SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Uğur KARATEKİN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU ISPARTA 2009

2

3 iii ÖNSÖZ Bu çalışmada, pazarlama faaliyetlerine yön veren ve işletmelere tüketici profili oluşturan araştırmalardan biri olan tüketici davranışları ve sosyal sınıfın tüketici davranışlarını ne yönde etkilediği hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma; tüketici davranışlarını etkileyen sosyo kültürel faktörlerden sosyal sınıfın, tüketicilerin mevcut otomobillerini ne şartlar altında aldıklarını, ne şekilde kullanım alışkanlıklarının olduğu ve yeni alacakları araç için ne yönde bir davranış biçimi sergileyeceklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma, kamu kurumlarında hizmet veren,, ve lar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada teorik kavramlara yer verildiği gibi, son bölümde anket uygulamasına yer verilmiştir. Uygulama kısmında çeşitli güçlüklerle karşılaşılmış, özellikle anket çalışmasının gerçekleşmesinde kamu kuruluşlarının içinde araştırma yapmanın güçlükleri sıkıntı yaratmıştır. Bunun nedeni ise kamu kuruluşlarında çalışan personellerin yazılı olan herhangi bir araştırma veya uygulamaya, devlet memuru sıfatında olmaları nedeni ile ön yargılı olmalarıdır. Yapılan bu çalışma, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden sosyal sınıf konusunda nadir olan çalışmalardandır. Yaptığım araştırma neticesinde, sosyo kültürel faktörlerden sosyal sınıfın daha önce diğer konular gibi Türkiye de çok araştırılmadığının farkına vardım. Bu çalışma ile, pazarlama faaliyetleri gerçekleştiren tüm işletmelerin yanı sıra özellikle otomobil sektöründeki işletmelerin sosyal sınıf konusuna daha farklı bir gözle yaklaşacağını, pazar bölümlemesi yaparken veya hedef kitleye ulaşmak için pazarlama programı gerçekleştirirken bu çalışmanın kendilerine fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Bu çalışmaya başlarken ve tüm süreçlerinde benden desteğini esirgemeyen sayın hocam Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU na, çalışmam süresince bana zaman ayırıp destek veren arkadaşlarım, A. Hayrettin TUNCAY, Gonca TUNCAY, Ö. Şahin ÇERİ, M. Fatih DEMİRAL ve Sumru BAYRAKTAR a, diğer tüm otomobil firmaları bilginin evrensel olduğunu inkar edercesine her türlü bilgiyi saklarken, bana kapılarını açan tek otomobil firması olan Honda TÜRKİYE ye teşekkürü bir borç bilirim.

4 iv ÖZET SOSYAL SINIFLAR İÇİNDE MESLEKLERE GÖRE TÜKETİCİLERİN OTOMOBİL ALMA VE KULLANMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uğur KARATEKİN Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 303 sayfa, Haziran 2009 Danışman: Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU Tüketici davranışlarını birçok faktör etkiliyor olsa da, en önemli faktörlerden birisi sosyal sınıf olmaktadır. Toplumdaki bireyler toplumu oluşturan sosyal sınıf gruplarını meydana getirmektedirler. Dolayısı ile bir sosyal sınıfa ait birey, ait olduğu sosyal sınıfın davranış biçimi ile özdeş sayılan davranışlarda bulunmaktadır. Bir sosyal sınıftaki bireylerin benzer şekilde düşündüğü, benzer alışkanlıklara sahip olduğu ve benzer şekilde hareket ettiği söylenebilir. Dolayısı ile sosyal sınıfın, pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken ya da pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek için pazar bölümlemesi yaparken büyük önem arz ettiği söylenebilir. Bu çalışma, tüketicilerin otomobil satın alma davranışlarında sosyo kültürel etkilerden sosyal sınıfın, tüketiciler üzerindeki etkilerini incelemek adına gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümü kavramsal öğelerin açıklanması, ikinci bölümü ise sosyal sınıfların tanımlanması ve tüketiciler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi şeklindedir. Son bölüm olan üçüncü bölüm ise, araştırmaya başlamadan önce belirlenmiş olan sosyal sınıf grupları üzerinde yapılan anket uygulaması ve değerlendirilmesi, hipotezlerin test edilmesi ve yorumlanması şeklindedir. Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışları, tüketici davranışlarını etkileyen faktörler, sosyal sınıf, otomobil satın alma tercihi

5 v ABSTRACT THE INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF PURCHASİNG CAR AND HABİT OF USİNG IT ON CONSUMERS İN SOCİAL CLASS Uğur KARATEKİN Süleyman Demirel University, Department of Business Management The Thesis of Graduation, 303 pages, June 2009 Advisor: Assistant Professor Dr. A. Hüsrev EROĞLU Consumer behaviors are affected by lots of factors tough; one of the most important factors is being social class member. All individuals in a community create social class groups, than; one individual depending to a social class is considered being equal to its social class behavior. All individuals in a social class may think in a same manner, may have same habits and may mobilize socially in a same manner. In that case, one can consider that social class groups are primordial when deciding marketing strategies regarding marketing segmentation. Thesis is created to establish the relation between automobile buying habits and social behaviors in a determined social class. First part of the thesis shows basic concepts; and also second part is considered to be an explanation of social class concepts and influences on consumer behaviors. The last part of the thesis includes, third part, hypothesis over designed social classes samples using some questionnaires. Key Words: Consumer Behaviors, The Factors Influencing Consumer Behaviors, Social Class, The Decision for Buying Automobile (Car)

6 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ iii ÖZET iv ABSTRACT v İÇİNDEKİLER vi KISALTMALAR DİZİNİ ix ŞEKİLLER DİZİNİ xi TABLOLAR DİZİNİ xii GRAFİKLER DİZİNİ xvi GİRİŞ 1 1. BÖLÜM KAVRAMLAR, TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.1 Pazarlama ve Tüketici Kavramı Tüketici Davranışı Nedir? Tüketici Davranış Modelleri Klasik Modeller Marshall ın Ekonomik Modeli (Homo Economicus) Pavlov un Öğrenme Modeli Freud un Psiko Analitik Modeli Veblen in Sosyo Psikolojik Modeli Dusenberry nin Sosyo Ekonomik Modeli Çağdaş Modeller Nicosia Modeler Howard - Sheth Modeli Engel-Kollat-Blackwell (EKB) Modeli Lazarsfeld Modeli Katona nın Psiko Ekonomik Modeli Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 21

7 vii Kültürel Faktörler Kültür ve Alt Kültür Sosyal Sınıf Sosyal Faktörler Aile Referans (Danışma) Grupları Rol ve Statüler Demografik Faktörler Yaş Cinsiyet Medeni Hal Gelir Seviyesi Eğitim Düzeyi Meslek Yaşam Tarzı Psikolojik Faktörler Kişilik Tutum ve İnançlar Güdülenme Algılama Öğrenme Ekonomik Faktörler BÖLÜM TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERDEN SOSYAL SINIFIN İNCELENMESİ 2.1 Sosyal Sınıf Kavramı Nedir? Sosyal Sınıflarda Toplumsal Hareketler Sosyal Sınıfın Belirlenmesindeki Ölçütler Subjektif (Öznel) Ölçüt Tanınmışlığa Göre Ölçüt Objektif (Nesnel) Ölçüt 50

8 viii Sosyal Sınıfların Belirlenmesinde Kullanılan Nesnel Ölçüt Endeksleri Tek Değişkenli Endeksler Çok Değişkenli Endeksler Sosyal Sınıf Teorileri Karl Marks ın Sınıf Teorisi ( ) Max Weber in Sınıf Teorisi ( ) Geçmişte ve Günümüzdeki Bazı Ülkelerden Sosyal Sınıf Yapılarına Örnekler Osmanlı Döneminde Sosyal Sınıf Yapısı Türkiye de Sosyal Sınıf Yapısı Sosyal Sınıfın Tüketici Davranışlarına Etkisi ve Pazarlama Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi BÖLÜM UYGULAMA ve DEĞERLENDİRME 3.1 Araştırmanın Amacı Araştırma Kapsamı, Yöntemi ve Kısıtları Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi Güvenilirlik Analizi Crosstab Analizleri Ki-Kare Analizleri T Testi Analizleri Anova Testi Analizleri 188 SONUÇ ve ÖNERİLER 202 KAYNAKLAR 214 EKLER 222 Ek 1 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin Scheffe Testi Analizleri 223 Ek 2 Anket Soruları 297 Ek 3 Özgeçmiş 303

9 ix KISALTMALAR DİZİNİ EKB: Engel-Kollat-Blackwell Km: Kilometre TL: Türk Lirası yy: Yüzyıl Bkz: Bakınız SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği v.b.: ve benzeri ÖTV: Özel Tüketim Vergisi KDV: Katma Değer Vergisi SES: Sosyo Ekonomik Statü ONS: Office of National Statistic (Ulusal İstatistik Ofisi) ABD: Amerika Birleşik Devletleri s.: Sayfa sig.: Sigorta Hid. Dir: Hidrolik Direksiyon Al. Jan.: Alaşım Jant El. Cam: Elektrikli Camlar Hız Sa: Hız Sabitleyici Yol Bil.: Yol Bilgisayarı SHY: Sürücü Hava Yastığı YHY: Yolcu Hava Yastıkları Ot. Vit.: Otomatik Vites 4 Las. Çek.: 4 Lastikten Çeker 2. El P.: 2. El Piyasası Pop. Mod.: Popüler Model Olması Bag. Hac.: Bagaj Hacmi Elk. Kol.: Elektrikli Koltuklar R.T.: Radyo-Teyp Mer. Kil. : Merkezi Kilit X. Far: Xenon Far Is. Kol.: Isıtmalı Koltuklar

10 x Der. D.: Deri Döşeme Buzd.: Buzdolabı Park Sen.: Park Sensörü LPG: Liquid Petrol Gasoline

11 xi ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1.1 Kurt Lewin tarafından geliştirilen kara kutu modeli 5 Şekil 1.2 Freud un buz dağı benzetmesi 13 Şekil 1.3 Nicosia Modeli Aşamaları 16 Şekil 1.4 Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi 40 Şekil 1.5 Algılama süreci 41 Şekil 2.1 Sosyal sınıflar arasındaki hareketler ve yönleri 48 Şekil 2.2 Osmanlı Devleti yy arası sınıf yapısı 68

12 xii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 1.1 Aile içi karar alma da fertlerin etkileri 26 Tablo yılı Türkiye nüfus dağılımı 31 Tablo yy da İngiltere deki sosyal sınıfların yapısı 64 Tablo 2.2 İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi nin 2001 yılı sosyo-ekonomik sınıflaması 64 Tablo 2.3 Meslek gruplarına göre sosyal sınıflar 71 Tablo Yılı meslek grubuna göre aylık ortalama brüt ücret ve yıllık brüt kazanç 72 Tablo 3.1 Güvenilirlik İstatistiği 77 Tablo 3.2 Sosyal sınıf gruplarının yaş dağılımı 78 Tablo 3.3 Sosyal sınıf gruplarının cinsiyet dağılımı 79 Tablo 3.4 Sosyal sınıf gruplarının eğitim seviyesi dağılımı 80 Tablo 3.5 Sosyal sınıf gruplarının aylık gelir dağılımı 81 Tablo 3.6 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç marka dağılımı 83 Tablo 3.7 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç tipi dağılımı 86 Tablo 3.8 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor hacmi dağılımı 87 Tablo 3.9 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor gücü dağılımı 89 Tablo 3.10 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yakıt tipi dağılımı 90 Tablo 3.11 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç vites tipi dağılımı 91 Tablo 3.12 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç renk dağılımı 92 Tablo 3.13 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yaşı dağılımı 94 Tablo 3.14 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının kaçıncı olduğunun dağılımı 96 Tablo 3.15 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının nereden aldıklarının dağılımı 97 Tablo 3.16 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının satın alındığında kullanım durumunun dağılımı 98 Tablo 3.17 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın aldıklarındaki ödeme şekli dağılımı 100

13 xiii Tablo 3.18 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yapma durumu dağılımı 101 Tablo 3.19 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (İnternet) dağılımı 103 Tablo 3.20 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 104 Tablo 3.21 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (TV/Radyo/Gazete) dağılımı 105 Tablo 3.22 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Yakın Çevre) dağılımı 106 Tablo 3.23 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 107 Tablo 3.24 Sosyal sınıf gruplarının benzin istasyonu tercih dağılımı 108 Tablo 3.25 Sosyal sınıf gruplarının yıllık ortalama araç kullanım (km) dağılımı 109 Tablo 3.26 Sosyal sınıf gruplarının aylık ortalama yakıt tüketim (TL) dağılımı 110 Tablo 3.27 Sosyal sınıf gruplarının araç bakımlarını yaptırdıkları yer tercihi dağılımı 111 Tablo 3.28 Sosyal sınıf gruplarının kullandıkları lastik tercihi dağılımı 113 Tablo 3.29 Sosyal sınıf gruplarının araç temizleme şekli tercihi dağılımı 114 Tablo 3.30 Sosyal sınıf gruplarının araç memnuniyeti dağılımı 115 Tablo 3.31 Sosyal sınıf gruplarının aracını tavsiye etme durumu dağılımı 116 Tablo 3.32 Sosyal sınıf gruplarının markalarına duyduğu güven dağılımı 117 Tablo 3.33 Sosyal sınıf gruplarının yetkili servisi tavsiye etme durumu dağılımı 118 Tablo 3.34 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Yakıt Tüketimi) dağılımı 119 Tablo 3.35 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Güvenlik) dağılımı 120 Tablo 3.36 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Konfor) dağılımı 121 Tablo 3.37 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Performans) dağılımı 122

14 xiv Tablo 3.38 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Dış Görünüş) dağılımı 123 Tablo 3.39 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası olma durumu dağılımı 124 Tablo 3.40 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası şirketi dağılımı 126 Tablo 3.41 Sosyal sınıf gruplarının sigorta şirketine duydukları güven dağılımı 128 Tablo 3.42 Sosyal sınıf gruplarının kendi sigorta şirketlerini tavsiye etme durumu dağılımı 129 Tablo 3.43 Sosyal sınıf gruplarının marka imajı en üst seviye dağılımı 131 Tablo 3.44 Sosyal sınıf gruplarının marka imajı en alt seviye dağılımı 134 Tablo 3.45 Sosyal sınıf gruplarının araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 137 Tablo 3.46 Sosyal sınıf gruplarının araç sağlamlığı düşüncesi en alt seviye dağılımı 140 Tablo 3.47 Sosyal sınıf gruplarının marka bağımlılığı dağılımı 143 Tablo 3.48 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç almayı düşündükleri zamana dilimine ilişkin dağılım 144 Tablo 3.49 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 146 Tablo 3.50 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni araç tipine ilişkin dağılım 149 Tablo 3.51 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın motor hacmi dağılımı 151 Tablo 3.52 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın renk dağılımı 153 Tablo 3.53 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın yakıt tipi dağılımı 155 Tablo 3.54 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın vites tipi dağılımı 156 Tablo 3.55 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarına LPG sistemi taktırmaya yönelik bakış açısı 158 Tablo 3.56 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 1. özellik 159

15 xv Tablo 3.57 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 2. özellik 161 Tablo 3.58 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 3. özellik 163 Tablo 3.59 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 4. özellik 165 Tablo 3.60 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 5. özellik 167 Tablo 3.61 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (İnternet) dağılımı 170 Tablo 3.62 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 171 Tablo 3.63 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (TV-Radyo-Gazete) dağılımı 172 Tablo 3.64 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Yakın Çevre) dağılımı 173 Tablo 3.65 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 174 Tablo 3.66 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin Ki-Kare Analizleri 175 Tablo 3.67 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin T Testi Analizleri 181 Tablo 3.68 Sosyal sınıf grupları arasındaki farklılıklara ilişkin Anova Testi Analizleri 188

16 xvi GRAFİKLER DİZİNİ Sayfa Grafik 1.1 Türkiye İstatistik Kurumu 2006 yılına göre cinsiyet ve eğitim durumuna göre yıllık ortalama brüt kazanç 34 Grafik 3.1 Sosyal sınıf gruplarının yaş dağılımı 78 Grafik 3.2 Sosyal sınıf gruplarının cinsiyet dağılımı 79 Grafik 3.3 Sosyal sınıf gruplarının eğitim seviyesi dağılımı 80 Grafik 3.4 Sosyal sınıf gruplarının aylık gelir dağılımı 82 Grafik 3.5 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 84 Grafik 3.6 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 84 Grafik 3.7 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 85 Grafik 3.8 Sosyal sınıf gruplarının () mevcut araç marka dağılımı 85 Grafik 3.9 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç marka dağılımı 86 Grafik 3.10 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor hacmi dağılımı 88 Grafik 3.11 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç motor gücü dağılımı 89 Grafik 3.12 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yakıt tipi dağılımı 90 Grafik 3.13 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç vites tipi dağılımı 91 Grafik 3.14 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç renk dağılımı 93 Grafik 3.15 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araç yaşı dağılımı 95 Grafik 3.16 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının kaçıncı olduğunun dağılımı 96 Grafik 3.17 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının nereden aldıklarının dağılımı 98 Grafik 3.18 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarının satın alındığında kullanım durumunun dağılımı 99 Grafik 3.19 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın aldıklarındaki ödeme şekli dağılımı 100 Grafik 3.20 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yapma durumu dağılımı 102

17 xvii Grafik 3.21 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (İnternet) dağılımı 103 Grafik 3.22 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 104 Grafik 3.23 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (TV/Radyo/Gazete) dağılımı 105 Grafik 3.24 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (TV Yakın Çevre) dağılımı 106 Grafik 3.25 Sosyal sınıf gruplarının mevcut araçlarını satın almadan önce araştırma yaptıkları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 107 Grafik 3.26 Sosyal sınıf gruplarının benzin istasyonu tercih dağılımı 108 Grafik 3.27 Sosyal sınıf gruplarının yıllık ortalama araç kullanım (km) dağılımı 109 Grafik 3.28 Sosyal sınıf gruplarının aylık ortalama yakıt tüketim (TL) dağılımı 110 Grafik 3.29 Sosyal sınıf gruplarının araç bakımlarını yaptırdıkları yer tercihi dağılımı 112 Grafik 3.30 Sosyal sınıf gruplarının kullandıkları lastik tercihi dağılımı 113 Grafik 3.31 Sosyal sınıf gruplarının araç temizleme şekli tercihi dağılımı 115 Grafik 3.32 Sosyal sınıf gruplarının araç memnuniyeti dağılımı 116 Grafik 3.33 Sosyal sınıf gruplarının aracını tavsiye etme durumu dağılımı 117 Grafik 3.34 Sosyal sınıf gruplarının markalarına duyduğu güven dağılımı 118 Grafik 3.35 Sosyal sınıf gruplarının yetkili servisi tavsiye etme durumu dağılımı 119 Grafik 3.36 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Yakıt Tüketimi) dağılımı 120 Grafik 3.37 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Güvenlik) dağılımı 121 Grafik 3.38 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Konfor) dağılımı 122 Grafik 3.39 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Performans) dağılımı 123 Grafik 3.40 Sosyal sınıf gruplarının araçlarındaki memnun edici özellik (Dış Görünüş) dağılımı 124 Grafik 3.41 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası olma durumu dağılımı 125

18 xviii Grafik 3.42 Sosyal sınıf gruplarının kasko sigortası şirketi dağılımı 127 Grafik 3.43 Sosyal sınıf gruplarının sigorta şirketine duydukları güven dağılımı 129 Grafik 3.44 Sosyal sınıf gruplarının kendi sigorta şirketlerini tavsiye etme durumu dağılımı 130 Grafik 3.45 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 132 Grafik 3.46 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 132 Grafik 3.47 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 133 Grafik 3.48 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en üst seviye dağılımı 133 Grafik 3.49 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 135 Grafik 3.50 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 135 Grafik 3.51 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 136 Grafik 3.52 Sosyal sınıf gruplarının () marka imajı en alt seviye dağılımı 136 Grafik 3.53 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 138 Grafik 3.54 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 138 Grafik 3.55 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 139 Grafik 3.56 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en üst seviye dağılımı 139 Grafik 3.57 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en alt seviye dağılımı 141 Grafik 3.58 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi en alt seviye dağılımı 141

19 xix Grafik 3.59 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi 142 en alt seviye dağılımı Grafik 3.60 Sosyal sınıf gruplarının () araç sağlamlığı düşüncesi 142 en alt seviye dağılımı Grafik 3.61 Sosyal sınıf gruplarının marka bağımlılığı dağılımı 143 Grafik 3.62 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç almayı düşündükleri zaman dilimine ilişkin dağılım 144 Grafik 3.63 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 147 Grafik 3.64 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 147 Grafik 3.65 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 148 Grafik 3.66 Sosyal sınıf gruplarının () satın almayı düşündükleri yeni araç markasına ilişkin dağılım 148 Grafik 3.67 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni araç tipine ilişkin dağılım 150 Grafik 3.68 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın motor hacmi dağılımı 151 Grafik 3.69 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın renk dağılımı 154 Grafik 3.70 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın yakıt tipi dağılımı 156 Grafik 3.71 Sosyal sınıf gruplarının satın almayı düşündükleri yeni aracın vites tipi dağılımı 157 Grafik 3.72 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarına LPG sistemi taktırmaya yönelik bakış açısı 158 Grafik 3.73 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 1. özellik 160 Grafik 3.74 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 2. özellik 162

20 xx Grafik 3.75 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 3. özellik 164 Grafik 3.76 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 4. özellik 166 Grafik 3.77 Sosyal sınıf gruplarının yeni araçlarında olmasını istedikleri en önemli 5. özellik 168 Grafik 3.78 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (İnternet) dağılımı 170 Grafik 3.79 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Otomobil Dergileri) dağılımı 171 Grafik 3.80 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (TV-Radyo-Gazete) dağılımı 172 Grafik 3.81 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Yakın Çevre) dağılımı 173 Grafik 3.82 Sosyal sınıf gruplarının yeni araç satın almadan önce araştırma yapacakları kaynakların (Test Sürüşleri) dağılımı 174

21 1 GİRİŞ Günümüzde pazarlama faaliyetlerinin başlangıç noktası tüketicidir. Bu sebeple, işletmeler, gerçekleştirecekleri pazarlama faaliyetlerini, tüketici davranışlarını göz önüne alarak yürütmelidirler. İşletmeler, pazarlama faaliyetlerine bağlı olarak, hazırlayacakları programlara ilişkin en optimum kararları almak, tüketicinin bugünkü taleplerinden öteye giderek, tüketicilerin gelecekte neler talep edeceğini tahmin edip, ileride oluşabilecek fırsatları görmek, pazarlama anlayışının ön gördüğü şekilde pazarı bölümlere ayırıp hitap edecekleri hedef pazarları belirlemek için, tüketicilerin davranış biçimlerini anlamak ister. İşletmeler; tüketicilerin ne şekilde ve ne yönde karar verdiğini anlamak, tüketicinin istek, arzu ve talepleri doğrultusunda tüketiciye en iyi şekilde hitap edebilmek, amacıyla tüketici davranışları hakkında araştırmalar yaparlar. İşletmeler, tüketici davranışlarını anlamak ve tanımlamak adına çeşitli kategori araştırmaları yaparak, tüketicileri sosyolojik, psikolojik veya demografik faktörler altında sınıflamaktadırlar. Bu çalışmalar işletmelere geniş bir anlamda tüketici profili oluşturmaktadır. İşte bu kategorilerden birisi sosyal sınıftır. Sosyal sınıf, diğer faktörler gibi tüketici davranışlarının şekillenmesinde etkili olmakta, tüketicinin ait olduğu sosyal sınıf grubuna benzer bir şekilde düşünmesini ve bu yönde hareket etmesini sağlamaktadır. Sosyal temeller, farklı birey ve grupların farklı değerler haline gelmesine neden olur. Bu farklılıklar tüketicinin tutum ve davranışlarına önemli ölçüde etki eder. (Russel B., 1996, s.7) İşletmeler pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirirken, tüketicileri birey bazında değerlendirmek yerine, tüketici bireylerinin ait olduğu sosyal sınıf gruplarını ele almak ve toplumda mevcut olan sosyal sınıf konusuna önem vermek durumundadırlar. Çünkü, farklı sosyal sınıf grupları farklı tüketim alışkanlıklarına sahiptir. Aynı sosyal sınıfına ait tüketici bireyler, benzer hatta aynı tüketim alışkanlıklarına sahiptirler. Bu çalışma ile, günümüzde pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerin diğer kategorilere nazaran daha az göz önüne aldığı, fakat diğer kategoriler kadar önemli olan sosyo-kültürel faktörlerden sosyal sınıfın tüketici davranışlarına yön vermesinin önemine dikkati çekmek istenmiştir. Araştırma toplamda üç bölümden oluşmuştur. İlk bölüm pazar ve tüketici kavramlarının tanımlandığı ve tüketici davranış modelleri nin anlatılarak, tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin tanımlandığı bölümdür. Bu bölümle araştırmanın yapılmasının ana unsurları ve nedenleri açıklanarak, bu kısımda kavram tanımlamaları

22 2 hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın ana konusunu oluşturan sosyo kültürel etkenlerden sosyal sınıf konusu ele alınmıştır. Sosyal sınıfa ilişkin kavramsal açıklamalar yapılarak, sosyal sınıfların neler olduğu ve toplumu oluşturan sosyal sınıflara ait bireylerin davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak üçüncü ve son bölümde, araştırmanın uygulama ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bölümde anket formlarından elde edilen verilerin analizleri ve yorumlaması yapılmış, hipotezler test edilerek ortaya çıkan sonuçlar özetlenmiştir.

23 3 1. BÖLÜM KAVRAMLAR, TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.1 Pazarlama ve Tüketici Kavramı Pazarlama, fertlerin ve grupların, ihtiyaç hissettikleri ve arzu ettikleri ve bir değeri bulunan ürünü ve servisleri yarattıkları, sundukları ve diğerleriyle serbestçe mübadele ettikleri toplumsal bir işlemdir. (Kotler P., 2000, s.8) Pazarlamada genel olarak ürünlerin, hizmetlerin veya fikirlerin alıcıya karşılığında para, kredi, mal,emek gibi değer ifade eden bir şey karşılığında mübadelesi söz konusudur. (Şentürk H., 2007, s.68) Bir başka deyişle pazarlama; kişisel ve örgütsel gayelere ulaşmayı sağlayan mübadeleleri gerçekleştirmek için, fikirlerin, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir diyebiliriz. (Cohen A. W., 1988, s.4) Pazarlamanın yapılacağı kitle kimdir? Tüketici olarak adlandırılan bu grubu tanımlamak gerekirse; ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mal ve hizmeti, bedeli karşılığı alıp, kullanan veya kendi üretip kullanan kişi, kurum veya ailedir denilebilir (Özçelik A., 1997) veya kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişidir şeklinde de tanımlanabilir. (Karabulut M., 1981, s.11) Pazarlamada pazarı oluşturan tüketim birimi olarak, tüketici sözcüğünden, tatmin edilecek ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği olan kişi, kurum ve kuruluşlar anlaşılmaktadır. (Mucuk İ., 1982, s.64) Tanımlamalar her ne kadar aynı noktayı işaret ediyor olsa bile tüketici değişik görünümlerde karşımıza çıktığından çoğu zaman kafa karıştırıcıdır. Bir oyuncak tren isteyen çocuk mu tüketicidir? Yoksa bunun çocuğuna iyi bir doğum günü hediyesi olabileceğini düşünen ve eşini bu konuda ikna etmeye çalışan anne mi tüketicidir? Ya da ikisinin teklif ve isteklerini değerlendirerek oyuncak treni almaya karar veren ve satın alan baba mı tüketicidir? (Buğra A., 2000, s.10) Bu olayda rolleri farklı olmasına rağmen ailedeki herkes tüketicidir. Çocuk başlangıçta ihtiyacı hisseden iken sonuçta kullanıcı olarak tüketimde rol oynar. Anne fikrini açıklayarak etkileyici rolünü üstlenirken, baba satın alarak müşteri

24 4 rolünü oynamaktadır. (Assael H., 1992) Kısacası tüketici, iktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir. (Acar Ö. ve M., 1992, s.361) 1.2 Tüketici Davranışı Nedir? Tüketici davranışları pazarlama biliminin temel konularının içinde yer alır ve insan davranışının alt bölümlerinden birisidir. İnsan davranışı da bireyin çevresiyle etkileşimde olduğu bütünsel süreci ifade eder. Tüketici davranışları ise, satın alma açısından insan davranışının özel türleriyle ilgilenir. Tüketicinin günümüz çağdaş pazarlama ilkelerinin en önemli halkası haline gelmesiyle tüketici davranışı pazarlama biliminin en büyük sorunu haline gelmiştir. (Abıcılar A. G., 2006, s.7) Tüketici davranışı, bir amacı gerçekleştirmek için güdülenmiş davranıştır. Gerçekleştirmek istenen amaç ise, arzu ve istekleri tatmin etmektir. Tüketici davranışının çeşitli faaliyetlerden oluşması, bu faaliyetlerin neler olabileceği konusuna dikkatleri çekmektedir. Tüketici olarak bireyin düşünceleri, kararları, deneyimleri, değerlendirmeleri olup, bunların bazıları isteyerek ve planlanarak yerine getirilirken, bazıları tesadüfü olarak yapılabilmektedir. (Korkmaz M., 2006, s.19) Tüketici davranışı kavramını açıklamak amacıyla bir çok tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlamalara göre tüketici davranışı; Tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketime yönelik olarak nasıl kullandığını incelemeye çalışır. (Odabaşı Y., Barış G., 2003, s.29) Tüketicinin satın alma kararını verirken kullandığı yöntemleri, mal veya hizmetlere karşı içsel veya dışsal faktörlerle oluşturduğu tutumları, mal veya hizmeti seçme ve kullanma özelliklerini kapsamaktadır. (Muter C., 2002, s.21) Bireyin kendi ihtiyaçlarını ve/veya başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabileceğini umut ettikleri ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma, kullanma, elden çıkartma gibi fiziksel faaliyetleri; bu faaliyetleri etkileyen karar verme süreçlerini kapsar. (Kavas A. C. ve Diğerleri, 1995, s.2) İhtiyaçları gidermeye yarayan mal ve hizmetler konusunda kişilerin tüketici olarak nasıl ve niçin karar aldıkları ve davrandıkları anlamına gelir (Bakırcı F., 1999, s.23).

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Tüketici Davranışları Pazarlama açısından tüketici, hayatını sürdürebilmek bakımından değişik konularda ihtiyaç duyan ve bunu gidermek için elinde imkan

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I GÜDÜLENME Dersin konuları Güdülenme ile ilişkili kavramlar Güdülenme kuramları Biyolojik kuramlar İçgüdü Dürtü-azaltma Uyarılma Psikososyal Kuramlar Özendirici Bilişsel Biyopsikososyal kuram Maslow un

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

1. Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri. 2. Öğrenme ve Güdülenme. 3. Algılama ve İlgilenim. 4. Tutum ve Değerler

1. Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri. 2. Öğrenme ve Güdülenme. 3. Algılama ve İlgilenim. 4. Tutum ve Değerler 1. Tüketici Davranışı Kavramı ve Özellikleri 2. Öğrenme ve Güdülenme 3. Algılama ve İlgilenim 4. Tutum ve Değerler 5. Kişilik, Benlik ve Yaşam Biçimleri 6. Danışma Grupları ve Aile 1 7. Sosyal Sınıf ve

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI 2014-2015 1 ) Güdülenme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? İhtiyaç - Dürtü - Davranış - Güdü Güdü - Dürtü - İhtiyaç - Davranış Davranış

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

DERS ÖN İZLEME. GoPRO: KAHRAMAN OLUN! Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

DERS ÖN İZLEME. GoPRO: KAHRAMAN OLUN! Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü PAZARLAMA İLKELERİ 4. HAFTA TÜKETİCİ PAZARLARI VE TÜKETİCİ Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü DERS ÖN İZLEME Satın alım davranışının nedenleri.. Nihai tüketici

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası Konular nin Doğası Tarihi Antik dönemler PSİKOLOJİ Biliminin Doğası psikolojinin başlangıcı Günümüz k ler Biyolojik perspektif Davranışçı perspektif Bilişsel perspektif Psikanalitik perspektif Subjektif

Detaylı

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ

PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ Pazarlama araştırması yapılırken belirli bir sıra izlenir. Araştırmada her aşama, birbirinden bağımsız olmayıp biri diğeri ile ilişkilidir. Araştırma sürecinde başlıca aşağıdaki

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin

Stratejik Pazarlama 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin Zengin Stratejik Pazarlama 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin Zengin Pazar Fırsatları Ölçümü ve Pazar Çekiciliği Analizi Pazar fırsatı Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

PAZARLAMA 3.0 ve DEĞER MÜHENDĐSLĐĞĐ

PAZARLAMA 3.0 ve DEĞER MÜHENDĐSLĐĞĐ PAZARLAMA 3.0 ve DEĞER MÜHENDĐSLĐĞĐ Đçinde bulunduğumuz bilgi çağında tüm müşteriler aldıkları ürün veya hizmetten bir değer elde etmeyi ve sorunlarının çözümünü bulmayı amaçlamaktadırlar. Müşterilerin

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tüketici Davranışları MAN 481 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul MAN 341 (Tercih Edilen) Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler.

DUYGUSAL ZEKA. Birbirinden tamamen farklı bu iki kavrama tarzı, zihinsel yaşantımızı oluşturmak için etkileşim halindedirler. 0212 542 80 29 Uz. Psk. SEMRA EVRİM 0533 552 94 82 DUYGUSAL ZEKA Son yıllarda yapılan pek çok çalışma zeka tanımının genişletilmesi ve klasik olarak kabul edilen IQ yani entelektüel zekanın yanı sıra EQ

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42 Bölüm 1 Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş 1 Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8 Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ 11 Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama 14 Kavramların

Detaylı

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi AJANDA ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMELER ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İŞLETMELERİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN FİYAT VE FİYATLANDIRMA Pazarlama karması bileşenlernden üçü (ürün, tutundurma ve dağıtım) tüketiciye değer ifade eden bir şeyler sunmaya çalışırken,

Detaylı

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr

Matematiksel Modelleme Etkinlikleri. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr THE BLIND MEN AND THE ELEPHANT John Godfrey Saxe's (1816-1887) Kafdağında Altı adam

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Pazarlama İlkeleri. Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. Mustafa KAYIK Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Tüketici Davranışlarının Analizi Tüketici Davranışlarının Analizi Dünyada milyarlarca insan yaşamaktadır.

Detaylı