DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl Tarifler Healthy recipes from Dedeman Antalya Dünyadan Aç khava Festivalleri International open-air festivals

2

3 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, Bu sene yaz aniden ve her zamankinden daha kararl bir eda ile geldi. Bir yandan s caktan bunal yor ve masam zda biriken iflleri toparlamaya çal fl yoruz, di er yandan da tatil planlar n n hakl heyecan na kapt r yoruz kendimizi... Bu yaz nereye gitsek? Bütün y l n yorgunlu unu ç kartabilece imiz bir sahil oteline mi, yeni yerler keflfetmek için uzaklara m? E lence mi olmal tatilin ana temas yoksa dinlence mi? Efl dost hep beraber mi gitsek, baflbafla m? Belki hepsini de il ama bu sorular n bir k sm na k lavuzluk edecek birbirinden cezbedici tatil alternatiflerini üçüncü say m zda sizler için haz rlad k. K br s tan, Antalya ya, Bodrum dan fiile ye kadar pek çok farkl destinasyon, aç khava festivalleri ve siz seyahat severler için özel olarak yaz lm fl öykü sizleri bekliyor. 1 lkbahar say m zda Suriye deki otellerimizin aç l fl ile ilgili bilgileri aktarm flt k. Bu say da da haberimizi yineliyoruz. Suriye de hizmet verecek 3 Dedeman Oteli, Suriye nin baflkenti fiam da yer alan Dedeman Damascus Oteli nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Suriye Arap Cumhuriyeti Turizm Bakan Dr. Saadalla Agha Al Kalaa ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay n kat l mlar yla gerçekleflen bir tören ile aç ld. Yaz say m z n di er heyecan da Dedeman Gaziantep. Dedeman Gaziantep in aç l fl da Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an ve Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay n kat l mlar yla gerçekleflti. Geleneksel Dedeman Misafirperverli i ile hizmet veren yeni otelimiz 1 kral dairesi, 5 executive suit, 22 junior suit, 24 executive oda ve 134 standart oda olmak üzere toplam 186 odas, kapal yüzme havuzu, 1000 kiflilik Babil Balo Salonu ve 7 toplant salonu ile misafirlerine hizmet vermeye bafllad. Hepinizi bekliyoruz. yi tatiller ve keyifli okumalar... Dear Valued Dedeman Friends, Summer is the time of the year when making plans to take a vacation or relax can be the most confusing and stressful. It s not exactly the easiest decision making process, especially when you re sitting at your desk in the middle of a beautiful day. However, we have come up with many solutions for you and your friends and family, so that your much-anticipated summer holiday can be enjoyed thoroughly. While questions run through your head such as Where should I stay?, Should I focus on relaxation or having fun?, Should it be a big group or small? keep in mind that we have come up with some of the answers already in our third issue. With destinations ranging from Cyprus, Antalya, Bodrum and Sile, and activities such as outdoor festivals and a specially written short story for vacation addicts, this issue will guide you through these hot summer months. In our Spring issue we featured our 3 newly opened hotels in Syria and in this issue we elaborate on them. Located in Syrias s capital, the hotels had an extravagant opening ceremonies where Turkish president Abdullah Gül, Syrian Minister of Tourism Dr. Saadalla Agha Al Kalaa and Turkish Minister of Tourism and Culture Ertu rul Günay attended. This summer we re proud to present the Dedeman Gaziantep. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and the Minister of Culture and Tourism Ertugrul Gunay attended the opening of Dedeman Gaziantep. This new addition to the Dedeman hotel family provides excellent service along with 1 Royal Suite, 5 executive suites, 22 junior suites, 24 executive rooms and 134 standard rooms making a total of 186 rooms for guests to enjoy. Also available at the hotel is an indoor swimming pool, 1000 person Babil Ballroom and 7 conference rooms. We welcome all guests to stop by at Dedeman Gaziantep. We hope you enjoy the issue as well as your vacation. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

4 22 60 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world trend 12 Aç khava Festivalleri Open Air Festivals seyahat-travel 22 Akdeniz'in güzel adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus röportaj-interview 32 Ülkesini yaln z b rakmayan adam Nuri Bilge Ceylan Nuri Bilge Ceylan: A director true to his country kent-city 38 stanbul un arka bahçesi; fiile Istanbul s backyard fiile yemek-food 45 Dedeman Antalya'dan sa l kl tarifler Healthy recipes from Dedeman Antalya moda-fashion 52 Bodrum Bodrum... haberler-news 60 Dedeman dünyas n n yenilikleri The latest news from Dedeman öykü-story 68 Ya mur T. Erdem den iç s tan bir hikâye Heartwarming story by Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Candaner NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Esen Boyac giller SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Sibel Karabeyo lu, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Haziran 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source.

5

6 AJANDA DQ NEW YORK UN EN YEN S NEW YORK S FINEST Geçti imiz aylarda New York un tam merkezinde yepyeni bir restoran aç ld. Times Meydan n n kalbindeki Montenapo, flef German Lucarelli nin lezzetli mutfa n son derece güzel bir atmosferde tadabilme imkân n ziyaretçilere sunuyor. Daha önce Paris ve Londra da seçkin mutfaklarda fleflik yapm fl Lucarelli tecrübesini bu defa do al ve organik Montenapo mutfa nda gösteriyor. Lucarelli ve yine dünyaca tan nm fl bir di er flef Giacomo Gallina n n beraber haz rlad klar menü, otantik talyan mutfa n n do al ve organik olanla özdefllefltirilmesiyle oluflturulmufl. Lezzetli mutfa n yan nda talya dan gelen flaraplardan oluflan çok çeflitli ve zengin bir flarap menüsü de mekân n ziyaretçilerine sunduklar aras nda. fiampanyalar ise Fransa dan özel olarak getiriliyor. 200 kiflilik restoran New York a yolu düflen lezzet tutkunlar n iddial mutfa yla tan flt rmak için bekliyor. During the past few months, a brand new restaurant has opened right in the heart of the Big Apple. Located in Times Square, Montenapo has gained popularity rather rapidly, which may be due to its chef, German Lucarelli. Lucarelli, who has served as a chef in top restaurants throughout Paris and London, is now choosing to work with all natural and organic foods at Montenapo. Lucarelli teamed up with another world-renowned chef, Giacomo Gallina, creating a menu offering authentic, all natural and organic Italian cuisine, as if it came straight from Italy. The restaurant also offers a menu of select wines imported from Italy that complement the flawless dishes. Champagne is also available at the restaurant, and is specially imported in from France. Seating 200 guests, this New York restaurant has become a hot spot for food lovers throughout the city. 6. ULUSLARARASI STANBUL TANGO FEST VAL Dünyan n her yerinden tango tutkunlar n n yolu bu y l Temmuz ay nda stanbul da kesifliyor. Dalyan Kulüp, Adile Sultan Saray ve 1001 Direk Sarn c festivale ev sahipli i yapan etkileyici tarihi mekânlar 40 aflk n ülkeden 400 ü aflk n yetenekli dansç festival kapsam nda farkl medeniyetlerin dans etti i yer olarak kabul gören stanbul da olacak. Festival stanbul un tarihi atmosferiyle tangoyu harmanlayacak ve dans tutkunlar n keyifli anlar yaflatacak. Mariano Chicho Frumboli - Juana Sepulveda, Sebastian Arce - Mariana Montes, Adrian Veredice - Alejandra Hobert, Celine Ruiz-Damian Rosenthal ve Gaston Torelli - Moria Castellano festivale kat lacak önemli dansç lar olarak ön plana ç k yor. Festival 1-5 Temmuz tarihleri aras nda... THE 6 TH INTERNATIONAL ISTANBUL TANGO FESTIVAL Tango addicts from all over the world will be venturing to Istanbul this year. The chosen venues for this year s festival are Dalyan Kulüp, Adile Sultan Saray and 1001 Direk Sarn c, all carrying historical significance and importance within the city. There will be 400 talented dancers from over 40 countries gathering to show off their skills and give outstanding performances. Famous dancers such as: Mariano Chicho Frumboli - Juana Sepulveda, Sebastian Arce - Mariana Montes, Adrian Veredice - Alejandra Hobert, Celine Ruiz-Damian Rosenthal and Gaston Torelli - Moria Castellano are just some of the dancers who are to start off the event. The festival will take place from July 1-5.

7

8 6 ULUSLARARASI STANBUL CAZ FEST VAL ISTANBUL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL stanbul bu yaz da önceki y llarda oldu u gibi hiç ara vermeden müzikle hafl r neflir olmaya devam ediyor. Uluslararas stanbul Müzik Festivali sonras hiç duraksamadan yine stanbul un simge festivallerinden biri olarak müzikseverlerin karfl s na ç k yor. Festival bu y l 2-15 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefliyor. Caz sesleri Cemil Topuzlu Aç k Hava Sahnesi, The Marmara Esma Sultan, Aya rini Müzesi, Cemal Reflit Rey Konser Salonu, stanbul Modern, Nardis Jazz Club ve stinye Park gibi özel mekânlarda duyulacak. Balkan müzikleriyle flenlenecek Balkan Vapuru ise Balkan müzi ini seven herkesi Bo az sular nda bekliyor. Just as there has been every summer, the Istanbul International Jazz Festival will commence once more. Music lovers from all over will be joining together in Istanbul at one of its signature festivals to listen to a variety of jazz music from July The chosen venues this year are Cemil Topuzlu Aç k Hava Sahnesi, The Marmara Esma Sultan, Aya rini Müzesi, Cemal Reflit Rey Konser Salonu, stanbul Modern, Nardis Jazz Club, stinye Park and many more. Another highlight will be the Balkan Ferry, which will cruise through the waters of the city playing music from the Balkans.

9

10 8 AJANDA DQ MADAM BUTTERFLY NG L Z ULUSAL OPERASI NDA MADAME BUTTERFLY AT THE ENGLISH NATIONAL OPERA Puccini nin hüzünlü bir aflk hikayesini fliirsel bir biçimde anlatt ölümsüz eseri Madam Butterfly ngiliz Ulusal Operas nda Haziran ay yla beraber yeniden sergilenmeye bafll yor. Eser, Japon bir geyflan n Amerikal bir denizci te menle yaflad büyük aflk eflsiz bir dille anlat yor. Oscar ödüllü yönetmen Anthony Minghella taraf ndan operaya uyarlanan eser Haziran ve Temmuz aylar boyunca ngiliz Ulusal Operas nda olacak. Kostümleriyle, dekoruyla ve uzakdo u tiyatro gelene ine referanslar yla oyun, dünyada en çok sevilen opera oyunlar n n bafl nda geliyor. Tüm bunlar da oyunun ngiliz Ulusal Operas gibi özel bir sahnede gösterimini kaç rmamay zorunlu k l yor. Puccini s melancholic love story, Madame Butterfly, redirected by Oscar award winner Anthony Minghella is back at the English National Opera during June and July. The opera tells of a Japanese geisha who falls in love with an American naval officer, and the tragedies they experience together. The costumes, stage decoration and Far Eastern themes throughout the production is what has made this opera loved by many for years, and there is no other theater such as the English National Opera to stage such a spectacular performance. FÜTÜR STLER Z RVES M-Gen Gelecek Pazarlama taraf ndan düzenlenen zirvenin bu y lki temas nano teknoloji. Onur konuflmac s olarak etkinlikte yer alacak isim ise oldukça iddial : Ruy Kurzweil. Forbes un en büyük düflünen makine olarak tan mlad Kurzweil in eski ABD Baflkan Clinton dan Bill Gates a kadar uzanan çok önemli ve genifl bir hayran kitlesi var. Ancak Fütüristler Zirvesi tabii ki sadece Kurzweil ismiyle yetinmiyor. Onunla beraber alan nda çok önemli daha birçok isim de konuflmac olarak zirvede yer alacak. DaVinci Enstitüsü cra Kurulu Baflkan ve Bafl Fütürist i Thomas Frey ile Birleflmifl Milletler Milennium Projesi Baflkan, Gelecek Durum Endeksi Proje Direktörü Jerome G. Glenn zirvede yer alacak di er önemli isimler. Fütüristler Zirvesi bu y l 25 Haziran da fl Sanat ta FUTURISTS SUMMIT Organized by the M-Gen Gelecek Pazarlama, this year the summit s theme will be Nano Technology. The honorary speaker is none other than Ruy Kurzweil himself. Named the greatest thinking machine by Forbes, Kurzweil has a fan base that includes names such as Bill Clinton and Bill Gates. Kurzweil will not be the only guest of honor at the summit: CEO of the DaVinci Institute and leading futurist Thomas Frey, as well as Executive Director of the UN Millennium Project on Global Futures Research, Jerome C. Glenn will also be speaking. This year s Futurists Summit will be held at fl Sanat on June 25.

11 Zamana yenik düflmeyen tatlar n flerefine... Bir flaraptan her zaman ayn kaliteyi ve güçlü tad bekleyenler, 15 y ld r Kav içiyor.

12 AJANDA 10 DQ FORMULA 1 AVRUPA GRAND PRIX lk kez 1983 y l nda gerçeklefltirilen Avrupa Grand Prix, Formula 1 in ayr bir aya n oluflturuyor dan beri Almanya n n Nürburgring kentinde gerçeklefltirilen yar fl ilk kez geçen sene Akdeniz e tafl nd. Grand Prix bu yaz da t pk geçen yaz oldu u gibi h z tutkunlar n Akdeniz in en çekici ülkesi spanya da buluflturuyor. Yar flla ilgili detay vermek gerekirse; yar flç lar bu y l km uzunlu unda bir pistte yar flacak. Hat rlarsan z, geçen sene yar fl Ferrari ad na Felipe Massa kazanm flt. Bakal m bu y l büyük ödülü kim kazanacak? Her fley bir yana 23 A ustos ta gerçekleflecek turnuva vesilesiyle h z tutkusunu ve Akdeniz de mükemmel bir tatil geçirme flans n birlefltirmek de mümkün! FORMULA 1 EUROPEAN GRAND PRIX Organized first in 1983, the Europe Grand Prix is one of Formula 1 s greatest successes. Having always taken place in Nürburgring, Germany since 1999, the race is scheduled to commence in one of the Mediterranean s most intriguing countries, Spain. This year the contestants will race on a km long racetrack, and judging upon last year s winner, Ferrari driver Felipe Massa, this year s winner is much anticipated. The race will be on August 23, also giving viewers the perfect opportunity to experience a true Mediterranean summer. BERL N FLAMENKO FEST VAL BERLIN FLAMENCO FESTIVAL Her yaz gerçeklefltirilen ve dokuz gün boyunca devam eden Berlin Flamenko Festivali 2009 yaz nda da Almanya n n Pfefferberg kentinde dünyaca ünlü müzisyenleri müzik tutkunlar yla buluflturacak. Renkli ve çok çeflitli bir programa sahip festival bu y l da flamenko severlerin gönüllerini fethedecek A ustos tarihleri aras nda bu y l 14. kez gerçeklefltirilecek olan festival kapsam nda yap lacak workshoplar kat l mc lar hem bilgilendirmeyi hem de e lendirmeyi vadediyor. Dünyan n farkl yerlerinden gelen flamenko sanatç lar ve yine çeflitli ülkelerden gelen ziyaretçiler ortam daha da renklendirece e benziyor. K sacas bu yaz flamenko tutkunlar n n yolu Almanya da kesifliyor. Music lovers everywhere are gathering in Pfefferberg, Germany to see the 9 day Berlin Flamenco Festival that takes place every summer featuring world famous performers. The program packed with a variety of performances, is a treat for flamenco lovers everywhere. The festival has been running for 14 years so far, and this year from August 6-15 workshops will also be included that are guaranteed to educated as well as entertain participants. The diverse crowd, diverse performance artists and music will surely make this festival a colorful experience for all.

13 11 SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES Bu yaz yolu Hollanda ya düflen sanatseverleri ülkeye özel bir festival bekliyor. Hollanda n n en güzel kentlerinden Rotterdam da gerçekleflecek uluslararas fliir festivali dünya çap nda önemli sanatç lar fliir tutkunlar yla buluflturuyor. Bu y l 40. kez düzenlenen festival Haziran tarihleri aras nda gerçekleflecek. Poetry lovers everywhere are in for a surprise this summer. The International Poetry Festival taking place in one of Holland s most popular cities, Rotterdam, will feature famous poets from all over the globe. The festival, ongoing for 40 years now, is scheduled from June stanbul Cup WTA bu y l da tenis severleri stanbul da buluflturuyor. lk kez 2005 y l nda gerçeklefltirilen organizasyon Venus Williams ve pek fieno lu aras nda Bo az Köprüsünde yap lan maçla ak llarda iz b rakm flt. Bu y l da önceki senelerde oldu u gibi tenis tutkusu stanbul u saracak. Turnuva 25 Temmuz - 1 A ustos tarihleri aras nda... Everyone remembers the 2005 Istanbul Cup WTA, in which Serena Williams played against pek fieno lu on the Bosphorus Bridge. This year s tournament will be just as exciting and will have tennis lovers from all over gathering in Istanbul. The tournament will take place from July 25- August 1. Paris in eflsiz atmosferinin müzikle birleflti ini düflünün. flte Fransa n n gelenekselleflmifl Müzik Bayram Fete de la Musique bu vaadi gerçeklefltiriyor. Paris Müzik Bayram amatör ya da profesyonel ay rmaks z n müzik yapmak isteyen herkese bu f rsat veriyor. Dünyan n en romantik flehirlerinden Paris in sokaklar müzik sesleriyle doluyor. Müzik Bayram bu y l 21 Haziran da Paris te gerçekleflecek. Üstelik kat l m da herkese aç k ve ücretsiz. Combine the Parisian atmosphere with music and voila! you have the French Music Holiday, Fete de la Musique. The event gives music makers of all levels, from the amateur to the professional, a chance to show off their skills. The streets of Paris will be filled with music on June 21. The concert is free admission and open to the public.

14 DQ 12 KÜLTÜR&SANAT-CULTURE&ART Dünyan n neflesi festivaller The world s most exciting festivals Mazileri y llar hatta bazen yüzy llar öncesine dayanan festivaller enerjileriyle kentlere ve insanlara var olduklar n hissettiriyor. flte dünyan n en gidilesi festivalleri ve onlar kutsayan kentler. These festivals are some of the world s most popular; some date back hundreds of years. Each one brings an explosion of energy to the city. Here are the world s best festivals, and a little on each city that hosts them. YAZI-BY EL F EREN

15 H er fley 1945 A ustos'unun son Çarflamba's nda bafllad. Tomatina'n n kutland kasaba meydan nda festivali canland rmak isteyen bir grup genç insan aras nda itifl-kak fl bafllad. Ard ndan yak ndaki manavda tezgahta bekleyen domatesleri birbirlerine f rlatarak iyi niyetli bir savafl bafllatt lar, ta ki polisler müdahele edene kadar. Ertesi y l ayn genç grup kendi domateslerini getirerek ayn kutlamay tekrarlad lar. Gençler her defas nda polis engeline tak lsalar da domates savafl n di er festivallere de tafl yarak fark nda olmadan bir gelene e imza att lar. 1957'den sonra resmiyet kazanan bu e lence tüm dünyada meflhur oldu. Valencia n n 30 kilometre uza ndaki Buñol kasabas nda gerçeklefltirilen La Tomatina asl nda hafta boyu süren bir festivalin parças. Her y l yaklafl k 40 bin kifli karavanlar yla, çad rlar yla solu u Buñol'de al yor. La Tomatina için haz rl klar, günün ilk fl klar ile birlikte bafll yor. Sabah 11.00'de sinyal fifle i ile bafllayan domates savafl, saat 12.00'deki ikinci fiflek ile son buluyor. 13 La Tomatina 26 A ustos August It all started on the last Wednesday of August, A small scuffle between a group of young people occurred in the small town that Tomatina is celebrated in. They soon grabbed some tomatoes from an open-air market and began launching them at each other, until the police showed up. The next year the same group repeated the celebration, this time with their own tomatoes. Even though the police eventually brought an end to the tomato-fight each time, the group had created a tradition, in essence, by implementing their tomato fighting at many other festivals. In 1957, this tradition became officially recognized the world over. La Tomatina takes place in Bunol, which is 30 kilometers from Valencia, every year, as just one part of a weeklong festival. Every year approximately people travel by caravan, with tents, to Bunol for the festival. Preparations for La Tomatina begin as soon as the sun rises. The tomato fight starts at 11.00, signaled by a firecracker or some sort of signal, and continues till noon, when the second signal is fired to

16 Santiago Calatrava çocuklu unu geçirdi i flehre can vermek için epey ter dökmüfl. Mimar n imzas n tafl yan Bilim Müzesi, Planetaryum, Alameda Metro stasyonu ve özellikle Reina Sofia Sanat Saray mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde. Santiago Calatrava s designs worth checking out are The Science Museum, Planetarium, Alameda Metro Station and especially Reina Sofia Art Palace. Europe s biggest sea park L Oceanografic and the city s pride and job, the botanical garden L Umbracle, are also examples of modern Valencia. 14 Her y l, La Tomatina için yaln zca iki saatte kamyonlar dolusu domates -yaklafl k 125 toneziliyor, f rlatmadan önce domatesleri elle ezmek zorunlu. Ezilmeden at lan domatesler ciddi yaralanmalara yol açt için böyle bir zorunluluk getirilmifl. Festival alan na sert objelerle girmek ve tiflört giymek yasak. Terlik ya da sandalet giyerseniz befl dakika içinde ç plak ayakla kalman z iflten bile de il. Bu yüzden eski bir spor ayakkab giymek en ideal seçenek. Gözünüze domates kaçs n istemiyorsan z deniz gözlü ü takman z ve kullan-at tipi bir foto raf makinesini tercih etmeniz de lehinize olur. En önemlisi asla savafl izleyebilmek için yüksek bir yere t rmanmaya kalk flmay n, bir anda 40 bin kiflinin hedefi haline gelebilirsiniz.valencia'n n kaderi, spanya'n n üçüncü büyük flehri olmas na ve La Tomatina'ya ra men, bundan on y l öncesine kadar s radan bir sanayi flehri olmakt. Daha sonra yap lan at l mlar kalbi turizmle atan bir flehir yaratt. K fllar taflarak flehri tehdit eden Turia Nehri'nin merkezden uzaklaflt r lmas ve nehir yata n n yeflillendirilerek bir rekreasyon alan düzenlenmesi at lan en büyük ad mlar. Bu alan Ricardo Bofill, Santiago Calatrava gibi y ld z mimarlar n eserleri renklendiriyor. Özellikle Calatrava çocuklu unu geçirdi i flehre can vermek için epey ter dökmüfl. Mimar n imzas n tafl yan Bilim Müzesi, Planetaryum, Alameda Metro stasyonu ve özellikle Reina Sofia Sanat Saray mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde. Avrupa'n n en büyük deniz park L'Oceanografic ve flehrin gururu botanik bahçesi L'Umbracle'de de modern Valencia'n n izlerini sürebilirsiniz. Fakat bu sevimli spanyol'un görkemli tarihini de pas geçmemek gerek. Avrupa'n n en hareketli çarfl lar ndan Mercado Central, 15. yüzy ldan kalma gotik mal borsas La Lonja, antik flehir surlar n n kal nt lar, barok güzeli Palacio del Marqués de Dos Aguas, 13. yüzy l yap s Plaza de la Reina Katedrali, flehrin en güzel manzaralar n saklayan El Miguelete çan kulesi ziyareti kesinlikle hak ediyor. Belki de flehrin en meflhuru olan Paella'y bir de burada yemeden, taze portakal suyu ve Cava flampanyas ndan yap lan Agua de Valencia'y yudumlamadan flehri terketmeyin. announce the end. Every year approximately 125 tons of tomatoes are smashed specifically for La Tomatina- the tomatoes are smashed before being launched as a rule, due to significant injuries in the past. During the festival, revelers are prohibited from wearing t-shirts or bringing in hard objects. Wearing sandals or open-toed shoes is also discouraged; a pair of old tennis shoes works best. If you are afraid of getting tomato in your eyes, we recommend wearing sunglasses. Also, a disposable camera would be your best option if you d like to photograph the event. Do not for a second try to climb up somewhere to get a better view of the festival, as you might end of being the open-target for tomato-throwers! Valencia s fate was to be known as Spain s third-largest city and, despite the fame of La Tomatina, up until 10 years ago, as just another industrial city. More recent developments have meant that Valencia s tourism is booming. The Turia River was always a threat to city-dwellers, being that it often overflowed in the winter. Thus, one of the most significant changes to the city occurred when the river was dried out (and recreated somewhere else, farther from the city). The former riverbed was made into a green recreation area, where many famous architects such as Ricardo Bofill and Santiago Calatrava were commissioned to create architectural installations. Calatrava in particular, who spent his childhood in Valencia, was determined to contribute to the project. Some of Calatrava s designs worth checking out are The Science Museum, Planetarium, Alameda Metro Station and especially Reina Sofia Art Palace. Europe s biggest sea park L Oceanografic and the city s pride and job, the botanical garden L Umbracle, are also examples of modern Valencia. However, we would be remiss if we didn t mention this beautiful Spanish city s magnificent history. Just a few of the many historical hot spots worth mentioning are: the beautiful baroque Palacio del Marques de Dos Aguas, Plaza de la Reina Cathedral, built in the 13th century and El Miguelete bell tower, which reveals one of the best hidden views of the city. Do not leave the city without trying the famous Paella, fresh orange juice and Agua de Valencia, made from Cava champagne.

17 15 Venedik Karnaval Venice Carnival 6-16 fiubat February V enedik'in büyüsüne büyü katan karnaval, yüzy llardan beri düzenleniyor. Festivalin olmazsa olmaz flaflaal kostümler ve zarif maskeler. Oysa y llar y l maske takmak a r cezalar gerektiren bir suçtu, karnavalda dahi maske takmak yasakt. Tarihi kaynaklar bu maskelerin ortaya ç k fl n n 1268 May s' na dek uzand n söylüyor. E lenceye düflkün Venedik'te maske fahiflelerin ya da kumarhaneye gidenlerin yüzlerini saklamas n n bir yoluydu, bu yüzden de ahlaks zl n sembolü olarak kabul edildi. Maskenin bugünkü anlam ise s n f ayr mc l na tepki göstermek. Ayr ca maske özgürce hareket etme ayr cal da sa lam yor de il. Karnavala haz rl k haftalar öncesinden bafll yor. Sokaklarda dans, müzik, dev kukla gösterileri, partiler ve yüzlerce y ll k saraylar mesken tutan balolar karnaval boyunca son bulmuyor. Çok eski y llardan beri süregelen V enice s carnival is one of the biggest carnivals in the world, and has been celebrated for centuries. Don t even try taking part without a glittery costume and elegant mask! Interestingly enough, wearing masks was a crime for years, and they were even prohibited in the carnival. Sources say these masks have been worn since May Masks were worn in ancient Venice by prostitutes or those going to casinos to hide their identities, and thus masks have long-since been a symbol of immorality. Today, the masks are worn to represent equality among all classes. Additionally, the masks allow one to act freely, without the fear of being judged. Preparations for carnival begin weeks in advance. During carnival, the street parties, dances, music, giant puppet shows, parties and balls seem to continue with no end in sight. One of the oldest celebrations is The Flight of the Turk. During the 1500s, it is said that a Turk acrobat descended from a ship anchored in front of San Marco Center, and walked a tight-rope

18 16 kutlamalardan biri de 'The Flight of the Turk'. 1500'lü y llar n ortas nda bir karnavalda San Marco Meydan 'n n önünde demirli bir gemiden San Marco Kilisesi'nin çan kulesine gerili ipte yürüyen Türk akrobat Venedikliler için bir ilkti ve herkesi hayretler içinde b rakt. Sonraki y llarda profesyonel akrobatlar taraf ndan gerçeklefltirilmeye devam eden bu gösteri karnaval n vazgeçilmezi oldu. Ancak üzücü bir kaza sonras akrobat n yerini meydandakilere konfeti atan tahta bir güvercin ald. Venedik Karnaval 'n n temas her sene de ifliyor. Kostümler ve maskeler de bu temaya göre haz rlan yor y l nda düzenlenecek festivalin temas ise 'Sensation: 6 Senses for 6 Sestieri' (Hissetme: 6 Sestieri için 6 His). Birbirine 400 köprüyle ba l 118 adac k üzerine kurulu olan Venedik, 'sestieri' olarak adland r lan alt ana bölgeden olufluyor. 12. yüzy ldan kalma balkonlu binalar, dar köprüleri, kiliseleri, saraylar ve kanallar yla romantizm rüzgarlar dört mevsim esen rüya bir flehir buras. Suyla kutsanm fl Venedik'i gezmeye Büyük Kanal'dan bafllamak adetten. Buras flehrin ana kanal. Kanal n karaya ba land noktadan 'Vaporetto'lara binerek ya da gondol kiralayarak bafllanan gezinti unutulmaz bir deneyim. Gondol kiralarken önceden pazarl k etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü turistik oldu u için pahal bir flehir buras ve bu en çok gondol sefas nda hissediliyor. Büyük Kanal üzerindeki en eski köprü olan Rialto'ya bir ziyaret flart. Buras flehrin en renkli noktalar ndan. Al flverifl ç lg nl için de biçilmifl kaftan. Su üzerindeki yolculu unuz sonunda karfl n za ç kan San Marco Meydan, flehrin en güzel an t binalar n n bulundu u merkez.pembe Verona mermeri ve beyaz tafltan gotik tarzda infla edilen Dükler Saray, gösteriflli Sansoviane Kütüphanesi, Saat Kulesi ve San Marco Kilisesi bu meydanda. Dükler Saray 'n n süslü odalar paha biçilmez sanat eserleriyle bezeli. Bizans, Roma, gotik ve geç rönesans tarzlar ndan izler tafl yan meydan n göz bebe i San Marco Kilisesi y l nda Haçl Ordusu'yla Bizans'a yard m için gelen Venediklilerin zaman n Konstantinopolis'inden ya malad dört bronz at heykeli de kilisede. fiehrin panoramik manzaralar na doymak için en iyi yer kilisenin çan kulesi. fiehir meydan nda sokaklar labirenti and r yor. Bu yüzden kaybolmak çok kolay, ama Venedik sokaklar nda kaybolmak kadar güzel bir an olamaz. San Marco Meydan, flehrin en güzel an t binalar n n bulundu u merkez.pembe Verona mermeri ve beyaz tafltan gotik tarzda infla edilen Dükler Saray, gösteriflli Sansoviane Kütüphanesi, Saat Kulesi ve San Marco Kilisesi bu meydanda. Dükler Saray 'n n süslü odalar paha biçilmez sanat eserleriyle bezeli. San Marco Square, which is where the city s most beautiful and historical monuments can be found. The gothic Dukes Palace, constructed from Pink Verona marble and white stone, showy Sansoviane Library, Clock Tower and San Marco Church can all be found in this square. stretched between the ship and San Marco Church s campanile- this was a first for Venetians and very exciting for all. In the following years, professional acrobats have continue this tradition and it has become one of the most exiting and anticipated events of the festival. Unfortunately, after an accident, the acrobat was replaced with a wooden dove that shoots confetti at revelers in the square. The theme of Venice s carnival changes every year, and costumes and masks are created accordingly. The theme of the 2010 festival is Sensation: 6 Senses for 6 Sestieri. Venice consists of 118 mini-islands connected by 400 bridges; of those mini-islands, there are 6 main regions, known as sestieri. With balconiedbuildings, narrow bridges, churches, palaces and canals dating from the 12th century, Venice is one of the most romantic cities in world. It is customary to start a tour of Venice from the Big Canal, which is the city s main canal. Taking a Vaporetto or renting a gondola is an unforgettable experience. Don t forget to bargain before renting a gondola for the day; because Venice is a touristy city, you will feel the to urist-prices most during this traditional event. You must also stop by the old bridge known as the Rialto, which is located on the Big Canal- it is one of the most colorful parts of the city. Once you have completed your gondola ride, you will find yourself right across San Marco Square, which is where the city s most beautiful and historical monuments can be found. The gothic Dukes Palace, constructed from Pink Verona marble and white stone, showy Sansoviane Library, Clock Tower and San Marco Church can all be found in this square. The fancy rooms in the Dukes Palace are decorated with priceless pieces of art. San Marco Church is the classic example of a monument incorporating Byzantine, Roman, gothic and late Renaissance styles. The church even features the 4 bronze horse statue, remaining from The best view of the city is without a doubt that from the church s bell tower. The city center s streets resemble a labyrinth. Thus, it s quite easy to get lost, but getting lost in Venice is an incredibly delightful experience in itself.

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 45 yıllık zaman tüneli 45 year time tunnel Antalya da macera Adventure in Antalya Dedeman Otelleri CEO su Tamer Yürükoğlu

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI YAZ - SUMMER 2014 L U X U R Y L I V I N G M A G A Z I N E Time to refresh Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI İçindekiler Contents

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Kapak ici_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1

Kapak ici_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1 Kapak ici_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1 İCİNDEKİLER-1 revize_merit 195x260 30/10/14 18:06 Page 1 İÇİNDEKİLER CONTENTS 22 MERİT ROYAL: SİZE ÖZEL HİZMET MERİT ROYAL: EXCLUSIVE TO YOU AJANDA 6-7 AGENDA

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 133 Temmuz / July 2015 Resmettiğimiz her şeyi doğadan seçmeliyiz ve doğadan en güzel şeyleri almalıyız. Leonardo Da Vinci Maketten değil görerek alma ayrıcalığı

Detaylı

DATÇA İKİ DENİZİN ARASINDA HARİKALAR YARIMADASI BETWEEN TWO SEAS THE PENINSULA OF WONDER ZAMANDA YOLCULUĞUN ADRESİ: KÜBA CINQUE TERRE

DATÇA İKİ DENİZİN ARASINDA HARİKALAR YARIMADASI BETWEEN TWO SEAS THE PENINSULA OF WONDER ZAMANDA YOLCULUĞUN ADRESİ: KÜBA CINQUE TERRE ZAMANDA YOLCULUĞUN ADRESİ: ÜBA A PLACE TO GO BAC IN TIME: CUBA İTALYAN RİVİERASI NIN RENLİ IYISI THE COLORFUL COAST OF THE ITALIAN RIVIERA CINQUE TERRE TAV ın ücretsiz dergisidir A complimentary copy from

Detaylı

DOSYA / FILE RÖPORTAJ / INTERVIEW PINK MARTINI DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ DEĞİŞİYOR ATTENTION! YOUR LIFESTYLE IS CHANGING...

DOSYA / FILE RÖPORTAJ / INTERVIEW PINK MARTINI DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ DEĞİŞİYOR ATTENTION! YOUR LIFESTYLE IS CHANGING... TAV ın ücretsiz dergisidir A complimentary copy from TAV ISSN 1302-6917 www.thegate.com.tr 06 Sayı > Issue 170- Haziran > June 2014 Sayı > Issue 170 - Haziran > June 2014 DOSYA / FILE DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ

Detaylı

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time BAHAR/SPRING 2013/03 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY 2013 SEYAHAT TRENDLERİ TRAVEL TRENDS OF 2013 Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 134 Ağustos / August 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 134 Ağustos / August 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 134 Ağustos / August 2015 İçindekiler CONTENTS AĞUSTOS AUGUST 2015 06 Sunuş Presentation 08 Ajanda Agenda 10 Ağustos Günlüğü August Diary 14 Yaşama Rehberi

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 123 Eylül / September 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 123 Eylül / September 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 123 Eylül / September 2014 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK www.maritim.com.tr Say / Issue 9 İlkbahar / Spring 2013 DÜNYA EN ÇOK İSTANBUL DA KAHVE İÇMEYİ SEVİYOR ISTANBUL IS THE BEST CITY FOR DRINKING COFFEE BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ ÖZGÜR HAK A SUCCESS STORY ÖZGÜR HAK

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler

İSVİÇRE KAYAK CENNETİ: SKI HEAVEN SWITZERLAND. Portre: Gazeteci, Yazar, Müzisyen Kürşat Başar. Alışveriş: Sezon Trendlerinden Haberler look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Kış - 2014 Sayı: 02 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Winter 2014 Issue: 02 KAYAK CENNETİ: İSVİÇRE SKI HEAVEN SWITZERLAND Bizden

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı