Lara Adrian - Gece Yarısı Çığlığı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lara Adrian - Gece Yarısı Çığlığı. www.cepsitesi.net"

Transkript

1 Lara Adrian - Gece Yarısı Çığlığı

2 B İ R İ N C İ B Ö L Ü M B e m b e y a z b lu z u v c bej kınnap pantolonuyla ortamla k o ıı d e r c c c alakasız g ö r ü n ü y o r d u. kahverengi saçları S lın dalgalar halinde om uzlarına dökülüyordu, ormanın B in li havasına rağm en tek bir saç teli bile havada değildi. A yağındaki yü k sek topuklu zarif ayakkabıları, etrafındaki yü rü yü şçü leri burunlarından solutan nemli Temmuz ha- vasına rağm en ağaçlarla kaplı patikaya tırmanmasına engel olm am ıştı. D ik yo k u şu n sırtında, büyük, yosun kaplı bir kayanın gö lgesin de beklerken, yarım düzine turist yanından geçu, kim i m anzaranın fotoğrafını çekiyordu; onu fark etmem işlerdi. Gerçi, birçok insan ölüleri göremezdi. Dylan Alexandcr da onu görmek istemezdi. O n ıkı yaşından beri ölü bir kadınla karşılaşmamıştı. Yırını sene sonra Ç ek C u m h u riyetin in ortasında bir tanesiyle karşılaşmış olması biraz şaşırtıcıydı. I layaleti görmezden gelm eye çalıştı ama D ylan vc beraberindeki üç ar" kadaşı patikada tırm anm aya devam ederken, kadının kara gözlen onu buldu ve üzerine odaklandı.

3 to u fs K b ü V» * "";. nlıyan d u d aklın d an çıkan sta- k vükjt. fis'lny'.d^ nlhlt- karalam alar olm adan ço k mui! [, I ^,Ut' hir zannn bu tuhaf ölüleri görebilme y e te n e munisti I lıçbır zaman bu yeteneğine ne S B ü ^ n e de bunu kontrol edebilmişti- Bir m ezar- Ç E m.ki, durup hiçbir,ey görmeyebilir ama bir gün S e E n d ı s ı n ı göçüp gidenlerden biriyle kar,, karşıya : bulabilin Tıpkı şu anda Prag a bir saat m esafedeki dağlık bölgede bldıığu gibi. Hayale der hep kadındı. Genellikle genç ve dinam ik gör v.: rumımlüvdülcr. çaresizlik dolu egzotik, kahverengi g ö z le riyle şu an ona bakan kadın gibi. Baıi duyabiliyor olmalısın. Cümtesme ağır hır İspanyol aksam hakimdi; yalvarıyor gibiydi. Hcy.foylaıı. Buraya gel de şıı kayanın yanında hır fo toğrafını çekeyim." ^Gerçek dünyevi bir ses Dyları ın dikkatim yıpranın,, kum ttjuım kavisinde duran güzel ölü kadından aldı Oj/bn m i,nesi Sharon'.n bir arkada,, olan janet, sırt çan- ^» t o ğ r a l makinesini çıkardı. Avrupa da yaz geziş, i T k l ı T İ f,knytl'; b <)nu" s n büyük macerası S t e K ü, T T 1*1 nükseden b lls c r hastalığı ve meyttek k! I',r zayaf düc,,1(ucrape yü2ündcn X V3İ>^ «Ü ittj fd n n y le has, j S " 2amanlarda Sharon... İ "Yakaladım,1* dedi Janet, Dylan* m yağıdaki vadıdm yükselen kaya sütunlarının göründüğü bir resmini nv- inişti. "Annen buraya bayılırdı, tatlım Sence de nefes kesici değil nıi?" d eği,/ t - m A n n en bir gün çok ünlü bir gazeteci olacağını soylu Dylan kafasını salladı. "Bu gece otel»- döndüğümüzde fotoğrafları e-posta ile ona yollarız.** G ru b un u kayanın yanından uzaklaştırdı; fısıldayan, öteki dünyaya ait varlığı geride bırakmak için can atıyordu Eğim li tepeden aşağı doğru ince gövdeli çanı ağaçlarının sık o ld u ğu yere indiler. K ızılım sı yapraklar vt kozalaklı ağaçların iğneleri ayaklarının altındaki nemli yolda ezilmişti. O sabah yağan yağm urun ardından bunaltıcı sıcaklık bölgeye akın eden turistlerin çoğunu uzakta tutmuştu. O rm a n sessiz ve hu zu rlu yd u, tabii ağaçlıkların derinliklerine doğru D ylan ın her adımını tıkıp eden hayalet gözlerin farkında olm ası hariç. Patronunun bizim le gelebilm en için sana izin vermesine ço k sevin d im," diye ekledi arkasındaki kadınlardan biri. G azetede ne kadar yoğun olduğunu tahmin edebiliyorum, onca haber uydurm ak- " I laber uydurduğu yok, M aric," diye Janet onu hafitçe azarladı. D ylan ın m akalelerinde doğruluk payı olmalı, yoksa onları basamazlar. D oğru değil mi tatlım? D ylan suratını astı. Birinci saytada en az bir uzaylı tarafından kaçırılm a ya da şeytanın etkisi altına girme haberi old u ğu düşünülürse, gerçeklerin iyi bir haberin önüne geçm esine izin verm ediğim izi söyleyebilirim. Eğlence am açlı haberler yayınlıyoruz, yaptığım ız etkili gazetecilik

4 söyledi. i- f e ". -.yncn W > -Biliyor musun, hana dıyc'ir,; j c başladığında ilk yazdırın " ^ n T İ K r c Iı Şehir dışmd* çirkin hır cina- M.İ H u b c r d f H - r lıy o r s ıın.d e ^ l nn utlım?» W t ' t i i Dylan vc onlar, a c a r ı n arasından kuleler J Z Z d c n başka bir kum taşı yığm.nm yanından yon- îcndırdi ^Hatırlıyorum. Faka, hu çok uzun zam an ön cey- Nclvaparsan yap. annenin serimle gurur duyduğunu bil iyon, dedi Marie. Onun hayatına neşe katıyorsun.' " L i o s l i Dylaı kafasını salladı, konuşmakta güçlük çekiyordu. Teşckkurlcr." Janet ve Manc. Brooklvıı'dckı evsizler ın crkezıudc annesiyle birlikle çalışmışlardı. Gezi grubıımın diğer üyesi Nanq ısedcn ben Sharon ın en yakın arkadaşıydı. K adınların öç\: de son birkaç aydır Dylan ın ailesi gibi olm uşlardı. Teselli edici fazladan üç çift kol -annesini kaybederse bunageçekten ihtiyacı olacaktı. Mğblbir.vic, Dçlan bir ihtimalden çok an meselesi olduj nu b<ıyordu. f e : 2a,m' nd,r sadccı:,kls' vardı. D ylan'ın ço cu k- «S d' f t VOk,U Vark n dc bababk VaP< A. pek, ÜyÜk! rkck ^ * gıtnnşd; hır, d'fcndaecsıyu. o h y'llar Ö" CC hizm cte katıl- ^ B ' c k,çjn gcriy'u^,h ftlar'n' koparmıştı. Parçaları kalmamı.,, )jrı Vc annesinden başka kim se te kutlamalardı. Dylan annesi yokken hayatının ne kadar boş oia< ağın. düşünm ek bile istemiyordu. N ancy yanına gidip içten ama üzgün bir gıılüımcmeyle D ylana baktı. Bu geziye onun yerine katılman Sharon için çok önemli. Onun yerine yaşıyorsun, biliyorsun değil mi?" Biliyorum. Bııııu asla kaçırmazdım." Dylan ne gezi arkadaşlarına -ne dc annesine- haber verm eden ıkı haftalık izin almış olmasının ışıııe mal olacağını söylememişti. Bir yandan umursamıyordu. O ucuz gazetede çalışmaktan hep nefret etmişti. Avrupa dan doğru düzgün m alzem eyle geri döneceğini söyleyerek patronunu ikna etmişti -belki de bir Koca Ayak hikayesi ya da Rom anya da görülen Drakula. Am a hayatını bu tur işlerden kazanan bir adama saçmalık satmak kolay değildi. Patronu beklentileri hakkında oldukça açık konuşmuştu: Eğer Dylan bu geziye gidecekse, biiyük bir haberle geri dönse iyi ederdi, yoksa işe dönmesine lüzum yoktu. OtT, burası çok sıcak.' dedi Janet. beysbol şapkasını kısa, gri lülelerinin üzerinden kaldırıp avcunu kaşlarının üzerinde gezdirdi. Bu gruptaki tek süt çocuğu ben mıyım, yoksa herkes biraz dinlenmek istiyor mu? Ben biraz mola verebilirim," diye ona katıldı Nancy. Sırt çantasını çıkanp uzun bir çanı ağacının altına koydu. M arıe dc onlara katıldı ve patikadan uzaklaşıp sıı şişesinden büyük bir yudum aldı. Dylan hiç yorulmamıştı. Hareket etmek istiyordu. En etkileyici tırmanışlara ve kaya oluşumlarına henüz gelmemişlerdi. Gezinin bu kısmına sadece bir gün ayırmışlardı ve Dylan olabildiğince çok yer görmek istiyordu. tl

5 U. h.r dc önlerindeki volda dur,., guzcl ölü kadın mc- IZ «rdı. W * a b-,k,yordu' fn cr,,s",c b^ olit3k eöncbdırlığ. pd.p geliyordu. Dybn bakışların. kaçırdı,.lanet. M,n e ve N ancy yerde rmus protein barbnnı ve karışık çerezlerin, yıyorlardr. -ister misin?' dıve soran Janet kuru m eyve, kuruyemiş «humlann olduğu plasnk b.r poşet uzam. Dylan kalasını salladı. -Yiyem eyecek ve d m Enem eyeli kadar sabırsızım. Sakıncası yoksa, sız burada ukılırken az etrafa göz amıak istiyorum. H em en dönerim." "Elbette, atlım. N e de olsa, bacakların bizimkilerden la genç. Dikkatli ol." 1"Olurum. Hemen dönerim. IDylan ölü kadının görüntüsünün gidip geldiği nok- ftan kaçındı. Düzgün pankadan çıkıp sık ağaçlarla kaplı bayıra daldı. Birkaç dakika oru m ın sessizliğinin udim ararak yürüdü. Yükseklere doğru uzanan kum taşı ve altın antik ve gizemli bir hali vardı. D ylan fotoğraf çek- k için durdu, annesinin hoşuna gidebilecek bir şeyler lamayı umuyordu. y beni. lan önce kadını görmedi, sadece hayali sesinin cızır- pnı duydu. Ama sonra gözüne beyaz bir parlaklık takıldı. B 1 " yukarısında, dik kayalıkların birinin yarısındaki taşın kenarında dumyordu.» e n i akıp et. K o t u fıkır," diye mırıldanan D ylan, dolam baçlı yama- iö z gezdirdi. Eğim sertti, patika güvenilm ezdi. Oradan» z a r a muhtemelen nefes kesici oha da. Ö teki T a r a T a n 12 I yalet arkadaşına katılmayı pek istem iyordu. Lütfen...ona yardım et. Ona yardım etmek mı? Kime yardım edeyim?" diye sordu, hayaletin onu duyamayacağını biliyordu. Asla duyamıyorlardı. Onun türüyle iletişim her zaman tek yönlüydü. Diledikleri zaman oraya çıkıyor, dilediklerim söylüyorlardı -ubıı söyleyecek bir şcylcn varsa. Sonra, görünür olmayı sürdürmeleri güçleştikçe solup gidiyorlardı. Ona yardım et. Beyazlı kadın dağ eteğinde transparanlaştı. Dylan ağaçların arasından süzülen puslu ışıkan gözlenm koruyup onu görm eye çalışn. Biraz endişeyle, yııkan doğru güçlükle tırmanmaya başladı, arazinin en zorlu yerlerinde sık çam ve kayın ağaçlarının gövdelerinden destek alıyordu. Hayaletin durduğu bayıra vardığında kadın gitmişti. Dylan dikkatle kayanın kenarına doğru yürüdü ve aşağıdan göründüğünden daha geniş olduğunu fark cm. Kum a şı elementler yüzünden yıpranmış ve o kadar kararmıştı ki o ana dek kayadaki derin dikey yarığı fark etmemişti. O dar vc ışıksız boşlukun. Dylan bir kez daha hayaletin fısıltısını duydu. Kurtar onu. Etrafına bakındı, doğa ve kayalardan başka bir şey görm üyordu. Yukarıda kimse yoktu. aartık onu buraya tek başına getiren ruhani figür de yoktu. Dylan başını çevirip kayanın açıklığındaki karanlığa baktı. Elini boşluğa koyunca nemli havayı teninde hissetti. O derin ve karanlık yangın içi sessiz vc sakındı. Mezar kadar sessiz...

6 W " ^ n U. ran ava r hikâyelerine inanan bir insan r S birinin böyle p i l i bir yerde yaşayabilece- u ' ' ı ilebilirdi Anucanavarlara...anm ıyordu, hiçbir nn.ani.st. Arada sırada, ona hiçbir zarın ulnıa-,noki.nsa.ılar görm ekd.5.nda, Dylan son derece objek- ' k m d e k ^ e t e c. bu kayanın içinde ne bulacağını me- kediyordu- Ölü bir kadının sözüne güvenebilirse, kinim rdııııa ihtiyacı olduğunu düşünüyor olabilirdi ki? Biri fad ayaralan m ış mıydı? Bu dik kayalıkta b in kaybolmuş L b ilir miydi? i Dylan sırt çantasının dış gözünden küçük bir fener çı- iı. Fenen açıklığa doğnı tutunca yarığın etrafında ve inde belli belirsiz keski izlerinin olduğunu fark etti, san- lc bin genişletmek için uğraşmıştı. İzlerinin yıpranmış ol- ığuna bakılırsa. kısa bir süre önce yapılm ış olamazdı. Merhaba? diye karanlığa seslendi. f O r a d a biri var Sessizlikten başka bir şey yoktu. I Dylan sın çantasını çıkarıp tek eliyle taşımaya başladı, ciğer eliyle ince fenerini tutuyordu. İleri doğru ilerlediği İ n ğ a zar zor sığıyordu, ondan daha iri yan biri yana doğru ilerlemek zorunda kalabilirdi. I Dar alan kısa bir süre sonra genişlem eye başladı. Ani- K fcn kendisini kalın kayanın içinde b u ld u, fenerinin ışığ1 ^B\arhık duvarlardan yansıyordu. Burası boş bir nıağaray- -uykulannda rahatsız edildikleri için uçuşan tavandaki ^ rasalar hariç. Görünüşe bakılırsa alan insan yapım ıydı. Tavan Dylan 10» r ı d a n en az altı metre yüksekteydi. K ü çü k mağaranın» d u v a r ın a ilginç semboller boyanm ıştı. Eski, tuhaf bir tür hiyeroglife benziyorlardı: Birbirine dolanan, lulın vc zarıf geometrik motiflerdi. Dylan duvarlardan birine yaklaştı. Tuhaf sanat eserlerinin güzelliği karşısında büyülenmişti. Fenerim sağ tarafa çevirip ayrıntılı dekorasyonun etrafında devam ettiğim görünce nefesi kesildi. Mağaranın ortasına doğru bir adım attı. Yürüyüş botunun ayakucu toprak zeminde bir şeye çarptı. Her neydiyse yuvarlanırken boş bir ses çıkardı. Dylan ışığı yere çevirince nefesini tuttu. O h, lanet olsun! Bu bir kafatasıydı. Karanlıkta beyaz kemik parlarken, insan kafası boş göz çukurlarıyla ona bakıyordu. Eğer ölü kadının Dylan dan yardım etmesini istediği erkek buysa, buraya gelmekte en az yüz yıl kadar geç kalmıştı. Dylan ışığı karanlığın uzak kısımlarında gezdirdi, nc aradığından emin değildi ama dışan çıkamayacak kadar büyülenmişti. Işık bir başka kemik yığınının üzerinden geçti. Mağaranın zeminine çok daha fazla ııısan kalıntısı saçılmıştı. Aniden Dylan ın kollarındaki tüyleri diken diken oldu. Ve o sırada onu gördü. Karanlığın öteki tarafında büyük, dikdörtgen bir taş blok vardı. Duvarları kaplayan izlerin aynısı büyük nesnenin oymalı yüzeyinde dc vardı. D ylaıı m bir yeraltı mezarına baktığını anlaması için yaklaşmasına gerek yoktu. Mezarın üstüne kalın bir tabaka yerleştirilmişti. Kenara doğru itilmiş, sanki son derece güçlü eller tarafından hareket ettirilmiş gibi taş mezarın hafifçe yanına doğru kaymıştı. Biri -ya da bir şey- burada yatmış mıydı?

7 DyUn bilmek «orundaydı ı r aniden terlemeye bulayan p am ıak lan yl, fcne. in,!,kıca kavramıştı- Birkaç admı öted en D ylan fenenn, nczann açıklığına doğnı tuttu. Boştu.... Anlam veremediği sebeplerden otu ru, b u n u mezarın inde toza dönüşmüş çirkin bir ceset bulm aktan daha ür- fltüeti buldu. Tepesinde mağaranın karanlığı seven sakinleri huzur- zlanmaya başlamıştı. Yarasalar kıpırdandılar, sonra telanmışçasına hızla yanından uçup gittiler. Dylan başını p geçmelerine izin verdi, kendisinin de dışarı çıkınası- m iyi olacağını düşündü. Mağaranın çıkışını bulmak için dönerken bir hışırtı ydu. Bu yarasalardan daha büyük bir şeye aitti, boğuk hırıltının ardından mağaradaki taşlardan biri kıpırda- ış gibi bir ses geldi. l ı w w v v. k ı t n ; \ - Tann aşkına. Belki dc burada yalnız değildi. Ensesindeki tüyleri diken diken old u, canavarlara inandığını kendisine hatırlatmasına fırsat kalmadan kalbı la atmaya başladı. ^fvlağaranın çıkışını bulabilmek için etrafı yokladı, nabız «l a n kulaklarında zonkluyordu. G ü m şığına çıktığında net :Ueseydi. Bayırdan aşağı inerken bacaklarının güç- düştüğünü hissetti, sonra öğlen güneşinin güvenliğin- arkadaşlanna katılmak için koştu! t le Eva yı,wyal ediyordu. hw e n ona ihanet etm esi yetm ezm iş gd 1 L UNb u n d a y k e n zihnini m eşgul ediyordu. güzel, hâlâ güvenilmezdi, ona pişman olduğunu vc her şeyi yoluna koymak istediğim söylüyordu 1 lepsi yalandı. Eva nın hayalı Rio nun deliliğe doğru uzanan yolculuğunun bir parçasıydı. Ö lü eşi rüyalarında ağlıyor, bir sene önce tezgâhladığı oyun yüzünden onu affetmesi için yalvarıyordu. Ü zgündü. Hâlâ onu seviyordu vc hep sevecekti. O gerçek değildi. Sadece gende bırakmaktan memnuniyet duyacağı geçmişin, alay eden bir hatırasıydı. O kadına güvenmek ona pahalıya mal olmuştu. Depo patlamasında yüzü mahvolmuştu. Vücudu birçok yenn- den kırılm ışa, ölüm lü bir adamı öldürebilecek yaraları henüz ıyıleşmemışti. Peki ya zihni...? Rıo nun akıl sağlığı yavaş yavaş bozuluyor, tek başına kaldığı bu Bohem dağ eteğinde zamanla daha da kötüye gidiyordu. Buna bir son verebilirdi. Soylulardan bin olarak -vampir genleri taşıyan melez bir insan ırkı- gün ışığına çıkıp ultraviyole ışınlarının onu yok etmesine izin verebilirdi Bunu yapmayı düşünmüştü ama mağarayı kapatıp içindeki kanıtları yok etme meselesi vardı. N e kadar zamandır orada olduğunu bilmiyordu. Günler ve geceler, haftalar ve aylar bir noktada sonsuzluğa dönüşmüştü. Nasıl olduğundan emin değildi. Oraya birlikten kardeşleriyle vamıışu. Savaşçılar asırlar önce ka.aiii.ı gizlenen eski kötülüğü bulup vok etmekle görev iendırıi- m işlerdi. Am a çok geç kalmışlardı. M ezar boştu; kötülük çoktan özgür kalmıştı.

8 I Dıficrlcn Boston'a geri dönerken, Rio m ağaray, nıft irlen K -k için gt-r.de kalmaya gönüllü o lm u şu. Irlik te gidemezdi' Nereye a.t olduğunu bdnuyordu. Keıl. I yolunu bulmaya kararlıydı. belk, de vatan. spatlya,yj Uzun zamandır onun kardeşleri gibi olan savaşçılara da l y i r söylemişti. Ama planlarının hiçbirini gerçcklcşt.r- H*nıiştı. Erteleyip duruyor, kararsızlığın vc akimdan çı. madiği günahının ağırlığının ıstırabını çekiyordu. Kalbinde, bu mezardan ayrılm ak gibi bir niyetinin ol- inajığını biliyordu. Ama zayıf bahanelerle kaçınılmaz olan şeyi ertelcmışti, yapması gereken şeyi yapabilmesi içm anı ve doğru şartları bekliyordu. Am a bunların hepsi bahaneydi. Sadece saatlerin günlere, günlerin haftalara dönüşmesine yarıyorlardı. Aylar soııra, rutubetli yeri on u n la b irlikte paylaşan yarasalar gibi mağaranın karanlığında geziniyordu. Artık avfcnmıyordu, beslenmek gibi bir isteği yoktu. Öylesine varlığını sürdürüyordu, kendi yarattığı cehen n em e düştüğünün farkındaydı. bıı düşüşten artık sıkılmıştı, pnnıda, mağaranın zem ininden üç m etre yüksekteki şun içinde türıye ve küçük hır m iktar C -4 vardı. Gizli rı sonsuza dek m ühürlem ek için yeteriiydi. Rio bu bunu kullanmayı planlıyordu...içeriden. H u gece bu işe son verecekti. ^ y u ş ıık hisleri davetsiz misafiri hakkında on u uyarmak f! d nn ^kuşundan uyandırdığında, gelenin acı çeken W ")!r hayalet olduğunu düşünm üştü. Am a bir insan ajlnı^h teninin m isk kokulu sıcaklığına bakılır*3 r ' O ran lıkta gözlerini araladı, kokusunu ciğerlerine daha fazla çekmek isterken burun delikleri genişledi. O deliliğinin bir oyunu değildi. Gerçekti, burada olduğu süre boyunca ilk kez bir insan mağaranın gizli girişine yaklaşmaya cesaret ediyordu. Kadın mağaranın içinde parlak bir ışık dolaştırınca, gizlenmiş olsa da tam üzerine gelerek geçici bir körlük yaşamasına neden oldu. Mağaranın kum taşı zemininde ayak seslerini duydu. Mekânın asıl sahibinin geride bıraktığı kemik kalıntılarından birine çarpınca aniden nefesini tuttuğunu duydu. Rio kaya tabakasının üzerinde kıpırdadı, aşağı atlamadan önce uzuvlarını hazırladı. 1 lavanın hareketi tavana asılı olan yarasaları rahatsız etti. Dışarı uçtular arna kadın kaldı. Işığını mağaranın içinde biraz daha dolaştırdıktan sonra açık mezarın üzerinde durdurdu. Rio, mezara yaklaştıkça merakının yerini korkunun aldığım hissetti. O nun insani içgüdüleri bile bir zamanlar o taş bloğunun içinde uyuyan kötülüğü hissetmişti. Am a burada olmamalıydı. Rio daha fazlasını görmesine izin veremezdi. Yukarıdaki kaya tabakasında hareket ederken hırıldadığını duydu. Kadın da duydu. Ve aniden gerildi. Panik içinde mağaranın çıkışını ararken fenerinin ışığı mağaranın duvarlarından sekti. Rio uzuvlarına hareket etmeleri için söz geçirene kadar kadın mağaradan çıktı. Gitm işti. Ç o k fazla şey görmüştü ama yakında öııemı olrmva- caktı. Karanlık çöker çökmez, mezara, mağaraya ya da Rio ya dair hiçbir ız kalmayacaktı. 19

9 İ K İ N C İ B Ö L Ü M G iz li M ezar Esk i B ir Uygarlığın Sırların ı Açığa Çıkarıyor! Dylan kaşlarım çatıp diz üstü bilgisayarının sil tuşuna bastı. Ü zerinde çalıştığı haber için farklı b ir başlığa -National Geographic te yer alacak türden bir şeyden ziyade seksi bir şeye- ihtiyacı vardı. İk in ci b ir denem eye girişti, gazete bayilerinde her hafta ön sayfada yer alan en son rehabilitasyona giren H o lly w o o d yıld ız ı haberi kadar dikkat çekici hır başlık bulm aya çalışıyordu. Drakula nın Arka Bahçesinde İnsan Kurban Etm e Törenlerine Ait Kalıntılara Rastlandı! E v e t bu daha iyiyd i. Ç e k Cum huriyeti, kana susamış K azıklı V oyvoda nın Romanya'daki yerinden birkaç kilom etre uzakta olduğu için Drakula kısmı biraz zorlamaydı am a bu da bir başlangıç sayılırdı. Oylan otel odasındaki yatağında bacaklarını esnetti, bilgisayarını dizlerinin üzerinde dengeleyip hikâyenin ilk taslağını yazmaya başladı. İki paragraf yazdıktan sonra durdu. Sayfa bomboş kalana dek sil tuşuna basılı tuttu. Aradığı kelimeleri bulamıyordu. D ikkatin i verem ıyor- 21

10 . n ^ h k. havale.», '«yare, onu ted.rpn î u S * ı J *,,a,7 v- w * trlt. v lln o m l. S l.«ı* neşeli ve ^ «lnwya çul,, La f i S sonra J» 'cn ley*ccği yani,m K İm p/.m nd e. vc hu..»...çm sab.rs.rbnd.ftm dan K,h. * K? b n daha -Slurcm m ^ rçe k ten haşaracagma jjj,^ Toııı adındaki genç hır kaçağı- sosyal yabama bırakt,.»ulan, evsizler merkezi kurucusu Bay Fasso'ya sunm* tcdigı şeni program hakkında bazı tîkırlcrı vardı. Slumn nunîa yalnız konuşmayı um uyordu, b irçok kez ondanhi. az hoşlandığını itiraf « vc bu hiç kim seyi, özellikle e kızım şaşırtmamıştı. Annesi âşık olmaya her zaman hazır vc hatta hevesliydi. Oylanın romantik hayatı ona tam am en zıttı. Birkaç ışkısı olmuştu ama hiçbiri anlamlı olm am ış, hiçbirinin irmesine ızııı vermemişti. A n n esin i^ bir gü n. hiç beklemediği bir anda aradığını bulacağına o ıııı ıkııa etme çalarına rağmen, sınık yaııı sonsuzluk kavramından şüphe ıvordu. Sharon kocaman kalbı sık sık değersiz erkekler taratın- ğlın çiğnenen özgür ruhlu bir kadındı vc bu kez de kaderin at UetMzlığı oıııı hayal kırıklığına uğratm ıştı. Yine de gu- Bm sem eve ve her şeye rağmen yaşamaya devam ediyor- dtt. Sığmağın düzenlediği gezi için ycııi bir elbise aldığuıı. höş kesimi ve rengi Bay Fasso ıııın gözlerim andırdığı ıç»!1 ^elbiseyi seçtiğim Dylan a anlatırken kıkırdıyordu. AnU B,Jn > ikj$ Uı ve bekâr yardımseverle fazla tlört etmen*- söyleyerek annesiyle şakalaşsa da kalbi kınlıyordu. Sluron lu ı zamanki gibi neşeli davranıyordu aına Dyh** W Çok W rıyord u. Sesi. Dylan vc seyahat arkadaşla* j ııııı geceyi geçirdikleri küçük kasaba jırin'ın sunduğu ı. Icfon hizmetiyle açtklanaıuayacak biçimde neft sxi/ kalmış gibi geliyordu. Annesiyle sadece yirmi dakika konuşmuştu lak.ıt telefonu kapattıklarında Shamn m sesinin oldukça bitkin geldiğinden emindi. Dylan bilgisayarını kapatıp dar yatağının yanına kovarken titrek bir şekilde nefes verdi. Çalışmak yerme, belki de lanet. Marıc vc Nancy ile barda bira içip sosisli yemeliydi İçinden pek sosyalleşmek gelmemişti -doğrusu hâlâ geliniyordu- ama odada tek başına oturdukça, ne kadar yalnız olduğunun daha çok farkına varıyordu Sessizlik sadece tek bir şeyi düşünmesine neden oluyordu; annesi giıtığın- de hayatım dolduracak o son ve korkunç sessizliği... 1 )vl.m bunu düşünmek bile istemiyordu. Bacaklarını yataktan aşağı sarkıtıp ayağa kalktı İçen hava girmesi için sokağa bakan birinci katın penceresi açık 1 buakılnnşt! ama Dvlaıı boğuluvornıuş gibi hissediyordu t!.uııı kaldırıp derin bir nefes aldı, turistlerin vc kasabalıların gezmelerini izledi. Lanet olsun, beyazlar içindeki ruhani kadın da oradaydı. Arabaların telaşından vc etrafındaki yayalardan hiç etkilenmeden yolun ortasında duruyordu. Görüntüsü karanlıkta yarı saydamdı, figürü öncekine kıyasla daha az belirgindi ve her saniye daha da soluyordu. Ama gözlerim Dvlaıva dikmişti. Hayalet bu kez konuşmadı, sadece Dylan uı göğsünün sıkışmasına neden olan bir umutsuzlukla ona baktı. G it buradan." dıve fısıldadı luvalctc Benden ne istem dığim bilmiyorum vc şu anda seninle uğraşaııum. Bir yandan da bundan hiç hoşlanmıyordu. ışı sallantı 23

11 t hrlk. dr C V k. T araftan gelen e.y a re tç il*, hu, ^ lm en.rl.yd. W < <'' un n * ICr' C, Jn görebilen Hır gazeteciye sahip ^Z i b* i r i, kurm * ak-çin»rar ederd.. : - r m*mmn ^ Höylrb.r5c y a d a o nuy.kak.. 1 Hir erkeğin d o k t a n gelen bu u.l.af, b.raz da KUvtn i met yeteneğinden faydalanmasına m n verm işti ve mu köni olmuşu. Dylan on iki yaşından ben babasın, memişti. Kasabadan ve hayatından çekip giderken Bobb, A lcxan d en n kızına ettiği küfürler ve barız tiksintisi onu» için ağır bir darbe olmuştu. Bu. Dybn m hayatındaki cıı acı gün olm uştu ama iyi ir ders almıştı: Güvenebileceği ço k az değerli insan vardı, ayatta kalmak istiyorsa en iyi olanı b ulm alıydı. Bu çok işıııc yarayan bir felsefeydi, tek istisna annesıy- ı. Sharon Alcxandcr onun kayası, tek sırdaşı ve gerçekten cncbilcceğı tek insandı. D ylan ın tüm sırlarını, umutla- nı ve hayallerini biliyordu. T ü m sorunlarını ve korkulanı da biliyordu...biri hariç. D ylan hâlâ Sharon için cesur İmaya, kanserin nüksetmesinden ne kadar korktuğunu na belli etmemeye çalışıyordu. I ie n ü z bu korkuyu itiraf mek ya da dile getirerek güçlendirm ek istemiyordu. Lanet olsun, diye sinirle fısıldadı D ylan, gözyaşbn ; izlerine batmaya başlayınca. I Hayatının büyük bir bölüm ü boyunca uyguladığı çf' Wbı kontrolüyle gözyaşlarını bastırdı. D ylan Aicxandtf lamadı Babasını,, gecenin içinde hızla kayboluşunu if /cn kalbı kırık, ihanete uğram ış o küçü k kız o günde I Tl a0an»anuştı. Haşır, kendine acımanın ve üzülmenin ona hiçb*r **» maıı yararı olmamışa. Ö fke çok daha yararlı Bir mueadrle yöntemiydi. Vc öfkenin işe yaramadığı zamanlarda yrirrlı miktarda inkârla çözülemeyecek hiçbir şey yoktu I >ylaıı pencereden uzaklaşıp çıplak ayakların, yıpranmış ytıriiyıış ayakkabılarına soktu. Bilgisayarını kimse yokken odada bırakmak istemediğinden, ıncc gümüş rengj dı/üs- tu bilgisayarını om uz çantasına koydu v. cl çantasını -Isy. Janct vc diğerlerinin yanında gitti Belki de insanlarla biraz vakit geçirip sohbet ctıııck o kadar da kötü olmayabilirdi. Akşam olduğunda, ağaçlıkların arasında vc dağ patikalarında dolaşan insanların çoğu gitmişti. Mağaranın dışında bava tamamen karanlık olduğundan, etrafta Rio'nun kayanın karanlık boşluğunda neden olacağı patlamayı duyabilecek lııç kimse yoktu. Elinde ancak mağaranın girişini sonsuza dek mühürlemeye yetecek kadar C -4 vardı, lanet olası dağı yerle bir edecek kadar patlayıcısı yoktu. Nikolaı, birlik alanın emniyetim sağlayacak olan Rio nun yanından ayrılmadan önce bundan emin olmuştu. Neyse kı bunu halletmişti, çiınkü Rio çatlak beyninin ayrıntıları hatırlayabılcccğme güvenmiyordu. bünyedeki küçük kablolardan biriyle uğraşırken sertçe küfretti. Çoktan bulanıklaşmaya başlayan görüş alanı onu iyice siııır ediyordu. Alııı terlediği için tenine yapışan uzun saçları gözlerine giriyordu. I lomurdaııarak elini yüzünde gezdirdi ve önündeki açık renk patlayıcı maddeye sinirle baktı. Bölm elere patlayıcı kapsüller doldurmuş muydu? I harlam ıyordu... 25

12 ', ant i]!" diye kendisini azarladı, onur,. W " * bı: 5C? : Bos' o n 'dakl «C ^ İ L l c ü r m m öncesinde olduğu g.b.- s a a t le r,,^ k,nazlandırıyordu. "v^-ud.m un yasam*- «in gcrekl, olan kandan kaini ısıyla bedeninin uyuşması d u n ım u daha Çokzorhj. ""kendisinden nefret etmenin teşvikiyle, Rio parmı&. nl e-4 u n küçük m acunumsu bloklarından birine sokup '"cü ze l. Düzenek olması gerektiği gibi oradaydı. Orava koyup koymadığım hatırlam am asının ya da bölmelerden binnin ezilmiş gibi görünm esinin önemi yoktu, bu işi daha önce en az bir kez yapm ış olm alıydı. C -4 stokunu toplayıp mağaranın dar ağzına taşıdı. N ik o nun ona söylediği şekilde kum taşının içindeki oyuğa koydu. Sonn ateşleyiciyi almak içııı mağaraya geri d öndü Lanet olsun! Üzerindeki kablolar karman çorm an d ı. Onları kendisi mi karıştırmıştı? N asıl? Ve ne zaman? Alete öfkeyle bakarak. Lanet olası şey! " diye kükredi, iden sinirden gözleri kararmıştı. Başı öylesine dönüyordu kı dizlerin in onu taşımadığın, ıssetti. Vücudu kurşundan yapılm ış gibi sert zcnıincya* ıştı. Fünyenin bir yerlerde tozun içine doğru kaydığ111, uydu ama uzanamadı. Kollan ço k ağırdı ve başını kaldı* emiyordu, gerçeklikten kopm uş bir lıaldc bilinci süzülö* ordu. sanki zihni onu esir alan berbat haldeki b ed en in i pup ^çm ak istiyor gibiydi. (,ÜÇİÜ blr mide bulantısı o n u yere d oğru bastırdı. * ^ an önce kontrolünü ele alamazsa, kendinden geçctcfcıııı biliyordu. Haftalar önce avlanmayı bırakması aptalcavdı. O Soylulardan biriydi. Güçlü olmak vc yaşamak için insan kanma ihtiyacı vardı. Kan üzüntü ve deliliğin ondan uzak durmasını sağlardı. Ama artık öldürmeden avlanabileceğine inanmıyordu. Buraya, bu büyük ormanlık uçuruma geldiğinden beri birçok kez çok yaklaşmışa. O birkaç kerede sık sık aç bir şekilde dışarı çıktığında, neredeyse civardaki kasaba ve köylerde yaşayan insanlar tarafından görülecekti. Bir sene önce sağ kurtulduğu Boston'daki patlamadan ben, hiç de kolay unutulmavan bir yüze sahipti. Maldecido. Kelim eler uzaklardan bir yerden ona tıslıyordu. Dışarıdan değil, annesinin ülkesinin dilinde geçmişinin derinliklerinden geliyordu. Manos del diablo. Comedor de la sangre. Motıstruo. Acılı zihninin pusuna rağmen, ona takılan lakaplan hatırlıyordu. Çocukluğunda duyduğu isimler. Şimdi bile akimdan çıkmayan isimler. Lanetli. Şeytanın elleri. Kan cınici. Canavar. Evet, öyleydi, hem de lııç olmadığı kadar. Hayatının saklanarak, geceleri karanlık ağaçlıklar ve tepelerde bir hayvan gibi fırsat kollayarak başlamış... ve aynı şekilde bitecek olması çok ironikci.

13 -Tanrılar aşkına." diye fısıldadı, güçsüzce UzandjJ ate5leyicyi yakalamayı b u ra m a d ı. vermeme iz»1 vcr- Lütfen... ^ Dylan boşalan bira bardağını masaya koyar k o y n ^ J yenisi dnüne getirildi. Bara varıp seyahat a r k a d a ^ buluştuğundan beri üçüncü hırasını içiyordu -l,ar a lenen genç adam bu son servisi b ü yü k bir gülümsem^ yapmıştı. -İçkileriniz benden, hanımlar," dedi ağır aksanıyb, tcn. ha köyde Çekçe ya da Almanca dışında dil bilen birkaç kasabalıdan biriydi. Alı. tanrım! Teşekkür ederiz, G oran, dedi Janet ve kıkırdayarak boş bardağını teslim edip bal rengi köpüklü birasını aldı. Çok iyisin, bize güzel kasabandan bahsedip içki ısmarlıyorsun. Bıınıı yapm ana gerçekten hiç gerek ok. Benim için bir zevk," diye m ırıldandı genç adanı. Kahverengi dostça bakışları en ço k D ylan m üzerinde İdi, seyahat arkadaşlarının hepsi Am erikalı Emekliler itliği üyeliğine uygun olmasalardı b unu büyük bir ilti* olarak değerlendirebilirdi. Dylan yakışıklı ve çocuk annenden muhtemelen beş on yaş daha büyük olnulıy 1 ama Ç cuğun ondan hoşlanm asını kendi çıkan Kın Allanmasına engel değildi. İÇkı içmek ya da bir erkekle birlikte olmakla. BPııdcıı değildi Goran'ın çevredeki dağlardan ve S*»I entilerden bahsetmesi D ylan'ın ilgisini çe k m işti-^. böl8cd<; büyüm üştü ve u zu n bir süre DyU" 1"' ; lh bölgeyi araştırmıştı Burası çok güzel, dedi Naney ona. Turist broşürü yalan söylemiyormuş; burası gerçekten de cennet." Vc çok büyük, sıra dışı bir bölge." diye ekledi Marir Sanırını buradaki her şeyi görebilmek için en az bir aya ihtiyacımız var. Yarın Prag a dönecek olmamız çok kötü." Evet, çok kötü, dedi Goran, Dylan a bakarak. Peki ya mağaralar? Fazla belli etmeden hikayesi için detaylar toplamaya çalışıyordu, kasabalıların ana yoldan sapıp tek başına dağlara tırmanmaya kalkmasından pek hoşlanmayacaklarını biliyordu. Haritamızda işaretli birkaç mağara gördüm ama daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Henüz keşfedilmemiş ya da halka açık olmayan mağaralar? Genç adam kafasını salladı. Ah, evet. Muhtemelen yüzlerce mağara vc birkaç uçurum var. Çoğıı hâlâ belgeleniyor. Birasını yudumlayan Janet. Dylan bugün mağaraların birinde eski bir taş mezar görmüş." diye masumca ağzından kaçırdı. Goran kıkırdadı, yüzünde şüpheli bir ifade vardı. Ne gördün? N e gördüğüm den emin değilim." Dylan umursamazca omuzlarını silkti, gerçekten önemli bir şey keşfe etiyse niyetini belli etmek istemiyordu. İçerisi çok karanlıktı ve sanırım sıcak zihnimin üzerinde oyunlar oynuyordu. I langi mağaradaydın?" diye sordu genç adanı. Belki biliyorumdur." A h, tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum Gerçekten önem i yok." Hır varlık hissettiğim söyledi, diye Janet tekrar araya girdi. Bu şekilde tarif etmemiş miydin tatlını? Sen nıağa- 29

Labirent: Alev Deneyleri James Dashner Özgün Adı: The Scorch Trials

Labirent: Alev Deneyleri James Dashner Özgün Adı: The Scorch Trials ^oeppfes PHoıie i Pegasus Yayınları: 848 Gençlik: 135 Labirent: Alev Deneyleri James Dashner Özgün Adı: The Scorch Trials Yayın Koordinatörü: Berna Sirman Editör: Çiçek Eriş Düzelti: İlker Sönmez Sayfa

Detaylı

Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen, bir türlü onun güzelliğinden ve seks çekiciliğinden uzak kalamıyordu. fatiharsal@yahoo.com

Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen, bir türlü onun güzelliğinden ve seks çekiciliğinden uzak kalamıyordu. fatiharsal@yahoo.com İkisi de zorla evlendirilmişti. Özellikle yakışıklı ve zengin bir erkek için bu evlilik dehşet vericiydi. Tüm kalbiyle bundan nefret etti. Ama karısından değil 0 Tüm tecrübesine ve kızgınlığına rağmen,

Detaylı

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler AYYAŞ GAZİ Bugünlerde yalnızca depremi konuşuyorlar. Onları dinlemiyorum. Benim bir şişe şarabım var. Hikayeleri daha güzel. Her yer enkaz. Her yer çocuk. Her yer leş. Doğrusu bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor.

Detaylı

Sabaha Karşı Öyküleri

Sabaha Karşı Öyküleri Sabaha Karşı Öyküleri Sabaha Karşı Okumanız Tavsiye Edilir Engin ERYILDIZ Bu kitap şu adreste satılmaktadır http://leanpub.com/sko Bu versiyon şu tarihte yayımlandı 2014-03-23 ISBN 978-605-85408-1-1 This

Detaylı

Gayle Forman - Eğer Yaşarsam

Gayle Forman - Eğer Yaşarsam Gayle Forman - Eğer Yaşarsam www.cepsitesi.net Nick için Sonunda... Daima 07:09 Herkes kar yüzünden olduğunu düşünüyordu. Aslında bu, bir bakıma doğru sayılırdı. Bu sabah uyandığımda ön bahçedeki çimenliğin

Detaylı

Asla Pişman Olma. Celeste Bradley. Çeviri Burçak Soydan

Asla Pişman Olma. Celeste Bradley. Çeviri Burçak Soydan Asla Pişman Olma Celeste Bradley Çeviri Burçak Soydan 4 Bill e Her zaman ve sonsuza dek 5 6 Yalancı nın Öğretisi Herkesin güvenliği için evimizden, ocağımızdan ve sevgiden feragat ederek bir hilekâr kılığına

Detaylı

Trudi Canavan. Kara Büyücü Cilt5 Yüce Lord Kara Büyünün Sırrı

Trudi Canavan. Kara Büyücü Cilt5 Yüce Lord Kara Büyünün Sırrı Trudi Canavan Kara Büyücü Cilt5 Yüce Lord Kara Büyünün Sırrı Bölüm 1 Mesaj Antik Kyralia şiirinde Ay Göz olarak bilinirdi. Göz tamamen açıkken, tetikteki varlığı kötülüğü caydırırdı; ya da bakışların etkisi

Detaylı

Sarah Jio - Son Kamelya

Sarah Jio - Son Kamelya SARAH JIO m M yhcan ^jj)(enekşeleri ve 'Böğürtlen yasarından Önce küçük bir tohum düşer kalbin odasına, sonra aşkla yeşerir. Kulak verin, umudun sesini duyabiliyor musunuz? /A \ ROMAN 19401ı yılların Amerikası

Detaylı

Stephen King - Kara Kule Cilt7 Kule Stephen King_Kara Kule 7 Kule ALTIN KĐTAPLAR

Stephen King - Kara Kule Cilt7 Kule Stephen King_Kara Kule 7 Kule ALTIN KĐTAPLAR Stephen King - Kara Kule Cilt7 Kule Stephen King_Kara Kule 7 Kule ALTIN KĐTAPLAR Herkes bir yana dağıldığı halde Roland'ın ka-tef i henüz bir bütün halindedir. Susannahla (19W yazında). Dixie Pig' rı Feclic

Detaylı

AMA GÜNAH KIRMIZIDIR. Elizabeth George. Çeviri Milko Özbahar Yeşim Öksüzoğlu

AMA GÜNAH KIRMIZIDIR. Elizabeth George. Çeviri Milko Özbahar Yeşim Öksüzoğlu AMA GÜNAH KIRMIZIDIR Elizabeth George Çeviri Milko Özbahar Yeşim Öksüzoğlu 4 Stephen Lawrence ın anısına 22 Nisan 1993 te Eltham, Güneydoğu Londra da, beş kişi tarafından öldürüldü. Bu adamlar bugüne kadar

Detaylı

R. A. Salvatore (Avcının Kılıçları) Cilt2 Yalnız Drow YALNIZ DROW

R. A. Salvatore (Avcının Kılıçları) Cilt2 Yalnız Drow YALNIZ DROW R. A. Salvatore (Avcının Kılıçları) Cilt2 Yalnız Drow YALNIZ DROW ÖNSÖZ "Üç sis, Obould Bol-Ok," diye haykırdı Tsinka Shrinrill gözleri tamamen açık, gözbebekleri delicesine dönerken. Ork kralı ile diğerlerine

Detaylı

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her

Detaylı

SONSUZLUĞA BİR BAKIŞ Bir adamın ölüm ötesi yaşam öyküsü

SONSUZLUĞA BİR BAKIŞ Bir adamın ölüm ötesi yaşam öyküsü SONSUZLUĞA BİR BAKIŞ Bir adamın ölüm ötesi yaşam öyküsü Ian Mcormack in Öyküsü Jenny Sharkey tarafından söylenmiş gibi Türkçe Çeviri: C.J.Sağlam SONSUZLUĞA BİR BAKIŞ Bir adamın ölüm ötesi yaşam öyküsü

Detaylı

Jack London _ Ademden Önce LONDON 76 yılında John iffıth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doğan Jack London, annesi tarafından büyütüldü,

Jack London _ Ademden Önce LONDON 76 yılında John iffıth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doğan Jack London, annesi tarafından büyütüldü, Jack London _ Ademden Önce LONDON 76 yılında John iffıth Chaney tyla Amerika'da San Francisco'da doğan Jack London, annesi tarafından büyütüldü, London soyadını annesinin ikinci eşinden aldı. Çocukluğu

Detaylı

KAĞITTAN KENTLER İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BANU TALU

KAĞITTAN KENTLER İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BANU TALU J O H N G R E E N 2 JOHN GREEN KAĞITTAN KENTLER İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN: BANU TALU 3 K A Ğ I T T A N K E N T L E R Pegasus Yayınları: 726 Gençlik: 97 Kâğıttan Kentler John Green Özgün Adı: Paper Towns Yayın

Detaylı

Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd ISBN 975-8441 - 06 - X

Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd ISBN 975-8441 - 06 - X John Fante TOZA SOR Parantez Gazeteali/.: Fe Yaymct!tk ltd İstiklal cad. 212, Anzavur Pasajı Alt Kat. no.8, Beyoğlu - İSTANBUL Tel/ Fax: (0212) 252 85 6 7 E Posta: parantez@yahoo.com web: www.geocities.com/parantez

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

söyküler herkese merhaba,

söyküler herkese merhaba, 2012 antolojisi 1 herkese merhaba, söykü dergisi bildiğiniz gibi 2012 yılının başlarında (06 şubat 2012) uludağ sözlük üzerinde doğmuş, sonrasında diğer sözlüklerden de öykü kabul etmiş, lakin halen çoğunluğunu

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

Ulsch'a, Wales Üniver: sitesi'nden Caroline H. Thompson'a, Kathryn Gerhard ve Omar Al Kin-di'ye, John Pike ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'na,

Ulsch'a, Wales Üniver: sitesi'nden Caroline H. Thompson'a, Kathryn Gerhard ve Omar Al Kin-di'ye, John Pike ve Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'na, harun3007@gmail.com Kitabin OrîjInal Adi YayinHaklari Baski ANGELS& DEMONS DAN BROVVN AKÇALI TELİF HAKLARI AJANSI ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ VE TİCARET AŞ. 1. BASIM / MAYIS 2004 AKDENİZ YAYINCILIK AŞ. Matbaacılar

Detaylı

Sue Grafton - Firar'ın 'F'si

Sue Grafton - Firar'ın 'F'si Sue Grafton - Firar'ın 'F'si www.cepsitesi.net Sarsılmaz güveniyle beni su üstünde tutan Marian Wood için Bir Kinsey Milhone Polisiyesi California'da Floral Beach'teki Okyanus Caddesi Moteli gariptir ki,

Detaylı

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR

BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR _ 1 BU İŞTE BİR YALNIZLIK VAR Doğan Kitap _ 2 "Hani ıssız bir yoldan geçerken Hani bir korku duyar da insan Hani bir şarkı söyler içinden, İşte öyle bir şey." Çiğdem Talu, 1976 _ 3 Babamın anısına... _

Detaylı

1. K İ T A P (eve dönüş)

1. K İ T A P (eve dönüş) 2 1. K İ T A P (eve dönüş) 3 4 1.BÖLÜM - LEYD (ışk) düşler aydınlıklardir!... D.S.Sakinleri 5 6 Zalmaaaaaaa! Zalma zehuk, zeban zehuk! Zehuk!.. Men zekir, men zerka, men zerd, men.. men zeyrek!.. Mena

Detaylı

ESMA KOÇ BANA GÖRE SEN

ESMA KOÇ BANA GÖRE SEN ESMA KOÇ BANA GÖRE SEN 1 Esma Koç Bana Göre Sen Metin: Esma Koç Kapak: Esma Koç Basıldığı Yer: Konya Basıldığı Tarih: Haziran 2015 Bu kitabın hiçbir bölümü, tanıtım amaçlı kullanımı dışında, Esma Koç un

Detaylı

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com

Fatih Murat ARSAL. fatiharsal@yahoo.com ay 0 Yazan Mail Web : : www.fatiharsal.com 2011 1. BÖLÜM Korkunç bir gök gürültüsü, kafeteryanın uğultusunu bastırdı. Hatta bazıları konuşmalarına ara verip başlarını dışarıya çevirdi. Bert Kafe nin

Detaylı

Jack London - Martin Eden. www.cepsitesi.net

Jack London - Martin Eden. www.cepsitesi.net - www.cepsitesi.net I üzerinde kirli elbisesiyle işçi olduğu her halinden belli olan deniz kokulu gariban genç utana sıkıla içeri girdi. Şapkasını başından kaba bir hareketle çıkardı, evirip çevirdi. Nereye

Detaylı

Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com

Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği, sevginin,

Detaylı

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008 İYİLİKNAME ÖNSÖZ Yazın artık kendini hissettirdiği günlerdeyiz. Türkiye bu mevsimde adeta dünyanın nazar boncuğu gibidir. Mutluluk ve hüzün insanlar için en çelişkili ve en çetin dansını bu ülkede yapıyor

Detaylı

Birinci Bölüm ĐKĐ ÖLÜ KIZ Olay 1932'de, eyalet cezaevi hâlâcold Mountain'daykenoldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii.

Birinci Bölüm ĐKĐ ÖLÜ KIZ Olay 1932'de, eyalet cezaevi hâlâcold Mountain'daykenoldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii. Birinci Bölüm ĐKĐ ÖLÜ KIZ Olay 1932'de, eyalet cezaevi hâlâcold Mountain'daykenoldu. Elektrikli sandalye de oradaydı tabii. Mahkûmlar sandalye konusunda şakalaşırlardı. Đnsanların korktukları ama kaçamadıkları

Detaylı

(( Mekânlar doğrudur. Ama birazdan, hikâyeye dâhil olacak iki kişinin adları doğru değildir. Bunun sebebini başta anlatmıştım sizlere.

(( Mekânlar doğrudur. Ama birazdan, hikâyeye dâhil olacak iki kişinin adları doğru değildir. Bunun sebebini başta anlatmıştım sizlere. TEMMUZ YAGMURU (( Size şimdi anlatacağım olayların kahramanının adını, yani gerçek adını asla söylemeyeceğim. Çünkü bu hikâye gerçekle alakalı. Elbette bütünüyle alakalı değil. Zaten öyle olsaydı, başım

Detaylı