GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde"

Transkript

1 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da t ld Orman Haftas sebebiyle Sincan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlü ü ilçe genelinde fidan da t m yapt. Belediye, Sincan, Yenikent ve Temelli de 10 bin adet fidan vatandaflla buluflturdu. Ücretsiz olarak da t lan fidanlara vatandafl yo un ilgi gösterdi. HABER 2. SAYFADA Mamak ta okuma yazma ö retiliyor Mamak Belediyesi toplumsal yaralar sarmaya devam ediyor. Çeflitli nedenlerden dolay okuma yazma ö renemeyen Mamakl kad nlar aile merkezlerinde aç lan kurslarla okuma yazma ö reniyor. Son olarak Yeflilbay r Aile Merkezi nde aç lan okuma yazma kursunda 18 Mamakl kad n daha okuma yazma ö rendi. HABER 3. SAYFADA Mahalle konaklar yeni buluflma noktas HABER 16 DA MAMAK S NCAN Sokak emekçileri Tan k a veda etti Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden Çankaya sokaklar nda geri dönüflüme yönelik ka t, cam, plastik at klar n toplayan sokak emekçileri, baflkanlar yla vedalaflt lar. Tan k la 5 y ll k süreçte yaflad klar iyi iliflkilerin bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundular. HABER 3. SAYFADA Süleyman Göksu Erol Da l Tamer Karahan Fazl K l nç Bugün 2 te Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te ÇANKAYA SECIMIN KALBI ANKARA DA ATTI 30 Mart Yerel Seçimleri nde en büyük heyecan Ankara da yafland. AK Partili Melih Gökçek ile CHP li Mansur yavafl son y llarda görülmemifl bir flekilde k yas ya yar flt. GÜDEM Türkiye ekonomisi yüzde 4.4 büyüdü Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l na iliflkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) sonuçlar n aç klad. Buna göre, büyüme h z 2013'ün son çeyre inde y ll k bazda yüzde 4,4 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Has la, 2013'te bir önceki y la göre sabit fiyatlarla yüzde 4'lük art flla 122 milyar 388 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 10,2'lik art flla 1 trilyon 561 milyar 510 milyon lira oldu. Mali arac kurulufllar, 2013'te bir önceki y la göre sabit fiyatlarla yüzde 9,8'lik art flla 15 milyar 549 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 12,8'lik art flla 52 milyar 483 milyon lira oldu. malat sanayi, 2013'te bir önceki y la göre sabit fiyatlarla yüzde 3,8'lik art flla 29 milyar 446 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 8,9'luk art flla 239 milyar 115 milyon lira olarak gerçekleflti. (A.A) Mamak Belediyesi taraf ndan hizmete aç lan Mamak fiehir Stad ilçede yap lan spor organizasyonlar na ev sahipli i yapmaya bafllad. Mamak lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen Y ld z Erkekler Futbol fienli i nin karfl laflmalar Mamak fiehir Stad nda yap l yor. Mamak ta bulunan 17 ortaokulun kat ld flenli in maçlar 19 Mart ta bafllad. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Ciddi manada eksikli i hissedilen spor yat r mlar n tamamlayarak vatandafllar m z n, Mamakl ö rencilerimizin hizmetine sunduk. HABER 16. SAYFADA BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde MAMAK GÜNCEL Çankaya Ahflap Çocuk Oyuncaklar Atölyesi ve Çankaya Engelsiz Kafe meslek edindirme e itimleri final gecesiyle sona erdi. HABER 13. SAYFADA Baflkent Ankara son y llarda hiç de al fl k olmad bir seçim heyecan na ev sahipli i yapt. AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan ve mevcut baflkan Melih Gökçek ile CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Mansur Yavafl nefes nefese bir mücadele içine girdi. Oylar say l rken yap lan aç klamalarda da her iki aday baflkanl klar n ilan etti. Tüm yurtta nefesler tutuldu, Ankara dan gelecek sonuç merakla beklendi. FARK AZALIP ARTTI Çankaya ve Yenimahalle'deki sand klar aç ld kça Melih Gökçek ve Mansur Yavafl aras ndaki 70 binlik fark 01:30'dan itibaren yavafl yavafl kapanmaya bafllad. Önce 50 bin, sonra 19 bine kadar geriledi ve son olarak 3 bine kadar düfltü. Saat 02:30 itibariyle CHP seçim bürosuna gelen son sonuçlarla fark n kapand n hatta CHP'nin öne geçti ini ö renen Mansur Yavafl ve ekibi sevinç gösterilerinde bulundu. 04:10 itibariyle Yavafl "27 bin 507 oyla ile öndeyiz" GÖKÇEK LAN ETT AK Parti Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek ise, seçimlerde oy oran n yüzde 6 art rarak kazand - n öne sürdü. Gökçek, "Bizim hesaplar - m za göre en az 30 bin fark var. flu anda 62 sand k kald say lmayan, bizim hesaplar m olarak olay neticelendi. Yüzde 99.5 oran ndaki say md r bu." diye konufltu. Sonuçlar n Gökçek in aç kland gibi olmas durumunda, CHP li Mansur Yavafl n itiraz baflvurusu yapaca na muhakkak gözüyle bak l yor. ÇANKAYA Genç ifl adamlar bowlingde bulufltu Genç Aktif Bowling Turnuvas, Armada RollHouse da 20 genç sanayici ve ifladam n n kat l m yla gerçeklefltirildi. ki turda gerçeklefltirilen turnuvay, Halil Aflk n An t birinci olarak tamamlayarak, kupan n sahibi oldu. 4 er kiflilik tak mlar halinde bafllayan birinci turda galip gelenler, ikinci turda oynad klar tek oyunla birinciyi belirlediler. 4 TE OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GÜNCEL GAZETES

2 BUGÜN /2 ANKARA Gökçek, ATO da konufltu Ankara Ticaret Borsas, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i a rlad. Ticaret Borsas Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen toplant da üyelere seslenen Baflkan Gökçek, Ankara y ayakta tutman n yolunun sanayi ve ticarete destek vermekten geçti ini biliyorum B üyükflehir Belediye Baflkan oldu u dönemde aç klad hedefler aras nda Ankara y ticarette Türkiye de birinci, sanayide de ikinci yapmak oldu unu hat rlatan Baflkan Gökçek, bu hedeflere ulafl ld n bildirdi. Ankara da sanayi ve ticaretin geliflmesine büyük destek sa lad n örneklerle anlatan Baflkan Gökçek, Ankara Ticaret Odas ile ortaklafla Shopping Fest düzenlediklerini hat rlatt. Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: lk sene Al flverifl Festivali nde çok iyi netice ald k. Daha önce stanbul a kapt rd m z yüzde 30 müflteriyi Ankara ya geri çekti imiz gibi, yüzde 20 de yeni müflteri kazand rd k. Bu da yüzde elliye tekabül ediyor ki mükemmel bir olay oldu. Geçti imiz seneki Shopping Festte 350 tane araç da tmam za ra men gezi olaylar nedeniyle baflar l olamad. Baflar l olamamam z bizim kusurumuzdan de il, inflallah önümüzdeki y llarda da devam ettirece iz. Di er önemli bir hedefinin de Ankara da turizmi canland rmak oldu unu belirten Baflkan Gökçek, dev projelerle bu konuda da Ankara y önemli bir konuma getireceklerini ifade etti. Yap m devam eden Ankapark Projesi nin dünyan n en büyü ü oldu unu ve en çok oyunca bulunan TEMAPARK olaca n vurgulayan Baflkan Gökçek, Toplam 100 bin metrekarelik dünyan n en büyük kapal alan bulunan Temapark ta, 1217 oyuncak bulunacak. Üniversal stüdyolar ndaki gibi her türlü teknolojik donan ma sahip olacak. Her fleyi ile en büyü ünü en güzelini yapmaya çal fl yoruz. Buras tamamland nda Ankara da turizmin nas l geliflti ini hep birlikte görece iz Sa l k turizminde de güçlü olan fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Ankara n n termal kaynaklar n n turizme kazand r lmas gerekti ini anlatan Baflkan Gökçek, 8 ilçede termal tesislerin kurulmas ile ilgili çal flmalar n sürdürüldü ünü söyledi. Baflkan Gökçek, bu konuda yat r mc lara her türlü deste i sa layacaklar n bildirdi. Baflkan Melih Gökçek, Büyükflehir Belediyesi nin uygulamaya koyaca projeler sonucunda Ankara n n tar m ve havyanc l k konusunda da Türkiye ye model olaca n söyledi. Yeni yasa ile birlikte l Özel darelerinin görevlerinin Büyükflehir Belediyesi ne devredildi ini hat rlatan Baflkan Gökçek: Art k tar m ve hayvanc l k konusunda her türlü deste i sa layabilece iz. Müflterek projelere girebilece iz. Yani sizlerle karfl l kl protokol imzalayabilece iz. Siz bize destek verirken biz de size destek olaca z. Tamer KARAHAN GSM : (0553) TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 1 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 19 Mart 1430 msak :05 01 Günefl :06 28 Ö le :13 01 YARIN Süt ürünlerini de erlendirece iz. Bunu ya özel sektör ya da bizim flirketlerimiz arac l ile yapaca z. Yani biz sadece katalizör olup sizlere imkan verece iz. Örne in hayvanc l kta sütü ve tifti i bol olan Akkeçi cinsi keçileri finanse edip çok ucuza köylünün almas n sa layaca z ve hayvanc l gelifltirece iz Tar m konusunda da yapacaklar n anlatan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Topra yormayan bir bitki olan Aspir bitkisinin ekilmesini teflvik edece iz. Bu bitkinin hem ya ndan hem de küspesinden yararlan l yor. Bu konuda köylü vatandafllar m z ile sizleri de bir araya getirebiliriz. Ayr ca ben ar c l da teflvik etmek istiyorum. Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Faik Yavuz un, Ankara n n kendine has, aspir, kuruso an, kimyon, kavun, balkaba gibi baz ürünlerin üretiminde birinci s rada yer ald n anlatt n kaydeden Baflkan Gökçek, Ankara n n ticaret, sanayi, e itim ve kültürün yan s ra bir tar m kenti de oldu unu söyledi. Ankara da iflsizlik sorunu bulunmad na dikkat çeken Baflkan Gökçek, fli be enmeyenler var. Akyurt ve vedik Sanayi Bölgesi nde vas fs z iflçi aran yor ama hiç kimse çal flmak için baflvuru yapm yor Baflkan Gökçek, ülke gündemine iliflkin de erlendirmeler yaparak sürdürdü ü konuflmas nda, nflallah gelecek dönemde de birlikte çal fl r z. Ankara n n menfaati için biz size her zaman destek vermeye devam edece iz. Çünkü Ankaral lar istihdam edeceksiniz. Sizin trafi inizi çok rahatlatacak Hipodrom dan Anadolu Bulvar na ba lanacak olan 8 kilometrelik Bat Bulvar, bu ay sonunda bitirilecek kindi :16 31 Akflam :19 20 Yats :20 40 Sincan da 10 bin fidan da t ld S incan Belediyesi, Gelece iniz çin Bir Fidan da Siz Dikin slogan ile yola ç karak, yeflil bir Sincan için çal flmalar na devam ediyor. Orman Haftas sebebiyle Sincan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlü ü ilçe genelinde fidan da t m yapt.. Gelecek nesillere daha güzel ve daha yeflil bir Sincan b rakmak için harekete geçen Sincan Belediyesi, Sincan, Yenikent ve Temelli de 10 bin adet fidan vatandaflla buluflturdu. Ücretsiz olarak da t lan fidanlara vatandafl yo un ilgi gösterdi. Vatandafl Yeflil Bir Sincan çin El Ele vermeye davet eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Çevre bilinci yerleflmifl modern ve yeflil bir gelecek hedefi ile çal flmalar m z sürdürüyoruz. Bizim kültürümüzde yeflil ve a aç çok önemlidir. Do an n dengesinin bozulmas ile gelecek nesli bekleyen türlü tehlikeleri bugünden önlemek ve onlara havas temiz, oksijeni bol bir dünya b rakmak için çal fl yoruz. Genifl Aç Süleyman GÖKSU GÜZEL AHLAK: H L M Merhaba. Güzel Ahlak tan önemli bir konu ile, sizlere misafir oldum Hilim; yumuflakl k, öfkesini yenerek halim selim olmakt r. Hilim, akl n kemaline, gazab kuvvetinin k r ld na ve onun akla ba l oldu una delildir. Hilim, Allâhü Teâlâ'n n sevgisini kazanmaya sebep olur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: "Cenab - Hak kat ndaki yüksek dereceleri araflt r n z." "Onu ne ile elde ederiz?" diye soruldu. fiöyle buyurdular: "Senden ba n, alakas n kesene sen gider, s la-i rahim yapars n. Seni mahrum b rak p vermeyene sen verirsin. Sana cahilce davranana hilimle, tatl l kla davran rs n." "Kim gazaplan r da (öfkesine yenilmeyip) hilim gösterir (yumuflak davran rsa) Allâhü Teâlâ'n n muhabbeti ona vacip olur." "Allah m, beni ilimle zenginlefltir, hilimle süsle, takvay ikram eyle, afiyet ile güzellefltir" "Muhakkak ilim, zorluklara katlanarak tahsil edilir. Hilim de daima halim olmaya çal flmakla elde edilir. Kim hay r peflinde olur, hayr araflt r rsa ona verilir. Kim de flerden, fenal klardan sak n r, uzak durmaya çal fl rsa flerden korunur." " lim talep ediniz, ö reniniz. limle birlikte sekilet, vakar ve hilmi de talep ediniz. Her kimden ilim ö reniyorsan z ona karfl mütevaz ve nazik olunuz. Sizden ilim ö renenlere de böyle davran n z. Sak n âlimlerin zorbalar ndan olmay n, yoksa cehaletiniz ilminize galip gelir. Bir insan seni kötülese, g ybetini etse, ay plasa hilimle hareket etmelisin. Zira dünya ve ahrette, kurtulufl onunlad r. Hilim bu dünyada sana olan hürmeti art r r, ahrette de sevab n ço alt r. Hadîs-i fierifte: "Bir kimse sende olan (bir ay p)la seni kötülerse, sen onda olan ay pla onu kötüleme" buyrulmufltur. Hay rl günler, sa l cakla kal n

3 ANKARA /3 Sokak emekçileri Tan k a veda etti Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden Çankaya sokaklar nda geri dönüflüme yönelik ka t, cam, plastik at klar n toplayan sokak emekçileri, baflkanlar yla vedalaflt lar. Kendilerine Geri Dönüflüm flçileri ad n veren ve Haziran 2013 te Ankara Valili i Dernekler Masas na baflvurarak Aral k 2013 te ise Geri Dönüflüm flçileri Derne i ni kuran Geri Dönüflüm flçileri devletin kendilerine atfetti i kay t d fl faaliyette bulunan Sokak Toplay c s tan mlamas ndan duyduklar hoflnutsuzlu u Tan k a ilettiler. Bülent Tan k n görev süresi boyunca kendilerine bir a abey gibi davrand n ve hiçbir flekilde kendilerini ötekilefltirmedi ini aktaran geri dönüflüm iflçilerinden ve Geri Dönüflüm flçileri Derne i Baflkan Dinçer Mendillio lu, Tan k la 5 y ll k süreçte yaflad klar iyi iliflkilerin bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) nun rakamlar na göre Ankara genelinde 20 bin Çankaya genelinde ise 5 bin kiflinin geri dönüflüm faaliyetiyle u raflt n belirten Mendillio lu, Aileleri de iflin içine katt m zda bu sektörden ekmek yiyenlerin say s Ankara da bin kifliyi buluyor. Çankaya bölgesinde bu ifli yapanlar n ço u Do u ve Güneydo u bölgesinde köyleri yak l p zorunlu göçle Büyükflehir e gelmifl insanlar. Art k bu ifl öyle bir noktaya geldi ki kap c lar da evlerde toplanan ka tlar satmaya bafllad lar. Biz devletten ifl tan m n n yap larak sosyal Mamak ta okuma yazma ö retiliyor M amak Belediyesi toplumsal yaralar sarmaya devam ediyor. Çeflitli nedenlerden dolay okuma yazma ö renemeyen Mamakl kad nlar aile merkezlerinde aç lan kurslarla okuma yazma ö reniyor. Son olarak Yeflilbay r Aile Merkezi nde aç lan okuma yazma kursunda 18 Mamakl kad n daha okuma yazma ö rendi. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Ülkemizde okuma yazma oran yüzde doksanlar n üzerinde. Fakat bir tak m nedenlerden dolay okuma yazmay ö renememifl hemflerilerimiz bulunuyor. Bizlerde dönem dönem açt - m z okuma yazma kurslar yla birlikte yafl ne olursa olsun ö renmek isteyen Mamakl kad nlar m za yard mc oluyoruz güvencenin kazan lmas n istiyoruz. Mesela sviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde bizimle ayn ifli yapanlar bir meslek tan m na kavufltular. Biz hakk m zla ve al n terimizle bu ifli yap yoruz. Lütfen bizi hor görmesinler Sokakta eme iyle paras n kazanan insanlar n ziyaretinin kendisini çok duyguland rd n ifade Okuma yazma kurslar nda temel olan A1 seviyesini 3 ayda tamamlayan kad nlar bir sonraki düzey olan A2 seviyesine devam ediyorlar. Temel düzeyde matematik ve sosyal bilgiler dersi almaya bafllayan kursiyerler haftan n 3 günü kurs görüyor. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden Çankaya sokaklar nda geri dönüflüme yönelik ka t, cam, plastik at klar n toplayan sokak emekçileri, baflkanlar yla vedalaflt lar. eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ise geri dönüflüm iflçilerinin durumunun sosyolojik ve mesleki boyutlar n n önem tafl d n ve bir an önce bu insanlar n insanca yaflama koflullar na kavuflturulmas gerekti ini dile getirdi. Geri Dönüflüm iflçilerinden Tahsin Keman, Tan k a 10 yafl ndaki o lu Nurullah Can n selam n iletti. Erol DA LI Gezi-Gözlem Muhtarl k Seçimi Kanl Geçti Güzel ülkem Türkiye 30 Mart Pazar günü Mahalli dareler Genel Seçimleri için sand k bafl na gitti. Pazar sabah ben ve eflim de erkenden oy kullanaca m z okulun yolunu tuttuk. Okula vard m zda sand k numar m z bulduk ve s ra bekledik. Her vatandafl gibi oyumuzu kulland k. Heyecanla seçim sonuçlar n n aç klanmas - n beklerken baflka haberlerle karfl laflt k. Bunlar n bafl nda ülkemiz genelinde muhtarl k seçimi yar fl nda ç kan tart flmalar sonucunda malesef 8 kiflinin hayat n kaybetmesi ve 38 kiflinin de çeflitli yerlerinden yaralanmas yd. Bunlar n ilki Hatay da oldu. Hatay n K - r khan lçesi ne ba l Gölbafl köyünde muhtarl k seçimi nedeniyle ç kan kavgada 2 kiflinin öldü ü, 9 kiflinin de yaraland haberini ald k. Bu olaylar s ras nda köye komando birlikleri gönderildi. Gazetecilere de köye girifl izni verilmedi i köyün giriflinde tedbir amaçl bir süre ambulanslar n bekletildi ini ö rendim. kincisiyse, fianl urfa n n Hilvan lçesi'nin Yuvac k Köyü nde 2 muhtar aday ile yak nlar aras nda ç kan tart flma daha sonra silahl çat flmaya dönüfltü. Ortal n savafl alan na döndü- ü çat flmada 6 kifli öldü, 4 kifli yaraland. Olaylar yat flt rmaya çal flan bir polis ve bir uzman çavufl da yaraland. fianl urfa da muhtarl k seçiminde olaylar bu kadarla da kalmad. Çankaya Mahallesi nde iki muhtar aday aras nda tart flma ç kt. Bu tart flma b çakl kavgaya dönüfltü. Muhtar adaylar n n iki yak - n yaraland. Bu s rada kavgay ay rmaya çal - flan bir polis memuru da elinden hafif yaraland. Olay sonras 4 kifli gözalt na al nd ve yaral lar n birisinin hayati tehlikesi devam ediyor. Gün içerisinde ayn ilin Birecik ilçesinde iki aile aras nda muhtar adayl yüzünden tart flma ç kt. Tart flma silahl ve sopal kavgaya dönüfltü ve sonucunda 6 kifli yaraland. Erzurum da ise Aziziye ilçesinde iki muhtar aday n n yak nlar n n kar flt kavgada 6 kifli yaraland. lçeye ba l Ömertepe Mahallesi nde ise muhtar adaylar aras nda tart flma ç kt. Muhtar adaylar n n yak nlar birbirine sopalarla sald rd. Bu kavgan n sonucunda 6 kifli yaraland. Kavgalar ve sald r lar bununla bitmedi. Yozgat ta muhtarl k seçimi sebebiyle iki grup aras nda kavga ç kt. 3 kifli yaraland. Yaral lar Yozgat Devlet Hastanesine kald r ld. Rize de de Küçükçay r köyünde iki grup aras nda muhtar adayl yüzünden tart flma ç kt. Tart flmaya müdahale eden jandarman n baca na mermi isabet etmesi sonucunda yaraland. Küçükçay r köyündeki olayla ilgili soruflturma sürmektedir. Bu seçimde muhtar adayl yar fl nda ç kan tart flmalar sonucunda bir çok kifli yaraland. 8 kifli de yaflam n yitirdi. Muhtar adayl n bu kadar çekici k lan sebep neydi? Kendi kendime muhtarl k maafllar - n n art r lmas ve muhtarlar n avantajlar n n ço almas demek istem yorum. Umar m yan - l yorum. Yaralananlara acil flifa dilerken hayatlar n kaybedenlerin yak nlar na sab r diliyorum.

4 ANKARA Tamer Karahan AfiK-I EFSUN GÖZLER NE YAZDIM 4 Bu destan,ela gözlerine yaz yorum sevgilim..! Benden çok uzakta olmalar na ra men, Renginde kayboldu um gözlerine Bir destan bafllatt m. Kalemim k l c m oldu.. Sar saçlar nda parmaklar m yan yor, Seyrederken ay yüzünü.. Sen,arfl n yeryüzüne arma an melek soylu sevgili! Bak fllar nda anlam var Herkes,bir çift göze fliirler yazm fl. Ben de,senin gözlerine yaz yorum. Sen,herkes gibi de ilsin sevgilim. Seni ben,yüre ime iz b rak diye, Bir gülün yapra nda canland r yorum. Sen, k rm z n n en çok yak flt teninde, As rlara düfleceksin güzelli inle,sat rlarda Yüzünün ayd nl,karanl ma nur olurken Gözlerin,gözlerime kaybetti im ç kmazlarda yol olsun. Tut onlardan,b rakma Sen,gözlerini gece kapad nda ben, Karabasanlar yaflar m,kendi karanl mda Turnalar,afl k olmaz bir daha sevgilim Gözlerinde atefl yanar, Ben flehir,yurt ederim onlar,kendime Bir ayaklanma düfler orta Asya ya, gözlerini çevirdi in yerde.. Aflk, sevgili..! Leyla'n n gözlerinden ç kt kainata, Deli nin elinde son buldu. Hasret kokmas n art k sesin, Gözlerin bakmas n hüzünlü. Sen,sonbahar sar lar saçlar n n, sar s nda kal Bir as ra, düfltü gözlerin. Milatla bafllad,hicretle son buldu zamanda Ferhat,da lar delerken gözlerinde yol buldu Yavru bir ceylan, klim bahar,aylardan nisan Seni emer teninde.. Biliyor musun sevgili..? Sar saçlar na ve gözlerine mekan k ld m parmaklar m,bu gün Her as rda, bir kere geçen y ld zlar gibisin Ad n ne koyarsan koy. F rt nam var bugün. Al beni,al ateflin en çok oldu u bir mekana.. Bedenin helal bana,tenin benim sevgilim Ama derdim ne bedenin,ne tenin. Ben, gözlerinde kalmak istiyorum. Bir as r boyu, bitene kadar Yakamozlar düfler gözlerine, söyle sevgilim rengi ne?.. Beraat m m, yoksa cezam m s n sen..? Nil taflar sevgili..! Rengi sar ya çalan tüm renkler, coflar. Kim,hasretinde yaflar? Hangi ip, bo az mdan geçti de dara ac m oldu? Gözlerinin penceresi, kirpiklerin Kopmas n bu ip,gözlerin gözlerimde oldukça sevgilim Ay yüzlüm..! Yüzün bahar, yüzün nisan,bedenin beyaz gül. Sesinde, yüzünde,saçlar nda ve gözlerinde Sen,oluyor bedenim Ak da,olsa kara da olsa gün, Yoksan, yanar yüre im sensizlikte, Bir damla düflürmeyece im gözbebeklerimden. Nil a las n suyu çekildi,diye topraktan Can m veririm elas na gözlerinin. fiehrim stanbul'a, Yeniden setler kurar,surlar çeviririm.. Ç kma oradan,ç kma ne olur diye Gözlerin, bir ufuk çizgisi olur gözlerime. Beni misafir et gölgelerinde,göz kapaklar n n alt nda Bir flehri yakar m bir ela göz için. fieytanla iflbirli i yapar gözlerinde tekrar dirilirim Atefl savursa da saçlar n n rüzgar nda, Yüce da bafllar nda srafil,felaketler üfler yeryüzüne Ak yüzüne, al atefller düfltü ü gün sevgilim Adalet var iki duda n aras nda, her kes etti ini çeker. Gökyüzü düfler gece avuç içlerine. Ben gözlerinde,faili meçhul bir cinayet olurum iflte o an Senin gözlerindeki rengi,ancak seven görür bilirim. Ama sen de bil ki fiiirlerime ilham, avuçlar n açm fl. Bir fakir düfler ayak uçlar na o an Gözlerine mahkum ettim, seni. Yüzün perdem, kirpiklerin, zindan pencerem,olsun Acaba gözlerin günefl olur, do ar m sabahlar ma yaln zl mda Masum bir günahkar olurum, mezar ma ilk kazma inerken Gözlerin, harap eder yüre imi. Son gördü üm gün, iflledi im en büyük günaht r. Tek suçum,onlara afl k olmak sevgilim Kimse gözlerine fliir yazmas n, benden baflka. Sen gülerken ard mdan sevgili, Ben sana yakar m göz bebeklerimi. Yanar m brahim'in gül bahçesinde Sincan Belediyesi, Yafll lar Haftas nda yafll vatandafllar m z unutmad. Belediye engelli kursiyerlerle ile birlikte Balgat 75. Y l Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin çok memnun olduklar ziyarette hem e lenceli hem de duygusal anlar yafland. Sincan Belediyesi nden HUZURLU B R Z YARET Genç ifladamlar bowlingde bulufltu G enç Aktif Bowling Turnuvas, Armada RollHouse da 20 genç sanayici ve ifladam n n kat l m yla gerçeklefltirildi. ki turda gerçeklefltirilen turnuvay, Halil Aflk n An t birinci olarak tamamlayarak, kupan n sahibi oldu. 4 er kiflilik tak mlar halinde bafllayan birinci turda galip gelenler, ikinci turda oynad klar tek oyunla birinciyi belirlediler. Her ay üyelerine farkl sosyal etkinliklerle bir araya getiren OST M merkezli Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i oluflumu Genç Aktif, gelecek aylarda düzenleyece i futbol ve paintball turnuvalar ile de genç üyelerini bir araya getirecek. Turnuvada, Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve D fl liflkiler Komisyon Baflkan Tolga Bülent Erdo an ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol da kat ld. S incan Belediyesi, nsan Odakl Belediyecilik anlay fl ile hizmetleri sürdürmeye devam ediyor. Yafll lara verdi i önemi her hizmette gözler önüne seren Belediye, Yafll lar Haftas nda da büyüklerimizi yaln z b rakmad. Engelli kursiyerleri ile birlikte Balgat 75. Y l Huzurevini ziyaret eden Sincan Belediyesi, tüm yafll lar m zla tek tek sohbet ederek unutulmaz bir gün yaflanmas na vesile oldu. Huzurevi sakinlerine de büyük mutluluk yaflatan ziyarette, ikramlar eflli inde e lenceli dakikalar yafland. Yafll lar m z sadece y l n belli dönemlerinde de il her gün hat rlaman n sosyal devletin ve tüm bireylerin sorumlulu u oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Büyüklerinin k ymetini bilmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Bizim örfümüz ve adetimizde büyüklerimizin yeri hep bafl tac d r. Herkes bir gün yafllanacak ve yafll lara sahip ç kmayan bir toplum gelece ine sahip ç kmayacakt r. Hizmetlerimizi de büyüklerimizi unutmayarak gerçeklefltirmeye devam edece iz. ALTUNBAfi GIDA MADDELER KUYUMCULUK LTD fit ANAFARTALAR CAD. HAN F ÇARfiISI NO:24/18 TEL: (0312 ) (0312) ULUS ANKARA ULUS VD BASIM YILI 1996 OLAN SER NO LE BAfiLAYAN SER NO LE B TEN 5 C LTL K SEVK RSAL YES KAYIP OLDU U Ç N HÜKÜMSÜZDÜR. ALTUNBAfi KUYUMCULUK VE GIDA MADDELER LTD fit MERKEZ: ANAFARTALAR CAD. HAN F ÇARfiISI NO:24/18 TEL: (0312) ULUS /ANKARA FAX:(0312) fiube:anafartalar CAD. fieh R ÇARfiISI NO:3/82 TEL:(0312) ULUS /ANKARA ULUS VD BASIM YILI 2004 OLAN SER NO LE BAfiLAYAN SER NO LE B TEN 5 C LT SEVK RSAL YES KAYIP OLDU U Ç N HÜKÜMSÜZDÜR.

5 ABD de mobil bankac l k uygulamas yayg nlafl yor malat sanayisi genelinde kapasite kullan m oran, mart ay nda geçen y l n ayn ay na göre 0,4 puan artarak yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleflti. STANBUL (AA) T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan düzenlenen ve mart ay nda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 256 iflyerinin kat l m yla gerçeklefltirilen imalat sanayisinde kapasite kullan m oran çal flmas sonuçlar aç kland y l mart ay nda imalat sanayi genelinde kapasite kullan moran geçen y l n ayn ay na göre 0,4 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine ç kt. malat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden ar nd r lm fl kapasite kullan m oran bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesine geriledi. Mal gruplar na göre kapasite kullan m oranlar de erlendirildi inde, bir önceki y l n ayn ay na göre ara mallar nda art fl görülürken, dayan ks z tüketim mallar, g da ve içecekler, yat r m mallar ve dayan kl tüketim mallar nda azal fl görüldü. Ayn dönemde kapasite kullan m, dayan kl tüketim mallar nda 3 puanl k azal flla yüzde 70,6, dayan ks z tüketim mallar nda 0,3 puanl k azal flla yüzde 71,4, tüketim mallar nda 1 puanl k gerilemeyle yüzde 71,2, g da ve içeceklerde 0,3 puanl k azal flla yüzde 68,4 ve yat r m mallar nda 1,6 puan düflüflle yüzde 71,2 oldu. Kapasite kullan m mart ay nda, ara mallar nda 2,3 puan yükseliflle yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleflti. En yüksek kapasite kullan m oran yüzde 86,7 ile bilgisayar, WASHINGTON (AA) A BD de 2013 y l nda ak ll cep telefonu kullan c lar n n yüzde 51 i mobil bankac l k hizmetinden yararland. ABD Merkez Bankas n n (Fed) aç klad verilere göre, cep telefonundan kredi kart veya banka hesab na ba lanma tarz finansal hizmet al fllar nda 2013 y l nda bir önceki y la göre art fl kaydedildi. Buna göre 2013 y l nda ak ll telefon kullananlar n yüzde 51 i tüm kullan c lar n ise yüzde 33 ü mobil bankac l k hizmetinden yararland. Bu oranlar 2012 y l nda ak ll telefon kullan c lar için yüzde 48, tüm kullan c lar için ise yüzde 28 düzeyindeydi. Araflt rmaya göre mobil bankac - l k uygulamas nda hesap kontrolü, para havalesi, yap lan ifllemlerin kontrolü ilk s rada yer al yor. Ayr - ca, kullan c lar n yüzde 38 i bir para çekinin foto raf n çekmek suretiyle hesaplar na yat rd klar n ifade etti. elektronik ve optik ürünleri imalat nda Mart ay nda ikili sektörlere göre en yüksek kapasite kullan m oran yüzde 87 ile bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat sektöründe gerçekleflti. Bunu yüzde 80,2 ile kimyasallar ve kimyasal ürünlerinin imalat sektörü takip etti. ANKARA (AA) karfl korunmas yla olumlu anlamda birçok geliflme görüldü. T ürkiye Tekstil Sanayii flverenleri Sendikas Konfeksiyon ve tekstil sektöründe ek vergi sonras ndaki 26 (TTS S) Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Kayhan, Türkiye nin cari aç n n 60 milyar dolara ulaflt 2013 y l nda tekstil ve haz r giyim sektörünün 15,3 milyar dolarl k net d fl ticaret fazlas verdi- ini bildirdi. Kayhan, AA muhabirine ayl k dönemde toplamda 140 binin üzerinde yeni istihdam sa land. Bu fazladan istihdam n neticesinde iflverenler, SGK ve Maliye Bakanl na 900 milyon liraya yak n ek katk yapt. Ek vergi karar ertesindeki dönemde tekstil ve yapt aç klamada, tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizin haz r giyim sektörünün yaratt - istihdam potansiyelinin her y l ilk s radaki ihracat performans yla Türkiye nin imalat sanayindeki en önemli gücünü oluflturdu unu söyledi. cari aç m z n azalt lmas na yönelik olarak sa lad d fl ticaret katk s ise son üç y ll k dönem toplam nda 41 milyar dolara yaklaflt. Ek vergi karar, tekstil ve konfeksiyon sektöründe Kayhan, sektörün 2013 y l yat r mlar önemli ithalat de erinin 12,4 milyar dolar iken, ihracat n n da 27,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti ini belirterek, Türkiye nin cari aç n n 60 milyar dolara ulaflt 2013 y l nda tekstil ve haz r giyim sektörü 15,3 milyar dolarl k net d fl ticaret fazlas verdi. Bu tutar, Türkiye de di er tüm sektörlerde verilen d fl ticaret fazlas - n n üç kat tutar ndad r de erlendirmesinde bulundu. Tekstil ve haz r giyim sektörünün, istihdam ve üretim rakamlar nda da ülkeye fayda sa lad n n aç kça görüldü ünü kaydeden Kayhan, flunlar belirtti: Sektörün haks z ithalata oranda art rd ve 2011, 2012 ile 2013 y l nda 16 milyar liray aflan yat r m teflvik belgesi düzenlendi. Son dönemde global anlamda para arz n n k s lmas ve seçim ortam içerisinde döviz kuru ile faizlerde yaflanan dalgalanmalara karfl sektörün ihtiyatl bir yaklafl m gösterdi ine de inen Kayhan, özellikle kredili ifllemlerde dikkatli hareket edilmesi uyar s nda bulundu. Kayhan, sektörün son 2 ayl k ihracat rakamlar nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10 a yak n art fl gösterdi ini ve 2014 y l n rekor ihracat art fl yla tamamlama hedeflerinin oldu unu ifade etti. Kapasite kullan m oran en düflük alanlar n bafl nda ise yüzde 54,0 ile di er imalat sektörü geldi. Saat da aç klanmas beklenen mart ay imalat sanayisinde kapasite kullan m verisi Merkez Bankas n n internet sitesinde meydana gelen teknik ar za nedeniyle saat da aç kland y l n 27,7 milyar dolarl k ihracatla tamamlayan sektörün toplam ihracat n bir önceki y la göre yüzde 8,7 oran nda art rd n belirten Kayhan, Türkiye nin toplam ihracat art fl n n çok az oldu u 2013 y l nda sektörlerimiz bu anlamda oldukça büyük bir baflar ya imza att. Elyaf, iplik ve kumafl ihracat n n yer ald tekstil alt sektöründe 2012 y l - na göre yüzde 8 artarak 8,4 milyar dolar yükselme yafland. Konfeksiyon alt sektöründe yüzde 8,9 luk bir art flla 17,2 milyar dolar, hal alt sektöründe ise yüzde 9,6 l k bir art flla 2,2 milyar dolar yükselme yafland. Hedefimiz, her bir alt sektörde 2014 y l içinde en az yüzde 10 luk bir büyüme rakam na ulaflmak diye konufltu. Kayhan, sektörde gelecek vadeden önemli alanlardan birinin de teknik tekstiller oldu- una de indi. Dünyada yaklafl k 200 milyar dolarl k pazar hacmine ulaflan bu alan n tekstil sektörünün en karl alanlar ndan biri olarak ön plana ç kt na iflaret eden Kayhan, geçen y l 1,5 milyar dolarl k teknik tekstil ihracat gerçeklefltiren Türk tekstil sektörü için bu alanda da umut verici geliflmeler oldu- unu sözlerine ekledi. /5 EKONOM malat sanayisinde kapasite kullan m artt Metzamor Nükleer Santrali 10 y l daha çal flacak MOSKOVA (AA) E rmenistan hükümeti, teknik ve fiziki olarak ömrünü tamamlayan Türkiye s n r ndaki Metzamor Nükleer Santrali, 10 y l daha kullanma karar ald. Ermenistan bas n nda yer alan haberlere göre, Ermenistan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n, ülkenin elektrik ihtiyac n karfl layan Metzamor Nükleer Santralin kullan m süresinin uzat lmas yla ilgili teklifi, hükümet taraf ndan kabul edildi. Böylece, Ermeni hükümeti Rusya dan alaca krediyle Metzamor Nükleer Santralini 10 y l daha kullanabilecek. Santraldeki, 300 milyon dolar de erindeki modernizasyon projesini Rusya Nükleer Enerji Ajans (Rosatom) yapacak. Modernlefltirme çal flmalar bittikten sonra, nükleer santralin iflletmesini Rosatom yapacak. Metzamor Nükleer Santralinin kullan m süresini uzatacak yenileme için Ermenistan ile Rusya aras nda 1 May s 2014 te anlaflma imzalanaca belirtiliyor. I d r a 30 kilometre uzakl kta bulunan Metzamor Nükleer Santrali 1979 da devreye al nd. Her biri 408 megavat güce sahip WWER-440 /230 tipi 2 üniteden oluflan santralin teknik ömrü 2005 y l nda tamamland ancak, dönemin Cumhurbaflkan Robert Koçaryan, tesisin 2016 ya kadar faaliyetini sürdürece- ini aç klad. Bugün dünyadaki mevcut santraller içerisinde en güvensiz reaktör olma özelli ini tafl yan Metzamor Nükleer Santrali, bilim adamlar na göre her an büyük bir kazaya sebep olabilecek potansiyele sahip. Eski Sovyet nükleer santral teknolojisiyle infla edilen ve teknik olanaklar yetersiz santral, birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. D fl ticaret aç n tekstil dokudu H zl Trenle Karman n ihracat da h zlanacak ANKARA (AA) U laflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Y lda ortalama 300 milyon dolar ihracat yapan Karaman n 1 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalamas na, Konya-Karaman-Uluk flla-yenice-adana H zl Tren Projesi büyük katk yapacak Bakan Elvan, AA muhabirine yapt - aç klamada, 2003 y l nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n talimatlar do rultusunda demiryollar n n devlet politikas olmas yla Türkiye nin demiryolu alan nda yeni bir döneme girdi inin alt n çizdi. Bu tarihten itibaren Yüksek H zl Tren (YHT) projelerinin art arda hizmete girmeye bafllad n ifade eden Elvan, y llard r el de meyen hatlar n yenilendi ini, milli demiryolu sanayisinin oluflturulmas için de önemli ad mlar at ld n söyledi. Ankara-Eskiflehir YHT hatt n n 2009 da hizmete girmesiyle Türkiye nin YHT teknolojisi kullanan dünyada 8, Avrupa da ise 6. ülke konumuna yükseldi ini hat rlatan Elvan, hatlar n geçti i bölgelerin ekonomik geliflimine büyük katk s oldu unu, baflta sanayi ve turizm olmak üzere bölgenin ticaretini ve sosyokültürel yap s n canland rd n belirtti. Elvan, 12 Mart ta temeli at lan Konya-Karaman-Uluk flla-yenice- Adana h zl tren hatt tamamland nda yolcu tafl mac l yla birlikte yük tafl - mac l yap laca n da bildirdi. 102 kilometrelik Konya-Karaman etab n n saatte 200 kilometre h za uygun olarak infla edilece ini ifade eden Elvan, projenin tamamlanmas yla Konya ile Karaman aras ndaki seyahat süresinin 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düflece- inin belirtti. Bu hat sayesinde yolcular n konforlu seyahat imkan na kavuflaca n vurgulayan Elvan, flunlar kaydetti: Bölgemiz, Türkiye nin en önemli tah l üretim merkezi olmas n n yan s - ra çok say da sanayi kuruluflunu da bünyesinde bar nd r yor. Bu nedenle yük tafl mac l n n da yap laca bu hat sanayicilerimize de önemli avantajlar sa layacak. Projenin Karaman-Uluk flla-yenice-adana kesimi de tamamland nda Konya ve Karaman da faaliyet gösteren ifl adamlar m z çok daha k sa süre ve ucuz maliyetle Akdeniz deki limanlara ulaflacak, Orta Do u ve Kuzey Afrika pazarlar na aç lma f rsat yakalayacak. Karaman geçen y l 300 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi. Bu aç dan bak ld nda Karaman n 1 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalamas na Konya-Karaman-Uluk flla-yenice-adana H zl Tren Projesi büyük katk yapacak. Ben h zl trenin Karaman ve Konya n n ihracat rakamlar n n artmas nda doping etkisi yarataca na inan yorum. Biz günü kurtaracak de il, ülkemizi muas r medeniyetler seviyesine ç karacak, milletimizin refah n yükseltecek projelere imza at yoruz. Konya-Karaman-Uluk flla-yenice-adana H zl Tren Projesi, hem ekonomimize sa layaca katk bak m ndan hem de Karaman n ç Anadolu nun Akdeniz e aç - lan kap s olmas bak m ndan çok önemli. Elvan, yap m devam eden Karaman Lojistik Merkezinin de kentin sanayisinin geliflimi için önemli oldu unu ifade etti.

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı