SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Uğur KARATEKİN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU ISPARTA 2009

2

3 iii ÖNSÖZ Bu çalışmada, pazarlama faaliyetlerine yön veren ve işletmelere tüketici profili oluşturan araştırmalardan biri olan tüketici davranışları ve sosyal sınıfın tüketici davranışlarını ne yönde etkilediği hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma; tüketici davranışlarını etkileyen sosyo kültürel faktörlerden sosyal sınıfın, tüketicilerin mevcut otomobillerini ne şartlar altında aldıklarını, ne şekilde kullanım alışkanlıklarının olduğu ve yeni alacakları araç için ne yönde bir davranış biçimi sergileyeceklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma, kamu kurumlarında hizmet veren,, ve lar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada teorik kavramlara yer verildiği gibi, son bölümde anket uygulamasına yer verilmiştir. Uygulama kısmında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmış, özellikle anket çalışmasının gerçekleşmesinde kamu kuruluşlarının içinde araştırma yapmanın güçlükleri sıkıntı yaratmıştır. Bunun nedeni ise kamu kuruluşlarında çalışan personellerin yazılı olan herhangi bir araştırma veya uygulamaya, devlet memuru sıfatında olmaları nedeni ile ön yargılı olmalarıdır. Yapılan bu çalışma, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden sosyal sınıf konusunda nadir olan çalışmalardandır. Yaptığım araştırma neticesinde, sosyo kültürel faktörlerden sosyal sınıfın daha önce diğer konular gibi Türkiye de çok araştırılmadığının farkına vardım. Bu çalışma ile, pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren tüm işletmelerin yanı sıra özellikle otomobil sektöründeki işletmelerin sosyal sınıf konusuna daha farklı bir gözle yaklaşacağını, pazar bölümlemesi yaparken veya hedef kitleye ulaşmak için pazarlama programı gerçekleştirirken bu çalışmanın kendilerine fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Bu çalışmaya başlarken ve tüm süreçlerinde benden desteğini esirgemeyen sayın hocam Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU na, çalışmam süresince bana zaman ayırıp destek veren arkadaşlarım, A. Hayrettin TUNCAY, Gonca TUNCAY, Ö. Şahin ÇERİ, M. Fatih DEMİRAL ve Sumru BAYRAKTAR a, diğer tüm otomobil firmaları bilginin evrensel olduğunu inkar edercesine her türlü bilgiyi saklarken, bana kapılarını açan tek otomobil firması olan Honda TÜRKİYE ye teşekkürü bir borç bilirim.

4 iv ÖZET SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uğur KARATEKİN Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 303 sayfa, Haziran 2009 Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU Tüketici davranışlarını birçok faktör etkiliyor olsa da, en önemli faktörlerden birisi sosyal sınıf olmaktadır. Toplumdaki bireyler toplumu oluşturan sosyal sınıf gruplarını meydana getirmektedirler. Dolayısı ile bir sosyal sınıfa ait birey, ait olduğu sosyal sınıfın davranış biçimi ile özdeş sayılan davranışlarda bulunmaktadır. Bir sosyal sınıftaki bireylerin benzer şekilde düşündüğü, benzer alışkanlıklara sahip olduğu ve benzer şekilde hareket ettiği söylenebilir. Dolayısı ile sosyal sınıfın, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken ya da pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için pazar bölümlemesi yaparken büyük önem arz ettiği söylenebilir. Bu çalışma, tüketicilerin otomobil satın alma davranışlarında sosyo kültürel etkilerden sosyal sınıfın, tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemek adına gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümü kavramsal öğelerin açıklanması, ikinci bölümü ise sosyal sınıfların tanımlanması ve tüketiciler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi şeklindedir. Son bölüm olan üçüncü bölüm ise, araştırmaya başlamadan önce belirlenmiş olan sosyal sınıf grupları üzerinde yapılan anket uygulaması ve değerlendirilmesi, hipotezlerin test edilmesi ve yorumlanması şeklindedir. Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışları, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, sosyal sınıf, otomobil satın alma tercihi

5 v ABSTRACT THE INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF PURCHASİNG CAR AND HABİT OF USİNG IT ON CONSUMERS İN SOCİAL CLASS Uğur KARATEKİN Süleyman Demirel University, Department of Business Management The Thesis of Graduation, 303 pages, June 2009 Advisor: Assistant Professor Dr. A. Hüsrev EROĞLU Consumer behaviors are affected by lots of factors tough; one of the most important factors is being social class member. All individuals in a community create social class groups, than; one individual depending to a social class is considered being equal to its social class behavior. All individuals in a social class may think in a same manner, may have same habits and may mobilize socially in a same manner. In that case, one can consider that social class groups are primordial when deciding marketing strategies regarding marketing segmentation. Thesis is created to establish the relation between automobile buying habits and social behaviors in a determined social class. First part of the thesis shows basic concepts; and also second part is considered to be an explanation of social class concepts and influences on consumer behaviors. The last part of the thesis includes, third part, hypothesis over designed social classes samples using some questionnaires. Key Words: Consumer Behaviors, The Factors Influencing Consumer Behaviors, Social Class, The Decision for Buying Automobile (Car)

6 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi KISALTMALAR DİZİNİ ix ŞEKİLLER DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xii GRAFİKLER DİZİNİ xvi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM KAVRAMLAR, TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.1 Pazarlama ve Tüketici Kavramı Tüketici Davranışı Nedir? Tüketici Davranış Modelleri Klasik Modeller Marshall ın Ekonomik Modeli (Homo Economicus) Pavlov un Öğrenme Modeli Freud un Psiko Analitik Modeli Veblen in Sosyo Psikolojik Modeli Dusenberry nin Sosyo Ekonomik Modeli Çağdaş Modeller Nicosia Modeler Howard - Sheth Modeli Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli Lazarsfeld Modeli Katona nın Psiko Ekonomik Modeli Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 21

7 vii Kültürel Faktörler Kültür ve Alt Kültür Sosyal Sınıf Sosyal Faktörler Aile Referans (Danışma) Grupları Rol ve Statüler Demografik Faktörler Yaş Cinsiyet Medeni Hal Gelir Seviyesi Eğitim Düzeyi Meslek Yaşam Tarzı Psikolojik Faktörler Kişilik Tutum ve İnançlar Güdülenme Algılama Öğrenme Ekonomik Faktörler BÖLÜM TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN SOSYAL SINIFIN İNCELENMESİ 2.1 Sosyal Sınıf Kavramı Nedir? Sosyal Sınıflarda Toplumsal Hareketler Sosyal Sınıfın Belirlenmesindeki Ölçütler Subjektif (Öznel) Ölçüt Tanınmışlığa Göre Ölçüt Objektif (Nesnel) Ölçüt 50

8 viii Sosyal Sınıfların Belirlenmesinde Kullanılan Nesnel Ölçüt Endeksleri Tek Değişkenli Endeksler Çok Değişkenli Endeksler Sosyal Sınıf Teorileri Karl Marks ın Sınıf Teorisi ( ) Max Weber in Sınıf Teorisi ( ) Geçmişte ve Günümüzdeki Bazı Ülkelerden Sosyal Sınıf Yapılarına Örnekler Osmanlı Döneminde Sosyal Sınıf Yapısı Türkiye de Sosyal Sınıf Yapısı Sosyal Sınıfın Tüketici Davranışlarına Etkisi ve Pazarlama Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi BÖLÜM UYGULAMA ve DEĞERLENDİRME 3.1 Araştırmanın Amacı Araştırma Kapsamı, Yöntemi ve Kısıtları Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi Güvenilirlik Analizi Crosstab Analizleri Ki-Kare Analizleri T Testi Analizleri Anova Testi Analizleri 188 SONUÇ ve ÖNERİLER 202 KAYNAKLAR 214 EKLER 222 Ek 1 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin Scheffe Testi Analizleri 223 Ek 2 Anket Soruları 297 Ek 3 Özgeçmiş 303

9 ix KISALTMALAR DİZİNİ EKB: Engel-Kollat-Blackwell Km: Kilometre TL: Türk Lirası yy: Yüzyıl Bkz: Bakınız SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği v.b.: ve benzeri ÖTV: Özel Tüketim Vergisi KDV: Katma Değer Vergisi SES: Sosyo Ekonomik Statü ONS: Office of National Statistic (Ulusal İstatistik Ofisi) ABD: Amerika Birleşik Devletleri s.: Sayfa sig.: Sigorta Hid. Dir: Hidrolik Direksiyon Al. Jan.: Alaşım Jant El. Cam: Elektrikli Camlar Hız Sa: Hız Sabitleyici Yol Bil.: Yol Bilgisayarı SHY: Sürücü Hava Yastığı YHY: Yolcu Hava Yastıkları Ot. Vit.: Otomatik Vites 4 Las. Çek.: 4 Lastikten Çeker 2. El P.: 2. El Piyasası Pop. Mod.: Popüler Model Olması Bag. Hac.: Bagaj Hacmi Elk. Kol.: Elektrikli Koltuklar R.T.: Radyo-Teyp Mer. Kil. : Merkezi Kilit X. Far: Xenon Far Is. Kol.: Isıtmalı Koltuklar

10 x Der. D.: Deri Döşeme Buzd.: Buzdolabı Park Sen.: Park Sensörü LPG: Liquid Petrol Gasoline

11 xi ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1.1 Kurt Lewin tarafından geliştirilen kara kutu modeli 5 Şekil 1.2 Freud un buz dağı benzetmesi 13 Şekil 1.3 Nicosia Modeli Aşamaları 16 Şekil 1.4 Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi 40 Şekil 1.5 Algılama süreci 41 Şekil 2.1 Sosyal sınıflar arasındaki hareketler ve yönleri 48 Şekil 2.2 Osmanlı Devleti yy arası sınıf yapısı 68

12 xii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 1.1 Aile içi karar alma da fertlerin etkileri 26 Tablo yılı Türkiye nüfus dağılımı 31 Tablo yy da İngiltere deki sosyal sınıfların yapısı 64 Tablo 2.2 İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi nin 2001 yılı sosyo-ekonomik sınıflaması 64 Tablo 2.3 Meslek gruplarına göre sosyal sınıflar 71 Tablo Yılı meslek grubuna göre aylık ortalama brüt ücret ve yıllık brüt kazanç 72 Tablo 3.1 Güvenilirlik İstatistiği 77 Tablo 3.2 Sosyal sınıf gruplarının yaş dağılımı 78 Tablo 3.3 Sosyal sınıf gruplarının cinsiyet dağılımı 79 Tablo 3.4 Sosyal sınıf gruplarının eğitim seviyesi dağılımı 80 Tablo 3.5 Sosyal sınıf gruplarının aylık gelir dağılımı 81 Tablo 3.6 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç marka dağılımı 83 Tablo 3.7 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç tipi dağılımı 86 Tablo 3.8 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor hacmi dağılımı 87 Tablo 3.9 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor gücü dağılımı 89 Tablo 3.10 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yakıt tipi dağılımı 90 Tablo 3.11 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç vites tipi dağılımı 91 Tablo 3.12 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç renk dağılımı 92 Tablo 3.13 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yaşı dağılımı 94 Tablo 3.14 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının kaçıncı olduğunun dağılımı 96 Tablo 3.15 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının nereden aldıklarının dağılımı 97 Tablo 3.16 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının satın alındığında kullanım durumunun dağılımı 98 Tablo 3.17 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın aldıklarındaki ödeme şekli dağılımı 100

13 xiii Tablo 3.18 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yapma durumu dağılımı 101 Tablo 3.19 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (İnternet) dağılımı 103 Tablo 3.20 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 104 Tablo 3.21 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (TV/Radyo/Gazete) dağılımı 105 Tablo 3.22 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Yakın Çevre) dağılımı 106 Tablo 3.23 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 107 Tablo 3.24 Sosyal sınıf gruplarının benzin istasyonu tercih dağılımı 108 Tablo 3.25 Sosyal sınıf gruplarının yıllık ortalama araç kullanım (km) dağılımı 109 Tablo 3.26 Sosyal sınıf gruplarının aylık ortalama yakıt tüketim (TL) dağılımı 110 Tablo 3.27 Sosyal sınıf gruplarının araç bakımlarını yaptırdıkları yer tercihi dağılımı 111 Tablo 3.28 Sosyal sınıf gruplarının kullandıkları lastik tercihi dağılımı 113 Tablo 3.29 Sosyal sınıf gruplarının araç temizleme şekli tercihi dağılımı 114 Tablo 3.30 Sosyal sınıf gruplarının araç memnuniyeti dağılımı 115 Tablo 3.31 Sosyal sınıf gruplarının aracını tavsiye etme durumu dağılımı 116 Tablo 3.32 Sosyal sınıf gruplarının markalarına duyduğu güven dağılımı 117 Tablo 3.33 Sosyal sınıf gruplarının yetkili servisi tavsiye etme durumu dağılımı 118 Tablo 3.34 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Yakıt Tüketimi) dağılımı 119 Tablo 3.35 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Güvenlik) dağılımı 120 Tablo 3.36 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Konfor) dağılımı 121 Tablo 3.37 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Performans) dağılımı 122

14 xiv Tablo 3.38 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Dış Görünüş) dağılımı 123 Tablo 3.39 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası olma durumu dağılımı 124 Tablo 3.40 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası şirketi dağılımı 126 Tablo 3.41 Sosyal sınıf gruplarının sigorta şirketine duydukları güven dağılımı 128 Tablo 3.42 Sosyal sınıf gruplarının kendi sigorta şirketlerini tavsiye etme durumu dağılımı 129 Tablo 3.43 Sosyal sınıf gruplarının marka imajı en üst seviye dağılımı 131 Tablo 3.44 Sosyal sınıf gruplarının marka imajı en alt seviye dağılımı 134 Tablo 3.45 Sosyal sınıf gruplarının araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 137 Tablo 3.46 Sosyal sınıf gruplarının araç sağlamlığı düşüncesi en alt seviye dağılımı 140 Tablo 3.47 Sosyal sınıf gruplarının marka bağımlılığı dağılımı 143 Tablo 3.48 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç almayı düşündükleri zamana dilimine ilişkin dağılım 144 Tablo 3.49 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 146 Tablo 3.50 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni araç tipine ilişkin dağılım 149 Tablo 3.51 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın motor hacmi dağılımı 151 Tablo 3.52 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın renk dağılımı 153 Tablo 3.53 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın yakıt tipi dağılımı 155 Tablo 3.54 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın vites tipi dağılımı 156 Tablo 3.55 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarına LPG sistemi taktırmaya yönelik bakış açısı 158 Tablo 3.56 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 1. özellik 159

15 xv Tablo 3.57 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 2. özellik 161 Tablo 3.58 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 3. özellik 163 Tablo 3.59 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 4. özellik 165 Tablo 3.60 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 5. özellik 167 Tablo 3.61 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (İnternet) dağılımı 170 Tablo 3.62 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 171 Tablo 3.63 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (TV-Radyo-Gazete) dağılımı 172 Tablo 3.64 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Yakın Çevre) dağılımı 173 Tablo 3.65 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 174 Tablo 3.66 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin Ki-Kare Analizleri 175 Tablo 3.67 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin T Testi Analizleri 181 Tablo 3.68 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin Anova Testi Analizleri 188

16 xvi GRAFİKLER DİZİNİ Sayfa Grafik 1.1 Türkiye İstatistik Kurumu 2006 yılına göre cinsiyet ve eğitim durumuna göre yıllık ortalama brüt kazanç 34 Grafik 3.1 Sosyal sınıf gruplarının yaş dağılımı 78 Grafik 3.2 Sosyal sınıf gruplarının cinsiyet dağılımı 79 Grafik 3.3 Sosyal sınıf gruplarının eğitim seviyesi dağılımı 80 Grafik 3.4 Sosyal sınıf gruplarının aylık gelir dağılımı 82 Grafik 3.5 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 84 Grafik 3.6 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 84 Grafik 3.7 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 85 Grafik 3.8 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 85 Grafik 3.9 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç marka dağılımı 86 Grafik 3.10 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor hacmi dağılımı 88 Grafik 3.11 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor gücü dağılımı 89 Grafik 3.12 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yakıt tipi dağılımı 90 Grafik 3.13 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç vites tipi dağılımı 91 Grafik 3.14 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç renk dağılımı 93 Grafik 3.15 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yaşı dağılımı 95 Grafik 3.16 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının kaçıncı olduğunun dağılımı 96 Grafik 3.17 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının nereden aldıklarının dağılımı 98 Grafik 3.18 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının satın alındığında kullanım durumunun dağılımı 99 Grafik 3.19 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın aldıklarındaki ödeme şekli dağılımı 100 Grafik 3.20 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yapma durumu dağılımı 102

17 xvii Grafik 3.21 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (İnternet) dağılımı 103 Grafik 3.22 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 104 Grafik 3.23 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (TV/Radyo/Gazete) dağılımı 105 Grafik 3.24 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (TV Yakın Çevre) dağılımı 106 Grafik 3.25 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 107 Grafik 3.26 Sosyal sınıf gruplarının benzin istasyonu tercih dağılımı 108 Grafik 3.27 Sosyal sınıf gruplarının yıllık ortalama araç kullanım (km) dağılımı 109 Grafik 3.28 Sosyal sınıf gruplarının aylık ortalama yakıt tüketim (TL) dağılımı 110 Grafik 3.29 Sosyal sınıf gruplarının araç bakımlarını yaptırdıkları yer tercihi dağılımı 112 Grafik 3.30 Sosyal sınıf gruplarının kullandıkları lastik tercihi dağılımı 113 Grafik 3.31 Sosyal sınıf gruplarının araç temizleme şekli tercihi dağılımı 115 Grafik 3.32 Sosyal sınıf gruplarının araç memnuniyeti dağılımı 116 Grafik 3.33 Sosyal sınıf gruplarının aracını tavsiye etme durumu dağılımı 117 Grafik 3.34 Sosyal sınıf gruplarının markalarına duyduğu güven dağılımı 118 Grafik 3.35 Sosyal sınıf gruplarının yetkili servisi tavsiye etme durumu dağılımı 119 Grafik 3.36 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Yakıt Tüketimi) dağılımı 120 Grafik 3.37 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Güvenlik) dağılımı 121 Grafik 3.38 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Konfor) dağılımı 122 Grafik 3.39 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Performans) dağılımı 123 Grafik 3.40 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Dış Görünüş) dağılımı 124 Grafik 3.41 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası olma durumu dağılımı 125

18 xviii Grafik 3.42 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası şirketi dağılımı 127 Grafik 3.43 Sosyal sınıf gruplarının sigorta şirketine duydukları güven dağılımı 129 Grafik 3.44 Sosyal sınıf gruplarının kendi sigorta şirketlerini tavsiye etme durumu dağılımı 130 Grafik 3.45 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 132 Grafik 3.46 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 132 Grafik 3.47 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 133 Grafik 3.48 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 133 Grafik 3.49 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 135 Grafik 3.50 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 135 Grafik 3.51 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 136 Grafik 3.52 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 136 Grafik 3.53 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 138 Grafik 3.54 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 138 Grafik 3.55 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 139 Grafik 3.56 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 139 Grafik 3.57 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en alt seviye dağılımı 141 Grafik 3.58 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en alt seviye dağılımı 141

19 xix Grafik 3.59 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi 142 en alt seviye dağılımı Grafik 3.60 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi 142 en alt seviye dağılımı Grafik 3.61 Sosyal sınıf gruplarının marka bağımlılığı dağılımı 143 Grafik 3.62 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç almayı düşündükleri zaman dilimine ilişkin dağılım 144 Grafik 3.63 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 147 Grafik 3.64 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 147 Grafik 3.65 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 148 Grafik 3.66 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 148 Grafik 3.67 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni araç tipine ilişkin dağılım 150 Grafik 3.68 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın motor hacmi dağılımı 151 Grafik 3.69 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın renk dağılımı 154 Grafik 3.70 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın yakıt tipi dağılımı 156 Grafik 3.71 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın vites tipi dağılımı 157 Grafik 3.72 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarına LPG sistemi taktırmaya yönelik bakış açısı 158 Grafik 3.73 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 1. özellik 160 Grafik 3.74 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 2. özellik 162

20 xx Grafik 3.75 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 3. özellik 164 Grafik 3.76 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 4. özellik 166 Grafik 3.77 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 5. özellik 168 Grafik 3.78 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (İnternet) dağılımı 170 Grafik 3.79 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 171 Grafik 3.80 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (TV-Radyo-Gazete) dağılımı 172 Grafik 3.81 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Yakın Çevre) dağılımı 173 Grafik 3.82 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 174

21 1 GİRİŞ Günümüzde pazarlama faaliyetlerinin başlangıç noktası tüketicidir. Bu sebeple, işletmeler, gerçekleştirecekleri pazarlama faaliyetlerini, tüketici davranışlarını göz önüne alarak yürütmelidirler. İşletmeler, pazarlama faaliyetlerine bağlı olarak, hazırlayacakları programlara ilişkin en optimum kararları almak, tüketicinin bugünkü taleplerinden öteye giderek, tüketicilerin gelecekte neler talep edeceğini tahmin edip, ileride oluşabilecek fırsatları görmek, pazarlama anlayışının ön gördüğü şekilde pazarı bölümlere ayırıp hitap edecekleri hedef pazarları belirlemek için, tüketicilerin davranış biçimlerini anlamak ister. İşletmeler; tüketicilerin ne şekilde ve ne yönde karar verdiğini anlamak, tüketicinin istek, arzu ve talepleri doğrultusunda tüketiciye en iyi şekilde hitap edebilmek, amacıyla tüketici davranışları hakkında araştırmalar yaparlar. İşletmeler, tüketici davranışlarını anlamak ve tanımlamak adına çeşitli kategori araştırmaları yaparak, tüketicileri sosyolojik, psikolojik veya demografik faktörler altında sınıflamaktadırlar. Bu çalışmalar işletmelere geniş bir anlamda tüketici profili oluşturmaktadır. İşte bu kategorilerden birisi sosyal sınıftır. Sosyal sınıf, diğer faktörler gibi tüketici davranışlarının şekillenmesinde etkili olmakta, tüketicinin ait olduğu sosyal sınıf grubuna benzer bir şekilde düşünmesini ve bu yönde hareket etmesini sağlamaktadır. Sosyal temeller, farklı birey ve grupların farklı değerler haline gelmesine neden olur. Bu farklılıklar tüketicinin tutum ve davranışlarına önemli ölçüde etki eder. (Russel B., 1996, s.7) İşletmeler pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken, tüketicileri birey bazında değerlendirmek yerine, tüketici bireylerinin ait olduğu sosyal sınıf gruplarını ele almak ve toplumda mevcut olan sosyal sınıf konusuna önem vermek durumundadırlar. Çünkü, farklı sosyal sınıf grupları farklı tüketim alışkanlıklarına sahiptir. Aynı sosyal sınıfına ait tüketici bireyler, benzer hatta aynı tüketim alışkanlıklarına sahiptirler. Bu çalışma ile, günümüzde pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerin diğer kategorilere nazaran daha az göz önüne aldığı, fakat diğer kategoriler kadar önemli olan sosyo-kültürel faktörlerden sosyal sınıfın tüketici davranışlarına yön vermesinin önemine dikkati çekmek istenmiştir. Araştırma toplamda üç bölümden oluşmuştur. İlk bölüm pazar ve tüketici kavramlarının tanımlandığı ve tüketici davranış modelleri nin anlatılarak, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin tanımlandığı bölümdür. Bu bölümle araştırmanın yapılmasının ana unsurları ve nedenleri açıklanarak, bu kısımda kavram tanımlamaları

22 2 hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın ana konusunu oluşturan sosyo kültürel etkenlerden sosyal sınıf konusu ele alınmıştır. Sosyal sınıfa ilişkin kavramsal açıklamalar yapılarak, sosyal sınıfların neler olduğu ve toplumu oluşturan sosyal sınıflara ait bireylerin davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak üçüncü ve son bölümde, araştırmanın uygulama ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bölümde anket formlarından elde edilen verilerin analizleri ve yorumlaması yapılmış, hipotezler test edilerek ortaya çıkan sonuçlar özetlenmiştir.

23 3 1. BÖLÜM KAVRAMLAR, TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.1 Pazarlama ve Tüketici Kavramı Pazarlama, fertlerin ve grupların, ihtiyaç hissettikleri ve arzu ettikleri ve bir değeri bulunan ürünü ve servisleri yarattıkları, sundukları ve diğerleriyle serbestçe mübadele ettikleri toplumsal bir işlemdir. (Kotler P., 2000, s.8) Pazarlamada genel olarak ürünlerin, hizmetlerin veya fikirlerin alıcıya karşılığında para, kredi, mal,emek gibi değer ifade eden bir şey karşılığında mübadelesi söz konusudur. (Şentürk H., 2007, s.68) Bir başka deyişle pazarlama; kişisel ve örgütsel gayelere ulaşmayı sağlayan mübadeleleri gerçekleştirmek için, fikirlerin, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir diyebiliriz. (Cohen A. W., 1988, s.4) Pazarlamanın yapılacağı kitle kimdir? Tüketici olarak adlandırılan bu grubu tanımlamak gerekirse; ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal ve hizmeti, bedeli karşılığı alıp, kullanan veya kendi üretip kullanan kişi, kurum veya ailedir denilebilir (Özçelik A., 1997) veya kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişidir şeklinde de tanımlanabilir. (Karabulut M., 1981, s.11) Pazarlamada pazarı oluşturan tüketim birimi olarak, tüketici sözcüğünden, tatmin edilecek ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği olan kişi, kurum ve kuruluşlar anlaşılmaktadır. (Mucuk İ., 1982, s.64) Tanımlamalar her ne kadar aynı noktayı işaret ediyor olsa bile tüketici değişik görünümlerde karşımıza çıktığından çoğu zaman kafa karıştırıcıdır. Bir oyuncak tren isteyen çocuk mu tüketicidir? Yoksa bunun çocuğuna iyi bir doğum günü hediyesi olabileceğini düşünen ve eşini bu konuda ikna etmeye çalışan anne mi tüketicidir? Ya da ikisinin teklif ve isteklerini değerlendirerek oyuncak treni almaya karar veren ve satın alan baba mı tüketicidir? (Buğra A., 2000, s.10) Bu olayda rolleri farklı olmasına rağmen ailedeki herkes tüketicidir. Çocuk başlangıçta ihtiyacı hisseden iken sonuçta kullanıcı olarak tüketimde rol oynar. Anne fikrini açıklayarak etkileyici rolünü üstlenirken, baba satın alarak müşteri

24 4 rolünü oynamaktadır. (Assael H., 1992) Kısacası tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. (Acar Ö. ve M., 1992, s.361) 1.2 Tüketici Davranışı Nedir? Tüketici davranışları pazarlama biliminin temel konularının içinde yer alır ve insan davranışının alt bölümlerinden birisidir. İnsan davranışı da bireyin çevresiyle etkileşimde olduğu bütünsel süreci ifade eder. Tüketici davranışları ise, satın alma açısından insan davranışının özel türleriyle ilgilenir. Tüketicinin günümüz çağdaş pazarlama ilkelerinin en önemli halkası haline gelmesiyle tüketici davranışı pazarlama biliminin en büyük sorunu haline gelmiştir. (Abıcılar A. G., 2006, s.7) Tüketici davranışı, bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır. Gerçekleştirmek istenen amaç ise, arzu ve istekleri tatmin etmektir. Tüketici davranışının çeşitli faaliyetlerden oluşması, bu faaliyetlerin neler olabileceği konusuna dikkatleri çekmektedir. Tüketici olarak bireyin düşünceleri, kararları, deneyimleri, değerlendirmeleri olup, bunların bazıları isteyerek ve planlanarak yerine getirilirken, bazıları tesadüfü olarak yapılabilmektedir. (Korkmaz M., 2006, s.19) Tüketici davranışı kavramını açıklamak amacıyla bir çok tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlamalara göre tüketici davranışı; Tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandığını incelemeye çalışır. (Odabaşı Y., Barış G., 2003, s.29) Tüketicinin satın alma kararını verirken kullandığı yöntemleri, mal veya hizmetlere karşı içsel veya dışsal faktörlerle oluşturduğu tutumları, mal veya hizmeti seçme ve kullanma özelliklerini kapsamaktadır. (Muter C., 2002, s.21) Bireyin kendi ihtiyaçlarını ve/veya başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini umut ettikleri ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma, kullanma, elden çıkartma gibi fiziksel faaliyetleri; bu faaliyetleri etkileyen karar verme süreçlerini kapsar. (Kavas A. C. ve Diğerleri, 1995, s.2) İhtiyaçları gidermeye yarayan mal ve hizmetler konusunda kişilerin tüketici olarak nasıl ve niçin karar aldıkları ve davrandıkları anlamına gelir (Bakırcı F., 1999, s.23).

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İbrahim KUZKUN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 YATIRIMCILARDA

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ

DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ DAĞITIM KANALLARINDA BAYİLERİ MOTİVE EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: TRAKYA BİRLİK ÖRNEĞİ ALİ KAHRAMAN

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI

T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI T. C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ ANABĠLĠM DALI GĠRĠġĠMCĠ KADIN VE ERKEKLERĠN BAġARI ALGISINDAKĠ FARKLILIKLAR: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERDE BURSA

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

TÜKETİCİNİN TATMİNİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM VE ADIYAMAN İLİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI

TÜKETİCİNİN TATMİNİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM VE ADIYAMAN İLİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI 351 TÜKETİCİNİN TATMİNİ İLE SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIM VE ADIYAMAN İLİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Yavuz CÖMERT *, Dr. Yakup DURMAZ ** ÖZET Modern pazarlama

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ

KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ KURAL TABANLI KARAR VERME MEKANİZMASINA SAHİP SİSTEMATİK ARAÇ SEÇİM PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Eğitimi Anabilim Dalı İlker Turgut YILMAZ

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BİLİM DALI ÖĞRETMEN TUTUMLARI İLE İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİNDE POPÜLER KÜLTÜRÜN ROLÜ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ MEYREM

Detaylı