Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti"

Transkript

1 Köy okuluna laminat parke Ý lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zeminine, amamözü Kaymakamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada bir takým fiziki sorunlar bulunduðunu ifade eden Okul Müdür Yetkili Öðretmeni yhan DUMN, anasýnýfýnýn zeminini ahþap laminant parke döþeyerek yenilediklerini kaydetti. SYF 5 bid'at alk alk Eðitim Eðitim Merkezinden Merkezinden Bid'at Bid'at ve ve hurafeler urafeler urafeler konulu konulu program program alk Eðitim Merkezi bünyesinde baþlatýlan seminerler zincirinde ilk olarak 20 Þubat Çarþamba günü Merkez Camimizde saat 13:00 da Merkez Kur'an Kursu Öðreticisi Yeliz LÝV tarafýndan Bid'at ve urafeler konulu program düzenlenecek. SYF 7 Emniyetten sürücülere uyarýlar B 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ Yý: 1 Sayý: 6 ahar mevsiminin yaklaþmasý ile birlikte bað bahçe iþlerinin arttý buna paralel olarak ilçemizde araç yoðunluðunda gözle görülür bir artýþ oldu bu sebeple Ýlçe Emniyet mirliði Trafik Denetleme Büro mirliðince denetimler artýrýldý.trafik Denetleme Büro mirliðince Karayoluna çýkan traktör ve tarýmsal römorklarýnda yeteri kadar uyarýcý ve ikaz iþaretsiz bulunmadýðý SYF 5 belirtildi. Vali. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti V ali. Celil ÖZ Gümüþhacýköy ilçemizde Garip afýz Kur'an Kursu Temel atma törenine katýldýktan sonra ilçemizi ziyaret etti. Ýlçe Kaymakamlýðýný ziyaret ederek, Kaymakam Kadir GÜNTEPE'den ilçede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Öz ardýndan ilçede bulunan rpaderesi Köyü sulama göletinde incelemelerde bulundu. Burada yaptýðý açýklamada ilimizde tarým alanýnda yapýlan yatýrýmlara dikkat çeken ÖZ, önemli bir tarým ve hayvancýlýk potansiyeli bulunan ilimizde, modern tarým altyapýsýný hazýrlamak için bir çok sulama göletinin hizmete açýldýðýný ve bir çoðunun da yapýmýnýn halen devam ettiðini belirterek, bu göletlerin çiftçilerimizin hizmetine sunulmasýyla birlikte, tarým sektörünün ilimiz ekonomisine saðladýðý katma deðer hýzla artacaðýný vurguladý. Vali ÖZ'ün amamözü ilçesindeki temaslarý ilçe belediyesine ve ilçede bulunan termal tesise yapýlan ziyaret ile sona erdi. SYF 2 Pazar tezgahlarýna düzenleme amamözü Belediyesi, ilçe pazarýnda iþaretleme yöntemi ile pazarýn düzenini amamözü Belediyesi Zabýta ve Fen Ýþleri Müdürlüklerine baðlý ekipler, ilçe pazarýnýn kurulduðu sokaklarda hummalý bir çalýþma yürütüyor.. J T R O RÖP Suyun aþký ebru Y SYF 4 Belediyeden 24 ssaat hizmet 1 SYF Salý akþamý rkutbey mah. Çorum caddesindeki þebeke suyu borularý patlamýþtýr. Bunun üzerine Belediye Baþkanýmýz Mehmet Canýbek tüm belediye iþçilerini seferber ederek soruna anýnda müdahale edildi. Kul hakký yemenin hükmü nedir? z. Peygamber (s.a.s.), üzerinde kul hakký bulunan kiþilerin, hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarýný öðütlemiþtir. SYF 7 erel bir gazete olarak güncel konulara deðinmenin dýþýnda unutmamamýz gereken konulara da deðinmek istedik..kültürel deðerlerimizden Ebru Sanatý ve Ebru ustasý Çorum Belediyesi fahri sanat danýþmaný hemþehrimiz Nilgün yþecik ÇEVÝK röportajý SYF 3 Öðretmenlere Ýl içi atama Ö ðretmenler, eþ ve saðlýk durumu özrü ile özel hayatýný olumsuz etkileyen nedenlere baðlý olarak il içi atamalar yapýlacaðý öðrenildi. SYF 5 kif Gülle'den Ýlçemize Ziyaret k Parti Genel Baþkan Danýþmaný ve masya eski Milletvekili kif GÜLLE ilçemize ziyarette bulundu. SYF 5 Sarayözü Köyü Camiine Klima Takýldý Ý lçemize baðlý Sarayözü köyünde bulunan Köy Camiine, köylülerin ve hayýrseverlerin destekleriyle klima kazandýrýldý. SYF 3 Sarayözü Köyü Köyü için için Sarayözü baraj düþüncesi düþüncesi baraj SYF 16 Papa istifa etti V atikan, Papa Benedikt'in 28 Þubat'ta istifa edeceðini açýkladý. Papa, görevi özgür iradesiyle býrakacaðýný söyledi SYF 15

2 GÜNCEL Murat ÇKMK 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 2 Vali. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti V SNT, SPOR VE SÝYSET SEVGÝMÝZ S anat, Spor, Siyaset sevgisi yaþamýmýzýn fevkalade önemli bir unsuru haline gelmiþtir. ayatýmýzýn vazgeçilmezleri arasýna gelip oturmuþtur. þýrý sevgi ve tutku insanlarýn hislerini frenleyememesine neden olmuþ ve fanatik yapmýþtýr. Günümüzde artýk hepimiz Sanat, Spor, Siyaset fanatiði olmuþuz. ayatýmýzýn vazgeçilmez 3 tane sihirli kelimesi... Sanat, Spor, Siyaset Spor'u severiz her müsabaka sonrasýnda kýlýç kalkan ekibi olarak sahneye çýkarýz, amacýmýz spor müsabakasý seyretmek deðil kavga ve gürültü çýkartarak kendi egomuzu tatmin etmektir. er müsabaka sonrasý magandalarýmýz vardýr. Ellerine aldýklarý silahlarla hedef gözetmeksizin saða sola ateþ açarlar. Kendisine sorarsanýz sevinç gösterisinde bulunuyordur. Bilmiyor ki toplumda korku ve panik yarattýðýný, amacý Dostluk, Kardeþlik ve Barýþ olan spor amaç olmaktan çoktan çýktý artýk araç oldu. Diyorum ki olmaz olsun böylespor sevgisi... Sanat adýna yapýlan kültür seviyesi düþük diziler hayatýmýzýn içine kadar girdi ve tüm toplumu ekran baþýna baðladý. er akþam farklý kanallarda yayýnlanan diziler evlerde kavgalara sebep olmaya kadar gitti. Bu güne kadar tatürk döneminde sanat ve sanatçýya verilen deðerin vermiþ olduðu kültür zenginliði ile geldik, þimdi ise sanat adýna yapýlan film, gösteri, sergi, tiyatro, resim, heykeltýraþ vs. tüm çalýþmalar rant kapýsý olarak düþünülerek kalitesiz ürünleri piyasaya sürdük. maç sadece para kazanmaktý. Ýçeriði ve topluma ne kazandýracaðý nasýl mesaj vereceði hiç önemli deðildi, sadece günü kurtarmak ve para kazanmak adýna yapýlan eserlerdi. Gerçek sanat eserleri ve amacý sadece gelecekte kültür zenginliði býrakmak isteyen sanatçýlar hiçe sayýldý. Tele vole programlarý reyting yaptý, ''oynama þýkýdýmþýkýdým'' müziði hit müzik oldu. ''öpsene beni'' þarkýsý top 10 listelerinin baþýna geçti. Güneydoðu nadolu bölgesinde çekilen aða ve aþiret filmleri en çok izleyicisi sayýsýna ulaþtý. Film karakterlerinden imza alabilmek için gençlerimiz birbirlerini ezme yarýþýna girdi. Gerçek üstatlar ise kendi köþelerine çekilerek olaylarý hayretler içerisinde izlediler, gelecekte bize kültür zenginliði býrakmak isteyen gerçek sanat eseri çýkaran, gerçek sanatçýlarýmýz hayata ve sanata küstü. Yapmýþ olduðu sanat eserlerinin ilgi görmemesinden dolayý kabuðuna çekilmeyi uygun gördü. Sorarým þimdi gelecek nesillerimize hangi kültür zenginliðini býrakacaðýz? Diyorum ki olmaz olsun böyle sanat sevgisi... Siyaseti severiz, siyaset sevgimiz menfaatlerimiz doðrultusunda büyür ve geliþir ve ancak o kadar severiz. Ülkemizde þimdiye kadar ister siyasi, ister ekonomik, ister toplumsal olsun hiç bir konuda istikrar saðlanamadý. Zaman zaman baþlatýlan siyasi iç çekiþmeler, polemikler, münakaþalar insanlarýmýz arasýnda yok edilmesi çok zor olan uçurumlarýn oluþmasýna, sevgi ve saygýnýn yok olmasýna neden olmuþtur. Ýnsana sevginin var olmadýðý, her gün birçok insanýn siyasi kavgalarda öldüðü, analarýn gözyaþýnýn dinmediði bir ülkede huzurun ve istikrarýn var olmasý düþünülemez. Türkiye'mizde, günde yüzlerce slogan üretilirken, geliþmiþ batý ülkelerinde her gün yüzlerce ilmi ve ekonomik tezler, makaleler yazýlmaktadýr. Bizde tartýþmanýn ve çekiþmenin kaynaðýný ideoloji ve siyaset teþkil ederken, onlarda tartýþmanýn kaynaðýný daha geliþmiþ teknoloji, daha yüksek ilim ve daha mutlu insanlar oluþturuyor. Kýsacasý ülkemizdeki siyasi kavgalar, slogan ve kavram kargaþalýklarý, insanýmýzýn tüm enerjisini tüketmekte hizmet için lazým olan enerji kalmamaktadýr. Bu dönemde ülkemizin en büyük þansýzlýklarýndan biri de ayný amaca ve felsefeye inanan insanlarýn ayrý ayrý partileþmesi, ayrý ayrý mücadele etmeleridir. Bu siyasi yapýmýzý daha da zayýflatmýþ, ülkemiz üzerinde karanlýk emelleri bulunan dýþ mihraklarýn ülke içinde daha iyi at oynatmalarýna neden olmuþtur. Diyorum ki olmaz olsun böyle siyaset sevgisi... ali. Celil ÖZ Gümüþhacýköy ilçemizde Garip afýz Kur'an Kursu Temel atma törenine katýldýktan sonra ilçemizi ziyaret etti. Ýlçe Kaymakamlýðýný ziyaret ederek, Kaymakam Kadir GÜNTEPE'den ilçede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Öz ardýndan ilçede bulunan rpaderesi Köyü sulama göletinde incelemelerde bulundu. Burada yaptýðý açýklamada ilimizde tarým alanýnda yapýlan yatýrýmlara dikkat çeken ÖZ, önemli bir tarým ve hayvancýlýk potansiyeli bulunan ilimizde, modern tarým altyapýsýný hazýrlamak için bir çok sulama göletinin hizmete açýldýðýný ve bir çoðunun da yapýmýnýn halen devam ettiðini belirterek, bu göletlerin çiftçilerimizin hizmetine sunulmasýyla birlikte, tarým sektörünün ilimiz ekonomisine saðladýðý katma deðer hýzla artacaðýný vurguladý. Vali ÖZ'ün amamözü ilçesindeki temaslarý ilçe belediyesine ve ilçede bulunan termal tesise yapýlan ziyaret ile sona erdi. ayýrlý olsun Ý stanbul'da ikamet eden hemþerilerimizden li KTÞ'ýn kýzý Müberra ile eski belediye baþkanlarýndan Kemal CNDEMÝR'in torunu Muammer BLOÐLU Ýstanbul Baðcýlar Belediye Kültür Sarayý'nda yapýlan merasimle niþanlanmýþlardýr... Ýlçemiz Saray Mahallesi sakinlerinden Rasim KDÞ'ýn kýzý anife KDÞ ile Ýstanbul'da yaþayan hemþehrilerimizden Mürüvvet-Nazým YDIN çiftinin çocuklarý Ýsmail YDIN amamözü Termel Otel'de düzenlenen merasimle niþanlanmýþlardýr. Ýlçemiz sakinlerinden,türkiye Karakucak Güreþ Þampiyonu ayný zamanda amamözü Belediyesi güreþçisi Fatih Kambur niþanlandý. amamözü aber olarak tüm ailelere hayýrlý olmasýný diliyoruz. aber:.dumn Yeni Doðan Bebekler Belediye çalýþanlarýndan Etem PELÝT'in Ela isminde kýz çoçuðu, Ýlçemize baðlý Gölköy'den hmet GÜMÜÞ'ün Kürþat isminde erkek çocuðu dünyaya gelmiþtir. MMÖZÜ BER Ýki aftada Bir Çýkar Yýl :1 Sayý : ************ SÝBÝ amamözü Köylere izmet Götürme Birliði adýna Ýmtiyaz Sahibi Birlik Baþkaný amamözü Kaymakamý: Kadir GÜNTEPE Yazý Ýþleri Müdürü ve Genel Yayýn Yönetmeni: Muammer ÞÝN Sanat Yönetmeni: yhan DUMN ***** ******* Vefat Edenler Ýlçemize baðlý rpadere köyünden Süleyman ÞÝN 28/01/2013 tarihinde, Ýlçemiz Saray Mahallesi sakinlerinden belediyeden emekli Þükrü Yavuz'un annesi,belediye personellerinden ikmet Þimþir'in halasý Elmas YVUZ 02/02/2013 tarihinde hakkýn rahmetine kavuþmuþlardýr. Yönetim Yeri: ükümet Konaðý Kat : 2 amamözü Tel: Fax: Posta Kodu: Banka esap No: T.C. Ziraat Bankasý amamözü Þb ***** ****** Dizgi Tasarým: alil Ýbrahim KRTL ***** ****** Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbacýlýk-Promasyon dres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. No: 27/22 ÇORUM 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ azýrlandýðý Yer: Çorum Gazetesi Tesisleri

3 GÜNCEL 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 3 Kaymakam Güntepe Köy okullarýna ziyarette bulundu Ý lçe kaymakamý Kadir GÜNTEPE köy okullarýný ziyaret etti. Yarýyýl tatilinin ardýndan ders baþý yapan Göl Ý.O.O ve Sarayözü Köyü Ý.O.O'nda incelemelerde bulunan Kadir Güntepe yaptýðý açýklamada "Köy okullarýnda kaliteli eðitim için gerekli olan fiziki þartlarý geliþtirmek istiyoruz. Bu amaçla iki köy okulumuzu kaloriferli hale getirdik. rtýk öðrencilerimiz daha temiz bir ortamda eðitim ve öðretimlerine devam edecekler " dedi. maçlarýnýn eðitim sürecinde bütün aktörleri en iyi þekilde kullanarak kaliteyi arttýrmak olduðunu söyleyen Kaymakam Güntepe "Baþarýya ulaþabilmek için öðrencisinden velisine idarecisinden öðretmenine kýsaca herkese çok büyük iþler düþüyor. erkes kendi sorumluluðunu yerine getirse ayný þekilde baþarýda gelecektir " dedi. Öðrencilerle sohbet eden kaymakam Güntepe taleplerinin karþýlanmasý noktasýnda gereðinin yapýlacaðýný belirtti. Belediye, alacaklarý için tebligat gönderdi B elediyenin uzun süredir su, emlak ve kira alacaklarýný tahsil edemediðini tespit eden Belediye Baþkanlýðý, vatandaþlarýn belediyeye olan borçlarýný ödemeleri için çalýþma baþlattý. Belediye borcu olanlar tespit edilerek borç tebligatlarý adreslere gönderilmeye baþlandý. aber: yhan DUMN kif Gülle'den Ýlçemize Ziyaret Suyun aþký ebru Y erel bir gazete olarak güncel konulara deðinmenin dýþýnda unutmamamýz gereken konulara da deðinmek istedik..kültürel deðerlerimizden Ebru Sanatý ve Ebru ustasý Çorum Be- lediyesi fahri sanat danýþmaný hemþehrimiz Nilgün yþecik ÇEVÝK röportajý 1.Biraz kendinizden ve aldýðýnýz eðitimlerden bahseder misiniz? 1958 Çorum doðumluyum yýlýnda Samsun Eðitim Enstitüsü Resim bölümünden mezun oldum.nadolu Üniversitesi'nde lisans tamamladým.2000 yýlýnda emekli olana kadar Çorum Ýmam atip Lisesi'nde Resim öðretmeni olarak çalýþtým.2002 yýlýnda açmýþ olduðum " N'RT GLERÝ " Resim tölyesi'nde çalýþmalarýma devam ediyorum. Çorum Belediyesi'nin fahri olarak sanat danýþmanlýðýný yapýyorum. 2.Bu sanata baþlamanýz nasýl oldu? Neden "Ben bir ebru sanatçýsý olmalýyým!" dediniz? 1981 yýlýnda Ebru sanatýnýn duayenleri rahmetli Necmettin Okyay'ýn torunu,sacit Okyay'ýn kýzý Ýngilizce öðretmeni Güldehen Okyay ile Ýmam atip lisesi'nde beraber öðretmen olarak görev yaptýk. Ebru sanatýnýn ilk orijinal örnekleriyle o zaman tanýþtým.ýlk denemelerini o yýllarda yaptým. 1996'dan itibaren ise yoðun olarak bu sanatýn içindeyim. Diðer sorunuzun karþýlýðýna gelince sanatçý olmak çok büyük bir iddiadýr.bir kimsenin sanatçý olup olmayacaðýna ileride toplum karar verir.iç kimse durduðu yerde sanatçý olmaz.ben aldýðým eðitim,araþtýrmalarýmdan edindiðim birikim ve içten gelen isteklerle çalýþtýrmalarýmý yoðunlaþtýrýyorum.geleneksel sanatlarýmýza yönelerek o alan üzerinde yeni bir þeyler yapmaya baþladým ve halen bu anlayýþta çalýþmalarýmý sürdü- rüyorum. 3.Peki bir ebru yapým süreci nasýl iþler? angi adýmlar izlenir bu yaratma sürecinde? Ebru sanatýnda kullanýlan malzemeler doðaldýr.mutfaðý dediðimiz ön hazýrlýklarý uzun sürer.suyun boyanýn ve ebru yapacak kiþinin uyum halinde olmasý çýkacak eserin güzelliðini belirler.ebru sanatýnda edinilen sonuçlar genelde rastlantýsaldýr.ben bu alanda ortaya çýkan bu rastlantýsal durumu müdahalelerle daha farklý bir konuma getirmeye çalýþýyorum.ebru sanatýný geleneksel yapýsýndan kurtararak onun üzerine çaðdaþ yorumlar getirmeye çalýþýyorum. 4.er isteyen, ilgi duyan ebru yapabilir mi? Yani yetenekli olmak mý daha önemli, yoksa ilgili ve meraklý olmak mý daha önemli? erkes resim yapabilir ama her yapýlan sanat eseri deðildir.ebru tekniðini öðrenerek ebru da yapýlabilir ama her ebruda sanat eseri özelliði görülemez. Onu sýradanlýktan çýkarýp sanat eseri düzeyine getirebilmek için belli teknik bilgiler dýþýnda,sanatsal yaratýcýlýk ve estetik duyuþ gibi bir takým özelliklerin bulunmasý zorunludur.sorunuzda geçen bu kavramlarýn hepsinin bir arada olmasý gerekir.yetenek olup merak ve ilgi yoksa ortaya bir þey çýkmaz ama çalýþmayla yaratýcýlýðýný ortaya koyabilir. 5.amamözü hakkýnda düþüncelerinizi alabilir miyiz? amamözü Türkiye'nin küçük bir beldesi olmasýna raðmen, sosya-kültürel açýdan çoðu vilayetlerden daha zengindir. Bunun sebebi burada yaþayan insanlarýn Çerkes kültüründen beslenmiþ olmalarýdýr. Ýnsanýyla,doðasýyla, çok sevdiðim ve en güzel günlerimin geçtiði yerdir amamözü. Çocukluðumdan itibaren apayrý bir yeri olmuþtur hep. Çocukluðumda gitme sebebim akrabalarým, arkadaþlarým ve harman yerleriydi. Düvene binmek en büyük zevkti. arman yerinde ki güneþten korunmak için yapýlan kelik bana en güzel villadan daha güzel görünüyordu. Tes- tiden buz gibi su içmek ise en keyiflisiydi. Ýlk gençlik yýllarýmýzda ise hiçbir düðünü kaçýrmak istemezdik. Gençler arasýndaki eðlenceler, oyunlar, sohbetler, fýrýnda piþirilen sýcacýk ekmek, közlenmiþ mýsýr, baste þipsi ve teyzemin közde yaptýðý köy biberleri ve sýcacýk keçi sütü ve Ertegül,Müyesser. Þimdi ise kaplýca tedavisini de bahane edip her yaz gitmeye çalýþýyorum. Eski köy evimiz,tepede (tiðhide) sohbet etmek ve bahçelere doðru yürümek bana huzur ve mutluluk veriyor. 6.amamözü dair unutamadýðýnýz bir anýnýz varsa bizlerle paylaþabilir misiniz? amamözü'ne dair o kadar çok aným var ki þu anda hepsi film þeridi gibi gözlerimin önünden geçiyor. yný soruyu Çorum için sorduðunuzda inanýn bu kadar güzel aný yoðunluðu yaþamýyorum. Ýçlerinden hangisini anlatayým bilemiyorum. Nevriye'lerin bahçeye yardým için mýsýr soymaya gidip gençlerin olayý mýsýr savaþýna dönüþtürmelerini mi, aþaðý bahçedeki ambara baðlý eþeðe bindiðimde Dursun'un ipini çözüp mahallede bir aþaðý bir yukarý 'indir beni ne olur' diye yalvarmalarýmýn arasýnda gezdirmesini mi yoksa zeheste egavo oynadýktan sonra þiþmiþ ellerimizin sýzýsý dinsin diye soðuk duvarlara tuttuðumuzu mu.. 7.Bildiðimiz kadarýyla Türkiye'de bazý yerlerde sergiler açmýþsýnýz. Þu an proje aþamasýnda olan sergileriniz var mý? Yurt içi ve yurt dýþýnda 18'i kiþisel olmak üzere çok sayýda sergiye katýldým. Kültür Bakanlýðý tarafýndan Ebru Sanatý tanýtýmý için Ýspanya, Ýtalya, Fransa ve Kýrgýzistan'a görevli olarak gönderildim. 2 Mart'da Rize'de bir sergim olacak.19 Mart'da nkara'da Birleþmiþ Ressamlar ve eykeltraþlar Derneði'nin sergisine katýlacaðým.18 mayýsta ise Gazi Üniversitesi Öðretim görevlileri ile beraber ilkini nkara'da yaptýðýmýz "lacahöyük'ten doðan Güneþ" sergisinin ikinci ayaðýný Çorum Müzesinde yapacaðýz. 8.Son olarak ebru yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?amamözülü gençlerimize,öðrencilere vermek istediðiniz mesajlar,tavsiyeler nelerdir? Ebru bir sevda ve sabýr iþidir.biz ebrucular kanýmýza giren güzel bir mikrop olarak yorumlarýz. Bir kere kapýldým mý bir daha býrakmazsýnýz. Gençlere söyleyeceðim önemli mesaj ise istedikleri alanda sürekli çalýþmalarý ve ideallerini yüksek tutmalarýdýr. Kalpten istedikten sonra gerçekleþmeyecek üstesinden gelemeyeceðiniz hiçbir þey yoktur. k Parti Genel Baþkan Danýþmaný ve masya eski Milletvekili kif GÜLLE ilçemize ziyarette bulundu. Belediye binasýnda Kaymakam Kadir Güntepe ve Belediye Baþkaný Mehmet Canýbek ile görüþen kif Gülle ilçemizin sorunlarý ve ihtiyaçlarý hakkýnda bilgi aldý daha sonra belediye tarafýnda yaptýrýlan Sayýn kif Gülle kondisyon parkýný gezdi. 24 adet montofon ýrký gebe düve alýmý amamözü Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan,24 adet Montofon Irký Gebe Düve alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile 06 Mart 2013 saat 10.00'da Vakýf Toplantý Salonunda ihale edilecektir. aber: yhan DUMN Sarayözü Köyü Camiine klima takýldý Ý lçemize baðlý Sarayözü köyünde bulunan Köy Camiine, köylülerin ve hayýrseverlerin destekleriyle klima kazandýrýldý. Ramazan ayýnýn teravih gecelerinde, cami cemaatinin sýcaklardan bunalmasý,kýþýn soðuk havalarda sobanýn yetersiz kalmasý nedeniyle, cemaat tarafýndan gündeme getirilen, camiye klima takýlmasý konusu hayýr severler ve köylülerin destekleriyle çözüme ulaþtý. klimanýn camiye takýlmasýyla kýþýn ýsýnacak, yazýn ise serinleyecek olan camii cemaati, artýk rahat bir ortamda ibadet etmenin huzurunu yaþayacak. Geçmiþ olsun Ý lcemiz emekli imamlarindan Salih Doðan'in kayinpederi Recep Cevher Çorum Devlet astanesinde ameliyat olmustur. Ýlçemiz sakinlerinden Fatih kdaþ'ýn eþi,rahmetli asan KUZU'nun kýzý Gülten KDÞ Çorum itit Üniversitesi Egitim ve rastirma astahanesi'nde fitik ameliyati olmustur.. amamözü aber olarak kdaþ,doðan ve Cevher ailelerine gecmis olsun diliyoruz.. aber: yhan DUMN

4 GÜNCEL 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 4 Gümüþ Garip afýz Kur'an Kursu ve pansiyonunun temeli atýldý Yýlýnda Eðitim Öðretime açýlan aliliye Medresesi Garip afýz Kur'an Kursu Öðrencilerine Tarihi aliliye medresesi yetersiz kaldýðýndan ve fiziki durumunun yatýlý eðitime uygun olmadýðýndan 60 kiþi kapasiteli Kur'an Kursu ve 2 adet lojman Ýnþaatýnýn temeli dualar eþliðinde atýldý. Gümüþhacýköy Ýlçe Müftüsü Muharrem Gül Gümüþ Garip afýz Kur'an Kursu ve Pansiyonu ile ilgili bilgi verdi. Gül; Mülkiyeti masya Ýl Özel Ýdare Müdürlüðüne ait olan 2000 m2 arsa 20 yýllýðýna Ýl Genel Meclis üyelerinin kararý ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna tahsis edilmiþtir. Garip afýz Kur'an Kursu ve Pansiyon inþaatý 453 m2 oturum ve 1630 m2 inþaat alanýna sahip olup Eðitim Öðretim yýlýnda faaliyete geçecektir dedi. masya Valisi bdil Celil Öz yaptýðý konuþmada " dedelerimizden kalan böyle güzel miraslara sahip cýkan ve bu günlere gelmesini saðlayan mirasýmýza sahip cýkan herkese teþekkürlerimi sunuyýorum. Bugun temelini atacaðýmýz bu güzel kuran kursumuzda nice garip hafýzler yetiþmesini umut ederek hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum dedi. Temel atma törenine masya Valisi bdil Celil Öz, masya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, masya Ýl müftüsü Ýsmail Ýpek, Gümüþhacýköy Kaymakamý Serdar Kartal, amamözü Kaymakamý Kadir Güntepe ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Muhabir; Murat Demirci () Kaymakam Güntepe Emniyet kemerini mutlaka takmalýyýz masya Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün "masya emniyet kemeri kullanýmda Türkiye'ye öncülük ediyor" sloganýyla baþlatmýþ olduðu "emniyet kemeriyle hayata baðlanýn" isimli projesine Kaymakam Kadir Güntepe'den destek, emniyet kemerinin önemine deðinen Kaymakam Güntepe "Trafik terörünün insan kaybý ve sakatlanmaya yok açan en büyük terör olduðunu dile getirdi. Ülkemizde çeþitli nedenlerle ölümler meydana geliyor. Maalesef terör gibi daha bir çok nedenlerle ölümler oluyor. Fakat trafik terörü en fazla can alan olaydýr. Trafik terörüne her zaman dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü insanlar kolay yetiþmiyor, her bir can çok aziz. Geliþmiþ ülkelerde insanlara baktýðýmýzda araçlarýna binince elleri direk emniyet kemerine gidiyor. Bizim de yükselen bir ülke olarak mevcut hali kabul etmemiz mümkün deðil, bize yakýþmýyor. Biz ciddiyetle ele alýnan her konuyu çözen bir ülkedeyiz. Bu sorunu da çok kýsa bir zamanda çözeceðimize inanýyorum. Emniyet güçlerimizin trafik ile ilgili verdiði cezalar belki can yakýyor ama sakatlananlar, maddi kayýp yaþayanlar ve ölenler çok fazla. Emniyet kemerini mutlaka takmamýz gerekiyor. Emniyet teþkilatýmýzý ben tebrik ediyorum ve bu çalýþmanýn baþarýya ulaþmasýný temenni ediyorum" ifadelerini kullandý. Pazar tezgahlarýna düzenleme amamözü Belediyesi, ilçe pazarýnda iþaretleme yöntemi ile pazarýn düzenini saðlýyor. amamözü Belediyesi Zabýta ve Fen Ýþleri Müdürlüklerine baðlý ekipler, ilçe pazarýnýn kurulduðu sokaklarda hummalý bir çalýþma yürütüyor. Ruhsatlý pazar esnafý bilgilendirilerek çizilen, "alan belirleme çizgileri" ile pazarýn düzeninin saðlanmasý hedefleniyor. Tek sýra üzerine kurulan tezgâhlarla hem görüntü kirliliðinin hem de haksýz rekabetin önlenmesi amaçlanýyor. aber: yhan DUMN Bir Bardak Çay 40 Kuruþ K ahvehanelerde uzun süreden bu yana 25 kuruþtan satýlan çay ve sýcak içeceklere 15 kuruþ zam yapýlarak 40 kuruþa satýþa baþlandý.

5 EÐÝTÝM 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 5 D ylin DÐDELEN eðerli okurlarýmýz, anne baba tutumlarýna kaldýðýmýz yerden devam edelim. Bu sayýmýzda "Mükemmeliyetçi Tutum Çocuk Üzerindeki Etkileri "ne deðineceðim. Mükemmeliyetçi anne baba çocuðun kapasitesini dikkate almadan yüksek bir beklenti içine girer. Çocuklarýn sürekli kusursuz olmasýný isterler. Çocuklarýyla onlarýn yapabildikleri yerine yapamadýklarý hakkýnda konuþurlar. Bir baþka deyiþle çok az takdir edip, bolca eleþtirirler. yrýca mükemmeliyetçi tutumda çocuðun ilgileri ve istekleri yerine anne babanýn ilgi ve istekleri ön plândadýr. Örneðin mükemmeliyetçi anne baba dönem sonunda teþekkür alan çocuðuna neden takdir alamadýðýný sorar. Ya da çocuk odasýný topladýðýnda takdir etmek yerine okul eþyalarýný da düzenli tutmasý gerektiðini söyler. Mükemmeliyetçi tutumla yetiþen çocuk kendi yetenek ve baþarýlarýyla anne babanýn beklentileri arasýnda büyük bir fark olduðunu görür ve hayal kýrýklýðýna uðrar. Kendisini önemsiz ve güvensiz hisseder. Önemli olan çocuðun kendi yetenekleri doðrultusunda kapasitesine uygun baþarýlar göstermesidir. Sürekli baþarý beklentisi çocuðun umutsuzluða kapýlmasýna yol açabilir. Çocuk sürekli kabiliyetlerinin üstüne ulaþmaya çalýþtýðý için mutsuz olacaktýr. Diðer sayýmýzla görüþmek dileðiyle Emniyetten sürücülere uyarýlar B ahar mevsiminin yaklaþmasý ile birlikte bað bahçe iþlerinin arttý buna paralel olarak ilçemizde araç yoðunluðunda gözle görülür bir artýþ oldu bu sebeple Ýlçe Emniyet mirliði Trafik Denetleme Büro mirliðince denetimler attýrýldý konu hakkýnda açýklama yapan Ýlçe Emniyet miri Trafik Denetleme Büro görevlileri kara yoluna çýkan traktör ve tarýmsal römorklarýnda yeteri kadar uyarýcý ve ikaz iþaretlerinin bulunmadýðýný, arka ýþýklarýnýn yanmadýðýný, römorklarýnda arka iþaret levhalarýnýn ve uyarý lambasýnýn bulunmadýðýný, belirtilen eksiklik ve aksaklýklar akan trafik içerisinde büyük tehlike oluþturduðunu, trafik kazalarýna sebebiyet verdiðini herkesin malumu olduðunu ve en önemli araç sürücülerinin sürücü belgesiz karayoluna çýkmamasý gerektiði konusunda uyarýda bulunarak trafik kurallarýna uymayanlar hakkýnda cezai iþlem uygulanacaðýný belirttiler. Köy okuluna laminat parke lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zemi- amamözü Kayma- Ýnine, kamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada bir takým fiziki sorunlar bulunduðunu ifade eden Okul Müdür Yetkili Öðretmeni yhan DU- MN, anasýnýfýnýn zeminini ahþap laminant parke döþeyerek yenilediklerini kaydetti.bu konuda amamözü Kaymakamý Kadir Güntepe'nin kendilerine destek olduðunu dile getiren DUMN, "Çocuklarýmýzýn daha saðlýklý bir ortamda eðitim görmelerini saðladýklarý için kaymakamýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Köy okullarýna kalorifer sistemi kuruldu amamözü Kaymakamlýðý tarafýndan ilçemize baðlý Sarayözü ve Göl köylerinde bulunan ilk okullara kalorifer tesisatý döþendi.amamözü Kaymakamý Kadir Güntepe, yaptýðý açýklamada, Daha modern ve sýcak sýnýflarda eðitim öðrenim görmenin köylerdeki çocuklarýn da hakký olduðunu vurguladý.bu sayede öðrencilerimiz ve öðretmenlerimiz hem soba yakma sýkýntýsýndan hem de sobadan kaynaklanan is kokusundan kurtuldular. Çocuklarýmýz ikinci dönemde daha sýcak ve temiz bir ortamda eðitim öðrenim görecekler" dedi. dil Candemir Ç.P.L de bir yenilik daha dil Candemir Çok Programlý Lisesi'nde EKP Projesi kapsamýnda okulumuzu güzelleþtirmek amacýyla idare odalarý ve Çocuk Geliþimi Bölümünün bir sýnýfý Laminant Parke döþenmiþtir. Eðitim camiasýna hayýrlý olsun derken emeði geçenlere teþekkür ederiz. aber:murat TK Mehmet kif ve Ýstiklal Marþý konulu yarýþma urtuluþ Savaþýnýn amacýný ve ruhunu, milletin baðým- istek ve azmini Ksýzlýk dile getiren Ýstiklal Marþýnýn kabul edildiði 12 Mart gününün, geniþ çapta sistemli bir þekilde okullarýmýzdaki öðrencilerin katýlýmýnýn saðlanmasý suretiyle anýlmasýna ve Mehmet kif ERSOY'un anlatýlmasýna yönelik ilçemiz genelinde 1. Okulöncesi öðrencileri arasý; "Ýstiklâl Marþý'ný Ezbere Güzel Okuma" 2. Ýlkokul öðrencileri arasý; "Ýstiklâl Marþý'ný Ezbere Güzel Okuma" 3. Ortaokul öðrencileri arasý; "Mehmet kif ERSOY'un þiirlerini Ezbere Güzel Okuma" 4. Ortaöðretim öðrencileri arasý; "Mehmet kif ERSOY'un þiirlerini Ezbere Güzel Okuma" yarýþmasý düzenlenecektir.ýlçe genelinde kategorilerinde dereceye girenler Ýlimizde düzenlenecek elemelerde ilçemizi temsil edecek. Yarýþma Takvimi: 11 Þubat Þubat 2013 : Okul birincilerinin tespit edilmesi 20 Þubat 2013: Okul birincilerinin Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne bildirilmesi. 25 Þubat Þubat 2013 : Ýlçe birincilerinin belirlenmesi 01 Mart 2013: Ýlçe Birincilerinin Ýl MEM'e bildirilmesi 06 Mart 2013: Ýlçe Birincileri Final(1.2.3.belirlenmesi) Ýl içi özür grubu yer deðiþtirme baþvurularý baþladý Ö ðretmenler, eþ ve saðlýk durumu özrü ile özel hayatýný olumsuz etkileyen nedenlere baðlý olarak Þubat 2013 tarihleri arasýnda sonuçlandýrýlmak üzere her il millî eðitim müdürlüðünce belirlenecek takvim çerçevesinde yer deðiþtirme baþvurusunda bulunabileceklerdir. çýk Öðretim Lisesi kayýt tarihleri uzatýldý alk Eðitim Merkezi Müdürlüðünden alýnan bilgilere göre 08 Þubat 2013 tarihinde biteceði duyurulan çýk Öðretim Lisesi ve Mesleki çýk Öðretim Lisesinin öðretim yýlý II. Dönem Yeni Kayýt iþlemleri 19 Þubat 2013 Salý günü mesai bitimine kadar uzatýlmýþtýr. aber: yhan DUMN Eðitim Öðretim yýlýnda 2. dönem baþladý Eðitim Öðretim yýlýnýn ikinci dönemi 15 günlük yarýyýl tatilinin sona ermesiyle ilçemizde 750 öðrenci ders baþý yaptý.eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý 14 aziran 2013 te sona erecek eðitim-öðretim yýlý ise 16 Eylül Pazartesi günü baþlayacak.

6 REBERLÝK 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 6 angi meslek size daha uygun? oktor, öðretmen, avukat olmayý hayal Deden gençlerin önüne yakýn gelecekte çok daha farklý meslekler çýkacak. Doktor, öðretmen, avukat olmayý hayal eden gençlerin önüne yakýn gelecekte ''vücut parçasý imalatçýsý'', ''iklim deðiþtirme uzmaný'', ''uzay rehberi'', ''hafýza artýrma cerrahý'' ve ''sanal karmaþa uzmaný'' gibi sýra dýþý meslek tercihleri de gelecek. Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) yayýn organý Ýþveren'in son sayýsýnda geleceðin mesleklerine iliþkin bir dosyaya yer verildi. Dosyada konunun uzmanlarý, yakýn gelecekte ortaya çýkacak ya da cazibesi artacak mesleklere iliþkin öngörüleri deðerlendirdi. Buna göre, ''bireysel portföy yöneticiliði'' geleceðin mesleklerine yönelik deðerlendirmelerde öne çýkýyor. Bilgisayar baþýnda geçirilen uzun ve saðlýksýz saatlerin beraberinde getirdiði hastalýklardaki hýzlý artýþ, týbbi hizmetler alanýndaki mesleklere ihtiyacý artýracak. Öne çýkan mesleklerden biri de ''aktüerlik''. ktüerlik, finansal riskleri deðerlendirebilen, çözümler öneren, her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarýný irdeleyebilen, sigorta riskleri ile primlerini istatistik ve olasýlýk hesaplamalarý yoluyla tespit eden ve geleceðe yönelik stratejik deðerlendirmeler yapan bir iþ kolu olarak tanýmlanýyor. Gelecekte cazibesi artacak meslekler arasýnda biyokimyager ve biyofizikçi, satýþ yöneticisi, salgýn hastalýklar uzmaný, bilgisayar sistem analisti, temsilci ve yönetici, pazarlama yöneticisi, üretici, aktör, biliþim hukuku alanýnda avukat, reklam müdürü, yönetim analisti, ikinci eðitim yöneticisi, finans yöneticisi, pilot, jeolog, piyasa araþtýrma analisti, hisse satýþ temsilcisi bulunuyor. Gelecekte ihtiyaç duyulacak sýra dýþý meslekler de dikkati çekiyor. Buna göre, ''insan yedek parçasý üretimi'' olarak da nitelendirilen ''vücut parçasý imalatçýlýðý''nýn popüler mesleklerden biri haline gelmesi öngörülüyor. Bu iþi seçen kiþi, hücre ve gen teknolojisindeki ilerlemelerden faydalanarak hasarlý, hastalýklý ve hatta eskimiþ organlarýn yerine yenilerini üretecek. Geleceðin gözde meslekleri arasýnda beynin kapasitesini artýrmaya yönelik çalýþacak ''hafýza artýrma cerrahlarý'' ile ay ve yakýn gezegenlerdeki hayatý yaþanýlýr kýlacak ''uzay mimarlarý'' bulunuyor. Geleceðin meslekleri arasýnda, Facebook ve Twitter gibi sitelerde daha ''ilginç'' ve ''çekici'' görünmeyi saðlayacak ''kiþisel markacý'', her þeyin ters gitmesine karþýlýk kiþileri bilgisayar baðýmlýlýðýndan kurtarmakla yükümlü ''sosyal að çalýþaný'' ve elektronik hayatlarý organize edecek ''sanal karmaþa uzmanlýðý'' bulunuyor. UZY PÝLOTLRI VE MÝMRLRIY- L TNIÞCÐIZ Çok uzak olmayan bir gelecekte uzay pilotlarý, uzay rehberleri ve uzay mimarlarýnýn hayatýmýza girmesi öngörülüyor. Küresel ýsýnmanýn sonuçlarýný tersine çevirebilecek iklim deðiþtirme uzmanlarý da gelecekte ''iyi kazanacak'' mesleklerden. Bütün bunlarýn yanýnda, hafýza geniþletme operasyonlarý, sanal hukuk ve nano ilaç sektörünün cazibesinin artmasýna kesin gözüyle bakýlýyor. Geleceðin iþlerinin tümü ''eðlenceli'' ya da ''temiz'' olmayacak. astalýklarýn yayýlmasýný engellemekle görevli ''karantina uzmanlarý'', siber suçlulara karþý korunmayý amaçlayan ''atýk veri temizleyicileri'' ile tanýþýlacak. ROBOTÝK SORUNLR VUKTLIÐI Gelecekte önem kazanacak mesleklerden bazýlarý ve çalýþma alanlarý þöyle olacak: ''-Taþeron-Fason Yöneticiliði: Kurumlar sabit, ücretli çalýþanlar kadar, hatta daha fazla kendi uzmanlýk alanlarýnda baðýmsýz hizmet saðlayýcý kiþi ve/veya küçükbutik kurumlarla çalýþacak. Taþeron-fason yöneticiliði, deðiþik yapýlardaki çok sayýda taþeron-fasoncu arasýndaki rekabeti yönetmek ve uyumu saðlamaktan sorumlu olacak. -Deðiþim Yöneticiliði: Güncel operasyon sürerken kurumlarýn gelecek hedeflerini oluþturmak ve bunlara ulaþmak için deðiþtirilmesi gereken alanlarý (insan, teknoloji, ürün, hizmet, süreç, paydaþ, iletiþim vb. tüm unsurlar) planlamak, iletiþimini ve hazýrlýklarýný yapmak, teknolojik gereksinimlerini saptayýp, tedarik etmekle uðraþacak. -Sanal Market Ýþletmeciliði: Bugünün perakende sektörü yöneticilikleri büyük ölçüde sanal market iþletmeciliði ve yöneticiliði ile yer deðiþtirecek. er türlü alýþveriþin çoðu internet üzerinden yapýlacaðýndan perakende satýþ noktalarýnýn ve bu tür mekanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere kurgulanmýþ tüm diðer servis saðlayýcý kiþi ve kurumlar robotik, sanal sistemlerle yer deðiþtirecek. Tüm bu sistemlerin yöneticiliði, yaratýcý uygulamalar geliþtirilmesinden sorumlu pozisyon sanal market iþletmeciliði olacak. -Robotik Sorunlar vukatlýðý: Üretim ve hizmet alanlarýnda satýn alýnan robotlarýn kullanýmýnda karþýlaþýlan sorunlarýn çözümünde, robotlarý üreten, satan, kullanan kiþi ya da kurumlarýn hak ve sorumluluklarý alanýnda çalýþan sektörel uzman avukatlar olacak. DUYGU TSRIMCILIÐI -Yapay Zeka Pazarlamacýlýðý: Ýnsan düþünce sisteminin elektronik cihazlara aktarýlmasý sonucu ortaya çýkacak ürünlerin satýcýlarýna denilecek. Örnek bir pazarlamacý sunumu, ''Bakýn bu küçük aleti uyurken odanýza koyarsanýz, siz uyanýrken vücut ýsýnýzýn deðiþiminden, beyin dalgalarýnýzdan bunu anlayýp, ýþýklarýnýzý açacak, sevdiðiniz müziði baþlatacak, oda sýcaklýðýný sizin istediðiniz düzeye getirecek sistemleri çalýþtýracak'' þeklinde olacak. -Beþ Duyu Reklam Tasarýmcýlýðý: Yapay zeka ile koku almak, dokunuþ, hissetmek vb. duygular da uzaklara iletilebilecek. Beþ duyuyla hissedilebilecek teknoloji ile sunulan reklam spotlarýnýn tasarýmcýlýðý en popüler, yaratýcýlýk gerektiren alanlardan olacak. -Soru Bankasý Tasarýmcýlýðý: Ýnsanlarýn kapasiteleri giderek artacaðýndan, geliþim saðlayacak, yeni þeyler sorabilmek zorlaþacak. Yenilikleri tetikleyecek soru sorabilmek ayrý bir uzmanlýk alanýna dönüþecek. Sektörel, tematik soru bankalarý geliþecek. Bunlarýn tasarýmcýlarý en arananlardan olacak. -Elektronik Gazetecilik: Ekolojik nedenlerden ve yeni nesillerin algý sistemlerindeki evrimsel deðiþikliklerden dolayý kaðýttan öðrenmenin yerini internet üzerinden dijital gazetecilik, mobil yayýnlar alacak. Statik haberlerin, fotoðraflarýn yerini hareketli, sesli yayýnlar alacak. Eriþimleri, içerikleri, zamanlamasý vb. de kiþisel tercihlere göre seçilebilir nitelikte olacak. -Duygu Tasarýmcýlýðý: Genetik ve nano teknolojilerin geliþmesi ile yapýlacak iþe, yaþanýlacak duruma uygun duygularýn belirlenmesi ve gerekli kimyasal drog reçetelerinin, yapay zeka, sanal ortam uygulamalarýnýn kurgulanmasý mümkün olacak. Bunu, ihtiyaca göre duygu tasarýmcýlarý yapacak. Bugünün ''image makerlarý'' muhtemelen bu iþleri yapýyor olacak. GEN TERPÝSTLÝÐÝ - Gen Terapistliði: ''Geçmiþ olsun, hayrola neyiniz var?'' denildiðinde verilecek yanýtlar çok daha özel ve belirgin olacak. ''Göðüs hücrelerimdeki genlerde sorun var, gen terapisi alýyorum'' gibi... Bozuk genlerin tespiti ve düzeltilmesi ile ilgilenen, hatta gen haritasýna göre ileride bozulacak genleri önceden tespit edip, önlem alacak programlarý geliþtirenlere ''gen terapistleri'' denilecek. -Genetik Ekonomi: Genetik teknolojiyle ilintili her þey, týpký bugünün dijital devrim zenginleri gibi genetik zenginleri, iþ alanlarý oluþacak. Bu tür sýnýrsýz ürünün satýþ piyasasýnýn yönetilmesi, yepyeni bir ekonomik yapý ve boyut yaratacak. Tüm güç dengeleri genetik teknoloji ve ürünlerine sahip kiþi, kurum, toplumlar lehine deðiþecek. -Bilgi Madenciliði: Sýnýrsýz bilgi üretme, yayma kapasitesi nedeniyle insanlarýn, ''neyi bilmek, neyi bilmemek gerekli, gerekli olmayanlar nasýl elenecek, asýl ve öncelikli olanlara nasýl eriþeceðim?'' sorularýna yanýt vermeye yarayacak sistemlerle uðraþanlara ''bilgi madencileri'' denilecek. -lternatif Besin Mühendisi: Beslenme için gerekli maddelerin konsantre ve karma tabletlere, sývýlara dönüþtürülmesiyle uðraþacaklar. Genetik ve nano teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanarak insanlarýn beslenme ihtiyacýna yanýt verecek alternatifler üzerinde çalýþacaklar. -Franken Food Denetçiliði: Genetiði ile oynanmýþ ürünlerin saðlýða zarar vermemesi için oluþacak denetim mekanizmalarý ve bunlarý uygulayanlara denilecek. -Siber Teknoloji Mühendisi: Ýnsansý robotik sistemler, yapay zeka ve bunlarýn entegrasyonu üzerinde çalýþacak hayati mesleklerden biri olacak. -Enformasyon-Bilgi Mühendisi: Bilgi madencilerinin iþlediði, derlenmiþ bilgilerin uygun kiþilere, uygun içeriklerde ve formatlarda iletilmesi için çalýþanlara denilecek. -Nano Yapý Mühendisi: Nano teknolojinin inþaat, yapý sektörüne kazandýracaðý ürünleri maksimumda geliþtiren, kullanan, bugünün inþaat mühendislerinin yerini alacak meslek olacak. Geleceðin mimar ve mühendislerine benzer iþleri yapanlar sadece yaratýcýlýklarýný kullanacak, çünkü tüm hesap ve çizimleri, üstelik boyutlu prova verecek þekilde robotik sistemler yapacak.' Bu meslek insaný hasta ediyor azýrlayan: ilal Kartal Piskolojik Danýþman er mesleðin zorlu ve riskli yanlarý vardýr. Kimi meslek erbaplarý bedenen, kimi zihinsel yorgunluk yaþar. angisi daha zordur diye hep konuþulur, tartýþýlýr... epsinden önemlisi, meslek icra edilirken çalýþanýn maruz kaldýðý risklerdir. Bu riskler, uzun yýllar sonra belirli hastalýklar þeklinde kendini gösterir ki; bu hastalýk, fabrikalarýn üretim bölümlerinde çalýþanlar için çoðu zaman kanserdir. ma þu sýralar en yaygýn görülen hastalýklar, boyun düzleþmesi ve bel aðrýlarý gibi görünüyor. Neredeyse tüm çalýþanlar ya 'belim aðrýyor' ya da 'boynum kasýlýyor' diye sýzlanýyor... Gazeteciler, stres hastasý Uzun süre oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan kaynaklanan bel ve boyun fýtýðý, gazetecilerin en çok þikâyet ettiði hastalýklar arasýnda yer alýyor. Gerek haber yazma gerekse deþifre yapma sýrasýnda gazetecilerin hareket eden tek organlarý elleri. Ya fare týklanýyor ya da klavye tuþlanýyor. Bu da 'karpar tünel sendromu' denilen bilek aðrýlarýna ve parmaklarda duyu kaybýna neden oluyor. Bilgisayar baþýnda uzun süre geçiren gazetecilerde göz bozukluklarý ve aþýrý strese baðlý olarak kalp rahatsýzlýklarý görülebiliyor. Okullar sesi kýsýk öðretmenlerle dolu Sürekli ders anlatmak sorunda olan öðretmenlerde uzun süreli ses kýsýklýklarý meydana geliyor. Özel bir dershanede edebiyat öðretmeni olan Ömer Özel ses kýsýklýðýndan þikâyet edenlerden. Gripten dolayý sesinin kýsýk olduðu bir günde öðrencisine baðýrmak zorunda kalan Özel'in ses telleri iyice yýpranmýþ ve o gün bugündür (1991'den beri) normale dönmemiþ. Özel, "Öðretmenlerin ses telleri, kaçýnýlmaz bir þekilde zarar görüyor, bu sebeple sesleri kýsýkken yükse sesle konuþmamalýlar. Bu, daha kötü sonuçlar doðuruyor." diyor. yrýca ders anlatýrken genellikle ayakta kalmak zorunda olan öðretmenlerin bacaklarýnda da varis oluþuyor. Çoðu eðitimcide görülen bir diðer hastalýk da faranjit. Bu hastalýk, sýnýflarda sürekli tozlu ortamlarda bulunmaktan ve tebeþir tozuna maruz kalmaktan kaynaklanýyor. Kambur mimar olmak kaçýnýlmaz son Mimarlar da bilgisayar baþýnda çalýþtýðýndan, bel ve boyun aðrýlarý, göz bozukluðu gibi hastalýklardan þikayetçi. Elle çizim yaptýklarý sýrada sürekli eðik durmalarýndan kaynaklanan kamburluk gibi bir problemleri de var. Mimarlar Odasý Genel Sekreter Yardýmcsý Mimar ydýn Kýlcýoðlu, "Bilgisayarlar yokken göz problemimiz olmuyordu. Þimdi çok arttý. Gözlerimiz çok yoruluyor. Ben de gözlük kullanýyorum. Bel fýtýðý ve boyun fýtýðý da mimarlarda en çok görülen hastalýklardan." diyor. Pilotlarda iþitme kaybý oluþuyor Pilotlarda ise devamlý olarak yüksek basýnca maruz kalmaktan iþitme kaybý görülüyor. Ýleri boyutlara varan iþitme kaybý emeklilik döneminden sonra kendini gösteriyor. Pilotlar Derneði Baþkaný ilmi Emri, meslektaþlarý arasýnda bel ve boyun fýtýðý aðrýsý çekenleri de çok olduðunu söylüyor. Emri, "yrýca seneye ve yapýlan göreve baðlý olarak görme keskinliðinde de azalma oluyor. Ben de yakýn gözlüðü kullanýyorum." diyor. Kimyagerlerin iþi çok zor Kimyagerler, belki de en riskli çalýþma koþullarýnda görev yapan meslek gruplarý arasýnda yer alýyor. Çeþitli kimyasallara maruz kaldýklarýndan kanser baþta olmak üzere astým, bronþit, faranjit ve deri hastalýklarýna yakalanýyor. Kimyager Mehmet mbarcý, kamu laboratuvarýnda uzun yýllar çalýþmýþ ve emekli olmuþ. Kendisi zaman zaman problemler yaþamýþ ama kanser gibi kötü bir hastalýðý yokmuþ. mbarcý, kimyasallardan hamile kadýnlarýn daha çok etkilendiðini belirtiyor. "Çalýþma arkadaþlarýmýzdan uzun süre kimyasallara maruz kalan hamile arkadaþlarýmýzýn birçoðu ya düþük yaptý ya da erken doðum. Maske ne kadar kullanýlsa da tam koruma saðlanamýyor." diyor. Veterinerlere hayvanlardan mikrop bulaþýyor Veterinerlerde en sýk görülen hastalýk brucelle. ayvanlardan insanlara bulaþan bir enfeksiyon hastalýðý olarak tanýmlanan brucelle; terlemeye, kas aðrýlarýna, halsizliðe ve buna baðlý olarak da kilo kaybýna neden oluyor. astalýk, süt ürünleri yemekle, açýk yaranýn bu bakteri ile temas etmesiyle veya solunum yolu ile bulaþabiliyor. Veterinerlerde görülen bir diðer hastalýksa 'þarbon'. Bu da anthraks adlý bakterinin yine hayvanlardan insanlara geçmesi ile bulaþýyor. Brucelle'ye göre daha ciddi olan bu hastalýk, yüzde 50 ölümle sonuçlanýyor. Uzman veteriner. Yalçýn Köksal, hayvanlardan veterinerlere bulaþabilen 200'ün üzerinde hastalýk olduðunu belirtiyor. Balýkçýlarýn cilt problemleri var Balýkçýlarda en sýk görülen rahatsýzlýk, mesleki astým. stýma karides, yengeç, istakoz gibi kabuklu deniz canlýlarýnýn sebep olduðu düþünülüyor. Balýkçýlar, balýklara ve lastik eldivenlere çok fazla temas ettiklerinden ötürü çeþitli cilt hastalýklarýna yakalanabiliyor. yrýca balýk aðlarý katranda saklandýðýndan ve balýkçýlar bu aðlarý zaman zaman aðýzlarý yardýmýyla topladýklarýndan, katranýn dudaklarla temasý sonucunda balýkçýlarda dudak kanseri de görülüyor. Saðlýk çalýþanlarýnýn mikroplarla mücadelesi Doktorlar, hemþireler, saðlýk teknisyenleri hastalarla iç içe olduðundan hastalarda mevcut olan bulaþýcý hastalýklarýn kendilerine geçmesi tehlikesi ile karþý karþýya kalýyor. Özellikle ambulansta çalýþan acil yardým ekipleri, en riskli gruplar arasýnda. cil Týp Teknisyeni ykut kar, "astalarýn hepatit C, IDS gibi bulaþýcý hastalýklara sahip olup olmadýklarýný bilemiyoruz. Tüm müdahalelerimizi eldivenle yapmamýza raðmen hastayý sedyeye taþýrken, trafik kazalarýnda araçtan çýkarmaya çalýþýrken vs. eldivenler yýrtýlabiliyor. çýk bir yaramýz olsa hastalýk anýnda bulaþabilir. yrýca aðýr kaldýrmaktan da ileride bel fýtýðý olunuyor." diyor. Ülkemizde meslek hastalýklarý konusunda uzmanlaþmýþ 3 hastane var. Bunlar; Ýstanbul Meslek astalýklarý astanesi, nkara Meslek astalýklarý astanesi ve Zonguldak Uzun Mehmet Göðüs ve Meslek astalýklarý astanesi. Saðlýðýnýzý ihmal etmeyin.

7 MÝLLÝ-MNEVÝ DEÐELERÝMÝZ 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 7 Yeliz LÝV Merkez Kur'an Kursu Öðreticisi ÝÇÝMÝZDEKÝ ZÝNE Ý çimizde ne kadar büyük bir hazine sakladýðýmýzýn farkýnda mýyýz? ep uzaklarda arasak da, hazinelerin en büyüðünü içimizde saklarýz. Ýçimizdeki hazineyi ortaya çýkaracak anahtar duadýr. Dua, kulun bütün benliðiyle Yüce Yaratana yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasýdýr. Kulun acziyetini ifade ederek yardým istemesidir. Mevlana Celaleddin-i Rumî'nin içimizde saklý duran hazine ile ilgili çok güzel bir hikayesi vardýr. Bu Paulo Coelho'nun Simyacý romanýna da cevher olmuþ olan bir hikayedir. "Baðdat'ta büyük mîrâsa konmuþ bir adam vardý, kýsa zamanda onca serveti saçýp savurdu, yoksul ve muhtaç bir hâle geldi. Miras malýn vefâsý yoktur, insana fayda vermeden geçip gider. Mirasa konan, malýn kýymetini bilmez. Çünkü onu hiç emek sarf etmeden elde etmiþtir. Mirasyedi fakirleþip sýkýntýya düþünce, el açýp llah'a yalvarmaya baþladý. Günlerce yalvardýktan sonra nihâyet bir gece rüyâsýnda: "Rýzka kavuþman için Mýsýr'a gitmen gerek, orada büyük bir hazîneye ulaþacaksýn." denildi. dam uyanýnca hiç vakit kaybetmeden Mýsýr'ýn yolunu tuttu. Bu uzun mesâfe ona çok aðýr gelmiþti. ç, susuz ve bitkin bir haldeydi. Günlerce periþan bir vaziyette, Mýsýr sokaklarýnda dolaþtý. Ne bir parça ekmek bulabildi, ne de hazînenin izine rastladý. Nihâyet dilenmeye karar verdi, gündüz utandýðý için geceleri dilenecekti. Gece olunca sokaklarda dolaþmaya baþladý. Tesâdüf bu ya o sýrada Kahire'de hýrsýzlar çoðalmýþtý. Bekçi onu yakaladý, hýrsýz sanarak güzelce bir dövdü. O zaman acemi dilenci, zavallý yoksul: "Ne olur vurma. Mesele çok baþka. Dövme, sana iþin gerçeðini söyleyeceðim!" diye feryad etti. Bekçi: "Peki söyle bakalým, gecenin bu vaktinde burada ne arýyorsun? Belli ki yabancýsýn. Sakýn yalan söyleme, bana doðruyu söyle." dedi. dam yeminler ederek olanlarý anlatmaya baþlar: "Ben ne hýrsýzým ne de yankesici, garip bir Baðdatlýyým." diye baþlayarak rüyasýný ve aradýðý defîneyi anlattý. Bekçi onun doðru söylediðine inanýr: "Bre ahmak sen nasýl akýlsýz bir adamsýn ki bir rüyâya inanarak, bir hayâle kapýlýp buralara kadar gelmiþsin! Ben yýllardýr Baðdat'ta, falan mahallenin falan sokaðýndaki evin þurasýnda bir defîne vardýr diye görüp dururum. iç böyle þeye inanýlýr mý? Bre akýlsýz adam, yürü git bir daha da gözüme görünme. Yoksa elimden bir daha kurtulamazsýn." der. Bunlarý duyan adamýn sevincine sýnýr yoktu, çünkü bekçinin tarif ettiði ev Baðdat'ta bulunan kendi eviydi. Koþarcasýna Baðdat'a doðru yola çýkar. z. Mevlânâ bu hikaye ile insanýn aslýnda içerisinde büyük bir hazine taþýdýðýný ifade etmektedir. azîne bir semboldür, ulaþýlmak istenen þey aþktýr, ilâhî aþk hazînesidir. Veya asýl hazîne kendimizdedir. Kendi içimizdeki hazîneye ulaþmayý amaç edinmeliyiz. "Bir ben vardýr bende benden içeru" sýrrýný çok iyi irdelemeliyiz. Ýçimizde taþýdýðýmýz hazine her þeye gücü yeten bir varlýk olan llahtýr. O bize çok yakýndýr. "nd olsun ki insaný Biz yarattýk; nefsinin kendisine fýsýldadýklarýný biliriz; Biz ona þah damarýndan daha yakýnýz" diyen Kur'an bu gerçeði bizlere haykýrmaktadýr. Þah damarýndan daha yakýn olmak demek, o insanýn aslýnda ne yaparsa yapsýn, nereye gizlenirse gizlensin, ne kadar fýsýldayarak konuþursa konuþsun hatta kimseye söylemese bile içinden ne geçiyorsa geçirsin yaratýcýmýz llah tarafýndan onun bilindiðinin bir kanýtýdýr. Ýsteklerimizi ihtiyacýmýzý ve dertlerimizi tam olarak kelimelere dökemesek de, onlarý bilenin olduðunu hissetmek büyük bir lütuftur. Ne kadar büyük bir hazineye sahip olduðumuzu fark ettik öyle deðil mi? O zaman hiç vakit kaybetmeden o hazinenin anahtarý olan duaya caný gönülden sýkýca sarýlýn. er þeyin çok daha güzel olduðunu hissedeceksiniz. Ýçinizdeki büyük hazineyi keþfettiðiniz bereketli nice günler dileðiyle. alk Eðitim Merkezinden bid'at ve hurafeler konulu program alk Eðitim Merkezi bünyesinde baþlatýlan seminerler zincirinde ilk olarak 20 Þubat Çarþamba günü Merkez Camimizde saat 13:00 da Merkez Kur'an Kursu Öðreticisi Yeliz LÝV tarafýndan Bid'at ve urafeler konulu program düzenlenecek. Ýlçe Müftüsü Cemil LÝV yaptýðý açýklamada toplumumuzda maalesef zaman zaman bidat ve hurafelere rastlanmakta olduðunu, hurafe inanýþlarýn bazen çok ciddi sýkýntýlara yol açtýðýný belirterek katýlýmcýlara çekiliþle sürpriz hediyelerin verileceði bir proðramýn alk Eðitim Bünyesinde tertip edileceðini belirtti. Kul hakký yemenin hükmü nedir? Kul hakký nasýl ödenir? z. Peygamber (s.a.s.), üzerinde kul hakký bulunan kiþilerin, hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarýný öðütlemiþtir. Bmunun yapýlmamasý durumunda haksýzlýk yapan kiþinin salih amellerinin, haksýzlýðý ölçüsünde alýnarak hak sahibine verileceðini, eðer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumun günahlarýnýn zâlime yükleneceðini belirtir (Buhârî, Mezâlim, 10). Yine Peygamberimiz (s.a.s.), imkaný olduðu halde zamaný gelmiþ bir borcu ödemeyenlerin kul hakkýný ihlal ettiðini þöyle ifade eder: "Ödeme gücü olan zengin kiþinin, ödemeyi ertelemesi zulümdür" (Buhârî, avâle, 1).Görüldüðü üzere kul hakký, kiþinin Cennet ya da Cehennem'e gidiþinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadýr. llah'ýn huzuruna kul hakký ile çýkmanýn, çok aðýr bir vebâli vardýr. Çünkü böyle bir günahýn llah tarafýndan baðýþlanmasý, hak sahibinin affetmesi þartýna baðlanmýþtýr. ak sahibi, hakkýný almadýkça veya bu hakkýndan vazgeçmedikçe, llah kul hakký yiyenin bu günahýný affetmemektedir. Çünkü ilâhî adâlet, bunu gerektirir. Veda hutbesinde Rasûlüllah (s.a.s.) "Ey insanlar, sizin canlarýnýz, mallarýnýz, ýrz ve namuslarýnýz, rabbinize kavuþuncaya kadar birbirinize haramdýr (dokunulmazdýr)" (Buhârî, acc, 132) buyurmuþtur. Buna göre, gasp, hýrsýzlýk veya izinsiz alma gibi yollarla elde edilen haram para veya mal, sahipleri biliniyor ise kendilerine yahut mirasçýlarýna, bilinmiyor ise fakirlere veya hayýr kurumlarýna onlarýn namýna sadaka olarak verilmelidir. yrýca, yapýlan bu kusurlardan dolayý da llah'tan af ve maðfiret dilenmelidir. Mal ya da darp gibi þeylerle ilgili olmayan gýybet, bühtan gibi hak ihlallerinde en doðrusu, hak sahibine durumu anlatýp helalleþmek olmakla beraber, her zaman bu þartý yerine getirmek mümkün olmadýðýndan ya da insanlar bundan çekindiklerinden, kendi adýna tövbe edip, hak sahibi namýna da istiðfar etmek, dua etmek ya da hayýr hasenat yaparak sevabýný ona baðýþlamak, bu tür hak ihlallerine keffaret olur (Mâverdî, el-âvî, I, 107; Ýbn Teymiyye, el-fetâva'l-kübrâ, I, 113). Peygamber dilinden dualar... z. Ýbrahim (a.s.) llah'a çocuklarý için þu þekilde dua etmiþtir. "Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazýný dosdoðru kýlanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamý kabul et!" (Ýbrahim, 14/40) "Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakýným. Bana dua ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çaðrýma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki doðru yolu bulmuþ olurlar". Bakara suresi 186. ayet

8 TRIM-YVNCILIK 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 8 Gýda Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü uyardý Meyve aðaçlarýnýn budanmasýna önem verelim G ýda Tarým ve ayvancýlýk Müdürlüðü ilçe personeli Ziraat Mühendisi Murat yvaþýk verim budamasý konusunda uyarýlarda bulundu. "Budama mevsimi içinde bulunduðumuz bu dönemde budamaya dikkat edilmelidir. Doðru þekilde yapýlmayan bilinçsiz budamanýn üründe kalite düþümü ve verimde kayýplar meydana getireceðini, uzun yýllar verim alýnamayacaðý ya da aðacýn tamamen kaybedilebileceði ayrýca meyve aðaçlarýnda hastalýk ve zararlýlara karþý ortam hazýrlayacaktýr" dedi. Meyve yetiþtiriciliðinde kaliteli ve bol ürün almak için zamanýnda ve doðru þekilde budamanýn önemli ve zorunlu olduðunu belirtti. Budama meyvecilikte karý arttýrmak için yapýlmasý gereken en önemli bakým iþidir dedi. yvaþýk; budamayý dal kesme, dal eðme, dal seyretme, uç alma ve dallarýn açýlarýnýn geniþletilmesi veya daraltýlmasý iþlemi olduðunu söyledi. Budamadaki genel amaçlarýn fidan dikim sýrasýnda kök ve gövde arasýndaki dengeyi saðlamak,aðaçlara istenilen þekli vermek, þekil verilmiþ ve verime yatmýþ aðaçlarda þekli muhafaza etmek, aðaçlarda meyve verimi ve sürgün oluþumunu dengelemek, dal çýkarma ile meyve seyretmesi yapmak, bir yýl ürün verme, ertesi yýl vermeme veya az verme etkisini azaltmak, aðacýn ýþýklanma ve havalanmasýný saðlamak, dal kýrýlma ve sarkmalarýný azaltmaktýr þeklinde ifade etti. Budamayý Ne Zaman Ne Þekilde Yapmalýyýz Budamanýn ne zaman ve ne þekilde yapýlacaðýna deðinen yvaþýk; " Meyve aðaçlarýnda budama genelde kýþ döneminde havalarýn çok soðuk olmadýðý zamanlarda yapýlmaktadýr. Ýlçemizde ve bölgemizde sonbaharda, aðaçlar yapraklarýný döktükten sonra baþlar, kýþ sonunda aðaçlar uyanýncaya kadar devam edilebilir. ðaçlarý budamadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de malzemelerin temizliðidir. Budama yaparken kullandýðýmýz aletler eðer temizlenmez ise aðaçtan aðaca, bahçeden bahçeye hastalýklarýn bulaþmasýna neden olabilirler. Çok basit yöntemlerle budama aletle- ri- nin temizlenmesi saðlanabilmektedir. Piyasada ticari olarak satýlan çamaþýr sularý bu iþ için kullanýlan en pratik temizleyicidir. Çamaþýr suyunun 1 kýsmýna karþýlýk 5 kýsým su katýlarak oluþturulan karýþýmla gayet saðlýklý bir temizlenme saðlanabilir. Bu karýþýmla budamada kullandýðýmýz makaslar, testereler ve benzeri aletler bir bahçeden diðerine geçerken veya hastalýklý olduðundan þüphelendiðimiz aðaçlarýn budanmasýndan sonra temizlenmesi gerekir. Böylece hastalýklarýn diðer aðaçlara ve bölgelere bulaþmasý önlenmiþ olacaktýr" dedi. Meyve aðaçlarýnýn budama tekniðine deðinen yvaþýk; meyve aðaçlarýnýn özellikle þekillendirme devrelerinde, budama iþlemleri odun dallarýna uygulanmalý meyve dallarýna zorunlu olmadýkça dokunulmamalýdýr. Meyve aðaçlarýnda kök, dal ve yaprak geliþme dallarýn uç kýsmýnda da olacaðýndan, budamaya dalýn uç kýsmýndan baþlanmalýdýr. Yardýmcý dallar ana dallar üzerinde eþit aralýklarda ve ayrý yönlerde oluþturulmalýdýr. þýrý ve sert budamadan kaçýnýlmalýdýr. ksi taktirde aðaç sürgüne kaçar, verime geç oturur ve az meyve verir. Kuru, hastalýklý ve zayýf dallar dipten çýkarýlmalýdýr. na dallar arasýnda geliþme bakýmýndan dengesizlik varsa bunlar açý geniþleterek, kuvvetli dallar üzerindeki meyveler tamamen býrakýlarak düzeltilebileceðini söyledi. Budama sonucu oluþan budama artýklarý hastalýk ve zararlýlarýn en iyi barýnak yeridir. Örneðin, elma yetiþtiriciliði için önemli bir zararlý olan elma iç kurdu olgun larvalarý, yazýcý böcekler, kýrmýzý örümcek erginleri vs. kýþý budama artýklarý, dökülen yapraklarýn alt kýsýmlarý vb. ortamlarda geçirirler. Bu hastalýk ve zararlýlarýn çoðalmamasý için bu artýklar yakýlmalý veya bahçeden uzaklaþtýrýlmalýdýr,dedi. Budamanýn Faydalarý yvaþýk; zamanýnda ve doðru þekilde yapýlan budamanýn getireceði faydalarýný deðindi. Gövde üzerinde ana dallarýn sayýlarý ve daðýlýþlarý düzenlenerek meyve aðaçlarýnýn saðlam, düzenli ve dengeli bir taç oluþturmalarý saðlanýr. Meyve aðaçlarýnýn en kýsa sürede ürün vermesine yardýmcý olunur. Güneþ ýþýðýndan aðacýn iyi bir þekilde faydalanmasý saðlanmýþ olur. Budama ile meyve iriliði, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar. ðaç büyüklüðü ve dallarýn sýklýðý direk kontrol altýna alýnabilir. Püskürtülerek yapýlan ilaçlamanýn etkinliði artýrýlabilir. astalýklý ve kuru dallar alýnarak mücadeleye yardýmcý olunur. let ve ekipmanlarýn çalýþabilmesi için gerekli boþluklar oluþturulmuþ olur. Verimden düþen aðaçlar budama ile gençleþtirilerek yeniden verimli aðaçlara dönüþmeleri saðlanýr. Bazý meyve türlerinde görülen bir yýl çok, bir yýl az veya hiç ürün vermeme durumu azaltýlmýþ olur. asat daha kolay yapýlýr dedi. rýlarýn ilkbahar bakýmý ve beslenmesi rý kovanlarýnýn ilkbahardaki ilk kontrolünün zamanýnýn geldi. ava sýcaklýðýnýn 15 dereceyi arýlý kovanlarda da yaparak kovanlarýn bahar temizliðini muhakkak yapmalýyýz. Yeterli yiyeceði olmayan kovanlara, kek geçtiði güneþli ve sakin bir günde kovanlar verilebildiði gibi, hastalýk þüphesi olmabiliyorzulmamýþ rahatlýkla açýlýp bakýmlarý yapýlayan ve sönmüþ kolonilerden alýnan bo- ballar da verilebilir. Fazladan amamözü Ýlçe Gýda, Tarým ve ayvancýlýk eski, boþ ve küflü petekler çýkartýlarak Müdürlüðünde görevli Ziraat arýlýktan uzaklaþtýrýlmalýdýr. Kovan giriþ- Mühendisi Ertuðrul Doðan, dýþ ortam sýcaklýðý leri zayýf kovanlarýn daraltýlmalý, güçlü derece olduðunda arýlarýn kovanlarýn geniþletilmelidir. Bu dönemleri uçuþa baþladýðýný, polen ve su getirdiðini de arýlarda ekþimiþ baldan ileri gelen is- söyledi. hal görülebilir. rýlar huzursuzdur, dýþarý Kovan içi sýcaklýðýn dereceyi çýkan arýlarýn kanatlarý açýk, karýnlarý bulduðunda ise arýlarýn yavru yetiþtirmeye þiþtir; yerlerde sürünür ve uçamazlar. baþladýðýný ifade eden Doðan, "Ýlk Uçuþ tahtasý üzerinde sarý-sulu dýþký bu- kontrolde ana arýyý muhakkak görmeli; laþýklarý býrakmýþlardýr. Müdahale edilmediðinde yaþlý, sakat veya genç ana olup olmadýðýný, koloniler zayýflar veya söner. dýþ görünüþüne ve peteklerdeki yumurtlama Bu durumda hava þartlarý uygunsa biraz düzenine ve miktarýna göre þeker þurubu verirsek bir müddet sonra tespit etmeliyiz. Bir kovanda, peteklerdeki kendiliðinden düzeldiðini görürüz" þek- arý miktarý bir veya iki çerçeveyi linde konuþtu. ancak sarmýþ ise bu kovanlar zayýftýr ve rýlarda Ýlkbahar Beslenmesi bu tür kovanlar diðer bir zayýf kovanla Ýlkbahar beslemesinde amacýn koloniyi birleþtirmelidir. Çünkü zayýf kovanla çalýþmak uyararak yavru üretimini teþvik et- hem ekonomik olmaz hem de mek ve bal mevsimine güçlü girerek daha hastalýk ve zararlýlarla mücadele güçleþir. çok bal elde etmek olduðunu belir- Peteklerdeki bal en az 4-5 kilogram ten Ertuðrul DOÐN, "Bu sýralarda besleme ve en az bir polenli çerçeve olmalýdýr. ihmal edilirse artan arý sayýsýyla Çünkü kýþýn ortalama bir kovanýn aylýk birlikte havalarýn gün kötü gitmesi bal tüketimi 1-1,5 kilogramý aþmazken, durumunda, biz de hava þartlarýndan baharda ana arýnýn yumurtaya baþlamasýyla dolayý þurup veremeyeceðimizden dolayulur. ayda 2,5 kilogram bala ihtiyaç duyý koloni aç kalabilir. ç kalan koloni Kolonilerde bulaþýcý hastalýk olup yavruyu ýsýtamaz ve yavrular ölür. Koloni olmadýðýna dikkat edilmeli" dedi. geliþimi geri atar ve o yýl bal almak rýlýkta sönmüþ kovanlar varsa giriþlerinin mümkün olmayabilir. Þurup yapýmýnda kapatýlmasý gerektiðini ifade eden kullanýlacak su önce kaynatýlarak Doðan, bu yöntemle hem yaðmacýlýðý dereceye kadar soðutulur ve bir birim hem de varsa hastalýklarýn bulaþmasýnýn suya iki birim þeker olacak þekilde, sýcak önleneceðini kaydetti. Tespit edilen suya þeker katýlarak yavaþça karýþtýrýlarak sönmüþ kovanlar uzak bir yere götürerek eritilir. avalar ýsýndýkça þeker mik- kontrol edilmeli, ölüm nedeninin tarý düþürülerek arýlar dýþarýdan nektar bakým hatasý mý yoksa hastalýk mý olduðunu getirmeye teþvik edilir. razide polen anlamaya çalýþýlmasý gerektiðini olmadýðý zamanlarda 1 litre þuruba 100 de sözlerine ekleyen Doðan, "Bulaþýcý gram yaðsýz süt tozu veya yaðý alýnmýþ bir hastalýk yoksa ilk iþ olarak bu kovanlarýn süt ve vitamin-mineral katýlýrsa çok fayrinden içi bir spatula yardýmýyla arý ölüledalý olur. Yetiþecek arýlar hem daha bü- ve döküntülerden iyice temizlemeli yük hem de uzun ömürlü olur. yrýca þu- ve pürmüzle açýk kahverengi renge rubun içine ekþiyip bozulmasýný önleyük dönene kadar ve en ince ayrýntýlarýna mek amacýyla yarým limon sýkýlýr veya "Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki kadar yakmalýyýz. Bu iþlemi tüm diðer birkaç damla sirke katýlabilir" dedi. ayvanlarýný doðru þekilde besleyen çiftçi kazanýr G ýda Tarým ayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðünce yapýlan açýklamada hayvanlarýn beslenmesini doðru metotlarla yapan çiftçilerimizin hem daha fazla verim elde edeceði hem de daha saðlýklý hayvanlarý olacaðý bu yüzden de önemli geçim kaynaklarýndan biri hayvancýlýk olan amamözü halkýmýzýn bu konuya özellikle dikkat etmesi gerektiðini vurgulandý. Ýlçe Müdürlüðü Personeli Veteriner ekim aydar Sorucu hayvan beslemenin önemini vurgulayarak daha verimli ve daha saðlýklý hayvanlar yetiþtirmenin ancak doðru metotlarla yapýlabileceðini söyledi. Doðru bir þekilde hayvan beslemeninse öncelikle yemlerin tanýnmasýyla baþladýðýna deðinen Sorucu, burada da yemlerin temelde iki ayrý sýnýfa ayrýldýðýný, bunlarýn ise; Kaba Yemler, Konsantre Yemler (kesif, fenni yem) olduðunu söyledi. Kaba yemlerin lif bakýmýndan zengin fakat besin deðeri ve enerji bakýmýndan zayýf olan yemler olduðunu belirtti. Bunlara örnek olarak çayýr ve meralar, baklagil, yem bitkileri (yonca,fið,korunga vb), her türlü kuru otlar, silaj ve çeþitleri verilebilir. Konsantre yemler ise;enerji,protein ya da her ikisi bakýmýndan da zengin olabilen yemlerdir diyerek doðru oranlarda karýþtýrýldýðýnda hayvanýn yediði yemden en üst düzeyde yararlandýðýný ifade etti. yrýca vitamin ve mineraller bakýmýndan yemleri takviye etmeye yarayan ve premiks adý verilen katkýlar vardýr. Kesif yemleri ise; arpa,yulaf,mýsýr gibi tane yemler,ayçiçeði küspesi,pamuk tohumu küspesi gibi yaðlý tohum küspeleri,muhtelif kepek, bongalit vb gibi deðirmen atýklarý, et unu, balýk unu, kemik unu gibi hayvansal yem maddeleri,melas ve kuru pancar posasý gibi þeker fabrikasý atýklarý, vitaminler, tuz ve diðer mineral maddelerdir. ayvanlarýmýzýn enerji ve protein gereksinimlerini doðru karþýlamak için kaba ve kesif yemlerimizi dengeli bir karýþým hazýrlayarak vermeliyiz. yrýca yem karýþýmýný oluþtururken i hayvanýn yetiþtirilme yönünün çok önemli olduðu süt ineðinin farklý, besi hayvanýnýn farklý, buzaðýnýn farklý þekilde beslenmesi gerektiðini belirtti. Bu durumun yetiþtirme yönüne göre hayvanlarýn farklý enerji ihtiyaçlarýnýn olduðundan dolayý buna göre bir yem verilmesi gerektiðini söyledi. Ýlk olarak süt sýðýrý beslemek için gerekli olan yem karmasý hazýrlanmasý hakkýnda bilgi verdi. SÜT SIÐIRI BESLEMEDE YEM N- SIL ZIRLNMLIDIR? Süt elde etmek için beslediðimiz hayvanlarýn öncelikle neye ihtiyaç duyduðunu bilmemizin bize yem karýþýmý hazýrlarken oldukça faydalý olacaðýný söyleyen Veteriner ekim Sorucu öncelikle süt hayvanýnýn ''yaþama payýnýn'' sonrasýnda ise süt üretebilmesi için hayvanýn '' verim payýnýn'' hesaba katýlarak süt ineklerinin beslenmesi için gerekli yem karýþýmýnýn hazýrlanmasýnýn altýný çizdi. Yem karýþýmý oluþturmak için gerekli oranlar hakkýnda da þu konulara deðindi: "Silajlar ve özellikle mýsýr silajý süt sýðýrlarýnýn beslenmesinde önemli bir kaba yemdir. Silajlar ineklere kg kadar günlük yedirilebilir. Mýsýr silajý enerji bakýmýndan oldukça zengindir. Fakat protein bakýmýndan zengin deðildir. Mýsýr silajýnýn yanýnda protein bakýmýndan zengin yaðlý tohum küspeleri(ayçiçeði, pamuk tohumu vb),yonca fið ve korunga gibi baklagil kuru otlarý kullanýlmalýdýr. Bunlar uygun zamanda biçilirse enerji bakýmýndan da zengin olurlar. Konsantre yem karmalarýndan enerji ve protein bakýmýndan zengin mýsýr,arpa,buðday,yulaf ve çavdar kýrmalarýnýn hayvanlara kýrýlarak hatta ezilerek,mýsýr silajýnýn yanýnda verilmesi uygun olur. Ýneklere verilecek kaba yem miktarý 100 kg canlý aðýrlýk için 2 kg kuru ot olarak hesap edilir. Örneðin 500 kg canlý aðýrlýktaki bir ineðe günlük 10 kg kuru ot hesap edilir. Yaþama payýný yediði kaba yemlerden saðlayan ineðin süt verimi için ayrýca kesif yeme ihtiyacý bulunmaktadýr. Verim payý için kaba yem dýþýnda verdiði her kg süt için 1 kg süt yemi(fabrika yemi) verilmelidir. Ýneðe verilecek kaba yemin üçte biri yonca,fið, korunga gibi baklagil kuru otlardan üçte ikisi ise kuru çayýr otlarýndan oluþmasý en iyisidir. Baklagil kuru otlarý ve çayýr kuru otu yoksa o zaman saman kullanýlabilir. ayvanlar yediði yeme göre deðiþmekle beraber günlük 40 ila 60 lt arasýnda su içerler. ayvanýn verdiði her 1 kg süt için 3 lt suya ihtiyacý olup ve bunun saðlanabilmesi için hayvanlarýn önünde devamlý temiz ve uygun sýcaklýkta su bulundurulmalý bu mümkün deðilse günde en az iki kez yemlemeden sonra 15 derece sýcaklýkta bol su verilmelidir" dedi. ayvanlarýmýzdan yüksek düzeyde verim elde edebilmek için yemlerinin hazýrlanmasýnda titizlikle ve doðru oranlarda karýþým yapmamýzýn çok önemli, karlýlýk içinde þart olduðunu belirten Veteriner ekim Sorucu süt ineklerinin beslenmesinde hayvanlarýn enerji ihtiyaçlarýnýn doðru tespit edilip buna göre yemin hazýrlanmasýnýn önemini vurguladý. Enerji ihtiyaçlarý doðru þekilde deðerlendirilmeyip rastgele ve kalitesiz yemler ile beslenen hayvanlarýn verimlerinin düþük ve metabolik (midebaðýrsak) hastalýklara ise daha sýk yakalanabileceði tespitinde bulundu.

9 SÐLIK 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 9 Mantar yine can aldý erze ilçesinde bir kiþi, mantar yedikten bir süre sonra öldü.lýnan bilgiye G göre, amidiye Mahallesi'nde pazardan aldýðý mantarý evinde yiyen 60 yaþýndaki Tahsin Baydur, bir süre sonra rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi.baydur'un yakýnlarýnýn ihbarýyla eve gelen polis, inceleme baþlattý.gerze Devlet astanesi morguna kaldýrýlan Baydur'un cesedi, otopsi için nkara dli Týp Kurumuna gönderildi. Mantar Zehirlenmesine Dikkat! Doðal alanlarda yetiþen ve yapýsýnda zehirli madde bulunan þapkalý mantarlarýn taze, kurutulmuþ veya konserve olarak çið veya piþirilerek yenmesi sonucunda geliþen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarýnda yaðýþlarýn bol olduðu mevsimlerde görülür.ülkemizde doðal alanlarda yetiþen zehirli mantarlarýn da bulunduðu unutulmamalýdýr. Mantar Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir? Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliðine göre deðiþir. Belirtiler, bazý mantar türlerinin yenmesini takiben 2 saat sonra, bazý mantar türlerinin yenmesini müteakiben de 6 saat Ç ocuklarýn bayýldýðý patates cipsi, aslýnda bu minik vücutlar için zehirden farksýz.patates cipsi kalp rahatsýzlýklarý, obezite ve kanser riskini artýrýyor. Çocuklarýn geleceðini karartýyor. Dünya Saðlýk Örgütü ile merikan Gýda ve Ýlaç Kurumu'na göre bir yetiþkinin günde en fazla 6 gram tuz almasý, 65 gram yað tüketmesi gerekiyor. Yani günde 2 paket cips yiyen bir çocuk bu oranlarý fazlasýyla aþýyor. Üstelik bu toplam yað miktarýnýn içinde, kalbe zararlý olan doymuþ yað oranýnýn 20 gramý aþmamasý gerekiyor. "Sigara kadar tehlikeli olan" trans yaðlarýn ise hiç tüketilmemesi vurgulanýyor. Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý ayrýca bir yetiþkinin günde en fazla 6 gram tuz almasý gerektiðini söylüyor. Bu oran, çocuklarda 3 grama kadar iniyor. Kalp, felç, kanser riski BD'deki California Üniversitesi'nin araþtýrmasýna göre de, doymuþ yað tüketimi günlük 20 gramý aþtýðýnda obezite riski yüzde 80 ve kalp rahatsýzlýklarýna yakalanma riski yüzde 60 yükseliyor. Trans yað ise damarlarda týkanmaya yol açarak kalp rahatsýzlýklarýna yakalanma riskini 2 kat artýrýyor. "Tuza karþý mücadele" (WS) adlý bir kampanya baþlatan Dünya Saðlýk Örgütü, "Tuz tüketimi 3 gramý aþtýðýnda kalp krizi ve felç riski iki kat artýyor" uyarýsýný yapýyor. Patates cipsinin yaðda kýzartýlmasý sýrasýnda ortaya çýkan "akrilamid" adlý maddenin kansere yol açtýðýna yönelik bilimsel tartýþmalar sürüyor Cips yemek, yað içmekten farksýz sonra ortaya çýkabilir -Mantarýn yenmesini takiben 2 saat gibi kýsa bir sürede zehirlenme belirtilerine sebep olan mantarlarýn yenmesi durumunda; Sersemlik,uykuya meyil,tansiyon düþüklüðü,bulanýk görme,yüz ve boyunda kýzarma,nabýzda artýþ,aðýzda metal tadý,bulantý ve kusma,terleme -Mantarda bulunan zehirli maddenin özelliðine göre, yendikten 6 saat sonra geliþebilen zehirlenme belirtileri Bulantý, Kusma, Ýshal, teþ, Nabýz artýþý, Kann aðrýsý ile Daha sonra karaciðer ve böbrek bozukluklarý ile bu organlarýn bozukluklarýna baðlý belirtiler þeklindedir. Sonuçta koma ve ölüm de söz konusu olabilmektedir. Mantar Zehirlenmelerinden Nasýl Korunulmalýdýr? Zehirlenmelerin önemli bir kýsmý esasýnda çok basit önlemlerle engellenebilecek niteliktedir. Bu çerçevede, mantar zehirlenmeleri de çok basit bir þekilde önlenebilecek bir zehirlenme tipi olup zehirlenmenin engellenmesindeki tek çare de doðal alanlarda yetiþen mantarlarýn kesinlikle yenmemesi; bunun yerine kültür mantarýnýn tercih edilmesidir. Kültür Mantarlarý Zehirler mi? Kültür mantarlarý bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadýðýndan bir zehirlenme görülmesi mümkün deðildir. ncak, bu mantarlarýn yetiþtiði ortam itibarýyla, bazý mikroorganizmalar mantarlarýn üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaþýk mantarlarýn çið olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve baðýrsak þikâyetlerinin geliþebileceði de unutulmamalýdýr.bunlara ilaveten, mantar alýrken ambalajlý olanlar tercih edilmeli; ayrýca, ambalajda tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bazý bilgilerin yer aldýðý etiketlerin olup olmadýðýna da dikkat edilmelidir. Patates cipsinin zararlarý G eri dönüþüm terim olarak, kullaným dýþý kalan geri dönüþtürülebilir atýk malzemelerin çeþitli geri dönüþüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandýrýlmasýdýr. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüþüm halkasý içine katýlabilmesi ile öncelikle hammadde ihtiyacý azalýr. Böylece insan nüfusunun artýþý ile paralel olarak artan tüketimin doðal dengeyi bozmasý ve doðaya verilen zarar engellenmiþ olur.bununla birlikte yeniden dönüþtürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanýlmasý büyük ÝngÝlÝz Kalp Saðlýðý Vakfý (BF) çocuklarýn cip tüketimini azaltmak için "Cips yemek yað içmekten farksýzdýr" sloganýyla bir kampanya baþlattý. BF'ye göre 35 gramlýk cips paketinde 2.5 çay kaþýðý yemeklik yað kullanýlýyor. Ülkede cipslerde kullanýlan yað ile günde iki Olimpik yüzme havuzu doldurulabiliyor. Dünyada her yýl 36 milyar paket patates cipsi satýlýyor. Ýleri gitmek için geri dönüþüm miktarda enerji tasarrufunu mümkün kýlar. Geri Dönüþebilen maddeler: Demir Çelik Bakýr liminyum Kurþun Piller Kaðýt Plastik Kauçuk Cam Motor yaðlarý týk yaðlar kümülatörler raç lastikleri Beton Röntgen filmleri Elektronik atýklar Organik atýklar Camýn Geri Dönüþümü 1987 yýlýnda Ýstanbul'a yerleþtirilen 50 kumbara ile baþlayan, kumbara ile geri kazaným projesi bugün baþta Ýstanbul, nkara, Ýzmir, Bursa, dana, Mersin, ntalya, Ýzmit, Eskiþehir ve Konya olmak üzere yurt çapýndaki 10 büyük þehir, 10 il, 106 ilçe ve 50 beldeyi kapsayan 176 belediye de 4000 adet kumbara ile geri kazaným faaliyetleri devam etmektedir. Kalitesinde herhangi bir deðiþiklik olmaksýzýn %100 geri dönüþtürülebilen ve sonsuz defa ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilen cam ambalaj atýklarýnýn küçük bir bölümü, cadde ve sokaklarda yerleþtirilmiþ kumbaralar ile kaynaðýndan ve dolumcu tesisleriyle toptancýlardan satýn alýmlac toplanýr. Kalan büyük bölüm ise, atýk depolama alanlarýnda ambalaj atýklarýný ayýrma faaliyetlerinde bulunan çöplük iþletmecileri ve diðer hurdacý tedarikçilerden temin edilir. Böylece kumbaralar ve toplayýcýlar olmak üzere iki ana kanalla geri dönüþüm tesislerine ulaþan cam ambalaj atýklarý ikincil hammadde olarak kullanýlýr. Yusuf Þafak Çevre Saðlýðý Teknikeri Toplum Saðlýðý Merkezi ðýz kokusu nedir? ðýz kokusu bireylerin hem saðlýðýný hem de sosyal yaþamýný doðrudan etkileyen bir sorundur. ðýz kokusu; bazý bakterilerin aðýz içindeki gýda artýklarý ile birleþerek oluþturduðu hoþ olmayan kokudur. Bu sorun genellikle aðýz içi nedenlerden kaynaklanmaktadýr, ancak daha az sýklýkla olmakla birlikte bazý sistemik hastalýklarýn da aðýz kokusuna neden olduðu bilinmektedir. Bu koku özellikle sabahlarý aðýzda belirgin halde hissedilir. ncak saðlýklý bireylerde; sabahlarý oluþan bu koku diþlerin fýrçalanmasý ve diþ ipi kullanýlmasý ile ortadan kalkar. ðýz bakýmý saðlanmasýna raðmen koku devam ediyorsa, diþ hekimine baþvurulmalýdýr. 9 Þubat Dünya sigarayý býrakma günü igara ve tütün dünyada en yaygýn kullanýlan Sbaðýmlýlýk yapýcý maddedir. Sigara ve tütün kullanýmý önlenebilir ölüm nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Dünyada ve ülkemizde önemli bir halk saðlýðý sorunu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. er yýl yaklaþýk 5 milyon kiþinin sigara ve tütün kullanýmýna baðlý hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybettiði tahmin edilmektedir. Kanser, akciðer, kalp ve damar hastalýklarý gibi birçok hastalýða yol açmaktadýr. Sigara kullanýmý sadece bireye deðil, sigara dumanýný soluyan diðer kiþilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diðer tütün ürünlerinin dumanýna maruz kalan kiþilerde de ayný hastalýklar görülmektedir. Sigara býrakýldýðýnda bireyde; Ýlk 24 saat içinde kan basýncýnda ve akciðer fonksiyonlarýnda düzelme görülür 8 saat sonra tat ve koku alma duyularý keskinleþmeye baþlar. Tat ve koku almaya baþladýktan sonra yediðiniz ðýz kokusunun nedenleri 1-Diþ aralarýnda, dil üzerinde ve diðer çevre dokularda kalan yiyecek artýklarýnýn aðýz içindeki bakteriler aracýlýðý ile kötü kokulu bileþiklerin oluþmasýna sebep olmaktadýr. 2-yrýca; aðýz bakýmý eksikliðine baðlý olarak oluþan bu ortamda, diþ çürükleri ve diþeti hastalýklarý da meydana gelerek tabloyu aðýrlaþtýrmaktadýr. 3-Ýyi temizlenmeyen protezler de benzer þekilde aðýz kokusunun daha þiddetli hissedilmesine neden olmaktadýr. 4-Tükürük aðýzda kokuya neden olan gýda artýklarýnýn temizlenmesinde önemli rol oynamaktadýr. Bazý ilaçlarýn sürekli kullanýmýnda, tükürük bezleri ile ilgili hastalýklarda veya sürekli aðýz solunumu yapan kiþilerde, tükürük azlýðýna baðlý olarak aðýz kokusu geliþebilir. 5-Yediðimiz bazý yiyecekler de (soðan, sarýmsak, et, balýk, peynir vb.) nefesimizin kötü kokmasýna neden olabilir. Diþlerin ve dilin temizlenmesi ile bu koku ortadan kalkmaz. Kokuya neden olan yiyecek vücuttan bütünüyle atýlana dek koku devam edecektir. 6-Benzer þekilde tütün ürünleri ve alkol de aðýz kokusuna neden olurlar. Bu alýþkanlýklardan bütünüyle vazgeçmedikçe aðýz kokusu devam edecektir. Diþekimi Bahadýr Güngöraydýn TOPLUM SÐLIÐI MERKEZÝ yemeklerden zevk almanýz sigarayý býraktýktan sonra görülebilecek kilo artýþýnýn en önemli sebebidir hafta içinde kan dolaþýmý iyileþir, bu da yürüme, koþma gibi fiziksel aktiviteleri kolaylaþtýrýr. 3-9 hafta sonra öksürme, nefes darlýðý, hýrýltý gibi problemler azalýr ve akciðerler güçlenir 3 ay sonra kan dolaþýmý ve nefes alýp veriþi fark edilir þekilde düzelir. 5 yýl sonra kalp krizi geçirme riski sigara içen birine oranla %50 azalmýþ olur 10 yýl sonra akciðer kanserine yakalanma riski sigara içen birine oranla %50 daha az olur. Tüm kamu kurumlarýný ve özel iþletmeleri de kapsayan 4207 sayýlý Tütün Ürünlerinin Zararlarýnýn Önlenmesi ve Kontrolü hakkýnda Kanun tütün ürünlerini kullanmayan fakat tütün dumanýna maruz kalarak pasif içici konumunda olan halkýmýzý özellikle genç, çocuk, hamile ve engelliler gibi risk gruplarýný korumak, sigara içenlerin bu davranýþlarýný býrakmasýný desteklemek, çocuklar ve gençler baþta olmak üzere bireylerin sigara içmeye baþlamalarýný önlemek amacýyla yürürlüðe girmiþtir ve bu alanda önemli etkisi olmuþtur. Ýlimizde sigara içiminin ve diðer tütün ürünlerinin kullanýmýnýn azaltýlmasý için dumansýz hava sahasý çalýþmalarý kararlýlýkla sürdürülmekte saha denetimleri yoðun bir þekilde yapýlmaktadýr. Sigarayý býrakmak isteyen vatandaþlarýmýz alk Saðlýðý Müdürlüðümüze baðlý olarak masya Devlet astanesinde hizmet veren sigara býrakma polikliniðinden faydalanabileceði gibi Saðlýk Bakanlýðý'nýn "LO 171" nolu Sigarayý Býrakma Danýþma attý'ný aramak suretiyle bilgi edinebilirler. 9 Þubat Dünya Sigarayý Býrakma Günü münasebetiyle tüm halkýmýzý, her yýl binlerce kiþinin ölümüne sebep olan sigara ve tütün mamullerinden uzak durmaya ve bu gün vesilesiyle sigarayý býrakmaya davet ediyoruz. Toplum Saðlýðý Merkezi

10 MÝZ-EÐLENCE 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ10 Birazda Gülelim Bir adamýn kafasýna piyano düþüyormuþ, tam düþmesine bir karýþ kala adam ölmüþ neden? Cevap: Çünkü adamýn aklý bir karýþ havadaymýþ? En temiz böcek hangisidir? Cevap: MM BÖCEÐÝ Bugün çok erik yedin bu Ericson! En güzel kokan er? -Parfümeri En temiz meyve hangisi? Kir - az Muazzez bacý neden çok mutluymuþ? Cevap: Bu akþam hüzünleri evde býrakmýþ damýn biri dama çýkmýþ, intihar edecekmiþ. þaðýya baktýðýnda yoldan birinin geçtiðini görünce intihar etmemiþ. Yoldan kim geçmiþ? Cevap: Vaz geçmiþ Ýshal olmuþ böceðe ne denir? Cýrcýr böceði GÝT'rý getir de biraz þarký söyleyelim. bi arý sokmasýn En çok eþek nerde bulunur? Tabii ki SP merkezinde Senin adýn ne? -Bill -Nerden biliyim FRKI BUL!!! ZEK SORULRI 1."Sudan bahaneler üretip tavan arasýna çýkmak istemiyorudu. Oysaki tavanýmýz sürekli akýyor, gittikçe de daha kötü görünüyordu. nnemin roman yazmak için kullandýðý kâðýtlar da mahvolmuþtu. O ise bu konuyu önemsemiyor, konudan konuya atlayýp duruyordu. Gitmemiz gerektiðini söylediðimde olmuþla bitmiþe çare yok, dedi. " Yukarýdaki paragrafta þehir ve ülke adlarý gizlenmiþtir. Bunlarý bulabilir misiniz? 2. Masada bir bardak su ve bir bardak süt var. Bir çay kaþýðý ile süt bardaðýndan bir kaþýk süt alýp su bardaðýna döküyoruz. Sonra da su bardaðýndan bir kaþýk alýp süt bardaðýna döküyoruz. Son durumda sütün içindeki su mu daha fazladýr yoksa suyun içindeki süt mü? 3.skerin biri esir aldýðý diðer askere demiþ ki: "Öyle bir þey söyle eðer söylediðin yalan ise seni kurþuna dizeceðim ama eðer doðru ise seni asacaðým". Bunun üzerine esir asker bir cümle söylemiþ ve serbest kalmýþ. caba ne demiþ? GEÇEN SYIDKÝ CEVPLR 1.) RÝZESPOR, DENÝZLÝSPOR, BURSSPOR,NKRGÜCÜ, KRBÜKS- POR, MERSÝN ÝDMNYURDU, NTLYSPOR, GENÇLERBÝRLÝÐÝ 2.) ) 8: (3-8: 3) = 24 ÖZLÜ SÖZLER Karikatür köþesi Neye sahip olduðunuz ne kadar zengin olduðunuzu göstermez. Neye ihtiyacýnýz olduðu ne kadar zengin olduðunuzu gösterir. hmet Þerif Ýzgören içbir zaman çýktýðýn kapýyý hýzla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin. Don erold ðaçlar çoktur, ama hepsi meyve vermez. Meyveler çoktur ama hepsi tatlý deðildir. Ýlimler de çoktur ama hepsi faydalý olmaz. z. Ýsa (as) ðzýnda yalan varken konuþma! Özdemir saf Ýpeði yapan böcek deðil de, giyen kadýn gururlanýr. Cenap Þahabettin KOMÝK RESÝM

11 BÝLÝM ve TEKONOLOJÝ 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 11 Türk bilim adamlarýndan, yeni bir rekor Bilim adamlarý, küresel ýsýnmanýn önüne geçmede yeni rekora imza attýlar. Ý ki Türk mucit, küresel ýsýnmaya sebep olan karbondioksit gazýný yakalamada yeni bir metot geliþtirdi. Bilimsel çevrelerde küresel ýsýnmaya sebep olan karbondioksit gazýnýn yakalanmasý büyük bir sorun. Karbondioksit gazý en çok kömür, doðalgaz ya da petrolle çalýþan termik santrallerden yayýlýyor. Bu yüzden gazýn bacadan salýnmadan önce yakalanmasý en baþarýlý çözüm olarak biliniyor. Fakat mevcut teknoloji çok masraflý olduðu için resmi ve özel kuruluþlar uygulamaya koyamýyor. Güney Kore'nin MIT'si olarak bilinen KÝST üniversitesinde öðretim üyesi olarak bilimsel çalýþmalar yapan Yrd. Doç. Dr. li Coþkun ve Yrd. Doç. Dr. Cafer Yavuz, küresel ýsýnmaya karþý önlem almayý kolaylaþtýran önemli bir buluþ gerçekleþtirdi. Karbondioksit gazýný ayrýþtýrmada farklý bir teknik geliþtiren Türk mucitler, azot gazýný kullanmayý denediler. Yaptýklarý deneylerde belirledikleri kimyasal formülle azot gazýný (azo gruplarý) seçimli olarak reddedilmesini saðlayan iki bilim adamý, karbondioksit gazýný ayrýþtýrma oranýný çok yükseklere çekerek dünya rekoru kýrdýlar. Coþkun ve Yavuz'un geliþtirdikleri yöntemin çok yakýnda endüstride kullanýlmasý bekleniyor. Ýki mucidin çalýþmalarýný, bilimin prestijli dergilerinden olan Nature Communications yayýnlamayý ihmal etmedi. Kendilerine yeni hedef belirleyen Türk bilim adamlarý, baþarýyla ayrýþtýrdýklarý karbondioksiti geri kazanýmla faydalý ürünlere çevirmeyi planlýyor. Dünya'ya çok yakýn geçecek BD Ulusal avacýlýk ve Uzay Dairesi (NS), 15 Þubat'ta bir asteroidin Dünya'nýn çok yakýnýndan geçeceðini açýkladý. N S'nýn Dünya'ya Yakýn Uzay Cisimleri Programý'ndan Don Yeomans, yarým futbol sahasý büyüklüðündeki "2012-D14" asteroidin, kaydedilmiþ tarihte þimdiye kadar Dünya'nýn en yakýnýndan geçen asteroit olacaðýný söyledi. steroidin Dünya'ya kesinlikle çarpmayacaðýnýn altýný çizen Yeomans, "Dünya'nýn yaklaþýk 28 bin kilometre uzaðýndan geçecek asteroit, Yeryüzü'ne insan yapýmý uydulardan bile daha yakýn olacak. steroit, lçak Dünya Yörüngesi'ne yerleþtirilen Uluslararasý Uzay Ýstasyonu ve gözlem uydularý ile Dünya'nýn arasýndan geçip yoluna devam edecek" dedi. Yaklaþýk 50 metre geniþliðindeki asteroidin geçiþini Mojave Çölü'ndeki Goldstone Radarý ile izleyecek NS, boyutlarý, dönüþ hýzý ve yansýtma gibi özelliklerini belirledikten sonra D14'ün üç D eðerli okurlarýmýz;bundan böyle bu köþemizde otomobil firmalarýnýn kýsa tarihçelerini, firmalarýn bünyelerinde baþka hangi markalarý barýndýrdýklarýný, amblemlerinin anlamlarýný bulacaksýnýz. Ýlk olarak ülkemizde de ciddi satýþ rakamlarýna ulaþmýþ VOLKSWGEN markasýný tanýyacaðýz. Markayý tanýtmaya öncelikle yukarýdaki amblemini anlatmakla baþlayalým. VW amblemi, Porsche mühendisi Franz Xaver tarafýndan bulundu. Ekim 1948'den bu yana markanýn iki Otomobil Köþesi OTOMOBÝL MRKLRI harfi lmanya'nýn Wolfsburg þehrini simgeliyor. Volkswagen G, lmanya'da, 1937 yýlýnda tek model halk tipi otomobil üretimi için Nasyonal Sosyalist lman Ýþçi Partisi tarafýndan lman Otomotiv Birliði'ne kurdurulan otomobil firmasý. Þirketin adý, lmanca 'da OTOMOBÝL SÖZLÜÐÜ Ýkincil çarpýþma freni raþtýrmalar, yaralanmalý kazalarýn %25'inde ana çarpýþmayý takiben ikincil çarpýþmalarýn da yaþandýðýný göstermektedir.ýkincil çarpýþma freni "Multi Collusion Brake", eðer çarpýþma yeterince kuvvetliyse, ana çarpýþmanýn ardýndan elektromekanik park freni üzerinden aracý frenler ve hýzý 10 km/s'ye düþürür. Böylece darbenin etkisiyle hýzlanan araç yavaþlatýlarak baþka bir çarpýþmaya girmesi riski azaltýlmýþ olur. boyutlu radar haritasýný çýkaracak. Gökcismi, saatte 29 bin kilometre hýzla hareket ettiði için amatörler tarafýndan gözlenmesi mümkün olmayacak. Sadece deneyimli ve þanslý gözlemciler, D14'ü bir anlýðýna görebilecek. halkýn arabasý anlamýna gelmektedir. Grubun sahip olduðu markalar udi, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Seat, Škoda,Volkswagen Ticari raçlar ve þubat 2008'den bu yana Scania'dýr. Brezilya'daki fabrikalarýnda VW Titan Tractor adýyla kamyon üretimine baþlamýþtýr. Güney frika Cumhuriyeti'ndeki fabrikasýnda Volksbus adýyla otobüs üretmektedir. Görüldüðü gibi VW bünyesinde çok önemli ve kaliteli markalar yer almaktadýr. Bu da VW 'in marka imajýný ve deðerini ortaya koymaktadýr. Bir sonraki sayýmýzda baþka bir markanýn tanýtýmýnda görüþmek üzere En büyük asal keþfedildi ilim insanlarý, en büyük asal sayýnýn keþfedildiðini açýkladý. En büyük asal Bsayýnýn uzunluðu tam basamak. Ýnsan meraký ve bilgisayar teknolojisinin bileþimi, yeni bir bilimsel keþif getirdi. BD'li matematikçi Curtis Cooper, asal sayýlarý bulmak için kullanýlan dev bir bilgisayar aðý kullanarak uzunluðu 17 bin basamaðý geçen yeni bir sayý buldu. Central Missouri Üniversitesi'nden akademisyen olan Cooper, rekor kýran sayýyý Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) adý verilen bilgisayar aðýný kullanarak hesapladý. Bilgisayar aðý, yaklaþýk 360 bin iþlemciye sahip ve saniyede 150 trilyon hesaplama yapabiliyor. Cooper, GIMPS'ý kullanarak bugüne kadar üç asal sayý bulduðunu belirtti. LiveScience sitesine konu hakkýnda yorum yapan GIMPS'in fikir babasý George Woltman, "Bu rakam Everest Daðý'na týrmanmaya benziyor" dedi. Bilgisayar mühendisi Woltman, "Bu tür keþifler, daha önceden bilinmeyen bir þeyi ortaya çýkarmak için verilen mücedele sayesinde seviliyor" dedi. 48'ÝNCÝ NDÝR SYI 4G teknolojisi D ünyada birçok ülkenin kullanmaya baþladýðý ancak ülkemizde henüz gündemde olmayan 4G teknolojisi M ilyonlarca CD'nin içerdiði bilgiyi, yüzyýllarca güvende tutmanýn bir yolu bulundu. Ýngiliz bilim adamlarý, dijital bilgiyi DN'nýn içinde saklayabileceklerini bildirdi. Böylelikle günümüz bilgi toplumunun gittikçe artan depolama ihtiyacý giderilebilecek. Bilim adamlarý, bir test tüpü içinde zar zor görülen DN parçasýna, 154 Shakespeare sonesi, bir fotoðraf, bir bilimsel tez ve merikalý insan haklarý lideri Martin Luther King'in 26 saniyelik bir ses klibini saklamayý baþardý. NEW YORK G eçen yýl satýlan 556 bin otomobilin içerisinde otomatik þanzýmanlý olanlarýn oraný bir önceki yýla göre yüzde 1'e yakýn arttý. 12 aylýk satýþlarda otomatik þanzýmanlý otomobil tercihi yüzde 33,6'dan yüzde 36,2'ye yükseldi. Yani yýl içerisinde 201 bin 248 adet otomatik þanzýmanlý otomobil yollara çýktý. Otomatik þanzýman tercihi sýnýflara göre ele alýndýðýnda segmentinde yüzde 39'a yakýn, D sýnýfýnda yüzde 13'e yakýn, E ve F sýnýfýnda sýrasýyla yüzde 18 ve 36 daralma olurken satýþlarýn büyük bir kýsmýný teþkil eden B ve C segmentte Cooper'ýn keþfettiði sayý, Mersenne Primes olarak bilinen ve Mp=2p-1 formulüyle tanýmlanan nadir asal sayýlar kümesinin 48'inci rakamý oldu. Ýlk olarak Fransýz keþiþ Marin Mersenne tarafýndan kullanýlan bu formül, keþiþin adýyla anýldý. Bilim insanlarý, bugüne kadar sadece 48 tanesi bulunmuþ olsa da, Mersenne Primes sayýlarýnýn çok daha fazla olduðuna inanýyor. Cooper'ýn hesapladýðý sayýnýn geçerliliði, birçok akademisyen tarafýndan yapýlan çok sayýda bilgisayar hesaplamasýyla doðrulandý. Woltman, 'asal sayýlarý hesaplamanýn içgüdüsel yolunun, potansiyel asal sayýyý kendisinden küçük tek sayýlara bölmek olduðunu, ancak bunun çok büyük vakit aldýðýný' söyledi. Woltman, "Eðer böyle bir þey denerseniz, evrenin yaþýndan daha uzun bir zaman alýr" ifadesini kullandý. Matematikçiler, içgüdüsel yöntem yerine, daha akýllý bir strateji çizerek, bilgisayarlarla daha potansiyel rakamý kontrol ederek iþlem yapan bir yöntem kullanýyor. Cooper, keþfiyle 3 bin dolarlýk ödülün sahibi oldu. hakkýnda bilmeniz gerekenleri, avantajlarýný ve dezavantajlarýný derledik.3g teknolojisinin devamý olan 4G, cep telefonu ile internete baðlananlar ve video seyredenler için oldukça büyük bir avantaj saðlýyor.þu anda kullandýðýmýz teknolojide baz istasyonlarý aracýlýðýyla cep telefonuna yönlendirilen veriler, kablo aracýlýðý ile evinizde kullandýðýnýz internet hýzýndan daha yavaþ çalýþýyor.4g aðýnda ise veriler cep telefonunuza 100 Mbps'a ulaþan bir hýzla aktarýlacaðý söylense de bazý ülkelerde yapýlan testlerde 40 hatta 10 Mbps hýzlar ölçüldü.bu verilerin alt sýnýrý neredeyse ülkemizde kullanýlan 3G hýzýna yakýn bir deðer sayýlabilir.bugüne kadar Skype ve Facetime kullanýmý ancak wifi ile daha problemsiz olabiliyordu, ancak 4G ile video görüþmelerinizi her yerde sorunsuzca gerçekleþtirebileceksiniz.cep telefonunuzdan takip etmek istedið iniz gazeteleri internet browsera anýnda yükleyebilecek, bir filmi 10 dakikadan daha kýsa bir sürede indirebileceksiniz.4g teknolojisinin en kötü tarafý ise internet kotasý dolayýsýyla cebinize olumsuz yansýyacak olmasýdýr. Bilgiyi Cd'de depolama devrine son Otomatik þanzýman kullanýmý arttý artýþ yaþandý. B sýnýfýnda 40 binin üzerinde, C sýnýfýnda ise 97 binden fazla otomatik þanzýmanlý otomobil satýldý. Otomatik þanzýman oraný artan trafiðe paralel olarak son yýllarda yüzde 20'lerden bu düzeye ulaþtý.

12 ÝLE ve KDIN 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 12 T üm toplumlarda olduðu gibi þiddete en çok kadýnlar ve çocuklar maruz kalmaktadýr. Sorunun merkezinde yer alan kadýn, geçmiþte olduðu gibi günümüzde de þiddetle yüz yüze yaþamakta, insanlýk haklarý baðlamýnda hak ihlallerine uðrayarak özgürlük alanlarý daraltýlmaktadýr. Kadýnlarýn karþýlaþmýþ olduðu þiddeti, Birleþmiþ Milletlerin 1993'te yayýmlanan Kadýna Yönelik Þiddetin Yok Edilmesi Bildirisi, "cinsiyete dayalý ve kadýnlarda fiziksel, cinsel, psikolojik her hangi bir zarar ve üzüntü sonucunu doðuran veya bu sonucu doðurmaya yönelik özel yaþamda veya kamu yaþamýnda gerçekleþebilen her türlü davranýþ, tehdit, baský veya özgürlüðün keyfi biçimde engellenmesidir diye tanýmlamaktadýr. ncak hemen 2. maddede þiddet biçimlerinin bu tanýmla sýnýrlý olmadýðýný, yukarýda sayýlanlarýn yanýnda kadýna zarar veren her türlü geleneksel ve göreneksel uygulamalarýn da bu kavrama girdiðine iþaret etmiþtir". Tanýmdan da anlaþýlacaðý üzere þiddet sadece fiziksel deðil, ayný zamanda cinsel, duygusal, ekonomik gibi þiddet türlerini de kapsamaktadýr. Kadýna yönelik þiddet genel anlamda dört grupta toplanmaktadýr: 1) Fiziksel þiddet, 2) Cinsel þiddet, 3) Duygusal þiddet, 4) Ekonomik þiddet. Bu þiddet türlerinin yanýnda özellikle yaþlý ve çocuklarýn maruz kalmýþ olduðu kiþinin sosyal ihtiyaçlarýný giderememe ihmali de aile içi þiddete dahil edilebilir. Toplumsal yapýda þiddetle yüz yüze yaþayan kadýnlarýn, son yýllarda çok konuþulmayan ve tartýþýlmayan ekonomik þiddeti ve onun nedenlerini, so- Kadýna yönelik ekonomik þiddet nuçlarýný tartýþmaya baþladýklarýný gözlemliyoruz. Ekonomik þiddet bir anlamda kadýnlarýn maruz kaldýðý diðer þiddet türlerini (kendi de diðer þiddet türlerinden etkilenmekle beraber) etkilemekte, hatta onlarýn önemli bir nedenini de oluþturmaktadýr. Çünkü ekonomi, gücü ve iktidarý simgeleyen hatta toplumsal yapýdaki iliþkileri belirleyen, biçimlendiren bir özelliðe sahiptir. Kadýna yönelik þiddete uluslar arasý bir taným getiren Birleþmiþ Milletler'in 1993 yýlýnda yayýmlamýþ olduðu tanýmda ekonomik þiddete doðrudan deðinilmese de toplumsal yapýdaki edimler, bu þiddetin var olduðunu ve yaþandýðýný göstermektedir. Nedir peki ekonomik þiddet? Ekonomik þiddet kadýnýn; "emeðine, yarattýðý-ürettiði deðere, varlýklarýna, kazanma gücüne kazancýna, karar alma hakkýna el koymaktýr. Gelecekteki üretme ve kazanma gücünü elinden alma anlamýna gelen bilgisiz býrakmaktýr. Gelecekteki ekonomik güvencelerini ortadan kaldýran güvencesiz býrakýlmadýr". Kadýn, þiddete bilindiði üzere ilk önce aile içerisinde, daha sonra da diðer toplumsal yaþam alanlarýnda uðramaktadýr. Þiddetin ekonomik boyutunu kadýn; aile içerisinde ücretsiz aile iþçisi olarak, çalýþýyorsa çalýþma gelirine el konularak (banka/maaþ kartýný elinden alarak kullanma), kadýnlarýn takýlarýna, mal ve nakit paralarýna el konularak, mirastan yoksun býrakýlarak, kadýn istediði halde çalýþmasýna engel olunarak, baþlýk parasý karþýlýðý satýlarak, kendisine ailenin gelir ve giderleri hakkýnda, tasarruf hakkýnda, bunlarýn nerede tutulduðu, nasýl deðerlendirildiði hakkýnda bilgi verilmeyerek, eve yeterli para býrakýlmayarak, boþanmadan sonra kadýn ve çocuk için nafaka ödemeyerek, kadýnýn iþ hayatýna aktif olarak katýlmasýný (eðitimini tamamlamasýna engel olunarak, beceri kazanmasýný engellemek vb. gibi), ekonomik anlamda güç elde etmesini önleyerek vb. gibi olaylarla görmektedir. Kadýn sadece ekonomik þiddete ailede maruz kalmamakta ayný zamanda devletin uygulamalarýndaki eksikliklerden kaynaklý ekonomik þiddete de uðramaktadýr. Devletin ve onun kurumlarýnýn da ataerkil bir yapýda olduðu düþünülürse bu durumun kaçýnýlmaz olduðunu da belirtmekte fayda vardýr. ile içinde kadýna yönelik þiddeti üreten dinamikler, yalnýzca aile içinden deðil toplumun toplumsal, hukuksal, ekonomik, siyasal ve eðitimsel yapýsý içindeki ayýrýmcý ve kadýný erkeðe baðýmlý kýlan mekanizmalardan kaynaklanmaktadýr" Görüldüðü üzere kadýnlar, hem evde ürettikleriyle hem de toplumsal yaþamýn diðer alanlarýnda ürettikleriyle çalýþma yaþamýnýn en önemli ögesi olmalarýna raðmen hâlâ ekonomik þiddette maruz kalmaktadýrlar. Bu durum da konunun disiplinlerarasý boyutta araþtýrýlmasýný bir gereklilik hâline getirmektedir. Þiddet, aslýnda bir toplum saðlýðý sorunudur. Ýyi olmayan, saðlýklý iþlemeyen bir mekanizmanýn varlýðý elbetteki o toplumu olumsuz yönde etkileyecek, saðlýksýz, mutsuz, depresyon içinde, güvensiz bireyler yaratacaktýr. Dolayýsýyla böyle bir toplum, saðlýklý, saðlam düþünen ve giriþken kiþiliklerin inþa edilmesine de engel teþkil edecektir. Oysaki saðlýklý ve mutlu bir toplum ancak saðlýklý bireylerin meydana getirdiði bir toplumdan oluþmaktadýr. Buradan hareketle ilk önce öðrenilen bir davranýþ olan þiddeti ortadan kaldýrmak için bireylerin, ailelerin ve toplumun eðitim düzeylerini yükseltmek, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gerekmektedir. Özellikle kadýnlara þiddetin bir eðitim aracý (çocuklara karþý) olarak kullanýlmamasý gerektiði ya da doðal karþýlanmamasý, maruz kaldýklarýnýn þiddet olduðunun fark edilmesi gerektiði, erkeklere ise bir problem çözme yöntemi olarak kullanýlmamasý gerektiðinin öðretilmesi gerekmektedir.þiddetin ortadan kaldýrýlmasý ya da azaltýlmasý için toplumun çekirdeðini oluþturan ailelerin sosyoekonomik ve yasal anlamda korunmasý, korunmasý için oluþturulan kurumlarýn da aktif bir þekilde iþlemesi için çaba sarf edilmesi, yapýlacak yasal düzenlemelerle þiddetin tekrarý halinde aðýr yaptýrýmlarla bireylerin caydýrýlmasý gerekmektedir. Günümüzde önemli bir etkiye sahip olan medyada da þiddet içerikli programlarýn kaldýrýlmasý ya da azaltýlmasý gerekmektedir. Ekonomik þiddet kadýnlarýn toplumsal yaþamda birey olarak kendilerini geliþtirmeleri ve yaþama tutunmalarý için önemli bir engeldir. Bir hak ihlali olarak karþýmýza çýkan ekonomik þiddet, kadýnlarý yoksullaþtýrmakta, demokratikleþmeye de set çekmektedir. Bütün bunlarýn ortadan kaldýrýlmasý için ise hem bireysel hem de toplumsal anlamda iyileþtirmelerin yapýlmasý gerekmektedir. Dolayýsýyla sözü edilen her türlü þiddetin ortadan kalkmasý için çalýþmalar yapan, plan ve projeler yapýp, yürüten tüm kurum ve kuruluþlar (sivil toplum kuruluþlarý, üniversitelerdeki kadýnla ilgili araþtýrma ve çalýþma yapan tüm merkezler dahil) arasýnda bilgi akýþý saðlanmalý ve bir iletiþim aðý oluþturulmalýdýr. Kadýnlarýn ekonomik anlamda þiddete maruz kalmamasý için istihdam olanaklarý yaratýlmalý, iþ kurmalarý desteklenerek kredi almalarý saðlanmalý, ekonomik kalkýnmaya kadýn katýlýmý artýrýlmalý ve sürekliliði saðlanmalý, her türlü karar alma mekanizmalarýnda (ekonomi, siyaset, hukuk vb. alanlarda) kadýn katýlýmý saðlanmalýdýr. Sözün kýsasý, toplumsal yaþantýmýzda önemli bir yere sahip olan kadýnlarý, hak ettikleri statüye ve rollere kavuþturmak için toplumsal yaþamda kanýksanmýþ olan sosyo-kültürel ve ekonomik iliþkileri yeniden kurgulamalý ve kadýnlarý destekleyen, onlarý güvenceye alan ve koruyan hizmetler geliþtirilmelidir. nne ve çoçuk saðlýðý nnenin yeni doðan bebeði için yapabileceði en önemli þey, onu emzirmektir. nne sütü, bebeðin hem besini, hem de ilk aþýsýdýr, annesiyle arasýnda kurulan ilk köprüdür. ncak, her þeyin fazlasý zarar olduðu gibi, uzun süreli emzirmelerde de bazý sorunlar ortaya çýkabiliyor.uzun süre emzirmenin zararlarý;nne sütü ve emzirme ilk 6 ay tek baþýna, 6 aydan sonra ek gýdalarla beraber aralýklý olarak aya kadar önerilmektedir. 6. aydan sonra anne sütü tek baþýna bebeðin büyüme ve geliþimi için yeterli olmadýðýndan ek gýdalara geçilir. 3 yaþ, emzirme için psikolojik sýnýrdýr.uzun süre (2-3 yaþ ve sonrasý) Emzirme büyüyen çocukta yeme ve çiðneme sýkýntýlarý yaratabilir.çocuðun anneye gereðinden fazla baðýmlý olmasýna,ön bakým ve becerilerinin geliþmesinin gecikmesine,2 yaþ sonrasýnda inat döneminin uzamasýna, çocuðun" hayýr'ý'' öðrenmede gecikmesine, Ýþtahsýzlýk(diðer gýdalarý reddetme ) ve uyku problemlerine(sýk uyanma ve uykuya dalamama gibi) neden olabilir. Uzun süre emzirme, bebek süt diþlerinde erezyona(aþýnma) ve çiðneme fonksiyonlarýnýn azalmasýna baðlý diþ sürme gecikmelerine neden olur. ncak yerinde ve kararýnda emzirmenin faydalarýný da göz ardý etemek gerekir. Ýþte emzirmenin anneye yararlarý:emzirme anne ile bebek arasýndaki baðý güçlendirir. Emzirme sýrasýnda salgýlanan oksitosin hormonu rahim kasýlmasý ve toparlanmasý, süt salgýlanmasýnýn yaný sýra annelik içgüdüsel davranýþlarý ile de iliþkilidir. Emziren annelerin kendilerine güvenleri ve annelikten aldýklarý haz fazladýr. Emzirme, rahmin toparlanmasýný hýzlandýrýr. Emziren anne daha kolay kilo verir. Gebelikten korur. Doðal sakinleþtiricidir. Emziren annenin meme ve yumurtalýk kanserine yakalanma riski daha düþüktür. nne sütü her yerde ve her mekanda kullanýma hazýrdýr. nne sütü sterildir. Emzirmenin bebeðe yararlarý nne sütü kolay sindirilir, içeriði kolay kana geçer. Bebeði enfeksiyonlardan korur ve kendi baðýþýklýk sisteminin geliþimini hýzlandýrýr. Obezite riski anne sütü alanlarda düþüktür. nne sütü doðal sakinleþtiricidir. Sterildir, enfeksiyon alma riski düþüktür. Egzema, astým, diyabet gibi hastalýklar anne sütü alan bebeklerde daha az görülür. llerji riski düþüktür. nne sütü alan bebekler daha az kolik sorunu yaþarlar. Diþ, çene ve aðýz geliþimine ait bozukluklar daha az görülür. Emzirmenin ruhsal yararlarý Emzirme hem annenin hem bebeðin özgüvenini ve temel güven duygusunu besler. nnenin bebeði ile yakýn ve sýcak iliþki kurmasýný, bebeðini kabullenmesi duygusunu arttýrýr, anne ve bebek psikolojik doyum yaþar. nne sütü alan bebeklerin IQ puanlarý daha yüksektir.

13 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 13 rkutbey Kaplýcalarý LOKNTMIZ ÝZMETE BÞLMIÞTIR Nohut Tas kebabý Yemek çeþitleri Karnýyarýk Kurufasülye Ýzmir köfte Çorba Çeþitleri * Ýþkembe * Mercimek * Ezogelin * Yayla paratifler * Gözleme * Tost * Ekmek arasý köfke * Kahvaltý tabaðý astalýklara SON FÝYTLR Erkek Kýsmý: 5 Bayan Kýsmý: 4 Özel ile Kabinleri: 15 (1 saatlik) Tel: Cafaroðlu Ýnþaat Mühendislik, Dekarasyon, Temizlik, Turizm Limited Þirketi amamözü / masya Nizamettin KY

14 SPOR 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 14 Masa tenisi turnuvasý baþlýyor K aymakamlýðýn organizatörlüðünde masa tenisi turnuvasý düzenlenecektir. Turnuva 4 Mart 2013 tarihinde baþlayacaktýr. Turnuvaya katýlmak isteyen sporcular isimlerini amit Kaplan Kapalý Spor Salonu görevlisi Nuri Pergel'e yazdýrabilirler. Müsabakalar sadece tekler kategorisinde tapýlacak olup dereceye giren sporculara kupa verilecektir. SYI: 1. Rakibi geçerli bir servis atamazsa; 2. Rakibi geçerli karþýlama yapa- mazsa; 3. Geçerli servis veya karþýlama yapýldýktan sonra rakip vurmadan önce net düzeneði dýþýnda baþka bir þeye deðerse; 4. Rakip vuruþ yaptýktan sonra oyun alanýna deðmeden uç noktalarýnýn dýþýna çýkarsa; 5. Rakip topu engellerse; 6. Rakip topa peþ peþe iki defa vurursa; 7. Rakip veya rakibin giydiði veya taþýdýðý herhangi bir þey oyun alanýný yerinden oynatýrsa; MM: 5 TL VUZ: 10 TL 8. Rakip veya rakibin giydiði veya taþýdýðý herhangi bir þey file düzeneðine dokunursa; 9. Rakibin serbest eli oyun alanýna dokunursa; 10. Çiftlerde rakip ilk servis atan ve karþýlayan ile baþlayan sýrayý bozacak þekilde vuruþ yaparsa; SET: 1.Seti her iki oyuncunun 10 sayý almasý haricinde ilk olarak 11 sayý alan oyuncu kazanýr. er iki oyuncu 10 sayý alýrsa seti, peþ peþe 2 sayý alýp rakibinin 2 sayý önüne geçen oyuncu kazanýr. MÇ: 1. Maç herhangi bir tekil sayýlý set üzerinden yapýlýr. 2. Maç sýrasýnda oyun set aralarýnda oyuncularýn alabileceði 2 dakikayý geçmeyecek ara dýþýnda kesintiye uðramadan devam eder. SERVÝS, KRÞILM VE S TERCÝÝ 1. Ýlk servis atma, karþýlama ve saha seçimi kura ile belirlenecek ve kazanan servis veya saha seçimini yapacaktýr. 2. Bir oyuncu veya çift, servis atma, karþýlama veya saha seçimi yaptýðý zaman rakip oyuncu veya çift de diðer tercihe sahip olacaklardýr. 3. Servis atan oyuncu veya çift bir sonraki sette karþýlayan oyuncu veya çift olacaktýr. Çiftlerde olabilecek en son set oynanýrken bir taraf 5 sayýya ulaþtýðýnda karþýlayan taraftaki oyuncular karþýlama sýralarýný deðiþtirirler. 4. Sete oyun alanýnýn bir tarafýnda baþlayan oyuncu veya çift bir sonraki sete oyun alanýnýn diðer tarafýnda baþlar. Olabilecek en son sette bir taraf 5 sayýya ulaþtýðý zaman sahalarý deðiþtirirler. dil Candemir Çok Programlý Lisesi Elendi O kullararasý Mahalli Spor Müsabakalarý Gençler Futsal kategorisinde ilçemizi temsil eden lisemiz G gurubu son maçýnda G..K nadolu Lisesi'ne 4-2 yenilerek elendi. dil Candemir Ç.P.L Beden Eðitimi Öð- retmeni Ömer Karaboyun; Takýmýmýz elendi ama bu turnuva gençlerimize öz güvenlerini kazandýrdý. Neler yapabileceklerini anladýlar. Ýnþallah bir sonraki turnuvada daha iyi sonuçlara imza atarýz dedi. aber:ömer Karaboyun Türk Lokumu Drogba D rogba transferi Türkiye'nin deðil, tüm dünyanýn gündeminde yer etmeye devam ediyor. Galatasaray'ýn idmanýný takip eden yabancý gazeteler, Fildiþi Sahilli golcüyü artýk, "Türk lokumu" diye lanse ediyor.galatasaray'ýn yeni transferi Didier Drogba, vrupa'da ses getirmeye devam ediyor. Ýngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray'ýn basýna açýk yaptýðý idmana katýlan Didier Drogba'yý 'Galatasaray için vrupa macerasýna döndü' baþlýðýyla okuyucularýna duyurdu. SarýKýrmýzýlýlar'la 1.5 sezonluk anlaþma imzalayan Drogba'nýn, 'Türk lokumu' olarak lanse edildiði haberde, vrupa'da birçok baþarýya imza atan Drogba'nýn, Sneijder, Eboue, amit ltýntop ve Felipe Melo'yla beraber Galatasaray'ý daha da güçlü bir hale getirdiðini belirtti. Ýlk 11'de oynayabilir;fif'nýn geçici lisan- sý TFF'ye ulaþtýrmasýyla Drogba'yý maç kadrosuna alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in golcü oyuncuya khisar deplasmanýnda ilk 11'de görev verip vermeyeceði de merak konusu. Önceki gün basýna açýk olarak gerçekleþen idmanda Burak'la son derece iyi anlaþtýðý gözlenen Drogba'nýn ileri uçta, Burak'ýn da sað açýkta görev almasý bekleniyor.

15 TÜRKÝYE VE DÜNY 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ 15 BD nin nkara Büyükelçiliði ne bombalý saldýrý BD'nin nkara Büyükelçiliði giriþinde üzerindeki bombayý patlatan saldýrgan ile bir güvenlik görevlisi öldü, bir kadýn da aðýr yaralandý. BD'nin BD Büyükelçiliði'nin Paris Caddesi'ndeki 2 Nolu personel giriþi nizamiyesinde patlama meydana geldi. Patlamanýn gerçekleþtiði kapýda büyük çapta hasar oluþtu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, patlamada canlý bomba ile güvenlik görevlisi 1966 doðumlu Mustafa karsu'nun hayatýný kaybettiðini belirtti. Saldýrýda 1974 doðumlu gazeteci Didem Tuncay sað gözünü kaybederken, 2 güvenlik görevlisi ise ayakta tedavi edildi. BD de kar fýrtýnasý can aldý N emo adý verilen ve merika tarihinin en þiddetli kar fýrtýnasýnýn ardýndan BD'nin kuzeydoðusu ve Kanada'nýn doðusu olaðan günlük hayata dönmeye hazýrlanýyor. Pek çok bölgede kalýn kar birikintileri temizlenmeye baþladý. Günlerce devam eden fýrtýna nedeniyle, aralarýnda 11 yaþýnda bir erkek çocuðun olmak üzere pek çok kiþi hayatýný kaybetti. 700 bin ev ve iþyerinine elektrik verilemedi. Pek çok bölgede bir iki saat içerisinde kar kalýnlýðý neredeyse bir metreye ulaþtý. Neredeyse tüm bölgeyi kaplayan kar ve beraberindeki þiddetli rüzgârlar nedeniyle enerji iletim hatlarý zarar gördü, uçaklar acil iniþ yapmak zorunda kaldý ve ulaþým felce uðradý. Massachusetts ve Connecticut eyaletlerinde bugün itibariyle araçlarýn trafiðe çýkmasý yasaðý kaldýrýldý. Kar fýrtýnasýnýn doðuya doðru hareket ettiði ancak denizden gelen dondurucu rüzgarlarýn ve sel uyarýlarýnýn devam ettiði bildiriliyor. atay'da bomba yüklü araçla saldýrý: 13 ölü atay ýn Reyhanlý Ýlçesi Cilvegözü Sýnýr Kapýsý ndaki personel lojmanlarýnýn yakýnýnda Suriye plakalý bomba yüklü bir araçla saldýrý gerçekleþtirildi. Yetkililer ilk belirlemelere göre 8 olan ölü sayýsýnýn saat itibariyle 3'ü Türk olmak üzere 13'e yükseldiðini, 13'ü aðýr 28 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Cilvegözü Sýnýr Kapýsý bölgesindeki gümrük personelinin lojmanlara çok yakýn bir noktada bugün saat sýralarýnda büyük bir patlama oldu. Sýnýr Kapýsý'nýn yaklaþýk 40 metre ilerisinde Türkiye sýnýrlarý içinde Suriye'ye yardým için gönderilen araçlarýn bekletildiði alanda park halindeki Suriye plakalý olduðu tahmin edilen otomobilin olduðu yerde patlamayla birlikte çevresindeki araçlarda da yangýn meydana geldi. Papa istifa etti V Tunus'ta muhalefet liderine suikast T atikan, Papa Benedikt'in 28 Þubat'ta istifa edeceðini açýkladý. Papa, görevi özgür iradesiyle býrakacaðýný söyledi.vatikan, Papa 16'ýncý Benedikt'in 28 Þubat'ta görevi býrakacaðýný doðruladý. Vatikan'dan yapýlan açýklamada, yeni Papa'nýn mümkün olan en kýsa zamanda seçileceði de belirtildi.saðlýk sorunlarý nedeniyle istifa eden Papa, bu kararýný Ýtalya'nýn baþkenti Roma'da bir toplantýda Latince dilinde açýkladý.katolik dünyasýnýn ruhani lideri Papa 16'ncý Benedikt'in saðlýk sorunlarýný gerekçe göstererek görevi býrakacaðýný söyledi. Vatikan, Papa 16'ýncý Benedikt'in 28 Þubat'ta görevi býrakacaðýný doðruladý. Vatikan'dan yapýlan açýklamada, yeni Papa'nýn mümkün olan en kýsa zamanda seçileceði de belirtildi.saðlýk sorunlarý nedeniyle istifa eden Papa, bu kararýný Ýtalya'nýn baþkenti Roma'da bir toplantýda Latince dilinde açýkladý.katolik dünyasýnýn ruhani lideri Papa 16'ncý Benedikt'in saðlýk sorunlarýný gerekçe göstererek görevi býrakacaðýný söyledi. VTÝKN: Bizim içinde süpriz, Vatikan sözcüsü Federico Lombardi, Papa'nýn istifa kararýnýn kendileri için de sürpriz olduðunu, en yakýn çalýþma arkadaþlarýnýn dahi bu istifadan haberdar olmadýklarýný söyledi. Lambordi, Papa'nýn 28 Þubat'a kadar Katolik kilisesinin ruhani lideri olarak tam yetkiyle görevinin baþýnda olacaðýný da duyurdu. KRDEÞÝNDEN ÝLK ÇIKLM Kardeþi Papa 16'ýncý Benedikt'in istifa kararýný lman haber ajansý dpa'ya deðerlendiren Georg Ratzinger, saðlýk sorunlarýnýn istifada etkili olduðunu söyledi. 89 yaþýndaki Georg Ratzinger, "Ýlerleyen yaþý onu istifaya zorladý" dedi. unus'ta sol muhalefetin önde gelen isimlerinden Þükrü Belýyd, baþkentte evinin önünde uðradýðý saldýrýda hayatýný kaybetti. Kardeþi ve yetkililer, Belaid'in sabah iþe gitmek üzere evinden çýktýðý sýrada boynundan ve baþýnda vurulduðunu söyledi. Belaid, solcu Demokrat Yurtseverler hareketinin genel koordinatörlüðü görevini üstlenmiþti. Kardeþi, bdülmecid yaptýðý açýklamada, ''Kardeþim suikaste uðradý, çaresiz ve mutsuzum'' dedi. Saldýrýnýn failleri bilinmiyor. Belaid, cumartesi günü, Müslüman Kardeþler hareketinin Tunus'taki kolu, iktidar partisi Ennahda'yý Demokrat Yurtseverler'in toplantýlarýna saldýrmak üzere ''paralý askerler'' tutmakla suçlamýþtý. Tel: TON PETROL dres: Gümüþhacýköy Yolu Üzeri / amamözü/msy

16 ÖÐRENCÝLERDEN BERLER 18 ÞUBT 2013 PZRTESÝ Keziban ninenin dilinden... rpadere köyü Kötüköy mahallesinde yaþayan bir asýrlýk nine KEZÝBN ÞÝN anlattý bizde dinledik. Geçmiþte hayat þartlarýnýn çok zor olduðunu söyleyen Keziban nine zor zamanlar geçirdiðini anlattý. Þimdiki þartlarýn daha iyi olduðunu belirtti. Geçmiþte yiyeceklerin doðal ve el yapýmý olduðunu söyledi. Þimdi ise yediklerimizin nasýl yapýldýðýný bilmediðimizi ekledi. Bu yüzden hastalýklarýn arttýðýný geçmiþte bu kadar hastalýðýn olmadýðýný söyledi. O zamanki þartlarda bebeklerin daha zor büyütüldüðü- nü ve bebeklere giydirecek doðru düzgün kýyafet bulamadýklarýný anlattý. Bu kadar uzun yaþamanýn nasýl bir duygu olduðunun sorulmasý üzerine "Bu kadar uzun yaþamak benim alnýmda yazýlýymýþ, her þey llah'tan" diye cevap verdi. yný zamanda yaþýna raðmen ibadetini yaparken zorlanmadýðýný ve bundan mutluluk duyduðunu ekledi. Son olarak gençlere seslenen Keziban nine kýzlarýn haným hanýmcýk erkeklerin ise beyefendi gibi davranmasý gerektiðini söyledi aber: Kader kaya 16 Sarayözü Köyü için baraj düþüncesi alk arasýnda Kiraz Deresi denilen yere tarým arazilerini sulamak için baraj giriþiminde bulunuluyor. Kuraklýktan korkan çiftçi için bu projenin umut olacaðý belirtiliyor. aber:sevgi YDOÐDU Kaymakamýmýz Zeynep Teyzeyi ziyaret etti Ö nceki sayýmýza haber olan Zeynep Teyze'yi kaymakamýmýz Kadir Güntepe ziyaret etti. Kimsesi olmadýðý için yalnýz yaþayan Zeynep Teyze'yi ziyaret eden kaymakamýmýz Kadir Güntepe, Zeynep Teyze ile en iyi þekilde ilgileneceklerini ifade etti ve yardýmlarýn devam edeceðini söyledi. aber:yasemin Karakaya Belediyeden 24 saat hizmet Salý akþamý rkutbey mah. Çorum caddesindeki þebeke suyu borularý patlamýþtýr. Bunun üzerine Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Canýbek tüm belediye iþçilerini seferber ederek soruna anýnda müdahale etti. Kýsa sürede sorunu çözerek evlerin susuz kalmasýný önlemiþtir. Saat sularý olmasýna raðmen sorun çözülüp mahalle sakinleri rahatlatýlmýþtýr. Mahalle sakinleri adýna belediye baþkanýmýz Sayýn Mehmet CNIBEK'e ve tüm belediye iþçilerine teþekkürlerimizi sunarýz. aber:yþe Demir Soðan alýcýlarý alýcýlarý Çayköy de Çayköy de Soðan Ç ayköy'e geçtiðimiz günlerde soðan alýcýlarý geldi. Çoðu köylü elindeki soðanlarý alýcýlara sattý. Bazý köylüler de fiyatlarýn az olmasý sebebiyle ürünlerini satmak istemedi.aber:seda- Ceyda tik Yeni yayla yolu D edeköy'de kullanýlan yayla yolunun kötü olmasý nedeniyle yaylaya yeni yol açýldý. Köylüler de yaylalarýna daha güvenli ve sorunsuz gidecekleri için memnun olduklarýný ifade ettiler. aber:gülþen KTÞ Meyve aðaçlarý çiçek açtý avalarýn ýsýnmasýyla birçok meyve aðacý çiçek açtý. Durumu görenler bunun baharýn müjdecisi olduðunu söyledi.aber:ilal Þimþek Büyükbaþ hayvan dereye düþtü Umreden dönüþ sevinci O marca köyünde yaþayan Kemal ve eþi Nazife Vural çifti geçen ay dini görevlerini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmiþlerdi. Geçtiðimiz günlerde dönen Kemal ve Nazife Vural çifti sevenleriyle buluþurken sevinç gözyaþý döktüler. Yasemin KRKY Çiftçiler isyan ediyor Þ u an kýþ ayýnda olmamýza raðmen bahar havasý yaþamamýz çiftçileri korkutuyor. Ektikleri buðday, haþhaþ,arpa gibi ürünlerin kurumasýndan veya hiç bitmemesinden korkan çiftçi artýk yaðýþ olmasýný bekliyor. Bunun için bazý çiftçiler yaðmur duasý etmeyi düþünüyor. avanýn böyle gitmesinden korkan çiftçi geçen seneye göre daha fazla kýtlýk olacaðýndan endiþe duyuyor. Baharýn müjdecisi çiðdemler T Elektrik sayaçlarý yenilendi T utkunlar köyünde evlerin eski olan elektrik sayaçlarý görevliler tarafýndan yenileriyle deðiþtirildi. Görevliler bunun güvenlik ve tasarruf açýsýndan yararlý olacaðýný söyledi.aber:ilal Þimþek Ç ayköy'de köylülerden birisi ineklerini sulamak için pýnara götürürken hayvanlardan biri dengesini kaybedip de- reye düþtü. Derede kýsa süreli bir þok geçiren hayvan sahibinin yardýmýyla dereden çýktý. aber:ilal Þimþek Kanser bir can daha aldý Tavuklar kuluçkaya yatýyor Ö Çiftçiler Çiftçiler Ýþ Ýþ baþýnda baþýnda avalarýn ýsýnmasýyla birlikte çiftçiler tarlalarýnda ekim ve gübreleme iþlemlerine baþladý. Çiftçiler toprakla uðraþmayý sevdiklerini ve bu iþin bir o kadar da zahmetli olduðunu ifade ettiler. aber:merve Gürgen utkunlar köyünde açan çiðdemler baharýn müjdecisi oldu. avalarýn ýsýnmasýyla açan çiðdemler köye ayrý bir renk kattý.aber:ilal Þimþek K ýzýlcaören Köyünden Dursun Gedik'in oðlu Mustafa Gedik inþaatta çalýþýrken birden hastalandý ve kaldýrýldýðý hastanede muayene edildikten sonra akciðer kanseri teþhi- si konuldu. Yapýlan tüm müdahalelere cevap vermeyen hasta vefat etmiþtir. amamözü aber ailesi olarak merhuma llahtan rahmet, ailesine baþsaðlýðý diliyoruz.aber:li Kambur zellikle köylerimizde vatandaþlarýmýz yeni tavuk ve horoz çýkartmak için tavuklarýný kuluçkaya yatýrdý. Kuluçka için tam zamaný olduðunu söyleyen köylüler bunun kendileri için zevkli bir uðraþ olduðunu dile getirdiler. aber:ilal Þimþek

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı