2011 e girerken Türkiye gerçeği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 e girerken Türkiye gerçeği"

Transkript

1

2 başyazı 2011 e girerken Türkiye gerçeği Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan dönemde sorunlara baktığımız zaman,ülkemizin bazı alanlarda mesafe kat etmiş olmakla birlikte önemli ölçüde ağırlaşan sorunlarının hala çözüm beklediğini belirtmek gerekir. Bu sorunların ülkenin potansiyeliyle sahip olduğu emek gücü, birikmiş sermayesi ve kazandığı tecrübe ile çözülebileceğini düşünmek bir iyimserlik tutumundan çok gerçeği yansıtan bir bakış açısıdır. 2 şeker-iş dergisi ocak 2011 İsa GÖK Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı

3 Türkiye ekonomik ve sosyal sorunlar açısından olduğu kadar siyasal ve uluslararası sorunlar bakımından da bir yılı geride bıraktı. Geride kalan döneme baktığımız zaman, ülkemizin bazı alanlarda mesafe kat etmiş olmakla birlikte önemli ölçüde ağırlaşan sorunlarının hala çözüm beklediğini belirtmek gerekir. Bu sorunların ülkenin potansiyeliyle sahip olduğu emek gücü, birikmiş sermayesi ve kazandığı tecrübe ile çözülebileceğini düşünmek bir iyimserlik tutumundan çok gerçeği yansıtan bir bakış açısıdır. Ülkemizin imkânlarının artık geçmişle mukayese edilemeyecek düzeyde arttığını görmek durumundayız. Bunları analiz etmeye çalışırsak, öncelikle şunu görmemiz gerekir; birincisi ülkemiz hızla bir bölgesel güç olma yoluna girmiştir,1990 lardan sonra Sovyetler Birliği nin çöküşüyle ortaya çıkan yeni uluslararası ortam, bölge ülkelerinin bütün ikili ilişkilerini değiştirici etkiler yapmıştır. Bir anlamda soğuk savaş dünyasının kalıpları kırılırken bölge ülkeleri hem hareket serbestîsi elde etmişler, hem de soğuk savaşın maliyetini düşürecek imkânlara kavuşmuşlardır. Hemen söyleyelim, bu imkânlardan yeterince yararlanıldığını iddia etmek doğru gözükmemektedir. Mesela; bölge ülkelerinin askeri harcamalarının azaltılıp, kaynakların daha çok kalkınmaya yönlendirilmesi gerekli olduğu halde, bu konuda yeterli adımlar atılamamıştır.kısaca ifade etmek gerekirse, bölgemizdeki siyasi yapıların konjonktür değişmiş olmasına rağmen bunu algılayamamış olmasına bağlayabileceğimiz gibi,aynı zamanda bu yapıların konjonktürün bir parçası haline gelmiş olmasıyla açıklamak da mümkündür. İkincisi, bu süreçte olumsuz şartlar olduğu halde, Türkiye açısından pozitif sayılabilecek önemli gelişmeler bulunmaktadır.bunlar içinde Türk Dünyası diye ifade edilen bağımsız devletlerin ortaya çıkması,ortadoğu da soğuk savaş gerilimiyle içine kapanmış ülkelerin nispi olarak dışa açılmaları önemli fırsatlar sayılmalıdır.türkiye nin bu coğrafyayla yeniden ilişkilerini tanımlamaya başlaması esas itibarıyla dünyadaki değişmenin bir parçası olarak görülmelidir.bu imkanı ülkemiz açısından bir fırsata dönüştüren esas faktör, Türkiye nin bu coğrafyanın en büyük devlet tecrübesine sahip olan siyasi geleneğidir.bu gelenek içinde büyük bir imparatorluğun mirasçısı olmakla birlikte bölge ülkeleriyle mukayese edilmeyecek düzeyde sahip olduğu demokrasi tecrübesinin önemi büyüktür.bu değerlere ülkemizin modernleşme sürecinde ortaya koyduğu başarıları da eklediğimiz zaman tablo daha iyi anlaşılır hale gelecektir. Üçüncüsü, Dünyada yaşanan büyük değişim dalgasının yönüyle ilgilidir. Aslında 1980 li yıllarda ortaya çıkan bu dalga giderek yükselmekte ve batı merkezli bir ilişkiler sisteminden doğuya doğru bir kayma göstermektedir. Önceleri Asya Kaplanları diye bilinen ülkelerle başlayan ekonomik atılımın zaman içerinde bütün Asya yı saran daha geniş bir hareketin parçası olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün dünyada yaşanan olayı, bir sistem değişimi olarak tanımlayanlar bulunmaktadır. Türkiye açısından bu süreç çok önemli bir açılım imkânı getirmektedir. Türkiye doğu ve batı arasındaki ilişkileri sürdürebilen, her iki dünyaya da sunacağı imkânları olan bir konumda yer almaktadır. başyazı İmkanlar ve sorunlar Ortaya çıkan imkanların bütünüyle bir toplum açısından kullanılıp kullanılamayacağı meselesi birçok şarta bağlıdır. Bu şartların başında, o toplumun ortaya çıkan değişim sürecini yönetebilecek siyasi kadrolara,ekonomik elitlere kısaca seçkin bir yönetici elite sahip olup olmaması gelmektedir.eğer ülke bu kadrolara sahipse o zaman sorun,bu kadroları demokratik bir sistem içerisinde fonksiyonlarını yerine getirmelerine dönüşecektir. Türkiye de siyasal sistemin demokratikleşme sorunlarıyla karşı karşıya bulunması, devlet içerisinde bulunan kurumlarla sivil toplum arasındaki ilişkilerin bir dengeye kavuşmada sorunlar yaşaması, içinde yaşanılan konjonktürün iyi değerlendirilememiş olmasının en önemli sebepleri arasındadır. 3

4 başyazı Türkiye nin demokratikleşme meselesini daha çok demokrasiye inanmayan hatta demokrasi düşmanı bazı örgütlerin talepleriyle karıştırmamak lazım. Bilhassa son yirmi yıldır ülkemizi karşı karşıya bulunduğu terör sorunu demokratikleşme sürecinin önündeki en önemli engel olduğunu unutmamak gerekir. Terörü sadece yaratığı şiddetle döktüğü kanla, verdiği tahribatla ölçmek ve değerlendirmek eksik olacaktır. Bunun için terörün, esas olarak ülkenin siyasal yapısında dengesizliklere yol açtığını, siyasal bütünleşmeyi engelleyen bireysel hak ve özgürlüklerden, siyasal hak ve özgürlüklere kadar bir çok alanda özgürlüklerin kullanılmasına mani olan bir etki yarattığını asla gözden kaçırmamak gerekir. Bütün bunlara terörle mücadele ortamının yarattığı gerilimleri, negatif tutumları, kardeşlik duygularını zedeleyen tavırları eklediğimizde tablonun toplumsal bakımdan bir travma yarattığını görebiliriz. Bu noktada terörle mücadelenin oluşturduğu şiddet kültürünü siyasi olarak militarizmi beslediğini de hatırlatmak isterim. Bahsedilen bütün bu hususlar Türkiye nin demokratikleşmesinin önündeki engelleri oluşturmakla kalmaz aynı zamanda ülkenin bütünlüğüne zarar vermeye yönelik hareketlerin yaratabileceği sonuçların ne kadar tahripkâr olduğunu da gösterir. Ülkemizin güneydoğu bölgesinde yoğunlaşan terör hareketinin son zamanlarda giderek bir siyasi yapılanmaya yöneldiği ve hem milli devlet yapısına hem de ülkenin bütünlüğüne yönelik taleplere dönüştüğü görülmektedir. Ülkemiz tüm bu olumsuz gelişmelere demokrasisini güçlendirerek cevap vermelidir. Terör örgütlerinin ve terörden beslenen siyasal hareketlerin en fazla korktukları şey,onlarla yapılacak mücadelenin özgürlükleri genişleterek demokrasi içerisinde gerçekleştirilmesidir.unutulmamalıdır ki, özgürlükler ayrılıkçı taleplere adres oluşturan bölge halkının ülkeyle daha fazla entegre olmasına imkan hazırlayacak,demokrasi o insanların etnik kimliklerinin üstünde birey ve yurttaş olarak daha fazla yaşamalarına imkan verecektir. Türkiye nin etnik ayrışmadan bütünleşmeye yönelmesi özgürlük demokrasi ve kalkınma sarmalının kurulması ve güçlendirilmesiyle mümkündür. Sosyal sorunlar Türkiye nin uluslararası sistemde yaşanan değişmeler, siyasal süreçlerinde yaşanan sorunların yanı sıra, sosyal sorunlarının bütün imkanlara rağmen arttığı görülmektedir. Bu konuda üzerinde durmak istediğimiz meselelerin başında işsizlik gelmektedir.türkiye hızla değişim yaşarken ortaya çıkan işgücüne katılma eğiliminin gerisinde kalan istihdam yaratma çelişkisiyle kaşı karşıyadır.tarım çözülürken kentlerde yoğunlaşan işgücünün meydana getirdiği kentli işsizlik çözülemediği, kronik hale dönüştüğü durumlarda tam anlamıyla bir toplumsal felaketin kaynağı olabilir. İşsizliğin yarattığı sorunların ne kadar tahripkar olduğunu görmek için şu hususlara dikkat çekmek isterim; İşsiz insan öncelikle toplumla fonksiyonel olarak bağ kurma yeteneğini kaybetmeye başlayan insandır. Bu bağların zayıflaması ve kaybolması insanların sadece kişilik sorunları yaşamasına yol açmaz,toplumun güven duygusunu üretmesini de zedeler. İkinci önemli nokta, işsizliğin aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisidir.işsiz insanlar sadece kendileri için değil aileleri içinde katkı yapma gücünü kaybeden dolayısıyla ailenin devamlılığına katkısı zayıflayan insanlardır. Üçüncü nokta, toplumsal açıdan işsiz bir meslek, bir beceri veya sadece bir emek potansiyelinin kullanılamaması heba edilmesi anlamına gelir. Yaşadığımız kriz sürecinde Türkiye deki işsizlik oranları resmi rakamlarda yüzde 15 in üzerine kadar tırmanmıştır. Yılsonu itibarıyla bu oranın yüzde 11 civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

5 Bütün bu oranlara ve resmi verilere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Tahmin edilen işsizlik seviyesi çok daha yukarılardadır. Bilindiği gibi, ülkemizde kayıt dışılık her alanda olduğu gibi işsizlik meselesinde de yaygındır. İnsanların büyük bir kısmı iş bulma ümidi taşımadığı için resmi kurumlara müracaat etmemekte dolayısıyla rakamlar içerisinde yer almamaktadırlar. Ülkemizdeki işsizlik sorununun bir boyutu işgücüne yeni katılanlarla ilgili olduğu halde diğer bir boyutu da işlerini kaybetmiş olanlarla ilgilidir. Sadece ekonomik kriz sürecinde yaklaşık 400 bin kişinin belli sürelerle veya süresiz olarak işini kaybettiğini hatırlatırsak bu boyutunun önemini daha iyi görebiliriz. Bir işte çalıştığı halde işini kaybedenler içinde özelleştirme dolayısıyla işinden olan işçilerin ayrı bir yeri vardır. Ülkemizde özelleştirme politikaları kamu kaynaklarının bir rant yağmasına dönüştürüldüğü için çalışanlar üzerinde bu uygulamaların ağır bir toplumsal maliyet yarattığını görmek gerekir. Biz şeker sanayinde bunu en ağır şartlarıyla yaşamış şeker işçileri bu konuda büyük mağduriyete uğramışlardır. Sektörümüzde uygulanan ve hale ısrarla devam ettirilmek istenen özelleştirme siyasetinin sadece işsizlik yaratmadığını aynı zamanda ülkemize katma değer kaybettirdiğini hepimiz biliyoruz. Ülkemizin işsizlikten sonra en önemli diğer sosyal sorunu, yoksulluktur. Bir kamu kuruluşu olan TÜİK in yaptığı son araştırma verilerine göre, yurdumuz insanlarının yüzde i yoksulluk şartlarında yaşamaktadır. Yoksulluk sınırının 825TL gibi oldukça düşük tutulduğu dikkate alındığında dahi neredeyse ülkemizde yaşayan her beş kişiden birinin yoksul olduğu bir toplumsal durumla karşı karşıyayız demektir. Yoksulların sayısı 12 milyon 751bin iken, 339 bin kişinin ise açlık çektiği görülmektedir. Artan yoksulluğun yanı sıra tarım politikasında yapılan yanlışlar ile tarım alanları her geçen gün daralmaktadır. Nişasta Bazlı Şeker kotasının her yıl yüzde 50 oranında artırılması pancar şekeri üretimi üzerinde 120 bin tonluk daralmaya neden olmaktadır. Bu durum 210 bin dekar alanda pancar tarımı yapılamaması ve 300 bin ton besi hammaddesi olan küspenin ve 50 bin ton melasın yok olması demektir. Yaşanan daralma ile tarımsal istihdamda ise yaklaşık 20 bin tarım işçisi işsiz kalmakta ve milli ekonomide yaklaşık 300 milyon TL kayıp oluşmaktadır. Yaşanan bu tablo, bugün alınmak istenen önlemler teşvik paketleri ve artı istihdam sağlama politikaları ile çelişmektedir. Diğer yandan AB ye uyum aşamasında olan ülkemiz açısından AB reform sürecine bağlı olarak Şeker Rejimi Reformu gereği, yıllarına kadar 21 olan şeker üreticisi ülke sayısının kademeli olarak 6 ya düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda, çok yüksek bir şeker üretim potansiyeline sahip olan Türkiye; şeker pancarı tarımı ve endüstrisini en azından 2015 yılına kadar korumalı, desteklemeli ve geliştirmelidir. AB müzakereleri sürecinde tarım politikası gündeme alınarak ülkemizin pancar şekeri sektörü varlığının sürdürülmesi garanti altına alınmalıdır. Bu olanaklar sağlandığında Türkiye nin pancardan şeker üretiminde dünyanın yıldız ülkesi konumuna gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Şeker işçisinin her türlü fedakarlığa hazır olduğu bilinerek, sektörün pancar üreticisi, şeker işçisi ve devletin de içinde bulunduğu yeni bir modelin yaşaması sağlanmalıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz imkânlarla, konjonktürün getirdikleri ile dünyanın içinde bulunduğu değişim dalgalarıyla yaşadığımız sosyal gerçeklik arasındaki çarpıklık açıkça ortadadır. Bu çelişki ülkemizin sorunları ve imkânları dengeli bir şekilde yönetemediğinin ya da bu konularda en azından yetersizliklerin yaşandığını göstermektedir. Biz sendikacılar, işçi hareketinin temsilcileri başta TÜRK-İŞ ve diğer konfederasyonlar, onlara bağlı sendikalar bu gerçeği dikkate alan bir strateji takip etmediğimizde sadece biz kaybetmeyiz, işçiler kaybetmez aynı zamanda Türkiye kaybeder gerçeğini asla unutmayalım. başyazı

6 içindekiler ŞEKER-İŞ SENDİKASI ADINA İMTİYAZ SAHİBİ İsa GÖK Genel Başkan Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Basri GÜZEL gündem 14 > Şeker-İş Şube İdari ve Mali Sekreterler Toplantısı KKTC de... özel haber 17 > GDO lar Kıyamet Habercisi mi? gündem 20 > İsa Gök Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Artırılacak gündem 21 > TÜRK-İŞ Başkanı Mustafa Kumlu Türkiye Değişimde Önemli... Editör Önsel ÜNAL Yönetim Yeri Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi Karanfil Sk. No: 59 Bakanlıklar/ANKARA Tel: Faks: Organizasyon ve Hazırlık Aren Tanıtım Hizmetleri Tic.Ltd. Şti. Dr. Mediha Eldem Sok. 38/15 Kızılay / ANKARA Tel: (0.312) Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Ağaç İşleri Sitesi 21. Cad. 598 Sk. No: 20 Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: Baskı Tarihi: Yayın Türü: Yaygın süreli Ücretsiz Dağıtılmaktadır. (3 aylık dergi) Şeker-İş Dergisi Basın Meslek İlkelerine Uyar gündem Şeker-İş Şube Başkanları 10 > KKTC de Toplandı haber İsa Gök GDO lu Patates Şeker Pancarına Alternatif Olamaz < 22 gündem İsa Gök Küreselleşme Gelir Dağılımını Daha da Adaletsizleştirdi < 24 araştırma haber Çiftçi Arazisi İpotekle Yabancıların Eline Geçiyor < 25 nostalji İlk Toplu-İş Sözleşmemizde Üyelerimize Sağlanan İlginç İmkanlar < 26 nostaljik anı M. Sadık Şide den Bir Anı < 27 geçim Asgari Ücret Yüzleri Güldürmedi < 28

7 haber İsa Gök Sektör Üzerinde 36 > Oynanan Oyunları Bozmalıyız nostaljik araştırma Aralık 1985 de 59 Bin Lira Olan Gıda Harcamaları Tutarı Yüzde... < 30 nostalji Eski Devlet Büyüklerinin Şeker Fabrikaları Hakkındaki Duyguları < 34 gündem Türk Ekonomisine EMAF Dopingi < 37 köşe Verimlilik Kavramına Bakış < 42 basından dipnotlar < 46 içindekiler özel haber İklim Savaşları Gerçek mi Oluyor? < > haber İsa Gök NBŞ Kotasının Artması Milli Ekonomiye Zarar Verir haber 50 > 2010 un Ardındaki Çalışma Hayatı haber 54 > Bu Şeker Katma Değer > şubelerden 58 > gündem 60 > Şeker-İş Pakistan ı Unutmadı... sağlık 62 > Sporculara Pancar Suyu Takviyesi şubelerimizin Yeni Başkanları 44 > Gündem İsa Gök Çocuklarınızı NBŞ li Ürünlerden Uzak Tutun

8 dünyadan kısa kısa kısa Çayın Şaşırtan Performansı Euromonitor un global çay pazarıyla ilgili raporu, geçen yıl içecek ürünlerinde çayın en iyi performans gösteren kategorilerden biri olduğunu gösterdi. Doğu Avrupa ise geçen yıl çay satışlarının en fazla olduğu bölge oldu arasında çay satışları yüzde 15,1 yıllık bileşik büyüme oranı ile 4 milyar Euro ya yükseldi. Batı Avrupa pazarındaysa yüzde 2 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2004 ten itibaren durgun bir seyir izleyerek 2009 da 4,25 milyar Euro ya ulaşan pazarın birkaç yıl içinde Doğu Avrupa pazarının gerisinde kalacağı tahmin ediliyor. Euromonitor un global büyüme beklentilerine göre 2014 e kadar son beş yılda görülen büyümeden daha düşük bir büyüme olacağı tahmin ediliyor yılları arasında 14 milyar 630 milyon Euro dan 19,75 milyar Euro ya yükselen dünya çay satışlarının 2014 e kadar da 22,1 milyar Euro ya ulaşması bekleniyor. Euromonitor un çay sektöründe gelecekteki büyümeyi etkileyecek trendler arasında markalaşma, sağlık ve sağlıklı beslenmenin olacağını vurguladığı raporunda, Unilever in Lipton markasının global olarak en büyük marka olduğu da belirtildi. Sağlık Beyanlarında İbre 2012 yi Gösteriyor AB deki gıda ürünleriyle ilgili sağlık beyanlarının onaylanması en az iki yıl gecikecek. Avrupa Komisyonu bitkisel bileşenlerle ilgili olanlar dışındaki tüm sağlık beyanlarının onaylanması için resmi tarih olarak Haziran 2011 i vermişti. 27 Eylül de yayınlanan Avrupa Komisyonu bildirisinde Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu nun (EFSA) değerlendirmelerini 2011 yılı sonunda tamamlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Komisyonun gıda sağlık beyanlarıyla ilgili EFSA nın önerilerini kabul ya da reddedeceği son onayların 2012 de verilmesi bekleniyor. Komisyonun bildirisinde, gecikmenin in üzerinde çok sayıda başvuru olmasından ve gıda üreticilerinin başvurularda gecikmelerinden kaynaklandığı belirtildi. 8 şeker-iş dergisi ocak 2011

9 Milenyum Hedef leri İçin Olası Bir Strateji Bilim adamları, zenginleştirilmiş sütün çocuklardaki ölüm, hastalık ve beslenme yetersizliğinin azaltılmasını hedefleyen Milenyum Gelişim Hedeflerinin başarılması için olası bir strateji sağlayabileceğini açıkladılar. ABD Johns Hopkins Üniversitesi ve Hindistan Annamalai Üniversitesinden bilim adamlarının zenginleştirilmiş süt ürünlerinin olası sağlık etkilerini değerlendirmeye aldıkları ve Hindistan New Delhi nin varoşlarında yürüttükleri Fonterra destekli araştırmaya göre, özellikle çinko ve demir gibi mikro besin ögeleri ile zenginleştirilmiş sütün, küçük çocuklardaki beslenme eksikliklerini azaltmak için etkili bir araç olabileceği öne sürüldü. Yaşları 1 ile 4 arasında değişen 633 çocuk arasında gerçekleştirilen çalışmada, zenginleştirilmiş ve kontrol örneği olan zenginleştirilmemiş süt içen iki grup oluşturuldu. Zenginleştirilmiş süt çinko, demir, selenyum, bakır, A vitamini ve C vitamini içeriyor. Çocuklara bir yıllık süre boyunca günde 3 porsiyon süt verildi ve sağlık parametrelerindeki ilerleme ölçüldü. Kontrol grubundakiler ile karşılaştırıldığında, zenginleştirilmiş süt ile beslenen çocuklarda belirgin bir kilo artışı ve boy uzaması tespit edildi. Aynı zamanda ortalama hemoglobin ve serum ferritin seviyelerinde de gelişme görüldü. Ve son olarak zenginleştirilmiş süt ile beslenen gruptaki çocuklarda demir eksikliği anemisi riski yüzde 88 azaldı. Mısır Şuruplu Şekerlere Dikkat ABD ve AB de kotaları kısıtlanan mısır şuruplu şekerlerin pankreas kanserine neden olduğu iddia edildi. Vatan gazetesinin haberine göre, AB ve ABD de kotaları kısıtlanan nişasta bazlı şekerlerin (mısır şurubu) pankreas kanserine neden olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. İstanbul Üniversitesi nden onkolog Yavuz Dizdar, bu konuda hazırladığı raporu Sağlık Bakanlığı na gönderdi. Gazozdan bisküviye, çikolatadan keke tatlı her yiyecekte mısır şurubu kullanılıyor. Raporda şekerleme, bisküvi ve çikolatalar ile pek çok gıda ürünlerinde kullanılan nişasta bazlı şekerlerin(nbş)(mısır şurubu) kansere davetiye çıkardığı vurgulanıyor ve bu ürünlerin kullanılmaması konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Halk sağlığını tehdit eden tatlandırıcıların, yetişen yeni neslin geleceğini tehlikeye attığını kaydeden Dizdar, dünyada, sağlığa zararlı gerekçesiyle yasaklanan tatlandırıcıların, her yıl yüzde 50 oranında kota artışıyla Türkiye ye sokulduğu ifade ediliyor. dünyadan kısa kısa kısa 9

10 gündem Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: Tek tip özelleştirme Türkiye şartlarına göre değil Şeker-İş Şube Başkanları KKTC de Toplandı... Gök, 1980 li yıllardan itibaren, dünya genelinde başlatılan özelleştirme uygulamalarının, her ülkeye uygulanabilecek tek tip özelleştirme yöntemi olmadığını söyledi. Şeker-İş Şube Başkanları, Başkanlar Kurulu toplantısında biraraya geldi Aralık 2010 tarihleri arasında Yavru Vatan Kıbrıs Mercure Otel de gerçekleştirilen ve Başkanlığını Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ün yaptığı toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Başkanları katıldı. Şeker sektörünün özelleştirilmesi sürecinde Şeker-İş in uyguladığı strateji ve üstlendiği sorumluluk konusu çerçevesinde Genel Başkanımız İsa Gök, ülke gündemine ilişkin sorunlar ve şeker sektörü konusunda şube başkanlarına bilgi verdi li yıllardan itibaren, dünya genelinde başlatılan özelleştirme uygulamalarının, her ülkeye uygulanabilecek tek tip özelleştirme yöntemi olmadığını iddia eden Gök, toplantı öncesi yaptığı konuşmasında kısa dönemde, bütçe açıklarını kapatmak için, devlete gelir sağlamayı hedefleyen, öncelikleri doğru belirlenmemiş bir şekilde özelleştirme yapılmasının, ekonomiye yarardan çok, zarar getireceğini söyledi. Uluslararası güç merkezlerinin terörü bir dış politika aracı olarak görüp, bölgesel ya da küresel çıkarlarını gerçekleştirmek ve hegemonya oluşturmak için kullandığını kaydeden Gök, Türkiye de bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışan, milletimizin zenginliği olan farklılıklarımızı bir ayrıştırma gerekçesi olarak gösterip milletimizi bölüp, kardeş kanı dökülmesine sebep olan terör örgütüne karşı dün olduğu gibi bugün de sendikamızın tavrı nettir diye konuştu. Gök, Türkiye nin meselelerini toplumsal, siyasal ve ekonomik meseleler olarak üç grupta topladı. Türkiye nin siyasi sorunlarının başında demokrasi meselesinin geldiğini ifade eden Gök, Bunun gerçekleşebilmesi için her şeyden önce devletin içinde yer alan bütün kurumların milletin iradesi ile şekillenen milli egemenlik fikrine saygı göstermeleri esası gereklidir. Bu kurumlar içerisinde ordunun, yargının kendi fonksiyonları ve görev alanları ile ilgili anayasal ve yasal ilkelere, demokrasinin ruhuna bağlı kalarak görevini yapmaları bir zorunluluktur. Bu konuda Türkiye nin yaşadığı sorunlar, 12 Eylül den bu yana ortaya çıkan çarpık ilişkilerin düzeltilmesi, askeri müdahale ve ara rejim baskılarını yaratan tortuların temizlenmesi, milletimizin geleceği ve demokrasimiz açısından önemli bir gelişme sayılmalıdır diye konuştu. 10 şeker-iş dergisi ocak 2011

11 Türkiye nin yaşadığı sorunlar, 12 Eylül den bu yana ortaya çıkan çarpık ilişkilerin düzeltilmesi, askeri müdahale ve ara rejim baskılarını yaratan tortuların temizlenmesi, milletimizin geleceği ve demokrasimiz açısından önemli bir gelişme sayılmalıdır Cari açık halen ülke ekonomisinin yumuşak karnı Sivil toplumun güçlenmesi ve gelişmesinin, devlet karşısında sosyal hak ve özgürlüklerin teminatını oluşturduğuna işaret eden Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, sivil toplumun gelişmesinin ancak örgütlenme hakkının kullanılması ile mümkün olacağını söyledi. Konuşmasında Türkiye nin ekonomik sorunlarına da değinen Gök, 2001 krizinden büyük bedeller ödeyerek çıkan Türkiye ekonomisinin dengesiz kurulmuş olan bankacılık ve finans kurumları ile mali piyasalar üzerinden krize yakalandığını hatırlattı. Gök, şunları söyledi: 2001 krizinden sonra bankalarla ilgili yapılan düzenlemeler disiplinli bir yapı yaratmış, 2008 krizinin Türkiye ekonomisinde derinleşmesi bu sebeple belli bir ölçüde engellenmiştir. Buna rağmen dışa dayalı büyüme ve cari açık sorunu ülke ekonomisinin zayıf karnı olarak halen mevcudiyetini korumaktadır. Bugün, yaşanan krizin bedelinin kimler tarafından ödendiği bütün çıplaklığıyla ortadadır. Sıcak para girişi ve ithalata dayalı büyüme, Türkiye nin üretim yapısını değiştirmeden ekonomik faaliyetleri genişleterek krizlere açık bir yapıyı sürdürmesine yol açmaktadır. Rakamlara kısaca baktığımız zaman bu politikaların yarattığı tabloyu daha net görebiliriz yılında 129 milyar dolar olan Türkiye nin dış borcunun, 2009 yılının sonunda 273 milyar dolar seviyesine gelmiş olması oldukça düşündürücüdür. Yine 2003 yılında 8 milyar dolar olan cari açığın 2008 yılı sonunda 50 milyar dolara yaklaşması yanlışların sürdürülemez bir noktaya geldiğini göstermektedir. Türkiye nin ekonomik büyümesinin istihdam yaratmayan bir büyüme olduğunu, bunun da ithalata dayanan politika ile ilgisi bulunduğun altını çizen Gök, 2009 Ocak ayında yüzde 15.5 olan işsizlik oranının aynı yılın Şubat ayında yüzde 16.1 e kadar ulaştığını vurguladı Ocak ayında bu oranın yüzde 14.5 olmasının Türkiye nin en büyük sorunun halen işsizlik olduğu görüşünü savunan Gök, bugün gelinen noktada işsizliğin halen yüzde 13 civarında olmasının da sorunun önemini koruduğunu gösterdiğini yineledi. Sosyal politikaların bir diğer probleminin, yoksulluk ve gelir dağılımı ile ilgili olduğuna dikkat çeken Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, uygulanan asgari ücret politikasının ülkemizin yoksulluk şartlarını belirleyen bir uygulama olduğunu ifade etti. Gök konuşmasına şöyle devam etti: Asgari ücretle çalışan insanların açlık sınırının altında yaşadığı Türk-İş in yaptığı araştırmalarla yıllardır gündem 11

12 gündem belgelenmiş bulunmaktadır. Şimdi TÜİK in yaptığı araştırmalar da bu konuda Türk-İş i doğrulayacak noktaya gelmiştir. Kısaca şunu söyleyebilirim ki, Türkiye nin yaklaşık 700 milyar doları aşan milli gelirinin yüzde 45 ini nüfusun en zengin yüzde 20 lik aile grubu kontrol ederken, en yoksul yüzde 20 lik grup ise bu milli gelirden yüzde 6 civarında pay alanlardır. Asgari ücret uygulaması, sosyal harcamalar ve vergi politikaları devletin gelir dağılımına müdahale etme konusundaki en önemli araçlarıdır. Fakat bunlar gelir dağılımını düzeltmek için değil daha çok bu bozuk yapıyı sürdürmek için kullanılmaktadır. Şekerpancarının GSYH ya 2 milyar dolar katkısı var Türkiye de uygulanan geleneksel tarım politikalarının dünya ile karşılaştırıldığında, yetersiz ve eksik kaldığının altını çizen Gök, günümüzde ihracatın, tarım ürünlerinden daha çok sanayi ürünleriyle yapılmakta olduğuna değindi. Şekerpancarının sağladığı sosyal ve ekonomik katma değerle stratejik bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Gök, tarımsal hammadde ve sanayide kullanılan şeker pancarından şeker üretimi ile ülkemiz Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya yaklaşık 2 milyar dolar civarında katma değer ve istihdam sağlandığını iddia etti. Yan sektörlerin gelişmesine önemli katkıları bulunan pancar şekeri üretimine yeterli ilginin gösterilmesi sağlanmalıdır. Devletimiz bu amaçla çiftçisine sahip çıkmalı, gerekli teşvik ve bilinçlendirmeyi sağlayabilmelidir diye konuşan Gök, 1980 li yıllardan itibaren, dünya genelinde başlatılan özelleştirme uygulamalarının, her ülkeye uygulanabilecek tek tip özelleştirme yöntemi olmadığını, söyledi. Gök konuşmasına şöyle devam etti: Kısa dönemde, bütçe açıklarını kapatmak için, devlete gelir sağlamayı hedefleyen, öncelikleri doğru belirlenmemiş bir şekilde özelleştirme yapılması, ekonomiye yarardan çok, zarar getirecektir. Nitekim, bu konular özelleştirmenin finansörlerinden olan Dünya Bankası uzmanlarınca hazırlanan ülke raporlarında da zaman zaman dile getirilen gerçeklerdir. Bildiğiniz üzere sendikamız Şeker-İş olarak, Türkşeker i 2000 yılında kapsama alan, bu ideali gerçekleştirmek için 2003 yılında yol haritası belirleyen ve günümüze kadar devam eden özelleştirme politikaları ile mücadele etmekteyiz. Genel Merkezimiz tarafından sendikamız görüş ve önerileri doğrultusunda tamamen bilimsel ve resmi verilere dayanan şeker sanayiinin mevcut durumunu, sorunlarını ve özelleştirmenin olası sonuçlarını aktaran pek çok rapor ve kitap hazırlanmıştır. Sektörümüzü yakından tanıyan siyasi iktidar ve muhalefete mensup milletvekillerimizin konuyla yakından ilgilenmeleri ve mücadeleye destek vermeleri sendikamızın gücüne güç katmıştır. Fabrikalarımızın bulunduğu illerimizde sektörümüzle ilişkili olarak pancar üreticileri, nakliyeciler, besiciler, yöre esnafı, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve akademik çevrelerle yaptığımız bilgilendirme görüşmeleri sonucunda özelleş- 12 şeker-iş dergisi ocak 2011

13 misyon kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması ve portföy B grubu için yine aynı tarihte verdiği ihale şartları belgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması kararları, bir kez daha haklılığımızı ortaya koymuştur. gündem Toplu İş Sözleşmesi Tasarı ve Teklif Paketi Hazırlığı Önümüzdeki dönemde Türk Şeker Fabrikaları ile Amasya, Kayseri, Konya Şeker Fabrikalarımız için 24. dönem, Kütahya Şeker fabrikamız için 4. dönem, Adapazarı Şeker Fabrikamız için yetki sorunu çözüldüğünde 1. dönem Toplu İş Sözleşmeleri bağıtlanacaktır. Bu Toplu İş Sözleşmelerimiz ile sektörümüzün devamını sağlayacak mücadelemiz de göz önünde bulundurularak üyelerimizin ücretleri ile geçici işçilerimizin çalışma sürelerinin daha iyi seviyelere yükseltilmesi hedeflenmektedir. Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili hazırlık çalışmaları sözleşmelerimize ilişkin anket formlarının hazırlanması ve şube başkanlıklarımıza gönderilmesi ile başlamıştır. Üyetirme konusunda geniş bir kamuoyu desteği sağlanmıştır. Bor, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikalarının ihale ilanı yayınlandığında, eğer bu fabrikalar satılırsa geriye kalan fabrikanın yaşama şansı yok, buralar kapanmak zorunda kalacaktır. demiştik. 28 Kasım 2006 tarihinde Bor, Ereğli, Ilgın Şeker Fabrikaları nın ihalesi süresiz olarak iptal edildi. Portföy A grubunu oluşturan Kars, Erciş, Ağrı, Muş ve Erzurum Şeker Fabrikalarımızın ihale ilanı yayınlandığında, gerek yazılarımızda, gerekse internet sitemizde bu fabrikaların üretim maliyetleri yüksek, buralar sosyal amaçlı kurulmuş fabrikalardır. Bunlara alıcı çıkmaz dedik. 27 Kasım 2008 son teklif verme tarihine kadar fabrikalara hiç teklif gelmemesi üzerine ihale iptal edildi. Ardından yine aynı inançla Portföy C grubu fabrikalarının 11 Eylül 2009 tarihinde ihale ilanının yayınlanmasının ardından kaleme aldığımız sayısız yazılarımızda, özelleştirme gerçeği raporumuzda, pancar tarımı ve şeker sanayi kitabımızda, Başbakan a açık mektup başlıklı tüm kamuoyunu ayağa kaldıran gazete ilanlarında değindiğimiz ve bu mücadelelerin yapı taşlarını oluşturan; ülkemizde pancardan şeker üretiminin devamlılığının sağlanması, şeker üretiminde dışa bağımlılığın önüne geçilmesi, ülkemizin pazar haline gelmemesi yönündeki belirlediğimiz ilkeler Danıştay 13.Dairesi nin 15 Aralık 2009 tarihinde portföy C gurubu için verdiği ihale ilanı ve şartnamesi ile 12 Ocak 2010 tarihinde ihaleyi sonuçlandıran ihale kolerimiz tarafından doldurulan talep formları, şube başkanlıklarımızca şube görüşü haline dönüştürülerek Genel Merkezimize yollanmıştır. Genel merkezimize yollanan şube görüşleri toplu iş sözleşmelerimizdeki maddeler üzerinde şubelerimizin ayrı ayrı tekliflerinin yer aldığı kitapçık haline getirilerek, Başkanlar Kuruluna sunulmuştur. 24. dönem toplu iş sözleşmelerimiz için işverenlerimize sunulacak Tasarı ve teklif Paketini hazırlamak üzere toplanan başkanlar kurulumuz, toplu iş sözleşmemizdeki maddeler üzerinde dönem içerisindeki taleplerimizi ve yeni tekliflerimizi tek tek tartışarak 24. dönem Tasarı ve teklif paketimizi hazır hale getirmiştir. 13

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum

Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Başkan dan Sosyal Devlet ve Sorumlu Toplum Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Sosyal politika, toplumdaki tüm bireylerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılması

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı

ÖZET [rftabi. İSTANBUL SANAYİ ODASı ÖZET [rftabi İSTANBUL SANAYİ ODASı Kongre Sponsorlan.örel'lik ~BORUSAN MANNESMANN il ){1I/d, Demiroren $ Oturum Sponsoru $ CEmoFSET iletişim Sponsorlan ( C~~ J ( 2;13 J ~M.Uliyel Destek Sponsorlan .. ISTANBUL.

Detaylı

TEKSTIL DEVLERI 1 YILDA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ TEKSTIL PUANLARI NEDEN DÜŞÜYOR? HAZIR GIYIMIN KÂRI DA VERGISI DE ARTTI SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN!

TEKSTIL DEVLERI 1 YILDA YÜZDE 27 BÜYÜDÜ TEKSTIL PUANLARI NEDEN DÜŞÜYOR? HAZIR GIYIMIN KÂRI DA VERGISI DE ARTTI SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN! TEKSTİL İŞVEREN TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII İŞVERENLERI SENDIKASI AYLIK DERGISI SAYI: 404 EYLÜL 2014 SÜMERBANK I BIR DE BIZDEN DINLEYIN! SEKTÖRÜMÜZ SOSYAL SORUMLULUKTA VITES YÜKSELTTI TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Kur riski nasıl yönetilmeli?

Kur riski nasıl yönetilmeli? TEKSTİL İŞVEREN Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi 104. Uluslararası Çalışma Konferansı Cenevre de toplandı SAYI: 413 TEMMUZ 2015 Eğitime adanmış bir hayat: Lütfi Paker UPK Başkanı

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI ISBN : 978-605-137-434-5 TOBB Yayın No : 2015/243 Telefon : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 e-mail : www.tobb.org.tr Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İvedik

Detaylı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı

Çaycuma nın 3 bin yıllık tarihi hayranlık uyandırıyor. TSO Konsey toplantısı Ankara da yapıldı. Ergün: Şimdi reformları hayata geçirme zamanı Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 2 Sayı: 5 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat SARSIK

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı

2015 YILI KIRILMA YILI OLMAYA ADAY!

2015 YILI KIRILMA YILI OLMAYA ADAY! YIL : 16 SAYI : 81 OCAK 2015 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR 2015 YILI KIRILMA YILI OLMAYA ADAY! Türk Ekonomisinin En Büyük Riski; AB ve Dünyadaki Belirsizlikler Yıl: 16 Sayı:

Detaylı

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR

mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR mart gündemi MART 2009 YIL: 25 SAYI: 298 SAHİBİ Ege Bölgesi Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ender YORGANCILAR SORUMLU MÜDÜR Mustafa KALYONCU (Genel Sekreter) YAYIN İCRA KOMİTESİ Ender YORGANCILAR

Detaylı

SAYILAR DEĞERİN GÖSTERGESİ Mİ

SAYILAR DEĞERİN GÖSTERGESİ Mİ YIL : 14 SAYI : 59 ŞUBAT 2013 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR 2012 EKONOMİSİNE BAKIŞ SAYILAR DEĞERİN GÖSTERGESİ Mİ Muhsin ALKAN: Oranda Vergilendirilmeli MEYED: Meyve suyu sektörü

Detaylı

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR

AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Koç Topluluğu Yayını Haziran 2013 Sayı 402 BizdenHaberler AFRIKA KEŞFEDILMEYI BEKLIYOR Afrika nın gelişen ekonomisi dünya devlerinin odak noktası oluyor. Olimpiyatlar İ NSANLA yapılır 87 yıldır sanayide

Detaylı

2. çeyrekte 10.3 büyüdük. Baþkanýn kaleminden KÜRESEL KRİZİN OLUMSUZ ETKİSİNİ GERİDE BIRAKTIK. - Yazýsý 2 de

2. çeyrekte 10.3 büyüdük. Baþkanýn kaleminden KÜRESEL KRİZİN OLUMSUZ ETKİSİNİ GERİDE BIRAKTIK. - Yazýsý 2 de Yýl: 19 Sayý: 217 Eylül 2010 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý Yayýn Organý www.ticaretgazete.com Haberi 19 da ULUSOY, FERİBOTLAR SAMSUN A KAYIYOR 10 yıl önce denizin karşısından gelenleri ürküttük şeklinde

Detaylı

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz

Sermaye piyasası, orta, uzun ve sonsuz Önsöz Yıl:48 Sayı:564 MAYIS 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zekeriya MIZIRAK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Selim ÇELEBİ Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU

DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 21, Sayı : 76, ss. 1-30 DÜNYA VE TÜRKİYE GIDA GÜVENCESİ DURUMU Taylan KIYMAZ 1 Ahmet ŞAHİNÖZ 2 Özet Uluslararası finans kurumları aracılığıyla ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor;

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. ARtık kararları iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; kadınlar İçindekiler Editörden 12 Türkiye ekonomisinin lokomotifi:

Detaylı

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA

1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 1 MAYIS TA SOKAĞA SONRA DAHA FAZLA 1 Mayıs günlerindeyiz. AKP ve yandaş medya 1 Mayıs a yönelik provokasyonlarına başladı. AKP güdümündeki medya kanallarında bir süredir özelliklede Birleşik HAZİRAN

Detaylı