TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8"

Transkript

1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/ /327) Meflrutiyet Caddesi, No Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) Telefax: (0212)

2 2002, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya da bir bölümü, 4110 say l Yasa ile de iflik 5846 say l FSEK. uyar nca, kullan lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay lmak, sat lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz. ISBN : X Lebib Yalk n Yay mlar ve Bas m flleri A.fi.

3 ÖNSÖZ TÜS AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar taraf ndan 1971 y l nda, Anayasam z n ve Dernekler Kanu - nu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu ya - rar na çal flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütü - dür. TÜS AD, demokrasi ve insan haklar evrensel ilkelerine ba l, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg l, yaln z - ca asli görevlerine odaklanm fl etkin bir devletin varoldu u Türkiye de, Atatürk ün ça dafl uygarl k hedefine ve ilkelerine sad k toplumsal yap n n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay fl n n yerleflmesine yard mc olur. TÜS AD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyap s - n n yerleflmesine ve ifl dünyas n n evrensel ifl ahlak ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas na çal fl r. TÜS AD, uluslararas entegrasyon hedefi do rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün art r larak, uluslararas ekonomik sistemde belirgin ve kal c bir yer edinmesi gerekti ine inan r ve bu yönde çal fl r. TÜS AD, Türkiye de liberal ekonomi kurallar n n yerleflmesinin yan s ra, ülkenin insan ve do - al kaynaklar n n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan m n ; verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k - lacak ortam n yarat lmas yoluyla rekabet gücünün art r lma - s n hedef alan politikalar destekler. TÜS AD, misyonu do rultusunda ve faaliyetleri çerçevesin - de, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüfllerini bi - limsel çal flmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart flma platformlar n n oluflmas n sa lar.

4 Bu çerçevede, Türkiye de çeflitli sektörlerin rekabet gücü ve ifl mükemmelli i aç lar ndan bir de erlendirilmesinin yap lma - s amac ile Meslek Örgütleriyle liflkiler Komisyonu ve ilgili pro - fesyonel meslek örgütleri taraf ndan ortak bir çal flma ile yürü - tülen araflt rmalar Sabanc Üniversitesi ö retim üyesi Prof. Dr. Gündüz Ulusoy taraf ndan koordine edilmektedir. Bu araflt r - malar n sonuçlar "TÜS AD Rekabet Stratejileri Dizisi" kapsa - m nda yay mlanmaktad r. Elinizdeki "Makina malat Sektö - ründe fl Mükemmelli i ve Elektronik fl Stratejileri" bafll kl rapor, bu raporlar n n sekizincisi olarak yay mlanm flt r. Rapora esas teflkil eden araflt rma Sabanc Üniversitesi mensuplar nca gerçeklefltirilmifltir. Çal flma; TÜS AD, Makina malatç lar Birli i (M B), Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf ve T.C. Baflbakanl k D fl Ticaret Müsteflarl taraf ndan desteklen - mifltir. Milli Prodüktive Merkezi, Devlet statistik Enstitüsü ve D fl Ticaret Müsteflarl çal flma için anahtar nitelikte veri ve bilgi sa lam fllard r. M B üyesi olan ve olmayan 163 flirket ara - s nda gerçeklefltirilen fl Mükemmelli i ve Bilgi Sistemleri Altyap s anketlerine s ras ile 41 ve 63 flirket kat lm flt r. Gerek bu flirketler verdikleri bilgilerle, gerekse M B sa lad koordinasyon ile çal flmaya katk da bulunmufllard r. Taslak raporun nihai rapora dönüfltürülmesi aflamas nda Uzmanlar Kurulu olarak görev yapan M B Yönetim Kurulu nun da önemli katk lar ol - mufltur. Ekim 2002

5 ÖZGEÇM filer Gündüz Ulusoy 1970 y l nda Robert Kolej'den Makina Mühendisli i derecesini, 1972 y l nda University of Rochester'dan Makina Yüksek Mühendisli i derecesini ve 1975 y l nda da Virginia Tech'den yöneylem araflt rmas dal nda doktora derecesini ald Y l nda Marmara Araflt rma Merkezi'nde araflt rmac olarak çal flt y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü'nde ö retim üyesi olarak görev yapt Y l ndan bu yana Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do- a Bilimleri Fakültesi ö retim üyesidir. Lancaster University'de doktora sonras çal flmas yapt. Üniversiteden izinli olarak bir y l süre ile sanayide üretim mühendisli i alan nda çal flt. Bo aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli i Bölümü Baflkanl ( ) ve Rektör Yard mc l ( ) görevlerinde bulundu y llar nda TÜB TAK Bilim Kurulu Üyeli i ve y llar nda Marmara Araflt rma Merkezi Yönetim Kurulu Baflkanl nda bulundu Y llar aras nda Kalite Derne i Yönetim Kurulu üyesili i ve Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Baflkanl yapt. Biliflim Vakf, Bilimsel ve Teknik Araflt rmalar Vakf, ve Bilim Merkezi Vakf kurucu üyesidir Y llar aras nda Bo aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne- i Yönetim Kurulu, döneminde de Elginkan Vakf Mütevelli Heyeti üyeli inde bulunmufltur. INFORMS, Operational Research Society, European Management Association ve Yöneylem Araflt rmas Derne i üyesidir. Uluslararas ve ulusal bilimsel dergilerde yard mc editörlük ve misafir editörlük görevleri yüklenmifltir. Temel araflt rma alanlar ; rekabet çal flmalar ve teknoloji ve imalât stratejileridir. Bülent Çatay 1992 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nden Endüstri Mühendisli i lisans dercesini ve 1999 y l nda Florida Üniversitesi nden Üretim ve flletme Yönetimi dal nda doktora derecesini ald y l yaz nda IBM Burlington-Vermont fabrikas nda dan flman ve y llar nda Florida Üniversitesi Warrington flletme Fakültesi nden misafir ö retim üyesi olarak çal flt. Temmuz 2000 de Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi ne kat ld. Araflt rma alanlar ; grup teknolojisidir, üretim ve kapasite yönetimi, tedarik zinciri yönetimidir. INFORMS, Production and Operations Management Society ve Decision Sciences Institute üyesidir. 5

6 Y ld z Ar kan Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli i Bölümünden; Doktora derecesini ise ayn Üniversitenin Endüstri Mühendisli i Bölümü Yöneylem Araflt rmas Anabilim Dal ndan 1986 y l nda alm flt r y llar aras nda ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli i ve Endüstri Mühendisli i Bölümlerinde ö retim üyeli i yapm flt r y llar aras nda ngiltere de Central Electricity Generating Board da araflt rmac olarak çal flm flt r y llar aras nda Elektrik- Elektronik Mühendisli i Bölüm Baflkan Yard mc l, y llar aras nda ODTÜ deki görevlerine ek olarak TÜB TAK - Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araflt rma Enstitüsü Müdür Teknik Yard mc l görevlerinde bulunmufltur. fiubat-ekim 2000 tarihleri aras nda TÜB TAK - Marmara Araflt rma Merkezi nde De iflim Yönetimi ve Kalite Güvence Koordinatörü olarak çal flm flt r. Halen Sabanc Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ö retim üyesi olarak çal flmalar na devam etmektedir. Elektrik Elektronik Mühendisleri Odas, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ve Yöneylem Araflt rmas Derne i üyesidir. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu taraf ndan kurulan Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Üyeli i ve Teknik Çal flma Grubu Baflkanl yapm flt r. lgi alanlar n ; elektronik ticaret, e-ifl modelleri, enerji politikalar na yönelik modelleme, sosyal fayda/maliyet analizleri, ve de iflim ve kalite yönetimi oluflturmaktad r. Meltem Denizel ODTÜ Endüstri Mühendisli i bölümünden 1983 y l nda lisans ve 1986 y l nda da yüksek lisans derecelerini alm flt r. Florida Üniversitesi nden 1993 y l nda Yönetim Bilimleri alan nda doktora derecesini alm flt r ve y llar aras nda yine ayn üniversitede araflt rmac ve ö retim üyesi olarak çal flm flt r ve y llar aras nda da ODTÜ de çeflitli çal flmalarda bulunmufltur. Üretim planlama, geliflmifl üretim sistemleri, tedarik zinciri yönetimi, matematiksel programlama araflt rma alanlar aras nda yer almaktad r. TEfiEKKÜR Bu proje çal flmas esnas nda Proje Ekibi içinde yer alarak, istatistiklerin ve anket verilerinin derlenme ve ifllenmesi görevlerini baflar ile yerine getiren Sabanc Üniversitesi Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi araflt rma asistanlar Demet T e- ker, Murat K l ç ve N. Mehmet Gökhan a de erli çal flmalar için teflekkür ederiz. 6

7 Ç NDEK LER fiek LLER L STES...13 TABLOLAR L STES...18 YÖNET C ÖZET G R fi AMAÇ VE KAPSAM TEMEL YAKLAfiIM MALAT SANAY Lokomotif Bir Sektör Olarak malat Sanayii malat Sanayiinin Teknoloji Yo un Olma Niteli i malat Sanayiinin Kalifiye flgücü Niteli i fi RKET DÜZEY NDE REKABET VE REKABET GÜCÜ REKABET N TEKNOLOJ BOYUTU Teknolojinin Mamul Gelifltirme Süreci Üzerindeki Rolü Teknolojinin Mamul Üzerindeki Rolü Teknolojinin malat Süreci Üzerindeki Rolü KÜRESELLEfiME SEKTÖRÜN YEN DEN YAPILANMA HT YACI VE MÜKEMMELL K MODEL YÖNTEM fl Mükemmelli i Anketi Formunun Yap s fl Mükemmelli i Anketinin Uygulanmas ve De erlendirilmesi fi MÜKEMMELL ANKET NE CEVAP VEREN fi RKETLER N fi PROF L RAPORUN ÇER DÜNYADA VE TÜRK YE'DE MALAT SANAY VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE KATMA DE ER, ÜCRETLER VE Y ATIRIM MALAT VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE KATMA DE ER : ULUSLARARASI B R DE ERLEND RME malat Sanayiinin Yaratt Katma De er ve Gayri Safi Milli Has la çindeki Pay

8 malat Sanayiinde Üretkenlik malat Sanayiinde Teknoloji Gruplar na Göre Yarat lan Katma De er TÜRK YE MALAT VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE ÜCRET ANAL Z Makina malat Sektöründe Ücret Analizi malat Sanayii Sektörlerinde Ücret Analizi ve Makina malat Sektörü le Bir Karfl laflt rma TÜRK YE MALAT VE MAK NA MALATI SEKTÖRLER NDE KATMA DE ER malat Sanayiinin Yaratt Katma De er ve Gayri Safi Milli Has la çindeki Pay Makina malat Sektöründe Katma De er Analizi malat Sanayii Sektörlerinde Katma De erin Y llar Baz nda De iflimi ve Makina malat Sektörü le Bir Karfl laflt rma malat Sanayii Sektörlerinde Katma De erin Teknoloji Gruplar na Göre Da l m TÜRK YE DE MALAT SANAY NDE YAPILAN SAB T YATIRIMLAR Sabit Yat r mlar ve Yat r m Yo unlu u Sabit Sermaye Yat r mlar n n Teknoloji Gruplar na Göre ncelenmesi YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR Dünyada Yabanc Do rudan Yat r mlar Almanya n n Dünyada Makina malat Sektörüne Yapt Do rudan Yat r mlar SONUÇ EK 2.1. malat Sanayii Kodlar ve Aç klamalar (ISIC Rev.2) EK 2.2. Genel Amaçl ve Özel Amaçl Makina malat Alt Sektörleri Kodlar ve Aç klamalar (ISIC Rev. 3) MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE THALAT VE HRACA T THALAT VE HRACAT Y llar Baz nda thalat thalat n Co rafi Kaynaklar na Göre Da l m hracat n Y llar çindeki Geliflimi hracat n Co rafi Bölgelere Göre Da l m

9 3.2. ÜRÜN BAZINDA THALAT VE HRACAT VER LER N N RDELENMES Ürün Baz nda thalat Verilerinin rdelenmesi Ürün Baz nda hracat Verilerinin rdelenmesi T CARET DENGES Makina malat Sektöründe ve malat Sanayiinde Ticaret Dengesi malat Sanayiinin Baz Seçilmifl Alt Sektörlerinde Ticaret Dengesi ÜRÜN BAZINDA B R M A IRLIK BAfiINA THALAT VE HRACAT DE ERLER N N RDELENMES DÜNYADA MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE HRACAT MAK NA MALATI SEKTÖRÜNÜN AB ÜLKELER LE DIfi T CARET Avrupa Birli i ne Üye Aday Ülkelerin Makina malat Sektörü D fl Ticareti AB Ülkeleri le Makina malat Sektöründe D fl Ticaret SONUÇ EK 3.1. M B Taraf ndan Belirlenen 90 Adet GT P Kodu ve Aç klamalar EK 3.2. Makina malat Sektöründe GT P Baz nda thalat Verileri (ABD $) EK 3.3. Makina malat Sektöründe GT P Baz nda hracat Verileri (ABD $) EK 3.4. hracat ve thalatta Ürün Baz nda (ABD $/Kg) 2000 Y l De erleri Ek 3.5. Seçilmifl Baz Ürünlerin Dünya hracat çindeki Pay ( ) Ek 3.6. Baz malat Sanayii Alt Sektörlerinde Dünya hracat ve hracat n Geliflmekte Olan Ülkeler Aras nda Da l m TÜRK YE MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE MALAT STRATEJ S VE REKABET MALAT STRATEJ S MODEL REKABETÇ ÖNCEL KLER MALATTA PERFORMANS HEDEFLER

10 4.4. SON K YIL Ç NDE UYGULANMAKTA OLAN AKS YON PLANLARI VE KATKI AÇISINDAN DE ERLEND R LMELER ÖNÜMÜZDEK K YIL Ç NDE UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN AKS YON PLANLARI YURT Ç VE YURTDIfiI RAK PLERLE KARfiILAfiTIRMA Yurtiçinde Üretim Yapan Rakipler le Karfl laflt rma Yurtd fl nda Üretim Yapan Rakipler le Karfl laflt rma BAfiARIYA ETK S BAKIMINDAN UYGULAMALAR VE SONUÇLAR fi RKET PERFORMANSI: ENGEL VE SÜRÜKLEY C GÜÇLER fiirket Baflar s Önündeki Engeller fiirket Baflar s Üzerinde Etkin Sürükleyici Güçler EK 4.1. Rekabetçi Öncelikler Listesi EK 4.2. malatta Performans Hedefleri Listesi EK 4.3. Aksiyon Planlar Listesi TÜRK YE MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE fi MÜKEMMELL fi MÜKEMMELL MODEL SÜREÇ VE ÜRÜN KAL TES Toplam Kalite Yönetiminde Baz En yi Uygulamalar Kalite Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkilerin De erlendirilmesi Kalite Sertifikas Sahibi Olma MÜfiTER LER LE L fik LER Müflterilere liflkin Temel Nitelikler Müflteri liflkilerinde Baz En yi Uygulamalar Müflterilerin Tedarikçi Firma Seçimi ve Beraber Çal flt klar Tedarikçi Adetleri Teslimat Performans Müflterilerle Bilgi Paylafl m SEKTÖRÜN TEDAR KÇ LER LE L fik LER Tedarikçilerle liflkilerde Baz Temel Parametreler Tedarikçilerin Kalite Düzeyi Tedarikçilerle flbirli i Uygulamalar Sektörün Tedarikçi Seçimi

11 5.5. ÇALIfiANLARIN E T M TEKNOLOJ VE YEN ÜRÜN Araflt rma Gelifltirme (AR-GE) Teknoloji Yönetimi Yeni Ürün Tasar m STOK YÖNET M MALAT MAL YET N N DA ILIMI ALMANYA MAK NA MALATI SEKTÖRÜNDE BAZI PERFORMANS VER LER ELEKTRON K fie GEÇ fi AÇISINDAN M B BÜNYES NDE MEVCUT DURUM ANAL Z YÖNTEM fi RKETLER N MEVCUT SATIN ALMA UYGULAMALARI fi RKETLER N MEVCUT SATIfi UYGULAMALARI SATIfi SONRASI H ZMETLER SEKTÖRÜN NTERNETE YAKLAfiIMI VE MEVCUT UYGULAMALAR Mevcut Durum Sektörün nternete Bak fl Aç s F rsatlar ve Engeller M B ÜYES fi RKETLER N WEB S TES NCELEMES EK 6.1. M B Üyesi fiirketlerin Web Sitesi çerik De erlendirmesi ELEKTRON K fie GEÇ fi Ç N GEREKL YEN DEN YAPILANMA HT YAÇLARI VE M B ÜYELER Ç N KAVRAMSAL MODELLER E- fie GEÇ fi SÜREC M B VE M B ÜYELER Ç N KAVRAMSAL MODELLER Elektronik Pazaryerleri ve Sunulan Hizmetler PAZARLAMA/SATIfi FAAL YETLER E- fi MODELLER M B Üyelerinin Bireysel Davrand Pazarlama/Sat fl Modeli M Bnet Odakl Pazarlama/Sat fl Modeli SATIN ALMA FAAL YETLER E- fi MODELLER Toplu Sat n Alma Uygulamas M Bnet Odakl Sat n Alma Modelleri MAK NA MALATÇILARI Ç N E- fie GEÇ fi AfiAMALARI Pazarlama/Sat fl çin Geçifl Aflamalar

12 Sat n Alma çin Geçifl Aflamalar E- fie GEÇ fi SÜREC Ç N M B'E BAZI ÖNER LER Üyelere E itim Sa lama Yaz l m Kiralama Toplu Sat n Alma Talep Yönlendirme Dikey Pazaryeri çin Seçilecek Platform Yönetiminden Talep Edilecek Hizmetler M Bnet in Dikey Pazaryerinin flletilmesine Katk s SONUÇ BULGULAR VE BAZI ÖNER LER VER ML L K Kalite Yönetimi Müflterilerle liflkiler Sat fl Sonras Hizmet nsan Kaynaklar ve E itimi Planlama Esneklik Birim Maliyet Tedarikçilerle liflkiler TEKNOLOJ VE YEN ÜRÜN GEL fit RME Teknoloji ve Yeni Ürün Yenilik Üniversite ve Ar-Ge Kurulufllar Ar-Ge Teflvikleri PAZARLARA ER fi M VE ELEKTRON K fi KOB 'LERE TÜRK YE TEKNOLOJ GEL fit RME VAKFI DESTE KAYNAKÇA

13 fiek LLER L STES fiekil 1.1. Çal flan Say s Gruplar na Göre fiirketlerin Da l m...65 fiekil 1.2. Ciro Gruplar na Göre fiirketlerin Da l m...66 fiekil 2.1. Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Ücret Endeksi (1994 Y l Çal flan Bafl na Ücret = 100)...82 fiekil 2.2. Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Ücret Endeksi (1994 Y l Çal fl lan Saat Bafl na Ücret = 100)...83 fiekil 2.3. Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Ücret Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Ücret = 100)...85 fiekil 2.4. Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Ücret Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Ücret = 100)...86 fiekil 2.5. Türkiye de malat Sanayii Katma De eri ve GSMH n n Y llara Göre Endeksleri (1968 = 100)...88 fiekil 2.6. malat Sanayii Katma De erinin ve GSMH n n Art fl Oranlar (%)...88 fiekil 2.7. Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Katma De er Endeksi (1994 Y l Çal flan Bafl na Katma De er = 100)...90 fiekil 2.8. Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er Endeksi (1994 Y l Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er = 100)...91 fiekil 2.9. Makina malat Sektöründe Birim Ücret Bafl na Katma De er (1994 Y l Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De er = 100)...92 fiekil Makina malat Sektöründe Ücretin Katma De er çindeki Pay (%)...93 fiekil Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Katma De er Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektörü Çal flan Bafl na Katma De eri = 100)...97 fiekil Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektörü Çal fl lan Saat Bafl na Katma De eri = 100)...98 fiekil Sektörler Baz nda Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De er Endeksi (1987 Y l Makina malat Sektörü Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De eri = 100) fiekil Sektörler Baz nda Ücretin Katma De er çindeki Pay (%) fiekil Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar çinde malat Sanayiinin 13

14 Pay ve Yat r m Yo unlu u (%) fiekil malat Sanayii Sabit Sermaye Yat r mlar Art fl Oran ile Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar Art fl Oran Karfl laflt r lmas fiekil Türkiye ye Yap lan ve Türkiye den Kaynaklanan Do rudan Yat r mlar (Milyon ABD $) fiekil Almanya'n n Endüstrileflmifl D fl Ülkelerde Makina malat Sektörüne Yapt Do rudan Yat r mlar (IFO, 2001) fiekil Almanya'n n Endüstrileflmekte Olan Ülkelerde Makina malat Sektörüne Yapt Do rudan Yat r mlar (IFO, 2001) fiekil Makina malatç s Alman Firmalar n n Üretimlerini Almanya D fl na Kayd rma Nedenleri (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil Almanya D fl nda Makina malat Yapan Alman Firmalar n n Almanya D fl Üretimlerini Durdurma Nedenleri (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil 3.1. Makina malat Sektörü thalat ve Türkiye nin Toplam thalat Endeksleri (1990 Y l thalat = 100) fiekil 3.2. Makina malat Sektörü ve malat Sanayii thalat Endeksi (1994 Y l thalat = 100) fiekil 3.3. Makina malat Sektörü thalat n n Türkiye nin thalat çindeki Pay Endeksi (1990 Y l thalat = 100) fiekil 3.4. Makina malat Sektörü thalat n n malat Sanayii thalat çindeki Pay Endeksi (1994 Y l thalat = 100) fiekil 3.5. Seçilmifl Y llar için Co rafi Bölgelere Göre thalat Oranlar fiekil 3.6. Makina malat Sektörü ve Türkiye nin Toplam hracat n n Art fl Endeksi (1990 Y l hracat = 100) fiekil 3.7. Makina malat Sektörü ve Türkiye malat Sanayii hracat n n Art fl Endeksi (1994 Y l hracat = 100) fiekil 3.8. Makina malat Sektörü hracat n n Türkiye nin Toplam hracat çindeki Pay Endeksi (1990 Y l hracat = 100) fiekil 3.9. Makina malat Sektörü hracat n n malat Sanayii hracat çindeki Pay Endeksi (1994 Y l hracat = 100) fiekil Seçilmifl Y llar çin Co rafi Bölgelere Göre hracat Oranlar fiekil Makina malat Sektörü ve malat Sanayiinde 14

15 hracat n thalat Karfl lama Oran fiekil Makina malat Sektörü ve malat Sanayiinde Standardize Edilmifl Ticaret Dengesi fiekil Çeflitli Sektörlerde Standardize Edilmifl Ticaret Dengesi fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelere Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti hracat (VDMA, 2001) fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelere Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti hracat (VDMA, 2001) fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelerden Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti thalat (VDMA, 2001) fiekil Avrupa Birli i nin 2000 Y l nda Üye Aday Ülkelerden Yapt Komple Makina ve Makina Parça ve Komponenti thalat (VDMA, 2001) fiekil Makina malat Sektörü nün Avrupa Birli i nden Yapt thalat le AB D fl Toplam thalat n n Karfl laflt r lmas fiekil Makina malat Sektörünün Avrupa Birli i nden Yapt hracat le AB D fl Toplam hracat n n Karfl laflt r lmas fiekil 4.1. malat Stratejisi Süreç Modeli fiekil 4.2. Avrupa malat Sanayiinde Rekabet Stratejileri (European Commission, 1997) fiekil 4.3. Otomotiv Yan Sanayiinde Kâr ve Pazar Pay Stratejilerinin Geçmifl ve Gelecek Dönemlerdeki Uygulama Da l m fiekil 4.4. Yurtiçi ve Yurtd fl Rakiplerle Avantajl Görülen Alanlar n Karfl laflt r lmas fiekil 4.5. Yurtiçi ve Yurtd fl Rakiplerle Dezavantajl Görülen Alanlar n Karfl laflt r lmas fiekil 4.6. Baflar ya Etkisi Bak m ndan Uygulamalar fiekil 4.7. Baflar ya Etkisi Bak m ndan Sonuçlar fiekil 5.1. EFQM Mükemmellik Modeli fiekil 5.2. malat flçisi çinde Kalite Çemberleri / Kat l m Gruplar / Problem Çözme Gruplar na Dahil Olan malat flçisi Yüzdesi

16 fiekil 5.3. Üretim Hacminin Yüzdesi Olarak Hatal Ürünler fiekil 5.4. malat flçisinin Yüzdesi Olarak Kalite Kontrol Elemanlar fiekil 5.5. malat flçisi Yüzdesi Olarak Kendi Makina-Tezgâh n n Birinci Derecede Bak m n Yapan malat flçisi fiekil 5.6. Almanya Makina malat Sektörü ve Di er Yat r m Mal Üreten Sektörlerde Sat fl Sonras Hizmet Çeflitlili i (IFO, 2001) fiekil 5.7. Almanya Makina malat Sektörü ve Di er Yat r m Mal Üreten Sektörlerde Sat fl Sonras Hizmetin Toplam Ciro çindeki Pay (IFO, 2001) fiekil 5.8. Müflteriye Söz Verilen Zamanda Teslimat Yüzdesi fiekil 5.9. Tedarikçi Adetleri (Rommel vd, 1995) fiekil Brüt Toplam Personel Ücret ve Maafllar n n Yüzdesi Olarak Çal flanlar n E itim Giderleri fiekil yi Tasar m Uygulamalar n n Birim Maliyet Üzerine Etkisi (Kluge vd., 1996) fiekil Y ll k Sat fllar n Yüzdesi Olarak Ortalama Nihai Mamul Stoklar fiekil Y ll k Sat fllar n Yüzdesi Olarak Ortalama Girdi Malzeme Stoklar fiekil Almanya Makina ve Di er Yat r m Mallar malat Sektöründe Bilgisayar Destekli Tasar m Yönetim Teknikleri Kullanan fiirketlerin Oran (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil Almanya Makina ve Di er Yat r m Mallar malat Sektöründe Çeflitli Yönetim Tekniklerinin Kullan lma Oranlar (Eggers, Wallmeier, 2000) fiekil 6.1. Sipariflle Sat n Alma Oranlar na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.2. Periyodik Sat n Alma Oranlar na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.3. D fl Sat n Alma le Sa lanan Girdilerin Tüm Girdiler çindeki Pay na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.4. Sipariflle Sat fl Oranlar n n Da l m fiekil 6.5. Bayi Kanal yla Sat fl Oranlar n n Da l m fiekil 6.6. Sat fl Sonras Hizmetlerden Elde Edilen Gelirlerin Ciro çindeki Pay na Göre fiirketlerin Da l m fiekil 6.7. fiirketlerin PC/Terminal Say lar na Göre Da l m fiekil 6.8. Sat n Alman n nternetten Yap lmas ile lgili Görüfller

17 fiekil 6.9. Sat fllar n nternetten Yap lmas ile lgili Görüfller fiekil M B Üyelerinin Web Sitesi Sahibi Olma Oran fiekil nternetin Bilgi Al flveriflinde Kullan m fiekil nternette Bulundurulan Ürün Bilgileri fiekil Web Sitelerinde Kullan lan Yabanc Diller fiekil nternetin Çeflitli Amaçlarla Kullan m fiekil 7.1. Firma çi ve Firma D fl Bilgi ve Malzeme Ak fl fiekil 7.2. Makina malatç lar n n Bir Yatay E-pazaryerine Üyelik Modeli fiekil 7.3. Makina malatç lar n n M Bnet ile Dikey E-pazaryeri Modeli fiekil 7.4. Makina malatç lar - M Bnet - D fl E-pazaryerleri Modeli fiekil 7.5. M Bnet Al c Merkezli E-pazaryeri Modeli fiekil 7.6. M Bnet Arac Merkezli Tedarikçi E-pazaryeri fiekil 7.7. Sat n Alma ve Sat fl n Birlikte Yap ld E-pazaryeri Modeli

18 TABLOLAR L STES Tablo Y llar Aras nda malat Sanayiinde Tablo 1.2. Tablo 1.3. Tablo 2.1. Yarat lan stihdam, Çal flanlara Yap lan Toplam Ödeme ve Çal flan Bafl na Ücretler (Cari Fiyatlarla) Y llar Aras nda Hizmet Sektöründe Yarat lan stihdam, Çal flanlara Yap lan Toplam Ödeme ve Çal flan Bafl na Ücretler (Cari Fiyatlarla)...58 fl Mükemmelli i Anketi Yap s...64 Baz Ülkelerde malat Sanayii Katma De erinin GSMH çindeki Pay (%), malat Sanayii Katma De eri ve malat Sanayii Katma De erinin Art fllar (%)...73 Tablo 2.2. Çeflitli Ülkelerde malat Sanayiinde Çal flan Bafl na Ç kt...75 Tablo 2.3. Tablo 2.4. Tablo 2.5.a. Tablo 2.5.b. Tablo 2.6. Tablo 2.7. Tablo 2.8.a. Tablo 2.8.b. Tablo 2.9.a. Tablo 2.9.b. Çeflitli Ülkelerde malat Sanayiinde Çal flan Bafl na Katma De er...76 Çeflitli Ülkelerde Makina malat Sanayii Katma De erinin malat Sanayii Katma De eri çindeki Pay (%) ve Makina malat Sanayii Katma De eri...77 Teknoloji Baz nda Sektör S n flamalar na Göre malat Sanayii Katma De eri Da l mlar...79 Teknoloji Baz nda Sektör S n flamalar na Göre hracat Da l mlar...80 Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Ücret ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...82 Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Ücret ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...82 Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Ücret (1987 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...84 Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Ücretin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)...84 Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Ücret (1987 Y l Fiyatlar yla, TL)...85 Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Ücretin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)

19 Tablo Türkiye de GSMH, malat Sanayiinde Katma De er (1987 Y l Fiyatlar yla, Milyar TL) ve malat Sanayiinde Katma De erin GSMH çindeki Pay (%)...87 Tablo Makina malat Sektöründe Çal flan Bafl na Katma De er ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, Bin TL)...90 Tablo Makina malat Sektöründe Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, TL)...91 Tablo Makina malat Sektöründe Birim Ücret Bafl na Katma De er ve Dönemi Y ll k Ortalama Art fl (1994 Y l Fiyatlar yla, TL)...91 Tablo Makina malat Sektöründe Ücretin Katma De er çindeki Pay (%)...92 Tablo 2.15.a. Seçilmifl Y llarda Türkiye malat Sanayii Sektörleri Katma De eri (1987 Y l Fiyatlar yla, Milyon TL)...94 Tablo 2.15.b. Seçilmifl Y llarda Türkiye malat Sanayii Sektörlerinin, malat Sanayii Katma De eri çindeki Paylar (%)...95 Tablo 2.16.a. Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Katma De er (1987 Y l Fiyatlar yla ABD $)...96 Tablo 2.16.b. Sektörler Baz nda Çal flan Bafl na Katma De erin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)...97 Tablo 2.17.a. Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Katma De er (1987 Y l Sabit Fiyatlar yla ABD $)...98 Tablo 2.17.b. Sektörler Baz nda Çal fl lan Saat Bafl na Katma De erin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fllar (%)...98 Tablo 2.18.a. Sektörler Baz nda Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De er (1987 Y l Fiyatlar yla TL)...99 Tablo 2.18.b. Sektörler Baz nda Birim Ücret Bafl na Elde Edilen Katma De erin Belirli Dönemlerde Y ll k Ortalama Art fl (%)...99 Tablo Sektörler Baz nda Ücretin Katma De er çindeki Pay (%) Tablo Türkiye malat Sanayii Katma De erinin Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( )

20 Tablo Türkiye malat Sanayiinde Elde Edilen Katma De erin Sektörler Baz nda Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( Dönemi Ortalamas ) Tablo Türkiye malat Sektöründe Y llar tibar le Sabit Sermaye Yat r mlar, Toplam Sabit Sermaye Yat r mlar çindeki Pay (%) ve Yat r m Yo unlu u (%) (1994 Y l Fiyatlar yla, Milyar TL) Tablo Türkiye malat Sektöründe Katma De er, Sabit Sermaye Yat r mlar ve Art fllar (%) (1994 Y l Fiyatlar yla, Milyar TL) Tablo Çeflitli Ülkelerdeki malat Sanayiinde Yat r m Yo unlu u (%) Tablo Türkiye malat Sanayiinde Yap lan Sabit Sermaye Yat r mlar n n Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( ) Tablo malat Sanayii Yat r mlar n n Sektörler Baz nda Teknoloji Gruplar na Göre Da l m ( Dönemi Ortalamas ) Tablo Dünyadaki Yabanc Do rudan Yat r m Sto u çinde Geliflmifl Sanayi Ekonomilerinin Paylar ( ) Tablo Dünyadaki Do rudan Yabanc Yat r m Sto u çinde Geliflmifl Sanayi Ekonomilerinin Paylar Tablo Geliflmifl Ülkelerin Yabanc Do rudan Yat r m Hareketleri (Milyon ABD $) Tablo Geliflmekte Olan Ülkelerin Yabanc Do rudan Yat r m Hareketleri (Milyon ABD $) Tablo 3.1. Makina malat Sektörü (M S) thalat, Türkiye nin malat Sanayii thalat ve Toplam thalat Tablo 3.2. Makina malat Sektörü Mamulleri thalat n n Co rafi Bölgelere Göre Da l m (ABD $) Tablo 3.3. Co rafi Bölgelere Göre Makina malat Sektörü Mamulleri thalat n n Da l m (%) Tablo 3.4. Makina malat Sektörü (M S) Mamulleri hracat, Türkiye nin malat Sanayii hracat ve Toplam hracat Tablo 3.5. Makina malat Sektörü hracat n n Co rafi Bölgelere Göre Da l m (ABD $) Tablo 3.6. Makina malat Sektörü hracat n n Co rafi Bölgelere Göre Da l m (%)

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

3-5! - 6 <00=-.,<>'#*5!$! 4-6$33-51--!/!

3-5! - 6 <00=-.,<>'#*5!$! 4-6$33-51--!/! !!" #!" "## $"%& '(!!)&*'+#$%,-.)"#+%# $"%(/, 0123-!!!,, 4-5 $/(, 64(-%!., $-!!-646$ 4 -- 7/ /$(%(%((86 % 7, 5&*'7, 9, / %,, -- 9/6,% 7-/,!(! : %& ;(,, -5 3-5! - 6

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET. Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör.

2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET. Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör. 2007 MAL ZLEME RAPORU (ARA RAPOR) EKONOM YE GÜVEN VE BEKLENT LER ANKET Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Arfl. Gör. Murat ÇAK Arfl. Gör. Murat fieker 1 SMMMO Yay n No 89 Kapak Tasar m ve Uygulama: Evren

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar

DIfi T CARET DÜNYASI. örnek olay ve tablolar DIfi T CARET DÜNYASI örnek olay ve tablolar ULUSLARARASI MEVZUAT DÜZENLEMES SÖZLEfiMELER INCOTERMS 2000 BELGELER ÖDEME fiek LLER UCP 600 IN KULLANIMI VE ÖRNEKLER DIfi T CARETLE LG L ÜRÜNLER ULUSAL MEVZUAT

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL

Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL Dr. Edin Güçlü Sözer POSTMODERN PAZARLAMA MARKA ÇA INDA L DERL K Ç N P M MODEL STANBUL-2009 Yay n No : 2149 flletme-ekonomi Dizisi : 329 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-067 - 1 Copyright

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2012-2

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2012-2 ISSN 133-183X STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 212-2 STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 212-2 fiubat 213 ISSN: 133-183X ISBN: 978-65-137-234-1 (Bas l ) ISBN:

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2013-1

Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 2013-1 ISSN 1303-183X STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 13-1 STANBUL SANAY ODASI Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçlar 13-1 A ustos 13 ISSN: 1303-183X ISBN: 978-605-137-298-3 (Bas l )

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Avrupa Birli i ne Tam Üyelik Sürecinde stanbul Sanayi Odas Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Gelifltirilmesi Projesi. Makine malat Sanayi Sektörü

Avrupa Birli i ne Tam Üyelik Sürecinde stanbul Sanayi Odas Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Gelifltirilmesi Projesi. Makine malat Sanayi Sektörü Avrupa Birli i ne Tam Üyelik Sürecinde stanbul Sanayi Odas Meslek Komiteleri Sektör Stratejileri Gelifltirilmesi Projesi Makine malat Sanayi Sektörü ISBN 978-9944-60-644-8 1. Bask, 1000 Adet May s 2010

Detaylı