Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe"

Transkript

1 Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

2

3 İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Şarjı : /-8 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 8.. tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu ta gerekçesi ile eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman D Başbaka İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

4 istanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı istanbul Üniversitesinin yılı (A/l) Bütçesi lira ve (A/) Yatırımlar Bütçesi lira fer Harcamaları bütçesi ile de 8 8 lira lmak üzere cem'an 0 88 lira larak kabul edilmiş idi. (A/) Yatırım ve (A/) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları bütçeleri yekûnu yılma nazaran 8 lira larak teklif edilmektedir. Üniversitemizin her sene mevcudu artan öğrenci sayısına paralel larak artmakta lan öğretim, araştı rektirdiği masrafları karşılamak maksadiyle aşağıda izah edildiği üzere, bütçenin muhtelif tertiplerine tertiplerden de 00 lira düşülmüş lduğundan geçen seneye nazaran genel fazlalık liradır. ('ARİ KARO AMA LA R : yılında İstenilen Bölümı Madde Ödeneğin Osidi Ödenek UtöRtöKCK [.000 Persnel giderleri :.TO!> 0 Rektöi'Iü'k ve Fakültelerde idare ve öğretini!iıiz:m eti erind. Aylıklar üyeleri ile asistanların yılı aylıklarını ödemek üzere yılında gecen seneye nazaran 80 lira, fazlasiyle öde edilmiştir.. Kanuni terfi müddetlerini dldurmuş bulunan memur terfi farklarının ödenmesi,. 8 ve sayılı kanunlar gereğince kadrlarına naz nuni farklarının verilmesi,. Tıp Fakültesinde öğretim hikmetlerinin gerektirdiği ö maksadiyle (L) cetvelinden çıkarılması, zaruri görülen kad.0 Ücretler 8. Rektörlük ve Fakültelerin bür, enstitü, laîbratııvar İ.80 kullanılan hastahaııc ve kliniklerin idari hiz;m eti erinin gö rin ücretlerinin ödenmesi, istanbul - Ü. Bütçesi.. ($, /Sayısı';.,:.8.-)

5 Bölüm Madde Ödeneğin Çeşidi.ü Ssyal Yardımlaı.80.0 E'k çalışma karşılıkları.0.0 Tazminatlar.0.0 İkramiye ve mükâfatlar yılında İstenilen Ödenek. Üniversitemizin her sene artan öğrenci sayısına parale lerde artan iş hacmi dlayısiyle hizmetin aksamadan devamın da (D) ve (E) cetveline dâhil hizmetli kadrlarının istenilm. Üniversitemiz tarafından istimlâk edilen ve edilecek sa karşı tarafın tezyidi bedel dâvalarında üniversitemizin hakkı cak sözleşmeli avukat ücretlerinin ödenmesi için, yukarda ba ödeneğini karşılamak üzere yılında 8 lira müştür. Üniversitemizin Rektörlük ve Fakültelerindeki aylıklı per ğince ödenmesi gereken çcuk zammı, dğum - ölüm yardımla yılı Kanun gereğince maaşlı ve ücretli mensuplarımız için Em kesenekleri karşılıkları ile Ssyal Sigrtalar Kurumuna öd lira istenilmiştir. Fakültelerde neşredilen Türkçe ve yabancı dil delki dergilerin 0 tınlan öğretim üyelerine, sayılı Kanunun nci maddes gereğince ödenecek fazla çalışma ücretlerinin karşılanması ve ma çalışmaları dışında senenin muayyen aylarında muhtelif m kin dinleyici tpluluğu tarafından alâka ile takibedilen knfe ve knferansçıların ücretlerini ö'darmek maksadiyle yılın miş'tir. 8 Rektörlük, dekan ve dkııl müdürlerime verilmekte lan ek göre ğünde kanunu gereğince kasa tazminatı almaya müstahak per sayılı Kanuna e'k sayılı.kanım gereğince prfesör, dçen üniversite tazminatının istihkak sahiplerine ödenmesi için tılmıştır.... '...,.000 İlim müessesesi lan üniversitemizde yabancı dil bilenler de hanına girip kazandıkları takdirde kendilerine sayılı Ka rilecek ikramiyenin ödenebilmesi için 000 lira ödenek tale İstanbul-Ü, Bütçesi.,(S.. Sayısı. :, : 8):

6 Bölüm Madde ödeneğin çeşidi yılında istenilen ödenek.8 Ylluklar YÖNETİM GİDELERİ:.0 Genel yönetimle il- 8.0 gili alımlar.0 Genel yönetimle il g-ili giderler.0 Ulaştırma giderleri Taşıt işletime ve 0.0 narma giderleri.0 Kira giderleri HİZMET GİDERLERİ.0 Genel yönetimle il- 0.0 gili hizmet giderleri. Güvenlik giderleri Malî hizmetlerle 0. ilgili giderler Her sene bir vilâyette yapılmakta lan Üniversite Haftası. yönetimli ilgilendiren seyahatleri, öğretim üyeleri ve yardım yapacakları bilimsel araştırma ve inceleme dlayısiyle yapac ile yevmiyelerini karşılamak üzere 0 lira ödenek isten Rektörlük ve fakültelerin kırtasiye, basılı kâğıt alımları, d yayın alımları, yaikacak alımları, hizmetli giyim alımları g tphyan bu kesimler için yılında 8 lira Ödeneğe Geniş blklar halinde bulunan üniversitemizin fakülte, ens mizlik, aydınlatma ve bahçelerinin tanzimi için gereken ma lira 'ödenek istenilmiştir. Rektörlük, fakülte ve hastanelerinin psta, telgraf giderler me ücretlerini ödemek rîîalksadiyle 00 lira ödemek isten Fakültelerde mevcut bulunan taşıtların her nevi ajkar yala patinaj zinciri ve yeddk parçalar ve çeştli narımlar için yaclacağı anlaşılmıştır. Vakıflar idaresince yeniden restre edilen Kuyucu Murat P dükkânlar, Biylji Enstitüsü tarafından kiralanmış lduğun lamak üzere 00 lira ödenek istenilmiştir. Üniversite binaları ile hastane ve Miniklerin yangından kr mini maksadiyle 0 lira ödendk istenilmiştir. Ünüversiftenin güvenlik giderleri için 00 lira Ödenk taleb Üniversite ve fakültelerin tahakkuk edecek bina ve arazi v ödenebilmesi için 0 liraya ihtiyaclacağı anlaşılmıştır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

7 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi yılında /istenilen ödenek.0 Eğitim ve araştırma giderleri. Sağlık hizmetleri giderleri.000 KüRUM GİDERLERİ :. Okullar giderleri Eğitim kurumları giderleri. Araştırma 8 0. kurumları giderleri. Yataklı tedavi 8 0. kurumları giderleri.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER :. Lâbnatuvıar 0. giderleri Fakültelerin araştırma, ine eleme giderlerimin gerektirdiği bağlı.kürsülerde araştırma ve.incelemeler dlayısiyle çalıştırı leri karşılamak üzere Fn Fakültesinin jelji öğrencilerinin.katla ilgili gide.rleır içim tplam larak 8 00 lira ödenek i ni mütecaviz öğrencisi ıb ulunan ün i / ersi temizin öğ ni için tutulacak sağlık fişlerinin dldurulması ve ayrıca hep rilmesinin temini ve ilâç, yardımlarının yapılması.için. Yaibancı diller ve Yüksek Kimya Okulu ve Veteriner Fak me giderlerinin temini ile lahratımarlarının mdern cihazla rini.karşılamak üzere J 000 lira ödenek ta.lebed.ilmistir. Üniversite merkez kütüphanesi, fakülte kütüphanelerinde tap ve dergilerin tamamlanması, yeni neşriyatın takibi ve ı malzeme giderlerinin temini ile Orman Eczacılık Fakülteleri lira 'ödenek talnbedilmiştir. Ünlvera'te Filim Merkezi ile Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen titülerin ilmî araştırmalarının öğretim çalışma kınımın aksama girecek öğrencile, -.İn giriş,.sınavlarım yapan Elektrnik Hesap giyim - kuşam, malzeme alım ve giderleri ile enstitülerin ara yeli persnelin ücretlerinin ödenmesi için 8 0 lira öden Tıp Fakültesinin öğretiminde kullanılan Çapa, Haseki ve kliniklerinin ıbür, ulaştırma, giyim - kuşam, malzeme alımı dairelerine ödenecek yatak, iaşe Ibedeli ile persnelin yiyecek nek istenilmiştir. Tıp, Edebiyat, Fen, Orman, Eczacılık ve Diş hekimliği Fak araştırma, inceleme ve öğretim çalışmalarının gerektirdiği bü tzeme alım ve giderleri için cem'an 0 lira ödenek taleb İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

8 8 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi.'0 Prpaganda ve tanıtıma giderleri..0 Uluslararası ilişki-*.0 ler gidenleri.0 Temsil, ağırlama ve tüınen giderleri.80 Bakım ve küçük.80 emarım giderleri] GARİ HARCAMALAR TOPLAMI yılında istenilen Ödenek Üniversitemizin gerek yurt içinde ve ıgerekse yurt dışı cak prpaganda giderileni içim 00 lira ödeneğin kâfi ge Rektörlük ve fakültelerin yurt dışında ve yurt içinde Üniveıısiitem'izi tmsilen katılacak üyelerinin giderlerini ve yabancı üniversitelerle yapılacak öğretim üyesi ve öğrenc ları karşılamak dizere 8 0 lira ödemek istenilmesi zaru Üniversitemizi ziyaret edecek lan misafirlerin ağırlanm 'giderleri karşılamak üzere 000 lira ödenek istenilmiştir Geniş blklar (hallinde bulunan fakülte ve klinik binaları dana, Ibyıa ve ıbakum giderleri için ccm'ıan 0 li ı I.8İ.' ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : Eğitim sektörü YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Eğitim sektörü (A/) Yatınım harcamaları bütçesi tgerekçesi Üniversite istimlâk sahalarının etüt ve prje giderleri il ğunu karşılamak üzere lira ödenek istenilmiştir. yılında istenilen lira-ödenekle yapılacak Devlet Plânlama Dairesi ile varılan mutabakata nazaran Hangi iş için istenildiği (Devam eden işler)' nci dahiliye kliniği ilâve blk inşaatı Dku Bank ikmal inşaatı İktisat Fakültesi Blku ve 'Gazetecilik, İşletm Çapa Diş Hekimliği Fakültesi A nlku İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

9 GO O ti "ab ti a r~i -A r- O "i 0 ült ^J c ti cö ö Q, fi m < I ;dik ^j >*< c fi teriner g t> O O O O O O O O O LO LO LO LO c LO lo t- O O O O O O O O O O O O O O O t - «M ı H ( M O O O O O O O LO O ^! O O 00 O l O CM r+l ı-i LO lo LO CD LO O lo LO LO T I TJH CM T I T < rh CM t, -s ^ 0 iö

10 0 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi yılında istenilen ödenek Hangi iş için istenildiği Büyük narımlar '8 000 Teknik persnel ücretleri 000 Geçici görev ylluğu MAKİNA, TEÇHİ ZAT, TAŞIT ALIM LARI : Eğitim sektörü Yekûn Rektörlük ve fakültelere alınacak ımıakina, teçhizat ile tsu içân 000 lira ödenek istenilmiştir. Dvlet Plân göre bu ödeneğin fakülte itibariyle taksimi aşağıda 'gösteri 000 Edebiyat Fakültesi lâbratuvar (malzemesi OOO Öğrenci kantini acele yemek pişirme cihazl Tıp Fakültesi mıakina teçhizatı Fen Fakültesi makina ve teçhizatı İktisat Fakültesi istiıbilizatör Orman Fakültesi mıakina teçhizatı Eczacılık Fakültesi makina teçhizatı Diş Hekimliği Fakültesi makina teçhizatı Rektörlük için binek tsu 000 Yekûn istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

11 yılında istenilen Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi ödenek isermaye TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARİ :.000 KURUMLARA KATILMA PAY LARI VE SERMAYE TEŞKİL LERİ : Döner Sermayelere ödemeler.0 Medik - Ssyal Meî!kezi Medik - Ssyal merkezi için açılan maddenin yılında döner sermayesi istenil mi ştir..000 KAMULAŞTIRMA VE SATI- NALMALAR :.00 Kamulaştırma ve Satmalına be- Veteriner Fakültesi yapılmak üzere Millî Emlâk'tan sa deli siti lan 0 lira ve Vakıllar- Genel ÎUüdürtüğümlen alm yeri H) yılı taksiti OOO 000 lira ile Üniveısitemizin gele binaların kamulaştırma bedeli larak da, 8 80 lira ki, ödeneğe ihtiyacımız lacaktır..000 MALÎ TRA.NSFHRUEIİ :.0 (Bağımsız -bütçeli sayılı Kanunun. neti maddesine g'örı; Millî Pıvdiiktivi't idarelere ödemeler 000 lira ödenek istenilmiştir..0 Uluslararası teşekküllere öde- Üniversiteni iz ve fakültelerin üye bulundukları Uluslararası -meler 0-0 aidatların ödenmesi için 00 liranın kâfi geleceği anlaşılmış.000.sosyal TRASFERLER :.0 Emekli Sandığına 000 Aylık ve ücret tertiplerine knulmuş.bulunan ödeneğin %.0 ödemeler neeek karşılıklar ile emekliye ayrılan öğretim üyeleri ve me si ve sayılı Kanunun 8 ve geçici 0 nei maddesi gere ödemeler için eem'an lira ödenek talelbedilmrştir. istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

12 - Bölüm) Mıatdde Ödeneğin! çeşidi yılında âstenilen Ödemek Emekli aylıkları Emekli, Dul ve Yetim aylıklarının tediyesi için lira ve diğer benzeri Ödemeler Ödül, ikramiye, Mü- 0 Üniversite öğrencilerine ucuz ve kaliteli yemek yedirilmek de yardıma muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar için 00 Üniversite Merkez ve Orman Fakültesi Tabldtu ve Üniv dımlar- bu tertibe knulan 00 lira ödenekle karşılana kâfat ve yardımlar Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve ibenzeri teşekküllere yardımlar BORÇ ÖDEMELERİ.00 Geçeri yıllar brçları ısermaye TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI TOPLAMI : Rektörlük ve fakültelerde geçen yıl brçları ve geri ver gereken tahakkukların tediyesi için 00 lira ödenek is İstanbul Üniversitesi yılı (B) Gelir Bütçesi gerekçesi İstanbul Üniversitesi yılı (A/l) Cari harcamalar Bütçesi 8 8 lira, (A/) yatırım lıareamalar Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları bütçesi de 8 0 lira lmak üzere tplam larak 0 aşağıda açıklandığı üzere karşılanmış lacaktır.. Tahsili tahmin edilen harçlardan lira Döner sermaye gelirlerinden 00, kitap satışından rübe ücretlerinden lira, diğer çeşitli gelirlerden lira ve bağışlardan lira, geçmiş yılla da 0 8 lira lmak üzere gelir yekûnumuz 000 liraya balğ lmaktadır'.. Gelir bütçesinin tplamı lan 0 liradan 000 lira çıkarıldığı takdirde geriye kalan pılacak yardım ile karşılanacağı hesabedilerek gelir bütçesi bu hesaba göre hazırlanarak sunulmuştur. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

13 İstanbul Üniversitesi prblemlerini bölümde tplamak mümkündür. Bina ve.malzeme ihtiyaçları Öğretim üyesi ve yardımcıları prblemleri Öğrenci knuları Rapr Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına Bina ve malzeme : istanbul Üniversitesinin öğrenci sayısı sn 0 yıl içinde kat artmıştır. Buna karşılık bina ve malzeme ihtiya tır. Nrmal öğrencili bir sistem içinde bugünkü dershane, seminer ve lâbratuvar sayısı ve kapsamı, belki yeter say de 0 bin üstünde lan öğrenci sayısına karşılık ancak 00 dlaylarında turacak yer vardır. Bu ıbakımdan üni ve bu kalabalık öğrenci ihtiyacına cevap verecek yeni tesisler ve binalar yaptırmak mecburiyeti vardır. Bunun yanında sürekli larak ilerliyen ilmin ihtiyaçlarını karşılıyacak, gittikçe önemli ve köklü birer bilim dalı yeni inkişaflara uyacak çalışma imkânlarına kavuşturmak, büyük öğrenci kuleleriyle hca temasınınküçük guruplar tem içinde gelişmesini sağlamak için de bina ihtiyacı ön plânda yer almaktadır. t İni ver sitenin bu amaçla hazırladığı prgramının, bu yılki tatbikatı memnunluk verecek durumdadır. Nitekim b nın % 8 inin ihaleleri yapılmak suretiyle plân uygulanmış, % in yarısı da önümüzdeki günlerde aydır bele ca bu yıl içinde tatbik alanına girecektir. Bu suretle Medik - Ssyal binası tamamlanmış, Biylji Enstitüsünün, İktisat Fakültesi dershanelerinin, (iaze tüsünün, Eczacılık Fakültesi lâbratuvarlarınm, Tıp Fakültesi Oapa Mrflji Enstitülerinin ihalesi yapılmış, n birinci blk inşaatı tamamlanmış, Dişhekimliği Fakültesinin Oapa'daki yeni binasının (A) blku inşaatı snuna y snra açılacak hale getirilmiş, Cerrahpaşa'daki Kadın - Dğum ve Çcuk klinikleri binasının inşaatı bitirilmiş, birç da sağlanmıştır. yatırımının bu suretle % 8 üstünde bir ranla uygulanması Devlet Plânlama Teşkilâtının Kktörlük Bütçesine yılında iki katı milyn liralık bir ödenek ayırmasını sağlamıştır. Üniversite, ayrıca, nci Beş Yıllık Plân döneminde, uzun bir geleceğe kadar çeşitli ihtiyaçlarına, cevap verec kurulan ve bütün fakültelerin temsilcilerinin katıldığı Üniversite Merkez Plânlama Kurulunda hazırlatarak, Devlet Ayrıca, çeşitli lâbratuvar ve enstitülerinin eğitim ve araştırma malzemesini de bir yandan cari bütçesi ile sağlamakt lık Plânda bu ihtiyaçlara yer ayırmış bulunmaktadır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

14 Öğretim üyesi ve yardımcıları prblemleri: Bu kınunun üzerinde önennle dumılması gerekir. Bugün İstanbul Üniversitesinin 8 yılında çıkmış ve z bir Teşkilât Kanununa dayanan öğretim üyesi ve yardımcıları (asistanlar) kadrsu vardır. Bu kadrlar zaman lıyacak ek teşkilât kanunlariyle tamamlanmak istenmişse de, bir yandan büyük ölçüde artan öğrenci sayısı, ötki tirdiği elemanları sağlama bakımından yetersiz kalmıştır. Ayrıca numaralı Kanunun sağladığı, kadrsuz dç dalanan büyük bir öğretim üyesi grupu da, kadrsuzluk yüzünden hakikî yerlerini alamamışlardır. Bu durum b retim üyesini dçent kadrsunda, dçent unvanını almış öğretim üyesini asistan kadrsunda ve maaş derecesinde lar bu şekilde dnduğu için, yeni asistan ve dçent almak mümkün lamamaktadır. Bu maksatla İstanbul Üniversitesinde, hem bu mahzurları kaldırmak, hem de hiç değilse 0 - yıllık ihtiya Teşkilât kanunu tasarısı hazırlıyarak, Millî Eğitim Bakanlığı kanalı ile Yüce Meclise sevk ettiği öğr dilikle kanunlaşmasını temenniye şayan görürüz. İstanbul Üniversitesinin öğretim üyeleri ve yardımcıları listeni eklidir (Ek N. ) incelenınr'srıklen anlaş prfesör ve prfesör kadrsu mevcudlup ü Lştur. G yabancı prfesör 'kadrsundan!) it münhaldir. 0 asistan kadrsunun ü işgal edilmemi: tir. Üniversite tazminatı alan ve al mı yan prfesörler ekli ( sayılı) cetvelde gösterilmiştir. Burna göre u almamaktadır. Öğretim üyelerinin bugünkü sayılariyle, büyük talebe artışı ihtiyaçları karşılanamamakta ve birçk tim yapıl m akla< lir. Bu arada Edebiyat Fakültesinin 0 öğrenci daha fazla alarak Mart den İtibaren t>;ee tedrisatına d ranla karşılanacak knulardandır. Asistanlar, birçk fakültelerde sayı bafmınelan ihtiyacı karşılıyacak mlctarda değildir. Bu sebepten, önemlisi birçk fakülteler ve kürsüler br; lan kadrlarını dlduraınatnaiktadır. Bunun önemli sebebi tan lacak gençler, üniversite dışında malî YO iktisadi yönden, üniversitenin sağladığı imkânlarla kıy mektedir. b) Önceleri isteklisi çk lan bir İrsim kürsülerde de, sn yıllarda, Devlet sek'ti'm içinde ayrı ayrı teşkilât içinde, kanunlarla sağlanan dengesizlik gençlerin daha uygım yerlere kaymalına seb rinde bu hal vâkidir. Sn çıkan kanunlarla Sağlık Bakanlığı emrinde çalışan betimlere sağlajıımakta lan külteleri asistanları faydalanamamaktadır. Bu itibar ile yarının Devlet ve memleket hizmetinde görev alacak kadrsunu yctimtirmek üzere asistand cek hiç değilse malî imkânları önplâna alan yeni tedbirler bulunması ciddiyetle elüşünülmdidir. yılında İstanbul Üniversitesinde kitap ve 0 dergi yayınlanmıştır. Aynı yılda öğretim üyeler dışımda bastırdıkları eserlerin sayısı 0 tir. tstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

15 yılında Üniversite tarafından yayınlanan kitaplar, dergi sayısı tür. Bu neşriyatı fakültel rapra bağlıdır. (Ek.) öğrenci prblemleri : öğrencilerle ilgili prblemler çeşitlidir. Önce, üniversiteleri bu büyük kalabalıktan kurtarmak lâzımdı. rakterini hafe, en büyük sayılan müesseselerde öğrenci sayısı 0 bini geçmemektedir. Memleketimiz için d ve bu ihtiyaca göre yeni üniversite ve yüksek öğetim kulları açmak prgramlanmalıdır. Bu maksa hazırladığı kanun tasarısı yerindedir. Bu suretle mevcut üniversitelerde kalabalık aktarılmıyacak, bir de sayısı büyük ölçüde artan gençlere yer bulmak klaylaşacaktır. Ayrıca İstanbul Üniversitesinin Karadeniz Üniversitesine yardımı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ile İ gisi ve yardımı takdir ile zikredilmelidir. Üniversitelerin bu yıl giriş sınavları İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenmiş ve takdire değ Geçen yılların çeşitli şikâyetleri tamamiyle önlenmiştir. Şikâyet yalnız sırası gelemiyenlerin sızlanma ketin her yerindeki liselerin bilmediği test imtihanı usulüne inhisar etmiştir. Bu nci knu için de, b Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak lise öğrencilerine kurslar açacacak, kendi kurduğu ekipleri memle mamlamaya çalışacaktır. Üniversite - 8 imtihanları için hazrlıklarına başlamış durumdadır. Çalışmaları; Rektörlük teşkilâtı içinde İktisat Fakültesinin istatistik hcaları büyük bir bilgi ile idar İktisat Fakültesi bütçesindeki. nci giriş imtihanlarında çalışacaklara verilecek fazla çalışma üc.8 ncü kurs ylluğu maddesinde bulunan giriş imtihanları için açılacak kurslara katılacaklara verile 000 liranın Rektörlük bütçesinde açılacak lan aynı unvanlı tertiplere aktarılmasını,.8 ncü deki 000 liradan, giriş imtihanında çalışacaklara verilecek yllukları karşılamak iç:n, 000 liran tertibine ilâvesini, giriş imtihanlarında kullanılacak lan gerekli kırtasiye ve basılı kâğıtların alınması sinin.0 ncu kırtasiye alım ve giderleri maddesine 000 ve.0 nci basılı kâğıt, defter alım ve liranın eklenmesini, buna mukabil gelir bütçesinin.0 nci tertibindeki gelirin 0 0C0 lira artırıl önemle istemektedir. Bu yıl denemeleri en ince bir hesap ile, işlemlerinin yürütülmesi için bu mik cetvelinin yukarıda adı geçen Fakülteye ait 00 liralış, elektrnik hesap ve araştırma merkezi kıs kadrsu unvanının, yapılacak hizmetin mahiyeti sebebiyle Test ve Araştırma Kısım Şefi kadrsu unvanı rülmüştür. öğrenci prblemlerinden nci önemli knu, burs ve yardımlar meselesidir. Üniversite öğrencilerine bug yetersizdir. İyi rganize edilmiş bir burs müessesesi bu ihtiyaç için göreve knmalıdır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

16 Yurt meselesi, bugünkü şartlar içinde, öğrenciler için tamamiyle yetersizdir-. Gerçek şudur : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yaptığı bir istatistiğe göre, bugün mevcut öğrencilerin % 0 u İ lanlardır. Bunlar evlerinde yatarlar % ü resmî yurtlardan faydalanmakta, geri kalanlar özel yurtlarda lerde kalmaktadırlar. Hiçbir zaman tatminkâr lmıyan, bu geceleme prbleminin en kısa zamanda ve en dır. Fakat bütün eksikliğine, bütün kötü şarlara rağmen, bir gerçek de üniversitelerin arasından hiç Buna karşılık, gündüzleri en az - bin talebe dershane dışında kalmakta, bunlar da üniversite kantinleri Meydanını çevreliyeh kahvehanelerde, şehrin dört bir yanma dağılmış öğrenci yurtları civarındaki kahve, ga mektedirler. Bu gençleri tplu ve bş vakitlerini değerlendirecek bir yuvaya kavuşturmak mutlaka lâzımdı lüğünün tutumu üniversiteyi tatmin etmemektedir. Üniversitesi, bir talebe Canpusumm kurulması, 00-0 lnu, turma daları, kütüphanesi tiyatrsu, sineması, müzik salnu, açık ve kapalı spr salnları, talebele larını karşılıyacak yerleri ile, 0 bin öğrencisinin ihtiyacına cevap verecek bir merkezî tesis yapılmasına ve tplanmasına taraftardır. Bu suretle yakarıda söylenen faydalar yanında öğrencilerle öğretim üyelerinin te ve yüksek kullar öğrencilerinin her gün bir arada bulunnıalariylc aralarında kültür mübadelesi sağlanacak, idari ve eiknmik bakımdan da birçk faydalar elde edilecektir. Öğrencilerin yemek meselesi, yeni yapılan ve iç, malzemesinin bir kısmı rektörlüğün teşebbüsü ile yardım (Turan Emeksiz Lkanta ve Kantini) nin açılması ile kişiye ucuz yemek verilmek suretiyl Bunların en az 000 tanesi bir lira karşılığında, geri kalanlar da liraya, Üniversite Memurlar Lkantasıııd riyle tamamiyle benzerini yiyeceklerdir. Rektörlük bu yıldan itibaren, lkantanın idaresini «işletmeciye verm dğruya üniversite tarafından işletmeciyi kararlaştırmıştır. 'G - ve 0 - yıllarında İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakülteler indeki öğrenci sayılı (Ek tetkikinden anlaşılacağı üzere, sn ders yılında, sayı bir önceki yıldan da'ha azdır. Bunun sebebi yönetmelikt mal tedrisat süresinin katından fazla üniversitede kuma imkânının kaldırılmış lması ve bu suretle yılla mesidir. Rapra ekli ve numaralı cetvellerde görüleceği üzere 0 - ders yılında merkezî sisteme ıdâlh öğrenci müracaat etmiştir. (İstanbul, Ankara, Ege, Erzurum Atatürk, Karadeniz Teknik, Ankara ikt Ankara Sağlık İdaresi Yüksek Okulu) '.Bu öğrencilerin ü erkek, 8 0 ü kızdır, Hu müracaatların si İstanbul Üniversitesine kabu İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

17 "Bütçe uygulaması Ödenek Cari harcama Yatırım Sermaye teşkili ve transferle Yapılan «deme S! Tplam /0 Özel Kasım ayı snu itibariyle bütçe yılının tamamlanmasına ay kala, henüz kullanılmamış ödenek miktar mektedir. Bu az harcamanın sebepleri arasında üniversite muhasebesinde nakit bulunmayışı başta gelmektedir delerine göre masraf tafhakkuk evrakına bağlandığı halde öıdenmiyen istihkaklar vardır. Bütçe tasarısında yazılı ödeneklerin ve ödenekleriyle mukayesesini temin için (Hk ) cetve den anlaşılacağı üzere, Bütçesi cari harcamalarda bir evvelki yıldan 00 lira, yatırımların ferler hai'camalannda lira lmak üzere cem'an lira fazladır, ödene'klerdeki artış daha ç mekte lup ne gibi işler yapıldığı tasarının 0 ııcu sabitesinde gösterilim iş bulunmaktadır. Gelir bütresi : Üniversitenin yılı içerisindeki gelirleri : Kayıt, imtihan ve diplma ücretleri Döner sermaye gelirlerinden 00 Kitap satışından Diğer çeşitli gelirlerden Bağışlardan Olmak üzere 00 lira ile, Hazine tarafından yılı içinde yardım laralk verilecek lirad nakit dikkate alınmak suretiyle üniversite gelirlerinin, umumi gelirin ödenek yekûnunun % ünü karşılama Gelirlerle karşılanan miktar çk azdır. Binaenaleyh, üniversitenin gelirlerini artırıcı tedbirlerin düşün lirleri arasında harçlar en mühim kısmı teşkil etmektedir. Öğrencilerin maliyeti ile, alman harçlar arasında da incelenmek suretiyle nispî bir denge kurulması tavsiyeye değer görülmüştür. Teklifler ve temenniler : Giriş imtihanlarının teknik yönü İktisat Fakültesine bağlı Elektrnik Hesap ve Araştırma Merkezince y İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

18 8 gili çeşitli masrafların karşılanması için lüzumlu ödenekler adı geçen Faikülteniıı ilgili tertiplerine dağıt ilk plânla Rektörlüğü ilgilendirdiğinden, yukarıda sözü geçen ödeneklerin Eektörlük bütçesinde yer alma uygun lacağı düşünüldüğünden yukarıdaki tekliflerin kabulü; Hukuk Fakültesi bütçesinin 0 yayın alım ve giderlerine lira ilâve edilmesi ve.0 sayılı 0 biti liranın tenzili suretiyle karşılanması, Fen Fakültesi bütçesine 0 Uluslararası yurt içi tplantılar için (Elektr - kimya kngresi) 0 bin il leri tertibinden bin lira, 80 makina ve teçhizat narımından bin lira, 00 üniversite tazminatı suretiyle karşılanması, Eczacılık Fakültesi için (D) cetveline aded 00 liralık hademe, aded 00 liralık lâibrant kadrsunun İ ve giderleri bölümüne ihin liranın eklenmesi. I kınların..0 sayılı üniversite 'hizmetleri bölümünden anması, İktisat Fakültesi için (E) cetvelinden aded i 00 liralık prfesörlük 'kadrsunun serbest b ırakılımısı, 800 liralık ibir kütüphane memuru kadrsu eklenmesi, bunlara lâzım lan ödeneğin.0 üniversite tazm tenzili suretiyle karşılanması uygun görülmüştür. Edebi.val. Fakültesinin <bu yıl. (Janvbridj'te tplanacak Türk - İslâm sanatları kngresine, kngrenin arz önemle mütenasip biir «kiple iştirakini sağlamak için 0 kim lira ilâve edilmesi., ilâvenin 0 bin lirasının re rımı maddesinden, hin lirasının Edebiyat Fakültesi.0 bölümünden, bin lirasının Edebiyat fakülte düşülerek karşılanması uygun görülmüştür. Orman Fakültesinin,.8 maddesine 0 bin lira eklenmiş, bunun 0 bin lirasının.0 dan, 0 bin l retiyle karşılan m. a sn. münasip mütalâa ledilmiştir. Raprumuzu 'bitirirken, numaralı Kanuna, tabi özel işliyen ünivertisel erimizin bütün i'akülıeler alınmak ve senatsundan aynı suretle tekemmül ettirdikleri ve çeşitli mütalâaların, birleştirilme'si ve sn kurula sevk ettikleri ve Üniversiteler luiıirununu geniş ölçüde tadil edecek lan kanun tauarısı üzerinde ya v e r i l'ınek üz e re ili ul u ıım akıt adi' r. İki yeni tadillerle, üniversiteler rganlarında işleyişi klaylaştıracak rasynel tedbirler götürmekte, yeni bulunması geniş çapta sağlannnakta, asistanlık müessesesinin cazibesini artıracak 'bâzı imkânlar verilmekte, rahat ettirecek teklifler yapılmakta, öszet larak 0 yıldır tatbikatta kalan kanunun uygülanmasından elde daha hızlı ve daka verimli var şekilde işletecek 'hükümler sevk lunmaktadır. Bu bakımdan kanun tasarısının biran evvel Yüce Meclisin tetkik ve tenkid nazarlarına arz lunmasınd ratin sağlanmasındaki imkânların hasırlanmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. Kütahya Milletvekili İstanbul Senatörü Trabzn M Mesut Erez Erdğan Adalı Ali Rıza İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

19 Ek : - yılı İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve yüksek kulunda mevcut öğrenci T ü r k E e h e b i Türk - Ecnebi ı Fakültesi Kız Erkek Yekûn Kız Erkek Yekûn Kız Erk Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat O rinan Eczacılık Diş Hekimliği Yekûn (lazeteeilik Enst <> O O , İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

20 0 - yılı İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve yüksek kulunda mevc T ü r k E e n e b i Türk Fakültesi Kız Erkek Yekûn Kız Erkek Yekûn Kı Tıp Hukuk Edebiyat Fm İktisat Orman Eczacılık Diş Hekim ligi :):] Yekûn Gazetecilik Enst îstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

21 TH CO GNJ O (M CO *# C -# Tj< i I (M GO ^ CO <M CO b- CM T I CO L- O ^ N G CO Oî H CO 00 OO CO CO O TfH t- UO CM CM (M CO ^ CO CO CM CO CO lo CM CO T-i LO OO İM - t~ (M CO ı, T-\ s CO 00 m c* vj-ı r* > c >S>0 x/ı c Tİ Ö r-=l 0) ^ O Tİ ^ ^ j T>. eö l-ı >rq -u T H c O f>> i ' Ö.S r? ü r-l W \xi T-; S > Tİ 0 r itiba p r O ise - ta >> s r fe CM" 'g r-ı Ö CO S* Tl Jta T? < 'S ph TS 'S ~-{ e bulunan] "0 S 0 : H cc - «> < r-i S g O J (M >H "ö ffl CO 0 n CĞ * * G ph O 0> 'H! r+- )&JD s ırz >>.s s CO "S ti r-< Tİ eeek ^ S ^ c r-i CŞJ C fs O Tc C CM CO

22 f) Şehirler itibariyle dağılış :. İstanbul. Ankara. İzmir. Erzurum. Trabzn. Ne w - Yrk. Chicag 8. Bnn Nt İmtihanlara katılmak üzere kişi başvurmuş, bunlardan 0 kişi İ giremiyen sayısı kişidir. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

23 Üniversitemizin muhtelif fakülte ve yüksek kuluna yeniden kabul edilen Türk ve öğrenci sayısı - T ü r k E e n e b i Türk - Ecn Fakültesi Kız Erkek Yekûn Kız Erkek Yekûn Kız Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Eczacılık Diş Hekimliği 0 8G sı !) !) S ; > Yekûn Gazctecilil i Enst Üniversitelerarası giriş imtihanı sistemine dâhil kurumların - öğretim yılı kntenjanları genel tplamı Ankara Üniversitesi 0 Atatürk Üniversitesi E;e Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 0 Ankara Sağlık İdaresi Yüksek Ok. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 00 Tplanı 8 İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

24 > p-i )^~ HJ ^ P i^r?r re N P a [-*. ^ ît' i.x* t^ c FT * nliğ: ^ -ı OÎ! ı n Ordu Prf. OO CTi CT. O vl K < On LC Prf. t IO. 0 VS > U Münhal ÜT bo 00 r+-^ i-p^-! L ~a ec tc ci i as CÎ ^> Yekûn Ord. Prf. Prf. > I > P 00 t I n n n t Münhal Yekûn [ c *- t *> On Ü. Prf. s I * -t- ÜT VO ti ; n De. ~- li c: '- ^ ti OC to ^ Münhal r c O ı i. ^i,, vi> Yekûn <v ı y- ** O Oi yz ^ CC H- OC "O üi ffı M ^- r Ci O Oi r-- Ci ts ' i to O ^ LO '-JZ -J «J ^ M CC OO IO ^ ^ Ü. Dç. Asis. Münhal Yekûn

25 Ek : Aralık ayına göre üniversite tazminatı alan öğretim üyeleri Titri Faal kadr Tazminat alanlar Tıp Fakültesi Hukuk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi İktisat Fakültesi Orman Fakültesi Eczacılık Fakültesi Dişhekimliği Fakültesi Prf. Dç.. Prf. Dç. Prf. Dç. Prf. \Dç. Prf. Dç. Prf. Dç. Prf. De. Prf. Dç İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

26 - - Ek : yılında İstanbul Üniversitesince yayınlanan eser ve dergiler (Resmî yayınlar) Fakülteler Kitap Dergi Tıp Hukuk İktisat Edebiyat Fen Orman Eczacılık Rektörlük 8 8 Tplam 0 yılında istanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcılarının Üniversite dışında yayınladıkları eserler (Özel yayınlar) Fakülteler Tıp Hukuk İktisat Edebiyat Fen Orman Dişhekimliği Eczacılık Tplam 0 îstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU FAALİYET RAPORU ( 04 ) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı