Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI"

Transkript

1 Prof. Dr. Tevfik DALGIÇ İŞLETMECİLİK VE PAZARLAMA YAZILARI

2 Ya y n No : 2466 İşletme-Ekonomi : Bas k Haziran 2011 S TAN BUL ISBN Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n Tür ki ye de ki ya y n hak la r BE TA Ba s m Ya y m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da t la maz. Nor mal öl çü yü aflan ik ti bas lar ya p la maz. Nor mal ve ka nu - nî ik ti bas lar da kay nak gös te ril me si zo run lu dur. Dizgi Bask - Cilt Ka pak Ta sa r m : Beta Bas m A.fi. : Net Kırtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti. Taksim Cad. Yoğutçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyoğlu/İST. (Sertifika No ) (0-212) : Müge Günbaş Be ta Basım Yayım Dağıtım A.fi. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No: 11 Ca a lo lu - S TAN BUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) ta ya yin ci lik.com

3 İÇİNDEKİLER Yeni Bir PR Yöntemi Olarak İnternet Testi...1 nternette Müflteri Bir Yabanc d r...5 Baz Markalar Jenerik Ürün Haline Gelir...9 Sovyet Liderleri Anlama Çabas Yeni Bir Analiz Yöntemi Do urdu...13 Bilimsel Araflt rmalar için Akademik Kaynak Nas l Bulunur...17 Küresel Marka Nas l Olunur...21 Yalan da Olsa Hoşuma Gidiyor Kuramı...25 fiirket Yöneticilerine Sosyal Medya Önerileri...29 Reklam Harcamalarının Şirket Hisse Senetlerine Etkisi Var Mı?...33 Marka İtibar n Yeniden Kazanmak...37 Denizafl r Yat r mlar ABD'ye geri dönüyor Pazarlaman n Tümü 5 Harfe S ar...45 Amerikal lara Bizansl lardan Strateji Ö ütleri...51 Serbest Rekabet Rejiminin Sonu mu Geliyor?...55 fiöhret-marka İliflkisinin Ölçülmesi...59 nternette Müflteri Odakl l k Zaman İyi Kullanmakt r...63 Döner Nas l 'İş Pazar' Yaratt...67 Googlizm İş Hayatının Kurallarını Yeniden Belirliyor...71 Pazarlama Mesle ini Bitiren Befl Soru...75 nternet Sosyalizmi Patlad!...77 Siz Hiç 'Kydland-Prescott Kuram 'n Duydunuz Mu?...81 Marka Algısı Zorla Değiştirilmez...85 H zland r lm fl Kültür ve Güçlü Ordu...89 Siz Hiç Dunning-Kruger Etkisi'ni duydunuz mu?...93 III

4 Ülke İçi Markalaflma ve Vak f Üniversiteleri...97 Türkiye Kendi Otomobil Markas n Yaratmal...99 Türk'ün Marka ile İmtihan Twitter ve İfl Dünyas na Muhtemel Etkileri Kriz Dönemlerinde İflinizi Nas l Korursunuz İnternette İş Yapmanın Altın Kuralları Atatürk, Bilim ve İnternet Teknoloji Tarafs zd r Fakat Bilgili Kullan c İster Küresel Krızı Yaratanlar İşletmecilik Okullurımı? Kriz En Çok Küresel Markaları Etkiliyor Ünlüler de İflas Edebilir ABD de Siyaset ve Hiddet Yönetimi Marka Yönetimi ve Duygusal Pazarlama Ülke Markası ve İmajının Yeniden Konuşlandırılması Türkiye Markası Üzerine Yönetim ve Mizah Obama yı Zirveye Taşıyan 2R ve 2C Formülü Küreselleşme ve Mali Piyasaları Düzenleyicilerin Düzenlenmesi Liberal Faflizm Tart flmas Derecelendirme Kurulufllar n Kim Derecelendirecek Küreselleflme Tehdit Alt nda Süreksizlikler Ça na Girdik Küreselleşme Sadece Şirketlere Bırakılmaz Siyasi İktidar ve Delilik İliflkisi Üzerine Hayali Baflar Yaratma ve Medya Üzerine Siyasi Muhafazakarl n Çok De iflik Türleri Var, Ya Bizdekiler Türkiye Daha 1997' de 17. Büyük Ekonomiydi Bir Yatırım ve Tanıtım Ajansı Öyküsü Daha Yabanc Gözüyle Türkiye'nin AB Yolculu u IV

5 Sorun Küreselleflmede mi Yoksa Politikac larda m? Televizyon Programc lar İçin Bir Öneri Siz Exeter Üniversitesi ni Bilir misiniz? Demagoji nedir? Las Vegas Diye Bir Çöl Kentinden İzlenimler YÖK ün Vak f Üniversiteleri Raporu Görüfllerimizi Do ruluyor Barbie Bebekleri ve ran İşletmecilik Okullurımız ve Dünya Türkiye de Şablonlar ve Kalıplar Dışında Düşünebilmek Cehalet Önce Rezalet Sonra Hezimet Do urur Mahalle Bask s Bilimsel Bir Bulgudur Türkiye İnternet Hukukunda S n fta Kal yor Huntington'u Haks z Ç karmak San Diego da Bir Eritreli Şöförün Anlattıkları Stratejik Cehaletin Su Getirmez Hafifli i Türk Ekonomisinde Kara Delik mi Var? Markan z Nas l Denetlersiniz Do rudan Yabanc Sermaye Türkiye'ye Katk Yapmad Halkla İliflkiler, Gazetecilik ve Etik Üzerine Notlar Öğretim Üyesi Ağaçta Yetişmez Giriflimcilerin Gücü İyimserliktir İstatislik İdeolojik Amaçla da Kullanılır Halkla İliflkilerin Baflar s Nas l Ölçülür Laikli in iki Türlü Yorumu Var: Avrupa ve Amerika Asansörde 20 Saniyelik Bir Konuflma Ülke İmaj ve Bevval-i Cehl-i Zemzem Öyküsü fiirket Birleflmeleri ve Marka Kullan m zleyicinin Yaratt Reklam Mesajlar Liderlik Analizi H zlanm fl Kültür ve Pazarlaman n Yönü V

6 H zland r lm fl Kültüre Devam S cak Para Korkusu ve Tobin Vergisi Duygular Ekonomisine Hoşgeldiniz A zdan A za Pazarlama Yöntemi Hizmet Şirketlerinde Verimlilik Ölçümü ve Art rma Yöntemleri Devleti Kötü Yönetmenin Farkl Stilleri letiflimcilerin de İletiflimciye İhtiyac Var Marka ve Değer Zinciri İlişkisi Firmalara İnternet Tavsiyeleri Ortak Pazarlama Stratejileri Takiye Bir Uygulama Olarak Stratejik mi, Yoksa Taktiksel mi? Pazarlama Zirvesi ve İstanbul İzlenimleri Ülke İmajının Belirlenmesi Türkiye'nin Pazarlanmas İşletme Yönetiminin Gurusundan Örnekler hracatç lar m z n Rekabeti Yabanc lara Yar yor Mesleksel İfl Örgütleri ve Türkiye'ye Hizmet Demokrasi, Ço unluk ve Az nl n Zorbal Üzerine Yabanc Sermaye, Gerçekçi Milliyetçilik ve İdeolojik Saplant Amerikan Reklamc l k E itsel Vakf 'n n Toplant s Mortgage Bir Çeflit İpotektir Bilim ve Teknoloji Politikas Üzerine Bir Hayali Özel Üniversite Yaz s Ürünler de Ölürler - De il mi? Marka De ifltirme (Rebranding) VI

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI

ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI I Dr. Özgür ÇATIKKAŞ Ayşe Sunay GÜRSU ARACI KURUMLARDA DENETİM KOMİTESİ UYGULAMASI Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde 01.03.2010 tarihinde savunulmuş yüksek lisans

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı