Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar"

Transkript

1 Denetim Raporu 83

2

3 85

4 86

5 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE NAK T AKIM TABLOSU KONSOL DE MAL TABLOLAR D PNOTLARI NOT 1 fi RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU NOT 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR NOT 3 UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI NOT 4 HAZIR DE ERLER NOT 5 MENKUL KIYMETLER NOT 6 F NANSAL BORÇLAR NOT 7 T CAR ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 8 F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI NOT 9 L fik L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR NOT 10 D ER ALACAKLAR VE F NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 11 CANLI VARLIKLAR NOT 12 STOKLAR NOT 13 DEVAM EDEN NfiAAT SÖZLEfiMELER ALACAKLARI VE HAKED fi BEDELLER NOT 14 ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 15 D ER CAR /CAR OLMAYAN VE KISA/UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 F NANSAL VARLIKLAR NOT 17 POZ T F/NEGAT F fieref YE NOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER NOT 19 MADD VARLIKLAR NOT 20 MADD OLMAYAN VARLIKLAR NOT 21 ALINAN AVANSLAR NOT 22 EMEKL L K PLANLARI NOT 23 BORÇ KARfiILIKLARI NOT 24 ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR ZARAR NOT 25 SERMAYE/KARfiILIKLI fit RAK SERMAYE DÜZELTMES NOT 26 SERMAYE YEDEKLER NOT 27 KAR YEDEKLER NOT 28 GEÇM fi YIL KAR/ZARARLARI NOT 29 YABANCI PARA POZ SYONU NOT 30 DEVLET TEfiV K VE YARDIMLARI NOT 31 KARfiILIKLAR, fiarta BA LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 32 filetme B RLEfiMELER NOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 34 B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR NOT 35 DURDURULAN FAAL YETLER NOT 36 ESAS FAAL YET GEL RLER NOT 37 FAAL YET G DERLER NOT 38 D ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ZARARLAR NOT 39 F NANSMAN G DERLER NOT 40 NET PARASAL POZ SYON KAR/ZARARI NOT 41 VERG LER NOT 42 H SSE BAfiINA KAZANÇ NOT 43 NOT 44 NAK T AKIM TABLOSU MAL TABLOLARI ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA MAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB L R VE ANLAfiILAB L R OLMASI AÇISINDAN GEREKL OLAN D ER HUSUSLAR 87

6 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihleri tibariyle Konsolide Bilanço VARLIKLAR Dipnot Ba ms z Denetimden Geçmifl Referanslar Cari/Dönen Varl klar Haz r De er Menkul K ymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Canl Varl klar (net) Stoklar (net) Devam Eden nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari/Dönen Varl klar Cari Olmayan/Duran Varl klar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacaklar (net) liflkili Taraflardan Alacaklar (net) Di er Alacaklar (net) Finansal Varl klar (net) Pozitif/Negatif fierefiye (net) 17 (6.071) (6.374) Yat r m Amaçl Gayrimenkuller (net) Maddi Varl klar (net) Maddi Olmayan Varl klar (net) Ertelenen Vergi Varl klar Di er Cari Olmayan/Duran Varl klar TOPLAM VARLIKLAR liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r.

7 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihleri tibariyle Konsolide Bilanço Dipnot Ba ms z Denetimden Geçmifl YÜKÜMLÜLÜKLER Referanslar K sa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçlar n K sa Vadeli K s mlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Devam Eden nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net) Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama fllemlerinden Borçlar (net) Di er Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) liflkili Taraflara Borçlar (net) Al nan Avanslar Borç Karfl l klar Ertelenen Vergi Yükümlülü ü Di er Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karfl l kl fltirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karlar - - Yeniden De erleme Fonu - - Finansal Varl klar De er Art fl Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri - - Ola anüstü Yedekler Özel Yedekler - - Sermayeye Eklenecek fltirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat fl Kazançlar - - Yabanc Para Çevrim Farklar (17.628) (18.703) Net Dönem Kar Geçmifl Y llar Karlar TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r. 89

8 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Gelir Tablosu Dipnot Ba ms z Denetim'den Geçmifl Referanslar ESAS FAAL YET GEL RLER Sat fl Gelirleri (net) Sat fllar n Maliyeti (-) 36 ( ) ( ) Hizmet Gelirleri (net) BRÜT ESAS FAAL YET KARI Faaliyet Giderleri 37 ( ) ( ) NET ESAS FAAL YET KARI Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (7.070) (13.287) Finansman Giderleri (-) 39 ( ) ( ) FAAL YET KARI Net Parasal Pozisyon Kar ANA ORTAKLIK DIfiI KAR VERG ÖNCES KAR Vergiler 41 ( ) ( ) NET DÖNEM KARI H SSE BAfiINA KAZANÇ 42 0, , liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r.

9 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Öz Sermaye De iflim Tablosu Finansal Özsermaye Ödenmifl Hisse senetleri Yasal Ola anüstü Yabanc para varl klar de er enflasyon Birikmifl Özsermaye sermaye ihraç primleri yedekler yedekler çevrim farklar art fl fonu düzeltme farklar karlar toplam 1 Ocak 2004 tarihindeki bakiye (1) (7.827) Sermaye art r m ( ) ( ) - Yasal yedeklere transfer (67.706) - Ola anüstü yedeklere transfer ( ) - Yabanc para çevrim farklar (10.876) (10.876) Temettü ödemesi ( ) ( ) Net dönem kar Aral k 2004 tarihindeki bakiye (1) (18.703) Sermaye art r m ( ) ( ) - Yasal yedeklere transfer (68.532) - Ola anüstü yedekler düzeltmesi ( ) - - (43.057) Yabanc para çevrim farklar Finansal varl klar de er art fl fonu Temettü ödemesi ( ) ( ) Net dönem kar Aral k 2005 tarihindeki bakiye (1) (17.628) (1) Ödenmifl sermaye, emisyon primi, yasal yedekler ve ola anüstü yedekler Türk Ticaret Kanunu na göre belirlenen de erleri ile gösterilmifl olup, bu kalemler ile ilgili 31 Aral k 2004 itibariyle yap lm fl olan enflasyon düzeltmeleri Özsermaye enflasyon düzeltme farklar hesab içerisinde yans t lm flt r. liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r. 91

10 31 Aral k 2005 ve 2004 Tarihlerinde Sona Eren Hesap Dönemlerine Ait Konsolide Nakit Ak m Tablosu Net kar Net kar ile iflletme faaliyetlerinden sa lanan net nakit giriflleri mutabakat için gerekli düzeltmeler: Amortisman ve itfa paylar K dem tazminat yükümlülü ündeki art fl Stok karfl l klar ndaki (azal fl) / art fl (2.555) 647 fiüpheli alacaklar karfl l ndaki art fl / (azal fl) (36.252) Özsermaye metoduyla muhasebelefltirilen ifltirak kar (91.519) (37.513) Yabanc para çevrim farklar (18.218) Ana ortakl k d fl pay (2.535) Ertelenmifl vergi Vergi karfl l Gelir tahakkuklar (26.957) Gider tahakkuklar ( ) ( ) Varl k ve yükümlülüklerdeki de iflimler: Ticari alacaklardaki (art fl) / azal fl (76.882) liflkili taraflardan alacaklardaki azal fl / (art fl) (26.956) Stoklardaki azal fl / (art fl) (2.638) Peflin ödenen giderlerdeki (art fl) / azal fl (28.885) Di er k sa vadeli alacaklardaki azal fl / (art fl) ( ) Di er uzun vadeli alacaklardaki azal fl liflkili taraflara borçlardaki art fl Ticari borçlardaki (azal fl) / art fl ( ) Di er k sa vadeli borçlardaki art fl / (azal fl) ( ) Kurum kazanc üzerinden ödenecek vergilerdeki azal fl ( ) - Di er uzun vadeli borçlardaki art fl flletme faaliyetlerinden sa lanan net nakit Yat r m faaliyetleri: Maddi duran varl k al mlar ( ) ( ) Maddi olmayan duran varl k al mlar ( ) ( ) Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlardaki azal fl Vadesine kadar elde tutulacak yat r mlardaki (art fl) - ( ) Sat lmaya haz r menkul k ymetlerdeki (art fl) (16.500) - Sat lmaya haz r menkul k ymetlerdeki azal fl - - Yat r m faaliyetlerinde kullan lan net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetler: Kredi al mlar Kredi anapara ödemeleri ( ) ( ) Ödenen temettü ( ) ( ) Finansal kiralama yükümlülükleri ödemeleri (19.079) (23.069) Peflin ödenen kredi yönetim giderlerindeki azal fl Finansal faaliyetlerde (kullan lan) / finansal faaliyetlerden sa lanan net nakit ( ) Nakit ve nakit benzeri de erlerdeki net art fl Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri de erler Nakit ve nakit benzeri de erlerin dönem sonu bakiyesi Nakit ak m tablolar ile ilgili ilave bilgiler: Ödenen temettü Ödenen faizler Ödenen vergiler Finansal kiralama al mlar liflikteki notlar bu konsolide mali tablolar n ayr lmaz parças d r.

11 1 fi RKET N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU Turkcell letiflim Hizmetleri Anonim fiirketi (Turkcell Ana ortakl k), 5 Ekim 1993 tarihinde stanbul da kurulmufltur. Turkcell in ticari adresi, Turkcell Plaza, Meflrutiyet Caddesi No: 153, Tepebafl / stanbul olarak kay tl d r. Turkcell in faaliyet konular, T.C. Ulaflt rma Bakanl (Bakanl k) ile imzalanm fl bulunan GSM (Global System for Mobile Communications) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen ifl ve hizmetler ile, PTT kanununa ayk r olmamak üzere, her türlü telefon, telekomünikasyon ve benzeri hizmetlerdir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle, Turkcell in hisse senetleri stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) ve New York Hisse Senetleri Borsas nda (New York Stock Exchange - NYSE) ifllem görmektedir. Turkcell, 1993 y l nda Türk Telekomünikasyon A.fi. (Türk Telekom) ile bir gelir paylafl m sözleflmesi imzalam fl, bu sözleflme çerçevesinde, GSM standartlar nda bir mobil telefon sistemini, yat r m bedelini de karfl lamak suretiyle, gerçeklefltirmekle sorumlu k l nm flt r. Abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilat n ise Türk Telekom üstlenmifltir. 15 y ll k bir süreyi kapsayan bu sözleflmeye göre, Turkcell, tesis ücretleri, ayl k sabit ücretler ve konuflma ücretlerinden elde edilen gelirler üzerinden %32,9 oran nda pay alm flt r. Turkcell, 27 Nisan 1998 tarihinde Bakanl k ile bir lisans sözleflmesi imzalam fl ve bu sözleflme uyar nca, 500 milyon ABD Dolar lisans ücreti karfl l nda 25 y l süreli bir GSM iflletme lisans (Lisans) almaya hak kazanm flt r. Lisans sözleflmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve tahsilat Turkcell taraf ndan yap lmakta ve tahsilat riski Turkcell taraf ndan üstlenilmektedir. Ayr ca, Turkcell, abonelerinden elde etti i brüt gelirin %15 ini her ay Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteflarl na (Hazine) hazine pay olarak ödemektedir. 25 Haziran 2005 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren 5369 say l Evrensel Hizmetin Sa lanmas ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile, GSM iflletmecilerinin, ödeyecekleri hazine pay n n %10'luk k sm n, hazine pay n n ödendi i ay içerisinde Bakanl k a bildirmelerini müteakip Bakanl k a evrensel hizmet fonu olarak ödemeleri hükme ba lanm flt r. Turkcell 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren, tahakkuk eden hazine pay n n, %90 l k k sm n Hazine ye hazine pay, %10 luk k sm n ise Bakanl k a evrensel hizmet fonu olarak ödemektedir. Turkcell, 4673 say l Kanunun Geçici 2. maddesi uyar nca, 23 Temmuz 2001 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile yeni bir görev ve imtiyaz sözleflmesi imzalam flt r. Dan fltay n görüflleri do rultusunda revize edilen yeni sözleflme Turkcell taraf ndan 12 fiubat 2002 tarihinde imzalanm fl ve Telekomünikasyon Kurumu na gönderilmifltir. mzalanan yeni sözleflme 13 fiubat 2002 tarihi itibariyle yürürlü e girmifltir. Turkcell, Telekomünikasyon Kurumu ile imzalanan sözleflme gere i, yukar da aç klanan hazine pay ve 30 Haziran 2005 ten itibaren evrensel hizmet fonu ödemelerine ek olarak, brüt gelirlerden her türlü vergi, resim, harç, fon, hazine pay ve KDV düflüldükten sonra kalan tutar n %0,35 oran ndaki pay y lda bir kez olmak üzere Telekomünikasyon Kurumu masraflar na kat l m pay olarak Telekomünikasyon Kurumu na ödemektedir. 31 Aral k 2005 itibariyle, Turkcell in ana hissedarlar, Telia Sonera AB (Telia Sonera), Çukurova Grubu ve Alfa Telekom Turkey Limited (Alfa) s ras yla yaklafl k olarak 37,1%, 27,1% ve %13,2 hisseye sahiptir. Turkcell ve ba l ortakl klar n n (fiirket) 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle ortakl k yap s Not 25 te aç klanm flt r. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle, K br s Mobile Telekomünikasyon Limited fiirketi (K br s Telekom), Global Bilgi Pazarlama Dan flma ve Ça r Servisi Hizmetleri A.fi. (Global), Corbuss Kurumsal Telekom Servis Hizmetleri A.fi. (Corbuss), Turktell Biliflim Servisleri A.fi. (Turktell), yi E lenceler E lence ve Turizm A.fi. ( yi E lenceler), Hayat Boyu E itim A.fi. (Hayat), nteraktif Çocuk Programlar Yap m ve Yay nc l A.fi. (Digikids), Mapco nternet ve letiflim Hizmetleri Pazarlama A.fi. (Mapco), nteltek Internet Teknoloji Yat r m ve Dan flmanl k Ticaret A.fi. (Inteltek), Libero nteraktif Hizmetleri A.fi. (Libero), Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi. (31 Aral k 2004: Biliflim Telekomünikasyon), Turktell Uluslararas Yat r m Holding A.fi. (Turktell Uluslararas ), Euroasia Telecommunications Holdings B.V. (Euroasia), Digital Cellular Communication (DCC), LLC Astelit (Astelit) ve East Asian Consortium B.V. (Eastasia) konsolide ba l ortakl klard r (31 Aral k 2004: K br s Telekom, Global, Corbuss, Turktell, yi E lenceler, K br sonline Limited fiirketi (K br sonline), Hayat, Digikids, Mapco, Inteltek, Libero, Biliflim Telekomünikasyon, Turktell Uluslararas, Euroasia, DCC, Astelit ve Eastasia). K br s Telekom, Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde (KKTC) bir GSM flebekesi kurmufl ve iflletmektedir. K br s Telekom ve KKTC Bay nd rl k ve Ulaflt rma Bakanl aras nda, 25 Mart 1999 dan sonraki 10,5 y l kapsayan bir gelir paylafl m sözleflmesi bulunmaktad r. Bu sözleflmeye göre, faturalanan tesis ve sabit ücret gelirleri ile konuflma gelirleri %50 oran nda paylafl lmaktad r. Global, veritaban oluflturulmas ve ça r merkezi hizmetleri vermektedir. Corbuss, WAP (Wireless Application Protocol) ve katma de erli GSM hizmetleri gibi bilgi teknolojisi alan nda hizmetler sunmak için kurulmufltur. Turktell, bilgi teknolojisi, e lence ve katma de erli GSM hizmetleri gibi hizmetler sunan flirketlere ifltirak etmek ve bu hizmetlerin gelifltirilmesi amac yla kurulmufltur. 93

12 yi E lenceler, internet üzerinden e itim hizmetleri sa lamak üzere kurulmufltur. Hayat, çocuklar için e itim amaçl dijital yay n hizmetleri sa lamak amac yla kurulmufltur. Digikids, çocuklar için internet ve televizyon üzerinden e lence servisleri sa lamak üzere kurulmufltur. Mapco, kablosuz iletiflim kanallar üzerinden internet hizmeti sa lamak üzere kurulmufltur. Turkcell in katma de erli hizmetler pazar na daha etkin biçimde odaklanmas amac yla Mapco bünyesinde sürdürülen hizmetler, 8 A ustos 2005 tarihi itibariyle Turkcell bünyesine dahil edilmifltir. Shubuo markas yla Mapco bünyesinde Turkcell hizmeti olarak tüketiciye sunulan katma de erli servisler de, uzman kadrosu ile beraber 8 A ustos 2005 tarihinden itibaren Turkcell bünyesine al nm flt r. Inteltek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile 30 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan sözleflme çerçevesinde, çoklu eriflimli elektronik ortamlar üzerinden müflterek flans oyunlar oynat lmas için merkezi sistem kurulmas ve bu sistemin iflletmecili i amac yla kurulmufltur. Inteltek, 2 Ekim 2003 tarihinde Spor Toto Teflkilat Müdürlü ü ile imzalanan sözleflme çerçevesinde, kurmufl oldu u futbola dayal sabit ihtimalli flans oyunlar sisteminde baflbayilik hizmeti vermeye ve 30 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan sözleflme çerçevesinde müflterek flans oyunlar merkezi sistemini iflletmeye bafllam flt r. Libero, çoklu amaçl elektronik ortamlar üzerinde müflterek ve sabit ihtimalli flans oyunlar n n oynat labilmesi için gerekli altyap sistemlerini kurmak amac yla kurulmufltur. Biliflim Telekomünikasyon, telekomünikasyon hizmetlerinin verilmesi için gerekli yat r mlar yapmak, iflletmek ve bu hizmetleri veren yerli ve yabanc iflletmelerin mümessilli ini üstlenmek amac yla kurulmufltur. Biliflim Telekomünikasyon, uluslararas ve ulusal toplu ses tafl ma, kurumlara özel uluslararas kiral k veri hatt ve yurtd fl ba lant l internet eriflim hizmetleri vermektedir. Biliflim Telekomünikasyon un, 7 fiubat 2006 tarihinde yap lan Genel Kurul toplant s nda flirket ünvan n n Tellcom letiflim Hizmetleri A.fi. (Tellcom) olarak de ifltirilmesi kararlaflt r lm fl olup flirket ünvan 10 fiubat 2006 tarihinde tescil edilmifltir. Turktell Uluslararas, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yat r mlar yapmak, bunlar iflletmek ve bu hizmetleri veren yat r mlara ifltirak etmek amac yla kurulmufltur. Euroasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yat r mlar yapmak, bunlar iflletmek ve Ukrayna da bu hizmetleri veren ve Astelit adl flirketin hisselerinin %99 una sahip olan DCC flirketine ifltirak etmek amac yla kurulmufltur. DCC nin Astelit arac l ile GSM operasyonlar na bafllamas için gerekli olan ortakl k anlaflmas 2 Nisan 2004 tarihinde imzalanm flt r. Astelit, 1 fiubat 2005 de GSM 1800 teknolojisiyle ilgili faaliyetlerine bafllam flt r. Bununla birlikte, 10 Kas m 2005 tarihinde Astelit, GSM 900 lisans n da alm flt r. Bu lisans n kullan m hakk, 1 Ocak 2006 da bafllam flt r. 6 Ocak 2005 ve 1 Nisan 2005 tarihlerinde imzalanan Hissedar Kredi Anlaflmas ve Ek Hissedar Anlaflmas kapsam nda, Euroasia ortaklar, Astelit i finanse etmek amac yla Euroasia ya 50 milyon ABD Dolar finansman sa lamay taahhüt etmifllerdir. Söz konusu anlaflmalar kapsam nda kendi pay na düflen sermaye transferini gerçeklefltiremeyecek olan ve Euroasia sermayesinde %7 oran nda pay olan Eurocorp Invest Limited (Eurocorp) %1,4 olan artt r m oran ndaki hisselerini Turktell Uluslararas na satmay taahhüt etmifltir. Bu ifllem sonucunda Turktell Uluslararas n n sermaye katk s yapma ve Euroasia daki hisselerini artt rma hakk do mufltur. Turktell Uluslararas, 2 milyon ABD Dolar tutar ndaki ek sermaye transferini 25 Nisan 2005 tarihinde gerçeklefltirmifltir. Turktell Uluslararas n n Euroasia daki pay sermaye art r m ile ilgili yasal ifllemlerin 19 May s 2005 tarihinde tamamlanmas sonucunda %51 den %52,4 e ç km flt r. Ayr ca, 2 Haziran 2005 tarihinde imzalanan ikili anlaflma kapsam nda, Eurocorp %4,9 una sahip oldu u Euroasia hisselerini Turktell Uluslararas ve di er ortaklara s ras yla 4 milyon ABD Dolar ve 3 milyon ABD Dolar karfl l nda satmay taahhüt etmifltir. Anlaflmaya göre, Turktell Uluslararas 4 milyon ABD Dolar tutar ndaki ödemeyi üç y l içinde ve üç eflit taksitte yapacakt r. 15 Haziran 2005 tarihinde 2,8 milyon ABD Dolar ve 2,3 milyon ABD Dolar tutar ndaki ödemeler s ras yla Turktell Uluslararas ve di er ortaklar taraf ndan ilk taksit ödemesi olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu ifllemler sonucunda Turktell Uluslararas n n Euroasia daki ortakl k oran %54,2 ye ç km flt r. 3 Ekim 2005 tarihinde imzalanan Hissedar Kredi Anlaflmas ile bu oran %54,4 e yükselmifltir. Eastasia, telekomünikasyon ve yüksek teknoloji yat r mlar yapmak, bunlar iflletmek ve ran slam Cumhuriyeti nde ( ran) Irancell ünvanl, ran kanunlar na göre kurulmas planlanan flirkete ifltirak etmek amac yla kurulmufltur. Eastasia, ran hükümetinin açt ilk özel 900/1800 GSM lisans ihalesini kazanan Irancell Konsorsiyumu nun bir üyesidir. 18 fiubat 2004 tarihinde, ran yetkilileri, 300 milyon Euro tutar nda lisans bedeli karfl l nda 900/1800 GSM lisans n n 15 y ll k bir süre için Turkcell liderli indeki Irancell Konsorsiyumu na verilece ini aç klam fllar, 12 Eylül 2004 tarihinde de, Irancell Konsorsiyumu ile ran yetkilileri 900/1800 GSM lisans anlaflmas n imzalam fllard r. ran da 900/1800 GSM sistemini iflletmek üzere Eastasia, Parman Ertebat ve Iran Electronic Development Company (IEDC) ortakl nda Irancell ünvanl bir flirket kurulmas, ve kurulacak bu flirkette Turkcell in dolayl olarak %51 hisseye sahip olmas kararlaflt r lm flt r. 94

13 26 Eylül 2004 tarihinde, ran yetkilileri ile yap lan görüflmeler sonucunda, ran GSM lisans anlaflmas n n ancak ran Parlamentosu nun onay ndan geçtikten sonra geçerli olaca ö renilmifltir. Dolay s yla, Irancell in ran GSM pazar nda lisansl ikinci operatör olarak çal flmalar na bafllamas için lisans bedelinin ödenmesi ve lisans n Irancell e devri d fl nda, ran Parlamentosu nun onay n n da gerekti i anlafl lm flt r. Turkcell yönetimi, 31 Ocak 2005 tarihli aç klamas nda, kurulmas planlanan Irancell in ortakl k yap s ndaki ifltirak pay n n %50 nin alt na düflürülmesi durumunda, Irancell in yönetim haklar nda ve kontrolünde de iflikliklerin ortaya ç kaca n, mali tablolar na konsolide ba l ortakl k olarak aktar lamayaca n ve bu durumun, Turkcell Yönetim Kurulu nun 23 Eylül 2004 tarihinde onaylam fl oldu u Irancell lisans sözleflmesinden ve Irancell in muhtemel ortaklar n n yapt klar anlaflmalardan önemli farkl l klar arz edece ini ve mevcut geliflmelerin ran da yap lacak yat r mlar için riskler ortaya ç kard n belirtmifltir. 13 fiubat 2005 tarihinde ran Parlamentosu nun ilgili alt komisyonu taraf ndan haz rlan p ran Parlamentosu nun onay na sunulan raporda belirtilen öneri, Turkcell in Irancell ortakl k yap s ndaki ifltirak pay n %49 ile s n rland r lmas yönündedir. 25 Nisan 2005 tarihinde bu öneri, ran Parlamentosu taraf ndan kabul edilmifl, onay için Anayasa Koruyucular Konseyi ne gönderilmifl ve konsey taraf ndan onaylanm flt r. Turkcell Yönetim Kurulu, 2 Eylül 2005 tarihli toplant s nda, Eastasia n n Irancell flirketine %49 oran nda ortak olmas na ve Irancell projesinin devam için gerekli ifllemlerin ifa edilmesine karar vermifl ve Eastasia n n kurulacak olan Irancell flirketine %49 oran nda ortak olmas n onaylam flt r. fiirket yönetimi, Yönetim Kurulu nun alm fl oldu u yukar daki karar çerçevesinde hareket ederek, ran yetkilileriyle gerekli görüflmelerde bulunmufl ve Irancell Konsorsiyumu nun oluflturulmas amac yla gerekli dokümanlar ilgili bakanl k yetkililerine teslim etmifltir. Teslim edilen dokümanlarda, Irancell konsorsiyumu içerisinde fiirket için öngörülen %49 luk pay için gerekli mutabakat n sa land ancak, yeni oluflan konsorsiyum yap s içinde, Eastasia n n Irancell Konsorsiyumunda sahip oldu u %70 lik pay n %49 a düflürülmesi nedeniyle ortaya ç kan %21 lik Irancell ortakl k pay n n, ran Devlet Bankas Bank Melli ye devir edilmesi ve bu pay n Irancell flirketinin faaliyete bafllamas ndan üç y l sonra halka arz edilmesi konusunun taraflar aras nda anlaflmaya var lmas ve ayr ca bu mutabakat n mevcut di er bütün anlaflmalara yans t lmas gerekti i belirtilmifltir. fiirket in Irancell Konsorsiyumu arac l yla dolayl olarak ifltirak etti i ran 1. özel GSM operatörü ihalesinin sonuçland r lmas ile ilgili olarak ran Telekomünikasyon Bakanl fiirket e 21 Kas m 2005 tarihine kadar süre tan m flt r. Bu kapsamda, fiirket, ran 1. özel GSM ihalesinin ihale flartlar n n ve ran Parlamentosu taraf ndan onaylanarak 1.Özel GSM ihale sürecine iliflkin kanunlaflm fl hüküm ve mevzuatlar n uygun iflletilmedi i gerekçesiyle mevcut uygulamalar n durdurulmas na yönelik yürütmeyi durdurma karar almak amac yla hukuki süreç bafllatm flt r. fiirket in, ran pazar na iliflkin olarak, rancell konsorsiyumu üyeleri aras nda kabul edilebilir bir yap oluflturmaya yönelik çabalar devam etmekle birlikte söz konusu tarih itibariyle sonuçlanamam flt r. rancell Konsorsiyumu nun kazand ran in ilk özel GSM operatörü ihalesine iliflkin, fiirket e 27 fiubat 2006 tarihi itibariyle ilgili yetkililer taraf ndan resmi bir bilgilendirme yap lmam flt r. Çukurova Holding A.fi. ve Yap Kredi Bankas A.fi. nin (Yap Kredi) 28 Eylül 2005 tarihinde imzalam fl oldu u ve konusu A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.fi. (A-Tel) sermayesinin %50 sini temsil eden Yap Kredi nin sahibi oldu u hisse senetlerinin 150 milyon ABD Dolar bedel ile al fl veya sat fl opsiyonu olan A-Tel Opsiyon Sözleflmesi kapsam nda Çukurova Holding A.fi., sahip oldu u opsiyon hakk n kullanma iradesini fiirket e sunmufltur. Turkcell Yönetim Kurulu, 24 Ekim 2005 tarihli toplant s nda, A-Tel bünyesinde gerçeklefltirilecek vergisel, hukuki ve mali bir detayl inceleme ( due diligence ) sonuçlar n içeren raporun ve bir denetim firmas ya da yat r m bankas na bu rapora göre yapt r lacak A-Tel e iliflkin de erlemenin sonucunda, A-Tel in söz konusu %50 hissesinin de erinin en az yukar da ifade edilen 150 milyon ABD Dolar sat fl bedeli tutar nda ç kmas flart yla, kabul edilerek söz konusu %50 A-Tel hissesinin fiirket taraf ndan sat n al nmas na ve bu konuyla ilgili olarak gerekli ifl ve ifllemlerin yap lmas ve/veya yapt r lmas konusunda fiirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermifltir. A-Tel e iliflkin de erleme çal flmas halen devam etmektedir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle fiirket, ifltiraklerinden Fintur Holdings B.V. yi (Fintur) özsermaye yöntemine göre muhasebelefltirmifltir. 31 Aral k 2005 itibariyle fiirket in ortalama çal flan say s tür (31 Aral k 2004: 6.516). Kategorileri itibariyle bak ld nda, operasyonlar ve teknik k s mda çal flan personel say s (31 Aral k 2004: 4.156), sat fl ve pazarlama bölümünde çal flan personel say s (31 Aral k 2004: 1.170) ve idari ifllerde çal flan personel say s da tir (31 Aral k 2004: 1.190). 95

14 2 MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L fik N ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlar (a) Uygunluk Beyan Turkcell, yasal muhasebe kay tlar n Tek Düzen Hesap Plan, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunlar na uygun olarak tutmakta ve yasal mali tablolar n da buna uygun olarak Yeni Türk Liras (2004: Türk Liras ) baz nda haz rlamaktad r. K br s Telekom, Euroasia, Eastasia, DCC ve Astelit (2004: K br s Telekom, K br sonline, Euroasia, Eastasia, DCC ve Astelit) haricinde konsolidasyona dahil edilen ba l ortakl klar, yasal muhasebe kay tlar n Tek Düzen Hesap Plan, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunlar hükümlerine uygun olarak Yeni Türk Liras (2004: Türk Liras ) baz nda haz rlamaktad rlar. K br s Telekom (2004: K br s Telekom, K br sonline) KKTC de kay tl olup, yasal muhasebe kay tlar n KKTC nin öngördü ü hükümler çerçevesinde Yeni Türk Liras (2004: Türk Liras ) baz nda, Euroasia ve Eastasia Hollanda da kay tl olup muhasebe kay tlar n Hollanda da geçerli olan muhasebe standartlar na göre Euro baz nda, DCC ve Astelit ise Ukrayna da kay tl olup, muhasebe kay tlar n Ukrayna da geçerli olan muhasebe standartlar na göre Hrivna baz nda haz rlamaktad rlar. liflikteki konsolide mali tablolar, yasal kay tlar n, tarihi maliyet esas baz al narak, mali tablolar n gerçe i yans tmas ilkesi do rultusunda yap lan s n flama ve düzeltmeler ile Sermaye Piyasas Kurulu nun (SPK) 15 Kas m 2003 tarih ve Mükerrer say l Resmi Gazete de yay nlanan Seri XI, 25 say l Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar Hakk nda Tebli (Tebli ) hükümlerine uygun olarak haz rlanm flt r. fiirket in Tebli hükümlerine uygun olarak haz rlanm fl konsolide mali tablolar, 27 fiubat 2006 tarihinde fiirket yönetim kurulu taraf ndan onaylanm flt r. (b) Mali tablolar n haz rlan fl flekli SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm fl oldu u bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar na uygun mali tablo haz rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas na son verilmesi gerekti ini kamuoyuna duyurmufltur. Dolay s yla 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle haz rlanm fl konsolide mali tablolarda, SPK taraf ndan yay mlanm fl Tebli in 15. K sm nda düzenlenen Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzenlenmesi (K s m 15) hükümleri uygulanmam flt r. Özsermaye kalemlerinden, sermaye, hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ve ola anüstü yedekler bilançoda Türk Ticaret Kanunu na göre belirlenen de erleri ile yans t lm fl olup, bu kalemlere iliflkin 31 Aral k 2004 itibariyle yap lm fl enflasyon düzeltmesi farklar özsermaye içinde ayr bir kalem olarak gösterilmifltir. 31 Aral k 2005 tarihi itibariyle konsolide mali tablo ve dipnotlar n haz rlanmas nda, SPK Karar Organ n n 10 Aral k 2004 tarih ve 1604 say l karar ile aç klanan Mali Tablo ve Dipnot Formatlar ile Kullan m K lavuzu nda belirtilen esaslar kullan lm flt r. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesi Not 2.1 de de belirtildi i üzere fiirket, SPK n n ald karar do rultusunda 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas na son vermifltir. Dolay s yla iliflikteki konsolide mali tablolarda karfl laflt rmal olarak sunulan 31 Aral k 2004 tarihli konsolide bilanço ve 31 Aral k 2004 tarihinde sona eren gelir tablosu YTL nin 31 Aral k 2004 tarihindeki cari sat n alma gücü cinsinden ifade edilmifltir. 2.3 Konsolidasyon Esaslar Konsolidasyona dahil edilen flirketlerin mali tablolar iliflikteki konsolide mali tablolar n tarihi itibariyle haz rlanm flt r. Ba l ortakl klar n mali tablolar n n haz rlanmas s ras nda, tarihsel maliyet esas na göre tutulan kay tlar na Tebli e uygunluk ve fiirket taraf ndan uygulanan muhasebe politikalar na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç s ndan gerekli düzeltme ve s n fland rmalar yap lm flt r. (i) Ba l ortakl klar liflikteki konsolide mali tablolar n haz rlan fl nda, fiirket in finansal ve faaliyet politikalar üzerinde kontrol gücüne sahip oldu u ba l ortakl klar afla daki flekilde belirlenmifltir. (a) fiirket do rudan ve/veya dolayl olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde flirketlerdeki oy kullanma hakk n n %50 den fazlas n kullanma yetkisine sahipse veya, 96

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 128 sayfadır. TURKCELL

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS

UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS UFRS YE GÖRE CAR DÖNEM B LANÇO VE GEL R TABLOSUNUN HAZIRLANMASI HOW TO PREPARE BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT UNDER THE IFRS Serkan TERZ * lker KIYMETL fien** Filiz BÜLBÜL*** ÖZ Dünya genelinde çok

Detaylı