DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl Tarifler Healthy recipes from Dedeman Antalya Dünyadan Aç khava Festivalleri International open-air festivals

2

3 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, Bu sene yaz aniden ve her zamankinden daha kararl bir eda ile geldi. Bir yandan s caktan bunal yor ve masam zda biriken iflleri toparlamaya çal fl yoruz, di er yandan da tatil planlar n n hakl heyecan na kapt r yoruz kendimizi... Bu yaz nereye gitsek? Bütün y l n yorgunlu unu ç kartabilece imiz bir sahil oteline mi, yeni yerler keflfetmek için uzaklara m? E lence mi olmal tatilin ana temas yoksa dinlence mi? Efl dost hep beraber mi gitsek, baflbafla m? Belki hepsini de il ama bu sorular n bir k sm na k lavuzluk edecek birbirinden cezbedici tatil alternatiflerini üçüncü say m zda sizler için haz rlad k. K br s tan, Antalya ya, Bodrum dan fiile ye kadar pek çok farkl destinasyon, aç khava festivalleri ve siz seyahat severler için özel olarak yaz lm fl öykü sizleri bekliyor. 1 lkbahar say m zda Suriye deki otellerimizin aç l fl ile ilgili bilgileri aktarm flt k. Bu say da da haberimizi yineliyoruz. Suriye de hizmet verecek 3 Dedeman Oteli, Suriye nin baflkenti fiam da yer alan Dedeman Damascus Oteli nde Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Suriye Arap Cumhuriyeti Turizm Bakan Dr. Saadalla Agha Al Kalaa ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay n kat l mlar yla gerçekleflen bir tören ile aç ld. Yaz say m z n di er heyecan da Dedeman Gaziantep. Dedeman Gaziantep in aç l fl da Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an ve Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay n kat l mlar yla gerçekleflti. Geleneksel Dedeman Misafirperverli i ile hizmet veren yeni otelimiz 1 kral dairesi, 5 executive suit, 22 junior suit, 24 executive oda ve 134 standart oda olmak üzere toplam 186 odas, kapal yüzme havuzu, 1000 kiflilik Babil Balo Salonu ve 7 toplant salonu ile misafirlerine hizmet vermeye bafllad. Hepinizi bekliyoruz. yi tatiller ve keyifli okumalar... Dear Valued Dedeman Friends, Summer is the time of the year when making plans to take a vacation or relax can be the most confusing and stressful. It s not exactly the easiest decision making process, especially when you re sitting at your desk in the middle of a beautiful day. However, we have come up with many solutions for you and your friends and family, so that your much-anticipated summer holiday can be enjoyed thoroughly. While questions run through your head such as Where should I stay?, Should I focus on relaxation or having fun?, Should it be a big group or small? keep in mind that we have come up with some of the answers already in our third issue. With destinations ranging from Cyprus, Antalya, Bodrum and Sile, and activities such as outdoor festivals and a specially written short story for vacation addicts, this issue will guide you through these hot summer months. In our Spring issue we featured our 3 newly opened hotels in Syria and in this issue we elaborate on them. Located in Syrias s capital, the hotels had an extravagant opening ceremonies where Turkish president Abdullah Gül, Syrian Minister of Tourism Dr. Saadalla Agha Al Kalaa and Turkish Minister of Tourism and Culture Ertu rul Günay attended. This summer we re proud to present the Dedeman Gaziantep. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and the Minister of Culture and Tourism Ertugrul Gunay attended the opening of Dedeman Gaziantep. This new addition to the Dedeman hotel family provides excellent service along with 1 Royal Suite, 5 executive suites, 22 junior suites, 24 executive rooms and 134 standard rooms making a total of 186 rooms for guests to enjoy. Also available at the hotel is an indoor swimming pool, 1000 person Babil Ballroom and 7 conference rooms. We welcome all guests to stop by at Dedeman Gaziantep. We hope you enjoy the issue as well as your vacation. Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

4 22 60 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world trend 12 Aç khava Festivalleri Open Air Festivals seyahat-travel 22 Akdeniz'in güzel adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus röportaj-interview 32 Ülkesini yaln z b rakmayan adam Nuri Bilge Ceylan Nuri Bilge Ceylan: A director true to his country kent-city 38 stanbul un arka bahçesi; fiile Istanbul s backyard fiile yemek-food 45 Dedeman Antalya'dan sa l kl tarifler Healthy recipes from Dedeman Antalya moda-fashion 52 Bodrum Bodrum... haberler-news 60 Dedeman dünyas n n yenilikleri The latest news from Dedeman öykü-story 68 Ya mur T. Erdem den iç s tan bir hikâye Heartwarming story by Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Candaner NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Esen Boyac giller SANAT YÖNETMEN - ART DIRECTOR Belma Saraçç KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Sibel Karabeyo lu, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Haziran 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source.

5

6 AJANDA DQ NEW YORK UN EN YEN S NEW YORK S FINEST Geçti imiz aylarda New York un tam merkezinde yepyeni bir restoran aç ld. Times Meydan n n kalbindeki Montenapo, flef German Lucarelli nin lezzetli mutfa n son derece güzel bir atmosferde tadabilme imkân n ziyaretçilere sunuyor. Daha önce Paris ve Londra da seçkin mutfaklarda fleflik yapm fl Lucarelli tecrübesini bu defa do al ve organik Montenapo mutfa nda gösteriyor. Lucarelli ve yine dünyaca tan nm fl bir di er flef Giacomo Gallina n n beraber haz rlad klar menü, otantik talyan mutfa n n do al ve organik olanla özdefllefltirilmesiyle oluflturulmufl. Lezzetli mutfa n yan nda talya dan gelen flaraplardan oluflan çok çeflitli ve zengin bir flarap menüsü de mekân n ziyaretçilerine sunduklar aras nda. fiampanyalar ise Fransa dan özel olarak getiriliyor. 200 kiflilik restoran New York a yolu düflen lezzet tutkunlar n iddial mutfa yla tan flt rmak için bekliyor. During the past few months, a brand new restaurant has opened right in the heart of the Big Apple. Located in Times Square, Montenapo has gained popularity rather rapidly, which may be due to its chef, German Lucarelli. Lucarelli, who has served as a chef in top restaurants throughout Paris and London, is now choosing to work with all natural and organic foods at Montenapo. Lucarelli teamed up with another world-renowned chef, Giacomo Gallina, creating a menu offering authentic, all natural and organic Italian cuisine, as if it came straight from Italy. The restaurant also offers a menu of select wines imported from Italy that complement the flawless dishes. Champagne is also available at the restaurant, and is specially imported in from France. Seating 200 guests, this New York restaurant has become a hot spot for food lovers throughout the city. 6. ULUSLARARASI STANBUL TANGO FEST VAL Dünyan n her yerinden tango tutkunlar n n yolu bu y l Temmuz ay nda stanbul da kesifliyor. Dalyan Kulüp, Adile Sultan Saray ve 1001 Direk Sarn c festivale ev sahipli i yapan etkileyici tarihi mekânlar 40 aflk n ülkeden 400 ü aflk n yetenekli dansç festival kapsam nda farkl medeniyetlerin dans etti i yer olarak kabul gören stanbul da olacak. Festival stanbul un tarihi atmosferiyle tangoyu harmanlayacak ve dans tutkunlar n keyifli anlar yaflatacak. Mariano Chicho Frumboli - Juana Sepulveda, Sebastian Arce - Mariana Montes, Adrian Veredice - Alejandra Hobert, Celine Ruiz-Damian Rosenthal ve Gaston Torelli - Moria Castellano festivale kat lacak önemli dansç lar olarak ön plana ç k yor. Festival 1-5 Temmuz tarihleri aras nda... THE 6 TH INTERNATIONAL ISTANBUL TANGO FESTIVAL Tango addicts from all over the world will be venturing to Istanbul this year. The chosen venues for this year s festival are Dalyan Kulüp, Adile Sultan Saray and 1001 Direk Sarn c, all carrying historical significance and importance within the city. There will be 400 talented dancers from over 40 countries gathering to show off their skills and give outstanding performances. Famous dancers such as: Mariano Chicho Frumboli - Juana Sepulveda, Sebastian Arce - Mariana Montes, Adrian Veredice - Alejandra Hobert, Celine Ruiz-Damian Rosenthal and Gaston Torelli - Moria Castellano are just some of the dancers who are to start off the event. The festival will take place from July 1-5.

7

8 6 ULUSLARARASI STANBUL CAZ FEST VAL ISTANBUL INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL stanbul bu yaz da önceki y llarda oldu u gibi hiç ara vermeden müzikle hafl r neflir olmaya devam ediyor. Uluslararas stanbul Müzik Festivali sonras hiç duraksamadan yine stanbul un simge festivallerinden biri olarak müzikseverlerin karfl s na ç k yor. Festival bu y l 2-15 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefliyor. Caz sesleri Cemil Topuzlu Aç k Hava Sahnesi, The Marmara Esma Sultan, Aya rini Müzesi, Cemal Reflit Rey Konser Salonu, stanbul Modern, Nardis Jazz Club ve stinye Park gibi özel mekânlarda duyulacak. Balkan müzikleriyle flenlenecek Balkan Vapuru ise Balkan müzi ini seven herkesi Bo az sular nda bekliyor. Just as there has been every summer, the Istanbul International Jazz Festival will commence once more. Music lovers from all over will be joining together in Istanbul at one of its signature festivals to listen to a variety of jazz music from July The chosen venues this year are Cemil Topuzlu Aç k Hava Sahnesi, The Marmara Esma Sultan, Aya rini Müzesi, Cemal Reflit Rey Konser Salonu, stanbul Modern, Nardis Jazz Club, stinye Park and many more. Another highlight will be the Balkan Ferry, which will cruise through the waters of the city playing music from the Balkans.

9

10 8 AJANDA DQ MADAM BUTTERFLY NG L Z ULUSAL OPERASI NDA MADAME BUTTERFLY AT THE ENGLISH NATIONAL OPERA Puccini nin hüzünlü bir aflk hikayesini fliirsel bir biçimde anlatt ölümsüz eseri Madam Butterfly ngiliz Ulusal Operas nda Haziran ay yla beraber yeniden sergilenmeye bafll yor. Eser, Japon bir geyflan n Amerikal bir denizci te menle yaflad büyük aflk eflsiz bir dille anlat yor. Oscar ödüllü yönetmen Anthony Minghella taraf ndan operaya uyarlanan eser Haziran ve Temmuz aylar boyunca ngiliz Ulusal Operas nda olacak. Kostümleriyle, dekoruyla ve uzakdo u tiyatro gelene ine referanslar yla oyun, dünyada en çok sevilen opera oyunlar n n bafl nda geliyor. Tüm bunlar da oyunun ngiliz Ulusal Operas gibi özel bir sahnede gösterimini kaç rmamay zorunlu k l yor. Puccini s melancholic love story, Madame Butterfly, redirected by Oscar award winner Anthony Minghella is back at the English National Opera during June and July. The opera tells of a Japanese geisha who falls in love with an American naval officer, and the tragedies they experience together. The costumes, stage decoration and Far Eastern themes throughout the production is what has made this opera loved by many for years, and there is no other theater such as the English National Opera to stage such a spectacular performance. FÜTÜR STLER Z RVES M-Gen Gelecek Pazarlama taraf ndan düzenlenen zirvenin bu y lki temas nano teknoloji. Onur konuflmac s olarak etkinlikte yer alacak isim ise oldukça iddial : Ruy Kurzweil. Forbes un en büyük düflünen makine olarak tan mlad Kurzweil in eski ABD Baflkan Clinton dan Bill Gates a kadar uzanan çok önemli ve genifl bir hayran kitlesi var. Ancak Fütüristler Zirvesi tabii ki sadece Kurzweil ismiyle yetinmiyor. Onunla beraber alan nda çok önemli daha birçok isim de konuflmac olarak zirvede yer alacak. DaVinci Enstitüsü cra Kurulu Baflkan ve Bafl Fütürist i Thomas Frey ile Birleflmifl Milletler Milennium Projesi Baflkan, Gelecek Durum Endeksi Proje Direktörü Jerome G. Glenn zirvede yer alacak di er önemli isimler. Fütüristler Zirvesi bu y l 25 Haziran da fl Sanat ta FUTURISTS SUMMIT Organized by the M-Gen Gelecek Pazarlama, this year the summit s theme will be Nano Technology. The honorary speaker is none other than Ruy Kurzweil himself. Named the greatest thinking machine by Forbes, Kurzweil has a fan base that includes names such as Bill Clinton and Bill Gates. Kurzweil will not be the only guest of honor at the summit: CEO of the DaVinci Institute and leading futurist Thomas Frey, as well as Executive Director of the UN Millennium Project on Global Futures Research, Jerome C. Glenn will also be speaking. This year s Futurists Summit will be held at fl Sanat on June 25.

11 Zamana yenik düflmeyen tatlar n flerefine... Bir flaraptan her zaman ayn kaliteyi ve güçlü tad bekleyenler, 15 y ld r Kav içiyor.

12 AJANDA 10 DQ FORMULA 1 AVRUPA GRAND PRIX lk kez 1983 y l nda gerçeklefltirilen Avrupa Grand Prix, Formula 1 in ayr bir aya n oluflturuyor dan beri Almanya n n Nürburgring kentinde gerçeklefltirilen yar fl ilk kez geçen sene Akdeniz e tafl nd. Grand Prix bu yaz da t pk geçen yaz oldu u gibi h z tutkunlar n Akdeniz in en çekici ülkesi spanya da buluflturuyor. Yar flla ilgili detay vermek gerekirse; yar flç lar bu y l km uzunlu unda bir pistte yar flacak. Hat rlarsan z, geçen sene yar fl Ferrari ad na Felipe Massa kazanm flt. Bakal m bu y l büyük ödülü kim kazanacak? Her fley bir yana 23 A ustos ta gerçekleflecek turnuva vesilesiyle h z tutkusunu ve Akdeniz de mükemmel bir tatil geçirme flans n birlefltirmek de mümkün! FORMULA 1 EUROPEAN GRAND PRIX Organized first in 1983, the Europe Grand Prix is one of Formula 1 s greatest successes. Having always taken place in Nürburgring, Germany since 1999, the race is scheduled to commence in one of the Mediterranean s most intriguing countries, Spain. This year the contestants will race on a km long racetrack, and judging upon last year s winner, Ferrari driver Felipe Massa, this year s winner is much anticipated. The race will be on August 23, also giving viewers the perfect opportunity to experience a true Mediterranean summer. BERL N FLAMENKO FEST VAL BERLIN FLAMENCO FESTIVAL Her yaz gerçeklefltirilen ve dokuz gün boyunca devam eden Berlin Flamenko Festivali 2009 yaz nda da Almanya n n Pfefferberg kentinde dünyaca ünlü müzisyenleri müzik tutkunlar yla buluflturacak. Renkli ve çok çeflitli bir programa sahip festival bu y l da flamenko severlerin gönüllerini fethedecek A ustos tarihleri aras nda bu y l 14. kez gerçeklefltirilecek olan festival kapsam nda yap lacak workshoplar kat l mc lar hem bilgilendirmeyi hem de e lendirmeyi vadediyor. Dünyan n farkl yerlerinden gelen flamenko sanatç lar ve yine çeflitli ülkelerden gelen ziyaretçiler ortam daha da renklendirece e benziyor. K sacas bu yaz flamenko tutkunlar n n yolu Almanya da kesifliyor. Music lovers everywhere are gathering in Pfefferberg, Germany to see the 9 day Berlin Flamenco Festival that takes place every summer featuring world famous performers. The program packed with a variety of performances, is a treat for flamenco lovers everywhere. The festival has been running for 14 years so far, and this year from August 6-15 workshops will also be included that are guaranteed to educated as well as entertain participants. The diverse crowd, diverse performance artists and music will surely make this festival a colorful experience for all.

13 11 SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES Bu yaz yolu Hollanda ya düflen sanatseverleri ülkeye özel bir festival bekliyor. Hollanda n n en güzel kentlerinden Rotterdam da gerçekleflecek uluslararas fliir festivali dünya çap nda önemli sanatç lar fliir tutkunlar yla buluflturuyor. Bu y l 40. kez düzenlenen festival Haziran tarihleri aras nda gerçekleflecek. Poetry lovers everywhere are in for a surprise this summer. The International Poetry Festival taking place in one of Holland s most popular cities, Rotterdam, will feature famous poets from all over the globe. The festival, ongoing for 40 years now, is scheduled from June stanbul Cup WTA bu y l da tenis severleri stanbul da buluflturuyor. lk kez 2005 y l nda gerçeklefltirilen organizasyon Venus Williams ve pek fieno lu aras nda Bo az Köprüsünde yap lan maçla ak llarda iz b rakm flt. Bu y l da önceki senelerde oldu u gibi tenis tutkusu stanbul u saracak. Turnuva 25 Temmuz - 1 A ustos tarihleri aras nda... Everyone remembers the 2005 Istanbul Cup WTA, in which Serena Williams played against pek fieno lu on the Bosphorus Bridge. This year s tournament will be just as exciting and will have tennis lovers from all over gathering in Istanbul. The tournament will take place from July 25- August 1. Paris in eflsiz atmosferinin müzikle birleflti ini düflünün. flte Fransa n n gelenekselleflmifl Müzik Bayram Fete de la Musique bu vaadi gerçeklefltiriyor. Paris Müzik Bayram amatör ya da profesyonel ay rmaks z n müzik yapmak isteyen herkese bu f rsat veriyor. Dünyan n en romantik flehirlerinden Paris in sokaklar müzik sesleriyle doluyor. Müzik Bayram bu y l 21 Haziran da Paris te gerçekleflecek. Üstelik kat l m da herkese aç k ve ücretsiz. Combine the Parisian atmosphere with music and voila! you have the French Music Holiday, Fete de la Musique. The event gives music makers of all levels, from the amateur to the professional, a chance to show off their skills. The streets of Paris will be filled with music on June 21. The concert is free admission and open to the public.

14 DQ 12 KÜLTÜR&SANAT-CULTURE&ART Dünyan n neflesi festivaller The world s most exciting festivals Mazileri y llar hatta bazen yüzy llar öncesine dayanan festivaller enerjileriyle kentlere ve insanlara var olduklar n hissettiriyor. flte dünyan n en gidilesi festivalleri ve onlar kutsayan kentler. These festivals are some of the world s most popular; some date back hundreds of years. Each one brings an explosion of energy to the city. Here are the world s best festivals, and a little on each city that hosts them. YAZI-BY EL F EREN

15 H er fley 1945 A ustos'unun son Çarflamba's nda bafllad. Tomatina'n n kutland kasaba meydan nda festivali canland rmak isteyen bir grup genç insan aras nda itifl-kak fl bafllad. Ard ndan yak ndaki manavda tezgahta bekleyen domatesleri birbirlerine f rlatarak iyi niyetli bir savafl bafllatt lar, ta ki polisler müdahele edene kadar. Ertesi y l ayn genç grup kendi domateslerini getirerek ayn kutlamay tekrarlad lar. Gençler her defas nda polis engeline tak lsalar da domates savafl n di er festivallere de tafl yarak fark nda olmadan bir gelene e imza att lar. 1957'den sonra resmiyet kazanan bu e lence tüm dünyada meflhur oldu. Valencia n n 30 kilometre uza ndaki Buñol kasabas nda gerçeklefltirilen La Tomatina asl nda hafta boyu süren bir festivalin parças. Her y l yaklafl k 40 bin kifli karavanlar yla, çad rlar yla solu u Buñol'de al yor. La Tomatina için haz rl klar, günün ilk fl klar ile birlikte bafll yor. Sabah 11.00'de sinyal fifle i ile bafllayan domates savafl, saat 12.00'deki ikinci fiflek ile son buluyor. 13 La Tomatina 26 A ustos August It all started on the last Wednesday of August, A small scuffle between a group of young people occurred in the small town that Tomatina is celebrated in. They soon grabbed some tomatoes from an open-air market and began launching them at each other, until the police showed up. The next year the same group repeated the celebration, this time with their own tomatoes. Even though the police eventually brought an end to the tomato-fight each time, the group had created a tradition, in essence, by implementing their tomato fighting at many other festivals. In 1957, this tradition became officially recognized the world over. La Tomatina takes place in Bunol, which is 30 kilometers from Valencia, every year, as just one part of a weeklong festival. Every year approximately people travel by caravan, with tents, to Bunol for the festival. Preparations for La Tomatina begin as soon as the sun rises. The tomato fight starts at 11.00, signaled by a firecracker or some sort of signal, and continues till noon, when the second signal is fired to

16 Santiago Calatrava çocuklu unu geçirdi i flehre can vermek için epey ter dökmüfl. Mimar n imzas n tafl yan Bilim Müzesi, Planetaryum, Alameda Metro stasyonu ve özellikle Reina Sofia Sanat Saray mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde. Santiago Calatrava s designs worth checking out are The Science Museum, Planetarium, Alameda Metro Station and especially Reina Sofia Art Palace. Europe s biggest sea park L Oceanografic and the city s pride and job, the botanical garden L Umbracle, are also examples of modern Valencia. 14 Her y l, La Tomatina için yaln zca iki saatte kamyonlar dolusu domates -yaklafl k 125 toneziliyor, f rlatmadan önce domatesleri elle ezmek zorunlu. Ezilmeden at lan domatesler ciddi yaralanmalara yol açt için böyle bir zorunluluk getirilmifl. Festival alan na sert objelerle girmek ve tiflört giymek yasak. Terlik ya da sandalet giyerseniz befl dakika içinde ç plak ayakla kalman z iflten bile de il. Bu yüzden eski bir spor ayakkab giymek en ideal seçenek. Gözünüze domates kaçs n istemiyorsan z deniz gözlü ü takman z ve kullan-at tipi bir foto raf makinesini tercih etmeniz de lehinize olur. En önemlisi asla savafl izleyebilmek için yüksek bir yere t rmanmaya kalk flmay n, bir anda 40 bin kiflinin hedefi haline gelebilirsiniz.valencia'n n kaderi, spanya'n n üçüncü büyük flehri olmas na ve La Tomatina'ya ra men, bundan on y l öncesine kadar s radan bir sanayi flehri olmakt. Daha sonra yap lan at l mlar kalbi turizmle atan bir flehir yaratt. K fllar taflarak flehri tehdit eden Turia Nehri'nin merkezden uzaklaflt r lmas ve nehir yata n n yeflillendirilerek bir rekreasyon alan düzenlenmesi at lan en büyük ad mlar. Bu alan Ricardo Bofill, Santiago Calatrava gibi y ld z mimarlar n eserleri renklendiriyor. Özellikle Calatrava çocuklu unu geçirdi i flehre can vermek için epey ter dökmüfl. Mimar n imzas n tafl yan Bilim Müzesi, Planetaryum, Alameda Metro stasyonu ve özellikle Reina Sofia Sanat Saray mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde. Avrupa'n n en büyük deniz park L'Oceanografic ve flehrin gururu botanik bahçesi L'Umbracle'de de modern Valencia'n n izlerini sürebilirsiniz. Fakat bu sevimli spanyol'un görkemli tarihini de pas geçmemek gerek. Avrupa'n n en hareketli çarfl lar ndan Mercado Central, 15. yüzy ldan kalma gotik mal borsas La Lonja, antik flehir surlar n n kal nt lar, barok güzeli Palacio del Marqués de Dos Aguas, 13. yüzy l yap s Plaza de la Reina Katedrali, flehrin en güzel manzaralar n saklayan El Miguelete çan kulesi ziyareti kesinlikle hak ediyor. Belki de flehrin en meflhuru olan Paella'y bir de burada yemeden, taze portakal suyu ve Cava flampanyas ndan yap lan Agua de Valencia'y yudumlamadan flehri terketmeyin. announce the end. Every year approximately 125 tons of tomatoes are smashed specifically for La Tomatina- the tomatoes are smashed before being launched as a rule, due to significant injuries in the past. During the festival, revelers are prohibited from wearing t-shirts or bringing in hard objects. Wearing sandals or open-toed shoes is also discouraged; a pair of old tennis shoes works best. If you are afraid of getting tomato in your eyes, we recommend wearing sunglasses. Also, a disposable camera would be your best option if you d like to photograph the event. Do not for a second try to climb up somewhere to get a better view of the festival, as you might end of being the open-target for tomato-throwers! Valencia s fate was to be known as Spain s third-largest city and, despite the fame of La Tomatina, up until 10 years ago, as just another industrial city. More recent developments have meant that Valencia s tourism is booming. The Turia River was always a threat to city-dwellers, being that it often overflowed in the winter. Thus, one of the most significant changes to the city occurred when the river was dried out (and recreated somewhere else, farther from the city). The former riverbed was made into a green recreation area, where many famous architects such as Ricardo Bofill and Santiago Calatrava were commissioned to create architectural installations. Calatrava in particular, who spent his childhood in Valencia, was determined to contribute to the project. Some of Calatrava s designs worth checking out are The Science Museum, Planetarium, Alameda Metro Station and especially Reina Sofia Art Palace. Europe s biggest sea park L Oceanografic and the city s pride and job, the botanical garden L Umbracle, are also examples of modern Valencia. However, we would be remiss if we didn t mention this beautiful Spanish city s magnificent history. Just a few of the many historical hot spots worth mentioning are: the beautiful baroque Palacio del Marques de Dos Aguas, Plaza de la Reina Cathedral, built in the 13th century and El Miguelete bell tower, which reveals one of the best hidden views of the city. Do not leave the city without trying the famous Paella, fresh orange juice and Agua de Valencia, made from Cava champagne.

17 15 Venedik Karnaval Venice Carnival 6-16 fiubat February V enedik'in büyüsüne büyü katan karnaval, yüzy llardan beri düzenleniyor. Festivalin olmazsa olmaz flaflaal kostümler ve zarif maskeler. Oysa y llar y l maske takmak a r cezalar gerektiren bir suçtu, karnavalda dahi maske takmak yasakt. Tarihi kaynaklar bu maskelerin ortaya ç k fl n n 1268 May s' na dek uzand n söylüyor. E lenceye düflkün Venedik'te maske fahiflelerin ya da kumarhaneye gidenlerin yüzlerini saklamas n n bir yoluydu, bu yüzden de ahlaks zl n sembolü olarak kabul edildi. Maskenin bugünkü anlam ise s n f ayr mc l na tepki göstermek. Ayr ca maske özgürce hareket etme ayr cal da sa lam yor de il. Karnavala haz rl k haftalar öncesinden bafll yor. Sokaklarda dans, müzik, dev kukla gösterileri, partiler ve yüzlerce y ll k saraylar mesken tutan balolar karnaval boyunca son bulmuyor. Çok eski y llardan beri süregelen V enice s carnival is one of the biggest carnivals in the world, and has been celebrated for centuries. Don t even try taking part without a glittery costume and elegant mask! Interestingly enough, wearing masks was a crime for years, and they were even prohibited in the carnival. Sources say these masks have been worn since May Masks were worn in ancient Venice by prostitutes or those going to casinos to hide their identities, and thus masks have long-since been a symbol of immorality. Today, the masks are worn to represent equality among all classes. Additionally, the masks allow one to act freely, without the fear of being judged. Preparations for carnival begin weeks in advance. During carnival, the street parties, dances, music, giant puppet shows, parties and balls seem to continue with no end in sight. One of the oldest celebrations is The Flight of the Turk. During the 1500s, it is said that a Turk acrobat descended from a ship anchored in front of San Marco Center, and walked a tight-rope

18 16 kutlamalardan biri de 'The Flight of the Turk'. 1500'lü y llar n ortas nda bir karnavalda San Marco Meydan 'n n önünde demirli bir gemiden San Marco Kilisesi'nin çan kulesine gerili ipte yürüyen Türk akrobat Venedikliler için bir ilkti ve herkesi hayretler içinde b rakt. Sonraki y llarda profesyonel akrobatlar taraf ndan gerçeklefltirilmeye devam eden bu gösteri karnaval n vazgeçilmezi oldu. Ancak üzücü bir kaza sonras akrobat n yerini meydandakilere konfeti atan tahta bir güvercin ald. Venedik Karnaval 'n n temas her sene de ifliyor. Kostümler ve maskeler de bu temaya göre haz rlan yor y l nda düzenlenecek festivalin temas ise 'Sensation: 6 Senses for 6 Sestieri' (Hissetme: 6 Sestieri için 6 His). Birbirine 400 köprüyle ba l 118 adac k üzerine kurulu olan Venedik, 'sestieri' olarak adland r lan alt ana bölgeden olufluyor. 12. yüzy ldan kalma balkonlu binalar, dar köprüleri, kiliseleri, saraylar ve kanallar yla romantizm rüzgarlar dört mevsim esen rüya bir flehir buras. Suyla kutsanm fl Venedik'i gezmeye Büyük Kanal'dan bafllamak adetten. Buras flehrin ana kanal. Kanal n karaya ba land noktadan 'Vaporetto'lara binerek ya da gondol kiralayarak bafllanan gezinti unutulmaz bir deneyim. Gondol kiralarken önceden pazarl k etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü turistik oldu u için pahal bir flehir buras ve bu en çok gondol sefas nda hissediliyor. Büyük Kanal üzerindeki en eski köprü olan Rialto'ya bir ziyaret flart. Buras flehrin en renkli noktalar ndan. Al flverifl ç lg nl için de biçilmifl kaftan. Su üzerindeki yolculu unuz sonunda karfl n za ç kan San Marco Meydan, flehrin en güzel an t binalar n n bulundu u merkez.pembe Verona mermeri ve beyaz tafltan gotik tarzda infla edilen Dükler Saray, gösteriflli Sansoviane Kütüphanesi, Saat Kulesi ve San Marco Kilisesi bu meydanda. Dükler Saray 'n n süslü odalar paha biçilmez sanat eserleriyle bezeli. Bizans, Roma, gotik ve geç rönesans tarzlar ndan izler tafl yan meydan n göz bebe i San Marco Kilisesi y l nda Haçl Ordusu'yla Bizans'a yard m için gelen Venediklilerin zaman n Konstantinopolis'inden ya malad dört bronz at heykeli de kilisede. fiehrin panoramik manzaralar na doymak için en iyi yer kilisenin çan kulesi. fiehir meydan nda sokaklar labirenti and r yor. Bu yüzden kaybolmak çok kolay, ama Venedik sokaklar nda kaybolmak kadar güzel bir an olamaz. San Marco Meydan, flehrin en güzel an t binalar n n bulundu u merkez.pembe Verona mermeri ve beyaz tafltan gotik tarzda infla edilen Dükler Saray, gösteriflli Sansoviane Kütüphanesi, Saat Kulesi ve San Marco Kilisesi bu meydanda. Dükler Saray 'n n süslü odalar paha biçilmez sanat eserleriyle bezeli. San Marco Square, which is where the city s most beautiful and historical monuments can be found. The gothic Dukes Palace, constructed from Pink Verona marble and white stone, showy Sansoviane Library, Clock Tower and San Marco Church can all be found in this square. stretched between the ship and San Marco Church s campanile- this was a first for Venetians and very exciting for all. In the following years, professional acrobats have continue this tradition and it has become one of the most exiting and anticipated events of the festival. Unfortunately, after an accident, the acrobat was replaced with a wooden dove that shoots confetti at revelers in the square. The theme of Venice s carnival changes every year, and costumes and masks are created accordingly. The theme of the 2010 festival is Sensation: 6 Senses for 6 Sestieri. Venice consists of 118 mini-islands connected by 400 bridges; of those mini-islands, there are 6 main regions, known as sestieri. With balconiedbuildings, narrow bridges, churches, palaces and canals dating from the 12th century, Venice is one of the most romantic cities in world. It is customary to start a tour of Venice from the Big Canal, which is the city s main canal. Taking a Vaporetto or renting a gondola is an unforgettable experience. Don t forget to bargain before renting a gondola for the day; because Venice is a touristy city, you will feel the to urist-prices most during this traditional event. You must also stop by the old bridge known as the Rialto, which is located on the Big Canal- it is one of the most colorful parts of the city. Once you have completed your gondola ride, you will find yourself right across San Marco Square, which is where the city s most beautiful and historical monuments can be found. The gothic Dukes Palace, constructed from Pink Verona marble and white stone, showy Sansoviane Library, Clock Tower and San Marco Church can all be found in this square. The fancy rooms in the Dukes Palace are decorated with priceless pieces of art. San Marco Church is the classic example of a monument incorporating Byzantine, Roman, gothic and late Renaissance styles. The church even features the 4 bronze horse statue, remaining from The best view of the city is without a doubt that from the church s bell tower. The city center s streets resemble a labyrinth. Thus, it s quite easy to get lost, but getting lost in Venice is an incredibly delightful experience in itself.

19

20 18 Rio Karnaval Rio Carnival fiubat February K arnaval denildi inde ilk akla gelen sambas yla, güzel k zlar yla Rio. Rio'ya karnaval gelene i Avrupa'dan Portekizliler sayesinde 1850'lerde gelmifl. smini Brezilya n n ikinci büyük flehri Rio De Janeiro dan alan festival Paskalya'dan yedi hafta önce düzenleniyor, dört gün sürüyor. Bu dört günün iki günü samba okullar n n yar flmas yla geçiyor, festival alan n n en büyük neflesi bu yar flma zaten. Karnavala kat lan yar flmac okullar n Brezilya'n n en iyisi olabilmek için tüm bir y l çal fl yorlar, geçitte de bütün enerjilerini harc yorlar. Tüm e lence bu yar flmadan ibaret de il. Karnaval n geceleri ve gündüzleri boyunca, müzikle dansla fifleklenen sokak partileri sürüyor. Sokak partilerinde Brezilya'n n ünlü bandolar n dinlemek mümkün. Herkesin kat l m - na aç k balolar, samba okullar n n düzenledikleri samba geceleri karnaval n di er renkleri. Sadece e lenmek için de il Brezilya kültürünü tan mak için de karnaval biçilmifl kaftan. Eski zamanlarda köleler dahi karnaval boyunca özgür b rak l rlarm fl, milyonlarca insan n ç lg nca e lenceye kapt rmas n n festival ruhunda sa lam bir yeri var. Rio De Janeiro'ya gidifl sebebiniz karnaval olabilir. Ama bu flehri karnavaldan ibaret saymak haks zl k olur. Dünyan n yedi harikas aras nda say lan Kurtar c sa heykeli 1931'den beri Corcovado Tepesi'nde yerden 710 metre yüksekten Rio'ya bak yor. fiehre kuflbak fl bakmak için müthifl bir f rsat. Dünyan n en büyü ü, efsanevi Maracana Stadyumu'nda maç izlemek, Ulusal Müze, Tarih Müzesi ve Ulusal Kütüphane'yi gezmek Rio'nun mutlaka yap lmas gerekenler listesinde. Amazonlar aratmayan Tijuca Orman ve gürül gürül guaçu fielalesi'ni de görünce Rio De Janeiro'dan kopmak zorlafl yor. Brezilya plajlar n n en popülerlerinden Copacabana ve panema da Rio'da. Yaln z yoksullu un fazla ve dolay s yla suç oran n n yüksek oldu u Rio De Janeiro'da gözünüzü dört açman z gerekiyor, plajlar da dahil.

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GECENİZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Rüya gecesi yalnızca birkaç saat sürer ama ardında günler hatta aylar süren bir hazırlık dönemi vardır. Swissôtel The Bosphorus,

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL

60 000 000.-EURO KLASSİS OTEL KLASSİS OTEL İstanbul Silivri sahilinde,anadolu medeniyetlerinden esinlenen yunan,roma,selçuklu,ve Osmanlı stillerinin mimari olarak uygulandığı 43514 m2 tapulu,17692 m2 hazineden kiralık olan toplam 61206

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING

MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING MASALLARDAKİ KADAR GÜZEL BİR DÜĞÜN A FAIRYTALE WEDDING HAYATINIZIN EN MUTLU GÜNÜNÜ SWISSÔTEL THE BOSPHORUS, ISTANBUL FARKIYLA YAŞAYIN... ENJOY THE HAPPIEST DAY OF YOUR LIFE WITH THE PRIVILEGE OF SWISSÔTEL

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen! You are all a single rose, star of

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US

Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US Yeni Hayatınıza İlk Adımı Birlikte Atalım TAKE THE NEXT STEP TO YOUR NEW LIFE WITH US www.lionehotel.com.tr Böyle Özel Bir Güne, Böyle Bir Atmosfer Yakışır! A Great Atmosphere For A Special Day! Heyecanı

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Lobi ve Resepsiyon / Lobby & Reception

Lobi ve Resepsiyon / Lobby & Reception Lobi ve Resepsiyon / Lobby & Reception Denize sıfır konumlanan Sahil Martı Otel, konforlu odaları ve deneyimli kadrosu ile 30 yıldan bu yana konuklarını ağırlıyor. Eşsiz kumsalı ve deniz manzarası ile

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen! You are all a single rose, star of

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

amerika birleşimiş devletleri

amerika birleşimiş devletleri İngilizce Lesson 15 place Where you want go Türkçe 15 ders yer, mekan nereye istiyorsun git Where do you want to go? nereye gitmek istersin? Countries Country Turkey Turkey is a country America America

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

İstanbul un kalbi Şişli de

İstanbul un kalbi Şişli de 4 İstanbul un kalbi Şişli de Astoria Tower İstanbul Sapphire Kanyon Burası hem İstanbul un tam kalbinde hem de kentin yorucu ritminden uzak bir yerde. Q Studio Esentepe, minimal bir tasarımın maksimum

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz?

1. S. Afla daki k yafetlerden hangisi bu ask ya as lamaz? Ad : Soyad : S n f : Nu : Okulu :. S T R O U S E R S C S K S I R T Yukar da bir bulmacan n çözümü verilmifltir. Afla daki seçeneklerden bir tanesinden bulmacan n çözümünde bahsedilmemifltir. Buna göre

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

5. S n f. I m German. Konuflmay tamamlayan soru afla - dakilerden hangisidir? I m from. I m. A) How old are you? B) Where are you from?

5. S n f. I m German. Konuflmay tamamlayan soru afla - dakilerden hangisidir? I m from. I m. A) How old are you? B) Where are you from? NG L ZCE 5. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT PERSONAL QUALITIES, COUNTRIES, NATIONALITIES, CITIES, GEOGRAPHICAL FEATURES Test 1 1. 4. I m German. I m from. I m. Konuflmay tamamlayan

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products

Meriç Süt ürünleri... Meric Dairy Products Meriç Süt ürünleri... 1998 yılında,200m² kapalı alanı,8 personeli ve 2.000 litrelik günlük süt işleme kapasitesi ile üretime başlayan Meriç İşletmeleri, kısa sürede tesislerini genişleterek kapalı alanını

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

Türkiye'deki en iyi 10 elit otel. Otelpuan.com tarafından yazıldı Cumartesi, 01 Ağustos 2009 14:13

Türkiye'deki en iyi 10 elit otel. Otelpuan.com tarafından yazıldı Cumartesi, 01 Ağustos 2009 14:13 Türkiye'de tatilde seçici ve lüksü tercih edenler için mimarisinden konaklama seçeneklerine kadar ihtişamı yaşatan Elit Oteller de bulunuyor. Bu oteller, 24 saat boyunca yüksek kalitede, kusursuz hizmet

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT

JetLife. Yourdream destination. Çeşme / Altınkum. Reservation Represerıtativc Ender Parlar enderparlar@mediasalesnetwork.net YÖNETİM MANAGEMENT JetLife YÖNETİM MANAGEMENT Yönetim Kurulu Başkanı President Murat Ersoy Çeşme / Altınkum icra Kurulu Başkanı Executive Committee Chairman SamiAlan Atlasjet Havacılık A.Ş. adına imtiyaz sahibi Publisher

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Turkish *P44339A0116* P44339A. Paper 1. Pearson Edexcel International GCSE. Friday 15 May 2015 Afternoon Time: 3 hours. Instructions.

Turkish *P44339A0116* P44339A. Paper 1. Pearson Edexcel International GCSE. Friday 15 May 2015 Afternoon Time: 3 hours. Instructions. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Turkish Paper 1 Centre Number Candidate Number Friday 15 May 2015 Afternoon Time: 3 hours You do not need any other materials.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

WINKLER POOL MANAGEMENT

WINKLER POOL MANAGEMENT WINKLER POOL MANAGEMENT Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Winkler Pool Yönetimi 2014 yazında Work and Travel öğrencilerine can kurtaran olarak iş imkanı sunuyor! Siz de 2014 yazınızı Amerika nın en

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ

LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE OTEL + 4 GECE GEMİ LOUIS OLYMPIA ile YUNAN ADALARI MIKANOS KONAKLAMALI - CRUISE & STAY 3 GECE GEMİ + 4 GECE OTEL Tarih Liman Varış Hareket Cumartesi Kuşadası (Türkiye) - 13:00 Cumartesi Patmos 16:00 21:00 Pazar Girit (Heraklion),

Detaylı

Ankara nın liderler zirvesi...

Ankara nın liderler zirvesi... Ankara nın liderler zirvesi... 1 2 Başkent e yeni bir yıldız doğuyor 3 4 İvedik OSB de yıldızlar geçidi! Ankara nın ilk modern organize sanayi bölgesi İvedik OSB de yer alan Commerce Center la, İvedik

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ. Welcome. Turkey s. Most Elegant. Ramada Plaza Hotel

TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ. Welcome. Turkey s. Most Elegant. Ramada Plaza Hotel TÜRKİYE NİN EN ŞIK RAMADA PLAZA OTELİ NE HOŞ GELDİNİZ Welcome to Turkey s Most Elegant Ramada Plaza Hotel KUSURSUZ HİZMET URBAN HOSPITALITY İlbak Holding'in turizm alanındaki ilk projesi olan Ramada Plaza

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 3... 3 Lesson Three - Ders 3:... 4... 4 Lesson Four - Ders 4:... 5... 6 Lesson Five - Ders 5:... 6... 7 Lesson Six - Ders 6:... 7... 8

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

eğlenmeye Yeni yılda hazır mısınız? Değerli Misafirlerimiz; Dear Guest;

eğlenmeye Yeni yılda hazır mısınız? Değerli Misafirlerimiz; Dear Guest; Yeni yılda eğlenmeye hazır mısınız? Değerli Misafirlerimiz; Yeni yılın gelişini festival tadında karşılayan, artık geleneksel hale getirdiğimiz Karia Princess Yeni Yıl Programı çok özel fırsatlarla hazırlandı.

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

IN THIS HOTEL HEALTH,

IN THIS HOTEL HEALTH, IN THIS HOTEL WE DO WE DO HEALTH, WE DO LOVE, WE DO REST, WE DO FUN, WE CARE YOUR BEAUTY, WE ARE FULL OF SURPRISE, WE DO CLEAN, WE DO TRADITION, WE DO HOSPITALITY, WE DO DELICIOUS TASTE WITH GUSTO, WE

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

A luxurious escape in Bodrum Bodrum da lüks bir kaçış. Gümüşlük

A luxurious escape in Bodrum Bodrum da lüks bir kaçış. Gümüşlük A luxurious escape in Bodrum Bodrum da lüks bir kaçış Gümüşlük Her Evden ve Her Odadan Bu Manzara This View From Each House and Each Room Gümüşlük / Myndos DISTRICT GÜMÜŞLÜK / MYNDOS History, nature, sea

Detaylı