Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar"

Transkript

1 Denetim Raporu 83

2

3 85

4 86

5 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU KONSOL DE MAL TABLOLAR D PNOTLARI NOT 1 fi RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU NOT 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR NOT 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI NOT 4 HAZIR DE ERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 F NANSAL BORÇLAR NOT 7 T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 8 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI NOT 9 L fik L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 10 D ER ALACAKLAR VE F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 11 CANLI VARLIKLAR NOT 12 STOKLAR NOT 13 DEVAM EDEN NfiAAT SÖZLEfiMELER ALACAKLARI VE HAKED fi BEDELLER NOT 14 ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 15 D ER CAR /CAR OLMAYAN VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 F NANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZ T F/NEGAT F fieref YE NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER NOT 19 MADD VARLIKLAR NOT 20 MADD OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKL L K PLANLARI NOT 23 BORÇ KARfiILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR ZARAR NOT 25 SERMAYE/KARfiILIKLI fit RAK SERMAYE DÜZELTMES NOT 26 SERMAYE YEDEKLER NOT 27 KAR YEDEKLER NOT 28 GEÇM fi YIL KAR/ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZ SYONU NOT 30 DEVLET TEfiV K VE YARDIMLARI NOT 31 KARfiILIKLAR, fiarta BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 filetme B RLEfiMELER NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR NOT 35 DURDURULAN FAAL YETLER NOT 36 ESAS FAAL YET GEL RLER NOT 37 FAAL YET G DERLER NOT 38 D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ZARARLAR NOT 39 F NANSMAN G DERLER NOT 40 NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI NOT 41 VERG LER NOT 42 H SSE BAfiINA KAZANÇ NOT 43 NOT 44 NAK T AKIM TABLOSU MAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA MAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLAfiILAB L R OLMASI AÇISINDAN GEREKL OLAN D ER HUSUSLAR 87

6 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihleri tibariyle Konsolide Bilanço VARLIKLAR Dipnot Ba ms z Denetimden Geçmifl Referanslar Cari/Dönen Varl klar Haz r De er Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari/Dönen Varl klar Cari Olmayan/Duran Varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Pozitif/Negatif fierefiye (net) 17 (6.071) (6.374) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r.

7 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihleri tibariyle Konsolide Bilanço Dipnot Ba ms z Denetimden Geçmifl YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karfl l kl fltirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karlar - - Yeniden De erleme Fonu - - Finansal Varl klar De er Art fl Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - - Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar - - Yabanc Para Çevrim Farklar (17.628) (18.703) Net Dönem Kar Geçmifl Y llar Karlar TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r. 89

8 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Gelir Tablosu Dipnot Ba ms z Denetim'den Geçmifl Referanslar ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl Gelirleri (net) Sat fllar n Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) BRÜT ESAS FAAL YET KARI Faaliyet Giderleri 37 ( ) ( ) NET ESAS FAAL YET KARI Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (7.070) (13.287) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) FAAL YET KARI Net Parasal Pozisyon Kar ANA ORTAKLIK DIfiI KAR VERG ÖNCES KAR Vergiler 41 ( ) ( ) NET DÖNEM KARI H SSE BAfiINA KAZANÇ 42 0, , liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r.

9 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Öz Sermaye De iflim Tablosu Finansal Özsermaye Ödenmifl Hisse senetleri Yasal Ola anüstü Yabanc para varl klar de er enflasyon Birikmifl Özsermaye sermaye ihraç primleri yedekler yedekler çevrim farklar art fl fonu düzeltme farklar karlar toplam 1 Ocak 2004 tarihindeki bakiye (1) (7.827) Sermaye art r m ( ) ( ) - Yasal yedeklere transfer (67.706) - Ola anüstü yedeklere transfer ( ) - Yabanc para çevrim farklar (10.876) (10.876) Temettü ödemesi ( ) ( ) Net dönem kar Aral k 2004 tarihindeki bakiye (1) (18.703) Sermaye art r m ( ) ( ) - Yasal yedeklere transfer (68.532) - Ola anüstü yedekler düzeltmesi ( ) - - (43.057) Yabanc para çevrim farklar Finansal varl klar de er art fl fonu Temettü ödemesi ( ) ( ) Net dönem kar Aral k 2005 tarihindeki bakiye (1) (17.628) (1) Ödenmifl sermaye, emisyon primi, yasal yedekler ve ola anüstü yedekler Türk Ticaret Kanunu na göre belirlenen de erleri ile gösterilmifl olup, bu kalemler ile ilgili 31 Aral k 2004 itibariyle yap lm fl olan enflasyon düzeltmeleri Özsermaye enflasyon düzeltme farklar hesab içerisinde yans t lm flt r. liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r. 91

10 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Ak m Tablosu Net kar Net kar ile iflletme faaliyetlerinden sa lanan net nakit giriflleri mutabakat için gerekli düzeltmeler: Amortisman ve itfa paylar K dem tazminat yükümlülü ündeki art fl Stok karfl l klar ndaki (azal fl) / art fl (2.555) 647 fiüpheli alacaklar karfl l ndaki art fl / (azal fl) (36.252) Özsermaye metoduyla muhasebelefltirilen ifltirak kar (91.519) (37.513) Yabanc para çevrim farklar (18.218) Ana ortakl k d fl pay (2.535) Ertelenmifl vergi Vergi karfl l Gelir tahakkuklar (26.957) Gider tahakkuklar ( ) ( ) Varl k ve yükümlülüklerdeki de iflimler: Ticari alacaklardaki (art fl) / azal fl (76.882) liflkili taraflardan alacaklardaki azal fl / (art fl) (26.956) Stoklardaki azal fl / (art fl) (2.638) Peflin ödenen giderlerdeki (art fl) / azal fl (28.885) Di er k sa vadeli alacaklardaki azal fl / (art fl) ( ) Di er uzun vadeli alacaklardaki azal fl liflkili taraflara borçlardaki art fl Ticari borçlardaki (azal fl) / art fl ( ) Di er k sa vadeli borçlardaki art fl / (azal fl) ( ) Kurum kazanc üzerinden ödenecek vergilerdeki azal fl ( ) - Di er uzun vadeli borçlardaki art fl flletme faaliyetlerinden sa lanan net nakit Yat r m faaliyetleri: Maddi duran varl k al mlar ( ) ( ) Maddi olmayan duran varl k al mlar ( ) ( ) Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlardaki azal fl Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlardaki (art fl) - ( ) Sat lmaya haz r menkul k ymetlerdeki (art fl) (16.500) - Sat lmaya haz r menkul k ymetlerdeki azal fl - - Yat r m faaliyetlerinde kullan lan net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetler: Kredi al mlar Kredi anapara ödemeleri ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Finansal kiralama yükümlülükleri ödemeleri (19.079) (23.069) Peflin ödenen kredi yönetim giderlerindeki azal fl Finansal faaliyetlerde (kullan lan) / finansal faaliyetlerden sa lanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzeri de erlerdeki net art fl Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri de erler Nakit ve nakit benzeri de erlerin dönem sonu bakiyesi Nakit ak m tablolar ile ilgili ilave bilgiler: Ödenen temettü Ödenen faizler Ödenen vergiler Finansal kiralama al mlar liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r.

11 1 fi RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Turkcell letiflim Hizmetleri Anonim fiirketi (Turkcell Ana ortakl k), 5 Ekim 1993 tarihinde stanbul da kurulmufltur. Turkcell in ticari adresi, Turkcell Plaza, Meflrutiyet Caddesi No: 153, Tepebafl / stanbul olarak kay tl d r. Turkcell in faaliyet konular, T.C. Ulaflt rma Bakanl (Bakanl k) ile imzalanm fl bulunan GSM (Global System for Mobile Communications) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen ifl ve hizmetler ile, PTT kanununa ayk r olmamak üzere, her türlü telefon, telekomünikasyon ve benzeri hizmetlerdir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle, Turkcell in hisse senetleri stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) ve New York Hisse Senetleri Borsas nda (New York Stock Exchange - NYSE) ifllem görmektedir. Turkcell, 1993 y l nda Türk Telekomünikasyon A.fi. (Türk Telekom) ile bir gelir paylafl m sözleflmesi imzalam fl, bu sözleflme çerçevesinde, GSM standartlar nda bir mobil telefon sistemini, yat r m bedelini de karfl lamak suretiyle, gerçeklefltirmekle sorumlu k l nm flt r. Abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilat n ise Türk Telekom üstlenmifltir. 15 y ll k bir süreyi kapsayan bu sözleflmeye göre, Turkcell, tesis ücretleri, ayl k sabit ücretler ve konuflma ücretlerinden elde edilen gelirler üzerinden %32,9 oran nda pay alm flt r. Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanl k ile bir lisans sözleflmesi imzalam fl ve bu sözleflme uyar nca, 500 milyon ABD Dolar lisans ücreti karfl l nda 25 y l süreli bir GSM iflletme lisans (Lisans) almaya hak kazanm flt r. Lisans sözleflmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilat Turkcell taraf ndan yap lmakta ve tahsilat riski Turkcell taraf ndan üstlenilmektedir. Ayr ca, Turkcell, abonelerinden elde etti i brüt gelirin %15 ini her ay Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteflarl na (Hazine) hazine pay olarak ödemektedir. 25 Haziran 2005 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5369 say l Evrensel Hizmetin Sa lanmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile, GSM iflletmecilerinin, ödeyecekleri hazine pay n n %10'luk k sm n, hazine pay n n ödendi i ay içerisinde Bakanl k a bildirmelerini müteakip Bakanl k a evrensel hizmet fonu olarak ödemeleri hükme ba lanm flt r. Turkcell 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren, tahakkuk eden hazine pay n n, %90 l k k sm n Hazine ye hazine pay, %10 luk k sm n ise Bakanl k a evrensel hizmet fonu olarak ödemektedir. Turkcell, 4673 say l Kanunun Geçici 2. maddesi uyar nca, 23 Temmuz 2001 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile yeni bir görev ve imtiyaz sözleflmesi imzalam flt r. Dan fltay n görüflleri do rultusunda revize edilen yeni sözleflme Turkcell taraf ndan 12 fiubat 2002 tarihinde imzalanm fl ve Telekomünikasyon Kurumu na gönderilmifltir. mzalanan yeni sözleflme 13 fiubat 2002 tarihi itibariyle yürürlü e girmifltir. Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanan sözleflme gere i, yukar da aç klanan hazine pay ve 30 Haziran 2005 ten itibaren evrensel hizmet fonu ödemelerine ek olarak, brüt gelirlerden her türlü vergi, resim, harç, fon, hazine pay ve KDV düflüldükten sonra kalan tutar n %0,35 oran ndaki pay y lda bir kez olmak üzere Telekomünikasyon Kurumu masraflar na kat l m pay olarak Telekomünikasyon Kurumu na ödemektedir. 31 Aral k 2005 itibariyle, Turkcell in ana hissedarlar, Telia Sonera AB (Telia Sonera), Çukurova Grubu ve Alfa Telekom Turkey Limited (Alfa) s ras yla yaklafl k olarak 37,1%, 27,1% ve %13,2 hisseye sahiptir. Turkcell ve ba l ortakl klar n n (fiirket) 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle ortakl k yap s Not 25 te aç klanm flt r. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle, K br s Mobile Telekomünikasyon Limited fiirketi (K br s Telekom), Global Bilgi Pazarlama Dan flma ve Ça r Servisi Hizmetleri A.fi. (Global), Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.fi. (Corbuss), Turktell Biliflim Servisleri A.fi. (Turktell), yi E lenceler E lence ve Turizm A.fi. ( yi E lenceler), Hayat Boyu E itim A.fi. (Hayat), nteraktif Çocuk Programlar Yap m ve Yay nc l A.fi. (Digikids), Mapco nternet ve letiflim Hizmetleri Pazarlama A.fi. (Mapco), nteltek Internet Teknoloji Yat r m ve Dan flmanl k Ticaret A.fi. (Inteltek), Libero nteraktif Hizmetleri A.fi. (Libero), Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi. (31 Aral k 2004: Biliflim Telekomünikasyon), Turktell Uluslararas Yat r m Holding A.fi. (Turktell Uluslararas ), Euroasia Telecommunications Holdings B.V. (Euroasia), Digital Cellular Communication (DCC), LLC Astelit (Astelit) ve East Asian Consortium B.V. (Eastasia) konsolide ba l ortakl klard r (31 Aral k 2004: K br s Telekom, Global, Corbuss, Turktell, yi E lenceler, K br sonline Limited fiirketi (K br sonline), Hayat, Digikids, Mapco, Inteltek, Libero, Biliflim Telekomünikasyon, Turktell Uluslararas, Euroasia, DCC, Astelit ve Eastasia). K br s Telekom, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) bir GSM flebekesi kurmufl ve iflletmektedir. K br s Telekom ve KKTC Bay nd rl k ve Ulaflt rma Bakanl aras nda, 25 Mart 1999 dan sonraki 10,5 y l kapsayan bir gelir paylafl m sözleflmesi bulunmaktad r. Bu sözleflmeye göre, faturalanan tesis ve sabit ücret gelirleri ile konuflma gelirleri %50 oran nda paylafl lmaktad r. Global, veritaban oluflturulmas ve ça r merkezi hizmetleri vermektedir. Corbuss, WAP (Wireless Application Protocol) ve katma de erli GSM hizmetleri gibi bilgi teknolojisi alan nda hizmetler sunmak için kurulmufltur. Turktell, bilgi teknolojisi, e lence ve katma de erli GSM hizmetleri gibi hizmetler sunan flirketlere ifltirak etmek ve bu hizmetlerin gelifltirilmesi amac yla kurulmufltur. 93

12 yi E lenceler, internet üzerinden e itim hizmetleri sa lamak üzere kurulmufltur. Hayat, çocuklar için e itim amaçl dijital yay n hizmetleri sa lamak amac yla kurulmufltur. Digikids, çocuklar için internet ve televizyon üzerinden e lence servisleri sa lamak üzere kurulmufltur. Mapco, kablosuz iletiflim kanallar üzerinden internet hizmeti sa lamak üzere kurulmufltur. Turkcell in katma de erli hizmetler pazar na daha etkin biçimde odaklanmas amac yla Mapco bünyesinde sürdürülen hizmetler, 8 A ustos 2005 tarihi itibariyle Turkcell bünyesine dahil edilmifltir. Shubuo markas yla Mapco bünyesinde Turkcell hizmeti olarak tüketiciye sunulan katma de erli servisler de, uzman kadrosu ile beraber 8 A ustos 2005 tarihinden itibaren Turkcell bünyesine al nm flt r. Inteltek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile 30 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan sözleflme çerçevesinde, çoklu eriflimli elektronik ortamlar üzerinden müflterek flans oyunlar oynat lmas için merkezi sistem kurulmas ve bu sistemin iflletmecili i amac yla kurulmufltur. Inteltek, 2 Ekim 2003 tarihinde Spor Toto Teflkilat Müdürlü ü ile imzalanan sözleflme çerçevesinde, kurmufl oldu u futbola dayal sabit ihtimalli flans oyunlar sisteminde baflbayilik hizmeti vermeye ve 30 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan sözleflme çerçevesinde müflterek flans oyunlar merkezi sistemini iflletmeye bafllam flt r. Libero, çoklu amaçl elektronik ortamlar üzerinde müflterek ve sabit ihtimalli flans oyunlar n n oynat labilmesi için gerekli altyap sistemlerini kurmak amac yla kurulmufltur. Biliflim Telekomünikasyon, telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi için gerekli yat r mlar yapmak, iflletmek ve bu hizmetleri veren yerli ve yabanc iflletmelerin mümessilli ini üstlenmek amac yla kurulmufltur. Biliflim Telekomünikasyon, uluslararas ve ulusal toplu ses tafl ma, kurumlara özel uluslararas kiral k veri hatt ve yurtd fl ba lant l internet eriflim hizmetleri vermektedir. Biliflim Telekomünikasyon un, 7 fiubat 2006 tarihinde yap lan Genel Kurul toplant s nda flirket ünvan n n Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi. (Tellcom) olarak de ifltirilmesi kararlaflt r lm fl olup flirket ünvan 10 fiubat 2006 tarihinde tescil edilmifltir. Turktell Uluslararas, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yat r mlar yapmak, bunlar iflletmek ve bu hizmetleri veren yat r mlara ifltirak etmek amac yla kurulmufltur. Euroasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yat r mlar yapmak, bunlar iflletmek ve Ukrayna da bu hizmetleri veren ve Astelit adl flirketin hisselerinin %99 una sahip olan DCC flirketine ifltirak etmek amac yla kurulmufltur. DCC nin Astelit arac l ile GSM operasyonlar na bafllamas için gerekli olan ortakl k anlaflmas 2 Nisan 2004 tarihinde imzalanm flt r. Astelit, 1 fiubat 2005 de GSM 1800 teknolojisiyle ilgili faaliyetlerine bafllam flt r. Bununla birlikte, 10 Kas m 2005 tarihinde Astelit, GSM 900 lisans n da alm flt r. Bu lisans n kullan m hakk, 1 Ocak 2006 da bafllam flt r. 6 Ocak 2005 ve 1 Nisan 2005 tarihlerinde imzalanan Hissedar Kredi Anlaflmas ve Ek Hissedar Anlaflmas kapsam nda, Euroasia ortaklar, Astelit i finanse etmek amac yla Euroasia ya 50 milyon ABD Dolar finansman sa lamay taahhüt etmifllerdir. Söz konusu anlaflmalar kapsam nda kendi pay na düflen sermaye transferini gerçeklefltiremeyecek olan ve Euroasia sermayesinde %7 oran nda pay olan Eurocorp Invest Limited (Eurocorp) %1,4 olan artt r m oran ndaki hisselerini Turktell Uluslararas na satmay taahhüt etmifltir. Bu ifllem sonucunda Turktell Uluslararas n n sermaye katk s yapma ve Euroasia daki hisselerini artt rma hakk do mufltur. Turktell Uluslararas, 2 milyon ABD Dolar tutar ndaki ek sermaye transferini 25 Nisan 2005 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Turktell Uluslararas n n Euroasia daki pay sermaye art r m ile ilgili yasal ifllemlerin 19 May s 2005 tarihinde tamamlanmas sonucunda %51 den %52,4 e ç km flt r. Ayr ca, 2 Haziran 2005 tarihinde imzalanan ikili anlaflma kapsam nda, Eurocorp %4,9 una sahip oldu u Euroasia hisselerini Turktell Uluslararas ve di er ortaklara s ras yla 4 milyon ABD Dolar ve 3 milyon ABD Dolar karfl l nda satmay taahhüt etmifltir. Anlaflmaya göre, Turktell Uluslararas 4 milyon ABD Dolar tutar ndaki ödemeyi üç y l içinde ve üç eflit taksitte yapacakt r. 15 Haziran 2005 tarihinde 2,8 milyon ABD Dolar ve 2,3 milyon ABD Dolar tutar ndaki ödemeler s ras yla Turktell Uluslararas ve di er ortaklar taraf ndan ilk taksit ödemesi olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu ifllemler sonucunda Turktell Uluslararas n n Euroasia daki ortakl k oran %54,2 ye ç km flt r. 3 Ekim 2005 tarihinde imzalanan Hissedar Kredi Anlaflmas ile bu oran %54,4 e yükselmifltir. Eastasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yat r mlar yapmak, bunlar iflletmek ve ran slam Cumhuriyeti nde ( ran) Irancell ünvanl, ran kanunlar na göre kurulmas planlanan flirkete ifltirak etmek amac yla kurulmufltur. Eastasia, ran hükümetinin açt ilk özel 900/1800 GSM lisans ihalesini kazanan Irancell Konsorsiyumu nun bir üyesidir. 18 fiubat 2004 tarihinde, ran yetkilileri, 300 milyon Euro tutar nda lisans bedeli karfl l nda 900/1800 GSM lisans n n 15 y ll k bir süre için Turkcell liderli indeki Irancell Konsorsiyumu na verilece ini aç klam fllar, 12 Eylül 2004 tarihinde de, Irancell Konsorsiyumu ile ran yetkilileri 900/1800 GSM lisans anlaflmas n imzalam fllard r. ran da 900/1800 GSM sistemini iflletmek üzere Eastasia, Parman Ertebat ve Iran Electronic Development Company (IEDC) ortakl nda Irancell ünvanl bir flirket kurulmas, ve kurulacak bu flirkette Turkcell in dolayl olarak %51 hisseye sahip olmas kararlaflt r lm flt r. 94

13 26 Eylül 2004 tarihinde, ran yetkilileri ile yap lan görüflmeler sonucunda, ran GSM lisans anlaflmas n n ancak ran Parlamentosu nun onay ndan geçtikten sonra geçerli olaca ö renilmifltir. Dolay s yla, Irancell in ran GSM pazar nda lisansl ikinci operatör olarak çal flmalar na bafllamas için lisans bedelinin ödenmesi ve lisans n Irancell e devri d fl nda, ran Parlamentosu nun onay n n da gerekti i anlafl lm flt r. Turkcell yönetimi, 31 Ocak 2005 tarihli aç klamas nda, kurulmas planlanan Irancell in ortakl k yap s ndaki ifltirak pay n n %50 nin alt na düflürülmesi durumunda, Irancell in yönetim haklar nda ve kontrolünde de iflikliklerin ortaya ç kaca n, mali tablolar na konsolide ba l ortakl k olarak aktar lamayaca n ve bu durumun, Turkcell Yönetim Kurulu nun 23 Eylül 2004 tarihinde onaylam fl oldu u Irancell lisans sözleflmesinden ve Irancell in muhtemel ortaklar n n yapt klar anlaflmalardan önemli farkl l klar arz edece ini ve mevcut geliflmelerin ran da yap lacak yat r mlar için riskler ortaya ç kard n belirtmifltir. 13 fiubat 2005 tarihinde ran Parlamentosu nun ilgili alt komisyonu taraf ndan haz rlan p ran Parlamentosu nun onay na sunulan raporda belirtilen öneri, Turkcell in Irancell ortakl k yap s ndaki ifltirak pay n %49 ile s n rland r lmas yönündedir. 25 Nisan 2005 tarihinde bu öneri, ran Parlamentosu taraf ndan kabul edilmifl, onay için Anayasa Koruyucular Konseyi ne gönderilmifl ve konsey taraf ndan onaylanm flt r. Turkcell Yönetim Kurulu, 2 Eylül 2005 tarihli toplant s nda, Eastasia n n Irancell flirketine %49 oran nda ortak olmas na ve Irancell projesinin devam için gerekli ifllemlerin ifa edilmesine karar vermifl ve Eastasia n n kurulacak olan Irancell flirketine %49 oran nda ortak olmas n onaylam flt r. fiirket yönetimi, Yönetim Kurulu nun alm fl oldu u yukar daki karar çerçevesinde hareket ederek, ran yetkilileriyle gerekli görüflmelerde bulunmufl ve Irancell Konsorsiyumu nun oluflturulmas amac yla gerekli dokümanlar ilgili bakanl k yetkililerine teslim etmifltir. Teslim edilen dokümanlarda, Irancell konsorsiyumu içerisinde fiirket için öngörülen %49 luk pay için gerekli mutabakat n sa land ancak, yeni oluflan konsorsiyum yap s içinde, Eastasia n n Irancell Konsorsiyumunda sahip oldu u %70 lik pay n %49 a düflürülmesi nedeniyle ortaya ç kan %21 lik Irancell ortakl k pay n n, ran Devlet Bankas Bank Melli ye devir edilmesi ve bu pay n Irancell flirketinin faaliyete bafllamas ndan üç y l sonra halka arz edilmesi konusunun taraflar aras nda anlaflmaya var lmas ve ayr ca bu mutabakat n mevcut di er bütün anlaflmalara yans t lmas gerekti i belirtilmifltir. fiirket in Irancell Konsorsiyumu arac l yla dolayl olarak ifltirak etti i ran 1. özel GSM operatörü ihalesinin sonuçland r lmas ile ilgili olarak ran Telekomünikasyon Bakanl fiirket e 21 Kas m 2005 tarihine kadar süre tan m flt r. Bu kapsamda, fiirket, ran 1. özel GSM ihalesinin ihale flartlar n n ve ran Parlamentosu taraf ndan onaylanarak 1.Özel GSM ihale sürecine iliflkin kanunlaflm fl hüküm ve mevzuatlar n uygun iflletilmedi i gerekçesiyle mevcut uygulamalar n durdurulmas na yönelik yürütmeyi durdurma karar almak amac yla hukuki süreç bafllatm flt r. fiirket in, ran pazar na iliflkin olarak, rancell konsorsiyumu üyeleri aras nda kabul edilebilir bir yap oluflturmaya yönelik çabalar devam etmekle birlikte söz konusu tarih itibariyle sonuçlanamam flt r. rancell Konsorsiyumu nun kazand ran in ilk özel GSM operatörü ihalesine iliflkin, fiirket e 27 fiubat 2006 tarihi itibariyle ilgili yetkililer taraf ndan resmi bir bilgilendirme yap lmam flt r. Çukurova Holding A.fi. ve Yap Kredi Bankas A.fi. nin (Yap Kredi) 28 Eylül 2005 tarihinde imzalam fl oldu u ve konusu A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi. (A-Tel) sermayesinin %50 sini temsil eden Yap Kredi nin sahibi oldu u hisse senetlerinin 150 milyon ABD Dolar bedel ile al fl veya sat fl opsiyonu olan A-Tel Opsiyon Sözleflmesi kapsam nda Çukurova Holding A.fi., sahip oldu u opsiyon hakk n kullanma iradesini fiirket e sunmufltur. Turkcell Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2005 tarihli toplant s nda, A-Tel bünyesinde gerçeklefltirilecek vergisel, hukuki ve mali bir detayl inceleme ( due diligence ) sonuçlar n içeren raporun ve bir denetim firmas ya da yat r m bankas na bu rapora göre yapt r lacak A-Tel e iliflkin de erlemenin sonucunda, A-Tel in söz konusu %50 hissesinin de erinin en az yukar da ifade edilen 150 milyon ABD Dolar sat fl bedeli tutar nda ç kmas flart yla, kabul edilerek söz konusu %50 A-Tel hissesinin fiirket taraf ndan sat n al nmas na ve bu konuyla ilgili olarak gerekli ifl ve ifllemlerin yap lmas ve/veya yapt r lmas konusunda fiirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermifltir. A-Tel e iliflkin de erleme çal flmas halen devam etmektedir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle fiirket, ifltiraklerinden Fintur Holdings B.V. yi (Fintur) özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirmifltir. 31 Aral k 2005 itibariyle fiirket in ortalama çal flan say s tür (31 Aral k 2004: 6.516). Kategorileri itibariyle bak ld nda, operasyonlar ve teknik k s mda çal flan personel say s (31 Aral k 2004: 4.156), sat fl ve pazarlama bölümünde çal flan personel say s (31 Aral k 2004: 1.170) ve idari ifllerde çal flan personel say s da tir (31 Aral k 2004: 1.190). 95

14 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar (a) Uygunluk Beyan Turkcell, yasal muhasebe kay tlar n Tek Düzen Hesap Plan, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunlar na uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolar n da buna uygun olarak Yeni Türk Liras (2004: Türk Liras ) baz nda haz rlamaktad r. K br s Telekom, Euroasia, Eastasia, DCC ve Astelit (2004: K br s Telekom, K br sonline, Euroasia, Eastasia, DCC ve Astelit) haricinde konsolidasyona dahil edilen ba l ortakl klar, yasal muhasebe kay tlar n Tek Düzen Hesap Plan, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunlar hükümlerine uygun olarak Yeni Türk Liras (2004: Türk Liras ) baz nda haz rlamaktad rlar. K br s Telekom (2004: K br s Telekom, K br sonline) KKTC de kay tl olup, yasal muhasebe kay tlar n KKTC nin öngördü ü hükümler çerçevesinde Yeni Türk Liras (2004: Türk Liras ) baz nda, Euroasia ve Eastasia Hollanda da kay tl olup muhasebe kay tlar n Hollanda da geçerli olan muhasebe standartlar na göre Euro baz nda, DCC ve Astelit ise Ukrayna da kay tl olup, muhasebe kay tlar n Ukrayna da geçerli olan muhasebe standartlar na göre Hrivna baz nda haz rlamaktad rlar. liflikteki konsolide mali tablolar, yasal kay tlar n, tarihi maliyet esas baz al narak, mali tablolar n gerçe i yans tmas ilkesi do rultusunda yap lan s n flama ve düzeltmeler ile Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) 15 Kas m 2003 tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazete de yay nlanan Seri XI, 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli (Tebli ) hükümlerine uygun olarak haz rlanm flt r. fiirket in Tebli hükümlerine uygun olarak haz rlanm fl konsolide mali tablolar, 27 fiubat 2006 tarihinde fiirket yönetim kurulu taraf ndan onaylanm flt r. (b) Mali tablolar n haz rlan fl flekli SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm fl oldu u bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar na uygun mali tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas na son verilmesi gerekti ini kamuoyuna duyurmufltur. Dolay s yla 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle haz rlanm fl konsolide mali tablolarda, SPK taraf ndan yay mlanm fl Tebli in 15. K sm nda düzenlenen Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzenlenmesi (K s m 15) hükümleri uygulanmam flt r. Özsermaye kalemlerinden, sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ve ola anüstü yedekler bilançoda Türk Ticaret Kanunu na göre belirlenen de erleri ile yans t lm fl olup, bu kalemlere iliflkin 31 Aral k 2004 itibariyle yap lm fl enflasyon düzeltmesi farklar özsermaye içinde ayr bir kalem olarak gösterilmifltir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle konsolide mali tablo ve dipnotlar n haz rlanmas nda, SPK Karar Organ n n 10 Aral k 2004 tarih ve 1604 say l karar ile aç klanan Mali Tablo ve Dipnot Formatlar ile Kullan m K lavuzu nda belirtilen esaslar kullan lm flt r. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi Not 2.1 de de belirtildi i üzere fiirket, SPK n n ald karar do rultusunda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas na son vermifltir. Dolay s yla iliflikteki konsolide mali tablolarda karfl laflt rmal olarak sunulan 31 Aral k 2004 tarihli konsolide bilanço ve 31 Aral k 2004 tarihinde sona eren gelir tablosu YTL nin 31 Aral k 2004 tarihindeki cari sat n alma gücü cinsinden ifade edilmifltir. 2.3 Konsolidasyon Esaslar Konsolidasyona dahil edilen flirketlerin mali tablolar iliflikteki konsolide mali tablolar n tarihi itibariyle haz rlanm flt r. Ba l ortakl klar n mali tablolar n n haz rlanmas s ras nda, tarihsel maliyet esas na göre tutulan kay tlar na Tebli e uygunluk ve fiirket taraf ndan uygulanan muhasebe politikalar na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç s ndan gerekli düzeltme ve s n fland rmalar yap lm flt r. (i) Ba l ortakl klar liflikteki konsolide mali tablolar n haz rlan fl nda, fiirket in finansal ve faaliyet politikalar üzerinde kontrol gücüne sahip oldu u ba l ortakl klar afla daki flekilde belirlenmifltir. (a) fiirket do rudan ve/veya dolayl olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde flirketlerdeki oy kullanma hakk n n %50 den fazlas n kullanma yetkisine sahipse veya, 96

15 (b) %50 den fazla oy kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte, finansal ve faaliyet politikalar üzerinde fiili kontrol etkisini kullanmak suretiyle finansal ve faaliyet politikalar n fiirket in menfaatleri do rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahipse; ilgili flirket konsolidasyona dahil edilmifltir. Kontrol gücü, fiirket in do rudan veya dolayl olarak flirketlerin finansal ve faaliyet politikalar n yönetmesini ve bundan yarar elde etmesini ifade eder. Ba l ortakl klar n mali tablolar yönetim kontrolünün bafllad tarihten kontrolün sona erdi i tarihe kadar konsolidasyon kapsam na dahil edilmifltir. Afla daki tablo, fiirket in do rudan veya dolayl olarak ortak kontrolü alt nda toplanm fl bütün ba l ortakl klar n 31 Aral k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle toplam kontrol oranlar n göstermektedir: (%) K br s Telekom Global Turktell yi E lenceler Mapco Biliflim Telekomünikasyon Turktell Uluslararas Hayat Corbuss Eastasia Digikids Inteltek Libero Euroasia DCC Astelit K br sonline - 60 Tebli in 13. K s m Konsolide Mali Tablolar, Ba l Ortakl klar, Müflterek Yönetime Tabi Teflebbüsler ve fltirakler (K s m 13) hükümleri uyar nca, baflka ülkede bulunan iflletmelerin Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar na (UFRS) uygun olarak haz rlanm fl mali tablolar, Tebli hükümlerine uygun olarak haz rlanacak konsolide mali tablolarda kullan labilir. Bu hükme istinaden, fiirket, 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle haz rlad konsolide mali tablolar nda Euroasia, Eastasia, DCC ve Astelit in bu tarih itibariyle UFRS ye uygun olarak haz rlanm fl mali tablolar n kullanm flt r. (ii) fltirakler fiirket in ortak kontrolünde olmayan, ancak finansal ve faaliyet politikalar üzerinde önemli derecede etkisi bulunan flirketler ifltirakler olarak tan mlanm flt r. liflikteki konsolide mali tablolara, fiirket in bafllang çta elde etme maliyeti ile kaydetti i ifltiraklerin net varl klar ndan ifltirakleri oran nda, özsermaye yöntemine göre, kar veya zarar yans t lmaktad r. fltirak edenin ifltirakteki tüm pay n n zararlar sonucunda s f ra inmesi halinde, ifltirak eden ortakl k ifltirak ad na yükümlülükler üstlendi i veya ödemeler yapt ölçüde, bu tutarlar bir yükümlülük ve zarar olarak mali tablolar nda izler. fltirakin daha sonraki dönemlerde kar etmeye bafllamas durumunda, bu kar n daha önce mali tablolara al nmayan zararlar aflan k sm ifltirak edenin mali tablolar na yans t l r. fiirket in do rudan ve dolayl pay toplam %20 nin alt nda olan, teflkilatlanm fl piyasalarda ifllem görmeyen ve makul de erleri güvenilir bir flekilde belirlenemeyen ba l menkul k ymetler, maliyet bedelleri ile konsolide mali tablolara finansal duran varl k olarak yans t lm flt r. 97

16 fiirket, uluslararas GSM sektöründe de yer alabilmek için, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Moldovya da faaliyet gösteren baz GSM operatörlerinde ortakl bulunan ve Hollanda da kurulu olan Fintur a ifltirak etmifltir. 31 Aral k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, fiirket in özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirdi i Fintur da sahip oldu u hisse pay %41,45 tir. K s m 13 hükümlerine göre, fiirket, 31 Aral k 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle haz rlad konsolide mali tablolar nda, Fintur un yine bu tarihler itibariyle UFRS ye uygun olarak haz rlanm fl konsolide mali tablolar n özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirmifltir. (iii) Konsolidasyonda düzeltme ifllemleri Konsolidasyona dahil edilen flirketlerin, bilançolar ve gelir tablolar tam konsolidasyon yöntemi kullan larak konsolide edilmifl ve fiirket in aktifinde yeralan kay tl de erleri ile özsermayelerindeki paylar karfl l kl olarak netlefltirilmifltir. Ba l ortakl klar n net varl klar ndan ana ortakl n do rudan ve/veya dolayl kontrolü d fl nda kalan paylara isabet eden k s mlar konsolide bilançoda Ana ortakl k d fl paylar kalemi içinde s n flanm flt r. Yine ba l ortakl klar n net dönem karlar ndan veya zararlar ndan ana ortakl n do rudan ve/veya dolayl kontrolü d fl nda kalan paylara isabet eden k s mlar, konsolide gelir tablosunda Ana ortakl k d fl kar/zarar kalemi içinde s n flanm flt r. Konsolidasyona dahil edilen flirketler aras ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s ras nda silinmifltir. fltirakle ana ortakl k ve ana ortakl n konsolidasyona tabi ba l ortakl klar aras nda gerçekleflen ifllemler neticesinde oluflan karlar ve zararlar, ana ortakl n ifltirakteki pay oran nda netlefltirilmifltir. Ancak, bu ifllemler neticesinde oluflan zararlar, iflleme konu varl n de erinde bir düflüklü ün gerçekleflti ini gösteriyorsa netlefltirilmemifltir. 2.4 Karfl laflt rmal Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar n Düzeltilmesi fiirketin konsolide mali tablolar, fiirket in mali durumu, performans ve nakit ak m ndaki e ilimleri belirleyebilmek amac yla, önceki dönemle karfl laflt rmal haz rlanmaktad r. Konsolide mali tablo formatlar, Not 2.1 de de belirtildi i üzere, SPK Karar Organ n n karar uyar nca önceki dönemlerden farkl l klar arz etmektedir. Cari dönem konsolide mali tablolar n sunumu ile uygunluk sa lanmas aç s ndan karfl laflt rmal bilgilerin yeniden s n fland r lmas ndan baflka önceki dönem mali tablolar nda herhangi bir düzeltme bulunmamaktad r. 2.5 Netlefltirme/Mahsup fiirket in finansal varl klar ve borçlar netlefltirmek için hukuki bir hakk oldu unda ve söz konusu finansal varl klar ve borçlar netlefltirmek suretiyle kapatma veya varl n mali tablolara al nmas n ve borcun ifas n ayn zamanda yapma niyetinin olmas söz konusu oldu unda, fiirket finansal varl klar ve borçlar netlefltirerek bilançoda net tutarlar ile göstermektedir. 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI 3.1 Has lat Haberleflme gelirleri, fatural ve ön ödemeli hatlardan elde edilen konuflma ve k sa mesaj servisinin de dahil oldu u katma de erli GSM hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir. Haberleflme gelirleri, ilgili hizmetler müflteriye sunuldu u anda gelir olarak kaydedilir. (Not 36) Komisyon gelirleri, nteltek in futbola dayal sabit ihtimalli flans oyunlar n n baflbayili i karfl l nda elde edilen net has lat gelirlerinden ve müflterek flans oyunlar merkezi sisteminin iflletilmesi karfl l nda elde edilen komisyon gelirlerinden oluflmaktad r. Söz konusu gelirler, oyunlar oynand ktan sonra kazananlara ikramiyeleri da t ld anda gelir olarak kaydedilir. (Not 36) Simkart sat fl gelirlerinin, e er varsa, sat lan simkartlar n maliyetlerinin üzerinde kalan k sm ortalama abone ömrü boyunca gelir kaydedilir. (Not 36) Tesis ve sabit ücret gelirleri fatural hatlara her ay kullan m oran na bak lmaks z n sabit olarak fatura edilir. Bu gelirler fatura edildi i aylarda gelir kaydedilir. (Not 36) Ça r merkezi gelirleri Global in verdi i ça r merkezi hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir. Söz konusu gelirler, ça r merkezi hizmetlerinin sunuldu u anda gelir olarak kaydedilir. (Not 36) 3.2 Stoklar Stoklar, a rl kl ortalama maliyet yöntemi ile de erlenmektedir. Stoklar n de eri için net gerçekleflebilir de er ya da maliyet bedelinden düflük olan esas al nmaktad r. Stoklar n maliyeti stoklar n sat fla sunulmas s ras nda oluflan tüm masraflardan oluflur. Kullan lamaz durumdaki stoklar ise kay tlardan ç kar lmaktad r ve bunlara ait giderler ilgili dönemde konsolide gelir tablosunda giderleflmektedir. 98

17 3.3 Maddi Varl klar (i) Sabit k ymetler 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat n al nan sabit k ymetler, 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyet de erlerinden birikmifl amortisman ve kal c de er kay plar düflülerek; 2005 y l içerisinde sat n al nan sabit k ymetler ise maliyet de erlerinden birikmifl amortisman ve kal c de er kay plar düflülerek yans t lm flt r. Maddi duran varl n maliyet de eri, al fl fiyat, ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan sat n alma vergileri, maddi duran varl kullan ma haz r hale getirmek için yap lan masraflar ve söz konusu maddi duran varl n edinimi amac yla kullan lm fl kredilerin, söz konusu maddi duran varl n yat r m aflamas ndayken katlan lm fl kur fark ve faiz giderlerinden oluflmaktad r. (ii) Sonradan ortaya c kan giderler Maddi duran varl klar n herhangi bir parças n de ifltirmekten do an giderler bak m onar m maliyetleri ile birlikte aktiflefltirilebilirler. Sonradan ortaya ç kan di er harcamalar söz konusu varl n gelecekteki ekonomik faydas n artt r c nitelikte ise aktiflefltirilebilirler. Tüm di er gider kalemleri tahakkuk esas na göre gelir tablosunda muhasebelefltirilir. (iii) Amortisman Maddi duran varl klara iliflkin amortismanlar, varl klar n faydal ömürlerine göre aktife girifl veya montaj tarihleri esas al narak do rusal amortisman metodu kullan larak ayr lm flt r. Özel maliyetler do rusal amortisman yöntemi kullan larak ilgili kira süresince amorti edilmektedir. Bu flekilde hesaplanm fl amortisman giderleri konsolide gelir tablosunda sat fllar n maliyeti kalemi içerisinde gösterilmifltir. Arsa ve araziler, faydal ömürlerinin s n rs z kabul edilmesinden dolay amortismana tabi tutulmamaktad r. fiirket in kulland amortisman oranlar afla daki gibidir: GSM hizmetleri malzemeleri % 12,5 Ça r merkezi malzemeleri % 20,0 fians oyunlar terminalleri % 12,0 - % 15,0 Binalar % 4,0 Döfleme, demirbafl, tesis ve cihazlar % 20,0 - % 25,0 Motorlu tafl tlar % 20,0 - % 25,0 Özel maliyetler % 20,0 - % 36,0 (iv) Elden c karma Maddi duran varl klar n elden ç kart lmas sonucu oluflan kar ve zararlar ilgili gelir ve gider hesaplar na dahil edilirler, maliyetleri ve birikmifl amortismanlar ilgili hesaplardan silinir. 3.4 Maddi Olmayan Varl klar Maddi olmayan duran varl klar, GSM ve di er telekomünikasyon iflletme lisanslar, bilgisayar yaz l mlar, transmisyon hatlar, merkezi flans oyunlar sistemi iflletim hakk ve DCC ile Astelit in iktisab ndan kaynaklanan müflteri listesinden oluflmaktad r. 1 Ocak 2005 tarihinden önce aktife giren maddi olmayan duran varl klar 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyetlerinden birikmifl itfa paylar ile kal c de er kay plar düflülmüfl olarak; 2005 y l nda aktife giren maddi olmayan duran varl klar ise maliyet de erlerinden, birikmifl itfa paylar ile kal c de er kay plar düflülmüfl olarak gösterilirler. (i) tfa paylar Maddi olmayan duran varl k itfa paylar konsolide gelir tablolar nda, ilgili varl klar n tahmini ekonomik ömürleri üzerinden do rusal amortisman yöntemi kullan larak hesaplanmas sonucu muhasebelefltirilir. Bu flekilde hesaplanm fl itfa tutarlar konsolide gelir tablosunda sat fllar n maliyeti kalemi içerisinde gösterilmifltir. fiirket in kulland itfa oranlar afla daki gibidir: 99

18 GSM ve di er telekomünikasyon iflletme lisanslar % 4,0 - % 33,3 Transmisyon hatlar % 10,0 Bilgisayar yaz l mlar % 12,5 - % 33,3 Merkezi flans oyunlar sistemi iflletim hakk % 23,5 Di er (müflteri listesi) % 50,0 Turkcell, GSM flletme Lisans n 27 Nisan 1998 tarihinde imzalad lisans sözleflmesi ile alm flt r. Detaylar Not 1 de anlat lan lisans sözleflmesi uyar nca, fiirket ilgili lisans 25 y l süresince kullanacakt r. Astelit, bir adet GSM 1800 iflletme lisans na sahip bulunmaktad r. Söz konusu lisans ile ilgili haklar, 8 Haziran 2008 tarihinde sona ermektedir. DCC, toplam dört adet sabit hatl, yerel, uzun mesafe ve uluslararas telefon iflletme lisanslar na sahiptir. Bu lisanslar ile ilgili haklar, Temmuz 2010, Haziran 2013, Ekim 2017 ve Aral k 2018 tarihlerinde sona ermektedir. Astelit in 10 Kas m 2005 tarihinde alm fl oldu u GSM 900 lisans n n kullan m hakk ise 1 Ocak 2006 tarihinde bafllam flt r. Tellcom, uluslararas uzun mesafeli trafik tafl ma hizmeti hakk n, 19 Kas m 2004 tarihinde alm flt r. fiirket bu hakk 15 y l süresince kullanacakt r. 3.5 Varl klarda De er Düflüklü ü fiirket, ilgili bilanço tarihinde, bir varl a iliflkin de er kayb n n oldu una dair herhangi bir gösterge olup olmad n de erlendirir. E er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl n geri kazan labilir tutar tahmin edilir. E er söz konusu varl n veya o varl a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay tl de eri, kullan m veya sat fl yoluyla geri kazan lacak tutar ndan yüksekse de er düflüklü ü meydana gelmifltir. Geri kazan labilir tutar varl n net sat fl fiyat ile kullan m de erinden yüksek olan seçilerek bulunur. Kullan m de eri, bir varl n sürekli kullan m ndan ve faydal ömrü sonunda elden ç kar lmas ndan elde edilmesi beklenen nakit ak mlar n n tahmin edilen bugünkü de eridir. De er düflüklü ü kay plar konsolide gelir tablosunda muhasebelefltirilir. Bir alacakta oluflan de er düflüklü ü kayb, o varl n geri kazan labilir tutar ndaki müteakip art fl n, de er düflüklü ünün kay tlara al nmalar n izleyen dönemlerde ortaya ç kan bir olayla iliflkilendirilebilmesi durumunda geri çevrilir. Di er varl klarda oluflan de er düflüklü ü kayb, geri kazan labilir tutar belirlenirken kullan lan tahminlerde bir de ifliklik oldu u takdirde geri çevrilir. De er düflüklü ü kayb n n iptali nedeniyle varl n kay tl de erinde meydana gelen art fl, önceki y llarda hiç de er düflüklü ü kayb n n mali tablolara al nmam fl olmas halinde belirlenmifl olacak kay tl de eri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aflmamaktad r. 3.6 Borçlanma Maliyetleri Özellikli bir varl n elde edilmesi, inflas veya üretimi ile do rudan iliflkisi bulunan borçlanma maliyetleri o özellikli varl n maliyetinin bir parças olarak aktiflefltirilir. Özellikli bir varl n amaçland flekilde kullan ma veya sat fla haz r hale getirilmesi için gerekli faaliyetlerin tamamen bitirilmesi durumunda, borçlanma maliyetlerinin aktiflefltirilmesine son verilir. Bunun d fl ndaki borçlanma maliyetleri katlan lan dönem içerisinde gider olarak konsolide mali tablolara al n r. 3.7 Finansal araçlar (i) S n fland rma fiirket in finansal varl klar, haz r de erler, menkul k ymetler, ticari alacaklar, iliflkili taraflardan alacaklar ve di er alacaklardan oluflmaktad r. Finansal borçlar, finansal kiralama ifllemlerinden borçlar, di er finansal yükümlülükler, ticari borçlar ve iliflkili taraflara borçlar ise finansal borçlar olarak s n flanm flt r. (ii) Muhasebelefltirme Finansal varl klar fiirket e transfer edildikleri gün, borçlar ise fiirket ten transfer edildikleri gün muhasebelefltirilirler. (iii) De erleme Bir finansal varl k ya da finansal borç ilk defa mali tablolara al n rken maliyeti üzerinden de erlenir. Bu maliyet, verilen (bir varl k olmas durumunda) veya al nan (bir yükümlülük olmas durumunda) bedelin makul de eridir. Elde etme veya ihraçla do rudan 100

19 iliflkilendirilebilir ifllem maliyetleri, finansal varl n veya finansal borcun ilk de erlemesine dahil edilir. Tüm ticari finansal araçlar, kayda al nmalar n izleyen dönemlerde makul de erleri üzerinden de erlenirler. Ancak, aktif bir pazarda kote edilmifl bir piyasa fiyat bulunmayan ve makul de eri güvenilir bir flekilde tespit edilemeyen finansal araçlar, maliyet de erleri üzerine ifllem maliyetleri ve, bir de er düflüklü ü bulunmas durumunda, de er düflüklü ü için ayr lan karfl l k göz önüne al narak de erlenirler. Sabit bir vadesi olmayan ticari olmayan finansal varl klar ve borçlar elde etme maliyeti üzerinden de erlenir. Sabit bir vadesi olan ticari olmayan finansal borçlar, iflletme kaynakl alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varl klar, bir de er düflüklü ü bulunmas durumunda, de er düflüklü ü için ayr lan karfl l k düflüldükten sonra etkin faiz yöntemi kullan lmak suretiyle itfal maliyet üzerinden de erlenir. lk ifllem maliyetleri dahil olmak üzere primler ve indirimler de ilgili enstrüman n maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oran yla itfa edilir. (iv) Makul de er ile de erlendirme prensipleri Finansal varl klar ve borçlar, kayda al nmalar n izleyen dönemlerde, sat flta veya benzeri elden ç karma durumlar nda oluflabilecek ifllem maliyetleri dikkate al nmaks z n makul de erleri üzerinden de erlenir. Ancak, aktif bir pazarda kote edilmifl bir piyasa fiyat yoksa makul de er fiyatland rma modelleri veya iskonto edilmifl nakit ak m teknikleri kullan larak bulunur. skonto edilmifl nakit ak m teknikleri kullan ld nda, tahmini nakit ak mlar fiirket yönetiminin en iyi tahminlerine dayanmakta ve kullan lan iskonto oran da bilanço tarihindeki benzer vadeler ve koflullara sahip bir enstrüman için geçerli olan piyasa oran na dayanmaktad r. Fiyatland rma modellerinde ise bilanço tarihinde geçerli olan piyasa verileri ölçü olarak kullan l r. (v) Muhasebe kay tlar ndan c kar lma Finansal varl klar, fiirket bu varl klar üzerindeki sözleflmeye ba l haklar n kaybetti i zaman muhasebe kay tlar ndan ç kar l r. Bu olay finansal varl klar sat ld, süresi doldu u veya haklar ndan feragat edildikleri zaman gerçekleflir. Finansal borçlar ise, yükümlülükler yerine getirildi i, iptal edildi i veya süresi doldu unda kay tlardan ç kar l r. (vi) Türev enstrümanlar fiirket, operasyonel ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yabanc para riskine karfl korunmak için türev enstrümanlar kullanmaktad r. Korunma amaçl olarak s n flanamayacak türev enstrümanlar, al m sat m amaçl türev enstrümanlar olarak s n flanmaktad r. Türev enstrümanlar ilk defa mali tablolara al n rken maliyetleri üzerinden de erlenir. Kayda al nmalar n izleyen dönemlerde makul de erleri üzerinden de erlenir. (vii) Menkul k ymetler fiirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yetene inde oldu u belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar n, vadesi bir y l n alt nda olan k sm ve sat lmaya haz r olarak s n fland r lan yurtd fl yat r m fonlar menkul k ymetler olarak s n fland r lm flt r. Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlar etkin faiz yöntemi kullan lmak suretiyle iskonto edilmifl maliyeti üzerinden ve sat lmaya haz r menkul k ymetler ise piyasa fiyat ile kaydedilmifltir. 3.8 flletme Birleflmeleri (i) ktisaplar n muhasebelefltirilmesi fiirket taraf ndan iktisaplar sat n alma yöntemi ile muhasebelefltirilir. Bu yöntemde, iktisap, maliyet esas al narak kay tlara yans t l r. fiirket iktisap tarihinden itibaren, iktisap etti i iflletmenin faaliyet sonuçlar n konsolide gelir tablosuna dahil etmektedir. Ayr ca, bu tarihte bilançosunda iktisap edilenin tan mlanabilir her bir varl k ve borcunu, ayr ca varsa iktisap nedeniyle ortaya ç kan flerefiye veya negatif flerefiyeyi bilançosuna al r. (ii) fierefiye fierefiye, konsolide mali tablolarda, iktisap bedeli ile fiirket taraf ndan sat n al nan flirketin net varl klar n n makul de erindeki pay aras ndaki fark temsil etmektedir. fierefiye, maliyetlerinden birikmifl itfa ve tükenme paylar ile kal c de er kay plar düflülmüfl olarak gösterilir. fiirket, 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle YTL tutar ndaki net flerefiyenin tamam için kal c de er düflüklü ü ay rm flt r. 101

20 (iii) Negatif flerefiye Negatif flerefiye, konsolide mali tablolarda, iktisap edilen tan mlanabilir varl k ve borçlar n makul de erinde fiirket in pay n n iktisap maliyetini aflan k sm olarak yer almaktad r. Negatif flerefiye, iktisap edilen tan mlanabilir amorti veya itfa edilebilir varl klar n kalan faydal ömürleri dikkate al narak sistematik bir flekilde gelir olarak mali tablolara al n r. fiirket in negatif flerefiye için kulland itfa oran %20 dir. 3.9 Kur De ifliminin Etkileri fiirket, yabanc para cinsinden yap lan ifllemleri YTL ye çevirirken ifllem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas almaktad r. Bilançoda yer alan yabanc para birimi baz ndaki parasal varl klar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurlar kullan larak YTL ye çevrilmifltir. Yabanc para cinsinden olan ifllemlerin YTL ye çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do an kur fark gider veya gelirleri ilgili dönemde konsolide gelir tablosuna yans t lmaktad r. Makul de erleri ile gösterilen yabanc para birimi baz ndaki parasal olmayan varl klar ve borçlar makul de erlerinin belirlendi i günün kurundan YTL ye çevrilmektedir. Fonksiyonel para birimi yüksek enflasyonlu bir ülkenin para birimi olmayan ba l ortakl klar n, varl k, yükümlülükler ve dönemin mali tablolara al nm fl gelir ve gideri sonucunda oluflanlar hariç özsermaye kalemleri bilanço tarihi itibariyle oluflan kapan fl kurlar üzerinden dönüfltürülür. Dönem içinde mali tablolara al nan gelir ve giderler de ifllem tarihindeki kurlar esas al narak dönüfltürülür. Bu ifllem sonucunda oluflan di er tüm farklar özsermayede yabanc para çevrim farklar içinde gösterilir Hisse Bafl na Kazanç Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl na kazanç, net dönem kar n n ilgili y l içerisinde piyasada mevcut bulunan hisse senetlerinin a rl kl ortalama say s na bölünmesi ile bulunmufltur. Türkiye de flirketler, mevcut hissedarlar na birikmifl karlar ndan ve özsermaye enflasyon düzeltme farklar ndan, sermayedeki paylar oran nda hisse da tarak (bedelsiz hisse) sermayelerini artt rabilirler. Bu tip bedelsiz hisse da t mlar, hisse bafl na kazanç hesaplamalar nda, ihraç edilmifl hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan lan a rl kl ortalama hisse say s, söz konusu hisse senedi da t mlar n n geçmifle dönük etkileri de dikkate al narak bulunmaktad r Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliflkin herhangi bir duyuru veya di er seçilmifl finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km fl olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay m için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar kapsar. fiirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas durumunda, konsolide mali tablolara al nan tutarlar bu yeni duruma uygun flekilde düzeltir. Bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar n önemli olmas durumunda konsolide mali tablo dipnotlar nda aç klanm flt r Karfl l klar, fiarta Ba l Yükümlülükler ve fiarta Ba l Varl klar fiirket yönetimi geçmifl olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya z mni yükümlülü ün bulundu u, bu yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmas n n muhtemel oldu u ve söz konusu yükümlülük tutar n n güvenilir bir biçimde tahmin edebildi i durumlarda, iliflikteki konsolide mali tablolarda söz konusu yükümlülük tutar kadar karfl l k ay rmaktad r. fiarta ba l yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi inin tespiti amac yla sürekli olarak de erlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kma ihtimalinin uzak oldu u durumlar hariç, mali tablo dipnotlar nda aç klan r. Ekonomik faydan n iflletmeye girece inin muhtemel hale gelmesi halinde, flarta ba l varl kla ilgili olarak mali tablo dipnotlar nda aç klama yap l r. Ekonomik faydan n iflletmeye girece inin kesine yak n hale gelmesi durumundaysa, söz konusu varl k ve bununla ilgili gelir de iflikli inin oldu u tarihte mali tablolara al n r Muhasebe Politikalar, Muhasebe Tahminlerinde De ifliklik ve Hatalar fiirket benzer nitelikteki ifllemleri, di er olaylar ve durumlar tutarl olarak konsolide tablolara al r, de erler ve sunar. Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de ifliklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem mali tablolar yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de ifliklikler, yaln zca bir döneme iliflkin ise, de iflikli in yap ld cari dönemde, gelecek dönemlere iliflkin ise, hem de iflikli in yap ld dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulan r. 102

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2006 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK VE ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI DVA Bu rapor 65 sayfadır.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2009 TAR H T BARIYLA KONSOL DE B LANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bintürk Liras ( TL ) olarak ifade edilmifltir.) B N TÜRK L RASI I. B LANÇO AKT F KALEMLER Ba ms z Denetimden Ba ms z Denetimden

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 ve 31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEMLERE A T KONSOL DE B LANÇOLAR

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 ve 31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEMLERE A T KONSOL DE B LANÇOLAR 31 ARALIK 2005 ve 31 ARALIK 2004 TAR H NDE SONA EREN DÖNEMLERE A T KONSOL DE B LANÇOLAR VARLIKLAR Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl Notlar 31 Aral k 2005 31 Aral k 2004 Cari / Dönen

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR

PINAR SU SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR 1 OCAK- 31 MART 2007 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-2 GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4-5 NAKĠT

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01. 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE AĠT MALĠ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU VESTEL BEYAZ EġYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01 31.12.2006 HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2006 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK VE ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU Deniz Bu rapor

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r. Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 661 77 738 740 73 813 II.

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ÇİMBETON HAZIR BETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar

Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar Destek Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Finansal Tablolar İçindekiler Finansal durum tablosu (Bilanço) Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu Özkaynaklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ALCATEL TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi.

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. DENETÇ RAPORU HACI ÖMER SABANCI HOLD NG ANON M fi RKET YILLIK OLA AN GENEL KURULU NA Unvan : Merkezi : stanbul Sermayesi : 1.200.000.000.000.000.- TL. Faaliyet Konusu : Finansman ve Yat r m Denetçilerin

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı