Türkiye nin Sabanc s...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Sabanc s..."

Transkript

1 Türkiye nin Sabanc s...

2 De er yaratan...

3 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

4 Sorumlu...

5 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

6 Aktif kat l mc...

7 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

8 Yarat c...

9 07 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

10 fieffaf...

11 09 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

12 Özgün...

13 11 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

14 Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 12 May s 2006 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant Gündemi 1) Aç l fl ve Baflkanl k Divan n n teflekkülü 2) Genel Kurul Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi 3) 2005 y l faaliyet ve hesaplar hakk nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar n n okunmas, müzakeresi 4) 2005 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas 5) 2005 y l Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek karara ba lanmas 6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin fiirket in 2005 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmeleri 7) Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine yap lan ataman n onaylanmas 8) Görev süreleri sona ermifl olan Denetçilerin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti 9) Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen Ba ms z D fl Denetim Kuruluflu nun onay 10) Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. ne ait 189 adet intifa senetleri sat n alma bedellerinin ola anüstü yedeklerden karfl lanmas 11) Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi çindekiler 13 Sabanc Toplulu u na Genel Bak fl 14 Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO nun Mesaj 18 Yönetim Kurulu 20 Sabanc Holding Üst Yönetimi 24 Vizyon, Misyon ve Yönetim Yaklafl m 25 Sabanc Holding Yönetim Platformlar 26 Yat r mc liflkileri ve Kâr Da t m Politikas 28 Risk Yönetimi 30 nsan Kaynaklar 32 Sabanc Toplulu u 34 fltirakler ve fltirak Oranlar 36 Finansal Hizmetler 42 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv 46 G da ve Perakendecilik 50 Çimento 52 Kimya ve D fl Ticaret 54 Tekstil 56 Di er Faaliyetler 60 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 66 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 70 Kâr Da t m Önerisi 71 Denetçi Raporu

15 Sabanc Toplulu u na Genel Bak fl 13 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Hac Ömer Sabanc Holding A.fi., Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklar ndan biri olan Sabanc Toplulu u na ba l flirketleri temsil eden ana flirkettir. Sabanc Toplulu u, hemen hemen tamam faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumunda olan 65 flirketten oluflmaktad r. Sabanc Toplulu u nun temel ilgi alanlar, bankac l k ve sigortac l kapsayan Finansal Hizmetler, G da ve Perakendecilik, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv, Kimya ve D fl Ticaret, Çimento, Tekstil, Enerji, Ka t ve Ambalaj Malzemeleri, Turizm ile Bilgi Teknolojileri dir. Sabanc Holding in kendi hisseleri hariç, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören 13 flirkette ifltiraki bulunmaktad r. Sabanc Toplulu u na ba l flirketler 12 yabanc ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa, Ortado u, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika n n çeflitli bölgelerinde pazarlamaktad rlar. Sahip oldu u sayg nl k ve marka imaj, güçlü ortakl klar ve Türkiye piyasalar hakk ndaki bilgi ve deneyimi sayesinde Sabanc Toplulu u, ana faaliyet alanlar nda büyümüfl ve yabanc ortakl klar arac l yla dünya pazarlar na aç lm flt r. Sabanc Holding in uluslararas ifl ortaklar aras nda, konular nda dünyan n önde gelen isimleri Bridgestone, Toyota, Bekaert, Heidelberg Cement, Carrefour, Dia, Hilton International, Mitsubishi Motor Co., International Paper ve Philip Morris yer almaktad r. Sabanc Holding, finansman, planlama, ifl gelifltirme ve insan kaynaklar ifllevlerinin koordinasyonunun yan s ra, Toplulu un vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve Topluluk içinde yarat lacak sinerji ile hissedarlar na sa lanan de erin art r lmas ndan sorumlu bir yönetim merkezidir y l faaliyetleri sonucu olarak, Sabanc Toplulu u 14,2 milyar YTL (10,6 milyar ABD Dolar ) konsolide sat fl geliri elde etmifl ve net kâr 690 milyon YTL ye (514 milyon ABD Dolar ) ulaflm flt r. Sabanc Holding in en büyük hissedar grubunu, sahip olduklar %74,7 hisse oran yla Sabanc Ailesi oluflturmaktad r. Sabanc Holding hisseleri %25,3 halka aç kl k oran ile stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmekte olup, depo sertifikalar ise SEAQ International ve Portal da kotedir.

16 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 14 Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO nun Mesaj Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Ahmet Cemal Dördüncü CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

17 De erli Ortaklar m z, 2005 y l, ülkemizde hedeflerin tutturuldu u ve ekonominin daha da güçlendi i, Sabanc Toplulu u nda ise, odakland m z iflkollar nda at l m yapt m z, bunun yan nda da ülkemizdeki ve dünyadaki olumlu havaya paralel olarak gelecek planlar n n yeniden ele al nd, önemli bir y l olmufltur y l n, konsolide 10,6 milyar ABD Dolar cirolu, 45 bin çal flan ile alt ifl grubunda 12 ülkede yat r mlar olan bir Topluluk olarak tamamlad k. Dünya ekonomisi ve ticaretinde iyileflme, 2005 y l nda artarak sürmüfltür. Üst üste üç y ll k istikrarl büyümenin ard ndan, küresel büyüme yine %4 ün üzerinde art fl göstermeye devam etmifltir. Büyümede, baflta %9,5 büyüme gösteren Çin olmak üzere Asya ülkeleri öne ç km flt r. ABD ekonomisinin büyüme oran %3,5 olarak gerçekleflmifltir ün ikinci yar s nda kendilerini toplamaya bafllayan Avrupa ülkelerinin ekonomileri güçlenmeye devam etmifllerdir. Japon ekonomisi de on y la yaklaflan durgunlu un ard ndan, istikrarl bir flekilde kendisini yeniden toparlamaya bafllam flt r y l nda Japonya da ekonomik büyüme oran %2,8 e ulaflm flt r. Sürdürülemeyece i giderek daha belirginleflen ABD cari dengesindeki aç k, 2005 y l nda dünya ekonomisi aç s ndan küresel ekonomik istikrar tehdit eden en ciddi unsur olmufltur. Küresel ekonomideki bu olumlu destek ile birlikte, hükümetin ekonomik istikrar ve reform önlemlerine ba l l neticesinde, geçti imiz son dört y lda Türkiye ekonomisinde güçlü bir iyileflme süreci yaflad k. Son dört y lda ortalama %7,8 olan büyüme oran 2005 y l nda %7,6 olarak gerçekleflmifltir. Geçti imiz y l, alt s f r at lan Türk Liras n n yan s ra, gerçekleflen tek haneli enflasyon oran ; GSMH nin %2 si düzeyi ile Maastricht kriterlerinin alt na inen bütçe aç ; tarihi rekorlar k r lan özellefltirme gelirleri ve do rudan yabanc sermaye giriflleri; gerilemeye devam eden faiz hadleri ve kamu borç stoku ve bu olumlu geliflmeler sonucu kredi notunda yap lan art fl, ekonomik ilerlemeye dair gösterece imiz di er örneklerdir. Buna karfl n, güçlü iç talep, yükselen uluslararas petrol fiyatlar ve afl r de erlenen YTL, d fl ticaret dengesini bozmaktad r. hracat n ithalat karfl lama oran giderek düflmektedir. Cari aç k GSMH nin %6,4 ü ile rekor düzeye ulaflm flt r. Global likidite koflullar n n, son y llarda çok elveriflli olmas nedeniyle flu ana kadar bu yüksek aç n finansman nda zorlan lmam flt r. Ayr ca artan do rudan yabanc sermaye giriflleri sayesinde cari aç n finansman kalitesi de önemli ölçüde iyileflmifltir. Avrupa Birli i süreci, tüm bu makroekonomik kazan mlar n ana nedenlerinden biri olup, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve fiyat istikrar yolunda bir zemin oluflturmufltur. Türkiye ekonomisi, ekonomik floklara karfl art k daha dayan kl ve esnek bir hale gelmifltir. Bu çerçevede, 3 Ekim 2005 tarihinde bafllayan Avrupa Birli i ile birleflme görüflmeleri süreci, Türkiye için çok büyük önem tafl maktad r. Yüzy llard r Avrupa ile iç içe yaflam fl olan ülkemiz ve insan m z için yeni bir dönem olan bu sürecin, Türkiye nin devam eden reformlar ile sosyal ve politik istikrar n güçlendirece ini düflünüyor ve destekliyoruz y l nda, dünyada ve ülkemizde oluflan olumlu konjonktürü de dikkate alarak, gelecek on y l n strateji ve hedeflerinin

18 sabanc holding 2005 faaliyet raporu y l nda, dünyada ve ülkemizde oluflan olumlu konjonktürü de dikkate alarak, gelecek on y l n strateji ve hedeflerinin belirlenmesi konular nda önemli ve sistemli ad mlar att k. belirlenmesi konular nda önemli ve sistemli ad mlar att k. Topluluk olarak vizyon ve misyonumuzu yeniden belirlerken, bunu destekleyecek yeni Yönetim Yaklafl m n n dört ana unsurunu; sorumluluk ve fleffafl k, yarat c l k, aktif kat l m ve stratejik yaklafl m olarak belirledik. Bu çerçevede, SA15+ (Sabanc Strateji Planlama) sürecinde ifl birimlerimiz on y ll k strateji planlar n haz rlad lar. fl mükemmelli i anlay fl m z tüm grup flirketlerimize sistematik bir flekilde yaymak ve iyi uygulamalardan ö renmek amac yla SABE (Sabanc fl Mükemmelli i) platformunu oluflturduk. Farkl l k yaratarak sürdürülebilir kârl büyümeyi sa lamak amac yla inovasyon ve teknoloji gelifltirme çal flmalar na h z ve öncelik verdik. Bu amaca uygun olarak, SATEK (Sabanc Holding Teknoloji, Malzeme ve Fikri-S nai Mülkiyet Haklar ) çal flma grubunu oluflturduk. Belirledi imiz ifl hedeflerine bizi tafl yacak, yeni yönetim anlay fl m za uygun insan kaynaklar ve sistemleri oluflturmak amac yla bir dizi proje bafllatt k. Artan rekabet ortam nda daha dinamik ve h zl olabilmek amac yla stratejik ifl birimlerimizi daha yetkilendirilmifl bir yap içine getirdik. Bunlara ek olarak, SA markas n n daha da güçlenerek gelece e tafl nmas na yönelik çal flmalar bafllatt k y l bütçelerimiz, on y ll k strateji planlar m z ve buna uygun oluflturdu umuz üç y ll k hedeflerimizle ekip olarak yeni bir döneme haz r z. Bu yeni dönemde baflta finansal hizmetler, lastik, takviye malzemeleri ve otomotiv, çimento ile g da ve perakendecilik sektörleri olmak üzere, ana faaliyet alanlar m zda yerel ve global geliflmemizi organik büyüme ve sat n almalar yoluyla devam ettirece iz. Bu hedefimiz do rultusunda 2005 y l nda; 1. Dupont un Dusa International daki %50 hissesi, Nisan 2005 te 110 milyon ABD Dolar bedelle sat n al narak, flirketin ad Kordsa International olarak de ifltirilmifltir. May s 2005 te Brezilya da polyester iplik ve kord bezi üreten Cobafi flirketi, 19 milyon ABD Dolar bedelle sat n al nm fl, y lsonunda ise Türkiye deki polyester kord bezi üreten Sakosa, Kordsa A.fi. ile birlefltirilmifltir. 2. Carrefoursa, ülke çap nda yayg n bir süpermarket zinciri olan Gima n n ço unluk hisselerini sat n alarak perakendecilik sektöründeki konumunu güçlendirmifltir. Carrefoursa ve Gima birleflmesi çal flmalar sürdürülmektedir. Bu birleflme sonucunda, Carrefoursa flirketimiz halka aç k hale gelecektir. Ayn anlaflma kapsam nda al nan Endi ma azalar ise "indirimli ma azac l k" zincirimiz Diasa ya entegre edilmektedir. 3. Ekim 2005 te Çimsa, Eskiflehir de bulunan Standart Çimento yu 175,5 milyon ABD Dolar bedelle sat n al rken, ayn zamanda bu sat fl kapsam içinde yer alan Ankara daki tesisi de bünyemize katm fl, böylelikle ç Anadolu daki konumunu güçlendirmifltir. 4. Kraft Foods International n Marsa daki %49 hissesini 19,2 milyon ABD Dolar bedelle sat n alan G dasa, flirketin %100 üne sahip olmufltur. Bunu takiben G dasa ve Marsa flirketlerinin birleflmelerine iliflkin duyuru yap lm flt r.

19 May s 2005 te Akçansa, Çanakkale tesislerindeki klinker kapasitesini iki kat na ç kararak, 3,7 milyon tona ulaflt racak 135 milyon ABD Dolar tutar nda bir yat r ma bafllam flt r. Söz konusu yeni yat r m ile fiirket in toplam kapasitesi 2007 y l sonunda 5,7 milyon tona yükselecektir y l n n ilk aylar nda kurumsal yönetim ilkelerine uyum do rultusunda yeni bir ad m at larak Sabanc Holding teki kurucu hisseleri yaklafl k 200 milyon ABD Dolar bedelle sat n al nm fl, Grubun yap s daha fleffaf hale getirilmifltir y l nda, Net sat fllar m z %23 artarak 14,2 milyar YTL ye (10,6 milyar ABD Dolar ) ulaflm flt r. Aktif büyüklü ümüz %42 artarak 61,7 milyar YTL ye (46 milyar ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifltir. Konsolide amortisman öncesi faaliyet kâr m z (EBITDA) %38 artarak 2,9 milyar YTL (2,1 milyar ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifltir. hracat m z milyon ABD Dolar olmufltur. Sabanc Kandilli E itim ve Kültür Merkezi olarak hizmete aç lm flt r y l nda, ö renciye burs veren Vakf n, kuruldu u tarih olan 1974 ten bugüne kadar sosyal sorumluluk alan ndaki toplam yat r m milyon ABD Dolar na ulaflm flt r. Sabanc Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan Sak p Sabanc Müzesi nde y l n olay, merhum Sak p Sabanc n n sa l nda çok gerçeklefltirmek istedi i Picasso Sergisi ne yer verilmesi olmufltur. Ülkemiz için de son derece önemli olan sergiyi kifli gezmifl ve ülkemizde bugüne de in sergilenmifl eserler aras nda en çok ilgiyi görmüfltür. Yapt her iflte fark yaratmak vizyonu ile hareket eden fiirketimiz, bu sergi ile hem toplumumuzun sanat hayat na önemli bir katk da bulunmufl, hem de gerek Türkiye, gerekse uluslararas alandaki itibar m z n geliflmesini sa lam flt r. Önümüzdeki dönemde kal c üstünlükler sa layabilmek amac yla tüm faaliyetlerimizde farkl l klar yaratmaya, stratejik portföyümüzü baflar l bir flekilde yönetmeye ve hissedarlar m z için de er yaratmaya devam edece iz. Topluluk çap nda bu geliflmeler olurken, halka aç k flirketlerimizin toplam de eri y lsonu itibariyle 26,7 milyar ABD Dolar na ulaflm fl olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senedi toplam de erinin %16 s n oluflturmaktad r y l nda baflar m za katk da bulunan tüm ortaklar m za, müflterilerimize, paydafllar m za ve en de erli kayna m z çal flanlar m za teflekkür ederiz. Sosyal ve kültürel sorumluluk alanlar ndaki faaliyetlerimiz 2005 y l nda da devam etmifl, Hac Ömer Sabanc Vakf, Kars K z Ö renci Yurdu nun daha önce süt fabrikas olarak kullan lan binas n yenileyerek hizmete açm flt r. Ayr ca, Milli E itim Bakanl, stanbul Valili i ve Kankev iflbirli i ile Kandilli K z Lisesi nin tamamen yanm fl olan binas restore edilerek, Sak p Ahmet C. Dördüncü CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye

20 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 18 Yönetim Kurulu Güler Sabanc Baflkan ve Murahhas Üye ( ) fievket Sabanc Baflkan Vekili ( ) Erol Sabanc Baflkan Vekili ( ) Ömer Sabanc Üye ( ) Sevil Sabanc Sabanc Üye ( ) Serra Sabanc Üye ( ) Hasan Güleflçi Üye ( ) O uz Karahan Üye ( ) Nafiz Can Paker Üye ( ) Ahmet Cemal Dördüncü Üye ve CEO ( ) Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan Adana da do mufl ve yüksek tahsilini Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü nde tamamlam flt r. Güler Sabanc, Lastik ve Takviye Grubu fiirketleri nde çeflitli üst düzey görevlerde bulunmufl ve bu flirketlerin kurulufl ve iflletme çal flmalar nda görev alm flt r. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üyesi olarak görev yapan Güler Sabanc, kuruluflundan itibaren üst düzeyde sorumluluklar ald Sabanc Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan d r. fievket Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1936 y l nda Kayseri de do mufl ve yüksek tahsilini ngiltere de Manchester Üniversitesi nde tekstil mühendisi olarak tamamlam flt r. Evli ve üç çocuk babas olan fievket Sabanc, tekstil flirketlerinde çeflitli üst düzey görevler ald ktan sonra, 1980 y l ndan itibaren Toplulu u yurtd fl nda temsil etmifltir. Vaksa n n kurucular aras nda yer alan fievket Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili dir. Erol Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1938 y l nda Kayseri de do mufl ve yüksek tahsilini ngiltere de Manchester College of Commerce de tamamlam flt r. Evli ve iki çocuklu olan Erol Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i nin yan s ra, Akbank Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üyesi, Sabanc Bank Yönetim Kurulu Baflkan, Türkiye S nai Kalk nma Bankas Yönetim Kurulu Üyesi ve Institute Internationale D Etudes Bancaires üyesidir.

21 Ömer Sabanc Yönetim Kurulu Üyesi 1959 y l nda Adana da do mufl ve yüksek tahsilini Amerika Birleflik Devletleri nde Delaware Üniversitesi nde Ekonomi Bölümü nde tamamlam flt r. Evli ve üç çocuk babas olan Ömer Sabanc, Sasa flirketlerinde 15 y l boyunca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkan, Kimya Grubu nda ise Baflkan olarak çal flm flt r. Ömer Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmas n n yan s ra Avrupa Sentetik Elyaf Derne i ile TÜS AD n Yönetim Kurulu Baflkan d r. Sevil Sabanc Sabanc Yönetim Kurulu Üyesi 1973 y l nda stanbul da do mufl ve yüksek tahsilini Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nde tamamlam flt r. Bir çocuk annesi olan Sevil Sabanc, Topluluk flirketlerinde çeflitli görevler üstlendikten sonra y llar aras nda Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak vazife alm flt r. Sevil Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmas n n yan s ra Türkan Sabanc Görme Engelliler Okulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaflkan d r. Serra Sabanc Yönetim Kurulu Üyesi 1975 y l nda Adana da do mufl ve yüksek tahsilini Portsmouth Üniversitesi ve stanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde birincilikle tamamlam flt r. Temsa flirketinde görev yapm fl olan Serra Sabanc Londra da Institute of Directors da "fiirket Sat n Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri" ile ilgili e itim alm flt r. Serra Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Hasan Güleflçi Yönetim Kurulu Üyesi 1937 y l nda Adana da do mufl ve yüksek tahsilini ngiltere de Manchester Üniversitesi nde teksil mühendisi olarak tamamlam flt r. Evli ve üç çocuk babas olan Hasan Güleflçi, Toplulu a ba l çeflitli flirketlerde ve Sabanc Holding te en son CEO olmak üzere çeflitli üst düzey görevlerde bulunmufl ve 2000 y l nda emekliye ayr lm flt r. Hasan Güleflçi Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmas n n yan s ra, çeflitli flirketlere dan flmanl k vermekte olup, Amerikan Hastanesi Dan flma Kurulu Üyesi, stanbul Filatelistler Derne i ile Sa l k ve E itim Vakf üyesidir. Nafiz Can Paker Yönetim Kurulu Üyesi 1942 y l nda stanbul da do mufltur. Yüksek tahsilini Berlin Teknik Üniversitesi nde tamamlam fl ve Makina Mühendisli i branfl nda Doktora derecesi alm fl, 1973 y l nda Columbia Üniversitesi nde flletme Master yapm flt r y l ndan bu yana Türk Henkel A.fi. nin üst yönetim kademelerinde görev yapm fl olan Dr. M. Can Paker, halen Türk Henkel A.fi. Yönetim Kurulu nda görev yapmaktad r. Paker, TÜS AD Haysiyet Divan, Sabanc Üniversitesi Mütevelli Heyeti, stanbul Kültür ve Sanat Vakf, Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyeli i görevlerini yapmaktad r. Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 1953 y l nda stanbul da do mufl ve yüksek tahsilini Çukurova Üniversitesi fl daresi Bölümü nde, lisansüstü e itimini ise Mannheim Üniversitesi nde tamamlam flt r y l nda Sabanc Toplulu u na kat lan Dördüncü, çeflitli yönetim pozisyonlar nda çal flm fl, y llar aras nda Toplulu a ba l yurtd fl flirketlerde Yönetim Kurulu Baflkanl ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüfltür te Sabanc Holding fl Gelifltirme ve Stratejik Planlama Grup Baflkan, 12 May s 2005 tarihinden itibaren ise Sabanc Holding de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r.

22 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 20 Sabanc Holding Yönetimi Komite Üyeleri Finans Komitesi Erol Sabanc, Baflkan Faruk Bilen Mevlüt Aydemir Nedim Bozfak o lu Grup Baflkanlar Denetim Komitesi Nafiz Can Paker, Baflkan Sevil Sabanc Sabanc nsan Kaynaklar Komitesi Güler Sabanc, Baflkan R dvan Yirmibeflo lu Haluk Dinçer Erhan Kam fll Turgut Uzer Faruk Bilen, CFO R dvan Yirmibeflo lu, nsan Kaynaklar Ak n Kozano lu, Finansal Hizmetler Engin Tuncay, Kimya ve D fl Ticaret Erhan Kam fll, Çimento Haluk Dinçer, G da ve Perakendecilik Turgut Uzer, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Yakup Güngör, Tekstil Üst Yönetim A. U ur Karatop, Genel Sekreter Mevlüt Aydemir, Mali fller ve Finansman Daire Baflkan Nedim Bozfak o lu, Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Baflkan Fuat Öksüz, Denetim Daire Baflkan Ahter Kutadgu, Direktör - Kurumsal letiflim Atefl Eremekdar, Direktör - Sabanc Center Yönetimi Barbaros neci, Bafl Ekonomist Cenk Alpsoy, Direktör - Strateji ve fl Gelifltirme Cezmi Kurtulufl, Direktör - Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Ergun Hepvar, Direktör - Kurumsal Bilgi Teknolojileri Kürflat Darbaz, Direktör - Kurumsal liflkiler Mehmet Bingöl, Direktör - Mali fller Mehmet Yükselen, Direktör - Strateji ve fl Gelifltirme Metin Reyna, Hukuk Müflaviri Murat Güvercinci, Direktör - Çal flma liflkileri Payam Yüce Ifl k, Direktör - nsan Kaynaklar Reha Demiröz, Direktör - Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Sera Geray, Direktör - Finansman Tamer Güven, Direktör - Mali fller Tamer Saka, Direktör - Risk Yönetimi Volkan Eren, Direktör - Proje

23 Ahmet C. Dördüncü CEO Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan

24 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 24 Vizyon Farkl l klar yaratarak kal c üstünlükler sa lamak Misyon Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan "stratejik bir portföyü" paydafllar na de er yaratacak flekilde yönetmek Yönetim Yaklafl m Sorumluluk ve fieffafl k Öz de erlerimiz tevazu, insana sayg, halka yak nl k, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetiflimi gerçeklefltirmek novasyon Marka, patent, teknoloji, tasar m, biliflim a, fikri ve s nai mülkiyet alanlar nda kal c üstünlükler yaratmak Aktif Kat l mc l k Karar süreçlerinde kat l m ve ortak akl teflvik eden bir yönetim yaklafl m oluflturmak Stratejik Yaklafl m Bugünkü ifllerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sa layacak flekilde gelece imizi planlamak

25 Sabanc Holding Yönetim Platformlar STRATEJ PLANLAMA SA15+ çal flmas, gelecek 10 y l ve sonras nda Sabanc Grubu nun sürdürülebilir kârl büyüme ve buna ba l olarak ifl portföyünün do ru konumlanmas n sa lamak amac na dönük oluflturulan, kat l mc ve paylafl mc bir yol haritas belirleme çal flmas d r. Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc liderli inde bafllayan ve gelecek y llarda devam ettirilecek bu çal flmalar, Toplulu un yurtiçi ve yurtd fl çal flanlar ndan yaklafl k 600 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirilmifltir. SA15+ çal flmas n n ilk aflamas nda, Holding vizyon, misyon ve yeni yönetim anlay fl n n belirlenmesi için arama konferanslar yoluyla ortak ak l oluflturulmufl, ikinci aflamada ise SBU vizyon ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik ayr nt l çal flmalar yap lm flt r. SA15+ sürecinin sonucunda 10 y ll k Strateji Plan, üç y ll k fl Plan ve Bütçe raporlar birbirleriyle entegre olarak ortaya ç kar lmaktad r. > SABE (SABANCI fi MÜKEMMELL ) SABE, daha iyi performans için sürekli ve sistematik iyilefltirme yaklafl m d r. SABE nin amac fl Mükemmelli i anlay fl n n tüm Grup flirketlerimizde bir yaflam biçimi haline gelmesini sa lamak ve sürdürülebilir rekabet gücümüzü art rmakt r. Bu amaç do rultusunda, her flirket için iyilefltirme alanlar n n ve örnek uygulamalar n tespiti; iyilefltirme gereken alanlarda iyilefltirme projelerinin yap lmas, örnek uygulamalar n flirketleraras paylafl m ve takip edilmesinin sa lanmas temel önceliklerimizdir. > > TEKNOLOJ YÖNET M SA 15+ strateji arama konferanslar neticesinde belirlenen yeni stratejiler ve yaklafl mlar sonucunda; gelecek dönemde, araflt rmagelifltirme, teknolojik üstünlük elde etme, fikri mülkiyetin korunmas ve gelifltirilmesine yönelik çal flmalar m z belirgin düzeyde art rmak amac ile Sabanc Holding Teknoloji, Malzeme ve Fikri-S nai Mülkiyet Haklar (SATEK) Çal flma Grubu kurulmufltur. > NOVASYON Farkl l klar yaratarak kal c üstünlükler sa lama vizyonu do rultusunda Sabanc Toplulu u, pazarda kendisini farkl laflt rarak ve farkl l klar yaratarak, globalleflen dünyada sürdürülebilir büyüme ve kârl l yakalamay, kal c olmay hedeflemektedir. Sabanc Toplulu u, bu hedefi tüm faaliyet alanlar nda inovasyonlar hayata geçirerek, inovasyonu kültür ve yönetim yaklafl m n n parças haline getirerek gerçeklefltirmek üzere çal flmalar bafllatm flt r. > > NSAN KAYNAKLARI VE L DERL K DE fi M DÖNÜfiÜM YÖNET M nsan Kaynaklar ve organizasyonel de iflim modeli, Toplulu un belirlenmifl hedeflerine ulafl lmas için gerekli sistem ve süreçlerin belirlenmesi, bu sistem ve süreçlerin etkin ifllemesi için gerekli insan profili, kültür ve organizasyonel yap n n sistematik olarak incelenmesi ve hedeflerin gerçekleflmesi için bu dört boyutta yap lmas gereken de iflikliklerin yönetilmesi sürecidir e giderken insan kaynaklar yap lar nda gereken de iflikliklerin önceden planlanmas ve yönetilmesinin yan s ra, flirketlerimiz her y l haz rlad klar organizasyon baflar planlar ile ayn model çerçevesinde flirketin ana stratejileri ile kendi insan kaynaklar sistemleri aras ndaki uyumu analiz etmekte ve flirketin y ll k insan kaynaklar öncelik ve hedeflerini belirlemektedir.

26 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 26 Yat r mc liflkileri ve Kâr Da t m Politikas Yat r mc liflkileri Sabanc Holding yönetimi, hissedarlar yla fleffaf ve yak n bir iletiflim içinde olmakla gurur duymaktad r. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Sabanc Holding in de erini art r rken, potansiyel yat r mc lar için de hisselerini cazip bir yat r m arac haline getirmektir. Holding yönetimi, bu amaçla stratejik planlar uygulay p, sonuçlar n finans camias ile zaman nda ve fleffaf bir flekilde paylaflmay ilke olarak benimsemifltir. fieffafl k yaklafl m fiirket in yönetim yap s nda da görülmektedir. Bu amaçla Sabanc Holding Yönetim Kurulu nda iki ba ms z üye görev yapmaktad r. Sabanc Holding de yat r mc larla iliflkiler, Finans Grubu bünyesinde yer alan Yat r mc liflkileri Bölümü taraf ndan yürütülmektedir. Yat r mc camias na günlük bilgi ak fl bu bölüm taraf ndan sa lanmaktad r y l nda telefon, ve posta yoluyla pek çok yat r mc ve hisse senedi analistinin sorular na cevap verilirken, finansal raporlama dönemlerinde ve yeni geliflmeler için proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmifltir. Y l boyunca genel merkezde 70 ten fazla, Londra, New York, Zürih, Cenevre, Frankfurt ve Viyana gibi büyük finans merkezlerinde ise 100 ün üzerinde yat r mc ve analist toplant lar yap lm flt r. Bu çal flmalar n sonucu olarak, yerli ve uluslararas araflt rmac lar taraf ndan daha fazla say da Sabanc Holding raporu yay mlanmaya bafllanm flt r y l nda, uluslararas kurumsal yat r mc lar n portföylerindeki Sabanc Holding hisseleri önemli ölçüde artm flt r. Yat r mc iliflkileri ekibi, 2006 y l nda, yat r mc camias na stratejik gündem ve uygulama planlar n iletmeye devam ederek, mevcut ve potansiyel hissedarlarla yak n diyalog ve iliflkilerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Yat r mc liflkileri Bölümü ne her türlü istek ve soru için adresinden ulafl labilmektedir. Kâr Da t m Politikas Kâr Da t m Politikas, ortaklara Sermaye Piyasas Mevzuat na göre belirlenen da t labilir kâr n en az %30 u oran nda nakit veya bedelsiz hisse fleklinde kâr pay da tmakt r da, 2005 y l kâr ndan 126 milyon YTL nakit kâr pay da t lacakt r. Bu politika ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk olmas, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilir. Sabanc Holding Ortakl k Yap s (*) Uluslararas Kurumsal Yat r mc lar %19,9 Sabanc Ailesi %74,7 Di er Yat r mc lar %5,4 Halka Aç kl k Oran %25,3 (*) 17 Nisan 2006 tarihindeki CitiBank N.A., Garanti Bankas, Deutsche Bank ve Takasbank hesaplar na dayal tahmini bilgidir.

27 Sabanc Holding yönetimi, hissedarlar yla fleffaf ve yak n bir iletiflim içinde olmakla gurur duymaktad r. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Sabanc Holding in de erini art r rken, potansiyel yat r mc lar için de hisselerini cazip bir yat r m arac haline getirmektir. Sabanc Holding MKB Hisse Performans 1 Ocak Nisan 2006 Piyasa De eri - Milyon ABD Dolar Oca. fiub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. A u. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca. fiub. Mar. 19 Nis.

28 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 28 Risk Yönetimi Girifl Sabanc Toplulu u fiirketleri, 2005 y l nda karfl karfl ya olduklar risklerin yönetiminde son derece baflar l bir y l daha geride b rakm flt r y l sonunda gruba tan t lan ve uygulanmaya bafllanan entegre Kurumsal Risk Yönetimi yaklafl m, 2005 y l nda sistematik bir flekilde gelifltirilmeye devam edilmifltir. fiirketlerimizin elde etmifl oldu u baflar l sonuçlar, karfl laflt klar risklerin yönetiminde ne derece baflar l olduklar n da aç k bir flekilde ortaya koymaktad r. fiirketlerimizin öncelikle yasal yükümlülüklerini her zamanki gibi eksiksiz olarak karfl lamalar n, sürdürebilir büyüme hedeflerine sa l kl bir flekilde ulaflmalar n ve hissedarlar na mümkün olabilen en yüksek de eri sa lama amaçlar na ulaflmalar n güvence alt na almay hedefleyen risk yönetim yaklafl m m z n önemli bir parças olan yönetim ve kontrol sistemlerinin oluflturulmas ve gelifltirilmesi faaliyetleri, 2005 y l içinde planland flekilde sürdürülmüfltür. Finans d fl sektörlerde faaliyet gösteren flirketlerimizde risk yönetimi fiirketlerimizin karfl karfl ya bulundu u riskler, Sabanc Holding Risk Modeli ve Standartlar na uygun olarak ilgili flirket üst yönetimleri taraf ndan belirlenmekte ve de erlenmektedir. Risklerin de erlenmesinde, söz konusu risklerin gerçekleflme olas l klar n n büyüklü ü ve gerçeklefltikleri takdirde ortaya ç karabilecekleri potansiyel etkileri dikkate al nmaktad r. Potansiyel etkinin muhtemel boyutu, genellikle operasyonel kâra olabilecek etki büyüklü ü ile ifade edilmeye çal fl lmaktad r. Sorumlu kifliler, risklerin bertaraf edilmesi, azalt lmas ya da risklerden kaç n lmas için gerekli olan risk yönetim aksiyonlar n gelifltirmek ve gerçeklefltirmek ile yükümlüdürler. Karfl karfl ya olunan riskler ve bu risklerin kontrol alt nda tutulmas na yönelik belirlenmifl risk yönetim aksiyonlar sistemli bir flekilde takip edilmektedir. Düzenli raporlaman n yan s ra, beklenmedik flekilde ortaya ç kabilecek riskler için gelifltirilmifl Grup içi dahili raporlama ve izleme sistemleri de oluflturulmaktad r. Gerekli durumlarda Holding Merkezi Risk Yönetim Direktörlü ü, Holding Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu nu bilgilendirebilmektedir. Bu kapsamda temel hedefi flirketlerimizin ve Holding in Yönetim Kurullar n n, grubumuzu önemli ölçüde etkileyebilecek kritik riskleri erken aflamada belirlemesi ve bu risklere uygun risk yönetim stratejilerinin oluflturulmas için gerekli bilgilerin sa lanmas olan Kurumsal Risk Yönetimi yaklafl m m z n sürekli geliflim prensibi içerisinde, 2006 y l nda da gelifltirilmesine yönelik çal flmalar m z devam edecektir. Genel olarak flirketlerimiz, 2005 y l içinde planl veya plans z ortaya ç kan risk faktörlerini baflar ile yürütmüfltür. Faaliyette bulundu umuz tüm sektörlerde temel stratejilerimiz risk/kazanç dengesi dikkate al narak oluflturulmufl ve uygulanm flt r. Benzer yaklafl m n uygulanmas na, 2006 y l nda da taviz verilmeden devam edilecektir.

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2004

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. Faaliyet Raporu 2004 Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. Faaliyet Raporu Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkanl n aral ks z 37 y l yürüten Merhum Sak p Sabanc n n an s na... Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 11 May s 2005 Tarihli Ola

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 2007 Faaliyet Raporu

Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 2007 Faaliyet Raporu Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2007 faaliyet raporu 03 sabanc holding 2007 faaliyet raporu Sorumlu... Aktif kat l mc...

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5,30 YTL / 3,68 ABD$) AL 2006-yıl sonu Hedef Fiyat: 4,96 ABD$

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5,30 YTL / 3,68 ABD$) AL 2006-yıl sonu Hedef Fiyat: 4,96 ABD$ (5,30 YTL / 3,68 ABD$) ABD$ HİSSE SENEDİ VERİLERİ (11 Ağustos 2006) Relatif Performans 1 ayl 3 ayl 12 ayl 12.7% 8.5% 13.9% 52 Hafta Aralığı (ABD$): 2.33-5.43 Piyasa Değeri (ABD$mn): 6,628 Ort. Günlük Hacim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Bridgestone ve Lassa markalar yla otomobil lasti inden ifl makinesi lasti ine kadar 500 den fazla tipte lastik üreten Brisa,

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar

FAAL YET RAPORU 2005. Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar FAAL YET RAPORU 2005 Bankac l kta yarat c yaklafl mlar, özgün enstrümanlar Caz, özgün ritim anlay fl, birçok farkl kültürden beslenen renkli karakteristi i ve enerjisi ile en üretken ve en yarat c müzik

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5.65 YTL / 4.07 ABD$) AL 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 9.30 YTL

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5.65 YTL / 4.07 ABD$) AL 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 9.30 YTL (5.65 YTL / 4.07 ABD$) ABD$ 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 01/06 02/06 03/06 SAHOL 04/06 06/06 (2006-2007) 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 02/07 Endekse Relatif (sağ taraf) 03/07 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 AL 2007-yıl

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı