GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜDEM. ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde"

Transkript

1 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Türkiye nin Baflkent i Ankara, 30 Mart Yerel Seçimleri nin de baflkenti oldu Sincan da 10 bin fidan da t ld Orman Haftas sebebiyle Sincan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlü ü ilçe genelinde fidan da t m yapt. Belediye, Sincan, Yenikent ve Temelli de 10 bin adet fidan vatandaflla buluflturdu. Ücretsiz olarak da t lan fidanlara vatandafl yo un ilgi gösterdi. HABER 2. SAYFADA Mamak ta okuma yazma ö retiliyor Mamak Belediyesi toplumsal yaralar sarmaya devam ediyor. Çeflitli nedenlerden dolay okuma yazma ö renemeyen Mamakl kad nlar aile merkezlerinde aç lan kurslarla okuma yazma ö reniyor. Son olarak Yeflilbay r Aile Merkezi nde aç lan okuma yazma kursunda 18 Mamakl kad n daha okuma yazma ö rendi. HABER 3. SAYFADA Mahalle konaklar yeni buluflma noktas HABER 16 DA MAMAK S NCAN Sokak emekçileri Tan k a veda etti Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden Çankaya sokaklar nda geri dönüflüme yönelik ka t, cam, plastik at klar n toplayan sokak emekçileri, baflkanlar yla vedalaflt lar. Tan k la 5 y ll k süreçte yaflad klar iyi iliflkilerin bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundular. HABER 3. SAYFADA Süleyman Göksu Erol Da l Tamer Karahan Fazl K l nç Bugün 2 te Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te ÇANKAYA SECIMIN KALBI ANKARA DA ATTI 30 Mart Yerel Seçimleri nde en büyük heyecan Ankara da yafland. AK Partili Melih Gökçek ile CHP li Mansur yavafl son y llarda görülmemifl bir flekilde k yas ya yar flt. GÜDEM Türkiye ekonomisi yüzde 4.4 büyüdü Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l na iliflkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYH) sonuçlar n aç klad. Buna göre, büyüme h z 2013'ün son çeyre inde y ll k bazda yüzde 4,4 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Has la, 2013'te bir önceki y la göre sabit fiyatlarla yüzde 4'lük art flla 122 milyar 388 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 10,2'lik art flla 1 trilyon 561 milyar 510 milyon lira oldu. Mali arac kurulufllar, 2013'te bir önceki y la göre sabit fiyatlarla yüzde 9,8'lik art flla 15 milyar 549 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 12,8'lik art flla 52 milyar 483 milyon lira oldu. malat sanayi, 2013'te bir önceki y la göre sabit fiyatlarla yüzde 3,8'lik art flla 29 milyar 446 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 8,9'luk art flla 239 milyar 115 milyon lira olarak gerçekleflti. (A.A) Mamak Belediyesi taraf ndan hizmete aç lan Mamak fiehir Stad ilçede yap lan spor organizasyonlar na ev sahipli i yapmaya bafllad. Mamak lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen Y ld z Erkekler Futbol fienli i nin karfl laflmalar Mamak fiehir Stad nda yap l yor. Mamak ta bulunan 17 ortaokulun kat ld flenli in maçlar 19 Mart ta bafllad. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Ciddi manada eksikli i hissedilen spor yat r mlar n tamamlayarak vatandafllar m z n, Mamakl ö rencilerimizin hizmetine sunduk. HABER 16. SAYFADA BAfiKENT TE REKLAMIN DO RU ADRES Gazetemizde yay nlanmas n istedi iniz reklam ve ilanlar için irtibat telefonumuz; ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde MAMAK GÜNCEL Çankaya Ahflap Çocuk Oyuncaklar Atölyesi ve Çankaya Engelsiz Kafe meslek edindirme e itimleri final gecesiyle sona erdi. HABER 13. SAYFADA Baflkent Ankara son y llarda hiç de al fl k olmad bir seçim heyecan na ev sahipli i yapt. AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan ve mevcut baflkan Melih Gökçek ile CHP Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Mansur Yavafl nefes nefese bir mücadele içine girdi. Oylar say l rken yap lan aç klamalarda da her iki aday baflkanl klar n ilan etti. Tüm yurtta nefesler tutuldu, Ankara dan gelecek sonuç merakla beklendi. FARK AZALIP ARTTI Çankaya ve Yenimahalle'deki sand klar aç ld kça Melih Gökçek ve Mansur Yavafl aras ndaki 70 binlik fark 01:30'dan itibaren yavafl yavafl kapanmaya bafllad. Önce 50 bin, sonra 19 bine kadar geriledi ve son olarak 3 bine kadar düfltü. Saat 02:30 itibariyle CHP seçim bürosuna gelen son sonuçlarla fark n kapand n hatta CHP'nin öne geçti ini ö renen Mansur Yavafl ve ekibi sevinç gösterilerinde bulundu. 04:10 itibariyle Yavafl "27 bin 507 oyla ile öndeyiz" GÖKÇEK LAN ETT AK Parti Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek ise, seçimlerde oy oran n yüzde 6 art rarak kazand - n öne sürdü. Gökçek, "Bizim hesaplar - m za göre en az 30 bin fark var. flu anda 62 sand k kald say lmayan, bizim hesaplar m olarak olay neticelendi. Yüzde 99.5 oran ndaki say md r bu." diye konufltu. Sonuçlar n Gökçek in aç kland gibi olmas durumunda, CHP li Mansur Yavafl n itiraz baflvurusu yapaca na muhakkak gözüyle bak l yor. ÇANKAYA Genç ifl adamlar bowlingde bulufltu Genç Aktif Bowling Turnuvas, Armada RollHouse da 20 genç sanayici ve ifladam n n kat l m yla gerçeklefltirildi. ki turda gerçeklefltirilen turnuvay, Halil Aflk n An t birinci olarak tamamlayarak, kupan n sahibi oldu. 4 er kiflilik tak mlar halinde bafllayan birinci turda galip gelenler, ikinci turda oynad klar tek oyunla birinciyi belirlediler. 4 TE OLAY Ankara da en genifl bayii ve elden da t m a na sahip olan OLAY gazetesi günlük 85 bin okuyucusuna e-gazete yoluyla ulafl yor... GÜNCEL GAZETES

2 BUGÜN /2 ANKARA Gökçek, ATO da konufltu Ankara Ticaret Borsas, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i a rlad. Ticaret Borsas Konferans Salonu nda gerçeklefltirilen toplant da üyelere seslenen Baflkan Gökçek, Ankara y ayakta tutman n yolunun sanayi ve ticarete destek vermekten geçti ini biliyorum B üyükflehir Belediye Baflkan oldu u dönemde aç klad hedefler aras nda Ankara y ticarette Türkiye de birinci, sanayide de ikinci yapmak oldu unu hat rlatan Baflkan Gökçek, bu hedeflere ulafl ld n bildirdi. Ankara da sanayi ve ticaretin geliflmesine büyük destek sa lad n örneklerle anlatan Baflkan Gökçek, Ankara Ticaret Odas ile ortaklafla Shopping Fest düzenlediklerini hat rlatt. Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: lk sene Al flverifl Festivali nde çok iyi netice ald k. Daha önce stanbul a kapt rd m z yüzde 30 müflteriyi Ankara ya geri çekti imiz gibi, yüzde 20 de yeni müflteri kazand rd k. Bu da yüzde elliye tekabül ediyor ki mükemmel bir olay oldu. Geçti imiz seneki Shopping Festte 350 tane araç da tmam za ra men gezi olaylar nedeniyle baflar l olamad. Baflar l olamamam z bizim kusurumuzdan de il, inflallah önümüzdeki y llarda da devam ettirece iz. Di er önemli bir hedefinin de Ankara da turizmi canland rmak oldu unu belirten Baflkan Gökçek, dev projelerle bu konuda da Ankara y önemli bir konuma getireceklerini ifade etti. Yap m devam eden Ankapark Projesi nin dünyan n en büyü ü oldu unu ve en çok oyunca bulunan TEMAPARK olaca n vurgulayan Baflkan Gökçek, Toplam 100 bin metrekarelik dünyan n en büyük kapal alan bulunan Temapark ta, 1217 oyuncak bulunacak. Üniversal stüdyolar ndaki gibi her türlü teknolojik donan ma sahip olacak. Her fleyi ile en büyü ünü en güzelini yapmaya çal fl yoruz. Buras tamamland nda Ankara da turizmin nas l geliflti ini hep birlikte görece iz Sa l k turizminde de güçlü olan fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k Ankara n n termal kaynaklar n n turizme kazand r lmas gerekti ini anlatan Baflkan Gökçek, 8 ilçede termal tesislerin kurulmas ile ilgili çal flmalar n sürdürüldü ünü söyledi. Baflkan Gökçek, bu konuda yat r mc lara her türlü deste i sa layacaklar n bildirdi. Baflkan Melih Gökçek, Büyükflehir Belediyesi nin uygulamaya koyaca projeler sonucunda Ankara n n tar m ve havyanc l k konusunda da Türkiye ye model olaca n söyledi. Yeni yasa ile birlikte l Özel darelerinin görevlerinin Büyükflehir Belediyesi ne devredildi ini hat rlatan Baflkan Gökçek: Art k tar m ve hayvanc l k konusunda her türlü deste i sa layabilece iz. Müflterek projelere girebilece iz. Yani sizlerle karfl l kl protokol imzalayabilece iz. Siz bize destek verirken biz de size destek olaca z. Tamer KARAHAN GSM : (0553) TÜRK YE DE HAVA DURUMU H CR 1 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 19 Mart 1430 msak :05 01 Günefl :06 28 Ö le :13 01 YARIN Süt ürünlerini de erlendirece iz. Bunu ya özel sektör ya da bizim flirketlerimiz arac l ile yapaca z. Yani biz sadece katalizör olup sizlere imkan verece iz. Örne in hayvanc l kta sütü ve tifti i bol olan Akkeçi cinsi keçileri finanse edip çok ucuza köylünün almas n sa layaca z ve hayvanc l gelifltirece iz Tar m konusunda da yapacaklar n anlatan Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: Topra yormayan bir bitki olan Aspir bitkisinin ekilmesini teflvik edece iz. Bu bitkinin hem ya ndan hem de küspesinden yararlan l yor. Bu konuda köylü vatandafllar m z ile sizleri de bir araya getirebiliriz. Ayr ca ben ar c l da teflvik etmek istiyorum. Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Faik Yavuz un, Ankara n n kendine has, aspir, kuruso an, kimyon, kavun, balkaba gibi baz ürünlerin üretiminde birinci s rada yer ald n anlatt n kaydeden Baflkan Gökçek, Ankara n n ticaret, sanayi, e itim ve kültürün yan s ra bir tar m kenti de oldu unu söyledi. Ankara da iflsizlik sorunu bulunmad na dikkat çeken Baflkan Gökçek, fli be enmeyenler var. Akyurt ve vedik Sanayi Bölgesi nde vas fs z iflçi aran yor ama hiç kimse çal flmak için baflvuru yapm yor Baflkan Gökçek, ülke gündemine iliflkin de erlendirmeler yaparak sürdürdü ü konuflmas nda, nflallah gelecek dönemde de birlikte çal fl r z. Ankara n n menfaati için biz size her zaman destek vermeye devam edece iz. Çünkü Ankaral lar istihdam edeceksiniz. Sizin trafi inizi çok rahatlatacak Hipodrom dan Anadolu Bulvar na ba lanacak olan 8 kilometrelik Bat Bulvar, bu ay sonunda bitirilecek kindi :16 31 Akflam :19 20 Yats :20 40 Sincan da 10 bin fidan da t ld S incan Belediyesi, Gelece iniz çin Bir Fidan da Siz Dikin slogan ile yola ç karak, yeflil bir Sincan için çal flmalar na devam ediyor. Orman Haftas sebebiyle Sincan Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlü ü ilçe genelinde fidan da t m yapt.. Gelecek nesillere daha güzel ve daha yeflil bir Sincan b rakmak için harekete geçen Sincan Belediyesi, Sincan, Yenikent ve Temelli de 10 bin adet fidan vatandaflla buluflturdu. Ücretsiz olarak da t lan fidanlara vatandafl yo un ilgi gösterdi. Vatandafl Yeflil Bir Sincan çin El Ele vermeye davet eden Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Çevre bilinci yerleflmifl modern ve yeflil bir gelecek hedefi ile çal flmalar m z sürdürüyoruz. Bizim kültürümüzde yeflil ve a aç çok önemlidir. Do an n dengesinin bozulmas ile gelecek nesli bekleyen türlü tehlikeleri bugünden önlemek ve onlara havas temiz, oksijeni bol bir dünya b rakmak için çal fl yoruz. Genifl Aç Süleyman GÖKSU GÜZEL AHLAK: H L M Merhaba. Güzel Ahlak tan önemli bir konu ile, sizlere misafir oldum Hilim; yumuflakl k, öfkesini yenerek halim selim olmakt r. Hilim, akl n kemaline, gazab kuvvetinin k r ld na ve onun akla ba l oldu una delildir. Hilim, Allâhü Teâlâ'n n sevgisini kazanmaya sebep olur. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: "Cenab - Hak kat ndaki yüksek dereceleri araflt r n z." "Onu ne ile elde ederiz?" diye soruldu. fiöyle buyurdular: "Senden ba n, alakas n kesene sen gider, s la-i rahim yapars n. Seni mahrum b rak p vermeyene sen verirsin. Sana cahilce davranana hilimle, tatl l kla davran rs n." "Kim gazaplan r da (öfkesine yenilmeyip) hilim gösterir (yumuflak davran rsa) Allâhü Teâlâ'n n muhabbeti ona vacip olur." "Allah m, beni ilimle zenginlefltir, hilimle süsle, takvay ikram eyle, afiyet ile güzellefltir" "Muhakkak ilim, zorluklara katlanarak tahsil edilir. Hilim de daima halim olmaya çal flmakla elde edilir. Kim hay r peflinde olur, hayr araflt r rsa ona verilir. Kim de flerden, fenal klardan sak n r, uzak durmaya çal fl rsa flerden korunur." " lim talep ediniz, ö reniniz. limle birlikte sekilet, vakar ve hilmi de talep ediniz. Her kimden ilim ö reniyorsan z ona karfl mütevaz ve nazik olunuz. Sizden ilim ö renenlere de böyle davran n z. Sak n âlimlerin zorbalar ndan olmay n, yoksa cehaletiniz ilminize galip gelir. Bir insan seni kötülese, g ybetini etse, ay plasa hilimle hareket etmelisin. Zira dünya ve ahrette, kurtulufl onunlad r. Hilim bu dünyada sana olan hürmeti art r r, ahrette de sevab n ço alt r. Hadîs-i fierifte: "Bir kimse sende olan (bir ay p)la seni kötülerse, sen onda olan ay pla onu kötüleme" buyrulmufltur. Hay rl günler, sa l cakla kal n

3 ANKARA /3 Sokak emekçileri Tan k a veda etti Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden Çankaya sokaklar nda geri dönüflüme yönelik ka t, cam, plastik at klar n toplayan sokak emekçileri, baflkanlar yla vedalaflt lar. Kendilerine Geri Dönüflüm flçileri ad n veren ve Haziran 2013 te Ankara Valili i Dernekler Masas na baflvurarak Aral k 2013 te ise Geri Dönüflüm flçileri Derne i ni kuran Geri Dönüflüm flçileri devletin kendilerine atfetti i kay t d fl faaliyette bulunan Sokak Toplay c s tan mlamas ndan duyduklar hoflnutsuzlu u Tan k a ilettiler. Bülent Tan k n görev süresi boyunca kendilerine bir a abey gibi davrand n ve hiçbir flekilde kendilerini ötekilefltirmedi ini aktaran geri dönüflüm iflçilerinden ve Geri Dönüflüm flçileri Derne i Baflkan Dinçer Mendillio lu, Tan k la 5 y ll k süreçte yaflad klar iyi iliflkilerin bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundu. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) nun rakamlar na göre Ankara genelinde 20 bin Çankaya genelinde ise 5 bin kiflinin geri dönüflüm faaliyetiyle u raflt n belirten Mendillio lu, Aileleri de iflin içine katt m zda bu sektörden ekmek yiyenlerin say s Ankara da bin kifliyi buluyor. Çankaya bölgesinde bu ifli yapanlar n ço u Do u ve Güneydo u bölgesinde köyleri yak l p zorunlu göçle Büyükflehir e gelmifl insanlar. Art k bu ifl öyle bir noktaya geldi ki kap c lar da evlerde toplanan ka tlar satmaya bafllad lar. Biz devletten ifl tan m n n yap larak sosyal Mamak ta okuma yazma ö retiliyor M amak Belediyesi toplumsal yaralar sarmaya devam ediyor. Çeflitli nedenlerden dolay okuma yazma ö renemeyen Mamakl kad nlar aile merkezlerinde aç lan kurslarla okuma yazma ö reniyor. Son olarak Yeflilbay r Aile Merkezi nde aç lan okuma yazma kursunda 18 Mamakl kad n daha okuma yazma ö rendi. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Ülkemizde okuma yazma oran yüzde doksanlar n üzerinde. Fakat bir tak m nedenlerden dolay okuma yazmay ö renememifl hemflerilerimiz bulunuyor. Bizlerde dönem dönem açt - m z okuma yazma kurslar yla birlikte yafl ne olursa olsun ö renmek isteyen Mamakl kad nlar m za yard mc oluyoruz güvencenin kazan lmas n istiyoruz. Mesela sviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde bizimle ayn ifli yapanlar bir meslek tan m na kavufltular. Biz hakk m zla ve al n terimizle bu ifli yap yoruz. Lütfen bizi hor görmesinler Sokakta eme iyle paras n kazanan insanlar n ziyaretinin kendisini çok duyguland rd n ifade Okuma yazma kurslar nda temel olan A1 seviyesini 3 ayda tamamlayan kad nlar bir sonraki düzey olan A2 seviyesine devam ediyorlar. Temel düzeyde matematik ve sosyal bilgiler dersi almaya bafllayan kursiyerler haftan n 3 günü kurs görüyor. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k makam nda ziyaret eden Çankaya sokaklar nda geri dönüflüme yönelik ka t, cam, plastik at klar n toplayan sokak emekçileri, baflkanlar yla vedalaflt lar. eden Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k ise geri dönüflüm iflçilerinin durumunun sosyolojik ve mesleki boyutlar n n önem tafl d n ve bir an önce bu insanlar n insanca yaflama koflullar na kavuflturulmas gerekti ini dile getirdi. Geri Dönüflüm iflçilerinden Tahsin Keman, Tan k a 10 yafl ndaki o lu Nurullah Can n selam n iletti. Erol DA LI Gezi-Gözlem Muhtarl k Seçimi Kanl Geçti Güzel ülkem Türkiye 30 Mart Pazar günü Mahalli dareler Genel Seçimleri için sand k bafl na gitti. Pazar sabah ben ve eflim de erkenden oy kullanaca m z okulun yolunu tuttuk. Okula vard m zda sand k numar m z bulduk ve s ra bekledik. Her vatandafl gibi oyumuzu kulland k. Heyecanla seçim sonuçlar n n aç klanmas - n beklerken baflka haberlerle karfl laflt k. Bunlar n bafl nda ülkemiz genelinde muhtarl k seçimi yar fl nda ç kan tart flmalar sonucunda malesef 8 kiflinin hayat n kaybetmesi ve 38 kiflinin de çeflitli yerlerinden yaralanmas yd. Bunlar n ilki Hatay da oldu. Hatay n K - r khan lçesi ne ba l Gölbafl köyünde muhtarl k seçimi nedeniyle ç kan kavgada 2 kiflinin öldü ü, 9 kiflinin de yaraland haberini ald k. Bu olaylar s ras nda köye komando birlikleri gönderildi. Gazetecilere de köye girifl izni verilmedi i köyün giriflinde tedbir amaçl bir süre ambulanslar n bekletildi ini ö rendim. kincisiyse, fianl urfa n n Hilvan lçesi'nin Yuvac k Köyü nde 2 muhtar aday ile yak nlar aras nda ç kan tart flma daha sonra silahl çat flmaya dönüfltü. Ortal n savafl alan na döndü- ü çat flmada 6 kifli öldü, 4 kifli yaraland. Olaylar yat flt rmaya çal flan bir polis ve bir uzman çavufl da yaraland. fianl urfa da muhtarl k seçiminde olaylar bu kadarla da kalmad. Çankaya Mahallesi nde iki muhtar aday aras nda tart flma ç kt. Bu tart flma b çakl kavgaya dönüfltü. Muhtar adaylar n n iki yak - n yaraland. Bu s rada kavgay ay rmaya çal - flan bir polis memuru da elinden hafif yaraland. Olay sonras 4 kifli gözalt na al nd ve yaral lar n birisinin hayati tehlikesi devam ediyor. Gün içerisinde ayn ilin Birecik ilçesinde iki aile aras nda muhtar adayl yüzünden tart flma ç kt. Tart flma silahl ve sopal kavgaya dönüfltü ve sonucunda 6 kifli yaraland. Erzurum da ise Aziziye ilçesinde iki muhtar aday n n yak nlar n n kar flt kavgada 6 kifli yaraland. lçeye ba l Ömertepe Mahallesi nde ise muhtar adaylar aras nda tart flma ç kt. Muhtar adaylar n n yak nlar birbirine sopalarla sald rd. Bu kavgan n sonucunda 6 kifli yaraland. Kavgalar ve sald r lar bununla bitmedi. Yozgat ta muhtarl k seçimi sebebiyle iki grup aras nda kavga ç kt. 3 kifli yaraland. Yaral lar Yozgat Devlet Hastanesine kald r ld. Rize de de Küçükçay r köyünde iki grup aras nda muhtar adayl yüzünden tart flma ç kt. Tart flmaya müdahale eden jandarman n baca na mermi isabet etmesi sonucunda yaraland. Küçükçay r köyündeki olayla ilgili soruflturma sürmektedir. Bu seçimde muhtar adayl yar fl nda ç kan tart flmalar sonucunda bir çok kifli yaraland. 8 kifli de yaflam n yitirdi. Muhtar adayl n bu kadar çekici k lan sebep neydi? Kendi kendime muhtarl k maafllar - n n art r lmas ve muhtarlar n avantajlar n n ço almas demek istem yorum. Umar m yan - l yorum. Yaralananlara acil flifa dilerken hayatlar n kaybedenlerin yak nlar na sab r diliyorum.

4 ANKARA Tamer Karahan AfiK-I EFSUN GÖZLER NE YAZDIM 4 Bu destan,ela gözlerine yaz yorum sevgilim..! Benden çok uzakta olmalar na ra men, Renginde kayboldu um gözlerine Bir destan bafllatt m. Kalemim k l c m oldu.. Sar saçlar nda parmaklar m yan yor, Seyrederken ay yüzünü.. Sen,arfl n yeryüzüne arma an melek soylu sevgili! Bak fllar nda anlam var Herkes,bir çift göze fliirler yazm fl. Ben de,senin gözlerine yaz yorum. Sen,herkes gibi de ilsin sevgilim. Seni ben,yüre ime iz b rak diye, Bir gülün yapra nda canland r yorum. Sen, k rm z n n en çok yak flt teninde, As rlara düfleceksin güzelli inle,sat rlarda Yüzünün ayd nl,karanl ma nur olurken Gözlerin,gözlerime kaybetti im ç kmazlarda yol olsun. Tut onlardan,b rakma Sen,gözlerini gece kapad nda ben, Karabasanlar yaflar m,kendi karanl mda Turnalar,afl k olmaz bir daha sevgilim Gözlerinde atefl yanar, Ben flehir,yurt ederim onlar,kendime Bir ayaklanma düfler orta Asya ya, gözlerini çevirdi in yerde.. Aflk, sevgili..! Leyla'n n gözlerinden ç kt kainata, Deli nin elinde son buldu. Hasret kokmas n art k sesin, Gözlerin bakmas n hüzünlü. Sen,sonbahar sar lar saçlar n n, sar s nda kal Bir as ra, düfltü gözlerin. Milatla bafllad,hicretle son buldu zamanda Ferhat,da lar delerken gözlerinde yol buldu Yavru bir ceylan, klim bahar,aylardan nisan Seni emer teninde.. Biliyor musun sevgili..? Sar saçlar na ve gözlerine mekan k ld m parmaklar m,bu gün Her as rda, bir kere geçen y ld zlar gibisin Ad n ne koyarsan koy. F rt nam var bugün. Al beni,al ateflin en çok oldu u bir mekana.. Bedenin helal bana,tenin benim sevgilim Ama derdim ne bedenin,ne tenin. Ben, gözlerinde kalmak istiyorum. Bir as r boyu, bitene kadar Yakamozlar düfler gözlerine, söyle sevgilim rengi ne?.. Beraat m m, yoksa cezam m s n sen..? Nil taflar sevgili..! Rengi sar ya çalan tüm renkler, coflar. Kim,hasretinde yaflar? Hangi ip, bo az mdan geçti de dara ac m oldu? Gözlerinin penceresi, kirpiklerin Kopmas n bu ip,gözlerin gözlerimde oldukça sevgilim Ay yüzlüm..! Yüzün bahar, yüzün nisan,bedenin beyaz gül. Sesinde, yüzünde,saçlar nda ve gözlerinde Sen,oluyor bedenim Ak da,olsa kara da olsa gün, Yoksan, yanar yüre im sensizlikte, Bir damla düflürmeyece im gözbebeklerimden. Nil a las n suyu çekildi,diye topraktan Can m veririm elas na gözlerinin. fiehrim stanbul'a, Yeniden setler kurar,surlar çeviririm.. Ç kma oradan,ç kma ne olur diye Gözlerin, bir ufuk çizgisi olur gözlerime. Beni misafir et gölgelerinde,göz kapaklar n n alt nda Bir flehri yakar m bir ela göz için. fieytanla iflbirli i yapar gözlerinde tekrar dirilirim Atefl savursa da saçlar n n rüzgar nda, Yüce da bafllar nda srafil,felaketler üfler yeryüzüne Ak yüzüne, al atefller düfltü ü gün sevgilim Adalet var iki duda n aras nda, her kes etti ini çeker. Gökyüzü düfler gece avuç içlerine. Ben gözlerinde,faili meçhul bir cinayet olurum iflte o an Senin gözlerindeki rengi,ancak seven görür bilirim. Ama sen de bil ki fiiirlerime ilham, avuçlar n açm fl. Bir fakir düfler ayak uçlar na o an Gözlerine mahkum ettim, seni. Yüzün perdem, kirpiklerin, zindan pencerem,olsun Acaba gözlerin günefl olur, do ar m sabahlar ma yaln zl mda Masum bir günahkar olurum, mezar ma ilk kazma inerken Gözlerin, harap eder yüre imi. Son gördü üm gün, iflledi im en büyük günaht r. Tek suçum,onlara afl k olmak sevgilim Kimse gözlerine fliir yazmas n, benden baflka. Sen gülerken ard mdan sevgili, Ben sana yakar m göz bebeklerimi. Yanar m brahim'in gül bahçesinde Sincan Belediyesi, Yafll lar Haftas nda yafll vatandafllar m z unutmad. Belediye engelli kursiyerlerle ile birlikte Balgat 75. Y l Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin çok memnun olduklar ziyarette hem e lenceli hem de duygusal anlar yafland. Sincan Belediyesi nden HUZURLU B R Z YARET Genç ifladamlar bowlingde bulufltu G enç Aktif Bowling Turnuvas, Armada RollHouse da 20 genç sanayici ve ifladam n n kat l m yla gerçeklefltirildi. ki turda gerçeklefltirilen turnuvay, Halil Aflk n An t birinci olarak tamamlayarak, kupan n sahibi oldu. 4 er kiflilik tak mlar halinde bafllayan birinci turda galip gelenler, ikinci turda oynad klar tek oyunla birinciyi belirlediler. Her ay üyelerine farkl sosyal etkinliklerle bir araya getiren OST M merkezli Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i oluflumu Genç Aktif, gelecek aylarda düzenleyece i futbol ve paintball turnuvalar ile de genç üyelerini bir araya getirecek. Turnuvada, Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s ve D fl liflkiler Komisyon Baflkan Tolga Bülent Erdo an ve Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol da kat ld. S incan Belediyesi, nsan Odakl Belediyecilik anlay fl ile hizmetleri sürdürmeye devam ediyor. Yafll lara verdi i önemi her hizmette gözler önüne seren Belediye, Yafll lar Haftas nda da büyüklerimizi yaln z b rakmad. Engelli kursiyerleri ile birlikte Balgat 75. Y l Huzurevini ziyaret eden Sincan Belediyesi, tüm yafll lar m zla tek tek sohbet ederek unutulmaz bir gün yaflanmas na vesile oldu. Huzurevi sakinlerine de büyük mutluluk yaflatan ziyarette, ikramlar eflli inde e lenceli dakikalar yafland. Yafll lar m z sadece y l n belli dönemlerinde de il her gün hat rlaman n sosyal devletin ve tüm bireylerin sorumlulu u oldu unu belirten Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna, Büyüklerinin k ymetini bilmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Bizim örfümüz ve adetimizde büyüklerimizin yeri hep bafl tac d r. Herkes bir gün yafllanacak ve yafll lara sahip ç kmayan bir toplum gelece ine sahip ç kmayacakt r. Hizmetlerimizi de büyüklerimizi unutmayarak gerçeklefltirmeye devam edece iz. ALTUNBAfi GIDA MADDELER KUYUMCULUK LTD fit ANAFARTALAR CAD. HAN F ÇARfiISI NO:24/18 TEL: (0312 ) (0312) ULUS ANKARA ULUS VD BASIM YILI 1996 OLAN SER NO LE BAfiLAYAN SER NO LE B TEN 5 C LTL K SEVK RSAL YES KAYIP OLDU U Ç N HÜKÜMSÜZDÜR. ALTUNBAfi KUYUMCULUK VE GIDA MADDELER LTD fit MERKEZ: ANAFARTALAR CAD. HAN F ÇARfiISI NO:24/18 TEL: (0312) ULUS /ANKARA FAX:(0312) fiube:anafartalar CAD. fieh R ÇARfiISI NO:3/82 TEL:(0312) ULUS /ANKARA ULUS VD BASIM YILI 2004 OLAN SER NO LE BAfiLAYAN SER NO LE B TEN 5 C LT SEVK RSAL YES KAYIP OLDU U Ç N HÜKÜMSÜZDÜR.

5 ABD de mobil bankac l k uygulamas yayg nlafl yor malat sanayisi genelinde kapasite kullan m oran, mart ay nda geçen y l n ayn ay na göre 0,4 puan artarak yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleflti. STANBUL (AA) T ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan düzenlenen ve mart ay nda imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 256 iflyerinin kat l m yla gerçeklefltirilen imalat sanayisinde kapasite kullan m oran çal flmas sonuçlar aç kland y l mart ay nda imalat sanayi genelinde kapasite kullan moran geçen y l n ayn ay na göre 0,4 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine ç kt. malat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden ar nd r lm fl kapasite kullan m oran bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 seviyesine geriledi. Mal gruplar na göre kapasite kullan m oranlar de erlendirildi inde, bir önceki y l n ayn ay na göre ara mallar nda art fl görülürken, dayan ks z tüketim mallar, g da ve içecekler, yat r m mallar ve dayan kl tüketim mallar nda azal fl görüldü. Ayn dönemde kapasite kullan m, dayan kl tüketim mallar nda 3 puanl k azal flla yüzde 70,6, dayan ks z tüketim mallar nda 0,3 puanl k azal flla yüzde 71,4, tüketim mallar nda 1 puanl k gerilemeyle yüzde 71,2, g da ve içeceklerde 0,3 puanl k azal flla yüzde 68,4 ve yat r m mallar nda 1,6 puan düflüflle yüzde 71,2 oldu. Kapasite kullan m mart ay nda, ara mallar nda 2,3 puan yükseliflle yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleflti. En yüksek kapasite kullan m oran yüzde 86,7 ile bilgisayar, WASHINGTON (AA) A BD de 2013 y l nda ak ll cep telefonu kullan c lar n n yüzde 51 i mobil bankac l k hizmetinden yararland. ABD Merkez Bankas n n (Fed) aç klad verilere göre, cep telefonundan kredi kart veya banka hesab na ba lanma tarz finansal hizmet al fllar nda 2013 y l nda bir önceki y la göre art fl kaydedildi. Buna göre 2013 y l nda ak ll telefon kullananlar n yüzde 51 i tüm kullan c lar n ise yüzde 33 ü mobil bankac l k hizmetinden yararland. Bu oranlar 2012 y l nda ak ll telefon kullan c lar için yüzde 48, tüm kullan c lar için ise yüzde 28 düzeyindeydi. Araflt rmaya göre mobil bankac - l k uygulamas nda hesap kontrolü, para havalesi, yap lan ifllemlerin kontrolü ilk s rada yer al yor. Ayr - ca, kullan c lar n yüzde 38 i bir para çekinin foto raf n çekmek suretiyle hesaplar na yat rd klar n ifade etti. elektronik ve optik ürünleri imalat nda Mart ay nda ikili sektörlere göre en yüksek kapasite kullan m oran yüzde 87 ile bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat sektöründe gerçekleflti. Bunu yüzde 80,2 ile kimyasallar ve kimyasal ürünlerinin imalat sektörü takip etti. ANKARA (AA) karfl korunmas yla olumlu anlamda birçok geliflme görüldü. T ürkiye Tekstil Sanayii flverenleri Sendikas Konfeksiyon ve tekstil sektöründe ek vergi sonras ndaki 26 (TTS S) Yönetim Kurulu Baflkan Muharrem Kayhan, Türkiye nin cari aç n n 60 milyar dolara ulaflt 2013 y l nda tekstil ve haz r giyim sektörünün 15,3 milyar dolarl k net d fl ticaret fazlas verdi- ini bildirdi. Kayhan, AA muhabirine ayl k dönemde toplamda 140 binin üzerinde yeni istihdam sa land. Bu fazladan istihdam n neticesinde iflverenler, SGK ve Maliye Bakanl na 900 milyon liraya yak n ek katk yapt. Ek vergi karar ertesindeki dönemde tekstil ve yapt aç klamada, tekstil ve konfeksiyon sektörlerimizin haz r giyim sektörünün yaratt - istihdam potansiyelinin her y l ilk s radaki ihracat performans yla Türkiye nin imalat sanayindeki en önemli gücünü oluflturdu unu söyledi. cari aç m z n azalt lmas na yönelik olarak sa lad d fl ticaret katk s ise son üç y ll k dönem toplam nda 41 milyar dolara yaklaflt. Ek vergi karar, tekstil ve konfeksiyon sektöründe Kayhan, sektörün 2013 y l yat r mlar önemli ithalat de erinin 12,4 milyar dolar iken, ihracat n n da 27,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleflti ini belirterek, Türkiye nin cari aç n n 60 milyar dolara ulaflt 2013 y l nda tekstil ve haz r giyim sektörü 15,3 milyar dolarl k net d fl ticaret fazlas verdi. Bu tutar, Türkiye de di er tüm sektörlerde verilen d fl ticaret fazlas - n n üç kat tutar ndad r de erlendirmesinde bulundu. Tekstil ve haz r giyim sektörünün, istihdam ve üretim rakamlar nda da ülkeye fayda sa lad n n aç kça görüldü ünü kaydeden Kayhan, flunlar belirtti: Sektörün haks z ithalata oranda art rd ve 2011, 2012 ile 2013 y l nda 16 milyar liray aflan yat r m teflvik belgesi düzenlendi. Son dönemde global anlamda para arz n n k s lmas ve seçim ortam içerisinde döviz kuru ile faizlerde yaflanan dalgalanmalara karfl sektörün ihtiyatl bir yaklafl m gösterdi ine de inen Kayhan, özellikle kredili ifllemlerde dikkatli hareket edilmesi uyar s nda bulundu. Kayhan, sektörün son 2 ayl k ihracat rakamlar nda bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 10 a yak n art fl gösterdi ini ve 2014 y l n rekor ihracat art fl yla tamamlama hedeflerinin oldu unu ifade etti. Kapasite kullan m oran en düflük alanlar n bafl nda ise yüzde 54,0 ile di er imalat sektörü geldi. Saat da aç klanmas beklenen mart ay imalat sanayisinde kapasite kullan m verisi Merkez Bankas n n internet sitesinde meydana gelen teknik ar za nedeniyle saat da aç kland y l n 27,7 milyar dolarl k ihracatla tamamlayan sektörün toplam ihracat n bir önceki y la göre yüzde 8,7 oran nda art rd n belirten Kayhan, Türkiye nin toplam ihracat art fl n n çok az oldu u 2013 y l nda sektörlerimiz bu anlamda oldukça büyük bir baflar ya imza att. Elyaf, iplik ve kumafl ihracat n n yer ald tekstil alt sektöründe 2012 y l - na göre yüzde 8 artarak 8,4 milyar dolar yükselme yafland. Konfeksiyon alt sektöründe yüzde 8,9 luk bir art flla 17,2 milyar dolar, hal alt sektöründe ise yüzde 9,6 l k bir art flla 2,2 milyar dolar yükselme yafland. Hedefimiz, her bir alt sektörde 2014 y l içinde en az yüzde 10 luk bir büyüme rakam na ulaflmak diye konufltu. Kayhan, sektörde gelecek vadeden önemli alanlardan birinin de teknik tekstiller oldu- una de indi. Dünyada yaklafl k 200 milyar dolarl k pazar hacmine ulaflan bu alan n tekstil sektörünün en karl alanlar ndan biri olarak ön plana ç kt na iflaret eden Kayhan, geçen y l 1,5 milyar dolarl k teknik tekstil ihracat gerçeklefltiren Türk tekstil sektörü için bu alanda da umut verici geliflmeler oldu- unu sözlerine ekledi. /5 EKONOM malat sanayisinde kapasite kullan m artt Metzamor Nükleer Santrali 10 y l daha çal flacak MOSKOVA (AA) E rmenistan hükümeti, teknik ve fiziki olarak ömrünü tamamlayan Türkiye s n r ndaki Metzamor Nükleer Santrali, 10 y l daha kullanma karar ald. Ermenistan bas n nda yer alan haberlere göre, Ermenistan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n n, ülkenin elektrik ihtiyac n karfl layan Metzamor Nükleer Santralin kullan m süresinin uzat lmas yla ilgili teklifi, hükümet taraf ndan kabul edildi. Böylece, Ermeni hükümeti Rusya dan alaca krediyle Metzamor Nükleer Santralini 10 y l daha kullanabilecek. Santraldeki, 300 milyon dolar de erindeki modernizasyon projesini Rusya Nükleer Enerji Ajans (Rosatom) yapacak. Modernlefltirme çal flmalar bittikten sonra, nükleer santralin iflletmesini Rosatom yapacak. Metzamor Nükleer Santralinin kullan m süresini uzatacak yenileme için Ermenistan ile Rusya aras nda 1 May s 2014 te anlaflma imzalanaca belirtiliyor. I d r a 30 kilometre uzakl kta bulunan Metzamor Nükleer Santrali 1979 da devreye al nd. Her biri 408 megavat güce sahip WWER-440 /230 tipi 2 üniteden oluflan santralin teknik ömrü 2005 y l nda tamamland ancak, dönemin Cumhurbaflkan Robert Koçaryan, tesisin 2016 ya kadar faaliyetini sürdürece- ini aç klad. Bugün dünyadaki mevcut santraller içerisinde en güvensiz reaktör olma özelli ini tafl yan Metzamor Nükleer Santrali, bilim adamlar na göre her an büyük bir kazaya sebep olabilecek potansiyele sahip. Eski Sovyet nükleer santral teknolojisiyle infla edilen ve teknik olanaklar yetersiz santral, birinci derece deprem bölgesinde bulunuyor. D fl ticaret aç n tekstil dokudu H zl Trenle Karman n ihracat da h zlanacak ANKARA (AA) U laflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Y lda ortalama 300 milyon dolar ihracat yapan Karaman n 1 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalamas na, Konya-Karaman-Uluk flla-yenice-adana H zl Tren Projesi büyük katk yapacak Bakan Elvan, AA muhabirine yapt - aç klamada, 2003 y l nda Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n talimatlar do rultusunda demiryollar n n devlet politikas olmas yla Türkiye nin demiryolu alan nda yeni bir döneme girdi inin alt n çizdi. Bu tarihten itibaren Yüksek H zl Tren (YHT) projelerinin art arda hizmete girmeye bafllad n ifade eden Elvan, y llard r el de meyen hatlar n yenilendi ini, milli demiryolu sanayisinin oluflturulmas için de önemli ad mlar at ld n söyledi. Ankara-Eskiflehir YHT hatt n n 2009 da hizmete girmesiyle Türkiye nin YHT teknolojisi kullanan dünyada 8, Avrupa da ise 6. ülke konumuna yükseldi ini hat rlatan Elvan, hatlar n geçti i bölgelerin ekonomik geliflimine büyük katk s oldu unu, baflta sanayi ve turizm olmak üzere bölgenin ticaretini ve sosyokültürel yap s n canland rd n belirtti. Elvan, 12 Mart ta temeli at lan Konya-Karaman-Uluk flla-yenice- Adana h zl tren hatt tamamland nda yolcu tafl mac l yla birlikte yük tafl - mac l yap laca n da bildirdi. 102 kilometrelik Konya-Karaman etab n n saatte 200 kilometre h za uygun olarak infla edilece ini ifade eden Elvan, projenin tamamlanmas yla Konya ile Karaman aras ndaki seyahat süresinin 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düflece- inin belirtti. Bu hat sayesinde yolcular n konforlu seyahat imkan na kavuflaca n vurgulayan Elvan, flunlar kaydetti: Bölgemiz, Türkiye nin en önemli tah l üretim merkezi olmas n n yan s - ra çok say da sanayi kuruluflunu da bünyesinde bar nd r yor. Bu nedenle yük tafl mac l n n da yap laca bu hat sanayicilerimize de önemli avantajlar sa layacak. Projenin Karaman-Uluk flla-yenice-adana kesimi de tamamland nda Konya ve Karaman da faaliyet gösteren ifl adamlar m z çok daha k sa süre ve ucuz maliyetle Akdeniz deki limanlara ulaflacak, Orta Do u ve Kuzey Afrika pazarlar na aç lma f rsat yakalayacak. Karaman geçen y l 300 milyon dolar ihracat gerçeklefltirdi. Bu aç dan bak ld nda Karaman n 1 milyar dolarl k ihracat hedefini yakalamas na Konya-Karaman-Uluk flla-yenice-adana H zl Tren Projesi büyük katk yapacak. Ben h zl trenin Karaman ve Konya n n ihracat rakamlar n n artmas nda doping etkisi yarataca na inan yorum. Biz günü kurtaracak de il, ülkemizi muas r medeniyetler seviyesine ç karacak, milletimizin refah n yükseltecek projelere imza at yoruz. Konya-Karaman-Uluk flla-yenice-adana H zl Tren Projesi, hem ekonomimize sa layaca katk bak m ndan hem de Karaman n ç Anadolu nun Akdeniz e aç - lan kap s olmas bak m ndan çok önemli. Elvan, yap m devam eden Karaman Lojistik Merkezinin de kentin sanayisinin geliflimi için önemli oldu unu ifade etti.

6 /6 DIfi HABERLER NEW YORK (AA) - New York Antika Fuar kap lar n ziyaretçilerine açt. ABD'nin en büyük antika fuar olan ''New York Antika Fuar '', Hudson Nehri üzerindeki Pier 94 Sanat Merkezi'nde aç ld. ABD'de ''Dünya Saati'' karanl Fuar alan nda oluflturulan 400 standda, 18. yüzy l ile 1980'li y llar aras nda kullan lm fl mutfak ve ev dekorasyonundan ya l boya tablolara, antika mücevherlerden kullan lm fl k yafetlere kadar binlerce parça eflya sergileniyor. Koleksiyoncular taraf ndan elde edilen ABD Baflkanlar n n kulland kol dü meleri ile Hollywood y ld zlar n n aksesuarlar da fuar n en LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Mursi nin sekreterine gözalt KAH RE (AA) - M s r' n seçilmifl ilk cumhurbaflkan Muhammed Mursi'nin sekreteri Necla Eymen es-sirefi'nin Kahire'de gözalt na al nd bildirildi. Ezher Ö renciler Birli i taraf ndan yay nlanan yaz l aç klamada, güvenlik güçlerinin, Mursi'nin sekreterlerinden Sirefi'nin evine sabah erken saatlerinde bask n düzenledi i belirtildi. Aç klamada, polislerin Sirefi'nin evinin kap s k r larak içeri girdi i ve yaklafl k yar m saat arama yapt ktan sonra Sirefi'yi polis merkezine götürdü ü ifade edildi. Sirefi'nin gözalt na al nmas ile ilgili M s r makamlar ndan henüz resmi aç klama yap lmad.m s r'da güvenlik güçlerinin, 3 Temmuz darbesinden bu yana hvan üyeleri ile darbe karfl tlar na yönelik gözalt operasyonlar sürüyor. ABD Baflkanlar n n kol dü melerinden Hollywood y ld zlar n n aksesuarlar na kadar binlerce parça antika eflyan n sergilendi i fuarda 400 stand aç ld New York Antika Fuar kap lar n açt ilgi çeken standlar aras nda yer al yor. Bir koleksiyoncunun stand ndaki sinema y ld z Audrey Hepburn'un günefl gözlükleri, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor y l nda hayat n kaybeden y ld z n gözlü ünün fiyat aç klanmazken, ABD Baflkanlar na ait kol dü meleri de ziyaretçilerden ilgi görüyor. ABD'deki heyelanda ölü say s art yor NEW YORK (AA) A BD'nin kuzeybat s ndaki Washington eyaletinde meydana gelen heyelan n ard ndan bir kiflinin daha cesedine ulafl ld ve ölü say s n n 18'e yükseldi i aç kland. Seattle' n 96 kilometre kuzeybat - s nda geçen hafta cumartesi günü meydana gelen heyelan n bir kasabay toprak alt na almas n n ard ndan, kay p say s yla ilgili yap lan aç klamada, 30 kifliden haber al namad bildirildi. Bugüne kadar 27 cesede ulafl l rken, cesetlerin Snohomish kasabas Adli T p Merkezi'nde kimlik tesbiti için bekletildi inden, resmi ölü say s 18 olarak belirtildi. Felaket bölgesinde kurtarma köpeklerinin de yard m etti i arama kurtarma çal flmalar zor flartlar alt nda yavafl ilerlerken, ya mur ve rüzgar, helikopterlerin heyelan bölgesine ulaflmas na engel oluyor. Snohomish kasabas kaymakam Gary Haakenson, bas n toplant s nda, ''Ekipler, cesetleri alanda buldu. Hepinizin bildi i gibi son bir kaç gün içinde, çok yo un ya mur ya d. Çal flmalar bafllang çta çok periflan haldeydi ve çok yavafl giden bir süreç halinde devam ediyor'' ifadesini kulland. NEW YORK (AA) - TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: N ew York'taki Birleflmifl Milletler (BM) Genel Merkezi, kentin gözde turistik mekanlar ndan Empire State binas ve ünlü Times Meydan ile önde gelen turizm merkezlerinden Las Vegas kenti, ''Dünya Saati'' (Earth Hour) uygulamas için fl klar n kapatarak, enerji tasarrufu ve iklim de iflimi konusunda dünyaya çevre mesaj verdi y l nda Avustralya'n n Sidney kentinde 2 milyon kiflinin fl klar n kapatmas yla bafllayan ve yaklafl k 2 milyar insan n kat l m yla dünyan n en büyük çevre hareketine dönüflen, Dünya Do al Hayat Koruma Vakf n n (WWF) 157 ülkede düzenledi i "Dünya Saati'' kampanyas na, New York'taki BM Genel Merkezi, Empire State binas ve Times Meydan ile turistik e lence merkezi Las Vegas kenti de kat ld. BM'nin ikonik genel merkez binas saat 19.00'dan 22.00'ye kadar 3 saat süreyle fl ks z kal rken, Times Meydan, Empire State binas ve Las Vegas kenti de saat 20.30'dan 21.30'a kadar fl klar n kapatt. klim de iflimi ve sürdürülebilir enerji tüketimini teflvik amac yla gerçeklefltirilen ''Dünya Saati'' uygulamas çerçevesinde, New York'taki BM Genel Merkez binas d fl nda, Cenevre ofisi baflta olmak üzere dünya genelindeki tüm BM ofisleri de bir saat süreyle fl klar n kapatarak kampanyaya destek verdi. ABD'nin ve New York'un gözde turizm merkezlerinden biri olan Times Meydan 'nda bir çok bina, bu y l ilk defa gönüllü fl klar n kapatma karar al rken, meydanda yer alan çok say daki bilbordlar n yar s fl ks z kald. "Dünya Saati"nin iklim de iflimi eylemi ihtiyac na dikkati çekmeyi amaçlad n belirten BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, geçen hafta Grönland'a ziyaret gerçeklefltirmiflti. Zirveyle ilgili gazetecilere aç klamada bulunan Ban, Grönland'taki Fjord Buzda lar 'n n ve orada bulunan buzullar n h zla erdi ini ve ''Küresel s nman n etkileri, eriyen buzullar, afl r hava koflullar ve denizlerin yükselmesi, Grönland halk n n hayat n ciddi flekilde tehdit etti ini" belirterek dünya liderlerinden zirveye gelme konusunda siyasi irade göstermelerini istedi. Genel Sekreter Ban' n liderlik yapaca klim De iflimi Zirvesi BM'nin 69. Genel Kurul çal flmalar n n yap laca eylül ay nda New York'taki BM Genel Merkezi'nde yap lacak.

7 KONYA - RIFAT YERL KAYA - H er y l yaklafl k 12 milyon dekar alanda hububat ekimi yap lan Konya'da, süneyle mücadele çal flmalar çerçevesinde bu y l do aya 1 milyon yararl böcek sal nmas planlan yor. Konya G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine yapt aç klamada, süneyle biyolojik mücadele çal flmalar n 1 hafta önce bafllatt klar n söyledi. ANKARA (AA) - T ürkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, vatandafllara denetim Süneye karfl 1 milyon yararl böcek Bu çerçevede, "k fllak" ad verilen alanlardan, ekipler taraf ndan süne ergini topland - n ifade eden Baydar, yaklafl k 30 kifliden oluflan ekibin günde bine yak n süne ergini toplad n belirtti. Baydar, k fllaklardaki sünelerin azald n gördüklerini vurgulayarak, "Önceki y llarda da dan günde 3-4 bin süne toplayabiliyorduk. Bu sene bin süneyi zor topluyoruz. Bu da zararl böce in azald n, dolay s yla hububat n daha kaliteli olaca n gösteriyor. TESK Genel Baflkan Palandöken: "Denetim d fl ve kaçak üretilen g dalara karfl dikkatli olunmas gerekiyor" KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 May s 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 A ustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kas m 21 Aral k KOVA 21 Ocak 18 fiubat Yak n çevrenizdeki bir kifli size yararl olabilir. liflkilerinizi gözden geçirebilir, yararl olanlarla olmayanlar birbirinden ay rabilirsiniz. Baz jest ya da yard m beklentiniz olabilir. Geçmiflte kurulmufl iliflki veya ba lant lar devreye sokmak bu konuda arad n z bulman za yard m edebilir. Hedef ve hayallerinize odaklan n. yimserli iniz ve özel iliflkilerinize olumlu etki edebilecek flekilde de ifliklik yapma arzunuz yükseliyor. Yapacaklar n z baflkalar n n talep ve ihtiyaçlar na göre de il, kendinizinkilere göre seçmelisiniz. lerlemek istiyorsan z nas l hissetti inizi göstermelisiniz. Özel yaflam n z ilgilendiren bir konu büyüyebilir veya kontrolden ç kabilir. ak nda baz konularda de iflimler söz konusu.uzun vadeli bir amac n za ulaflmak üzere olabilirsiniz. Size sunulanlar olumlu karfl laman z durumunda belli bir görevin bafl na gelebilirsiniz. Maddi durumunuz konusunda dürüst davranmal, kaynaklar n z do ru kullanmal ve yapamayaca n z fleylerin sözünü vermemelisiniz. d fl ve kaçak üretilen g dalara karfl dikkatli olmalar uyar s nda bulundu. Palandöken, yaz l aç klamas nda, piyasada merdiven alt üretimin h zla artt n belirterek, GÜNLÜK BURÇLAR Tereddütlü durumlar, planlar veya programlar çok yak nda geride kalacak. Baflkalar n n sizin için bir fleyler yapmas n veya ifllerinizi halletmesini beklemeyin. lk ad m atan siz olursan z durumunuzu garanti alt na alabilirsiniz. Yaflad n z yerde veya h z n zda de ifliklik yapman z özel hayat n z veya ifl yaflam n z daha iyi yorumlaman z sa layabilir. Seyahatler, iletiflim ve yaflamak için yapmak istedi iniz fleyler lehinize sonuçlar do uracak flekilde ilerliyor. Özel yaflam n zda gereken de ifliklikleri yaparak sevdi iniz bir kifliyi etkileyebilirsiniz. lerlemeye bafllamadan önce geçmifl piflmanl klar n z bulman z gerekiyor. Yeni hedeflerinizi ortaya koyabilmek için disiplin flart. Belli ifl birliklerinde veya kaplumba a h z yla ilerleyen ifllerde daralmaya gidilmesi gerekiyor. Ev, aile ve gelece inizi ilgilendiren konularda güvenli inize odaklanmal s n z. Duygular n z n yap lmas gerekenlerin önüne geçmesine izin vermeyin. BO A 21 Nisan 21 May s Yak n süreçte, ekonomik veya yarat c l k gerektiren konularda aflama kaydedebilirsiniz(bir süredir çözülemeyen konular dahil). Ancak, karfl t görüfllü kiflilerden veya gergin ortamlardan bugün de kurtulamayabilirsiniz. Baflkalar n n müdahalesi olmadan hedeflerinize ulaflmak istiyorsan z, yaln z çal flmal, kendi iflinizi kendiniz halletmelisiniz. Fark nda oldu unuzdan daha fazla seçene iniz var. Daha fazlas n isterken, az yla yetinmeniz için bir neden YENGEÇ göremiyorum Niobe ce. Hayal 22 Haziran 22 Temmuz gücünüz istedi inizi elde etmenize yard mc olabilir. Olaylar n gerçekleflmesini sa lamak için bir giriflimde bulunmal s n z. BAfiAK 24 A ustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kas m O LAK 22 Aral k 20 Ocak BALIK 19 fiubat 20 Mart fl hayat n z ve keyif ald n z fleyler yavafl yavafl biraraya gelmeye bafll yor. Duygular ortaya ç k yor ve dürüstlük önem tafl yor. Amatör görünmenizi engelleyecek tüm bilgileri elde etmeye çal flmal s n z. Size ait oldu unu düflündü ünüz bilgi ve hizmetleri paylaflmaktan korkmay n. Bir süredir yere çak lm fl izlenimi veren ortak kaynaklarla ba lant l veya duygusal ifl birlikleri h z kazanabilir.farkl olmak için çaba gösterebilirsiniz. Sizi her türlü onaylayan veya size uymayan yaflam tarzlar na ödün vermenize neden olan kiflilere belli bir mesafede durman zda fayda var. Kariyerinizi, fiziksel ya da mal varl klar n z ilgilendiren konularda ki duraksama sona eriyor. Parasal, sa l kla ilgili veya kanuni konular dikkatle ele al nmal. Hayat n zda çok fazla kar fl kl k varsa, görülmeyen bir de ifliklik, elde etmek istedi iniz fleylere ulaflman z zorlaflt rabilir. Karfl karfl ya oldu unuz her konunun kontrolünü ele almal s n z. Aile, gayrimenkul veya evle ilgili konularda ilerlemenin sürmesi gerekiyor.kald ramayaca n z yükler almamal s n z. Herkes sizin kadar d fla dönük olmayabilir. Hakimiyeti elde tutmak için gizli bir bilginin ortaya ç kart lmas gerekiyor. Yeni bir fleye bafllamak istiyorsan z mevcut durumunuza dürüst yaklaflman z gerekiyor. Önceki y llarda yürüttü ümüz süneyle mücadele çal flmalar n n baflar l sonuçlar verdi ini söyleyebiliriz. Ayn zamanda sünenin azalmas nedeniyle ürün kalitesinin de iyi olaca n düflünüyoruz" Hava flartlar n n uygun oldu u günlerde yap lan ve yaklafl k 1 ay sürecek çal flma sonunda 30 bine yak n süne ergini toplamay öngördüklerini anlatan Baydar, bunlar laboratuvar ortam nda bir süre besleyeceklerini aktard. (AA) hijyenik ortamlarda üretilmeyen tatl ve pastalar n sat fl na engel olunmas gerekti ini ifade etti. Palandöken, flunlar kaydetti: "Camekanl sat fl noktalar nda simit yan nda po aça, kek ve börek sat fl n n yap lmas, araba bagajlar nda tatl sat lmas, nezih ortamda mal n satmak için dükkan maliyetlerine katlanan pastac, dondurmac esnaf m zla haks z rekabet yapmakt r. Bizim pastac, dondurmac esnaf m z hijyen kurallar na uyan, pastas n so uk dolapta muhafaza eden, en iyi f nd, f st kullanan sanatkarlard r. Her dü ünde pasta kesilmesine ra men pastac esnaf m z n yapt dü ün pastas bir elin parmaklar n geçmiyor. Denetim d fl ve kaçak üretilen g dalara karfl dikkatli olunmas gerekiyor. Vatandafl, sa l n hiçe sayarak dü ün pastas n kay t d fl çal flan yerlerden temin ediyor. Ustalar m z, dondurma ve pasta yapmay ö retecek ç rak bulam yor." Solhan E itim Derne i ANGEF temsilcisi oldu ANKARA (CHA) - TESK Genel Baflkan Palandöken: "Vatandafl, sa l n hiçe sayarak dü ün pastas n kay t d fl çal flan yerlerden temin ediyor" /7 GÜNCEL YAfiAM Sivil Havac l k Genel Müdürü Ekfli: AB ile 'tek nokta güvenlik uygulamas ' projesi bu y l hayata geçirilecek ANKARA- AR FE YILDIZ ÜNAL - S ivil Havac l k Genel Müdürü Bilal Ekfli, Avrupa Birli i (AB) ile "tek nokta güvenlik uygulamas " projesinin bu y l hayata geçirilece ini belirterek, "Türkiye'den Avrupa'ya gidenler, aktarma yapmalar durumunda tekrar aramaya tabi tutulmayacak" Ekfli, AA muhabirine yapt aç klamada, söz konusu proje kapsam nda havalimanlar güvenlik mevzuat n n, AB ile uyumlu hale getirilmesi için çal flma yapt klar n söyledi. AB ile "tek nokta güvenlik uygulamas "n n bafllat lmas yla Türkiye'den Avrupa'ya giden kiflilerin, aktarma yapmalar durumunda tekrar aramaya tabi olmayacaklar n anlatan Ekfli, "Çünkü ç kt klar noktadaki güvenlik uygulamas AB ile ayn oldu u için tekrar aramaya tabi tutulmayacaklar. Bu projenin, 2015'te karfl l kl tan maya dönüflece ine inan yoruz" diye konufltu. Uluslararas Havayolu Tafl mac lar Birli i (IATA) ile "Güvenli Kargo Projesi"nin de bu y l bafllat laca n bildiren Ekfli, söz konusu projenin hayata geçmesiyle Türkiye'de bir fabrikada üretilen malzemenin her havaliman nda tekrar aranmayaca n, bunun da hava yoluyla tafl nan kargolar n daha h zl hareket etmesini sa layaca n kaydetti. Genel Müdürlü ün geliflimi için baz ad mlar n at ld n ifade eden Ekfli, Genel Müdürlük elemanlar n n uluslararas sivil havac l k örgütlerinde çal flmaya bafllad n söyledi. Kendisinin Avrupa Sivil Havac l k Teflkilat Baflkan Yard mc s oldu unu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teflkilat (EUROCONTROL) Geçici Konsey Baflkanl na Sivil Havac l k Genel Müdür Yard mc s Haydar Yalç n' n getirildi ini anlatan Ekfli, Türk hava yolu denetçilerinin uluslararas denetçiler haline gelmeye bafllad n belirtti. ki denetçinin, Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü ad na denetleme yapmaya yetkilendirildi ini, bu y l bu say y 10'a ç karmay düflündüklerini ifade eden Ekfli, "fiu anda 11 arkadafl m z Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü'nün verdi i e itimlerden geçti. ICAO denetçisinin yapaca de erlendirmenin ard ndan 11 çal flan m z uluslararas denetleme yetkisi alacak. Türkiye'deki sivil havac l k çal flanlar, dünyada da Uluslararas Sivil Havac l k Örgütü ad na denetleme yapan seviyeye gelinecek" B ingöl ili Solhan ilçesinde 3 y ld r faaliyetlerini sürdüren Solhan E itim Derne i, Anadolu Gençlik Federasyonu'na (AN- GEF) ba lanarak federasyonun Solhan ilçe temsilcisi oldu. ANGEF Teflkilatlardan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s U ur Sa n yapt bas n aç klamas nda Bingöl ün Solhan ilçesinde idealist bir avuç genç taraf ndan kurulan Solhan E itim Derne i bizlere her zaman Beyaz Zambaklar Ülkesi roman n hat rlatmaktad r. Azimle çal fl - l rsa nas l batakl klardan modern bir ülke yap - labilece ini anlatan bu romandaki karakterler, günümüz Türkiye sinde Solhan E itim Derne i Baflkan Ferhat Bayar ve arkadafllar d r. K t kaynaklarla yaratt klar katma de eri takdir ediyor, Anadolu gençlik Federasyonu olarak bundan sonra bizler de elimizden gelen tüm deste i vererek Solhan m z n kalk nmas na katk sa layaca m z belirtiyoruz. "ANGEF ÖNÜMÜZDEK DÖNEMDE DAHA ÇOK ÇALIfiACAK ANGEF Genel Baflkan Mesut Karaa aç ise ülkelerin kalk nmas nda e itimin kilit rol oynad n, Bingöl ün Solhan ilçesinde binlerce çocuk ve gencin e itimine katk sunan Solhan E itim Derne inin ise ilçenin kalk nmas nda kilometre tafl niteli inde ifllevler gördü ünü belirterek bu tarz örgütlenmelerin gerek ANGEF bünyesine kat lmas yla güçlenmesi için çal flacaklar n gerekse de yeni örgütlerin kurularak ülke ça nda fark yarat laca n kaydetti. Karaa- aç, Anadolu gençli inin potansiyelini kullanmas ve dünya çap nda fark yaratabilmesi için ANGEF in önümüzdeki dönemde daha fazla çal flaca n ifade etti.

8 SA LIK /8 Eksi 80 derecede kalp sa l na kavufltular ANKARA (AA) stanbul Mehmet Akif Ersoy Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi nde, iki çocu a Cryo ablasyon (kalpteki problemli bölgenin dondurulmas ifllemi) yöntemi uygulanarak kalp ritim bozuklu una neden olan alan, - 80 derecede so utularak sa l klar na kavuflturuldu. stanbul Küçükçekmece Kamu Hastaneleri Birli ince, stanbul un 13 ilçesindeki ilkö retim okullar nda yürütülen kalp taramas kapsam nda 150 bin çocuk taramadan geçirildi, 75 bin çocu un EKG sonuçlar de erlendirildi. De erlendirmeler sonucunda 477 çocuk takip ve tedavi alt na al nd ve bu çocuklardan 13 yafl ndaki Uluç Yanar ve 10 yafl ndaki Emirhan Cimflir in tarama öncesinde, kalp ritim bozuklu u probleminden haberdar olmad bildirildi. Kalp ritim bozuklu u bulunan Emirhan Cimflir ve Uluç Yanar, Mehmet Akif Ersoy Gö üs Kalp ve Damar Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi nde Cryo ablasyon yöntemi uyguland ktan sonra sa l klar na kavufltu. Kemoterapi ilaçlar el de meden haz rlanacak Trabzon da Teknokent çat s alt ndaki Tekno Giriflimcilik Sermaye Deste iyle kurulan Onkozone fiirketince Onkolojik laç Haz rlama Sistemi projesi haz rland. Projeyle, kemoterapi gören hastalar n tedavilerinde kullan lacak solüsyonlar n el de meden haz rlanmas için bir cihaz üretilmeye baflland. Otizm, anne rahminde bafll yor ANKARA (AA) A merikal bilim adamlar, otizmin anne karn nda bafllad n gösteren yeni kan tlar buldu. New England Journal of Medicine dergisinde yay mlanan araflt rmaya göre, do umdan çok önce geliflmekte olan beynin baz bölgelerinde meydana gelen de- ifliklikler, Otizm Spektrum Bozuklu u (ASD) semptomlar na yol aç yor. San Diego daki California Üniversitesi ve Seatle daki Allen Nöroloji Enstitüsü araflt rmac lar, yafllar 2 ile 15 aras nda de iflen, baz lar otistik, baz lar da normal 22 çocuktan otopsi s ras nda al nan beyin dokular n inceledi. Araflt rmac lar, beynin korteks k sm - n n nas l geliflti i ve katmanlar n nas l oluflturdu unu görmek için baz genetik belirleyiciler kulland. Otistik çocuklardan al nan doku örneklerinin yüzde 90 unda anomaliye rastlan rken, normal çocuklardan al nan örneklerin sadece yüzde 10 unda anomali görüldü. Nörolojik de iflikliklerin do umdan çok önce beynin sosyal ve duygusal iletiflim merkezi ile dil merkezinde meydana geldi i belirlendi. Keflif, erken teflhis edilen ve tedavisine erken bafllanan baz otistik çocuklarda nas l ilerleme kaydedildi ini de aç kl yor. TRABZON (AA) P roje Koordinatörü Mahir Tafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye Onkoloji Derne inin sitesinde, onkoloji hemflirelerinin yaflad s - k nt larla ilgili bir rapor haz rland n gördüklerini ve bu rapordan yola ç karak sa l k çal - flanlar n n isteklerine yönelik Onkolojik laç Haz rlama Sistemi projesini haz rlad klar n söyledi. Proje kapsam nda kemoterapi cihaz yapmay planlad klar n belirten Tafl, Kemoterapi ilaçlar n n doktorun istedi i flekilde hastaya uygun kar flt - r lmas gerekiyor. Bu ilaçlar, ço u hastanede elde haz rlan yor. lac haz rlayan hemflireler de kendince bone, eldiven gibi basit önlemler al yor. Bu ilaçlar n hastan n kendi özelliklerine göre haz rlanmas gerekti i için milimetrik ifllemler gerektiriyor Tafl, kemoterapi ilaçlar n n kar - fl m n n çok dikkatli yap lmas gerekti ini ifade ederek, Kemoterapi ilaçlar sa l kl bir insan da hasta edebilecek yo unlukta ilaçlard r. Bunun için özel kapal sistem yap lmas gerekiyor. Ço u has- ta- ne- miz- de böyle bir sistem yok. Olan sistem ise çok pahal ve hassas de- il. Haz rlad m z kemoterapi cihaz yla bu hassasiyeti sa layaca - m z düflünüyorum diye konufltu. Cihaza Türkiye de çok ihtiyaç oldu unu vurgulayan Tafl, flunlar kaydetti: Bu cihaz n mutlaka her hastanede olmas gerekiyor. Kemoterapi gören hastalar n tedavilerinde kullan lacak solüsyonlar n tam otomatik bir cihaz ile haz rlanmas n amaçlad k. Üretti imiz cihaz ile onkologlar n hastaya özgü olarak belirledi i kar - fl mlar el de meden haz rlanabilecek. Bu sistem yaz l m sayesinde de bir yandan yanl fl uygulamalar engellenirken di er yandan da hastane personelinin ilaç haz rlamas esnas nda temasla veya solunumla meydana gelebilecek bulaflmalar n önüne geçilebilecek. Projemiz sa l n korunmas n da hedeflemektedir. Tafl, Türkiye de bu tarz cihazlar n, üretilmemesi sebebiyle yurt d - fl ndan geldi ine de dikkati çekerek, sözlerini flöyle sürdürdü: Yurt d fl ndan al nan cihazlarda sadece s v kar fl m yap l yor. Biz tozu da s v ile doktorun istedi i flekilde kar flt rarak hastaya verebiliyoruz. Ayr ca di er sistemde olmayan güvenlik önlemlerimiz de var. Cihaz m zda hasta takip sistemi ve feedback sistemimizde mevcut. Bu özelliklerde bir cihaz Türkiye de yok. Üretti imiz cihaz n bilgisayar kontrolü sayesinde de doktorun istedi i ölçüde direk hastaya mesaj yoluyla da ulaflabiliyoruz. Hasta geldi inde geçmiflini görebiliyor ve vakit kaybetmeden sa l kl flekilde ilac n al yor. Ürünü üretirken belgelendirme k s mlar oldu unu da anlatan Tafl, Hasta için sa l ks z bir ürünü kullanam yoruz. Ald m z destek sayesinde projenin belli bir k sm n tamamlad k. Hangi robotu, klimay, yaz l m ve hangi ilaçlar kar flt raca m z belli ancak flu anda cihaz için eksik olan parçalar alam - yoruz. Bizim bu konuda deste e ihtiyac m z var. Bu al mlar yapt - m z zaman cihaz n üretimi tamamlayaca z Hepatit C de tam iyileflme mümkün olacak STANBUL (AA) A c badem Üniversitesi Ö retim Üyesi ve Ac badem Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzman Doç. Dr. Bülent De- ertekin, Hepatit C nin tedavisinde çok h zl yol al nd n vurgulayarak, ABD de geçen y l onay verilen ve 6 ay önce kullan ma giren iki ilaç ile gelecek 5 y l içinde kullan ma girecek farkl ilaçlar sayesinde Hepatit C nin neredeyse tamamen ortadan kalkmas bekleniyor Ac badem aç klamas na göre De- ertekin, Hepatit C nin tedavisinde çok h zl yol al nd n dile getirerek, Hepatit C ile mücadelede afl n n yerini alacak bu iki ilaç ile hem hastal - n yol açt ekonomik yükün ortadan kalkaca n hem de orta dereceli hastalarda yüzde 95 baflar sa lanabilece ini belirtti. De ertekin, ilaçlar n bir iki y l içinde Türkiye ye de gelmesiyle hastan n Hepatit C den tam anlam yla kurtulma flans na sahip olaca n ve Hepatit C ye ba l sirozun ortadan kalkaca n ifade ederek, Bu ilaçlar n önemli bir baflka özelli i de standart tedavi yöntemi olan interferon i nesi ile birlikte kullan labilece i gibi sadece a zdan hap fleklinde kullan labilmeleri. Hepatit C, karaci ere sald ran bir virüsün neden oldu u enfeksiyon. Hepatit C virüsü ile enfekte olmufl insanlar n ço unda ise hiçbir belirti görülmüyor. Dolay s yla ço u hasta, ancak karaci er hasar belirene kadar Hepatit C enfeksiyonu oldu unun fark na bile varm yor. Hepatit C ço unlukla kan veya cinsel yolla geçiyor. Tüm dünyada milyon kiflinin mücadele etti i önemli bir sa l k sorunu. Türkiye de de yaklafl k her 100 kifliden birinde görülen Hepatit C ye karfl tedavi yöntemlerinde h zl geliflmeler ise umut veriyor aç klamas n yapt. Türkiye nin Hepatit C tedavisinde 10 y l öncesine göre çok daha iyi durumda bulundu unu ve mevcut baflar oran n n hastadan hastaya de iflse de hiç tedavi almam fl hastalarda yüzde 40 ile yüzde 80 aras nda oldu unu belirten De ertekin, yak n gelecekte bu oran n yüzde lere ç kabilece ini öngördü. De ertekin, Türkiye de 750 bin kiflinin Hepatit C ile karfl laflt na ancak doktora baflvuran ve tedavisine bafllanan hasta oran n n Avrupa da yüzde 16 iken Türkiye de yüzde 7 ler seviyesinde bulundu una dikkati çekerek, özellikle ABD de FDA taraf ndan onay verilen iki ilac n, hastal kla mücadelede son derece etkili oldu unu belirtti. Türkiye de ilaçlar n 2 y l içinde kullan ma girmesiyle Hepatit C tedavisinin tamamen mümkün olabilece- ini vurgulayan De ertekin, flunlar kaydetti: Hastalar n art k Hepatit C den tam anlam yla kurtulabilme flanslar olacak. fiu anda kulland m z ilaçlar n etkinli i karaci er hastal n n evresi, genotipi ve önceden tedavi al p almam fl olmas na göre yüzde leri bulmakla birlikte ilaçlar n yan etkileri de de fazla. Ama önümüzdeki bir iki y l sonra Hepatit C yi muhtemelen günde bir tablet ya da iki tabletle, üç ayl k tedavi ile tamamen iyilefltirece iz ve hasta Hepatit C den tamamen kurtulacak gibi görünüyor. Böylece Hepatit C ye ba l siroz da ortadan kalkacak. Hepatit C virüsü tafl y c s olanlar n, hasta olmasalar dahi kan ve di er vücut s v lar yla hastal baflkalar na bulaflt rabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu nedenle di er kiflilerle temasta önlem almalar önemli... Bu hastalar n düzenli doktor takibinde olmalar gerekiyor. Y lda 2 kere karaci er fonksiyon testlerini yapt rmalar, alkol almaktan kaç nmalar, herhangi bir nedenle ilaç almak zorunda kal rlarsa doktora dan flmalar da sa l kl lar n korumak aç s ndan gerekli önlemlerin aras nda say l yor. Nermin Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. Ceylan Apt. No:24/B Akyurt Birsen in Ziraat Mah. Aç kel Sok. No:1/F D flkap Alt nda Yeni Nil Rüzgarl Cad. No: 30/B Alt nda Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl YEN ECZANE Beytepe Mah.Kayhan Güven.Cad.No:1 Beypazar /AN- KARA Beypazar Atakule Aziziye Mah. Piyade Sok. No: 26/A Çankaya Çankaya Yeni fiifa Dodurga Mah.Türkonutlar Cad.Güney Sit.No:3-E Çayyolu Çankaya Bulvar Tunal Hilmi Cad. No:94/B-23 Kavakl dere Çankaya Yeni Reyhan K br s Cad. No:51/D Kurtulufl Çankaya Ülgen Aflkabat Cad.(7.Cad) Eser Sit A.Blok No:61 Bahçelievler Çankaya MAYIS Ayd nlar Mah. Hürriyet Cad. No:180/A Dikmen/Çankaya Çankaya Emre Cumhuriyet Mah. Baflak Sok. No:20/23 Çubuk Çubuk Sönmez Kemal Pafla Mah. Cumhuriyet Cad. Hüner Sok. No:2/30-B Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Yeni Eren Alsancak Mah Sok. No:12/A Etimesgut Etimesgut N HAL AK ATAKENT MAH.1469.SOK.NO:6/A-B Etimesgut Ayman Altay Mah Ahmet Taner Ekici Sok.No:5/14 Etimesgut Eymir Karfl yaka Mah. Haymana Cad Sok.No:76/B Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Pazar Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Kazan Çiçek Atatürk Mah. Fatih Cad. No: 78/10 Kazan Kazan Kevser Ergin Afla E lence Mah. Uludere Sok. No: 6/B Etlik Keçiören Yeni Bar fl Esertepe Mah. fiehit Veli Kara Sok. No:16/A Keçiören Keçiören Güldeva KAFKAS MAH. BA LUM BULVARI NO:120/A Keçiören Çald ran Çald ran Mah. 490.Cad. No:9/B Keçiören Keçiören Sar katipo lu Köflk Mah. Anavatan Cad. No:24/B Keçiören K vançl Abidinpafla Mah. T p Fakültesi Cad. Okul Sok. No:22/A Mamak Mamak Tuna Mamak Mah. Çarfl içi Cad. No:29 Mamak Mamak Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han fiifa Cumhuriyet Mah. Eti Cad. No:37 Polatl Polatl Yeni Coflkun Yunus Emre Mah. Yunus Emre Sok. No:10/A Pursaklar Pursaklar Demirtafl Andiçen Mah. Ahi Mesut Bulvar No: 206/C Sincan Sincan Bafl Atatürk Mah. Polatl 2 Cad. No:52/C Sincan Sincan Urdo an Törekent Mah Sok. No:4/D-C Sincan Sincan Melek

9 Gediz Üniversitesi teknoloji için Güney Kore ile el ele verdi TEKNOLOJ /9 ''3G''li abone say s 50 milyona yaklaflt Gediz Üniversitesi, teknolojideki Güney Kore mucizesini Türkiye'ye tafl mak için harekete geçti. Elektronikten otomotive birçok dünya markas ç karan, özellikle ak ll teknolojiye damgas n vuran bu ülkeyle bilimsel ortakl k kuruldu. ZM R (CHA) G üney Kore nin dünya çap ndaki üniversitelerinden Hankuk ile çok yönlü iflbirli i anlaflmas imzaland. Hankuk, Türkiye den ilk kez bir vak f üniversitesiyle iflbirli ine gitmifl oldu. Böylece bu ülkenin kap lar, Gediz Üniversitesi araflt rmac lar na ve ö rencilerine aç ld. Teknolojideki yenilikler yerinde görülece- i gibi birlikte ortak çal flmalar yürütülecek, projeler gelifltirilecek. Bilimsel faaliyetlerin yan s ra Gediz Üniversitesi Türkçe Ö retim yap lacak. Rektör Prof. Dr. Seyfullah Çevik, yapt aç klamada Türkiye nin Kore savafl na verdi i askerî destek sebebiyle iki toplum aras nda özel bir ba oldu unun alt n çizdi. Bu yak nl bilimsel iflbirli ine dönüfltürmek istediklerini ve ilk ad m att klar n belirterek, Milli geliri 28 bin dolar civar nda olan, teknolojik geliflmelerin son y llardaki merkezleri aras na giren Güney Kore, ülkemiz için iyi bir örnek. ki ülke insan aras ndaki s cak iliflkileri, ortak projelere ve ortak baflar öykülerine çevirebiliriz. Bunun bir yolu da üniversitelerden geçer. flte bu bilinçle gelece e bak yoruz. flbirli i için Gediz i seçen Hankuk Üniversitesi nin yöneticilerine flükranlar - BULMACA TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI m z sunuyoruz. Uzaklar yak n edecek ve araflt rmac lar m za yeni ufuklar açacak bu anlaflma, Türkiye-Güney Kore iliflkilerinin gelece e güçlenerek tafl nmas nda da köprü vazifesi görecek. Anlaflma imzalamak üzere zmir e gelen Hankuk Üniversitesi Orta Asya Araflt rma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sang Cheol Kim ve Prof. Dr. Park Ji Won da bu birliktelikten güç do aca- n ifade etti. Hem Türkiye ye hem de Gediz e övgülerde bulunan Prof. Dr. Kim, Türkiye yle ifl yapan, burada yat r m bulunan Güney Koreli ifladamlar n n büyük bölümü üniversitemizin mezunu. Onlar arac l yla da ülkenizi iyi tan yoruz, birçok ortak yönümüz var. Birlikte güzel ifllere imza ataca m za inan yoruz. Ülkeme döner dönmez yapaca m ilk ifl, Gediz le iflbirli imizi daha da gelifltirmenin yollar n aramak olacak. fleklinde konufltu. Güney Koreli dünyaca ünlü elektronik markas LG nin eski yöneticilerinden olan ekonomist Prof. Dr. Won da Gediz Üniversitesi nin bilimsel altyap s n n ve gelecek hedeflerinin kendilerini etkiledi ini belirterek, Türkiye nin gelifliminde Gediz gibi teknolojiye ve de iflime önem veren, bilime yat r m yapan üniversiteler itici güç olacakt r. ANKARA (AA) T ürkiye'de 3G hizmeti alan abone say s, geçen y l yüzde 18 artarak 49 milyon 300 bine ulaflt. AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK) verilerinden derledi i bilgiye göre, cep telefonundan yüksek h zda zengin içerikli veri ak fl ile görüntülü konuflmaya imkan sa layan ve Türkiye'de 2009'da hayata geçirilen 3G hizmetini alan abone say s ndaki art fl, 2013'te de h z kesmeden devam etti. Temmuz 2009'da bafllayan 3G hizmetini alan abone say s, o y l n sonunda 7 milyon 100 bine ulaflt y l nda 19 milyon 400 bine, 2011 y l nda 31 milyon 400 bine, 2012'de 41 milyon 800 bine ç kan 3G abone say s, 2013'te bir önceki y la göre yüzde 18 artarak 49 milyon 300 bine yükseldi. 3G'nin ard ndan, 2G hizmetini alanlar n say s da düflmeye bafllad ve 2012 y l sonu itibariyle aboneli inden vazgeçenlerin say s, 45 milyon 400 bin oldu y l nda 65 milyon 800 bin olan 2G abonesi, 3G hizmetinin bafllad 2009'da 55 milyon 700 bine geriledi. 2G abone say s, 2010 y l nda 42 milyon 400 bine, 2011 y l nda 33 milyon 900 bine, 2012 y - l nda 25 milyon 900 bine, 2013'te ise 20 milyon 400 bine düfltü. 3G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone say s ise 24 milyon 173 bin 143'e yükseldi y l 4. çeyrek itibar yla fatural mobil geniflbant abone say s 11 milyon 335 bin, ön ödemeli mobil geniflbant abone say s ise 12 milyon 838 bin oldu. 3G, mesafe fark olmaks z n görüntülü konuflma yapabilme ve yüksek h zlarda internet eriflim imkan sunuyor. Aboneler diledikleri zaman 3G flebekesinin desteklendi i yerlerden yüksek h zlarda cep telefonundan internete ba lanabiliyor. 3G aboneleri, cep telefonlar ndan televizyon izleyebiliyor, müzik veya film indirebiliyor ve online oyun oynayabilme imkan na sahip oluyor. Soldan sa a 1. S k nt... Enayi durumuna düflmek (argo) Elektrik ak m nda fliddet birimi... S k dokunmufl bir tür pamuklu kumafl... Çocu unu dünyaya getiren kad n, ana, valide Rutenyum elementinin simgesi... Kütahya iline ba l ilçelerden biri... Futa... Stronsiyum elementinin simgesi Çok ince bir tür ipekli kumafl... Görüfl ve anlay fllar birbirine uyan kimselerden her biri, kafadafl, kafa dengi Lorentiyum elementinin simgesi... Delik ve y rt uygun bir parça ile onarma, kapatma... Acar Bir saatlik zaman n altm flta biri... Üç ad m atlama Salak (argo)... Bozulmam fl, bayatlamam fl olan... Tanr tan maz nme ifli... Deniz, göl, rmak vb. su k y lar nda veya karada dik yer, uçurum... Süsü, gösterifli olmayan, yal n, gösteriflsiz Bir fleyin yere bakan yan, zir, üst karfl t... Y ld z n batmas (eski)... Çift kanatl lardan, birtak m uçucu böceklerin genel ad Anlamak ifli, vukuf... Ululuk, büyüklük Ruhsal gerilim... Is rgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetiflen de erli bir bitki... Selenyum elementinin simgesi Ar kuflugillerden, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya'da az a açl kl, aç k yerlerde yaflayan, s rt sar, karn mavimsi yeflil bir kufl... Kuru fasulye (halk a z ) Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti... Üye... Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü... Kemiklerin toparlak ucu Ters, z t, karfl t, olumsuz, menfi... Yard m (eski)... Güzel öten, ötüflü güzel olan Varis çorab, bandaj vb. malzemeler kullan larak yap lan tedavi yöntemi... Denizli iline ba l ilçelerden biri... Yukar dan afla ya 1. Çizgi im... Hafifçe topallamak Ald r fl etme, önem verme (eski)... Soylu... Örülerek dokunan bir cins yün kumafl Neptünyum elementinin simgesi... Kantar... Kalay elementinin simgesi Esprisi olan... Eksiklikler, noksanl klar (eski) Baz dillerde erkek cinsten say lan (kelime), müzekker... fiarts z Sinek kurtçuklar n n insanda ve hayvanlarda ortaya ç kard bozukluk... Müzikal ses dizilerinde mi ile sol aras ndaki ses... fiiir söyleyen veya yazan kimse, ozan Türkiye nin Akdeniz Bölgesi nde yer alan illerinden biri... Yuvarlak, fliflkin fley... Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlar vurma veya yakalama ifli Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya ç k nt... Herhangi bir konu üzerinde ayr nt l düflünme ile oluflan görüfl ve yorum (eski)... Çocu u olan kad n, anne flaret... Kaç soru s fat n n ülefltirme biçimi... Mimarl kta, sanayide ve baz sanat dallar nda yer alan eserlerin taslak durumundaki küçük örne i Mürekkep hokkalar na konulan ham ipek (eski)... Nicelik, nitelik, güç, süre, say bak m ndan eksik... Y ld r m (eski) Belli bir ifade tafl mayan... skambil oyunlar nda elindeki kâ tlar oldu undan baflka gösterme davran fl fiaka yapmas n seven, flakalaflmadan hofllanan, latifeci... Gözlemevinde bulunan, saatler içinde en do ru giden ve öbür saatlerin ayarlanmas nda kullan lan saat Manganez elementinin simgesi... Gücü kalmayarak bir ifli daha ileri götüremeyecek duruma gelmek... kiden sonra gelen say n n ad Hz. Muhammed'e hicret zaman nda yard m eden Medineliler.. Erkek keçi... Tiyatro, sinema vb. e lence yerlerinde veya parlamento salonlar nda özel bölme nce softan hafif ve dar bir üstlük (eski)... Bir yerde öteden beri olagelen davran fl. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA

10 YAfiAM /10 Yüksek Seçim Kurulu Karar resmi gazetede yay nland ANKARA (AA) - Y üksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin tekrarlanmas yla ilgili hükümleri içeren 919 nolu karar Resmi Gazete'de yay mland. YSK'n n 27 Mart 2014 tarihli 919 nolu karar na göre 5393 say l Kanun'un 9. maddesi gere i 2014 y l içerisinde yeni kurulmufl olan mahallelerde ayn Kanun'un 12. maddesi uyar nca 01 Ocak 2015 tarihine kadar bir seçim yap lmayaca na ve 2015 y l ocak ay n n birinci günü esas al narak 2014 y l içinde yeni kurulmufl ve kurulacak olan mahallelerde 2972 say l Kanun'un 33. maddesinin üç ve devam f kralar uyar nca il n tarihinden sonra gelen 60. günü izleyen ilk pazar günü muhtar ve ihtiyar heyeti üyeli i seçimlerinin yap lmas na karar verildi. Çeflitli nedenlerden dolay 30 Mart 2014 tarihinde seçimi yap lamam fl belediye baflkanl ve belediye meclisi üyeli i ile muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeli i seçimlerinin; idari de ifliklik sebebiyle 1 Ocak 2014 tarihinden sonra kurulmufl ve 30 Mart 2014 tarihinde seçimi yap lamam fl olan veya kuruluflunu 30 Mart 2014 tarihinden sonra tamamlayan köy muhtarl ve ihtiyar meclisi üyeli i ile mahalle iken köy statüsüne dönüfltürülen yerleflim birimlerindeki seçimlerin; 30 Mart 2014 tarihinde yap lacak olan seçimlerden sonra herhangi bir nedenle boflalacak köy ve mahalle muhtarl klar ile ihtiyar meclisi/heyeti üyeli i seçimlerinin; seçim günü 02 Nisan 2014 tarihinden sonraya rastlayan ve il n yap lmam fl ihtiyar meclisi/heyeti üyeleri ve birlikte yap lmas gereken muhtarl k seçimlerinin; 1 Haziran 2014 Pazar günü yap lmas na karar verildi.yüksek Seçim Kurulu karar na göre 1 Haziran 2014'de yap lacak bu seçimlerin bafllang ç tarihi 02 Nisan 2014 Çarflamba günü olarak belirlendi. lçe seçim kurullar nca seçimi yap lacak belde, köy ve mahalle adlar n n en geç 02 Nisan 2014 tarihine kadar Yüksek Osmaniye'de dolu ya fl nedeniyle çat s çöken ah rdaki 6 büyükbafl hayvan yaraland BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ardahan'da kar ya fl ve tipi nedeniyle karayolu ulafl ma kapand ARDAHAN (AA) - K entte etkili olan kar ya fl ve tipi nedeniyle Ardahan-fiavflat karayolu ulafl ma kapand. Ardahan-fiavflat karayolu, kar ya fl ve tipi nedeniyle ulafl ma kapand. Kentte etkisini sürdüren kar ya fl ve tipi, ulafl mda aksamalara yol açt. Ekipler, Ardahan-fiavflat karayolunda yolculuk yapan araç sürücülerini dikkatli olmalar konusunda uyard. Karayollar 183. fiube fiefli i'nden yap lan aç klamada, Ardahan-fiavflat YSK'n n seçimlerin tekrarlanmas yla ilgili hükümleri içeren 919 nolu karar Resmi Gazete'de yay mland Seçim Kuruluna bildirilmesine karar verildi. lçe seçim kurullar nca, Seçim Biliflim Sisteminden (SEÇS S) al nacak muhtarl k bölgesi ask listelerinin, 21 Nisan 2014 Pazartesi günü ask ya ç kar larak, 30 Nisan 2014 Çarflamba günü saat 17.00'de ask dan indirilmesi kararlaflt r ld. Yap lan mahalli idareler seçimlerinde, seçimin seçim ifl ve ifllemleri nedeniyle iptaline karar verilmesi halinde de oy verme günü 1 Haziran 2014 Pazar olarak belirlendi.belediye ve l Genel Meclisi üyeli i seçimlerinde, seçimin tekrarlanmas durumunda seçime kat labilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve il n edilmesine gerek bulunmad na; 30 Mart 2014 tarihinde yap lacak seçime kat lm fl olan siyasi partilerin bu seçime de kat labileceklerine karar verildi. Seçimin tekrarlanmas durumunda siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacaklar ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boflalmalar ilgili seçim kurullar n n belirleyece i tarihe kadar doldurulabilecek. karayolunun ulafl ma kapand, Ardahan-Posof karayolunda ise tipinin görüfl mesafesini s f ra düflürdü ü bildirildi.aç klamada, merkeze ba l Sar yamaç ve Yokufldibi köylerine ulafl m n sa lanamad, ekiplerin yol açma çal flmalar na bafllad kaydedildi. Sand k bafl na erken gittiler ED RNE (AA) - E dirne'de, yaz saati uygulamas na gecikmeli girilece inden habersiz olan ve ak ll telefonlar n güncellemesini fark etmeyen baz vatandafllar, oy kullanma ifllemi bafllamadan sand k bafl na gitti. Yerel seçimler nedeniyle bu y l yaz saati uygulamas na bir gün gecikmeli olarak geçilecek olmas ndan haberden olmayan baz seçmenler, erken saatte oy kullanmak için yola ç kt. Oy kullanacaklar okula giden baz vatandafllar, sand k görevlilerinin henüz haz rl klar n tamamlamad n gördü. leri saat uygulamas na yar n geçilece ini ö renen vatandafllar flafl rd ve s n f önünde haz rl klar n tamamlanmas n bekledi. Yüksel Yeflil lkokuluna oyunu kullanmaya giden smet Akgün, yapt aç klamada, yaz saati uygulamas n n ertelendi inden haberi olmad n, ak ll telefonun güncellemesi nedeniyle oy kullanmaya erken geldi ini söyledi. Akgün, demokrasi için beklemesinin önemi olmad n ifade etti. Atilla Çim ise oy kullanma iflleminin bafllamas na 1 saat kala okula geldi ini ö renince flafl rd. Çim daha sonra efliyle oy kullanaca s n fta bir s raya oturarak sand k görevlilerinin haz rl klar n izledi. OSMAN YE (AA) - K adirli ilçesinde dolu ya fl nedeniyle çat s çöken ah rdaki 6 büyükbafl hayvan yaraland. lçeye ba l C c k köyünde etkili olan dolu, köyü beyaza bürüdü. Meyve a açlar n n zarar gördü ü ya flta, Yusuf Bozat ve Hasan Deveci'ye ait çiftlikteki ah r n saçtan çat s çöktü. l Afet ve Acil Durum Müdürlü ü ekipleri, enkazda kalan 11 büyükbafl hayvan ç kard. Yaralanan 6 hayvana veteriner hekim müdahale etti. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan l G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü brahim Sa lam, AA muhabirine, dolu ya fl nedeniyle 200 büyükbafl hayvan n bulundu u ah r n çat s n n çöktü ünü söyledi. Can kayb yaflanmad na sevindi ini belirten Sa lam, "Dolu ya fl nedeniyle zarar gören iflletmenin hasar tespiti devam ediyor. Ayr ca yaral hayvanlar takip edece iz" Çiftlik sahiplerinden Yusuf Bozat da yar m saat süren ya fl n ard ndan çat s çöken ah rda 6 hayvan n yaraland n, yetkililerin gerekli çal flmay yapt n ifade ederek, ilk kez bu fliddette dolu ya fl gördü ünü söyledi. l ve lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ekiplerinin köy genelinde zarar tespit çal flmas sürüyor.

11 Yurt d fl na gezilerine ilgi art yor ZM R (AA) - UFUK KIRABALI - T ürkiye den yurt d fl na yap lan seyahatler son 10 y lda 2 kat ndan fazla artt, 2003 y l nda 3,6 milyon kifli yurt d fl seyahatine ç karken bu rakam geçen y l 8 milyonu aflt. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) yurt d fl na yap lan seyahatlerle ilgili yapt istatistik çal flmas ndan STANBUL (AA) - A ç l fla haz rlanan Milli Saraylar Resim Müzesi bas na tan t ld. Müzeyle ilgili bilgi veren Milli Saraylar Tablo Koleksiyon Sorumlusu ve Resim Müzesi Kreatörü Gülsen Sevinç Kaya, müzenin tematik bütünlük içinde 11 bölümden olufltu unu söyledi. Kaya, müzenin ilk bölümünün Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz in portrelerinin yer ald salon oldu unu aktararak, flu bilgileri verdi: Osmanl da Bat l laflma adl bölümde, 18. yüzy l n bafl ndan itibaren bat yla yo un iletiflim kuran Osmanl mparatorlu u nda askeri ve sosyal alanda görülen de iflim izleri takip edilebilir. Abdülmecid Efendi nin Veliahd Dairesi ndeki kütüphanesidir. Bu bölümün çevresinde yerli ve yabanc ressamlara ait stanbul manzaralar yer al yor. Yap n n en ihtiflaml mekan da fltuk kaplamal duvarlar yla merasim salonu olup ünlü ressam Ayvazovski ye ayr lm flt r. Türk ressamlar bölümümde de fieker Ahmed Pafla, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi Bey ve Halil Pafla gibi bat l anlamda Türk resminin ikinci ve üçüncü kufla n oluflturan ressamlar n eserleri bulunuyor. derledi i bilgiye göre, döneminde yurt d fl na seyahat eden Türk vatandafl say s yüzde 119 art fl gösterdi. Türkiye de sürekli ikameti bulunan vatandafllar n yurt d fl na seyahatlerini esas alan çal flmaya göre, 2003 y l nda 3 milyon 658 bin 655 olan yurt d fl na seyahat eden vatandafl say s, y llar içinde sürekli art fl göstererek geçen y l itibariyle 8 milyon 11 bin 654 Müzede sanatseverlerin sadece resme odaklanaca n ifade eden Kaya, Türkiye de örnek bir müze olmas n istiyoruz Milli Saraylar Resim Müzesi fiefi Recep mat da Veliahd Dairesi nin tarihi geçmifliyle ilgili bilgi verdi. Müzede 202 tablonun sergilendi ini dile getiren mat, Ziyaretçilerimiz, müzede saray yap s olan Veliahd Dairesi nin tavan süslemeleri gibi hem tarihi mekan hem de resimleri görecek. Milli Saraylar Resim Müzesi orjinal ismiyle 22 Mart ta aç lacak. kifliye ulaflt. Türk vatandafllar n n yurt d fl seyahatlerinde geçen y l en fazla tercih etti i co rafya, 2 milyon 476 bin 282 kifliyle Bat Asya ülkeleri oldu. Ülkelere göre seyahat edilen ülkelere bak ld nda ise Türk vatandafllar n n en fazla gitti i ülkeler, s n r komflular Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan oldu. Burada eskiden Resim ve Heykel Müzesi vard, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nindi. O buradan tafl nd. Bu müze, Milli Saraylar n oluflturdu u bir müze. Resim ve Heykel Müzesi, Karaköy de baflka bölümde faaliyetine devam edecek diye konufltu. nfla edildi i Sultan Abdülmecid Dönemi nde tahta ç kmaya aday veliahdlar n ikametine ayr lan Dolmabahçe Saray Veliahd Dairesi, Tazminat ile birlikte flehzadelerin d fla kapal sürdürdükleri hayat n sona stanbul a yeni resim müzesi nfla edildi i Sultan Abdülmecid Dönemi nde tahta ç kmaya aday veliahdlar n ikametine ayr lan Dolmabahçe Saray Veliahd Dairesi nin bir bölümü, yaklafl k 7 y l süren restorasyon çal flmas n n ard ndan Milli Saraylar Resim Müzesi olarak 22 Mart ta sanatseverlerin hizmetine sunuldu. ermesinin ve serbest yaflama geçifllerinin mimari simgesidir. Sultan Abdülaziz, Sultan V. Murad, Sultan II. Abdülhamid, Sultan V. Mehmed eflad, Yusuf zzettin Efendi, Sultan VI. Mehmed ve Halife Abdülmecid, veliahdl k dönemlerinde bu daireyi kulland. Veliahd Dairesi nin bir bölümü yaklafl k 7 y l süren restorasyon çal flmalar sonras ça dafl müzecilik standartlar nda bir müzeye dönüfltürülerek Milli Saraylar Resim Müzesi olarak sanatseverlerin hizmetine sunulacak. Müzenin, Türk müzecilik tarihine yeni bir boyut ve bak fl aç s kazand rman n önemine olan inanc ürünü oldu u belirtildi. Müze, tematik bütünlük içinde Sultan Abdülmecid/Sultan Abdülaziz Salonu, Osmanl da Bat laflma, Abdülmecid Efendi/ stanbul Görünümleri, Goupil Galerisi nden Saraya Sat n Al nan Tablolar, van Konstantinoviç Ayvazovski Salonu, Saray Ressamlar, Oryantalist Ressamlar: Do u nun Cazibesi, Yaver Ressamlar, Türk Ressamlar ( ), Portreler ve Tarihi Konulu Kompozisyonlar/Osmanl Saray nda Manzara ve Türk Ressamlar ( ) olmak üzere 11 bölümden olufluyor. ÇANKAYA BELED YE BAfiKANLI I NDAN TUR ZM /11 Japon çiftler stanbul da EVET demek istiyor STANBUL (AA) - F KR YE SUSAM UYAR - stanbul un dü ün organizasyonlar için önemli bir potansiyele sahip oldu unu düflünen Japon otel yat r mc lar, iflletmecileri, dü ün ve organizasyon firmalar n n üst düzey yöneticilerinden oluflan heyet, çiftlerin bu flehirde dünya evine girmesi için Türk muhataplar yla görüfl al flveriflinde bulundu. AA muhabirine bilgi veren Turistik Otelciler, flletmeciler ve Yat r mc lar Birli i (TUROB) Baflkan Timur Bay nd r, turizm sektöründe y l öncesine kadar sadece bir etkinlik olarak yer alan dü ünlerin, art k bir endüstri haline geldi ini söyledi. Baflta stanbul ve Kapadokya olmak üzere Türkiye nin farkl noktalar nda gerçeklefltirilen dü ün organizasyonlar n n ülkenin tan t m nda önemli bir rol oynamaya bafllad n ifade eden Bay nd r, stanbul un büyüleyici atmosferi ve tarihi dokusunun yaratt markan n yan s ra son dönemde özellikle Latin Amerika, Balkanlar ve Orta Do u ülkelerinde büyük ilgili gören Türk dizileri de ülkemize olan ilgi ve merak hayli art rmaktad r Buradan yola ç karak TUROB olarak ilk ad m Uzak Do u pazar için att klar n anlatan Bay nd r, flöyle konufltu: Japonya dan stanbul a gelen otel yat r mc lar, iflletmecileri, dü ün ve organizasyon firmalar n n üst düzey yöneticilerinden oluflan bir heyetle bu yönde önemli bir görüflme yapt k. Ülkede, dü ün organizasyonlar n n oldukça yüksek maliyetlere ulaflt ve genç jenerasyonun de iflen e ilimi ile alternatif pazarlar arand n, stanbul un da bu yönde önemli bir potansiyeli oldu unu tespit ettik. Gerek tarihten gelen yak nl m z gerekse, stanbul un çeflitlilikler markas olmas, iki ülke aras ndaki iflbirli ini güçlendirmektedir. MADDE 1- Afla da adres ve nitelikleri, ebatlar, ayl k ve y ll k muhammen bedelleri, %3 lük geçici teminat tutarlar ve ihale saatleri belirtilen ifllerin, her biri ayr ayr olmak üzere 2886 say l Devlet hale Kanunu - nun 36. maddesi çerçevesinde kapal teklif usulü ile 3 (üç) y ll na kiraya verilmesi için ihaleye ç kart lm flt r. K RAYA VER LECEK YERLER S.N ADRES EBAT AYLIK MUHAMMEN YILLIK %3 GEÇ C BEDEL MUHAMMEN TEM NAT SAAT 1 Abidinpafla Köflkü Park içerisinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi 16m2 si kapal 20m2 si aç k alanl 500,00-TL 6.000,00-TL 180,00-TL Ata Mahallesi Vadisi 2. Etap park alan içerisinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi 16m2 si kapal 20m2 si aç k alanl 500,00-TL 6.000,00-TL 180,00-TL Ata Mahallesi Vadisi 2. Etap park alan içerisinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi 120m2 si kapal 250m2 si aç k alanl 1.750,00-TL ,00-TL 630,00-TL Cemal Süreyya Park içerisinde bulunan 1 adet Çay Bahçesi 9m2 si kapal 20m2 si aç k alanl 850,00-TL ,00-TL 306,00-TL MADDE 2- fiartname ve ekleri Çankaya Belediye Baflkanl Ziya Gökalp Caddesi No: K z lay/ankara adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve stimlâk Müdürlü ü nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. haleye kat lmak isteyenler, her ifl için ayr ayr olmak üzere 100,00-(yüz)TL karfl l nda ihale dosyas n almak zorundad r. MADDE 3- haleler, Çankaya Belediye Baflkanl Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat:9 K z lay/ankara adresindeki Encümen Salonu nda hale Komisyonu huzurunda tarihinde yukar da belirtilen saatlerde yap lacakt r. MADDE 4- Her ifl için ayr ayr olmak üzere; kiraya verilecek yerlerin yukar da belirtilen geçici teminat tutarlar nakit olarak Belediye veznesine yat r l r ya da madde 5.7 de belirtildi i flekilde banka Teminat Mektubu olarak temin edilir. MADDE 5- haleye ifltirak edenlerden istenilen belgeler: Her ifl için ayr ayr olmak üzere d fl zarf afla daki belgeleri içermelidir ç zarf ( çerisinde sadece teklif mektubu olacakt r.) 5.2- Kanuni kametgâh Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odas Belgesi (2014 y l na ait) Gerçek kifli olmas halinde 2014 y l na ait Ticaret ve Sanayi Odas veya Esnaf Sanatkârlar siciline kay tl oldu una dair belge Tüzel kifli olmas halinde; tüzel kiflili in idare merkezinin bulundu u yer mahkemesinden veya siciline kay tl bulundu u Ticaret ve Sanayi Odas ndan veya benzeri bir makamdan 2014 y l içinde al nm fl tüzel kiflili in sicil kayd oldu unu gösterir belge.(türkiye de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflili in belgelerinin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca ve/veya D fliflleri Bakanl nca onaylanm fl olmas gerekir.) Ortak giriflim olmas halinde; ortak giriflimi oluflturan gerçek kifli veya tüzel kiflilerin her biri ve maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklard r mza Sirküleri ( 2014 y l na ait noter tasdikli) Gerçek kifli olmas halinde; noter tasdikli imza sirküleri Tüzel kifli olmas halinde; tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflili in sirkülerinin bu tüzel kiflili in bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca ve/veya Türkiye D fliflleri Bakanl nca onaylanm fl olmas gerekir.) Ortak giriflim olmas halinde; ortak giriflimi oluflturan gerçek kifli veya tüzel kiflilerin her biri ve maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklard r stekliler ad na vekâleten ihaleye ifltirak ediliyorsa, istekli ad na teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten ifltirak edenin ihale tarihinden en az 2 (iki) ay öncesinden al nm fl imza sirküleri vermesi. (Türkiye de flubesi bulunmayan yabanc tüzel kiflilerin vekâletnamelerinin bulundu u ülkedeki Türk Konsoloslu unca ve/veya Türkiye D fliflleri Bakanl nca onaylanm fl olmas gerekir.) 5.6- hale dosyas n n idareden sat n al nd na dair dosya al nd makbuzunun asl Her ifl için ayr ayr olmak üzere; yukar da belirtilen miktardaki geçici teminat n Belediyeye yat r ld na dair al nd belgesi veya geçici teminat n Banka Teminat Belgesi olmas halinde Teminat Mektubu nun limit içi olmas gerekmektedir hale konusu tafl nmaz n yerinde görüldü üne dair Emlak ve stimlâk Müdürlü ü nden al nacak Yer Gördü Belgesi ile sözleflme ve flartnameleri okuyup kabul etti ine dair Taahhüt Belgesi. MADDE 6- Her ifl için ayr ayr olmak üzere; ihaleye kat lacak isteklilerin flartnamede belirtilen ve örne i sunulan teklif mektubunu (5.1 maddesindeki) iç zarfa koyarak ve d fl zarfa istenilen tüm evraklarla birlikte konulmufl halde en geç ihale günü saat 13:00 e kadar s ra numaral al nd lar karfl l nda, Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat:9 K z lay/ankara adresindeki hale Komisyonu na vermeleri gerekmektedir.( ç ve d fl zarf üzerine; isteklinin ad, soyad /firma ad, aç k adresi ile iflin ad, ihale tarihi ve saati yaz larak kapat l p imzalanacakt r.) MADDE 7- haleye kat lacak isteklilerin, 2886 Say l Devlet hale Kanunu nun ve bu kanunun 74. maddesine dayan larak ç kar lan yönetmelikte belirtilen flartlar tafl nmalar gerekmektedir. MADDE 8- dare ihaleleri yap p yapmamakta serbesttir. MADDE 9- Posta kanal ile yap lan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Tel. : (0312) ( ) Fax : 0312) Web : e-posta lan olunur. (BASIN-4238)(www.bik.gov.tr)

12 KÜLTÜR/SANAT /12 GAZ ANTEP (AA) Türkçe ve Arapça yaz l pankartla efl ar yor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaflayan 45 yafl ndaki fiaban Kahraman, boynuna ast Türkçe ve Arapça yaz l pankartla efl ar yor. Kahraman, efl aday bulmak için farkl bir yönteme baflvurarak boynuna ast ve üzerinde Türkçe ve Arapça ''30-45 yafl aras evlenmek için bayan aran yor'' yazan ve telefon numaras n n bulundu u pankartla ilçe merkezinde gezdi. lginç manzara karfl s nda flaflk nl klar n gizlemeyen vatandafllar, Kahraman'la hat ra foto raf çekerek kendisine destek oldu. Kahraman, gazetecilere yapt aç klamada, daha önce evli oldu- unu ancak geçimsizlik nedeniyle bofland n söyledi. Art k yaln z yaflamaktan ve tek kalmaktan b kt n dile getiren Kahraman, ''Benimle evlenecek yafl aras nda efl ar yorum. Suriyeli ile de evlenebilirim. Bu nedenle Arapça olarak da yazd m. Herkes gibi bir yuva, bir efl sahibi olmak istiyorum. fiimdiye kadar biri ç kmad. Ama ç kana kadar bu yöntemi uygulayaca- m'' Bu arada Kahraman, yapt aç klaman n ard ndan ifadesi al nmak üzere polis merkezine götürüldü. Kahraman, daha önce de otomobiline evlenmek istedi ini yazm flt. Kemençe kültürü parkta yaflat lacak GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA) destekli "Kemençe ve Kültür Park " projesi kapsam nda içerisinde 6 metrelik dev kemençe heykeli, kemençe dinleti evi ve kemençe müzesi gibi mekanlar n yer alaca parkla kemençe kültürünün yaflat lmas amaçlan yor. G RESUN (AA) G örele Belediyesince haz rlanan ve DOKA'dan hibe almaya hak kazanan projeyle, baz tarihçiler taraf ndan anavatan - n n Görele ilçesi oldu u öne sürülen kemençenin ölümsüzlefltirilmesi hedefleniyor. Kemençe ve Kültür Park 'n n Karadeniz Sahil Yolu güzergah nda infla edilecek olmas yla, yerli ve yabanc turistlere kemençe kültürünün yerinde tan t lmas sa lanacak. Belediye Baflkan Ertu rul Meliko lu, AA muhabirine yapt aç klamada, projeyle yöre kültürünün en önemli enstrüman olan kemençenin yaflat lmas, gelecek kuflaklara aktar lmas ve yeni nesillere sevdirilerek benimsetilmesinin amaçland n söyledi. sinem Binlerce Kez yi Geceler Tan nm fl bir savafl muhabiri olan Rebecca, ifli gere i hayat boyunca dünyan n en tehlikeli çat flma bölgelerinde bulunmufltur. Ayn sebeplerden ötürü hem özel hayat n hem de ailesini ikinci planda tutmak zorunda kalmaktad r. Ancak son zamanlarda ailesinin Rebecca'n n durumuna duydu u endifle iyiden iyiye artm flt r ve bu durum onu kritik bir seçimin arifesine getirmifltir. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Peri Masal Romantik ve hüzünlü bir hikayeyi seyirci ile buluflturacak olan Peri Masal filmi, modern bir "Selvi Boylum Al Yazmal m"... Film, Mert in evlenmek istedi i Peri nin iste ini yerine getirme çabas n anlat yor. Mert, sevdi i kad nla evlenebilmek için hem babas ile olan kötü durumdaki iliflkisini düzeltmeli, hem de Peri ve babas n tan flt rmal d r. Haz rlad klar projeyi DOKA'ya sunduklar n ve hibe almaya hak kazand klar n anlatan Meliko lu, tarihçilerin, kemençenin anavatan n n Görele oldu unu belirtti ini dile getirdi. "Biz de bölgemizde kemençe ve horon kültürünün yaflat lmas, gelifltirilmesi, geçmiflten gelen kültürlerin daha dinamik bir flekilde yaflat lmas noktas nda, yapm fl oldu umuz faaliyetlere bir yenisini daha ekledik" diyen Meliko lu, "Halk - m za kemençe kültürüyle iç içe, kemençe sanat n n yaflat l p icra edilmifl oldu u bir park kazand rmak bizi mutlu ediyor" ifadesini kulland. Park n, Karadeniz Sahil Yolu geçifliyle oluflan dolgu alanlar içerisinde infla edilece ini belirten Meliko lu, flöyle konufltu: "Parkta kemençenin sat laca stantlar olacak. Otopark, otobüslerin durabilece i yerler, sosyal mekanlar olacak. Yerli ve yabanc turistlerin yolda durabilecekleri, yöre kültürünü daha iyi tan yabilecekleri, o noktada belki tur operatörlerinin u rayabilecekleri bir park olacak. Kemençe kültürünün en iyi flekilde gösterildi i sanatç lar n sunulaca bir kültür merkezi yap lacak." Meliko lu, Kemençe ve Kültür Park 'nda kemençe müzesi, kemençe atölyesi, kemençe dinleti evi, 6 metrelik kemençe heykeli yer alaca- n vurgulayarak, "Sanat ve sanatç lar m zdan istifade ederek kemençe kültürünün ve sanat n n yaflat lacak oldu u fiziksel mekanlar dizayn edece iz. Kemençe kültürü temal park, kemençe çerçevesinde dizayn edilecek" nkara Yves Saint Laurent 1957 Paris'inin büyülü sokaklar nda dünyan n en ünlü modac lar ndan biri olacak daha 21 yafl ndayken yan nda çal flt modan n vazgeçilmez ismi Christian Dior'un ölümünün sonras nda büyük bir sorumluluk alt na giren Yves Saint Laurent, hayat n n en zor görevini yerine getirecektir ve moda dünyas n n imparatoru olacak. Güzel ve Çirkin Bütün servetini denizde kaybeden bir tüccar, alt k z yla birlikte taflraya gitmek zorunda kal r. Çocuklar aras nda en genç k z olan Güzel, en canl ve hayat dolu olan d r. Zorlu bir yolculu un ard ndan tüccar, bir gül çald - için onu ölümle cezaland ran Çirkin'in sihirli krall n keflfeder. Ailesinin bafl na gelen korkunç olaylardan kendisini sorumlu tutan Güzel, babas n n yerine kendi can n feda etmeye karar verir. Ancak Güzel'i Çirkin'in flatosunda ölüm de il büyülü bir aflk beklemektedir. Güzel, her gece akflam yeme inde Çirkin'e efllik eder.

13 Baflkan Melih Gökçek galibiyetini duyurdu AK Parti Büyükflehir Belediye Baflkan Aday Melih Gökçek, bir aç klama yaparak seçim galibiyetini ilan etti. B aflkan Gökçek, fiu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi aday ndan 30 bin oy farkla öndeyim. Say lmayan 62 sand k bulunuyor. Bizim hesaplar m za göre 44.7 ve 43.8 olarak seçim yüzde 99.5 olarak neticelendi. Bunun için Ankaral - lara bir kez daha teflekkür ederim Balgat ta bulunan AK l Parti Seçim Koordinasyon Merkezi nde Baflbakan Yard mc s Emrullah fller, Adalet Bakan Bekir Bozda, AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz un da kat l m yla bir bas n toplant s düzenleyen Melih Gökçek, oylar n say m n bekledikleri için uzun bir süre aç klama yapmad klar n belirterek flunlar söyledi: Biz ekranlara ç kmay nca, birço u da heveslendi tabi. Bu arada CHP aday televizyon televizyon gezdi. Netice almadan aç klama yapmak istemedik. Bütün tutanaklar toplad k, neticeye ulaflt k. Ç ankaya Belediyesi nce 2010 y l nda kurulan Sosyal Projeler Merkezi nde Çankaya Belde Afl, flkur, Milli E itim Bakanl Çankaya Halk E itim Müdürlü ü ve Almanya n n Frankfurt Kenti ndeki proje orta Praunheimer Werkstätten in deste iyle e itim gören bir grup engelli genç daha meslek edindirme sertifikalar n ald lar. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n da kat ld geceye engelli gençlerden oluflan Ritm Atölyesi nin konseri damgas n vurdu. Proje sürecini anlatan tan - t m gösterisi ile bafllayan gecede gençlere ve ailelerine fiimdi karfl n za ç k yoruz. Bunlar n yapm fl oldu u hareket ise milleti soka a dökmektir, döktüler de maalesef Gençler seçimi kazand klar n sanarak soka a ç kt. Aradaki fark cüzi bir fark de il. Arada 30 bin fark var. 62 sand k kald say lmayan. Bizim hesaplar m za göre 44.7 ve 43.8 olarak seçim yüzde 99.5 oran nda neticelendi Baflkan Gökçek, seçim sürecine iliflkin yapt çarp c de erlendirmede: Bir tarafta CHP, di er tarafta MHP den takviyeler Arkas ndan paralel yap dan destekler. Yurt içinde baronlar. Yurt d fl nda beynelminel güçler zay f halka olarak Ankara y seçtiler Ankara da puan n geçen döneme göre yüzde 6.5 oran nda yükselttiklerine dikkat çeken Baflkan Gökçek aç klamalar n flöyle sürdürdü: Bu zaferin kazan lmas son derece anlaml. Bütün Türkiye Baflbakan na ve zaferine sahip ç kt. Ankaral lara teflekkür ediyorum. Benden seslenen Baflkan Tan k, engellerin afl labilece ini gözler önüne seren projelerin baflar - ya ulaflmas nda deneyimli uzman kadrolar n oldu u kadar gençlerin ve ailelerinin de büyük pay oldu unu, bu projenin kendisine inanan insanlar n baflar s oldu unu söyledi. Tan k, görev süresi boyunca kendisine inan p güvenen ve çocuklar n belediye ve proje ekibinin ellerine emanet ederek yaflama kazand r lmalar nda destek veren ailelere teflekkür etti. ÇAÇOY ve Çengel 2 de e itim gören gençlerden oluflan halkoyunlar toplulu unun halk danslar gösteri alk fllar aras nda izlendi i gece, Engelsiz Ritm Atölyesi nin tempolu konserleriyle devam sonra görevimi AK Partiliye b rak rken daha çok puan almas n temenni ediyorum. Baflkan Gökçek, 2-3 gün boyunca hile yap ld na dair söylentilerin ç kar laca na dikkat çeken Baflkan Gökçek, Türkiye yi çalkalayacaklar. Bu teknoloji ça nda hile yap lmas mümkün de ildir. Hile yapan varsa sand kta yapm flt r. Hile yapan varsa flerefsizdir. Bu saatten sonra kim hile diye bahsediyorsa ma lubiyeti hazmedemedi i için yap yordur. Sadece toplumu germek ve soka a dökmek için yap l yordur. Bundan da bir fley ç kmaz. Bu zaferle Türkiye ray na oturacakt r. Say n Baflbakan m yolun aç k olsun fleklinde konufltu. Bas n toplant s n n ard ndan Seçim Koordinasyon Merkezi nin önünde toplanan coflkulu kalabal selamlayarak k sa bir konuflma yapan Baflkan Gökçek, Seçim süresi içinde yan mda olan, beni yaln z b rakmayan, bana oy veren, tüm Ankaral lara flükranlar m sunuyorum ÇAÇOY ve Çengel 2 görkemli final yapt Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz L okman Hekim Sincan Hastanesi nde Hüsniye Hatun Koleji Muradiye Okullar ndan gelen ö rencilere Hemflirelik ve Hijyen konulu e itim semineri verildi. Çocuklara sa l k, hemflirelik ve el y kama teknikleri hakk nda e itim veren Yo- un Bak m Genel Sorumlusu Muammer fiahin, çocuklar n sorular n yan tlayarak seminere devam etti. etti. Film müziklerinden oluflan seçkilerini baflar yla sunan gençler son flark da yapt klar rap danslar yla büyük be eni toplad lar. E itmenlere ve kat l mc - lara sertifikalar n n verilmesinin ard ndan kursiyerler taraf ndan haz rlanan ikramlara geçildi. De me ustalara tafl ç karan engelli kursiyerlerin haz rlad klar kokteyl, yine ayn kurslardan geçen arkadafllar taraf ndan sunuldu. Lokman Hekim de hijyen e itimi E itimin sonunda çocuklara hemflirelik ve hijyen e itimimi ald m sertifikas verildi. ANKARA/13 Fazl KILINÇ Televizyon Programc s Gazeteci-Araflt rmac -Yazar BEKLENEN ZAFER slam Ümmeti nin derdiyle dertlenerek Hakk a hizmet ettiklerini iddia eden tüm fertlerin zaman ve mekânlar karfl s nda de iflmeyen Kur ani metod ve yöntemden baflka bir yol aramamalar ve hak ile bât l birbirine kar flt rmamalar gerekmektedir. Bu u urda çok büyük fedakârl kta bulunan baflta Hz. Peygamber SAV olmak üzere davas na gönül veren mü'minler, pek çok eza ve cefaya katlanm fl, tüm boykotlara tahammül ederek evlerini, memleketlerini, ticaretlerini, ifllerini, efllerini terk ederek evlatlar ndan bile fera at etmekten geri kalmam fllard r. Küfür devam etse de zulüm devam etmez söylemiyle yeryüzünde Hak tan yana mazlumun yan nda ve bat la düflman zalimin karfl s nda olan Allah Rasûlü SAV, verdi i emsalsiz mücadele sonucu k sa bir dönem içerisinde Hakk Bât l n tepesine indirerek HAK iktidara tafl nm flt r. Tarihin emsalini yazmaktan aciz kald fedakârl k destan ylamedine'deki Ensar kardefller, kendilerine hicret edip gelen Muhâcirkardeflleriyle bütün mal varl klar n paylaflarak sar Hasletinin zirve derecelerine imza atmay baflarm fllard r. Muhacir ve Ensar aras ndaki bu dayan flma sonucu özünden kopmufl Yahûdi, H ristiyan ve müflriklere karfl çetin mücadeleler neticesinde Allah davas u runda flehidler verilerek kutsal davan n fedakârl k örnekleri sergilenmifltir. nançlar na samimane ba l l klar sayesinde Hakk n temsilcileri olan Müslümanlar, ilahi yard mla muzaffer oldular. Hakk sahiplenmenin mükâfat zafer olarak ç kt karfl lar na. Hak olsun bat l olsun her dava için fedakârl k gerekti ini dile getirenbediüzzaman Hazretleri; samimi ihlâs fier de bile olsa muvaffakiyet vard r demekle Hakk n hâkim olmas için mutlaka fedâkârl k ve zorluklara katlanman n gere ine iflarette bulunmufltur. Hak ve bat l n birbirinden ay rt edilmesi için nefisleri imtihana tâbi tutan Yüce Allah, iyileri kötülerden ay rmak suretiyle mükâfatland r r. Yüksek atefle at lan alt n, cevheri cürufundan ancak bu flekilde ay klanarak temize ç kar, k ymet kazan r. Ahzab Suresi nin son ayetlerine göre insan, ilahi emaneti tafl yamad ndaçok câhil ve zâlim olur. Nefs-i Emmare nin her türlü manevi kirden, pastan ve günahlardan ar nd r lmas için nefisle mücadele edilmelidir. Bu, her fleyin sahibi olan Allah' n sünneti yani de iflmez yasas d r. Zaman ve mekân kay tlar n aflarak Taif te tafllanan Rahmet Peygamberi Hz. Peygamber SAV bir an için gözlerimizin önüne getirip flöyle bir düflünelim. Peygamber olarak gönderilmesinden önce pek çok s k nt lara maruz kald gibi, peygamber olduktan sonra da daha s k nt l olaylarla karfl karfl ya gelmifl ve tüm bu s k nt lara flekva etmeden sabrederek katlanm flt r. Tehditler, iftiralar, bask lar, iflkenceler, öldürmeler Bütün bu haks zl klara karfl insanl n gönlünde taht kurmufl Hz. Peygamber SAV i, onlar n bilemedi i ve anlayamad ve hesaba katmad koruyan bir güç vard ve o ilahi güç, bütün düzenbaz ve hilekâr güçlerin üstünde bir kuvvete sahiptir. Gün geldi, vakt-i saat tamam oldu ve tarih 630'a geldi inde putlar ve putlaflan otoriteler yerle bir olarak y k ld lar. Art k güç te, iktidar da Müslümanlar n oldu. Böylece Hak geldi ve bât l yok olup gitti sra Suresi hakikati tecelli etti. Hakk n ve halk n önünde hiç bir engel duramaz. Nur külliyat nda geçen; fena ve fâni bir adam n, güzel ve bâki bir sözüyle yaz m z bitiriyoruz: Zulmün topu var, güllesi var, kal as varsa, Hakk n da bükülmez kolu, dönmez yüzü vard r.

14 E T M /14 STANBUL (AA) Y ld z Teknik Üniversitesi (YTÜ) Makine Mühendisli i ö rencisi Ceyhun Derinbo az, ak ll telefon, tablet bilgisayar gibi ürünlerin en büyük sorunu batarya kullan m süresini 4 kata ç karacak "grafen" maddesinden pil üretti. Derinbo az, yapt aç klamada, Rus bilimadamlar taraf ndan bulunan nanoteknoloji ürünü grafen maddesini, üniversitede gelifltirdikleri reaktör ile üretmeyi baflard klar n belirtti. Gelifltirdikleri makinenin patentini almak için baflvurduklar n ifade eden Derinbo az, flu bilgileri verdi: "Günümüzde bütün elektronik aletlerde, elektrikli otomobil, motosiklet gibi vas talarda lityum iyon piller kullan l yor. fllemciler, bilgisayarlar çok h zl çal fl yor ama en büyük sorunu batarya süreleri oluflturuyor. Lityum iyon piller, enerji yo unlu unu en iyi sa layan batarya türü olmas na ra men bu dahi yetmiyor. Bunu çok önemli bir sorun olarak görerek, bu konuda bir çal flma yapmak istedim. Rus bilimadamlar n n gelifltirdi i grafen Ö renciler Kraliyet Akademisi ne haz rlanacak lkokul ve ortaokul ö rencileri için ngiliz Kraliyet Akademisi s navlar na haz rl k program bafllat ld.anabilim Kariyer Akademisi taraf ndan bafllat lan programla ö renciler, profesyonel meslek edinme f rsat n n yan s ra yurtd fl ndaki farkl e itim olanaklar ndan da burslu yararlanma imkan bulacak. E itimler Marmara malzemesinden pil ürettik. Bu pil, lityum iyon pillere göre iki kat h zl flarj oluyor. fiarj olduktan sonra ise kullan m süresini yüzde 400 oran nda art r yor." Pilin henüz piyasaya ç kacak düzeyde olmad n aktaran Derinbo az, "Gelifltirdi imiz pilin en büyük sorunu, 10 kez flarj edip deflarj ettikten sonra pilin ömrünün azalmaya bafllamas. Azal p en sonunda lityum iyon pillerle ayn performansa düflüyor. Ancak bu sorunu da aflacak fikirlerimiz var. Grafenle birlikte, baflka bir madde ile pilin Üniversitesi Ö retim Görevlisi Dr. Duygu Piji Küçük dan flmanl nda sürdürülüyor. Anabilim Kariyer Akademisi Koordinatörü Ceylan Adanal Kabaday o lu, Program boyunca klasik müzik donelerinin prati i yap lacak. Ses duyumu, ritmik duyum, melodik duyum gelifltirilecek. Barok, Klasik, Romantik ve Ça dafl dönem eserleri icra edecek ö renciler, deflifre bilgisini gelifltirecek dayan kl l n 1-2 y l ayn seviyede kalacak flekilde art rmay düflünüyoruz. Bunun için de araflt rmalara devam etmemiz, daha fazla deney yapmam z gerekiyor" diye konufltu. "Sponsor ya da flirket orta ar - yoruz" Ö renci Ceyhun Derinbo az, pilin prototipini de haz rlad klar n belirterek, flunlar kaydetti: "Bu konuda bir flirket kurduk. Projemiz için Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanl ndan 100 bin lira destek ald k. ve çald enstrüman hakk nda üst seviyede teknik bilgiye sahip olacak Dünyadaki müzik e itim standartlar n n belirlenmesinde otorite olarak kabul edilen ngiliz Kraliyet Akademisi nin s navlar na, yaklafl k 90 ülkede her y l 600 bini aflk n aday kat l yor. Performans ve teori olmak üzere iki ayr kategoride yürütülen s navlar, toplam sekiz aflamal yap l yor. Türk ö renciden dünyay sarsacak bulufl BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 KATAR (AA) F IFA 2022 Dünya Kupas 'na ev sahipli i yapacak Katar, turnuvan n haz rl klar na yönelik mali y l içerisinde yaklafl k 62 milyar dolar bütçe ay rd. Maliye Bakan Ali fierrif el-emadi, turnuvan n haz rl klar için mali y l içerisinde milyar Katar'dan dünya kupas için 62 milyar dolar riyal (61.98 milyar dolar) bütçe ayr lmas n n onayland n ve bu miktar n önceki y la göre yüzde 3.5 oran nda art fl gösterdi ini aç klad. Aç klamada, ayr lan bütçenin önemli bir k sm n n gelifltirilen projelerin uygulanmas ve tamamlanmas - na yönelik kullan laca, 24 milyar dolar n ise ana projelere ayr ld belirtildi. Ayr lan bütçeyle 2022 Dünya Kupas haz rl klar çerçevesinde oluflturulacak yeni statlar, metro a gibi ulafl m projelerine kaynak oluflturulacak. Katar' n, söz konusu flampiyona için bu y l 5 stat inflaat na bafllayaca geçen hafta bildirilmiflti. Enes Kanter'in double-double' yetmedi Konuk ekipte Richard Jefferson 17, Gordon Hayward 16 say yla mücadele etti. Bat Konferans 'n n son s ras nda bulunan Jazz, bu yenilgiyle üst üste 4. olmak üzere 51. ma lubiyetini ald. Bat Konferans 'n n ikinci s - ras nda yer alan ve bu sezon 54. maç n kazanan Oklahoma City Thunder'da ise Kevin Durant 31 say, 9 asist, 4 ribauntla tak m - n n galibiyetinde önemli rol oynad. Ev sahibi tak mda Russell Westbrook 19, Serge Ibaka 17 say üretti. PACERS, CAVALIERS'A BOYUN E D Do u Konferans 'n n lideri Indiana Pacers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'a ma lup oldu ve son 5 maçtaki 4. yenilgisini ald. Ev sahibi ekipte 6 oyuncu çift haneli say lara ulafl rken, Dion Waiters 19 say yla tak m n n en skorer ismiydi. Bu sezon 30. galibiyetini alan ve Do u'da play-off umudunu sürdüren Cavaliers'ta, Tristan Thompson 12 say, 16 ribauntla "double double" yapt. Luol Deng 15, Jarrett Jack ve Matthew Dellavedova da tak m na 11'er say l k katk sa lad. Sezonun 22. yenilgisini alan ve 52 galibiyeti bulunan Pacers'ta Paul George 15, David West 14 ve Lance Stephenson 11 say yla tak m nda çift haneli rakamlara ulaflan isimler oldu. NBA'e 8 maçla devam edilirken, 31 dakika sahada kalan Enes Kanter, "double double" yapt maçta tak m - n galibiyete tafl - yamad. Tak m - n n en skorer ismi olan genç oyuncu, mücadeleyi 18 say ve 12 ribauntla tamamlad. PORTLAND SAHASINDA MEMPHIS' DEV RD Portland Trail Blazers sahas nda Memphis Grizzlies'i yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti. Bu sezon 48. galibiyetine ulaflan ve Bat 'n n 5. s ras nda yer alan Trail Blazers'ta, LaMarcus Aldridge 28 say yla galibiyette kilit rol oynad. Ev sahibi ekipte Mo Williams 17, Wesley Matthews 15, Damian Lillard 13 say yla oynad. (AA) Fernandes rotas n Fenerbahçe'ye mi çevirdi? Dünya Artistik Jimnastik fiampiyonas 15 y l sonra Çin'de PEK N (CHA) D ünya Jimnastik Federasyonu 15 y l aradan sonra 2014 Dünya Artistik Jimnastik Dünya fiampiyonas 'n Çin'e verdi. Çin'in Nanning flehrinde 3-12 Ekim 2014 tarihlerinde yap lacak olan flampiyonay rekor say da seyircinin izleyece i iddia ediliyor. fiampiyonaya flu ana kadar 70 ülkeden 600'e yak n sporcunun kat laca n bildirdi i ve bu say n n artmas n n beklendi i belirtildi. STANBUL B efliktafl'la sözleflme yenilemeyen Manuel Fernandes'in önümüzdeki sene Fenerbahçe'ye transfer olaca iddia edildi. Fanatik'in haberine göre Kartal' n defterden sildi i Portekizli, rotas n Kad köy'e çevirdi. Befliktafl kulislerinde ise, Fernandes Fenerbahçe ile dirsek temas nda. Önümüzdeki sezon rakip olabiliriz ifadeleri kullan l yor. Kartal n son y llardaki en önemli y ld zlar ndan olan Manuel Fernandes, Befliktafl la köprüleri att ktan sonra ilk adresini Fenerbahçe olarak belirledi. Birkaç hafta önce, Fernandes e s cak bakm yorum aç klamas yapan Fikret Orman n, Portekizli nin planlar ndan haberdar olunca böylesi bir aç klama yapt ortaya ç kt. Befliktafl la sezon sonunda bitecek sözleflmesini yenilememek için direnen Portekizli nin, yurt d fl ndan gelen teklifleri cepte tuttu u ancak rotas n Samand ra ya çevirdi i konufluluyor. Eski kulübü Valencia ile bir baflka spanyol ekibi Malaga n n listesinde olan Fernandes in, iki kulübün de istedi i ücretleri teklif etmemesi nedeniyle Fenerbahçe yle yak nlaflt ifade ediliyor. Son 5 maçt r Befliktafl ta kadroya giremeyen 28 yafl ndaki oyuncu, kariyerinin en cazip kontrat na imza atmay hedefliyor. Bonservisi elinde olaca için eli güçlenen Fernandes in, Sar -Lacivertli ekipteki forma rekabetinde çok mücadele etmeyece i de bir gerçek. FENERBAHÇE SESS Z BEKLEY fite Raul Meireles le yollar n ay rmay planlayan ve orta sahada maliyeti düflük bir y ld zla yola devam etmeyi düflünen Fenerbahçe için de Manuel Fernandes ismi çok cazip görünüyor. Olas bir transferde Portekizli için bonservis bedeli ödemeyecek olan Sar - Lacivertliler, henüz resmi bir hamle yapmad. Ancak böylesi transferlerde birkaç saatlik görüflmenin bile yeterli oldu unu futbol kamuoyunda herkes biliyor. SPOR /15 Drogba futboluyla de il, haberleriyle zirvede STANBUL (CHA) S por Toto Süper Lig'de Mart ay nda yaz l bas nda ç kan spor haberleri içinde yine en çok Didier Drogba n n isminin yer ald belirlendi. Yap lan araflt rmada, sar -k rm z l tak - m n dünyaca ünlü golcü futbolcusu Drogba n n, geçti imiz ay boyunca toplam haberle birinci s rada yer ald tespit edildi. En çok konuflulan sporcular listesinde ikinci s rada Galatasaray n Hollandal oyuncusu Wesley Sneijder 964 haberle yer al rken, Befliktafl n Portekizli golcüsü Hugo Almeida da toplam 943 haberle üçüncü oldu. Galasatay n orta sahadaki dinamosu Felipe Melo 924 haberle dördüncü s ray al rken, Fenerbahçe nin golcü oyuncusu Moussa Sow da toplam 905 haberle beflinci oldu u saptand. EN ÇOK MANC N KONUfiULDU Geçti imiz ay yaz l bas nda ç kan spor haber ve köfle yaz lar içinde en çok ismi geçen teknik direktör s ralamas n n zirvesinde Galatasaray n talyan Teknik Direktörü Roberto Mancini nin ad n n yer ald ortaya ç kt. Interpress in ulusal, bölgesel ve yerel iki bine yak n gazete ve dergiyi kapsayan incelemesinde, talyan Teknik adam Mancini, toplam haberle Mart ay nda spor sayfalar nda gündeme damga vurdu. Ayn araflt rmada bu sezon Befliktafl n bafl nda göreve bafllayan Slaven Bilic haberle ikinci olurken, Trabzonspor da Mustafa Raflit Akçay dan boflalan teknik direktörlük koltu una getirilen Hami Mand ral isminin geçti i haberle üçüncü s ray ald tespit edildi. Ayn araflt rmada Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal yay nlanan haberle dördüncü olurken, Bursaspor un bafl ndan ayr lan Alman Christoph Daum un da toplam 646 haberle beflinci s ray ald belirlendi.

16 1 N SAN 2014 Sal YIL:40 SAYI: Ankara n n tarihi dokusunu da yans tan görüntüsüyle befl mahalle kona- Keçiörenlilerin hizmetine girdi. Keçiörenliler mahallelerindeki dü- ünler, niflanlar, cenazeler, asker u urlamalar, sohbet ve buluflmalar için yepyeni mekanlara kavufltu. ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Mahalle konaklar yeni buluflma noktas H er mahalleye bir konak slogan yla harekete geçen Keçiören Belediyesi, flu ana kadar Esertepe, Ufuktepe, Yayla, Atapark Mahalle Konaklar ile Etlik Caddesi üzerindeki Ankara Kona n n yap m n tamamlad. Mahalle konaklar, mahalle kültürünü ayakta tutmay, insanlar flehir yaln zl na mahkum etmeden birbirlerinin ac s na ve sevincine ortak olmalar n sa lamay amaçl yor. Sevinçlerin paylafl ld kça art p, ac lar n paylafl ld kça azald düflüncesinden yola ç kan Keçiören Belediyesi, mahalle konaklar n, insanlar n ac lar n da sevinçlerini de tek bafl na yaflamalar n engelleyen mekanlar haline getirmeyi hedefliyor. Genellikle iki katl olarak projelendirilen konaklar, çok say da aktivite odas, kafeteryalar ve en önemlisi toplant salonlar ndan olufluyor. Tarihi dokuya önem verilerek projelendirilen mahalle konaklar, halk n tüm kesimine hizmet verecek biçimde tasarland. Konaklar n içinde KEÇMEK, KEDEM, KA- DEM dersliklerinin yan s - ra, mahalle sakinlerinin dü ün ve cenazelerinde hizmet verecek salon bulunuyor. Ayr ca mahalle konaklar n n çevresi de bu dokuya uygun tasarlanarak mahalleye ayr bir nefes ald r lmas planland. Konaklardaki aktivitelere engelli vatandafllar n da rahatl kla kat labilmeleri için engelli girifli, asansörü ve WC leri de yer al yor. Keçiören Belediyesi olarak hiçbir ayr m gözetmeden her bölgeye, her mahalleye eflit hizmet götürmeyi kendilerine fliar edindiklerini belirten Mustafa Ak, Hizmetlerimizin oda- nda insan vard r. Çünkü biz yarat lan yaratandan ötürü seviyoruz ve ona hizmet vermeyi kendimize en büyük görev say yoruz. Bunun gere i olarak da Keçiörenlilerin sorunlar na bigane kalmadan, yabanc kalmadan, onlar n dertlerini kendi dertlerimiz gibi görüyoruz Keçiören de belediye hizmetlerinin daha çok merkezde topland na iflaret eden Baflkan Ak, hizmetleri çevreye yaymak için çal flt klar n da sözlerine ekledi. Mamak fiehir Stad sporcular n hizmetinde M amak Belediyesi taraf ndan hizmete aç lan Mamak fiehir Stad ilçede yap lan spor organizasyonlar na ev sahipli i yapmaya bafllad. Mamak lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan düzenlenen Y ld z Erkekler Futbol fienli i nin karfl - laflmalar Mamak fiehir Stad nda yap l yor. Mamak ta bulunan 17 ortaokulun kat ld flenli in maçlar 19 Mart ta bafllad. Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül: Ciddi manada eksikli i hissedilen spor yat r mlar n tamamlayarak vatandafllar m z n, Mamakl ö rencilerimizin hizmetine sunduk. Mamak ta daha önce böyle yat r mlar bulunmuyordu. Okullar m z yapacaklar spor organizasyonlar n ya yeterli tesis olmad için yapm yordu yada çok zorlanarak bu organizasyonlar yapabiliyordu. fiimdi tüm Mamak a hizmet eden bu tesislerin bofl kalmad n ; her gün ayr bir organizasyonun gerçeklefltirildi ini görmek bizleri mutlu ediyor. Amac m z Türkiye ye mal olmufl ve milli tak mlarda görev alabilecek her daldan baflar l sporcular Mamak ta yetifltirmek. Y ld z Erkekler Futbol fienli i çerçevesinde karfl laflma yapan bütün sporcu gençlerimize baflar lar diliyorum 9 Nisan a kadar devam edecek futbol flenli inde y ld z futbolcular da tak m hocalar da fiehir Stad ndan son derece memnun. Tesis olarak Baflkent in ilk Star 2 belgeli stad nda karfl laflma yapmaktan son derece mutlu olduklar n dile getiren minik sporcular ve hocalar Akgül e spor yat r mlar ndan dolay teflekkür etti. Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı