Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaþlý kadýn yanarak can verdi"

Transkript

1 KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý. SAYFA 2 DE Bayat ekmekler çöpe deðil kutuya SAYFA 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Yaþlý kadýn yanarak can verdi Firmalara Yýllýk Ýþletme Cetveli uyarýsý! Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak firmalarýn "Yýllýk Ýþletme Cetvelleri"ni 30 Nisan 2013 günü mesai saati bitimine bildirmeleri gerektiðini söyledi. Murat Ocak konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 6948 Sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. Maddesi gereðince Sanayi Siciline kayýtlý iþletmelerin, web adresi e- hizmetler bölümünde bulunan... SAYFA 7 DE Çorum'da 3 katlý bir apartmanýn ikinci katýnda meydana gelen yangýnda yatalak bir kadýn yanarak can verirken biri polis 3 kiþi de hafif yaralandý. Olay Kale Mahallesi Milönü çýkmazýnda meydana geldi. 3 katlý apartmanýn ikinci katýnda oturan 90 yaþýndaki Huriye Koçak isimli yaþlý kadýnýn salonunda bulunan kömür sobasýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn bir anda tüm evi sardý. Çevredeki vatandaþlar yangýný görünce hemen polis ve itfaiyeyi aradý. SAYFA 3 TE Nur-Der ve Ýpekyolu Fas'ta Sufi Festivalinde Türkiye'yi temsil etti Nur-Der ve Ýpekyolu Dernekleri her yýl yapýlan Fas Sufi Festivaline katýlarak tasavvuf ekollerinden olan Devran Zikiri ve Semazen Grubu ile Türkiye'yi temsil ettiler. Fas'ýn Fes þehrinde Nisan tarihleri arasýnda yapýlan Sufi Festivalinde Türkiye'yi Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu önderliðinde 40 kiþiden oluþan Nur Der ve Ýpekyolu Dernekleri Devran Zikir Ekibi ve Semazen Grubu ile temsil edildi. Nur-Der Baþkaný Murat Kayacý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Devran belirli hareketler ile yapýlan bir ahengi temsil eden zikir þeklidir. SAYFA 7 DE Eski evde çýkan yangýn korkuttu AGD'den Ayasofya'nýn ibadete açýlmasý için imza kampanyasý Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Ayasofya Caminin ibadete açýlmasý için imza kampanyasý baþlattý. AGD Çorum Þubesi de yaptýðý basýn açýklamasý ile kampanyayý kamuoyuna duyurdu. Hürriyet Parkýnda oluþturulan imza standýnda basýn açýklamasý yapan AGD Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, "Beþ asýr Ýslam medeniyetine payitahtlýk yapmýþ Ýstanbulumuz hem geçmiþten gelen misyonuyla hem de tarihi dokusuyla dünyanýn en önemli þehirlerinden biridir. SAYFA 4 TE OSMÝAD ve OGÝAD'dan Baþaranhýncal'a destek Tiroid hastalýðý kadýnlarda daha fazla görülüyor Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde "Tiroid Hastalýklarý Nedir? Nedenleri ve Tedavi Yollarý Nelerdir?" konulu konferans düzenlendi. Hastanenin Konferans Salonu'nda... SAYFA 5 TE Çöplü Mahallesinde çýkan yangýn büyümeden söndürüldü. Dün saat sýralarýnda Çöplü Mahallesi Ýstiklal 1. Sokak 8 numaralý eski binada yangýn çýktý.bahadýr YÜCEL SAYFA 7 DE Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) ve Osmancýk Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (OGÝAD) Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde mevcut baþkan Çetin Baþaranhýncal'ý desteklediklerini açýkladýlar. SAYFA 7 DE "Taþ Devri" hem güldürdü hem öðüt verdi SAYFA 5 TE Meclis, 23 Nisan'ý Bozbað'a da kutladý Ýl Genel Meclisi 23 Nisan Çocuk Bayramýný Bozbað Ýlkokulu öðrencileriyle birlikte kutladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Çorum merkezde olduðu gibi ilçe ve köy okullarýnda da çeþitli etkinlikler düzenlendi. SAYFA 6 DA Hafýzlýk yarýþmasý birincisi Mikail Aslan oldu Ýl Müftülüðü tarafýndan Camiler Haftasý kapsamýnda Hafýzlýk yarýþmasý düzenledi. Ulu Camiide dün öðle namazý sonrasýnda yarýþmaya 7 hafýz katýldý.yarýþma öncesinde bilgi veren Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk... Yasin YÜCEL SAYFA 5 TE Kurtoðlu'nun þiirleri Türk Þairleri Antolojisinde Aþýk Rýfat Kurtoðlu'nun 6 þiiri Vezin Grubu tarafýndan hazýrlanan Türk Þairleri Antolojisinde yer aldý. SAYFA 9 DA

2 Kanalizasyon arýzalarýna daha hýzlý müdahale edilecek 2 HABER KSS arazi ihalesine Ýmsâk :3:48 Güneþ :5:40 Ýþrak :6:30 Öðle :12:49 Ýkindi :16:38 Akþam :19:38 Yatsý :21:17 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 17. Hafta HATIRLATMA: Bu gece Parçalý Ay tutulmasý meydana gelecek ve Türkiye'den de þu saatlerde görülebilecektir. Baþlangýcý: Ortasý: Sonu: VERGÝ Kurumlar Vergisi (Tam mükellef) beyannamesi verilecek. Günün Þiiri POÞETÝ SIKI BAÐLAMA Çorum Belediyesi kanalizasyon arýzalarýna müdahale de hem zaman hemde mali açýdan tasarruf saðlayacak kanal için görüntüleme cihazý alýyor. Alýnacak cihazla kanalizasyon arýzalarýna kýsa sürede müdahale edilecek ve gereksiz kazýlarýn yapýlmasýnýn da önüne geçilecek. Komple Araç Ýçi Boru ve Kanal Görüntüleme Sistemi alým ihalesi dün yapýldý. Belediye ihale salonunda saat 14.00'da gerçekleþtirilen ihaleye iki firma katýldý. 444 bin 120 lira muhammen bedelle çýkýlan ihaleye Enermak ve Enerji ve Güneri Makine firmalarý katýldý. Ýhalede en düþük teklifi 412 bin lira ile Enermak Enerji Firmasý verdi. Yasin YÜCEL YEDAÞ yol çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesecek Çalýk YEDAÞ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Ýskilip'te elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan yapýlan açýklamada tarihinde saatleri arasýnda Ýskilip'te karayollarý yol yapýmý çalýþmalarý nedeniyle Pazarbaþý Mahallesi tamamý, Mutaflar Mahallesi tamamý, Ekizoðlu Mahallesi birkýsmý ve Büyüktaþ Mahallesinin bir kýsmýna elektrik verilemeyeceði ifade edildi. Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý. Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin giriþine inþa edilecek 400 yeni dükkan arazisini geniþletmek için belediye tarafýndan toplam alaný 15 bin 909 Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün iþbirliðinde Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý eðitim ve öðretim kurumlarýnýn bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocaðý gibi iþletmelerinin personeline hijyen eðitimi verildi. Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda dün saat 10.00'da gerçekleþtirilen eðitime Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Yunus Emre Mert, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Ziraat Mühendisi Erdal Karýncalý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Gýda Mühendisi Yeter Kanmaz katýldý. Eðitim seminerinin açýlýþ konuþmasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu yaptý. Aþýkoðlu, gýdada hijyenin önemine deðinerek,öðrencilerin saðlýðýnýn korunmasý için herkesin üzerine görev düþtüðünü metrekare olan 3 adet yeni parsel oluþturulmuþtu. Bu üç parselin satýþ ihalesi 525 bin lira muhammen bedelle dün saat 14.00'da yapýlacaktý. Ýhale saati geçmesine raðmen kimse gelmedi. Ýhale komisyonu ise bir süre bekledikten sonra tutanak tutarak ihaleyi iptal etti. Fatih AKBAÞ Okullarýn gýda iþletmelerine hijyen eðitimi söyledi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise gýdalarda hijyen eðitiminin hangi usul ve esaslarý kapsayacaðý hakkýnda bilgi verdi. Seminerde gýda mevzuatý ve okul kantinlerinde özel hijyen, insan saðlýðýnýn korunmasý, hijyen kurallarý ve ekmek israfý kampanyasý hakkýnda bilgiler verildi. Yasin YÜCEL Mahir Odabaþý Haným kýzým; Çöpe atacaðýn poþetlere dikkat et, Aman aðýzlarýný pek sýký baðlama Çünkü onu da açmaya çalýþanlar var Sen ekmeði bayat diye çöpe atarken Senden sonraki alýp, çorbasýna katar Öyle farklý bir dünya ki, bu dünya, Zengini var, fakiri var, miskini var, Kibirlisi var, mütevazýsý var Saðlamý var, sakatý var, Hýrlýsý var hýrsýzý var Vesselam; var.. Var.. Var Ama ortak bir nokta daha var, O da her asýr halden anlayacak arar Aranan bulunursa bazý belalarý savar HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,801 1,811 EUR 2,341 2,356 STERLiN 2,74 2,78 JPY YENi 0,0179 0,0183 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. NÖBETÇÝ ECZANELER YAÞAM ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO: 23/A - CARMEN PAS. YANI HABOÐLU ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3. SOK. NO:2 Müracaat Tel: Önemli Telefonlar- Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2460 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Bayat ekmekler çöpe deðil kutuya Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlattýðý "Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý"na Çorum Belediyesi de destek veriyor. Bu amaçla þehrin deðiþik noktalarýna ekmek israfý ile ilgili afiþler asan belediye hem camilerde hemde okullarda bilgilendirme çalýþmalarý yaptý. Belediye dünden itibaren ise yeni bir uygulamayý daha hayata geçirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlediði basýn toplantýsýnda baþlattýklarý yeni proje hakkýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü bahçesinde düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn hayata geçirdiði "Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý"na belediye olarak destek verdiklerini ve çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, "Ülkemizde insanlarýn refah düzeyi arttýkça ekmek israfýnda da artýþ oluyor. Biz sahip olduðumuz deðerler bakýmýndan israfa karþý bir medeniyetin mensuplarýyýz. "Komþusu açken kendi tok yatan bizden deðildir" diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Ýsraf, Kur'an-ý Kerimde ayetlerle de kesinlikle yasaklanmýþtýr. Ama biz yinede israf ediyoruz" dedi. -"500 OKUL VE 80 HASTANE YAPILIR"- Türkiye'de yýlda 101 milyon ekmeðin çöpe gittiðini kaydeden ve bunun maddi karþýlýðýnýn 1,5 katrilyon lira olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Ülkemizde bir yýlda israf edilen ekmeðin maddi karþýlýðýyla 500 okul yada 80 hastane yapýlabilir" þeklinde kaydetti. Fatih AKBAÞ -"EKMEK ÝSRAFIYLA MÜCADELE EDÝYORUZ"- Çorum Belediyesi olarak ekmek israfý ile mücadele de çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný da dile getiren Baþkan Külcü, "Þehrin tamamýna konu hakkýnda bilgilendirici afiþler astýk. Camilerde ve okullarda çalýþmalar yaptýk. Ama yine de israf devam ediyor. Ýsraf etmemek için küçük ekmek tüketmeliyiz, dilimleyip kullanmalýyýz ve bayatlamaya baþlayan ise ya buharda yumuþatýp yada kýzartarak tüketmeliyiz" ifadelerini kullandý. -BAYAT EKMEKLER ÇÖPE DEÐÝL KUTUYA- Belediye olarak hayata geçirdikleri yeni proje hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, þehrin deðiþik bölgelerine bayat ekmekler için kutular yerleþtireceklerini açýklayarak þunlarý söyledi: "Ýlk etapda 130 kutuyla çalýþmalara baþlayacaðýz. Bu kutulardan 70 tanesini okullara 60 tanesini ise Gazi, Ýnönü ve Bahabey gibi ana arterlere yerleþtireceðiz. Eðer muhtarlýklar, camiler ve insanlarýn toplu bulunduklarý mekanlardan talep gelirse bu kutulardan verebiliriz. Kutularda toplanacak olan ekmekleri ise belediyenin hayvan barýnaðýnda ve kýþýn ise ormanlarda hayvanlara yem olarak vereceðiz. Yaptýðýmýz çalýþmanýn hayýrlý olmasýný temenni ediyorum." Baþkan Külcü Çorum'da ise ekmek israfýnýn bin adet olduðunu belirterek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Eski evde çýkan yangýn korkuttu Yaþlý kadýn yanarak can verdi Çöplü Mahallesinde çýkan yangýn büyümeden söndürüldü. Dün saat sýralarýnda Çöplü Mahallesi Ýstiklal 1. Sokak 8 numaralý eski binada yangýn çýktý. Evden dumanlar çýktýðýný gören çevre sakinleri hemen itfaiyeyi aradýlar. Olay yerine kýsa sürede gelen itfaiye ekipleri yangýný büyümeden söndürdüler. Bahadýr YÜCEL Çorum'da 3 katlý bir apartmanýn ikinci katýnda meydana gelen yangýnda yatalak bir kadýn yanarak can verirken biri polis 3 kiþi de hafif yaralandý. Olay Kale Mahallesi Milönü çýkmazýnda meydana geldi. 3 katlý apartmanýn ikinci katýnda oturan 90 yaþýndaki Huriye Koçak isimli yaþlý kadýnýn salonunda bulunan kömür sobasýndan çýktýðý tahmin edilen yangýn bir anda tüm evi sardý. Çevredeki vatandaþlar yangýný görünce hemen polis ve itfaiyeyi aradý. Olay yerine gelen ekipler yaþlý kadýný kurtarmak isterken alevler nedeniyle camlar patladý. Patlayan camlar itfaiye eri ve bir polisin yaralanmasýna neden olurken yaþlý kadýn kurtarýlamayarak feci þekilde can verdi. Ekipler, yaralýlara müdahale ederken yaþlý kadýný kurtarmaya çalýþan Emrah Karakaþ (23) isimli gençte yaralandý. Olay yerine çok sayýda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaþýk bir saat süren yangýn kontrol altýna alýnýrken yanarak can veren Huriye Koçak'ýn oðlu Mustafa Koçak (45) olay yerine geldi. Evlerinden çýkan dumanlarý gören Koçak sinir krizi geçirdi. Saðlýk ekipleri tarafýndan ilk müdahale yapýlan oðul Koçak ambulansta tedavi altýna alýndý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI EKMEK ÝSRAFI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ekmeðin anlamý bizim kültürümüzde nimettir. Nimet ise, özel, deðerli, saygý duyulan manasýndadýr. Bir ekmeðin sofralarýmýza ulaþmasý kolay deðildir. Birçok aþamalardan geçer. Þöyle ki, tarla sürülür, tohumluk buðday ekilir, gübresi atýlýr, olgunlaþtýðý zaman biçilir, patoza verilir, sapý samaný ayrýlýr, deðirmene götürülür, orada belli aþamalardan geçtikten sonra un olarak fýrýna getirilir, burada yoðurularak fýrýna hamur olarak girer piþer ve tezgâhta mis gibi kokusuyla yerini alýr. Bazen zamanýn çocuklarý yatarken, biz anne-babalar fýrýndan ekmeði alýr sofralarýmýza getiririz. Keþke anasýnýfýndan itibaren o masum çocuklarýmýzý alýp; bir fýrýný, bir un fabrikasýný gezdirebilsek ve ekmeðin sofralarýmýza kadar gelen aþamalarýný görsel olarak anlatabilsek. Küçük bir parça ekmeði Ýsraf ettiðimizde kimlerin yorulmasýna sebep olabileceði mesajýný verebilsek. Ümit ederim ki, o çocuk ömrü billah bunu unutmaz ve ekmeði israf etmez. Baþta da ifade etmeye çalýþtýðým gibi ekmek deðerlidir. Bu deðerden olsa ki, yaþlýlarýmýz ekmeði taþýrken göbekten aþaðýda taþýmamaya özen gösterir. Hatta ekmeði poþette sallayarak götüren bir çocuk görseler, 'yavrum ekmeði aþaðýda tutma, o nimettir' diye uyarýrlar. Ayakta ekmek yemek zorunda kaldýðýnda nimet yere dökülmesin diye cep mendilinin üzerine koyup yemeye özen gösterirler. Sofrada yemek yerken masaya dökülen kýrýntýlarý ýsladýklarý parmak ucuyla toplar ve 'evladým nimetin bereketi buradadýr' derler. ''Dað baþýna kýþ gelir, insan baþýna iþ gelir'' diye bir söz vardýr. Bu baðlamda, zengin olsak bile ZA- MAN ZAMAN SOFRALARIMIZDA BAYAT EK- MEK BULUNDURMALIYIZ. Bulundurduðumuz bu bayat ekmekleri aile boyu tüketmeliyiz. Bu þekilde bir taraftan israfý önlerken, diðer taraftan olasý depremlere, savaþlara karþý tatbikat yapmýþ oluruz. Yoksa el bebek gül bebek büyümüþ, ömründe hiç bayat ekmek yememiþ bir çocuk olasý afetlerde, savaþlarda eline tutuþturulan üç günlük ekmeði görünce belki de halk tabiriyle burun kýrýþtýracak veya tüketirken zorlanacaktýr. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir yýlan, akrep sokmasýnda panzehir olarak zehirlenmeyi önlesin diye Afrika da yeni doðan çocuklara zehir enjekte ederler. Ne gariptir ki, bugün dünyanýn bir tarafýnda insanlar açlýktan, diðer tarafýnda obeziteden ölüyorlar. Veya týka basa yiyip sonrada zayýflamak için diyetisyenlere koþuyoruz yahut ta kendimize göre formül arýyoruz. Bu baðlamda Rahim Er'in tarihli makalesinden þu mini alýntýyý paylaþmak istiyorum. ''Eskiden esnaf da memur da evinden sefer tasýyla yemek götürürdü. Sonra sosyal devlet olunca iþ yerlerinin öðün verme mecburiyeti geldi. Devrimizde az insan, sefer tasý alýþkanlýðýný korumakta. Sefer tasýný yýllar sonra yeniden Amerika'da gördük. Orasý sosyal devlet deðil, yemek, servis, tazminat gibi mecburiyetler yok. Ýnsanlar, öðleleri ya cadde kenarýndaki büfe-arabalardan bir þeyler alýp parklara açýlýyorlar veya sefer taslarýný açýyorlar. ABD göçmenler ülkesi. Herkes örfü ve âdetiyle gelmekte. "Obez"lik -hiç ihtimal verilmezdi ama- Türkiye'yi de tehdit etmekte. Yurdumuzda da bir hayli þiþman insan gördük. Tedbir alýnmazsa alýp baþýný gidebilir. Hâlbuki peygamberimiz '' Acýkmadan oturma, doymadan kalk. 'diye o günlerden günümüze ýþýk tutuyor.'' Bugün Ýstanbul'da günlük çöpe atýlan ekmek, Hollanda gibi bir ülkeyi doyurabilecek þekilde. Diðer taraftan Somali gibi birçok Afrika ülkesinde açlýkla mücadele ederken Türkiye'de her gün ortalama 10 milyon 80 bin ekmek çöpe atýlýyor. Çöpe atýlan ekmeklerin maddi tutarý ise 7 milyon 56 bin lirayý aþýyor. Keþke fert olarak bir düþünebilsek, bu parayla ne okullar, hastaneler, otoyollar yapýlýr. Diðer taraftan tabakta býrakýlan bir adet pirinç tanesi, Ankara'yý bir öðün besleyebilecek þekilde olduðunu ince hesap yaptýðýmýzda görüyoruz. Bir tarafta maddi baðlamda neler kaybettiðimizi hesap ederken, o bir tarafta Afrika çöllerindeki bir deri bir kemik kalmýþ insanlarý ekranlarda görünce manevi baðlamda ne kadar sorumlu olacaðýmýzý bilemiyor ve Yarab, bizleri açlýkla imtihan etme diyoruz. Yemekhanelerde, lüks otellerde veya bireysel olarak evlerimizde çöpe giden ekmeklerin hesabý verilemeyecek kadar çok. Ne zaman lokanta da yemek yesem, matematik öðretmenim Arslan GÜRSOY Beyi hatýrlýyorum. Ortaokul yýllarýnda :'Çocuklar, siz siz olun lokantaya girdiðinizde ekmeði bölüp býrakmayýn. Ya böldüðünüzü bitirin ya da hiç bölmeyin. Çünkü sizin yarýmýnýzý kimse yemez ve çöpe gider.'' diye sýký sýký tembih ederdi. Balkonda kahvaltý yaparken sofra da rutin zeytin, peynir, reçelle beraber dünden kalma bayat ekmeði gören çocuklarýmýz ''ANNE, YÝNE MÝ BAYAT EK- MEK?'' diye söylenirken, diðer taraftan aþaðýda çöp bidonlarýný karýþtýranlarý görebiliyoruz. Hemen durumdan istifade '' Bak evladým, bizim çöp kenarýna býraktýðýmýz bayat ekmekleri toplamaya çalýþan ve þu sofradaki nimetleri bulamayan insanlar var. O halde bayatta olsa bu nimetin kýymetini bilmeliyiz'' diye mesaj verebiliriz. Gündemde olan ekmek israfýyla beraber genel de; su, elektrik, doðalgaz, benzin, kâðýt, orman, ev eþyamýz, saðlýðýmýz, gençliðimiz vs. konularýnda üzerinde sayfalarca yazý yazýlabilecek þekilde maalesef israfýmýz var. En basiti; mesela misafir gelince holün ýþýðý sürekli yanar. Niye? Efendim söndürüldüðü zaman ayýp olurmuþ(!).maalesef bazen cimrilikle, israfý karýþtýrýyoruz. Özetin Özeti: ''Kendine lüzumlu olmayan þeyleri satýn alýrsan, çok geçmeden muhtaç olduðun lüzumlu þeyleri satarsýn'' (B. Franklin) AGD'den Ayasofya'nýn ibadete açýlmasý için imza kampanyasý Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Ayasofya Caminin ibadete açýlmasý için imza kampanyasý baþlattý. AGD Çorum Þubesi de yaptýðý basýn açýklamasý ile kampanyayý kamuoyuna duyurdu. Hürriyet Parkýnda oluþturulan imza standýnda basýn açýklamasý yapan AGD Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, "Beþ asýr Ýslam medeniyetine payitahtlýk yapmýþ Ýstanbulumuz hem geçmiþten gelen misyonuyla hem de tarihi dokusuyla dünyanýn en önemli þehirlerinden biridir yýlýndaki Latin istilasýnda yaðmalanan, talana ve tahribata uðrayan Ýstanbul, sonraki yýllarda yeniden Bizans'ýn eline geçse de 29 Mayýs 1453 yýlýnda Ýslam ordusu tarafýndan fethedilinceye kadar harabe bir þehir görünümünden çýkamamýþtýr. Þehrin sembolü bir mabet olan Ayasofya da, bu Latin istilasýndan nasibini almýþ ve metruk bir bina haline dönüþmüþtür. Efendimiz (sas)'in "Ýstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandýr; asker ne güzel askerdir" müjdesine nail olabilmek için Fatih Sultan Mehmet komutasýndaki Ýslam ordusu Ýstanbul'u fethettiðinde Bizans'ýn elindeyken azametine yakýþýr bir ilgiyi göremeyen Ayasofya, fetihten hemen sonra Müslüman mimarlar tarafýndan onarýlarak mamur bir mabet haline getirilip camiye dönüþtürülmüþtür, Ýstanbul'un ilk Cuma namazý burada kýlýnmýþtýr. Ýlk Cuma namazýnýn hutbesini Fatih Sultan Muhammed okumuþ namazý da Akþemseddin kýldýrmýþtýr. Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul'un sembolü olan bu mabedin, 'ilahi bilgelik" ya da,'kutsal bilgelik" anlamýna gelen Ayasofya adýný deðiþtirmemiþtir. Onarýlýp bir mabede yakýþýr duruma getirilen Ayasofya, Ýstanbul'un fethi uðruna verilen þehitler adýna, Peygamber müjdesine nail olan o güzel ordu adýna, Peygamber müjdesine nail olan o güzel kumandan adýna Müslümanlarýn secdegâhýna dönüþtürülmüþtür. Fetihle birlikte Ayasofya cihetini Beytullah'a çevirmiþtir. Fetihle birlikte Ýstanbul, hakký üstün tutan anlayýþýn sembolü olan bir þehir haline gelmiþtir. Yeryüzünde hakký hâkim kýlmak ve adaleti tesis etmek için mücahede eden bir medeniyetin baþkenti olmuþtur. Ýstanbul fethedildiðinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafýndan camiye dönüþtürülen Ayasofya ise hem bu fethin sembolü, hem de adaletin zulme karþý üstünlüðünün bir timsali olarak minaresinden ezanlarýn yükseldiði bir mabet haline gelmiþtir" dedi. Fatih Sultan Mehmet'in, fethin sembolü olan Ayasofya'nýn üzerine titrediðini ve bu mabedi kendi parasýyla satýn alýp vakfettiðini dile getiren Kaplan, "Fatih Sultan Mehmet bu mabet için þöyle vasiyet etmiþtir: Ayasofya, kýyamete kadar cami olarak vakfedilmiþtir. Bunu, Allah'a, ahirete, O'nun heybetine inanan hiçbir mahlûk, sultan olsun, hâkim olsun, bir mütegallibe olsun, deðiþtiremez. Kim vakfiyeyi deðiþtirirse Allah'ýn meleklerin, bütün insanlarýn laneti onlarýn üzerine olsun. Yüzlerine bakan ve onlara þefaat eden hiçbir kimse bulunmasýn." Ýstanbul'un fethinin niþanesi ve Fatih Sultan Mehmet'in bir vakfý olarak 482 yýl boyunca kýyamlara, rükûlara ve secdelere ev sahipliði yapan Ayasofya Cami, hukuksuz bir þekilde 24 Kasým 1934'te bir oldubittiyle müze haline getirilmiþtir. Bu dönüþüm milli irade hiçe sayýlarak Bakanlar Kurulu kararý ile gerçekleþtirilmiþtir. Bu kararý içeren vesikanýn doðruluðu þüphe götürmektedir. Cumhurbaþkanýnýn imzasýnýn taklit edildiði ve kararname numarasýnýn da geriye dönük olduðu konuþulmaktadýr. Velev ki imzalar ve belgeler gerçek dahi olsa alýnan bu karar yanlýþ bir karardýr. 24 Kasým 1934'te yapýlan bir iþleme gerekçe olarak 5 Haziran 1935 tarihli, 2762 sayýlý Vakýflar Kanunu'nun 1 7. maddesinin gösterilmesi hukuksuzluðun resmidir" þeklinde kaydetti. Ayasofya Cami'nin açýlmasý talebi karþýsýnda birilerinin "Ayasofya'nýn aslý kilisedir, öyle de kalmalýdýr" demelerinin ise oldukça manidar olduðunun altýný çizen Kaplan sözlerine þöyle devam etti: "Çünkü bu yaklaþýmýn "Eskiden Ýstanbul Bizans'ýndý, þimdi Ýstanbul'u onlara geri vermeliyiz" demekten ya da "Malazgirt'ten önce Anadolu Bizans'ýndý, þimdi yine öyle olmalýdýr" demekten bir farký yoktur. Bu çýkýþlarý yapanlar mevcut duruma milletimizi razý etmek gayesini gütmektedirler. Avrupa'nýn içlerinde Ýslam varlýðýna tahammül edemeyen ve kendinden olmayaný imha etmek için tüm gücünü kullanan Batý, 781 yýl Ýber Yarýmadasý'ný Müslümanlardan arýndýrmak için büyük katliamlara giriþmiþ ve Endülüs Medeniyetinden kalan Ýslam adýna ne varsa neredeyse hepsini silip atmýþtýr. Avrupa'nýn Batýsý Ýslam'ý hatýrlatan tarihi dokudan temizlenince bu sefer hedef Avrupa'nýn doðusu olmuþtur. Önce Doðu Avrupa'dan, akabinde Balkanlardan çýkarýlan Ýslam Anadolu'dan da sürülmek istenmiþtir. Ancak milletimizin direniþi bu düþüncenin gerçekleþmesine izin vermemiþtir. Silahlý mücadeleyle bu topraklardan Ýslam'ý silme düþüncesinde baþarýlý olamayacaðýný anlayan Batý dünyasý bu sefer kültürel bir savaþ baþlatmýþ ve Ýslam'ýn sembolü olan her þeyi hedef almýþtýr. Ýngiliz Dýþiþleri Bakaný Lord Curzon'un 2 Ocak 1918'de söylediði, 'Ýstanbul özellikle doðu dünyasýnýn kozmopolit ve uluslararasý bir þehridir. Ayasofya ki, 9 yüzyýl önce bir Hýristiyan Kilisesiydi, elbette eski durumuna getirilecektir'"sözleri bu savaþýn anahtarý olan bir cümledir. Ayasofya'nýn cami oluþuna müdahale bu ülkenin baðýmsýzlýðýna müdahaleden farksýzdýr. 1931'de, Amerika'daki Bizans Enstitüsü Ayasofya'nýn Müze yapýlmasý konusunda talepte bulunmuþtur. Bulgaristan'da toplanan, Bizans Asarýný Ýhya Kongresi Ayasofya'nýn müze yapýlmasý talebinde bulunmuþtur. Netice itibariyle bu taleplerin toprak talebinden bir farký yoktur. Ayasofya Cami nasýl ki fethin bir sembolüdür, ne acýdýr ki Ayasofya Müzesi de Batý'ya karþý bir boyun eðiþin göstergesidir. Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak geçtiðimiz yýl Ayasofya'nýn önünde 50 bin kiþi ile namaz kýlarak tepkimizi ortaya koyduk, bu sene de imza kampanyasýyla hem Müslüman halkýmýz hem de tüm dünya Müslüman halklarý adýna fethin sembolü Ayasofya'nýn bir an evvel camiye dönüþmesi için bir imza kampanyasý baþlatmýþ bulunuyoruz. Biz biliyoruz ve inanýyoruz ki yeryüzündeki tüm Müslümanlar Ýstanbul'a bakmaktadýrlar. Ayasofya'nýn yeniden cami oluþunu beklemektedirler. Bu muþtulu haber hakký üstün tutan anlayýþa Yeni Bir Dünya'nýn kurulmasýna giden yolda önemli bir merhale olacaktýr. 'Ýmzanla zincirleri kýr" kampanyamýz ülkemizle sýnýrlý bir kampanya olarak kalmayacak. Tüm dünya müslümanlarý için nasýl ki Ýstanbul ülkemiz sýnýrlarýný aþan bir tarihi bir misyona sahiptir ayný þekilde Ayasofya da Ýslam ümmeti için önemli bir semboldür. Kudüs davasýna, Mescid-i Aksa davasýna sahip çýkan müslümanlar elbette Ayasofya'nýn þimdiki konumundan da muzdariptirler. Ayasofya Camii'nin minarelerinden okunacak ezanlarýn þehadetleri tüm müslümanlarýn yüreklerinde bir sürür oluþturacaktýr. Biz Anadolu Gençlik Derneði mensuplarý olarak bu anlayýþla dünyanýn birçok bölgesinden sivil toplum kuruluþlarýyla, Bosna-Hersek'ten Malezya'ya.Çeçenistan'dan Filistin'e birçok Ýslam ülkesi ile Ayasofyamýz için irtibata geçeceðiz. Ayasofya'nýn misyonuna uygun hale getirilmesinin Ýslam dünyasýnýn yeniden yükseliþinde bir merhale olacaðýna inanýyoruz. Tüm dünya müslümanlarýný da bu konuda duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Kendini bu coðrafyaya, bu coðrafyayý da kadim bir medeniyetin fütuhat anlayýþýna baðlayan herkes Ayasofya'nýn yeniden camiye dönüþtürülmesini arzu etmektedir. Yine biz inanýyoruz ki,'ýmzanla Zincirleri Kýr" kampanyamýza yaþam tarzý nasýl olursa olsun toplumumuzun her kesimi destek verecektir. Çünkü milletimiz Ayasofya Cami'nin bir bayrak gibi özgürlük temsili olduðunun farkýndadýr. Hedefimiz on milyon imzaya ulaþmaktýr. Ayasofya mutlaka camiye dönüþecek ve bu mahzun halinden kurtulacaktýr. Ayasofya'm izin cami oluþu öncelikle Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinin bir gereðidir, ikinci olarak Ýstanbul'un fethinin bir gereðidir, üçüncü olarak milli iradenin tezahürünün bir gereðidir, dördüncü olarak bu ülkenin baðýmsýzlýðýnýn bir gereðidir. Ýstanbul Ýslam'ýn baþ þehridir. Sembol þehridir. Ayasofya Camii de Ýstanbul'un sembolüdür. Fethin sembolüdür. Bir kez cihetini Beytullah'a dönmüþ bir yapýdýr. Ayasofya Camii'nin minarelerinde ezan sesini yeniden duymak, Ayasofya Camii'nde Âlemlerin Rabbinin huzuruna yeniden durmak tüm Müslümanlarýn arzusudur. Ayasofya Camii'nin açýlýþý her daim haktan yana bir duruþun yeniden Ýstanbul tarafýndan kuþanýlmasýnýn ilk adýmý olacaktýr. Ýstanbul'un Fethinin 560. yýldönümüne yakýþan budur. Biz tüm yüreðimizle inanýyoruz ki Ayasofya Camii açýlacaktýr" Yasin YÜCEL

5 HABER 5 Hafýzlýk yarýþmasý birincisi Mikail Aslan oldu Tiroid hastalýðý kadýnlarda daha fazla görülüyor Handan Bekdemir Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde "Tiroid Hastalýklarý Nedir? Nedenleri ve Tedavi Yollarý Nelerdir?" konulu konferans düzenlendi. Hastanenin Konferans Salonu'nda dün gerçekleþtirilen konferansa çok sayýda vatandaþ katýldý. Konferansta Endokrinoloji Uzmaný Dr. Handan Bekdemir, Tiroid hastalýðýnýn belirtileri, taný ve tedavi yöntemleri, kansere dönüþme ihtimali, gebeliðe ve çocuk geliþimine etkileri, Tiroid hastalýklarýndaki son teknolojik geliþmelerin neler olduðu, doðru bilinen yanlýþlar ve merak edilen tüm sorular hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Halk arasýnda guatr denildiðinde sanki tek bir hastalýkmýþ gibi bir algý olduðunu ifade eden Bekdemir, "Bu yanlýþ bir bilgidir. Guatr sözcüðü þemsiyesi altýnda tiroid bezinin, sebep, taný ve tedavisi son derecede farklý çok sayýda hastalýðý yer almaktadýr. Tiroid bezinin her türlü hastalýðýna guatr denilmektedir. Bezin aþýrý çalýþmasý veya yetersiz çalýþmasý, büyümesi veya içinde nodul dediðimiz yuvarlak, elipsoid yapýlanmalarýn oluþmasý gibi durumlarýn her biri ayrý bir guatrdýr" dedi. Tiroid hastalýklarýnýn Türkiye'de ve dünyada sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biri olduðuna deðinen Bekdemir, "Ülkemizde 100 kiþiden 30'unda görülürken bazý bölgelerimizde bu oran yüzde 50'lere kadar çýkmaktadýr. Tiroid hastalýðý kadýnlarda erkeklere göre daha fazla görülmekte ve yaþ ilerledikçe de sýklýðý artmaktadýr" þeklinde konuþtu. Konferansa daha sonra soru cevap þeklinde devam etti. Kubilay Kaan YÜCEL Müftü Mehmet Aþýk Ýl Müftülüðü tarafýndan Camiler Haftasý kapsamýnda Hafýzlýk yarýþmasý düzenledi. Ulu Camiide dün öðle namazý sonrasýnda yarýþmaya 7 hafýz katýldý.yarýþma öncesinde bilgi veren Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, "Yarýþmaya ilçeler ve merkezde yapýlan elemleri geçen 7 kiþi katýlýyor. Bir daha ki hafta da Ezaný güzel okuma yarýþmasý yapýlacak. 2010'da Ezan'ý 2012'de ise Kur'an okumasý yarýþmalarýnda Çorum Türkiye 1.si çýkarttý bu büyük bir þeydir. Televizyonlarda yarýþmalar oluyor bütün herkes ekrana kilitleniyor. Allah'ýn kelamýnýn yarýþmasý yapýlýyor cemaatimizi görüyoruz çok çok az televizyonlarda ki yarýþmalar Allah'ýn kelamýndan daha mý önemlidir. Gönül ister ki her yer týklým týklým dolsun" dedi. Yarýþmada Tozluburun köyü Camii Ýmam Hatibi Mikail Aslan birinci, Sungurlu'nun Arabhacý köyü Camii Ýmam Hatibi Talip Demirci ikinci, Alaca'nýn Tutaþ Köyü Camii Ýmam Hatibi Abdulvehhap Arif Þahin ise üçüncü oldu. Ýl Birincisi Mikail Aslan 16 Haziran 2013 tarihinde Giresun'da yapýlacak olan Bölge Hafýzlýk yarýþmasýnda Çorum'u temsil edecek. Yasin YÜCEL "Diþ Protez Teknisyenleri Genelgesi insanüstü bir çaba istiyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi Diþ Protez Teknisyenlerinin Günlük Ýþ Miktarlarý genelgesinin iptali için Danýþtay'a dava açýldýðýný belirtti. Saðlýk Sen Genel Merkezinin, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafýndan yayýnlanan "Diþ Protez Teknisyenlerinin Günlük Ýþ Miktarlarý" genelgesinin iptali için Danýþtay'a dava açýldýðýný ifade eden Ahmet Saatçi, "Dava dilekçemizde, 22 iþ gününde 33 parça iþ yapmak zorunda olan Diþ Protez Teknisyenlerinin yeni genelge ile iþ yüklerinin yaklaþýk 5 kat arttýðý ifade edildi. Herhangi bir bilimsel veriye dayandýrýlmadan yayýnlanan genelgenin hem personelin hem de hastalarýn saðlýklarýný hiçe saydýðý vurgulanarak, böyle bir uygulama yapýlýrken öncelikle üretim ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi gerektiði ifade edildi" dedi. "Genelgede belirtilen süreler insanüstü bir çaba gerektiriyor" diyen Saatçi, "Bu genelgeyle ortaya koyulan sürelerin çalýþanlara altýndan kalkamayacaklarý bir yük yüklemiþtir. Bu sürelerde yapýlmasý gereken iþin insanüstü bir performansla dahi yetiþtirilemeyecek kadar fazladýr. Ýþin çerçevesine bakýldýðýna protez teknisyenlerinin yaptýðý iþte, çalýþma þartlarý, saðlýk koþullarý, kullanýlan malzemenin kanserojen madde içermesi, meslek hastalýklarý riskleri taþýmasý ve usulüne uygun ve saðlýklý bir protezin yapýlmasý için gerekli olan sürenin verilmesi önemlidir. Çalýþanlara kaldýrabileceklerinden daha fazla iþ yüklemenin, onlarýn saðlýðýný hiçe saymanýn yanýnda, iþleri yetiþtirebilmek için daha hýzlý çalýþmalarýna ve dolayýsýyla daha kalitesiz iþ çýkarmalarýna neden olacaðý gözden kaçýrýlmamalýdýr. Bu nedenlerden dolayý genelgenin iptal edilmesi için dava açtýk. Ýnanýyoruz ve diliyoruz ki bu yanlýþa yargý dur diyecektir" ifadelerini kullandý. Uður ÇINAR "Taþ Devri" hem güldürdü hem öðüt verdi Çorum Belediyesi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamýnda çocuklara özel tiyatro gösterisi düzenledi. Çocuklarýn televizyonlarda severek izlediði "Taþ Devri" adlý çizgi filmin tiyatro oyununa uyarlanmasýyla ortaya çýkan ve 5 Taþ Çocuk Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan sahneye konulan oyunda kötülüklerin karþýnda daima iyiliðin kazandýðý, saðlýðýn ve temizliðin önemi komik bir dille anlatýldý. Devlet Tiyatro Salonu'nda dün ve 15.00'de iki seans halinde sahnelenen "Taþ Devri" adlý tiyatroya ilgi yüksek oldu. Velilerin de ilgi gösterdiði "Taþ Devri" oyunundan çocuklar kahkahalar eþliðinde unutulmaz bir gün yaþadýlar. Bahadýr YÜCEL Alören'de Kutlu Doðum coþkusu Çorum'da Kuran Kursu hocalýðý yapan Meral Aþýk, Alören köyünde 30'dan fazla kadýna Kur'aný Kerim öðretti. Kutlu Doðum münasebetiyle köylülerde yemekli Kutlu Doðum programý yaparak 200 vatandaþý ayný sofranýn etrafýnda buluþturdu. Aralarýnda 70 yaþýný geçmiþ kadýnlarýnda olduðu kursiyerlere ayný zaman da ödül ve belge de verildi. Kurslara verdiði desteklerle bir çok etkinlikte yer alan ve yemek programýna da katýlan Mecitözü Ýlçe Müftüsü Ahmet Yýldýz, burada yaptýðý konuþma da gönül tahtýmýzýn eþsiz sultaný olan Peygamber Efendimiz için yapýlan programdan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Birlik ve beraberliðin en büyük timsalinin Hz Peygamber olduðunu ifade eden Müftü Yýldýz, "Alemlerin sultaný Efendimiz için düzenlenen kutlu doðum yemeði çok anlamlý oldu. Köylü kardeþlerimizin bu programlarý umuyorum ki tüm ülkemize örnek olasýdýr" dedi. Kurs hocasý Meral Aþýk ise dayanýþma usulü ile Kutlu Doðum yemeði düzenlendiðini ve Alören köylülerinin büyük bir birlikteliðe ev sahipliði yaptýðýný aktardý. Kur'an kursuna gelen ve eðitimlerini baþarý ile tamamlayan çok sayýda vatandaþ olduðunu dile getiren Aþýk "70 yaþýndan büyük ninelerimiz burada Kur'an-ý Kerim öðrendi. Bu gerçekten kelimelerle ifade edilecek bir duygu deðil, 4 ay gibi kýsa bir sürede birlik ve beraberlik adýna büyük baþarýlar saðlandý. Çocuklarýmýza balonlar içerisinde Hadis-i Þerif oyuncak vb gibi hediyeler verildi. Bu köyümüze ilk defa bir Kur'an Kursu açýldý. Bunda müftülüðümüzün büyük payý bulunuyor. Ýlk defa Alören köyünde bir Kutlu Doðum programý yapýldý. Köydeki genç arkadaþlarýmýz gelecek yýl için daha büyük bir program yapýlmasýný istiyorlar. Köylülerimiz kendileri bu yemeði tertip ettiler. Hepsi el ele vererek Peygamber Efendimiz için herkesi ayný sofrada buluþturdular" þeklinde kaydetti.

6 HABER TEK 6 Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Meclis, 23 Nisan'ý Bozbað'a da kutladý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Ýl Genel Meclisi 23 Nisan Çocuk Bayramýný Bozbað Ýlkokulu öðrencileriyle birlikte kutladý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Çorum merkezde olduðu gibi ilçe ve köy okullarýnda da çeþitli etkinlikler düzenlendi. Bu programlardan birisi de Merkez Bozbað Köyü Ýlkokulu'nda organize edildi. Köy okulunun bahçesinde gerçekleþtirilen programa Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve beraberindeki Ýl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Pehlivan, Yurdanur Özzehinli, Hüseyin Uysal, Ahmet Tuna, Pehlül Soysal, Okul Müdürü Ayhan Þenses, Ana Sýnýfý Öðretmeni Lütfiye Boztepe, Köy Muhtarý Ünal Boztilki ile köy halký katýldý. Programa Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý ile tüm þehitlerin manevi huzurlarýnda bir dakikalýk saygý duruþu ve ardýndan Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýyla baþlandý. Programda bir selamlama konuþmasý yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, köy halkýna seslenerek "Bizler hep sizin yanýnýzdayýz" dedi ve köy evlerinde musluklardan su akýyor olmasýnýn, köy yollarýnýn asfaltlanýyor olmasýnýn bunun bir göstergesi olduðunu söyledi. Meclis Baþkaný Eker, "Oy verdiðiniz insanlar olarak sizlerin yanýnýzdayýz. 23 Nisan Çocuk Bayramý'nda da sizlerin yanýnýzda olmak istedik. Yavrularýnýzýn hazýrladýklarý programý izlemek ve onlarýn sevinçlerini paylaþmak için geldik. Varsa ihtiyaçlarýný tespit edelim, diye düþündük. Çorum'daki 725 köyümüzden bir tanesi de Bozbað köyüdür. Bozbað'ýn nüfusunda azalma olmamaktadýr. Göç vermeyen bir köy olmasý ve köy halkýnýn topraðýna baðlý insanlardan oluþuyor olmasý bizi mutlu etmektedir" dedi. Türk Hava Yollarý'nda Bowling heyecaný baþladý Türk Hava Yollarý'nýn 'A'grubu tek yetkili Genel Satýþ Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin yaptýðý açýklamada Türk Hava Yollarý (THY) tarafýndan düzenlenen ve 12 Nisan Mayýs 2013 tarihleri arasýnda 17 ilde gerçekleþecek olan Bowling Liginin Samsun'da Türk Hava Yollarý (THY)'nin Samsun Satýþ Müdürlüðü'ne baðlý seyahat acentelerini katýlýmý ile baþladýðýný söyledi. Türk Hava Yollarý (THY) tarafýndan düzenlenen ve 12 Nisan Mayýs 2013 tarihleri arasýnda 17 ilde gerçekleþecek olan Bowling Liginin Samsun etabý önceki gün baþladý. ANÝÞ takýmý adý ile mücadele eden ANÝÞ Turizm ligin ilk maçýnda yüksek skorlara imza atarak Samsun genelinde sýralamaya oturdu. Türkiye genelinde 17 ilden toplam 270 takýmýn katýldýðý ve sadece Türk Hava Yollarý acentesi Meclis Baþkaný Eker, sözlerinin sonunda 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn baþta tüm vatanýmýz olmak üzere Bozbað köy halkýna ve çok kýymetli çocuklarýna hayýrlý olmasýný diledi. Okul Müdürü Ayhan Þenses ve Ana Sýnýfý Öðretmeni Lütfiye Boztepe'nin rehberliðinde, köy okulunda eðitim öðretime devam eden öðrenciler tarafýndan hazýrlanýp sunulan program, izleyicilerden büyük alkýþ aldý. Okul öðrencileri kendi hazýrladýklarý programýn arka planýnda da sýrasýyla kendileri görev yaptý. Küçük yüreklerin candan gelerek hazýrladýklarý program ise büyüklerin onlarýn sayesinde güzel bir gün yaþamasýna ve geleceðe dair daha da umutla bakmasýna neden oldu. -23 NÝSAN HEDÝYELERÝ UNUTULMADI- Rümeysa Kara'nýn sunduðu programda þiirler okundu, þarkýlar söylendi, gösteriler ve yarýþmalar yapýldý. Ana sýnýfý miniklerinin gösterileri büyük bir ilgi toplarken, çuval, sandalye, yumurta taþýma, yoðurt yeme gibi yarýþmalar herkesi çocukluk yýllarýna götürdü. Yarýþmalarda birinci olanlara hediyeleri Meclis Baþkaný Eker ve Meclis Üyeleri tarafýndan verildi. Yine öðrenciler için Ýl Genel Meclisi'nce çeþitli hediyeler verildi ve okulun ihtiyaçlarý belirlendi. Programýn ardýndan Meclis, Köy Muhtarý Ünal Boztilki'nin öðle yemeðinde konuðu oldu. Misafirlere köy kadýnlarýnýn el emeði gözleme ve ayran ikramý yapýldý. Yemek ikramýndan sonra Meclis Baþkaný Eker ve Meclis Üyeleri, köy halký ile bir müddet sohbet ettikten sonra köyden ayrýldýlar. çalýþanlarýnýn katýlýmýyla gerçekleþen THY Bowling Liginde Çavuþoðlu Turizm Çorumu 3 takým ile temsil ediyor. Çavuþoðlu takýmý olarak Çavuþoðlu Turizm, Aniþ takýmý olarak Anýþ Turizm ve Tuz gölü takýmý olarak Baþlangýç Turizm ligde Çorum'un adýný duyuran takýmlar oluyor. Oyunlar, Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Konya, Antalya, Bursa, Hatay, Malatya, Muðla, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Denizli, Trabzon, Kars, Elazýð, Batman, Erzurum, Diyarbakýr ve Van illerinde bulunan ve bu illerde belirtilen salonlarda oynanacak. Türk Hava Yollarý Bowling Ligi'nde yarýþarak salon birincisi olan takýmlar, Ýstanbul'da yapýlacak Türk Hava Yollarý Bowling Ligi Finali'nde yarýþmaya hak kazanacak. Finallerde þampiyon olacak takýma gidiþdönüþ Business Kabin Losangles uçak Bileti ve 5 gecelik Losangles tatil paketi, ikinci takýma, gidiþ - dönüþ Business Kabin Asya-Uzakdoðu uçak bileti, üçüncü takýma ise gidiþ - dönüþ Ekonomi Kabin Avrupa Uçak Bileti kazanacak. Önceki gün Samsun Lovelet Outlet Land Bowling salonunda gerçekleþen açýlýþ mücadelesinde Çavuþoðlu Turizm Kaptaný Halit Ýnaltekin, Ayfer Ýnaltekin, Merve Arlý, Aniþ Turizm Takým Kaptaný Murat Uysal, Seyhan Katý, Hamit Koçak üçlüsü ter döktü. THY Samsun müdürlüðünden görevlilerin bulunduðu mücadelede önde ipi göðüsleyen takým kaptaný Murat Uysal (ANÝÞ Turizm IA- TA) oldu. Türk Hava Yollarýnýn acenteler arasýndaki dostluðu ve birlikteliði pekiþtirmek için böyle bir organizasyon gerçekleþtirdiðini söyleyen Çavuþoðlu Turizm Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin "Türk Hava Yollarý olarak böylesi güzel etkinlikleri yapmaktan acente olarak mutluluk duyuyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda bulunun bu organizasyonun devamý ileriki zamanlar içinde de gerçekleþecektir" diyerek katýlan Samsun THY acente takýmlarýna baþarý diledi. Doç Dr. Hilmi Demir TEPAV'ýn panelinde Selefiliði anlattý TOBB Üniversitesine baðlý Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV)'nýn düzenlediði Selefilik ve Ortadoðu'da Yansýmalarý konulu panele Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Demir'de konuþmacý olarak katýldý. Panelde Demir ile birlikte Gazi Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü ve Ankara Stratejik Araþtýrmalar Enstitüsü üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Okur Selefilik konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. Basýna kapalý, kayýtlý katýlýmlý olan ve çok sayýda yabancý misyon, elçilik görevlileri, Dýþiþleri ve strateji kurumlarýnýn temsilcileri ile emekli bakan ve büyük elçilerinin katýldýðý panelde Doç. Dr. Hilmi Demir Selefiliðin tarihsel sürecini ve Selefi network'e baðlý örgütleri anlattý. Konuþmalarýn simultane olarak Ýngilizceye çevrildiði panel büyük ilgi gördü. Selefiliðin bir network olarak oldukça farklý ve çeþitli renklere sahip olduðunu ve en fulü renklerinden en koyu renklere doðru daðýlýmýný belirleyen faktörlerin de konjonktürel durum ve þartlara göre deðiþtiðini vurgulayan Demir, "Arap Baharýnýn nereye doðru evirileceði sorusunun Selefiliðin alacaðý rengi de belirleyecektir" dedi. Hanefiliðin çok farklý Sünnilik yapýlarýný bir arada tutma kabiliyetinin yokluðunun ciddi bir risk oluþturduðunu belirten Demir, dini hayattaki çoðulculuk ve Hanefiliðin güçlü varlýðýnýn bölgede Selefi networkün katýlaþmasý ve koyulaþmasýný engelleyeceðini ifade etti. Demir'in Selefilik konusundaki taným ve açýklamalarý, Ortadoðu'da yaþanan Arap Baharýnýn geleceði açýsýndan büyük ilgi uyandýrdý.

7 HABER 7 Firmalara Yýllýk Ýþletme Cetveli uyarýsý! OSMÝAD ve OGÝAD'dan Baþaranhýncal'a destek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak firmalarýn "Yýllýk Ýþletme Cetvelleri"ni 30 Nisan 2013 günü mesai saati bitimine bildirmeleri gerektiðini söyledi. Murat Ocak konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, 6948 Sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 5. Maddesi gereðince Sanayi Siciline kayýtlý iþletmelerin, web adresi e-hizmetler bölümünde bulunan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" menüsünü kullanarak 2012 yýlý iþletme bilgilerini ve ayný sayfada yer alan "Anket" formunu en geç 30 Nisan 2013 tarihi sonuna kadar internet ortamýnda giriþ yapmalarý veya, 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar üretim yerinin bulunduðu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne elden veya kayýtlý posta ile vermelerinin gerektiðini ifade ederek, "Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2013 mesai saati bitimine kadar vermeyen veya, yýllýk iþletme cetvel bilgilerini internet ortamýnda süresi içerisinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 Sayýlý Kanun'un 9. Maddesi gereðince 731TL Ýdari Para Cezasý uygulanacaktýr. Adi mektup yoluyla postaya verilen Yýllýk Ýþletme Cetvellerinin gecikmeleri cezayý engellememektedir" dedi. Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) ve Osmancýk Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (OGÝAD) Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde mevcut baþkan Çetin Baþaranhýncal'ý desteklediklerini açýkladýlar. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve meclis üyeleriyle Osmancýk ilçesinde bir dizi ziyarette bulunan Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, oda üyeleriyle akþam yemeðinde bir araya geldi. TSO'nun 4 yýllýk çalýþmalarý hakkýnda oda üyelerine bilgiler veren Baþaranhýncal, yeni dönem projeleri hakkýnda da açýklamada bulundu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Çorum'u her yönüyle bir bütün olarak ele alarak oda üyeleri ve Çorum adýna hizmet etmek ve kentin gelecekteki yerinin daha üst sýralarda olmasý ve baþarýsý için çalýþacaklarýný söyledi. Özel sektörün en önemli temsilcisi olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn baþlýca hedefinin Çorum'un ulusal ve uluslararasý rekabet gücünü arttýrmak, bölgenin geliþimine katkýda bulunmak olduðunu dile getiren Baþaranhýncal, bu hedefe yönelik, döneminde gerçekleþtirmeyi planladýklarý faaliyetler hakkýnda oda üyelerini bilgilendirdi. Yeni bir 4 yýllýk görevin baþlangýç arifesinde olduklarýný açýklayan Baþaranhýncal, "Bu dönemde de desteklerinizi bekliyorum. Önceki dönemde Osmancýk ilçemize temsilcilik açma sözü verdik. Verdiðimiz sözü gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Osmancýk bize hiçbir zaman uzak olmadý, özellikle þahsým için söylüyorum. Buraya geldiðim zaman kendi evime gelmiþ gibi hissediyorum. Bende bir fahri Osmancýklýyým. Dönem dönem ticari iþlerim ve ortaklýklarým oldu" dedi. En büyük projelerinin TSO yeni hizmet binasý olduðunu dile getiren Baþarýnhcal, "Hizmet binasýnýn bitmesiyle birlikte Çorum'un kongre merkezine kavuþacak. Kongre merkezi ile beraber kongre turizmini öðrenmemiz lazým. Bu projenin içinde özellikle sizlerin bir takým iþlerini takip etme adýna Çorum'a geldiðimiz zaman oturabileceði, fakstan bilgisayara, telefona kadar misafirini aðýrlayabileceði bir mekan yapacaðýz. Bu bir nebze Çorum Ticaret Odasý'nýn Osmancýk temsilciliði yerine, þimdi Osmancýk'ýn Çorum'daki temsilciliði olacak, bunun sözünü þimdiden vermek istiyorum" Makam yerine hizmet için aday olduðunu dile getiren Baþaranhýncal, seçimlerin Çorum ve Çorum halkýna hayýrlý olmasý için temenni de bulundu. OSMÝAD Baþkaný Sakin Bilge ile OGÝAD Baþkaný Mustafa Çýplak da, seçimlerin hayýrlý olmasý için temennide bulunarak TSO Baþkaný Baþaranhýncal'a desteklerini açýkladýlar. TÜTEV'den Güneydoðu gezisi Nur-Der ve Ýpekyolu Fas'ta Sufi Festivalinde Türkiye'yi temsil etti Nur-Der ve Ýpekyolu Dernekleri her yýl yapýlan Fas Sufi Festivaline katýlarak tasavvuf ekollerinden olan Devran Zikiri ve Semazen Grubu ile Türkiye'yi temsil ettiler. Fas'ýn Fes þehrinde Nisan tarihleri arasýnda yapýlan Sufi Festivalinde Türkiye'yi Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu önderliðinde 40 kiþiden oluþan Nur Der ve Ýpekyolu Dernekleri Devran Zikir Ekibi ve Semazen Grubu ile temsil edildi. Nur-Der Baþkaný Murat Kayacý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Devran belirli hareketler ile yapýlan bir ahengi temsil eden zikir þeklidir. Sesli þekilde Allahýn isimlerinin anýldýðý zikir þekillerinden birisidir. Dýþ dünyadan kendini soyutlayarak yapýlan devran zikri sesli þekilde tekrarlanarak bir ibadet sinsilesi ortaya koyar. Devran zikrinde asýl amaç Lailaheillallah (Allahtan baþka ilah yoktur) kelimesinin muhabbetini insanlara duyurmak ve yaþatmaktýr. Aslýnda tamamen bir davettir. Mevlevi kültürünü de içine alan zikir anmak çaðýrmak ve esma etmek anlamlarýna gelip bunu belirli hareketler içerisinde hayata dökerek muhabbeti ve Allah'a vuslatý saðlamak amacý ve beklentisi oluþturmaktadýr. Kutlu Doðumun içerisinde olmamýz vesilesi ile gerçekleþtirilen bir haftalýk bir festivalin Hz Peygamberimize giden yollardan olan tasavvuf anlayýþýnýn tüm dünyada ve ülkemizde yaygýnlaþmasýný temenni ediyor, Mevla'dan Hz. Peygamber (sav)'in doðumu olan Kutlu Doðum Haftasýný tebrik ediyorum" dedi. Kan-Der üyesi çocuklarý Taþ Devrini izledi Türkiye Teknik Elemanlarý Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi kamu ve özel sektördeki bir çok umanlar mühendisler ve teknik elemanlardan oluþan 60 kiþilik bir grupla 3 günlük Mardin, Þanlýurfa, Diyarbakýr Gaziantep illerini kapsayan bir gezi düzenledi. Gezide illerin tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret edilirken ilgililerden ise bilgi alýndý. TÜTEV Baþkaný Atak Gevher geziye katýlan ve emeði geçen tüm teknik elemanlara teþekkür etti. Çorum Belediyesi tarafýndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý dolayýsýyla getirdiði Taþ Devri Tiyatro oyununu izleyen Kan-Der üyesi çocuklar, oyunu beðeni ile izlediler. Kan-Der Baþkaný Hülya Karabýyýk, Çorum Belediyesi'nin çocuklar için getirdiði Çocuk Tiyatro oyununa Kan-Der üyesi çocuklarý getirdiklerini ve çocuklarýn oyundan oldukça mutlu ayrýldýklarýný söyledi. Taþ Devri adlý çocuk oyununu büyük bir neþe içinde izleyen minikler televizyonda çizgi filim olarak izledikleri Taþ Devrini tiyatroda canlý olarak izlemenin keyfini yaþadýlar.

8 YAÞAM Gýda hassasiyetini bilen daha çabuk zayýflýyor 8 2 çocuk varmýþ mahallede ne olursa onlardan bilinirmiþ. Cam kýrýlýr, kavga olur, birþey çalýnýr bunlardan bilinirmiþ. Birgün annesi þikayetlere dayanamayýp bu haylazlarý imama götürmüþ. Hoca çocuklarý ayrý ayrý sorguya almýþ önce ilk Kelime Avý çocuða ''KIBLE'' nerede demiþ ikinci kez baðýrarak ''KIBLE'' nerede! Çocuk aðlayarak kardeþini alýp kaçmaya baþlamýþ. Kardeþi sormuþ: -Ne oldu abii? Oðlum kaç bu sefer iþ büyük kýble kaybolmuþ bizden biliyorlar. Türkiye'nin gýda intoleransý profili çýkarýldý. 4 yýlda 120 bin kiþiye yapýlan testlere göre vücudumuz en çok maya, süt, sarýmsak, yumurta ve kajuya olumsuz tepki gösteriyor. Uzmanlar ise hangi gýdaya intoleransý olduðunu bilen hastalarýn daha rahat kilo vereceðini söylüyor. FerinGroup un York Testi ile 120 bin kiþiyle yaptýðý çalýþmaya göre 10 kiþiden 3 ünde mayaya karþý hassasiyet bulunuyor. Uzmanlar ise bu hassasiyetin sebebini, bilinçsiz kullanýlan antibiyotiklerin baðýrsaktaki faydalý bakterilerin öldürmesi olarak ifade ediyor. Özellikle ekmek türü gýdalarda çok fazla maya kullanýlmasý bu hassasiyetin oluþma sebeplerinden biri. Listeye giren kaju hassasiyeti ise bu gýdanýn 5-10 yýldýr Türkiye de satýlýyor olmasý ve vatandaþýn baðýrsak sisteminin buna hazýrlýksýz yakalanmasý olarak belirtiliyor. FerinGroup Satýþ Müdürü Hasan Küçük, çalýþmaya katýlanlarýn yüzde 65 inin kadýn, yüzde 35 inin de erkek olduðunu belirtiyor. Beslenme ve diyet uzmaný Seçil Kenar, kiþinin hangi besine karþý intoleransýnýn olduðunu bilmemesi halinde aþýrý kilo, gaz ve þiþkinlik, mide sorunlarý, genel aðrýlar, kronik yorgunluk ve deri rahatsýzlýklarý gibi birçok olumsuz duruma maruz kaldýðýný ifade ediyor. Uzman, Yapýlan testler sonucunda hassas olunan gýdalardan en az 6 ay uzak duruluyor. Sonra durumuna göre bu gýdalara kontrollü bir þekilde baþlanýyor. Ayrýca onun yerine benzer gýdalar da veriyoruz. Tamamen bir yoksunluk söz konusu deðil. Rahatsýzlýklardan kurtulma oraný ise çok yüksek. ifadelerini kullanýyor. Gýda hassasiyetinin kilo verememeye de sebep olduðunu anlatan Seçil Kenar, Bize kilo problemi ile gelenlere ayný diyet programýný uyguluyoruz. Fakat biri kilo verirken diðeri veremiyor. Sonra York Testi ni yaptýðýmýzda kiþinin o gýdaya hassasiyet gösterdiðini fark ediyoruz. Bu gýdalardan uzak durunca 95 kiloluk hastamýz 65 kiloya düþtü. diyor. Türkiye de en çok mayaya karþý hassasiyet olduðunu ifade eden Kenar, bunu iki þekilde açýklýyor: Birincisi antibiyotik kullanýmý çok fazla. Bu da baðýrsaklardaki faydalý bakterileri öldürüyor. Ýkincisi Türkiye de maya gýdalarda çok fazla kullanýlýyor. Bir ekmeðe Almanya da kullanýlanýn 3-4 kat fazlasý maya katýlýyor. Bu da hassasiyetleri artýrýyor. diyor. Sýrasýyla süt, sarýmsak ve yumurtadaki hassasiyetin de çok fazla olduðunu aktaran Kenar, Bu tür kiþilere de farklý önerilerimiz oluyor. Eðer kiþinin inek sütüne karþý hassasiyeti varsa ona keçi sütü ya da baþka sütler öneriyoruz. Sarýmsak yerine soðan öneriyoruz. Yumurtada ise beyazýna ya da sarýsýna hassasiyeti oluyor. Ona göre bir planlama yapýyoruz. bilgisini veriyor. Kaju hassasiyetini ise bu ürünün Türkiye de yeni olmasýna baðlayan Kenar, baðýrsak sistemi buna hazýrlýksýz olduðu için sýkýntý yaþandýðýný ve hassasiyet gösterenlere baþka çerezler önerdiðini söylüyor. Gýda alerjisi, gýda intoleransýndan tehlikeli Dünya Saðlýk Örgütü'ne göre, dünya nüfusunun yarýsýnda gýda intoleransý var. Vücutta bazý enzimlerin olmamasý, baðýrsak florasýnda bozukluklar veya geçici sendromlar, besinlerin baðýrsakta parçalanmasýný engelliyor. Gýdalar kana parçalanmadan geçiyor. Savunma sistemi, bunlara karþý harekete geçiyor. Bu saldýrýyla vücutta enflamasyonlar oluþuyor ve yan etkiler gerçekleþiyor. Böylece halsizlik, metabolizma yavaþlamasý, baðýrsak problemleri görülüyor. Hastanýn ayný gýdayý, farkýnda olmadan düzenli tüketmesiyle birçok kronik hastalýk geliþmeye baþlýyor. Gýda intoleransý, gýda alerjisinden farklý. Gýda alerjisi az kiþide görülüyor ve kýsa sürede öldürücü etkilere sebep olabiliyor. Gýda intoleransýnda ise olumsuz etki 3-24 saat arasýnda çýkýyor. Kiþi, 24 saat içinde birçok yiyecek yediði için, sorunun hangi gýdadan olduðunu tespit edemiyor. Bu durum þiþmanlýk, kilo verememe, migren, akne, nedeni bilinmeyen ödem, gaz, þiþkinlik, kronik yorgunluk, kabýzlýk ve cilt problemlerine sebep oluyor. 19:50 Nurhan ve Biricik, Sarp ve Rüyam'ý da alýp paintball oynamaya gitmeye karar verir. Nurhan'ýn kardeþi ve arkadaþlarýnýn da geldiði bu paintball macerasý renkli görüntülere sahne olurken, Nurhan'ýn paintball baþarýsý görenleri þaþýrtýr. Öte yandan Kemal Bey in yeni enerji sahasý için Bakanlýk tan uzun zamandýr beklediði izin gelmiþ, bu durum Kemal Bey in keyfini yerine getirmiþtir. Ancak Nurhan izin evrakýný þanssýzlýk eseri kaybedince ortalýk karýþýr. 20:00 Zengin Kýz Fakir Oðlan Kurtlar Vadisi Pusu Günün Sudoku Bulmacasý Kurtlar Vadisi Pusu'da bu hafta: Kurtlar Vadisi Pusu da yeni bir döneme mi giriliyor? Polat Alemdar tapýnakçý mý? Poyraz ýn bildiði Polat a ait þifre ne? Polat ýn arkasýnda kim var? Poyraz, Polat tan intikam almak için kiminle iþbirliði yapacak? Erkan kimi öldürecek? Ýhsan ýn sakladýðý sýr ne? Saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon) Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Ayþe Çiðdem Batur, Erhan Ufak Yönetmen : Onur Tan Klima bakýmý için kavurucu sýcaklarý beklemeyin Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Makine mühendisi ve enerji uzmaný Umut Barýþ Ballýkaya, yaz aylarýnda ev, iþyeri ve arabalarýn vazgeçilmez ihtiyacý olan klimalarýn bakýmýnýn zamanýnda yapýlmasýný öneriyor.özellikle yaz sýcaklarý bastýrmadan temizlenmesini tavsiye eden Ballýkaya, Klimalarýn periyodik bakýmýna, temizliðine ve konumlandýrýlmasýna dikkat edilmemesi durumunda fazla enerji tüketiminden dolayý maddi kayýplara uðrayacaðý gibi çeþitli hastalýklarla da karþý karþýya kalabilir. diyor. Klima bakýmýnýn aksatýlmamasý gerektiðini söyleyen Ballýkaya, Bakým masrafýndan kaçan birçok kiþinin cebinden, yaz boyunca ortaya çýkan arýzalar ve fazla enerji tüketiminden dolayý daha fazla para çýkýyor. Ayrýca klimalarýn sebep olduðu lejyoner hastalýðý, bir çeþit zatürredir. Bunu yapan mikroplar, bakým ve temizliði yapýlmayan klimalarýn filtrelerine yerleþip kolonize olarak havaya yayýlýyor ve solunum yoluyla bulaþýyor. Özellikle yaþlý ve çocuklarý daha çok etkiliyor. þeklinde konuþuyor. Umut Barýþ Ballýkaya, Bulunduðumuz ortamlardaki klimalarla soðutmak ya da ýsýtmak amacýyla dolaþtýrýlan hava, saðlýðý doðrudan etkiliyor. Çalýþma prensibinden dolayý ortam havasýnda bulunan mikroorganizmalarýn, klima içinde uygun sýcaklýk ve nem ortamýnda üreyebilme þartlarý oluþur. Klimanýn faný vasýtasýyla ortama gönderilen havanýn bakteri, mantar ve küf gibi zararlý canlýlardan tamamen arýndýrýlmasý gerekir. Bunun için en fazla 15 günde bir hava filtresinin temizlenmesi, yaz ve kýþ mevsimlerine girmeden önce de uygun kimyevi temizleyicilerle iç ünite ve serpantinlerinin yýkanmasý baþta olmak üzere bütün periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasý gerekir. diyor 20:00 Her Þey Yolunda Merkez Ýkinci sýnýflarýn baskýnýndan, teknisyen Þakir ve Sýdýka'nýn yardýmý ile kurtulan birinci sýnýflar, kendileri için hazýrlanan tuzaklarý engellemeye çalýþýrlar. Tetik Tekin'in silah dersinde silahlarla tanýþma vakti gelmiþtir. Ýdris ve Vahap, silahlara hiç yabancý deðillerdir ve silahlar üzerinden bir yarýþa girerler. Vandam Nuri ise kamuflaj sanatýnýn inceliklerini öðretmek için onlarý araziye çýkarýr. Bu arada Vakýf Amir, Sami Yavuz un açýðýný yakalamak için plan yapmaktadýr. Ahmet Kaya 1957 yýlýnda Malatyalý olan bir ailenin beþinci çocuðu olarak doðdu.[2] Babasý Sümerbank mensucat fabrikasýnda çalýþan bir iþçiydi. Ýlkokulu Malatya'da okudu. Müzikle altý yaþýnda babasýnýn hediye ettiði baðlama ile tanýþtý. Okuldan geri kalan zamanlarýnda plak ve kaset satan bir dükkânda çalýþmaya baþladý. Ailesinin geçim sýkýntýsý çekmesi nedeniyle 1972'de Ýstanbul Kocamustafapaþa'ya göç ettiler ve okulu býrakmak zorunda kaldý. Ýþportacýlýk ve çeþitli iþyerlerinde çýraklýk yaptý. Bu dönemde küçük bir yerleþim yerinden büyük bir þehre taþýnmanýn ve alýþmanýn sýkýntýlarýný yaþadý. Bu sýkýntýlarýný bir belgeselde þöyle dile getirdi:«onlarla konuþmuyordum çünkü onlarla konuþamýyordum. Giyimleri baþkaydý, konuþmalarý baþkaydý. Onlar gibi konuþmaya çalýþýyordum. Mesela terziye gidip, onlar gibi pantolon diktirmeye filan baþlamýþtým. Terzinin yaptýrdýðý pantolonlarýn üzerime uymadýðýný görüyordum. Onlara yakýþýyordu bana yakýþmýyordu. Bir kýz vardý bizim okulda; herkesin bir aþký vardýr, çocukluk aþký. Bir gün gittim dedim ki: 'Biraz seninle konuþak beþ dakika, kaçýyorsun hep...' Bana dedi ki: 'Rica ederim.' Öyle bir aðrýma gitti ki: 'Ben de sana rica ederim,' dedim.. Ben o zaman anlamýný bilmiyordum, yani onu bir küfür zannettim.[3]on altý yaþýnda yasadýþý afiþ basmaktan hapse atýldý.[2] Daha sonra birkaç arkadaþýyla birlikte Halk Birimleri Derneði'nin çalýþmalarýna katýldý. Bu çalýþmalarý sýrasýnda çeþitli etkinliklerde baðlama çalmaya devam etti. Boðaziçi Üniversitesi'nde yapýlan bir etkinlikte Ruhi Su ile tanýþma fýrsatý buldu ve Mahsus Mahal isimli Ruhi Su türküsünü söyledi yýlýnda Gelibolu'da askerlik yaptý, bu arada askeri orkestrada müzik çalýþmalarýna devam etti. Askerlik dönüþü Gülten Kaya ile evlendi ve 1982 yýlýnda kýzlarý Çiðdem doðdu. VANÝLYALI BÝSKÜVÝ Her þeyin ölçüsü insandýr. Pisagor Malzemeler Yarým kg un Yarým su bardaðýndan bir parmak fazla toz þeker 18 çorba kaþýðý margarin 2 adet yumurta Bir buçuk su bardaðý toz badem 1/4 çay kaþýðý vanilya 1 tatlý kaþýðý kabartma tozu Elma marmelatý Yemeðin Tarifi Unu bir kaba eleyin. Þekeri, 18 çorba kaþýðý margarini, yumurtalarý, toz bademi, vanilyayý ve 1 tatlý kaþýðý kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler özleþene dek yoðurun. Yoðurduðunuz hamuru merdane ile düz bir zeminde 4 mm kalýnlýðýnda açýn. Hamurlarý kalýp þeklindeki bir kalýpla kesin. Çýkan þekilli hamurlarýn yarýsýnýn ortasýný, yine kalp þeklinde küçük bir kalýpla tekrar kesin. Hepsini, hafifçe yaðlanmýþ fýrýn tepsisine dizin. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derece fýrýnda 3 dakika piþirin. Soðuduktan sonra bisküvileri ikili olacak þekilde üst üste koyun (ortasýný kestikleriniz üste gelecek). Küçük kalbi içine elma marmelatý doldurun. Bir süre beklettikten sonra servis yapýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Sahte Kabadayý 21:00 Haberler 22:00 Polis Akademisi Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Her Þey Yolunda Merkez 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ýntikam 23:00 Galip Derviþ Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:55 Osmanlý da Derin Devlet 22:00 Yerli Sinema

9 HABER 9 Kurtoðlu'nun þiirleri Türk Þairleri Antolojisinde Aþýk Rýfat Kurtoðlu'nun 6 þiiri Vezin Grubu tarafýndan hazýrlanan Türk Þairleri Antolojisinde yer aldý. Seyit Kýlýç, Celalettin Tokmak ve Kevser Dostagüler'den oluþan Vezin Grubu 2. ciltten oluþan Türk Þairler Antolojisini yayýnladý. Antoloji de Çorumlu Aþýk Rýfat Kurtoðlu'nun da 5 sayfa 6 þiiri yer aldý. Ayrýca Kurtoðlun'a ayrýlan bölümde kýsaca hayat hikayesi de yer aldý. Dikenli'de gitar resitalli 23 Nisan kutlamasý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda Dodurga ilçesi Dikenli Köyü farklý bir 23 Nisan Bayramý coþkusu yaþadý. Köylüler ilk defa Klasik Gitar Konseri izlediler. Dikenli Köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Dolayýsýyla Okul Müdürü Fatih Afþar ile Öðretmen Esra Buket Ercan Tunay tarafýndan hazýrlanan programda Osman Ünsal Taþçý yönetiminde Fatih Mehmet Altan, Burak Çetinkaya, Kutay Akça'dan oluþan Klasik Gitar Grubunun konseri köylüler tarafýndan beðeni ile izlendi. Köylerinde ilk defa Klasik Gitar konseri izleyen köylüler konseri büyük bir dikkatle dinlerken, konser sonunda Gitar Grubu dakikalarca alkýþlandý. Öðrencilerin ve köylülerin bir daha bir daha tezahüratlarýný kýrmayan Osman Ünsal Taþçý, Gitar konserini bir süre daha sürdürdükten sonra grubuyla birlikte köylüleri selamlayarak köyden ayrýldý. Hayatýnýn en ilginç ve en güzel konserini Dikenli Köyünde verdiðini ifade eden Osman Ünsal Taþçý, "Çok güzel bir konser oldu. Benim için ilginçti ilk defa bir köyde konser verdim, ancak çok zevk aldým ve en beðendiðim konserim oldu. Ýyi ki gelmiþiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda köylülerimizle coþku içerisinde böylesi güzel bir konser vermekten onur duydum" diye konuþtu. Okul Müdürü Fatih Afþar ise Dikenli Köyü Yavuz Selim Ýlköðretim Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýnda Gitar konseri veren Osman Ünsal Taþçý ve Grubuna teþekkür ederek plaket takdim ettiler. Okul Müdürü Fatih Afþar, "Okulumuzda bugün çok eðlendiðimiz ve keyif aldýðýmýz konser veren Osman Ünsal Taþçý ve Grubuna teþekkür ediyorum. Bize ve köyümüze çok güzel bir konser verdiler" dedi. Köylerinde ilk defa Gitar Konseri dinlediklerini belirten Dikenli Köyü Muhtarý Murat Þahin ise "Köyümüzde çok farklý ve güzel bir konser izledik. Ýlk defa böylesi deðiþik bir grubun köyümüze gelmesi ve köyümüzde konser vermesinden son derece memnun olduk. Bize böylesi bir güzelliði yaþatan Okul Müdürümüze ve öðretmenlerimize teþekkür ediyorum" diye konuþtular. Minik öðrencilerin gösterileri öðrenci velileri ve Dikenli köylüleri tarafýndan beðeniyle izlenirken, minikler performanslarý ile göz kamaþtýrdýlar. Okunan þiirler, oynanan skeçler ve yarýþmalarla farklý ve güzel bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramý kutlayan öðrenciler izleyenler tarafýndan tam not aldýlar. Gangnam Style dansý ile sahne alan minik öðrencilerin dansý köylüler tarafýndan dakikalarca alkýþlanýrken, Öðrenci, öðretmen iliþkisini anlatan skeç ile adeta kahkahaya boðulan köylüler, program sonunda hem öðretmenleri hem de öðrencileri alkýþlarýyla kutladýlar. Öðretmen Yaþar Tunay'ýn yönettiði Öðrenci Flüt Korosu ise verdiði mini konserinde izleyenler tarafýndan beðenildi. Öðrenciler flütleri ile adeta mini resital verirken, 23 Nisan þiirleri okuyan minikler ise alkýþ toplayan öðrenciler oldular. -OKUMA YAZMA ÖÐRENEN MÝNÝKLERE MADALYA VE TAKDÝRNAME- Dikenli Köyü Yavuz Selim Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öðrencileri okuma ve yazmayý öðrenmeleri nedeniyle okul tarafýndan Madalya ve Takdirname ile ödüllendirildiler. Sýnýf öðretmeni Esra Buket Ercan Tunay ile birlikte sahneye gelen minik öðrenciler okuma ve yazmayý öðrenmenin gururunu yaþarken, öðrenci velileri duygulu anlar yaþadýlar. Minik öðrencilerin Madalya ve Takdirnameleri Dikenli Köyü Yavuz Selim Ýlköðretim Okulu Müdürü Fatih Afþar, Köy Muhtarý Murat Þahin, Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Ýþsever Minik öðrencilerin sýnýf öðretmeni Esra Buket Ercan Tunay, okul öðretmenleri tarafýndan verildi. Madalya ve takdirnamelerini alan minik öðrenciler hatýra fotoðrafý çekinmeyi ihmal etmediler. "Ebeler farklý istihdam modelleri ile çalýþtýrýlmamalý" Tüm Saðlýk- Sen Genel Baþkaný Erözgün, geleceðin teminatý bebeklere, ana ve çocuk saðlýðýna þifa eli olan, yurdun dört bir yanýnda özverili olarak görev yapan Ebelerin farklý istihdam modelleri ile çalýþtýrýlmamasý gerektiðini belirtti. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün Nisan arasý Ebeler Haftasý ile ilgili olarak bire mesaj yayýnladý. Ebeler Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda Erözgün, "Ana-çocuk saðlýðý hizmetleriyle birlikte, doðum öncesi ve doðum, sonrasý dönemde anneye ve bebeklere bakým hizmetleri veren ebeler, koruyucu önlemler anne ve bebekte anormal durumlarýn saptanmasý týbbý önlemlerin saðlanmasý ve týbbi yardýmýn olmadýðý durumlarda ilkyardým ve acil önlemlerin alýnmasý gibi hizmetleri özveri ile veren saðlýk profesyonelleridir ve maalesef sorunlu bir istihdam sistemi ile çalýþtýrýlmaktadýrlar" dedi. "Hastane, klinik, saðlýk ocaðý, ya da diðer kurum ve kuruluþlarda kutsal bir görev ifa eden Ebelere köle muamelesi yapýlýyor" diyen Erözgün, Ebelerin branþlarý dýþýnda baþka iþlerde de çalýþtýrýlmaya zorlandýklarýna ilçelerde cezaevlerinde kadýn ziyaretçi üst aramasýnda görevlendirildiklerini, Entegre saðlýk hizmeti adý altýnda her türlü iþi yaptýrdýklarýný belirtti. Vekil Ebe Hemþirelik istihdam modeli ile çok düþük ücretlere, kýsýtlý mali ve sosyal haklara mahkûm edildiklerini belirten Erözgün, Ebelerin, Aile Saðlýðý Elemaný ve Vekil Ebe ve Hemþire olarak farklý farklý istihdam modelleri ile istihdam edilerek farklý farklý haklar verilerek çalýþtýrýldýklarýný ve çeþitli sorunlarla karþý karþýya býrakýldýklarýný dile getirdi. Ebeler Haftasýnýn, sorunlarýnýn çözümüne katký saðlamasýný dileyen Erözgün, geleceðin teminatý bebeklere, ana ve çocuk saðlýðýna þifa eli olan, yurdun dört bir yanýnda özverili olarak görev yapan tüm Ebelerin Ebeler Haftasýný kutladý. Saðlýk Deðiþim Sen, Tüm Saðlýk Sen'e katýldý Tüm Saðlýk Sen ve Saðlýk Deðiþim Sen, saðlýk sektörünün sorunlarýný her platformda dile getirmek ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný savunmak için büyük birleþime imza attý.tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, bu birleþimle sendikacýlýk alanýnda daha güçlü hale geldiklerini belirterek, þunlarý söyledi: "Tüm saðlýk çalýþanlarýnýn vizyonunu yansýtmak ve onlarý hak ettikleri þekilde temsil etmek, siyasal kaygýlar taþýmadan yalnýzca hak savunucusu rolünü üstlenmek ve dünyadaki geliþmelere duyarlý bir sendikacýlýk anlayýþýyla hizmet üretmek için çýktýðýmýz bu yolda, kuruluþumuzun 4. yýlýndaki bu birleþimle daha güçlü bir 'Tüm Saðlýk-Sen' oluþumuzu kutluyorum." "Devletin kayýplarý arama çalýþmalarý yetersiz" Türkiye genelinde 2013 yýlý itibari ile 10 bin gözü yaþlý aile kaybolan yakýnlarýný arýyor. Kaybolan vatandaþlarýnýn kiminin kaçýrýldýðý, kiminin de psikolojik nedenlerden evi terk ettiði, kiminin ise kaçýrýlarak dilendirildiði belirtiliyor yýlýnda kardeþini kaybeden ve 3 yýl önce de Kayýp Aileler Dayanýþma Derneði'ni kuran Mustafa Çetin Türkiye'de 10 binden fazla yakýnlarýný kaybetmiþ ailenin olduðunu ifade ediyor. Bazý örgütlerin çocuklarý kaçýrdýðýný ve dilendirdiðini iddia eden Çetin, kayýplar için çalýþmalarýnýn sürdüðü ve ayrý ilde þube açacaklarýný dile getirdi. Ülke genelinde çok sayýda kayýp vatandaþýn olduðuna deðinen Çetin, kaçýrýlan vatandaþlarýn yüzde 45'inin engelli olduðunu aktardý. Çetin þöyle devam etti: "Türkiye'de mafyalar var çocuklarýmýzý kaçýrýp dilendiriyorlar. Ben bu dernek ile 5 TL'ye kaybolan vatandaþlarýmýzý buluyorum. Broþürler bastýrýyoruz ve illerde bunlarý daðýtýyoruz. Biz bu alanda çok sayýda kaybolan vatandaþýmýza ulaþtýk. Onlarýn aileleri ile buluþmalarý gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Ben devletten bu konuda yetki istedim. Hani bana bazý yetkiler verirseniz kaybolan vatandaþlara daha kolay ulaþýrým diye haber bekliyorum" dedi. Türkiye'de kaybolan aileler yakýnlarýný bulmak için bu uðurda servet harcadýklarýný belirten Çetin, onlarca gözü yaþlý ailenin olduðunu ve devletin bu alanda ki çalýþmalarýný eksik bulduðunu dile getirdi. Kaybolan zihinsel engellilerin evlerini bulamadýðýný ve devlet tarafýndan bakýldýðýný da belirten Çetin "Ülkemizde kaybolma alanýnda en çok zihinsel engelli kardeþlerimiz zarar görüyor. Yollarýný bulamýyor ve tarif de edemeyince mecburen devlet bakmak zorunda kalýyor bu insanlara, çok büyük acýlar çeken aileler var ve bu soruna bir çözüm tam anlamýyla üretilemedi" þeklinde konuþtu. Ýþ adamlarýndan istedikleri desteði göremediklerine de deðinen Mustafa Çetin, kentteki yetki mercilerinin kendilerine randevu dahi vermediklerinden þikayetçi olduðunu söyledi.

10 HABER 10 Carrefour'da 23 Nisan coþkusu "22-27 Nisan 1.Dünya Aþý Haftasý" Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü Carrefoursa Gönül Elçileri ekibi, Sevgi Evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan coþkusu yaþattý. Yemek ile baþlayan program 14.30'da "Selam" isimli filmin izlenilmesiyle devam etti. Sinema sonrasý dondurma, pamuk þekeri ikramýyla çocuklar eðlendirilirken, oyun salonundaki eðlenceler ve pasta kesimiyle Güldeste'nin 2. sayýsý çýktý Güldeste Dergisi 2. sayýsýyla yayým hayatýna devam ediyor. Çorum merkezli olan Güldeste bu sefer yazar ve sayfa sayýsýný artýrarak okuyucuyla buluþtu. Bu sayýdaki kapak konusu ise son devrin din mazlumlarýndan Ýskilipli Atýf Hoca. program sona erdi. Carrefoursa tarafýndan çocuklara özel hazýrlanan hediye paketlerinin daðýtýmýnda oldukça heyecan yaþandý. Programa Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Garnizon Komutaný Jn Albay Hakan Saraç'ýn eþi Figen Saraç, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ve diðer kurum ve kuruluþ yöneticileri katýldý. Fatma Baþköy, Carrefoursa yöneticisi Ferhat Rýza Özçam'a "Gönül Elçileri" plaketi vererek yaptýklarý organizasyondan dolayý teþekkür etti. Mehmetçik Lisesi'nden Sevgi Evleri öðrencilerine jest 23 Nisan etkinlikleri kapsamýnda Mehmetçik Lisesi Okul Aile Birliði Sevgi Evlerinde kalan çocuklara Hayvanat Bahçesi gezisi ve Hancýlar tesislerinde güzel bir kahvaltý programý düzenledi. Programa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, Sevgi Evleri Müdür Vekili Zeliha Uzun, Mehmetçik Lisesi Müdürü Ýsmail Madan ve Okul Aile Birliði Baþkaný Kenan Özakýncý, Zarif Hanoðlu ve Din Kültürü öðretmeni Melike Kýlýç katýldý. Çek Cumhuriyetinde Çorum rüzgarý Cumhuriyet Lisesi AB Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda proje toplantý ve çalýþmalarýný yapmak üzere Ýspanya ziyaretinden sonra ikinci yurtdýþý ziyaretini 7-14 Nisan tarihleri arasýnda Çek Cumhuriyeti'ne yaptý. Çek Cumhuriyetine Okul Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Þimþek, Fizik öðretmeni Erol Çivikgedey ve Ýngilizce öðretmeni Kürþad Özdemir'in yanýsýra 10 öðrenci katýldý.projede Ýspanya, Polonya ve Türkiye proje ekipleri, Çek Cumhuriyeti'nde buluþtu. Öðrenciler kendilerinin yaptýðý Hitit figürlü bakýr taký malzemelerini hediye olarak öðretmen ve öðrencilere verdiler. Cumhuriyet Lisesi olarak Avrupa'da Türkiye'yi,Çorum'u ve Hitit Uygarlýðýnýn en iyi þekilde tanýtýp temsil ettiklerini belirten okul idarecileri, "Avrupalý ortaklara Çorum'u tanýtan Ýngilizce kitaplar ve Cd'ler hediye ettik. Proje çalýþmalarý sonucunda öðrencilerimize Program sonrasýnda Hülya Örs, Okul Aile Birliðini "Gönül Elçileri" projesine verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. sertifikalarý verildi. Gelecek sene yaklaþýk 90 kiþilik bir öðretmen ve öðrenci kadrosuyla Avrupalý ortaklarýmýz Çorum'a gelecek ve okulumuzda proje çalýþmalarýna devam edeceðiz. Bizi orada çok güzel bir organizasyonla karþýlayan ve misafir eden deðerli okul müdürü bayan Iva Pribylova'ya çok çok teþekkür ediyorum. Proje çalýþmalarý kapsamýnda üçüncü yurt dýþý ziyaretimiz haziran ayýnda Polonya'ya olacak" dediler. Hz. Peygamberin hayatýný okudular "Seydim Onu Okuyor" kampanyasý 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný daha renkli bir hale getirdi. ÇES- DER'in katkýlarýyla Seydim Ortaokulu'nda geçtiðimiz ay Peygamber Efendimizi tanýmak ve anlamak amacýyla kitap okuma kampanyasý baþlatýlmýþtý. Kampanya sonunda yapýlan bilgi yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda hediyeleri verildi. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler ise þunlar: Fatmanur Köksal, Semanur Alkaç, Ýremnur Köksal, Hilal Ök, Nurullah Erol. "HERÞEYÝN BAÞI SAÐLIK, SAÐLIÐIN BAÞI AÞI" AÞI; insanda hastalýk yapma yeteneðinde olan virüs, bakteri v.b. mikroplarýn hastalýk yapma karakterlerinden arýndýrýlarak ya da bazý mikroplarýn salgýladýðý zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldýrýlarak, geliþtirilen biyolojik maddelerdir. Ýnsanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Aþýlama hizmetleri, bebekleri, çocuklarý ya da eriþkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduðu dönemden önce aþýlayarak, bu hastalýklara yakalanmalarýný önlemek amacý ile yürütülen önemli bir koruyucu saðlýk hizmetidir. Baðýþýklama, aþýyla korunulabilir hastalýklarýn ve ölümlerin önlenmesi açýsýndan en önemli ve etkili toplum saðlýðý müdahaleleri arasýnda yer almaktadýr. Aþýlama hizmetleri ile daha önce büyük salgýnlar ve ölümlere yol açan Çiçek Hastalýðý, 1977 yýlýndan itibaren tamamen yok edilmiþtir. Hastalýk etkeni yok edildiðinden çiçek aþýsý uygulamalarýna ihtiyaç kalmamýþ ve aþýlama durdurulmuþtur. Yine çok önemli bir çocukluk çaðý bulaþýcý hastalýðý olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalýðýna karþý dünya genelinde yaygýn aþýlama çalýþmalarý yapýlmýþ ve hastalýk yok edilme aþamasýna getirilmiþtir yýlýnda olan vaka sayýsý 2009 yýlýnda 1606 vakanýn altýna indirilmiþtir. Ülkemizde son Polio vakasý 26 Kasým 1998 tarihinde görülmüþtür. Ancak halen dünyada vakalarýn görülmesi nedeniyle program ve aþýlama çalýþmalarýna devam edilmektedir. Polio Eradikasyon Programý çalýþmalarý ile Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi Türkiye'yi 21 Haziran 2002'de "Poliodan Arýndýrýlmýþ Bölge" Sertifikasý ile belgelendirmiþtir. Son yýllarda ülkemizde aþýlama hizmetlerinde önemli geliþmeler kaydedilmiþtir; 2005 yýlý sonuna kadar sadece 7 hastalýða (difteri, boðmaca, tetanoz, çocuk felci, kýzamýk, hepatit-b, verem) karþý aþýlama yapýlýyordu yýlýnda bütün saðlýk kuruluþlarýnda Hib, Kýzamýkçýk, Kabakulak aþýlarý uygulanmaya baþlanmýþtýr yýlý baþýndan itibaren DaBT-ÝPA-Hib (Difteri-Asellüler Boðmaca-Tetanoz-Ýnaktif Polio-Menenjit) aþýlarý tek enjektör içinde uygulanmaya baþlanmýþ böylece bir seferde 5 hastalýða karþý aþýlama yapýlmasý saðlanmýþtýr. Kasým 2008 tarihinden itibaren ise; Mayýs 2008 doðumlu çocuklardan baþlamak üzere; konjuge pnömokok aþýsý (KPA) takvime eklenmiþtir. Böylelikle aþý ile koruma saðlanan hastalýk sayýsý 11'e yükselmiþtir. Eylül 2012 tarihinden itibaren de Mart 2011 doðumlu çocuklardan baþlamak üzere Hepatit A aþýsý takvime dahil edilmiþtir. Son olarak Ocak 2013 tarihinde de, Ocak 2012 ve sonrasýnda doðanlara Suçiçeði aþýsý da dahil edilerek günümüz itibarý ile toplam 13 hastalýða karþý baðýþýklama hizmeti sunulmaktadýr. AÞILAYIN, ÖNLEYÝN, KORUYUN! Aþýlar hangi hastalýklardan korur? DaBT (karma aþý); difteri, boðmaca ve tetanozdan, Polio aþýsý; cocuk felcinden, Hep-B aþýsý; Hepatit B'ye baðlý B tipi sarýlýk, siroz ve karaciðer kanserinden, Hib aþýsý; H. influenza tip b'ye baðlý menenjit, zatürre ve orta kulak iltihaplarýndan, BCG aþýsý; veremden, KKK (Kýzamýk-Kabakulak-Kýzamýkçýk) aþýsý; kýzamýða baðlý zatürree, orta kulak iltihabý ve SSPE (subakut sklerozan panensefalit) hastalýðýndan, doðumsal kýzamýkçýk sendromu ve kabakulaktan, Konjuge Pnomokok aþýsý; zatürree, beyin iltihabý ve kan zehirlenmesinden, Hep-A aþýsý; Hepatit-A ya baðlý A tipi sarýlýktan, Suçiçeði aþýsý; suçiçeði hastalýðýndan ve yýllar sonra ona baðlý olarak geliþen Zona'dan korur. Aþýnýn Zamanýnda Yapýlmasý Önemli Midir? Aþýlarýn zamanýnda ve uygun aralýklarla uygulanmasý çok önemlidir. Ancak aþý takviminde belirtilen aralýklara göre aþýlarý tamamlanamamýþ çocuklarda önceki aþý dozlarýnýn tekrar yapýlmasýna gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiþ olsa bile, aþýlamaya býrakýlan yerden devam edilir, eksik aþýlý çocuk saptandýðýnda yaþýna uygun olarak aþýlarý tamamlanýr. Aþý Yapýlmazsa Ne Olur? Aþý ile önlenebilir hastalýklarýn sýklýðý artar. Aþýlanarak baðýþýk hale gelmiþ bireylerin oluþturduðu toplumlar, hastalýklarýn yayýlmasýna karþý direnç gösterirler. Bu yolla henüz aþýlanmamýþ, aþýlanmaya engel oluþturan bir hastalýðý olanlar da korunmuþ olur. **Uygulanan aþýlar, kiþilere özel olan aþý kartýna kaydedilmeli ve bu aþý kartý ise mutlaka saklanmalýdýr. Bu yýl "22-27 Nisan 1.Dünya Aþý Haftasý" vasýtasýyla; Aþýlamanýn önemini ve çocuklarýmýzýn aþýlanmasýný unutmayalým. Aþýlanmamýþ veya eksik aþýlý olan bebek ve çocuklarýmýzý en yakýn Aile Saðlýðý Merkezinde aþýlanmalarýný saðlayalým. Saðlýklý bir toplum için aþýlama hizmetinin vazgeçilmez olduðunu aþý ile önlenebilir hastalýklarýn çocuklarýmýzýn, anne ve babalarýmýzýn korkulu rüyasý olmaktan hep beraber el ele vererek çýkaralým. Sevgili anne ve babalar; Çocuklarýnýzý AÞI ile koruduðunuz, SEVGÝ ile büyüttüðünüz için TEÞEKKÜRLER

11 SPOR 11 Kanat 4 yýl daha il temsilcisi Tekvando Ýl Temsilciliði görevini baþarý ile yürüten ve camianýn sevilen ismi Mustafa Kanat'a il temsilciliðine 4 yýl daha devam dendi. Daha önceden de Tekvando Ýl Temsilciliði görevini sürdüren Mustafa Kanat, 4 yýl süre ile daha görevine devam edecek. Tekvando Federasyonu Baþkaný Metin Þahin tarafýndan Ýl Temsilciliði görevine teklif edilen Mustafa Kanat Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlýðý tarafýndan 4 yýl süre ile daha il temsilciliði görevine atandý. Spor servisi Liseli Judocular Konya'da Okul Sporlarý faaliyet programýnda yer alan Liseli Gençler Judo Türkiye Birinciliði Nisan tarihleri arasýnda Konya'da gerçekleþtirilecek. Teknik Toplantýsý bugün saat 17.00'de Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nde yapýlacak olan þampiyona 3 gün sürecek. Liseli (Bay-Bayan) Judocularýn mindere çýkacaðý þampiyonada ilimizi 7 judocu temsil edecek. Judo takýmýzý bayanlarda Spor Lisesi'nden Sedanur Ýçaðasý ve Sümeyra Aykaç, erkeklerde ise Halil Ýbrahim Boz (Özel Samanyolu Koleji), Murat Eryýlmaz (Çorum Anadolu Lisesi), Hamza Erköse (Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi), Tufan Kýlýç (Alaca METEM) ve Yusuf Özdemir (Alaca METEM) þampiyonada temsil edecek. Spor sevisi Gümüþhane fýrsatý kaçýrmaz Emrespor'u yenerek Play-Off hedefine bir adým daha yaklaþmak istiyor. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüþhanespor baþkaný Ýdris Çimen, Isparta Emrespor karþýlaþmasýndan 3 puan ile ayrýlmak istediklerini söyledi. Isparta Emrespor karþýlaþmasýnýn hayati önem taþýdýðýný anlatan Çimen, "Isparta Emrespor maçý Play-Off için hayati önem taþýyor. Bütün hazýrlýklarýmýzý galibiyet üzerine yapýyoruz. Bu maçtan alacaðýmýz 3 puanla kalan son 1 hafta öncesinde Play-Off'a kalma adýna büyük bir avantaj saðlamak istiyoruz" dedi. BAÞARACAÐIZ Çimen, "Bütün takýmýmýz Play-Off'a kalacaðýna inanýyor ve bizde futbolcu kardeþlerimize güveniyoruz. Futbolcu kardeþlerimiz Pazar günü sahada elinden gelenin en iyisini yapacak. Onlar isterse baþaramayacaklarý hiç bir þey yok. Bunun örneklerini sezon boyunca yaþadýk. Kalan iki maçýmýzý kazanarak adýmýzý play-off'a yazdýrmak istiyoruz. Bunu da baþaracaðýz inþallah. Taraftarlarýmýzda bize inanýp güvenmeye devam etsinler" ifadelerini kullandý. Spor servisi Gölcükspor, Çorum maçýna Kürþat Korkmaz Beþiktaþ'ta Beþiktaþ altyapýsýnda Çorumlu antrenör görev yapýyor yýlýnda Gazi Üniversitesi Beden Eðitim Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümünü kazanan Çorumlu Kürþat Korkmaz,Beþiktaþ altyapýsýnda antrenör maç analisti olarak çalýþýyor. Gazi Üniversitesi'ni kazandýðý ilk yýlda Gençlerbirliði Spor Kulübü'nde A takým teknik direktör yardýmcýsý ve alt yapý eski sorumlusu Cemalettin Sakallýoðlu'nun yanýnda antrenörlük deneyimine baþlayan Korkmaz, ayný yýl okul ikincisi olarak Marmara Üniversitesi BES- YO Antrenörlük Bölümü'ne yatay geçiþ yaptý. Halen Marmara Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öðrencisi olan Kürþat Korkmaz, yan dal olarak kondisyonerlik alanýnda eðitimine devam ediyor. Gençlerbirliði alt yapýsýyla baþlayan antrenörlük deneyimini Marmara Üniversitesi'ne geçmesiyle Beþiktaþ'ta sürdüren Kürþat Korkmaz, son 2 yýldýr Cem Özden ve Yasin Sülün'ün yanýnda antrenörlük, kondisyonerlik ve maç analisti olarak görev alýyor. Korkmaz, Beþiktaþ U17 takýmý ile Antalya'da düzenlen U17 Uluslararasý Kulüpler Turnuvasý'nda þampiyonluk sevinci yaþadý. Spor servisi Maltepespor Darýca'yý istemiþ! Maltepe teknik heyetinin 'Gönlümüz Darýca'dan yanaydý' sözleri Altýnordu'yu hýrslandýrdý. Sezonun bitmesine iki hafta kala þampiyonluðunu ilan eden Altýnordu, Maltepe deplasmanýnda hesap görecek. Kýrmýzý-lacivertli kurmaylar, 31. haftada 2-1 kazandýklarý Darýca Gençlerbirliði maçý öncesinde, Maltepe Teknik Direktörü Tuncay Soyak'ýn yerel basýnda çýkan demecini hatýrlatarak, "Gönlümüzden Darýca'nýn þampiyon olmasý geçiyor" sözlerine büyük tepki göstermiþti. Pazar günü Ýstanbul'da Maltepe ile oynayacaklarý karþýlaþmanýn formalite maçý olmasýna raðmen bu demeçten sonra önem kazandýðýný dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroðlu, "Meslektaþýmýn bu demecini gazetede okuduðumda gözlerime inanamamýþtým. Demecin verildiði tarihte hem Maltepe, hem de biz Darýca ile karþýlaþmamýþtýk. Çok talihsiz bir açýklama. Dolayýsýyla þampiyonluðu iki maç kala ilan ettikten sonra Maltepe bizim için formaliteydi. Ancak artýk büyük önem taþýyor" dedi. Öte yandan tedavisi devam eden Coþkun Yýlmaz dýþýnda eksik futbolcusu bulunmayan kýrmýzý lacivertliler, Maltepe maçýnýn hazýrlýklarýna Kuþadasý'ndaki tesislerde bugün baþlayacak. Spor servisi Arsin affettirecek rahat çýkacak Sezona þampiyonluk hedefi ile baþlayan, ligin ikinci yarýsýnda yaþadýðý puan kayýplarýnýn ardýndan düþme korkusu yakýndan hisseden Gölcükspor, son iki maçýnda Ankara Demirspor ve Belediye Vanspor maçlarýný kazanarak, gelecek hafta evinde konuk edeceði Çorumspor maçýna küme düþme endiþesi taþýmadan çýkacak. ARTIK ÇOK RAHAT Ligin ikinci yarýsýnda yaþadýðý puan kayýplarýnýn ardýndan Play-Off yarýþýndan uzaklaþan Gölcükspor, düþme korkusunu yakýndan hissetmeye baþlamýþtý. Ogün Temizkanoðlu yönetiminde 6 maçta sýfýr çeken Gölcükspor, takýmýn baþýna Metin Peken'in getirilmesinden sonra yeniden toparlanarak puan almaya baþladý. Son iki haftada önce sahasýnda Ankara Demirspor, pazar günü de deplasmanda Belediye Vanspor'u yenen Gölcükspor, bitime iki hafta kala düþme hattýnda bulunan takýmlarla arasýndaki puan farkýný 5'e çýkardý, rahat bir nefes aldý. PEKEN ÝLE 4 MAÇTA 7 PUAN Kýrmýzý-Siyahlý ekip, Ogün Temizkanoðlu yönetiminde çýktýðý 6 maçta puan alamayýnca, bu sezon üçüncü kez teknik direktör deðiþikliðine gitti, altyapý koordinatörü Metin Peken'i göreve getirdi. Metin Peken ile çýktýðý 4 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Gölcükspor, topladýðý 7 puanla kabus görmekten kurtuldu. Gölcükspor Metin Peken yönetiminde sahasýnda Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldý. Ardýndan deplasmanda çok iyi oynadýðý maçta A.Üsküdarspor'a 1-0 yenildi. Daha sonra oynadýðý iki maçta sahasýnda Ankara Demirspor'u 1-0, Pazar günü de deplasmanda Belediye Vanspor'u 3-0 maðlup etmeyi baþardý. Spor servisi Doðan, Kasýmpaþa ile anlaþtý mý? Kocaelispor'un bu sezon ligde kalýþýna attýðý gollerle büyük katký saðlayan Doðan Karakuþ, transferin gözde isimlerinden biri. Sezon baþýnda yapýlan anlaþma gereði 150 bin TL karþýlýðýnda serbest kalacak olan yetenekli futbolcuyu G.Saray baþta olmak üzere pek çok takým yakýn takibe almýþ durumda. Yakýn çevresi Doðan'ýn kendisine talip olan Kasýmpaþa ile prensipte anlaþtýðýný bilgisini verdi. MÜTHÝÞ PERFORMANS Kocaelispor'un 20 yaþýndaki yýldýzý Doðan Karakuþ, bu sezon attýðý gollerle takýmýn ligde kalmasýnda büyük rol oynadý. Özellikle ikinci yarýda müthiþ performans ortaya koyan yetenekli futbolcu forma giydiði 15 maçta tam 18 gole imza koydu. TRANSFERÝN GÖZDESÝ Toplamda 21 golü bulunan ve gol krallýðý yarýþýnda ilk sýrada yer alan Doðan, G.Saray baþta olmak üzere pek çok kulübün yakýn takibinde bulunuyor. Sezon baþýnda yapýlan anlaþma gereði 150 bin TL'ye serbest kalacak olan Doðan'ýn transferin gözdesi olmasýna kesin gözüyle bakýlýyor. PRENSÝPTE ANLAÞMIÞ Yakýn çevresinden gelen haberlere göre Doðan'ýn kendisine Bergama maçý Mavi-Beyazlýlar, için bir sezona bedel maç olacak. Geçen hafta Kýrýkhanspor ile berabere kalarak ligde kalma yolunda büyük bir avantajý kaçýran Beþikdüzüspor, hafta sonu oynayacaðý Bergama Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Kýrýkhan maçýný kazanamadýklarý için üzgün olduklarýný belirten Beþikdüzüspor Teknik Direktörü Gökhan Uzungüngör, "Ýyi mücadele ettik. 3. bölgede gol pozisyonlarý bulmamýza raðmen bunlarý deðerlendiremedik. Sonucunda istediðimiz üç puan gelmedi" dedi. talip olan kulüpler içinden Kasýmpaþaspor'a evet dediði ve bu kulüpte prensip olarak anlaþtýðý belirtiliyor. Kasýmpaþaspor'un transferi açýklamak için lig bitimini beklediði belirtiliyor. Spor servisi Beylerbeyi yenilgisinin acýsýný Sancaktepe'den çýkarmak istiyor. Arsinspor Kulübü Genel Sekreteri Muammer Þahin, Beylerbeyispor karþýsýnda rehavet nedeniyle kaybettiklerini söyledi. Þahin, ligde kalmayý garantilediklerini belirterek, "Bir hedefimiz de kalmadý. Bunun rahatlýðýyla Beylerbeyispor maçýna çýktýk. Rehavet nedeniyle maçý kaybettik. 2-0'lýk yenilgi beklemediðimiz bir yenilgi deðildi" dedi. KAZANMAK ÝSTÝYORUZ Ligde iki karþýlaþmalarýnýn kaldýðýný ifade eden Þahin, "Taraftarýmýz önünde yapacaðýmýz son maçta SancaktepeBelediyespor maçýný kazanmak istiyoruz. Oyuncularýmýz bu maçta gerçek güçlerini ortaya koyup arzu edilen sonuçla sahadan ayrýlacaklarýna inanýyoruz. Taraftarýmýza galibiyet hediye edeceðimize inanýyorum" diye konuþtu. Spor servisi Beþikdüzüspor için final maçý ÇOK ÝYÝ OLMALIYIZ Ligde düþme hattýna yakýn bir rakiple deplasmanda final maçýna çýkacaklarýný belirten Uzungüngör, "Hafta sonu Bergama Belediyespor'a konuk olacaðýz. Zor bir müsabaka olacak. Bu sezon her deplasmanda zor þartlarda oynayýp puanlar kazandýk. Deplasmandaki baþarýmýzý iç sahada yakalayamadýk. Bergama karþýsýnda kapasitemizin üzerine çýkmalýyýz. Kýsacasý maçta çok iyi olmalýyýz. Bu sezon final maçlarýný iyi oynuyoruz. Oyuncularýma güveniyorum" diye konuþtu. Spor servisi

12 Pazar hedefe kilitlendi Pazarspor, Kastamonuspor'u devirip Play- Off'a kalmayý garantilemek istiyor. Ýstanbulspor'u devirerek haftayý üç puanla kapatan Pazarspor'da deplasmanda oynayacaklarý Kastamonuspor'u devirip ilk beþe kalacaklarýna inandýklarýný belirten Tonyalý, "Önümüzdeki iki hafta var. Önceliðimiz hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Kastamonu maçý. Bu müsabakadan üç puanla ayrýldýðýmýz takdirde Play-Off'a kalmayý garantileyeceðiz. Bu maçtan da baþýmýz dik olarak döneceðimizden endiþemiz yok" diye konuþtu.spor servisi ÇORUMSPOR - BELEDÝYESPOR DOSTLUK MAÇINDA Yasin Özkarslý'ya 18 yaþ sürprizi Çorumspor'un golcü futbolcularýndan Yasin Özkarslý, dün 18 yaþýna girdi. Bu sezon ilk kez profesyonel olarak ligde forma giyen attýðý goller ve futbolu ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu dün yapýlan antrenmanýn sonunda arkadaþlarýnýn düzenlediði doðum günü þakasý ile büyük sürpriz yaþadý. Yasin'e yumurtalý ve unlu brezilya usulü sürpriz doðum günü kutlamasý düzenlenirken, takým arkadaþlarý daha önceden yanlarýnda getirdikleri un ve yumurta ile açma-germe hareketleri sýrasýnda genç futbolcuya saldýrdýlar. Saldýrý sonunda kendisini un ve yumurtaya bulanmýþ halde bulan Yasin bir süre neye uðradýðýný þaþýrdý. Kahramantekin, Galatasaray'ýn yýldýzlarý ile Çorumspor ile Çorum Belediyespor bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda dostluk maçýnda karþý karþýya gelecek. Ýki kulüp arasýndaki dostluk maçýnýn baþlama saati olarak belirlendi. Dün Çorumspor'un antrenmanýnýn bitiminde Kýlýçcýðlu Stadý'nda antrenmana çýkan Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç ile Çorumspor teknik sorumlusu Yetgin Özbey geçtiðimiz hafta sonundaki kazandýklarý karþýlaþma için birbirlerini kutlarken, Özbey, bugün çift kale antrenmanýnda bir dostluk maçý yapmayý Kýlýç'a teklif etti. Kýlýç, Özbey'in teklifini hiç düþünmeden kabul ederken ikili bugün saat oynamak üzere anlaþtýlar.bugün yapýlacak Dostluk karþýlaþmasý hafta sonunda Gölcükspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor ve Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda OyakRenaultspor'u konuk edecek olan Belediyespor'un prova maçý olacak. Adnan Yalçýn YASÝN'DEN DE ÖZBEY'E SÜRPRÝZ Arkadaþlarýnýn bu jesti karþýsýnda oldukça duygulanan ve mutluluðu yüzünden okunan Yasin,Berber Engin tarafýndan getirilen yaþ günü pastasýný keserken arkadaþlarýna teþekkür etti. Tam bu anda Yasin Özkarslý kendisine pasta ikram eden hocasý Yetgin Özbey'in suratýna pasta sürerek hocasýna büyük bir sürpriz yaptý. Neye uðradýðýný anlamaya çalýþan Özbey genç futbolcusuna sarýlarak yaþ gününü kutladý. Adnan Yalçýn Kýrmýzý siyahlýlar, Gölcük'ü de gözüne kestirdi Kayseri Þekerspor maçý galibiyeti ile morallerin tavan yaptýðý Çorumspor, Gölcükspor'uda gözüne kestirdi. Teknik sorumlu Yetgin Özbey ve idareciler Gölcük deplasmanýna da puan için gideceklerini belirtirken, futbolcularýnýn bu maçtan da 3 puanla döneceklerine inandýklarýný dile getirdiler. Mutlak galibiyet parolasý ile hazýrlýklarýn devam ettiði dünkü çalýþma teknik sorumlu Yetgin Özbey idaresinde tüm futbolcularýn katýlýmý gerçekleþtirildi. Antrenman ýsýnma hareketleri ve çabukluk çalýþmalarý ile baþlarken yaklaþýk 20 dakika süren çabukluk çalýþmasýnýn ardýndan 20 dakika süren dar alanda tek pas-kontrol pas olarak pas çalýþmasý yapýldý. Çalýþma sýrasýnda futbolcularýn moralli ve hýrslý olduklarý gözlendi. Oldukça verimli geçtiði görülen çalýþma yarý alanda yapýlan taktik çift kale ile son buldu.yarý alanda yapýlan çift kalede teknik sorumlu Yetgin Özbey, futbolcularýna güzel hareketlerinden dolayý kutlarken, diðer yandan yapýlan hatalý paslarda uyarýlarda bulunmayý da ihmal etmedi.özbey, antrenman öncesinde yaptýðý açýklamasýnda Þekerspor maçýnýn verdiði moralle Gölcükspor maçýnda öncelikle güzel futbol ve 3 puan getirmeyi arzuladýklarýný söyledi. Özbey, defansta Osman Bodur'un yokluðunu hissedeceklerini fakat yerine kim oynarsa oynasýn elinden geleni yapacaðýna hiç þüphesinin olmadýðýný sözlerine ekleyerek Gölcük deplasmanýna mutlak puan parolasý ile hazýrlandýklarýný kaydetti. Çorumspor bugün yapacaðý çift kale çalýþmasý ile Gölcükspor maçýnýn taktik provasýný gerçekleþtirecek. Yapýlan açýklamaya göre çift kale saat 15.30'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ndaBelediyespor ile gerçekleþtirilecek. Adnan Yalçýn Çorum Belediyespor sevilen genç yöneticisi Kerep Kahramantekin Galatasaray ve milli takýmýn yýldýz futbolcularý Burak Yýlmaz ve Selçuk Ýnan'ýn davetlisi olarak Ýstanbul'da futbolcularla bir araya geldi. Burak Yýlmaz ve Selçuk Ýnan'ýn davetlisi olarak Galatasaray'ýn Elazýð Belediyespor ile karþýlaþtýðý lig maçýný izlemek üzere Ýstanbul'a giden KerepKahramantekin, Galatasaray'ýn yýldýz futbolcularý Selçuk Ýnan ve Burak Yýlmaz ile çok güzel bir gün geçirdi. Maç öncesinde Galatasaraylý futbolcularla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Kahramantekinfutbolcularla hatýra fotoðrafý çekinmeyi ihmal etmezken yýldýz futbolcular günün anýsýna kendi imzalý formalarýný genç yöneticiye hediye ettiler. Adnan Yalçýn Belediye, Oyak hazýrlýklarýna baþladý Keçiörengücü galibiyeti ile gelecek sezon 3. Ligde mücadele etmeyi garantileyen Çorum Belediyespor 2 günlük iznin ardýndan dün yaptýðý yenileme antrenmaný ile Oyak- Renaultspor maçý hazýrlýklarýna start verdi. Belediyespor'un ilk çalýþmasýnda Oðuzhan Yalçýn, Ýsmail yer almazklen, Haydar-Volkan Çekirdek kardeþlerin izinli alarak Almanya'ya döndükleri ve dün takým arkadaþlarý ile takým yöneticileri vedalaþtýklarý açýklandý. Teknik Direktör Halit Kýlýç idaresinde yapýlan haftanýn ilk antrenmaný düz koþu çalýþmasý ile baþlarken, kýsa süren haftanýn ilk çalýþmasý oyunsal çalýþmalar ve yarý sahada serbest çift kale ile tamamlandý. Kümede kalmayý garantileyen mavi beyazlýlarda antrenmanýna neþe hakim olurken, futbolcularýn lig stresini, üzerlerinden attýklarý dikkat çekti. Teknik Direktör Halit Kýlýç ise antrenmanda futbolcularýn stresi atmasý için futbolcularý biraz rahat býraktýklarýný ancak bu rahatlýðýn kimseyi yanýltmamasýný belirterek, kalan 2 karþýlaþmalarýný da kazanmak için sahaya çýkacaklarýndan kimsenin kuþkusunun olmamasýný söyledi. Belediyespor, bugün saat 15.30'daÇorumspor ile yapacaðý çift kale çalýþmasý ile OyakRenaultspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Primler ödeniyor Kayseri Þekerspor maçý primleri bugün ödenecek. Ýlk yarýda 7-0'lýk maçýn rövanþýný güzel futbol ve 3-2'lik galibiyetle alan kýrmýzý siyahlý futbolculara bu maçýn primi bugün ödenecek. Baþkan Rumi Ispanak, maç öncesinde futbolcularý ile kýsa bir görüþme yaptýðýný ve 7-0'lýk hezimeti unutmadýklarýný ve bu maçý hem kendi onurlarý hem Çorum için kazanmalarý gerektiðini dile getirdiðini ve bu görüþmede Þekerspor maçýnýn primini de kendisinin açýkladýðýný söyledi. Ispanak, Kayseri Þekerspor'u futbollarý ile sahadan silen futbolcularýný bir kez daha kutladýðýný belirterek bugün bu maçýn primini daðýtacaklarýný futbolcularýnýn bu primi güzel mücadeleleri ve futbollarý ile hak ettiðini sözlerine ekledi. Adnan Yalçýn

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı