TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s."

Transkript

1 TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava yoluna gidebileceği gibi alternatif çözüm yolu olan Tahkim yoluna da başvurabilir. Tahkimin mahiyeti Usul Hukukunda mevcut bulunan hükümler gereğince (HUMK 516) taraflar aralarındaki ihtilafın hakemler vasıtası ile halli hususunda da irade muhtariyetine sahiptirler. Taraflar aralarında yapacakları bir anlaşma ile ihtilaf hakkında karar verme gücünü devletin mahkemelerinden alarak hususi şahıslara devredebileceklerdir 1.Tarafların aralarında çıkan ihtilafı mahkeme yerine hakemler eliyle çözüme kavuşturmasına tahkim denir. Yukarıda kısaca açıklanan tahkim, ihtiyari tahkimdir. Burada taraflar bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme başvurmaya mecbur değildir. Ancak taraflar anlaşarak bir davayı tayin edecekleri hakemlere götürebilirler. Bazı hallerde, bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme başvurmak mecburidir ki, buna mecburi tahkim denir. Tahkimin hangi hallerde mecburi olduğu özel bir kanun hükmü ile belirlenir 2. Tahkim Sözleşmesi Tahkim sözleşmesinin hukuki nitelemesi doktrinde farklı şekilde yapılmıştır. Üstündağ, sözleşmenin esas itibari ile usul hukuku sözleşmesi olduğunu ancak muteberiyeti bakımından Borçlar Hukukunun genel hükümlerine tabi olduğunu savunur. Kuru ise, tahkim sözleşmesinin sadece borçlar kanununa tabi bir sözleşme olduğunu savunmaktadır. Tahkim sözleşmesi hakemler tarafından karar verilmesi gereken ihtilafların evvelce mevcut olmasını gerekli kılmaz. Çok defa taraflar istikbalde doğacak olan ihtilafların hakemler tarafından halledilmesi hususunda anlaşırlar. Bu halde bir tahkim şartından bahsedilir. İhtilaf meydana geldikten sonra taraflar anlaşarak 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.724

2 bu ihtilafın hallini hakemlere bırakırlarsa artık bir tahkim şartı değil bir tahkim anlaşması tesis edilmiş olacaktır 3. Bu sözleşmenin bazı şartları vardır. a- Yazılı şekil: Tahkim sözleşmesi şifahi yapılamaz. Kanun yazılı şekil şartını aramaktadır. (m.517) Bu şekil adi yazılı şekildir. Bu şart geçerlilik şartı olup, yazılı yapılmayan tahkim sözleşmesi geçersizdir 4. b- Konu: Tahkime genel itibari ile hukuk mahkemelerinin yetki alanına giren konularda gidileceği için yine bu konular dahilinde taraflar serbest iradeleri ile sözleşmenin konusunu belirleyebilirler. Tarafların tasarruf yetkisi olmayan konularda tahkime gitmesi mümkün değildir. İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeler tahkim şartı konulamaz. Bunun nedeni kanunların işçiyi koruyan hükümleridir. Nizasız kazaya tabi ihtilaflar hakkında da tahkime müracaat edilemez 5. Hakemlerin tayini: a- Hakemlerin seçimi: Hakemlerin seçimi çeşitli şekillerde olabilir. Hakemler tarafların daha evvel yaptıkları esas sözleşmede ismen belirtilmiş olabilir veya hakemlerin seçimi daha sonraki bir tarihe bırakılmış olabilir. Eğer böyle bir durum sözkonusu ise taraflar ihtilaf çıktığı zaman ya kendileri hakem isimlerini belirler veya hakem seçimini bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Taraflar hakem seçimi veya seçim usulü konusunda anlaşamazlar ise herhangi bir kayıt olmaması halinde mahkemece 3 tane hakem tayin edilir. Daima 3. kişiler hakem olabilirler. Taraflardan birinin bizzat veya bunlardan birinin kanuni temsilcisinin hakem olarak tayin edilmesi hükümsüzdür. Hakimler hakem olamazlar. Yine Yargıtayın kararlarına göre savcılar da hakem olamayacakları gibi (TD , RKD., 1971/6-7, s.227) bu yasak Danıştay hakimleri hakkında da uygulanır (4 HD , RKD, 1972/1, s.25) 6. b- Hakemlerin Reddi: Hakemler de tıpkı hakimler gibi tarafsızdırlar. Hakemler kendilerini seçen tarafın menfaatlerinin temsilcisi değildirler 7. Hakimler gibi tarafsız olması gereken hakemler red sebepleri açısından da 3 Üstündağ, s.916, Kuru, s Üstündağ, s.922, Üstündağ, s Üstündağ, s. 938

3 hakimlerin reddi sebeplerine tabidirler. Taraflar hakemlerin seçilmesini izleyen 5 gün içinde red talebinde bulunabilirler. Red sebebini daha sonra öğrenirse ilk usul işlemi yapılıncaya kadar red talep edilebilir. Peki hakemlerin memnu olduğu haller var mıdır? Kanun memnuiyet sebeplerinden söz etmemekte ise de, hakimler hakkındaki memnuiyet sebeplerinin hakemler hakkında da uygulanması gerekir 8. c- Hakemlerin Ücreti: Hakem ücret karşılığı görev yapar. Taraflar sözleşmede hakemin ücretini tayin edebilirler. Taraflar hakemin ücretini belirlememişler ise hakemin bağlı olduğu mahkeme hakemin ücretini takdir eder. TAHKİM USULÜ a- Dava İkamesi: Taraflardan biri uyuşmazlık çıktığı kanaatinde ise ve bu uyuşmalığın hakemce çözülmesini talep ediyor ise iddia ve taleplerini iki nüsha halinde hakeme bildirir. Tahkimde dava ne zaman açılmıştır sorusunun cevabı da duruma göre değişkendir. Şöyle ki; hakemler sözleşmede belli ise taraflardan birinin dava dilekçesini hakime havale ettiği an dava açılmış sayılır. Eğer hakem sözleşmede belli değilse hakemin belirlenmesi için mahkemeye başvuru anında dava ikame edilmiş sayılır. Dava açılmasının bazı sonuçları, hakemlerde dava açılması ile meydana gelir. Mesela hakemlerde dava açılması ile zamanaşımı kesilir (BK m. 133/2). Hakemlerde dava açılması ile derdestlik hali meydana gelir. Mahkemelerde vekaleten dava takip etmenin avukatların tekelinde olduğu hallerde hakemler önünde vekaleten dava takip etme yetkisi de yalnız baroda yazılı avukatlara aittir 9. b- Tahkim süresi: Hakemler altı ay içinde yargılamayı nihayetlendirerek karar vermek zorundadırlar. Altı ay içinde karara varılamaması halinde davaya yetkili mahkeme devam eder. Süresi geçtikten sonra tahkimde karar vermek ise temyizde bozma sebebidir. Altı aylık süre tarafların karşılıklı rızası ile uzatılabilir. c- Hakem kararı: Hakemler maddi hukuk hükümleri ile bağlı değildir. Zira hakem kararlarına karşı temyiz yolu açılmakla beraber, temyiz sebepleri 8 Kuru, s Kuru, s.732

4 arasında kanuna aykırılık zikredilmemiştir 10.Ancak hakemlerin kararları hak ve nesafet kurallarına aykırı olmamalıdır 11.Hakem kararlarının şekli madde 530 da gösterilmiştir. Buna göre hakem kararında şunların bulunması lazımdır: 1)Uyuşmazlığı neden ibaret olduğu 2) Gerekçe 3) Davanın esası ve yargılama giderleri hakkındaki karar ve yargılama giderinin miktarı. Karar (altına verilme tarihi yazılarak) hakemler tarafından imza olunur. Hakemler kararlarını yetkili mahkemeye verir. Hakem kararı kendisine verilen mahkeme, hakem kararının kendisine verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak tebliğ eder. Hakem kararına karşı temyiz süresi bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Hakem kararları ancak kesinleştikten sonra icra edilebilir 12. ADR YOLU OLARAK TAHKİM Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı ve amacı karşısında, alternatif uyuşmazlık çözümü için, en genel biçimi ile mahkemelerdeki yargılamaya alternatif uyuşmazlık çözümleridir denilebilir. ADR yolları iki ayrı yöntemle uygulanır. Biri tahkimde olduğu gibi bağımsız bir kişinin tarafları bağlayan bir karar verdiği adli tipteki bir uyuşmazlık çözüm yöntemi yani yargılamadır; diğeri, uzlaştırma, arabuluculuk, kısa duruşma gibi görüşme esaslı ve bağlayıcı olamayan çözüm yöntemlerinden oluşur 13. Tahkim başta olmak üzere alternatif çözüm yollarına başvuru sayısı gün geçtikçe ve ülkelerin sanayileşme düzeylerine bağlı olarak artmaktadır. Tahkimin ise bir ADR yolu olup olmadığı hem doktrinde hem de uygulamada ciddi münakaşalar mevcuttur. Ulusal düzeyde tahkim yolu genelde dava yoluna bir alternatif olarak görülmektedir. Uluslar arası alanda tahkim, dava yoluna oranla daima tercih edilmiş ve öncelikli uygulanan uyuşmazlık çözüm yolu olmuştur. Uluslar arası hukuk çevrelerinde tahkim, ticari davalarda kendisine başvurulan asli uyuşmazlık çözüm yolu haline gelmiş ve bu durum ADR nin uluslararası ticari tahkimin dışındaki usullerle sınırlanmasına yol açmıştır. Tahkim genelde ADR yollarının bir parçası olarak görülmekle birlikte sahip olduğu hüküm verme özelliği nedeni ile ADR yolları dışında mütalaa edilmekte ve ADR yolları sadece 10 Üstündağ, s HD, ,1961/ Kuru, s Dr. Ildır, Gülgün, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003, s.26

5 karşılıklı rızaya dayalı usullere hasredilmektedir. Doktrinde ağırlıklı olarak savunulan görüşe göre tahkim niteliği gereği bir ADR usulü olarak yorumlanmalıdır 14. Kanaatimce de tahkim ADR yoludur. Nitekim tahkim devlet mahkemelerinde görülen bir yargılama değildir ve hakem maddi hukuk kuralları ile bağlı değildir. Bu nedenlerle tahkimin alternatif çözüm yolu olarak görülmesi daha isabetli olacaktır. Yine tahkim yolunun yargı yolundan farklı olduğunun diğer bir açık göstergesi de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 527. maddesinde belirtilen yargısal işlemelerin hakemler tarafından yapılamamasıdır. Buna göre yemin icrası şahitlere yemin verilmesi, yeminden imtina eden şahitleri dinleme veya yabancı bir mahkemenin istinabe edilmesi gibi usuli işlemleri hakemlerin bizzat yapması imkansız olup bu işlemlerin yapılabilmesi için hakemlerce sulh hukuk mahkemesine müracaat edilmesi zorunludur. Keza hakemlerde görülen bir davada tahkikat esnasında ceza takibatına esas teşkil eden bir sahtelik def inde bulunulursa, sahtelik iddiasının hakemlerce hadise şeklinde incelenmesi imkansız olup, bu durumda ceza mahkemesinde ayrı bir sahtelik davası açılması gerekir. Yine yargısal yoldan farklı olarak tahkim yolunda temyiz nedenleri tahdidi olup, kanunda belirtilen hallerin dışında bir nedenle hakem kararı bozulamaz 15. Görüldüğü üzere tahkim yolu devletin yargı organın yaptığı yargılama yolundan farklı olup yargı organına alternatif çözüm yoludur. ADR YOLU OLARAK TAHKİM VE DEVLET YARGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Tahkim tıpkı devlet yargısı gibi taraflara bir çözüm garantisi sunar. Bu özelliğine ek olarak tahkim devlet yargısına nazaran daha çabuk sonuçlanır. Bunun birinci nedeni hakem/hakemler devlet yargısında olduğu gibi maddi ve usul hukuku kuralları ile bağlı olmamalarıdır 16. Tarafların tahkimi tercih etmesinin en büyük nedeni yargılamanın süratli olması ve hakemlerin konunun uzmanı kişiler olmasıdır. Diğer bir tercih nedeni ise yargılamanın kamuya açık olması, tahkim yargılamasının ise taraflar arasında gizli olmasıdır. 14 Özbek, Mustafa, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2004, s Özbek, Mustafa, s Ildır, s.59

6 Diğer bir ADR yöntemi Arabuluculuk ile Tahkimin karşılaştırılması Tahkim sonucu verilen kararların tarafları bağlayıcı nitelikte olduğunu az önce belirtmiştik. Diğer ADR usulleri ise bağlayıcı değildir. En çok kullanılan ADR teknikleri müzakere, uzlaştırma, arabuluculuktur 17. Arabuluculukta tarafsız bir 3. kişi taraflar ile görüşerek uzlaşmacı bir tavsiye niteliğinde karar hazırlar. Arabulucunun varmış olduğu karar tahkimde ki karar gibi bağlayıcı değildir. Arabulucunun verdiği kararların bağlayıcı olmaması tarafları bazen Arabuluculuk- Tahkim sistemi gibi karma bir sisteme iter. İş uyuşmazlıklarının çözümünde Kanada ve Birleşik Devletlerde son zamanlarda görülen arabuluculuk-tahkim yolu (med-arb) arabuluculuk (veya uzlaştırma) ile tahkim usulünün birleştiği kısaltılmış bir usuldür 18. Bu sistemde taraflar öncelikle dostane bir yol olan arabuluculukla meselenin halledilmesini ister ama eğer bu yolla çözüme ulaşılmaz ise devlet yargısı yerine tahkime gidilmesini öngörürler. UNCITRAL kurallarına göre tahkim UNCITRAL kuralları tahkim usul kurallarıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilerek üye devletlere tavsiye edilmiştir. Bunun amacı üye devletler arasında özellikle ticari konularda çıkacak uyuşmazlıklarda gidilen tahkim yolunda usul kurallarında yeknesaklık sağlamaktır. A- Tahkim davası görülürken Dikkate alınacak önemli hususlar 1-Tahkim yeri: Tarafların irade serbestisi ilkesine göre genel tercih ve kural tahkim yerinin taraflarca tahkim şartında tayin edilmiş olmasıdır. Taraflar tahkim mahkemesi oluşturduktan sonra da tahkim yerini tayin edebilirler. Tahkim yeri tarafların mutabakatı ile tahkim şartında veya tahkimnamede belirtilmedi ise genel olarak tahkime uygulanan hukuk tahkim yerinin tayinini tahkim mahkemesine bırakmaktadır. 2- Tahkim dili: Tahkim dilini tayin etmek taraflara ait bir haktır. Taraflar tahkim dili üzerinde önceden mutabakata varamamışlar ise tahkim mahkemesi tahkimde kullanılacak dili tayin eder. 17 Özbek, s Özbek, s.370.

7 3- Tahkime ait bilgilerin gizliliği: Tahkimin en faydalı hususlarından biri onun gizliliğidir. Tahkim mahkemesi uygun gördüğü şekilde gizliliğe ilişkin prensipleri taraflara bildirebilir. 4- İhtilaflı noktaların tayin ve sıralaması: Tarafların iddia ve kanıtlarını dikkate alırken tahkim mahkemesi tarafların sorunlarını rahatlıkla müzakere edebilmek için ihtilaf noktalarına ilişkin bir listenin hazırlanması gerektiğini kararlaştırabilir. Bu şekilde ihtilaflı noktaların nitelendirilmesinde ve sayısının azaltılmasında ihtilafı çözüme kavuşturmada en iyi ve en ekonomik usulün seçilmesi hususunda yardımcı olabilir. 5- Tahkim mahkemesinin idari hizmetleri: Tahkim mahkemesi görevini ifa ederken toplantı odalarına veya sekreterya hizmetine ihtiyaç duyabilir. Tahkim mahkemesi sekreterinin görevi sadece organizasyonla ilgilidir. Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kurallarında olduğunun aksine UNCITRAL kurallarında organize sekreterya müessesesi olmadığı gibi hakem kararını imzadan önce inceleyen bir makam da yoktur. 6- Belgeye dayanan kanıtlar: Çoğu kez tarafların yazılı belgeleri tespit edilen belli bir zaman dilimi içinde mahkemeye verilmelidir. 7- Tanıkların dinlenmesi: Tahkim mahkemesi tarafların dinlenmesini istediği tanıklar hakkında daha önceden diğer tarafa haber vermelidir. Bazen tanıklar tanıklık yapacağı hususa ait yazılı belgeleri düzenleyip imza ettikten sonra bunları tahkim mahkemesine gönderir. Yazılı tanık listesinin duruşmadan en az onbeş gün önce tahkim mahkemesine sunulmuş olması gerekir. 8- Bilirkişi ve tanık bilirkişiler: Taraflar bilirkişinin ismi üzerinde anlaşırlarsa tahkim mahkemesi onu bilirkişi olarak tayin eder. Taraflar bilirkişinin ismi üzerinde anlaşamazlarsa bilirkişiler doğrudan doğruya tahkim mahkemesi tarafından seçilir Duruşma yapılması: Duruşma günü, tahkim mahkemesi tarafından duruşma günü için taraflara önceden uygun süre vermek, duruşma günü üzerinde tarafların mutabakatların almak sureti ile tespit edilir. Duruşma bir veya muhtelif zamanlarda birden çok kez yapılabilir. 19 Prof. Dr. Dayınlarlı, Kemal, UNCITRAL Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim, Ankara 2007, s

8 10- Tahkim masraflarının avans olarak yatırılması: Genel olarak tahkim masrafları davacı ve davalı tarafından yarı yarıya veya bazen sadece davacı tarafından ödenmesi istenebilir. UNCITRAL TAHKİM KURALLARININ BÖLÜMLERİ 1- Başlangıç maddeleri: UNCITRAL kurallarına göre tahkim anlaşmasının yazılı olması gerekir ve davacı doğrudan doğruya davalıya talebini göndermekle davasını açmış olur. UNCITRAL tahkim kuralları m. 4 hükmüne göre taraflar kendi seçtikleri kişiler tarafından tahkimde temsil edilebilirler. Bu temsilcilerin hukukçu olmaları zorunluluğu yoktur Tahkim mahkemesinin oluşması: Taraflar başka türlü karar vermedikçe tahkim mahkemesi üç hakemden oluşur. Hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Taraflardan biri hakemi azledebilir. Her iki taraf da hakemin çekilmesini isterse hakem çekilmek zorundadır Tahkim usulü: UNCITRAL tahkim kuralları ad hoc tahkime göre düzenlenmiştir. Bu itibarla madde 3 hükmüne göre davacının davalıya yaptığı basit bir tahkim ihbarı ile tahkim usulü başlamış olur. Tahkim usulüne ilişkin olarak tahkim mahkemesi amir hüküm olarak aşağıdaki hususlara uymak zorundadır. a) Tahkim mahkemesi taraflara eşit davranmak zorundadır. b) Dava dilekçesi ve cevap lahiyası teati etmeleri hususunda tarafların haklarına riayet edilmelidir. c) Taraflardan birinin talebi üzerine tahkim mahkemesi bir duruşma yapmak zorundadır. d) Tahkim mahkemesi bilirkişi tayin ederse duruşmada bilirkişiye soru sormaları için taraflara imkan tanımalıdır 22. Tahkim kuralları taraflardan her birinin en az birer lahiya vermelerini zorunlu kılar. Bu lahiyalarda en az şu hususların yer alması gerekir: 1) Tarafların ad ve adresleri 2) Davanın dayandığı olayın açıklaması 3) İhtilaflı hususlar 20 Dayınlarlı, s Dayınlarlı, s Dayınlarlı s

9 4) Talep UNCITRAL tahkim kurallarının 18.2 maddesi davacının taleplerini ayrıntılı biçimde sunmasını zorunlu kılar. 4- Hakem Kararı : Üç hakemden oluşan tahkim mahkemesinde oyçokluğu ile karar alınır. Karara katılmayan hakem imza aşamasında muhalefet şerhi koyabilir ve gerekçesini daha sonra ayrıntılı olarak açıklayabilir. Karşı oy yazısı yazan hakem bu kararını esas kararla birlikte taraflara tebliğ ettirebilir. 5- Hakem kararına karşı başvuru yolu: Hakem kararına karşı başvuru yolu UNCITRAL Model Kanunun 34. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Hakem kararlarına karşı şu sebeplerle iptal davası açılabilir: a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin yetkisiz olduğunu veya sözkonusu sözleşmenin, tarafların tayin ettikleri kanuna göre geçerli olmadığını, b) Kendisinin bir hakemin atanması veya tahkim davası konusunda bilgilendirilmediği c) Hakem kararının tahkime sunuş koşullarına ters düşen ya da bu koşulların dışında kalan ihtilaflara ilişkin olduğunu d) Tahkim mahkemesinin oluşturulmasının tarafların sözleşmesine aykırı olduğunu ispatı halinde; veya mahkemenin, e) İhtilafın esasının bu devletin kanunlarına uygun olarak tahkim yoluyla çözülemeyeceğine, f) Hakem kararı bu devletin kamu düzenine aykırı ise hakem kararlarına karşı iptal davası açılabilir 23. İNGİLİZ HUKUKUNDA TAHKİM 2.Dünya Savaşından ve özellikle 1958 tarihli New York Sözleşmesinden bu yana örneğin Birleşik Krallık ve ABD gibi bazı ülkelerde iç tahkimin kullanımı ve uluslar arası ticari tahkimin kullanımı çarpıcı bir şekilde artmıştır. İngiltere de Ticaret ve Sanayi Devlet Sekreterliğinde tavsiye oluşturması için kurulan Tavsiye Komitesi Departmanı(DAC) UNCITRAL model kanunu ( the Model Law ) hakkında Eylül 1989 da yayımladığı raporunda, mevcut yasaları birleştiren, daha önemli ve ihtilafsız İngiliz tahkim hukuku ilkeleri oluşturabilecek 23 Dayınlarlı, s.76-77

10 ve bunları Model Kanunun yapı ve mantığını izleyerek ve Model Kanunda kullanılan dilin uygun kullanımının yer aldığı yeni bir tahkim kanununun çıkarılmasını tavsiye etti. Amaç düzgün ve basit bir dil ile yazılmış ve uzman olmayan kimseler tarafından da anlaşılabilecek bir kanun meydana getirmekti. İngiltere de çoğu tahkimin hukukçu olmayan hakemler tarafından, tek başlarına ve başlangıçta kurum tarafından hakemin atanması dışında kurumun denetimine tabi olmaksızın gerçekleştiriliyor olması sivil hukuk yargılaması bakımından geçerli olmayan fakat bilhassa İngiliz iç tahkiminde göze çarpan önemli bir özelliktir. Raporun 109. paragrafı gösteriyor ki, DAC Londra nın uluslar arası ticari tahkimde en çok tercih edilen tahkim yeri olma niteliği koruma ihtiyacının bilincindedir. Uzun bir bekleyişin ardından 31 Ocak 1997 de 1996 tarihli Tahkim Yasası yürürlüğe girdi. Yasa, İngiliz Tahkim Hukukunda radikal bir gelişme olduğunu göstermektedir. Ana ilkesi 1, 33 ve 40. madde olmak üzere üç bölümde ifade edilmiştir. Bu çok yeni ve radikal bir ilkeyi (uygulamayı) temsil etmektedir. Yasanın amacı, New York konvansiyonundan bu yana uluslar arası ticari tahkimde en baskın ilke olan taraf iradelerinin özerkliği ilkesini tanımak ve pekiştirmektir. Tarafların tahkim sürecini istedikleri gibi düzenleme özgürlüklerinin iç davalarda bile bazen anlaşılamaması İngiliz tahkim hukukunun göze çarpan özelliğidir tarihli Yasadan önce bu ülkede, delil serbestisi ve itham sistemi uygulansa da, Ortodoks bakış açısı olmasına rağmen hakemler İngiliz tahkim hukukuyla bağlıydılar. Tarafların başka kural ve metodlar belirlemedeki özgürlüklerine bağlı olarak uygulamada bu ilkelerin önemi çok azalmıştır. Şimdi, yeni kanun ile birlikte hakemlerin usulü kontrol edecek yetkilerine ilişkin geride kalmış olan şüphelerin hepsi ortadan kalkmıştır. 33 ve 34. bölümlerde ekonomi, sürat ve adalete ilişkin ölçütler açık hale getirilmiş ve yasanın 34. bölümü çerçevesinde hakemlere belli yetkiler tamamıyla verilmiştir ler sırasında İngiltere de iç tahkim standartlarının, özellikle inşaat sektöründe, çöküşe geçtiğini gösteren çok kuvvetli belirtiler vardır. Carlisle Place v. Wimpey davasındaki (inşaat davası) Lord Goff gibi birtakım hakimler ve yargı çevresinde önde gelen kimseler tarafından yapılan ve aynı etkiyi doğuran zıt 24 Arbitration and Other Adjudication, s.49-50

11 yöndeki kamusal açıklamalara rağmen hakemler Yüksek Mahkeme nin uyguladığı usulleri takip ederek zor koşullarda bu süreci yürütmeye devam etmişlerdir. Şüphesiz sorunun bir kısmı, bir çok başka yargı çevrelerinde olduğu gibi, İngiltere deki iç tahkimin büyük oranda hukuken nitelikli olmayan tek hakemler tarafından yürütülüyor olmasıdır. İngiliz hukukunda, yeni tarihli bazı önemli davalar vardır. Bilirkişinin raporu sözleşmesel ve bağlayıcıdır, taraflarca yapılan sözleşmenin ifasının bir parçası olarak bilirkişi rapor yada karar verir. Sözleşmenin yokluğu, sadece hile veya yargı yetkisinin aşırılığı bilirkişi kararının bir tarafa bırakılmasına neden olacaktır. İngiliz hukukunda bir hakem mutlaka kanuna uygun olarak karar vermelidir. Eğer hakem arabulucu gibi hareket ederse bu karar bağlayıcı ve icra edilebilir olmaz. Arabuluculuk ve uzlaştırma alternatif çözüm yolları İngiltere de yasayla düzenlenmiş bir konu değildir, oysa tahkim yasada çok kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir İngiliz tahkim sistemin karakteristik özelliği ve niteliği, farklı ticari konulara göre çeşitli tahkim prosedürleri ve özel kuruluşlar olmasıdır. Mesela eşyaya ilişkin kurallar, deniz hukuku ihtilafları, inşaat ve ticaret hukuku, gayrimenkul hukuku, elektrik üretim ve tüketici hakları konusunda farklı farklı tahkim usulleri vardır. Mesela İngiltere de sanayi alanında pendulum tahkim vardır. Bu süreçte, anlaşma olmaması halinde her bir taraf son çözüm yolunu sunar ve karar ne olmalıdır diye hakem bunlardan daha kabul edilebilir olanını seçer ve kabul eder. Diğer bir tür ise sadece belge tahkimidir ( Documents only arbitration). Bu tahkim yolu ancak deniz ve eşya hukuku ile ilgili şikayetlerde kullanılır, uygun şekilde kullanıldığında zaman ve masraftan tasarruf sağlar sözleşmesinin 34. maddesi hakemlere, taraflar başka çözüm yolu üzerinde anlaşmadıkları takdirde, sadece belgeler üzerinden karar verme yetkisi tanımıştır 25. Günümüzde İngiltere de tahkim yolu bağımsız ve özel bir yargılama yeri olarak oldukça yoğun kullanılmaktadır. 25 Arbitration and Other Adjudication, s

12 SONUÇ Devlet yargısından ayrı olan ve bu nedenle bir alternatif çözüm yolu olarak kabul edilmesi gereken Tahkim; ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, sanayi ve ticaretin artması, ülkeler arası ticaret ve yapım işlerinin yoğunlaşması, globalleşmenin hızla hissedildiği günümüzde ihtilafların halli için başvurulması kaçınılmaz bir yoldur. Farklı devlet vatandaşları arasında çıkan Uluslararası ihtilafların tarafların hukukuna göre çözümlenmesi oldukça zor iken bağımsız bir yerde ve bağımsız hakemlerce yapılan tahkim ve sonunda verilen icrai karar vesilesi ile sonuca ulaşmada zaman ve masraftan tasarruf sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle uluslararası nitelikli sözleşmelerde, tarafların istekleri doğrultusunda, tahkim şartının bulunması ve buna ilişkin hususların açık ve net bir şekilde yazılması oldukça faydalı olacaktır.

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 1 İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde, 5174 sayılı Kanunun 12. maddesine dayanılarak ticari ve sınai anlaşmazlıkların

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) MADDE 1 Amaç 1. Bu Ek teki Kurallar ın amacı, İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca gerçekleştirilen tahkimlerde hakem

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TAHKİM ŞARTNAMESİ *

TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TAHKİM ŞARTNAMESİ * TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TAHKİM ŞARTNAMESİ * Amaç Madde 1 - Amaç Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nce gerek

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) TAHKİM KURALLARI I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) TAHKİM KURALLARI I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Amaç ve Kapsam TAHKİM KURALLARI I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - TSPAKB üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ(TÜRKTOB) HAKEM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ(TÜRKTOB) HAKEM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI AMAÇ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ(TÜRKTOB) HAKEM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 5553 Sayılı yasa ile faaliyet alanları belirlenen tohumculuk sektöründeki uyuşmazlıkların

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Tahkim Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hacettepe

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI Giriş Doç. Dr. Mustafa Erkan Av. Mehmet Suat Kayıkçı, LLM 20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen 6570 sayılı

Detaylı

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkimi Sözleşmesi Örneği - Türk Tahkim Sitesi - Turkish Arbitr TAHKİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ Bu sözleşme muhtemel durumlar dikkate alarak örnek olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TAHKİM YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TAHKİM YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TAHKİM YÖNERGESİ 1 TAHKİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam ve dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge; Oda üyeleri ile müşterileri veya oda üyelerinin

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI I. Tahkim Anlaşması Kavramı Günümüzde taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde daha profesyonel bir yapılanma olan Tahkim Yolu nu tercih etmektedirler. Tahkim sayesinde uyuşmazlıkların hakem

Detaylı

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi, yazılı bildirim tarihinden başlar.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi, yazılı bildirim tarihinden başlar. TAHKİM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU AV.EROL TÜRK Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakem veya hakemler tarafından çözümlendiği

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 7 MADDE 1... 7 İstanbul Tahkim Merkezi ve Tahkim Divanı... 7 MADDE 2... 7 Uygulama

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), iki ülke arasında, egemenlik

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

9.3.2) ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

9.3.2) ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 9.3.2) ARABULUCULUK YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: Mükerrerlik olmamak üzere, yasanın değerlendirilmesi aşamasında yaptığımız eleştiri ve önerilere karşılık gelen Yönetmelik maddeleri açısından da,

Detaylı

KOMİTESİ VE HAKEMLİK GRUBU ÇALIŞMA USULÜ VE ESASLARI YÖNERGESİ KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI BÖLÜMÜ BORSA İSTANBUL A.Ş.

KOMİTESİ VE HAKEMLİK GRUBU ÇALIŞMA USULÜ VE ESASLARI YÖNERGESİ KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI BÖLÜMÜ BORSA İSTANBUL A.Ş. Belge Adı ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI HAKEMLİK KOMİTESİ VE HAKEMLİK GRUBU ÇALIŞMA USULÜ VE ESASLARI YÖNERGESİ Türü YÖNERGE Kodu 31/YÖN/01 Onay Tarihi 25/12/2014 Revizyon Tarihi - Revizyon Numarası -

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin) 1 *Başlıklar metne dâhil değildir. I. GENEL HÜKÜMLER İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ (08.03. itibarıyla revize edilmiş metin) Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde,

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı :PERASCL/ AYDIN Sicil No : Konu : Faaliyete Geçirilen Ön Büronun Çalışma Esasları Hk. İLGİLİ TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ MAHKEME

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

BELÇİKA ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI BÖLÜM 1 : TAHKİM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

BELÇİKA ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI BÖLÜM 1 : TAHKİM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BELÇİKA ARABULUCULUK VE TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI BÖLÜM 1 : TAHKİM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1-Belçika Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi Belçika arabulucuk ve tahkim merkezi (BATM), kendi kurallarına

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25228 Karar No. 2013/4512 Tarihi: 12.03.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/26 RUCÜAN TAZMİNAT MADDİ OLGUNUN BELİRLENMESİ

Detaylı

Hasarda Haksızlıktan Korkmayın Çünkü TAHKİM KOMİSYONU Yanınızda Cuma, 01 Nisan :24

Hasarda Haksızlıktan Korkmayın Çünkü TAHKİM KOMİSYONU Yanınızda Cuma, 01 Nisan :24 Sigorta Tahkim Komisyonu hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılacak

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir.

Alman Federal Mahkeme Kararları. Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi

Detaylı

VEKİLİ : AV. AHMET ERCAN CEMAL GÜRSEL CAD.(YALI CAD.)NO:186 K:2 D:4 Karşıyaka/İZMİR

VEKİLİ : AV. AHMET ERCAN CEMAL GÜRSEL CAD.(YALI CAD.)NO:186 K:2 D:4 Karşıyaka/İZMİR YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNE BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere KARŞIYAKA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLĞİNE DOSYA NO : 2014/330E.-2015/56K. DAVALI :MAVİŞEHİR MODERN SİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı