Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri Baflkanl 'n n "Camiler çocuk aç yor" ve "Gel bu yaz Kur'an' gönlüne yaz" sloganlar yla bafllatt yaz Kur'an kurslar büyük ilgi gördü. zmir'de camiler, kurslara gelen çocuklarla doldu taflt. 16 DA Bakan, erken emeklilik söylentilerini yalanlad HABER 16 DA Siber korsanlar paran z çalabilir... HABER 18 DE HABER 18 DE MAMAK IN HER MAHALLES NDE RAMAZAN ÇOfiKUSU VAR Haberi 17 de KEÇ ÖREN DE YEN YOL PROJES Haberi 15 de GYROCOPTER P LOTLARI EDREM T TE YET fi YOR Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin 22 Temmuz 2013 Cory Monteith, afl r doz eroin ve alkolden ölmüfl VANCOUVER - Kanada da otel odas nda ölü bulunan genç oyuncu Cory Monteith nin afl r dozda eroin ve alkol kullan m nedeniyle öldü ü bildirildi. British Columbia Adli T p Kurumu nda yap lan aç klamada, 31 yafl ndaki Kanadal ünlü y ld z Monteith n ölümü s ras nda otelde yaln z oldu unu tahmin ettikleri belirtildi. Aç klamada, oyuncunun yap lan otopsisinde afl r dozda alkol ve eroin tespit edildi i kaydedildi. Vancouver Polis Birimi Sözcüsü Brian Montague ise otel kay tlar ndan Monteith in otele yaln z döndü ünün görüldü ünü ve odas nda bulunmas ndan uzun bir süre önce öldü ünü tahmin ettiklerini ifade etti. Montague, Adli T p Kurumu nun raporunda oyuncunun ne oranda eroin ve alkol kulland na yönelik bilgi bulunmad n belirterek, odada yapt klar incelemede afl r doz eroin bulundu una yönelik kan tlar toplad klar na iflaret etti. Türkiye de de yay nlanan Glee dizisindeki Finn Hudson rolüyle tan nan Monteith in cesedi, 6 Temmuz da girifl yapt Fairmont Pacific Rim otelinin 21. kat ndaki odas nda otel görevlisinin ünlü y ld z n otelden ayr lma saatini kaç rmas nedeniyle durumdan flüphelenmesi üzerine bulunmufltu. Cory Monteith nin bir süre önce madde ba ml l tedavisi kapsam nda bir sa l k kurumuna yatmay kabul etmifl, ünlü y ld z n ayr ca 19 yafl nda da ayn nedenle rehabilitasyon tedavisi görmüfltü. (AA) Ebru Gündefl rockç oldu STANBUL - Bir ayd r Harbiye Aç khava daki konserine haz rlanan Ebru Gündefl, flark lar ve flovlar yla izleyenleri mest etti. Ebru Gündefl, parçalar n Avustralya dan gelen Phonix grubunun görsel flovlar yla süsleyerek hayranlar ndan tam not ald. fiark c, Senin Olmaya Geldim ve Yalan adl parçalar n stanbul Arabesque Project le birlikte rock tarz nda yorumlay nca dakikalarca alk flland. Pop çal flmalar n n ard ndan türkü ve rock albümleri yapaca n n müjdesini veren Ebru Gündefl i, efli Reza Zarrab en önden izledi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 14 Ramazan 9 Temmuz Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN RTÜK, Mucize ilac n peflini s n r d fl nda da b rakm yor ANKARA- fienay ÜNAL - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), g da takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin genel sa l a ayk r ve halk yan lt c tan t mlar yay nlayan yabanc lisansl uydu kanallar na RTÜK ten lisans alma zorunlulu u getirdi. Lisans almayan uydu kanallar n n yay n iletimleri durdurulacak. AA muhabirinin, RTÜK ten edindi i bilgiye göre Sa l k Bakanl, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ve Sanayi Bakanl n n iflbirli iyle, g da takviyelerinin ve çeflitli bitkisel ürünlerin, genel sa l a ayk r ve halk yan lt c flekilde tan t mlar n yapan kanallar Üst Kurul taraf ndan takibe al nd. Bu çerçevede yap lan denetimler sonucunda, ilaç özelli i olmayan çeflitli g da takviyesi ve bitkisel ürünleri, her derde deva, mucize ilaçlar gibi tan tarak, genel sa l a ayk r ve halk yan lt c flekilde yay n yapan kurulufllara çok say da müeyyide uyguland. Müeyyidelerin yüzde 56 s g da takviyeleri ve bitkisel ürünlere Üst Kurulun, ilgili Yasa n n yürürlü e girdi i 3 Mart 2011 den bu yana verdi i 3 bin 200 müeyyidenin yüzde 56 s n (1800) g da takviyelerinin ve bitkisel ürünlerin sa l a ayk r ve halk yan lt c tan t mlar oluflturuyor. RTÜK Baflkan Prof. Dr. Davut Dursun un da bu tür tan t mlar n daha çok uydudan Türkçe yay n yapan yabanc lisansl kanallarda görüldü ünün belirlenmesi üzerine yay nlar n ileten bütün platform iflletmecileri ve altyap iflletmecileriyle toplant yapt. Dursun toplant da, platformlar üzerinden yay n yapacak kurulufllar n, AB Görsel flitsel Medya Hizmetleri Yönergesi nde öngörülen yarg yetkisi ilkesine uygun olarak Türkiye de RTÜK ten lisans almalar gerekti ini söyledi. Uydu, kablo kapasitesinin altyap iflletmelerinin yetkilendirilmesi hususunda sorunlar n oldu unu belirten Dursun, yay nc kurulufllar n lisans almadan yay na geçtiklerini, daha sonra RTÜK e müracaat ettiklerini ifade etti. -RTÜK ten izin almadan yay n yok Medya hizmet sa lay c kuruluflun müracaat n n olmas n n kendisine yay n hakk vermeyece ine dikkati çeken Dursun, yay na ancak RTÜK ün izniyle bafllanabilece ini vurgulad. Herhangi bir kuruluflun, platform/altyap iflletmesinden yay n yapmay düflünüyorsa ilk yapaca iflin RTÜK ten lisans almak olmas gerekti ini kaydeden Dursun, aksi halde hukuken sorun ç kt na iflaret etti. Bu sorunlar n çözümü için çaba gösterdiklerini bildiren Dursun, yurt d fl kaynakl olan ve Türkiye ye yönelik yay n yapan kurulufllar n bulundu unu, AB Görsel flitsel Medya Hizmetleri Yönergesi nin öngördü ü yarg yetkisi aç s ndan bu kurulufllar n durumlar n n düzeltilmesi, Türkiye den de lisans almas gerekti ini vurgulad. RTÜK Baflkan Prof. Dr. Davut Dursun -RTÜK lisans flart Dursun, RTÜK ten lisans almadan platformlar üzerinden yay na geçen kurulufllar n Sa l k Bakanl n n tüm müdahalelerine ra men yo un olarak g da takviyelerinin tan t mlar n yay nlad klar na dikkati çekerek, bu kurulufllar n lisans almamalar halinde, bitkisel ürün reklamlar n n önünün al namaz bir flekilde televizyonlar iflgal edece ini ve sonu gelmez bir furyaya dönüflece ini kaydetti. Söz konusu ürün tan t mlar n n hedef kitlesinin Avrupa izleyicisi de il, Türk izleyicisi oldu unu anlatan Dursun, bu tür kurulufllar n editoryal faaliyetlerinin ve merkezinin Türkiye de bulundu unu, sadece lisanslar n n herhangi bir Avrupa ülkesine ait oldu unu, lisans hangi ülkeden al nd ysa o ülkenin izleyicisine hitap etmeleri gerekti ini ifade etti. Dursun, platform iflletmecilerinden yay nc kurulufllarla sözleflme yaparken RTÜK lisans flart aramalar n istedi. Toplant da ayr ca tele al flverifl kanallar yla ilgili yaflanan sorunlar da ele al nd. Sürekli de ifltirilen televizyon kanal logolar hakk nda da düzenlemelerin yap lmas gerekti i belirtildi. (AA) Bal kç lar yunuslardan flikayetçi BALIKES R - Edremit Körfezi nde say lar artt belirtilen yunuslar n, a lara tak lan bal klar yedi i ve a lara büyük zarar verdi i bildirildi. Alt noluk Su Ürünleri Kooperatifi Baflkan Halil Ataç, AA muhabirine yapt aç klamada, Ege baflta olmak üzere tüm Türkiye denizlerinde yunus s k nt s yafland n söyledi. Denizlerde yunus say s n n çok artt n ve bunun devam etti ini dile getiren Ataç, Bizim denizlerimizde yunusun düflman olan bir bal k yok. Genelde okyanuslarda büyük köpek bal klar ve katil balinalar yafl yor, orada yunuslar n nüfusu artm yor. Ama bizim denizlerimizde bu tür canl lar olmad için yunusun artmas s k nt ya neden oluyor dedi. Yunuslar n bal klar avlaman n kolay yolunu ö rendi ini vurgulayan Ataç, Yunuslar, a lar bizim gibi araç olarak kullan yorlar. Yunuslar belirli aral klarla a n bafl na gelerek adeta kontrol ediyor. Bal klar önce a a yakalatt r p sonra yiyorlar diye konufltu. Ataç, nüfusu artan yunusun aç kald n ifade ederek, flunlar kaydetti: Aç kal nca da a lar m za tak lan bal klarla besleniyorlar. Hem bal yiyor hem de a lar parçal yorlar. 10 bin liraya a yap yoruz denize at yoruz, 15 gün sonra yunuslar 5 bin liral k zarara yol aç yor. Bunu bizim tamir etmemiz de iki ay, üç ay sürüyor. Alt noluklu bal kç Ahmet Demirhan, denizlerde yunuslar n say s n n artmas nedeniyle a lar n n sürekli parçaland na dikkati çekerek, küçük bal kç lar olarak a tamiri yapmaktan yorulduklar n söyledi. Say lar n n azalmas için kontrollü olarak avlanmas na izin verilmesini isteyen Demirhan, Tamam ben de do ay seviyorum, hayvanlara karfl de ilim ama yunus çok fazla üredi i zaman bu sefer faydal y da yok ediyor. Hem di er bal klara hem de insanlara zararl. Bir flekilde bir fley çok fazla üredi i zaman denge bozuluyor dedi. Bal kç Erdi fiengüler de Yunuslar bafll bafl na s k nt. A larda yakalanan bal geliyor yiyor. Bal yerken de a, paramparça oluyor. Denize atmaya a yetifltiremiyoruz. Bir kere at yorsun, ikinci sefer kullanam yorsun a. (AA)

4 4 YARIN Urla da arkeopark kurulacak ZM R - HAL L fiah N - nsan n denizle maceras n n sualt kaz lar yla ayd nlat ld zmir in Urla ilçesinde, denzicilik tarihinin evrelerinin sergilenece i arkeopark kurulacak. Ankara Üniversitesi Sualt Arkeolojik Araflt rma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Limantepe Kaz Baflkan Prof. Dr. Hayat Erkanal, AA muhabirine yapt aç klamada, skele mevkiindeki kara kaz lar n n 1992 y l nda bafllad n, alan n havadan çekilen foto raflar nda denizde kal nt lar oldu unun fark edilmesi üzerine de 2000 y l nda sualt kaz lar na giriflildi ini anlatt. Liman tesislerinin ortaya ç kt, tekne ve bat klara rastlad klar kaz larda, denizcilik tarihine fl k tutan önemli verilerin bulundu unu aktaran Prof. Dr. Erkanal, kal nt lar n insanla deniz aras ndaki tarihi iliflkiyi ayd nlatt n söyledi. Prof. Dr. Erkanal, milattan önce 6000 li y llara kadar çeflitli uygarl klara ait kal nt lar bulunan kaz larda, milattan önce 4000 li y llardan günümüze kadarki denizcilik tarihine iliflkin de k ymetli verilere ulafl ld n ifade ederek, kaz çal flmalar n n yan s ra antik teknelerin replikalar n yapt klar n aktard. lk olarak 3 bin 500 y ll k bir teknenin replikas n yapt klar n anlatan Prof. Dr. Erkanal, Sonra 2600 y l k bir teknenin replikas n yapt k ve Fransa da 2009 y l n n Türkiye mevsimi ilan edilmesi nedeniyle o y l bu tekneyle Marsilya ya gittik. Ege nin bilinen en eski teknelerinin resimlerine ulaflt k, bunlar n da benzerlerini yapmaya bafllad k. Tekneler, alana ilgiyi daha da art rd. Geçen y l, düzenli bir sergimiz olmamas na ra men Avrupadan srarla ziyaretçi geldi. Hemen hemen her gün gruplar halinde antik teknleri görmeye geldiler diye konufltu. Prof. Dr. Erkanal, dünyada ayn anda sualt kaz s yapan, limanlar araflt ran, farkl dönemlerdeki ticari iliflkilere fl k tutan, tarihi teknelerle deneysel seyahatler yapan baflka bir ekip olmad n, bu nedenle Urla daki çal flmalar n dünyan n pek çok ülkesinden ilgi gördü ünü kaydederek, uluslararas popüler gazete ve dergilerin çal flmalara sayfalar ay rd n söyledi. (AA) KAYSER - Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayserili ifl adamlar n, Alada lar Milli Park s n rlar içerisinde yer alan Kapuzbafl fielalelerine yat r m yapmaya ça rd. Kapuzbafl nda yükseklikleri metre aras nda de iflen 7 flelaleyi gezen Vali Düzgün, bas n mensuplar na yapt aç klamada, Kapuzbafl n n çok güzel bir alan oldu unu belirterek, sakl kalm fl cennetin yerli ve yabanc turistlerin u rak yeri haline gelmesi için çal flt klar n söyledi. Dünyan n en yüksek flelaleleri aras nda yer alan Kapuzbafl fielalelerinin tan t m n n çok iyi yap lmas gerekti ini belirten Düzgün, bir alan n turizmde de erlendirilebilmesi için öncelikle kolay ulafl labilir olmas gerekti ini ifade etti. Düzgün, 7-8 kilometrelik yolun bu y l asfaltlanmas yla bölgeye ulafl m n kolaylaflaca n belirterek, Buran n, gelen misafirlerin ihtiyaçlar n giderebilecekleri restoran, kafeterya ve konaklama tesisine de mutlaka sahip olmas gerekiyor. Buradaki yerel vatandafllar m zla ifl birli i halinde, onlar n giriflimiyle burada baz tesislerin de yap labilmesi çok önemli. nflallah buran n do a turizmi için, yaz s cakl nda serin bir mekan olarak de erlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Tan t m n n ve yolun yap lmas için elimizden gelen gayreti gösterece iz diye konufltu. fielalelerin, Kapuzbafl köyü ve çevre köylerde yaflayan vatandafllar için de gelir kap s olabilece ine dikkati çeken Düzgün, buraya gelecek misafirlere yöresel ürün ve g dalar n ikram edilmesiyle gelir elde edilebilece ini vurgulayarak, Buras Orta Anadolu ve Akdeniz aras nda yer alan bir bölge. Kayseri rak m ndan daha düflükteyiz. Bölgenin iklim koflullar da pekçok sebze ve meyvenin yetifltirilmesine imkan veriyor. Yahyal n n elmas ve kiraz, Türkiye çap nda ün yapm fl. Ticari olarak de erlendirilmeye bafllanan ürünlerinden birisi. Bu ürünler turizm potansiyelinin artmas yla daha da fazla de erlendirilebilecek ifadesini kulland. Bölgedeki Zamant Nehri nin de do a turizmi ad na de erlendirilebilece ini belirten Düzgün, zaman içinde vatandafllar n da katk lar yla bölgenin turizmde daha iyi bir noktaya gelece ine inand klar n söyledi. Büyük flelalenin önünde yer alan yöresel un de irmenin asl na uygun restore edilerek tekrar hizmete sunuldu unu dile getiren Düzgün, Bu hafta sonu itibar yla yeni bir iflletmeciye verilecek. Buran n sadece müzelik Turizm bir de irmen de il, ayn zamanda köylülerin ihtiyac n karfl layacak fonksiyonel bir de irmen olarak da önümüzdeki günlerden itibaren faaliyette olaca n görece iz. Bu zamana kadar yap lan çal flmalara ilaveten yeni çevre düzenlemeleri de yap lacak. Baz gezi güzergahlar, vatandafllar n kolayl kla burada yürüyebilecekleri alanlar ve seyir teraslar da yap lacak dedi. -Bölgeye bungalovlar yap lacak Kapuzbafl na konaklama alanlar n n da yap labilmesi için ifl adamlar na ça r da bulunan Düzgün, bu alanlar n n do ayla uyumlu olmas 22 Temmuz 2013 Kapuzbafl fielalelerine yat r m ça r s gerekti ini belirterek, a aç boyunu geçmeyecek bungolavlar n (tek katl ahflap ev) yap laca n söyledi. Düzgün, flunlar kaydetti: Giriflimcili iyle ünlü Kayserili ifl adamlar n n burada yat r m yapmalar n istiyoruz. Onlar buraya davet edip, buray tan tarak yeni tesislerin yap lmas n teflvik edece iz çünkü art k devletin bir tesis yapmas veya bir fabrika aç p iflletmesi devri kapand. Özel sektörümüz bu konuda son derece yetkin hale geldi. Onlar da teflvik ederek onlara da buray tan tarak turizme yönelik baz tesisler yapmas n arzu ediyorum. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Bir fleyin düzgünlü ünü bozacak ç k nt, gedik ya da kusur. Ters, z t. 2. Üye. nand rma. 3. Tugayla kolordu aras nda yer alan birlik. Bir fleyin yere bakan yan. 4. Yap m iflleri. Tenis Eskrim Da c l n k saltmas. 5. Güney Afrika n n plaka iflareti. Belirti, iz, niflan. 6.Avuç içi ile toplamak. 7. Tan tma yaz s. Tavlada bir say. 8. El t rnaklar n n bak m. 9. Hangi kifli. Argoda tan fl yormufl gibi yaparak para s zd rma. 10. Henüz olgunlaflmam fl ekin. 11. Burun ucu. Küçük bir limon türü. 12. Bacaklar n yere basan k sm. Bir meyve. 13. Deride genifl leke. Cüsseli. 14. Fas n plaka iflareti. Rafadan. 15. Manal, anlaml. lgi eki. 16. K yas mukassim, dilemma. Bafl, kafa. 17. Rusçada evet. Kuranda bir sure. 18. lgeç. Eskiden Roma kentine verilen ad. 19. Eski dilde sert, kaba. Manisa ilinin bir ilçesi. 20. maml k. Kabul etmeyerek geri çevirme. Yukar dan afla ya: 1. Patenle kayma ifli. Manda past rmas. ç organlar - m zdan biri. 2. Bir meyve. Sigara, içki gibi kötü al flkanl klarla mücadele etmek için aç lm fl kurum. K r lm fl tafl döflenip silindir geçirilerek yap lan yol. 3. Oruç tutulan ay. Bofl ve yarars z, saçma. Çocuk sahibi olmufl kad n. 4. Herkes, el gün, yabanc lar. Gösterifl, çal m. Is yay m, konveksiyon. 5. Birbirleri ile evli olmayan kifliler aras ndaki cinsel iliflki. Bulmaya çal flmak. Elaz ilinin bir ilçesi. Demirin simgesi. 6. Güvence. Eti yenilen bir tür mürekkep bal. 7. Temel, esas. Makineli tüfek. Güzel sanat. Güzel kokulu bir madde. 8. ffetsiz, namussuz kad n. Zay f, ince, uzun boylu kimse. Bir renk. 9. Vücudun salg lad tuzlu s v. Bir besin maddesi. Fas ta ifllenen bir çeflit yumuflak keçi derisi. Kuzu sesi. 10. Duman kars. Dolafl m, dönme. Tanr n n ad n art arda tekrarlama. Kimse, kifli. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirlerinin derledi i bilgilere göre, uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar, yaklafl k 5 y ld r ekonomik ve siyasi krizlerle mücadele ederken Avrupa Birli i nin (AB) durumuna kay ts z kalmad. Söz konusu kurulufllar Avrupa da 25 ülkenin notunda negatif anlamda de iflikli e gitti. Sadece 4 Avrupa ülkesi negatif notlardan etkilenmedi. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluflu Egan-Jones da Almanya n n notunu afla çekmiflti. Notu k r lan ülkeler; Almanya, ngiltere, talya, Fransa, spanya, Portekiz, Hollanda, Yunanistan, Rum Kesimi, Avusturya, Malta, Slovakya, Slovenya, Belçika, rlanda, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Lüksenburg, Macaristan, H rvatistan, sveç ve Estonya oldu. Notunda olumsuz de ifliklik olmayan 4 ülke ise Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Finlandiya, Danimarka oldu. Kredi derecelendirme kurulufllar ndan s f rc hoca olarak tan mlanan Moody s sadece geçen y l 6 Avrupa ülkesinin notunu düflürdü. Söz konusu kurulufl, talya n n kredi notunu A2 den A3 e, spanya n nkini A1 den A3 e, Portekiz inkini Ba2 den Ba3 e indirdi. Kurulufl, Slovakya ve Slovenya n n kredi notlar n da A1 den A2 ye; Malta n nkini de A2 den A3 e düflürdü. spanya n n kredi notunu 2 kademe, di er 5 ülkenin kredi notlar n ise birer kademe düflüren Moody s, söz konusu ülkelerin görünümlerini ise negatif e çevirdi. Kredi derecelendirme kurulufllar ndan Standard & Poor s (S&P) ise 2012 y l nda Fransa ve Avusturya n n kredi notunu AAA dan AA ya düflürdü. Not indirimlerinden nasibini alan di er ülkeler ise talya, spanya, Portekiz, K br s Rum kesimi, Malta, Slovakya ve Slovenya oldu. S&P, benzer bir flekilde Avrupa Finansal stikrar Fonu nun (EFSF) AAA olan kredi notunu bir kademe düflürerek AA ya çekti. Fitch ise geçen y l talya, spanya, Belçika, K br s Rum kesimi ve Slovenya n n kredi notlar n indirmiflti. Fransa n n kredi notunu en iyi seviye olan AAA dan bir basamak indirerek AA+ ya çeken Fitch, ülkenin görünümünü ise dura an olarak belirledi. Geçen y l Avrupa n n güçlü ülkelerinde yaflanan bu not de ifliklikleri 2013 y l nda da devam etti. Son günlerde Avrupa n n güçlü ülkelerinin notlar k r lmaya devam ediliyor. Notlar düflürülen ülkeler aras nda Almanya, ngiltere, Fransa, talya, Portekiz gibi ülkeler bulunuyor. Bütün bu ülkelerin yan s ra son olarak Fitch 2 gün önce Fransa n n notunu da k rd. Fitch Fransa n n kredi notunu AAA dan AA+ ya düflürürken, görünümü dura an olarak aç klad. Fitch, not indirimine gerekçe olarak, Avro bölgesinde devam eden krize ba l olarak ülke ekonomisindeki belirsiz görünüm ve yap sal reformlara duyulan ihtiyac gösterdi. Ayr ca kurulufl nisan ay nda ngiltere nin AAA olan kredi notunu, AA ya çekti. Fitch ngiltere nin kredi notunu bir basamak düflürmesiyle ilgili, ülkenin ekonomik ve mali görünümün zay f oldu unu bildirdi. Söz konusu kurulufl, ngiliz ekonomisinin bu y l yüzde 0,8, gelecek y l ise yüzde 1,8 büyüyece i tahmininde bulundu. Bir di er kredi derecelendirme kuruluflu Moody s de önceki ay ngiltere nin kredi notunu, Aa1 e indirerek bir basamak düflürmüfltü. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluflu Egan - Jones, ise Avrupa n n lokomotif ülkesi Almanya n n kredi notunu A+ dan A ya indirdi- n aç klad. Kurulufl Almanya n n görünümünü ise negatif olarak belirledi. Geçen hafta yay nlad raporda, BALIKES R - Türkiye nin yüksek kesimlerinde hasad na devam edilen Napolyon cinsi kiraz n kaliteli olanlar, üreticilerden kilosu 4 liradan al n p ihraç ediliyor. Türk kiraz, ngiltere de kilogram 10 sterline (29,3 lira) ulaflan fiyatlardan al c s na ulafl - yor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Napolyon (Ziraat 900) cinsi kiraz n hasad, Toroslar da yer alan Konya n n Hadim ve Taflkent ilçeleri ile ülkenin di er yüksek kesimlerinde sürüyor. Türkiye de hasad bafllad ndan bu yana en küçük bir zarar bile gelmemesi için özenle toplanan kirazlar, bahçelerde görevlendirilen gruplar taraf ndan seçiliyor ve 26 ile üzerinde kalibredeki kaliteli ürünler ihraç ediliyor, ikinci kalitede olanlar genellikle iç piyasaya veriliyor. Büyük ve kaliteli kirazlar n kilogram, üreticiden 4 liraya, ikinci kalitede olanlar ise 1,5 liraya kadar ulaflan fiyatlardan al n yor. Uluda Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i (UYMS B) verilerine göre, 1-7 Temmuz da Türkiye nin kiraz ihracat 41 bin 400 ton olarak gerçekleflti. Dünyada 30 u aflk n ülke vatandafl n n yedi i Türk kiraz, ihraç edildi i bölgelerde, üreticisine ödendi inin oldukça üzerinde yüksek fiyatlardan sat l yor. ngiltere de büyük marketlerin manav reyonlar n süsleyen Türk kiraz, genellikle 200 er graml k paketler halinde 2 sterlinden sat fla sunuluyor. Kilogram 10 sterlin, yani yaklafl k 30 liraya ulaflan Napolyon kiraz, kalitesi ve lezzetiyle ngilizlerden yo un ilgi görüyor. Kiraz paketlerinin üzerinde en büyük, tatl yaz yor. Bu ülkedeki baz marketlerin sorumlular, özellikle s cak havalarda so uk bir kiraz n yerini hiçbir fleyin tutmad n belirterek, Türk kiraz n n s caklarda tüketilen en iyi meyve oldu unu ifade etti. (AA) 22 Temmuz Avrupa ülkesine not darbesi Uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar, son küresel krizden bu yana 25 Avrupa ülkesinin notunu k rd. talya ekonomisinin büyümedeki zay flama ve parasal geçifl mekanizmas nda bozulma nedeniyle ülkenin kredi notunu düflürdü ünü aç klayan S&P, ayr ca yine geçti imiz haftalarda, Portekiz in not görünümünü ülkenin zaten zorlu politika ortam içinde oldu unu gerekçe göstererek dura andan negatife çevirdi. Yap lan aç klamada, Politikada artan belirsizli in ülkenin ekonomik durumunu etkilemesi ve Avrupa Birli i ve Uluslararas Para Fonu ndan resmi borç deste inin zay flamas durumunda Portekiz in BB olan kredi notu da düflürülebilir uyar s nda bulunuldu. Bir di er derecelendirme kuruluflu Fitch de, Güney K br s n uzun dönemli yabanc para cinsinden kredi notunu geçen ay B den B- ye düflürdü ve notun görünümünü negatif olarak belirledi. Güney K br s n uzun dönemli yabanc para cinsinden kredi notunu 26 Mart tan bu yana izleyen Fitch, not indirimine gerekçe olarak, Güney K br s ekonomisinin uzun süren belirsizli ini, anlaflma program ndaki uygulama ve bankac - l k sektörünün yeniden yap land r lmas üzerindeki riskleri gösterdi. Ayr ca Fitch son olarak, Avrupa Finansal stikrar Fonu nun (EFSF) kredi notunu AAA dan AA+ ya indirmiflti. (AA) Türk kiraz, ngiltere de kilogram 10 sterlinden sat l yor

7 Ekonomi YARIN Türkiye de sadece 12 il kendine yetti Devlet bütçesinden bu y l n ilk yar s nda kifli bafl na en yüksek harcama Tunceli, Ankara ve Hakkari ye, en az harcama ise stanbul, Gaziantep ve fianl urfa ya yap ld. Bu dönemde Hazine ye kifli bafl na en yüksek katk y Kocaeli, Ankara ve stanbul sa lad. BELGRAD - Faruk Vele - S rbistan Ticaret ve Telekomünikasyon Bakan Rasim Lyayiç, Türkiye ile ticaret hacmini 1 milyar avronun üzerine ç karmay istediklerini, bu çerçevede Türk yat r mc lar n, S rbistan a gelmeleri için çaba gösterdiklerini kaydetti. Lyayiç, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye ile S rbistan aras ndaki ticaret hacmini daha üst seviyelere ç karmak ve Türk yat r mc lar n ülkesine gelmelerini sa lamak için büyük Türk yat r mc larla görüfltüklerini belirtti. ANTALYA - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Maliye Bakanl verileri üzerinden yapt hesaplamalara göre, 2013 y - l n n ilk yar s nda Merkezi Yönetim Bütçesinden yaklafl k 188 milyar liral k harcama yap ld. Bunun 107 milyar 24 milyon 389 bin liral k bölümünü baflta genel kamu hizmetleri, borç ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna transferler olmak üzere merkezi harcamalar oluflturdu. Bu dönemde il baz nda en yüksek harcama 14 milyar 297 milyon 475 bin lirayla Ankara için gerçeklefltirildi. Bunda bakanl klar ve di er kamu kurulufllar n n merkezi birimlerinin Ankara da bulunmas etkili oldu. Baflkentte kifli bafl na harcama 2 bin 879 lira, kifli bafl na gelir de 6 bin 236 lira olarak belirlendi. Kifli bafl na en yüksek harcama ise Tunceli de oldu. Devlet, Tunceli de kifli bafl na 3 bin 367 lira harcama yapt, buna karfl l k bu ilden kifli bafl na 372 lira gelir elde etti. Toplamda bak ld nda Tunceli de devlet 32 milyon 131 bin lira gelir elde ederken, 290 milyon 500 lira harcamada bulundu. Tunceli ve Ankara y Hakkari izledi. Devletin kifli bafl na 2 bin 55 lira harcad Hakkari de kifli bafl na elde etti i gelir sadece 72 lira oldu. Devlet, y l n ilk yar s nda Hakkari için 575 milyon 444 bin lira harcamada bulundu. Buna karfl l k Hakkari den 20 milyon 44 bin lira gelir elde edildi. Devletin kifli bafl na yapt harcamada bu illeri bin 708 lira harcamayla Kastamonu, bin 691 lira harcamayla Elaz, bin 654 lira ile Artvin, bin 626 lira ile Trabzon, bin 620 lira ile Erzurum, bin 616 lira ile Isparta, bin 584 lira ile Bayburt, bin 551 lira ile Erzincan, bin 505 lira ile Rize takip etti. Bu illerden Kastamonu da kifli bafl na gelir 634 lira, Elaz da 483 lira, Artvin de 653 lira, Trabzon da 789 lira, Erzurum da 495 lira, Isparta da 586 lira, Bayburt ta 304 lira, Erzincan da 429 lira, Rize de ise 718 lira düzeyinde gerçekleflti. Y l n ilk 6 ay nda Kocaeli 11 bin 826 lira ile kifli baz nda devlete en fazla kazanç sa layan il oldu. TÜPRAfi baflta olmak üzere di er sanayi kurulufllar n n da katk s yla Ad n vermek istemedi i güçlü bir Türk flirketiyle görüflmelerinin devam etti ini bildiren Lyayiç, E er güçlü bir Türk flirketi S rbistan a yat - r m yaparsa, bu di er Türk flirketlerinin de karar nda etkili olacakt r dedi. Lyayiç, temas halinde olduklar Türk flirketinin, S rbistan da yat r m yapma konusundaki karar n n henüz kesinleflmedi ini, ancak küçük ve orta ölçekli Türk flirketlerinin S rbistan da faliyet gösterdi ini anlatt. S rbistan n, Bulgaristan ve Romanya ile ticaret hacminin birkaç bütçeye 19 milyar 331 milyon 545 bin lira gelir aktaran Kocaeli ye 6 ayl k dönemde bütçeden 1 milyar 545 milyon 763 bin lira harcama yap ld. Böylece Kocaeli de kifli bafl na 946 liral k harcamaya karfl l k 11 bin 826 liral k gelir rakam na ulafl ld. Yaklafl k 13,9 milyon kiflinin yaflad stanbul ise y l n ilk yar s nda, devletten ald her 1 liran n karfl l - n 8,8 lira olarak ödedi. Bütçe gelirlerinin yüzde 38 ini tek bafl na üstlenen stanbul, bu süreçte Hazine ye 72 milyar 702 milyon 990 bin lira kazand rd. Buna karfl l k devletin stanbul için yapt harcama 8 milyar 225 milyon 704 bin lirada kald. Bu rakama göre, stanbul da kifli bafl na harcama 594 lira, kifli bafl na gelir ise 5 bin 248 lira oldu. 7 Kifli bafl na harcaman n 989 lira, kifli bafl na gelirin de 4 bin 212 lira oldu u zmir d fl nda devlet, Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Mu la, Tekirda, Zonguldak ve K r kkale de de harcad ndan daha fazlas n geri ald. Bu illerden Bursa da kifli bafl na harcama 882 lira, kifli bafl na gelir bin 301 lira, Antalya da kifli bafl na harcama 862 lira, kifli bafl na gelir bin 146 lira, Mersin de kifli bafl na harcama 949 lira, kifli bafl na gelir bin 862 lira düzeyinde gerçekleflti. Hakkari, ilk 6 ayda yüzde 11,37 lik oranla Türkiye de vergi tahsilat n n en düflük seviyede gerçekleflti i il olarak dikkati çekti. Hakkari de tahakkuk eden 176 milyon 227 bin liral k verginin sadece 20 milyon 44 bin liras tahsil edilebildi. Vergi tahsilat oran, Mardin de yüzde 25,30, I d r da yüzde 26,10, Gaziantep te yüzde 29,29, Adana da yüzde 31,64, K rklareli nde yüzde 31,66, Ni de de yüzde 31,90, Düzce de yüzde 32,47, Batman da yüzde 34,70, fi rnak ta yüzde 34,82, Ayd n da yüzde 34,74, Ad yaman da yüzde 35,44 olarak belirlendi. Vergi tahsilat en yüksek il de Tunceli oldu. Tahakkuk eden vergiye karfl l k yap lan tahsilat oran Tunceli de yüzde 68,83, Ankara da yüzde 66,87, zmir de yüzde 63,18, Gümüflhane de yüzde 61,68, Rize de yüzde 60,28, stanbul da ise yüzde 46,82 olarak tespit edildi. (AA) S rbistan, Türk yat r mc lar bekliyor milyar avroyu buldu una iflaret eden Lyayiç, Bu rakam, Türkiye ile 95 milyon avro civar nda. ki ükenin sahip oldu unu potansiyeli göz önünde bulunduracak olursak, bu sembolik bir rakam. Türkiye ile ticaret hacmimizi, 1 milyar avronun üzerine ç - karmay istiyoruz diye konufltu. S rbistan n, gelecek y l ocak ay itibar yla Avrupa Birli i ne (AB) kat - l m müzakerelerine bafllayaca n dile getiren Lyayiç, AB rüzgar n arkam za ald k. Kat l m müzakerelerine bafllayaca m z gün, ayn zamanda AB reformlar n n uygulanmaya bafllayaca gün olacak. AB reformlar sadece ka t üzerinde kalmayacak, ayn zamanda ilgili kanunlar da kabul edilerek uygulanmaya bafllanacak ifadelerini kulland. Lyayiç, AB üyelik müzakerelerinin bafllamas n n S rbistan n modernlefltirilmesi aç s ndan itici bir güç olaca n vurgulad. Balkanlar daki herhangi bir ülkenin kaydetti i ilerlemenin tüm bölgenin istikrar için önemli oldu una de- inen Lyayiç, bu ilerlemenin Bosna Hersek e de faydal olaca n söyledi. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi Bütçede Avrupa yla aray aç yoruz Türkiye uygulad bütçe disiplininin meyvelerini almaya bafllad. Ülke bütçesi, bu y l n ilk 6 ayl k döneminde 3,1 milyar lira fazla verirken, geçen y l n ayn döneminde bütçede 6,7 milyar liral k aç k oluflmufltu. Türkiye 2012 de de bütçe anlam nda parlak bir performans sergileyerek Orta Vadeli Programdaki (OVP) hedeflerini aflmay baflarm flt ANKARA - AA muhabirinin Avrupa statistik Ofisi (Eurostat) ve Maliye Bakanl verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye nin bu y l n Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirleri geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 17,7 oran nda artarak 190,9 milyar lira olarak gerçekleflti. Söz konusu dönemde bütçe giderlerindeki art fl ise yüzde 11,2 olarak kay tlara geçti. Türkiye bütçe aç konusunda geçen y l da baflar l bir performans sergilemifl ve 28,8 milyar liral k aç kla OVP de öngörülen 33,5 milyar liral k hedefin ötesinde bir ivme yakalam flt. Söz konusu dönemde bütçe aç n n Gayri Safi Yurtiçi Has laya (GSYH) oran ise yüzde 2 olmufltu. Türkiye geçen sene yakalad bu performansla 20 Avrupa Birli i (AB) üyesi ülkeyi geride b rakt. Küresel ekonomik krizin oda ndaki Avrupa ülkeleri yüksek kamu borcu ve iflsizlik oranlar n n yan s - ra yüksek bütçe aç klar ile de dikkatleri üzerlerine çekiyor. Bu ülkeler aras nda en göze çarpan ise 2012 y l nda yüzde 10,6 l k bütçe aç ile listenin bafl nda yer alan spanya oldu. Artan iflsizlik ve giderek derinleflen ekonomik krizin etkilerinin devam etti i ülkede, kamu borçlar n n GSYH ye oran da geçen y l yüzde 85 olarak gerçekleflmiflti. Listenin ikinci s ras ndaki ülke ise yüzde 10 luk bütçe aç veren Yunanistan oldu. Rekor seviyelere ulaflan iflsizlikle mücadele etmeye çal flan ülke, yüzde 157 lere yaklaflan kamu borcunun GSYH ye oran yla 5 y ld r oldu u gibi 2012 de de AB ülkeleri aras nda bu alanda ilk s rada yer ald. AB dönem baflkanl n bu ay nda bafl nda Litvanya ya devreden rlanda ise bütçe aç listesinde 3. s rada yer al yor. Küresel ekonomik krizi ilk hisseden ülkelerden biri olan rlanda, bütçe aç ndaki iyileflmelere ra men 2012 y l nda verdi- i yüzde 7,6 l k aç kla listenin üst s ralar nda yer almaktan kurtulamad. Ülkenin 2010 y l nda bütçe aç - n n GSYH ye oran yüzde 30,8 olarak gerçekleflmiflti. AB de krizin oda ndaki di er ülkelerin durumu da pek farkl de- il y l nda Portekiz in bütçe aç yüzde 6,4 olurken, K br s Rum kesiminin yüzde 6,3, talya n n ise yüzde 3 olmufltu. AB ülkeleri aras nda 2012 de bütçe fazlas veren tek ülke yüzde 0,2 ile Almanya oldu. Panzerler üretime dayal ekonomik yap s ile zor zamanlarda AB ülkelerinin can simidi olurken, istikrarl ekonomik yap s ile de adete di er ülkelere örnek oluyor. Birçok makro ekonomik göstergeler aç s ndan parlak bir karneye sahip olan Alman ekonomisinin en önemli handikap ise yüksek kamu borcu olarak gösteriliyor. Ülkenin 2012 de kamu borcunun GSYH ye oran yüzde 81,9 olarak gerçekleflmiflti. (AA) Alt n üretiminde tüm zamanlar n rekoru k r ld ANKARA - Son günlerde iflçilerin yapt grevle gündeme gelen Darphane ve Damga Matbaas Genel Müdürlü ü, alt n üretiminde rekor k rd. Bu y l n ilk yar s nda üretilen cumhuriyet alt n miktar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 107 artarak 19 milyon 471 bin 525 adet oldu. AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaas Genel Müdürlü ü verilerinden yapt hesaplamaya göre, 2013 y l n n ilk 6 ay nda üretilen alt n, a rl k baz nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 113 oran nda artt. Geçen y l n ilk 6 ay nda toplam 31,9 ton alt n üretilirken, bu y l bu rakam 68,1 tona ç kt. Geçen y l n tamam nda üretilen alt n miktar ise 43,6 ton olmufltu. Adet baz nda da cumhuriyet alt n üretimi önceki y la göre 2 kattan fazla art fl gösterdi. Darphane taraf ndan bu y l n ilk yar s nda üretilen cumhuriyet alt n miktar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 107 artt ve rekor k rarak 19 milyon 471 bin 525 adet oldu. Bunlar n 12 milyon 647 bin 175 adedini çeyrek, 1 milyon 550 bin 179 unu yar ml k, 5 milyon 37 bin 231 ini birlik, 217 bin 104 ünü ikibuçukluk, 19 bin 836 s n befllik alt n oluflturdu. Darphane yetkilileri, bu y l n ilk 6 ay nda 19,5 milyon adetlik alt n üretiminin tüm zamanlar n rekoru oldu unu kaydettiler. Darphane, ziynet ve alt n sikke olmak üzere 22 ayar iki tür cumhuriyet alt n bas yor. Alt n sikke, üzerinde Atatürk kabartmas oldu u için Ata alt n olarak da an l rken, inceltilmifl flekilde bas lan ziynet alt n genelde tak olarak al n yor. Alt n sikkelerin ve ziynet alt nlar n n a rl a göre çeyreklik, yar ml k, birlik, ikibuçukluk ve befllik olmak üzere befl türü bulunuyor. Bu arada, alt n, bozuk para, pasaport, nüfus cüzdan gibi k ymetli evrak n bas ld Darphane ve Damga Matbaas Genel Müdürlü üne ba l ifl yerlerinde 8 Temmuz 2013 te greve ç k ld. Bas n- fl Sendikas Genel Baflkan Yakup Akkaya, yapt aç klamada, 1 Ocak 2013 te yürürlük süresi dolan Darphane ve Damga Matbaas Toplu fl Sözleflmesi görüflmelerinde 7 ayd r sürdürülen müzakerelerden bir sonuç alamad klar için grev karar uygulamas na bafllad klar n bildirmiflti. (AA) ÖTV den devlete 40 milyar lira gelir ANKARA - Vergi gelirleri y l n ilk 6 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20,7 artarak 158,4 milyar liraya ulafl rken, vergi gelirleri içinde en büyük pay 40 milyar lira ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ald. Maliye Bakanl n n haziran ay na iliflkin Ayl k Bütçe Gerçekleflmeleri Raporu na göre, bu y l n ocak-haziran döneminde 187 milyar 870 milyon lira gider kaydedilirken, 190 milyar 934 milyon lira gelir elde edildi. Böylece bütçe fazlas 3,1 milyar lira civar nda gerçekleflti. Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ayr nt lar na bak ld nda 187,9 milyar liral k giderin 164,6 milyar liras faiz d fl, 23,3 milyar liras da faiz giderleri olarak hesapland. Faiz d fl giderlerin içinde ilk s ray 75,3 milyar lira ile cari transferler al rken, bu kalemi s ras yla personel (49 milyar lira) ve mal ve hizmet al m giderleri (13,3 milyar lira) izledi. Bu y l n ocak-haziran dönemi bütçe gelirleri aç s ndan de erlendirildi- inde, toplam 190,9 milyar lira vergi geliri elde edilirken, bunun 184,5 milyar liras genel bütçe gelirleri, 4,6 milyar liras özel bütçeli idarelerin öz gelirleri, 1,8 milyar liras da düzenleyici ve denetleyici kurumlar n gelirlerinden olufltu. Genel bütçe gelirleri kapsam na giren vergi gelirleri y l n 6 ay nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 20,7 art flla 158,4 milyar lira olarak gerçekleflti. Vergi gelirleri içinde en yüksek pay 40 milyar lira ile ÖTV al rken, bunu, thalde Al nan Katma De er Vergisi (30,9 milyar lira) ve Gelir Vergisi (29,6 milyar lira) takip etti. Haziran ay bütçe gerçekleflmeleri aç s ndan bak ld nda, geçen ay 32,6 milyar lira bütçe giderine karfl - l k, 31,4 milyar lira gelir elde edildi. Böylece bütçe haziran ay nda 1,2 milyar lira aç k verdi. (AA)

9 Ekonomi YARIN Türkiye, Hollanda ya ilk kez lale ihraç etti Do u kültürü ve mitolojisinde özgün bir yere sahip olan, bir devre ad n veren, zarafeti ile adeta büyüleyen Türk lalesi, Konyal bir firma taraf ndan dünyada lale üretiminde ilk s radaki Hollanda ya ihraç edildi. KONYA - Konya n n Çumra ilçesinde faaliyet gösteren Asya Lale firmas n n yönetim kurulu üyesi Korkut Yetgin, gazetecilere yapt aç klamada, firmalar n n, Türkiye nin en büyük lale ve so anl bitki üreticisi oldu unu söyledi. Lale so anlar n n bu y l ilk kez Hollanda n n kuzey bölgesindeki üreticilere buluflaca n belirten Yetgin, 2 konteyner, yaklafl k 40 ton lale so an gönderimi yapaca- z. Bu y l bunlar test edilecek. Denemeler sonucunda güzel bir sonuç al nd takdirde bizim Türk lalesi, Konya da yetifltirdi imiz laleler, baflta Çin ve Fransa pazar olmak üzere birçok ülkede de erlendirilecek dedi. Yetgin, Birçok Avrupa ülkesi ve Türkiye deki baz firmalardan neden Türk lalesi? diye soru geliyor. Türk lalesinin özelli i, öncelikle lalenin tarihinin Türkiye den gelmesi. kinci özelli i ise Türkiye de lalenin Hollanda ya nazaran yaklafl k bir ay önce hasat edilmesi. Bu nedenle kesme çiçek sektöründe kesme lale yapan firmalar m z, laleyi, Hollanda ya göre bir ay daha erken ç kart yor. Bu da rekabette STANBUL - Türkiye nin yurt d fl varl klar may s ay sonu itibariyle 222,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise 667 milyar dolar oldu. Merkez Bankas, 2013 y l may s ay na iliflkin Türkiye nin Uluslararas Yat r m Pozisyonu (UYP) verilerini aç klad May s sonu itibar yla, UYP verilerine göre, Türkiye nin yurt d fl varl klar, 2012 y l sonuna göre yüzde 4,5 oran nda art flla 222,1 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 5,5 oran nda art flla 667 milyar dolara yükseldi. Türkiye nin yurt d fl varl klar ile yurt d fl na olan yükümlülüklerinin fark olarak tan mlanan net UYP, 2012 y l sonunda -419,4 milyar dolar iken 2013 y l May s ay nda - ve karl l kta, bize ciddi avantajlar sa l yor diye konufltu. Çin de lale üretimi yapan Hollandal ifl adam Nico Kaaijk i Konya ya davet ettiklerini ve bu arada lale so anlar n n kalitesini inceledi- ini ifade eden Korkut Yetgin, 444,9 milyar dolar oldu. Varl klar alt kalemleri incelendi- inde, rezerv varl klar kalemi 2012 y l sonuna göre 9,7 milyar dolar art flla 128,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleflirken, di er yat r mlar kalemi ise 1,3 milyar dolar azald. Di er yat r mlar alt kalemlerinden bankalar n Yabanc Para ve Türk Liras cinsinden efektif ve mevduatlar, 2012 y l sonuna göre yüzde 8,2 oran nda azal flla 22,1 milyar dolara geriledi. Yükümlülükler alt kalemleri incelendi inde, May s 2013 itibar yla, yurt d fl nda yerlefliklerin yurt içinde do rudan yat r mlar (sermaye ve di er sermaye) piyasa de eri ile döviz kurlar ndaki de iflimlerin de etkisiyle 2012 y l sonuna göre yüzde 0,6 oran nda art flla 184,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti. May s 2013 itibar yla, portföy yat r mlar 2012 y l sonuna göre 16,5 milyar dolar art fl gösterdi. Yurt d fl yerlefliklerin hisse senedi stoku 2012 y l sonuna göre yüzde 5,9 oran nda art flla 74,8 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt d fl yerlefliklerin mülkiyetindeki D BS stoku yüzde 7,1 oran nda art flla 67,2 milyar dolar, Hazine nin tahvil stoku (yurtiçi yerlefliklerce al nan tahvil stoku düflüldükten sonra) ise 32,7 milyar dolar oldu. Ayn dönemde, di er yat r mlar 2012 y l sonuna göre 17,3 milyar dolar art fl gösterdi. Bankalar n 9 Kaaijk ile Fransa ve Çin pazarlar na da erken üretim Türk lalelerinin sat fl n düflündüklerini aktard. Çin de üretim yapan Hollandal Nico Kaaijk ise Türk lale so anlar - n n en büyük tercih nedeninin, Hollanda dan yaklafl k 4 hafta önce hasat edilmeleri oldu unu söyledi. Türkiye ikliminin Fransa ve Çin e göre daha kuru oldu unu ifade eden Kaaijk, Nem olmad için Türk lalesinin hastal k riski daha az ve kalitesi daha güzel. Bu nedenle Türkiye Hollanda ya lale ihracat yapabilir. fiu anda Hollanda, turfanda yani erken lale elde edebilmek için Fransa n n ço u kentinde erkenci lale üretimi yap yor. Fakat yüksek nem ve popülasyonun fazla olmas nedeniyle böcek zarar yüksek. Konya ise kuru bir iklime sahip süs bitkisinin yo un yetifltirilmedi i bir bölge olmas nedeniyle, burada erkenci lale yetifltirilip Hollanda ya rahatl kla bu ürünün ihracat gerçeklefltirilebilir fleklinde konufltu. Asya Lale firmas, 1998 y l ndan bu yana Konya da lale ve di er so anl bitkilerin üretimini yap yor. Türkiye deki en büyük so anl bitki üreticisi olan firma, yaklafl k 6 bin metrekarelik so uk hava deposuna sahip. Firma, baflta stanbul Büyükflehir Belediyesi olmak üzere çok say da belediye ve özel sektör için, yaklafl k milyon so anl bitki üretiyor. (AA) Türkiye nin yurt d fl varl klar artt toplam kredi stoku yüzde 12,9 oran nda art flla 73,3 milyar dolar olurken, di er sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 2,2 oran nda azal flla 95 milyar dolara düfltü. May s 2013 itibar yla, di er yat r mlar alt nda yer alan yurt d fl yerlefliklerin yurt içi yerleflik bankalardaki yabanc para mevduat, 2012 y l sonuna göre yüzde 26,0 oran nda art flla 34,5 milyar dolara ulafl rken, TL mevduat ise ayn dönemde yüzde 1,7 oran nda azal flla 11,4 milyar dolar oldu. Yurt d fl nda yerleflik Türk vatandafllar n n Merkez Bankas ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesaplar ise ayn dönemde 2012 y l sonuna göre yüzde 8,4 oran nda azal flla 6,5 milyar dolara geriledi. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi 22 Temmuz 2013 Bankalar 60 çeflit ücret al yor Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, bugün itibari ile bankalar n tüketicilerden çeflitli isimler alt nda toplam 60 çeflit ücret ve komisyon tahsil ettiklerini bildirdi. ANKARA - Bakan Yaz c, Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Tasar nda konuya iliflkin düzenlemeler yap larak bankalar n tüketiciden faiz d fl nda ald ücret, komisyon ve masraflar n Bakanl n n görüflü al narak Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan belirlenece i hükmüne yer verildi ini belirtti. Yaz c, yaz l aç klamas nda, bankalar n tüketicilerden ald klar faiz d fl ücretler ve bankalara yap lan tüketici flikayetlerine iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Türkiye de 49 bankan n faaliyet gösterdi ini ifade eden Yaz c, bankac l k sektörünün aktif toplam n n 2013 y l n n ilk çeyre inde yüzde 4,2 artarak 1 trilyon 428 milyar lira seviyesine ulaflt n kaydetti. Mart 2013 itibar yla 280,1 milyar lira seviyesine ulaflan bireysel kredilerin 73,7 milyar liras n n kredi kart alacaklar ndan, 206,5 milyar liras n n ise tüketici kredilerinden olufltu unu belirten Yaz c, özellikle 2011 y l n n üçüncü çeyre inden itibaren kredi kart alacaklar n n tüketici kredilerinden daha h zl art fl sergiledi ini ifade etti. Bankac l k sektörünün dönem net kar n n önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 16,3 artarak Mart 2013 te 6 milyar 953 milyon liraya yükseldi ini, sektörde faaliyet gösteren 49 bankadan 25 inin kar nda son bir y ll k dönemde art fl gerçekleflti ini belirten Yaz c, May s 2013 itibariyle; BALIKES R - Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Baflkan Hakan Tokbafl, tafl t sahiplerinin, indirimli Motorlu Tafl tlar Vergisi (MTV) uygulamas n iyi takip etmesi gerekti ini belirterek, 1800 motor üstü 4 yafl nda bir araç için 600 lira, 4000 motor üstü 4 yafl nda bir araç de 4 bin 200 lira fazladan vergi ödenmifl olabilecekleri uyar s nda bulundu. Tokbafl, AA muhabirine yapt aç klamada, 2004 y l n n aral k ay nda ç kar lan Bakanlar Kurulu Karar ülkedeki toplam kredi kart say s n n 56 milyon 361 bin 749, banka kart say s n n ise 95 milyon 129 bin 839 adet olarak gerçekleflti ini kaydetti. Bakan Yaz c, 5411 say l Bankac l k Kanunu uyar nca bankalar n faiz d fl nda sa lanacak di er menfaatlerin ve tahsil olunacak masraflar n niteliklerini ve s n rlar n serbestçe belirleyebildi ini ifade ederek, flu bilgileri verdi: Bankalar n vatandafllar m zdan ald klar kredi kart aidat, kredi dosya masraf gibi ücretlerle ilgili olarak, gerek internet sitelerinde gerekse di er bas n-yay n kurulufllar taraf ndan yap lan haberler yank uyand rmakta, bahse konu kalemlerden al nan ücret MTV indirimi uyar s... gere i 1 Ocak 2005 ten geçerli olmak üzere indirimli MTV uygulamas bafllat ld n hat rlatt. Uygulama gere i otomobil, kapt kaçt, arazi tafl t ve benzerleri bak - m ndan ödenecek vergi tutarlar n n, arac n o y la ait kasko sigortas de- erinin yüzde 5 ini aflmas halinde MTV nin, ayn yafl grubunda bir alt kademede bulunan tafl tlara isabet eden vergi olarak uygulanmas gerekti ine dikkati çeken Tokbafl, flöyle devam etti: Araç sahibinin, MTV indirimi konusunu iyi takip edip baflvuruyu kendisinin yapmas gerekmektedir. Vergi dairesi kendili inden inceleme yapma yetkisine sahip de ildir. Bu uygulama için 5 y ll k zamanafl - m öngörülmüfltür. Bundan dolay son 5 y la ait ödedi iniz bütün MTV leri gözden geçirmenizde fayda olacakt r motor üstü 4 yafl nda bir araç için 600 lira, 4000 motor üstü 4 yafl nda araç için de 4 bin 200 lira fazladan vergi ödüyor olabilirsiniz santimetreküp ve daha yukar motor hacmine sahip 4-11 yafl aras binlerce otomobil sahibi fazladan MTV ödemifl olabilir. ve komisyonlara karfl tüketicilerimiz tüketici sorunlar hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine baflvurarak hak arama yoluna gitmektedirler. Bu do rultuda 2012 y l nda hakem heyetlerimize yap lan 446 bin 54 adet baflvurunun 263 bin 428 adedi bankac l k sektörüne iliflkin baflvurulardan oluflmakta olup, sektöre iliflkin tüketici flikayetlerinde geçmifl y llara göre art fl gözlemlenmektedir y l n n ilk dört ay nda ise hakem heyetlerimize 198 bin 314 adet baflvuru yap lm fl olup, bunun 135 bin 525 adedi bankac l k sektörüne iliflkin baflvurulardan oluflmaktad r. Toplam baflvurular içerisinde bankac l k sektörünün pay n n yüzde 59 dan yüzde 68 e yükseldi i görülmektedir. Türkiye de faiz oranlar n n ciddi oranda düflmesinden sonra, bankalar n faiz d fl gelirlerinde h zl bir art fl gözlendi ini, böylece banka gelirlerinin faiz gelirlerine olan ba ml l n n azald n kaydetti. Bugün itibari ile bankalar n tüketicilerden çeflitli isimler alt nda toplam 60 çeflit ücret ve komisyon tahsil ettiklerini ifade eden Yaz c, aç klamas - na flöyle devam etti: Bu kapsamda, bankalar; kredi kart aidat ücreti, hesap iflletim ücreti, kredi kart yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, ipotek fek ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM den nakit çekme ücreti, ifllemsizlik ücreti gibi de iflik isimler alt nda tüketicilerden para tahsil etmektedir. Örne in bankalar, hesab nda para bulunan ve buna iliflkin ifllemler yapan tüketicilerden belli aral klarla hesap iflletim ücreti al rken; belli bir süre ifllem görmeyen hesaplardan da kesinti yaparak ifllemsizlik ücreti almaktad rlar. Bütün bu hususlar dikkate al narak Bakanl m zca 4077 say l Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun Tasar nda konuya iliflkin düzenlemeler yap larak Bankalar n tüketiciden faiz d fl nda ald ücret, komisyon ve masraflar n Bakanl m z n görüflü al narak Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu taraf ndan belirlenece i hükmüne yer verilmifltir. (AA) Fazla ödeme yapmamak için önerilerde bulunan Tokbafl, ilk olarak arac n 2013 y l kasko de erinin tespit edilmesi gerekti ini anlatt. Arac n y llar ndaki kasko de erininin de tek tek belirlenmesini tavsiye eden Tokbafl, Arac n, y llar nda ödenen MTV sini hesaplay n. Daha sonra bütün y llara ait MTV ile kasko sigortas de erini tek tek karfl laflt r n. Bir y la ait ödedi iniz MTV, arac n z n kasko sigortas de erinin yüzde 5 ini geçiyorsa bir alt kademeden ödemeniz gereken MTV yi o y l için fazla ödediniz demektir ifadesini kulland. (AA)

11 11 Ekonomi YARIN Türkiye hayvanc l kta Avrupa liderli ine göz koydu ANKARA - Türkiye son y llarda verilen hayvanc l k destekleriyle küçükbafl hayvanc l kta AB ülkelerini geride b rakarak ilk s raya oturdu. Büyükbafl hayvanc l kta ise Avrupa lideri Fransa n n ard ndan ikinci s - rada yer al yor. AA muhabirinin Avrupa statistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi- i bilgilere göre, Türkiye de hem büyükbafl hem de küçükbafl hayvan stoku son 3 y lda istikrarl bir biçimde art fl gösterdi. Avrupa ülkeleriyle k yasland nda Türkiye, 2012 y l nda 13 milyonu aflan büyükbafl hayvan say s yla tar m ve hayvanc l k merkezi Fransa n n ard ndan ikinci s rada yer ald. Küçükbaflta ise 27 milyonu aflan hayvan say s yla Türkiye, bu alanda Avrupa n n zirvesindeki yerini sa lamlaflt rd. Türkiye de büyükbafl say s 2008 y l nda 10 milyon 859 bin 942 iken, 2009 y l nda bu rakam 10 milyon 723 bin 958 e geriledi. Ancak, son dönemde hayvanc l a yönelik destekler Türkiye nin bu alanda ilerleme kaydetmesine imkan sa lad y l nda 11 milyon 369 bin 800 olan büyükbafl hayvan say s, 2011 y l nda 12 milyon 386 bin 377 ye yükseldi. Türkiye nin büyükbafl hayvan varl geçen y l sonu itibariyle ise 13 milyon 915 bine ulaflt y l nda büyükbaflda 2. s rada yer alan, Avrupa n n en büyük nüfus ve ekonomisine sahip Almanya y 2012 y l nda geride b rakarak ikincili i ald. Anadolu co afyas na uyumlu fiziki yap s yla küçükbafl hayvanc l kta ise Türkiye zirvedeki yerini son 3 y ld r sa lamlaflt rd y l nda 23 milyon 89 bin 691 küçükbafl hayvan bulunan Türkiye de bu rakam 2011 y l nda 25 milyon 31 bin 565 e, geçen y l sonu itibariyle de 27 milyon 425 bine ulaflt. Böylece KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Türkiye, dünyan n say - l küçükbafl hayvan üreticilerini geride b rakarak Avrupa da zirveye yerleflti. (AA) P Ü R Ü Z A K S 2 A Z A K N A S 3 T Ü M E N A L T 4 M A L A T T E D 5 N Z A E M A R E 6 A Y A L A M A K V 7 J E N E R K S E 8 M A N K Ü R 9 K M M A N T A 10 A L A C A T E K N 11 K A L A K L M 12 A Y A K K R A Z 13 Ç Y A M A R 14 M A A L A K O K 15 M A N D A R K 16 K L E M S E R 17 D A E N A M N 18 E D A T R M Z 19 A N F S O M A 20 M A M E T R E T

12 12 YARIN Ekonomi Sanayi istihdam nda tarihi rekor 2013 Nisan ay itibariyle sanayide istihdam edilenlerin say s 5 milyon 30 bin kifli ile tarihi zirveyi gördü. STANBUL - AA muhabirinin TU K in nisan ay hanehalk iflgücü istatistiklerinden derledi i bilgiye göre, sanayi sektöründe istihdam edilenlerin say s tarihinde ilk defa 5 milyonun üzerine ç kt. Bu y l n nisan ay nda sanayide istihdam edilenlerin say s geçen y l n ayn ay na göre yüzde 5 oran nda artarak, 5 milyon 30 bin kifli ile tarihi zirvesine yükseldi Nisan ay nda sanayide istihdam edilen kifli say s 4 milyon 792 bin düzeyindeydi Nisan ay nda sanayi sektöründeki istihdam bir önceki aya göre 82 bin kifli artt. Sanayide istihdam edilen 5 milyon 30 bin kiflinin 4 milyon 710 bini imalat, 215 bini elektrik, gaz, buhar, su temini ve kanalizasyon ve 105 bini madencilik ve tafl ocakç l sektöründe çal fl yor. Sanayideki istihdam 2012 Kas m ay ndan itibaren ayl k bazda birikimli olarak art fl n sürdürerek, son alt aydaki art fl miktar yaklafl k 300 bin oldu. Bu y l n nisan ay nda istihdam edilenlerin say s, bir önceki y l n ayn dönemine göre 1 milyon 61 bin kifli artarak 24 milyon 630 bin kifliden 25 milyon 691 bin kifliye yükseldi. Bu dönemde, tar m sektöründe çal flan say s 47 bin kifli, sanayi sektöründe çal flan say s 238 bin kifli, inflaat sektöründe çal flan say s 162 bin ve hizmetler sektöründe çal flan say s 611 kifli artt. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, konuyla ilgili AA muhabirine de erlendirmede bulunarak, aç klanan nisan ay istihdam rakamlar n n Türkiye nin sa l kl bir flekilde büyüdü ünü bir kez daha gösterdi ini ifade etti. Nisan ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre istihdam edilenlerin say s 1 milyondan fazla art fl gösterdi ini söyleyen Ergün, OECD ülkeleri içinde bak ld nda dünyan n yaflad büyük kriz sonras nda iflsizli i en fazla azaltan ülkelerin bafl nda Türkiye gelmektedir. Üstelik Türkiye bunu, en büyük ticaret ortaklar krizle bo uflurken, Avro bölgesinde iflsizlik oranlar yüzde 12 nin üzerinde tarihi yüksek seviyelerde seyrederken baflarmaktad r dedi. Dikkat edilmesi gereken di er bir konunun da Türkiye nin bu baflar y iflgücüne kat lma oranlar n n artt bir dönemde elde etmifl olmas oldu unu anlatarak, Türkiye nin bir yandan mevcut iflsizlikle mücadele etti ini yandan da iflgücüne artan kat l m için yeni istihdam alanlar açt n vurgulad. Ekonomik büyüme ve ülkedeki mevcut belirgin istikrar havas n n ekonomi üzerinde y llard r etkisini gösterdi ine iflaret eden Ergün, flunlar kaydetti: Bu durum kesintisiz büyüme fleklinde karfl m za ç kmaktad r. Ekonomimiz büyürken ayn zamanda sa l kl da büyümektedir. Büyümenin öncülü ünü ise sanayi sektörümüz ve sanayicimiz yapmaktad r. Büyümenin oda nda sanayinin olmas ekonominin iç ve d fl floklara karfl dirençli olmas, büyümenin sa lam temellere dayanmas demektir. Nitekim, büyümenin oda nda sanayinin olmas n n bir parças olarak nisan ay itibariyle tarihimizde ilk defa sanayideki istihdam 5 milyon kifliyi aflm flt r. Bu sanayimizin gücünü gösteren çok önemli bir rakamd r. Biz de sanayicimizin önünün daha fazla aç lmas, rekabetçili inin artmas, sanayi altyap s n n kuvvetlenmesi amac yla gerek hükümet genelinde gerekse bakanl m z özelinde çal flmalar m za h z kesmeden devam ediyoruz. Nihat Ergün, sanayi iflletmelerinde Ar-Ge ve inovasyonun geliflmesi için verilen destekler, üniversitelerle sanayicilerin buluflturulmas, organize sanayi bölgelerinin alt yap lar n n güçlendirilmesi ve kapasitelerinin art r lmas, tasar m n, markalaflman n, giriflimcili- in desteklenmesinin gelecek dönemde sanayicileri daha da rekabetçi hale getirece ini anlatt. Bakan Ergün, Ayr ca, uygulamakta oldu umuz teflvik politikas ve ekonomi yönetimindeki kararl tutumumuz sanayimizin geliflmesine destek olmaktad r. Eminim ki önümüzdeki dönemde dünyada krizden kurtulma sinyallerinin gelmesiyle birlikte iflsizlik rakamlar çok daha afla seviyelere gerileyecek, sanayideki istihdam da yeni rekorlar k rmaya devam edecektir de erlendirmesini yapt. (AA) Haz r giyimde ihracat kad n ürünleri s rtland KOCAEL - Türkiye nin ocak-haziran dönemindeki haz r giyim ve konfeksiyon ihracat, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 6,7 artarak 8 milyar 433 milyon 279 bin dolara ulaflt, ihracat n büyük bölümü kad n d fl giyim ürünlerinden olufltu. Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) ve Akdeniz hracatç Birlikleri (AK B) verilerinden derlenen bilgiye göre, y l n ilk yar s nda Türkiye nin haz r giyim ve konfeksiyon ihracat, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,7 oran nda artarak 8 milyar 433 milyon 279 bin dolar oldu. Sektör, bu rakamla Türkiye nin 6 aydaki toplam ihracat n n yüzde 10 unu karfl lad. Ocak-haziran döneminde ilk s ray 4 milyar 387 milyon dolarla kad n d fl giyim ürünleri ald, bunu 1 milyar 604 milyon dolarla erkek d fl giyim, 607 milyon 528 bin dolarla pamuklu ev tekstili, 604 milyon 363 bin dolarla giyim aksesuarlar ve 251 milyon 459 bin dolarla di er haz r eflyalar izledi. Sektörden en fazla ihracat 1 milyar 847 milyon 38 bin dolarla Almanya ya gerçeklefltirildi, bu ülkenin ihracattaki pay yüzde 22 oldu. stanbul, 6 milyar 348 milyon 744 bin dolarla ayn dönemde sektördeki ihracat n yüzde 75 ini gerçeklefltirdi. stanbul u 653 milyon 383 bin dolarla zmir, 528 milyon 390 bin dolarla Denizli, 329 milyon 726 bin dolarla Bursa ve 85 milyon 766 bin dolarla Gaziantep izledi. (AA) fl dünyas paran n Merkez ine güveniyor STANBUL - stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar, Merkez Bankas n n 23 Temmuz da yap lacak Para Politikas Kurulu Toplant s nda (PPK) faizleri yeteri kadar art raca na inand - n belirterek, Merkez Bankas n n faizleri çok yükseltmeyecek bir çözüm bulaca na inan yoruz dedi. Amerikan Merkez Bankas n n (Fed) yüksek sesle dillendirmeye bafllad likiditenin dünyadan çekilmesi anlam na gelen tahvil al m n n azalt lmas, geliflmekte olan piyasalardaki merkez bankalar n her zamankinden daha önemli hale getirdi. Son y llarda fiyat istikrar n koruma görevinde baflar l bir grafik çizen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) Baflkan Erdem Baflç, dolar n 1,960 lira seviyesinin üzerine ç kmas n n ard ndan 23 Temmuz da gerçekleflecek PPK da faiz art r m na gidilece inin sinyalini vermiflti. fl dünyas n n temsilcileri Merkez Bankas n n PPK da nas l bir yol haritas çizece ini AA muhabirine de- erlendirdi. TO Yönetim Kurulu Baflkan Ça lar, Merkez Bankas n n faiz koridorunda üst band art rma sinyaline iliflkin, Faiz koridorunun genifllemesi pratikte piyasadaki ifllemlerin koridorun üst s n r na yak n gerçekleflmesine neden olacak. Dolay s yla faiz oranlar n n artmas na sebep olaca- ndan, dövizdeki art fl duracakt r. kinci olarak faiz koridorunun genifllemesi spekülatif amaçl k sa vadeli döviz al-satlar n cayd racak bir önlemdir. Kurlar ekonominin makro dengeleriyle belirlenir. Bunun için kur seviyesinin yüksekli i veya düflüklü ü dönemseldir. Dolay s yla kal c çözüm diye birfleyden bahsetmek do ru de- ildir. (AA)

13 D fl Haberler YARIN 13 "Türkiye'yi yurt d fl nda hakk yla tan tmak istiyorum" NEW YORK - ABD'nin Florida eyaletini Miami Asya-Amerika Dan flma Kurulu (AAAB) Baflkan Yard mc s Mehmet Ulutafl, Türkiye yi yurt d fl nda hakk yla tan tmak istedi ini söyledi. Miami Üniversitesi flletme bölümünde ald yüksek lisans e itimini 1995 y l nda tamamlayan Ulutafl, o zamandan beri Florida da yafl yor. Bir yandan Amerika n n önde gelen mühendislik dan flman flirketlerinden TYLIN International Grup ta çal flan genç makine mühendisi, di er yandan Miami Belediyesi taraf ndan kurulan Asya-Amerika Dan flma Kurulu Baflkan Yard mc l görevini yürütüyor. Miami de yaflayan Asya kökenli insanlarla sa l kl bir irtibat sa lamak amac yla kurulan dan flma kurulu, yaklafl k 200 bin insan temsil ediyor. Yerel yöneticiler ve Miami polisi, Asya vatandafllar n ilgilendiren bütün geliflmeleri AAAB idarecilerine dan fl yor. Son zamanlarda Türkiye de yaflanan Gezi Park olaylar baflta olmak üzere, gündeme iliflkin birçok konuda yerel gazetelere yorum yazan Ulutafl, elinden geldi ince Türkiye ile ilgili ön yarg lar gidermeye çal flt n söyledi. nsanlar n Türkiye yi do ru tan mad ndan yak - nan Ulutafl, insanlarla diyalog kuruldu u zaman, sorunlar n çok daha h zl çözüldü ünü belirtti. Elinden geldi ince Türk toplumu ile iç içe olmaya çal flt n belirten Ulutafl, dan flma kurulu olarak ö rencilere burs verdiklerini ama bu konuda Türk ö rencilerin beklenen flartlar yerine getirme konusunda isteksiz oldu undan yak nd. Ulutafl, Burs verilecek ö rencilerde gönüllü olarak çal flma tecrübesi isteniyor. Maalesef Türk ö rencilerin bu konuda hiç bir gayreti yok. Türk toplumunun sivil toplum örgütlerinde biraz daha aktif olmas gerek. Bu, ülkemiz ad na çok önemli. diye konufltu. Sivil toplum örgütlerinde görev alman n ABD'de büyük önem tafl d n belirten Ulutafl, Türk vatandafllar n bu alanda daha aktif rol almaya ça rd.(cha) ABD ve AB'den Rusya'ya Navaln tepkisi Kremlin karfl t muhalif liderlerden Aleksey Navaln nin Kirov bölgesinde yarg land mahkemede 500 bin dolar zimmetine para geçirme suçundan 5 y l hapis cezas na çarpt r lmas ABD de derin hayal k r kl na neden oldu. MOSKOVA - ABD nin Rusya Büyükelçisi Michael McFaul Twitter dan yazd mesaj nda, Navaln nin yarg lanmas vesilesi ile derin bir hayal k r kl içindeyiz. Bu yarg lamada siyasi motivasyonun oldu u ortada. elefltirisi getirdi. Avrupa Birli i (AB) D fl liflkiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton un bas n sözcüsü Michal Mann de Navaln ve ifl adam Pyotr Ofitserov a verilen hapis cezalar n n Rusya da hukukun üstünlü ü ilkesi ile ilgili ciddi endiflelerin oluflmas na neden oldu unu söyledi. Yarg lamada usül ve kan t aç s ndan bir çok eksiklik oldu unu ifade eden Mann, Sivil toplum yanl fllar n giderilmesi ve insan haklar - n n savunulmas nda önemli rol oynuyor. Bu AT NA - Yunanistan' n baflkenti Atina'ya infla edilecek cami için bugün aç lan ikinci ihale de sonuçsuz kald. Y lan hikayesine dönen Atina'ya cami ihalesi gündemden düflmüyor. Altyap Bakanl 'n n Kamu Yap flleri Genel Sekreterli i, Atina'ya infla edilecek cami için bugün ikinci defa ihale açt. Ancak yine teklif veren olmad. lk ihale, 9 Temmuz 2013'te yap lm fl, teklif veren herhangi bir inflaat firmas olmam flt. Altyap Bakanl, k sa bir süre sonra üçüncü ihaleye ç kacak. Üçüncü ihaleye de herhangi bir teklif gelmezse, hükümet soruna çözüm bulacak. Daha önce baz Arap ülkeleri ve Türkiye, Atina'ya cami finansman n sa layabilecekleri önerisinde bulunmufltu. Bu arada Atina cami ihalesinin iptaline iliflkin yap lar bask alt na al nmamal. Temyiz aflamas nda verilen cezan n gözden geçirilece ini ümit ediyoruz. aç klamas nda bulundu. Muhalif lider Navaln, 8 Eylül de yap lacak bir grup vatandafl n Dan fltay'a açt klar dava reddedildi. Yunan hükümeti, Atina' n Votanikos semtinde yer alan 17 dönümlük arsa içerisinde Moskova Belediye Baflkanl seçimlerinden çekiliyor. Kampanya Baflkan Leonid Volkov yapt de erlendirmede, Kendisi hapis cezas kesinleflirse, biz seçimlere girmeyece iz. Kampanya stratejimiz de iflecek. Seçimleri boykot edece iz. dedi. Navaln n n avukatlar ndan Olga Mihailova da hapishanede bulunurken seçim kampanyas n yürütmesinin imkans z oldu unu savundu. Rus muhalif liderin tutuklanmas n n ard ndan destekçileri Kirov bölgesi 2 nolu tutukevi önünde gösteri yapmaya bafllad. (CHA) Atina camisi için aç lan ikinci ihale de sonuçsuz kald eski bir yap dan dönüfltürülecek cami yapmay planl yor. Cami infla masraflar için 950 bin Euro harcanmas öngörülüyor. (CHA)

14 14 YARIN Tony Blair, Bat 'n n M s r'da darbecilerle diyaloga geçmesini istedi FRANKFURT - Eski ngiltere Baflbakan ve flimdiki Ortado u Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair, Bat 'n n M s r'da darbe sonucu iktidara gelen hükümetle diyaloga girmesini istedi. Bat 'n n ç karlar gere i M - s r' kendi kaderine terk edemeyece ini ve M s r'da devlet düzeninin çökmesine müsaade edemeyece ini savunan Tony Blair, Bat 'n n yeni hükümetin iflleri ray na koymas - na yard mc olarak seçimlere giden yolun da aç lmas n sa layabilece ini kaydetti ile 2007 y llar aras nda ngiltere baflbakanl n yapan, 2007 y l nda da Birleflmifl Milletler, Avrupa Birli i, Amerika Birleflik Devletleri ve RusyaWdan oluflan Ortado- u DörtlüsüWnün özel temsilcisi olan Tony Blair, Alman Die Welt gazetesinde yay nlanan yaz s nda M s r'daki darbeyi savunan görüfller ortaya koydu.. M s r'da ordu müdahale ederken önünde iki seçenek vard : Ya müdahale, ya da kaos." diyen Tony Blair flöyle devam etti: E er 17 milyon insan soka a dökülüyorsa bu seçimin ayn s de ildir. Ancak vatandafllar n gücünün etkileyici bir flekilde sergilenmesinin bir ifadesidir. Mursi, Müslüman Kardefller'in muhalefet hareketinden iktidar partisine dönüflümünü baflaramad." Tony Blair, birçok M s rl n n Müslüman Kardefller iktidar n n günlük hayat kendi inançlar na göre flekillendirmeye çal flt na inand n ve bundan rahats zl k duydu- unu da savundu. Ayn zamanda kendisinin demokrasinin güçlü bir taraftar oldu unu da söyleyen Blair, Ancak demokratik birt hükümet etkili bir yönetim garantisi anlam na gelmiyor. Bugün önümüzde bulunan mesele ifle etkinlik meselesi. E er bu yoksa vatandafl soka a dökülüyor, seçimleri beklemiyor. Hatta - Türkiye ve Brezilya örneklerinin de gösterdi i gibi ülkeleri objektif kriterlere göre ilerleme sa lasa bile vatandafllar soka a dökülebiliyor." ifadelerini kulland. (CHA) K EV - Ukrayna Devlet hracat Kontrol Servisi taraf ndan haz rlanan rapora göre Ukrayna n n yurt d fl na satt silah n en büyük al c lar ; ABD, Almanya, Sudan, Çad ve Kanada oldu. Ukrayna n n silah ihracat yapt ülkeler listesinde; 99 í-72 tank alan Etiyopya, 66 asker tafl y c z rhl BTR-3Ö1 alan Tayland, 48 adet asker tafl y c z rhl BTR-4 ile 11 BTR-80 sat n alan Irak da bulunuyor. Uzmanlar ba ms z Ukrayna'da tasarlanm fl ve imal edilmifl silahlar n, ülkenin silah ihracat n n yüzde 20 sine bile tekabül etmedi ini D fl Haberler Ukrayna, Sovyetlerin silah miras n ABD ye sat yor Ukrayna, Sovyetler Birli i nden, kalan silah miras n n sat fl na devam ediyor. belirtiyor. Rapora göre Ukrayna n n hâlihaz rdaki silah ihracat n n büyük k sm n eski Sovyetler Birli i nden kalan silah miras n n sat fl ndan olufluyor. Konuya iliflkin aç klamada bulunan Ukrayna ER VAN - Ermenistan Millet Meclisi Baflkan Yard mc s Eduard fiarmazanov, Türkiye nin, Da l k Karaba sorununun çözüm sürecine kar flmamas gerekti ini söyledi. D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu nun bugün Azerbaycan l mevkidafl Elmar Memedyarov la düzenledi i ortak bas n toplant s ndaki baz aç klamalar n de erlendiren fiarmazanov, aç klamalara tepki gösterdi. fiarmazanov, Bakan Davuto lu nun Türkiye nin her zaman Azerbaycan a destek oldu u ve olaca na ve Da l k Karaba sorununun bar flç l çözümüne katk da bulunmaya haz r oldu u fleklindeki sözleri üzerine, E er Türkiye Karaba -Azerbaycan sorununun acilen Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Baflkan Yard mc s Anatoliy Kinah: Bizler savunma alan nda hala eski Sovyetlerden kalan servis ve yedek parça miras yla ayakta kal yoruz. Ümit 22 Temmuz 2013 ediyoruz ki, flimdi uygulanmakta olan ekipman ve silah geliflimine iliflkin devlet program, askeri-endüstriyel tesisleri ayakta tutacak. Bu sayede silahl kuvvetlerimizi modern silahlarla donat r z. Ama tabi ki bunlar n hayata geçmesi için bütçede de ifliklere gidilmesi laz m. Böylece savunmaya ayr lan bütçenin yüzde 30 u araflt rma ve gelifltirmeye ayr lmal. fiu anda bu amaca savunma bütçesinin sadece yüzde i harcan - yor. Geliflim ve yenilenme olmazsa zamanla dünya silah pazar nda konumumuz kaybederiz. dedi. (CHA) Erivan a göre; Türkiye, Da l k Karaba sorununa kar flmamal çözümüyle gerçekten ilgileniyorsa, sadece basit bir ad m atmal ; çözüm sürecine kar flmamal ve müdahale etmemeli. ifadelerini kulland. Ermeni parlamenter, Davuto lu nun aç klamalar n n Türkiye nin bir kez daha Karaba - Azerbaycan sorununda adil olmad n ve Azerbaycan dan yana bir tav r içerisinde oldu unu gösterdi i kaydetti. (CHA)

15 Ankara YARIN Keçiören e yeni yol projesi Büyükflehir Belediyesi nin Keçiören Fatih Stad nda düzenledi i iftar yeme inde konuflan Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Keçiören ile ilgili projeleri anlatt. HABER MERKEZ Keçiören de gerçeklefltirilen iftarda, lçe trafi inin daha da rahatlat lmas için Büyükflehir Belediyesi nin çeflitli çal flmalara imza att n anlatan Baflkan Gökçek flunlar söyledi: Bilindi i gibi Keçiören imizin merkeze do ru en önemli yolu Fatih Köprüsü. Buras oldukça s k nt l. Biz bunu alternatif olarak Gümüfldere Mahallesi nden geçen Selçuklu Caddesi ni Ziraat Fakültesi içinden geçirerek, ASK nin eski Süzgeç dedi imiz bölgesine ba lamay hedefliyoruz. Di er yandan Sanatoryum Caddesi ndeki s k fl kl gidermek için de de iflik bir proje üzerinde çal fl yoruz. Ayr ca darl ndan flikayet edilen Ba lum ba lant yolu, bir buçuk aya kadar bitecek. A LE YAfiAM MERKEZLER Keçiören Kuflça z a Türkiye nin en büyük Aile Yaflam Merkezi ni infla edeceklerini de aç klayan Baflkan Gökçek, merkezde han mlara ayr, erkeklere ayr yüzme havuzu olaca n ve 40 çeflit ayr e lencenin Keçiörenlilerin hizmetine sunulaca n söyledi. Keçiören e kazand r lacak ikinci aile yaflam merkezini ise Etlik e yapacaklar n ifade eden Baflkan Gökçek, Etlik Pazaryeri ni kapal hale getirip, üzerine ve alt na aile yaflam merkezi yap yoruz. Allah n izniyle ikisi de seçimden önce bitecek dedi. Baflkan Gökçek, Esertepe ye de 178 bin metrekare olan dev bir park HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi taraf ndan Hamamönü ne kurulan stantlarda vatandafllar n be enisini topluyor. Stantlarda antika eflyalardan naht sanat na, el yap m tespihlerden kandillere, cam üzerine yaz yaz lan bardaklardan ahflap oymac l na kadar pek çok ürünle ve sanatla karfl laflmak mümkün. Al flverifli keyifli hale getiren Hamamönü ndeki stantlara turistlerin gösterdi i ilgi de gözlerden kaçm yor. Naht sanat n, A ac n kabartma biçiminde yontularak flekil almas olarak tan mlayan Yücel Elibüyük, söz konusu sanata slamiyet ten önce Orta yapacaklar n aç klad. Bölgedeki yeflil alan s k nt s na çare olacak çal flma içerisinde vatandafllar n dinlenebilecekleri, do a sporlar ve benzeri çeflitli rekreasyon aktiviteleri gerçeklefltirebilecekleri her türlü ayr nt n n yer alaca n anlatan Baflkan Gökçek, bu park n bölgeye nefes ald raca n söyledi. Asya da yaflayan Türklerin heykel ve oyma süsleme eserlerinde rastland n dile getirdi. Naht Ustas Elibüyük, Türklerin ahflap oyma sanat nda ilerledi ine dikkat çekerek Naht Sanat n n Osmanl lar Dönemi nde en yüksek seviyeye ulaflt n vurgulad. Üstatlar n eserlerine imza atmamalar sonucu Naht Sanat n n yayg n olarak tan nmad n söyleyen Elibüyük, insanlar n bu sanat oyma ya da kakma sanat olarak bildiklerini ifade etti. Elibüyük, Naht sevdal lar n n iyi bir Hat Sanat bilmesi gerekti ini de kaydederek Naht Sanat na ait eserlerin daha çok cami ve türbe mihraplar nda görüldü ünü belirtti. Naht Sanat nda daha çok su kontras ile abanoz, ceviz, armut, sedir, gül ve kavak a ac kullan ld sözlerine ekleyen Elibüyük: Naht eserlerinin ömrü, a ac n cinsine ve mekân n durumuna göre de ifliklik arz eder. Naht çal flmas rutubet ve neme maruz kalmazsa yüzy llar boyu yaflayabilir. dedi. Hamamönü ndeki stantlarda Antika eflya sat c l yapan Numan Erkul ise geçmifli unutturmaman n peflinde. Köstekli saat, pikap, dede yadigâr gaz lambas, gramofon, 1930 lu y llara ait foto raf makinesi, plak, komple pirinçten yap lan çivi ifllemeli ibrik ve daha 15 ÖNEML CADDELER TEK YÖN OLACAK Keçiören metrosunun önümüzdeki y l n ortas nda bitirilmesinin hedeflendi- ini vurgulayan Baflkan Gökçek, daha sonra da ilçedeki üç caddeye iliflkin yeni yol düzenlemesine iliflkin anket yapt. Keçiörenlilere lçenin ana caddelerden Fatih, Nuri Pamir ve K zlarp nar caddelerinin tek yön olmas n, araya da bir gelifl bir gidifl yol yap lmas n isteyip istemediklerini soran Baflkan Gökçek, stadyumdaki 6 bin kiflinin ço unlu unun Evet diyerek el kald rmas üzerine, Bu konuda da hemen faaliyete geçip bunu halledece iz dedi. Büyükflehir Belediye Baflkan oldu u zaman lk göz a r m diyerek nitelendirdi i Keçiören in kald r mlar n yeniden yapt klar n, bu çal flmalar s ras nda binalar n önlerinin de vatandafllar n iste- i ile kald r m tafl yla döflendi ini bildiren Baflkan Gökçek flunlar söyledi: Biz o dönemde yapt m z bu çal flmalar için vatandafltan para da istemedik. Aradan y llar geçti y l sonra baz uyan k avukatlar, Biz size belediyeden para al r z, Bunlar kamulaflt rmas z el atmad r deyip, bafllad lar dava açmaya. Biz kimseden para almad k, aksine evinin önünü yapt k. Sonra da para vermemek için mecburen bu kald r mlar y kt k. fiimdi buralar yeniden yapmak istiyoruz. Kanun de iflti. lgili madde do rultusunda apartman yönetim kurulu, oturanlar n bir fazla oyuyla buran n yap lmas n istiyoruz derse yapt rabiliyoruz. Apartman yönetim kurullar n n talebi olursa evlerinin önünü ayn flekilde yenileyeceklerini kaydeden Baflkan Melih Gökçek, böylece Keçiören i p r l p r l hale getireceklerini söyledi. Hamamönü deki stantlar yo un ilgi görüyor birçok antika ürünü Ankaral larla buluflturan Numan Erkul, antikalar n yaln zca estetik de erleriyle de il tarihsel boyutlar yla da önem tafl d n söyledi. Koleksiyonculu un özel anlamlar tafl d n ifade eden Erkul sözlerini flöyle tamamlad : Bu eflyalar bulunduklar zaman dilimine göre de k ymetli hale gelir. Baz insanlar güzel bulduklar eflyalar saklarken baz lar ise sonradan de er kazanaca n düflündü ü ürünleri muhafaza eder. Antikalar ender bulundu u için de erlidir. Aradan uzun zaman geçmesiyle bu eflyalar de erlenir. Antika halini al r

16 16 YARIN Genel Yaz Kur an kurslar büyük ilgi gördü Diyanet flleri Baflkanl n n Camiler çocuk aç yor ve Gel bu yaz Kur an gönlüne yaz sloganlar yla bafllatt yaz Kur an kurslar büyük ilgi gördü. zmir de camiler, kurslara gelen çocuklarla doldu taflt. ZM R - Okullar n kapanmas yla bafllayan yaz Kur an kurslar nda, çocuklar n camiye olan ilgilerini artt rmak isteyen Diyanet flleri Baflkanl, Kur an e itiminde çocuklara Kur an sevdirecek yeni yöntemler uygularken, camilerde de çocuklar camiye al flt rmak ve onlar Kur an e itiminde teflvik etmek için çeflitli çal flmalar yap l - yor. Kimi camilerde Kur an okumay ö renen çocuklara çeflitli hediyeler verilirken, baz lar nda ise kursa aral ks z gelen ö rencilere tablet bilgisayar ve bisiklet hediye ediliyor. zmir Bayrakl Befl Kubbeli Camisi, yaz Kur an kurslar nda çocuklar n yo un ilgi gösterdi i camilerden biri. Kur an ö retiminde ezgiyle elifba e itimi gibi yeni teknikler uygulad klar n dile getiren müezzin-kayy m Yasin Güngör, Diyanet flleri Baflkanl n n bafllatt kurslar bütün coflkusuyla devam ediyor. Bu sene kay tlarda patlama yaflad k, çocuklar s n flara ay rd k, BURSA - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, Art niyetli baz kesimler erken emeklilik deyip insanlara gereksiz yere ümit veriyor. Böyle bir fley söz konusu de- il. Bunu bütün vatandafllar m z n bilmesinde yarar var dedi. Çelik, AA muhabirine yapt aç klamada, erken emeklili in, hükümet ile Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl gündemlerinde bulunmad - n söyledi. Türkiye de bununla ilgili yap lan düzenlemeler nedeniyle çok ac lar çekildi ini belirten Çelik, iktidar ile muhalefetin böyle bir düflünceyi projelerine koyarak ülkeyi yeniden o yaklafl k 120 ö rencimiz var ve 3 hocam z e itim veriyor dedi. Bu sene çocuklar n elifbay k sa sürede ö renmeleri için özel tablolar oluflturduklar na iflaret eden Güngör, çocuklar n harfi flekille özdefllefltirerek daha k sa sürede ö renmelerinin sa land n dile getirdi. Bafldurak Camisi mam Mehmet R za Önal da kursa gelen çocuklar n büyük bir k sm n n ramazan ay dolay s yla oruç tuttu unu belirterek, Çocuklar n oruçlu olduklar flu günlerde Kur an ö renmek için camilere gelmeleri takdire flayan bir olay. Bu çocuklar n anne ve babalar n tebrik ediyorum. Çocuklar n Kur an ile buluflmalar anne babalar için evlatlar na b rakt klar en büyük mirast r diye konufltu. Cami cemaati olarak kursa hiç devams zl k yapmadan gelen çocuklara kursun sonunda tablet bilgisayar vereceklerini ifade eden Önal, Bugünlerde, kurslara ifltirak günlere döndürme hevesinde olmayaca na inand n anlatt. Ülkede zaten genç emeklilik oldu- unu belirten Çelik, fiu an 50 yafl nda emeklilik var. Bunun daha ne gencini emekli edeceksiniz? Dünyan n hiçbir yerinde böyle bir fley var m? Konufltu umuz konu bu de il, kar flt r l yor. Art niyetli baz kesimler erken emeklilik deyip insanlara gereksiz yere ümit veriyor. Böyle bir fley söz konusu de il. Bunu bütün vatandafllar m z n bilmesinde yarar var ifadesini kulland. Erken emeklilik konusundaki yanl fl n daha önce bir kez yap ld n vurgulayan Çelik, bununla ortaya ç - eden çocuklara asl nda tablet az gelir. Çocuklar n kat l m çok iyi düzeyde ayr ca kendileri de çok gayretli ifadelerini kulland. Yaz Kur an kursu ö rencisi 11 yafl ndaki Enes Ayd n, kursa severek geldi ini belirterek, Ben kursa tablet için gelmiyorum, ö renmek için geliyorum. Arada bir teneffüslerde maç yap - yoruz, oyun oynuyoruz, yaramazl - az yap yoruz dedi. Ayn kurstan 15 yafl ndaki Besna Bilge de kursta çok fley ö rendi ini kaydetti. Bilge, Mesela Kur an n anlam n ö rendim. Daha önce ayetleri biliyordum ama anlam n bilmiyordum. Anlam n ö renmek insana daha çok huzur veriyor diye konufltu. Kursa Kur an ve dini bilgileri ö renmek için geldi ini ifade eden 9 yafl ndaki Ali Safa Çoban ise flunlar söyledi: Ben hem burada kal p namazlara da geliyorum. Namazda da çok iyi vakit geçiriyoruz. Kur an- Kerim de biraz kötüyüm ama her gün okuyarak gelifltirmeye çal fl yorum. Ben hem tableti kazanmaya geldim hem de ö renmeye geldim zmir de Kültürpark içerisindeki Fuar Mescidi imam Hilmi Balc da kurslara gelen çocuklar çok sevdiklerini aktararak, Onlar n da camiyi ve cami cemaatini sevmeleri için her sabah kahvalt yap yoruz. Kurs bitiminde Kur an- Kerim ö renen her çocu a bisiklet verece- iz dedi. (AA) Bakan, erken emeklilik söylentilerini yalanlad kan olumsuzluklar gidermeye çal flt klar n bildirdi yafl emeklili inin ne anlama geldi ini, bunun ac lar n, s k nt - lar n, mali yükünü anlatacak olan tek ve en deneyimli ülke Türkiye dir diyen Çelik, 50 yafl nda emeklilik varken erken emeklilik gibi bir fleyin gündeme getirilmesinin söz konusu olmad n dile getirdi. Çelik, kad nlarla ilgili do um borçlanmas, erkeklerin askerlik borçlanmas gibi yeni baz haklar verildi ini hat rlatarak, bunlar n ayr konular oldu unu belirtti. Kademeli olarak emeklilik yafl n n 60 a ç kar lmas yla ilgili geçmifl dönemde yap lan düzenlemenin devam etti i bilgisini veren Çelik, flöyle konufltu: Burada vatandafl n ma duriyeti esas de il. Tam tersine bunlar vatandafl merkezli düzenlemelerdir. Türkiye bir anda 60 yafl emeklili i getirmemifltir. 40 yafl emeklili ini kademeli olarak yaparak 2036 lara kadar 60 yafl emeklili ine geçece iz. fiu anda geliflmifl ülkeler yafl emeklili ini konufluyor ya kadar 60 yafl emeklili ine ancak ulaflaca z. Dolay s yla ülke ve ülkenin gelece i önemli. Tabii birey olarak bizden talepler olabilir ama talepler kesinlikle ülkeyi karanl a, s k nt ya sokacak bir flekilde olmamal d r. (AA)

17 Ankara YARIN Mamak n her mahallesinde Ramazan coflkusu var Mamak Belediyesi nin haz rlad Ramazan program ile her mahallede Ramazan coflkusu yaflanmaya bafllad. HABER MERKEZ Mamak Belediyesi nin, mahallelerin ortak yerleri belirlenerek kurdu u sofralarla halk n aya na gitti i Mahallede ftar Var etkinli inin ilki Alt a aç-karaa aç mahallesinde gerçekleflti. Alt a aç Kapal Pazaryerinde gerçekleflen iftar program na Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, birim müdürleri ve mahalle sakinleri kat ld. Her akflam bir mahallede iftar ederek, ayn sofrada buluflmay, hasbihal etmeyi ve sorunlar dinlemeyi amaçlad klar n kaydeden Akgül, Mahalle iftarlar komfluluk iliflkilerini güçlendirdi i gibi, zengin-fakir ay rt etmeksizin herkesi ayn sofrada buluflturuyor. Bu y l yirmi mahallede kurulacak iftar sofralar nda sizlerle buluflup, ayn masada hem kaynaflman n hem de paylaflman n mutlulu unu yaflayaca z dedi. ftar sonras Alt a aç-karaa aç mahallesinde uygulanan Kentsel Yenileme Projesi hakk nda da vatandafllar bilgilendiren Akgül, projemiz tamamland nda mahallemiz Ankara n n en güzel yerlerinden biri olacak dedi. Yaklafl k bin kiflinin kat ld iftar yeme inin ard ndan ramazan etkinlikleri kapsam nda haz rlanan programla vatandafllar Tasavvuf Müzi i, Hacivat-Karagöz ve kukla gösterilerini izledi. Mamak Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her y l oldu u gibi bu y l da hemflerileri buluflturmaya devam ediyor. Dernekler önce toplu iftar yeme i veriyor ard ndan da kültür ve geleneklerini sahneliyor. Devran Kutlugün, Baflkan Yaflar ziyaret etti HABER MERKEZ MHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Devran Kutlugün, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar makam nda ziyaret etti. Kutlugün e adayl n n hay rl olmas n dileyen Yaflar, Hepimizin hedefi Yenimahalle ye hizmet vermek. Hizmet yar fl nda herkesin yolu aç k olsun dedi. Karfl l kl iyi niyetlerin ifade edildi i ziyarette Yaflar, yerel yönetimlerin halka hizmette birinci basamak oldu- una dikkat çekti. Yenimahalle Belediye Baflkan olarak 4 y ld r insan odakl hizmet anlay fl ile çal flt klar n ve Yenimahalle ye dev yat r mlar kazand rd klar n belirten Yaflar, belediyecili in temelinin herkese eflit hizmetten geçti ini söyledi. Yaflar, Bir yerel yönetimin baflar l olmas n n esas herkese eflit hizmet götürebilmektir. Hiçbir ayr m yapmadan, rozetine bakmadan herkesi kucaklayabilmektir dedi. Yerel seçimlere k sa bir zaman kald n vurgulayan Yaflar, Yenimahalle de kavgas z, hizmet ve projelerin yar flt bir süreç yaflanmas gerekti ini söyledi. Yaflar, Yenimahalle de yar fl n, huzur içinde, kavga, gürültü olmadan sayg çerçevesinde geçece ine inan yorum. Önemli olan Yenimahalle halk n n takdiri ve Yenimahalle nin kazanmas d r. Makamlar geçicidir önemli olan yar fl sonras da insanlar n birbirinin yüzüne bakabilmesidir. Ben Yenimahalle de bunu baflarabilece imize inan yorum diye konufltu. Kutlugün ise demokratik bir yar fl olmas dile inde bulundu. 17 Hemfleri gecelerinin ilkini Çank r l lar gerçeklefltirdi. ftar n ard ndan etkinlik alan na gelen Akgül, Çank r l lar Derne i nin stand na misafir oldu. Gencinden, yafll s na kadar herkesin ilgi gösterdi i ramazan gecelerinin en küçük konu u ise Zeynep Tuana Gümüfl ( 11 ayl k) oldu. Annesi ve babas n n iki y l önce Mamak Belediyesi nin ramazan etkinlik alan nda tan flt minik bebek Akgül ün kuca- nda uyuyakald. Geceye Akgül ün yan s ra Çank - r Vali yard mc s Fatih Y lmaz, Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, baflkan yard mc lar, Çank r Dernekler Federasyon Baflkan Adem Can ve vatandafllar kat ld. Çank r l yarenlerin oyunlar yla izleyicileri gülmekten k r p geçirdikleri gecede Çanakkale adl oyunla birlik ve beraberlik mesaj verildi. Düzenlenen gece sayesinde hemflerilerin s la hasretini giderdi ini belirten Can, Akgül e teflekkür etti. Çank r Vali yard mc s Y lmaz da Akgül e plaket takdim etti.

18 18 YARIN 22 Temmuz 2013 Ankara Akaryak t faturam z büyüyor Petrol sektöründeki ifllem hacmi, geçen y l LPG dahil olmak üzere yüzde 10,8 artarak 98,2 milyar liraya ulaflt. ANKARA - Sektörünün sa lad vergiler, devletin dolayl vergi gelirleri içinde önemli bir pay oluflturmaya devam etti. Akaryak t ve LPG sektörlerinden sa lanan dolayl vergi gelirleri önceki y la göre yüzde 11,5 artarak 50,5 milyar liray buldu. Petrol Sanayi Derne i verilerine göre, geçen y l, otomotiv yak tlar tüketimi (benzin, motorin ve LPG otogaz toplam ) 2011 y l na göre yüzde 4,1 artarak 25,8 milyon metreküp olarak gerçekleflti. Otomotiv yak tlar aras nda yüzde 72 lik tüketim ile en büyük paya sahip olan motorin tüketimi 2012 y - l nda yüzde 6,1 artarak 18,5 milyon metreküp, otogaz LPG tüketimi yaklafl k yüzde 2,4 artarak 4,8 milyon metreküp, son 4 y ld r sürekli azalan benzin tüketimi ise yüzde 5,8 gerileyerek yaklafl k 2,5 milyon metreküp oldu. Motorin tüketiminde ekonomik büyümenin de üzerinde gerçekleflen büyüme, öncelikli olarak Türkiye araç park ndaki dizel araç say s ndaki art fl olmak üzere, otomasyon sisteminin ve kay t d fl na karfl al nan tedbirlerin olumlu bir sonucu olarak de erlendiriliyor. Siber korsanlar paran z çalabilir ANKARA - Siber korsanlar, orjinal sunucudan geliyormufl gibi haz rlad klar sahte e-postalarla kullan c lar n internet hesaplar n ele geçiriyor. Korsanlar, Türkçe de yemleme olarak geçen, siber dünyada uzun zamand r kullan lan ve ngilizce password (flifre) ve fishing (bal k avlamak) sözcüklerinin birleflmesiyle oluflturulan Phishing tekni iyle kullan c n n tüm bilgilerine ulafl yor. Bir çeflit sosyal mühendislik kabul edilen bu tekni i gelifltiren siber korsanlar, gerçek sunucu adresine yak n internet adreslerini alarak, kulla- n - c lar n kafas n kar flt rmay da baflar yor. Siber korsanlar, örne in abcd.com olan bir elektronik posta ya da sosyal paylafl m sitesinin internet adresine benzer posta-abcd.com ya da securityabcd.com gibi alternatif internet adresini sat n ald ktan sonra kullanc ya e-posta göndererek bilgilerini güncellemesini istiyor. Siber korsanlar, s radan kullan c lar n yan s - ra özellikle politikac lar hedef al yor. Biliflim uzmanlar, herhangi bir politikac n n resmi e-posta ya da sosyal paylafl m sitesi flifresini çalan bir siber korsan n, o adresten ataca elektronik posta ile siyasetten ekonomiye kadar birçok alanda s k nt yaratabilece i uyar s nda bulunuyor. Kullan c lar n hesaplar n korumak için kendilerine elektronik posta ile gelen ve bilgilerin güncellenmesini isteyen hiçbir linke t klamamas ve güncelleme için yeni bir internet sayfas üzerinden ilgili siteye ulaflarak site üzerinden yapmas öneriliyor. Biliflim uzmanlar ayr ca, harf ve say lardan oluflan, en az 10 karakter uzunlu unda flifreler kullan lmas n ve bu flifrelerin belirli aral klarla de ifltirilmesini istiyor. (AA) Geçen y l 95 oktan benzinin vergisiz fiyat 1,85, vergili fiyat ise 4,50 lira oldu. Motorinin vergisiz fiyat 1,95 lira iken vergili 3,93 liradan sat ld. LPG nin vergisiz fiyat 1,37, vergili fiyat 2,51 lira olarak gerçekleflti. Benzinin vergili fiyat geçen y l yüzde 7,4, motorinin fiyat yüzde 8, otogaz n fiyat yüzde 8,2 artt. Geçen y l petrol sektörünün sa lam fl oldu u vergiler devletin dolayl vergi gelirleri içinde önemli bir pay oluflturmaya devam etti. Benzin ve motorinden al nan ÖTV tutarlar geçen y l n ekim ay nda litre bafl na 30 kurufl, otogazdan al nan ÖTV ise litre bafl na 20 kurufl art r ld. ÖTV tutarlar nda yap lan bu de ifliklik sonucunda akaryak t ve LPG sektörlerinden sa lanan dolayl vergi gelirleri (KDV+ÖTV) bir önceki y la göre yüzde 11,5 artarak 50,5 milyar liraya ulaflt. Bu verginin 43,8 milyar liras akaryak t, 6,7 milyar liras ise LPG sektöründen sa land. Petrol sektöründeki ifllem hacmi, geçen y l LPG dahil olmak üzere yüzde 10,8 artarak yaklafl k 98,2 milyar liraya ulaflt. (AA) Hastanelerin nöbet s k nt s aile hekimleriyle çözülecek ANKARA - Aile hekimleri, entegre sa l k hizmeti sunulan merkezler d fl nda, hastanelerde nöbet tutabilecek. Aile Hekimleri nöbetlerini, Sa l k Bakanl nca belirlenen yerlerde ihtiyaç durumunda mesai saatleri d fl nda tutacak. Nöbet, hafta içi 8'er saat hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere haftal k 30 saate kadar olacak. Hastanelerdeki ihtiyac n tespiti illerin sa l k personeli doluluk oran, nüfus, co rafi koflullar, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sa l k tesisinin il veya ilçe merkezine uzakl gibi kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle Sa l k Bakan onay ile belirlenecek. Sa l k Bakanl, Aile Hekimli i Uygulama Yönetmeli- inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yay mland. 25 Ocak 2013 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Aile Hekimli i Uygulama Yönetmeli i nin 8 inci maddesine eklenen f kra ile 6 aydan daha k sa süreli ziyaret veya seyahat amac hariç olmak üzere yurtd fl na ç kt lar belge ve kaynaklarla tespit edilen kiflilerin aile hekiminden kay tlar silinecek. Bu kiflilerin yurda kal c olarak döndükleri yine uygun belge ve kaynaklarla tespit edilmesi halinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimine kay tlar tekrar yap lacak. Entegre sa l k hizmeti sunulan merkezler d fl nda, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sa l elemanlar na nöbet tutturulabilecek. Belirtilen yerlerde ihtiyaç ve zaruret durumunda haftal k çal flma süresi ve mesai saatleri d fl nda aile hekimlerine ve aile sa l elemanlar na nöbet görevi verilebilecek. (CHA)

19 E itim Devlet korumas ndaki çocuklar da özel okulda ücretsiz okuyabilecek ANKARA - Devlet korumas alt nda olan çocuklar da özel okullar n ücretsiz ö renci okutma kontenjan ndan yararlanabilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nca haz rlanan ve Meclis'e gönderilen ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s '' özel okullara iliflkin baz hükümler içeriyor. Tasar yla, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu'nun ''Ö renim ücreti ve di er ücretler, ücretsiz ö renim ve yabanc uyruklu ö renciler'' konular n düzenleyen 13. maddesindeki ücretsiz ö renci okutmakla ilgili f kraya eklemeler yap lmas öngörülüyor. Buna göre, ''Belirlenen oran n en az 2/3'ü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ile Milli E itim Bakanl nca müfltereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 say l Terörle Mücadele Kanunu, 3 Kas m 1980 tarihli ve 2330 say l Nakdi Tazminat ve Ayl k Ba lanmas Hakk nda Kanun, 6 Haziran 1949 tarihli ve 5434 say l kanunun 56., mülga 45. ve 64. maddeleri ile 31 May s 2006 tarihli ve 5510 say l kanunun 47. maddesi kapsam nda harp ve vazife malulü say lanlar n ilk ve orta ö retim ça ndaki çocuklar ile haklar nda korunma, bar nma veya bar nma karar verilen çocuklar için kullan l r'' hükmü eklenecek. Mevcut Özel Ö retim Kurumlar Kanunu'na göre, kurumlar, ö renim gören ö renci say s n n yüzde 3'ünden az olmamak üzere ücretsiz ö renci okutmakla yükümlü bulunuyor. Bakanl kça bu oran yüzde 10'a kadar art r labiliyor. Kanunda, ücretsiz okutulacak ö rencilerin yüzdesi, seçimi ve kurumlara kabul flartlar na iliflkin usul ve esaslar n yönetmelikle belirlenece i belirtiliyor. Tasar n n kabul edilmesiyle özel okullar, ücretsiz okutacaklar ö renciler için ay rd klar yüzde 3'lük kontenjan n en az üçte ikisini harp veya vazife malülü say lanlar n çocuklar yla, devlet korumas nda olan çocuklara verecek. Türkiye genelindeki özel okullarda toplam 560 bin ö renci e itim görüyor, bu okullar n ücretsiz e itim alacak ö renciler için ay rd yüzde 3'lük kontenjan düflünüldü ünde, yaklafl k 17 bin ö renci bu e itim kurumlar ndan ücretsiz yararlan yor. (AA) YARIN "Gyrocopter" pilotlar Edremit'te yetifliyor BALIKES R - K sa iniflkalk fl mesafesi ve rüzgar tolerans dolay s yla Avrupa ülkeleri ve ABD'de s kça kullan lan, Türkiye'de de say lar giderek artan gyrocopter adl helikopter benzeri hava araçlar n n pilotlar, ülkede ilk kez Bal kesir'in Edremit ilçesinde aç lan uçufl okulunda yetifltiriliyor. Bal kesir Kocaseyit Havaliman B Apronu'nda hizmet vermeye bafllayan bir uçufl okulu ve bak m merkezi, Türk havac l için uluslararas belgelere haiz gyrocopter (helikopter ile uçak aras hava arac ), ultralight uçak (500 kilogram n alt nda uçak) ve microlight (250 kilogram n alt nda uçak) pilot e itimleri veriyor. stanbul'dan sonra Edremit'te 8 hava arac yla hizmet vermeye bafllayan okul, pilotaj e itimlerinin yan s ra hangarda gyrocopter, ultralight, microlight bak m ve onar mlar n da gerçeklefltiriyor. Uçufl okulu ve bak m merkezinin genel müdürü Pilot Koray Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, modern teknoloji ürünü olan ve özellikle Avrupa ve ABD'de k sa iniflkalk fl mesafesi ve rüzgar tolerans dolay s yla s kça kullan lan bu araçlar n say s n n Türkiye'de de artt n söyledi. Gyrocopterin, gelece in önemli havac l k araçlar aras nda gösterildi ini dile getiren Y lmaz, flöyle devam etti: "Merkezde, 'Türkiye'de ilk' slogan yla uçufl ve bak m e itimlerine bafllad k. 15 May s'ta Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü taraf ndan okul statüsü taraf m za verildi. Bu tarihten itibaren e itimlere bafllad k. Ultralight pilot e itimini uçak, gyrocopter ve microlight kategorilerinde veriyoruz. S f rdan uçufla bafllayan bir ö renci yaklafl k 1,5 ayda ultralight 19 pilot lisans almaya hak kazanabiliyor. Okulda ayn anda 9 ö renciye e itim verebiliyoruz." Y lmaz, ücretlerinin, tercih edilen hava arac na göre 4 bin ile 6 bin avro aras nda de iflti i bilgisini verdi. Okulda e itimlerin sabah brifingiyle bafllad n ifade eden Y lmaz, flöyle konufltu: "E itmen ve ö renci pilotlar n kat ld toplant da hava durumu, uçufl saatleri, e itim aflamalar planlan yor. Ayr ca bu toplant ya okulun doktoru da kat l yor. Teorik e itimlerin yan s ra uygulamal e itimler için de pilot adaylar, Bal kesir Kocaseyit Havaliman kullan larak Kazda lar 'n n yamaçlar nda, Ege Denizi'nin eflsiz mavisi ve zeytin yeflilinin üzerinde görsel bir e itim alma flans buluyor." (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat "Kalemin Sihri Hat ve Tezhip Sergisi" aç ld ranl hattat Emir Ahmet Felsefi'nin eserlerinden oluflan sergi, 26 Temmuz'a kadar gezilebilecek STANBUL - ranl hattat Emir Ahmet Felsefi'nin, "Kalemin Sihri Hat ve Tezhip Sergisi" aç ld. stanbul Klasik Sanatlar Müzesi ( KSM) ile slam Tarih, Sanat ve Kültür Araflt rma Merkezi (IRCICA) taraf ndan Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde düzenlenen törende konuflan Emir Ahmet Felsefi, hat sanat na gösterilen ilgiden duydu u memnuniyeti dile getirdi. ran ve Türkiye'nin ortak kültürel de erleri oldu unu belirten Felsefi, "Sadece dinimiz bir de il. Sanat olarak da birbirimize çok yak n z. Tarih boyunca iki kültür aras nda etkileflim olmufltur" dedi. ki kültür ve ülkenin klasik sanat faaliyetlerinde, 100 y ll k bir ara dönemi oldu unu da kaydeden Felsefi, "Sanatç lar olarak amac m z, bu kültürel etkinliklerle sanat m z ihya etmek ve yaflatmakt r. Sanat n, birbirine yak nl k duyan kültür ve ülkeleri daha da samimi ve içten hale getirece ine inan yorum" diye konufltu. Felsefi, Türkiye'de de hat sanat nda baflar l çal flmalar yap lmas ndan memnuniyet duydu unu ifade etti. Hat ve tezhip sanat n n dünya çap nda tan nmas için elinden gelen çabay gösterdi ini anlatan Felsefi, her iki ülkede son dönemlerde kad nlar n da bu sanata ilgi duydu unu kaydetti. Felsefi, iki kültürün ortak de eri olan sanatlar tan y p gelifltirmek gerekti ini vurgulad. IRCICA Genel Direktörü Halit Eren de sergi için uzun süren bir haz rl k yap ld n, ramazana denk gelmesinin de güzel bir buluflma oldu unu söyledi. nce bir sanat olmas ndan dolay bu serginin di erlerinden farkl oldu unu ifade eden Eren, eserlerin tamam n n yal n gözle okunamad n, tablolar n büyüteçle okundu unu bildirdi. Aç l fl törenine kat lan slam Sanat Uzman Prof. Dr. U ur Derman da nestalik hat sanat n n en az 700 y ll k bir geçmifli oldu unu söyledi. Nestalik türde çok say da yazma eser oldu unu kaydeden Derman, Felsefi'nin eserlerini yak ndan inceledi ini, ince yaz larda bir hata dahi olmad n bildirdi. Derman, "Felsefi, alan n n yegane hattat d r, kendisini tebrik ederim" diye konufltu. Serginin aç l fl na, hattat Ahmet Zeki Yavafl ile davetliler kat ld. Felsefi'nin, 3 bin 500 ile 22 bin dolar aras nda de iflen fiyatlardan sat fla sunulan 29 eserinden oluflan sergisi, 26 Temmuz'a kadar gezilebilecek. (AA) 22 Temmuz 2013 Pamukkale'de 3 boyutlu gezi imkan DEN ZL - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, art k sanal ortamda 3 boyutlu (3D) gezilebilecek. Denizli Valili i'nin talebi üzerine Hollanda'da insan sesi sentezleme tekni i üzerine çal flmalar yapan elektroteknik ve yaz l m mühendisi Ercan Gigi, 3D teknolojisi ile çekti i panaromik foto raflar birlefltirip haz rlad programla Pamukkale'nin sanal ortamda 3 boyutlu gezilmesini sa lad. Ercan Gigi, konuyla ilgili toplant da yapt aç klamada, Denizli Valili i'nin talebi üzerine baflta Pamukkale olmak üzere Akhan Kervansaray, Bayramyeri Meydan, Hierapolis ve Laodikya Antik Kentleri, Ulu Cami, Kelo lan Ma aras gibi turistik yerleri internette 3 boyutlu görüntüleme üzerine çal flt n belirtti. Gelifltirdi i flekilde bir sistemin baflka yerde bulunmad n çünkü program da kendisinin yazd n vurgulayan Gigi, haz rlad programlar kullanan kiflilerin, sanki oradaym fl gibi mekanlar inceleyebildi ine iflaret etti. Gigi, "O mekanda geziyormufl, elinde kameras yla kendisi çekiyormufl hissi verecek flekilde program yapt m. Bu çekimleri dijital foto raf makinesi, bal kgözü lens, özel tripod kafas yla çekiyorum. Sa dan sola 360 derece, yukar dan afla ya 180 derecelik aç lara sahip görüntüleri elde edebilmek için birçok foto raf çekiyorum" dedi. Denizli'de 60 noktada 15 mekanda çekimler yapt n ifade eden Gigi, görüntülerin Android telefonla da indirilerek izlenebilece ini söyledi. Denizli Valisi Abdülkadir Demir de Türkiye'de bu ifli ilk kez resmi kurum olarak Denizli Valili i'nin yapt n belirterek, çal flmayla Denizli'nin daha fazla tan t laca n bildirdi. Pamukkale ve di er yerlere 3D teknolojisiyle bakmak isteyenler, Denizli Valili i'nin internet sitesindeki "3dmekanlar.com.tr" linkinden ulaflabilecek. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2016 Şubat 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67

HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 67 PERAKENDECİ GELECEKTEKİ BELİRSİZLİKTEN TEDİRGİN TEPE, temmuz ayında bir önceki aya ve geçen yıla göre azaldı. Önümüzdeki 3 aydaki tedarikçilerden sipariş ve satış beklentileri,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak.

Yurt içerisinde ise Konut Satış İstatistikleri takip edilecek. Avrupa Birliği'nde bankalar için stres testlerine başlanacak. Ekonomik Gündem Bugünkü ekonomik gündemde takip edilecek önemli datalar Avrupa senasında Fransa Tüketici Güven Endeksi, İnigltere Mortgage Onayları ve CBI Dağıtım Kanalları endeksi, ABD seansında ise ABD

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı