Kablosuz að ve testisler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kablosuz að ve testisler"

Transkript

1 DERLEME 110 Kablosuz að ve testisler Mustafa Saygýn, Sadettin Çalýþkan, Halis Köylü. Süleyman Demirel Üniversitesi, Týp Fakültesi, Fizyoloji AD, Isparta. Özet Günümüzde teknolojik geliþmelerin geldiði bu noktada, iletiþim araçlarý çeþitli ve yaygýn kullaným alanlarýna sahip olarak günlük yaþantýmýza çeþitli kolaylýklar getirmiþtir. Son yýllarda iletiþim çaðýnýn inanýlmaz bir hýzla geliþimine paralel olarak yaþamýmýza giren elektronik cihazlar; telsiz, cep telefonu, internet aðlarý gibi teknoloji ürünleridir. Yaþantýmýza kolaylýklar saðlarken birtakým olumsuzluklarý da beraberinde getirmiþlerdir. Bu etkiler, çoðu kiþi tarafýndan önemsenmeyen ve etkisini uzun zaman sonunda gösteren elektromanyetik alanýn (EMA) zararlarýdýr. Kablosuz yerel alan aðlarý (WLAN, Wireless Local Area Networks), iki yönlü geniþ bant veri iletiþimi saðlayan, iletim ortamý olarak fiber optik veya bakýr kablo yerine telsiz frekansý (RF, Radio Frequency) veya kýzýlötesi ýþýnlarý kullanan ve salon bina veya kampüs gibi sýnýrlý bir alanda çalýþan iletiþim aðlarýdýr. Kablosuz aðlarýn testis dokusu ile iliþkisini incelememizde; testis dokusunun sperm üretiminin gerçekleþtiði doku olmasý ve bu dokuda oluþabilecek olasý tahribatýn üreme sistemini etkileyeceði, testis dokusunun gerek iyonize gerekse noniyonize radyasyona duyarlý organ olmasý ve kullanýcýlarýn dizüstü bilgisayarlarda kablosuz aðlar aracýlýðý ile internet baðlantýsýný kullanmasý büyük bir rol oynamýþtýr. Manyetik alanýn etkilerinden biri olan ýsý artýþýnýn testis dokusunda histopatolojik deðiþiklikler meydana getirmesidir. Anahtar Kelimeler: Testis, manyetik alan, kablosuz að, Wi-Fi, Spermatogenez. Abstract Wireless network and testis Today, by the help of technological advances; the widespread usage of communication tools in different areas at our daily life has made several facilities. In recent years the rapid development of communication, as well as an incredible era of our life; putting in electronic devices, radios, cell phones, internet networks, such as technology products. Besides providing convenience to our lives, some disadvantages have been produced. These affects are not considered important and shown in most people by the end of a long time because of the effect of electromagnetic field (EMA). Wireless local area networks (WLAN, Wireless Local Area Networks) are two-way broadband data communications allowing the transmission media by radio frequency (RF, Radio Frequency)or an infrared beam instead of fiber optic or copper wire in the limited working places such as building or campus. When we examined carefully the relation between wireless Networks and testicular tissue in our study; we realized that testicular tissue is essantial for sperm production and the potential damages in this tissue affects the reproductive system, iyonize and noniyonize radiation that laptop users are influenced has a large role on this subject. The most important effect of magnetic field is histopathological changes by the temperature. Key words: Testis, Elektromagnetic Field, Wi-fi, Wireless Networks, Spermatogenesis. Yazýþma Adresi: Arþ. Gör. Mustafa Saygýn Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalý, Morfoloji Binasý, Çünür, Isparta/Türkiye. Tel: Fax: Müracaat tarihi: Kabul tarihi: Giriþ Günümüzde elektromanyetik alan oluþturan kaynaklar arasýnda radarlar, mobil telefonlar, radyo ve televizyon vericileri, týbbi ve endüstriyel uygulamalarda kullanýlan çeþitli aletler, yüksek gerilim hatlarý, mikrodalga fýrýnlar, elektrikli ev aletleri bulunmaktadýr. Radyasyon, madde içine nüfuz edip cismi oluþturan atom ya da moleküllerden elektron koparabilme yeteneklerine göre iyonlaþtýrýcý ve iyonlaþtýrýcý

2 111 Saygýn, kablosuz að ve testisler olmayan radyasyon þeklinde sýnýflanabilir (1). Elektromanyetik alan kaynaklarý arasýnda, kablosuz aðlardan yayýlan radyofrekans dalgalarý giderek artan ölçüde geniþ kitleleri etkilemektedir. Kablosuz aðlar ve testis dokusu ile iliþkinin deðerlendirilmesinin amacý; testisin erkek üreme fonksiyonlarýnýn gerçekleþtiði primer doku olmasý, sperm üretiminin bu dokuda gerçekleþtirilmesi, bu dokuda oluþabilecek olasý tahribatýn üreme sistemini etkileyebilecek olmasýdýr. Testis dokusunun gerek iyonize gerekse noniyonize radyasyona duyarlý organ olmasý ve kullanýcýlarýn dizüstü bilgisayarlarda kablosuz aðlar (2.45 GHz Wi-Fi) aracýlýðý ile internet baðlantýsýný kullanmasý da konunun önemini artýrmaktadýr. Testislerde ýsý artýþý, spermatogoniumlarýn yakýnýnda bulunan seminifer tübül hücrelerinin çoðunda dejenarasyona yol açarak spermatogenezi engelleyebilir. Çoðu kez, testislerin skrotumda asýlý durmasýnýn vücut ýsýsýna göre 2 C daha düþük ýsýda kalmalarý bakýmýndan yararlý olduðu söylenmektedir. Soðuk günlerde, skrotum kasý refleks olarak kasýlarak testisleri yukarý doðru çeker, testislerin vücuda yaklaþtýrýlmasý ile 2 C'lik farkýn sürekliliði saðlanabilir. Bu þekilde, skrotum teorik olarak, testislere özgül soðutma mekanizmasý (ancak, kontrollü soðutma) olarak görev yapar. Bu nedenle, spermatogenezin sýcak havalarda yetersiz olabileceði belirtilmektedir (2,3). Günümüzde bu dalgalarýn insan saðlýðý üzerine zararlý etkilerinin olduðunu bildiren çalýþmalar göz önüne alýndýðýnda, bu konunun önemli bir saðlýk problemi haline gelebileceði görülmektedir. Kablosuz að kullanýmýnýn insan saðlýðýna ne tür zararlarýnýn olduðu bilimsel verilerle her yönden kanýtlanabilmesiyle bu teknolojik kolaylýðýn, geniþ kitleler üzerinde infertilite de dâhil olmak üzere, ne gibi etkileri olduðu anlaþýlacak ve bu teknolojik kolaylýðýn olumsuz etkilerini en aza indirmenin yollarý tespit edilebilecektir. Bu konuda yapýlan araþtýrmalar; manyetik alanýn organizma üzerindeki biyolojik etkileri, bu frekansýn testis dokusunda meydana getirdiði histopatolojik deðiþiklikler, testiküler fonksiyon ve fertilite arasýndaki iliþkiler, hormonlar ve teratojenik etkiler olmak üzere bölümlere ayrýlarak incelenmiþtir. Manyetik alanýn organizma üzerindeki biyolojik etkileri Wireless cihazlarýnýn yaydýðý radyofrekans dalgalarý hücresel ve moleküler düzeyde birçok zararlý etkiye neden olmaktadýr. Lai ve arkadaþlarý (4) radyofrekans dalgalarýna maruz kalmanýn rat beyin hücrelerinde DNA kýrýklarý oluþturduðunu bildirirken, buna paralel olarak Robison ve arkadaþlarý da (5) HL 60 ve HL- 60R soylarýnda elektromanyetik alanýn etkisi ile DNA tamir oranýnda azalmanýn olduðunu belirtmektedirler. Manyetik alanlar gibi elektriðin de transkripsiyonu stimüle ettiði (6,7) ve hem manyetik alan hem de elektrik alanlarýnýn DNA ile direkt olarak etkileþime girdiði bildirilmiþtir. Maes ve arkadaþlarý (8) insan periferal kan lenfositleri ile yaptýklarý bir çalýþmada 2450 MHz radyofrekans dalgalarýnýn, mikronukleuslarýn oluþumunda ve kromozom hatalarýnýn sýklýðýnda belirgin bir artýþa neden olduðunu belirtmiþlerdir. Manyetik alanlar, DNA üzerindeki etkilerinin dýþýnda organel, hücre ve organ düzeyinde de birçok zararlý etkilere neden olmaktadýr. Somosy (9) radyasyonun birçok hücre organelini olumsuz yönde etkilediðini belirtmektedir. Allis ve Sinha- Robinson (10) insan eritrositleri ile yapmýþ olduklarý bir deneyde 2450 MHz mikrodalga radyasyonunun Na + /K + ATPaz aktivitesini inhibe ettiðini göstermiþlerdir. Testislerde histopatolojik deðiþiklikler 2.45 GHz (CW) mikrodalga ile ratýn skrotal bölgesinin ýsýtýlmasý 36, 38, 40 ve 42 C'lik sýcak su immersiyonu ile karþýlaþtýrýldýðýnda her bir sýcaklýkta karþýlaþtýrabilir tahribat olduðu saptanmýþtýr. Bununla birlikte kronik düþük düzeydeki uygulamalarýn küçük hayvanlarýn testisinde ölçülebilir sýcaklýk artýþý olmaksýzýn spermatogenez ve üreme fonksiyonunda bozulmalara neden olabilir (11). Saunders ve Kowalczuk yaptýklarý çalýþmada 2450 MHz mikrodalga radyasyonunun ve ýsýnýn farelerin spermatogenik epitelyumuna etkisini araþtýrmýþlardýr. Gözlenen etkilerin mikrodalga uygulamasýnýn primer etkisinin ýsý tahribatý olduðu hipotezine uygun olduðu tespit edilmiþtir (12). Fahim ve arkadaþlarý (13) yaptýklarý çalýþmada testiküler sýcaklýðýn 15 dakika için 45 C'ye 5 dakika için 65 C'ye yükseldiði þiddette 2450 MHz mikrodalga radyasyonunu farelere uygulamýþlar. Her iki uygulamada en az 10 ay infertiliteye neden olmuþtur. Gasinska ve Hill (14). yaptýklarý çalýþmada spermatogenezin farklý evrelerine ýsýnýn yanýtýný, uygulamadan sonraki ve 35. günlerde testis tübüllerindeki hücre tiplerinin deðerlendirilmesi ile saptamýþlar. CBA fýndýk farelerinin testisi radyo frekans ekipmaný kullanýlarak ýsýtýlmýþ ve diðer testis ýsý pili ile kontrol edilmiþtir. Elde edilen bulgular 43 C'lik sýcaklýðýn stem hücreleri etkilediðini ve testis bölgesinde yerleþen insan tümörlerinin tedavisinde hipertermi uygulamayý düþünen klinisyenlerin dikkatli olmalarýný önermiþlerdir. Saunders ve Kowalczuk (15) fare testisi üzerine 2450 MHz akut uzak alan mikrodalga uygulamasýnýn etkisini araþtýrmýþtýr. Bu çalýþmada erkek C3H findik faresine bir özel oda içinde 2450 MHz mikrodalga

3 Saygýn, kablosuz að ve testisler 112 uygulamasý yapýlmýþ. Kantitatif olarak X-ýþýnma duyarlý hücrelerde (spermatositler tip B) veya ýsýya duyarlý hücrelerde (erken primer spermatositler, geç primer ve sekonder spermatositler) veya sperm miktarýnda anlamlý etkiler görülmemiþtir. Kequn ve arkadaþlarý yaptýklarý çalýþmada 2450 MHz, 15 dakika uyguladýklarý mikrodalga radyasyonunun rat testisleri üzerindeki etkisini elektron mikroskopisi düzeyinde araþtýrmýþlar. Fareler ýþýnlamadan sonraki farklý intervallerde dekapite edilmiþ, (l ve 70. günlerde) tespit edilen FSH ve LH hücrelerinin hücre çapý, çekirdek çapý ve sitoplazmanýn çekirdeðe oraný kontrollerle karþýlaþtýrýldýðýnda, istatistiksel olarak anlamlý farklýlýklar bulunmamýþtýr. Kegun ve arkadaþlarý (16) elektron mikroskobik düzeyde FSH ve LH hücrelerini incelediklerinde; FSH hücrelerinin mitokondrilerinin birçoðunun erimiþ ve kristalarý kýrýlmýþ, kristalar arasýndaki mesafe büyümüþtür. Fakat LH hücrelerinde kýrýk kristalar olmamasý FSH hücrelerinin granüllü endoplazmik retikulum'u LH hücrelerinden daha fazla geniþlediðini saptamýþlardýr. Testiküler fonksiyon ve fertilite arasýndaki iliþki Kablosuz aðlarýn fertiliteye etkilerinin incelenebilmesi için mikrodalganýn testiküler fonksiyonelliði üzerindeki etkilerini ve testisin ürettiði sperm miktarý parametrelerinin dikkate alýnmasý gerekir. Ýn vivo olarak rat epididimisindeki spermatozoa'ya mikrodalga ýþýnlamasýnýn etkisini araþtýran Limin ve arkadaþlarý (17) gr aðýrlýðýndaki farelerin unilateral epididimisine 2450 MHz mikrodalga radyasyonu 30 dakika uygulamýþlardýr. Sonuçta epididimise uygulanan mikrodalga ýþýnlamasýnýn sperm olgunlaþma iþlemini ve sperm depolama ortamýný deðiþtirebildiði ileri sürülmüþtür. Saunders ve arkadaþlarý (18) yaptýklarý çalýþmada erkek C3H farelerine 2450 MHz frekansla sürekli mikrodalga radyasyonu günde 6 saat 8 hafta boyunca toplam 120 saat uygulamýþlardýr. Çalýþmada birçok organizasyonlar tarafýndan zararlý biyolojik etkilerin eþiði olarak kabul edilen 4 W/kg SAR deðeri kullanýlmýþtýr GHz frekanslý mikrodalga radyasyonunu kronik olarak erkek fýndýk farelere uygulanmasýnýn erkek germ hücrelerindeki mutajenik yanýtý indüklendiðine iliþkin bulgunun olmadýðý ortaya konmuþtur. Memeli germ hücreleri üzerine RF radyasyonunun direkt nontermal etkisini araþtýrmak için Cleary ve arkadaþlarý (19) in vitro metotlar uygulamýþlar. Bu araþtýrýcýlar fare spermatozoalarýna izotermal koþullar (37±0.2 C) altýnda 0 ile 90 W/kg SAR aralýðýnda 27 ve 2450 MHz sürekli (CW) RF radyasyonu bir saat in vitro olarak uygulamýþlar. 50 W/kg veya daha büyük düzeyde yapýlan her iki frekanstaki RF radyasyon uygulamasý, ýþýnlanmýþ epididimal spermin in vitro olarak fare ovumunu fertilize etme yeteneðinde istatistiksel olarak anlamlý azalmalar oluþturmuþtur (P<0.05). RF radyasyonu spermatozoa morfolojisi, ultrastüktürü veya kapasitasyonunda dedekte edilebilir etkiler oluþturmamýþ. Ýn vitro fertilizasyondaki azalma, indirekt ýsý etkisinden daha çok spermatozoa üzerine RF radyasyonunun direkt etkisine baðlanmýþtýr. Beechey ve arkadaþlarý (20) yaptýklarý çalýþmada 2450 MHz frekanslý mikrodalga radyasyonu günde 30 dakika, haftada 6 gün olmak üzere iki hafta 1.0, 100, 400 Wm- 2 göç yoðunluklu ve 2,45 GHz frekanslý mikrodalgalarý hibrid erkek fýndýk farelere uygulamýþlar. Uygulamadan sonraki ve 30. günlerde tespit edilen spermatositlerdeki kromozom sapma frekansýnda anlamlý bir deðiþiklik olmadýðý gözlemlenmiþ. Uygulamadan sonraki 12 ve 13. günlerde feda edilen fýndýk farelerin sperm miktarýnda, güç yoðunluðunun artýþý ile küçük fakat anlamlý bir yükselme rapor edilmiþtir MHz mikrodalga radyasyon uygulamasý yapýlan erkek fýndýk farelerdeki sperm miktarý ve sperm anormalitesini araþtýran Kowalczuk ve arkadaþlarý (21) 2.45 GHz, 44 W/kg SAR'lýk mikrodalga radyasyonu 30 dakika süreyle eriþkin erkek fýndýk farelerin vücutlarýnýn arka yarýsýna uygulamýþlar ve sperm miktarýndaki azalma ile anormal sperm morfolojisini incelemiþlerdir. Her bir parametredeki yanýt uygulamadan sonraki 2 4 haftada maksimaldir. Azalan erkek fertilitesinin azalan hamilelik oranýyla iliþkili olduðu ve preimplantasyon canlýlýðýyla daha az iliþkisi olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Hail ve arkadaþlarý (22) yaptýklarý bir çalýþmada ise, Hindi spermlerine sýcaklýðý kontrol edilebilen mikrodalga sistemiyle 2450 MHz frekanslý ve 1, 10 veya 50 mw/g SAR deðerli mikrodalga radyasyonunu 30 dakika uygulamýþlar. Mikrodalga uygulamasýndan önce ve sonra þu parametreler araþtýrýlmýþ; canlý sperm yüzdesi, anormal sperm yüzdesi ve laktat dehidrogenez (LDH) ile Glumatik Oxalik Transaminaz (GOT) enzimleri. Bu parametreler test edilen koþullar altýnda mikrodalga uygulamasýyla anlamlý bir þekilde deðiþmemiþtir. Hail ve arkadaþlarý (23) yaptýklarý bir baþka çalýþmada ise hindi spermlerine sýcaklýðý kontrol edilebilen 2450 MHz frekanslý mikrodalga radyasyonu uygulamýþlardýr. Sýcaklýk 25 ve 40.5 C'de sabit tutulmuþtur. Spermlere, 10 ve 50 mw/g SAR düzeyinde 30 dakika süreyle mikrodalga uygulanmýþ. Çalýþmadan elde edilen bulgular, bu deneylerde kullanýlan koþullarda mikrodalga radyasyonunun Hindi sperminin fertilizasyon kapasitesinin etkilenmediðini göstermiþtir. Embriyogenez boyunca uygulanan mikrodalga radyasyonunun erkek Japon býldýrcýnlarýnýn üremesi üzerine etkisini araþtýran

4 113 Saygýn, kablosuz að ve testisler Mc Ree ve arkadaþlarý (24) embriyogenezin ilk 12 günü boyunca Japon býldýrcýnlarýnýn embriyolarýna 2450 MHz CW mikrodalga radyasyonunu sürekli olarak uygulamýþlardýr. Bu çalýþmada elde edilen sonuçlar, embriyogenez boyunca 2.45 GHz frekanslý mikrodalgaya maruz býrakýlan býldýrcýnlarýn üreme kapasitelerinin azaldýðýný göstermiþtir. Testis dokusunun ýsýya duyarlýlýðý Chowdhury ve Steinberger (25), Setchell ve Waites (26), Meistrich ve arkadaþlarý (27) Saunders ve Kowalczuk (12)'un çalýþmalarýnda ileri sürdükleri ve testislerde oluþan deðiþikliðin mikrodalganýn primer etkisinden biri olan ýsý tahribatýndan kaynaklandýðýný göstermiþtir. Testislerin sýcaklýk deðiþikliklerine duyarlý olduðu, vücudun dýþ kýsmýnda skrotal bölgede bulunan testisin sýcaklýðýnýn vücut sýcaklýðýndan daha düþük olduðu ve testis sýcaklýðýnýn normal vücut sýcaklýðýna eriþmesi durumunda bile testisteki spermatogenezin etkilenebileceði bilinmektedir. Barron ve arkadaþlarý (28) mikrodalgaya mesleki olarak maruz kalan insanlar arasýnda fertilite açýsýndan deðiþiklik olduðunu belirten bulguya rastlamamýþlardýr. Bununla birlikte güçlü mikrodalga yayýcýsýna 4 yýl sürekli mesleki olarak maruz kalan 31 yaþýndaki bir bireyde fertilitede deðiþiklik olduðunu ve testiküler biyopside patoloji olduðunu belirten bir vaka raporu mevcuttur (29). Hormonlar ve teratojenik etkiler Saygin ve arkadaþlarýnýn (30) yapmýþ olduklarý çalýþmada; 4 hafta boyunca günde 60 dakika 3.21 W/kg gücünde 2.45 GHz dalga frekansýnda EMA ya maruz býrakýlan sýçanlarýn, Hematoksilen-Eozin ile boyanan testis dokularý incelendiðinde, kontrol grubuna ait testis dokularýnýn normal yapýda olduðu gözlenmiþtir. Seminifer tübül çaplarý ölçülüp deðerlendirildiðinde gruplar arasýnda istatiksel olarak anlamlý fark bulunmamýþtýr. Kontrol gruplarýndaki sýçanlarda piknotik, karyotik ve karyolektik hücreler 2.45 GHz EMA grubundaki sýçanlara ait testis dokularýndaki söz konusu hücreler ile karþýlaþtýrýldýðýnda istatiksel olarak anlamlý bir fark bulunmamýþ ve 2.45 GHz EMA grubundaki sýçanlara ait testis dokularýndaki Leydig hücre sayýsý kontrol ve sham grubundakilerle karþýlaþtýrýldýðýnda, 2.45 GHz EMA grubundaki sýçanlarýn Leydig hücre sayýsýnda istatiksel olarak anlamlý azalma saptanmýþtýr. Kontrol gruplarýndaki sýçanlarýn testis dokusunda yapýlan Johnsen skorlama, 2.45 GHz EMA grubundaki sýçanlarýn skorlamasý ile karþýlaþtýrýldýðýnda ise istatiksel olarak anlamlý bir fark bulunmuþtur. Testiküler germ hücre apoptozisi immünohistokimyasal yöntemlerle araþtýrýlmýþtýr ve bunun için Bcl 2 antiapoptotik gen expresyonu immünohistokimyasal boyanma ile deðerlendirilmiþ, kontrol gruplarý ve manyetik alan grubu arasýnda anlamlý fark bulunmamýþ ve bu genin testis dokusunda aktive olmadýðýný göstermiþlerdir. Bax proapoptotik geni ise kontrol gruplarý ve manyetik alan gruplarý arasýnda karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý bulunmasý, bu oranýn Bax lehine bozulduðunu göstermiþtir. Apoptozisin ekstrinsik yolu ise TNF- á ve Kaspaz 3, Kaspaz 8 enzimlerinin kontrol gruplarýnýn manyetik alan grubu ile karþýlaþtýrýlmasýyla deðerlendirilmiþ ve TNF-á kontrol gruplarý ve manyetik alan grubu ile karþýlaþtýrýldýðýnda anlamsýz bulunmuþtur. Kaspaz 3 enzimi sham grubu ve manyetik alan grubu ile karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý bir fark bulunmuþtur. Kaspaz 8 enzimi kontrol gruplarý ve manyetik alan grubu arasýnda karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý bulunmuþtur. Tüm bu sonuçlar; TNF-á nýn anlamlý olmamasýndan dolayý manyetik alana maruz kalan gruptaki testis dokusunda apoptozisin baþlamasý extrinsik yolla olamayabileceðini göstermektedir. Ýntrinsik yolak ise, mitokondri membranýnýn bütünlüðünün bozulmasý ile sitokrom C nin sitoplazmaya çýkmasýna yol açmasý ile ve Sitokrom C nin Apaf-1 e baðlanarak sitoplazmik kaspaz larý aktive etmesiyle gerçekleþir. Aktive kaspaz lar ise DNAase enzimini aktive ederek DNA nýn parçalanmasýna yol açar ve DNA gerçek apoptozisin bir göstergesi olan 185 bp lik parçalara ayrýlýr. Manyetik alanýn baþlatýcý Kaspaz 8 ve efektör Kaspaz 3 aracýlýðýnda Bax geninin expresyonu ile testiküler germ hücrelerini apoptozise götürdüðünü göstermektedir. Testiküler germ hücrelerinden spermatozoit seviyesinde apoptozis gerçekleþmekte olduðunu saptamýþlardýr. Bu hücrelerin apoptozise gitmesinin infertiliteyi etkileyen faktörlerden biri olabileceðini göstermiþlerdir. Moon ve arkadaþlarý (31) tarafýndan yapýlan çalýþmada; 2450 MHz frekansta 1.4 W/kg SAR deðerinde 8 haftalýk uygulama sonunda, testosteron seviyesinde ve leydig hücrelerinde anlamlý bir fark bulmuþlardýr. Seminifer tübül çapý, spermatid, sertoli ve spermatogonyum hücrelerinde, Johnsen skorlamada epididimal sperm sayýsý ve sperm motilitesinde anlamlý fark bulamamýþlardýr. Margonato ve arkadaþlarý (32) 242 eriþkin rat üzerinde yapmýþ olduklarý çalýþmada, kv/m gücünde 50 Hz frekansýnda elektrik alana 280, 440 ve 1240 saat süresince maruz býrakmýþlardýr. Deney sonunda, bu üç grubun plazma LH, FSH, testosteron hormon seviyeleri ile kontrol grubu arasýnda anlamlý bir fark bulamamýþlardýr. Navakatikian ve arkadaþlarý (33) düþük yoðunluktaki

5 Saygýn, kablosuz að ve testisler 114 mikrodalga tarafýndan testosteron ve insülin sekresyonunun inhibe edildiðini göstermiþlerdir. RF (Radyo Frekansý) etkilerini araþtýran Marha ve arkadaþlarý (34) spermatogenezde azalma, doðumlarýn cinsiyet oranýnda deðiþme, menstrual siklusta deðiþiklik, fetal geliþimde gecikme, yeni doðan bebeklerde konjenital defekt ve emziren annelerin laktasyonunda azalma saptanmýþtýr. Bu çalýþmalara göre, bu tür etkiler termal mikrodalga uygulama þiddetlerinde meydana gelmiþtir (100 W/m 2 'den daha büyük). Gürültü ve genel çalýþma koþullarý gibi yardýmcý faktörler bu raporlarda dikkate alýnmamýþtýr. Sarkar ve arkadaþlarýnýn (35) 2450 MHz frekansýnda 1 mw/cm 2 gücünde günde 2 saat yaptýklarý uygulamada; düþük mikrodalga enerjinin potansiyel mutagenik etkisi DNA sekans düzeyi direk DNA analizi ile yapýlmýþtýr. Beyin ve testislerden DNA örnekleri izole edilmiþtir. Dansitometrik analizle manyetik alana maruz kalan hayvanlarýnda 7 8 kb bandlýk farklý deðiþiklikler gözlemlemiþlerdir. Sonuçlar Çalýþmalarýn deney hayvanlarýnda yapýlmýþ olmasý bize kablosuz aðlarýn insan üzerindeki muhtemel etkileri hakkýnda bilgiler vermektedir. Yapýlan araþtýrmalarda insan vücudunun 1 C sýcaklýk artýþýný dahi tolere edemediði bilinmektedir. Kablosuz aðlarýn yaygýn kullanýma sahip olmasý ve insanlarýn bunu dizüstü bilgisayarlarda, testis dokusuna yakýn kullanmasý infertiliteye neden olabilir. Bu süreçte manyetik alan kaynaðýna yakýnlýðýn ve maruz kalýnan sürenin dikkate alýnmasý gerekir. Kablosuz aðýn kullanýmý süresince, olabildiðince kaynaktan uzak bir þekilde çalýþýlmasý ve kullaným haricinde kaynaðýn kapalý konumda tutulmasý gerekmektedir. Uzun süre manyetik alana maruz kalmayý önlemek için, çalýþma süresini bölümlere ayýrmak gerekmektedir. Manyetik alan kaynaðýna yakýnlýk ve kullaným süresine dikkat edilmesi ile muhtemel etkilerinden biri olan ýsý artýþýnýn önlenmesi sayesinde dokuya vereceði zarar en aza indirilebilir. Bu konuda daha ileri düzeyde histopatolojik ve moleküler çalýþmalara ihtiyaç vardýr. Net bilimsel verilerle tam olarak etki mekanizmasý açýklandýðýnda, manyetik alanýn hücre ve doku düzeyinde ne gibi makroskobik ve mikroskobik etkileri olduðu anlaþýlacaktýr. Bu teknolojik kolaylýðýn zararýnýn en aza indirilebilmesi mümkün olacaktýr. Hem biyolojik dokularýn etkilenmesinin önüne geçilmesi, hem de ilerleyen teknoloji sayesinde bu cihazlarýn geliþtirilerek daha kolay ve etkin kullanýlabilir hale getirilerek, zararlý etkilerinin en aza indirilmesi mümkün olabilecektir. Kaynaklar 1. Öngel K, Gümral N, Özgüner F., The Potential Effects of Electromagnetic Field on Human Body: A Review of Turkish Literature. First Conference of Association of the GP/FM South-East Europa Abstract book, Ohrid- Macedonia, 2009; Guyton AC, Hall JE. Týbbi Fizyoloji. Dokuzuncu Baský Nobel Týp Kitabevleri Ltd. Þti. Ýstanbul: , Berne RM, Levy MN, Kooppen BM, Stanton BA, Fizyoloji. Beþinci Baský Güneþ Týp Kitabevleri Ltd. Þti. Ýstanbul: , , Lai H, Singh NP. Melatonin and a spin-trap compound block radiofrequency electromagnetic radiation-induced DNA strand breaks in rat brain cells. Bioelectromagnetics 1997; 18: Robison JG, Pendieton AR Monson KO, Murray BK, O'neill KL., Decreased DNA repair rates and protection from heat induced apoptosis mediated by electromagnetic fýeld exposure. Bioelectromagnetics 2002; 23(2): Blank M, Soo L, Lin H, Henderson AS, Goodman R., Changes in transcription in HL-60 cells following exposure to alternating currents from electric fýelds. Bioelectrochem Bioenerg 1992; 28.: Blank M, Goodman R. Do electromagnetic fýelds interact directly with DNA? 1997; 18(2): Maes A, Verschave L, Arroyo A, DeWagter C, Vercruyssen L., Ýn vitro cytogenetic effects of 2450 MHz waves on human peripheral blood lymphocytes. Bioelectromagnetics 1993; 14.: Somosy Z. Radiation response of celi organelles. Micron 2000; 31: Allis JW, Sinha-Robinson BL. Temperature-specifýc inhibition of human celi Na+/K+ ATPase by 2450 MHz microwave radiation. Bioelectromagnetics 1987; Elder J.A, Czerski P.A, Stuchly M.A, Mild K.H, Sheppard A.R. Radiofrequency Radiation in: Nonionizing Radiation Protection. Ed Suess M.J. Bemvcll-Morison, D.A Second Edition. WHO, Copenhagen 1989; Saunders R.D and Kowalczuk C.I. Effects of 2.45 GHz microwave radiation and heat on mouse spermatogenic epithelium, Int. J. Radiat. Biol 1981; 40 (6),: Fahim M.S, Failim Z, Der R, Hail D.G, Harman J. Heat in male contraception (hot water 60 C, infrared, microwave and ultrasound). Contraception 1975; 11,: Gasinska A, Hill S. The effect of hyperthermia on the mouse testis, Neoplasma 1990; 37 (3),: Saunders R.D and Kowalczuk C.I. The efect of acute far fýeld exposure at 2.45 GHz on the mouse testis. Int. J. Radiat. Biol 1981; 39 (6),: Kequn W.X.O, Wenyu C, Dehua Y, Jie Y, Guangrong

6 115 Saygýn, kablosuz að ve testisler L and Huaxun R. A morphologic study of microwave influence on male fertility. ÝÜ. Light microscopic study on the influence of microwave irradiation to rat testes upon ganadotroph cells, Açta Acad Med Sichvan 1985; 16 (3),: Limin Y, Zigiang L. And Bangliang Y. Effect of microwave irradiation on spermatozoa of rat epididymis in vivo, J. West. China Univ. Med. Sci 1988; 19 (3),: Saunders R.D and Kowalczuk C.I, Beechey C.V, Dunford R. Studies of the induction of dominant lethals and translocations in male mice after chronic exposure to microwave radiation, Int. J. Radiat. Biol 1988; 53 (6),: Cleary S.F, Liu L.M, Graham R and East. J. Ýn vitro fertilization of mouse ova by spermatozoa Exposed Isothermally to Radio-frequency Radiation, Bioelectromagnetics 1989; 10,: Beechey C.V, Brooker D, Saunders R.D, Kowalczuk C.I and Searle A.G. Cytogenetic effects of microwave irradiation of male germ cells of the mause, Int. J. Radiat. Biol 1986; 50 (5),: Kowalczuk C.I, Saunders R.D, Stapleton, H.R. Sperm count and sperm abnormality in male mice after exposure to 2.45 GHz microwave radiation, Mutat Res 1983; 122 (2),: Hail C.A, Galvin M.J, Thaxton J.P, Mc Ree D.I. Interaction of microwave radiation with turkey sperm, Radiat. Environ. Biophys 1982; 20 (2),: Hail C.A, Mc Ree D.I, Galvin M.J, White N.B, Thaxton J.P, Christensen V.L. Influence of in vitro microwave radiation on the fertilizing capacity of turkey sperm, Bioelectromagnetics 1983; 4 (1),: Mc Ree D.I, Thaxton J.P, Parkhurst C.R. Reproduction in male Japanese Quail exposed to microwave radiation during embriyogency. Radiation Research 1983; 96(1), Cliowdhury A.K, and Steinberger E. Early chages in the germinal epithelium of rat testes followingexposure to heat, J.Reprod. Fert 1970; 22,: Setchell B.P, Waites G.M. H. The effect of local heating of the testis on the flow and composition of rete testis fluid in the rat with some observation on the effect of age and unilateral castration, J.Reprod. Fertil 1972; 30,: Meistrich M.L, Eng V.W.S and Loir M. Temperature effects on the kinetics of spermatogenesis in the mouse, Cell Tissue Kinet 1970; 6,: Barron C.I and Baraff A.A. Medical considerations of exposure to microwaves (radar). Journal of American Medical Association 1958; 168,: Rosenthal D.S and Beering S.C. Hypogonadism after Microwave Radiation, Journal of the American Medicine Association (JAMA) 1968; 205 (4),: M. Saygin, S. Caliskan, N.Karahan, A. Koyu, N. Gumral, A.C. Uguz. Testicular apoptosis and histopathological changes induced by a 2.45 GHz electromagnetic field.toxicology and Industrial Health, 2011, / K.H. Moon, H.J. Shin, H.S. Ahn, J.Y. Kim, S.O. Shin, S.M. Yun, Y.D. H wang., Long-Term Exposure of Rats to 2.45 GHz Electromagnetic Field: Effects on Reproductive Function. Korean J Urol. Dec 2007; 48(12): Margonato V, Veicsteinas A, Conti R, Nicolini P, Cerretelli P. Biologic efects of prolonged exposure to ELF electromagnetic fields in rats.i. 50 Hz electric fields. Bioelectromagnetics 1995; 16: Navakatikian MA, Tomashevskaya. Biological effects of electric and magnetic fields.sources and Mechanisms. Academic Press Marha K, Musil J. Tuha H. Electromagnetic fields and the life Environment, San Francisco Press, Inc, San Francisco, California 1971; Sarkar S, Ali S, Behari J. Effect of low power microwave on the mouse genome: a direct DNA analysis. Mutat Res. Jan 1994; 320(1 2):

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Subkronik 1800 MHz elektromanyetik alan uygulamasının TSH, T 3, T 4, kortizol ve testosteron hormon düzeylerine etkileri*

Subkronik 1800 MHz elektromanyetik alan uygulamasının TSH, T 3, T 4, kortizol ve testosteron hormon düzeylerine etkileri* Subkronik 1800 MHz elektromanyetik alan uygulamasının TSH, T 3, T 4, kortizol ve testosteron hormon düzeylerine etkileri Ahmet Koyu 1, Osman Gökalp 2, Fehmi Özgüner 1, Gökhan Cesur 1, Hakan Mollaoğlu 1,

Detaylı

900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ

900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ 900 MHz GSM CİHAZLARININ (CEP TELEFONLARININ) VÜCUTTA OLUŞTURDUĞU TERMAL ETKİ A.Hikmet Eriş Tıbbi Radyofizik Uzmanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Termal Kamera Normal kameralar görüntüyü

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

MFT-TOWERSİS TEMLERİ P R O G R A M I INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE

MFT-TOWERSİS TEMLERİ P R O G R A M I INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE MFT-TOWERSİS TEMLERİ P R O G R A M I INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE INFORMATIONAL SCIENTIFIC MEDICINE EHF (Extremely High Frequency) Aşırı Yüksek Sinyal Frekansları 1000 Hz - 6 GHz Yaklaşık 1000 Hertz

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Doç. Dr. A. Oral Salman Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sunum Başlıkları: Biraz Fizik: Elektromanyetik Dalgalar, EM Spektrum, EMD ların Enerjisi, EMD ların maddeyle etkileşimi

Detaylı

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Tanım İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). Epidemiyoloji Çiftlerin yaklaşık

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Dr. Ezgi Öztaş. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Dr. Ezgi Öztaş. İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı STREPTOZOTOSİN İLE DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLİKLAZİD VE ATORVASTATİN KOMBİNASYON TEDAVİSİNİN ERKEK ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Ezgi Öztaş İstanbul Üniversitesi, Eczacılık

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

RF (Radyo Frekans) Alanlar Ve Biyolojik Dokular Arasındaki Etkileşim Mekanizmaları

RF (Radyo Frekans) Alanlar Ve Biyolojik Dokular Arasındaki Etkileşim Mekanizmaları S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASININ ÇIKARILMASI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNİN ELEKTROMANYETİK ALAN HARİTASININ ÇIKARILMASI Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 4(2), 93-97, 2016 e-issn: 1308-6693 Araştırma Makalesi Research Article Journal of Engineering Sciences and Design 4(2), 93-97, 2016 DOI: 10.21923/jesd.44044 SÜLEYMAN

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Wi-Fi Haberleşmede İnsan Kafası Modelinde Sar Değerinin Hesaplanması ve Ölçüm Çalışması

Wi-Fi Haberleşmede İnsan Kafası Modelinde Sar Değerinin Hesaplanması ve Ölçüm Çalışması S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine Etkileri

Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine Etkileri MÜSBED 2013;3(3):138-144 DOI: 10.5455/musbed.20130824105154 Araştırma / Original Paper Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine Etkileri Olgu Enis Tok, Feriha

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi

Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (1) : 71-80 Özgün Araştırma / Original Article Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi Özlem Leblebici Altındağ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

SIÇAN TESTİSİNDE METOTREKSATTN İŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYİNDE ETKİLERİ*

SIÇAN TESTİSİNDE METOTREKSATTN İŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYİNDE ETKİLERİ* ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 3, 1997 SIÇAN TESTİSİNDE METOTREKSATTN İŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOP DÜZEYİNDE ETKİLERİ* Ayça Işık** Levent Işılay*** Esra Atabenli Erdemli** Canan

Detaylı

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA

RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYASYON VE RADYASYONDAN KORUNMA Mehmet YÜKSEL Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı MADDENİN YAPISI (ATOM) Çekirdek Elektronlar RADYASYON NEDİR? Radyasyon; iç dönüşüm geçiren

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyona Bağlı Hücre Zedelenmesi Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Radyasyon nedir? «Yüksek hızlı partiküller ya da dalgalar şeklinde yayılan enerji» Radyasyon kaynakları 1- Doğal kaynaklar 2- Yapay kaynaklar

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

genlik dalgaboyu yayılma yönü (metre)

genlik dalgaboyu yayılma yönü (metre) ELEKTROMANYETİK DALGALAR VE İNSAN SAĞLIĞI Prof. Dr. Gülbin Dural ODTÜ Elektrik Elektronik Müh. Böl. gulbin@metu.edu.tr 12 Kasım 2008 Prof. Dr. G. Dural, ODTÜ EEMB 1 Sunum Planı Giriş Standart Çalışmaları

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri. Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı Yardımcı Üreme Tekniklerinde Sperm Elde Etme Yöntemleri Prof. Dr. Bülent Alıcı İ.Ü. CTF Üroloji Anabilim Dalı Azoospermi Obstrüktif Normal spermatogenez Non-Obstrüktif Ciddi spermatogenez defekti Sharif

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ CEP TELEFONLARINDAN YAYINLANAN ELEKTROMAGNETİK RADYASYON ÖLÇÜMLERİ VE MARUZ KALMA STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Alper Firengiz Aktül Kavas, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Elektromanyetik Alanlar ve Kanser. Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com

Elektromanyetik Alanlar ve Kanser. Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com Elektromanyetik Alanlar ve Kanser Uz.Dr.Ezgi Hacıkamiloğlu 0 5380574146 ezguner@gmail.com Türkiye de ve Dünyada Kanser 1 2012 den 2025 e Dünyada Kanser 14 milyon yeni vaka 19,3 milyon 8.2 milyon ölüm 11

Detaylı

Mikrodalga ve Radyofrekans Radyasyonunun Kromozomlar Üzerine Etkisi

Mikrodalga ve Radyofrekans Radyasyonunun Kromozomlar Üzerine Etkisi Mikrodalga ve Radyofrekans Radyasyonunun Kromozomlar Üzerine Etkisi THE EFFECT OF MICROWAVE AND RADIOFREQUENCY RADIATION ON THE CHROMOSOMES M.Zülküf AKDAÐ*, M.Salih ÇELÝK** * Dr.Dicle Üniversitesi Týp

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 6 Telekomünikasyon ve Ağlar Prensipler ve Öğrenme Hedefleri Etkin haberleşme, organizasyonların başarıları için önemlidir Haberleşme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats

DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DEPRESYON OLUÞTURULAN SIÇANLARDA YAÞIN AÇIK ALAN PARAMETRELERÝNE ETKÝSÝ Effects of age on open field parameters in depression developed rats Ayþegül Küçük 1, Asuman Gölgeli

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR

YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR YENÝ TAKMA UÇLU MATKAPLAR No: 1-3-JD-TR 4 X D þimdi s tokla larým ý zda (B KZ.S.SON SAYFA) BSP-& BNP- Dr ill Özellik ler Mükemmel talaþ kaldýrma Hassas yüzey kalitesi Pozisyon deðiþimi ile 4 köþe kullanýlabilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir.

Prenatal devre insan ve memeli hayvanlarda uterus içerisinde geçer. Kanatlı hayvanlarda ise yumurta içinde kuluçkada geçen devredir. Embriyoloji, genel anlamıyla canlıların oluşmasını ve gelişmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İnsan ve memeli hayvanların doğumdan önceki, kanatlı hayvanların ise kuluçka dönemindeki hayatını inceler.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL HÜCRE ve DOKULARIN YAPI ve FONKSİYONLARI

Detaylı