HALKBANK I kim bitirmek istedi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKBANK I kim bitirmek istedi?"

Transkript

1 ISSN Ocak 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi kalkt. Yaflananlar n made in ABD oldu u anlafl ld. HEDEF SEÇ LD ran'la yap lan ticaretten dolay, ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi taraf ndan Halkbank için istenen yapt r m karar n n belgesine ulafl ld. Büyük bir gazetecilik örne ine imza atan Star Gazetesi nde yay mlanan haber 8 ay öncesine ve belgelere dayan yor. HABER VE ISLAK MZALI BELGELER 11. SAYFADA TÜS AD dan önemli mesajlar TÜS AD Yüksek stiflare Konseyi (Y K) Baflkan Erkut Yücao lu, 2001 krizinden sonra elbirli iyle sa lanan Türkiye deki yükseliflin 2013 te ciddi sars nt lar geçirdi ini ve Türkiye markas n n hasar gördü ünü söyledi. HABER 11. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? Konusulan kaza Kayseri'nin P narbafl lçesi'nin Olukkaya Mevkii'nde meydana gelen ve 21 kiflinin hayat n kaybetti i trafik kazas çeflitli yönleri ile konufluluyor. Yolcu otobüsünün, kar ya fl ve buzlanma nedeniyle sürücünün direksi- yon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilmesinde çeflitli ihmaller ve hatalar dile getirilirken; bunlar n bu kaza için geçerli olup olmad ilgili makamlar n incelemesi sonucu belli olacak elbette ama; yasa gere i zorunlu olan k fl lasti i (kaza yapan otobüste var) baflta olmak üzere h z, emniyet kemeri ve bak m gibi unsurlar n can ve mal güvenli i aç s ndan ne kadar önemli oldu unu gösterdi. Gülen in avukat : Psikolojik harekâtta yeni aflamaya geçildi Fethullah Gülen Hocaefendi nin avukat Nurullah Albayrak, müvekkili hakk nda ortaya at lan iftiralar n suç duyurusu fleklinde yarg ya tafl nmas suretiyle psikolojik harekât sürecinde yeni bir aflamaya geçildi ini aç klad. HABER 11. SAYFADA D L SUSUNCA yumruk konuflur! yi dan takip edebilirsiniz Mazisinde pek çok kavga ve küfürleflme bulunan TBMM de yeni bir kavga daha yafland. HSYK teklifi görüflülürken, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Baflbakan Tayyip Erdo an n o lu Bilal Erdo an n savc l kça ifadeye ça r ld iddialar üzerine Meclis genel kurulunda bir konuflma yapt. Bu konuflma sinirlerin gerilmesine neden oldu. AK Parti stanbul Milletvekili Oktay Saral, 'Sen sus' diye AK Parti grubuna sesini yükselten CHP Genel Baflkan Yard mc s Bülent Tezcan'a yumruk att. Bu andan itibaren ortal k bir anda kar flt. Ald darbelerle CHP Genel Baflkan Yard mc s Bülent Tezcan yaraland. Gözü moraran Tezcan, önce Meclis'teki revire kald r ld, daha sonra da ambulansla hastaneye götürüldü. Gerginlik di er milletvekillerinin araya girmesiyle sonland r ld. www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 25 Ocak 2014 Cumartesi Meltem EK Z "Dü ün Dernek", "Fetih 1453"ün rekorunu zorluyor STANBUL - Yönetmen Selçuk Aydemir'in son filmi "Dü ün Dernek", vizyona girdi i 7 haftada 5,2 milyon seyirciye ulaflarak, 52 haftada 6,5 milyon kifli taraf ndan izlenen "Fetih 1453"ün, "tüm zamanlar n en çok izlenen yerli filmi" unvan n alaca a benziyor. AA muhabirinin Box Office Türkiye istatistiklerinden derledi i bilgiye göre, geçen y l sinemada tüm zamanlar n rekoru k r ld. Sinemada ilk defa 50 milyonu aflk n seyirci koltuklardaki yerini al rken, Türk filmleri için 29 milyon bilet kesildi. lk defa s ralamadaki 10'u yerli yap m olmak üzere 13 film, 1 milyon seyirci baraj n aflt. Geçen y l 88'i Türk filmi olmak üzere toplam 326 film sinemalarda gösterime girdi. Yönetmen Selçuk Aydemir'in "Dü ün Dernek" filmi, vizyona girdi i 6 Aral k 2013'ten bugüne 7 haftada 5 milyon 273 bin 426 seyirciye ulaflt. Vizyona 2012 y l nda giren "Fetih 1453"ü izlemek için 52 haftada 6 milyon 572 bin 618 seyirci sinemaya gitti. zleyici rekoru k ran "Fetih 1453", tüm zamanlar n en çok izlenen yerli filmi unvan n da ald. "Dü ün Dernek"in 7 haftada ulaflt performans, "Fetih 1453"ün 52 haftada sahip oldu u toplam seyirci say s ile yakalad rekoru zorluyor. "Dü ün Dernek"in has lat 52,4 milyon lira olurken, "Fetih 1453" 55,7 milyon lira has lat elde etti. (AA) S NEM: KURTULUfi S NEMA: ONG BANK 2 Orijinal Ad : Terminator 4: Salvation Yönetmen : McG Oyuncular : Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin Yap m : 2009 Aksiyon Skynet in nükleer bir sald r yla insanl n büyük bir bölümünü yok etmesinden sonra, hayatta kalan bir grup insan, John Connor liderli inde makinelerin ifllerini bitirmesine engel olmak için mücadele etmeye bafllar. Tür: Aksiyon Yönetmen: Tony Jaa, Panna Rittikrai Orijinal smi: Ong Bak 2 Yap m: 2008 Oyuncular: Tony Jaa, Pongpat Wachirabunjong, Janista Choochuaisuwan, Nirut Sirichanya, Patthama Panthong Kral Naresuan hükümdarl s ras nda, Tien küçük yaflta ailesi öldürülmüfl bir çocuktur. Krall k s n rlar içerisinde sadece asillerin kulland bir dans türü olan Khon ad verilen bir dans ö renen Tien, ilerde bunu kullanacakt r. H rs zlar taraf ndan büyütülen ve çalmay ö renen Tien, k sa zamanda ayn h rs zlar sayesinde savaflmay da ö renerek krall k flövalyelerinden biri olur. Sizin için seçtiklerimiz Japonya, suça bulaflm fl ünlüleri ülkeye sokmuyor ANKARA - Japonya, Hollywood y ld zlar n n da aralar nda bulundu u pek çok önemli kiflinin ülkeye girifline y llard r izin vermiyor. Japonya'n n bu ilginç tutumunu sayfalar na tafl yan Asiaone internet sitesi, bu ülkenin kara listesinde yer alan flöhretleri ve önemli flahsiyetleri aç klad. Habere göre, 2011 y l nda ngiliz komedyen Russel Brand ile flark c efli Katy Perry'nin, Japonya'n n baflkenti Tokyo yak nlar ndaki Narita havaalan ndan Japonya'ya girmesine, Brand'in sab kas oldu u gerekçesiyle izin verilmedi. Eroin ba ml s olan ve bu nedenle 12 kez tutuklanan Brand'in bundan 10 y l önce de yine Narita havaalan ndan geri çevrildi ine iflaret edildi. Narita havalan ndan geri çevrilen di er bir ünlü isim ise magazin dünyas n n yak ndan tan d Hilton otellerinin varis Paris Hilton. Yaz da, ABD'de uyuflturucu hap kullanmaktan tutuklanm fl olmas nedeniyle 2010 y l nda Japonya'ya girifline izin verilmeyen Hilton' n bu nedenle Asya turunu iptal etmek zorunda kald ve geceyi Narita havaalan ndaki bir otelde geçirdikten sonra özel uça yla ülkesine döndü ü kaydedildi. Japonya'n n kara listesindeki bir di er flöhret ise müzik dünyas n n ünlü ismi Sir Paul McCartney. Yaz ya göre, 1980'de Wings müzik grubuyla yapt 11 Asya ülkesini kapsayan turnesi çerçevesinde Japonya'ya gelen McCartney, üzerinde marihuana bulundu u gerekçesiyle Japon makamlar nca 9 gün gözalt na al nmas n n ard ndan s n r d fl edildi. Her ne kadar uyuflturucuyu kendi kullan m için tafl d n söylese de üzerinde bulunan uyuflturucu miktar n, kaçakç l k suçlamas yla gözalt na al nmas için yeterli gören Japon yetkililer, McCartney'i, 7 y l hapis istemiyle mahkemeye sevk etti. McCartney 9 gün süren gözalt n n ard ndan serbest b rak larak mahkemeye ç kmadan s n r d fl edildi. Japonya'ya girmesine izin verilmeyen ilginç isimlerden biri de satranç dünyas n n flu anda hayatta olmayan ünlü ismi eski Dünya Satranç fiampiyonu Bobby Fischer oldu. BM'nin Yugoslavya'ya uygulad ambargoyu delerek 1992'de, eski Dünya Satranç fiampiyonu Boris Spassky'ye karfl rövanfl maç yapmas nedeniyle ABD'nin pasaportunu iptal etti i Fischer, Haziran 2004'te Japon Havayollar na ait bir uçakla Filipinler'e gitmek isterken geçersiz pasaport kulland gerekçesiyle Narita havaalan nda gözalt na al nd. Fischer'in, bir y l kadar tutuklu kald ktan sonra 2005'te zlanda'n n insani gerekçelerle kendisine vatandafll k vermesinin ard ndan Japonya'dan ayr lmas na izin verildi.

3 Han m lokallerinde tan flma toplant lar... HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi Han m Lokallerinin 2014 y l tan flma toplant lar sürüyor. Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Bat kent Han m Lokali üyelerinin düzenledi i e lence program na kat lan Baflkan Melih Gökçek in efli ve ayn zamanda Sosyal Hizmetler E itim ve Yard m Vakf Onursal Baflkan Nevin Gökçek, üyelerin coflkusuna ortak olurken, han mlara çeflitli tavsiyelerde de bulundu. E lence kadar toplum ad na yap lacak fleylerin de insana mutluluk verece ine dikkat çeken Nevin Gökçek, flunlar söyledi: Atam za, anam za-babam za, büyüklerimize sahip ç kal m. Bir hat r sormak, sevgi göstermek çok fley ifade eder. nsanlar n sevildi ini ve kendilerine k ymet verildi ini hissetmesi çok önemli Ocak 2014 Cumartesi Gösterece iniz bu ilgi inan n ki sizleri de çok mutlu edecek. Büyükflehir Belediyesi nin fiefkatevlerine, Gençlik Merkezlerine, Yafll, Engelli merkezlerine ziyaretler yapmay ihmal etmeyelim. Onlarla birebir ilgilenelim. Göreceksiniz ki buradaki faaliyetleriniz daha anlaml, daha da güzel olacak. TAKV M Hicri y l: 1435 (24 Rebiu l - Evvel ) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N AKUT arac yard ma haz r HABER MERKEZ - Hizmetlerinin oda na insan koyan Keçiören Belediyesi, depremden trafik kazalar na kadar her türlü afet flartlar nda da vatandafllar n yan nda olacak. Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak taraf ndan tasarlanan Arama-Kurtarma(AKUT) Arac, zor günlerinde vatandafllar n yard m na koflacak. Türkiye de kendisine özel Arama- Kurtarma Arac bulunan ilk belediye olan Keçiören Belediyesi, 12 kiflilik kurtarma timini tafl yan AKUT arac yla vatandafllara hizmet verecek. Her türlü afet flartlar na uygun olarak tasarlanan AKUT arac iki ayr k s mdan olufluyor. Arac n bir bölümünde arama-kurtarma malzemeleri yer al rken, di erinde ise arama-kurtarma timine ayr lan dinlenme odas bulunuyor. Aramakurtarma malzemeleri içinde fliflme yast ktan kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar gerekli her türlü araç-gereç yer al yor. AKUT arac ndaki her malzeme, üzerinde ismi ve ifllevinin yaz ld bir etiket tafl yor. Araçta bulunan ve içinde ilkyard m malzemelerinin oldu u acil yard m çantalar da, aramakurtarma timinin ani müdahale yapmas na imkan tan yor. Araçtaki dinlenme odas nda ise 4 adet tek kiflilik yatak, duflakabin, alafranga tuvalet, lavabo ve klima yer al yor. Termostat sayesinde arac n içinde s cak su kullanma olana da bulunuyor. Afet müdahalesi s ras nda zaman kayb n önlemek amac yla AKUT arac, arama-kurtarma malzemeleri hem içeriden hem de d flar dan al nabilecek flekilde dizayn edildi. Afet flartlar n gözönüne alan Keçiören Belediyesi, AKUT arac na iki tonluk su deposu da yerlefltirdi. Elektri in kesik oldu u afet bölgelerinde ayd nlatmay sa layacak seyyar lambalar da arac n dört bir taraf na konumland r ld. AKUT arac nda yer alan iki jenaratörden birisi ayd nlatma, di eri ise aletlerin kullan m için enerji sa l yor. Arac n ön k sm na yerlefltirilen çekme halat sabit a rl klarda 5 ton, tekerlekli araçlarda ise 15 tona kadar çekim gücü tafl yor. Su taflk nlar n n oldu u yerlerde su tahliyesi yapmaya yarayan santra fifl(su pompas ) de AKUT arac n n ekipmanlar aras nda yer al yor. Deprem, yang n, trafik kazalar vb. her türlü afette vatandafllar n hizmetinde olacaklar n söyleyen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Hiç istemesek de afetler yaflam n bir parças ve böyle zor zamanlarda vatandafl m z n yan nda olmak istiyoruz. Vatandafllar m za afet ortam nda yard mc ve destek olmak, kazaya u rayan ve kaybolan kiflilere en k sa sürede ulaflabilmek amac yla böyle bir AKUT arac yapmaya karar verdik ve Keçiörenlilerin hizmetine sunduk diye konufltu. Büyükflehir bürokratlar ANKAPARK inflaat n gezdi HABER MERKEZ - Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap m çal flmalar devam eden ve dünyan n say l Tema parklar aras nda yer alacak olan ANKAPARK ta çal flmalar son sürat devam ediyor. Binlerce oyunca n yan s ra, 7 den 70 e her yafltaki e lence ve adrenalin tutkunlar n n merakla bekledi i ANKAPARK n devam eden inflaat çal flmalar n Büyükflehir Belediyesi bürokratlar yerinde inceledi. Ankara Büyükflehir Belediyesi aralar nda Genel Sekreter Yard mc s Yunus Aluç, D fl liflkiler Dairesi Baflkan Ramazan Kabasakal, Emlak ve stimlak Dairesi Baflkan Osman Özbayrak ile mar ve fiehircilik Dairesi Baflkan Ömer Faruk Erciyes e ANKAPARK inflaat alan n gezdiren Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreter Yard mc s Vedat Üçp nar, proje üzerinden de yöneticilere bilgi verdi. Büyükflehir yöneticilerine önce kapal alanlar gezdiren Üçp nar, Temapark taki kapal alan çal flmalar nda sona gelindi ini, 10 adet kapal alandan 6 tanesinin flu an tamamlanmak üzere oldu unu, 4 tanesinin de flubat ay n n sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendi i bilgisini verdi. 100 bin metrekarelik havuz inflaat n n hemen hemen tamamlanmak üzere oldu unu, f skiyenin de altyap çal flmalar n n devam etti ini kaydeden Vedat Üçp nar, Havuzla ilgili sadece bir yal t m m z kalacak onun için de s cak günleri bekleyece iz dedi. Bunun yan s ra ANKAPARK n girifl kap s inflaat n n çok h zl bir flekilde devam etti ini bildiren Üçp nar, Girifl kap m z ANKAPARK n simgesi, onun da h zl bir flekilde yap m devam ediyor dedi. Üçp nar, ANKAPARK n Tema Park bölümü ile ilgili flu bilgileri verdi: Aç k alan oyuncak bölümünde ise 90 adet oyuncak için temelimiz h zl bir flekilde devam ediyor. fiu an kurulan iki tane oyunca m z var. Anadolu Bulvar taraf ndaki yerde en büyük Roller Coaster m z n oldu u alanda temel bitmek üzere, flubat ay n n ilk haftas ndan itibaren montaja geçece iz. Tema Park bölümünde hemen hemen bütün altyap çal flmalar -özellikle kanalizasyon, ya mur suyu- bitti. fiu an pompa alanlar n n çal flmalar h zl bir flekilde devam ediyor. Bundan sonra Tema giydirme çal flmalar na bafllayaca z. Biten kapal çad rlar m z n temalar n n giydirilmesi, havuzumuzun yal t m, gösteri alanlar n n yap lmas, kara tren hatlar n n yap lmas, mono-rail hatlar n n yap lmas devam ediyor. Bu arada servis yollar m z oluflturduk. Ayr ca park m z n çevresini tam tur olarak atan 12 metre geniflli indeki servis yolumuzun flu an üçte ikilik bölümü bitti.

4 4 25 Ocak 2014 Cumartesi YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN F rat Nehri nde 3 yeni bal k türü keflfedildi R ZE - Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi taraf ndan yap lan çal flma sonucunda üç yeni sazan türünün keflfedildi i bildirildi. RTEÜ'den yap lan yaz l aç klamada, Su Ürünleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Davut Turan, Prof. Dr. Güler Ekmekçi, Arflaflt rma Görevlisi Cüneyt Kaya ve Esra Do an' n F rat Nehri'nde uzun bir çal flma program yapt klar belirtildi. Bu çal flmalar sonucu üç yeni sazan türünün keflfedildi i ifade edilen aç klamada, flunlar ifade edildi: "Yeni türlerden Alburnoides Emineae, Mardin'in Nusaybin lçesi'nde bulunan ve F rat Nehri'ne dökülen Beyazsu'dan tan mlanm flt r. Bilinen maksimum standart boyu 7,8 santimetredir. Alburnoides Emineae, Prof. Dr. Davut Turan' n annesi Emine Turan'a atfedilmifltir. Yeni keflfedilen bir di er tür olan Alburnoides Velioglui ise F rat Nehri'nin drenajlar olan ve Erzurum'da bulunan S rl, Toprakkale ve Karasu çaylar ndan, Malatya'da bulunan Sultan Suyu'ndan ve Tunceli'deki Pülümür Çay 'ndan tan mlanm flt r. Bilinen maksimum standart boyu 8,8 santimetredir. Alburnoides Velioglui radyografik çekimlerde deste ini esirgemeyen Rize Devlet Hastanesi Yöneticisi Opr. Dr. Hasan Basri Velio lu'na atfedilmifltir. Di er tür Alburnoides Recepi, F rat Nehri'nin drenaj olan ve Gaziantep'te bulunan Merzimen Çay 'ndan tan mlanm flt r. Bu türün bilinen maksimum standart boyu 6,5 santimetredir. Alburnoides Recepi, arazi çal flmalar na önemli katk da bulunan Recep Buyurucu'ya atfedilmifltir.'' (AA) Barajlar ndaki su seviyesi düflen 6 kentte kurakl k tehlikesi ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: Ocak 2014 Cumartesi Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ stanbul Temsilcili i Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir KASTAMONU - YUSUF ÇE- L K - Ayd n, AA muhabirine yapt - aç klamada, Türkiye'de ya fllar n istenilen seviyede gerçekleflmemesinden dolay birçok bölgede su s k nt s n n bafl gösterdi ini söyledi. Türkiye'nin yak n zamana kadar su kaynaklar bak m ndan herhangi bir su sorunu olmayan ülkeler aras nda yer ald n n düflünüldü ünü belirten Ayd n, "Fakat dikkatlice de erlendirdi imizde su kaynaklar bak m ndan s n rl durumday z. Rakamlara bakt m zda ülkemizde kifli bafl na düflen y l k kullan labilir su miktar n n bin 430 metreküp oldu unu söyleyebiliriz. Kifli bafl na düflen kullan labilir su miktar bin metreküpten az ise su fakiri, metreküp aras nda ise su azl çeken ülke konumundas n zd r" diye konufltu. Ayd n, baz kentlerin sanayi ve nüfus bak m ndan önemli bölgelerde bulunmas, su s k nt s n n daha ciddi sonuçlara neden olabilece ini gösterdi ine iflaret ederek, flunlar kaydetti: KAYSER - Kayseri'de y llarca tedavi gören ancak afl lama ve tüp bebek yöntemlerinden sonuç alamayan 39 yafl ndaki Perihan-Mesut Tunç çifti, 13 y l sonra çocuk sahibi olman n mutlulu unu yaflad. Baba Mesut Tunç, yapt aç klamada, yaflad klar tedavi sürecinin sab r ve özveri gerektirdi ini ifade etti. Bebek sahibi olmak isteyen ailelerin umutsuzlu a kap lmadan tedavilerini devam ettirmeleri tavsiyesinde bulunan Tunç, flunlar kaydetti: " lk 4 denemede baflar s z sonuç ald k. Daha önce birçok flehirde bebek sahibi olmak için afl lama ve tüp bebek yöntemi denedik fakat olumlu bir sonuç vermedi. Son olarak Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi'ni tercih ettik. Buradaki ilk denemede eflim gebe kald ve ikiz bebeklerimiz sa l kl flekilde dünyaya geldi. Çocuk sahibi olmak için 13 y l bekledik ve bu mutlulu u flu anda yafl yoruz." Anne olmak için 13 y l bekledi ini belirten Perihan Tunç da bebeklerini kuca na alman n mutlulu unu yaflad n söyledi. Tunç, "Ece ile Mehmet Efe ad n verdi imiz bebeklerim dünyaya geldi inde doktorumuz, 'Art k anne oldunuz' dedi. Bu mutluluk hiçbir fleyle de iflilmez. Anne baba olmak "Son dönemlerde yaflanan kurakl k nedeniyle baz kentlerdeki barajlar alarm veriyor. fiu andaki mevsim flartlar devam etti i ve özellikle k fl aylar ndaki ya fllar n n gerçekleflmemesi durumunda stanbul ve Kocaeli baflta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su s k nt s olacakt r. Örne- in stanbul'da 10 baraj ve 5 gölet var. stanbul genelindeki barajlar n doluluk oran n n, yüzde 33,97 olarak tespit edildi i ve son 6 y l n en düflük doluluk oran oldu u bildirilmektedir. Yine Kocaeli'deki Yuvac k Baraj 'n n su miktar n n önemli ölçüde azald n görmekteyiz. Aksaray'da da son 20 y l n en kurak y - l n yafland söylenmektedir. Kastamonu'da ise il genelinde 6 baraj vard r. Burada, özellikle kent merkezinin içme suyunun sa land Karaçomak Baraj 'nda doluluk oran yüzde 30'lara kadar düflmüfltür." Barajlar n içme ve kullanma suyu ile enerji üretimi aç s ndan Türkiye'de önemli bir görev üstlendi ini vurgulayan Ayd n, "Türkiye'de ak fla geçen suyun potansiyel kullan labilir miktar 107,2 milyar metreküptür. Fakat flu anda bu potansiyelin ancak 38,9 milyar metreküplük k sm n kullanabilmekteyiz" diye konufltu.(aa) için mücadele eden herkes, kararl ve sab rl hareket etmeli. Baflar s z sonuçlarda bile ümitsizli e kap lmadan tedavilerini devam ettirmeli. Tedavinin baflar s nda doktora olan güven de çok önemli. Bizim en büyük flans m z, tedavimizin güvenebilece imiz bir doktor taraf ndan yap lmas yd. Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Orman Fakültesi Dekan Yard mc s Yrd. Doç. Dr. Miraç Ayd n, ülke genelindeki kurakl k tehdidine iliflkin, "fiu andaki mevsim flartlar devam etti i ve özellikle k fl aylar ndaki ya fllar n n gerçekleflmem esi durumunda stanbul ve Kocaeli baflta olmak üzere Kastamonu, Aksaray, Manisa ve Samsun'da ciddi su s k nt s olacakt r" dedi. Sonunda mutlu sona ulaflt k. Bu süreçte yan m zda olan herkese minnettar z" diye konufltu. Çiftin tedavisini gerçeklefltiren Memorial Kayseri Tüp Bebek Merkezi'nde görevli Opr. Dr. Arzu Yurci ise Perihan-Mesut Tunç çiftinin daha önce 2'si afl lama, 2'si tüp bebek olmak üzere 4 denemeden de KARA CA smail KARA KONUfiMADAN ÖNCE Konuflma ve dil, insan hayat nda çok büyük önem tafl r. Bunlar, insan n kiflili inin de aynas d r. William Shakespeare ( ) in afla- daki sözleri kula ma hep küpe olmufltur; Konuflmadan önce dinleyin, Yazmadan önce düflünün, Harcamadan önce kazan n, Dua etmeden önce ba fllay n, ncitmeden önce hissedin, Nefret etmeden önce sevin, Vazgeçmeden önce çabalay n! Konuflmadan önce dinleyin, yazmadan önce düflünün... Konuflmadan önce dinleyin demekle fiekspir, burada konuyu iyi dinleyin ve anlay n sonra konuflun demek istemektedir. Fakat, konuflmadan önce dinlemekle ifl bitmiyor, düflünmek de gerekiyor. Hani Tafl gedi ine koymak diye bir deyim vard r ya bizde ki, flu anlama gelir; söylemek istedi i fleyi, en uygun zaman kollay p, yerli yerinde söylemek. Bunu da konuflmadan önce düflünen ve tam zaman nda konuflanlar baflar r, yani tafl gedi ine koyar. Az söyler, uz söyler deyimini de unutmamak gerekir. Konuflurken, k r c olmamaya da özen gösterilmelidir. Zira, Dilin kemi i olmaz. Ayn zamanda, Tatl dil, y lan deli inden ç kar r diye de atalar m z bofluna dememifltir. fiair Durdu fiahin in bu sözünü gel de be- enme!.. Özetle, konuflmadan önce düflünelim. Daima do ruyu, do ru ifade edelim. Sözlerimize gerçek d fl fleyleri katmayal m, yalandan kaç nal m. Çocuk özlemlerini 13 y l sonra gelen ikizlerle giderdiler baflar l sonuç alamad klar n ifade etti. Çiftin 13 y l boyunca birçok merkeze baflvurdu unu anlatan Yurci, "Çift, bize gelerek yeniden tedavi olmak istediklerini söyledi. lk tüp bebek denemesinde baflar l sonuç elde ettik. Sa l kl ikiz bebekleri dünyaya geldi" dedi. (AA)

5 HABER 25 Ocak 2014 Cumartesi 5 AK Parti CHP'leflebilir mi? Mehmet Ali BULUT (www.haber7.com / 20 Haziran 2011) AK Parti CHP leflebilir mi? Yani pefl pefle iktidara gelifli, onu da CHP gibi millete tepeden bakar bir hale düflürebilir mi? Milletin, 2002 y l ndan bu yana cuntac l a ve siyasette vesayet kültürün karfl sürdürdü ü siyasi mücadeleyi Talut - Calut mücadelesine benzetti imi daha önce de bir vesileyle yazm flt m. Esas nda Kuran- Kerim in tüm k ssalar ayn zamanda her dönemde görülebilecek benzer hadiselere tatbik edilebilecek bir flablon niteli indedirler. Calut Talut k ssas da öyle. K ssadaki Calut ; güçlü ve despot bir rejimi, Beni srail ; mazlum hale düflmüfl inananlar, Talut u, halk n aras ndan seçip komutanl a haz rlayan nebi ( fiamuel?); onu destekleyen hak dostlar n ( skenderpafla veya Erbakan da diyebilirsiniz), Talut un komutanl na itiraz edenler ; menfaatlerini mevcut düzenin devam nda görenleri, içinde sekine ve kutsal emanetler bulunan sand k ise kamu vicdan n ve seçmenin gücünü temsil eder ayn zamanda. Say n Erdo an n, siyasi mücadelesi ve siyasi sergüzeflti dikkatle izlendi inde k ssa ile tam örtüfltü ü görülür. K ssada nebi nin ad n n an lmam fl olmas bile muazzam bir hikmet içermektedir ki, inanan kesimlerin her biri, onu, kendi mürflitlerinin eseri sanarak desteklesinler... Malum oldu u gibi Talut, alt kesimden gelen, liderli i kendi toplumunun önde gelenleri taraf ndan bile k skançl k sebebi olan, önüne türlü maniler ç kar lan, ancak nebi nin destek ve himayesi ve kay p sand bulup ona getirmesi ki sand k ve içindeki sekine, ilahi destek ile birlikte toplumun kalbindeki sevgiyi ve güveni temsil edersayesinde liderli i kabullenilen biridir. Yani Beni srail in (yani inananlar n/cemaatlerin tümünün) ona güvenip arkas nda yer almas bile ilahi bir destekle (kanuna göre muhtar bile olamayacakt ) mümkün olabildi ki bu onun ilk zaferidir. Talut dört bin askerle yola ç kt. Esas nda, bafllang çta üstlendi i misyonun azametinin fark nda de ildi t pk ordusunda yer alan ço u askeri gibi. Cenab- Hak da bunu bildi i için onlar bir nehir iktidar- ile s nad. Talut onlara, bir avuçtan fazla içen benden de ildir, dedi ama dört bin kifliden yaln z 314 kifli emre uydu ve fazlas n içmemeyi yani iktidar nimetlerinden yararlanmamay - baflard. Di erlerinin tamam suyu kana kana içtiler; yani iktidar n gücünü flahsi menfaatleri için kulland lar. ktidar olan ço u selefleri gibi Talut o 314 kifli ile Calut a (ve sakl bir diktatörlük olan rejimine) karfl mücadeleye girdi. çlerindeki o 314 kifliden biri de Davut(as) d. Davut, uzaktan att bir tafl ile Calut u aln n n ortas ndan vurdu. ÇAYKUR, rahat bir sezon geçirdi R ZE - ÇAYKUR Genel Müdürü mdat Sütlüo lu, "2013 y l nda çay sektörü tarihinde devrim diyebilece imiz randevulu al m sistemini hayata geçirdik ve s k nt s z, gürültüsüz bir sezon geçirdik" dedi. Sütlüo lu, ÇAYKUR Genel Müdürlü ü'nde düzenlenen 2013 Y l De erlendirme Toplant s nda yapt konuflmada, Do u Karadeniz'de geçen sezon 758 bin dekar alanda 206 bin üreticinin 1 milyon 160 bin ton yafl çay üretti ini, bu çay n bir k sm n n özel sektör çay fabrikalar nca ifllendi ini belirtti. ÇAYKUR olarak 2013 y l n n ilk döneminin grev süreci nedeniyle s k nt l bafllad n ifade eden Sütlüo lu, "Sezona bafllayamama ve 206 bin üreticiden yafl çay alamama riski ile karfl karfl yayd k. Gösterdi imiz direnç ile bu süreci akl selim, baflar l flekilde geri b rakt k. Üreticilerimiz ve çal flanlar m z sa duyulu davrand y l nda sendika belirsizli ini sona erdirdik. Toplu Sözleflme imzalayarak çal flma bar fl n sa lad k y l ndan bu yana bekleyen iflçi alacaklar n ödedik. 26 milyon liral k birikmifl iflçi ödemelerini gerçeklefltirdik" diye konufltu. Yafl çay sezonuna erken girdiklerini, telafi destekleme ödemesi yaparak çay taze toplad klar n vurgulayan Sütlüo lu, flunlar söyledi: "Üreticilerimiz çayl a erken girdi. Üreticilerin erken bafllamas çay n kaliteli ve sürgünün yay larak izdiham n önlenmesi için önemli ad mlard y l nda çay sektörü tarihinde devrim diyebilece imiz randevulu al m sistemini hayata geçir ve s k nt s z, gürültüsüz bir sezon geçirdik kilogram için her gün al m yerine gidenler haftada bir gün giderek çok rahat bir sezonu geride b rakt lar. Randevulu sistemle sezonu nas l geçirdi imizi fark etmedik. Randevulu sistemle özel sektörü de düzenlemifl olduk. Vatandafl rahat hareket etti i için özel sektöre de ucuz fiyata çay vermedi. Özel sektörde yafl çay kilogram fiyat bir lira seviyelerinde kald. Randevulu sistem, çok yönlü fayda sa lam fl, çok baflar l bir sistemdir." Organik tar m n ÇAYKUR'un en çok önem verdi i konu oldu unu ifade eden Sütlüo lu, "Organik tar m alanlar n genifllettik. 3 dönüm olarak bafllad m z organik tar m alanlar n 90 bin dönüme ç kard k. 60 bin dekar alanda tam organik tar m yapmaya bafllad k. 30 bin dönüm gelecek y llarda tam organi e geçecek. Yaklafl k 10 bin üreticimiz fiilen organik tar m yap yor" fleklinde konufltu. Organik üretim yapacak üreticilerin organik tar m desteklerini art rd klar n kaydeden Sütlüo lu, "Organik çay destekleme bedellerini yüzde yüz art rarak iyi bir ifl yapt k. Toplamda 8 milyon lira organik tar ma destek verdik. Di er organik tar m ürünlerine destek miktarlar na bak l nca çok yüksek oranlar. Turizm aç s ndan da dünyan n en büyük organik tar m havzas n oluflturmak ve sa l kl beslenme için bu çal flmalar m z aksatmadan sürdürece iz" ifadelerini kulland. ÇAYKUR'un 2013 y l n çok verimli geçirdi ini kaydeden Sütlüo lu, "672 bin ton yafl çay ald k. Bunun karfl l nda 130 bin 700 ton kuru çay ürettik. Vatandafllar m z randevulu sistemle bu sezon kotalar n daha çok doldurdu. 672 bin ton ÇAYKUR tarihinde nadir bir rakamd r. Yafl çay n yüzde 60'n biz, kalan k sm n özel sektör ald. 834 milyon lira ödeme yapt k. Çok ciddi bir rakam. Ödemelerimizi hiç aksatmadan yap yoruz" dedi. Kuru çay sat fllar nda 2012 y l nda 115 bin ton kuru çay sat fl yapt klar n belirte Sütlüo lu, flöyle devam etti: "2013 y l nda 133 bin 445 ton kuru çay sat fl gerçeklefltirdik. Bu art fl geçen y la oranla yüzde 15 olarak gerçekleflti. hracatta ise 4 bin 133 ton sat fl gerçeklefltirdik. Bu y l yüzde 45'lik bir art fl gerçeklefltirdik. hracat çok gayretle geçreklefltirilen bir ifl. Çay m z yabanc ülkelerde tan m yorlar. Bunlar aflmak ve tan tmak kolay ifl de il. Biz yurt d fl ndaki organizasyonlarla tan t ma devam ediyoruz. Dünyada üzerine kar ya an tek çay oldu unu anlatmaya çal fl yoruz. De iflik arac larla 50 ülke çay m z içiyor, ÇAYKUR 50 ülkede tüketiciye sunuluyor y l nda iki yeni ülke halkaya ilave edilmifl oldu. ÇAYKUR tarihinde önemli bir sorun olan serbest bölge konusunu da çezdüklerini vurgulayan Sütlüo lu, "Serbest Bölgeyi 65 dönümden 9,5 dönüme düflürerek tekrar geri ald k. Serbest bölgeyi kald rmadan bu sorunu çözmüfl olduk. Geri ald m z alanda depolar restore ederek tekrar kazand k. Alaca m z olan ilgili flirket iflas etti i için çözümü zor görünüyor. K T Komisyonunda bu konu sürekli gündeme geliyor. Alacak konusunda süreç devam ediyor ama iflas eden flirket oldu u için süreç zor gözüküyor" dedi. Yat r m alan nda çok verimli bir y l geride b rakt klar n belirten Sütlüo lu, "30 milyon liral k yat r m gerçeklefltirdik. Çok yeni teknoloji ile donat lm fl bir fabrikay infla ettik. Bu fabrikay 350 ton gün kapasite ile devreye alaca z. Di er fabrikalarla birlikte 500 tonluk bir kapasiteyi devreye alaca z. 7 bin 200 ton gün seviyesine ç kan kapasitemizi bu y l 7 bin 600 ton gün seviyelerine ç karm fl olaca z" ifadelerini kulland. ÇAYKUR'un 2013 y l ndaki en büyük baflar s n n so uk çay sektörüne "Didi" ile girmesi oldu unu dile getiren Sütlüo lu, flöyle devam etti: " 2013 y l n n baflar s çok büyüktür. Didi'nin iktisat fakültelerinde ders olarak okunmas gereken bir baflar hikayesi var. Vatandafl m z taraf ndan çok kabul gördü y l nda 80 milyon adet so uk çay satt k. Bu bir rekordur. Piyasaya sürdü ümüz gün piyasa lideri oldu. Do ar do maz pehlivan oldu. Ürün çeflitlili ini art rd k ve çocuklar için küçük boy üretmeye bafllad k. Çocuklar için aromal de il meyveli üretimi gerçeklefltiriyoruz. Son derece sa l kl üretim gerçeklefltiriyoruz." So uk çaya çok yüksek bir talep oldu unu belirten Sütlüo lu, "Tek fabrika ile bafllad m z yolda üç fabrika ile çal fl yoruz. Bu sezon haz rl k yapaca z. Bu y la biraz stoklu girmeyi hedefliyoruz. Bu y l 2 kat na ç kmay hedefliyoruz. Çok güçlü Türkiye markas oldu. Yurt d fl na aç l m gerçeklefltirece iz. Rakip marklar n üzerine ç kan bir de ere ulaflt k. Bunu üretimde ana statüyü de ifltirerek yapt k. Kiralama ve fason üretim yapam yorduk. Bunu büyük gayretle de ifltirdik. So uk çayda çok güçlü bir temel oluflturduk. Bu temel üzerinde yükselmeye devam edece iz" dedi. Paketleme fabrikas n n tafl nmas için çal flmalar n devam etti ini de söyleyen Sütlüo lu, konuflmas n flöyle tamamlad : " halesi yap ld ve son derece modern, dünyan n en kapasiteli ve teknolojik fabrikas n kuruyoruz. Depolarda hiç iflçi olmayacak. Günefl enerjisinden, deniz suyunun s fark ndan yararlanacak, yüzde enerji tasarrufu sa lanacak bir tesis olacak. Fabrikada turizm tesisleri olacak, ziyaretçiler kendi ürettikleri kuru çaylar paketleyip, hediye olarak alabilecek. Yat r m de eri 217 milyon lirad r y l bizim gelece e yat r m y l olacak. Ülkemize ve memleketimize bir de er kazand rm fl olaca z. (AA) Calut y k ld ve böylece Talut savafl kazanm fl oldu. Bu k ssay ayn zamanda her ça a uyarlanabilecek bir semboller bütünü olarak okuyan bana göre bu mücadele, referanduma kadarki süreç idi (Ergenekon davas n n aç lmas, belge ve bilgilerin aç a ç kmas, kendilerini dokunulmaz görenlerin kap arkalar ndaki entrikalar n n milletinin gözünün önüne getirilmesi, yarg sürecinde yaflananlar, yap lanlar, verilen mücadeleler ve destekçiler düflünülürse sembollerde geçen isimler yerli yerine oturur zannederim.) SAVAfiTAN SONRA NE OLDU? Kuran da Talut- Calut k ssas, Calut un öldürülmesi ile son bulur. Ondan sonra Davut aleyhisselam kral olmufl görürüz. Neden savafl n komutan Talut de il de Davut devleti kurmakla görevlendirildi ve o arada neler oldu bitti, Kuran aktarmaz. Tevrat ise savafltan sonraki meseleleri de verir: Savafl Beni srail in (yani inananlar n) muzafferiyeti ile sonuçlan nca (bizim örne imizde 12 Haziran seçimleri) ifller biraz kar fl r. Çünkü flartlar, h zla Davut a yönelir ve Davut ismi öne ç kmaya bafllar. Devleti yeniden yap land r lmas iflinde toplumun Davut a meyletti ini görünce Talut, Calut un ayakta kalan güçleri ile iflbirli i yaparak Davut u saf d fl b rakmak ister. Ona karfl gizli bir mücadele bafllat r. Talut, iktidar Davut a kapt rmak niyetinde de ildir. Ama baflaramaz Bunun üzerine nebi Talut tan yüz çevirir, muzafferiyetine lay k bir flükran yapmad ve gurura kap ld için üzerindeki ilahi teyidin al nd n söyler. Fakat Talut buna ald rmaz ve mücadelesini sürdürür. Sonra yapt klar ndan piflman olur Talut ama mücadeleden de vazgeçmez. K sacas, Davut (as) un Beni srail in kral olarak sahneye ç kt döneme kadar müthifl çekiflmeler ve s k nt lar yaflan r Kuran Talut ile Davut aras ndaki mücadeleden söz etmez. Biz bunu, Bizim Talut umuz ile bizim Davut umuz aras nda anlaflmazl k ç kmayacak inflallah diye yorumlayabiliriz! 2013 piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlar ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nca geçen y l denetlenen 67 bin 180 farkl modelde sanayi ürününden 7 bin 298'i uygunsuz bulundu. 26 farkl marka/model hakk nda toplatma karar verildi. 2 bin 791 üründeki uygunsuzlu un düzeltilmesi için süre verildi ve tespit edilen uygunsuzluklara iliflkin 2 milyon 233 bin 974 lira idari para cezas uyguland. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl, 2013 piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlar n aç klad. Sanayi Ürünleri Güvenli i ve Denetimi Genel Müdürlü ü sorumlulu unda bulunan ürün gruplar na iliflkin denetim sonuçlar na göre, 2013 y l nda 67 bin 180 farkl modelde sanayi ürünü denetlendi. Denetlenen sanayi ürünlerinden 7 bin 298'i uygunsuz bulundu, 482 farkl ürün teste gönderildi. 9 yang n söndürme cihaz, 2 kaynak makinesi, 5 ani su s t c s, 2 gaz alarm cihaz, 4 kablo ve birer adet flarj cihaz, asansör boy fotoseli, set üstü ocak ve tafl - nabilir elektrikli f r n olmak üzere 26 farkl marka/model hakk nda toplatma karar verildi. 2 bin 791 üründeki uygunsuzlu un düzeltilmesi için süre verildi ve tespit edilen uygunsuzluklara iliflkin 2 milyon 233 bin 974 lira idari para cezas uyguland. En çok elektrikli ekipmanlar, tekstil ve makine ürünleri denetlendi. Uygunsuzluk oran n n en yüksek oldu u ürün gruplar yüzde 33,41 ile asansörler, yüzde 28,21 ile tafl nabilir bas nçl ekipmanlar ve yüzde 16,78 ile makineler oldu. En çok idari para cezas uygulanan ürün gruplar : 1 milyon 130 bin 254 lira ile asansörler, 681 bin 447 lira ile elektrikli ekipmanlar, 85 bin 487 lira ile düzenlenmemifl alan olarak belirlendi. Denetlenen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oran yüzde 10,86 olarak gerçekleflti. Denetlenen her bin üründen 108 tanesi uygunsuz bulundu. Ürünlerin yüzde 45'i yerli, yüzde 55'i ithal menfleli olarak belirlendi. Güvensizli i tespit edilen ve ilana iliflkin mevzuatla belirlenen süreçleri tamamlanan 42 ürün Genel Müdürlük internet sayfas nda ilan edildi. (AA)

6 6 25 Ocak 2014 Cumartesi Tafl kömürü sat fl ndaki düflüfl 2013'te de sürdü ZONGULDAK - ERD NÇ AKSOY - Tafl kömürü sat fllar, 2003'ten itibaren 2 milyon tonun alt - na düflen Türkiye Taflkömürü Kurumu (TTK), geçen y l 1 milyon 314 bin tonluk sat flla KDV hariç 255 milyon 505 bin lira gelir elde etti Kuruma ba l müessese müdürlüklerinden Üzülmez, Karadon, Kozlu, Armutçuk ve Amasra maden ocaklar nda üretilen tafl kömürü, Çatala z Termik Santral n n (ÇATES) yan s ra demir-çelik fabrikalar, kamu kurum ve kurulufllar ile vatandafllara sat ld. Geçen y l 1 milyon 799 bin 980 tonluk üretim hedefine 1 milyon 357 bin 966 tonla ulaflamayan TTK'da 1 milyon 314 bin 377 ton kömür sat ld. Kurumun 2003'te 2 milyon 40 bin 903 tonluk sat fl oran üretimdeki düflüfle ba l 2012'de 632 bin 234 ton, 2013'te ise 726 bin 526 ton geriledi. Geçen y l ÇATES'e 99 milyon 23 bin 375 lira (KDV hariç) karfl l nda 750 bin 85 ton kömür satan TTK, demir çelik fabrikalar na satt 431 bin 864 ton koklaflabilir özellikteki kaliteli kömür karfl l nda da 109 milyon 549 bin 881 lira (KDV hariç) gelir elde etti. 1984'te 3 milyon 625 bin 705 ton kömür satan kurumun bu tarihten itibaren en düflük sat fl 2013 olarak kay tlara geçti. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY ngilizce bir öneri! LONDRA - GÖKHAN KUR- TARAN / NC GÜNDA - "BRIC" ülkeleri kavram n n mucidi, uzun y llar Goldman Sachs'in Baflekonomistli i'ni ve Varl k Yönetimi Baflkanl - 'n yürüten ünlü ngiliz ekonomist Jim O'Neill, Türkiye'de Aral k ay ndan bu yana yaflanan geliflmelerin ekonomik yans malar na iliflkin olarak, "Uzun vadede bu meselelerin abart lmas tehlikesi oldu unu düflünüyorum" dedi. AA muhabirinin sorular n yan tlayan O'Neill, Türkiye'nin bu y l önündeki seçimlerin son derece önemli oldu unu belirterek, "Uzun vadede bu meselelerin abart lmas tehlikesi oldu unu düflünüyorum. Ben olsam uzun vadede yaflananlar n önemini abartmazd m. Herkes genelde flu an ile ilgili heyecanlan r. Aral k ay nda bir medya kuruluflu için belgesel haz rlarken bir anda bu konuyla ilgili endiflelendiklerini, röportaj n baz k s mlar n bir daha çekmek istediklerini söylediler. Ben de onlara bu bir medya etkinli i de il, bu Türkiye'nin gelece i ile ilgili dedim" ifadelerini kulland. Türkiye'de yaflananlar n önemli geliflmeler oldu unu belirten O'Neill, ekonomik yans malar içinse uzun vadeli düflünmek gerekti ini belirterek, "An n heyecan na kap lmay n. Bu Türkiye için oyun durdurucu bir geliflme mi? Sanm - yorum" dedi. Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye'nin yer ald MINT ülkelerini ekonominin yeni devleri olarak tan mlayan O'Neill, Türkiye'nin demografik özellikleri, ekonomisinin büyüklü ü gibi sebeplerle BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ile k yaslanamayaca n belirtti. O'Neill, "4 MINT ülkesi önümüzdeki dönem için en yüksek ekonomik potansiyele sahip ülke. Türkiye de bunun içerisinde yer al yor. MINT'ten BRIC'e geçifller olmas ya da tam tersinin gerçekleflmesi olas l çok düflük. Ben BRIC-T kavram n ilk duydu umda, Türkiye'nin BRIC ülkeleri kadar büyük bir ekonomi olmas n n çok zor oldu unu söyledim. Türkiye'nin bu ülkelerin aras nda olabilmesi için mucizevi bir h za büyümesi gerekir" ifadelerini kulland. Türk Liras 'n n son zamanlarda dolar ve avro karfl s nda h zl bir flekilde de er kayb yaflad n belirten O'Neill,flöyle devam etti: ANKARA - 6. Büyükelçiler Konferans, Türkiye nin pek çok konudaki görüfllerinin ve niyetlerinin dünyaya duyurulmas bak - m ndan merkezi yönetim ile diplomatlar aras ndaki uyum ve tav r birli i aç s ndan çok önemli mesajlar n verildi i bir platform gibiydi. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türkiye'nin nükleer yak t n, uranyumun zenginlefltirilmesiyle alakal koymufl oldu u bir hedef bulunmad n söyledi. Y ld z, 6. Büyükelçiler Konferans 'nda yapt - konuflmada, Türkiye'nin son Büyükelçiler Konferans 'na göre daha farkl kazan mlarla geliflti ini ifade etti. Türkiye'de son dönemde bir kriz ortam oluflturulmaya çal fl ld n anlatan Y ld z, uluslararas alanda Türkiye'nin imaj n de ifltirmeye yönelik bir gayret oldu unu dile getirdi. Y ld z, bunun siyasi, ekonomik ve teknik olarak enerjiyle alakal yanlar oldu unu belirtti. Ekonomik aç dan "Türkiye'nin bir kriz ortam na haz rland " fleklinde bir tablo çizildi ine iflaret eden Y ld z, Türkiye'nin son bir ayda yaflad kayba dikkati çekti. Teknik olarak "enerjide nas l bir kriz ç kart labilir" diye bak ld nda, nükleer santrallerle ilgili bir ç k fl yap ld - n ifade eden Y ld z, Türkiye'den bir köfle yazar n n bu konudaki iddias n gündeme getirdi. Türkiye'nin nükleer güç santralleriyle yapt anlaflmalara iliflkin bilgiler veren Y ld z, flöyle konufltu: "Uluslararas arenada ve Uluslararas Atom Enerjisi Ajans 'n n denetimine tabii bütün ülkelerde bu anlaflmalar vard r. Ama zeka böyle bir fley, buradan da bir kriz ç kartmas n becerebiliyor. Neymifl, Türkiye özellikle ran gibi nükleer yak t n, uranyumun zenginlefltirilmesiyle alakal oraya bir madde koymufl. Peki, biz bundan önce hangi ülkelerle bu anlaflmay yapm fl z, anlaflmas n? Güney Kore, Kanada, Arjantin, Rusya, ABD, Fransa ile yapm fl z. Hepsinde benzer bir madde var. O madde diyor ki e er iki ülke kendi aras nda anlafl rlarsa ve mutab k kal rlarsa bu konuyla alakal çal flma yaparlar. fiu anda yapabilirler mi, yok flu anda yapamazlar. Anlaflman n maddeleri bunu söylüyor. "Herkes bu ara kur oran n tak nt haline getirmifl durumda. Ben hayat m n neredeyse tamam n para birimleriyle u raflarak geçirdim. Bana sorarsan z, TL'nin nereye gitti i konusunda kimseden daha fazla bir bilgim yok. Fakat e er Türk Liras 'nda düflüfl devam ederse, lira alabilirim. Çünkü hali haz rda düflük de erde. Fakat uzun süre daha düflük seviyede kalmayacakt r. Lira'daki düflüfl çok fazla ve benim gibi biri için yat r m konusunda çekici..." ifadelerini kulland. Merkez Bankas 'n n para politikas - n n da mevcut koflullar göz önüne al nd - nda son derece yerinde oldu unu belirten O'Neill, "Mevcut durum politik geliflmelerden kaynakl, faizlerin art r lmas ifle yaramayacakt r. Merkez Bankas 'n n faiz art rmama stratejisini do ru buluyorum. Türkiye'nin ekonomik ve politik bir dura anl a neden olmadan atlataca na dair güveni art racak bir geliflme olursa, Türk Liras 'nda toparlanma bafllar. Ben de olsam, ben de faizleri art rmazd m, ifle yaramaz çünkü. Bu bir para politikas krizi de il, politik bir kriz" fleklinde konufltu. (AA) "Türkiye'de yaflananlar n abart lma tehlikesi var, heyecana kap lmay n" diyen ngiliz ekonomist O'Neill, "Uzun vadede bu meselelerin abart lmas tehlikesinin oldu unu düflünüyorum. An n heyecan na kap lmay n. Bu Türkiye için oyun durdurucu bir geliflme mi? Sanm yorum" dedi. O'Neill, "E er Türk Liras 'nda düflüfl devam ederse, lira alabilirim. Merkez Bankas 'n n faiz art rmama stratejisini do ru buluyorum. Türkiye'nin 2050 y l nda dünyan n en büyük ilk 10 ekonomisi içerisine girme potansiyeli var. Türkiye'nin y ll k büyüme potansiyeli yüzde 5-6" diye konufltu. Türkiye nin nükleer niyeti Nükleer enerjiyle kifli bafl gelirimiz artacak KASTAMONU - YUSUF ÇEL K - Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Baflkan Prof. Dr. Mehmet At f Çetiner, Türkiye'de nükleer enerji çal flmalar tamamland takdirde kalk nma h z n n ve kifli bafl na düflen gelirin artaca n söyledi. Çetiner, AA muhabirine yapt aç klamada, nükleer teknolojinin ülkelerin kalk nmas na ve di er sektörlerin ilerlemesine çok büyük katk s bulundu unu anlatt. Japonya'n n 1950'li y llarda kifli bafl na gelirinin 270 dolar oldu unu ifade eden Çetiner, "Güney Kore'nin 45 dolar, Türkiye'nin ise 300 dolard. 1960'l y llarda Japonya, nükleer teknolojiye girdi. Bugün Japonya'da kifli bafl na düflen gelirinin bin dolarlar n üzerinde oldu unu görüyoruz. Güney Kore yine ayn flekilde" diye konufltu. Çetiner, nükleer teknolojiye yönelinmedi i zaman ülkelerin geri kald n savunarak, flunlar kaydetti: "Türkiye, nükleer enerji çal flmalar n tamamlad nda ülkemizde kifli bafl na düflen gelir artacakt r. Nükleer, kalk nmay h zland ran ve ülkenin her fleyini de ifltiren bir teknoloji, tarih bize bunu ispatlam flt r. Bunu görmezden gelemeyiz. Nanoteknolojinin, tomografi gibi görüntüleme metotlar n n hepsinin ç kt yer, nükleer teknoloji. Bazen millet yanl fl yönlendiriliyor ve nükleere karfl ç kan çok oluyor. Bunlara karfl bilinçli olmak laz m. Küçü ün büyümesi, büyü ün ifline gelmiyor. Bakarsak, dünyadaki 438 reaktörün 272'si sanayileflmifl 6 ülkededir. Her geliflmifl ülkede var, geliflmemifl ülkelerde ise yok." Çetiner, nükleere karfl ç kan kesimin en çok öne sürdü ü hususun kazalar ve at klar oldu una dikkati çekerek, nükleer tesislerin kurallar na uygun çal flt r ld takdirde kaza riski bulunmad n vurgulad. Dünyan n 1958'den itibaren nükleer konusunda tecrübeleri oldu unu belirten Çetiner, flöyle devam etti: "Bu süreçte 3 kaza oldu. Bunlardan yeni tedbirler ç kart l yor ve baz fleyler gelifltiriliyor. Dünyada 1970'lere kadar yap lan reaktörlere 'birinci nesil' diyoruz. 1970'li y llar n sonundan itibaren ikinci nesil, 1980'li y llardan itibaren de üçüncü nesil reaktörler yap lmaya baflland. Üçüncü nesil reaktörlerin en önemli özelliklerinden biri güvenli in epey art r lmas oldu. Akkuyu'ya yap lacak reaktör de üçüncü nesil olacak." Çetiner, nükleer at n çok de erli oldu unu ve bu at n enerji kayna olarak kullan laca n dile getirdi. Çetiner, Türkiye'nin dünya toryum rezervinin yüzde 22'sini bar nd rd n, bu özelli iyle dünyada 2. veya 3. s rada oldu unu an msatt. Toryumla çal flan yeni tip reaktörler yap ld zaman Türkiye'nin enerjide d fla ba ml l n n tamamen ortadan kalkaca na iflaret eden Çetiner, flunlar kaydetti: "fiu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl yla bir çal flma yap yoruz. Bakanl k, bizi toryumla ilgili dan flma kuruluna ald. O ifle de Türkiye olarak devam edece iz. Geçenlerde sviçre'de Toryum Enerji Konferans 'na kat ld m. Onlar da bu konuda çal fl yor ama biz bu konuda geç kalm fl durumday z. (AA) Y llardan, 10 y llardan bu yana Türkiye, herhangi bir ülkeyle nükleer müzakere yapacaksa önce bar flç l amaçlarla kullan lmas na dönük anlaflmalar yapar. fiu ana kadar herhangi bir kriz de ç kmad. fiu ana kadar nükleer yak tla alakal zenginlefltirme riskini Türkiye'de görmediler. Ama birden bire Türkiye'nin uranyumu zenginlefltirilmesiyle alakal bir nokta olufltu. Bunun genel konjonktürle son derece alakal oldu unu söylemem laz m. Bizim nükleer yak t n, uranyumun zenginlefltirilmesiyle alakal koymufl oldu umuz bir hedef yoktur. Böyle bir amaca da matuf de ildir bu anlaflmalar. Bir yazar m z 'dikkatli olun ey dünya Türkiye'de böyle risk var' diyebiliyor. Ben de 'bu arkadafl m z Türkiye vatandafl m ' diye sordum." Krizin her an tetiklenmeye haz r bir halde b rak ld n dile getiren Y ld z, bu duruma sevi oldu unu söyledi. Siyasette bir "stres testinden" geçildi ini ifade eden Y ld z, bu testten geçen ve geçemeyenler oldu unu dile getirdi. Türkiye'nin geçmiflteki zorlu dönemlerde bu testten baflar yla geçti ini belirten Y ld z, bundan sonra da böyle olaca- n kaydetti. Y ld z, "Bizim iktidar m zdan her 6 ayda bir iktidara ömür biçenler, yaklafl k 20 kadar periyot geçirdiler. Hiç üzülmesinler biz bu zorlu u da aflar z. Bunun karfl s nda s k nt l bir durumda kalmak bize yak flmaz" diye konufltu. Y ld z, son yapt klar Japonya, Singapur ve Malezya ziyaretinde 22 milyar dolarl k yat r mla alakal en ufak bir tereddüt görmediklerini vurgulad. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaflacaksa bunun en büyük girdisinin enerjide olaca n vurgulayan Y ld z, bu çerçevede, yerli kaynaklar ve enerjiye iliflkin s n rlar gelifltirmeye çal flt klar n, Kuzey Irak'la ilgili tart flmalar n da bu çerçevede de erlendirilmesi gerekti ini söyledi. Bakan Y ld z, Türkiye'nin kendi kaynaklar - na ulaflmayla alakal projeleri gelifltirece ini, gelecek ay, son derece önemli bulduklar bir giriflimin sonuçlanaca n umduklar n ve Türkiye'nin yerli kaynaklar n n artaca n kaydetti. (AA)

7 7 EKONOMI 25 Ocak 2014 Cumartesi Parlat lan pirinç ZARAR veriyor UfiAK- Uflak Ticaret Borsas (UTB) Baflkan Mustafa Sezer, pirincin parlat lmas nedeniyle besin de erinin düfltü ünü ve her y l ülke ekonomisinin 30 milyon dolar zarar etti ini iddia etti. Sezer, gazetecilere yapt aç klamada pirincin piyasaya sürülmeden önce sadece görünümü için parlat lmas n n yanl fl oldu unu öne sürdü. Pirincin parlat lmas s ras nda insan sa l na faydal birçok vitaminin yok oldu unu söyleyen Sezer, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n bir tebli ile uygulaman n önüne geçebilece ini dile getirdi. Bakanl n geçen y l ekmeklik unda yapt tebli de iflikli inin benzerini pirinçte de uygulamas gerekti ini belirten Sezer, "Geçti imiz y l ekmekteki kepek oran n n düzenlenmesi ile ilgili bir tebli i uygulamaya kondu. Tebli ile ekmeklik un üretiminde undaki kepek oran art r larak, gelecek nesillerin daha sa l kl beslenebilmesi amaçland. Ayn flekilde pirinçte de benzer bir uygulama yap lmal " dedi. Pirinç üretiminde taneleri parlatma ifllemi sebebi ile her y l 30 milyon dolarl k zarar olufltu unu kaydeden Sezer, flöyle konufltu: " Pirinç taneleri yani çeltik, kavuzlar ndan ç kart larak parlat l yor ve beyaz renkli pirinç taneleri elde ediliyor. Tanelerin görünümünü düzeltmek amac yla yap lan parlatma ifllemi, asl nda ürünün besleyici de erinin büyük ölçüde yitirilmesine neden oluyor. Çünkü bu ifllem s ras nda tanelerin yüzeyini çevreleyen protein, ya, B1 vitamini, nikotinik asit, B2 vitamini, demir ve kalsiyumca zengin d fl katman kayboluyor. Geriye yaln zca niflastas zengin bir ürün kal yor. Oysaki kepek oran art r lm fl pirinç bütün bu riskleri ortadan kald raca gibi sa l kl nesiller yetiflmesinde katk l olacakt r. (AA) ÖTV art fl otomotiv ihracat n art racak KOCAEL - Dudaro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen y l Türkiye'de oldu u gibi dünyada da ekonomik zorluklar yafland n kaydederek, sektörün rakamlar baz nda beklenenden çok farkl bir y l geçirmedi ini söyledi. Geçen y l 1 milyon 126 bin araç üretildi ini an msatan Dudaro lu, Türkiye'nin dünya üretiminde 15'inci, AB üretiminde ise 5'inci oldu unu aktard. Dudaro lu, iç pazarda otomotiv sektörünün a r ticari araç pazar yla 893 bin adet seviyesini gördü ünü ifade ederek, "Bu y l da son 8 y ld r oldu u gibi yüzümüzü güldüren en önemli konu, ihracat flampiyonlu umuzdu. Geçen y l bir önceki y la göre 11,8'lik art fl sa layarak 21 milyar 305 milyon dolar ihracatla tamamlad k. Ülke ihracat ndaki pay m z ise yüzde 14 seviyesinde gerçekleflti. Buna ra men, ne yaz k ki 24 milyar 730 milyon dolarla rekor k rd m z 2008 de erlerinin alt nda seyir izledik" fleklinde konufltu ihracat hedeflerine ulaflmak için sektörün önünün serbest ticaret anlaflmalar yla aç lmas gerekti ine dikkati çeken Dudaro lu, son dönemdeki ÖTV art fl n n sektörü etkiledi ini vurgulad. Dudaro lu, pazar n talep yap s n olumsuz etkileyen istikrars z vergi de iflikliklerinin talebi daraltan olumsuz geliflme oldu unu savundu. Dudaro lu, flunlar anlatt : " ç pazardaki büyümeden ithalat yerine yerli üretimin faydalanabilmesini sa lamak için yerli araç kullan m n n desteklendi i bir hükümet ve yerel yönetim politikas n n uygulanmas gerekmektedir. Bask alt nda tutulan iç pazara yeni yabanc yat r mlar n gelmesini bekleyemeyiz. Biz her ortamda, sadece üretim yapman n yeterli olmad n dile getirmeye devam ediyoruz. Rekabetçili imizi art rmam z, d fla aç lmam z ve mutlaka Ar- Ge'ye yapt m z yat r mlar art rmam z gerekiyor. 2014'te sektörümüzün ihracat rakam n n 21,5 milyar dolar seviyesinde olmas öngörülmektedir ancak özellikle ÖTV art fl yla yaflanabilecek olumsuzluklar en aza indirmek için firmalar m z n ihracata yönelmesi söz konusu olacakt r. Bu da öngörülen rakamlar n üzerinde ihracat n gerçekleflmesini sa layabilecektir." Dudaro lu, TAYSAD olarak yurt içi ve d fl nda üniversite ve enstitülerle iflbirli i yapt klar n anlatarak, "Amac m z, sektörün marka de erini öne ç kararak tedarikçiler aras ndan küresel markalar n ç kmas na ve otomotiv tedarik sanayisinin marka de eri, katma de eri, rekabet gücü yüksek, öncü sektör olmas na destek olmaktad r" diye konufltu. Son y llardaki ad mlarla Ar-Ge merkezlerinde önemli geliflmeler yafland na de inen Dudaro lu, Türkiye'deki 147 Ar- Ge merkezinin 47'sinin TAYSAD üyelerinden olufltu unu aktard. Dudaro lu, flöyle devam etti: "Bu merkezlerimizin yetkinliklerinin art r lmas yla bir süre sonra, d flar ya hizmet satar hale dönüflmesini arzu ediyoruz. Amac m z, üniversite-sanayi iflbirli iyle topyekun Ar-Ge seferberli i bafllatmak ve baflar l çal flmalar ihraç etmektir. Özellikle, Ar-Ge merkezlerinin çal flan say s - n n eflde er 30 kifliye düflürülmesiyle sunulan desteklerin daha ulafl labilir hale gelmesi söz konusu olacakt r. Böylece, ölçek olarak küçük ama geliflime aç k firmalar m z n yetkinliklerinin artmas, uluslararas boyutta ilerlemesi kolaylaflacakt r. Öte yandan firmalar m z n gelecekte Ar- Ge'yi, bugün yayg n flekilde kulland klar süreç gelifltirmekten ziyade, ürün gelifltirmek ve bir sonraki ad mda katma de eri yüksek ürünlerin araflt r lmas na yönelmek olarak ele almas da önem arz etmektedir." Kurlardaki dalgalanman n maliyet art fllar na neden oldu una iflaret eden Dudaro lu, "Kur art fllar n n enflasyonu da art c etkisiyle iflçilik ücretlerinin de etkilenmesi söz konusu olacakt r. Tedarik sanayicileri olarak dengeli ve enflasyonla uyumlu kur beklentisi içerisindeyiz" ifadesini kulland. (AA) 2013, ithal oto y l oldu ADANA- MUZAFFER ÇA LIYANER - Geçen y l sat lan 664 bin 655 otomobilden 517 bin 527'sini ithal marka oluflturdu. Otomotiv Distribütörleri Derne i'nin haz rlad rapora göre, 2011'de 593 bin 519 olan otomobil sat fl, geçen y l 664 bin 655'e yükseldi. 2012'de ise 556 bin 280 otomobil al c bulmufltu. Geçen y l otomobil sat fllar nda tüketicinin tercihi yerli üretim otomobillerden çok ithal markalardan yana oldu. Y l içinde gerçekleflen 664 bin 655 sat fl n 517 bin 527'sini ithal, 147 bin 128'ini yerli marka otomobiller oluflturdu. Rakamlara göre y l içinde sat lan her 3 otomobilden 2'sinde ithal markalar tercih edildi. Hafif ticari araç pazar nda ise otomobilin tersi durum yafland. Geçen y l sat lan 188 bin 723 hafif ticari araçtan 98 bin 778'ini yerli, 89 bin 945'ini ithal marka oluflturdu. 2013'te hafif ticari araç sat fl, önceki y la göre yüzde 14,79 azald. Geçen y l otomobil ve hafif ticari araçta en çok sat fl 129 bin 718 ile aral kta, en az sat fl ise 35 bin 523 ile ocakta gerçekleflti. (AA) Tafl t Araçlar Yan Sanayicileri Derne i (TAYSAD) Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Dudaro lu, bu y l otomotiv sektöründe 21,5 milyar dolar seviyesinde ihracat öngörüldü- ünü belirterek, "Özellikle ÖTV art fl yla yaflanabilecek olumsuzluklar en aza indirmek için firmalar m - z n ihracata yönelmesi söz konusu olacakt r. Bu da öngörülen rakamlar n üzerinde ihracat n gerçekleflmesini sa layabilecektir" dedi Kurdaki yükselme ihracat etkileyecek STANBUL - ZEYNEP DUYAR - Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, kurlardaki art fl n ihracat üzerindeki etkisini k sa vadede görebilmenin mümkün olmad n belirterek, " hracat genelde 3-6 ayl k siparifller üzerine ilerliyor. Bu yüzden rekabetçi kurun etkisi bu y l n ilk çeyre inden itibaren görülebilir" dedi. AA muhabirine konuya iliflkin aç klamalarda bulunan Büyükekfli, döviz kurlar nda yaflanan son geliflmelere, dolar n ve avronun TL karfl s nda tarihi yüksek seviyelere ulaflmas na iliflkin görüfllerini de paylaflt. Büyükekfli, iç ve d fl piyasada geliflen olaylar n etkisiyle piyasalarda dalgalanman n artt n ancak piyasalarda yaflanan bu dalgalanmalar dönemsel olarak de erlendirdiklerini belirtti. Kurdaki istikrar tekrar sa lamak için gerekli önlemlerin al naca na de inen Büyükekfli, genel risk alg s n n düflmesiyle yat r mc lar n daha uzun vadeli al m-sat m yapmaya bafllayaca na inand klar n söyledi. Büyükekfli, ihracatç lar olarak kur seviyesinden çok rekabetçi seviyelerde istikrarl seyreden kuru daha önemli gördüklerini dile getirerek, flunlar kaydetti: "O yüzden dengeli kur talebimizi her f rsatta yineliyoruz. Çünkü kurlar n çok fazla yükselmesi demek, önce enerji maliyetlerinin, sonra enflasyonun ve dolay s yla tüm girdi maliyetlerinin artmas anlam na geliyor. Di er taraftan kurlar yükseldi inde, yurtd fl ndan fiyat düflürme bask s oluyor. Dolay s yla yüksek kurlar, ihracatç lar m z için do rudan avantaj sa lam yor. O yüzden ihracatç lar m za, kendilerini belli bir kur seviyesinde güvende hissediyorlarsa döviz gelirlerini bu seviyelerden mutlaka hedge etmelerini tavsiye ediyoruz." Mehmet Büyükekfli, kurlardaki art fl n ihracat üzerindeki etkisini k sa vadede görebilmenin mümkün olmad n n alt n çizerek, ihracat n genelde 3-6 ayl k siparifller üzerine ilerledi i, bu yüzden rekabetçi kur etkisinin bu y l n ilk çeyre inden itibaren görülebilece i bilgisini verdi. Bu durumun do rudan olumlu ya da olumsuz etkisinden bahsetmenin mümkün olmad n belirten Büyükekfli, neticede kurlar art fl gösterdi inde, d flardan al m yapan firmalardan birim fiyat konusunda bask lar da gelebildi ine iflaret etti. Büyükekfli, 2023 y l nda 500 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaflabilmek için ihracatç lardan, ihracatç birliklerine, devletin yurt içindeki kurumlar ndan, yurtd fl ndaki kurumlar na kadar büyük bir tak m çal flmas na ihtiyaç oldu unu dile getirerek, ihracat daha fazla katma de erli hale getirmek gerekti ini söyledi. Yüksek katma de erin 4 önemli bileflenini, "Ar- Ge", "inovasyon", "tasar m" ve "markalaflma" fleklinde s ralayan Büyükekfli, flunlar kaydetti: " hracatç sektörlerimiz inovasyon, Ar-Ge, tasar m ve markalaflma konusunda hayli yüksek bir fark ndal k düzeyine ulaflt. Bu noktada ekonomi yönetimimizden bu 4 bilefleni ve ihracat m z n üretimden finansmana, sat fltan pazarlamaya her aflamay desteklenmesini istiyoruz. Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine yap lan harcamalar n art r lmas n istiyoruz. Üniversite-sanayi iflbirli inin daha etkin hale getirilmesi noktas nda devletimizden destek bekliyoruz. Çeflitli ülkelerin Ar-Ge ve inovasyon teflviklerine göz att m zda ilk 20 ekonomi ve geliflmekte olan önemli ekonomilerin Ar-Ge, inovasyon ve ürün gelifltirme teflviklerine a rl k verdi ini gözlemliyoruz. Belli sektörlere ve nitelikli ürün gruplar na odaklanan teflvik mekanizmalar n n ülkemizde de a rl k kazanmas n istiyoruz." Mehmet Büyükekfli, ihracatç kurlarda hangi seviyeleri rekabetçi olarak gördü üne iliflkin ise hracatç Birliklerin 2014 döviz kuru beklentilerinin, dolar kurunda 2,12, avroda 2,80, paritede ise 1,32 düzeyi oldu unu aktard. Kurlar yükseldi inde, yurtd fl ndan fiyat düflürme bask s n n geldi ini yineleyen Büyükekfli, dolay s yla yüksek kurlar n, ihracatç lar için do rudan bir avantaj sa lamad n, tam tersine kurdaki dalgalanman n, ani yükselifl ve düflüfllerin, fiyatlama dengesini olumsuz etkiledi ini sözlerine ekledi. (AA)

8 8 25 Ocak 2014 Cumartesi Aylin DEM RHAN Tiyatro Mart "perde" diyecek STANBUL - Güzin-Erdal ve Zeynep Özya c lar taraf ndan hayata geçirilen aile tiyatrosu Tiyatro Mart, 28 Ocak'ta perdelerini ilk kez "Uçlar" oyunu ile açacak. Tiyatro Mart 'dan yap lan aç klamaya göre, tiyatronun ilk oyunu, Zeynep Özya c lar' n baflrolünü oynayaca William Mastrosimone'un yazd "Uçlar" olacak. Oyun, Befliktafl Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da bafllayacak. Kad na fliddet, tecavüz ve tatmin etmeyen cezalar karfl s nda kad n n çaresizli ini konu alan ve 16 yafl s n r olan, Y ld r m Fikret Ura ' n yönetmenli ini üstlendi i oyunda, Ayd n fientürk, Bahar Çebi ve Simge Defne rol alacak. Aç klamada görüfllerine yer verilen Zeynep Özya c lar, Tiyatro Mart 'n n perdelerini açacak olmas dolay s yla heyecanl oldu unu belirtti. Her zaman tiyatro yapmak istedi ini, "Tiyatro Mart " bir hayalinin gerçekleflece ini ifade eden Özya c lar, "Mart lar, denizin sokak çocuklar d r. Bizler de hep çocuk kalmay seçen tiyatro oyuncular y z. Bu, isim konusunda çok belirleyici oldu benim için ama özellikle bir yerde okudu um 'F rt nan n fliddeti ne olursa olsun, mart sevdi i denizden asla vazgeçmez' sözü en belirleyici fleydi. Çünkü bizler de hayatta ve mesle imizde ters giden her fleye ra men afl k oldu umuz isten vazgeçmiyoruz" ifadelerini kulland. (A.A) Korsan kitap sektörü geçen y l geriledi STANBUL - Türkiye'de korsan kitap sektörü, geçen y l gerileme gösterdi. Türkiye Bas m Yay n Meslek Birli i'nden yap lan aç klamaya göre, kitap üretiminin 2013'te yüzde 12'lik art flla 536 milyona ulaflt yay nc l k sektöründe, korsanla mücadele cephesinden "iyi haberler" geldi. Her y l katlanarak artan yasa d fl sektör ilk kez geriledi. Özellikle k y fleridindeki turistik illerde korsan kitap sat fl yok denecek kadar azal rken, kitabevleri "Korsan satm yoruz" tabelalar ast. Türkiye genelinde 18 ilde, 2013 boyunca gerçeklefltirilen operasyonlarda piyasa de eri onlarca milyon lira olan, yüzbinlerce korsan kitap ve materyali ele geçirildi. Nazan Bekiro lu, skender Pala, Elif fiafak, Mustafa Arma an, lber Ortayl, Ahmet Batman, Ahmet Ümit, U ur Koflar, Kahraman Tazeo lu, Cemalnur Sargut, Sinan Ya mur, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanp nar, Canan Karatay ve Ayfle Kulin, geçen y l n en çok korsan kitab ele geçirilen yazarlar aras nda yer ald. stanbul, Adana, Amasya, Bal kesir, Bolu, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kahramanmarafl, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mardin, Rize, fianl urfa ve Tokat gibi illerde, polis ve jandarmayla toplam 121 matbaa, depo ve ifl yerine bask nlar düzenlendi. Türkiye Bas m Yay n Meslek Birli i, stanbul Güvenlik fiube ekipleriyle yapt çal flmalar sonunda stanbul'da 26 büyük matbaa ve 5 depo bask n gerçeklefltirdi. Bask nlarda 74 matbaa makinesi, 879 aydinger, 4 bin 443 metal levha, 1 milyon 256 bin 440 kitap formas, 277 bin 600 kapak, 226 bin 190 korsan kitap ele geçirildi. Fotokopi yoluyla yap lan korsan faaliyetlere iliflkin stanbul, Kayseri, Manisa, Kahramanmarafl ve Bolu'da 26 adrese düzenlenen bask nlarda 23 bilgisayar hard diski, 7 harici disk, 4 usb flash bellek ve 6 bin 173 sayfa fotokopi eser ele geçirildi. Türkiye'de korsanc lara karfl aç lan davalarda 2013'te toplam 230 mahkeme, 90 savc l k dosyas na müdahil olan Türkiye Bas m Yay n Meslek Birli i, dijital korsanl k yapan 95 internet sitesinin korsan kitap yay n na son verdirdi. (A.A) Hollywood un en kötlerine verilen Razzie Ödülleri adaylar belli oldu ANKARA - Çocukluk arkadafllar n n tekrar bir araya gelmesini konu alan ve 247 milyon dolar gifle has lat elde eden komedi filmi, en kötü film, en kötü yönetmen ve en kötü senaryo dahil 8 dalda Razzie ödüllerine aday gösterildi. 2010'da gösterime giren ilk filmin devam niteli inde olan "Grown Ups 2"nun senaryosunu yazan, Chris Rock, Rob Schneider ve David Spade ile baflrolünü paylaflan Sandler, bir kez daha en kötü erkek oyuncu dal nda aday oldu. Sandler, 2012'de "Jack and Jill" filmi ile "Ahududu Ödülleri"nin hepsini kazanarak k r lmas güç bir rekora imza atm flt. Filmde hem aile babas Jack'i hem de Jack'in belal ikiz k zkardefli Jill'i canland ran Sandler, en kötü erkek ve en kötü kad n oyuncu ödüllerinin yan s ra en kötü çift ve en kötü senaryo yazar ödüllerine de lay k görülmüfltü. 74 milyon gifle geliri getiren film, Razzie'nin 32 y ll k tarihinde bütün ödülleri toplayan tek film olmufltu. 47 yafl ndaki Sandler, geçen y l da "That's My Boy" filmi ile en kötü erkek oyuncu ödülünü kimselere b rakmam flt. Will Smith'in o lu Jaden ile oynad "After Earth" ise 6 dalda aday gösterildi. Razzie ödülleri, 1980'den bu yana Sinema Sanatlar ve Bilimleri Akademisi taraf ndan verilen Oscar STANBUL - Heykelt rafl Mehmet Aksoy taraf ndan yap lan ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü heykeli, ünlü flairin 112. do um gününde Sanatç lar Park nda aç ld. Heykelt rafl Mehmet Aksoy taraf ndan yap lan " ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü" heykeli, ünlü flairin 112. do um gününde Akatlar'daki Sanatç lar Park 'nda aç ld. Befliktafl Belediyesi ile Naz m Hikmet Vakf taraf ndan yapt r lan heykelin aç l fl töreninde konuflan Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, Naz m Hikmet'in, ça lara s mayan önemli bir flair oldu unu söyledi. Befliktafl Belediyesi olarak kültür ve sanata önem verdiklerini belirten Ünal, "Naz m Hikmet usta, hep bizi beslemeye, inançlar m z tazelemeye ödüllerine alternatif olarak y l n en kötü filmlerine veriliyor. Oscar ödül töreninden bir gün önce 1 Mart'ta sahiplerini bulacak Ahududu Ödülleri adaylar flöyle: En Kötü Devam ve Yeniden Çekilen Film: "A Good Day to Die", "Hard Battle of the Year", "G.I. Joe: Retaliation", "Grown Ups 2", "Grudge Match", "The Hangover Part III", "Machete Kills", "Scary Movie 5", "Texas Chainsaw 3D", "The Lone Ranger", "The Secret Life of Walter Mitty", "The Smurfs 2" En Kötü Senaryo: "A Madea Christmas", "After Earth", "Escape Plan", "Grown Ups 2", "Homefront", "Inappropriate Comedy", "Machete Kills", "Movie 43", "Paranoia", "Scary Movie 5", "The Big Wedding Day", "The Call", Adam Sandler'in Türkiye'de "Büyükler" ad yla gösterime giren "Grown Ups" serisinin ikinci filmi, Amerikan sinemas n n "en kötülerine" verilen "Ahududu Ödülleri"ne (Razzie Awards) damgas n vurdu. "The Host", "The Lone Ranger", "The Secret Life of Walter Mitty" En Kötü Yönetmen: Carl Rinsch - 47 Ronin, John Moore - A Good Day to Die Hard, M. Night Shyamalan - ve gelecek umutlar m z diri tutmaya yard mc oldu. Onun varl na, de erli usta Aksoy'un elinde yontulan bir arma an hediye etmeyi borç bildik. ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü heykeli, büyük ustan n 112. do um gününe yetiflsin istedik. Böylelikle onun y llarca içini kavuran memleket özlemini stanbullu yurttafllar m zla yeniden paylaflal m ve insanca özleme ortakl k ve tan kl k edelim istedik. Bu heykel buraya çok yak flacak" diye konufltu. Heykelt rafl Mehmet Aksoy da törende Yaflar Kemal ile buluflman n mutlulu unu yaflad n dile getirdi. Aksoy, heykelin yeri için Befliktafl Belediyesi ile konufltuklar n, Sanatç lar Park 'n belirlediklerini ve heykeli buraya yerlefltirdiklerini söyledi. After Earth, Courtney Solomon - Getaway, Dennis Dugan - Grown Ups 2, Vince Offer - Inappropriate Comedy, Movie 43'ü yöneten 13 kifli, Robert Luketic - Paranoia, Malcolm D. Lee ve David Zucker - Scary Movie 5, Tyler Perry - Temptation ve A Madea Christmas, Justin Zackham - The Big Wedding, Andrew Niccol - The Host, Gore Verbinski - The Lone Ranger", Ben Stiller En Kötü Yard mc Kad n Oyuncu: Salma Hayak, Winona Ryder, Kate Bosworth, Lady Gaga, Sofia Vergara, Kate Winslet, Lindsay Lohan, Kim Kardashian, Katherine Heigl, Diane Keaton, Susan Sarandon, Abigail Breslin, Helena Bonham Carter, Shirley MacLaine En Kötü Yard mc Erkek Oyuncu: Larry the Cable Guy, Will Smith, Chris Brown, Taylor Lautner, David Spade, Nick Swardson, James Franco, Rob Schneider, Mel Gibson, Charlie Sheen, Harrison Ford, Ben Affleck, William Fichtner, Tom Wilkinson, Armie Hammer (A.A) Naz m Hikmet'e "Hocam" dedi ini kaydeden Aksoy, "Naz m, 'Sanat m bir aynad r, oraya bakanlar kendilerini görsünler' diyor. Bütün mesele bu. Biz iyiyi, do ruyu, güzeli yapmaya devam edece iz. Sanata 'evet' diyece iz. Kars'taki insanl k an t n da tekrar oraya dikmek istiyorum ve dikece im" dedi. Aksoy, aç l fl yap lan heykelin, Asya ile Avrupa'y birlefltiren bir kültür köprüsü oldu unu belirterek, flöyle devam etti: "Dünyaya bu co rafya üzerinden insan manzaralar m z n sesini, ac s n ve sevgisini duyuran flairimiz, evrensele bu co rafyadan bir kap açt. Heykel iki senelik çal flman n ürünüdür. 3 parçadan olufluyor. 70 ton Afyon mermeri kulland k, bu 35 tona düfltü. Bo az' n iki SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) yakas ndan yükselen iki parça ortada birlefliyor. Bir kula Asya'da, gözü Avrupa'da gibi, saçlar denizle kar fl yor, stanbul'la bulufluyor. Ortadan geçen deniz bir bo az an msat yor. Bu deniz akan sudur ve kir tutmayacakt r." Bütün dünyan n Türkiye'yi ve Naz m' tan d n vurgulayan Aksoy, "Naz m gerçekten evrensel bir flairdir. Dünyan n neresinde olursa olsun, hangi rktan olursa olsun insanlar n ac lar n her zaman paylaflm flt r" dedi. ki Osmanc k fliiri Çorum ilimize ba l, Osmanc k ilçesinde haftal k olarak Günyüzü gören, Osmanc k Gazetesinde yeralan de iflik makaleler ve haberler dikkat çekiyor. 165 ve 167 say - l Osmanc k Gazetesindeki köflesinde Abdullah Keskin, Sakin Karakafl ve Mahir Odabafl imzal Osmanc k fliirlerinden örnekler verdi. Sakin Karakafl n Osmanc k a gel adl bafll kl fliiri 9 ayr dörtlükten meydana geliyor. Bu fliirin iki dörtlü ü flöyle: Çamp nar n yaylas n görmek için Türkiyem in incisi Osmanc k a gel. Yol boyunca gelincik dermek için, Karadeniz güzeli, Osmanc k a gel. Osmanc k n dü ünleri bir baflka olur, Dü ün evine döner, tezgah kurulur, Döner ve ayran, pilav üstü sunulur, Dü ünler dernek için, Osmanc k a gel. Ve Mahir Odabafl imzal, bir baflka Osmanc k fliiri. Sekiz ayr dörtlükten meydana geliyor. Abdullah Keskin in köflesinde Çorum un incisi Osmanc k bafll kl verilen fliirden de iki dörtlük nakledelim. Oturdum sahile, seyreyledim flehri, Obruk Baraj çok de ifltirmifl nehri Sivrisinekte gitmifl, çekiliyor kahr, Çorum un incisi Osmanc k. Irmak kenarlar bir güzel flenlenmifl, Sahile Muhsin Yaz c o lu park denmifl, lçe art k makus tahilini yenmifl, Çorum un incisi Osmanc k. Osmanc k Gazetesi yöneticileriyle, Abdullah Keskin do ru bir yay n tercihi yap - yorlar. Tebriklerimi sunuyorum efendim. ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü heykeli törenle aç ld Bir gazetecinin, Kars'taki insanl k an t na iliflkin sorusu üzerine de Aksoy, konuyla ilgili olarak Avrupa nsan Haklar Mahkemesi'ne baflvurdu unu söyledi. Davay kazanaca n düflündü ünü kaydeden Aksoy, "Çünkü biz illegal hiçbir fley yapmad k. Bo az toklu una heykel yapmaya çal flt k. O heykeli inflallah tekrar dikeriz. Çünkü mahkemenin bu heykelin y k m n sa layacak hiçbir karar yok asl nda" diye konufltu. (A.A)

9 25 Ocak 2014 Cumartesi 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-16 Arkadafl! Yurduma alçaklar u ratma sak n, m sra nda Nam k Kemal in Deli Hikmet le müfltereken yazd Vatan Mersiyesi nin Deli Hikmet e ait olan flu m sralar ndan etkilenmeler ve izler vard r: Ey vatan genç idin eyvah tükendin bittin Bizi alçaklara, hainlere muhtaç ettin Bunca öksüzlerini kimlere koydun gittin Deli Hikmet, vatan n alçaklar taraf ndan iflgalinden duydu u üzüntüyü dile getiriyordu. Âkif ise vatan m z n alçaklara teslim edilmemesi gerekti ini vurguluyor. Âkif in yukar daki m sra nda alçaklar n yurdumuza neden u rat lmamas gerekti ini gösteren bir örnek olay Hasan Basri Çantay bir yaz s nda flöyle anlat r: Düflman n en çok hedef-i taarruzu (sald r hedefi) namuslu, dindar, münevver (ayd n) erkeklerle kad nlard r. Bunlara îkâ' ettikleri (dayand rd klar ) flenâyi' (kötü ifller) pek elîmdir (elem vericidir). Geçenlerde bize verilen bir habere göre Erdek dahilinde bulunan slâm eflraf (önde gelen Müslümanlar) tamamen toplatt r larak Yunanl lara istinad YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n ve Erkek Manzaralar 8 Sa r, dilsiz, dinlemekten, konuflmaktan aciz, bak lmas yasaklanan kör bir kad nd O; zoraki yafl yordu, yüzünde bez inli in sis yüklü bulutlar. Müvekkilim yan nda getirmiflti; O nu. Zindanlara atm flt s rr n ama vakti gelmifl ve s r,ç km flt d flar ; geçici temizlik görevlisi olarak bafllad Kurumda; telefon konuflmalar ndan anlafl l nca kocas n n üstüne evlendi i ve kumas oldu u, ayn birimde çal flan 2 boflanm fl kad n O na destek olarak kadrolu olmas n sa lam fllard S k nt l bir kad nd,ba r nda bir ok vard sürekli kanayan. ki o lu do mufltu O nun çoktan; kocas ; baflkas ile evli olan ve 2 çocu u ile eflini b rak p Ona kaçan; kumas n getirdi inde. Çocuklar küçüktü; gene de ailesinin yan na gitmifl ve 6 ay dönmemiflti. Lakin sonra kabullenmifl ve altl üstlü yaflant ya devam etmifllerdi. Kuman n da bir o lu olmufltu;resmi nikah olmad ndan do an yeni çoçuk da O nun o lu gözüküyordu. Y llarca devam etmifllerdi katlanmaya kötülü e; 2 kad n sessizce. Kocalar n n hem gece hayat vard hem de alkol kullan yordu; 2.Kad n geldikten sonra ilkini ve ondan olan çocuklar dövmeyi azaltm fl ikinciyi ve ondan olan o lunu daha çok döver olmufltu O nun 2 o lu büyümüfl ve 5-6 y ld r çal fl yorlard, kuman n o lu ise hala lisede okuyordu. Kocas ; hem o ullar n n hemde onun paras n maafl yatar yatmaz al yordu. Eve kocayla beraber 4 maafl girer olmufltu 2 ev al nm flt bu parayla 3. eve banka ipote iyle girilmifl hem o ullar hem de kendisi bankaya borçland r lm flt Bu arada peydahlanm flt 3. kad n; evliydi bu kad n 2.gelen kad n gibi, fark ise evlilik esnas nda edinilen mallar n üstüne yap lm fl olmas yd. 2 ev vard halihaz rda bu kad n n üstünde ve ipler elindeydi kocas korkuyordu ondan,fliflirilmifl kötülük balonundan. fiart koflmufltu bu kad n adama evlilik için ilk kar s nda eden (s rt n dayayan) yerli Rumlar taraf ndan a zlar na "de nek"ten birer "gem" vurulmufltur. Bunlar düflürmeksizin t pk köpekler gibi ba rmalar, havlamalar teklif edilmifl, de nekler düfltü ü hâlde süngülenecekleri de söylenmifltir. A zlar ndan de ne i düflüren bedbahtlar fi'l-hakika (gerçekte) dipçik lerle darb u cerh olunmufllard r (dövülüp yaralanm fllard r). Yine Erdek'te on befl yafl nda... isminde bir efendinin cebren (zorla) namusuna taarruz edilmifl (satafl lm fl), zavall çocuk bilahare (daha sonra) ölüm döfle ine düflmüfltür. Bu ve emsali (benzeri) fecâyi (facialar, trajik olaylar) yaln z garb cephesine (Bat bölgesine) mahsus de ildir. Trak ya'da, Adana taraflar nda ve daha do rusu çoktan beri küffar n (kâfirlerin) tahakküm (bask s ) ve esareti alt nda inleyen di er bütün diyar- mazlûme-i slâm'da (mazlum müslümanlar n yaflad bölgelerde) dahi muhtelif eflkâlde (de iflik flekillerde) el-yevm (bugün) icra ve tatbik olunmaktad r (uygulanmaktad r). Binaenaleyh (dolay s yla) cihan n (dünyan n) her yerindeki slâm evlatlar (çocuklar ) t pk ayet-i kerîmede tasavvur buyuruldu u (anlat ld ) gibi gece-gündüz ve feryad u istimdâd edüp (inleyip medet isteyip) durmaktad rlar. Hayâs zca ak n, emperyalist bat l lar n son haçl sald r s d r. Hayas zca yani utanmadan, namussuzca, Allah korkusu ve günahtan kaç nma duygusu olmadan yap lan bir sald rganl kt r. boflanmas n ve maliki oldu u evlerden birisini üzerine yapmas n Kumas na al flm flt, çileli hayat na da, birleflmifllerdi 2. kad nla; mutsuzluk ve korku besliyordu onlar ama flimdi 3.kad n nefes yollar n temelli t kayacakt, zor bela ald klar nefes yetmez olacakt Hayatta olmak bir tehlike,düflünmek bir günah,karn n doyurmaksa bir mucizeydi bu kad n için,maafl vard oysa üstelik 2 o lununda. Dayanamad m ve hadi sen maafl veriyosun kocana, o ullar na niye verdiriyosun biri 23 di eri 21 yafl nda, hiç mi ihtiyac olmaz bunlar n genç adamlar gezmek giymek istemezler mi? Kendini boflvermiflsin, eyvallah çocuklar n,onlar niye korumazs n diye sordum. Bizim iyili imize al yor paralar ev al yordu birlefltiriyorduk hepsini dedi. Yaa, iyili inize alm fl evleri,ondan evler senin ya da çocuklar n de il,kendisinin üzerinde, baflka kad n bundan sulanm fl belli dedim Miskin kedinin tekiydi koca üstelik bir gözünü kör etmifllerdi bir kavga esnas nda iki kad n biri evde di eri d flar da çal flarak kanatland r yorlard O nu. Y llar önce kuma geldi inde gitti i yerden gelmese, boflansa, flimdi sahip oldugu imkanlar n ayn s na sahip olacakt oysa. 2 o lunun ve kendi eme inin üzerinden al nan evler, her an sat labilirdi, tedbir konulup sat fl n engellenmesi gerekti; Bana boflanma davas açmak için gelmiflti güya,açamazd ama cesareti yoktu, bekleyecekti O; kurtulmak için ölmeyi ya da kocas n n ölmesini, al flk n de ildi çünkü yaflamak ve yaflatmak için savaflmaya Güvercinin gagas n yavrusuyla birlefltirmesinin nedeni onu öpmek de ildi; kursa ndaki özsuyla onu beslemekti, bilgisiz, karars z, körükörüne itaatkar, yaflam deneyimi ve cesareti olmayan hayalet kad nlar; para da kazansalar güvercin kadar olam yor,çocuklar na; onun kadar kanat geremiyorlard GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Çorum ilinin bir ilçesi. 2. Köpek. Bale yapan kad n sanatç. 3. Bölük, k s m, klik. Yavru, çocuk. 4. Bir renk. Kufllarda uçma organ. 5. Kokmufl hayvan ölüsü. Ekmek, nimet. talya da bir rmak. 6. Güzel koku. Aylardan biri. 7. Mentefle. Tümör. 8. Para ya da evrak tafl maya yarayan deri veya kumafltan yap lm fl kap. Tafl dibek. 9. Seciye, karakter. Sermaye, kapital. 10. Art arda gelen seslerin kula rahats z etmesi. 11. Hindistan da yetiflen bir a aç türü. Yumurtan n bir bölümü. 12. ki ve daha çok katl ev. Bütün, tüm. 13. Difli s r. At yavrusu. 14. Lezzet. Teras. 15. Tane. Mikroskop cam. 16. Tanr bilimi. 17. Bildirme yaz s, mesaj. Evrensel al c kan grubu. 18. Çabuk ve kolay kavrayan. Topluluk, cemaat. 19. Yabani hayvan bar na. Bir tür mürekkep bal. 20. Alt n. Nikelin simgesi. Çocuk sahibi olmufl kad n. Yukar dan afla ya: 1. Eskiflehir ilinin bir ilçesi. Yanl fll k, yan lg. Sevgide üstün tutulan. 2. Yafta. ri taneli bezelye. Baya, s radan. Arapçada birinci tekil flah s. 3. Bir ilimiz. Kalite. 4. Horoz, hindi gibi hayvanlar n bafllar n n üzerindeki k rm z et parças. Kabul etmeyerek geri çevirme. Nispet. Eski dilde asma, yukar kald rma. 5. Tarlaya at lan tohumu örtmek için gezdirilen, a açtan genifl araç. Zay fl k, bitkinlik, düflkünlük. Helyumun simgesi. ki tarla aras ndaki s n r. 6. Topra n nemi, slakl k. Kokulu bir bitki. Hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Nitelikli. 7. Cehennem bekçisi. Bir fley yapmada gösterilen ustal k. Eski dilde koku, güzel koku. 8. Ürik asidin tuzu. Finlandiya ya verilen di er bir ad. Tayin. Dolayl anlatma. 9. Vilayet. Bir tür kal n üst giyecek. Gaye, erek, maksat. Ya ma, çapul. 10. Kokulu tohumu rak yap m nda kullan lan bir bitki. Haberci. Özel gezinti gemisi. Radyumun simgesi. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 25 Uzman Diyetisyen P nar Kural Enç, so uyan havalarla birlikte artan hastal k riskine yakalanmamak için sa l kl beslenmenin büyük önem tafl d n söyledi. Kural, k fl n hastal k riskine karfl sa l k deposu ifllevi gören yeflil mercimek, bulgur ve tarhana tüketmenin çok önemli oldu unu söyledi. STANBUL - Beslenme Uzman P nar Kural Enç, so- uyan havalarla birlikte artan hastal klara karfl sa l kl beslenmeyle ilgili bilgiler verdi. Yeflil mercime in vitamin bak m ndan zengin oldu unu söyleyen Kural, Yeflil mercimek protein, kalsiyum, demir, sodyum, A-B1-B2 vitamini ve yüksek oranda folik asit içerir. D fl k sm nda çözünebilen ve çözünemeyen posa, iç k sm nda niflasta ve protein bulunur. Ya içeri i oldukça düflüktür ve ço unlu- u doymam fl ya asitlerinden oluflmaktad r. Yeflil mercimek kolesterol içermez. çerisinde yüksek oranda yararl karbonhidrat bulunur ve yüksek karbonhidrat içermesine ra men glisemik indeksi oldukça düflüktür. Çünkü sindirimi uzun süren yeflil mercimek karbonhidratlar kana çok yavafl yavafl kar fl r. dedi. Ocak 2014 Cumartesi SAGLIK Burcu KER M K fl hastal klar na karfl yeflil mercimek, bulgur ve tarhana tüketin! PERSONEL SERV S K RALAMA H ZMET ALINACAKTIR NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA RE BfiK D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR TÜRK fib RL VE KOORD NASYON AJANSI BAfiKANLI I PERSONEL SERV S K RALAMA hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:15 OPERA MEYDANI ULUS ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Baflkanl m z hizmet binas nda görev yapan 657 say l devlet memurlar ve sözleflmeli personel için tarihinden tarihine kadar 209 gün süre personel servis kiralama hizmet al m d r. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : TÜRK fib RL VE KOORD NASYON AJANSI BAfiKANLI I Atatürk Bulvar No;15 Opera meydan Ulus/ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : T KA NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA RES BAfiKANLI I Atatürk Bulvar No:15 Ulus/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Servis hizmetlerinde kullan lacak araçlar n; araç trafik-tescil belgeleri ile özel servis arac izin belgeleri as llar veya noter tasdikli fotokopileri idareye verilecektir Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektörde yap lm fl olan her türlü personel tafl ma, araç kiralama hizmet iflleri benzer ifl olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l T KA NSAN KAY- NAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA RES BAfiKANLI I Atatürk Bulvar No:15 Ulus/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T KA NSAN KAYNAKLARI VE DESTEK H ZMETLER DA- RES BAfiKANLI I Atatürk Bulvar No:15 Ulus/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-1010(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Ö ünlerde yenilecek 1 tabak yeflil mercimek çorban n uzun süre tok tutarak kilo vermede yard mc olaca n söyleyen Kural, Posa içeri i aç s ndan haftada en az 3 kere tüketilmelidir. Yeflil mercime in protein kalitesini artt rmak için tah llarla birlikte tüketilmelidir. Yeflil mercimek C vitaminlerinden zengin sebze ve meyvelerle tüketildi inde yap s ndaki demir ve kalsiyumu artar. Yeflil mercimek kad n sa l aç - s ndan oldukça önemlidir. Sindirim sistemi hastal klar - n n, baz kanser türlerinin, kalp ve damar hastal klar n n önlenmesinde büyük rol oynamaktad r. Folik asit aç s ndan zengin olan yeflil mercimek hamileler için de oldukça faydal d r. ifadelerini kulland. kinci olarak bulgurunda yeflil mercimek gibi vitamin deposu oldu unu ve karbonhidrat de erinin de düflük oldu unu söyleyen Kural, çeri inde demir, B 1 vitamini,b2 vitamini, kalsiyum ve Niasin mevcuttur. Çinko, magnezyum ve krom gibi mineraller içerir. Bulgur vücuda enerji de verir ve spanaktan daha fazla demir oran na sahiptir. Porsiyon yününden karfl laflt r ld nda, spanakta 3,2 miligram, bulgurda ise 3,5 miligram demir oldu u görülür. Vitamin ve protein yönünden de pirinçten daha zengindir. Bulgur un faydalar da saymakla bitmez. Ba- fl kl k sistemini güçlendirir, kansere karfl koruyucu özelli i vard r, B vitamini deposudur, içerdi i B1 vitamini, sinir ve sindirim sisteminin güçlenmesine yard m eder, içerdi i folik asit, anne karn ndaki bebe in zeka geliflimi üzerinde etkilidir, kan flekerini yükseltmez, fleker hastalar na iyi gelir, hazm kolaylaflt r r ve kilo ald rmaz bu nedenle diyet yapanlar için idealdir. Günlük lif ihtiyac 1 tabak bulgurla karfl lanabilir. diye konufltu. Üçüncü besinin tarhana oldu unu söyleyen Kural, tarhanan n her yafl grubu taraf ndan rahatl kla tüketilebilecek bir besin oldu unu söyledi. Kural, Tarhana, A-B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko minerallerini içerir. Karbonhidrat aç s ndan zengin olan tarhana çorbas protein ve likopen içeren besinler aras nda da say l r. Faydalar aras nda en önemlisi ba fl kl k sistemini güçlendirmesidir. Bu nedenle k fl aylar nda s kça görülen grip ve so uk alg nl gibi hastal k süreçlerinin çabuk atlat lmas n sa lar. Tarhana çorbas kiflinin ihtiyac olan enerjiyi kazanmas na yard mc oldu u için yorgunlu a birebirdir. Sindirimi kolay olan bu besin sindirimin düzenlenmesinde de katk da bulunur. dedi. Diyetisyen P nar Kural Enç flunlar kaydetti: Kalp üzerinde de olumlu etkileri bulunan tarhana kötü kolesterol ve yüksek tansiyonun düflürülmesine yard mc olur. Kalp hastal klar na yakalanma riskini azaltmas da tarhanan n faydalar aras ndad r. Tarhana çocuklar içinde çok besleyicidir. Bebeklerin beslenmesinde ek g da olarak en çok tercih edilen besinlerden biridir. Birçok sebze ve baharat içeren tarhana, bebekler için çok önemli olan yo urdu da içerir. Karbonhidrat aç - s ndan zengin olmas ndan dolay doyurucudur. Ayr ca tarhana ifltah aç c d r. Geliflme ça ndaki çocuklar için de çok faydal d r, kemik geliflimine de katk sa lar ve kemikleri güçlendirir. çerdi i likopen sayesinde de birçok hastal a karfl vücudu korur. Çorba yap l rken iste e ba l olarak içerisine nohut veya mercimek de eklenebilir. (CHA) 12 AY SÜREYLE KARGO H ZMET ALIMI TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU NSAN KAYNAKLARI VE DAR filer KOORD NATÖRLÜ Ü 12 Ay Süreyle Kargo Hizmet Al m hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : Turan Günefl Bulvar 68 Y ld z ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Adet 5000 Kilo Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Tüm Türkiye c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Turan Günefl Bulvar No:68 Çankaya / Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, T.C. Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl 'ndan al nm fl M2 veya M3 Yetki Belgesi Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu nsan Kaynaklar ve dari fller Koordinatörlü ü Sat nalma Birimi adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tar m ve K rsal Kalk nmay Destekleme Kurumu nsan Kaynaklar ve dari fller Koordinatörlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-1018(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 11 Yücel TANOL HABER 25 Ocak 2014 Cumartesi 11 STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I K M B T RMEK STED ran'la yap lan ticaretten dolay, ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi taraf ndan Halkbank için istenen yapt r m karar n n belgesine ulafl ld. Büyük bir gazetecilik örne ine imza atan Star Gazetesi nde yay mlanan haber 8 ay öncesine ve belgelere dayan yor. srail yanl s AIPAC örgütünün bafllatt giriflimler sonucu 47 milletvekilinin imza att belgede ran'la ticaret yapt için Halkbank'a yapt r m istendi y l n n Nisan ay nda imzalanan belge, Halkbank'a yönelik komplonun aylar öncesinden planl bir flekilde bafllat ld n da gözler önüne seriyor. Mektupta, Türkiye'nin ran'dan petrol ve do algaz al m n azaltt, ancak Halkbank' yapt r mlar n afl lmas için kulland iddia edildi. Halkbank' n uluslararas yapt r m alt ndaki rejimlere yard m etmesinden rahats zl k duyuldu u vurguland. Halkbank' n ran'la olan ticari faaliyetlerini yapt r m kapsam na al nmas talep edildi. TÜS AD dan önemli mesajlar STANBUL - TÜS AD Yüksek stiflare Konseyi (Y K) Baflkan Erkut Yücao lu, 2001 krizinden sonra elbirli iyle sa lanan Türkiye deki yükseliflin 2013 te ciddi sars nt lar geçirdi ini ve Türkiye markas n n hasar gördü ünü söyledi. Birinci hasar d fl politika, ikincisi demokrasi, üçüncüsü hukuk devleti ilkesinde yafland. Bunlar n neticesinde döviz borçlar ndaki yüklü art fl, dördüncü hasar ortaya ç kard. dedi.. TÜS AD Yüksek stiflare Konseyi Baflkan Yücao lu, Genel Kurul daki konuflmas na, 2001 y l ndan bugüne kadar Türkiye nin geçirdi i de iflimi anlatarak bafllad finansal krizinden ç k fl sürecinde, Türkiye nin geliflmekte olan ülkeler aras nda yükselifl sürecine dönüfltü ünü vurgulayan Yücao lu, bunda kararl l kla uygulanan bir dizi ekonomi politikas n n, dönemin ard ndan görev alan hükümetlerce uygulanmas ve özel sektörün de sahip ç kt ekonomik politikalar n etkili oldu unu belirtti. Tüm bu olumlu geliflmelerin dünya konjonktürünün de yard m yla Türkiye nin hakiki anlamda yabanc sermaye çeken bir ülke oldu unu belirten Yücao lu, yo un bir emek ve yat r mla, elbirli iyle yeniden oluflturulan bu yükseliflin 2013 y l nda ciddi sars nt lar geçirdi ini ifade etti. Yücao lu, Türkiye markas n n belirgin hatalar sonucunda dört noktada gördü ü hasarlar flöyle s ralad : Birinci hasar d fl politikada yafland. kinci hasar demokrasi ilkesinde yaflad k. Üçüncü hasar, hukuk devleti ilkesinin zedelenmesiyle ortaya ç kt. Dördüncü hasar, asl nda bir bak ma yukar daki geliflmelerin neticesinde olufltu. Dövizdeki art fl dövizle borçlanm fl tüm kurumlar bir ay içinde yüzde civar nda borç art fl yla karfl karfl ya b rakt. Kuvvetler ayr m n n ve hukuk güvencesinin olmad bir ortamda, demokrasiden söz etmenin mümkün olmad n ifade eden Yücao lu, demokrasinin ve hukukun üstünlü ünün güçlü deste i olmaks z n piyasa ekonomisinin kurum ve kurallar n n ifllerli ini yitirece ini, piyasalardaki güven kayb n n ekonomiye do rudan yans yaca n söyledi. Türkiye nin yaflad olumsuz geliflmelere internet üzerindeki k s tlay c uygulamalar art racak tasar y örnek veren Yücao lu, düzenlemenin Meclis Genel Kurulu gündeminden inmesi gerekti ini ifade etti. Yücao lu, Bu k s tlay c kararlar ile internet üzerinden ifade ve düflünce özgürlü ü en çok k s tlanm fl 5-10 ülke aras na girmemiz ihtimali kabul edilemez bir olgudur. Meclis imizin temel hak ve özgürlüklere uygun bir düzenleme yapmas n temenni ediyoruz. ifadelerini kulland. Gülen in avukat : Psikolojik harekâtta yeni aflamaya geçildi ANKARA- Fethullah Gülen Hocaefendi nin avukat Nurullah Albayrak, müvekkili hakk nda ortaya at lan iftiralar n suç duyurusu fleklinde yarg ya tafl nmas suretiyle psikolojik harekât sürecinde yeni bir aflamaya geçildi ini aç klad. Avukat Albayrak, müvekkili hakk nda hakaret ve iftira mahiyetinde suç duyurusunda bulunan flah slar hakk nda kendilerinin de suç duyurusunda bulundu unu ifade etti. Hocaefendi nin avukat Nurullah Albayrak, aç klamas nda yalan ve iftira içerikli bu yay nlar n habercilik gayesiyle de il, kara propaganda amac yla yap ld n söyledi. Fethullah Gülen Hocaefendi nin avukat Nurullah Albayrak, aç klamas nda flu ifadeleri kulland : Son aç klamam zda, Bir k s m yaz l ve görsel medyada en temel hukuk ve ahlak ilkeleri hiçe say larak yay nlar yap lmakta, yalan ve iftira içerikli bu yay nlar n habercilik gayesiyle de il, psikolojik harekât, kara propaganda ve dezenformasyon amac yla yap ld anlafl lmaktad r. demifltik. Bu kapsamda, siyasetçiler taraf ndan dile getirilen ve bir k s m medya taraf ndan servis edilen iftiralar n suç duyurusu fleklinde yarg ya tafl nmas suretiyle, psikolojik harekât sürecinde yeni bir aflamaya geçildi i görülmektedir. Son bir haftada müvekkilim hakk nda hakaret ve iftira mahiyetinde 3 flikâyet baflvurusu yap lm fl ve taraf m zca da bu baflvuru sahipleri hakk nda iftira ve hakaret isnad yla suç duyurusunda bulunulmufltur. Psikolojik harekât kapsam nda kullan lan ve yalan oldu u her f rsatta dile getirilen iftiralar gerekçe gösterilerek müvekkilim hakk nda flikâyette bulunulmas, haks z ve hukuksuzdur. nsanlar n mesnetsiz söylemlerle suçlanmas hukuk taraf ndan mazur görülmeyece i gibi vicdan ve insaf sahibi insanlar taraf ndan da mazur görülmeyecektir. Avukat Albayrak ayr ca, stanbul Cumhuriyet Baflsavc l na flikâyet dilekçesi veren Abdullah Harun ve Yusuf Ünal ile Sivas fiark flla Cumhuriyet Baflsavc l na flikâyet dilekçesi veren Beflir Öztürk, Abdulhamit Hatipo lu ve Bilal Alptekin Turuç hakk nda müvekkili Fethullah Gülen Hocaefendi ye iftira ve hakaret suçlar ndan suç duyurusunda bulundu. (Cihan) BULMACANIN ÇÖZÜMÜ M E C T Ö Z Ü A T B A L E R N H Z P B A L A A K K A N A T S L E N A N P O I T I R N S A N Ç R E Z E U R Ç A N T A S O K U I R A A N A M A L K A K O F O N A K R T A A K H A N A Y T A M A N E K T A Y T A T T A R A Ç A A D E T L A M T L A H Y A T A L E T A B Z E K E H L N K A L A M A R Z E R A N A N A

12 12 25 Ocak 2014 Cumartesi HABER BRAH M ARKLAN Tekstilde uluslararas ifl birli i STANBUL (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odas ve Uluda Tekstil hracatç lar Birli i (UT B) Baflkan brahim Burkay, "2014 y l nda Türkiye'nin dünya ortalamas n n üstünde bir büyüme gösterece ine, siyasi istikrar tesis etti i takdirde 2013'ün çok daha üzerinde bir performansla bu dönemi geçirece ine inan yorum" dedi. CNR Holding, kumafl ve tekstil ürünleri fuar Premiere Vision ile ifl birli i yapt. Bu kapsamda "Premiere Vision stanbul", UT B'in de deste i ile Ekim 2014 tarihleri aras nda CNR EXPO Yeflilköy'de gerçeklefltirilecek. Söz konusu ifl birli inin imza toplant s nda konuflan Burkay, Türkiye'nin tekstil ihracat n n neredeyse yüzde 44'ünün AB ülkelerine yap ld n, söz konusu rakam n yüzde 60'tan bu bu seviyeye geldi ini, ama gelecek dönemde AB'nin yeniden Türkiye'nin gündeminde olaca n kaydetti. Ekonomik büyümenin siyasi istikrar ile do ru orant l oldu unu belirten Burkay, flöyle devam etti: "Bu anlamda Türkiye'nin siyasi istikrar n kaybetmemesi laz m. Her ne olursa olsun siyasi arenadaki bütün oyuncular n merkeze ülkeyi koyup, siyaseti buna göre yönetmelerinin Türkiye aç s ndan büyük önem arz etti ine inan yorum ben y l nda Türkiye'nin dünya ortalamas n n üstünde bir büyüme gösterece ine, siyasi istikrar tesis etti i takdirde 2013'ün çok daha üzerinde bir performansla bu dönemi geçirece ine inan yorum. Biliyoruz ki özellikle bu dönemde baflta ABD olmak üzere ciddi anlamda geniflleyen pazarlar söz konusu. TL'nin de erindeki bu düflüfl ayn zamanda ihracata dönük ciddi bir rekabet avantaj getirmekte. Bu f rsatlar do ru okuyabilir ve do ru de erlendirebilirsek, özellikle 2014 y l nda ihracat n büyümeye katk s n n olaca bir y l yaflayabiliriz. lk çeyrek verileri ile birlikte 2014'ü daha net görmeye bafllayaca z. 2014, minimum yüzde 4-5 aras bir büyüme ile, ihracatta da yine yüzde 10'lara yak n bir büyüme ile götürebilece imiz bir y l olarak görünüyor. Umar m bu daha da iyiye gider." CNR Holding Yönetim Kurulu Baflkan Ceyda Erem ise Türkiye'de güçlü bir tekstil fuar yapmak istediklerini, yapt klar ifl birli inin uzun dönemli oldu unu söyledi. Premiere Vision fuar n düzenleyen GL Events Yönetim Kurulu Baflkan Olivier Ginon da Türkiye pazar na çok büyük bir inanç duyduklar n kaydetti. Türkiye'nin Asya ve Avrupa'y birbirine ba layan bir konumda oldu una iflaret eden Ginon, Türkiye'de çok önemli bir kalk nma seviyesi gördüklerini, tekstilin burada çok önemli bir yere sahip oldu unu dile getirdi. Premiere Vision Üst Yöneticisi (CEO) Philippe Pasquet ise Türkiye'deki giyim sanayisinin sundu u dinamizmin artt n ifade etti. Almanya'dan Çorum'a uzanan baflar öyküsü ÇORUM- Almanya'da iflçi olarak çal flt fabrika ekonomik nedenlerle kapat l nca, 20 y ll k birikimiyle fabrikan n makinelerini sat n alarak Çorum'a getirten Mustafa Ya l, organize sanayi bölgesinde (Osb) kurdu u fabrikada üretti i ürünleri, baflta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediyor. Çorum Osb'de faaliyet gösteren söz konusu fabrikan n sahiplerinden Mustafa Ya l, Almanya'dan Çorum'a uzanan baflar hikayesini, AA muhabirine anlatt. Almanya'ya 1960'l y llarda iflçi olarak giden babas Abdullah Ya l 'n n, 1972 y l nda kendisiyle kardefli ve annesini de yan na ald n belirten Ya l, 13 yafl nda gitti i Köln'de torna tesviye üzerine hem e itim gördü ünü hem de Almanca ö rendi ini ifade etti. Yaklafl k iki y l sonra da otomotiv sektörüne diflli üretimi yapan bir fabrikada stajyer iflçi olarak çal flmaya bafllad n kaydeden Ya l, staj gördü ü fabrikada, okul bittikten sonra da iflçi olarak çal flmaya devam etti ini belirtti. Çal flt fabrikan n maddi s k nt lar nedeniyle 1994 y l nda kapanma aflamas na geldi ini anlatan Ya l, "Yaklafl k 20 y lda biriktirdi im parayla fabrikadaki makineleri almaya karar verdim. Dürüst çal flmam n karfl l olarak fabrika yönetimi makineleri bana satmay kabul etti. Fabrikadaki otomotiv sektörüne diflli üreten makineleri 12 t ra yükleyerek Çorum'a getirdim. Çorum Osb'de bin 250 metrekarelik kapal alanda tek bafl ma bu sektöre girdim. Aradan 10 y l geçtikten sonra Almanya'da ayn sektörde çal flan kardeflim Necati Ya l 'y da fabrikaya ortak yapt m" dedi. B N 250 METREKAREL K ALANDAN DEV ÜRET M TES S NE Ya l, 10 bin metrekaresi kapal, yaklafl k 30 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikada 130 kiflinin istihdam edildi ini söyledi. Otomotiv sektörüne yönelik bafllatt klar üretime rayl tafl mac l k sektörüne yönelik diflli, mil ve yedek parça, baraj ve termik santrallerde kullan lan yüksek ve orta gerilim enerji transfer parçalar, diflli ve güç aktar m sistemleri ile makine parçalar n da eklediklerini ifade eden Ya l, Almanya'da edindi i tecrübeyi ülkesine ve memleketine kazand rd için mutlu oldu unu dile getirdi. "Her insan n bir hayat hikayesi, baflar öyküsü oldu u gibi bizim de hayat öykümüzalmanya'da bafllad " diyen Ya l, flöyle devam etti: "Uzun y llar Almanya'da kald m, orada büyüdüm ve çal flmaya bafllad m. Çal flt m firman n kapanmas ile oradaki bütün makineleri alarak memleketim Çorum'a tafl d m. Enerji, otomotiv ve demir yollar na yönelik makine aksam üretiyoruz. A rl kl olarak enerji sektörüne yönelik üretim yap yoruz. Barajlar, termik santrallerin muhtelif parçalar n da üretiyoruz, üretimimizin tümünü ihraç ediyoruz.almanya, Fransa, sveç, sviçre, talya, Meksika, Brezilya ve ABD'ye ihracat yap yoruz. Üretim artt kça Almanya'dan getirdi im makinelere seri üretime dayal yeni makineler de ekledik." "ALMANYA'YA DÖNSEM M DIYE DÜfiÜNDÜM" ANTALYA (AA) - LEYLA ATAMAN KOYUNCUO LU - Devlet, 2013 bütçesiyle yaklafl k 1,9 milyar liral k yiyecek, 159,5 milyon liral k içecek al m nda bulunurken 450,6 milyon liral k giyim ve kuflam malzemesi sat n ald, 738,7 milyon liray da haberleflme giderleri için harcad. Geçen y l, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 927 milyon 326 bin lira, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) 293 milyon 82 bin lira, Türkiye Kömür flletmeleri Kurumu (TK ) 418 milyon 50 bin lira görev zarar ç kard. Maliye Bakanl verilerine göre, 2013 y l nda yap lan toplam 396 milyar 910 milyon 97 bin lira tutar ndaki bütçe harcamas içinde en yüksek kalemi 83 milyar 366 milyon 78 bin lira ile personel harcamalar oluflturdu. Personel harcamalar n n yaklafl k 31,3 milyar liral k bölümünü memurlar n temel maafllar, 32,5 milyar liral k bölümünü zam ve tazminatlar, 6,6 milyar liral k bölümünü ek çal flma karfl l klar ve 3,1 milyar liral k bölümünü de sosyal haklar oluflturdu. Geçen y l sözleflmeli personel için yaklafl k 2,4 milyar lira, iflçiler için 2,9 milyar lira, geçici personel için 1,4 milyar lira harcama yap ld. Ayr ca sosyal güvenlik kurumlar na yap lan devlet primi giderleri 14 milyar 118 milyon 916 bin liray buldu. Geçen y l muhtarlar n ücreti için 288 milyon 829 bin lira, geçici köy korucular n n ücreti için 512 milyon 647 bin lira, er-erbafl harçl klar için 173 milyon 397 bin lira, ö renci harçl klar için 61 milyon 626 bin lira harcan rken, personel için yurt d fl ö renimde ödenen ayl klar n toplam da 41 milyon 655 bin lira oldu. Geçen y l ücret olarak milletvekillerine 98 milyon 989 bin lira ödendi. Bu miktar n 32 milyon 754 bin liras n zam ve tazminatlar, 66 milyon 227 bin liras n ödenekler, 8 milyon liras n da sosyal haklar için yap lan ödemeler oluflturdu. Milletvekilleri için ayr ca 1 milyon 995 bin lira sosyal güvenlik kurumlar na devlet primi olarak ödenirken, milletvekili tedavi ve sa l k malzemesi giderleri de 5 milyon 931 bin lira, ilaç giderleri ise 414 bin lira oldu. Cumhurbaflkan ödene i olarak da 447 bin lira verilirken, istihbarat personeli gideri 529 milyon 761 bin liray buldu. Geçen y l bütçeden mal ve hizmet al mlar giderleri için 28 milyar 527 milyon Ya l, Çorum'da üretime bafllad ilk y llarda çeflitli s k nt lar yaflad n vealmanya'ya dönmeyi düflündü ünü ifade ederek, flunlar aktard : " lk y llarda s k nt lar yaflad k. Almanya'da yaflay p, daha sonra kendi ülkenizde yat r m yaparak üretime bafllamak zor bir ifl. Çorum'da ilk 2 y l çok zorland m. Hatta o günlerde, 'Almanya'ya geri dönsem mi' diye düflündüm. O y llarda Almanya'dan 12 t r makine teçhizat yüklemifl ve ülkeme geliyorum. Ülkemden o y llarda teflvik beklentisi içindeydim ve bu beklentileri alamad m. Yaflad m tüm zorluklara ra men çal flmaya ve üretmeye devam ettim ve baflar l oldum. Firmam z her geçen gün büyüyor ve istihdam m z art yor. Bir zamanlar iflçi olarak çal flt m Almanya'ya flimdi önemli derecede ihracat yaparak büyük bir baflar sa lad k." EN MUTLU OLDU UM GÜN, MAAfi DA ITTI IM GÜNDÜR" Almanya'da iflçi olarak çal flt dönemlerden sonra 100'den fazla kifliye istihdam sa laman n çok farkl bir duygu oldu unun alt n çizen Ya l, firmalar n n her y l istihdam ve üretim alan nda büyüdü ünü ifade ederek, flunlar kaydetti: "Almanya'da iflçi olarak çal fl rken burada ifl veren konumuna gelmek, 100'den fazla kifliye ifl vermek güzel bir duygu. Benim en mutlu oldu um gün, maafl da tt m gündür. Birçok iflletmeler 'bugün yine maafl günü' diye dert ederken, ben maafl günlerinde, iflçilerime hak ettiklerini vermekle mutlu oluyorum. Y llarca orada büyümüfl, oran n sanayi kültürünü alm fl ve bu kültürü Çorum'a tafl m fl birisiyim. Bu son derece mutluluk verici bir tablo." Mustafa Ya l, firmalar n n bir aile flirketi oldu unu, kurulufltan bugüne kadar ailesinden her zaman tam destek ald n vurgulayarak, "Hem ailemden hem çal flt rd m iflçilerimden, mesai arkadafllar mdan hep destek ald m. flçilerimle kazand m, onlarla yine kazand m paylaflt m. Bu iflin s rr cesarette, inançl ve kararl olmaktad r" diye konufltu. Devlet nereye ne harcad? 853 bin lira ç kt. Bu miktar n 273 milyon 732 bin liras k rtasiye al m, 14 milyon 791 bin liras büro malzemesi al m, 260 milyon 417 bin liras bask ve cilt giderleri, 456 milyon 203 bin liras su al mlar, 129 milyon 918 bin liras temizlik malzemesi al mlar oluflturdu. 2013'te bütçeden yakacak al m için 1 milyar 233 milyon 73 bin lira, akaryak t ve ya al mlar için 1 milyar 508 milyon 929 bin lira, elektrik al mlar için 1 milyar 462 milyon 546 bin lira ç kt. Yiyecek al mlar için 1 milyar 945 milyon 225 bin lira, içecek al mlar için 159 milyon 548 bin lira, yem al mlar için 3 milyon 993 bin lira, giyecek al mlar için 396 milyon 549 bin lira, spor malzemeleri için 26 milyon 199 bin lira, tören malzemeleri al mlar için 1 milyon 163 bin lira, bando malzemeleri al mlar için 2 milyon 88 bin lira harcama yap ld. Hayvanlar n kuflam için de bütçeden 359 bin lira ödendi y l nda güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet al mlar için 4 milyar 625 milyon 686 bin lira harcama yap ld. Almanya'da iflçi olarak çal flt fabrika ekonomik nedenlerle kapat - l nca, 20 y ll k birikimiyle fabrikan n makinelerini sat n alarak Çorum'a getirten Mustafa Ya l, OSB'de kurdu u fabrikada üretti i ürünleri, baflta Almanya olmak üzere AB ülkeleri ve ABD'ye ihraç ediyor fl adam Ya l : "Enerji, otomotiv ve demir yollar na yönelik makine aksam üretiyoruz. Fehmi KORU Cenevre-2 ye bakarak düflündüklerim... Dilimize Ba de harabül Basra olarak geçmifl deyim cümlesinin karfl l Basra harap olduktan sonra demek... Deyim ifl iflten geçtikten sonra anlam na geliyor... Deyimi kal p olarak al n ve Basra yerine Suriye nin herhangi bir kentinin ad n yaz n: fiam, Halep, Hama, Humus... Bunlar n hiçbiri art k eski güzelliklerinde de iller... Reuters ajans n n son geçti i foto raflardan birinde, y k lm fl binalar önünde yürüyen küçük çocuklu kad nlar ile onlar kollayan erkekler görülüyor... Foto raf çeken, kareye, üzerinde 300 çocuk iki y ld r e itimsiz yazan bir tabela da s d rm fl... Suriye de üç y ld r bir insanl k dram yaflan yor. Ülkeyi yönetenler kendi halk na silâh çekmekten, yaflad klar kentleri yerle bir etmekten, üzerlerine bombalar ya d rmaktan çekinmiyor... Çocuklar ve kad nlar n da aralar nda bulundu u 160 bin kifli hayat n kaybetti flimdiye kadar; ülke nüfusunun yaklafl k dörtte biri mülteci statüsünde... Felâket tahammül edilemez boyutlarda. Kimyasal silâh kullan ld nda flöyle bir hareketlenir gibi olmufltu dünyan n ilgisi, sonra ilgi kayboldu. fiam yak nlar ndaki Yermuk un halk, Baas güçlerince uygulanan kuflatma yüzünden, açl k ve susuzlukla karfl karfl ya; kuflatmay yarmay, oraya insani yard m ulaflt rmay düflünen bir yana, Beflflar Esad insafa davet eden bile ç km yor bin foto raf denklemi de ifltirir diye düflünenleri hayal k r kl na u ratacak biçimde geçiyor Cenevre-2... Esad rejimini temsil edenler küstah tav rlar yla herkese meydan okuyor... Oradan bir sonuç ç kmayaca n n bilinciyle... Nas l olsa masan n karfl taraf nda oturan Rusya onlar koruyup kollayacakt r; buna güveniyorlar... Eh, Ruslar da kendilerinden beklendi i gibi davran yorlar iflte. Dünyan n gözü önünde i renç bir oyun oynan yor... Cenevre-2 ye gidilmesinin sebebi, Suriye yi medeniyetin d fl na iten vahfletin sona ermesi de il mi O kadar insan n ölümüne, milyonlar n s nt haline dönüflmesine ve dünyan n en eski yerleflim yerlerinden olan kentlerin harap hale gelmesine sebep olanlar orada ne ar yor peki Bir tek Beflflar Esad yok Suriye delegasyonu aras nda; di erleri onunla kader birli i etmifl, cürümlerinin orta kifliler... Topla hepsini, götür Lahey deki Adalet Divan önüne... Nas l bir sonuç ç kabilir böyle bir toplant dan, zâlime zaman kazand rmak d fl nda Amerikan yönetimi, ngilizler, Frans zlar, Almanlar, ara s ra gözlerine çarpan vahflet görüntüleriyle rahats zl klar n belli eden halklar na dönüp, flte görüyorsunuz, elimizden geleni yap yoruz diyebilmek için oradalar... Vahfleti sona erdirmek gibi bir dertleri olsayd, Cenevre-2 den çok önce, biraraya gelir ve kan gölüne yeni kan tafl maktan Rusya y cayd rma çabas na girerlerdi. Suriye deki Baas rejiminin öndegelenleriyle paylafl lacak bir koz yok çünkü; denklemi kilitleyen Rusya ve kilidi açman n yolu da zâlimlerle mazlumlar ayn masa etraf nda biraraya getirmekten geçmiyor. fiu so uk k fl günlerinde çad rlarda yaflayan mülteciler de, as rlar boyu yaflad klar topraklar terk edemedikleri için üzerlerine her an bomba ya mas tehdidi alt nda hayatlar n sürdürenler de Cenevre-2 ye bak p dövünüyorlard r. Libya için bir günde verilen karar, Saddam devirmek için bölgeye koflanlar hat rlayarak... Ahmet Davuto lu nun ifli ne kadar zor Ocak 2014 Star

13 HABER 25 Ocak 2014 Cumartesi Prof. Görmez in aç klad l Müftüleri Sonuç Bildirgesindeki istek; 13 Sevgi ACAR Din-i mübin-i slam için azami gayret ANKARA - Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, "Son günlerde t rmanma e ilimi gösteren ve aziz milletimizi kendi içinde farkl kamp ve kulvarlara savurma tehlikesi içeren gerilim zemini, halk m z taraf ndan endifle ile izlenmektedir. Gerçekte sosyo-politik mülahazalarla varl n sürdürmekle birlikte dini ve milli terminoloji ile kültürel referans a lar m z n büyük bir hevesle kullan ld bir ortamda serdedilen beyan ve de erlendirmelerden din-i mübin-i slam' n yüksek fleref ve itibar na hiçbir halel gelmemesi için herkesin azami gayret sarfetmesi elzemdir" dedi. Diyanet flleri Baflkanl nca düzenlenen ve iki gün süren l Müftüleri stiflare Toplant s, sonuç bildirgesinin okunmas yla sona erdi. Görmez, toplant sonunda haz rlad klar metnin kendileri için bir yol haritas oldu unu ve önem arz etti ini belirterek, sonuç bildirgesini okudu. Baflta müftüler olmak üzere baflkanl n bütün mensuplar n n, halka hizmet götürdü ünü, ihtiyaç duyduklar hususlarda dini ve manevi rehberlik yapt n, birlik ve beraberli in güçlendirilmesi için çaba sarfetti ini bildiren Görmez, "Ancak Baflkanl m z, olabilecek hizmet kusurlar n yerinde ve zaman nda tespit ederek gerekli tedbirleri alma konusunda bir öz elefltiri yapman n gereklili ine inanmaktad r" diye konufltu. Görmez, Suriye baflta olmak üzere Ruanda, Orta Afrika, Mynmar gibi dünyan n pek çok yerinde yaflanan Müslümanlara yönelik hak ihlallerinin her vicdan sahibini derinden sarst n belirterek, Suriye'de yaflanan dram n Türkiye'de her hanede derinden hissedilecek bir boyuta ulaflt n vurgulad. "Ülkemize s nan Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlar n karfl lamak, insani/dini sorumlulu umuzun, milli hasletlerimizin bir icab olarak elimizdeki tüm imkanlar seferber etmek ve hayatta kalma çabalar na kay ts z kalmayarak onlara el uzatmak, hem ahlaki hem de vicdani sorumlulu umuzun bir gere idir" diyen Görmez, baflkanl n, büyük ço unlu u kamplar d fl nda yaflayan mazlum ve ma dur olan Suriyelilere maddi ve manevi deste ini düzenli flekilde sürdürdü ünü bildirdi. Görmez, modern dünyan n sözde slam korkusunu ve slam düflmanl n körükleyen küresel bir hastal k olan " slamofobi"yi üretti ini belirterek, "Maalesef kimi noktalarda buna malzeme üreten slam co rafyas ndaki yüzeysel ve yetersiz dini alg lar n ve dini tezahürlerin pay n da göz ard etmemek gerekir. Her türlü olumsuzlu a ra men Müslümanlar ve insano lunu içine sürüklendi i bu girdaptan kurtaracak yegane reçete, slam' n evrensel rahmet mesajlar nda mündemiçtir" de erlendirmesinde bulundu. BAfiKANLI A TÜZEL K fi L K Yeni geliflmeler ve küresel ölçekte artan sorumluluklar dikkate al nd nda baflkanl n geliflim ve dönüflümünün zorunlu oldu unu anlatan Görmez, "Diyanet flleri Baflkanl n n dini ve ilmi özerkli ini teminat alt na alacak ve kamu tüzel kiflili ine sahip bir kurum statüsüne kavuflturacak gerekli düzenlemeler daha fazla ertelenmemelidir. Diyanet flleri Baflkanl, Anayasal bir kamu kurumu niteli ini korumakla birlikte kamu tüzel kiflili ine sahip dini, ilmi ve idari bak mdan daha özerk bir yap ya dönüflmelidir" dedi. Sonuç bildirgesini maddeler halinde s ralayan Görmez, özellikle din hizmetleri ve din e itimi kapsam nda olan vak f de erlerinin diyanetle iliflkisinin yeniden kurulmas gerekti ini belirtti. Görmez, flöyle konufltu: " slam içi tüm anlay fl ve yorumlar, mezhepler üstü yaklafl m kurumsallaflm fl olan Diyanet flleri Baflkanl n n çat s alt nda hizmet alabilme ve üretebilme imkan na sahiptir ve bu alanlar n geniflletilmesi için her düzeyde çaba gösterilmelidir. Farkl taleplerde bulunan dini anlay fl ve yaklafl mlara da hukuk çerçevesinde hizmet yapabilme imkan sa lanmal d r. Kur'an- Kerim'in evrensel mesajlar, Peygamber Efendimizin ça lar üstü örnekli i istikametinde hak, hakikat, adalet ve erdem yolunda hizmet etmesi gereken Müslümanlar n bugün mezhep, meflrep, cemaat ve hizip tarafgirli ine savrulmas, gruplar n kendilerini hakikat yerine ikame ederek kardefllik ahlak n ve kardefllik hukukunu ihlal etmesi kabul edilemez. Son günlerde t rmanma e ilimi gösteren ve aziz milletimizi kendi içinde farkl kamp ve kulvarlara savurma tehlikesi içeren gerilim zemini halk m z taraf ndan endifle ile izlenmektedir. Gerçekte sosyo-politik mülahazalarla varl n sürdürmekle birlikte dini ve milli terminoloji ile kültürel referans a lar m z n büyük bir hevesle kullan ld bir ortamda serdedilen beyan ve de erlendirmelerden din-i mübin-i slam' n yüksek fleref ve itibar na hiçbir halel gelmemesi için herkesin azami gayret sarfetmesi elzemdir." " slam'da ruhban s n f yoktur, imtiyazl din adam statüsü de hiç kimse için söz konusu de ildir" diyen Görmez, herkesin insani, slami ve ahlaki ödevlerini, yükümlülüklerini yerine getirmede eflit ve ayn derecede sorumlu oldu una dikkati çekti. Görmez, "Bu nedenle hiç kimse iradesini, akl n, kalbini ve vicdan n kendisi gibi befler olan, befleri zaaflar bünyesinde bar nd ran ve ölümlü olup hesap verecek olan hiçbir faniye kay ts z flarts z teslim edemez. Her Müslüman Kur'an, sünnet, ak l ve vicdan n rehberli inde slam medeniyetinin zengin bilgi miras eflli inde sorumlulu unu idrak etmelidir" de erlendirmesinde bulundu. KAMU MALININ DOKUNULMAZLI I Görmez, 2013 y l nda Ramazan ay temas n n "Helal Kazanç, Helal Lokma" olarak belirlendi ini ve çeflitli vesilelerle bu temaya at fta bulunuldu unu hat rlatt. Görmez, sözlerini flöyle sürdürdü: "Kamu mal n n dokunulmazl ve manevi mesuliyeti, en az özel mülk kadar dinen ve manen hassas bir konudur. Bu itibarla kamudaki istismarlar n, usulsüzlük ve hak ihlallerinin hem pozitif hukukta hem de mahkeme-i kübrada karfl l ks z kalmayaca aç kt r. Ayn flekilde sadece kamu güveninin istismar edilmesi de il hukuk mekanizmalar n n istismar n n da toplumsal güveni yaralayaca unutulmamal d r. Yarg ya intikal eden her türlü iddian n er ya da geç kamu vicdan nda da karfl l n bulaca kesindir. Allah' n rahmet ve inayeti, aziz milletimizin sa duyusu, feraset ve basiretiyle, içinden geçti imiz zor ve meflakkatli süreçlerin geride kalaca na ve bu badirelerin afl laca na olan inanc m z tamd r. slam'a hizmet gayesiyle kurulan bütün kurulufllar n, hay rsever milletimizin ba fllar yla infla edilen bütün sivil yap lar n kendini sorgulamas, bir öz elefltiri yaparak toplumsal güveni zedeleyecek ve istismar alg s na kap aralayacak her türlü tutum, tav r ve davran fl, ifl ve ifllemden özenle kaç nmas gerekmektedir." ÇOCUK GEL NLER KONUSU Kamuoyuna "çocuk gelinler" vakas olarak yans yan ve gerçekte çocuk istismar olarak de erlendirilecek her türlü suistimalin, slam aç s ndan hiçbir meflruiyeti bulunmad n dile getiren Görmez, çocuklar istismar eden anlay fllar n dayand yanl fl bilincin, kültürel yozlaflma, eksik ve çarp k dini yorumlar n mutlaka tashih edilmesi gerekti ini bildirdi. Görmez, "Hiçbir Diyanet görevlisinin resmi nikah olmaks z n evlilik akdine iliflkin bir ifllem yapamayaca aç kt r" dedi. l ve ilçe müftülükleri bünyesinde kurulan Aile rflad ve Rehberlik Bürolar n n sundu u hizmetlerin etkinli ini ve verimlili ini art rma hususunda müftülüklerin, hizmet ve faaliyetleri planlay p yürüteceklerini aktaran Görmez, sözlerini flöyle tamamlad : "Sosyal-kültürel içerikli din hizmetlerinin cami d fl ndaki din hizmetlerini de kapsad bilinciyle hareket edilmelidir. Baflta cami dernekleri olmak üzere tüm sivil oluflumlar ile iliflkilerin gelifltirilmesine ayr bir önem verilmelidir. Din, milletimizin kimli ini oluflturan ortak de erler manzumesidir. Yaklaflan seçimlerde kurumumuzun milletimiz nezdindeki sayg nl na ve siyaset üstü konumuna gölge düflürecek her türlü söylem, ima, tutum ve davran fltan özenle uzak durulmas konusundaki geleneksel duruflumuzun muhafaza edilmesi ve bu konuda daha önce teflkilat m za gönderilen genelge do rultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Bugün ülkemizde yaflanan gerilim ortam, slam dünyas n kuflatan fliddet ve çat flma zeminleri, küresel ölçekte insanl n içinden geçmekte oldu u süreçler, biz Müslümanlar n topyekün insan yetifltirme mekanizmalar m z, bilgi ve bilinç üreten yap lar m z gözden geçirmemizi zorunlu k lmaktad r. Her y l düzenli olarak gerçeklefltirilen ve vatandafllar m z n büyük bir ilgi ve coflkuyla takip ettikleri Kutlu Do um Haftas n n bu y lki temas "Hz. Peygamber ve nsan Yetifltirme Düzenimiz" olarak belirlenmifltir. " (AA) Tüm oda ve borsalar m z 5 YILDIZLI OLACAK ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) bünyesinde sürdürülen oda ve borsalar n akreditasyon çal flmalar tüm h z yla devam ediyor. TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun elinden akreditasyon belgesi alan 21 oda/borsa ile birlikte 5 y ld zl hizmet verme noktas na ulaflan oda/borsa say s 152 ye ulaflt. Akreditasyon süreci devam eden 69 oda/borsan n da çal flmalar tamamland nda bu say 221 i bulacak. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, hedeflerinin 365 oda ve borsan n tamam n n akreditasyonlar n tamamlamalar ve 5 y ld zl oda/borsa konumuna yükselmeleri oldu unu vurgulad. 9. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Sertifika Töreni TOBB Birlik Merkezi nde gerçeklefltirildi. Akredite olan ve akreditasyon süreci devam eden toplam 221 Oda/Borsan n Meclis ve Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile Genel Sekreter ve personelinin kat ld törenin aç l fl nda konuflan TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, göreve geldikleri günden itibaren takip eden de il, yönlendiren, yol açan olmay amaçlad klar n belirterek, akreditasyon sisteminin hizmet kalitesinin standardizasyonu aç s ndan büyük önem tafl d na iflaret etti. Hisarc kl o lu, akredite olan oda/borsalar n, 5 y ld zl oda/borsa say laca n bildirirken, Bu belge, Londra da, Paris te, Berlin de oda/borsa üyeleri hangi hizmeti al yorsa, bizim odam zda da üyelerimizin ayn kalitede hizmet alaca n n garantisidir. 221oda/borsam z belgesini ald nda. Oda borsalar m z n yüzde 60 akredite olmufl hale gelecek dedi. Bugün, TOBB bünyesindeki 355 oda ve borsan n ngilizce konuflur, yazar ve proje üretir hale geldi ini anlatan Hisarc kl o lu, oda ve borsalar n proje fabrikas haline geldi ini söyledi. M. Rifat Hisarc kl o lu, 2012 sonu itibariyle oda ve borsalar m zda 450 den fazla proje tamamland. Oda ve borsalar m z 400 milyon TL hibe kaynak kulland y l nda yap lan proje say s ise 351. Son bir y lda neredeyse önceki y llardaki proje say s n n tamam na yaklaflt k. Ayn y l 207 milyon TL de hibe kaynak kullan ld diye konufltu. ODA VE BORSALAR YOL AÇAN, YOL GÖSTEREN HALE GELD TOBB un ve oda/borsalar n faaliyetleri hakk nda bilgi veren Hisarc kl o lu, oda ve borsalar n üyeleri için yol açan, yol gösteren kurumlar haline geldi ini dile getirdi. Art k bilgi ihraç eder durumda olduklar n ifade eden TOBB Baflkan, 57 slam ülkesinin genel sekreterlerine e itim verdiklerini kaydetti. Kazakistan Devlet Baflkan Nazarbeyev e oda borsa sistemi hakk nda özel bilgi verdi ini ve Kazakistan n Türkiye deki sistemi uygulamak üzere harekete geçti ini anlatan Hisarc kl o lu, Alman Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i Baflkan n n da kendisine, Alman oda sistemini dünyan n en iyisi biliyorduk, ama bizim sizden ö renece imiz fleyler var dedi ini hat rlatt. fl dünyas olarak hep büyük resme odakland klar n söyleyen TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Ülkenin ekonomik olarak büyümesi önemli. Çünkü ekonomi güçlü olmazsa ne vatandafl n z n refah olur, ne de d flar da bir a rl n z olur. O yüzden üyelerimizin önünü açacak ad mlar att k. Kamuyu ekonomiye odaklanmaya zorlad k. Çünkü bizim sorumlu oldu umuz kitle, Türkiye yi tafl yan kitle ifadesini kulland. Oda ve borsalar n Türk Ticaret Kanunu nun de ifltirilmesiyle, özel sektörün üzerindeki 6 milyar TL lik yükün kald r lmas nda çok önemli bir rol oynad n belirten Hisarc kl o lu, çekte riski bitiren bir uygulama getirilmesi için de çaba gösterdiklerini dile getirdi. TOBB Baflkan Hisarc kl o lu, Odalar m z vas tas ile sisteme kay t olan firmalar, birbirlerinin sicilini görebilecek dedi. Hisarc kl o lu ayr ca, ticaret sicilini elektronik ortama tafl d klar n, fuarc l k ve sigortac l k alanlar na TOBB çat s alt nda çeki düzen getirildi ini, TIR ve ATA karneleriyle ihracat n teminat olduklar n ifade etti. HAL M METE, AKRED TASYON SÜREC N ANLATTI Törenin ö leden sonraki bölümünde gerçeklefltirilen seminerde konuflan TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Halim Mete de konuflmas nda oda ve borsalar n akredite olabilmesi için e itimler, gelifltirme ziyaretleri ve denetimler gibi 3 temel süreci yaflamas gerekti ini kaydetti. Sistemin etkinli inin oda ve borsa üst yönetimlerinin sisteme yaklafl mlar ile do rudan ilgili oldu unu bildiren Mete, Avrupa standartlar nda hizmet için yola ç kt klar n hat rlatt. Halim Mete, önemli olan n akredite belgesine sahip olmak de il, bu belgenin gerekliliklerini yaflatabilmek oldu unun alt n çizdi. Seminerde, TEPAV Direktörü Güven Sak da Türkiye ve Dünya ekonomisine iliflkin bir sunum gerçeklefltirdi. LK SERT F KALARINI ALAN 9. DÖNEM ODA / BORSALAR TOBB Birlik Merkezi nde düzenlenen 9. Dönem Oda/Borsa Akreditasyonu Sertifika Töreni nde ilk sertifikalar n alan oda ve borsalar flöyle: Akhisar Ticaret Borsas, Akflehir Ticaret ve Sanayi Odas, Batman Ticaret ve Sanayi Odas, Burdur Ticaret Borsas, Bursa Ticaret Borsas, Çorlu Ticaret Borsas, Erdek Ticaret Odas, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odas, negöl Ticaret ve Sanayi Odas, Kastamonu Ticaret Borsas, Keflan Ticaret ve Sanayi Odas, Manisa Ticaret Borsas, Menemen Ticaret Odas, Mu la Ticaret ve Sanayi Odas, Of Ticaret ve Sanayi Odas, Siirt Ticaret ve Sanayi Odas, Tarsus Ticaret Borsas, Tire Ticaret Odas, Turgutlu Ticaret Borsas, Ünye Ticaret Borsas, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odas.

14 14 25 Ocak 2014 Cumartesi fienol GÜNÜÇ Aziz Y ld r m'dan teflekkür STANBUL - Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld r m, Yarg tay' n flike davas nda onama karar n aç klad ktan sonra kendisine destek veren ve stanbul'a dönüflünde karfl lamaya gelen sar -lacivertli taraftarlara teflekkür etti. Sar -lacivertli kulübün internet sitesinden "Teflekkürlerimle" bafll yla yap lan aç klamada, Aziz Y ld r m, flunlar kaydetti: "Büyük Fenerbahçe taraftar na; karar n aç kland andan itibaren yurdun her yerinden gönderdikleri mesajlar ile desteklerini ileten Fenerbahçe taraftar derneklerine, havaliman na gelen ve yolumuzun geçti i her yerde ellerinde bayraklar üstlerinde çubuklular yla desteklerini esirgemeyen on binlerce taraftar m za, k saca Fenerbahçe yolunda yürüyen herkese, tüm kalbim ve varl mla bir kez daha sonsuz teflekkür ederim." (AA) Befliktafl transferde ATA A KALKTI Befliktafl, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yar n n bafllamas na az bir süre kala transferde ata a kalkt. STANBUL - Siyah-beyazl lar, Brezilya'n n Botafogo tak m nda forma giyen Uruguayl futbolcu Nicolas Ledeiro'yu kiralamak için görüflmelere bafllarken, ngiliz savunma oyuncusu Joleon Lescott'u transfer etmek için de giriflimlerini sürdürüyor. Befliktafl Futbol A Tak mdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalc, AA muhabirine yapt aç klamada, Uruguayl milli futbolcunun, futbol genel direktörü Önder Özen ve teknik direktör Slaven Bilic taraf ndan özel olarak istendi ini ifade etti. Ledeiro transferinde harekete geçme karar n dün gece ald klar n aktaran Kavalc, flunlar kaydetti: Ankaragücü'nde bugün yap lan yönetim kurulu toplant s nda mevcut baflkan Mehmet Yi- iner'in, "nitelikli aday" ç kmamas üzerine devam etme karar ald ö renildi. "Say n Bilic ve Özen'in 1 ayd r takip etti i bir oyuncuydu. Forvet arkas olarak forma giyiyor. Uruguay Milli Tak m 'nda da yer alan bir oyuncu. Kendisini sat n alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralamak istiyoruz. Transferi tamamlama aflamas na geldik. Befliktafl m za hay rl ve u urlu olmas n temenni ediyoruz." Manchester City formas giyen Joleon Lescott için srarlar n n sürdü ünü de yineleyen Ahmet Kavalc, futbolcunun transferi için haber beklediklerini belirtti. Kavalc, "Lescott için önümüzdeki tek engel kulübü Manchester City. Haber beklemeye devam ediyoruz. K sa zamanda olumlu sonuç alaca m za inan yoruz" fleklinde görüfl belirtti. Ankaragücü'nde Yi iner "devam" dedi ANKARA - (AA) Ankaragücü'nde bugün yap lan yönetim kurulu toplant s nda mevcut baflkan Mehmet Yi iner'in, "nitelikli aday" ç kmamas üzerine devam etme karar ald ö renildi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, baflkent temsilcisinde 25 Ocak Cumartesi günü yap lacak ola anüstü genel kurul öncesi, kulübün Beflevler'deki tesislerinde yönetim kurulu toplant s yap ld. Toplant da, sar -lacivertli kulübün baflkanl için aday ç kmamas üzerine Mehmet Yi iner'in devam karar ald ve mevcut yönetimden isimlerin de yer alaca yeni bir liste oluflturarak, genel kurulda baflkanl a yeniden aday olaca ö renildi. Kulüp bas n sözcüsü Fatih Mert, yönetim kurulu toplant s nda son sürecin de erlendirildi ini ve genel kurul için yap - lan çal flmalar n görüflüldü ünü Manuel Fernandes ile sözleflme yenileme konusuna da aç kl k getiren Kavalc, "Futbolcumuz Manuel Fernandes ile sözleflme yenileme konusundaki iste imizi kendisine ilettik. Fernandes sezon sonu masaya oturmak istedi ini söyledi. Sezonun bitmesiyle birlikte oturup konuflaca z" ifadelerini kulland. Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Batalla için ise herhangi bir giriflimlerinin olmad n kaydeden Kavalc, Polonya bas n taraf ndan gündeme getirilen ve Gornik Zabrze tak m nda oynayan Burkina Fasolu Nakoulma için ise "Nakoulma, Ledeiro ile ayn pozisyonda forma giyiyor. Kendisi ile alakal bir tasarrufumuz yok" fleklinde konufltu. kaydetti. Toplant da baflkan adayl n n da gündeme geldi ini belirten Mert, "Ola anüstü genel kurul karar n n al nmas n ard ndan baflkanl k için nitelikli aday ç kmad. Bunun üzerine yönetim de eski isimlerin de yer ald Mehmet Yi iner baflkanl nda yeni bir listeyle seçime girilmesine karar verildi" diye konufltu. Baflkanl k için aday olacak kiflilerin kulübe ciddi maddi destek sa lamas gerekti ini dile getiren Mert, flunlar kaydetti: "Daha önce de aç klam flt k, cumartesi gününe kadar nitelikli aday ç kmas durumunda baflkan - m z aday de il. fiu ana kadar böyle bir aday ç kmad. Aday n, 10 milyon liraya yak n parayla gelmesi laz m. fiubat ay n n 5'ine kadar 2.5 milyon lira ödeme yap lacak. Baflkan m z Yi iner bu koflullar biliyor, bu s k nt lar çözme tecrübesi de fazlas yla var." Messi, 4. kez "dalya" diyecek ANKARA - Yeflil sahalar n en önemli y ld zlar aras nda gösterilen Arjantinli Lionel Messi, Barcelona formas yla 400. maç na ç kacak. spanya Kral Kupas (Copa del Rey) çeyrek finalinin ilk aya nda Levante'ye bu akflam konuk olacak Barcelona'da, y ld z oyuncuya görev verilmesi halinde Katalan ekibindeki 4. dalyas n yapm fl olacak. FIFA Alt n Top (Ballon d'or) Ödülü'nü 4 y l üst üste kazanan tarihteki tek futbolcu unvan na sahip Lionel Messi, Barcelona'n n Levante karfl s nda gol yollar nda yine en önemli kozu olacak. Barcelona Teknik Direktörü Gerardo Martino, 26 yafl ndaki y ld z oyuncunun uzun ve zorlu bir sakatl k döneminden ç kmas na ra men sahalara çok h zl bir dönüfl gerçeklefltirdi ini ve yeniden formunun zirvesine ulaflt n vurguluyor. "Sakatl n n ard ndan kupada iki harika maç ç kard " diyen Martino, Messi'nin kendini iyi hissetti ini ve böyle devam etti i sürece her karfl laflmada oynayaca n vurgulayarak futbolcusuna duydu u güveni gösteriyor. Messi, 10 sezonu aflk n bir süredir formas n giydi i Katalan temsilcisinde ilk karfl laflmas na 2003'de Porto ile Barcelona aras nda oynanan dostluk maç yla ç km fl ve formas n bir daha da b rakmam flt. Barcelona'n n "gol makinasi", genç yafl na ra men 6 lig, 3 UEFA fiampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupas, 2 spanya Kral Kupas ve 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupas flampiyonlu u yaflamay baflard. Katalan temsilcisinde henüz 24 yafl ndayken kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu unvan n kazanan Messi, La Liga'da 200 gole 25 yafl nda ulaflan tek futbolcu konumunda. Avrupa Alt n Ayakkab Ödülü'nü 3 kez kazanan tek futbolcu Messi, Barcelona formas yla 399 karfl laflmada 331 kez fileleri havaland rmay baflard. Messi, 2012 y l nda Barcelona ve Arjantin Milli Tak m ile toplamda 91 gole imza atarak Alman oyuncu Gerd Müller'in 1972'deki bir sezonda 85 gollük rekorunu da k rm flt. Arjantinli oyuncu bu sezon üst üste yaflad sakatl klar nedeniyle bu sezon sadece 20 maçta forma giyebilirken, bu karfl laflmalarda 18 gol atabildi.

15 SPOR 25 Ocak 2014 Cumartesi 15 Aziz Y ld r m'a "onursal baflkanl k" önerisi STANBUL - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Baflkan Yüksel Günay, Yarg tay' n onad flike davas karar n n ard ndan gelinen süreçle ilgili, "Bütün hukuki yollar ar yoruz. Çare bulamazsak Fenerbahçe tarihinde ilk defa 'onursal baflkanl k' unvan n Say n Aziz Y ld r m'a verece iz" dedi. Sar -lacivertli camiada, Yarg tay' n, mahkemenin baflkan Y ld r m'a verdi i cezalar onamas n n ard ndan yaflanan flok sürerken, süreçle ilgili de erlendirmeler yap l yor. AA muhabirine aç klama yapan Günay, kulübün 25 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçeklefltirece i ola an Yüksek Divan Kurulu Toplant s 'nda farkl bir gündeminin olaca n belirterek, "Ortada istenmeyen bir durum var. Bütün hukuki yollar ar yoruz. Çare bulamazsak Fenerbahçe tarihinde ilk defa 'onursal baflkanl k' unvan n Say n Aziz Y ld r m'a verece iz. Önümüzdeki divan kurulu toplant s nda da bunu konuflaca z" diye konufltu. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak Pazartesi günü gerçeklefltirece i toplant da bundan sonra takip edilecek yolu çizece ini kaydeden Günay, "Yüksek Divan Kurulu da dahil herkes bu do rultuda görev yapacakt r" ifadesini kulland. Yüksel Günay, Fenerbahçe Kulübü ve Türk futbolu için yapt klar n n ard ndan Y ld r m' n çok yak nda büstünün de dikilece ini ileri sürdü. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Baflkan Günay, "Fenerbahçe Kulübü'nün ilk kez kanunen men edilen baflkan Aziz Y ld r m' n çok yak nda büstü de dikilir. Bu da bir ilk olur" diye görüfllerini aktard. Hep sahalara dönmeyi hayal ettim Malatyaspor ile deplasmanda oynayacaklar 1. Futbol Ligi maç na giderken 20 Ocak 1989'da geçirdikleri trafik kazas sonucu antrenör, 3 futbolcu ve floförün hayat n kaybetti i Samsunspor kafilesinde futbolcu olarak bulunan ve kazada felç olan Kulüp Baflkan Emin Kar, kazan n 25. y l dönümünde bile ayn korkuyu yafl yor. Hidayet Türko lu 11 ay sonra NBA'de SAMSUN - Kaza sonucu felç olan ve 25 y ld r tekerlekli sandalyede yaflam n sürdüren Samsunspor Kulübü Baflkan Emin Kar, AA muhabirine yapt aç klamada, 1981'de Samsunspor'a transfer oldu unu, ilk sezonunda flimdiki ad PTT 1. Lig olan Türkiye 2. Ligi'ni flampiyon bitirerek 1. Futbol Ligi'ne yükseldiklerini söyledi. 1. Lig'e yükseldikten 8 y l sonra Malatya deplasman na giderken Samsun'un Havza ilçesinde trafik kazas n n meydana geldi ini an msatan Kar, flöyle devam etti: "Türk futbolu aç s ndan çok kötü bir gündü 20 Ocak. Kazadan sonra 25 y l geçti. Malatyaspor deplasman na gidiyorduk, Havza'da saat sabah s ralar nda geçirdi imiz kazadan sonra hocam z, 3 futbolcu arkadafl m z ve floförümüzü kaybettik. Ben de felç oldum. Kaza sonras nda Samsunspor'un k rm z -beyaz renklerine siyah da eklendi. 25 y ld r kaybetti imiz arkadafllar özlemle an yoruz ama sadece 20 Ocak günü de il, arkadafllar m her gün özlüyorum, onlar her gün akl mda. Zaten yaflad m sürece onlar unutmam mümkün de il. Kaza bende de derin izler b rakt." Kazadan sonra büyük s k nt lar yaflad n dile getiren Kar, "Benim futbolculuktan baflka bir iflim olmad. Kazadan sonra hep sahalara dönmeyi hayal ettim. Eflim ve arkadafllar m bana inan lmaz sahip ç kt, hiçbir zaman engelli muamelesi yapmad lar. Aradan 25 y l geçmesine ra men halen içimde sahaya ç k p oynama iste i var ancak baz gerçekleri de kabul etmek gerekir. Hem yafl itibar yla hem durumumuz itibar yla sadece yönetmek ve seyretmeyi yapabiliyoruz. Bu da futbolun bir taraf, biz de bunu yap yoruz" ifadelerini kulland. Böyle bir kazan n hiçbir tak m n bafl na gelmemesini dileyen Kar, "Böyle bir ac y Allah Türk futboluna bir daha yaflatmas n" fleklinde dua etti. Kazadan 5 gün sonra hastanede gözünü açt n belirten Kar, "Arkadafllar m n öldü ünden ve sakat kald mdan haberim yoktu. 5 gün sonra her fleyi ö rendim. Hep düzele, tekrar aya a kalkaca m diye düflündüm ancak günler geçtikçe kabullenmeye bafllad m. Kabullenmek kolay olmad, psikolojik sorunlar yaflad m" diye konufltu. Samsunspor'da futbolculuk, kaptanl k, menajerlik ve kulüp baflkanl yapan tek kifli oldu unu vurgulayan Kar, "Kesinlikle en zor ifl baflkanl k yapmakm fl. Futbolculuk dönemi bana göre en rahat dönem. flini yap yorsun ve para kazan yorsun. Kaptanl n sorumlulu u da baflka bir fley ama baflkanl k bambaflka bir fley. 18 ayd r bu görevi lay k yla yap yorum. Benim için her fley Samsunspor. Samsunspor varsa ben var m. Hayat felsefem, her fleyim Samsunspor üzerine kurulu. nflallah yüzümüzün ak yla bu y l da bitirirsek ne mutlu bana" dedi. Tak m n yak n deplasmanlara otobüslerde gitti ini hat rlatan Kar, yolculuk s ras nda tedirgin oldu unu söyledi. Samsunspor kafilesi, 55 DU 637 plakal kulüp otobüsüyle 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayaca 1. Futbol Ligi müsabakas na giderken, Havza ilçesinde kafileyi tafl yan otobüs, 61 AC 535 plakal kamyonla çarp flm flt. Samsunsporlu futbolcular Muzaffer Badal o lu, Mete Adan r, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs floförü As m Özkan hayat n kaybetmiflti. Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, fianver Göymen, Orhan K l nç, Kas m Ç kla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Ö üten, U ur Terzi ile menajer Yüksel Özan yaralanm flt. Trafik kazas ndan sonra Samsunspor, k rm z -beyaz olan forma renklerine, kaybetti i isimlerin an s na "siyah" rengini de ekledi. (AA) ANKARA - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden isimlerden Hidayet Türko lu, doping yapt gerekçesiyle ald 20 maçl k ceza ve sakatl klar yüzünden 11 ayd r ç kamad NBA sahnesine, Los Angeles Clippers formas yla döndü. "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" unvan n n sahibi Türko lu, sezon sonuna kadar anlaflt Bat Konferans ekiplerinden Los Angeles Clippers ile kariyerinin 898. karfl laflmas na ç kt. Orlando Magic'in 4 Ocak'ta serbest b rakmas n n ard ndan Clippers' n 7 maçl k deplasman serisi öncesinde kadrosuna katt milli basketbolcu, New York Knicks karfl s ndaki ilk maç nda, kenardan gelerek 6 dakika süre ald. Mücadeledeki tek flut denemesinde baflar l olan Türko lu, karfl laflmay 2 say ve 1 ribauntla tamamlad. Türko lu böylece Orlando Magic formas giydi i 13 fiubat 2013'te, yasakl "methenolone" maddesini kulland gerekçesiyle ald 20 maç ceza ve sakatl klar yüzünden 11 ayd r uzak kald NBA parkesine ad m att. Bat 'n n 4. basama nda yer alan Clippers, 19 Mart'ta 35 yafl na girecek basketbolcunun, 14 y ll k NBA kariyerindeki 6. tak m oldu. Türko lu daha önce Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors ve Phoenix Suns'ta oynam flt Avrupa Ligi sezonunda oynad 22 maçta gösterdi i 13,6 say ve 4,6 ribauntluk performansla Anadolu Efes'in (o zamanki ad yla Efes Pilsen), 4'lü Final'e kalan ilk Türk tak m olmas nda büyük rol oynayan Türko lu, 2000 draft nda Sacramento Kings taraf ndan 16. s rada seçildi. lk sezonunda, "NBA'in en iyi ikinci çaylaklar tak m "na giren milli sporcu, 10,1 say ve 4,5 ribaunt ortalamalar n tutturdu u ikinci y l nda "en iyi 6. adam" ödülünün adaylar aras nda gösterildi. 2002'de Bat Konferans finaline yükselen Kings kadrosunun önemli parçalar ndan biri olan Türko lu, tak m n n, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'l Los Angeles Lakers'a 7 maç sonunda yenilmesine engel olamad. O sezon Bat tak mlar, Do u'ya nazaran çok daha kuvvetliydi ve herkes Bat flampiyonunun NBA finalini de kazanaca n düflünüyordu. Nitekim öyle oldu: Lakers, rakibi New Jersey Nets'i 4-0 ma lup etti ve üst üste 3. flampiyonlu unu kazand yaz nda üçlü bir takas sonras 1999 ve 2003 NBA flampiyonu San Antonio Spurs'un yolunu tutan Hidayet, 9,2 say ve 4,5 ribauntla bitirdi i sezonda, yüzde 42 ile NBA kariyerindeki en iyi 3 say l k at fl oran na ulaflt. Türko lu ve Spurs'ün, NBA flampiyonlu una giden yolda karfl s na yine Los Angeles Lakers dikildi. O sezon O'Neal ve Bryant'l kadrosunu, Gary Payton, Karl Malone gibi all-star basketbolcularla takviye eden Lakers, Bat yar finalinde karfl laflt Spurs'ü 4-2 ile geçti. (AA)

16 geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde 49,58 lik art flzde 29,10 luk art flla ayva, Nisan da yüzde May s ta yüzde 30,95 lik art flla yurtiçi bir hafturlar zam flampiyonu oldu. 9. SAYFADA TBMM Başkanı DO RU B R KARAR YANLIfi B R TAVIR ciddiyetiyle öne ç kan giysileri sergilerken N N GAZETES BBP lideri Destici ye göre; Görev süresi yüzü kapatan saç flekillerinin tercih edilmesi, BDP parti de il, Cemil Çiçek, Çiçek, anayasan n 30 y lda 17 defa de iflti ini ifade etti ve Bu öteki partilerden tart flmas maske saç modas m geliyor dedirtti. bugünkü anayasanın binan n temelinde her 12 ayda, her 13 ayda, her 14 ayda bir, anayasa ç kmaz hatta bazen bir ay içerisinde olmak üzere 17 de ifliklik yapm fls - TBMM Baflkan Paris Moda Haftas nda, tasar mlar n Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan Mustafa Destici, Konya TV de Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n sorular n 7 Kasım itibariyle n z. E er en temel yasada hukuk istikrar yoksa, ona dayal ç kar - Cemil Çiçek, cevaplarken, anayasa de iflikli i çal flmalar ve siyasete dair önemli de erlendirmelerde 30 uncu yılına lan yasalarda da o kadar istikrar olmaz. Onun için Türkiye do ru Cumhurbaflkan - sunan Belçikal Maison com Fiyat 25 Kr bulundu. HABER 21 DE bir kararla yeni bir anayasa yap m sürecine girmifltir dedi. Cemil n n görev süresi Martin Margiela, birbirinden güzel tasar mlar yla girdiğine dikkat çekerek önemli ve meslek örgütleri dahil toplumun her kesiminden görüfl ve öneri Bunun karar n dikkat çekerken, ak llarda Çiçek, yeni anayasa haz rlama sürecinde sivil toplum kurulufllar ile ilgili olarak, Destici hakl m? değerlendirmelerde beklediklerini belirtirken, Yeni bir anayasa sürecine girdik, herkes Meclis Baflkan kalan bir baflka fley de yüzü kapatan saç modelleri oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan yeni bir anayasa istedi, ama futbol maç seyreder gibi... Kimse kat l m yapma niyetinde de il dedi. HABER 9. SAYFADA vermez dedi. Mustafa Destici, Konya TV de Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n bulundu. 9. SAYFADA sorular n cevaplarken, Bugünkü anayasa de iflse, adam gibi bir seçim kanunu TÜRK YE N N GAZETES ISSN olsa, ne bugünkü iktidar bu oyla iktidarda olurdu, ne ana muhalefet bu konumunu koruyabilirdi, ne de MHP bu konumda olurdu. Bundan en çok zarar gören benim. Dolay s yla bu anayasa de iflikli i konusunda bu üç parti de samimi de il. Çünkü üçü de konumlar ndan memnun. BDP nin de böyle bir derdi yok, çünkü o da bundan geçiniyor demiflti. TBMM Mustafa Kamalak a Baflkan Çiçek in sözlerine bak l rsa, Destici hakl m ç kacak acaba? göre anayasa 17 Aral k 2011 Cumartesi Fiyat 25 Kr Ayd n TUFAN n GEZ NOTLARI Ankara n n kültür ve turizm aç s ndan önemli ilçelerinden biri Beypazar. Son günlerde zaman zaman Beypazar Nall han hatt nda yapt m seri ziyaretler nedeniyle buralarda olanlar sizlerle paylaflmaya devam ediyorum. Bu haftaki ziyaretimiz Beypazar n n uzak beldelerinden Urufl a idi. Belediye Baflkan Osman Karada n davetlisi olarak Urufltayd k YAZISI 21. SAYFADA Amerikan askerleri arkalar na bakmadan brahim AKPINAR n haberi 9. SAYFADA Konya TV de yay nlanan ve Televizyonun Ankara Temsilcili ini yapan Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n haz rlay p sundu u Ankara n n Zirvesi isimli programa konuk olan Saadet Partisi Genel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, laiklikle ilgili çarp c aç klamalarda bulundu. G ZLENEN KEL ME Kamalak, Hem Anayasan n ilk üç maddesiyle ilgili görüfllerinizi aç klarken hem de terörle ilgili görüfllerinizi aç klarken laiklik vurgusu yapt n z. Saadet Partisi laiklik kavram n n anayasada yer almas na tamam yla karfl m, yoksa kendine has bir laiklik tan - m var ve onu mu istiyor? sorusu üzerine, Hay r, kesinlikle hay r. Biz diyoruz ki, laikli in bize tan - m n verin. Tan m yok ortada. Halbuki anayasa özü itibariyle laiklik üzerine kuruludur. O kadar laf n aras nda gizlenen kelime laikliktir dedi. 13. SAYFADA giderken... Diyarbak r Fehmi KORU Müzesi Amerikan askerleri Irak terk etti dün; Washington arkada yaln zca dörtbin asker b rak ld - güçlendirilecek man Karaman, Türkiye nin en büyük ve entegre ulaflt rma projelerinden olan ve toplu tafl mada Çal flkan ve Arslan: günlük 33 bin yolcu olan kapasiteyi günlük 200 bin kifliye ulaflt rma- Üzerimize düfleni y hedefleyen Baflkentray projesinin birinci k sm n n ayr nt lar n AK Parti K rflehir Milletvekilleri Ab- yapmaya haz r z aç klad. dullah Çal flkan ve Muzaffer Aslan'dan ifl dünyas na ortak ça r : Biz si- Karaman, Ankara daki banliyö tafl mac l n n yaklafl k yasiler olarak K rflehir'e yat r m yapmak yar m milyar dolar harcanarak isteyen tüm yat r mc lar için üzerimize metro seviyesine ç kar laca n düfleni yapmaya haz r z. Yeter ki K rflehir'e yat r m yap ls n dediler. ve öteki rayl sistemlerle entegre edilece ini söyledi. 9 DA Yakup ARIÖZ ün haberi 8. SAYFADA TUR ZM ASAY fi Diyarbak r da 4 ton sahte bal ele geçirildi YAfiAM Deprem bölgesi hurda araçlarla doldu Kimse Yok Mu Derne i Genel Baflkan Ünal Öztürk, Konya fiube Baflkan Hasan K ratl ve yönetim kurulu üyeleri, Somali Büyükelçisi Mr. Nur Sh. Hamud ve kinci Kâtibi Abdulkadir Muhammed, Japonya Türkiye Büyükelçili i Baflkâtibi Mr. Yohei Yamakazi, Panko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk u Çumra fieker de ziyaret etti. Heyet, Somali ye ve Van Deprem Bölgesine yaklafl k 100 ton fleker gönderen Çumra fieker ve Panko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk a teflekkür etti. Atilla KOCAO LU nun haberi 7 DE ANKARA Mamak ve Kuzey K br s kardefl oldu Bakan Taner Y ld z Ömer Selvi Emrullah fller Hüseyin Filiz Murat Y ld r m Ramazan Can Selçuk Özda ISSN Dursun ERKILIÇ Ayd n TUFAN TBMM de 24. Dönem Milletvekili olarak Sorunlarla ilgili sadece tespit ve görev yapan baz Bakan ve vekiller, dünya de erlendirme ile kalmayan vekiller, yerinde ve Türkiye gündemi ile seçim bölgelerine teflhis ve tedavi örnekleri de sunuyor. Özellikle uzman olduklar konular ve seçim böl- dair görüfllerini BELDE Gazetesine aç klad. Haber Müdürümüz Dursun Erk l ç ve geleriyle ilgili sorulara ayr nt l cevaplar veren Koordinatörümüz Ayd n Tufan n sorular n cevaplayan milletvekilleri, birbirinden ilginç, çarp c de il, Türkiye ve Türk insan ad na yaflanan güzel- milletvekilleri, sadece yaflanan iç ve d fl sorunlar tespit ve de erlendirmelerde bulunuyor. liklere dair hat rlatma ve yorumlar yap yor. M LLETVEK LLER LE RÖPORTAJLAR BUGÜN GAZETEM ZDE TÜRK YE N N GAZETES 23 Kas m 2011 Çarflamba Fiyat 25 Kr AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu çok yönlü özellikleriyle TBMM nin yeni dönemde en etkin ve çalışkan isimlerinden biri olmaya aday. KÜLTÜR-SANAT Cam tarihi Marmaray il d i ti Kad n, anne, mimar, Bay nd rl k, mar, Ulaflt rma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak da hizmet verecek olan Selamo lu için bofluna, Kad n, anne, mimar, STK l ve Türkçe hastas demiyoruz. Okuyun göreceksiniz RÖPORTAJ 7. SAYFADA ederek, Dünya ekonomisinde geçmişte birçok yükselen yıldız, güneş ve kaplanlar gördük. Şimdi dünyanın parlayan yıldızı olan Türkiye, Avrasya'nın yükselen hilali dedi. G-20 N N ÖNEM NE VURGU Dünya ekonomisini krize iten 2007 y l ndaki finansal geliflmelerin büyük buhran- E itimciler de dan sonraki en büyük bunal m olarak de erlendirildi ini ifade eden Gül, birçok sanayi ülkesinin durgunlu a girdi ini ve baflat ekono- eflit ifle eflit milerdeki büyüme oranlar n n düfltü ünü belirtti. Gül, 2010 y l nda dünya ekonomisinin ücret istiyor büyük zarar gören Kelefl ailesi, yaflanan ikinci toparlanma iflaretleri gösterdi ini anlatarak, depremde evleri y k l nca K r kkale'nin Bal fleyh ilçesindeki yak nlar n n yan na yerlefltiler. G-20'nin de ekonomiyi istikrara kavuflturmaya yönelik att ad mlardan bahsetti. ücret" uygulamas nda sonuç Türk E itim-sen, "Eflit ifle eflit brahim AKPINAR n haberi 6 DA al n ncaya kadar 81 ilde AVRUPA DA ZARAR BÜYÜYOR eylem yapacaklar n Dünya ekonomisinin 2007 deki finans krizinden 4 y l sonra tekrar tehlikeli bir dö- Yakup ARIÖZ ün aç klad neme girdi ini ifade eden Gül, Avrupa'daki haberi 13. SAYFADA afl r borçlanma ve ABD nin zay f ekonomik göstergelerinin yeni bir küresel durgunluk endiflesi yaratt n n alt n çizdi. Avrupa da za- Çorum Belediye rarlar n giderek artt n n ve umursamaz aktörler yüzünden borçlar n ödenemez hale Meclisini geldi ini ifade eden Gül, iflsizli in düflürülememesinin de tüketici güvenini sarst na ve kar flt ran önerge Bütçe görüflmelerinin devam iç taleplerin canland r lamad na iflaret etti. etti i Kas m ay toplant lar nda verilen önerge teklifi meclisi Gül, bu tablo karfl s nda birçok ülkenin ifl piyasas n n esnekli ini art racak yap sal ön- ekonomik geliflimi ve Türkiye ile Cumhurbaflkan Gül, Türkiye'nin kar flt rd. Demokrasi istekli protesto gösterilerine sahne olan M s r da haberi 9. SAYFADA lemler almas n n flart oldu unu vurgulad. ngiltere aras ndaki ekonomik iliflkileri Eray DURKAYA n n HABER 6. SAYFADA de erlendirdi i ngilizce konuflma yapt. hükümetin istife etti i-etmedi i yönündeki çeliflkili haberler ve Enerjide yeni umudumuz yaflanan geliflmeler bir otorite bofllu u oluflturmaya baflylad. yerli kömür oldu Türkiye nin enerjide d fla ba ml - Bu arada, M s r da Devlet Baflkan Hüsnü Mübarek in flubatta l n azaltmak için düflmesinden bu yana iktidarda yollar aran rken, yerli bulunan Yüksek Askeri Konsey, ve ucuz bir enerji kayna olan linyitten elektrik üretiminin art r lmas ülkede süren kanl çat flmalar n üçüncü gününde, siyasi güçleri için dü meye bas ld. acil toplant ya ça rd. Yerli linyitin elektrik üretimindeki pay n n art r lmas çal flmalar çerçevesinde, ilk aflamada ABD, M s r daki fliddet haberlerinden dolay derin endifle linyitte 7 bin Megavat (MW) düzeyinde bir termik potansiyelin özel duydu unu bildirerek, itidal ve demokratik geçiflin sürmesi sektöre ihale edilmesi planlan yor. HABER 13. SAYFADA ça r s yapt. Bütün tarih E T M K l çdaro lu nun zay f omuzlar nda Depremzede Fehmi KORU çocuklar n Çok partili hayat 1800 lerde bafllad halde okul b ü M li t t il dil til i bi i i i Yozgat ta k rsal kalk nma Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uçar, üniversite bünyesinde k rsal kalk nma kapsam nda yürütülen çal flmalar hakk nda ilgili kurum ve kurulufl yöneticilerini bilgilendirdi. HABER 21. SAYFADA ASAY fi Antalya da 50 bin adet korsan CD ve DVD ANKARA Makine mucidi fabrikalar n ISSN Ocak 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Parlat lan pirinç ZARAR VER YOR UTB Baflkan Mustafa Sezer, pirincin parlat lmas nedeniyle besin de erinin düfltü ünü ve her y l ülke ekonomisinin 30 milyon dolar zarar etti ini iddia etti. HABER 7 DE adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu TBMM Baflkan Çiçek e bak l rsa Yeni tasa Anayasa LDE B Maske saç! Rusya daki ç lg n saç flovunun aksine, ELDE Laiklik tan mlanmal BEYPAZARI nda güzel fleyler oluyor Arzuhalciler yok oluyor Kimse Yok Mu, Baflkent(e)ray Projesi Recep Konuk a TCDD Genel Müdürü Süley- teflekkür etti TÜRK YE N N GAZETES Milletvekilleri BELDE ye konufluyor STK l ve Türkçe hastas bir vekil Meclis Kürsüsü B ELDE Gül, Türkiye yi tarihi konuflmayla anlatt : YUKSELEN HILAL Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz iş çevrelerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet DEPREMZEDELER K r kkale de güvende Van'da 23 Ekim'de yaflanan ilk depremde evleri YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Fehmi Koru Cenevre-2 ye bakarak düflündüklerim Bugün 12 de Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Tülay Selamo lu her derde deva! Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de smail Kara Kara ca Bugün 4 de Din-i mübin-i slam için AZAM gayret Diyanet flleri Baflkanl nca düzenlenen ve iki gün süren l Müftüleri stiflare Toplant s, sonuç bildirgesinin okunmas yla sona ererken, sonuç bildirgesi Diyanet flleri Baflkan Prof. Dr. Mehmet Görmez taraf ndan aç kland. Görmez, "Son günlerde t rmanma e ilimi gösteren ve aziz milletimizi kendi içinde farkl kamp ve kulvarlara savurma tehlikesi içeren gerilim zemini, halk - m z taraf ndan endifle ile izlenmektedir. Gerçekte sosyo-politik mülahazalarla varl n sürdürmekle birlikte dini ve milli terminoloji ile kültürel referans a lar m z n büyük bir hevesle kullan ld bir ortamda serdedilen beyan ve de erlendirmelerden din-i mübin-i slam n yüksek fleref ve itibar na hiçbir halel gelmemesi için herkesin azami gayret sarfetmesi elzemdir" dedi. " slam'da ruhban s n f yoktur, imtiyazl din adam statüsü de hiç kimse için söz konusu de ildir" diyen Görmez, "Kamu mal n n dokunulmazl ve manevi mesuliyeti, en az özel mülk kadar dinen ve manen hassas bir konudur. Bu itibarla kamudaki istismarlar n, usulsüzlük ve hak ihlallerinin hem pozitif hukukta hem de mahkeme-i kübrada karfl l ks z kalmayaca aç kt r" fleklinde konufltu. HABER 13. SAYFADA Tüm oda ve borsalar m z 5 YILDIZLI OLACAK ÇAYKUR Rahat sezon geçirdi HABER 5 TE ÇORUM Bir baflar öyküsü HABER 12 DE Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i bünyesinde sürdürülen oda ve borsalar n akreditasyon çal flmalar tüm h z yla devam ediyor. TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu nun elinden akreditasyon belgesi alan 21 oda/borsa ile birlikte 5 y ld zl hizmet verme noktas - na ulaflan oda/borsa say s 152 ye ulaflt. Hisarc kl o lu, 5 y ld zl oda say s 221 e ulaflacak dedi. HABER 13. SAYFADA BRIC Bir ngiliz önerisi HABER 6 DA Devlet nereye ne harcad? l Müftüleri Sonuç Bildirgesindeki istek; TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu SATIfiI DÜfiÜYOR Tafl kömürü sat fllar, 2003'ten itibaren 2 milyon tonun alt na düflen TTK, geçen y l 1 milyon 314 bin tonluk sat flla 255 milyon 505 bin lira gelir elde etti. TTK, termik santrale 750 bin ton kömür satarak, 1984'ten itibaren en düflük performans n sergiledi. 6 DA www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta Öngörü yaz lar Türkiye içte-d flta büyük yank uyand ran geliflmeler yaflarken, kalem ve kelam erbab kiflilerin kay t alt na al nm fl cümleleri, sözleri bu çerçevede çok önem tafl yor. Bunlardan biri de, bir dönem gazetemizde de yaz lar yay mlanan Ali Bulut. Ali Bulut un de iflik dönemlerde da yazd yaz lar, yaz sonras yaflananlara bak ld nda büyük bir öngörü maharetinin göstergesi gibidir. Bulut un befl farkl tarihte yazd yaz lar n tarihlerine ve bu yaz lardan sonra geliflen, yaflanan olaylara bak ld nda bu maharetin flafl rt c örnekleri görülüyor. Yaz l fl tarihlerine dikkat edilerek okunmas nda fayda olan yaz lar n tamam al nmam fl, Kur an daki Tallut Callut k ssas na vurgu yapan yerler seçilmifltir. TÜRK YE nin nükleer N YET https://www.facebook.com/belde.gazetesii Devlet, 2013 bütçesiyle yaklafl k 1,9 milyar liral k yiyecek, 159,5 milyon liral k içecek al m nda bulunurken, 450,6 milyon liral k giyim ve kuflam malzemesi sat n ald, 738,7 milyon liray da haberleflme giderleri için harcad. Faiz giderleri için yaklafl k 50 milyar lira, gizli hizmet giderleri için de 1 milyar 243 milyon 112 bin lira ödeme yap ld. Muhtarlara 288 milyon 829 bin lira, milletvekillerine 98 milyon 989 bin lira ödeme gerçekleflti. HABER 12 DE Ak Parti CHP leflebilir mi? Mehmet Ali Bulut un yaz s 5. sayfada 6. Büyükelçiler Konferans, Türkiye nin pek çok konudaki görüfllerinin ve niyetlerinin dünyaya duyurulmas bak m ndan merkezi yönetim ile diplomatlar aras ndaki uyum ve tav r birli i aç - s ndan çok önemli mesajlar n verildi i bir platform gibiydi. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Türki- ye'nin nükleer yak t n, uranyumun zenginlefltirilmesiyle alakal koymufl oldu u bir hedef bulunmad n söyledi. HABER 6 DA 24 Ocak 2014 Resmi Gazete 2013/5712 Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Say l Kararlar yla Listelenen Kifli, Kurulufl veya Organizasyonlar n Tasarrufunda Bulunan Malvarl n n Dondurulmas Hakk ndaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Say l Bakanlar Kurulu Karar n n Eki (1) Say l Listede De ifliklik Yap lmas na liflkin Karar Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı