S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009"

Transkript

1

2

3

4 2

5 3

6 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2 BOTEK...41 CHINT...19 DAL EM KON...48 ERMAK/UNIVER...Arka Kapak çi FESTO...1 GÜNMAK...7 HABER ORTAK Halefflan Sümen Teknoloji teknolojiyi destekliyor 8 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak fller biraz aç ld m? Haber 16 Türkiye Japon Y l da genifl kapsaml bir robot yar flmas düzenleyecek 16 Dünyan n en küçük nanorobotu üretildi 17 Hannover Messe 13 önemli ticari fuar tek çat alt nda toplayacak 18 Bosch Rexroth Çay rova daki yeni fabrikas na tafl nd! 18 Otomasyon dünyas S.U.D ile tan flt! 20 Robot giysi Cyberdyne, gerçek ayak kas harekete geçmeden önce yürüyor 20 Dünyan n en güçlü laseri nükleer füzyon a haz r 21 Türkiye, Bilkent in kurdu u Ar-Ge merkeziyle MRI teknolojilerinin yeni üssü olacak 22 Pilz den 7/24 telefon deste i 22 SICK novasyon Maratonu 2009, haftada 52 yenilikle tamamlanacak HELUKABEL...45 KALE ALTINAY...Arka Kapak KAZAK STAN...32 K BELE P MS OERL KON OTES...9 SCHMALZ...13 SYSRT...5 TEKNODROM Sony uzaktan konferans görüflmelerini 3 boyutlu hale getirdi 24 RoboÇankaya robot merakl lar n bir araya getirdi Röportaj 26 Gedik E itim Vakf uzman kaynak mühendisi yetifltiriyor 30 ERP - robotlu depo entegrasyonu 34 Autonics ile yaflam boyu garanti 36 SKF elektro mekanik sistem çözümü ile otomotivde hatas z kaynak yap labilir hale geldi Pazarlama 38 E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Teknik Makale 40 Haz r do rusal moduller 42 Delta servo motor ve sürücüler 43 Schunk HSB lineer eksenler pek çok uygulamay mümkün k l yor 44 fiifle dolum hatt ndaki alg lama ihtiyaçlar ve çözüm önerileri 46 IndraDrive sürücülerde motor freni fonksiyon testi 47 Vakumla Kald rma Sistemleri ile her türlü ürün tafl nabiliyor N SAN AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM ROBOT K-MEKATRON K Say : 2009/02 Nisan 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

7 5

8 halefflan sümen Teknoloji teknolojiyi destekliyor E lektrik kayna robotlar n yapabildi- i yeni ifllerden say l r. Tarih robotlar n endüstriye 1960 y l nda girdi- ini yazmakta. lk elektrot ise 20 y l sonra tutuflturulabilmifl. Öncülük otomotiv endüstrisinin. Robotlar ifle spot kaynakla bafllam fllar. statistikler ABD deki robot nüfusunun yar s n n kaynak ile u raflt - n göstermekte. Dünyada ise bu oran % 20 olarak tahmin edilmekte. Asl nda otomotiv endüstrisindeki kaynak ifllerinin tümünü robotlar yapam yor. Engelleme hala yüksek olan fiyatlardan geliyor. Robotu oluflturan mekanik ünitenin, manipülatörün ve kontrolörün giderek ucuzlamakta olmalar na ra men henüz insan çal flt rman n daha düflük maliyetli oldu u uygulamalar bulunuyor y l nda kaynak konusunda ilginç bir teknoloji geliflti. ngilizcesi signature image processing (SIP) olan bu teknoloji kaynak s ras nda oluflan elektriksel verilerin (buna signature; imza deniyor) gerçek zamanl olarak toplanmas na ve analizine dayan yor. Analiz görüntü iflleme (image processing) ile yap l yor. Bilindi i gibi kaynak ifllemlerinin kalitesini anlamada kullan lan klasik yöntemler olan; istatistiksel süreç kontrolü, ürünleri röntgenlemek ve ultrason, hep kaynak ifllemi sonras nda yap lan muayeneler. Bu yöntemler gecikmeli olarak ifllemekteler, atasözümüzdeki gibi testi k r ld ktan sonra yol gösterirler. Kaynak kalitesizli inin oluflmas na engel olamazlar, yaln zca kalitesizleri yakalamay sa layabilirler. Kaynak kalitesi anl k koflullardan etkilenerek çok çabuk bozulabiliyor. Koflullar n birkaç saniyelik sapma göstermesi dahi kalitesinin kabul edilemeyecek düzeylere düflmesine yol açabiliyor. Yeni yöntem olan SIP ile toplanan verilerin derhal analiz edilebilmesi ve kaynak ifllemlerinin an nda optimize edilmesi olanakl hale geliyor, çok h zl hareket ederek proaktif davran labiliyor. Otomotiv gibi kaynak ifllemlerinin can güvenli ini belirleyecek düzeyde önemli oldu u sektörlerde SIP kötü kaliteye izin vermiyor. Böylelikle yeniden ifllem yapmak, arabalar geri ça rmak tarihe kar fl yor. Kalitesizlik maliyetleri kayboluyor. SIP teknolojisi yaln zca robotlar ile kullan labiliyor. nsan elektrik kayna n yeterli hassasiyette yapamad ndan SIP ten yararlanmak ancak robotlar arac l yla gerçekleflebiliyor. Bu sayede SIP robotlar n kaynak dünyas na daha fazla nüfuz etmelerine yard m ediyor. Teknoloji teknolojiyi destekliyor; sonuçta insan insanca olmayan ifllerden kurtuluyor. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 endüstride iletiflim recep akbayrak fller biraz aç ld m? G lobal ekonomik krizin zararlar n asgariye indirmek amac yla herkes kendine göre önlemler ald. Bu önlemlerin baz lar elefltirildi, baz lar yerinde bulundu. Son 4-5 ayd r reel sektörde birbirini etkileyen olumsuz davran fllar oldu. Yat r mlar ertelendi, ödemelerin vadeleri uzat ld, çok ciddi say da iflçi ç karmalar yafland. Genelde küçülmek anlam na gelen bu davran fl modelini çok say da firma benimsedi ve bir ara ifl dünyas tamamen durma noktas na geldi. Olumlu geliflmeler var Bu aralar piyasalarda birtak m olumlu geliflmeler yaflan yor. Bunda baz sektörlerde KDV indirimlerinin etkisi oldu u aflikar. Özellikle otomotiv sektöründe, 120 bin bin stokumuz var diye feryat edilmifl olmas na ra men! Ciddi say labilecek rahatlamalar yaflanm fl olmal ki, üretime ara vermifl olan baz fabrikalar yeniden ifl bafl yapt. Peki, piyasalar olumlu etkileyen tek faktör KDV indirimleri mi dersiniz? - Kesinlikle hay r! flin iç yüzü insanlar beklemekten s k ld! Yani, yaflanmakta olan ekonomik krize reçete olarak tamamen beklemeyi tercih eden politikalara ara verildi ve harekete geçildi Daha krizin ad n n bile konulmad günlerden bu yana, bekle ve gör politikas - n n sonuçlar çok a r olabilir diye yaz - yor ve her f rsatta dile getiriyordum. fiimdi geldi imiz noktada, bu davran fl fleklinin do urabilece i tehlikeler anlafl ld ve de ifltirildi diyebilmeyi çok isterdim ama gerçek bu de il. fiu an piyasalarda yaflanmakta olan küçük olumlu geliflmeler yine birbirimizi taklit etmemizden kaynaklan yor. Yani durunca hep birlikte duruyor, yürüyünce hep birlikte yürümeye çal fl yoruz flte piyasalarda olumlu gibi gözüken geliflmeler bundan ibaret. Kriz ne zaman biter Son dönemde en çok karfl laflt m soru, sence kriz ne zaman biter? Asl nda parçalar bir araya getirince bu soruyu yan tlayacak yaklafl k bir tarih var akl mda. Ancak bu tarihi pek paylaflmak istemiyorum. fiu kadar n belirtmek isterim, art k oyunun kural böyle! Bundan sonra hiç kimse eski kar marjlar n, lüks yaflam tarz n beklemesin. llegal yollarla kazan lan paralar ve yeni bir bulufl niteli inde ifller yap lmad sürece herkes daha küçük karlarla daha çok çal flmak zorunda. Yani beklemenin hiç kimseye yarar yok. Bence ticaretin yeni kurallar na ayak uydurabilenler kal r, di erleri gider! Son olarak, Ben yeni kural tan mam diyenler için naçizane bir tavsiyem var: Yer kiraz yetifltiricili i gelecek vaat ediyor, daha fazla zaman kaybetmeden de- erlendirilebilir! Sayg lar mla. yazar n tüm köfle yaz lar da 8

11 9

12 kapak Robot yat r m ama nas l? Robot sistemi yat r m nda önemli ön ad m, do ru prosesi ve uygulama ekipman n seçmektir. Sorunsuz bir geçifl yaflanmas için önceden halledilmesi gereken en önemli mesele ise standartl k t r. Robotik sistem yat r m na karar veren iflletme, asl nda o prosese ait tüm süreçleri ve ürünleri kesinlikle standart bir hale getirmifl olmal d r. Do ru robot seçimi de çok önemlidir, zira a r ifl s n f bir sistem her ne kadar güven veren bir görüntüye sahip olsa da, kendi s n f nda minyatür bir sistemden h zl çal flamaz. Genellikle düflülen hatalardan biri de, bütçede sadece robot sistemine ait maliyetin hesaplanmas, mevcut sisteme entegrasyon için harcanacak di er giderlerin hesaba dahil edilmemesidir. Yeni say m zda do ru robot yat r m için dikkat edilmesi gerekenleri inceliyoruz. nsan gücüyle gerçeklefltirilen baz prosesler bazen robot sistemi taraf ndan yap lamayabilir. Prosesin insan gücüyle çok zor tamamland noktalarda da asl nda robotik sistem çok rahatl kla çözüm olabilir. Dolay s yla robot sistemi yat r m nda önemli ön ad m, do ru prosesi ve uygulama ekipman n seçmektir. Ancak sorunsuz bir geçifl yaflanmas için önceden halledilmesi gereken en önemli mesele ise standartl k t r. Robotik sistem yat r m na karar veren iflletme, asl nda o prosese ait tüm süreçleri ve ürünleri kesinlikle standart bir hale getirmifl olmal d r. Do ru robot seçimi de önemlidir, a r ifl s n f bir robotik sistem büyük cüssesi ile her ne kadar güven veren bir görüntüye sahip olsa da, kendi s n f nda minyatür bir sistemden h zl çal flmas beklenemez. Genellikle düflülen hatalardan biri de, bütçede sadece robot sistemine ait maliyeti hesaplamak, manipülatöre ilave edilecek olan ek fikstür, ürün tutacaklar, mevcut sisteme entegrasyon için harcanacak giderleri hesaba dahil etmemektir. Yeni say m zda do ru robot yat r m için yap lmas gerekenleri inceliyoruz. 10

13 kapak Entegratör, sizin bakt n z aç dan bak p, en do ru karar vermeli, en büyük fayday sa layabilmeli Meka Robotics & Automation Ltd. Ar-Ge Yöneticisi Zafer Akansel: Entegratör firma ile iliflkilerde karfl n zdaki kiflinin öncelikle sizin koltu unuza oturup; sizin bakt n z aç dan da bak p, en do ru karar ve fayday sa layabiliyor olmas gerekir. Sektörünüzde yeterince tecrübe sahibi, mümkünse bünyesinde sadece sektörünüze ait çözüm ekipleri kurmufl, yine robotik sisteme ait manipülatör harici tüm gerekli mekanik ve yaz l msal çözümleri de rahatl kla sunuyor olabilmelidir. Ü reticilerin, sektörü ne olursa olsun gayet do al olarak bünyelerinde robot ve robotik sistemler konusunda uzmanlaflm fl personeller bulundurmalar, uzun süren e itimler ve konu üzerinde fazlas yla efor sarf ettikten sonra mümkündür. Büyüme sürecinde ilk robot ekipmanlar n alm fl, do ru ya da yanl fllarla sahada uygulamaya geçmifl olan kitlenin ikinci ve di er seçimlerinde biraz daha bilinçli seçimler yapmas daha olas olsa da, ilk robotik uygulamas niyetine girmifl iflletmede genellikle birçok belirsizlik ve cevaplanmay bekleyen sorular oluflur. Yöneticiler ve teknik personel bu süreçte en baflta sormas gerekti i sorular en sonda sormakta, asl nda önemsiz olan konular da sorun etmektedirler. Prosesi robotik sistemler ile çözülmeyi hedeflemifl olan iflletme kendi bünyesinde ön çal flmalar n yap p, biraz d flar da gördükleri benzer sistemler ile örnekleme yaparak, biraz gerçekleflecek uygulamada matematiksel olmayan, geçerli bir analizi ve sonuçlar olmayan duygusal bir düflünce ile bu sistem bunu yapar kan s na varabiliyorlar. Robotik teknolojilerin asl nda neyi neden mümkün k labildi ini ayr nt lar yla analiz edemediklerinden, maliyet ve fayda iliflkisinden uzaklaflabiliyorlar. Birçok firman n robotik uygulamas ndaki yard m talebi de erlendirildi inde asl nda firman n beklentilerinin daha çok bilim kurgu filmlerde görülenlere benzer olabilece i gerçe ini görüyoruz. Üzülerek belirtmeliyim ki do ru partner ler ile karfl laflamam fl, sektör hakk nda yeterli tecrübeye sahip olmayan tedarikçiler ile yola bafllayan ve do al olarak robotik teknolojisi ile deneyim ve yeterli tekni e sahip olmas n bekleyemedi imiz giriflimcilerimiz bu hataya s kl kla düflüyorlar ve ilk giriflimlerinde hayal k r kl yafl yorlar. Bütün bu olumsuzluklarla karfl laflmamak için en do ru yol; öncelikli olarak, yat r - m n hedeflenmesini gerektiren koflullar ön plana almak. Robot sistemi seçiminde önemli ön ad m, do ru prosesi ve uygulama ekipman n seçmektir. nsan gücüyle gerçeklefltirilen baz prosesler bazen robot sistemi taraf ndan yap lamayabilir. Prosesin insan gücüyle çok zor tamamland noktalarda da asl nda robotik sistem çok rahatl kla çözüm olabilir. En basit kavram ile hareket edecek olursak, Standart bir ürüne ait proses, önceden belirlenmifl ekipmanlar ile karar ve inisiyatif kullanmadan tamamlanabiliyor ise, teorik olarak robotik sistem de bunun üstesinden kolayl kla gelebilir. Birçok giriflimci standart olmayan ürünlerin asl nda proses hakk nda bilgisi olmamas na ra men bir personelin bile rahatl kla ay rt edip gerekli ifllemleri yapabildi- ini görerek robot sistemin de bu tür kararlar verebilece ini düflünür. K smen do ru olmakla birlikte asl nda, yüz binlerden bafllay p milyon dolarlara varan, hatta çok uzun y llardan beri laboratuar ortam ndan henüz endüstriye aç lamam fl bir teknolojik yat r mdan söz ettiklerinin fark nda de ildirler. Geleneksel olarak söylenebilir ki, bir proses çok basit süreçlere de sahip olsa, çok karmafl k hareketler ve yüzlerce segmente de bölünmüfl de olsa, sorunsuz bir geçifl yaflanmas için halledilmifl olacak en önemli mesele standartl kt r. Robotik sistemin iflletme kap s ndan girmesine karar verilen gün, asl nda prosese ait tüm süreçlerin ve ürünlerin kesinlikle standart bir hale getirilmifl oldu u gündür. Görüntü iflleme ve yapay görme teknolojileri ile donat lm fl robotik sistemler birçok ihtiyaca cevap verse de, proses ekipmanlar ile halledebilecek basit kararlar sistem verme yetene ine sahip olabilir fakat her tür sorunu da çözecektir gibi bir genelleme yapmak yanl flt r. Yine önemli bir konu ve örnek vermek istiyorum; k vr lm fl sacdan oluflan bir ürün üzerine c vata s kma ile ilgili handling prosesi robotik bir sistem ile hedeflenmifl ise, görüntü iflleme ve yapay görme teknolojileri ile önceden deli i delinmifl ve k lavuzu çekilmifl noktay tespit edebilir ve sistemi referanslayabilirsiniz, buraya kadar her fley çok güzel. Fakat robotik sistemin, k vr lm fl sac n k vr m aç s - Zafer Akansel Meka Robotics & Automation Ltd. Ar-Ge Yöneticisi n da kontrol edip, hatal aç ya sahip ürünü otomatik bir mengenede düzeltip sonra c - vata s kmas n beklerseniz, gerçek olan fley çok büyük yanl fllar içerisinde oldu unuzdur. Ürünle ilgili teknik sorunlar daha robotik sisteme ulaflmadan çözülmüfl durumda olmal d r. ROBOT ENTEGRATÖRÜ SEÇ M NDE SIK- LIKLA YAPILAN HATALAR Robot sistem için mevcut prosesi standartlaflt rd k, sistemin de sonuçta afla yukar bütçesini tahmin ediyoruz ve finans ile de sorunumuz yok varsayal m. Gerekli parametreleri de masaya yat rd k, bundan sonra öncelikli önemli konu Masan n karfl - s nda bütün parametreleri paylaflacak, sektörünüz hakk nda tecrübe sahibi, vizyonu tüccarl k de il gerçek bir mühendis ve Ar-Ge adamlar n n olmas gereklili idir. Ülkemizde robotik sektörüne hizmet eden 100 e yak n entegratör firma var. Dünyada pazar pay n n % 90 içinde toplanan robotik endüstrisi üretici firma say s ise 10 a yak n. Bu da demek oluyor ki, birden fazla entegratör firma ayn firma robotlar n n entegratörlü ünü üstlenmifl. Yine demek oluyor ki baz entegratör firmalar ayn anda birkaç üretici firman n entegratörü. Bu durum kar fl k gibi görünse de bizim konudan fayda sa layaca m z soru fluras d r. Bir entegratör tek bir üreticinin mi deste ini veriyor, birden fazla üreticinin ürünlerini portföyüne katm fl m? Size sadece para kazanmak için mi robot satmaya u rafl yor yoksa bu ifli vizyon ve dava haline mi getirmifl? Size asl nda satmaya çal flt bir sistem ile ilgili görüflünüzde içinizi kemiren noktalar kalmas na ra men tutarl cevap ve çözümlerle gelmek yerine devaml kendi ürününün yeterlili inden mi bahsediyor? Birden fazla marka ve sistem ile en do ruyu bulabiliyor ve sunabiliyor mu? Özetler olur isek, entegratör firma ile iliflkilerde karfl n zdaki kiflinin öncelikle sizin 11

14 kapak koltu unuza oturup sizin bakt n z aç dan da bak p en do ru karar ve fayday sa layabiliyor olmas gereklili idir. Sektörünüz ile yeterince tecrübe sahibi, mümkün ise bünyesinde sadece sektörünüze ait çözüm ekipleri kurmufl, yine robot sisteme ait manipülatör harici tüm gerekli mekanik ve yaz l msal çözümleri de rahatl kla sunuyor olabilmesi gereklidir. K saca entegratör firma sadece robotu satmakla kalmay p, prosesinizin gerektirdi inde uzmanl n da kullanarak robota ilave edilecek söz konusu mekanik birimler ya da teçhizat da yeterince karfl layabiliyor olmal d r. Robotik sistemi bir entegratörden almak ve devam n yaln z bafl na halletmeyi düflünmek her ne kadar finansal olarak düflük gibi görünse de, prosesi anahtar teslim almak ile aras ndaki finansal fark, olas ç kabilecek terslik ve olumsuz sonuçlara karfl ödenecek sigorta ücreti gibi de erlendirmek daha mant kl d r. Bu arada entegratör firman n süreklili ini, referanslar n ve kurumsall k derecesini de göz önünde bulundurmay unutmamal. HANG UYGULAMALAR Ç N NE TÜR ROBOT? Daha önce de söyledi im gibi Bafltan oluflturulan maliyet ve sonradan basit sisteme eklenecek parçalarla oluflacak maliyet aras nda finansal ömrü göz önünde bulundurularak bir optimum seçim yapmak gerekmektedir. Birden fazla prosesi robotik sistemin üzerine yüklemeye çal flman n ilk koflulu birbirlerine yak n kabiliyet ve teknik özelliklerde robotik sistem seçmekten geçer. Öncelikle neyin gerçekten robotik sisteme gere i oldu u konusu aç kl k kazanmal d r. Bunun yan nda tabi ki eldeki insan gücünden fayda, bütçe ve performans seviyesini de göz önünde bulundurmak gerekir. Önemli bir örnek vermek istiyorum, ayn anda hem tonlarca a rl kta ürünü istifleyen hem de konveyör hatt ndan akan saniyede 10 adet ürünü toplayan bir robot planlan yor ise, asl nda aralar nda çok büyük uçurum olan, teknik olarak da mümkün olmayan bir robot hayali kuruluyor demektir. A r ifl s n f bir robotik sistem büyük cüssesi ile her ne kadar güven veren bir görüntüye sahip olsa da, kendi s n f nda minyatür bir sistemden ya da farkl bir s n ftaki robotik sistemden h zl çal flmas beklenemez. Yine her h zl hareket kabiliyetine sahip bir robotik sistem de her ürünü toplayabilir gibi bir genelleme yapmak da yanl fl olacakt r. Bu örnekler ço alt labilir. Önemli olan, bir ya da birden fazla prosesi ayn anda gerçeklefltirecek sistemin özelliklerinin ayn küme içinde var olabiliyor olmas d r. Yine örnek vermek gerekir ise, kaynak prosesini gerçeklefltirecek bir robotik sistemin, ayn proseste çapak alma ifllemini de gerçeklefltirmesini beklemek göreceli de olsa maliyet ve kabiliyet olarak çok daha mümkündür. Do al olarak daha çok ifl yapacak sistemin gereksinimi daha fazla maliyet demektir. Genellikle düflülen hatalardan biri de, bütçesinde sadece robot sistemine ait maliyeti hesaplamak, manipülatöre ilave edilecek olan ek fikstür, ürün tutacaklar, mevcut sisteme entegrasyon için harcanacak giderlerin hesaba dahil edilmemesi yada do ru veriler ile hesaplanmamas d r. Bütün bunlar entegratör ya da üretici firma ile enine boyuna düflünülmüfl ve birlikte karara var lm fl ortak paydalar n sonucu olarak ortaya ç kmal d r. ROBOTLARI KULLANIRKEN EN YÜKSEK VER M ALAB LMEK Özellikle verim denildi inde akla gelen ömür boyu maliyet/ömür boyu fayda oran n n çok düflük bir rakam olmas gerekti- idir. Limitlerinde çal flan sistemler yerine daha rahat yük aral klar nda çal flabilir sistemler seçmek asl nda total sistem maliyetine bak ld nda önemsenmeyecek de erlerdedir. Yine robotik sistemin çal flma koflullar n da uzak zamanda problem yaflatmayacak flekilde organize etmek ve sistemi korumaya almak da say labilir. Dikkat edilecek önemli noktalardan birisi de sistemi gereksiz ivmelenmelerle yormamak, süreç ölçümlerini do ru yaparak sisteme aktarmakt r. Robotik sistemin de sonuçta bir makina oldu u unutulmamal d r. Y llar boyu sorunsuz çal flacak olan sistemi gereksiz yere yorup ömrünü tüketmekten kaç n lmal d r. Yine sistemi kullanan personeli periyodik e itimler ile bilinçlendirmeli, gerekli hallerde entegratörden mutlaka teknik destek istenmelidir. AR-GE PROJELER M Z CANLANDIRIYORUZ Global ekonomik krizin oluflturdu u durgunlu u da f rsat bilerek, daha çok rafta kalm fl ya da duraksam fl Ar-Ge projelerimizi canland rmak ad na çal flmalar m z yo unlaflm fl durumda. Bunlar n yan nda tamamen paketleme ve ürün toplama proseslerine hizmet edecek olan yapay görme teknolojisi ile de donat lm fl bir robotumuzun yaz l m standardizasyonu ile ilgileniyoruz. Bu ürünümüze destek verebilecek yurt içinde ve d fl nda entegratörler aray fl içerisindeyiz. Yine 24 saat teknik destek veren birimimizi oluflturma sürecindeyiz. Firmam z n merkezi Eskiflehir Organize Sanayi Teknoloji Gelifltirme Bölgesinde. Uzun zamand r erteledi imiz fakat flart duruma gelmifl olan yurt içinde stanbul aya- nda sistem ofisi, uzun zamandan beri teknik paylafl mlar m z n süregeldi i Montreal de bir Ar-Ge birimi ve özellikle g da sektöründe oluflan müflteri yo unlu umuzdan dolay Bakü brunch ofislerimizin organizasyon yap s ile ilgileniyoruz. Genel olarak hedefimiz global ekonomik krizi, daha çok büyüme süreci ile tamamlamak. TEKNOLOJ K YATIRIMLAR TEfiV K ED LMEL Robotik endüstrisi penceresinden bak ld - nda teknolojik yat r m n öncelikle devlet bünyesinde vergi indirimleri, düflük faizli ve uzun vadeli krediler, leasing gibi yat - r mlar n kolaylaflt r lmas gibi etkenlerle teflvik edilmesi gereklidir. Ülkemizde ne ac d r ki personel hala çok düflük, teknolojik yat r mlar ise yüksek maliyetli olarak görülmektedir. Durum bu olunca giriflimciler de -yanl fl oldu unun bilincinde de olsa- kendi ya ile kavrulmakta, global rekabete ayak uyduramamaktad r. Baz giriflimcilerimiz hala sektör hakk nda yeterli bilgiyi edinememifl ve otonomun önemini yeterince fark edememifllerdir. Bu konuda sektörel olarak bilgilendirmek kap kap gezerek yap lamasa da, sektörde bizim gibi Ar-Ge ve mühendislik firmalar n n düzenledi i seminerler, ürün e itimleri, demolar ve fuarlar n frekans n n artmas ve olabildi ince mümkün her sektör ve firmaya ulaflmak ile mümkündür. HEDEF DÜNYA STANDARDI ROBOT K S STEMLER OLUfiTURMAK Kurulufl y l m z 1998 den beri Vizyonumuz, mühendislik ve Ar-Ge etik temellerinden flaflmadan, yüksek teknolojiyi Türkiye içerisinde üretmek ve dünya markas haline gelmektir. Bu ba lamda ileriye yönelik yat r mlar m z; ifllenmifl, faydalan labilir bilginin gelifltirilmesi ve bu bilgiler fl nda dünya standard robotik sistemler oluflturabilecek Ar-Ge temellerimizin güçlendirilmesi için gerekli tüm alt yap ve e itimin art r lmas, uluslar aras iflbirliklerini mümkün k lan yap n n oluflmas yönündedir. Endüstride Merak Etti iniz Konular çin Siz Zaman Harcamay n! Bize Sorun, Biz Araflt ral m... Konusuna göre ilgili dergimizde yay nlayal m, ayn dergiye sizi de 3 ay ücretsiz abone yaparak bilgilendirelim... e-posta: - Fax: Tel:

15 13

16 14

17 15

18 haber Türkiye Japon Y l da genifl kapsaml bir robot yar flmas düzenleyecek 3. Robot Yar flmas nda konuflan Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik: Türkiye de 2010 Japon Y l olarak kutlanacak. Japonya Büyükelçili i ve JICA ile iflbirli i yaparak çok büyük, genifl kat l ml bir uluslararas robot yar flmas düzenleyece iz. Milli E itim Bakanl Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürlü ü ve Japonya Uluslararas flbirli i Teflkilat n n (JICA) organizasyonuyla düzenlenen 3. Robot Yar flmas, Ankara Selim S rr Tarcan Spor Salonu nda 5-6 Mart tarihlerinde gerçeklefltirildi. Yar flman n aç l fl töreninde konuflan Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Türkiye de Japon Y l olarak kutlanacak 2010 da, genifl kat l ml bir uluslararas robot yar flmas düzenleyeceklerini bildirdi ün Japonya da Türk Y l olarak kutland n ve bu dönemde Japonya n n, Türkiye nin ve Türk kültürünün tan nmas için büyük destek verdi ini belirten, Çelik fiimdi s ra bizde diyerek, gelecek y l Japonya Büyükelçili i ve JICA ile iflbirli i yaparak genifl kat l ml uluslararas bir robot yar flmas düzenleyeceklerini söyledi. Bakan Çelik, yar flman n ilkine 150, ikincisine 270, üçüncüsüne de 500'e yak n yar flmac kat ld n an msatarak, Bu, her geçen gün bu yar flmaya kat lan proje say s katlan yor demektir. Gençlerimize f rsat verildi i zaman onlar n ne büyük ifller baflarabilece ini görüyoruz dedi. YARIfiMALAR ROBOT TEKNOLOJ S N N GEL fimes NE ÖNEML KATKI SA LIYOR Japonya Büyükelçisi Nobuaki Tanaka da Japon hükümetinin Türkiye'yi destekledi- ini belirterek, Japon firmalar n Türkiye deki yat r mlar n anlatt. Japon Honda firmas n n yar flman n sponsorlu unu üstlenmesini anlaml buldu unu söyleyen Tanaka, yar flma ortam n bir teknoloji fuar - na benzetti. Robot yar flmalar n n Japonya da 1980 li y llarda düzenlenmeye bafllad n ve bu yar flmalar n robot teknolojisinin geliflmesine önemli katk sa lad n vurgulayan Tanaka, Türkler in Japonya ya ilgisi oldu unu, ancak Japonya hakk nda fazla bilgileri bulunmad n söyledi ve ekledi: Japonya da sadece robotlar yok. Bu nedenle 2010 Türkiye de Japon Y l olarak kutlanacak ve Japonya çeflitli yönleriyle tan t lacak. Bütün Türkler in buna ilgisini bekliyoruz. Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürü Hüseyin Ac r da yar flman n Ö rencilerin mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak giriflimcilik, bilimsel düflünme, yarat c zeka ve rekabet bilinciyle araflt rmaya yönelmelerini teflvik etmek amac yla düzenlendi ini belirtti. Konuflmalar n ard ndan ö renciler demo gösterileri sundu. Temal Robot Yar flmas nda, ö rencilerin, çöp toplayarak yerine a aç diken robot gösterileri, arkadafllar - n n tezahüratlar eflli inde ilgiyle izlendi. Dünyan n en küçük nanorobotu üretildi Amerikal ve Çinli bilim adamlar, insan vücudundaki molekülleri iflleyen dünyan n en küçük iki kollu nanorobotunu üretti. Programlanabilen bu robotun, araflt rmac lara, DNA ya benzeri görülmemifl bir ölçekte müdahale etme imkân tan d ifade ediliyor. A BD`deki New York ve Çin`deki Nanjing üniversitelerindeki bilim adamlar n n gelifltirdi i dünyan n en küçük nanorobotu 150 x 50 x 8 nanometre boyutlar nda. Konu hakk nda aç klamalarda bulunan New York Üniversitesi Kimya Profesörü Nadrian Seeman, Nanoteknoloji, gözle görülmesi imkans z moleküleri ve atomik zerrecikleri istedi imiz yerden al p, istedi imiz yere yerlefltirme imkan sa l - yor diyerek, programlanabilen bu robotun, araflt rmac lara, DNA ya benzeri görülmemifl bir ölçekte müdahale etme imkân tan d n ifade ediyor. STEN LEN fiek LDE DNA OLUfiUMU Ç N MÜDAHALE ED YOR Kollar n bir silah olarak kullanan robot, DNA origamisi içerisine yerlefltiriliyor ve istenilen flekilde bir DNA oluflturulmas için müdahale ediyor. Üretilen flekillerin çap 100 nanometre`ye kadar yükseltilebiliyor. Robotun iflleyiflinin ard ndan üretilen yeni flekiller 8 kat daha genifl ve 3 kat daha kar fl k hale gelebiliyor. Bu sayede yeni DNA yap lar oluflturulabiliyor. leri teknoloji ürünü robottan bilgi tafl mada kullan lan yeni sentetik fiber üretiminde de yararlan labilece ini belirten bilimadamlar, robotun yüzde 100`lük bir do ruluk oran yla çal flabildi ini ifade ediyorlar. 16

19 haber Hannover Messe 13 önemli ticari fuar tek çat alt nda toplayacak Almanya n n Hannover kentinde Nisan tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan Hannover Messe 2009, 13 önemli ticari fuar tek bir çat alt nda toplayacak da Kore Cumhuriyeti nin Partner Ülke olaca fuar n ana konular ise; otomasyon, enerji, mobilite, d fl kaynak kullan m ve yetenekli genç insan kaynaklar olacak. Hannover Messe 2009 un tan t m için 16 Ocak 2009 tarihinde stanbul da gerçeklefltirilen bas n toplant s nda aç klamalarda bulunan Deutsche Messe AG Baflkan Yard mc s Wolfgang Pech, Hannover Messe yi oluflturan 13 önemli fuarda, fikirler ve çözümler, teknolojik geliflme için eflsiz bir platform yaratmak amac yla birleflecek. Fuar n 2009 daki ana konular ; otomasyon, enerji, mobilite, d fl kaynak kullan m ve yetenekli genç insan kaynaklar olacak. Fuar n tüm sektörleri kapsayan üst bafll ise, Endüstriyel fllemlerdeki Enerji Verimlili i olarak belirlendi. 2009, yeni uluslararas ticari fuar olan Wind e tan k olurken, Nisan tarihleri aras nda, tüm ana endüstriyel sektörler kendi ürünlerini ve ifllemlerini gösterime sunacaklar diye konufltu. ANA KONULAR, ENERJ VE KL M KORUMA Enerji ve iklim koruma konular n n, 2009 daki fuar n bask n konular n oluflturaca n vurgulayan Wolfgang Pech, flunlar söyledi: Hannover Messe, geçen y llarda enerji teknolojisi için merkezi bir vitrin oldu, halen yenilenebilir ve geleneksel enerji kaynaklar, eflit düzeyde ilgi görmekte. Mobilite her sene daha çok ilgi çekerken, enerji ve enerji verimlili i de, 2009 un tüm bölümlerindeki yinelenen konular olacak. Motion, Drive&Automation da, araba üreticileri ve yedek parça sa lay c lar, E- Motive ad verilen özel bir sunumda en son elektrik iletim sistemlerini sunmak için güçlerini birlefltirecekler. Buradaki ilgi çeken nokta ise, araçlar n aktarma organlar - n ve mobil makinalar elektrikleme konusu üzerinde olacakt r. Bu s ra, tüm elektrik sistemlerini oldu u kadar hibrit çözeltilerini de kapsayacakt r. Bu dünyaca uygulanabilen s f r emisyon tahrik sistemleri, çeflitli ana enerji kaynaklar ile birlefltirilebilmekte. Energy ve Industrial Automation ticari fuarlar da, ayn flekilde örne in; Alman Yenilenebilir Enerji Kurumu taraf ndan sunulan Clean Moves Expo, Hydrogen+Fuel Cells ve de Mobile Robots and Autonomous Systems gibi enerji verimlili i mobilitesine odaklanan farkl birçok sunumu içerecek. Hannover Messe nin portföyünün; INTERKA- MA+, Factory Automation, Industrial Building Automation, Digital Factory, Subcontracting, Energy, Power Plant Technology, Micro Technology ve Research&Technology i kapsad n belirten Pech, tüm bu y ll k etkinliklerin; iki y ll k aral klar- (Soldan sa a): Deutsche Messe AG Baflkan Yard mc s Wolfgang Pech ve Hannover-Messe International stanbul Genel Müdürü Alexander Kühnel. la sergilenen Motion, Drive&Automation, Surface Technology ve ComVac ile daha da zenginlefltirildi ini söyledi. Pech, Rüzgar gücü endüstrisi, ayr ca her iki y lda da gerçekleflecek olan Wind in yarat lmas n oldukça hofl karfl lad. Bu yeni rüzgar enerjisi fuar - n n galas, güç iletimi kat l mc lar n n hemen yan kap da olmas ndan yararlanacak. 27. salondaki tüm kat l mc lar; Energy, Wind, Power Plant Technology ve Motion, Drive&Automation aras ndaki genifl kapsaml sinerjiden faydalanabilecekler dedi. TectoYou, Ö RENC LER fiverenlerle BULUfiTURACAK Fuarda üçüncü kez yer alacak TectoYou nun, gençleri endüstriyel e itim ve teknik üniversite derslerini tercih etmeleri için teflvik edece ini ifade eden Pech, Hannover Messe süresince her seviyeden ö rencinin, genifl yelpazeli ifl sektörlerinin potansiyel iflverenleriyle tan flma f rsat na sahip olacaklar n belirtti. Pech, TectoYou nun belirleyici özelli i, Hannover fuar alanlar ndaki temal yönlendirici tur program olmas. Bu ba lamdaki en önemli nokta, 2008 de ilk kez ziyaretçilere sunulufluyla birlikte hemen baflar l oldu unu kan tlayan Mobile Robots&Autonomous Systems (Mobil Robotlar ve Otonom Sistemler) gösteri kategorileridir. Bu sene 22. salonda ilgi çeken konular; endüstri için ak ll sistemler ve parçalar, kamu sektörü ve hizmet sektörü olacak. Mobile Robots&Autonomous Systems, ileri teknoloji Amerikan futbolu oynayan robotlar n oluflturdu u tak m olan RoboCup German Open ile daha da zenginlefltirilecek diye konufltu. Hannover Messe 2009 süresince yaklafl k 2 bin civar nda kongre, tart flma forumu, seminer ve workshop un düzenlenece i bilgisini veren Pech, flöyle konufltu: Bu destekleyici etkinlikler, yar n n trendlerine duyarl olma ve ifl dünyas, siyaset ve endüstri aras ndaki serbest bilgi ak fl ndan yararlanma gibi ola anüstü bir f rsat sa lamakta. Dünya Enerji Diyalo u nun, oldukça yüksek bir uluslararas ilgi toplamas bekleniyor DA PARTNER ÜLKE KORE CUMHU- R YET Kore Cumhuriyeti nin, Hannover Messe 2009 da Partner Ülke olarak seçildi ini hat rlatan Deutsche Messe AG Baflkan Yard mc s Wolfgang Pech, organizatörlerin etkinlik için The Beat of Innovation u slogan olarak seçtiklerini aç klad. Almanya n n, Kore nin AB deki en önemli ticari orta olma özelli ini tafl d na dikkat çeken Pech, Koreli kat l mc say s n n ola anüstü derecede çok olmas, Hannover Messe de yer alman n onlar için ne kadar önemli oldu unun bir göstergesidir dedi. HERMES ÖDÜLÜ NÜN SAH B 100 B N EURO KAZANACAK Hannover Messe 2009 da da Hermes Ödülü nün verilece ini aç klayan Pech, ödülün üstün teknolojik yarat c l k, ilerleme ve maliyet etkinli i kriterlerine göre verilece ini söyledi. Ödülü kazanan kuruluflun 100 bin Euro para ile ödüllendirilece ini de ifade eden Pech, kazanan n aç l fl töreninde aç klanaca n bildirdi. Pech, ödül için 18 fiubat 2009 tarihine kadar baflvurular n kabul edilece i bilgisini de verdi. Türkiye den fuara kat l mlar hakk nda da aç klamalarda bulunan Pech, Türk firmalar n n her y l oldu u gibi bu y l da fuara yo- un ilgi gösterdiklerini söyledi. Pech, 2009 y l nda, global krize ra men Türkiye den fuara kat lacak firma say s 2008 y - l rakamlar n n üzerinde olacak diye konufltu. 17

20 haber Otomasyon dünyas S.U.D ile tan flt! Pilz, WIN 09 Otomasyon Fuar nda Standartlara Uygunluk De erlendirmesi (S.U.D) dan flmanl k hizmetini tan tt. Sanayimizin ihtiyac olan risklerin belirlenmesi ve analizi, CE dan flmanl gibi bilinmeyenleri çözmek için bir dizi dan flmanl k hizmeti bafllatan Pilz, bu projenin bafllang ç ad m olan S.U.D ile birlikte iflletmelerin risk haritas n ç kartmay planl yor. Bosch Rexroth Çay rova daki yeni fabrikas na tafl nd! Bosch Rexroth büyüyen ifl hacmine paralel olarak 27 Mart ta Kocaeli Çay rova daki yeni fabrikas na tafl nd. Firma, 2005 y l nda Bursa da kurulan ve Türk ak flkan sektöründe efli olmayan seri üretim üssü ile beraber 2009 y l nda Kocaeli nde kurulan yeni üretim, ihracat, mühendislik ve Genel Müdürlük tesisiyle Türk sanayi ve sanayicisine en güncel tahrik ve kontrol teknolojilerini Rexroth marka fark ile sunmaya devam edecek. fiubat ay sonunda stanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi nde gerçeklefltirilen WIN 09 Otomasyon Fuar nda tan tt klar S.U.D hizmetleri ile ilgili olarak aç klamalarda bulunan Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur, globalleflen dünyada haz rlanan yönetmeliklerin ülkeleri standartlara uymaya zorlad n kaydederek, ülkemizin de kabul etti i Avrupa Birli i uyum yasalar na göre art k emniyetin kaç n lmaz bir ihtiyaç oldu unu ve bu süreçte iflletmelerin kendi risk haritalar n bilmesi gerekti inin alt n çizdi. P LZ, filetmeler N R SK VE STANDARD B L NMEZ N VER ML L K DÖNGÜSÜNE ÇEV RECEK Çopur, iflletmelerin risk haritas n ç kartacak olan bu ön çal flmayla birlikte, iflletmelerin risk ve standard bilinmezini verimlilik döngüsüne çevirerek iflletmelere Türkiye deki faaliyetlerine 1976 y l nda 5 kiflilik bir ekiple, 250 metrekarelik bir dükkanda bafllayan Bosch Rexroth büyüyen ifl hacmine paralel olarak 27 Mart ta yeni fabrikas na tafl nd y l nda Bursa da kurulan ve Türk ak flkan sektöründe efli olmayan seri üretim üssü ile 2009 y l nda Kocaeli nde kurulan yeni üretim, ihracat, mühendislik ve Genel Müdürlük tesisinde Bosch Rexroth, The Drive&Control Company slogan yla Türk sanayi ve sanayicisine en güncel tahrik ve kontrol teknolojilerini Rexroth marka fark ile sunmaya devam edecek. Endüstride Merak Etti iniz Konular çin Siz Zaman Harcamay n! Bize Sorun, Biz Araflt ral m... daha fazla kazand rmay amaçlad klar kaydetti. Fuarda dünyan n ilk 3 boyutlu emniyet kamera sistemi olan SafetyEYE da tan t ld. Pilz Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur son olarak, bugün için sadece robot-insan emniyetini sa layan bir çözüm gibi görünse de SafetyEYE n sundu u bu ileri teknolojinin, gelecekte insan ile robotun tehlikesiz flekilde birlikte çal - flabilece i sinerjik bir ortam sa layaca - n kaydetti. Tahrik ve kontrol teknolojileri alan nda dünyan n önde gelen uzman firmalar ndan biri olan Bosch Rexroth AG ise; mobil uygulamalar n yan nda endüstriyel ve fabrika otomasyonunda kullan lan makinalar n tahrik, kontrol ve hareket ettirilmesi konusunda 500 bin den fazla müflteriye Rexroth markas ile özel çözümler sa l yor. Bosch Rexroth, 80 den fazla ülkede ürün ve sistemler gelifltiriyor, üretiyor ve sanayiye sunuyor. Bosch Grubu na dahil olan firma 2007 de yaklafl k çal flan ile yaklafl k 5.4 milyar euro ciro elde etmiflti. BOSCH REXROTH A.fi. YEN LET fi M B LG LER : TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 14.Sk. No: Çay rova / Kocaeli Tel: Faks: Konusuna göre ilgili dergimizde yay nlayal m, ayn dergiye sizi de 3 ay ücretsiz abone yaparak bilgilendirelim... e-posta: - Fax: Tel:

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı