Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isınma"

Transkript

1 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Isınma Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 BuYönetmeliğinamacı;konut,toplukonut,kooperatif,site,okul,üniversite,hastane,resmidaireler,işyerleri,sosyaldinlenme tesisleri,sanayide vebenzeriyerlerdeısınmaamaçlıkulanılanyakmatesislerindenkaynaklanan is,duman,toz,gaz,buharveaerosolhalindedış havayaatılankirleticilerinhavakalitesiüzerindekiolumsuzetkileriniazaltmakvedenetlemektir. Kapsam MADDE 2 BuYönetmelik;ısınmadakulanılacakyakmatesislerininözelikleriniveişletilmeesaslarını,yakmatesislerindekulanılacakkatı,sıvı vegazyakıtlarınkalitekriterleriniveuyulmasıgerekliemisyonsınırlarınıkapsar. BuYönetmelik; a) Kızılötesiışınımlaısıtmayapanyakmatesisleribaştaolmaküzeremevcutteknikgelişmelersonucundaatıkgazatmatertibatıolmadançalışan yakmatesislerini, b) İçindekinisıcakatıkgazadoğrudantemasetmeksuretiylekurutmak,yiyeceklerisıcakatıkgazadoğrudantemasetmeksuretiylepişirmek ve benzeryolarlahazırlamaküzeredüşünülüptasarlanmışyakmatesislerini, c)koşularagöre,ilkçalıştırmanınardındangeçeceküçaydandahauzunbirsüreaynıyerdeçalıştırılmasıbeklenmeyenyakmatesislerini, d)7/10/2004tarihlive25606sayılıresmigazete deyayımlananendüstriyelkaynaklıhavakirliliğininkontrolüyönetmeliğikapsamınagirenve ısınmaamacıilekulanılanveısılgücü>1000kw olanyakmatesislerini, e)buyönetmeliğin16ve17ncimaddelerindebelirtilenyetkibelgesinesahipgerçekvetüzelkişileringörevleri,türksilahlıkuvvetlerineait ısınmaamaçlıyakmatesislerini, kapsamaz. Dayanak MADDE 3 - BuYönetmelik,11/8/1983tarihlive2872sayılıÇevreKanunuile8/5/2003tarihlive4856sayılıÇevreveOrman BakanlığınınTeşkilat vegörevlerihakkındakanunun1,2ve9uncumaddelerinedayanılarakhazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - BuYönetmeliktegeçen; Bakanlık:ÇevreveOrmanBakanlığını, DışHava:Çalışmamekanlarıharicindekitroposferdebulunandışortamlardakihavayı, Emisyon:Yakmatesisindendışhavayaatılanatıkgaziçindekikirleticinindebisini(kg/saat,m 3 /saat), EmisyonDeğeri:Atıkgazkonsantrasyonu(mg/Nm 3 )içindekinemmiktarıdüşüldüktensonra(273k,1013hpa)kurubazdaeldeedilenkirletici konsantrasyonu (mg/nm 3 ), Konsantrasyon:Yakmatesisindekidışhavayaatılanatıkgaziçindeki,kurubazdavenormalşartlardaki(273K,101,3kPa)kirleticimiktarını (mg/nm 3 ), TipEmisyonBelgesi:BuYönetmeliktebelirlenenemisyonstandartlarınısağlayanyakmatesislerininüretimindenvesatışındanönceyetkilimerci tarafındandüzenlenenbelgeyi, YakmaTesisleri:Yakıtlarınyakılmasıylaısıeldeedilensoba,kombi,katkaloriferi,kazanvebrölürünitesigibitesislerini(Yakıtınyandığıyerilebu yerebağlıparçalarveatıkgaztertibatlarıyakmatesisinedahildir), ÇiftYakıtlıYakmaTesisleri:Katı,sıvı,gazyakıtlarındanherhangiikisinialternatifliolarakyakabilenyakmatesislerini, YoğuşmalıYakmaTesisi:Atıkgaziçindekisubuharınınısısınıkonstrüksiyonabağlıolarakyoğuşturmayoluylakulanabilenısıüretimcihazlarını, AtıkGazileIsıKaybı:Yakıtınısıldeğeriaçısındanyakmahavasıileatıkgazınısıiçeriğiarasındakifarkı, AteşlemeIsısı:Yakmatesisindesürekliyanmarejimindeyananyakıtınbirimzamandakialtısıldeğerini, OdunKoruyucuMadde:Odununtutuşmaısısınıkorumakamacıylaodununişlenmesiveterbiyeedilmesindekulanılanmaddeler,odunutahrip edenböcekvemantarlarileodununrenginideğiştirenmantarlarakarşıbiyosit(haşereöldürücü)etkiyesahipolanmaddeleri, ÖlçümNoktası:Ölçümyapmakamacıylayakmatesisiilebacaarasındakibağlantıyısağlayanboruüzerindeaçılan deliği, AtıkGazAkımıMerkezi:Atıkgazborusununkesitinde,atıkgazınenyükseksıcaklığaulaştığıbölgeyi, DoğalHaldeBırakılmışOdun:Yalnızcamekanikişlemetabitutulmuşolupkulanımısırasındaönemsizdenebilecekderecedezararlımaddelere maruzkalanodunu, IsılGüç(IG):Sürekliyanmarejimindeçalışanyakmatesisindenbirimzamandaalınankulanılabilirenyüksekısımiktarıdır.Yakmatesisininısıl gücüayarlanabilirözeliğesahipolmasıdurumunda,ısılgüçayarınınsabitleştirilmişdeğeriısılgüçolarakkabuledilir.isılgücüayarlanabilirolmasına rağmenısılgüçayarısabitleştirilmemişiseısılgüçayarınınenyüksekdeğerini, Şişmeİndeksi:(Mülga: RG-14/05/ ) Verimlilik:Yakmatesisindeneldeedilenkulanılabilirısımiktarının(ısıtmaısısı)yakmatesisineyüklenenyakıtıntoplamısımiktarınaoranını, BenzenTürevleri:İslilikderecesitespitedilirkenfiltrekâğıdındatutulan ağıruçucuveorganikmaddeleri, İslilikDerecesi:(Değişik:RG-7/2/ ) BacharachSkalasındaatıkgaziçindekipartikülemisyonununmeydanagetirdiğisayıyı(islilik ölçütü,optikyansıtmayeteneğidir.yansıtmayeteneğinin%10oranındaazalması,islilikderecesininbirbirimartmasıdemektir), EmisyonÖlçümYetkilisi:Yakmatesisindegereklibakım,onarımvebacagazıölçümünüyapangerçekvetüzelkişileri, BacaTemizleyicisi:Yakmatesisininbacasındagereklibakım,onarımvetemizliğiyapangerçekvetüzelkişileri, YetkiliMerci:(Değişik:RG-7/2/ ) Tip EmisyonBelgesinin düzenlenmesindebakanlığı;yerlikatıyakıtlarauygunlukbelgesi düzenlenmesi,ithalveyerlikatıyakıtlarasatışizinbelgesidüzenlenmesi,ısınmaamaçlıyakmatesisleriileithalveyerlikatıyakıtlarındenetimiveidari yaptırım uygulanmasındailçevreveormanmüdürlüğünü;denetim veidariyaptırım uygulanmasında,bakanlığınyetkisisaklıkalmakkaydıyla, Bakanlıkçayetkidevriyapılmışilgilibelediyelerilediğerkamukurum vekuruluşlarınıvesıvıyakıtlarındenetimindeenerjipiyasasıdüzenleme Kurumunuveyayetkilendirdiğikurumveyakuruluşlarıileilçevreveormanmüdürlüğünü, CEUygunlukİşareti(Ek: RG-14/05/ ):Üreticinin,ilgiliteknikdüzenlemelerdenkaynaklanan bütünyükümlülükleriniyerine getirdiğiniveürününilgilitümuygunlukdeğerlendirmeişlemlerinetabitutulduğunugösterenişareti, (Değişik:RG-7/2/ ) UygunlukBelgesi:İthalkatıyakıtiçinalınanbelgeyi, UygunlukİzinBelgesi(Ek: RG-14/05/ ):Yerlikatıyakıtınsatışasunulmasındanönceilçevreveormanmüdürlüğündenalınan belgeyi, SatışİzinBelgesi:(Değişik:RG-7/2/ ) Katıyakıtlariçinilçevreveormanmüdürlüğündenalınanbelgeyi, 1/14

2 SatışİzinBelgesi:(Değişik:RG-7/2/ ) Katıyakıtlariçinilçevreveormanmüdürlüğündenalınanbelgeyi, ifadeeder. İKİNCİ BÖLÜM Yakıtlar Yakıtlar MADDE 5 (Değişik: RG-14/05/ ) BuYönetmelikkapsamında,yakmatesislerindekulanılabiliryakıtlarvekulanılmasıyasakmaddeleraşağıdabelirtilmiştir. Kulanılabiliryakıtlar: a)kömür 1)Taşkömürü,taşkömürübriketleri,taşkömürükoku, 2)Linyitkömürü,linyitkömürübriketi, 3)Turbbriketi,turba, 4)Antrasit, 5)Asfaltit. Yukarıdabelirtilenyerli,ithalvebriketkömürlerinözelikleri22,23ve24üncümaddelerdebelirtilmiştir. Kükürtiçeriğiyüksekolankömürdeneldeedilenbriketkömürlerinkulanıldığıyakmatesislerinde,yakıtayapılanözelönlemlersonucubacadan atılankükürtdioksit(so 2 )konsantrasyonu,toplamkükürtiçeriğikurubazdaağırlıkçamaksimum%1,0olanbriketkömürünyanmasısonucubacadan atılankükürtdioksit(so 2 )konsantrasyonunaeşdeğerise bubriketkömürlerısınmadakulanılabilir.briketkömürlerinkulanıldığısobavekazanlaraait deneylerakrediteolmuşveyabakanlıkçauygungörülenlaboratuvarlardayaptırılırvebelgelendirilir. b)odun,oduntürevivediğerbiokütleyakıtları 1)Mangal-odunkömürü,mangal-odunkömürübriketi, 2)Kabuğudahilminimumaltıaydoğalhaldebırakılmışparçaodun,yarılmışodun,kıyılmışodunileçalıçırpıvetakozşeklindekiodun, 3)Doğalhaldeminimumaltıaybırakılmışparçalıolmayanodun,örneğintestereunu,talaş,zımparatozuveyakabukşeklinde, 4)Odunbriketişeklindedoğalhaldeminimumaltıaybırakılmışodundaneldeedilenpreslenmişodunveyaeşdeğerodunpeleti(topağı)veya eşdeğerkalitededoğalhaldebırakılmışodundaneldeedilmişdiğerpreslenmişodun, 5)Odunkoruyucumaddesürülmemişveyaodunkoruyucumaddeiçermeyenboyalı,cilalı,kaplamalıodunilebundankalanartıklarvehalojenorganikbağlayıcımaddeiçermeyenkaplamalar, 6)Odunkoruyucumaddesürülmemişveyaodunkoruyucumaddeiçermeyenkontrplâk,talaşlıplaka,elyaflıplakailebunlardankalanartıklarve halojen-organikbileşikleriçermeyenkaplamalar, 7)Saman,prina,mısırkoçanları,pamuksapları,sebzesapları,fındıkkabuğu,ayçiçekvepirinçkabuklarıvesapları,meyveçekirdeğikabuklarıgibi maddelerdeneldeedilmişbriketler, (4)numaralıaltbendeuygunpreslenmişodunveyanişasta,bitkiselparafin,melas(pancarküspesi)gibibağlayıcımaddelerkulanılarak(5),(6) ve(7)numaralıaltbentlerdebelirtilenodunveodunürünlerindeneldeedilenbriketlerkulanılabilir.ayrıca,eleyüklemeliyakmatesislerinde,(2),(3), (4),(5),(6)ve(7)numaralıaltbentlerdebelirtilenodunveodunürünlerigibibitkiselmaddelerminimum altıaydoğalveyahavailekurutulduktansonra kulanılır. c)(değişik:rg-1/3/ ) SıvıYakıtlar Fuel-oil,motorin,gazyağıveetanolsıvıyakıtlardır.Isınmaamaçlıkulanılanithalfuel-oilinkükürtiçeriğimaksimum%1,0(+0,1tolerans)'dir. Isınmaamaçlıkulanılanyerlifuel-oilinkükürtiçeriğiise31/12/2010tarihinekadarmaksimum%1,5(+0,1tolerans)değerinigeçemez. d)gazyakıtlar Havagazı,doğalgaz,sıvılaştırılmışpetrolgazı(LPG),hidrojen,biyogaz,arıtmagazı,kokfırınıgazı,grizu,yüksekfırıngazı,rafinerigazıvesentetik gazlardır.gazyakıtlarıniçindekikükürdünhacimseloranı% 0.1 igeçemez. KulanılmasıYasakMaddeler: Bumaddenin(a),(b),(c)ve(d)bentlerindebelirtilenyakıtlarındışındakipetrolkoku,mineralyağ,arabaplastiğiparçaları,lastik,tezek,katıatıklar vetekstilartıkları,kablolar,ıslakodun,boyalıodun,plastikler,eveşyalarıveyemekatıklarıgibievselatıklar,özelatıklar,tıbbiatıklar,asfaltveasfalt ürünleri,boyaveboyaürünleriilefuel-oilkaplarınınısınmaamacıylayakılmasıyasaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Katı Yakıtlı Yakma Tesisleri Genel Kurallar ve Koşullar MADDE 6 - Katıyakıtlıyakmatesislerindeaşağıdakisayılankuralvekoşularauyulmasızorunludur. a)(değişik:rg-7/2/ ) 1/1/2006 tarihindensonrakurulacakveyayenisiyledeğiştirilecekkatıyakıtlıyakmatesislerisürekliçalıştırma rejimindeiken,butesislereaitatıkgazisliliği,ek-1 degösterilenislilikderecesi2(gri-%20)değerindendahayüksekolamaz.buyönetmeliğin yürürlüğegirdiğitarihtenöncekurulmuşolankatıyakıtlıyakmatesislerindebacadanatılangazınislilikdeğeriek-1 degösterilenislilikderecesi4(gri- %40)değerindendahayüksekolamaz. b)katıyakıtlıyakmatesisleri,üreticiveyayetkilibayilerinverdiğibilgilerdoğrultusundakurulurveönerilenkatıyakıtauygunyakıtlar kulanılarakçalıştırılır. c)açıkşömineleryalnızcaarasıraçalıştırılmalıvebutesislerdesadece5incimaddenin(b)bendinin(2)numaralıaltbendindebelirtilendoğal haldebırakılmışvekurutulmuşodunlarveya5incimaddenin(b)bendinin(4)numaralıaltbendindebelirtilenodunbriketiformundapresedilmiş odunlarkulanılır. Kapalışöminelerateşyerikapatılarakçalıştırılmaktaveısıyıkonveksiyonyoluylavermektedir.Buözeliğinedeniyleaçıkşömineleregetirilen yakıtkısıtlamasıkapalışömineleriçingeçerlideğildir. d)buyönetmelikkapsamındakikatıyakıtlıyakmatesislerinde,kulanılanyakıtabağlıolarakaçığaçıkankirleticikonsantrasyonuölçümüakredite olmuşveyabakanlıkçauygungörülenlaboratuvarlardayapılır. e)katıyakıtlıyakmatesisiüreticileri;tesisinkurulmasıaşamasındabelirtilen sınırdeğerlerinisağlayacağınıgarantieder,işletmeesnasındabakım veonarımınıüstlenir,bakımonarımınıüslendiğisüreiçinde7ve8incimaddelerdetablo-1,tablo-2,tablo-3,tablo-4vetablo-5 de belirtilenemisyon sınırdeğerlerinisağladığınıgarantiederveyetkilimerciyebildirir. Isıl Gücü 15 kw Olan Yakma Tesisleri MADDE 7 - Isılgücü 15kW olan yüksekuçuculukatıyakıtlıyakmatesisleri;yakıtbeslemeyeriveyakıtyanmayeriayrı,kademeliyakıt beslemeli,birincilveikincilyanmayısağlayacakşekildedizaynedilir. Isılgücü 15kW olan katıyakıtlıyakmatesislerinde,yalnızca5incimaddenin(a)bendindebelirtilenyakıtlarveya5incimaddenin(b)bendinin (2),(3)ve(4)numaralıaltbentlerindebelirtilenkatıyakıtlarınkulanılmasıhalindetümişletmeşartlarındabacadanatılanpartikülmaddekonsantrasyonu veislilikderecesitablo-1 deverilensınırdeğerleriniaşamaz. (Değişik tablo:rg-7/2/ ) Tablo-1PartikülMaddeveİslilikDerecesi Yakma Tesisinin IsılGücü Ölçüm Yöntemi Oksijenİçeriği Hacimce(%) PartikülMadde (mg/nm 3 ) İslilikDerecesi IG 15 Ek-3.A Isıl Gücü >15 kw Olan Katı Yakıtlı Yakma Tesisleri MADDE 8 - Isılgücü15<IG 1000kW olankatıyakıtlıyakmatesislerineilişkinemisyonsınırdeğerleriaşağıdatablolarhalindeverilmiştir. a)isılgücü15<ig 1000kW olanyüksekuçuculukatıyakıtlıyakmatesisleri;yakıtbeslemeyeriveyakıtyanmayeriayrı,kademeliyakıtbeslemeli, birincilveikincilyanmayısağlayacakşekildedizaynedilir. 1)Isılgücü15<IG 1000kW olankatıyakıtlıyakmatesislerinde,5incimaddenin(a)bendindebelirtilenlerileaynımaddenin(b)bendinin(1) 2/14

3 1)Isılgücü15<IG 1000kW olankatıyakıtlıyakmatesislerinde,5incimaddenin(a)bendindebelirtilenlerileaynımaddenin(b)bendinin(1) numaralıaltbendindebelirtilenyakıtlarınkulanılmasıhalindebacadanatılanpartikülmaddekonsantrasyonuveislilikderecesi,tümişletmeşartlarında, Tablo-2 deverilensınırdeğerleriniaşamaz. (Değişik tablo:rg-7/2/ ) Tablo-2PartikülMaddeveİslilikDerecesi YakmaTesisinin IsılGücü Ölçüm Yöntemi Oksijenİçeriği Hacimce(%) PartikülMadde İslilikDerecesi (mg/nm 3 ) 15<IG 1000 Ek-3.A ) Isılgücü15<IG 1000kW olankatıyakıtlıyakmatesislerinde,5incimaddenin(b)bendinin(2),(3)ve(4)numaralıaltbentlerindebelirtilen yakıtlarınkulanılmasıhalindebacadanatılankirleticikonsantrasyonları,tümişletmeşartlarında,tablo-3 debelirlenensınırdeğerleriniaşamaz. (Değişik tablo:rg-7/2/ ) Tablo-3:PartikülMadde,KarbonmonoksitveİslilikDerecesi Yakma Tesisinin IsılGücü 15<IG 50 Ölçüm Yöntemi Oksijen İçeriği Hacimce (%) PartikülMadde (mg/nm 3 ) Karbonmonoksit (CO)(mg/Nm 3 ) İslilik Derecesi <IG Ek-3.A.2 150<IG <IG )Isılgücü15<IG 1000kW olankatıyakıtlıyakmatesislerinde5incimaddenin(b)bendinin(7)numaralıaltbendindebelirtilenyakıtların kulanılmasıhalindebacadanatılankirleticikonsantrasyonları,tümişletmeşartlarındatablo-4 debelirlenensınırdeğerleriniaşamaz. (Değişik tablo:rg-7/2/ ) Tablo-4PartikülMadde,KarbonmonoksitveİslilikDerecesi Yakma Tesisinin IsılGücü Ölçüm Yöntemi Oksijen İçeriği Hacimce (%) PartikülMadde (mg/nm 3 ) Karbonmonoksit (CO)(mg/Nm 3 ) İslilik Derecesi 15<IG 1000 Ek-3.A )Isılgücü 15<IG 1000kW olankatıyakıtlıyakmatesislerinde,5incimaddenin(b)bendinin(3)ve(4)numaralıaltbentlerindebelirtilen yakıtlarınkulanılmasıhalindebacadanatılankirleticikonsantrasyonları,tümişletmeşartlarındatablo-5 debelirlenensınırdeğerleriniaşamaz. (Değişik tablo:rg-7/2/ ) Tablo-5PartikülMadde,KarbonmonoksitveİslilikDerecesi Yakma Tesisinin IsılGücü 15<IG 100 Ölçüm Yöntemi Oksijen İçeriği Hacimce (%) PartikülMadde Karbonmonoksit (CO) İslilik Derecesi (mg/nm 3 ) (mg/nm 3 ) <IG 500 Ek-3.A <IG b)buyönetmeliğin5incimaddesinin(b)bendinin(5)ve(6)numaralıaltbentlerindebelirtilenyakıtların,yalnızcaminimum50kw ısılgücüne sahipyakmatesisleriileodunişlemeveyaodunterbiyeişletmelerindekulanılmasıönerilir. c)isıtaşıyıcısısıvıolanveeledoldurulanyakmatesislerinde,5incimaddenin(b)bendinin(2),(3),(4),(5),(6)ve(7)numaralıaltbentlerinde belirtilenyakıtlarınkulanılmasıhalindeyakmatesisitamyükteçalıştırılır.bununiçinkuralolarakyeterligörülenbirısıakümülatörükulanılır.yakma tesisininyanmahavasıkısılmışhaldeikençalıştırma(kısmiyükteçalıştırma)ek-3.a.2.3veyaek-3.a.1 dekigerekliliklerinyerinegetirilebilmesihalinde geçerlidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri Genel Kurallar ve Koşullar MADDE 9 - Sıvıvegazyakıtlıyakmatesisleriaşağıdabelirtilengenelkuralarauyar. Buamaçla; a)1/1/2006tarihindensonrakurulacakveyaeskisiyledeğiştirilecekolan,sıvıvegazyakıtlıyakmatesisleri,mevcutteknikgelişmelerışığında yakmatekniğikonusundaalınacakönlemlerileazotoksit(nox)konsantrasyonunuazaltıcıözeliklertaşır. b)1/1/2006tarihindenöncekurulan,binalarınveyaodalarınısıtılmasındakulanılan,ısılgücü (IG)<120kW veısıtaşıyıcısısıvıolan,sıvıvegaz yakıtlıyakmatesislerindeyalnızcakulanılankazan-brülörbirimi,kazanvebrülöriçinüreticininverdiğibirbelgeveek-3.b.2 dekiyöntemuyarınca yapılantestkoşularındaeldeedilenatıkgazmiktarıiçindekiazotoksit(nox)tablo-6 daverilensınırdeğerlerinisağlayacakşekildekurulupçalıştırılır. Tablo-6Azotoksit(NOx)İçinSınırDeğerleri İlgili Standart TS* veya EN* Kulanılan Yakıt YakmaTesisinin IsılGücü Test Esasları Fuel-oil - Motorin IG<120 Ek-3.B Doğalgaz IG< Azotoksit(NOx) (NO 2 olarak) (mg/kwh) 250 (TS)*TürkStandartlarıEnstitüsü ve(en)*avrupabirliğininilgilistandartları c)1/1/2006tarihindensonrakurulanveyaeskisininyerineyenibiryakmatesisikonularakdeğiştirilen,binaların,odalarınısıtılmasındakulanılan, ısıtaşıyıcısısıvıolanveısılgücü(ig)>400kw olansıvıvegazyakıtlıyakmatesisleri,yalnızcaüreticininvereceğibirbelgeile,ek-3.b.2 detanımlanan yöntemuyarıncayapılantestsonucundaeldeedilenverimlilikdeğeri% 91 iaşmadığıteyitedildiğindekulanılır. d)sıvıvegazyakıtlıyakmatesisüreticileri;tesisinkurulmasıaşamasındabelirtilen sınırdeğerlerinisağlayacağınıgarantieder,işletmeesnasında bakım veonarımınıüstlenir,bakımonarımınıüstlendiğisüreiçindetablo-6,tablo-7,tablo-8vetablo-9 de belirtilenemisyonsınırdeğerlerini sağladığınıgarantiederveyetkilimerciyebildirir. e)avrupabirliğineüyeolanbirülkedeveyaavrupaekonomikbölgesianlaşmasınatarafülkelerden birinde üretilmişbulunankazan-brülör birimi,kazanvebrülörleriçinyukarıdaki(b)bendindenfarklıolarakatıkgazdakiazotoksit(nox)konsantrasyonu Ek-3.B.2 dekiyöntemeeşdeğerbir 3/14

4 birimi,kazanvebrülörleriçinyukarıdaki(b)bendindenfarklıolarakatıkgazdakiazotoksit(nox)konsantrasyonu Ek-3.B.2 dekiyöntemeeşdeğerbir başkayöntemledeölçülebilir. Buharlaştırma Brülörlü Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri MADDE 10 - Buharlaştırmabrülörlüsıvıyakıtlıyakmatesisleri; a)(değişik:rg-7/2/ ) Ek-3.A.3.2 dekiyöntemegöreeldeedilenislilikderecesi4 üaşmayacak, b)ek-3.a.3.2 dekiyöntemegöreyapılantestleregöreatıkgazlardabenzentürevleribulunmayacak, c) BuYönetmeliğin13üncümaddesindebelirtilenatıkgazkaybısınırdeğerlerineuyacak, şekildekurulupçalıştırılır. Püskürtme Brülörlü Sıvı Yakıtlı Yakma Tesisleri MADDE 11 (Değişik:RG-7/2/ ) Püskürtmebrülörlüsıvıyakmatesisleri,aşağıdabelirtilenesaslaruyarıncaTablo-7 dekisınırlamalarauyulur. Buamaçla; a)ek-3.a.3.2 dekiyöntemegöreeldeedilenislilikderecesi2 yiaşmayacak b)ek-3.a.3.2 dekiyöntemegöreyapılantestleregöreatıkgazlardabenzentürevleribulunmayacak, c)buyönetmeliğin13üncümaddesindebelirtilenatıkgazkaybısınırdeğerlerineuyacak, şekildekurulupçalıştırılırvekirleticiemisyonuaşağıdayeralantablo-7 deverilensınırdeğerleriniaşamaz. İlgili Standart TS* veya EN* Tablo-7Azotoksit(NOx),Karbonmonoksit(CO)veHidrokarbon(CxHy)İçinSınırDeğerleri IsılGüç Azotoksit (NOx) (NO 2 olarak) (mg/kwh) Karbonmonoksit (CO) (mg/kwh) Hidrokarbon (CxHy) (CH 4 ) (ppm) İslilik Derecesi Atık Gaz ile Isı Kaybı (%) 70<IG Sınıf <IG 70 1** Sınıf 2** Sınıf 3** (TS)*TürkStandartlarıEnstitüsü ve(en)*avrupabirliğininilgilistandartları (Sınıf)**TSveEN debelirtilensınıflar Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri MADDE 12 - Gazyakıtlıyakma tesisleri,ek-3.a.3.4 tekiölçüm yöntemine göre13üncümaddedekiatıkgazileısıkaybısınırdeğerlerineve Tablo-8 deverilensınırlamalarauyacakşekildekurulupçalıştırılır. İlgili Standart TS* veya EN* (Değişik tablo:rg-7/2/ ) Tablo-8Azotoksit(NOx),Karbonmonoksit(CO),Hidrokarbon(CxHy)veİslilikDerecesi IsılGüç Azotoksit (NOx) (NO 2 olarak) (mg/kwh) Karbonmonoksit (CO) (mg/kwh) Hidrokarbon (CxHy) (ppm)(ch4- olarak) İslilik Derecesi Atık Gazİle Isı Kaybı (%) 70<IG <IG Sınıf ** Sınıf 2** Sınıf 3** Sınıf 4** (TS)*TürkStandartlarıEnstitüsü ve(en)*avrupabirliğininilgilistandartları (Sınıf)**TSveEN debelirtilensınıflar Atık Gaz ile Isı Kaybı Sınırlaması MADDE 13 - Sıvıvegazyakıtlıyakmatesislerinde,atıkgazileısıkayıplarıaşağıdakisınırlarıaşamaz. Buamaçla; a)sıvıvegazyakıtlıyakmatesislerindeek-3.a.3.4 tekiölçümyöntemiileyapılantestlerdeneldeedilenatıkgazileısıkayıplarıdeğerleriaşağıda Tablo-9 daverilensınırdeğerleriniaşamaz.ayrıca,avrupabirliğiceişaretitaşıyanveavrupabirliğiuygunlukbeyanında,92/42/atnumaralıavrupa Birliğiyönergesi(AB1.EGNoL167S.17,L195S.32)iledeğişiklik93/68/AT(AB1.EGNoL220S.)bağlamındastandartkazanladonatılmışbulunan sıvıveyagazyakıtlıyakmatesisinde,aşağıdakiatıkgazileısıkaybısınırdeğerineyakmatesisininmodelindendolayıuyulamazsa,atıkgazileısıkaybı sınırdeğerine+1toleransverilir. Tablo-9AtıkGazileIsıKaybıSınırlamasınaİlişkinSınırDeğerler IsılGücü AtıkGazileIsı Kaybıİçin SınırDeğerleri ABCEİşaretiTaşıyan 92/42/ABve93/68/ABDirektifleriGereği StandartKazanlarİçinAtıkGazileIsıKaybıİçinSınır Değerler 15<IG <IG <IG 9 10 b)(a)bendindebelirtilensınırlamalaravetablo-9 dabelirlenenatıkgazileısıkaybısınırdeğerlerine,özeliklerivekuralarauygunişlevisırasında uyulamayansıvıveyagazyakıtlıyakmatesislerimevcutteknikgelişmelerışığındailgiliproseseveyailgilimodeleuygunolacakşekildekurulup çalıştırılır. c)(a)bendindekitablo-9 dabelirtilenhususlarısılgücü IG 15kW olup,tekbirmekanınısıtılmasındakulanılanveyaısılgücüig 28kW olup, yalnızcakulanımsuyuısıtılmasındakulanılan,yakmatesisleriiçingeçerlideğildir. 4/14

5 BEŞİNCİ BÖLÜM Ölçüm ve Kontrol Ölçüm Noktası MADDE 14 - BuYönetmeliğin16ve17ncimaddelerigereğinceyapılmasıgerekenölçümiçinyetkilimerci,yakmatesisininişletmeniveya sahibindenyakmatesisindebirölçümnoktasıaçmasınıtalepeder.buölçümnoktası,ek-2 debelirtilenkoşularauygunolacaktır.biryakmatesisinde birdençoksayıdabacakanalıvarsaherbacakanalıiçinbirerölçümnoktasıaçılır. Ölçüm Cihazları MADDE 15 - Ölçümcihazlarınınkalibrasyonluolmasıesastır. Buamaçla; a)16ve17ncimaddeleriuyarıncaölçümler,uygunölçümcihazlarıylayapılır.ölçümcihazlarıesasitibariyle,biruygunluktestindenbaşarıyla geçmelerihalindeuygunkabuledilir.islilikderecesinin belirlenmesindekulanılanölçümcihazlarındafiltrekâğıdıvekarşılaştırmatayfıuygunluktestine dahiledilir.yakmahavasısıcaklığınıntespitiiçinuygunluğukontroledilmişbirölçümcihazıyerineayarıyapılmışbircıvalıtermometredekulanılabilir. b)kulanılanölçümcihazlarınınkontrolü,muayenesiveayarlarıyıldaminimumbirdefaakrediteedilmişveyabakanlıktarafındanuygungörülen laboratuarlardayapılır. Yeni Kurulmuş veya Değişiklik Görmüş Mevcut Tesislerde Ölçüm, Kontrol ve Tip Emisyon Belgesi MADDE 16- Yenikurulmuşveyadeğişiklikgörmüşmevcuttesislerdeölçümvekontroleilişkinkoşularaşağıdatanımlanmıştır: a)1/1/2006tarihindensonrakurulmuşbulunanveyaönemlibirdeğişiklikgörmüşbulunanveısılgücü(ig)>15kw olan,kuralarvekoşuları8 incimaddenin(a)bendiveya10,11,12ve13üncümaddeleregöredüzenlenmişolanbiryakmatesisininsahibiveyaişletmeni,ilgilikuralvekoşulara uygunluğunuilkçalıştırmasonrasındakidörthaftaiçindeölçümyetkilisineölçümleriyaptırır. b)(a)bendindebelirtilenhususlar; 1)Isılgücü 15kW olanvetekbirmekanınısıtılmasındaveyakulanımsuyuısıtılmasındakulanılanyakmatesisleri, 2)Metanol,etanol,hidrojen,kereson,gazyağı,biyogaz,arıtmagazı,grizu,kokçelikgazı,yüksekfırıngazıveya rafinerigazıkulanılanyakma tesisleriiledoğalhaldebırakılmışdoğalgazveyapetrolgazıısısınıneldeedildiğiyerdekulanılanyakmatesisleri, 3)13üncümaddeuyarıncaatıkgazileısıkaybısınırlamalarıileilgilikuralvekoşularauyulduğununtespitedilmesihalindeyoğuşmalıyakma tesisiolarakkurulmuşbulunanyakmatesisleri, içingeçerlideğildir. c)ölçümler,ek-3uyarıncayakmatesisinin normalçalışmakoşularındayapılır.emisyonölçümyetkilisiölçümlerinsonuçlarını,ek-4veya Ek-5 te belirtilenörneklereuygunbirbelgetanzimederekyakmatesisininsahibineveyaişletmenineverir.ölçümsonuçlarıbuyönetmeliktebelirtilensınır değerleriniaşamaz. d)yukarıda(a)bendiuyarıncagerekenkuralvekoşularauyulmadığınınortayaçıkmasıhalindeyakmatesisininsahibiveyaişletmen,emisyon ölçümyetkilisine,ilkölçümlerdensonrakialtıhaftaiçindeikincibirölçümyaptırır.buölçümdedegereklikuralvekoşularauyulmadığısonucuçıkarsa emisyonölçümyetkilisiikihaftaiçindeilkölçümileikinciölçümsonuçlarıhakkındakibelgeninbirörneğiniyetkilimerciyeverir. e)emisyonölçümyetkilisi,yukarıdaki(a)bendiuyarıncayaptığıölçümlerinkaydınıtutar.yerinegetirdiğikontrolvemuayeneileilgilibelgeleri minimumbeşyılsüreylemuhafazaedervegerektiğindeyetkilimerciyeibrazeder. f)tipemisyonbelgesialmakiçin7,8,9,10,11,12ve13üncümaddelerinegöredüzenlenmişolanbiryakmatesisininüreticisi,ek-3uyarınca, akrediteolmuşveyabakanlığınizinverdiğilaboratuvarlardagereklitestvedeneyleriyaptırır.ilgilikuralvekoşularauygunluğuhalinde laboratuvar yetkilisiek-4veyaek-5 tebelirtilenbelgeyitanzimederekyakmatesisiüreticisineverir. Periyodik Ölçümler ve Kontroller MADDE 17 - Isılgücü(IG)>15kW olankatıvesıvıileısılgücü(ig)>30kw olangazyakıtlıyakmatesislerininsahibiveyaişletmeni,bu Yönetmeliktekikoşularvekuralaruyarıncayakmatesisininbakımını,onarımını,bacanıntemizlenmesinivebacagazıölçümleriniyetkiliserviseveya bakım,onarım,bacatemizlemeveemisyonölçümyetkisinesahipgerçekvetüzelkişilereyaptırır. a)yılıkbakım,onarım,bacatemizlemevebacagazıölçümünetabikatı,sıvıvegazyakıtlıyakmatesisleri; 1)Isılgücü(IG)>15kW olan,5incimaddenin(a)bendinin(1),(2),(3),(4)ve(5)numaralıaltbentlerindeve(b)bendinin(1),(2),(3)ve(4)numaralı altbentlerindebelirtilenveya5incimaddenin(b)bendinin(7)numaralıaltbendindebelirtilenkatıyakıtlarımekanikyolaveyaelebesleyenyakma tesislerinin, 2)Isılgücü(IG)>50kW olan,5incimaddenin(b)bendinin(5)ve(6)numaralıaltbentlerindebelirtilenkatıyakıtlarımekanikyolaveyaele besleyenyakmatesislerinin, 3)BuYönetmeliğin9,10,11,12ve13üncü maddelerindebelirtilen;ısılgücü(ig)>15kw olansıvıyakıtlıyakmatesisleriileısılgücü(ig)>30kw olangazyakıtlıyakmatesislerinin,sahibiveyaişletmeni,yakmatesisiileilgilibuyönetmeliktebelirtilenkoşularavekuralarauyduğunuyıldabirdefa yetkibelgesinesahipgerçekvetüzelkişilereyaptırır. b)bakım,onarım,bacatemizlemevebacagazıölçümleridüzenliaralıklarlayapılır.(a)bendindenfarklıolarak,yıldamaksimumüçyüzsaatve tarımsalişletmelerdeeldeedilenürünlerinkurutulmasındakulanılanvekurutmanınısıdeğiştiriciüzerindengerçekleştirilenyakmatesislerininsahibi veyaişletmeni,yakmatesisleriileilgilibuyönetmeliktebelirtilenkuralaravekoşularauyduğunuüçyıldabirdefayetkibelgesinesahipgerçekvetüzel kişilereyaptırır. c)yetkibelgesinesahipgerçekvetüzelkişiler,yukarıdaki(a)bendiuyarıncayapılacakperiyodikölçümvekontroltarihinisekizhaftaönceden yakmatesisisahibineveyaişletmenineyazılıolarakbildirir. d)16ncımaddenin(c),(d)ve(e)bentlerindebelirtilen hususlarbumaddeiçindegeçerlidir. Ölçüm Sonuçlarının Bildirimi ve Değerlendirilmesi MADDE 18 - Emisyonölçümyetkibelgesinesahipgerçekvetüzelkişiler,ölçümsonuçlarını16ve17incimaddeleriuyarıncaaltıaydabirilgili yetkilimerciyebildirir.yetkilimerciheryılbakım,onarım,bacatemizlemevebacagazıölçümsonuçlarıhakkındagenelhatlarıiçerenözetbirrapor tanzimedervebuözetraporuheryılengeçmayısayısonunakadarbakanlığabildirir. OrganizeSanayiBölgeleri(OSB)ileEndüstriBölgelerinde(EB)yeralanendüstriyeltesislerindekiısıtmaamaçlıyakmatesislerinde,yetki belgesinesahipgerçekvetüzelkişilerceyapılanbakım,onarım,bacatemizlemevebacagazıölçümsonuçlarıosbveyaebbölgemüdürlüğünebildirilir. OSBveyaEBbölgemüdürlükleriölçümsonuçlarıhakkındagenelhatlarıiçerenbirraportanzimederveBakanlığabildirir. Yakma Tesisindeki Değişiklik MADDE-19 - Yakmatesisindendışhavayaverilenemisyoniçeriğinideğiştiren,emisyonmiktarınınazaltılmasınaveyaartırılmasınanedenolan aşağıdakifaaliyetler; a)yakmatesisindekulanılanyakıtındeğiştirilmesi, b)yakmatesisinindeğiştirilmesi, c)yakmatesisininısılgücünündeğiştirilmesiilebudeğişikliksonucunda14üncümaddegereğinceyapılankontrolvemuayenedededeğişikliğe uğraması, yakmatesisindedeğişiklikyapılmışolarakkabuledilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Doğalgazın Kullanılması MADDE 20 (Başlığıyla birlikte değişik: RG-17/03/ ) (1) Havakirliliğininyaşandığıyerleşimyerlerindekikonutlar,işyerlerivesanayidegüneş,jeotermal,ısıpompalarıvebenzeriyeniveyenilenebilir enerjikaynaklarıiledoğalgazınısınmaamaçlıkulanımıteşvikedilir. Atık Gazların Bacadan Dışarı Atılma Koşulları MADDE 21 - Yakmatesisisahibi,ısınmasezonuöncesiyıldaminimumbirdefayakmatesisinin bakım/onarımınıvebacatemizliğiniyaparveya yaptırır.isılgücü(ig)>15kw olankatıvesıvıileısılgücü(ig)>30kw olangazyakıtlıyakmatesislerininbakım/onarımvebacatemizliğiyapıldıktan 5/14

6 yaptırır.isılgücü(ig)>15kw olankatıvesıvıileısılgücü(ig)>30kw olangazyakıtlıyakmatesislerininbakım/onarımvebacatemizliğiyapıldıktan sonradurumemisyonölçümyetkilisinebildirilir. Yakmatesisininısılgücü(IG)<1MW olanyakmatesislerindeatıkgazbacasınınyüksekliği; a)eğikçatıolmasıdurumunda,bacayüksekliği,çatınınenyükseknoktasındanminimum0,5metredahayüksek,bacaçatınıntepenoktasınaçok yakındeğilse,çatıtabanındanminimum1myüksekliğinde, b)düzçatıolmasıdurumunda,otuzderecelikçatıvarsayılarak,bacayüksekliğiçatınınenyükseknoktasındanitibarenminimum1,5metre yüksekliğinde, c)isılgücü(ig)>1mw olanyakma tesislerindeatıkgazçıkışbacasınınyüksekliğiiçin7/10/2004tarihlive25606sayılıresmigazete de yayımlananendüstriyelkaynaklıhavakirliliğininkontrolüyönetmeliğigeçerlidir. İthal Taş ve Linyit Kömürü MADDE 22 (Değişik:RG-27/1/ ) BuYönetmeliğin5incimaddesininbirincifıkrasının(a)bendinin(1)ve(2)numaralıaltbentlerindebelirtilenelemeveyıkamaişleminetabi tutulmuştaşkömürüvelinyitkömürününithalatıdışticaretestandardizasyontebliğikapsamındaalınacakbelgeyleyapılır.buyönetmeliğin27nci maddesinegöretorbalanırvekömürünsatılacağıilinilçevreveormanmüdürlüğündensatışizinbelgesialındıktansonrasatışasunulur. İthalatçılar,belgenindüzenlenmesindentüketiciyeulaşıncayakadarkömürünmiktarıveözelikleridâhiltümişlemlerdensorumludurlar.İthaltaş velinyitkömürüiçinbelirlenenözeliklervesınırdeğerleribriketyapımındakulanılacakithaltaşvelinyitkömürüiçindegeçerlidir.isınmaamaçlıithal taşvelinyitkömürününözeliklerivesınırlarıtablo-10'dagösterilmiştir. Tablo-10IsınmaAmaçlıİthalTaşveLinyitKömürününÖzelikleriveSınırları Özellikler ToplamKükürt(kurubazda) AltIsılDeğer(kurubazda) UçucuMadde(kurubazda) ToplamNem(orijinalde) Kül(kurubazda) Sınırlar :Ençok.% 0,9(+0,1tolerans) :Enaz6400Kcal/kg(-200tolerans) :% 12-31(+2tolerans) :Ençok% 10(+1tolerans) :Ençok%16(+2tolerans) Boyut*(satışasunulan) :18-150mm(ençok±% 10tolerans) *Mekanikbeslemeliyakmatesisleriiçinkömürboyutuenaz10-18mmolabilir. Yerli Kömürler MADDE 23 (Değişik:RG-7/2/ ) BuYönetmeliğin5incimaddesinin(a)bendinin(1)ve(2)numaralıaltbentlerindebelirtilenelemeveyıkamaişleminetabitutulmuşyerlitaşve linyitkömürlerdentablo-11 deözelikleribelirtilenlerbuyönetmeliğin28incimaddesinegöresınırdeğerlerinaşıldığıilveilçelerde,tablo-12 de özelikleribelirtilenlerisebuyönetmeliğin28incimaddesinegöresınırdeğerlerinaşılmadığıilveilçelerdekulanılır. Kömürünçıkartıldığıilinilçevreveormanmüdürlüğündenuygunlukizinbelgesialınır,buYönetmeliğin27ncimaddesinegöretorbalanırve kömürünsatılacağıilinilçevreveormanmüdürlüğündensatışiznibelgesialındıktansonrakömürlersatışasunulur.üreticileruygunlukbelgesinin düzenlenmesindentüketiciyeulaşıncayakadarkömürünmiktarıveözelikleridahiltümişlemlerdensorumludurlar.beldeveköylerdekulanılacakyerli kömürlerinözelikleritablo-13 tebelirlenmiştir. Tablo-11SınırDeğerlerininAşıldığıİlveİlçelerdeKulanılacakYerliKömürlerinÖzelikleri YerliKömürlerinÖzelikleri Sınırlar Kulanılacağıİlerveİlçeler ToplamKükürt(kurubazda) :Ençok% 2 AltIsılDeğer(kurubazda) :En az4800 Kcal/kg (-200 tolerans) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerininaşıldığı(i.grup) ToplamNem(orijinalde) :Ençok%25 İlveİlçeler Kül(kurubazda) :Ençok%25 Boyut*(satışasunulan) :18-150mm(18mmaltıve 150mmüstüiçinençok % 10 tolerans) *Mekanikbeslemeliyakmatesisleriiçinkömürboyutu10-18mmolabilir. Tablo-12SınırDeğerlerininAşılmadığıİlveİlçelerdeKulanılacakYerliKömürlerinÖzelikleri YerliKömürlerinÖzelikleri Sınırlar Kulanılacağı İler ve İlçeler ToplamKükürt(kurubazda)** :Ençok% 2,3 Bu Yönetmeliğin 28inci AltIsılDeğer(kurubazda)** :En az 4200 Kcal/kg (-200 maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı tolerans) (I.Grup)İlveİlçeler ToplamNem(orijinalde) :Ençok%30 Kül(kurubazda) Boyut*(satışasunulan) :Ençok%30 :18-150mm(18mmaltıve 150mmüstüiçinençok % 10 tolerans) *Mekanikbeslemeliyakmatesisleriiçinkömürboyutu10-18mmolabilir. ** AltIsılDeğeri(kurubazda)enaz5000kcal/kg(-500tolerans)yanabilirkükürt(kurubazda)oranıençokyüzdebirbuçuk(%1.5)ve diğerözelikleributablo dabelirtilenözeliklerisağlayanyerlikömürlermevcutsobavekazanlardayakıldığındabacadanatılankükürtdioksit konsantrasyonu,butablo daözelikleribelirlenenkömürünmevcutsobavekazanlardayakılmasındabacadanatılankükürtdioksitkonsantrasyonu eşdeğeriniaşmadığıakrediteolmuşveyabakanlıkçauygungörülenlaboratuarlartarafındanbelgelenmesihalindebuyönetmeliğin28incimaddesine göresınırdeğerlerinaşılmadığı(i.grup)ilveilçelerdeısınmaamacıylakulanılabilir. Tablo-13BeldeveKöylerdeKulanılacakYerliKömürlerinÖzelikleri YerliKömürlerinÖzelikleri Sınırlar ToplamKükürt(kurubazda) :Ençok% 2,5 AltIsılDeğer(kurubazda) :Enaz3400Kcal/kg (-200tolerans) Boyut*(satışasunulan) :18-150mm(18mmaltıve150mmüstüiçinençok% 10 tolerans) *Mekanikbeslemeliyakmatesisleriiçinkömürboyutu10-18mmolabilir. Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü 6/14

7 Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürü MADDE 24 (Değişik: RG-14/05/ ) BuYönetmeliğin5incimaddesinin(a)bendinin(1)ve(2)numaralıaltbentlerindebelirtilenbriketkömüründeTSE12055 debelirtilenözelikler sağlanmalıdır.briketkömürüneuygunlukvesatışizinbelgesibriketkömürününüretildiğiilinilçevreveormanmüdürlüğünceverilir.briketkömürünün satılacağıilinilçevreveormanmüdürlüğünebilgiverilmesikaydıylatümil,ilçe,beldeveköyyerleşimalanlarındasatılabilirvekulanılabilir. Biyokütle MADDE 25 (Değişik:RG-7/2/ ) BuYönetmeliğin5incimaddesinin(b)bendinin(7)numaralıaltbendindebelirtilenprinabriketiözelikleriTablo-14 deverilensınırdeğerleri sağlamalıdır.prinadışındakidiğerbiyokütlelerdeneldeedilenbiriketlerinanalizsonuçları,bakanlıkçadeğerlendirilerekkulanılıpkulanılmayacağına kararverilir. Tablo-14Prinabriketiözelikleri(kurubazda)veSınırlar Özelikleri AltIsılDeğer Nem(orijinalde) Yağ Sodyum(Na) Boyut Sınırlar 3700Kcal/kg(min.) %15(max.) %1.5(max.) 300ppm(max) 6mm(min.)(6mm denküçükağırlıkça%5 igeçemez,ancakmekanik beslemeliyakmatesisleriiçin% 50 yekadarolabilir.) Yakıtların Analizi MADDE 26 (Değişik: RG-14/05/ ) Yapılacakdenetimlerdeyetkilimercilerkatıyakıtınüretildiği,torbalandığı,depolandığı,taşındığıvesatışınınyapıldığıyerlerdenusulüneuygun yakıtnumunelerinialmakveanalizleriniakrediteolmuşveyabakanlığınuygungördüğülaboratuvarlardayapmak/yaptırmakvebelirlenensınırdeğerleri sağlamayanyakıtlariçingerekliişlemiyapmaklayükümlüdürler. Havakirliliğiaçısındanilçevreveormanmüdürlüklerigerektiğindesıvıyakıtlıyakmasistemlerinindepolarındanusulüneuygunnumunealırve analizlerinienerjipiyasasıdüzenlemekurumutarafındanbelirlenenakreditelaboratuvarlardayapar/yaptırırvebelirlenensınırdeğerlerisağlamayansıvı yakıtlariçingereklitutanağıtutupenerjipiyasasıdüzenlemekurumunaveyayetkilendirdiğikurum/kuruluşlarabildirir. Torbalama MADDE 27 (Değişik: RG-14/05/ ) (Değişik birinci fıkra:rg-7/2/ ) BuYönetmeliğin22,23,24ve25incimaddelerindeözelikleribelirtilenithaltaşvelinyitkömürler, yerlikömürler,tozkömürdeneldeedilenbriketkömürler,prinabriketivebeldeveköyleriçinözelikleribelirlenenkömürlertorbalanaraksatışasunulur. Katıyakıtlarıntorbalanması;yerlikömürünçıkarıldığıbölgede,ithalkömürüniseithalatıngerçekleştirildiğilimanınbulunduğuildeyapılması esastır.ancak,torbalamanın belirtilen alanlarda yetersizolduğu durumlarda,kömürüreticive ithalatçıları,kömürün üretildiğive ithalatın gerçekleştirildiğiilinilçevreveormanmüdürlüğüiletorbalamanınyapılacağıilinilçevreveormanmüdürlüğündenizinalmakkaydıylatorbalama işleminibaşkaildeyapabilirveyabayisiolan/anlaşmayaptığıgerçekvetüzelkişilereyaptırabilir.tozkömürdenveprinabriketindeneldeedilenyakıtlar üretildiğiyerdetorbalanır. Torbalamada,ithal,yerlivebriketkömürlerileprinabriketiiçinEK-6,EK-7,EK-8veEK-9 dakitorbaörneklerineuyulmasızorunludur. Torbaüzerinde,buYönetmeliğinilgilimaddelerindebelirtilenyakıtözeliklerininyeralmasızorunludur.Ancak,buyönetmeliklebelirtilenithalve yerlikömürözeliklerindendahaiyiözelikleresahipkömürsatacağınıtaahhütedenler,istedikleritakdirdebakanlığınbelirlemişolduğukömür özeliklerininyanısırataahhütetiklerikömürözeliklerinidekömürtorbasıüzerindebelirtebilirler. İl ve İlçelerin Kirlilik Derecelendirilmesi MADDE 28 (Değişik:RG-7/2/ ) İlveilçelerinkirlilikderecelendirilmesi;ilveilçenintopoğrafikyapısı,atmosferikşartlar,meteorolojikparametreler,sanayidurumu,nüfus yoğunluğuveöncekiyılarınhavakalitesiölçümsonuçlarıdikkatealınarak6/6/2008tarihlive26898sayılıresmîgazete'deyayımlananhavakalitesi DeğerlendirmeveYönetimiYönetmeliğinegöreBakanlıktarafındankışsezonubaşlamadanönceilanedilir. Tip Emisyon Belgesi MADDE 29 (Değişik: RG-14/05/ ) BuYönetmeliğin7,8,9,10,11,12,ve13üncümaddelerindebelirtilenyakmatesislerininherbirüretimmodeliiçingerçekvetüzelkişiler,üretiği yakmatesisiileilgilibuyönetmeliktebelirlenenemisyonsınırlarını,akrediteolmuşveyabakanlığınizinverdiğilaboratuvarlardayaptıracakları deneylerlesağladıklarınıbelgelendirmelerihalindeek-10 daörneğiyeralantipemisyonbelgesibakanlıkçadüzenlenerekverilir. CEUygunlukişaretialmışyakmatesisleriiçinCEuygunlukişaretialınmasıaşamasındayapılmışemisyonölçümlerininsonuçlarıdeğerlendirilerek TipEmisyonBelgesidüzenlenir. Tipemisyonbelgesiolmayanyakmatesislerininüretimivesatışıyapılamazvekulanılamaz. Bakım, Onarım, Baca Temizleme ve Emisyon Ölçüm Yetkilisi MADDE 30 - Katı,sıvıvegazyakıtlıyakmatesisleriüreticileriveithalatçılarıyetkibelgesinesahipolmakkoşuluilebakım,onarım,baca temizlemevebacagazıölçümhizmetleriniyapmakveyabu hizmetleriyetkibelgesinesahipgerçekvetüzelkişilereyaptırmaklayükümlüdür.bakım, onarım,bacatemizlemeveemisyonölçümyetkilisiningörevvesorumluluklarıileyetkibelgesininalınmausulveesaslarıtebliğlebelirlenir. Alınacak Tedbirler MADDE 31 (Değişik: RG-14/05/ ) İlÇevreveOrmanMüdürlüğü,kritikmeteorolojikşartlarınoluştuğuveyahavakirliliğininartışgösterdiğibölgelerde,esaslarıilmahaliçevre kurularıncabelirlenecekşekildeinsanveçevresiüzerindemeydanagelecekzararlarakarşı; a)isınmaamaçlıkatı,sıvıvegazyakıtlıyakmatesislerinibelirlizamanlardaçalıştırmaya, b)katıvesıvıyakıtlarınkalitesindeiyileştirmeyönündeyenidüzenlemeyapmaya yetkilidir. Denetim MADDE 32 (Değişik: RG-14/05/ ) Yetkilimerciler,buYönetmeliktebelirlenenkuralarauygunolmayanyakıtlarıüretenler,satışasunanlarileyakmatesisleriüretenlerive işletenteleridenetlemekvehaklarındayaptırımuygulamaklayükümlüdürler. Cezai İşlem MADDE 33 - BuYönetmeliğeaykırıfaaliyetlerintespitihalinde11/8/1983tarihlive2872sayılıÇevreKanunununilgilimaddelerinegörecezai işlemuygulanır. GEÇİCİ MADDE 1 (Ek:RG-7/2/ ) BuYönetmeliğin29uncumaddesindebelirtilenlaboratuarlarBakanlıktanÖnYeterlilik/YeterlilikBelgesialanakadar,TipEmisyonBelgesi verilmesineesasölçümler;bakanlıktan22/7/2006tarihlive26236sayılıresmîgazete deyayımlananendüstritesislerindenkaynaklananhava KirliliğininKontrolüYönetmeliğikapsamında,havakalitesiveemisyonölçümleriiçinÖnYeterlilik/YeterlilikBelgesialmışolanlaboratuarlartarafından yapılırvebuölçümleresasalınaraktipemisyonbelgesidüzenlenir. Yürürlük MADDE 34 - BuYönetmelik1/4/2005tarihindeyürürlüğegirer. 7/14

8 MADDE 34 - BuYönetmelik1/4/2005tarihindeyürürlüğegirer. Yürütme MADDE 35 - BuYönetmelikhükümleriniÇevreveOrmanBakanıYürütür. (1) 17/03/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen maddeler, 1/4/2005 tarihinde yürürlüğe girer. Sayfa 1 Sayfa 1 (Değişik:RG-7/2/ ) EK-1 İslilikDerecesi(BacharachSkalası) BacharachSkalasında,bir(1)ileon(10)alaniçindebeyazilesiyaharasındakigrideğerlerbulunur.Grirenkoranıbualanlardaşöyledir: GriDeğeri(%) İslilik Derecesi (Bacharach Skalası) Sayfa 2 Sayfa 2 Ölçüm Noktası EK-2 1)Ölçümnoktası,yakmatesisiilebacaarasındakibağlantıyısağlayanboruüzerindeyapılır.Ölçümnoktası,yakmatesisiatıkgazçıkışborusundan itibarenboruçapınınyaklaşıkikikatımesafedeolur.eğeryakmatesisiilebacaarasında,ısıdeğiştiriciveyaatıkgazarıtmatertibatıvarsaölçümnoktası butertibatlardansonrayineboruçapınınikikatımesafedeyapılır. 2)Ölçümnoktasındakiatıkgazıntürbülanslıbirrejimdeolmasıdurumunda,atıkgazısıkaybınınolmamasıkoşuluylaölçüm noktasıyukarıda1 de belirtilenmesafedenbirazdahaileriyekaydırılabilir. 3)Ölçümnoktasında,ölçümleriönemliölçüdeolumsuzetkileyecektozyadakurumbirikmesiolmamalıdır. Sayfa 3 Sayfa 3 A) İşletmedeki Ölçümlerin Yapılışı Hakkında Koşullar ve Kurallar EK-3 1) Genel Kurallar 1.1)Ölçümler,ölçümnoktasındakiatıkgazakım(merkezinde)çekirdeğindeyapılır.Yakmatesisindebirdençokölçümnoktasıvarsa,ölçümlerherölçüm noktasındayapılır. 1.2)Ölçümlerdenönceölçümcihazınınçalışıpçalışmadığıkontrolvekalibreedilir.Yakmatesisiüreticisininkulanımkılavuzundakitalimatlarınauyulur. 1.3)Ölçümler,ısılgücünde,ayarlanabilirenyüksekısılgücünde,yakmahiçaksatılmadan veyakmatesisisürekliçalışmarejimindeiken,sonuçlartemsil niteliğinesahipolabilecekvebenzeryakmatesislerindevekulanımkoşularındabirbirleriylekarşılaştırılabilecekşekildeyapılır.bundanfarklıolarak,bu Yönetmeliğin5incimaddesinin(b)bendinin(1)ve(5)numaralıaltbentlerindebelirtilenyakıtlarlaçalışanveyeterlimiktardaısıakümülatörü bulunmayanyakmatesislerindeölçümlerkısmiyüklenmeileyapılır. 1.4)İşletmedurumunundeğerlendirilebilmesiiçin,atıkgazveyanmahavasıarasındakibasınçfarkıileatıkgazınsıcaklığıdaölçülmelidir.Aşağıdaki A.3.4.1gereğinceyapılacaksıcaklıkölçümlerininsonuçlarıkulanılabilir.Ölçümişlemidevamederkenölçümcihazıüzerindegözükenyakmatesisininiç veyaarkasındakiısıakümülatörüneaitsıcaklıkkaydageçirilir.çokkademeliyakmatesislerindeveyakademesizayarlanabilenbrülörlerdeölçüm sırasındaeldeedilengüçdekaydageçirilir. 1.5)Ölçümprogramıdaimasonunakadaryürütülüptamamlanır.Negatifsonuçlarverenölçümlerçıksadaölçümleredevamedilir. 2) Katı Yakıtlı Yakma Tesislerinde Ölçümler 2.1)YukarıdakiA.1.3 tekikoşularınyerinegetirilmesiamacıyla,elebeslenenve yanmakaybıüstenolan yakmatesislerindeölçümlere,yakmatesisi üreticisininkulanımkılavuzundabelirtiğienbüyükyakıtmiktarıbeslendiktenvebuyakıtınyanmasıiçingereklitutuşmaısısınınakkortabakasına ulaşmasındanbeşdakikasonrabaşlanır. 2.2)(Değişik:RG-7/2/ ) Ölçümnoktasında,emisyonölçümleriyapılırkeneşzamanlıolarakatıkgaziçindekioksijeniçeriğitespitedilir.Buölçümler15dakikalıkaralıklarlayapılır veminimum5ölçümalınır.tozhaldekiemisyonlargravimetrikolarakbelirlenir.bununiçinincelenecekatıkgazdanözelbirnumunealmacihazının yardımıylayeterlimiktardaatıkgazalınırvebircamelyaffiltrelikovanyardımıylaaktarılır.ölçülenemisyonlaraşağıdakiformülilereferansoksijen miktarınagöreemisyonadönüştürülür. E B =(21-O 2B )/(21-O 2 )*E M Oksijenmiktarıyerineatıkgaziçindekikarbondioksitmiktarıdaölçülebilir.Budurumda,ölçülenemisyonlaraşağıdakiformülilereferansoksijen miktarınagöreemisyonadönüştürülür: E B =CO 2max *(21-O 2B )/(21-CO 2 )*E M Birimlerinaçıklamaları: E B = Standartoksijenmiktarınagöreemisyon(mg/m 3 ) E M = Ölçülenemisyon(mg/m 3 ) O 2B = Standartoksijenmiktarıyüzdesi(%) O 2 = Kuruatıkgaziçindekioksijeninyüzdesi(%) CO 2 = Kuruatıkgaziçindekikarbondioksityüzdesi(%) 8/14

9 CO 2 = Kuruatıkgaziçindekikarbondioksityüzdesi(%) CO 2max = Herbiryakıtiçinkuruatıkgaziçindekimaksimumkarbondioksityüzdesi(%) Yakıtİsmi CO 2max (%) Antrasit,yağsızmadenkömürü 19,2 Diğertaşkömürleri 18,7 Taşkömürübriketi 18,9 Taşkömürükoku 20,5 Linyitkömürüürünleriveturbaürünleri 19,8 Odunyakıtlar,bitkiselmaddeler 20,3 2.3)BuYönetmeliğin8incimaddesinin(c)bendigereğincekısmiyüklenmealanındakiölçümlerdeaşağıdakigibihareketedilir: 2.3.1)Yanmahavasıkörüğübulunmayanyakmatesislerindeilkbeşdakikaiçindekiölçümleryanmahavasıkapağıaçıkken,kalanondakikaiçindeki ölçümlerisekapalıykenyapılır )Yanmahavasıkörüğü(açma/kapamadüzeni)düzenlenmişyakmatesislerindeölçümler,onbeşdakikaboyuncakörükaçıkken,ondakikada kapalıykenyanmahavasıbeslemesikısıkhaldeikenyapılır )Yanmahavasıkörüğü(kısmadiski,diyaframyadakapağıv.s.yardımıyladevirsayısıdüzeni,kademedüzeni,havamiktarıdüzeni)düzenlenmiş yakmatesislerindeölçümleronbeşdakikaboyuncayanmahavasıbeslemesikısıkhaldeikenyapılmalıdır. 2.4)Ölçümlerinsonuçları,normdurumunaveatıkgaz referansoksijenmiktarınadönüştürülerekhesaplandıktansonraeldeedilenemisyondeğeri, ölçümnoktasısayısınauygunolarakyuvarlanır.yuvarlatılmışsonuç,emisyonsınırdeğeriniaşmamışsabuyönetmeliğeuygundemektir. 3) Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yakma Tesislerinde Ölçümler 3.1)YukarıdaA.1.3 tekikoşularıyerinegetirebilmekamacıylapüskürtmebrülörlüsıvıvegazyakıtlıyakmatesislerindeölçümlereenerken,brülör açıldıktanikidakikasonravebuharlaştırmabrülörlüsıvıyakıtlıyakmatesislerindeiseısılgüçayarlandıktanikidakikasonrabaşlanır.ölçümlerde5 dakikalıkortalamalaralınırveölçümsüresiminimum1saatolur.sıcaksuısıtmatesislerindeölçümlerebaşlanırkenkazandakisusıcaklığıminimum60 dereceolur.bu,özeliklervekuralargereğikazanı60dereceninaltındaçalıştırılansuısıtmatesisleriiçingeçerlideğildir(kayandüzenlemelidüşük sıcaklıklıkazan,yoğuşmalıyakmatesisleri). 3.2)(Değişik:RG-7/2/ ) )İslilikderecesi,BacharachSkalasıilegörselolaraktespitedilmelidir.3ölçümyapılır.Kulanılanfiltrekâğıdının, kondenzasyonoluşumunedeniylebelirginbirşekildenemlenmişolmasıhalindeveyadengesizbirsiyahlaşmaarzetmesihalindedördüncübirölçüm yapılır.buölçümlerinaritmetikortalamasıalınır.enyakıntamsayıyayuvarlanansonuç,buyönetmeliktekiislilikderecesiniaşmamışsa,buyönetmeliğe uygundemektir. 3.3)Atıkgazlardabenzentürevlerininbulunupbulunmadığınıtespitamacıylayapılacaktestlerde,islilikderecesitespitedilirkenkulanılanfiltre kâğıdındanyararlanılır.öncekulanılmışfiltrekâğıdındaçıplakgözlebenzentüreviolupolmadığıincelenir.birrenkdeğişikliğifarkedilirseislilik derecesitespitindekulanılanfiltrekâğıdıatılır.kesinbirkararavarmakmümküngözükmezseislilikderecesitespitindensonradin51402kısım2(mart 1979sayısı)uyarıncaakıcımaddetestiyapılır.3filtrenumunesininhiçbirindedebenzentürevinerastlanmazsa,buYönetmeliğeuyulmuşsayılır. 3.4)AtıkGazileIsıKayıplarınınTespiti 3.4.1)Atıkgazınoksijenmiktarıveatıkgazsıcaklığıileyanmahavasısıcaklığıarasındakifarktetkikvetespitedilir.Buamaçlaoksijenmiktarıveatıkgaz sıcaklığıaynızamandavetekbirnoktadaölçülür.oksijenmiktarıyerineatıkgazınkarbondioksitmiktarıdaölçülebilir.yanmahavasınınsıcaklığıısı üreticininemişnoktasıyakınında,odasıcaklığındanbağımsızyakmatesislerindeisebeslemeborusundaherhangiuygunbiryerdeölçülür )Atıkgazkayıpları,oksijenmiktarıölçülürkenşuformülegörehesaplanır: q A =(t A t L )*(A 2 /(21 O 2 )+B) Oksijenmiktarıyerinekarbondioksitmiktarıölçülürsehesaplamaşuformülegöreyapılır: q A =(t A t L )*(A 1 /CO 2 )+B) Birimlerinaçıklamaları: q A = Atıkgazkaybı(%) t A = Atıkgazsıcaklığı(C) t L = Yanmahavasısıcaklığı(C) CO 2 = Kuruatıkgaziçindekikarbondioksitinoranı(%) O 2 = Kuruatıkgaziçindekioksijeninoranı(%) Fuel-oil Doğalgaz Şebekegazı Kokhanegazı Sıvıgazvesıvı (havagazı) gaz-havakarışımı A 1 0,50 0,37 0,35 0,29 0,42 A 2 0,68 0,66 0,63 0,60 0,63 B 0,007 0,009 0,011 0,011 0,008 Atıkgazkaybıhesabınınsonucuyuvarlanır.0,50 yekadarolanondalıkdeğerleraşağı,dahabüyükondalıksayılariseyukarıyuvarlanır.yuvarlanmış sonuç,tespitedilmişatıkgazkaybısınırdeğerini+%1toleransı,körüksüzbrülörlüyakmatesisitesislerindeise+%2toleransıaşmamışsa,bu Yönetmeliğeuygunkabuledilir.Atıkgaziçindekioksijenmiktarı%11 iaşarsaveyaatıkgaziçindekikarbondioksitmiktarıherbiryakıtaaşağıdaki değerlerden dahadüşükçıkarsa,toleransdeğerler1,5katınaçıkartılır. Fuel-oil Doğalgaz Şebekegazı (havagazı) Kokhanegazı Sıvıgazvesıvı gaz-havakarışımı CO 2 (%) 7,3 5,6 5,5 4,8 6,7 B) Test Koşullarında Verimliliğin ve Azotoksit (NOx) Miktarının Belirlenmesi 1) Verimliliğin Belirlenmesi 1.1)Verimlilik,DIN4702Kısım8(Mart1990sayısı)uyarıncabelirlenir. 1.2)Verimlilik,kazantipiiçinbelibirtestdüzeneğindeyadaherbirkazaniçinkuruludurumdakibiryakmatesisindebelirlenebilir.Verimlilik,kurulu 9/14

10 1.2)Verimlilik,kazantipiiçinbelibirtestdüzeneğindeyadaherbirkazaniçinkuruludurumdakibiryakmatesisindebelirlenebilir.Verimlilik,kurulu durumdakibiryakmatesisindebelirlenecekse,testdüzeneğindegeçerliolankuralardurumaözgüşekildebununiçindegeçerlidir. 1.3)Belirlemeyöntemininbelirsizliğitetkikedilenverimlilikyüzdesideğerinin% 3 ünüaşamaz.tetkikedilendeğerlere%3belirsizlikdeeklendiğinde tespitedilmişsınırdeğerleriaşmıyorsaverimliliğinyerinegetirilmişolduğukabuledilir. 2) Azotoksit (NOx) Miktarının Belirlenmesi 2.1)EmisyontestibirbrülörtipiiçinTSEN267yegöreveya bunormunamacınauygunbirşekildeuygulanmasıkoşuluylatestamaçlıalevborusu üzerindeyapılır.üreticininseçtiğivetestedilmişbirbrülörübulunankazanıntipiilekazan-brülörbirimi(ünitesi)testdüzeneğindebunormunamacına uygunbirşekildeuyarlanaraktestedilir. 2.2)Yukarıda2.1uyarıncayapılacaktestlerherbirbrülöryadabrülör-kazankombinasyonuiçin,kurulubulunanmevcutbiryakmasistemindeTSEN267 (Ekim1991sayısı)uygunbirşekildeyapılabilir. 2.3)Ölçümcihazlarınınkalibrasyonuiçinsertifikalıkalibrasyongazıkulanılır.Gazyakıtlıbrülörlerdevegazyakıtlıbrülör-kazan-kombinasyonlarında testgazıolarakg20(metan)kulanılır. 2.4)Atıkgazdakiazotoksit(NOx)konsantrasyonu,TSEN267 dekiölçümtoleranslarıdadikkatealınmaksuretiyle; 2.4.1)Tekkademelibrülörlerde,çalışmaalanındakitestnoktasındaeldeedilendeğerler,tespitedilmişbulunansınırdeğerleriaşmıyorsa, 2.4.2)Kazanlardavekazan-brülörbirimlerindeDIN4702Kısım8(Mart1990sayısı)uyarıncaveyaçokkademelivemodülasyonlubrülörlerdebunorma dayanılarakeldeedilennorm-emisyonfaktörüe N tespitedilmişbulunansınırdeğeriaşmıyorsa, buyönetmelikhükümleriyerinegetirilmişsayılır. 10/14

11 Sayfa 4 Sayfa 4 İTHALKÖMÜRTORBA ÖRNEĞİ İTHALATÇIFİRMA ADI AĞIRLIĞI KömürünMenşei KömürünCinsi KÖMÜRÜNÖZELLİĞİ Yönetmelik Sınır Taahhüt Edilen Değerleri SınırDeğerler ToplamKükürt(KuruBazda) AltIsılDeğeri(kurubazda) UçucuMadde(KuruBazda) ToplamNem(Orijinalde) (Değişik:RG-7/2/ ) EK-6 Kül(KuruBazda) Boyut UYGUNLUKBELGESİNİNTARİHVESAYISI KULLANILABİLECEKYAKMA SİSTEMLERİ Soba KaloriferKazanı MekanikBeslemeliKazan TORBALAYANFİRMANINADI Adresi Tel Faks Sayfa 5 Sayfa 5 YERLİKÖMÜRTORBA ÖRNEĞİ (Değişik:RG-7/2/ ) EK /14

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Şubat 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27134 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir: (Değişik:RG-7/2/2009-27134) EK-1 İslilik Derecesi (BacharachSkalası) Bacharach Skalasında, bir (1) ile on (10) alan içinde beyaz ile siyah arasındaki gri değerler bulunur. Gri renk oranı bu alanlardaşöyledir:

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2005 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 25699 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (17.03.2005 TARİH VE 25758 SAYILI RESMİ GAZETEDEKİ

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isinmadan KAYNAK

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7265&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=isinmadan KAYNAK ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: ISINMADAN KAYNAK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yönetmelik. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü. Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü. Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; konut, toplu konut,

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 13 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 13 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 13 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R.Gazete No. 25699 R.G. Tarihi: 13.1.2005 Çevre ve Orman Bakanlığından : ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;;

Detaylı

Son Güncelleme Tarihi:04 Nisan 2008 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Son Güncelleme Tarihi:04 Nisan 2008 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Son Güncelleme Tarihi:04 Nisan 2008 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE TARİHİ 13 Ocak 2005 SAYISI 25699 DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİ 17 Mart 2005 25758 14 Mayıs 2007 26522

Detaylı

c) Koşullara göre, ilk çalıştırmanın ardından geçecek üç aydan daha uzun bir süre aynı yerde çalıştırılması beklenmeyen yakma tesislerini,

c) Koşullara göre, ilk çalıştırmanın ardından geçecek üç aydan daha uzun bir süre aynı yerde çalıştırılması beklenmeyen yakma tesislerini, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi : 13/01/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25699 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin. 13/01/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin

Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin. 13/01/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 13/01/2005 25699 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 17/03/2005 25758 14/05/2007 26522 01/03/2008 26803 07/02/2009 27134

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 1/01/2005 25699 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 27/01/2010 27475 07/02/2009 2714 01/0/2008 2680 14/05/2007 26522 17/0/2005

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 1/01/2005 25699 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 27/01/2010 27475 07/02/2009 2714 01/0/2008 2680 14/05/2007 26522 17/0/2005

Detaylı

YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Mayıs 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26522 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

Yönetmelik. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik. Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; konut, toplu konut,

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2005 PerĢembe Resmî Gazete Sayı: 25699 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların

06 10 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7557&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=tehlikeli atıkların ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: tehlikeli atıkların

Detaylı

Yönetmelik. Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Yönetmelik. Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; konut, toplu konut,

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13 Ocak 2005 Sayı:25699 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT İÇİNDEKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT 2.1. Gaz Analiz Cihazı 2.2. Ölçüm ve Hazırlık Aşaması ÇETİK ISI SANAYİ YE AİT KATI YAKIT

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25699 ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ. Kapsam Parametre Metot adı Standart adı SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 CO Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre, Hesaplama

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU Karar Tarihi : 04.10.2007 Karar No : 2007/10 Balıkesir Mahalli Çevre Kurulu,Sayın Valimiz Selahattin HATİPOĞLU Başkanlığında, 04.10.2007 tarihinde saat 10.00 da Vilayet Brifing salonunda toplanarak aşağıda

Detaylı

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar KATI YAKITLARIN KONTROLÜ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, hava kirliliğinin önlenmesi için ısınma amaçlı üretilen yerli katı yakıtlar

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Doğal gazın gerek çevreci gerek ekonomik gerekse verimli bir yakıt olması bu enerji kaynağına talebi artırmıştır. Ülkemizde

Doğal gazın gerek çevreci gerek ekonomik gerekse verimli bir yakıt olması bu enerji kaynağına talebi artırmıştır. Ülkemizde Doğal gaz (Haziran 2006 113.sayı) Doğal gaz Teknolojisi, Cihaz ve Sistemleri Dergisinde Yayınlanan Makale 1.GİRİŞ: Doğal gazın gerek çevreci gerek ekonomik gerekse verimli bir yakıt olması bu enerji kaynağına

Detaylı

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler

Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifine Uyumu: Enerji Sektörü Üzerindeki Muhtemel Maliyetler Ankara, 24 Mart 2015 Çerçeve Temel endişe: İklim değişikliği

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr

Detaylı

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

HAVA EMİSYONU ÖLÇÜM ÖZET RAPORU

HAVA EMİSYONU ÖLÇÜM ÖZET RAPORU Bu bölüme emisyon ölçümlerini gerçekleştiren laboratuarın ad, adres, telefon gibi iletişim bilgileri yazılmalıdır. Uygun görülen bölüme Yeterlilik Belge No ve varsa Akreditasyon bilgileri girilmelidir.

Detaylı

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014

KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI. İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTLERDE HAVA KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KENTAİR & ERZURUM TEMİZ HAVA EYLEM PLANI İ. Yusuf GÖDEKMERDAN 2014 KENTAİR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hollanda Hükümeti ile çevre alanında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) BACAGAZI EMİSYON (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Deney Laboratuvarı Adresi :Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han No:4 Karaköy - Beyoğlu 34425

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI

ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI ÇEVRE MEVZUATINDA SON GELİŞMELER 12 Ekim 2012 ANKARA Kapsam Fabrikaların izin durumları Atık yakan tesislerde NO2 sınır değeri Bakanlıkta devam eden

Detaylı

NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati. Alındığı Yer. Alınma Şekli

NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati. Alındığı Yer. Alınma Şekli Sıra No Numune Kayıt No Cinsi Miktarı Alınış Tarihi/Saati NUMUNE KAYIT DEFTERİ ÖRNEĞİ Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi/Saati Alınğı Yer Alınma Şekli Geliş Şekli Numuneyi Alan Ölçüm ve Analizi İstenen

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR

T.C. BİLECİK VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR KARAR Madde 1- Amaç: Bu kararın amacı, toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu

Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Yenilenebilir Enerjiye Dayalı Elektrik Enerjisinin Sertifikasyonu Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı fyazitas@yegm.gov.tr Türkiye Rüzgar Enerjisi

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ısı ve elektrik ve/veya mekanik

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri :

A) BİRİNCİ GRUP TESİSLER: Yakma Tesisleri : Sanayi kaynaklı NOx Emisyon Limitleri ile ilgili çalışma : Santa Mart - 2012 BÖLÜM : 1 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 03-07-9 Emisyonlar: Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLETİCİ EMİSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLETİCİ EMİSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ BÜYÜK YAKMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLETİCİ EMİSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ (17.2.2014 R.G.36 EK III A.E.124 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) 36.1.B Madde

Detaylı

YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/7/2009 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150//3467 02.10.2013 Konu: Geçici Faaliyet Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. İlgi: P.K.12 35801 ALİAĞA İZMİR ALİAĞA / İZMİR 27.08.2013 tarihli ve

Detaylı

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. Esra KOÇ , ANTALYA

Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar. Esra KOÇ , ANTALYA Eğitimcilerin Eğitimi Bölüm 3: İzleme Planları Hakkında Temel Kavramlar Esra KOÇ 21.02.2017, ANTALYA Sunum İçeriği Hesap Temelli Yöntemde Kademeler Ölçüm Temelli Yöntemde Kademeler Toplam Tahmini Emisyon

Detaylı

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları

Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çorlu Deri O.S.B. Çevre İzinleri Uygulamaları 24 Nisan 2012 TEKİRDAĞ Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Şubat 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

(+%1.0) Max (+1 tolerans) : 18-150 mm (18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü max %10 tolerans)

(+%1.0) Max (+1 tolerans) : 18-150 mm (18 mm altı %10 tolerans, 150 mm üstü max %10 tolerans) Ek-2 A -I) YAKIT SPEKTLERİ: Konya İli merkezinde satışına ve yakılmasına izin verilen yakıtlar; 1-İTHAL KÖMÜR a) İTHAL KÖMÜR (Isınma Amaçlı) Alt Isıl Değer : 7000 kcal/kg Min.(-250) (Orijinal) Toplam Nem

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Şanlı Urfa Yolu 3. km Sanayi Sitesi M Blok No.1 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0 412 255 08 14 Faks : 0 412 255 08 15 E-Posta : kalite@dicem.com.tr

Detaylı

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu

T.C. Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Karar Tarihi : 11.10.2010 Oturum No : 2 İlimiz ; gündemindeki konuları görüşmek üzere Vali Yardımcısı Ali BEZİRGAN Başkanlığında 11 Ekim 2010 Pazartesi günü saat 15:00 de Valilik Toplantı Salonunda toplanarak

Detaylı

BÜYÜK YAKMA TESĐSLERĐNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ. Çevre Yasası. (... Sayılı Yasa)...Madde altında Tüzük

BÜYÜK YAKMA TESĐSLERĐNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ. Çevre Yasası. (... Sayılı Yasa)...Madde altında Tüzük BÜYÜK YAKMA TESĐSLERĐNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĐRLETĐCĐ EMĐSYONLARININ SINIRLANDIRILMASI TÜZÜĞÜ Çevre Yasası (... Sayılı Yasa)...Madde altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası

Detaylı

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE EMİSYON ÖLÇÜMLERİ GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ İMİSYON VE HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE SGS ÇEVRE LABORATUVARI SGS Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠNDE

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠNDE 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠNĠN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 3/7/2009 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 17 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29270 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) NDE

Detaylı

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları

Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Biyogaz Yakıtlı Kojenerasyon Uygulamaları Sedat Akar Turkoted Yönetim Kurulu Üyesi Biyogaz Nedir? Biyogaz, mikrobiyolojik floranın etkisi altındaki organik maddelerin oksijensiz bir ortamda çürütülmesi

Detaylı

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 08.06.2010 / 27605 Düzenleme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı