HALKBANK I kim bitirmek istedi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKBANK I kim bitirmek istedi?"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi kalkt. Yaflananlar n made in ABD oldu u anlafl ld. HEDEF SEÇ LD ran'la yap lan ticaretten dolay, ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi taraf ndan Halkbank için istenen yapt r m karar n n belgesine ulafl ld. Büyük bir gazetecilik örne ine imza atan Star Gazetesi nde yay mlanan haber 8 ay öncesine ve belgelere dayan yor. HABER VE ISLAK MZALI BELGELER 11. SAYFADA TÜS AD dan önemli mesajlar TÜS AD Yüksek stiflare Konseyi (Y K) Baflkan Erkut Yücao lu, 2001 krizinden sonra elbirli iyle sa lanan Türkiye deki yükseliflin 2013 te ciddi sars nt lar geçirdi ini ve Türkiye markas n n hasar gördü ünü söyledi. HABER 11. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? Konusulan kaza Kayseri'nin P narbafl lçesi'nin Olukkaya Mevkii'nde meydana gelen ve 21 kiflinin hayat n kaybetti i trafik kazas çeflitli yönleri ile konufluluyor. Yolcu otobüsünün, kar ya fl ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksi- yon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilmesinde çeflitli ihmaller ve hatalar dile getirilirken; bunlar n bu kaza için geçerli olup olmad ilgili makamlar n incelemesi sonucu belli olacak elbette ama; yasa gere i zorunlu olan k fl lasti i (kaza yapan otobüste var) baflta olmak üzere h z, emniyet kemeri ve bak m gibi unsurlar n can ve mal güvenli i aç s ndan ne kadar önemli oldu unu gösterdi. Gülen in avukat : Psikolojik harekâtta yeni aflamaya geçildi Fethullah Gülen Hocaefendi nin avukat Nurullah Albayrak, müvekkili hakk nda ortaya at lan iftiralar n suç duyurusu fleklinde yarg ya tafl nmas suretiyle psikolojik harekât sürecinde yeni bir aflamaya geçildi ini aç klad. HABER 11. SAYFADA D L SUSUNCA yumruk konuflur! yi dan takip edebilirsiniz Mazisinde pek çok kavga ve küfürleflme bulunan TBMM de yeni bir kavga daha yafland. HSYK teklifi görüflülürken, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Baflbakan Tayyip Erdo an n o lu Bilal Erdo an n savc l kça ifadeye ça r ld iddialar üzerine Meclis genel kurulunda bir konuflma yapt. Bu konuflma sinirlerin gerilmesine neden oldu. AK Parti stanbul Milletvekili Oktay Saral, 'Sen sus' diye AK Parti grubuna sesini yükselten CHP Genel Baflkan Yard mc s Bülent Tezcan'a yumruk att. Bu andan itibaren ortal k bir anda kar flt. Ald darbelerle CHP Genel Baflkan Yard mc s Bülent Tezcan yaraland. Gözü moraran Tezcan, önce Meclis'teki revire kald r ld, daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü. Gerginlik di er milletvekillerinin araya girmesiyle sonland r ld. www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 25 Ocak 2014 Cumartesi Meltem EK Z "Dü ün Dernek", "Fetih 1453"ün rekorunu zorluyor STANBUL - Yönetmen Selçuk Aydemir'in son filmi "Dü ün Dernek", vizyona girdi i 7 haftada 5,2 milyon seyirciye ulaflarak, 52 haftada 6,5 milyon kifli taraf ndan izlenen "Fetih 1453"ün, "tüm zamanlar n en çok izlenen yerli filmi" unvan n alaca a benziyor. AA muhabirinin Box Office Türkiye istatistiklerinden derledi i bilgiye göre, geçen y l sinemada tüm zamanlar n rekoru k r ld. Sinemada ilk defa 50 milyonu aflk n seyirci koltuklardaki yerini al rken, Türk filmleri için 29 milyon bilet kesildi. lk defa s ralamadaki 10'u yerli yap m olmak üzere 13 film, 1 milyon seyirci baraj n aflt. Geçen y l 88'i Türk filmi olmak üzere toplam 326 film sinemalarda gösterime girdi. Yönetmen Selçuk Aydemir'in "Dü ün Dernek" filmi, vizyona girdi i 6 Aral k 2013'ten bugüne 7 haftada 5 milyon 273 bin 426 seyirciye ulaflt. Vizyona 2012 y l nda giren "Fetih 1453"ü izlemek için 52 haftada 6 milyon 572 bin 618 seyirci sinemaya gitti. zleyici rekoru k ran "Fetih 1453", tüm zamanlar n en çok izlenen yerli filmi unvan n da ald. "Dü ün Dernek"in 7 haftada ulaflt performans, "Fetih 1453"ün 52 haftada sahip oldu u toplam seyirci say s ile yakalad rekoru zorluyor. "Dü ün Dernek"in has lat 52,4 milyon lira olurken, "Fetih 1453" 55,7 milyon lira has lat elde etti. (AA) S NEM: KURTULUfi S NEMA: ONG BANK 2 Orijinal Ad : Terminator 4: Salvation Yönetmen : McG Oyuncular : Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin Yap m : 2009 Aksiyon Skynet in nükleer bir sald r yla insanl n büyük bir bölümünü yok etmesinden sonra, hayatta kalan bir grup insan, John Connor liderli inde makinelerin ifllerini bitirmesine engel olmak için mücadele etmeye bafllar. Tür: Aksiyon Yönetmen: Tony Jaa, Panna Rittikrai Orijinal smi: Ong Bak 2 Yap m: 2008 Oyuncular: Tony Jaa, Pongpat Wachirabunjong, Janista Choochuaisuwan, Nirut Sirichanya, Patthama Panthong Kral Naresuan hükümdarl s ras nda, Tien küçük yaflta ailesi öldürülmüfl bir çocuktur. Krall k s n rlar içerisinde sadece asillerin kulland bir dans türü olan Khon ad verilen bir dans ö renen Tien, ilerde bunu kullanacakt r. H rs zlar taraf ndan büyütülen ve çalmay ö renen Tien, k sa zamanda ayn h rs zlar sayesinde savaflmay da ö renerek krall k flövalyelerinden biri olur. Sizin için seçtiklerimiz Japonya, suça bulaflm fl ünlüleri ülkeye sokmuyor ANKARA - Japonya, Hollywood y ld zlar n n da aralar nda bulundu u pek çok önemli kiflinin ülkeye girifline y llard r izin vermiyor. Japonya'n n bu ilginç tutumunu sayfalar na tafl yan Asiaone internet sitesi, bu ülkenin kara listesinde yer alan flöhretleri ve önemli flahsiyetleri aç klad. Habere göre, 2011 y l nda ngiliz komedyen Russel Brand ile flark c efli Katy Perry'nin, Japonya'n n baflkenti Tokyo yak nlar ndaki Narita havaalan ndan Japonya'ya girmesine, Brand'in sab kas oldu u gerekçesiyle izin verilmedi. Eroin ba ml s olan ve bu nedenle 12 kez tutuklanan Brand'in bundan 10 y l önce de yine Narita havaalan ndan geri çevrildi ine iflaret edildi. Narita havalan ndan geri çevrilen di er bir ünlü isim ise magazin dünyas n n yak ndan tan d Hilton otellerinin varis Paris Hilton. Yaz da, ABD'de uyuflturucu hap kullanmaktan tutuklanm fl olmas nedeniyle 2010 y l nda Japonya'ya girifline izin verilmeyen Hilton' n bu nedenle Asya turunu iptal etmek zorunda kald ve geceyi Narita havaalan ndaki bir otelde geçirdikten sonra özel uça yla ülkesine döndü ü kaydedildi. Japonya'n n kara listesindeki bir di er flöhret ise müzik dünyas n n ünlü ismi Sir Paul McCartney. Yaz ya göre, 1980'de Wings müzik grubuyla yapt 11 Asya ülkesini kapsayan turnesi çerçevesinde Japonya'ya gelen McCartney, üzerinde marihuana bulundu u gerekçesiyle Japon makamlar nca 9 gün gözalt na al nmas n n ard ndan s n r d fl edildi. Her ne kadar uyuflturucuyu kendi kullan m için tafl d n söylese de üzerinde bulunan uyuflturucu miktar n, kaçakç l k suçlamas yla gözalt na al nmas için yeterli gören Japon yetkililer, McCartney'i, 7 y l hapis istemiyle mahkemeye sevk etti. McCartney 9 gün süren gözalt n n ard ndan serbest b rak larak mahkemeye ç kmadan s n r d fl edildi. Japonya'ya girmesine izin verilmeyen ilginç isimlerden biri de satranç dünyas n n flu anda hayatta olmayan ünlü ismi eski Dünya Satranç fiampiyonu Bobby Fischer oldu. BM'nin Yugoslavya'ya uygulad ambargoyu delerek 1992'de, eski Dünya Satranç fiampiyonu Boris Spassky'ye karfl rövanfl maç yapmas nedeniyle ABD'nin pasaportunu iptal etti i Fischer, Haziran 2004'te Japon Havayollar na ait bir uçakla Filipinler'e gitmek isterken geçersiz pasaport kulland gerekçesiyle Narita havaalan nda gözalt na al nd. Fischer'in, bir y l kadar tutuklu kald ktan sonra 2005'te zlanda'n n insani gerekçelerle kendisine vatandafll k vermesinin ard ndan Japonya'dan ayr lmas na izin verildi.

3 Han m lokallerinde tan flma toplant lar... HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan flma toplant lar sürüyor. Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Bat kent Han m Lokali üyelerinin düzenledi i e lence program na kat lan Baflkan Melih Gökçek in efli ve ayn zamanda Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf Onursal Baflkan Nevin Gökçek, üyelerin coflkusuna ortak olurken, han mlara çeflitli tavsiyelerde de bulundu. E lence kadar toplum ad na yap lacak fleylerin de insana mutluluk verece ine dikkat çeken Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Atam za, anam za-babam za, büyüklerimize sahip ç kal m. Bir hat r sormak, sevgi göstermek çok fley ifade eder. nsanlar n sevildi ini ve kendilerine k ymet verildi ini hissetmesi çok önemli Ocak 2014 Cumartesi Gösterece iniz bu ilgi inan n ki sizleri de çok mutlu edecek. Büyükflehir Belediyesi nin fiefkatevlerine, Gençlik Merkezlerine, Yafll, Engelli merkezlerine ziyaretler yapmay ihmal etmeyelim. Onlarla birebir ilgilenelim. Göreceksiniz ki buradaki faaliyetleriniz daha anlaml, daha da güzel olacak. TAKV M Hicri y l: 1435 (24 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N AKUT arac yard ma haz r HABER MERKEZ - Hizmetlerinin oda na insan koyan Keçiören Belediyesi, depremden trafik kazalar na kadar her türlü afet flartlar nda da vatandafllar n yan nda olacak. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak taraf ndan tasarlanan Arama-Kurtarma(AKUT) Arac, zor günlerinde vatandafllar n yard m na koflacak. Türkiye de kendisine özel Arama- Kurtarma Arac bulunan ilk belediye olan Keçiören Belediyesi, 12 kiflilik kurtarma timini tafl yan AKUT arac yla vatandafllara hizmet verecek. Her türlü afet flartlar na uygun olarak tasarlanan AKUT arac iki ayr k s mdan olufluyor. Arac n bir bölümünde arama-kurtarma malzemeleri yer al rken, di erinde ise arama-kurtarma timine ayr lan dinlenme odas bulunuyor. Aramakurtarma malzemeleri içinde fliflme yast ktan kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar gerekli her türlü araç-gereç yer al yor. AKUT arac ndaki her malzeme, üzerinde ismi ve ifllevinin yaz ld bir etiket tafl yor. Araçta bulunan ve içinde ilkyard m malzemelerinin oldu u acil yard m çantalar da, aramakurtarma timinin ani müdahale yapmas na imkan tan yor. Araçtaki dinlenme odas nda ise 4 adet tek kiflilik yatak, duflakabin, alafranga tuvalet, lavabo ve klima yer al yor. Termostat sayesinde arac n içinde s cak su kullanma olana da bulunuyor. Afet müdahalesi s ras nda zaman kayb n önlemek amac yla AKUT arac, arama-kurtarma malzemeleri hem içeriden hem de d flar dan al nabilecek flekilde dizayn edildi. Afet flartlar n gözönüne alan Keçiören Belediyesi, AKUT arac na iki tonluk su deposu da yerlefltirdi. Elektri in kesik oldu u afet bölgelerinde ayd nlatmay sa layacak seyyar lambalar da arac n dört bir taraf na konumland r ld. AKUT arac nda yer alan iki jenaratörden birisi ayd nlatma, di eri ise aletlerin kullan m için enerji sa l yor. Arac n ön k sm na yerlefltirilen çekme halat sabit a rl klarda 5 ton, tekerlekli araçlarda ise 15 tona kadar çekim gücü tafl yor. Su taflk nlar n n oldu u yerlerde su tahliyesi yapmaya yarayan santra fifl(su pompas ) de AKUT arac n n ekipmanlar aras nda yer al yor. Deprem, yang n, trafik kazalar vb. her türlü afette vatandafllar n hizmetinde olacaklar n söyleyen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Hiç istemesek de afetler yaflam n bir parças ve böyle zor zamanlarda vatandafl m z n yan nda olmak istiyoruz. Vatandafllar m za afet ortam nda yard mc ve destek olmak, kazaya u rayan ve kaybolan kiflilere en k sa sürede ulaflabilmek amac yla böyle bir AKUT arac yapmaya karar verdik ve Keçiörenlilerin hizmetine sunduk diye konufltu. Büyükflehir bürokratlar ANKAPARK inflaat n gezdi HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap m çal flmalar devam eden ve dünyan n say l Tema parklar aras nda yer alacak olan ANKAPARK ta çal flmalar son sürat devam ediyor. Binlerce oyunca n yan s ra, 7 den 70 e her yafltaki e lence ve adrenalin tutkunlar n n merakla bekledi i ANKAPARK n devam eden inflaat çal flmalar n Büyükflehir Belediyesi bürokratlar yerinde inceledi. Ankara Büyükflehir Belediyesi aralar nda Genel Sekreter Yard mc s Yunus Aluç, D fl liflkiler Dairesi Baflkan Ramazan Kabasakal, Emlak ve stimlak Dairesi Baflkan Osman Özbayrak ile mar ve fiehircilik Dairesi Baflkan Ömer Faruk Erciyes e ANKAPARK inflaat alan n gezdiren Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Vedat Üçp nar, proje üzerinden de yöneticilere bilgi verdi. Büyükflehir yöneticilerine önce kapal alanlar gezdiren Üçp nar, Temapark taki kapal alan çal flmalar nda sona gelindi ini, 10 adet kapal alandan 6 tanesinin flu an tamamlanmak üzere oldu unu, 4 tanesinin de flubat ay n n sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendi i bilgisini verdi. 100 bin metrekarelik havuz inflaat n n hemen hemen tamamlanmak üzere oldu unu, f skiyenin de altyap çal flmalar n n devam etti ini kaydeden Vedat Üçp nar, Havuzla ilgili sadece bir yal t m m z kalacak onun için de s cak günleri bekleyece iz dedi. Bunun yan s ra ANKAPARK n girifl kap s inflaat n n çok h zl bir flekilde devam etti ini bildiren Üçp nar, Girifl kap m z ANKAPARK n simgesi, onun da h zl bir flekilde yap m devam ediyor dedi. Üçp nar, ANKAPARK n Tema Park bölümü ile ilgili flu bilgileri verdi: Aç k alan oyuncak bölümünde ise 90 adet oyuncak için temelimiz h zl bir flekilde devam ediyor. fiu an kurulan iki tane oyunca m z var. Anadolu Bulvar taraf ndaki yerde en büyük Roller Coaster m z n oldu u alanda temel bitmek üzere, flubat ay n n ilk haftas ndan itibaren montaja geçece iz. Tema Park bölümünde hemen hemen bütün altyap çal flmalar -özellikle kanalizasyon, ya mur suyu- bitti. fiu an pompa alanlar n n çal flmalar h zl bir flekilde devam ediyor. Bundan sonra Tema giydirme çal flmalar na bafllayaca z. Biten kapal çad rlar m z n temalar n n giydirilmesi, havuzumuzun yal t m, gösteri alanlar n n yap lmas, kara tren hatlar n n yap lmas, mono-rail hatlar n n yap lmas devam ediyor. Bu arada servis yollar m z oluflturduk. Ayr ca park m z n çevresini tam tur olarak atan 12 metre geniflli indeki servis yolumuzun flu an üçte ikilik bölümü bitti.

4 4 25 Ocak 2014 Cumartesi YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN F rat Nehri nde 3 yeni bal k türü keflfedildi R ZE - Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi taraf ndan yap lan çal flma sonucunda üç yeni sazan türünün keflfedildi i bildirildi. RTEÜ'den yap lan yaz l aç klamada, Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Davut Turan, Prof. Dr. Güler Ekmekçi, Arflaflt rma Görevlisi Cüneyt Kaya ve Esra Do an' n F rat Nehri'nde uzun bir çal flma program yapt klar belirtildi. Bu çal flmalar sonucu üç yeni sazan türünün keflfedildi i ifade edilen aç klamada, flunlar ifade edildi: "Yeni türlerden Alburnoides Emineae, Mardin'in Nusaybin lçesi'nde bulunan ve F rat Nehri'ne dökülen Beyazsu'dan tan mlanm flt r. Bilinen maksimum standart boyu 7,8 santimetredir. Alburnoides Emineae, Prof. Dr. Davut Turan' n annesi Emine Turan'a atfedilmifltir. Yeni keflfedilen bir di er tür olan Alburnoides Velioglui ise F rat Nehri'nin drenajlar olan ve Erzurum'da bulunan S rl, Toprakkale ve Karasu çaylar ndan, Malatya'da bulunan Sultan Suyu'ndan ve Tunceli'deki Pülümür Çay 'ndan tan mlanm flt r. Bilinen maksimum standart boyu 8,8 santimetredir. Alburnoides Velioglui radyografik çekimlerde deste ini esirgemeyen Rize Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Hasan Basri Velio lu'na atfedilmifltir. Di er tür Alburnoides Recepi, F rat Nehri'nin drenaj olan ve Gaziantep'te bulunan Merzimen Çay 'ndan tan mlanm flt r. Bu türün bilinen maksimum standart boyu 6,5 santimetredir. Alburnoides Recepi, arazi çal flmalar na önemli katk da bulunan Recep Buyurucu'ya atfedilmifltir.'' (AA) Barajlar ndaki su seviyesi düflen 6 kentte kurakl k tehlikesi ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: Ocak 2014 Cumartesi Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir KASTAMONU - YUSUF ÇE- L K - Ayd n, AA muhabirine yapt - aç klamada, Türkiye'de ya fllar n istenilen seviyede gerçekleflmemesinden dolay birçok bölgede su s k nt s n n bafl gösterdi ini söyledi. Türkiye'nin yak n zamana kadar su kaynaklar bak m ndan herhangi bir su sorunu olmayan ülkeler aras nda yer ald n n düflünüldü ünü belirten Ayd n, "Fakat dikkatlice de erlendirdi imizde su kaynaklar bak m ndan s n rl durumday z. Rakamlara bakt m zda ülkemizde kifli bafl na düflen y l k kullan labilir su miktar n n bin 430 metreküp oldu unu söyleyebiliriz. Kifli bafl na düflen kullan labilir su miktar bin metreküpten az ise su fakiri, metreküp aras nda ise su azl çeken ülke konumundas n zd r" diye konufltu. Ayd n, baz kentlerin sanayi ve nüfus bak m ndan önemli bölgelerde bulunmas, su s k nt s n n daha ciddi sonuçlara neden olabilece ini gösterdi ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: KAYSER - Kayseri'de y llarca tedavi gören ancak afl lama ve tüp bebek yöntemlerinden sonuç alamayan 39 yafl ndaki Perihan-Mesut Tunç çifti, 13 y l sonra çocuk sahibi olman n mutlulu unu yaflad. Baba Mesut Tunç, yapt aç klamada, yaflad klar tedavi sürecinin sab r ve özveri gerektirdi ini ifade etti. Bebek sahibi olmak isteyen ailelerin umutsuzlu a kap lmadan tedavilerini devam ettirmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, flunlar kaydetti: " lk 4 denemede baflar s z sonuç ald k. Daha önce birçok flehirde bebek sahibi olmak için afl lama ve tüp bebek yöntemi denedik fakat olumlu bir sonuç vermedi. Son olarak Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi'ni tercih ettik. Buradaki ilk denemede eflim gebe kald ve ikiz bebeklerimiz sa l kl flekilde dünyaya geldi. Çocuk sahibi olmak için 13 y l bekledik ve bu mutlulu u flu anda yafl yoruz." Anne olmak için 13 y l bekledi ini belirten Perihan Tunç da bebeklerini kuca na alman n mutlulu unu yaflad n söyledi. Tunç, "Ece ile Mehmet Efe ad n verdi imiz bebeklerim dünyaya geldi inde doktorumuz, 'Art k anne oldunuz' dedi. Bu mutluluk hiçbir fleyle de iflilmez. Anne baba olmak "Son dönemlerde yaflanan kurakl k nedeniyle baz kentlerdeki barajlar alarm veriyor. fiu andaki mevsim flartlar devam etti i ve özellikle k fl aylar ndaki ya fllar n n gerçekleflmemesi durumunda stanbul ve Kocaeli baflta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su s k nt s olacakt r. Örne- in stanbul'da 10 baraj ve 5 gölet var. stanbul genelindeki barajlar n doluluk oran n n, yüzde 33,97 olarak tespit edildi i ve son 6 y l n en düflük doluluk oran oldu u bildirilmektedir. Yine Kocaeli'deki Yuvac k Baraj 'n n su miktar n n önemli ölçüde azald n görmekteyiz. Aksaray'da da son 20 y l n en kurak y - l n yafland söylenmektedir. Kastamonu'da ise il genelinde 6 baraj vard r. Burada, özellikle kent merkezinin içme suyunun sa land Karaçomak Baraj 'nda doluluk oran yüzde 30'lara kadar düflmüfltür." Barajlar n içme ve kullanma suyu ile enerji üretimi aç s ndan Türkiye'de önemli bir görev üstlendi ini vurgulayan Ayd n, "Türkiye'de ak fla geçen suyun potansiyel kullan labilir miktar 107,2 milyar metreküptür. Fakat flu anda bu potansiyelin ancak 38,9 milyar metreküplük k sm n kullanabilmekteyiz" diye konufltu.(aa) için mücadele eden herkes, kararl ve sab rl hareket etmeli. Baflar s z sonuçlarda bile ümitsizli e kap lmadan tedavilerini devam ettirmeli. Tedavinin baflar s nda doktora olan güven de çok önemli. Bizim en büyük flans m z, tedavimizin güvenebilece imiz bir doktor taraf ndan yap lmas yd. Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Orman Fakültesi Dekan Yard mc s Yrd. Doç. Dr. Miraç Ayd n, ülke genelindeki kurakl k tehdidine iliflkin, "fiu andaki mevsim flartlar devam etti i ve özellikle k fl aylar ndaki ya fllar n n gerçekleflmem esi durumunda stanbul ve Kocaeli baflta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su s k nt s olacakt r" dedi. Sonunda mutlu sona ulaflt k. Bu süreçte yan m zda olan herkese minnettar z" diye konufltu. Çiftin tedavisini gerçeklefltiren Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi'nde görevli Opr. Dr. Arzu Yurci ise Perihan-Mesut Tunç çiftinin daha önce 2'si afl lama, 2'si tüp bebek olmak üzere 4 denemeden de KARA CA smail KARA KONUfiMADAN ÖNCE Konuflma ve dil, insan hayat nda çok büyük önem tafl r. Bunlar, insan n kiflili inin de aynas d r. William Shakespeare ( ) in afla- daki sözleri kula ma hep küpe olmufltur; Konuflmadan önce dinleyin, Yazmadan önce düflünün, Harcamadan önce kazan n, Dua etmeden önce ba fllay n, ncitmeden önce hissedin, Nefret etmeden önce sevin, Vazgeçmeden önce çabalay n! Konuflmadan önce dinleyin, yazmadan önce düflünün... Konuflmadan önce dinleyin demekle fiekspir, burada konuyu iyi dinleyin ve anlay n sonra konuflun demek istemektedir. Fakat, konuflmadan önce dinlemekle ifl bitmiyor, düflünmek de gerekiyor. Hani Tafl gedi ine koymak diye bir deyim vard r ya bizde ki, flu anlama gelir; söylemek istedi i fleyi, en uygun zaman kollay p, yerli yerinde söylemek. Bunu da konuflmadan önce düflünen ve tam zaman nda konuflanlar baflar r, yani tafl gedi ine koyar. Az söyler, uz söyler deyimini de unutmamak gerekir. Konuflurken, k r c olmamaya da özen gösterilmelidir. Zira, Dilin kemi i olmaz. Ayn zamanda, Tatl dil, y lan deli inden ç kar r diye de atalar m z bofluna dememifltir. fiair Durdu fiahin in bu sözünü gel de be- enme!.. Özetle, konuflmadan önce düflünelim. Daima do ruyu, do ru ifade edelim. Sözlerimize gerçek d fl fleyleri katmayal m, yalandan kaç nal m. Çocuk özlemlerini 13 y l sonra gelen ikizlerle giderdiler baflar l sonuç alamad klar n ifade etti. Çiftin 13 y l boyunca birçok merkeze baflvurdu unu anlatan Yurci, "Çift, bize gelerek yeniden tedavi olmak istediklerini söyledi. lk tüp bebek denemesinde baflar l sonuç elde ettik. Sa l kl ikiz bebekleri dünyaya geldi" dedi. (AA)

5 HABER 25 Ocak 2014 Cumartesi 5 AK Parti CHP'leflebilir mi? Mehmet Ali BULUT (www.haber7.com / 20 Haziran 2011) AK Parti CHP leflebilir mi? Yani pefl pefle iktidara gelifli, onu da CHP gibi millete tepeden bakar bir hale düflürebilir mi? Milletin, 2002 y l ndan bu yana cuntac l a ve siyasette vesayet kültürün karfl sürdürdü ü siyasi mücadeleyi Talut - Calut mücadelesine benzetti imi daha önce de bir vesileyle yazm flt m. Esas nda Kuran- Kerim in tüm k ssalar ayn zamanda her dönemde görülebilecek benzer hadiselere tatbik edilebilecek bir flablon niteli indedirler. Calut Talut k ssas da öyle. K ssadaki Calut ; güçlü ve despot bir rejimi, Beni srail ; mazlum hale düflmüfl inananlar, Talut u, halk n aras ndan seçip komutanl a haz rlayan nebi ( fiamuel?); onu destekleyen hak dostlar n ( skenderpafla veya Erbakan da diyebilirsiniz), Talut un komutanl na itiraz edenler ; menfaatlerini mevcut düzenin devam nda görenleri, içinde sekine ve kutsal emanetler bulunan sand k ise kamu vicdan n ve seçmenin gücünü temsil eder ayn zamanda. Say n Erdo an n, siyasi mücadelesi ve siyasi sergüzeflti dikkatle izlendi inde k ssa ile tam örtüfltü ü görülür. K ssada nebi nin ad n n an lmam fl olmas bile muazzam bir hikmet içermektedir ki, inanan kesimlerin her biri, onu, kendi mürflitlerinin eseri sanarak desteklesinler... Malum oldu u gibi Talut, alt kesimden gelen, liderli i kendi toplumunun önde gelenleri taraf ndan bile k skançl k sebebi olan, önüne türlü maniler ç kar lan, ancak nebi nin destek ve himayesi ve kay p sand bulup ona getirmesi ki sand k ve içindeki sekine, ilahi destek ile birlikte toplumun kalbindeki sevgiyi ve güveni temsil edersayesinde liderli i kabullenilen biridir. Yani Beni srail in (yani inananlar n/cemaatlerin tümünün) ona güvenip arkas nda yer almas bile ilahi bir destekle (kanuna göre muhtar bile olamayacakt ) mümkün olabildi ki bu onun ilk zaferidir. Talut dört bin askerle yola ç kt. Esas nda, bafllang çta üstlendi i misyonun azametinin fark nda de ildi t pk ordusunda yer alan ço u askeri gibi. Cenab- Hak da bunu bildi i için onlar bir nehir iktidar- ile s nad. Talut onlara, bir avuçtan fazla içen benden de ildir, dedi ama dört bin kifliden yaln z 314 kifli emre uydu ve fazlas n içmemeyi yani iktidar nimetlerinden yararlanmamay - baflard. Di erlerinin tamam suyu kana kana içtiler; yani iktidar n gücünü flahsi menfaatleri için kulland lar. ktidar olan ço u selefleri gibi Talut o 314 kifli ile Calut a (ve sakl bir diktatörlük olan rejimine) karfl mücadeleye girdi. çlerindeki o 314 kifliden biri de Davut(as) d. Davut, uzaktan att bir tafl ile Calut u aln n n ortas ndan vurdu. ÇAYKUR, rahat bir sezon geçirdi R ZE - ÇAYKUR Genel Müdürü mdat Sütlüo lu, "2013 y l nda çay sektörü tarihinde devrim diyebilece imiz randevulu al m sistemini hayata geçirdik ve s k nt s z, gürültüsüz bir sezon geçirdik" dedi. Sütlüo lu, ÇAYKUR Genel Müdürlü ü'nde düzenlenen 2013 Y l De erlendirme Toplant s nda yapt konuflmada, Do u Karadeniz'de geçen sezon 758 bin dekar alanda 206 bin üreticinin 1 milyon 160 bin ton yafl çay üretti ini, bu çay n bir k sm n n özel sektör çay fabrikalar nca ifllendi ini belirtti. ÇAYKUR olarak 2013 y l n n ilk döneminin grev süreci nedeniyle s k nt l bafllad n ifade eden Sütlüo lu, "Sezona bafllayamama ve 206 bin üreticiden yafl çay alamama riski ile karfl karfl yayd k. Gösterdi imiz direnç ile bu süreci akl selim, baflar l flekilde geri b rakt k. Üreticilerimiz ve çal flanlar m z sa duyulu davrand y l nda sendika belirsizli ini sona erdirdik. Toplu Sözleflme imzalayarak çal flma bar fl n sa lad k y l ndan bu yana bekleyen iflçi alacaklar n ödedik. 26 milyon liral k birikmifl iflçi ödemelerini gerçeklefltirdik" diye konufltu. Yafl çay sezonuna erken girdiklerini, telafi destekleme ödemesi yaparak çay taze toplad klar n vurgulayan Sütlüo lu, flunlar söyledi: "Üreticilerimiz çayl a erken girdi. Üreticilerin erken bafllamas çay n kaliteli ve sürgünün yay larak izdiham n önlenmesi için önemli ad mlard y l nda çay sektörü tarihinde devrim diyebilece imiz randevulu al m sistemini hayata geçir ve s k nt s z, gürültüsüz bir sezon geçirdik kilogram için her gün al m yerine gidenler haftada bir gün giderek çok rahat bir sezonu geride b rakt lar. Randevulu sistemle sezonu nas l geçirdi imizi fark etmedik. Randevulu sistemle özel sektörü de düzenlemifl olduk. Vatandafl rahat hareket etti i için özel sektöre de ucuz fiyata çay vermedi. Özel sektörde yafl çay kilogram fiyat bir lira seviyelerinde kald. Randevulu sistem, çok yönlü fayda sa lam fl, çok baflar l bir sistemdir." Organik tar m n ÇAYKUR'un en çok önem verdi i konu oldu unu ifade eden Sütlüo lu, "Organik tar m alanlar n genifllettik. 3 dönüm olarak bafllad m z organik tar m alanlar n 90 bin dönüme ç kard k. 60 bin dekar alanda tam organik tar m yapmaya bafllad k. 30 bin dönüm gelecek y llarda tam organi e geçecek. Yaklafl k 10 bin üreticimiz fiilen organik tar m yap yor" fleklinde konufltu. Organik üretim yapacak üreticilerin organik tar m desteklerini art rd klar n kaydeden Sütlüo lu, "Organik çay destekleme bedellerini yüzde yüz art rarak iyi bir ifl yapt k. Toplamda 8 milyon lira organik tar ma destek verdik. Di er organik tar m ürünlerine destek miktarlar na bak l nca çok yüksek oranlar. Turizm aç s ndan da dünyan n en büyük organik tar m havzas n oluflturmak ve sa l kl beslenme için bu çal flmalar m z aksatmadan sürdürece iz" ifadelerini kulland. ÇAYKUR'un 2013 y l n çok verimli geçirdi ini kaydeden Sütlüo lu, "672 bin ton yafl çay ald k. Bunun karfl l nda 130 bin 700 ton kuru çay ürettik. Vatandafllar m z randevulu sistemle bu sezon kotalar n daha çok doldurdu. 672 bin ton ÇAYKUR tarihinde nadir bir rakamd r. Yafl çay n yüzde 60'n biz, kalan k sm n özel sektör ald. 834 milyon lira ödeme yapt k. Çok ciddi bir rakam. Ödemelerimizi hiç aksatmadan yap yoruz" dedi. Kuru çay sat fllar nda 2012 y l nda 115 bin ton kuru çay sat fl yapt klar n belirte Sütlüo lu, flöyle devam etti: "2013 y l nda 133 bin 445 ton kuru çay sat fl gerçeklefltirdik. Bu art fl geçen y la oranla yüzde 15 olarak gerçekleflti. hracatta ise 4 bin 133 ton sat fl gerçeklefltirdik. Bu y l yüzde 45'lik bir art fl gerçeklefltirdik. hracat çok gayretle geçreklefltirilen bir ifl. Çay m z yabanc ülkelerde tan m yorlar. Bunlar aflmak ve tan tmak kolay ifl de il. Biz yurt d fl ndaki organizasyonlarla tan t ma devam ediyoruz. Dünyada üzerine kar ya an tek çay oldu unu anlatmaya çal fl yoruz. De iflik arac larla 50 ülke çay m z içiyor, ÇAYKUR 50 ülkede tüketiciye sunuluyor y l nda iki yeni ülke halkaya ilave edilmifl oldu. ÇAYKUR tarihinde önemli bir sorun olan serbest bölge konusunu da çezdüklerini vurgulayan Sütlüo lu, "Serbest Bölgeyi 65 dönümden 9,5 dönüme düflürerek tekrar geri ald k. Serbest bölgeyi kald rmadan bu sorunu çözmüfl olduk. Geri ald m z alanda depolar restore ederek tekrar kazand k. Alaca m z olan ilgili flirket iflas etti i için çözümü zor görünüyor. K T Komisyonunda bu konu sürekli gündeme geliyor. Alacak konusunda süreç devam ediyor ama iflas eden flirket oldu u için süreç zor gözüküyor" dedi. Yat r m alan nda çok verimli bir y l geride b rakt klar n belirten Sütlüo lu, "30 milyon liral k yat r m gerçeklefltirdik. Çok yeni teknoloji ile donat lm fl bir fabrikay infla ettik. Bu fabrikay 350 ton gün kapasite ile devreye alaca z. Di er fabrikalarla birlikte 500 tonluk bir kapasiteyi devreye alaca z. 7 bin 200 ton gün seviyesine ç kan kapasitemizi bu y l 7 bin 600 ton gün seviyelerine ç karm fl olaca z" ifadelerini kulland. ÇAYKUR'un 2013 y l ndaki en büyük baflar s n n so uk çay sektörüne "Didi" ile girmesi oldu unu dile getiren Sütlüo lu, flöyle devam etti: " 2013 y l n n baflar s çok büyüktür. Didi'nin iktisat fakültelerinde ders olarak okunmas gereken bir baflar hikayesi var. Vatandafl m z taraf ndan çok kabul gördü y l nda 80 milyon adet so uk çay satt k. Bu bir rekordur. Piyasaya sürdü ümüz gün piyasa lideri oldu. Do ar do maz pehlivan oldu. Ürün çeflitlili ini art rd k ve çocuklar için küçük boy üretmeye bafllad k. Çocuklar için aromal de il meyveli üretimi gerçeklefltiriyoruz. Son derece sa l kl üretim gerçeklefltiriyoruz." So uk çaya çok yüksek bir talep oldu unu belirten Sütlüo lu, "Tek fabrika ile bafllad m z yolda üç fabrika ile çal fl yoruz. Bu sezon haz rl k yapaca z. Bu y la biraz stoklu girmeyi hedefliyoruz. Bu y l 2 kat na ç kmay hedefliyoruz. Çok güçlü Türkiye markas oldu. Yurt d fl na aç l m gerçeklefltirece iz. Rakip marklar n üzerine ç kan bir de ere ulaflt k. Bunu üretimde ana statüyü de ifltirerek yapt k. Kiralama ve fason üretim yapam yorduk. Bunu büyük gayretle de ifltirdik. So uk çayda çok güçlü bir temel oluflturduk. Bu temel üzerinde yükselmeye devam edece iz" dedi. Paketleme fabrikas n n tafl nmas için çal flmalar n devam etti ini de söyleyen Sütlüo lu, konuflmas n flöyle tamamlad : " halesi yap ld ve son derece modern, dünyan n en kapasiteli ve teknolojik fabrikas n kuruyoruz. Depolarda hiç iflçi olmayacak. Günefl enerjisinden, deniz suyunun s fark ndan yararlanacak, yüzde enerji tasarrufu sa lanacak bir tesis olacak. Fabrikada turizm tesisleri olacak, ziyaretçiler kendi ürettikleri kuru çaylar paketleyip, hediye olarak alabilecek. Yat r m de eri 217 milyon lirad r y l bizim gelece e yat r m y l olacak. Ülkemize ve memleketimize bir de er kazand rm fl olaca z. (AA) Calut y k ld ve böylece Talut savafl kazanm fl oldu. Bu k ssay ayn zamanda her ça a uyarlanabilecek bir semboller bütünü olarak okuyan bana göre bu mücadele, referanduma kadarki süreç idi (Ergenekon davas n n aç lmas, belge ve bilgilerin aç a ç kmas, kendilerini dokunulmaz görenlerin kap arkalar ndaki entrikalar n n milletinin gözünün önüne getirilmesi, yarg sürecinde yaflananlar, yap lanlar, verilen mücadeleler ve destekçiler düflünülürse sembollerde geçen isimler yerli yerine oturur zannederim.) SAVAfiTAN SONRA NE OLDU? Kuran da Talut- Calut k ssas, Calut un öldürülmesi ile son bulur. Ondan sonra Davut aleyhisselam kral olmufl görürüz. Neden savafl n komutan Talut de il de Davut devleti kurmakla görevlendirildi ve o arada neler oldu bitti, Kuran aktarmaz. Tevrat ise savafltan sonraki meseleleri de verir: Savafl Beni srail in (yani inananlar n) muzafferiyeti ile sonuçlan nca (bizim örne imizde 12 Haziran seçimleri) ifller biraz kar fl r. Çünkü flartlar, h zla Davut a yönelir ve Davut ismi öne ç kmaya bafllar. Devleti yeniden yap land r lmas iflinde toplumun Davut a meyletti ini görünce Talut, Calut un ayakta kalan güçleri ile iflbirli i yaparak Davut u saf d fl b rakmak ister. Ona karfl gizli bir mücadele bafllat r. Talut, iktidar Davut a kapt rmak niyetinde de ildir. Ama baflaramaz Bunun üzerine nebi Talut tan yüz çevirir, muzafferiyetine lay k bir flükran yapmad ve gurura kap ld için üzerindeki ilahi teyidin al nd n söyler. Fakat Talut buna ald rmaz ve mücadelesini sürdürür. Sonra yapt klar ndan piflman olur Talut ama mücadeleden de vazgeçmez. K sacas, Davut (as) un Beni srail in kral olarak sahneye ç kt döneme kadar müthifl çekiflmeler ve s k nt lar yaflan r Kuran Talut ile Davut aras ndaki mücadeleden söz etmez. Biz bunu, Bizim Talut umuz ile bizim Davut umuz aras nda anlaflmazl k ç kmayacak inflallah diye yorumlayabiliriz! 2013 piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlar ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nca geçen y l denetlenen 67 bin 180 farkl modelde sanayi ürününden 7 bin 298'i uygunsuz bulundu. 26 farkl marka/model hakk nda toplatma karar verildi. 2 bin 791 üründeki uygunsuzlu un düzeltilmesi için süre verildi ve tespit edilen uygunsuzluklara iliflkin 2 milyon 233 bin 974 lira idari para cezas uyguland. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, 2013 piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlar n aç klad. Sanayi Ürünleri Güvenli i ve Denetimi Genel Müdürlü ü sorumlulu unda bulunan ürün gruplar na iliflkin denetim sonuçlar na göre, 2013 y l nda 67 bin 180 farkl modelde sanayi ürünü denetlendi. Denetlenen sanayi ürünlerinden 7 bin 298'i uygunsuz bulundu, 482 farkl ürün teste gönderildi. 9 yang n söndürme cihaz, 2 kaynak makinesi, 5 ani su s t c s, 2 gaz alarm cihaz, 4 kablo ve birer adet flarj cihaz, asansör boy fotoseli, set üstü ocak ve tafl - nabilir elektrikli f r n olmak üzere 26 farkl marka/model hakk nda toplatma karar verildi. 2 bin 791 üründeki uygunsuzlu un düzeltilmesi için süre verildi ve tespit edilen uygunsuzluklara iliflkin 2 milyon 233 bin 974 lira idari para cezas uyguland. En çok elektrikli ekipmanlar, tekstil ve makine ürünleri denetlendi. Uygunsuzluk oran n n en yüksek oldu u ürün gruplar yüzde 33,41 ile asansörler, yüzde 28,21 ile tafl nabilir bas nçl ekipmanlar ve yüzde 16,78 ile makineler oldu. En çok idari para cezas uygulanan ürün gruplar : 1 milyon 130 bin 254 lira ile asansörler, 681 bin 447 lira ile elektrikli ekipmanlar, 85 bin 487 lira ile düzenlenmemifl alan olarak belirlendi. Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oran yüzde 10,86 olarak gerçekleflti. Denetlenen her bin üründen 108 tanesi uygunsuz bulundu. Ürünlerin yüzde 45'i yerli, yüzde 55'i ithal menfleli olarak belirlendi. Güvensizli i tespit edilen ve ilana iliflkin mevzuatla belirlenen süreçleri tamamlanan 42 ürün Genel Müdürlük internet sayfas nda ilan edildi. (AA)

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı