RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :45:07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RAY S GORTA A.. / RAYSG [] 23.12.2010 14:45:07"

Transkript

1 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :08:05 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Kotasyon lemlerinin Tamamlanmas irketimizin ç kar lm sermayesinin TL'l k kay tl sermaye tavan içerisinde TL'ndan TL'na yükseltilmesi nedeniyle ihraç etti i TL nominal de erli 20.tertip nama yaz hisse senetleri Genel Yönetmeli in 44.maddesine göre stanbul Menkul K ymetler Borsas Yönetim Kurulu taraf ndan tarihinden itibaren H-2010/82 kot numaras ile Borsa Kotuna al nm r. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :45:07 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A Dönemi Toplam Prim Üretimi Dönemi itibariyle irketimizin toplam prim üretimi a da gösterilmi tir.

2 Toplam Prim Üretimi : ,13 TL RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :25:50 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Fax: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Sermaye Art m Tamamlama lemleri irketimiz sermayesinin TL 'dan TL 's na art yla ilgili, Sermaye Piyasas Kurulu 'ndan tarih 1518 numaral Sermaye Art n Tamamlanmas na li kin Belge al nm ve stanbul Ticaret Sicil Memurlu un 'dan tescil i lemleri tamamlanm r. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :29:16 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Fax: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler : Tel: Fax:

3 Biriminin Telefon ve Faks No.su Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A Dönemi Toplam Prim Üretimi Dönemi itibariyle irketimizin Toplam prim üretimi a da gösterilmi tir. Toplam Prim Üretimi : ,10 TL RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :26:10 Ortakl n Adresi : Haydar Aliyev Cad.No:35 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : TBIH Ortakl k yap de imi aç klamas irketimizin %84,26 oran nda hissesini elinde bulunduran TBIH Financial Services Group NV 'nin, ana orta, Vienna Insurance Group,%60 olan TBIH Financial Services Group NV hissesini, Kardan Financial Services BV ye ait olan %40 hisseyi alarak %100 e ç karm r. Sat i lemi 25 Kas m 2010 tarihinde ilgili yasal otoritelerin onay ile kesinle mi tir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :38:54

4 Finansal Tablo ve/veya Dipnot De ikli i Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Evet Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : - Özet Bilgi : Dipnotlarda düzeltme De ikli in Yap ld Finansal Tablo veya Dipnotlar n Hesap Dönemi D ikli in Yap ld Finansal Tablo veya Dipnotlar : AYLIK : Dipnot 2.Önemli Muhasebe Politikalar n Özeti c.muallak hasar ve tazminat kar Sayfa 28 De ikli in Nedeni : Sehven Yaz lan bir cümlenin ç kart lmas De ikli in Net Dönem Kar na Etkisi (varsa) : yok EK AÇIKLAMALAR: RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2010/9 Ayl k [] :11:19 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR :26 Kas m 2010 KARAR SAYISI :5821

5 irketimizin ba ms z denetimden geçmemi 2010 y Eylül sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-30 Eylül 2010 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2010/9 Ayl k [] :07:42 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /09/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :38:25 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Dönem Mali Tablonun Verildi i Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Yaz z ekinde sunulan dönemine ait, Sermaye Piyasas Mevzuat na göre düzenlenmemi gelir tablomuz 15 Kas m 2010 tarihinde stanbul Defterdarl Büyük Mükellefler Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulmu tur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :29:38 Ortakl n Adresi : RAY S GORTA A. Telefon ve Faks No. : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Mali Tablolar n Bildirimi Hakk nda Ek Süre

6 Sermaye Piyasas Kurulu Muhasebe Standartlar Daire Ba kanl na ve Hazine Müste arl Sigortac k Genel Müdürlü ü Mali zleme ve statistik ubesi ' ne 12/11/2010 tarihinde bildirilmesi gereken mali tablolar n sunumu için 26/11/2010 tarihine kadar ek süre talebimiz uygun bulunmu tur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :25:22 Ortakl n Adresi : RAY S GORTA A. Telefon ve Faks No. : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : TPAO ile Sözle me irketimiz tarihinde Türkiye Petrol Anonim Ortakl (TPAO) ile, belirtmi oldu umuz ilgili ihale sözle melerini imzalam r. 1)Kurum ADI: Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) hale Konusu: TPAO Sürmene 1 sondaj kuyusu sigortalanmas i i Sözle me Bedeli: ,84 USD ,75 TL 2)Kurum ADI: Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) hale Konusu: TPAO G.Akçakoca 1 ve Akçakoca 5 kuyular n sigortalanmas i i Sözle me Bedeli: ,10 USD ,50 TL RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :18:41

7 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Tarihli Finansal Tablolarin Kamuya Duyurulmas n Ertelenmesi dönemine ait finansal tablolar zla ilgili, tarihli finansal tabloalar n kamuya duyurulmas ve kurula bildirimine ili kin ek süre talep yaz z T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan de erlendirilmi ve irketimize ait finansal tablolar n kamuya aç klanmas ve kurula bildirimi Sermaye Piyasas Kurulu' nun tarih say yaz ile (dahil) tarihine kadar ertelenmi tir. T.C. Ba bakanl k Sermaye Piyasas Kurulu' nun ilgili yaz ekte pdf olarak verilmi tir. DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. / DOHOL [RAYSG] :54:53 Özel Durum Aç klamas (Güncelleme) Ortakl n Adresi : Altunizade Oymac Sokak No:15/1 Üsküdar stanbul Telefon ve Faks No. : (216) / (216) Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (216) / (216) Orjinal Aç klaman n Tarihi : Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Rekabet Kurumu izni Rekabet Kurumu, irketimizin Ray Sigorta A. 'de sahip oldu u paylar n devrine onay vermi tir.

8 Rekabet Kurumu'nun kurumsal web sitesinde bugün ilan edildi i üzere; Ray Sigorta A..'nin devre konu ve sermayesinin %10'una tekabül eden paylardan 1 fazlas na kar k gelen paylar n Vienna Insurance Group Weiner Stadtische Versicherung AG ve TBIH Financial Services Group N.V. taraf ndan devral nmas i lemine Rekabet Kurumu taraf ndan izin verildi i ö renilmi tir. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :54:53 Devam Eden Birincil Piyasa *** Devam Eden Birincil Piyasa: RAYSG.BE (Kapan Tarihi : ) *** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :53:34 Yeni Aç lan Birincil Piyasa *** Yeni Aç lan Birincil Piyasa : RAYSG.BE (Ulusal Pazar, Miktar: ,163 TL nominal, Maksimum Lot: 250, Arac : LEH, Kapan Tarihi : )*** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :31:46 Birincil Piyasa Duyurusu RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :26:45 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A..Sermaye art m i leminde kullan lmayan paylar n sat na ili kin aç klama

9 irketimizin TL kay tl Sermaye tavan içerisinde, sermayesinin TL' dan, TL' na ç kar lmas na ili kin sermaye art m i leminde; 1.Ortaklar z yeni pay alma haklar 17/09/2010 ile 02/10/2010 tarihleri aras nda, 15 gün süreyle kullanm lard r. 2.Ortaklar n yeni pay alma haklar na ili kin süre içerisinde kullan lmayan ,163 TL nominal de erli paylar n MKB Birincil piyasada halka arz na ili kin sat i lemleri 19/10/ /10/2010 tarihleri aras nda 7 (yedi) i günü içerisinde yap lacakt r. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [DGZTE, EREGL, KCHOL, KLBMO, MRDIN, UNYEC, TRNSK, MZBYO, PETKM, RAYSG, TATKS, TRCAS] :54:37 Borsada lem Gören Tipe Dönü üm Talepleri RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :01:30 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. Eylül 2010 Ana Bran Baz nda Kümül Prim üretimi 30 Eylül 2010 itibariyle irketimizin toplam prim üretimi ana bran baz nda a da gösterilmi tir. Kaza Hastal k/sa k Kara Araçlar Rayl Araçlar Hava Araçlar

10 Su Araçlar Nakliyat Yang n ve Do an Afetler Genel Zararlar Kara Araçlar Sorumluluk Hava Araçlar Sorumluluk Genel Sorumluluk Emniyeti Suistimal Finansal Kay plar Hukuksal Koruma TOPLAM RAY S GORTA A.. / RAYSG [DOHOL] :12:39 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Hisse devri irketimiz ortaklar ndan,do an irketler Grubu Holding A.. ile Vienna Insurance Group AG'nin yat m irketi TBIH Financial Services Group N.V. aras nda imzalanan tarihli "Hisse Al m ve Hissedarl k Sözle mesi" kapsam nda; Ray Sigorta A..'de geriye kalan ve Ray Sigorta A.. sermayesinin %10'na kar k gelen Do an irketler Grubu Holding A.. paylar n tamam ile ilgili olarak; 2011 y nda kullan lmas öngörülen hisse sat opsiyonunun erken kullan lmas ve söz konusu hisselerin tamam n Vienna Insurance Group AG'ye ve TBIH Financial Services Group N.V.'ye sat lmas hususunda bugün taraflar aras nda anla ma sa lanm ve "Hisse Sat Sözle mesi" imzalanm r. Bu itibarla; Ray Sigorta A.. sermayesinde Do an irketler Grubu Holding A..'nin sahip oldu u ve Ray Sigorta A.. sermayesinin %10'una kar k gelen, beheri 1,-YKr. nominal de erli adet pay [sermayenin %10'unu temsil eden pay adedinden, 1 adet pay eksik olmak üzere] Vienna Insurance Group AG'ye; 2 adet pay TBIH Financial Services Group N.V.'ye olmak üzere tamam, ,- USD (Amerikan Dolar ) bedel üzerinden, nakden ve pe in olarak sat lm r. Hisse sat i lemi sonras nda Do an irketler Grubu Holding A..' nin Ray Sigorta A.. sermayesinde herhangi bir pay kalmamaktad r. Nihai sat bedeli, ilgili makamlardan al nacak onay müteakiben, Ray Sigorta A..'de devam eden sermaye art nda Do an irketler Grubu Holding A.. i tirak pay na isabet eden tutar n ve ayr ca bu tutar ile

11 birlikte yukar da yer alan hisse devir bedeli tutar na ( ,-Usd) hisse devrinin tamamlanmas na (kapan a) kadar geçecek sürede 12 ayl k LIBOR üzerinden hesaplanacak vade fark tutar n ilave edilmesi suretiyle tekrar hesaplanacak ve kesinle tirilecektir. Hisse devir tarihinde (kapan ta) ayr ca kamuya aç klama yap lacakt r. DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. / DOHOL [RAYSG] :09:10 Finansal Duran Varl k Sat Ortakl n Adresi : Do an irketler Grubu Holding A.. Telefon ve Faks No. : (216) / (216) Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (216) / (216) Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : - Özet Bilgi : Ray Sigorta Hisselerinin Sat Sat a li kin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Sat lan Finansal Duran Varl n Ünvan : Ray Sigorta A.. Sat lan Finansal Duran Varl n Faaliyet Konusu : Sigortac k Sat lan Finansal Duran Varl n Sermayesi : TL lemin Tamamland /Tamamlanaca Tarih : - Sat Ko ullar : Nakden ve pe in olarak

12 Sat lan Paylar n Nominal Tutar : ,- Ykr. Beher Pay Fiyat : 0, USD Toplam Tutar : USD Sat lan Paylar n Finansal Duran Varl n Sermayesine Oran (%) : %10 Sat Sonras nda Finansal Duran Varl ktaki tirak Oran (%) : - Sat Sonras Sahip Olunan Oy Haklar n Finansal Duran Varl n Toplam Oy Haklar na Oran (%) Sat lan Finansal Duran Varl n Ortakl n Kamuya Aç klanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplam na Oran (%) : - : %0,1 Ortakl n Faaliyetlerine Etkisi : Önemli bir etkisi bulunmamaktad r. Sat Sonucu Olu an Kar/Zarar Tutar : UFRS'ye göre belirlenip kamuya aç klanan ilk mali tablolar zda yer verilecektir. Varsa Sat Kar n Ne ekilde De erlendirilece i : Henüz bu konuda bir karar al nmam r. Varsa Sat Kar n Ne ekilde De erlendirilece ine li kin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Henüz bu konuda bir karar al nmam r. Sat n Alan Ki inin Ad /Ünvan : Vienna Insurance Group AG ve TBIH Financial Services Group N.V Sat n Alan Ki inin Ortakl kla li kisi : li kili kurulu de ildir. Finansal Duran Varl n De erinin Belirlenme Yöntemi : lk sat de eri esas al narak. De erleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmedi i : De erleme raporu düzenlenmemi tir. De erleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : De erleme raporu düzenleme zorunlulu u yoktur. De erleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : De erleme raporu düzenlenmemi tir. lem De erleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekle tirilmemi se/gerçekle tirilmeyecekse Gerekçesi : De erleme raporu düzenlenmemi tir. EK AÇIKLAMALAR: Daha önce, muhtelif tarihlerde kamuya aç klama konusu yapt z ve irketimiz ile Vienna Insurance Group AG'nin yat m irketi TBIH Financial Services Group N.V. aras nda imzalanan tarihli "Hisse Al m ve Hissedarl k Sözle mesi" kapsam nda; i tirakimiz Ray Sigorta A..'de geriye kalan ve Ray Sigorta A.. sermayesinin %10'na kar k gelen paylar n tamam ile ilgili olarak; 2011 y nda kullan lmas öngörülen hisse sat opsiyonunun erken kullan lmas ve söz konusu hisselerin tamam n Vienna Insurance Group AG'ye ve TBIH Financial Services Group N.V.'ye sat lmas hususunda bugün taraflar aras nda anla ma sa lanm ve "Hisse Sat Sözle mesi" imzalanm r. Bu itibarla; Ray Sigorta A.. sermayesinde sahip oldu umuz ve Ray Sigorta A.. sermayesinin %10'una kar k gelen, beheri 1,-YKr. nominal de erli adet pay [sermayenin %10'unu temsil eden adet paydan, 1 adet eksik paya kar k gelmektedir] Vienna Insurance Group AG'ye; 2 adet pay TBIH Financial Services Group N.V.'ye olmak üzere tamam [ adet], ,- USD

13 (Amerikan Dolar ) bedel üzerinden, nakden ve pe in olarak sat lacakt r. Hisse sat i lemi sonras nda irketimizin Ray Sigorta A.. sermayesinde herhangi bir pay kalmayacakt r. Nihai sat bedeli, ilgili makamlardan al nacak onay müteakiben, Ray Sigorta A..'de devam eden sermaye art nda irketimizin i tirak pay na isabet eden tutar n ve ayr ca bu tutar ile birlikte yukar da yer alan hisse devir bedeli tutar na ( ,-Usd) hisse devrinin tamamlanmas na (kapan a) kadar geçecek sürede 12 ayl k LIBOR üzerinden hesaplanacak vade fark tutar n ilave edilmesi suretiyle tekrar hesaplanacak ve kesinle tirilecektir. Hisse devir tarihinde (kapan ta) ayr ca kamuya aç klama yap lacakt r. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [EDIP, RAYSG] :51:23 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ), EDIP.R (Kapan tarihi : ).*** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [EDIP, RAYSG] :56:49 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ), EDIP.R (Kapan tarihi : ).*** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :46:56 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ) *** RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :02:00 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le l kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. A ustos 2010 Kümül Prim üretimi

14 31 A ustos 2010 itibariyle irketimizin Toplam prim üretimi a da gösterilmi tir. Toplam Prim Üretimi : ,52 TL STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :36:12 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ) *** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :36:52 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ) *** MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [RAYSG] :37:08 Hak Kullan m RAY S GORTA A..'nin tarihinde ba layan ve tarihinde ortaklar n kullan m süresi sona erecek olan % 41,28 oran ndaki bedelli sermaye art m i leminde, kaydile mi hisse senetlerinin rüçhan haklar kullanmak isteyen üyelerin belirtilen tarihler aras nda Merkezi Kaydi Sistem çal ma süresi içerisinde i lem yapmalar gerekmektedir. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :48:41 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ) *** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :42:57 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ) ***

15 STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :42:06 Devam Eden R.H.K.P. *** Devam Eden R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ) *** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :41:22 Yeni Aç lan R.H.K.P. *** Yeni Aç lan R.H.K.P.: RAYSG.R (Kapan tarihi : ).*** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :40:32 Sermaye Art *** Sermaye Art : RAYSG.E (% 41,28 bedelli. Bölünme sonras A.O.F: 2,03-TL).*** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :54:58 Rüçhan Hakk Referans Fiyat Ray Sigorta A..'nin ç kar lm sermayesinin TL (%41,28) bedelli art larak TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklar n tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak al nabilecek fiyat 0,43 TL'dir. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :01:04 Hak Kullan tarihinden itibaren sermaye art ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili haklar kullan lm olarak i lem görecek, "Yeni" s ras aç lacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ili ikteki tabloda gösterilmi tir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :47:34 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel: Faks: Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: Faks: Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

16 Özet Bilgi : Ray Sigorta A..Temmuz Sonu Kümülatif Prim Üretimi 31 Temmuz 2010 itibariyle irketimizin Toplam prim üretimi a da gösterilmi tir. Toplam Prim Üretimi : ,22 TL RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :36:24 Yeni Pay Alma Sirküleri-Sermaye Art RAY S GORTA ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA N S RKÜLERÖDENM / ÇIKARILMI SERMAYEM Z L RASI NAK T KAR ILI I KAR ILANMAK SURET YLE RADAN L RAYA ARTIRILMAKTADIR.ARTIRILAN SERMAYEY TEMS L EDEN PAYLAR SERMAYE YASASI KURULU'NCA 23/8/2010 TAR H VE 62/696 SAYI LE KAYDA ALINMI TIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLI IMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Bu sirküler Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan onaylanm sirküler ile ayn içerikte olup, onayl nüshada yer alan bilgiler ile Kamuyu Ayd nlatma Platformuna gönderilen bu nüshada yer alan bilgiler aras nda olabilecek farkl klardan ve eksikliklerden bu bildirimi sisteme gönderen irket sorumludur. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :41:41 Rüçhan Hakk Kupon Pazar Tarihi Ray Sigorta A..'nin ç kar lm sermayesinin TL (%41,28) bedelli art larak TL'den TL'ye yükseltilmesinde, bedelli pay alma haklar tarihleri aras nda Rüçhan Hakk Kupon Pazar 'nda i lem görecek olup, fiyat tescili gerçekle inceye kadar fiyat marj uygulanmayacakt r. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :36:19 Izahname - Sermaye Artirimi RAY S GORTA ANON M RKET 'NDEN ÇIKARILMI / ÖDENM SERMAYEM N L RASI NAK T KAR ILANMAK SURET YLE L RADAN L RAYA ARTIRILMASI VE NAK T KAR ILI I

17 ARTIRILAN SERMAYEY TEMS L EDECEK PAYLARIN SATI I LE LG ZAHNAMED R. BU SERMAYE ARTIRIMI NEDEN YLE ÇIKARILACAK PAYLAR SERMAYE P YASASI KURULU'NCA 23/08/2010 TAR H VE 62/696 SAYI LE KAYDA ALINMI TIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLI IMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE P YASASI KANUNU UYARINCA, ZAHNAME VE EKLER LE S RKÜLERLERDE YER ALAN B LG LER N GERÇE DÜRÜST B R B MDE YANSITMASINDAN HRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KEND LER NDEN BEKLENEN ÖZEN GÖSTERMEYEN ARACI KURULU LARA DA ZARARIN HRAÇÇILARA TAZM N ETT LEMEYEN KISMI N MÜRACAAT ED LEB R. BA IMSIZ DENET M KURULU LARI SE, DENETLED KLER MAL TABLO VE RAPORLARA N OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAK YANLI VE YANILTICI B LG VE KANAATLER NEDEN YLE DO AB LECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. Bu izahname Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan onaylanm izahname ile ayn içerikte olup, onayl nüshada yer alan bilgiler ile Kamuyu Ayd nlatma Platformuna gönderilen bu nüshada yer alan bilgiler aras nda olabilecek farkl klardan ve eksikliklerden bu bildirimi sisteme gönderen irket sorumludur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :16:11 Rüçhan Hakk Kullan m Tarihleri Ortakl n Adresi : Cumhuriyet mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: Sar yer stanbul Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Özet Bilgi : Rüçhan hakk kullan m bilgileri Mevcut Kay tl Sermaye Tavan (TL) Art m Öncesi Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) Art m Sonras Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) : : : Bedelli Art m Tutar (TL) :

18 Rüçhan Hakk Kulland lan Tutar (TL) Rüçhan Hakk K tlanan Tutar (TL) Rüçhan Hakk Kullan m Oran (%) Rüçhan Hakk Kulland rma Fiyat (1 TL nominal de erli beher pay için) (TL) Rüçhan Haklar n Kullan na li kin K tlama (varsa) Rüçhan Hakk Kullan m Ba lang ç Tarihi Rüçhan Hakk Kullan m Biti Tarihi Rüçhan Hakk Kullan m Kar Sat n Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) Art lan Sermayeyi Temsilen hraç Edilen Paylar lk Defa Hangi Hesap Dönemi Kar ndan Yararlanacak? : : 0 : 41,2800 : 1 : yok : : : Kaydi pay verilecektir : yok : hraç edilen paylar yeni pay alma hakk na ili kin sirkülerin yay nland hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup,kar elde edilmesi halinde ilk kez 2010 y n kar ndan temettü verilecektir.ancak paylar n sat süresi içinde yeni pay alma hakk n kullan na ili kin duyurunun yay nland hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra sat lan paylar 2011 y n kar ndan temettü alabilecektir. EK AÇIKLAMALAR: Ortaklar n pay alma ilan sirkuleri ekte yer almaktad r. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :05:07 Rüçhan ve Bedelsiz Pay Alma Hakk Kullan m Tarihleri Ortakl n Adresi : Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su :

19 Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Özet Bilgi : Mevcut Kay tl Sermaye Tavan (TL) : Art m Öncesi Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) : Art m Sonras Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) : Bedelli Art m Tutar (TL) : Rüçhan Hakk Kulland lan Tutar (TL) : Rüçhan Hakk K tlanan Tutar (TL) : Rüçhan Hakk Kullan m Oran (%) : Rüçhan Hakk Kulland rma Fiyat (1 TL nominal de erli beher pay için) (TL) : Rüçhan Haklar n Kullan na li kin K tlama (varsa) : Bedelsiz Art m Tutar (TL) : ç Kaynaklardan (TL) : Temettüden (TL) : Bedelsiz Art m Oran (%) : Rüçhan Hakk / Bedelsiz Pay Alma Hakk Kullan m Ba lang ç Tarihi : Rüçhan Hakk Kullan m Bit Tarihi : Rüçhan Hakk / Bedelsiz Pay Alma Hakk Kullan m Kar : Kaydi pay verilecektir Sat n Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) : Art lan Sermayeyi Temsilen hraç Edilen Paylar lk Defa Hangi Hesap Dönemi Kar ndan Yararlanacak? : EK AÇIKLAMALAR:

20 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :05:07 Rüçhan Hakk Kullan m Tarihleri Ortakl n Adresi : Cumhuriyet mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: Sar yer stanbul Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Özet Bilgi : Rüçhan hakk kullan m bilgileri Mevcut Kay tl Sermaye Tavan (TL) Art m Öncesi Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) Art m Sonras Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) : : : Bedelli Art m Tutar (TL) : Rüçhan Hakk Kulland lan Tutar (TL) Rüçhan Hakk K tlanan Tutar (TL) Rüçhan Hakk Kullan m Oran (%) Rüçhan Hakk Kulland rma Fiyat (1 TL nominal de erli : : 0 : 41,2800 : 1

21 beher pay için) (TL) Rüçhan Haklar n n Kullan na li kin K tlama (varsa) Rüçhan Hakk Kullan m Ba lang ç Tarihi Rüçhan Hakk Kullan m Biti Tarihi Rüçhan Hakk Kullan m Kar Sat n Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) Art lan Sermayeyi Temsilen hraç Edilen Paylar lk Defa Hangi Hesap Dönemi Kar ndan Yararlanacak? : yok : : : Kaydi pay verilecektir : yok : hraç edilen paylar yeni pay alma hakk na ili kin sirkülerin yay nland hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup,kar elde edilmesi halinde ilk kez 2010 y n kar ndan temettü verilecektir.ancak paylar n sat süresi içinde yeni pay alma hakk n kullan na ili kin duyurunun yay nland hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra sat lan paylar 2011 y n kar ndan temettü alabilecektir. EK AÇIKLAMALAR: Ortaklar n pay alma ilan sirkuleri ekte yer almaktad r. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :01:02 Rüçhan Hakk Kullan m Tarihleri Ortakl n Adresi : Cumhuriyet mahallesi Haydar Aliyev Cad. No: Sar yer stanbul Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi Özet Bilgi : : Rüçhan hakk kullan m bilgileri

22 Mevcut Kay tl Sermaye Tavan (TL) Art m Öncesi Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) Art m Sonras Ödenmi /Ç kar lm Sermaye (TL) : : : Bedelli Art m Tutar (TL) : Rüçhan Hakk Kulland lan Tutar (TL) Rüçhan Hakk K tlanan Tutar (TL) Rüçhan Hakk Kullan m Oran (%) Rüçhan Hakk Kulland rma Fiyat (1 TL nominal de erli beher pay için) (TL) Rüçhan Haklar n Kullan na li kin K tlama (varsa) Rüçhan Hakk Kullan m Ba lang ç Tarihi Rüçhan Hakk Kullan m Biti Tarihi Rüçhan Hakk Kullan m Kar Sat n Alma Taahhütnamesi Verenler (varsa) Art lan Sermayeyi Temsilen hraç Edilen Paylar lk Defa Hangi Hesap Dönemi Kar ndan Yararlanacak? : : 0 : 41,2800 : 1 : yok : : : Kaydi pay verilecektir : yok : hraç edilen paylar yeni pay alma hakk na ili kin sirkülerin yay nland hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup,kar elde edilmesi halinde ilk kez 2010 y n kar ndan temettü verilecektir.ancak paylar n sat süresi içinde yeni pay alma hakk n kullan na ili kin duyurunun yay nland hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten sonra sat lan paylar 2011 y n kar ndan temettü alabilecektir. EK AÇIKLAMALAR: Ortaklar n pay alma ilan sirkuleri ekte yer almaktad r.

23 STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :10:55 Hisse S ras n Kapat p Aç lmas *** RAYSG *** RAYSG.E hisse senetlerinin s ras, Özel Durum Aç klamas n Kamuyu Ayd nlatma Platformu'nda (KAP) yay nlanabilmesi amac yla geçici olarak i leme kapat lm r. Söz konusu aç klaman n KAP'ta yay nlanm olmas nedeniyle RAYSG.E s ras, saat 17:20:00'dan itibaren i leme aç lacakt r *** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :07:08 Ray Sigorta A..'den gelen yaz ekte yer almaktad r. Bildirimlerin Borsam z taraf ndan KAP'a aktar larak kamuya duyurulmu olmas, içeri inin Borsa taraf ndan incelendi i, teyit ya da tekeffül edildi i anlam na gelmez. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :05:27 TTK'nun 324. Maddesi Kapsam nda Yap lan lemler Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Evet Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Özet Bilgi : TTK 324 Maddesi Kapsam d nda düzenlenen mali tablo hak.

24 tarihinde, irketimiz Mali tablolar KAP'a aç klanm r. irketimiz tarihinde sermayesini TL.dan TL.nakit olarak TL.na, artt rmak için Sermaye Piyasas Kuruluna ba vurmas nedeniyle, sermaye art sonuçlanmas takiben TTK 324 kapsam ndan ç laca beklendi inden,ttk 324 mali tablolar bu a amada haz rlanmayacakt r. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2010/6 Ayl k [] :34:51 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /06/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2010/6 Ayl k [] :32:00 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR :12 A ustos 2010 KARAR SAYISI :5798 SERMAYE P YASASI KURULU'NUN SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERE NCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin ba ms z s rl denetimden geçmi 2010 y Haziran sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-30 Haziran 2010 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :17:31 GBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 Y lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k D nda Ald Görevler Mehmet Levent mano lu Üye-Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü Yoktur

25 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :17:31 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 Y lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k D nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Karl Fink Ba kan Yönetici VIG icra kurulu üyesi ve TBIH dan ma kurulu ba kan yok 0 Ofer Yehudai Ba kan Yard. Yönetici TBIH Financial Services Group NV yok 0 M.Levent mano lu Üye- Genel Müdür Yönetici Bireysel Riskler Direktörü yok 0 Vladimir Mraz Christoph Wolf Üye Yönetici TBIH Financial Services Group NV Yönetim Kurulu Üyesi Üye Yönetici TBIH Financial Services Group NV Yönetim Kurulu Üyesi yok 0 yok 0 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :35:43 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 Y lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Karl Fink Ba kan Yönetici VIG icra kurulu üyesi ve TBIH dan ma yok 0

26 kurulu ba kan Ofer Yehudai Ba kan Yrd. Yönetici TBIH Financial Services Group NV yok 0 H.Nüzhet Atabek Üye- Gn.Müdür Yönetici - yok 0 Vladimir Mraz Christoph Wolf Üye Yönetici TBIH Financial Services Group NV yönetim kurulu üyesi Üye Yönetici TBIH Financial Services Group NV yönetim kurulu üyesi yok 0 yok 0 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :34:44 Ortakl n Adresi : Haydar Aliyev Cad.No:35 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : TBIH Ortakl k yap de imi aç klamas irketimizin %84,26 oran nda hissesini elinde bulunduran TBIH Financial Services Group NV nin, ana orta, Vienna Insurance Group,%60 olan hissesini, Kardan Financial Services BV ye ait olan %40 hisseyi alarak %100 e ç karm r. Sat i lemi, ilgili yasal otoritelerin onay ndan sonra kesinle ecektir

27 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :06:48 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Ya lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. haziran 2010 sonu prim üretimi 30 Haziran 2010 itibariyle irketimizin prim üretimi bran lar itibariyle a da gösterilmi tir. Sigorta Bran lar Yang n ,54 Zorunlu Deprem ,88 Nakliyat ,64 Kaza ,00 Mühendislik ,34 Tar m ,09 Sa k ,03 Toplam ,52 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :08:09 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 Y lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Karl Fink Ba kan Yönetici TBIH Financial Services NV yok 0 Ofer Yehudai Ba kan Yrd Yönetici TBIH Financial Services NV Yok 0

28 H.Nüzhet Atabek Üye- Genel Müdür Yönetici - Yok 0 Vladimir Mraz Christoph Wolf Üye Yönetici Vienna Insurance Group YK Ba kan ve cra Ba kan Üye Yönetici TBIH Finacial Group NV YK Üyesi Yok 0 Yok 0 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :10:58 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Ortakl n Ya mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. Yönetim Kurulu Üyesi stifas 06 May s 2010 tarihinde irket Yönetim Kuruluna üye olarak seçilen Say n Mehmet Çetin Hacalo lu'nun 06 Temmuz 2010 tarihinde irkete sundu u istifas n kabulüne, Bu karar n ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmas na ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan na karar verilmi tir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :11:05

29 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad. No: 28 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Tel : Fax : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : Fax : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. May s Sonu Prim Üretimi 31 May s 2010 itibariyle irketimizin Toplam prim üretimi a da gösterilmi tir. Toplam Prim Üretimi : ,94 TL RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :52:25 zahname - Sermaye Art (Taslak) kar lm / Ödenmi Sermayemizin TL'den TL'ye art lmas na ili kin Taslak zahname ekte verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :30:15 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh. Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

30 Özet Bilgi : Sermaye artt için Sermaye Piyasas Kurulu Ba kanl 'na ba vuru irketimizin Sermayesinin ,- TL. kay tl sermaye tavan içinde ç kar lm sermayesini ,- TL.s nakit kar olmak suretiyle ,- TL.s ndan ,-TL.s na yükseltilmesi ile ilgili olarak tarihinde Sermaye Piyasas Kurulu Ba kanl 'na ba vurulmu tur. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :23:12 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh. Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Cumhuriyet Mh. Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama? : : Hay r Özet Bilgi : Ray Sigorta A.. Genel Müdür Atanmas karar irketimizin 30 Haziran 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplant nda, 5788 nolu karar ile, 31 Temmuz 2010 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevinden ayr lan Say n Halim Nüzhet Atabek'in bu görevden ayr lmas n onaylanmas na, 5789 nolu karar ile, 1 A ustos tarihinden geçerli olmak üzere Say n Mehmet Levent mano lu'nun irket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmas na ve birinci derece imza yetkisinin devam na, Genel Müdürlük atama karar n Sigorta ve Reasürans irketlerinin Kurulu ve Çal ma Esaslar na li kin Yönetmeli in 8.maddesine göre T.C.Ba bakanl k Hazine Müste arl onay na müteakiben geçerli olmas na, karar verilmi tir;

31 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :44:23 GBF-Ba lant Kurulacak irket Yetkilileri Ba lant Kurulacak irket Yetkilileri Ad Soyad Görevi Telefon No E-Posta Adresi Dr.Halil Yolcu Mali ve dari ler Direktörü RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :44:23 GBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Ad Soyad Görevi Mesle i Son 5 Y lda Ortakl kta Üstlendi i Görevler Son Durum tibariyle Ortakl k nda Ald Görevler Ortakl ktaki Sermaye Pay (%) Karl Fink Ba kan Yönetici TBIH Financial Services Group NV yok 0 Ofer Yehudai Ba kan Yard. Yönetici TBIH Financial Services Group NV yok 0 H.Nüzhet Atabek Üye- Genel Müdür Yönetici - yok 0 Vladimir Mraz Christoph Wolf Çetin Hacalo lu Üye Yönetici Vienna Insurance Group YK Ba kan ve cra Ba kan Üye Yönetici TBIH Financial Group NV YK Üyesi Üye Yönetici Ray Sigorta A.. YK Ba kan vekili yok 0 yok 0 yok 0 RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :42:10

32 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.No:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r Özet Bilgi : Sertifika lemleri ile ilgili yetkilendirme irketimiz Yönetim Kurulunun tarihli toplant nda, Karar No : 5783 Sermaye Piyasas Kurulu- stanbul Menkul K ymetler Borsas Sertifika hizmetleri kapsam nda Sermaye Piyasas Kurulu'nun 09/10/2003 tarih ve 52/1223 say ilke karar gere i irketimiz ad na sertifika i lemleri ile ilgili çal malar yürütmeye,onaylamaya ve sertifika kullan lar ile ileti im noktalar belirlemeye T.C.kimlik numaras olan Halim Nüzhet Atabek ile T.C.kimlik numaras olan Halil Yolcu ve T.C.kimlik numaras olan Metin Akgün'ün seçilmelerine karar verilmi tir. Yukar daki aç klamalar n, Sermaye Piyasas Kurulunun Seri: VIII, No: 54 say Tebli inde yer alan esaslara uygun oldu unu, bu konuda taraf za ula an bilgileri tam olarak yans tt ; bilgilerin defter, kay t ve belgelerimize uygun oldu unu, konuyla ilgili bilgileri tam ve do ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalar gösterdi imizi ve yap lan bu aç klamalardan sorumlu oldu umuzu beyan ederiz STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :05:53 TEMERRÜT LEM N SONA ERMES (RAYSG.TE) ***RAYSG.TE s ras ndaki temerrüt i lemi sona ermi tir.*** STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :24:26 TEMERRÜT ALI I *** TEMERRÜT ALI I *** RAYSG.TE hisse senedinde temerrüt ALI I yap lacakt r. Takas, BUGÜN ( ) gerçekle ecektir. SATI emirlerinizi RAYSG.TE hisse senedine girebilirsiniz (Miktar: adet).*** TEMERRÜT ALI I***

33 STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] :09:33 TEMERRÜT ALI I *** TEMERRÜT ALI I *** RAYSG.TE hisse senedinde temerrüt ALI I yap lacakt r. Takas, BUGÜN ( ) gerçekle ecektir. SATI emirlerinizi RAYSG.TE hisse senedine girebilirsiniz (Miktar: adet).*** TEMERRÜT ALI I*** RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :28:59 Genel Kurul Toplant Sonucu Ortakl n Adresi : Haydar Aliyev Cad.No:35 Tarabya / Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks Yap lan Aç klama Güncelleme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Düzeltme mi? : Hay r Yap lan Aç klama Ertelenmi Bir Aç klama m? : Hay r Konuya li kin Daha Önce Yap lan Özel Durum Aç klamas n Tarihi : Yok Özet Bilgi : Ola an Genel Kurul Toplant Tutana ve Hazirun Cetveli Genel Kurul Toplant Türü : Ola an Ola an Genel Kurul Toplant ise Ait Oldu u Hesap Dönemi : 2009 Genel Kurul Tarihi : ALINAN KARARLAR / GÖRÜ ÜLEN KONULAR: Ray Sigorta A..nin tarihinde Cumhuriyet Mahallesi,Haydar Aliyev Caddesi No :28 Sar yer- stabul adresinde yap lan 2009 y na ait ola an Genel Kurul Toplant nda 2009 y zarar n, gelecek dönem karlar ndan kar lanmas karar al nm r.toplant tutana ve hazirun cetveli ektedir.

34 RAY S GORTA A..' N N TAR NDE YAPILAN OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANA I Ray Sigorta A..'nin Ola an Genel Kurul toplant Per embe günü, saat 11:00'da Cumhuriyet Mahallesi,Haydar Aliyev Cad. No: Sar yer/ stanbul adresinde, stanbul l Sanayi ve Ticaret Müdürlü ü'nün tarih ve Say yaz lar yla görevlendirilen Bakanl k Komiseri Nevzat Özer gözetiminde yap lm r. Toplant ya ait davet; kanun ve ana sözle mede öngörüldü ü gibi toplant gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Nisan 2010 tarih 7545 say ve Milliyet, Radikal Gazeteleri'nin 16 Nisan 2010 tarihli nüshalar nda ilan edilmek ve ayr ca.m.k.b.nda i lem görmeyen nama yaz hisse senetlerine sahip pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle süresi içinde yap lm r. Hazirun cetvelinin tetkikinden, irketin toplam TL'l k sermayesine tekabül eden adet hisseden; ,78.-TL'l k sermayeye kar k adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam ,78.-TL'l k sermayeye kar k toplam adet hissenin toplant da temsil edildi inin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözle mede öngörülen asgari toplant nisab n mevcut oldu unun anla lmas üzerine toplant Say n Halim Nüzhet Atabek taraf ndan aç larak gündemin görü ülmesine geçilmi tir. GÜNDEM GERE NCE YAPILAN GÖRÜ MELERDE; 1. Divan Ba kanl 'na Say n Halim Nüzhet Atabek'in, Oy Toplay na Say n Halil Yolcu'nun ve Katipli e Say n Ferhat Gücükbel'in, seçilmelerine toplant ya kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 2. Genel Kurul Tutanaklar n imzalanmas için divan heyetine yetki verilmesine toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet,Denetim Kurulu ve Ba ms z Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirli i ile onayland 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 hesap y dönemindeki faaliyetleri sebebiyle ibra edilmelerine toplant ya kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 5. Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 hesap y dönemindeki faaliyetleri sebebiyle ibra edilmelerine toplant ya kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 6. irketimizin Tarihli Yönetim Kurulu Toplant nda,yönetim Kurulu Üyeli inden istifa eden Say n Elif Ate Özpak' n irkete sundu u istifas n kabulüne, Kalan görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeli i için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)yi temsilen Say n Karl Fink'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Ba kan olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, Yönetim Kurulu Ba kan olarak görev yapmakta olan Say n Christoph Wolf'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevinin devam na, irketimizin tarihli Yönetim Kurulu Toplant nda,yönetim Kurulu Ba kan Vekilli nden ve Yönetim Kurulu Üyeli inden istifa eden Say n Ilan Wunsh'un irkete sundu u istifas n kabulüne,

35 Kalan görev süresini tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeli i için TBIH Financial Services Group N.V.(TBIH)yi temsilen Say n Ofer Yehudai'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Ba kan Vekili olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, tarihinde,yönetim Kurulu Üyeli inden istifa eden, Say n Taylan Bilgel'in yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Say n Çetin Hacalo lu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve kendisine birinci derece imza yetkisi verilmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerinin, toplant ba na 1050 TL. olarak devam edilmesine; Toplant ya kat lanlar n oybirli i ile karar verilmi tir. 7. Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam etti inden seçim yap lmamas na ve ücretlerinin ayl k brüt 250 TL. olarak devam etmesine toplant ya kat lanlar n oy birli i ile ile karar verilmi tir. 8. Yönetim Kurulu'nun 2009 y hesap dönemi kar zarar konusundaki teklifi müzakere edilerek oya sunulmu ve 2009 y faaliyeti neticesi olu an TL. dönem zarar n gelecek dönem karlar ndan kar lanmas hususlar n kabulüne toplant ya kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi tir 9. Sermaye Piyasas nda Ba ms z D Denetleme Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, irket'in 2010 y mali tablolar n denetlenmesi konusunda Güney Ba ms z Denetim ve S.M.M.O. A.. ile imzalanm olan Ba ms z Denetim Sözle mesinin kabulüne ve ba ms z denetim irketinin seçiminin onaylanmas na toplant ya kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 10. Yönetim Kurula Üyelerine irket Konusuna giren i leri bizzat ve ba kalar ad na yapmalar ve bu nevi leri yapan irketlerde ortak olabilmeleri ve di er i lemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gere ince gerekli iznin verilmesine toplant ya kat lanlar n oy birli i ile karar verilmi tir. 11. irket kar pay da m politikas ortaklar n bilgisine sunulmu tur. RAY S GORTA A..KAR DA ITIM POL KASI Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay na sundu u kar da m teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile irketimizin büyüme gere i aras ndaki hassas dengenin bozulmamas, irketimizin karl k durumunu ve yat m planlar dikkate alan bir kar da m politikas ile haz rlanmaktad r. Kardan pay alma konusunda imtiyazl hisse bulunmamaktad r.kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize kar pay verilmesi uygulamas bulunmamaktad r. Kar pay ödemelerinin en geç mevzuatta öngörülen 5.ay n sonuna kadar olmak üzere en k sa sürede yap lmas na özen gösterilmektedir. Ana sözle memizde kar pay avans da lmas öngören bir düzenleme bulunmamaktad r hesap döneminde yap lan ba lar hakk nda Genel Kurul'a bilgi verilmi tir. 13.Dilekler bölümüne geçildi inde söz alan olmam r.

36 RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2010/3 Ayl k [] :03:29 Sorumluluk Beyan NANSAL TABLO VE FAAL YET RAPORLARININ KABULÜNE N YÖNET M KURULU'NUN KARAR TAR :30 Nisan 2010 KARAR SAYISI :5764 SERMAYE P YASASI KURULU'NUN SER :XI, NO:29 SAYILI TEBL N ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES GERE NCE SORUMLULUK BEYANI irketimizin ba ms z denetimden geçmemi 2010 y Mart sonu mali tablolar ile dipnotlar taraf zdan incelenmi tir. irket'teki görev ve sorumluluk alan zda sahip oldu umuz bilgiler çerçevesinde, 01 Ocak-31 Mart 2010 dönemine ait mali tablolar ile dipnotlardaki di er mali konulardaki bilgiler gerçe e ayk bir aç klama ya da yan lt olmas sonucunu do urabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte, irketin mali durumu ve faaliyet sonuçlar hakk nda gerçe i do ru bir biçimde yans tmaktad r. RAY S GORTA A.. RAY S GORTA A.. / RAYSG, 2010/3 Ayl k [] :45:08 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /03/2010 döneminine ait faaliyet raporumuz ili ikte pdf dosya olarak verilmektedir. RAY S GORTA A.. / RAYSG [] :28:42 Ortakl n Adresi : Cumhuriyet Mh.Haydar Aliyev Cad.N:28 Sar yer - STANBUL Telefon ve Faks No. : Telefon Faks Ortakl n Yat mc /Pay Sahipleri le li kiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon Faks Yap lan Aç klama Ertelenmi Aç klama m? : Hay r

STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] 29.12.2011 16:16:54 Sermaye Art Nedeniyle hraç Edilen Paylar n Kotasyonu

STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] 29.12.2011 16:16:54 Sermaye Art Nedeniyle hraç Edilen Paylar n Kotasyonu STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [RAYSG] 29.12.2011 16:16:54 Sermaye Art Nedeniyle hraç Edilen Paylar n Kotasyonu Borsa Yönetim Kurulu'nun 29.12.2011 tarihli toplant nda; Ray Sigorta A..'nin sermayesinin

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU

RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU RAY S GORTA A.. 31.03.2010 ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU DÖNEM NDE YAPILAN ANA SÖZLE ME DE KL KLER Dönem içinde ana sözle mede herhangi bir de iklik yap lmam r. ORTAKLIK YAPISI Sermayenin %10 ve daha

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11.

MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ASELS, DEVA, EREGL, FMIZP, GEDIZ, GENTS, HALKS, ISBIR, KRDMA, KRDMD, KRSAN, LUKSK, PETKM, RAYSG] 12.11. MERKEZ KAYIT KURULU U A.. [ADANA, AKENR, ARCLK, ASCEL, ASELS, BOLUC, BRKO, DEVA, ECILC, ECYAP, ECZYT, EGSER, EREGL, GARAN, GEDIZ, GENTS, GOLTS, GUBRF, HALKS, ISBIR, IZMDC, KCHOL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, NETAS,

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 216-3250372 / 216-3406996

Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa Yönü 4. Km. Çecen Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks Numarası : 216-3250372 / 216-3406996 SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / SAFGY [] 06.10.2015 154340 Sokak Acıbadem/Üsküdar/İstanbul Telefon ve Faks 216-3250372 / 216-3406996 İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Yapılan Açıklama Ertelenmiş

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul)

29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) 29.01.2016AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil No:27158 (İstanbul) Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sicil No: 1537/Büyükçekmece Ticaret Unvanı ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALTAŞ Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Ortaklar Genel

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/22 24/07/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli lar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr ından

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 31.05 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31/05/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com

HÜRR YET GAZETEC K VE MATBAACILIK A.. 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi. Faaliyet Raporu. www.hurriyetkurumsal.com 1 Ocak - 30 Haziran 2010 Ara Hesap Dönemi Faaliyet Raporu www.hurriyetkurumsal.com 27 A ustos 2010 çindekiler A. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac k A.. Hakk nda Bilgi...2 1. Faaliyet Konusu, Organizasyon

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-30.06.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.06.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

BORSA ĠSTANBUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ORSA ĠSTANUL A.ġ. 31/03/2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN ĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI ġirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket sermayesini temsil eden paylar A, ve C olmak üzere üç

Detaylı

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458.

ORTAKLAR PAY ADEDİ SERMAYE (TL) % OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. 8.154.182.924 81.541.829,25 81,54. Diğer 1.845.817.076 18.458. SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLI MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR. 24.03.2014 OLAĞAN GENEL KURULU a) 03 Mart 2014 tarihi itibariyle şirketimizin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ANADOLU CAM YENİŞEHİR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1) Genel Bilgiler: Anadolu Cam Yenişehir Sanayi Anonim Şirketi, 2005 yılında Anadolu Cam Sanayi Anonim Şirketi, T.Şişe ve Cam Fabrikaları

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI Aşağıda yazılı gündem maddelerinin müzakeresi ve karara bağlanması için

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016, Çarşamba günü saat 10:30 da ekte sunulan

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/32 HAFTALIK BÜLTEN 17/07/2006 21/07/2006 A. 1.1.2006 21.07.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/2 HAFTALIK BÜLTEN 12/01/2004 16/01/2004 A. 01.01.2004 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 16.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 08 HAZİRAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08 Haziran 2016

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2015 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER 1. Şirket Profili Üretim, satış ve satış-sonrası

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765 m ISIN AT0000818802 O l ağan Genel Kurul Toplantısına Davetiye Tüm hissedarlarımızı detayları aşağıda belirtilen Genel Kurul Toplantısı na katılmaya davet ederiz.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/12 14/04/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21

Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21 SİGORTA BROKERLERİ DERNEĞİ BÜLTENİ Bülten tarihi: Haziran 2010 Bülten No: 21 Dernek Kuruluş Tarihi: 1992 DERNEK HABERLERİ - Aksigorta A.Ş. Yöneticileri Üyelerimizi bir Koktey ile ağırladı; Aksigorta A.Ş.

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır: 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR

WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. WELCOMES YOU PAY SÖZLEŞMELERİNE EKLENEN YENİ DAYANAK VARLIKLAR 21.03.2016 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından bilgilendirme

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2011

1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLAR VE D PNOTLAR 30 Eylül 2011 TAR BAR YLE DÜZENLENEN NANSAL TABLOLARIMIZA N BEYANIMIZ li ikte sunulan 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle düzenledi

Detaylı

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. : www.tatgida.com Raporun Dönemi : 01.01.2015 30.06.2015 Ortaklığın Ünvanı : Tat Gıda Sanayi A.Ş. Ticaret Sicil Müdürlüğü / No : İstanbul / 96638 İnternet Adresi : www.tatgida.com Yönetim Kurulu ve Komiteler : Türk Ticaret

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı