Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe"

Transkript

1 Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

2

3 İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Şarjı : /-8 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 8.. tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu ta gerekçesi ile eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman D Başbaka İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

4 istanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı istanbul Üniversitesinin yılı (A/l) Bütçesi lira ve (A/) Yatırımlar Bütçesi lira fer Harcamaları bütçesi ile de 8 8 lira lmak üzere cem'an 0 88 lira larak kabul edilmiş idi. (A/) Yatırım ve (A/) Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları bütçeleri yekûnu yılma nazaran 8 lira larak teklif edilmektedir. Üniversitemizin her sene mevcudu artan öğrenci sayısına paralel larak artmakta lan öğretim, araştı rektirdiği masrafları karşılamak maksadiyle aşağıda izah edildiği üzere, bütçenin muhtelif tertiplerine tertiplerden de 00 lira düşülmüş lduğundan geçen seneye nazaran genel fazlalık liradır. ('ARİ KARO AMA LA R : yılında İstenilen Bölümı Madde Ödeneğin Osidi Ödenek UtöRtöKCK [.000 Persnel giderleri :.TO!> 0 Rektöi'Iü'k ve Fakültelerde idare ve öğretini!iıiz:m eti erind. Aylıklar üyeleri ile asistanların yılı aylıklarını ödemek üzere yılında gecen seneye nazaran 80 lira, fazlasiyle öde edilmiştir.. Kanuni terfi müddetlerini dldurmuş bulunan memur terfi farklarının ödenmesi,. 8 ve sayılı kanunlar gereğince kadrlarına naz nuni farklarının verilmesi,. Tıp Fakültesinde öğretim hikmetlerinin gerektirdiği ö maksadiyle (L) cetvelinden çıkarılması, zaruri görülen kad.0 Ücretler 8. Rektörlük ve Fakültelerin bür, enstitü, laîbratııvar İ.80 kullanılan hastahaııc ve kliniklerin idari hiz;m eti erinin gö rin ücretlerinin ödenmesi, istanbul - Ü. Bütçesi.. ($, /Sayısı';.,:.8.-)

5 Bölüm Madde Ödeneğin Çeşidi.ü Ssyal Yardımlaı.80.0 E'k çalışma karşılıkları.0.0 Tazminatlar.0.0 İkramiye ve mükâfatlar yılında İstenilen Ödenek. Üniversitemizin her sene artan öğrenci sayısına parale lerde artan iş hacmi dlayısiyle hizmetin aksamadan devamın da (D) ve (E) cetveline dâhil hizmetli kadrlarının istenilm. Üniversitemiz tarafından istimlâk edilen ve edilecek sa karşı tarafın tezyidi bedel dâvalarında üniversitemizin hakkı cak sözleşmeli avukat ücretlerinin ödenmesi için, yukarda ba ödeneğini karşılamak üzere yılında 8 lira müştür. Üniversitemizin Rektörlük ve Fakültelerindeki aylıklı per ğince ödenmesi gereken çcuk zammı, dğum - ölüm yardımla yılı Kanun gereğince maaşlı ve ücretli mensuplarımız için Em kesenekleri karşılıkları ile Ssyal Sigrtalar Kurumuna öd lira istenilmiştir. Fakültelerde neşredilen Türkçe ve yabancı dil delki dergilerin 0 tınlan öğretim üyelerine, sayılı Kanunun nci maddes gereğince ödenecek fazla çalışma ücretlerinin karşılanması ve ma çalışmaları dışında senenin muayyen aylarında muhtelif m kin dinleyici tpluluğu tarafından alâka ile takibedilen knfe ve knferansçıların ücretlerini ö'darmek maksadiyle yılın miş'tir. 8 Rektörlük, dekan ve dkııl müdürlerime verilmekte lan ek göre ğünde kanunu gereğince kasa tazminatı almaya müstahak per sayılı Kanuna e'k sayılı.kanım gereğince prfesör, dçen üniversite tazminatının istihkak sahiplerine ödenmesi için tılmıştır.... '...,.000 İlim müessesesi lan üniversitemizde yabancı dil bilenler de hanına girip kazandıkları takdirde kendilerine sayılı Ka rilecek ikramiyenin ödenebilmesi için 000 lira ödenek tale İstanbul-Ü, Bütçesi.,(S.. Sayısı. :, : 8):

6 Bölüm Madde ödeneğin çeşidi yılında istenilen ödenek.8 Ylluklar YÖNETİM GİDELERİ:.0 Genel yönetimle il- 8.0 gili alımlar.0 Genel yönetimle il g-ili giderler.0 Ulaştırma giderleri Taşıt işletime ve 0.0 narma giderleri.0 Kira giderleri HİZMET GİDERLERİ.0 Genel yönetimle il- 0.0 gili hizmet giderleri. Güvenlik giderleri Malî hizmetlerle 0. ilgili giderler Her sene bir vilâyette yapılmakta lan Üniversite Haftası. yönetimli ilgilendiren seyahatleri, öğretim üyeleri ve yardım yapacakları bilimsel araştırma ve inceleme dlayısiyle yapac ile yevmiyelerini karşılamak üzere 0 lira ödenek isten Rektörlük ve fakültelerin kırtasiye, basılı kâğıt alımları, d yayın alımları, yaikacak alımları, hizmetli giyim alımları g tphyan bu kesimler için yılında 8 lira Ödeneğe Geniş blklar halinde bulunan üniversitemizin fakülte, ens mizlik, aydınlatma ve bahçelerinin tanzimi için gereken ma lira 'ödenek istenilmiştir. Rektörlük, fakülte ve hastanelerinin psta, telgraf giderler me ücretlerini ödemek rîîalksadiyle 00 lira ödemek isten Fakültelerde mevcut bulunan taşıtların her nevi ajkar yala patinaj zinciri ve yeddk parçalar ve çeştli narımlar için yaclacağı anlaşılmıştır. Vakıflar idaresince yeniden restre edilen Kuyucu Murat P dükkânlar, Biylji Enstitüsü tarafından kiralanmış lduğun lamak üzere 00 lira ödenek istenilmiştir. Üniversite binaları ile hastane ve Miniklerin yangından kr mini maksadiyle 0 lira ödendk istenilmiştir. Ünüversiftenin güvenlik giderleri için 00 lira Ödenk taleb Üniversite ve fakültelerin tahakkuk edecek bina ve arazi v ödenebilmesi için 0 liraya ihtiyaclacağı anlaşılmıştır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

7 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi yılında /istenilen ödenek.0 Eğitim ve araştırma giderleri. Sağlık hizmetleri giderleri.000 KüRUM GİDERLERİ :. Okullar giderleri Eğitim kurumları giderleri. Araştırma 8 0. kurumları giderleri. Yataklı tedavi 8 0. kurumları giderleri.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER :. Lâbnatuvıar 0. giderleri Fakültelerin araştırma, ine eleme giderlerimin gerektirdiği bağlı.kürsülerde araştırma ve.incelemeler dlayısiyle çalıştırı leri karşılamak üzere Fn Fakültesinin jelji öğrencilerinin.katla ilgili gide.rleır içim tplam larak 8 00 lira ödenek i ni mütecaviz öğrencisi ıb ulunan ün i / ersi temizin öğ ni için tutulacak sağlık fişlerinin dldurulması ve ayrıca hep rilmesinin temini ve ilâç, yardımlarının yapılması.için. Yaibancı diller ve Yüksek Kimya Okulu ve Veteriner Fak me giderlerinin temini ile lahratımarlarının mdern cihazla rini.karşılamak üzere J 000 lira ödenek ta.lebed.ilmistir. Üniversite merkez kütüphanesi, fakülte kütüphanelerinde tap ve dergilerin tamamlanması, yeni neşriyatın takibi ve ı malzeme giderlerinin temini ile Orman Eczacılık Fakülteleri lira 'ödenek talnbedilmiştir. Ünlvera'te Filim Merkezi ile Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen titülerin ilmî araştırmalarının öğretim çalışma kınımın aksama girecek öğrencile, -.İn giriş,.sınavlarım yapan Elektrnik Hesap giyim - kuşam, malzeme alım ve giderleri ile enstitülerin ara yeli persnelin ücretlerinin ödenmesi için 8 0 lira öden Tıp Fakültesinin öğretiminde kullanılan Çapa, Haseki ve kliniklerinin ıbür, ulaştırma, giyim - kuşam, malzeme alımı dairelerine ödenecek yatak, iaşe Ibedeli ile persnelin yiyecek nek istenilmiştir. Tıp, Edebiyat, Fen, Orman, Eczacılık ve Diş hekimliği Fak araştırma, inceleme ve öğretim çalışmalarının gerektirdiği bü tzeme alım ve giderleri için cem'an 0 lira ödenek taleb İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

8 8 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi.'0 Prpaganda ve tanıtıma giderleri..0 Uluslararası ilişki-*.0 ler gidenleri.0 Temsil, ağırlama ve tüınen giderleri.80 Bakım ve küçük.80 emarım giderleri] GARİ HARCAMALAR TOPLAMI yılında istenilen Ödenek Üniversitemizin gerek yurt içinde ve ıgerekse yurt dışı cak prpaganda giderileni içim 00 lira ödeneğin kâfi ge Rektörlük ve fakültelerin yurt dışında ve yurt içinde Üniveıısiitem'izi tmsilen katılacak üyelerinin giderlerini ve yabancı üniversitelerle yapılacak öğretim üyesi ve öğrenc ları karşılamak dizere 8 0 lira ödemek istenilmesi zaru Üniversitemizi ziyaret edecek lan misafirlerin ağırlanm 'giderleri karşılamak üzere 000 lira ödenek istenilmiştir Geniş blklar (hallinde bulunan fakülte ve klinik binaları dana, Ibyıa ve ıbakum giderleri için ccm'ıan 0 li ı I.8İ.' ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : Eğitim sektörü YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Eğitim sektörü (A/) Yatınım harcamaları bütçesi tgerekçesi Üniversite istimlâk sahalarının etüt ve prje giderleri il ğunu karşılamak üzere lira ödenek istenilmiştir. yılında istenilen lira-ödenekle yapılacak Devlet Plânlama Dairesi ile varılan mutabakata nazaran Hangi iş için istenildiği (Devam eden işler)' nci dahiliye kliniği ilâve blk inşaatı Dku Bank ikmal inşaatı İktisat Fakültesi Blku ve 'Gazetecilik, İşletm Çapa Diş Hekimliği Fakültesi A nlku İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

9 GO O ti "ab ti a r~i -A r- O "i 0 ült ^J c ti cö ö Q, fi m < I ;dik ^j >*< c fi teriner g t> O O O O O O O O O LO LO LO LO c LO lo t- O O O O O O O O O O O O O O O t - «M ı H ( M O O O O O O O LO O ^! O O 00 O l O CM r+l ı-i LO lo LO CD LO O lo LO LO T I TJH CM T I T < rh CM t, -s ^ 0 iö

10 0 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi yılında istenilen ödenek Hangi iş için istenildiği Büyük narımlar '8 000 Teknik persnel ücretleri 000 Geçici görev ylluğu MAKİNA, TEÇHİ ZAT, TAŞIT ALIM LARI : Eğitim sektörü Yekûn Rektörlük ve fakültelere alınacak ımıakina, teçhizat ile tsu içân 000 lira ödenek istenilmiştir. Dvlet Plân göre bu ödeneğin fakülte itibariyle taksimi aşağıda 'gösteri 000 Edebiyat Fakültesi lâbratuvar (malzemesi OOO Öğrenci kantini acele yemek pişirme cihazl Tıp Fakültesi mıakina teçhizatı Fen Fakültesi makina ve teçhizatı İktisat Fakültesi istiıbilizatör Orman Fakültesi mıakina teçhizatı Eczacılık Fakültesi makina teçhizatı Diş Hekimliği Fakültesi makina teçhizatı Rektörlük için binek tsu 000 Yekûn istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

11 yılında istenilen Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi ödenek isermaye TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARİ :.000 KURUMLARA KATILMA PAY LARI VE SERMAYE TEŞKİL LERİ : Döner Sermayelere ödemeler.0 Medik - Ssyal Meî!kezi Medik - Ssyal merkezi için açılan maddenin yılında döner sermayesi istenil mi ştir..000 KAMULAŞTIRMA VE SATI- NALMALAR :.00 Kamulaştırma ve Satmalına be- Veteriner Fakültesi yapılmak üzere Millî Emlâk'tan sa deli siti lan 0 lira ve Vakıllar- Genel ÎUüdürtüğümlen alm yeri H) yılı taksiti OOO 000 lira ile Üniveısitemizin gele binaların kamulaştırma bedeli larak da, 8 80 lira ki, ödeneğe ihtiyacımız lacaktır..000 MALÎ TRA.NSFHRUEIİ :.0 (Bağımsız -bütçeli sayılı Kanunun. neti maddesine g'örı; Millî Pıvdiiktivi't idarelere ödemeler 000 lira ödenek istenilmiştir..0 Uluslararası teşekküllere öde- Üniversiteni iz ve fakültelerin üye bulundukları Uluslararası -meler 0-0 aidatların ödenmesi için 00 liranın kâfi geleceği anlaşılmış.000.sosyal TRASFERLER :.0 Emekli Sandığına 000 Aylık ve ücret tertiplerine knulmuş.bulunan ödeneğin %.0 ödemeler neeek karşılıklar ile emekliye ayrılan öğretim üyeleri ve me si ve sayılı Kanunun 8 ve geçici 0 nei maddesi gere ödemeler için eem'an lira ödenek talelbedilmrştir. istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

12 - Bölüm) Mıatdde Ödeneğin! çeşidi yılında âstenilen Ödemek Emekli aylıkları Emekli, Dul ve Yetim aylıklarının tediyesi için lira ve diğer benzeri Ödemeler Ödül, ikramiye, Mü- 0 Üniversite öğrencilerine ucuz ve kaliteli yemek yedirilmek de yardıma muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar için 00 Üniversite Merkez ve Orman Fakültesi Tabldtu ve Üniv dımlar- bu tertibe knulan 00 lira ödenekle karşılana kâfat ve yardımlar Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve ibenzeri teşekküllere yardımlar BORÇ ÖDEMELERİ.00 Geçeri yıllar brçları ısermaye TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI TOPLAMI : Rektörlük ve fakültelerde geçen yıl brçları ve geri ver gereken tahakkukların tediyesi için 00 lira ödenek is İstanbul Üniversitesi yılı (B) Gelir Bütçesi gerekçesi İstanbul Üniversitesi yılı (A/l) Cari harcamalar Bütçesi 8 8 lira, (A/) yatırım lıareamalar Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları bütçesi de 8 0 lira lmak üzere tplam larak 0 aşağıda açıklandığı üzere karşılanmış lacaktır.. Tahsili tahmin edilen harçlardan lira Döner sermaye gelirlerinden 00, kitap satışından rübe ücretlerinden lira, diğer çeşitli gelirlerden lira ve bağışlardan lira, geçmiş yılla da 0 8 lira lmak üzere gelir yekûnumuz 000 liraya balğ lmaktadır'.. Gelir bütçesinin tplamı lan 0 liradan 000 lira çıkarıldığı takdirde geriye kalan pılacak yardım ile karşılanacağı hesabedilerek gelir bütçesi bu hesaba göre hazırlanarak sunulmuştur. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

13 İstanbul Üniversitesi prblemlerini bölümde tplamak mümkündür. Bina ve.malzeme ihtiyaçları Öğretim üyesi ve yardımcıları prblemleri Öğrenci knuları Rapr Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına Bina ve malzeme : istanbul Üniversitesinin öğrenci sayısı sn 0 yıl içinde kat artmıştır. Buna karşılık bina ve malzeme ihtiya tır. Nrmal öğrencili bir sistem içinde bugünkü dershane, seminer ve lâbratuvar sayısı ve kapsamı, belki yeter say de 0 bin üstünde lan öğrenci sayısına karşılık ancak 00 dlaylarında turacak yer vardır. Bu ıbakımdan üni ve bu kalabalık öğrenci ihtiyacına cevap verecek yeni tesisler ve binalar yaptırmak mecburiyeti vardır. Bunun yanında sürekli larak ilerliyen ilmin ihtiyaçlarını karşılıyacak, gittikçe önemli ve köklü birer bilim dalı yeni inkişaflara uyacak çalışma imkânlarına kavuşturmak, büyük öğrenci kuleleriyle hca temasınınküçük guruplar tem içinde gelişmesini sağlamak için de bina ihtiyacı ön plânda yer almaktadır. t İni ver sitenin bu amaçla hazırladığı prgramının, bu yılki tatbikatı memnunluk verecek durumdadır. Nitekim b nın % 8 inin ihaleleri yapılmak suretiyle plân uygulanmış, % in yarısı da önümüzdeki günlerde aydır bele ca bu yıl içinde tatbik alanına girecektir. Bu suretle Medik - Ssyal binası tamamlanmış, Biylji Enstitüsünün, İktisat Fakültesi dershanelerinin, (iaze tüsünün, Eczacılık Fakültesi lâbratuvarlarınm, Tıp Fakültesi Oapa Mrflji Enstitülerinin ihalesi yapılmış, n birinci blk inşaatı tamamlanmış, Dişhekimliği Fakültesinin Oapa'daki yeni binasının (A) blku inşaatı snuna y snra açılacak hale getirilmiş, Cerrahpaşa'daki Kadın - Dğum ve Çcuk klinikleri binasının inşaatı bitirilmiş, birç da sağlanmıştır. yatırımının bu suretle % 8 üstünde bir ranla uygulanması Devlet Plânlama Teşkilâtının Kktörlük Bütçesine yılında iki katı milyn liralık bir ödenek ayırmasını sağlamıştır. Üniversite, ayrıca, nci Beş Yıllık Plân döneminde, uzun bir geleceğe kadar çeşitli ihtiyaçlarına, cevap verec kurulan ve bütün fakültelerin temsilcilerinin katıldığı Üniversite Merkez Plânlama Kurulunda hazırlatarak, Devlet Ayrıca, çeşitli lâbratuvar ve enstitülerinin eğitim ve araştırma malzemesini de bir yandan cari bütçesi ile sağlamakt lık Plânda bu ihtiyaçlara yer ayırmış bulunmaktadır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

14 Öğretim üyesi ve yardımcıları prblemleri: Bu kınunun üzerinde önennle dumılması gerekir. Bugün İstanbul Üniversitesinin 8 yılında çıkmış ve z bir Teşkilât Kanununa dayanan öğretim üyesi ve yardımcıları (asistanlar) kadrsu vardır. Bu kadrlar zaman lıyacak ek teşkilât kanunlariyle tamamlanmak istenmişse de, bir yandan büyük ölçüde artan öğrenci sayısı, ötki tirdiği elemanları sağlama bakımından yetersiz kalmıştır. Ayrıca numaralı Kanunun sağladığı, kadrsuz dç dalanan büyük bir öğretim üyesi grupu da, kadrsuzluk yüzünden hakikî yerlerini alamamışlardır. Bu durum b retim üyesini dçent kadrsunda, dçent unvanını almış öğretim üyesini asistan kadrsunda ve maaş derecesinde lar bu şekilde dnduğu için, yeni asistan ve dçent almak mümkün lamamaktadır. Bu maksatla İstanbul Üniversitesinde, hem bu mahzurları kaldırmak, hem de hiç değilse 0 - yıllık ihtiya Teşkilât kanunu tasarısı hazırlıyarak, Millî Eğitim Bakanlığı kanalı ile Yüce Meclise sevk ettiği öğr dilikle kanunlaşmasını temenniye şayan görürüz. İstanbul Üniversitesinin öğretim üyeleri ve yardımcıları listeni eklidir (Ek N. ) incelenınr'srıklen anlaş prfesör ve prfesör kadrsu mevcudlup ü Lştur. G yabancı prfesör 'kadrsundan!) it münhaldir. 0 asistan kadrsunun ü işgal edilmemi: tir. Üniversite tazminatı alan ve al mı yan prfesörler ekli ( sayılı) cetvelde gösterilmiştir. Burna göre u almamaktadır. Öğretim üyelerinin bugünkü sayılariyle, büyük talebe artışı ihtiyaçları karşılanamamakta ve birçk tim yapıl m akla< lir. Bu arada Edebiyat Fakültesinin 0 öğrenci daha fazla alarak Mart den İtibaren t>;ee tedrisatına d ranla karşılanacak knulardandır. Asistanlar, birçk fakültelerde sayı bafmınelan ihtiyacı karşılıyacak mlctarda değildir. Bu sebepten, önemlisi birçk fakülteler ve kürsüler br; lan kadrlarını dlduraınatnaiktadır. Bunun önemli sebebi tan lacak gençler, üniversite dışında malî YO iktisadi yönden, üniversitenin sağladığı imkânlarla kıy mektedir. b) Önceleri isteklisi çk lan bir İrsim kürsülerde de, sn yıllarda, Devlet sek'ti'm içinde ayrı ayrı teşkilât içinde, kanunlarla sağlanan dengesizlik gençlerin daha uygım yerlere kaymalına seb rinde bu hal vâkidir. Sn çıkan kanunlarla Sağlık Bakanlığı emrinde çalışan betimlere sağlajıımakta lan külteleri asistanları faydalanamamaktadır. Bu itibar ile yarının Devlet ve memleket hizmetinde görev alacak kadrsunu yctimtirmek üzere asistand cek hiç değilse malî imkânları önplâna alan yeni tedbirler bulunması ciddiyetle elüşünülmdidir. yılında İstanbul Üniversitesinde kitap ve 0 dergi yayınlanmıştır. Aynı yılda öğretim üyeler dışımda bastırdıkları eserlerin sayısı 0 tir. tstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

15 yılında Üniversite tarafından yayınlanan kitaplar, dergi sayısı tür. Bu neşriyatı fakültel rapra bağlıdır. (Ek.) öğrenci prblemleri : öğrencilerle ilgili prblemler çeşitlidir. Önce, üniversiteleri bu büyük kalabalıktan kurtarmak lâzımdı. rakterini hafe, en büyük sayılan müesseselerde öğrenci sayısı 0 bini geçmemektedir. Memleketimiz için d ve bu ihtiyaca göre yeni üniversite ve yüksek öğetim kulları açmak prgramlanmalıdır. Bu maksa hazırladığı kanun tasarısı yerindedir. Bu suretle mevcut üniversitelerde kalabalık aktarılmıyacak, bir de sayısı büyük ölçüde artan gençlere yer bulmak klaylaşacaktır. Ayrıca İstanbul Üniversitesinin Karadeniz Üniversitesine yardımı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi ile İ gisi ve yardımı takdir ile zikredilmelidir. Üniversitelerin bu yıl giriş sınavları İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenmiş ve takdire değ Geçen yılların çeşitli şikâyetleri tamamiyle önlenmiştir. Şikâyet yalnız sırası gelemiyenlerin sızlanma ketin her yerindeki liselerin bilmediği test imtihanı usulüne inhisar etmiştir. Bu nci knu için de, b Eğitim Bakanlığı ile anlaşarak lise öğrencilerine kurslar açacacak, kendi kurduğu ekipleri memle mamlamaya çalışacaktır. Üniversite - 8 imtihanları için hazrlıklarına başlamış durumdadır. Çalışmaları; Rektörlük teşkilâtı içinde İktisat Fakültesinin istatistik hcaları büyük bir bilgi ile idar İktisat Fakültesi bütçesindeki. nci giriş imtihanlarında çalışacaklara verilecek fazla çalışma üc.8 ncü kurs ylluğu maddesinde bulunan giriş imtihanları için açılacak kurslara katılacaklara verile 000 liranın Rektörlük bütçesinde açılacak lan aynı unvanlı tertiplere aktarılmasını,.8 ncü deki 000 liradan, giriş imtihanında çalışacaklara verilecek yllukları karşılamak iç:n, 000 liran tertibine ilâvesini, giriş imtihanlarında kullanılacak lan gerekli kırtasiye ve basılı kâğıtların alınması sinin.0 ncu kırtasiye alım ve giderleri maddesine 000 ve.0 nci basılı kâğıt, defter alım ve liranın eklenmesini, buna mukabil gelir bütçesinin.0 nci tertibindeki gelirin 0 0C0 lira artırıl önemle istemektedir. Bu yıl denemeleri en ince bir hesap ile, işlemlerinin yürütülmesi için bu mik cetvelinin yukarıda adı geçen Fakülteye ait 00 liralış, elektrnik hesap ve araştırma merkezi kıs kadrsu unvanının, yapılacak hizmetin mahiyeti sebebiyle Test ve Araştırma Kısım Şefi kadrsu unvanı rülmüştür. öğrenci prblemlerinden nci önemli knu, burs ve yardımlar meselesidir. Üniversite öğrencilerine bug yetersizdir. İyi rganize edilmiş bir burs müessesesi bu ihtiyaç için göreve knmalıdır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

16 Yurt meselesi, bugünkü şartlar içinde, öğrenciler için tamamiyle yetersizdir-. Gerçek şudur : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün yaptığı bir istatistiğe göre, bugün mevcut öğrencilerin % 0 u İ lanlardır. Bunlar evlerinde yatarlar % ü resmî yurtlardan faydalanmakta, geri kalanlar özel yurtlarda lerde kalmaktadırlar. Hiçbir zaman tatminkâr lmıyan, bu geceleme prbleminin en kısa zamanda ve en dır. Fakat bütün eksikliğine, bütün kötü şarlara rağmen, bir gerçek de üniversitelerin arasından hiç Buna karşılık, gündüzleri en az - bin talebe dershane dışında kalmakta, bunlar da üniversite kantinleri Meydanını çevreliyeh kahvehanelerde, şehrin dört bir yanma dağılmış öğrenci yurtları civarındaki kahve, ga mektedirler. Bu gençleri tplu ve bş vakitlerini değerlendirecek bir yuvaya kavuşturmak mutlaka lâzımdı lüğünün tutumu üniversiteyi tatmin etmemektedir. Üniversitesi, bir talebe Canpusumm kurulması, 00-0 lnu, turma daları, kütüphanesi tiyatrsu, sineması, müzik salnu, açık ve kapalı spr salnları, talebele larını karşılıyacak yerleri ile, 0 bin öğrencisinin ihtiyacına cevap verecek bir merkezî tesis yapılmasına ve tplanmasına taraftardır. Bu suretle yakarıda söylenen faydalar yanında öğrencilerle öğretim üyelerinin te ve yüksek kullar öğrencilerinin her gün bir arada bulunnıalariylc aralarında kültür mübadelesi sağlanacak, idari ve eiknmik bakımdan da birçk faydalar elde edilecektir. Öğrencilerin yemek meselesi, yeni yapılan ve iç, malzemesinin bir kısmı rektörlüğün teşebbüsü ile yardım (Turan Emeksiz Lkanta ve Kantini) nin açılması ile kişiye ucuz yemek verilmek suretiyl Bunların en az 000 tanesi bir lira karşılığında, geri kalanlar da liraya, Üniversite Memurlar Lkantasıııd riyle tamamiyle benzerini yiyeceklerdir. Rektörlük bu yıldan itibaren, lkantanın idaresini «işletmeciye verm dğruya üniversite tarafından işletmeciyi kararlaştırmıştır. 'G - ve 0 - yıllarında İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakülteler indeki öğrenci sayılı (Ek tetkikinden anlaşılacağı üzere, sn ders yılında, sayı bir önceki yıldan da'ha azdır. Bunun sebebi yönetmelikt mal tedrisat süresinin katından fazla üniversitede kuma imkânının kaldırılmış lması ve bu suretle yılla mesidir. Rapra ekli ve numaralı cetvellerde görüleceği üzere 0 - ders yılında merkezî sisteme ıdâlh öğrenci müracaat etmiştir. (İstanbul, Ankara, Ege, Erzurum Atatürk, Karadeniz Teknik, Ankara ikt Ankara Sağlık İdaresi Yüksek Okulu) '.Bu öğrencilerin ü erkek, 8 0 ü kızdır, Hu müracaatların si İstanbul Üniversitesine kabu İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

17 "Bütçe uygulaması Ödenek Cari harcama Yatırım Sermaye teşkili ve transferle Yapılan «deme S! Tplam /0 Özel Kasım ayı snu itibariyle bütçe yılının tamamlanmasına ay kala, henüz kullanılmamış ödenek miktar mektedir. Bu az harcamanın sebepleri arasında üniversite muhasebesinde nakit bulunmayışı başta gelmektedir delerine göre masraf tafhakkuk evrakına bağlandığı halde öıdenmiyen istihkaklar vardır. Bütçe tasarısında yazılı ödeneklerin ve ödenekleriyle mukayesesini temin için (Hk ) cetve den anlaşılacağı üzere, Bütçesi cari harcamalarda bir evvelki yıldan 00 lira, yatırımların ferler hai'camalannda lira lmak üzere cem'an lira fazladır, ödene'klerdeki artış daha ç mekte lup ne gibi işler yapıldığı tasarının 0 ııcu sabitesinde gösterilim iş bulunmaktadır. Gelir bütresi : Üniversitenin yılı içerisindeki gelirleri : Kayıt, imtihan ve diplma ücretleri Döner sermaye gelirlerinden 00 Kitap satışından Diğer çeşitli gelirlerden Bağışlardan Olmak üzere 00 lira ile, Hazine tarafından yılı içinde yardım laralk verilecek lirad nakit dikkate alınmak suretiyle üniversite gelirlerinin, umumi gelirin ödenek yekûnunun % ünü karşılama Gelirlerle karşılanan miktar çk azdır. Binaenaleyh, üniversitenin gelirlerini artırıcı tedbirlerin düşün lirleri arasında harçlar en mühim kısmı teşkil etmektedir. Öğrencilerin maliyeti ile, alman harçlar arasında da incelenmek suretiyle nispî bir denge kurulması tavsiyeye değer görülmüştür. Teklifler ve temenniler : Giriş imtihanlarının teknik yönü İktisat Fakültesine bağlı Elektrnik Hesap ve Araştırma Merkezince y İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

18 8 gili çeşitli masrafların karşılanması için lüzumlu ödenekler adı geçen Faikülteniıı ilgili tertiplerine dağıt ilk plânla Rektörlüğü ilgilendirdiğinden, yukarıda sözü geçen ödeneklerin Eektörlük bütçesinde yer alma uygun lacağı düşünüldüğünden yukarıdaki tekliflerin kabulü; Hukuk Fakültesi bütçesinin 0 yayın alım ve giderlerine lira ilâve edilmesi ve.0 sayılı 0 biti liranın tenzili suretiyle karşılanması, Fen Fakültesi bütçesine 0 Uluslararası yurt içi tplantılar için (Elektr - kimya kngresi) 0 bin il leri tertibinden bin lira, 80 makina ve teçhizat narımından bin lira, 00 üniversite tazminatı suretiyle karşılanması, Eczacılık Fakültesi için (D) cetveline aded 00 liralık hademe, aded 00 liralık lâibrant kadrsunun İ ve giderleri bölümüne ihin liranın eklenmesi. I kınların..0 sayılı üniversite 'hizmetleri bölümünden anması, İktisat Fakültesi için (E) cetvelinden aded i 00 liralık prfesörlük 'kadrsunun serbest b ırakılımısı, 800 liralık ibir kütüphane memuru kadrsu eklenmesi, bunlara lâzım lan ödeneğin.0 üniversite tazm tenzili suretiyle karşılanması uygun görülmüştür. Edebi.val. Fakültesinin <bu yıl. (Janvbridj'te tplanacak Türk - İslâm sanatları kngresine, kngrenin arz önemle mütenasip biir «kiple iştirakini sağlamak için 0 kim lira ilâve edilmesi., ilâvenin 0 bin lirasının re rımı maddesinden, hin lirasının Edebiyat Fakültesi.0 bölümünden, bin lirasının Edebiyat fakülte düşülerek karşılanması uygun görülmüştür. Orman Fakültesinin,.8 maddesine 0 bin lira eklenmiş, bunun 0 bin lirasının.0 dan, 0 bin l retiyle karşılan m. a sn. münasip mütalâa ledilmiştir. Raprumuzu 'bitirirken, numaralı Kanuna, tabi özel işliyen ünivertisel erimizin bütün i'akülıeler alınmak ve senatsundan aynı suretle tekemmül ettirdikleri ve çeşitli mütalâaların, birleştirilme'si ve sn kurula sevk ettikleri ve Üniversiteler luiıirununu geniş ölçüde tadil edecek lan kanun tauarısı üzerinde ya v e r i l'ınek üz e re ili ul u ıım akıt adi' r. İki yeni tadillerle, üniversiteler rganlarında işleyişi klaylaştıracak rasynel tedbirler götürmekte, yeni bulunması geniş çapta sağlannnakta, asistanlık müessesesinin cazibesini artıracak 'bâzı imkânlar verilmekte, rahat ettirecek teklifler yapılmakta, öszet larak 0 yıldır tatbikatta kalan kanunun uygülanmasından elde daha hızlı ve daka verimli var şekilde işletecek 'hükümler sevk lunmaktadır. Bu bakımdan kanun tasarısının biran evvel Yüce Meclisin tetkik ve tenkid nazarlarına arz lunmasınd ratin sağlanmasındaki imkânların hasırlanmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. Kütahya Milletvekili İstanbul Senatörü Trabzn M Mesut Erez Erdğan Adalı Ali Rıza İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

19 Ek : - yılı İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve yüksek kulunda mevcut öğrenci T ü r k E e h e b i Türk - Ecnebi ı Fakültesi Kız Erkek Yekûn Kız Erkek Yekûn Kız Erk Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat O rinan Eczacılık Diş Hekimliği Yekûn (lazeteeilik Enst <> O O , İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

20 0 - yılı İstanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve yüksek kulunda mevc T ü r k E e n e b i Türk Fakültesi Kız Erkek Yekûn Kız Erkek Yekûn Kı Tıp Hukuk Edebiyat Fm İktisat Orman Eczacılık Diş Hekim ligi :):] Yekûn Gazetecilik Enst îstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

21 TH CO GNJ O (M CO *# C -# Tj< i I (M GO ^ CO <M CO b- CM T I CO L- O ^ N G CO Oî H CO 00 OO CO CO O TfH t- UO CM CM (M CO ^ CO CO CM CO CO lo CM CO T-i LO OO İM - t~ (M CO ı, T-\ s CO 00 m c* vj-ı r* > c >S>0 x/ı c Tİ Ö r-=l 0) ^ O Tİ ^ ^ j T>. eö l-ı >rq -u T H c O f>> i ' Ö.S r? ü r-l W \xi T-; S > Tİ 0 r itiba p r O ise - ta >> s r fe CM" 'g r-ı Ö CO S* Tl Jta T? < 'S ph TS 'S ~-{ e bulunan] "0 S 0 : H cc - «> < r-i S g O J (M >H "ö ffl CO 0 n CĞ * * G ph O 0> 'H! r+- )&JD s ırz >>.s s CO "S ti r-< Tİ eeek ^ S ^ c r-i CŞJ C fs O Tc C CM CO

22 f) Şehirler itibariyle dağılış :. İstanbul. Ankara. İzmir. Erzurum. Trabzn. Ne w - Yrk. Chicag 8. Bnn Nt İmtihanlara katılmak üzere kişi başvurmuş, bunlardan 0 kişi İ giremiyen sayısı kişidir. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

23 Üniversitemizin muhtelif fakülte ve yüksek kuluna yeniden kabul edilen Türk ve öğrenci sayısı - T ü r k E e n e b i Türk - Ecn Fakültesi Kız Erkek Yekûn Kız Erkek Yekûn Kız Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat Orman Eczacılık Diş Hekimliği 0 8G sı !) !) S ; > Yekûn Gazctecilil i Enst Üniversitelerarası giriş imtihanı sistemine dâhil kurumların - öğretim yılı kntenjanları genel tplamı Ankara Üniversitesi 0 Atatürk Üniversitesi E;e Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi 0 Ankara Sağlık İdaresi Yüksek Ok. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 00 Tplanı 8 İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

24 > p-i )^~ HJ ^ P i^r?r re N P a [-*. ^ ît' i.x* t^ c FT * nliğ: ^ -ı OÎ! ı n Ordu Prf. OO CTi CT. O vl K < On LC Prf. t IO. 0 VS > U Münhal ÜT bo 00 r+-^ i-p^-! L ~a ec tc ci i as CÎ ^> Yekûn Ord. Prf. Prf. > I > P 00 t I n n n t Münhal Yekûn [ c *- t *> On Ü. Prf. s I * -t- ÜT VO ti ; n De. ~- li c: '- ^ ti OC to ^ Münhal r c O ı i. ^i,, vi> Yekûn <v ı y- ** O Oi yz ^ CC H- OC "O üi ffı M ^- r Ci O Oi r-- Ci ts ' i to O ^ LO '-JZ -J «J ^ M CC OO IO ^ ^ Ü. Dç. Asis. Münhal Yekûn

25 Ek : Aralık ayına göre üniversite tazminatı alan öğretim üyeleri Titri Faal kadr Tazminat alanlar Tıp Fakültesi Hukuk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi İktisat Fakültesi Orman Fakültesi Eczacılık Fakültesi Dişhekimliği Fakültesi Prf. Dç.. Prf. Dç. Prf. Dç. Prf. \Dç. Prf. Dç. Prf. Dç. Prf. De. Prf. Dç İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

26 - - Ek : yılında İstanbul Üniversitesince yayınlanan eser ve dergiler (Resmî yayınlar) Fakülteler Kitap Dergi Tıp Hukuk İktisat Edebiyat Fen Orman Eczacılık Rektörlük 8 8 Tplam 0 yılında istanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcılarının Üniversite dışında yayınladıkları eserler (Özel yayınlar) Fakülteler Tıp Hukuk İktisat Edebiyat Fen Orman Dişhekimliği Eczacılık Tplam 0 îstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 8)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201 Dtfntm : A A A Tplat: MÎLLET MECLİSİ S. sı : Q0\ Ankara Üniversitesi kuruluş kadrları hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Kmisynlar raprları (/) T. C. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

Toplantı : 7. 1968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Toplantı : 7. 1968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU I A S. Sayısı : U 968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe K Kmisynu rapru (/436) T. C. Başbakanlık 30.. Kanunlar

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

Toplantı : 8 1969 YILI. Ankara Üniversitesi Bütçe

Toplantı : 8 1969 YILI. Ankara Üniversitesi Bütçe Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 6 YILI Ankara Üniversitesi Bütçe 64 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ YANLIŞ - DOĞRU CETVELİ Sayfa : 77 Ulaştırma gmeırleıri Ikesdtaı tplamı mm.alitımja laşağıidalki

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Tplantı : 9 I O CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 970 yılı Bütçe kanunu tasarıs Bütçe Karma Kmisynu rapru (/96) T. C. Başbakanlık

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

Dönem : 1 Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1967 YİLİ. Ankara Üniversitesi Bütçes

Dönem : 1 Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1967 YİLİ. Ankara Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 967 YİLİ Ankara Üniversitesi Bütçes Ankara Üniversitesi 967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe K Kmisynu rapru (/278) T. C. Başbakanlık 29.. 966 Kanunlar

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2

Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : 2 Döaem :i MİLLET MECLlSl S. Saym : Toplantı : istanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir Teknik okulu açılmasına dair sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ L 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ " \ h : 2017 MALİ YILI ÖDENEK CETVELİ (A) CETVELİ ÖRNEK-14 - " - 'v v '; =;. ii. il. Ti''-...j: - V ri*. ' : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037 Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 669 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 539 sayılı Kanuna ve 54 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 32.852.815,03 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 32.852.815, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 20.8.896,64 PERSONEL GİDERLERİ 25.685.821,14 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 456.331,81 MEMURLAR 23.170.581,26 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Saıjı : /9448

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Saıjı : /9448 Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1306 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/22; Cumhuriyet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

Millî Eğitim Komisyonu raporu

Millî Eğitim Komisyonu raporu Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı