TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8"

Transkript

1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/ /327) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

2 2002, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK. uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN : X Lebib Yalk n Yay mlar ve Bas m flleri A.fi.

3 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanu - nu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu ya - rar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütü - dür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln z - ca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s - n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do - al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k - lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lma - s n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesin - de, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bi - limsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

4 Bu çerçevede, Türkiye de çeflitli sektörlerin rekabet gücü ve ifl mükemmelli i aç lar ndan bir de erlendirilmesinin yap lma - s amac ile Meslek Örgütleriyle liflkiler Komisyonu ve ilgili pro - fesyonel meslek örgütleri taraf ndan ortak bir çal flma ile yürü - tülen araflt rmalar Sabanc Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy taraf ndan koordine edilmektedir. Bu araflt r - malar n sonuçlar "TÜS AD Rekabet Stratejileri Dizisi" kapsa - m nda yay mlanmaktad r. Elinizdeki "Makina malat Sektö - ründe fl Mükemmelli i ve Elektronik fl Stratejileri" bafll kl rapor, bu raporlar n n sekizincisi olarak yay mlanm flt r. Rapora esas teflkil eden araflt rma Sabanc Üniversitesi mensuplar nca gerçeklefltirilmifltir. Çal flma; TÜS AD, Makina malatç lar Birli i (M B), Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf ve T.C. Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan desteklen - mifltir. Milli Prodüktive Merkezi, Devlet statistik Enstitüsü ve D fl Ticaret Müsteflarl çal flma için anahtar nitelikte veri ve bilgi sa lam fllard r. M B üyesi olan ve olmayan 163 flirket ara - s nda gerçeklefltirilen fl Mükemmelli i ve Bilgi Sistemleri Altyap s anketlerine s ras ile 41 ve 63 flirket kat lm flt r. Gerek bu flirketler verdikleri bilgilerle, gerekse M B sa lad koordinasyon ile çal flmaya katk da bulunmufllard r. Taslak raporun nihai rapora dönüfltürülmesi aflamas nda Uzmanlar Kurulu olarak görev yapan M B Yönetim Kurulu nun da önemli katk lar ol - mufltur. Ekim 2002

5 ÖZGEÇM filer Gündüz Ulusoy 1970 y l nda Robert Kolej'den Makina Mühendisli i derecesini, 1972 y l nda University of Rochester'dan Makina Yüksek Mühendisli i derecesini ve 1975 y l nda da Virginia Tech'den yöneylem araflt rmas dal nda doktora derecesini ald Y l nda Marmara Araflt rma Merkezi'nde araflt rmac olarak çal flt y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü'nde ö retim üyesi olarak görev yapt Y l ndan bu yana Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do- a Bilimleri Fakültesi ö retim üyesidir. Lancaster University'de doktora sonras çal flmas yapt. Üniversiteden izinli olarak bir y l süre ile sanayide üretim mühendisli i alan nda çal flt. Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü Baflkanl ( ) ve Rektör Yard mc l ( ) görevlerinde bulundu y llar nda TÜB TAK Bilim Kurulu Üyeli i ve y llar nda Marmara Araflt rma Merkezi Yönetim Kurulu Baflkanl nda bulundu Y llar aras nda Kalite Derne i Yönetim Kurulu üyesili i ve Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Baflkanl yapt. Biliflim Vakf, Bilimsel ve Teknik Araflt rmalar Vakf, ve Bilim Merkezi Vakf kurucu üyesidir Y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne- i Yönetim Kurulu, döneminde de Elginkan Vakf Mütevelli Heyeti üyeli inde bulunmufltur. INFORMS, Operational Research Society, European Management Association ve Yöneylem Araflt rmas Derne i üyesidir. Uluslararas ve ulusal bilimsel dergilerde yard mc editörlük ve misafir editörlük görevleri yüklenmifltir. Temel araflt rma alanlar ; rekabet çal flmalar ve teknoloji ve imalât stratejileridir. Bülent Çatay 1992 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nden Endüstri Mühendisli i lisans dercesini ve 1999 y l nda Florida Üniversitesi nden Üretim ve flletme Yönetimi dal nda doktora derecesini ald y l yaz nda IBM Burlington-Vermont fabrikas nda dan flman ve y llar nda Florida Üniversitesi Warrington flletme Fakültesi nden misafir ö retim üyesi olarak çal flt. Temmuz 2000 de Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi ne kat ld. Araflt rma alanlar ; grup teknolojisidir, üretim ve kapasite yönetimi, tedarik zinciri yönetimidir. INFORMS, Production and Operations Management Society ve Decision Sciences Institute üyesidir. 5

6 Y ld z Ar kan Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümünden; Doktora derecesini ise ayn Üniversitenin Endüstri Mühendisli i Bölümü Yöneylem Araflt rmas Anabilim Dal ndan 1986 y l nda alm flt r y llar aras nda ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli i ve Endüstri Mühendisli i Bölümlerinde ö retim üyeli i yapm flt r y llar aras nda ngiltere de Central Electricity Generating Board da araflt rmac olarak çal flm flt r y llar aras nda Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölüm Baflkan Yard mc l, y llar aras nda ODTÜ deki görevlerine ek olarak TÜB TAK - Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araflt rma Enstitüsü Müdür Teknik Yard mc l görevlerinde bulunmufltur. fiubat-ekim 2000 tarihleri aras nda TÜB TAK - Marmara Araflt rma Merkezi nde De iflim Yönetimi ve Kalite Güvence Koordinatörü olarak çal flm flt r. Halen Sabanc Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi olarak çal flmalar na devam etmektedir. Elektrik Elektronik Mühendisleri Odas, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve Yöneylem Araflt rmas Derne i üyesidir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu taraf ndan kurulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Üyeli i ve Teknik Çal flma Grubu Baflkanl yapm flt r. lgi alanlar n ; elektronik ticaret, e-ifl modelleri, enerji politikalar na yönelik modelleme, sosyal fayda/maliyet analizleri, ve de iflim ve kalite yönetimi oluflturmaktad r. Meltem Denizel ODTÜ Endüstri Mühendisli i bölümünden 1983 y l nda lisans ve 1986 y l nda da yüksek lisans derecelerini alm flt r. Florida Üniversitesi nden 1993 y l nda Yönetim Bilimleri alan nda doktora derecesini alm flt r ve y llar aras nda yine ayn üniversitede araflt rmac ve ö retim üyesi olarak çal flm flt r ve y llar aras nda da ODTÜ de çeflitli çal flmalarda bulunmufltur. Üretim planlama, geliflmifl üretim sistemleri, tedarik zinciri yönetimi, matematiksel programlama araflt rma alanlar aras nda yer almaktad r. TEfiEKKÜR Bu proje çal flmas esnas nda Proje Ekibi içinde yer alarak, istatistiklerin ve anket verilerinin derlenme ve ifllenmesi görevlerini baflar ile yerine getiren Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi araflt rma asistanlar Demet T e- ker, Murat K l ç ve N. Mehmet Gökhan a de erli çal flmalar için teflekkür ederiz. 6

7 Ç NDEK LER fiek LLER L STES...13 TABLOLAR L STES...18 YÖNET C ÖZET G R fi AMAÇ VE KAPSAM TEMEL YAKLAfiIM MALAT SANAY Lokomotif Bir Sektör Olarak malat Sanayii malat Sanayiinin Teknoloji Yo un Olma Niteli i malat Sanayiinin Kalifiye flgücü Niteli i fi RKET DÜZEY NDE REKABET VE REKABET GÜCÜ REKABET N TEKNOLOJ BOYUTU Teknolojinin Mamul Gelifltirme Süreci Üzerindeki Rolü Teknolojinin Mamul Üzerindeki Rolü Teknolojinin malat Süreci Üzerindeki Rolü KÜRESELLEfiME SEKTÖRÜN YEN DEN YAPILANMA HT YACI VE MÜKEMMELL K MODEL YÖNTEM fl Mükemmelli i Anketi Formunun Yap s fl Mükemmelli i Anketinin Uygulanmas ve De erlendirilmesi fi MÜKEMMELL ANKET NE CEVAP VEREN fi RKETLER N fi PROF L RAPORUN ÇER DÜNYADA VE TÜRK YE'DE MALAT SANAY VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE KATMA DE ER, ÜCRETLER VE Y ATIRIM MALAT VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE KATMA DE ER : ULUSLARARASI B R DE ERLEND RME malat Sanayiinin Yaratt Katma De er ve Gayri Safi Milli Has la çindeki Pay

8 malat Sanayiinde Üretkenlik malat Sanayiinde Teknoloji Gruplar na Göre Yarat lan Katma De er TÜRK YE MALAT VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE ÜCRET ANAL Z Makina malat Sektöründe Ücret Analizi malat Sanayii Sektörlerinde Ücret Analizi ve Makina malat Sektörü le Bir Karfl laflt rma TÜRK YE MALAT VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE KATMA DE ER malat Sanayiinin Yaratt Katma De er ve Gayri Safi Milli Has la çindeki Pay Makina malat Sektöründe Katma De er Analizi malat Sanayii Sektörlerinde Katma De erin Y llar Baz nda De iflimi ve Makina malat Sektörü le Bir Karfl laflt rma malat Sanayii Sektörlerinde Katma De erin Teknoloji Gruplar na Göre Da l m TÜRK YE DE MALAT SANAY NDE YAPILAN SAB T YATIRIMLAR Sabit Yat r mlar ve Yat r m Yo unlu u Sabit Sermaye Yat r mlar n n Teknoloji Gruplar na Göre ncelenmesi YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR Dünyada Yabanc Do rudan Yat r mlar Almanya n n Dünyada Makina malat Sektörüne Yapt Do rudan Yat r mlar SONUÇ EK 2.1. malat Sanayii Kodlar ve Aç klamalar (ISIC Rev.2) EK 2.2. Genel Amaçl ve Özel Amaçl Makina malat Alt Sektörleri Kodlar ve Aç klamalar (ISIC Rev. 3) MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE THALAT VE HRACA T THALAT VE HRACAT Y llar Baz nda thalat thalat n Co rafi Kaynaklar na Göre Da l m hracat n Y llar çindeki Geliflimi hracat n Co rafi Bölgelere Göre Da l m

9 3.2. ÜRÜN BAZINDA THALAT VE HRACAT VER LER N N RDELENMES Ürün Baz nda thalat Verilerinin rdelenmesi Ürün Baz nda hracat Verilerinin rdelenmesi T CARET DENGES Makina malat Sektöründe ve malat Sanayiinde Ticaret Dengesi malat Sanayiinin Baz Seçilmifl Alt Sektörlerinde Ticaret Dengesi ÜRÜN BAZINDA B R M A IRLIK BAfiINA THALAT VE HRACAT DE ERLER N N RDELENMES DÜNYADA MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE HRACAT MAK NA MALATI SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELER LE DIfi T CARET Avrupa Birli i ne Üye Aday Ülkelerin Makina malat Sektörü D fl Ticareti AB Ülkeleri le Makina malat Sektöründe D fl Ticaret SONUÇ EK 3.1. M B Taraf ndan Belirlenen 90 Adet GT P Kodu ve Aç klamalar EK 3.2. Makina malat Sektöründe GT P Baz nda thalat Verileri (ABD $) EK 3.3. Makina malat Sektöründe GT P Baz nda hracat Verileri (ABD $) EK 3.4. hracat ve thalatta Ürün Baz nda (ABD $/Kg) 2000 Y l De erleri Ek 3.5. Seçilmifl Baz Ürünlerin Dünya hracat çindeki Pay ( ) Ek 3.6. Baz malat Sanayii Alt Sektörlerinde Dünya hracat ve hracat n Geliflmekte Olan Ülkeler Aras nda Da l m TÜRK YE MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE MALAT STRATEJ S VE REKABET MALAT STRATEJ S MODEL REKABETÇ ÖNCEL KLER MALATTA PERFORMANS HEDEFLER

10 4.4. SON K YIL Ç NDE UYGULANMAKTA OLAN AKS YON PLANLARI VE KATKI AÇISINDAN DE ERLEND R LMELER ÖNÜMÜZDEK K YIL Ç NDE UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN AKS YON PLANLARI YURT Ç VE YURTDIfiI RAK PLERLE KARfiILAfiTIRMA Yurtiçinde Üretim Yapan Rakipler le Karfl laflt rma Yurtd fl nda Üretim Yapan Rakipler le Karfl laflt rma BAfiARIYA ETK S BAKIMINDAN UYGULAMALAR VE SONUÇLAR fi RKET PERFORMANSI: ENGEL VE SÜRÜKLEY C GÜÇLER fiirket Baflar s Önündeki Engeller fiirket Baflar s Üzerinde Etkin Sürükleyici Güçler EK 4.1. Rekabetçi Öncelikler Listesi EK 4.2. malatta Performans Hedefleri Listesi EK 4.3. Aksiyon Planlar Listesi TÜRK YE MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE fi MÜKEMMELL fi MÜKEMMELL MODEL SÜREÇ VE ÜRÜN KAL TES Toplam Kalite Yönetiminde Baz En yi Uygulamalar Kalite Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkilerin De erlendirilmesi Kalite Sertifikas Sahibi Olma MÜfiTER LER LE L fik LER Müflterilere liflkin Temel Nitelikler Müflteri liflkilerinde Baz En yi Uygulamalar Müflterilerin Tedarikçi Firma Seçimi ve Beraber Çal flt klar Tedarikçi Adetleri Teslimat Performans Müflterilerle Bilgi Paylafl m SEKTÖRÜN TEDAR KÇ LER LE L fik LER Tedarikçilerle liflkilerde Baz Temel Parametreler Tedarikçilerin Kalite Düzeyi Tedarikçilerle flbirli i Uygulamalar Sektörün Tedarikçi Seçimi

11 5.5. ÇALIfiANLARIN E T M TEKNOLOJ VE YEN ÜRÜN Araflt rma Gelifltirme (AR-GE) Teknoloji Yönetimi Yeni Ürün Tasar m STOK YÖNET M MALAT MAL YET N N DA ILIMI ALMANYA MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE BAZI PERFORMANS VER LER ELEKTRON K fie GEÇ fi AÇISINDAN M B BÜNYES NDE MEVCUT DURUM ANAL Z YÖNTEM fi RKETLER N MEVCUT SATIN ALMA UYGULAMALARI fi RKETLER N MEVCUT SATIfi UYGULAMALARI SATIfi SONRASI H ZMETLER SEKTÖRÜN NTERNETE YAKLAfiIMI VE MEVCUT UYGULAMALAR Mevcut Durum Sektörün nternete Bak fl Aç s F rsatlar ve Engeller M B ÜYES fi RKETLER N WEB S TES NCELEMES EK 6.1. M B Üyesi fiirketlerin Web Sitesi çerik De erlendirmesi ELEKTRON K fie GEÇ fi Ç N GEREKL YEN DEN YAPILANMA HT YAÇLARI VE M B ÜYELER Ç N KAVRAMSAL MODELLER E- fie GEÇ fi SÜREC M B VE M B ÜYELER Ç N KAVRAMSAL MODELLER Elektronik Pazaryerleri ve Sunulan Hizmetler PAZARLAMA/SATIfi FAAL YETLER E- fi MODELLER M B Üyelerinin Bireysel Davrand Pazarlama/Sat fl Modeli M Bnet Odakl Pazarlama/Sat fl Modeli SATIN ALMA FAAL YETLER E- fi MODELLER Toplu Sat n Alma Uygulamas M Bnet Odakl Sat n Alma Modelleri MAK NA MALATÇILARI Ç N E- fie GEÇ fi AfiAMALARI Pazarlama/Sat fl çin Geçifl Aflamalar

12 Sat n Alma çin Geçifl Aflamalar E- fie GEÇ fi SÜREC Ç N M B'E BAZI ÖNER LER Üyelere E itim Sa lama Yaz l m Kiralama Toplu Sat n Alma Talep Yönlendirme Dikey Pazaryeri çin Seçilecek Platform Yönetiminden Talep Edilecek Hizmetler M Bnet in Dikey Pazaryerinin flletilmesine Katk s SONUÇ BULGULAR VE BAZI ÖNER LER VER ML L K Kalite Yönetimi Müflterilerle liflkiler Sat fl Sonras Hizmet nsan Kaynaklar ve E itimi Planlama Esneklik Birim Maliyet Tedarikçilerle liflkiler TEKNOLOJ VE YEN ÜRÜN GEL fit RME Teknoloji ve Yeni Ürün Yenilik Üniversite ve Ar-Ge Kurulufllar Ar-Ge Teflvikleri PAZARLARA ER fi M VE ELEKTRON K fi KOB 'LERE TÜRK YE TEKNOLOJ GEL fit RME VAKFI DESTE KAYNAKÇA

13 fiek LLER L STES fiekil 1.1. Çal flan Say s Gruplar na Göre fiirketlerin Da l m...65 fiekil 1.2. Ciro Gruplar na Göre fiirketlerin Da l m...66 fiekil 2.1. Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Ücret Endeksi (1994 Y l Çal flan Bafl na Ücret = 100)...82 fiekil 2.2. Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Ücret Endeksi (1994 Y l Çal fl lan Saat Bafl na Ücret = 100)...83 fiekil 2.3. Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Ücret Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Ücret = 100)...85 fiekil 2.4. Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Ücret Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Ücret = 100)...86 fiekil 2.5. Türkiye de malat Sanayii Katma De eri ve GSMH n n Y llara Göre Endeksleri (1968 = 100)...88 fiekil 2.6. malat Sanayii Katma De erinin ve GSMH n n Art fl Oranlar (%)...88 fiekil 2.7. Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Katma De er Endeksi (1994 Y l Çal flan Bafl na Katma De er = 100)...90 fiekil 2.8. Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er Endeksi (1994 Y l Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er = 100)...91 fiekil 2.9. Makina malat Sektöründe Birim Ücret Bafl na Katma De er (1994 Y l Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De er = 100)...92 fiekil Makina malat Sektöründe Ücretin Katma De er çindeki Pay (%)...93 fiekil Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Katma De er Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektörü Çal flan Bafl na Katma De eri = 100)...97 fiekil Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektörü Çal fl lan Saat Bafl na Katma De eri = 100)...98 fiekil Sektörler Baz nda Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De er Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektörü Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De eri = 100) fiekil Sektörler Baz nda Ücretin Katma De er çindeki Pay (%) fiekil Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar çinde malat Sanayiinin 13

14 Pay ve Yat r m Yo unlu u (%) fiekil malat Sanayii Sabit Sermaye Yat r mlar Art fl Oran ile Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar Art fl Oran Karfl laflt r lmas fiekil Türkiye ye Yap lan ve Türkiye den Kaynaklanan Do rudan Yat r mlar (Milyon ABD $) fiekil Almanya'n n Endüstrileflmifl D fl Ülkelerde Makina malat Sektörüne Yapt Do rudan Yat r mlar (IFO, 2001) fiekil Almanya'n n Endüstrileflmekte Olan Ülkelerde Makina malat Sektörüne Yapt Do rudan Yat r mlar (IFO, 2001) fiekil Makina malatç s Alman Firmalar n n Üretimlerini Almanya D fl na Kayd rma Nedenleri (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil Almanya D fl nda Makina malat Yapan Alman Firmalar n n Almanya D fl Üretimlerini Durdurma Nedenleri (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil 3.1. Makina malat Sektörü thalat ve Türkiye nin Toplam thalat Endeksleri (1990 Y l thalat = 100) fiekil 3.2. Makina malat Sektörü ve malat Sanayii thalat Endeksi (1994 Y l thalat = 100) fiekil 3.3. Makina malat Sektörü thalat n n Türkiye nin thalat çindeki Pay Endeksi (1990 Y l thalat = 100) fiekil 3.4. Makina malat Sektörü thalat n n malat Sanayii thalat çindeki Pay Endeksi (1994 Y l thalat = 100) fiekil 3.5. Seçilmifl Y llar için Co rafi Bölgelere Göre thalat Oranlar fiekil 3.6. Makina malat Sektörü ve Türkiye nin Toplam hracat n n Art fl Endeksi (1990 Y l hracat = 100) fiekil 3.7. Makina malat Sektörü ve Türkiye malat Sanayii hracat n n Art fl Endeksi (1994 Y l hracat = 100) fiekil 3.8. Makina malat Sektörü hracat n n Türkiye nin Toplam hracat çindeki Pay Endeksi (1990 Y l hracat = 100) fiekil 3.9. Makina malat Sektörü hracat n n malat Sanayii hracat çindeki Pay Endeksi (1994 Y l hracat = 100) fiekil Seçilmifl Y llar çin Co rafi Bölgelere Göre hracat Oranlar fiekil Makina malat Sektörü ve malat Sanayiinde 14

15 hracat n thalat Karfl lama Oran fiekil Makina malat Sektörü ve malat Sanayiinde Standardize Edilmifl Ticaret Dengesi fiekil Çeflitli Sektörlerde Standardize Edilmifl Ticaret Dengesi fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelere Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti hracat (VDMA, 2001) fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelere Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti hracat (VDMA, 2001) fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelerden Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti thalat (VDMA, 2001) fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelerden Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti thalat (VDMA, 2001) fiekil Makina malat Sektörü nün Avrupa Birli i nden Yapt thalat le AB D fl Toplam thalat n n Karfl laflt r lmas fiekil Makina malat Sektörünün Avrupa Birli i nden Yapt hracat le AB D fl Toplam hracat n n Karfl laflt r lmas fiekil 4.1. malat Stratejisi Süreç Modeli fiekil 4.2. Avrupa malat Sanayiinde Rekabet Stratejileri (European Commission, 1997) fiekil 4.3. Otomotiv Yan Sanayiinde Kâr ve Pazar Pay Stratejilerinin Geçmifl ve Gelecek Dönemlerdeki Uygulama Da l m fiekil 4.4. Yurtiçi ve Yurtd fl Rakiplerle Avantajl Görülen Alanlar n Karfl laflt r lmas fiekil 4.5. Yurtiçi ve Yurtd fl Rakiplerle Dezavantajl Görülen Alanlar n Karfl laflt r lmas fiekil 4.6. Baflar ya Etkisi Bak m ndan Uygulamalar fiekil 4.7. Baflar ya Etkisi Bak m ndan Sonuçlar fiekil 5.1. EFQM Mükemmellik Modeli fiekil 5.2. malat flçisi çinde Kalite Çemberleri / Kat l m Gruplar / Problem Çözme Gruplar na Dahil Olan malat flçisi Yüzdesi

16 fiekil 5.3. Üretim Hacminin Yüzdesi Olarak Hatal Ürünler fiekil 5.4. malat flçisinin Yüzdesi Olarak Kalite Kontrol Elemanlar fiekil 5.5. malat flçisi Yüzdesi Olarak Kendi Makina-Tezgâh n n Birinci Derecede Bak m n Yapan malat flçisi fiekil 5.6. Almanya Makina malat Sektörü ve Di er Yat r m Mal Üreten Sektörlerde Sat fl Sonras Hizmet Çeflitlili i (IFO, 2001) fiekil 5.7. Almanya Makina malat Sektörü ve Di er Yat r m Mal Üreten Sektörlerde Sat fl Sonras Hizmetin Toplam Ciro çindeki Pay (IFO, 2001) fiekil 5.8. Müflteriye Söz Verilen Zamanda Teslimat Yüzdesi fiekil 5.9. Tedarikçi Adetleri (Rommel vd, 1995) fiekil Brüt Toplam Personel Ücret ve Maafllar n n Yüzdesi Olarak Çal flanlar n E itim Giderleri fiekil yi Tasar m Uygulamalar n n Birim Maliyet Üzerine Etkisi (Kluge vd., 1996) fiekil Y ll k Sat fllar n Yüzdesi Olarak Ortalama Nihai Mamul Stoklar fiekil Y ll k Sat fllar n Yüzdesi Olarak Ortalama Girdi Malzeme Stoklar fiekil Almanya Makina ve Di er Yat r m Mallar malat Sektöründe Bilgisayar Destekli Tasar m Yönetim Teknikleri Kullanan fiirketlerin Oran (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil Almanya Makina ve Di er Yat r m Mallar malat Sektöründe Çeflitli Yönetim Tekniklerinin Kullan lma Oranlar (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil 6.1. Sipariflle Sat n Alma Oranlar na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.2. Periyodik Sat n Alma Oranlar na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.3. D fl Sat n Alma le Sa lanan Girdilerin Tüm Girdiler çindeki Pay na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.4. Sipariflle Sat fl Oranlar n n Da l m fiekil 6.5. Bayi Kanal yla Sat fl Oranlar n n Da l m fiekil 6.6. Sat fl Sonras Hizmetlerden Elde Edilen Gelirlerin Ciro çindeki Pay na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.7. fiirketlerin PC/Terminal Say lar na Göre Da l m fiekil 6.8. Sat n Alman n nternetten Yap lmas ile lgili Görüfller

17 fiekil 6.9. Sat fllar n nternetten Yap lmas ile lgili Görüfller fiekil M B Üyelerinin Web Sitesi Sahibi Olma Oran fiekil nternetin Bilgi Al flveriflinde Kullan m fiekil nternette Bulundurulan Ürün Bilgileri fiekil Web Sitelerinde Kullan lan Yabanc Diller fiekil nternetin Çeflitli Amaçlarla Kullan m fiekil 7.1. Firma çi ve Firma D fl Bilgi ve Malzeme Ak fl fiekil 7.2. Makina malatç lar n n Bir Yatay E-pazaryerine Üyelik Modeli fiekil 7.3. Makina malatç lar n n M Bnet ile Dikey E-pazaryeri Modeli fiekil 7.4. Makina malatç lar - M Bnet - D fl E-pazaryerleri Modeli fiekil 7.5. M Bnet Al c Merkezli E-pazaryeri Modeli fiekil 7.6. M Bnet Arac Merkezli Tedarikçi E-pazaryeri fiekil 7.7. Sat n Alma ve Sat fl n Birlikte Yap ld E-pazaryeri Modeli

18 TABLOLAR L STES Tablo Y llar Aras nda malat Sanayiinde Tablo 1.2. Tablo 1.3. Tablo 2.1. Yarat lan stihdam, Çal flanlara Yap lan Toplam Ödeme ve Çal flan Bafl na Ücretler (Cari Fiyatlarla) Y llar Aras nda Hizmet Sektöründe Yarat lan stihdam, Çal flanlara Yap lan Toplam Ödeme ve Çal flan Bafl na Ücretler (Cari Fiyatlarla)...58 fl Mükemmelli i Anketi Yap s...64 Baz Ülkelerde malat Sanayii Katma De erinin GSMH çindeki Pay (%), malat Sanayii Katma De eri ve malat Sanayii Katma De erinin Art fllar (%)...73 Tablo 2.2. Çeflitli Ülkelerde malat Sanayiinde Çal flan Bafl na Ç kt...75 Tablo 2.3. Tablo 2.4. Tablo 2.5.a. Tablo 2.5.b. Tablo 2.6. Tablo 2.7. Tablo 2.8.a. Tablo 2.8.b. Tablo 2.9.a. Tablo 2.9.b. Çeflitli Ülkelerde malat Sanayiinde Çal flan Bafl na Katma De er...76 Çeflitli Ülkelerde Makina malat Sanayii Katma De erinin malat Sanayii Katma De eri çindeki Pay (%) ve Makina malat Sanayii Katma De eri...77 Teknoloji Baz nda Sektör S n flamalar na Göre malat Sanayii Katma De eri Da l mlar...79 Teknoloji Baz nda Sektör S n flamalar na Göre hracat Da l mlar...80 Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Ücret ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...82 Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Ücret ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...82 Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Ücret (1987 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...84 Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Ücretin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)...84 Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Ücret (1987 Y l Fiyatlar yla, TL)...85 Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Ücretin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)

19 Tablo Türkiye de GSMH, malat Sanayiinde Katma De er (1987 Y l Fiyatlar yla, Milyar TL) ve malat Sanayiinde Katma De erin GSMH çindeki Pay (%)...87 Tablo Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Katma De er ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...90 Tablo Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, TL)...91 Tablo Makina malat Sektöründe Birim Ücret Bafl na Katma De er ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, TL)...91 Tablo Makina malat Sektöründe Ücretin Katma De er çindeki Pay (%)...92 Tablo 2.15.a. Seçilmifl Y llarda Türkiye malat Sanayii Sektörleri Katma De eri (1987 Y l Fiyatlar yla, Milyon TL)...94 Tablo 2.15.b. Seçilmifl Y llarda Türkiye malat Sanayii Sektörlerinin, malat Sanayii Katma De eri çindeki Paylar (%)...95 Tablo 2.16.a. Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Katma De er (1987 Y l Fiyatlar yla ABD $)...96 Tablo 2.16.b. Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Katma De erin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)...97 Tablo 2.17.a. Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er (1987 Y l Sabit Fiyatlar yla ABD $)...98 Tablo 2.17.b. Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Katma De erin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fllar (%)...98 Tablo 2.18.a. Sektörler Baz nda Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De er (1987 Y l Fiyatlar yla TL)...99 Tablo 2.18.b. Sektörler Baz nda Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De erin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)...99 Tablo Sektörler Baz nda Ücretin Katma De er çindeki Pay (%) Tablo Türkiye malat Sanayii Katma De erinin Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( )

20 Tablo Türkiye malat Sanayiinde Elde Edilen Katma De erin Sektörler Baz nda Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( Dönemi Ortalamas ) Tablo Türkiye malat Sektöründe Y llar tibar le Sabit Sermaye Yat r mlar, Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar çindeki Pay (%) ve Yat r m Yo unlu u (%) (1994 Y l Fiyatlar yla, Milyar TL) Tablo Türkiye malat Sektöründe Katma De er, Sabit Sermaye Yat r mlar ve Art fllar (%) (1994 Y l Fiyatlar yla, Milyar TL) Tablo Çeflitli Ülkelerdeki malat Sanayiinde Yat r m Yo unlu u (%) Tablo Türkiye malat Sanayiinde Yap lan Sabit Sermaye Yat r mlar n n Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( ) Tablo malat Sanayii Yat r mlar n n Sektörler Baz nda Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( Dönemi Ortalamas ) Tablo Dünyadaki Yabanc Do rudan Yat r m Sto u çinde Geliflmifl Sanayi Ekonomilerinin Paylar ( ) Tablo Dünyadaki Do rudan Yabanc Yat r m Sto u çinde Geliflmifl Sanayi Ekonomilerinin Paylar Tablo Geliflmifl Ülkelerin Yabanc Do rudan Yat r m Hareketleri (Milyon ABD $) Tablo Geliflmekte Olan Ülkelerin Yabanc Do rudan Yat r m Hareketleri (Milyon ABD $) Tablo 3.1. Makina malat Sektörü (M S) thalat, Türkiye nin malat Sanayii thalat ve Toplam thalat Tablo 3.2. Makina malat Sektörü Mamulleri thalat n n Co rafi Bölgelere Göre Da l m (ABD $) Tablo 3.3. Co rafi Bölgelere Göre Makina malat Sektörü Mamulleri thalat n n Da l m (%) Tablo 3.4. Makina malat Sektörü (M S) Mamulleri hracat, Türkiye nin malat Sanayii hracat ve Toplam hracat Tablo 3.5. Makina malat Sektörü hracat n n Co rafi Bölgelere Göre Da l m (ABD $) Tablo 3.6. Makina malat Sektörü hracat n n Co rafi Bölgelere Göre Da l m (%)

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER

BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z VE ÖNER LER BECER LER, YETERL L KLER VE MESLEK E T M : POL T KA ANAL Z

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU

TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS STRATEJ S NE DO RU TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜRK YE DE YEN B R EKONOM K VE T CAR D PLOMAS

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı