Türkiye nin Sabanc s...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin Sabanc s..."

Transkript

1 Türkiye nin Sabanc s...

2 De er yaratan...

3 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

4 Sorumlu...

5 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

6 Aktif kat l mc...

7 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

8 Yarat c...

9 07 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

10 fieffaf...

11 09 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

12 Özgün...

13 11 sabanc holding 2005 faaliyet raporu

14 Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. 12 May s 2006 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant Gündemi 1) Aç l fl ve Baflkanl k Divan n n teflekkülü 2) Genel Kurul Toplant Tutana n n imzalanmas hususunda Baflkanl k Divan na yetki verilmesi 3) 2005 y l faaliyet ve hesaplar hakk nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar n n okunmas, müzakeresi 4) 2005 y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas 5) 2005 y l Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili teklifin görüflülerek karara ba lanmas 6) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin fiirket in 2005 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmeleri 7) Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeli ine yap lan ataman n onaylanmas 8) Görev süreleri sona ermifl olan Denetçilerin seçilmesi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti 9) Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen Ba ms z D fl Denetim Kuruluflu nun onay 10) Hac Ömer Sabanc Holding A.fi. ne ait 189 adet intifa senetleri sat n alma bedellerinin ola anüstü yedeklerden karfl lanmas 11) Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. Maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi çindekiler 13 Sabanc Toplulu u na Genel Bak fl 14 Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO nun Mesaj 18 Yönetim Kurulu 20 Sabanc Holding Üst Yönetimi 24 Vizyon, Misyon ve Yönetim Yaklafl m 25 Sabanc Holding Yönetim Platformlar 26 Yat r mc liflkileri ve Kâr Da t m Politikas 28 Risk Yönetimi 30 nsan Kaynaklar 32 Sabanc Toplulu u 34 fltirakler ve fltirak Oranlar 36 Finansal Hizmetler 42 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv 46 G da ve Perakendecilik 50 Çimento 52 Kimya ve D fl Ticaret 54 Tekstil 56 Di er Faaliyetler 60 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 66 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 70 Kâr Da t m Önerisi 71 Denetçi Raporu

15 Sabanc Toplulu u na Genel Bak fl 13 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Hac Ömer Sabanc Holding A.fi., Türkiye nin en büyük sanayi ve finans topluluklar ndan biri olan Sabanc Toplulu u na ba l flirketleri temsil eden ana flirkettir. Sabanc Toplulu u, hemen hemen tamam faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumunda olan 65 flirketten oluflmaktad r. Sabanc Toplulu u nun temel ilgi alanlar, bankac l k ve sigortac l kapsayan Finansal Hizmetler, G da ve Perakendecilik, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv, Kimya ve D fl Ticaret, Çimento, Tekstil, Enerji, Ka t ve Ambalaj Malzemeleri, Turizm ile Bilgi Teknolojileri dir. Sabanc Holding in kendi hisseleri hariç, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören 13 flirkette ifltiraki bulunmaktad r. Sabanc Toplulu u na ba l flirketler 12 yabanc ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa, Ortado u, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika n n çeflitli bölgelerinde pazarlamaktad rlar. Sahip oldu u sayg nl k ve marka imaj, güçlü ortakl klar ve Türkiye piyasalar hakk ndaki bilgi ve deneyimi sayesinde Sabanc Toplulu u, ana faaliyet alanlar nda büyümüfl ve yabanc ortakl klar arac l yla dünya pazarlar na aç lm flt r. Sabanc Holding in uluslararas ifl ortaklar aras nda, konular nda dünyan n önde gelen isimleri Bridgestone, Toyota, Bekaert, Heidelberg Cement, Carrefour, Dia, Hilton International, Mitsubishi Motor Co., International Paper ve Philip Morris yer almaktad r. Sabanc Holding, finansman, planlama, ifl gelifltirme ve insan kaynaklar ifllevlerinin koordinasyonunun yan s ra, Toplulu un vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve Topluluk içinde yarat lacak sinerji ile hissedarlar na sa lanan de erin art r lmas ndan sorumlu bir yönetim merkezidir y l faaliyetleri sonucu olarak, Sabanc Toplulu u 14,2 milyar YTL (10,6 milyar ABD Dolar ) konsolide sat fl geliri elde etmifl ve net kâr 690 milyon YTL ye (514 milyon ABD Dolar ) ulaflm flt r. Sabanc Holding in en büyük hissedar grubunu, sahip olduklar %74,7 hisse oran yla Sabanc Ailesi oluflturmaktad r. Sabanc Holding hisseleri %25,3 halka aç kl k oran ile stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmekte olup, depo sertifikalar ise SEAQ International ve Portal da kotedir.

16 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 14 Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO nun Mesaj Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Ahmet Cemal Dördüncü CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

17 De erli Ortaklar m z, 2005 y l, ülkemizde hedeflerin tutturuldu u ve ekonominin daha da güçlendi i, Sabanc Toplulu u nda ise, odakland m z iflkollar nda at l m yapt m z, bunun yan nda da ülkemizdeki ve dünyadaki olumlu havaya paralel olarak gelecek planlar n n yeniden ele al nd, önemli bir y l olmufltur y l n, konsolide 10,6 milyar ABD Dolar cirolu, 45 bin çal flan ile alt ifl grubunda 12 ülkede yat r mlar olan bir Topluluk olarak tamamlad k. Dünya ekonomisi ve ticaretinde iyileflme, 2005 y l nda artarak sürmüfltür. Üst üste üç y ll k istikrarl büyümenin ard ndan, küresel büyüme yine %4 ün üzerinde art fl göstermeye devam etmifltir. Büyümede, baflta %9,5 büyüme gösteren Çin olmak üzere Asya ülkeleri öne ç km flt r. ABD ekonomisinin büyüme oran %3,5 olarak gerçekleflmifltir ün ikinci yar s nda kendilerini toplamaya bafllayan Avrupa ülkelerinin ekonomileri güçlenmeye devam etmifllerdir. Japon ekonomisi de on y la yaklaflan durgunlu un ard ndan, istikrarl bir flekilde kendisini yeniden toparlamaya bafllam flt r y l nda Japonya da ekonomik büyüme oran %2,8 e ulaflm flt r. Sürdürülemeyece i giderek daha belirginleflen ABD cari dengesindeki aç k, 2005 y l nda dünya ekonomisi aç s ndan küresel ekonomik istikrar tehdit eden en ciddi unsur olmufltur. Küresel ekonomideki bu olumlu destek ile birlikte, hükümetin ekonomik istikrar ve reform önlemlerine ba l l neticesinde, geçti imiz son dört y lda Türkiye ekonomisinde güçlü bir iyileflme süreci yaflad k. Son dört y lda ortalama %7,8 olan büyüme oran 2005 y l nda %7,6 olarak gerçekleflmifltir. Geçti imiz y l, alt s f r at lan Türk Liras n n yan s ra, gerçekleflen tek haneli enflasyon oran ; GSMH nin %2 si düzeyi ile Maastricht kriterlerinin alt na inen bütçe aç ; tarihi rekorlar k r lan özellefltirme gelirleri ve do rudan yabanc sermaye giriflleri; gerilemeye devam eden faiz hadleri ve kamu borç stoku ve bu olumlu geliflmeler sonucu kredi notunda yap lan art fl, ekonomik ilerlemeye dair gösterece imiz di er örneklerdir. Buna karfl n, güçlü iç talep, yükselen uluslararas petrol fiyatlar ve afl r de erlenen YTL, d fl ticaret dengesini bozmaktad r. hracat n ithalat karfl lama oran giderek düflmektedir. Cari aç k GSMH nin %6,4 ü ile rekor düzeye ulaflm flt r. Global likidite koflullar n n, son y llarda çok elveriflli olmas nedeniyle flu ana kadar bu yüksek aç n finansman nda zorlan lmam flt r. Ayr ca artan do rudan yabanc sermaye giriflleri sayesinde cari aç n finansman kalitesi de önemli ölçüde iyileflmifltir. Avrupa Birli i süreci, tüm bu makroekonomik kazan mlar n ana nedenlerinden biri olup, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve fiyat istikrar yolunda bir zemin oluflturmufltur. Türkiye ekonomisi, ekonomik floklara karfl art k daha dayan kl ve esnek bir hale gelmifltir. Bu çerçevede, 3 Ekim 2005 tarihinde bafllayan Avrupa Birli i ile birleflme görüflmeleri süreci, Türkiye için çok büyük önem tafl maktad r. Yüzy llard r Avrupa ile iç içe yaflam fl olan ülkemiz ve insan m z için yeni bir dönem olan bu sürecin, Türkiye nin devam eden reformlar ile sosyal ve politik istikrar n güçlendirece ini düflünüyor ve destekliyoruz y l nda, dünyada ve ülkemizde oluflan olumlu konjonktürü de dikkate alarak, gelecek on y l n strateji ve hedeflerinin

18 sabanc holding 2005 faaliyet raporu y l nda, dünyada ve ülkemizde oluflan olumlu konjonktürü de dikkate alarak, gelecek on y l n strateji ve hedeflerinin belirlenmesi konular nda önemli ve sistemli ad mlar att k. belirlenmesi konular nda önemli ve sistemli ad mlar att k. Topluluk olarak vizyon ve misyonumuzu yeniden belirlerken, bunu destekleyecek yeni Yönetim Yaklafl m n n dört ana unsurunu; sorumluluk ve fleffafl k, yarat c l k, aktif kat l m ve stratejik yaklafl m olarak belirledik. Bu çerçevede, SA15+ (Sabanc Strateji Planlama) sürecinde ifl birimlerimiz on y ll k strateji planlar n haz rlad lar. fl mükemmelli i anlay fl m z tüm grup flirketlerimize sistematik bir flekilde yaymak ve iyi uygulamalardan ö renmek amac yla SABE (Sabanc fl Mükemmelli i) platformunu oluflturduk. Farkl l k yaratarak sürdürülebilir kârl büyümeyi sa lamak amac yla inovasyon ve teknoloji gelifltirme çal flmalar na h z ve öncelik verdik. Bu amaca uygun olarak, SATEK (Sabanc Holding Teknoloji, Malzeme ve Fikri-S nai Mülkiyet Haklar ) çal flma grubunu oluflturduk. Belirledi imiz ifl hedeflerine bizi tafl yacak, yeni yönetim anlay fl m za uygun insan kaynaklar ve sistemleri oluflturmak amac yla bir dizi proje bafllatt k. Artan rekabet ortam nda daha dinamik ve h zl olabilmek amac yla stratejik ifl birimlerimizi daha yetkilendirilmifl bir yap içine getirdik. Bunlara ek olarak, SA markas n n daha da güçlenerek gelece e tafl nmas na yönelik çal flmalar bafllatt k y l bütçelerimiz, on y ll k strateji planlar m z ve buna uygun oluflturdu umuz üç y ll k hedeflerimizle ekip olarak yeni bir döneme haz r z. Bu yeni dönemde baflta finansal hizmetler, lastik, takviye malzemeleri ve otomotiv, çimento ile g da ve perakendecilik sektörleri olmak üzere, ana faaliyet alanlar m zda yerel ve global geliflmemizi organik büyüme ve sat n almalar yoluyla devam ettirece iz. Bu hedefimiz do rultusunda 2005 y l nda; 1. Dupont un Dusa International daki %50 hissesi, Nisan 2005 te 110 milyon ABD Dolar bedelle sat n al narak, flirketin ad Kordsa International olarak de ifltirilmifltir. May s 2005 te Brezilya da polyester iplik ve kord bezi üreten Cobafi flirketi, 19 milyon ABD Dolar bedelle sat n al nm fl, y lsonunda ise Türkiye deki polyester kord bezi üreten Sakosa, Kordsa A.fi. ile birlefltirilmifltir. 2. Carrefoursa, ülke çap nda yayg n bir süpermarket zinciri olan Gima n n ço unluk hisselerini sat n alarak perakendecilik sektöründeki konumunu güçlendirmifltir. Carrefoursa ve Gima birleflmesi çal flmalar sürdürülmektedir. Bu birleflme sonucunda, Carrefoursa flirketimiz halka aç k hale gelecektir. Ayn anlaflma kapsam nda al nan Endi ma azalar ise "indirimli ma azac l k" zincirimiz Diasa ya entegre edilmektedir. 3. Ekim 2005 te Çimsa, Eskiflehir de bulunan Standart Çimento yu 175,5 milyon ABD Dolar bedelle sat n al rken, ayn zamanda bu sat fl kapsam içinde yer alan Ankara daki tesisi de bünyemize katm fl, böylelikle ç Anadolu daki konumunu güçlendirmifltir. 4. Kraft Foods International n Marsa daki %49 hissesini 19,2 milyon ABD Dolar bedelle sat n alan G dasa, flirketin %100 üne sahip olmufltur. Bunu takiben G dasa ve Marsa flirketlerinin birleflmelerine iliflkin duyuru yap lm flt r.

19 May s 2005 te Akçansa, Çanakkale tesislerindeki klinker kapasitesini iki kat na ç kararak, 3,7 milyon tona ulaflt racak 135 milyon ABD Dolar tutar nda bir yat r ma bafllam flt r. Söz konusu yeni yat r m ile fiirket in toplam kapasitesi 2007 y l sonunda 5,7 milyon tona yükselecektir y l n n ilk aylar nda kurumsal yönetim ilkelerine uyum do rultusunda yeni bir ad m at larak Sabanc Holding teki kurucu hisseleri yaklafl k 200 milyon ABD Dolar bedelle sat n al nm fl, Grubun yap s daha fleffaf hale getirilmifltir y l nda, Net sat fllar m z %23 artarak 14,2 milyar YTL ye (10,6 milyar ABD Dolar ) ulaflm flt r. Aktif büyüklü ümüz %42 artarak 61,7 milyar YTL ye (46 milyar ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifltir. Konsolide amortisman öncesi faaliyet kâr m z (EBITDA) %38 artarak 2,9 milyar YTL (2,1 milyar ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifltir. hracat m z milyon ABD Dolar olmufltur. Sabanc Kandilli E itim ve Kültür Merkezi olarak hizmete aç lm flt r y l nda, ö renciye burs veren Vakf n, kuruldu u tarih olan 1974 ten bugüne kadar sosyal sorumluluk alan ndaki toplam yat r m milyon ABD Dolar na ulaflm flt r. Sabanc Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan Sak p Sabanc Müzesi nde y l n olay, merhum Sak p Sabanc n n sa l nda çok gerçeklefltirmek istedi i Picasso Sergisi ne yer verilmesi olmufltur. Ülkemiz için de son derece önemli olan sergiyi kifli gezmifl ve ülkemizde bugüne de in sergilenmifl eserler aras nda en çok ilgiyi görmüfltür. Yapt her iflte fark yaratmak vizyonu ile hareket eden fiirketimiz, bu sergi ile hem toplumumuzun sanat hayat na önemli bir katk da bulunmufl, hem de gerek Türkiye, gerekse uluslararas alandaki itibar m z n geliflmesini sa lam flt r. Önümüzdeki dönemde kal c üstünlükler sa layabilmek amac yla tüm faaliyetlerimizde farkl l klar yaratmaya, stratejik portföyümüzü baflar l bir flekilde yönetmeye ve hissedarlar m z için de er yaratmaya devam edece iz. Topluluk çap nda bu geliflmeler olurken, halka aç k flirketlerimizin toplam de eri y lsonu itibariyle 26,7 milyar ABD Dolar na ulaflm fl olup, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören hisse senedi toplam de erinin %16 s n oluflturmaktad r y l nda baflar m za katk da bulunan tüm ortaklar m za, müflterilerimize, paydafllar m za ve en de erli kayna m z çal flanlar m za teflekkür ederiz. Sosyal ve kültürel sorumluluk alanlar ndaki faaliyetlerimiz 2005 y l nda da devam etmifl, Hac Ömer Sabanc Vakf, Kars K z Ö renci Yurdu nun daha önce süt fabrikas olarak kullan lan binas n yenileyerek hizmete açm flt r. Ayr ca, Milli E itim Bakanl, stanbul Valili i ve Kankev iflbirli i ile Kandilli K z Lisesi nin tamamen yanm fl olan binas restore edilerek, Sak p Ahmet C. Dördüncü CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye

20 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 18 Yönetim Kurulu Güler Sabanc Baflkan ve Murahhas Üye ( ) fievket Sabanc Baflkan Vekili ( ) Erol Sabanc Baflkan Vekili ( ) Ömer Sabanc Üye ( ) Sevil Sabanc Sabanc Üye ( ) Serra Sabanc Üye ( ) Hasan Güleflçi Üye ( ) O uz Karahan Üye ( ) Nafiz Can Paker Üye ( ) Ahmet Cemal Dördüncü Üye ve CEO ( ) Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan Adana da do mufl ve yüksek tahsilini Bo aziçi Üniversitesi flletme Bölümü nde tamamlam flt r. Güler Sabanc, Lastik ve Takviye Grubu fiirketleri nde çeflitli üst düzey görevlerde bulunmufl ve bu flirketlerin kurulufl ve iflletme çal flmalar nda görev alm flt r. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üyesi olarak görev yapan Güler Sabanc, kuruluflundan itibaren üst düzeyde sorumluluklar ald Sabanc Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan d r. fievket Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1936 y l nda Kayseri de do mufl ve yüksek tahsilini ngiltere de Manchester Üniversitesi nde tekstil mühendisi olarak tamamlam flt r. Evli ve üç çocuk babas olan fievket Sabanc, tekstil flirketlerinde çeflitli üst düzey görevler ald ktan sonra, 1980 y l ndan itibaren Toplulu u yurtd fl nda temsil etmifltir. Vaksa n n kurucular aras nda yer alan fievket Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekili dir. Erol Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 1938 y l nda Kayseri de do mufl ve yüksek tahsilini ngiltere de Manchester College of Commerce de tamamlam flt r. Evli ve iki çocuklu olan Erol Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Vekilli i nin yan s ra, Akbank Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üyesi, Sabanc Bank Yönetim Kurulu Baflkan, Türkiye S nai Kalk nma Bankas Yönetim Kurulu Üyesi ve Institute Internationale D Etudes Bancaires üyesidir.

21 Ömer Sabanc Yönetim Kurulu Üyesi 1959 y l nda Adana da do mufl ve yüksek tahsilini Amerika Birleflik Devletleri nde Delaware Üniversitesi nde Ekonomi Bölümü nde tamamlam flt r. Evli ve üç çocuk babas olan Ömer Sabanc, Sasa flirketlerinde 15 y l boyunca Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Baflkan, Kimya Grubu nda ise Baflkan olarak çal flm flt r. Ömer Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmas n n yan s ra Avrupa Sentetik Elyaf Derne i ile TÜS AD n Yönetim Kurulu Baflkan d r. Sevil Sabanc Sabanc Yönetim Kurulu Üyesi 1973 y l nda stanbul da do mufl ve yüksek tahsilini Marmara Üniversitesi flletme Bölümü nde tamamlam flt r. Bir çocuk annesi olan Sevil Sabanc, Topluluk flirketlerinde çeflitli görevler üstlendikten sonra y llar aras nda Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak vazife alm flt r. Sevil Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmas n n yan s ra Türkan Sabanc Görme Engelliler Okulu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaflkan d r. Serra Sabanc Yönetim Kurulu Üyesi 1975 y l nda Adana da do mufl ve yüksek tahsilini Portsmouth Üniversitesi ve stanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü nde birincilikle tamamlam flt r. Temsa flirketinde görev yapm fl olan Serra Sabanc Londra da Institute of Directors da "fiirket Sat n Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri" ile ilgili e itim alm flt r. Serra Sabanc, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. Hasan Güleflçi Yönetim Kurulu Üyesi 1937 y l nda Adana da do mufl ve yüksek tahsilini ngiltere de Manchester Üniversitesi nde teksil mühendisi olarak tamamlam flt r. Evli ve üç çocuk babas olan Hasan Güleflçi, Toplulu a ba l çeflitli flirketlerde ve Sabanc Holding te en son CEO olmak üzere çeflitli üst düzey görevlerde bulunmufl ve 2000 y l nda emekliye ayr lm flt r. Hasan Güleflçi Sabanc Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmas n n yan s ra, çeflitli flirketlere dan flmanl k vermekte olup, Amerikan Hastanesi Dan flma Kurulu Üyesi, stanbul Filatelistler Derne i ile Sa l k ve E itim Vakf üyesidir. Nafiz Can Paker Yönetim Kurulu Üyesi 1942 y l nda stanbul da do mufltur. Yüksek tahsilini Berlin Teknik Üniversitesi nde tamamlam fl ve Makina Mühendisli i branfl nda Doktora derecesi alm fl, 1973 y l nda Columbia Üniversitesi nde flletme Master yapm flt r y l ndan bu yana Türk Henkel A.fi. nin üst yönetim kademelerinde görev yapm fl olan Dr. M. Can Paker, halen Türk Henkel A.fi. Yönetim Kurulu nda görev yapmaktad r. Paker, TÜS AD Haysiyet Divan, Sabanc Üniversitesi Mütevelli Heyeti, stanbul Kültür ve Sanat Vakf, Robert Kolej Mütevelli Heyeti üyeli i görevlerini yapmaktad r. Ahmet Cemal Dördüncü Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO 1953 y l nda stanbul da do mufl ve yüksek tahsilini Çukurova Üniversitesi fl daresi Bölümü nde, lisansüstü e itimini ise Mannheim Üniversitesi nde tamamlam flt r y l nda Sabanc Toplulu u na kat lan Dördüncü, çeflitli yönetim pozisyonlar nda çal flm fl, y llar aras nda Toplulu a ba l yurtd fl flirketlerde Yönetim Kurulu Baflkanl ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüfltür te Sabanc Holding fl Gelifltirme ve Stratejik Planlama Grup Baflkan, 12 May s 2005 tarihinden itibaren ise Sabanc Holding de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r.

22 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 20 Sabanc Holding Yönetimi Komite Üyeleri Finans Komitesi Erol Sabanc, Baflkan Faruk Bilen Mevlüt Aydemir Nedim Bozfak o lu Grup Baflkanlar Denetim Komitesi Nafiz Can Paker, Baflkan Sevil Sabanc Sabanc nsan Kaynaklar Komitesi Güler Sabanc, Baflkan R dvan Yirmibeflo lu Haluk Dinçer Erhan Kam fll Turgut Uzer Faruk Bilen, CFO R dvan Yirmibeflo lu, nsan Kaynaklar Ak n Kozano lu, Finansal Hizmetler Engin Tuncay, Kimya ve D fl Ticaret Erhan Kam fll, Çimento Haluk Dinçer, G da ve Perakendecilik Turgut Uzer, Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Yakup Güngör, Tekstil Üst Yönetim A. U ur Karatop, Genel Sekreter Mevlüt Aydemir, Mali fller ve Finansman Daire Baflkan Nedim Bozfak o lu, Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Baflkan Fuat Öksüz, Denetim Daire Baflkan Ahter Kutadgu, Direktör - Kurumsal letiflim Atefl Eremekdar, Direktör - Sabanc Center Yönetimi Barbaros neci, Bafl Ekonomist Cenk Alpsoy, Direktör - Strateji ve fl Gelifltirme Cezmi Kurtulufl, Direktör - Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Ergun Hepvar, Direktör - Kurumsal Bilgi Teknolojileri Kürflat Darbaz, Direktör - Kurumsal liflkiler Mehmet Bingöl, Direktör - Mali fller Mehmet Yükselen, Direktör - Strateji ve fl Gelifltirme Metin Reyna, Hukuk Müflaviri Murat Güvercinci, Direktör - Çal flma liflkileri Payam Yüce Ifl k, Direktör - nsan Kaynaklar Reha Demiröz, Direktör - Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Sera Geray, Direktör - Finansman Tamer Güven, Direktör - Mali fller Tamer Saka, Direktör - Risk Yönetimi Volkan Eren, Direktör - Proje

23 Ahmet C. Dördüncü CEO Güler Sabanc Yönetim Kurulu Baflkan

24 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 24 Vizyon Farkl l klar yaratarak kal c üstünlükler sa lamak Misyon Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan "stratejik bir portföyü" paydafllar na de er yaratacak flekilde yönetmek Yönetim Yaklafl m Sorumluluk ve fieffafl k Öz de erlerimiz tevazu, insana sayg, halka yak nl k, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetiflimi gerçeklefltirmek novasyon Marka, patent, teknoloji, tasar m, biliflim a, fikri ve s nai mülkiyet alanlar nda kal c üstünlükler yaratmak Aktif Kat l mc l k Karar süreçlerinde kat l m ve ortak akl teflvik eden bir yönetim yaklafl m oluflturmak Stratejik Yaklafl m Bugünkü ifllerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sa layacak flekilde gelece imizi planlamak

25 Sabanc Holding Yönetim Platformlar STRATEJ PLANLAMA SA15+ çal flmas, gelecek 10 y l ve sonras nda Sabanc Grubu nun sürdürülebilir kârl büyüme ve buna ba l olarak ifl portföyünün do ru konumlanmas n sa lamak amac na dönük oluflturulan, kat l mc ve paylafl mc bir yol haritas belirleme çal flmas d r. Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc liderli inde bafllayan ve gelecek y llarda devam ettirilecek bu çal flmalar, Toplulu un yurtiçi ve yurtd fl çal flanlar ndan yaklafl k 600 kiflinin kat l m ile gerçeklefltirilmifltir. SA15+ çal flmas n n ilk aflamas nda, Holding vizyon, misyon ve yeni yönetim anlay fl n n belirlenmesi için arama konferanslar yoluyla ortak ak l oluflturulmufl, ikinci aflamada ise SBU vizyon ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik ayr nt l çal flmalar yap lm flt r. SA15+ sürecinin sonucunda 10 y ll k Strateji Plan, üç y ll k fl Plan ve Bütçe raporlar birbirleriyle entegre olarak ortaya ç kar lmaktad r. > SABE (SABANCI fi MÜKEMMELL ) SABE, daha iyi performans için sürekli ve sistematik iyilefltirme yaklafl m d r. SABE nin amac fl Mükemmelli i anlay fl n n tüm Grup flirketlerimizde bir yaflam biçimi haline gelmesini sa lamak ve sürdürülebilir rekabet gücümüzü art rmakt r. Bu amaç do rultusunda, her flirket için iyilefltirme alanlar n n ve örnek uygulamalar n tespiti; iyilefltirme gereken alanlarda iyilefltirme projelerinin yap lmas, örnek uygulamalar n flirketleraras paylafl m ve takip edilmesinin sa lanmas temel önceliklerimizdir. > > TEKNOLOJ YÖNET M SA 15+ strateji arama konferanslar neticesinde belirlenen yeni stratejiler ve yaklafl mlar sonucunda; gelecek dönemde, araflt rmagelifltirme, teknolojik üstünlük elde etme, fikri mülkiyetin korunmas ve gelifltirilmesine yönelik çal flmalar m z belirgin düzeyde art rmak amac ile Sabanc Holding Teknoloji, Malzeme ve Fikri-S nai Mülkiyet Haklar (SATEK) Çal flma Grubu kurulmufltur. > NOVASYON Farkl l klar yaratarak kal c üstünlükler sa lama vizyonu do rultusunda Sabanc Toplulu u, pazarda kendisini farkl laflt rarak ve farkl l klar yaratarak, globalleflen dünyada sürdürülebilir büyüme ve kârl l yakalamay, kal c olmay hedeflemektedir. Sabanc Toplulu u, bu hedefi tüm faaliyet alanlar nda inovasyonlar hayata geçirerek, inovasyonu kültür ve yönetim yaklafl m n n parças haline getirerek gerçeklefltirmek üzere çal flmalar bafllatm flt r. > > NSAN KAYNAKLARI VE L DERL K DE fi M DÖNÜfiÜM YÖNET M nsan Kaynaklar ve organizasyonel de iflim modeli, Toplulu un belirlenmifl hedeflerine ulafl lmas için gerekli sistem ve süreçlerin belirlenmesi, bu sistem ve süreçlerin etkin ifllemesi için gerekli insan profili, kültür ve organizasyonel yap n n sistematik olarak incelenmesi ve hedeflerin gerçekleflmesi için bu dört boyutta yap lmas gereken de iflikliklerin yönetilmesi sürecidir e giderken insan kaynaklar yap lar nda gereken de iflikliklerin önceden planlanmas ve yönetilmesinin yan s ra, flirketlerimiz her y l haz rlad klar organizasyon baflar planlar ile ayn model çerçevesinde flirketin ana stratejileri ile kendi insan kaynaklar sistemleri aras ndaki uyumu analiz etmekte ve flirketin y ll k insan kaynaklar öncelik ve hedeflerini belirlemektedir.

26 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 26 Yat r mc liflkileri ve Kâr Da t m Politikas Yat r mc liflkileri Sabanc Holding yönetimi, hissedarlar yla fleffaf ve yak n bir iletiflim içinde olmakla gurur duymaktad r. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Sabanc Holding in de erini art r rken, potansiyel yat r mc lar için de hisselerini cazip bir yat r m arac haline getirmektir. Holding yönetimi, bu amaçla stratejik planlar uygulay p, sonuçlar n finans camias ile zaman nda ve fleffaf bir flekilde paylaflmay ilke olarak benimsemifltir. fieffafl k yaklafl m fiirket in yönetim yap s nda da görülmektedir. Bu amaçla Sabanc Holding Yönetim Kurulu nda iki ba ms z üye görev yapmaktad r. Sabanc Holding de yat r mc larla iliflkiler, Finans Grubu bünyesinde yer alan Yat r mc liflkileri Bölümü taraf ndan yürütülmektedir. Yat r mc camias na günlük bilgi ak fl bu bölüm taraf ndan sa lanmaktad r y l nda telefon, ve posta yoluyla pek çok yat r mc ve hisse senedi analistinin sorular na cevap verilirken, finansal raporlama dönemlerinde ve yeni geliflmeler için proaktif olarak kendileriyle temasa geçilmifltir. Y l boyunca genel merkezde 70 ten fazla, Londra, New York, Zürih, Cenevre, Frankfurt ve Viyana gibi büyük finans merkezlerinde ise 100 ün üzerinde yat r mc ve analist toplant lar yap lm flt r. Bu çal flmalar n sonucu olarak, yerli ve uluslararas araflt rmac lar taraf ndan daha fazla say da Sabanc Holding raporu yay mlanmaya bafllanm flt r y l nda, uluslararas kurumsal yat r mc lar n portföylerindeki Sabanc Holding hisseleri önemli ölçüde artm flt r. Yat r mc iliflkileri ekibi, 2006 y l nda, yat r mc camias na stratejik gündem ve uygulama planlar n iletmeye devam ederek, mevcut ve potansiyel hissedarlarla yak n diyalog ve iliflkilerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Yat r mc liflkileri Bölümü ne her türlü istek ve soru için adresinden ulafl labilmektedir. Kâr Da t m Politikas Kâr Da t m Politikas, ortaklara Sermaye Piyasas Mevzuat na göre belirlenen da t labilir kâr n en az %30 u oran nda nakit veya bedelsiz hisse fleklinde kâr pay da tmakt r da, 2005 y l kâr ndan 126 milyon YTL nakit kâr pay da t lacakt r. Bu politika ulusal ve global ekonomik flartlarda herhangi bir olumsuzluk olmas, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilir. Sabanc Holding Ortakl k Yap s (*) Uluslararas Kurumsal Yat r mc lar %19,9 Sabanc Ailesi %74,7 Di er Yat r mc lar %5,4 Halka Aç kl k Oran %25,3 (*) 17 Nisan 2006 tarihindeki CitiBank N.A., Garanti Bankas, Deutsche Bank ve Takasbank hesaplar na dayal tahmini bilgidir.

27 Sabanc Holding yönetimi, hissedarlar yla fleffaf ve yak n bir iletiflim içinde olmakla gurur duymaktad r. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Sabanc Holding in de erini art r rken, potansiyel yat r mc lar için de hisselerini cazip bir yat r m arac haline getirmektir. Sabanc Holding MKB Hisse Performans 1 Ocak Nisan 2006 Piyasa De eri - Milyon ABD Dolar Oca. fiub. Mar. Nis. May. Haz. Tem. A u. Eyl. Eki. Kas. Ara. Oca. fiub. Mar. 19 Nis.

28 sabanc holding 2005 faaliyet raporu 28 Risk Yönetimi Girifl Sabanc Toplulu u fiirketleri, 2005 y l nda karfl karfl ya olduklar risklerin yönetiminde son derece baflar l bir y l daha geride b rakm flt r y l sonunda gruba tan t lan ve uygulanmaya bafllanan entegre Kurumsal Risk Yönetimi yaklafl m, 2005 y l nda sistematik bir flekilde gelifltirilmeye devam edilmifltir. fiirketlerimizin elde etmifl oldu u baflar l sonuçlar, karfl laflt klar risklerin yönetiminde ne derece baflar l olduklar n da aç k bir flekilde ortaya koymaktad r. fiirketlerimizin öncelikle yasal yükümlülüklerini her zamanki gibi eksiksiz olarak karfl lamalar n, sürdürebilir büyüme hedeflerine sa l kl bir flekilde ulaflmalar n ve hissedarlar na mümkün olabilen en yüksek de eri sa lama amaçlar na ulaflmalar n güvence alt na almay hedefleyen risk yönetim yaklafl m m z n önemli bir parças olan yönetim ve kontrol sistemlerinin oluflturulmas ve gelifltirilmesi faaliyetleri, 2005 y l içinde planland flekilde sürdürülmüfltür. Finans d fl sektörlerde faaliyet gösteren flirketlerimizde risk yönetimi fiirketlerimizin karfl karfl ya bulundu u riskler, Sabanc Holding Risk Modeli ve Standartlar na uygun olarak ilgili flirket üst yönetimleri taraf ndan belirlenmekte ve de erlenmektedir. Risklerin de erlenmesinde, söz konusu risklerin gerçekleflme olas l klar n n büyüklü ü ve gerçeklefltikleri takdirde ortaya ç karabilecekleri potansiyel etkileri dikkate al nmaktad r. Potansiyel etkinin muhtemel boyutu, genellikle operasyonel kâra olabilecek etki büyüklü ü ile ifade edilmeye çal fl lmaktad r. Sorumlu kifliler, risklerin bertaraf edilmesi, azalt lmas ya da risklerden kaç n lmas için gerekli olan risk yönetim aksiyonlar n gelifltirmek ve gerçeklefltirmek ile yükümlüdürler. Karfl karfl ya olunan riskler ve bu risklerin kontrol alt nda tutulmas na yönelik belirlenmifl risk yönetim aksiyonlar sistemli bir flekilde takip edilmektedir. Düzenli raporlaman n yan s ra, beklenmedik flekilde ortaya ç kabilecek riskler için gelifltirilmifl Grup içi dahili raporlama ve izleme sistemleri de oluflturulmaktad r. Gerekli durumlarda Holding Merkezi Risk Yönetim Direktörlü ü, Holding Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu nu bilgilendirebilmektedir. Bu kapsamda temel hedefi flirketlerimizin ve Holding in Yönetim Kurullar n n, grubumuzu önemli ölçüde etkileyebilecek kritik riskleri erken aflamada belirlemesi ve bu risklere uygun risk yönetim stratejilerinin oluflturulmas için gerekli bilgilerin sa lanmas olan Kurumsal Risk Yönetimi yaklafl m m z n sürekli geliflim prensibi içerisinde, 2006 y l nda da gelifltirilmesine yönelik çal flmalar m z devam edecektir. Genel olarak flirketlerimiz, 2005 y l içinde planl veya plans z ortaya ç kan risk faktörlerini baflar ile yürütmüfltür. Faaliyette bulundu umuz tüm sektörlerde temel stratejilerimiz risk/kazanç dengesi dikkate al narak oluflturulmufl ve uygulanm flt r. Benzer yaklafl m n uygulanmas na, 2006 y l nda da taviz verilmeden devam edilecektir.

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Türkiye nin Sabancı sı...

Türkiye nin Sabancı sı... Türkiye nin Sabancı sı... 1 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Değer Yaratan... Sorumlu... 3 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Aktif Katılımcı... 5 sabancı holding 2009 faaliyet raporu Yaratıcı...

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı