim Kurulu nun Genel Kurulu nun yap ld Karadeniz Teknik Üniversitesi nde YÖK ü protesto etmek isteyen ö rencilere özel güvenlik biber gaz s karak müdahale etti. Baz ö renciler ç kan kavgada yaraland. Kaynak: Çorum`daki parklar güvenlik elemanlar koruyacak Çorum Belediyesi, flehir merkezinde çeflitli parklarda görev yapmak üzere 16 özel güvenlik eleman istihdam etti. Özel güvenlik elamanlar n n göreve bafllamas nedeniyle Veteriner flleri Müdürlü ü nde bir toplant yap ld. Toplant ya Belediye Baflkan Yard mc s Nurettin Karakaya, Emniyet Müdür Yard mc s Hasan Hüseyin Bahar, Emniyet Ruhsat flleri fiube Müdürü Hüseyin Y ld r m ve Veteriner flleri Müdürü Mustafa Bozkurt kat ld. Burada park ve yeflil alanlarda görev alacak personele k sa bir brifing verildi. Çorum Belediyesi Veteriner flleri Müdürlü ü bünyesinde görev yapacak olan özel güvenlik elemanlar ilk etapta Velidedeo lu Park, Kültür Park, Mehmetçik Park, Hürriyet Park ve Bosna Park nda görev alacaklar. Kaynak:

20 Davetler artacak diye krizde 550 bin dolarl k catering yat r m yapt Krizle birlikte kabu una çekilen catering sektörünün yeni y l n ilk yar s ndan itibaren patlama yapaca n öne süren Roka Catering üretim kapasitesini üç, depolama kapasitesini ise iki kat art rd. ROKA Davet'in kurucusu Arda Türkmen, 'fiubattan sonra davet ve organizasyonlarda patlama olacak' öngörüsünde bulunarak, krizin ortas nda 550 bin dolarl k yat r m yapt. Catering sektörünün krizle birlikte neredeyse yüzde 50 küçüldü ünü belirten Türkmen, 'Roka olarak, müflteri say m zda bir azalma olmad, ancak yap lan ifller eskiye oranla daha küçük bütçeli oldu. Ama bu hep böyle devam etmeyecek. fiubattan sonra davet ve organizasyonlarda patlama olmas n öngörüyoruz' dedi. Bu öngörüden hareketle krizde yat r m yapt klar n anlatan Türkmen, '3 bin kifliye yemek ç kartacak kapasitede 550 bin dolara mal olan tesis kurduk. çinde depolama, piflirme, so utucu gibi birimler yer al yor. Bu yeni tesisimiz ile birlikte üretim kapasitemiz 3 kat, depolama kapasitemiz ise 2 kat artt ' diye konufltu. Özellikle 2010'un ilk aylar ndan itibaren catering sektöründe davet ve organizasyonlardaki art fltan kaynakl bir büyümenin yüzde 60-70'e ulaflabilece- ini ifade eden Türkmen, bu büyüme potansiyelinin, yeni oyuncular n da ifltah n kabartabilece ini Kaynak: de sözlerine ekledi. Hilton ailesi stanbul Otelleri nden Outside Catering Hizmeti Hilton stanbul, Conrad stanbul ve Hilton ParkSA Otelleri özel ziyafetler ve d fl ikramlarda da hizmet veriyor. Hilton özel y lbafl partileri, iftar davetleri, do um günleri, bekarl a veda partileri, geleneksel befl çaylar, barmitzva-batmitzva partilerini, evinizde veya sizin için özel anlam olan aç k ya da kapal alanlarda gerçeklefltiriyor. Hilton stanbul un usta flefi Andreas Scheuregger; güven, güler yüz, mükemmel servis anlay fl yla ifl toplant lar n n da vazgeçilmez oteli olan Hilton ParkSA n n yarat c flefi Savafl Özk l ç; kalite ve lüksün simgesi Conrad stanbul un deneyimli flefi Roger Sonsalla ile hayalini kurdu unuz sofralar ve tad na doyulmaz lezzetler sizi bekliyor. Kiflisellefltirilmifl hizmet anlay fl, kusursuz servis, fleflerin eflsiz deneyimiyle yaratt dünya mutfaklar n n en özel lezzetleri, orijinal ve fark yaratan dekorasyon ve süslemeler, s n rs z e lence gibi detaylar Özel Davetler ve D fl kramlar ekibi ile gerçe e dönüflüyor. Detayl bilgi için: Hilton stanbul: Conrad stanbul: Hilton ParkSA: Aç k büfeler DuPont Corian, ile pratik, hijyenik ve estetik DuPont un ürünlerinden DuPont Corian, gözeneksiz yap s ve yüksek hijyen performans ile servis ekipmanlar sektörünün öncü firmas Evinoks taraf ndan tercih edildi. Yiyecek içecek sektöründe hijyenin öneminin bilincinde olan Evinoks un Corian seçmekteki en önemli nedeni, yüksek hijyen performans sa l yor olmas. DuPont Corian solid yüzey malzemesi, geçti imiz y llarda uluslararas standartlara uygun olarak yap lan ölçümlemelerle iç mekan hava kalitesine pozitif etki sa lamas yla GreenGuard ç Mekan Hava Kalitesi sertifikas - n n sahibi olmufltu. Leke tutmayan, temizlenmesi kolay, dayan kl, yenilenebilir, onar labilir hatta geri dönüfltürülebilir gözeneksiz ve solid yüzey malzemesi olan Corian yo un kullan mla birlikte meydana gelecek çizikler, güzelli i ve renk homojenli i bozulmadan kolayl kla ilk günlük haline dönüfltürülebiliyor. Servis ekipmanlar sektörünün lider oyuncular ndan olan Evinoks, tüm bu özellikleri nedeniyle Corian tercih ederek tasarlad Dream serisi ile 2007 TUS D Teknoloji ve Endüstriyel Tasar m Yar flmas nda Türkiye kincili i kazand.

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı