TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAHKİM. 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s.913 2 Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s."

Transkript

1 TAHKİM Genel olarak Bir hukuki ilişkinin veya bir sözleşmenin tarafları arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde taraflardan biri Devletin yargı sistemi içinde yer alan mahkemeler eliyle çözülmesi için dava yoluna gidebileceği gibi alternatif çözüm yolu olan Tahkim yoluna da başvurabilir. Tahkimin mahiyeti Usul Hukukunda mevcut bulunan hükümler gereğince (HUMK 516) taraflar aralarındaki ihtilafın hakemler vasıtası ile halli hususunda da irade muhtariyetine sahiptirler. Taraflar aralarında yapacakları bir anlaşma ile ihtilaf hakkında karar verme gücünü devletin mahkemelerinden alarak hususi şahıslara devredebileceklerdir 1.Tarafların aralarında çıkan ihtilafı mahkeme yerine hakemler eliyle çözüme kavuşturmasına tahkim denir. Yukarıda kısaca açıklanan tahkim, ihtiyari tahkimdir. Burada taraflar bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme başvurmaya mecbur değildir. Ancak taraflar anlaşarak bir davayı tayin edecekleri hakemlere götürebilirler. Bazı hallerde, bir uyuşmazlığın çözümlenmesi için hakeme başvurmak mecburidir ki, buna mecburi tahkim denir. Tahkimin hangi hallerde mecburi olduğu özel bir kanun hükmü ile belirlenir 2. Tahkim Sözleşmesi Tahkim sözleşmesinin hukuki nitelemesi doktrinde farklı şekilde yapılmıştır. Üstündağ, sözleşmenin esas itibari ile usul hukuku sözleşmesi olduğunu ancak muteberiyeti bakımından Borçlar Hukukunun genel hükümlerine tabi olduğunu savunur. Kuru ise, tahkim sözleşmesinin sadece borçlar kanununa tabi bir sözleşme olduğunu savunmaktadır. Tahkim sözleşmesi hakemler tarafından karar verilmesi gereken ihtilafların evvelce mevcut olmasını gerekli kılmaz. Çok defa taraflar istikbalde doğacak olan ihtilafların hakemler tarafından halledilmesi hususunda anlaşırlar. Bu halde bir tahkim şartından bahsedilir. İhtilaf meydana geldikten sonra taraflar anlaşarak 1 Prof. Dr. Üstündağ, Saim, Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 1992, s Prof.Dr. Kuru, Baki, Medeni Usul Hukuku, Ankara 1999, s.724

2 bu ihtilafın hallini hakemlere bırakırlarsa artık bir tahkim şartı değil bir tahkim anlaşması tesis edilmiş olacaktır 3. Bu sözleşmenin bazı şartları vardır. a- Yazılı şekil: Tahkim sözleşmesi şifahi yapılamaz. Kanun yazılı şekil şartını aramaktadır. (m.517) Bu şekil adi yazılı şekildir. Bu şart geçerlilik şartı olup, yazılı yapılmayan tahkim sözleşmesi geçersizdir 4. b- Konu: Tahkime genel itibari ile hukuk mahkemelerinin yetki alanına giren konularda gidileceği için yine bu konular dahilinde taraflar serbest iradeleri ile sözleşmenin konusunu belirleyebilirler. Tarafların tasarruf yetkisi olmayan konularda tahkime gitmesi mümkün değildir. İşçi ile işveren arasındaki sözleşmeler tahkim şartı konulamaz. Bunun nedeni kanunların işçiyi koruyan hükümleridir. Nizasız kazaya tabi ihtilaflar hakkında da tahkime müracaat edilemez 5. Hakemlerin tayini: a- Hakemlerin seçimi: Hakemlerin seçimi çeşitli şekillerde olabilir. Hakemler tarafların daha evvel yaptıkları esas sözleşmede ismen belirtilmiş olabilir veya hakemlerin seçimi daha sonraki bir tarihe bırakılmış olabilir. Eğer böyle bir durum sözkonusu ise taraflar ihtilaf çıktığı zaman ya kendileri hakem isimlerini belirler veya hakem seçimini bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Taraflar hakem seçimi veya seçim usulü konusunda anlaşamazlar ise herhangi bir kayıt olmaması halinde mahkemece 3 tane hakem tayin edilir. Daima 3. kişiler hakem olabilirler. Taraflardan birinin bizzat veya bunlardan birinin kanuni temsilcisinin hakem olarak tayin edilmesi hükümsüzdür. Hakimler hakem olamazlar. Yine Yargıtayın kararlarına göre savcılar da hakem olamayacakları gibi (TD , RKD., 1971/6-7, s.227) bu yasak Danıştay hakimleri hakkında da uygulanır (4 HD , RKD, 1972/1, s.25) 6. b- Hakemlerin Reddi: Hakemler de tıpkı hakimler gibi tarafsızdırlar. Hakemler kendilerini seçen tarafın menfaatlerinin temsilcisi değildirler 7. Hakimler gibi tarafsız olması gereken hakemler red sebepleri açısından da 3 Üstündağ, s.916, Kuru, s Üstündağ, s.922, Üstündağ, s Üstündağ, s. 938

3 hakimlerin reddi sebeplerine tabidirler. Taraflar hakemlerin seçilmesini izleyen 5 gün içinde red talebinde bulunabilirler. Red sebebini daha sonra öğrenirse ilk usul işlemi yapılıncaya kadar red talep edilebilir. Peki hakemlerin memnu olduğu haller var mıdır? Kanun memnuiyet sebeplerinden söz etmemekte ise de, hakimler hakkındaki memnuiyet sebeplerinin hakemler hakkında da uygulanması gerekir 8. c- Hakemlerin Ücreti: Hakem ücret karşılığı görev yapar. Taraflar sözleşmede hakemin ücretini tayin edebilirler. Taraflar hakemin ücretini belirlememişler ise hakemin bağlı olduğu mahkeme hakemin ücretini takdir eder. TAHKİM USULÜ a- Dava İkamesi: Taraflardan biri uyuşmazlık çıktığı kanaatinde ise ve bu uyuşmalığın hakemce çözülmesini talep ediyor ise iddia ve taleplerini iki nüsha halinde hakeme bildirir. Tahkimde dava ne zaman açılmıştır sorusunun cevabı da duruma göre değişkendir. Şöyle ki; hakemler sözleşmede belli ise taraflardan birinin dava dilekçesini hakime havale ettiği an dava açılmış sayılır. Eğer hakem sözleşmede belli değilse hakemin belirlenmesi için mahkemeye başvuru anında dava ikame edilmiş sayılır. Dava açılmasının bazı sonuçları, hakemlerde dava açılması ile meydana gelir. Mesela hakemlerde dava açılması ile zamanaşımı kesilir (BK m. 133/2). Hakemlerde dava açılması ile derdestlik hali meydana gelir. Mahkemelerde vekaleten dava takip etmenin avukatların tekelinde olduğu hallerde hakemler önünde vekaleten dava takip etme yetkisi de yalnız baroda yazılı avukatlara aittir 9. b- Tahkim süresi: Hakemler altı ay içinde yargılamayı nihayetlendirerek karar vermek zorundadırlar. Altı ay içinde karara varılamaması halinde davaya yetkili mahkeme devam eder. Süresi geçtikten sonra tahkimde karar vermek ise temyizde bozma sebebidir. Altı aylık süre tarafların karşılıklı rızası ile uzatılabilir. c- Hakem kararı: Hakemler maddi hukuk hükümleri ile bağlı değildir. Zira hakem kararlarına karşı temyiz yolu açılmakla beraber, temyiz sebepleri 8 Kuru, s Kuru, s.732

4 arasında kanuna aykırılık zikredilmemiştir 10.Ancak hakemlerin kararları hak ve nesafet kurallarına aykırı olmamalıdır 11.Hakem kararlarının şekli madde 530 da gösterilmiştir. Buna göre hakem kararında şunların bulunması lazımdır: 1)Uyuşmazlığı neden ibaret olduğu 2) Gerekçe 3) Davanın esası ve yargılama giderleri hakkındaki karar ve yargılama giderinin miktarı. Karar (altına verilme tarihi yazılarak) hakemler tarafından imza olunur. Hakemler kararlarını yetkili mahkemeye verir. Hakem kararı kendisine verilen mahkeme, hakem kararının kendisine verildiğini ve kararın neden ibaret olduğunu iki tarafa da yazılı olarak tebliğ eder. Hakem kararına karşı temyiz süresi bu tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Hakem kararları ancak kesinleştikten sonra icra edilebilir 12. ADR YOLU OLARAK TAHKİM Alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı ve amacı karşısında, alternatif uyuşmazlık çözümü için, en genel biçimi ile mahkemelerdeki yargılamaya alternatif uyuşmazlık çözümleridir denilebilir. ADR yolları iki ayrı yöntemle uygulanır. Biri tahkimde olduğu gibi bağımsız bir kişinin tarafları bağlayan bir karar verdiği adli tipteki bir uyuşmazlık çözüm yöntemi yani yargılamadır; diğeri, uzlaştırma, arabuluculuk, kısa duruşma gibi görüşme esaslı ve bağlayıcı olamayan çözüm yöntemlerinden oluşur 13. Tahkim başta olmak üzere alternatif çözüm yollarına başvuru sayısı gün geçtikçe ve ülkelerin sanayileşme düzeylerine bağlı olarak artmaktadır. Tahkimin ise bir ADR yolu olup olmadığı hem doktrinde hem de uygulamada ciddi münakaşalar mevcuttur. Ulusal düzeyde tahkim yolu genelde dava yoluna bir alternatif olarak görülmektedir. Uluslar arası alanda tahkim, dava yoluna oranla daima tercih edilmiş ve öncelikli uygulanan uyuşmazlık çözüm yolu olmuştur. Uluslar arası hukuk çevrelerinde tahkim, ticari davalarda kendisine başvurulan asli uyuşmazlık çözüm yolu haline gelmiş ve bu durum ADR nin uluslararası ticari tahkimin dışındaki usullerle sınırlanmasına yol açmıştır. Tahkim genelde ADR yollarının bir parçası olarak görülmekle birlikte sahip olduğu hüküm verme özelliği nedeni ile ADR yolları dışında mütalaa edilmekte ve ADR yolları sadece 10 Üstündağ, s HD, ,1961/ Kuru, s Dr. Ildır, Gülgün, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003, s.26

5 karşılıklı rızaya dayalı usullere hasredilmektedir. Doktrinde ağırlıklı olarak savunulan görüşe göre tahkim niteliği gereği bir ADR usulü olarak yorumlanmalıdır 14. Kanaatimce de tahkim ADR yoludur. Nitekim tahkim devlet mahkemelerinde görülen bir yargılama değildir ve hakem maddi hukuk kuralları ile bağlı değildir. Bu nedenlerle tahkimin alternatif çözüm yolu olarak görülmesi daha isabetli olacaktır. Yine tahkim yolunun yargı yolundan farklı olduğunun diğer bir açık göstergesi de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 527. maddesinde belirtilen yargısal işlemelerin hakemler tarafından yapılamamasıdır. Buna göre yemin icrası şahitlere yemin verilmesi, yeminden imtina eden şahitleri dinleme veya yabancı bir mahkemenin istinabe edilmesi gibi usuli işlemleri hakemlerin bizzat yapması imkansız olup bu işlemlerin yapılabilmesi için hakemlerce sulh hukuk mahkemesine müracaat edilmesi zorunludur. Keza hakemlerde görülen bir davada tahkikat esnasında ceza takibatına esas teşkil eden bir sahtelik def inde bulunulursa, sahtelik iddiasının hakemlerce hadise şeklinde incelenmesi imkansız olup, bu durumda ceza mahkemesinde ayrı bir sahtelik davası açılması gerekir. Yine yargısal yoldan farklı olarak tahkim yolunda temyiz nedenleri tahdidi olup, kanunda belirtilen hallerin dışında bir nedenle hakem kararı bozulamaz 15. Görüldüğü üzere tahkim yolu devletin yargı organın yaptığı yargılama yolundan farklı olup yargı organına alternatif çözüm yoludur. ADR YOLU OLARAK TAHKİM VE DEVLET YARGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Tahkim tıpkı devlet yargısı gibi taraflara bir çözüm garantisi sunar. Bu özelliğine ek olarak tahkim devlet yargısına nazaran daha çabuk sonuçlanır. Bunun birinci nedeni hakem/hakemler devlet yargısında olduğu gibi maddi ve usul hukuku kuralları ile bağlı olmamalarıdır 16. Tarafların tahkimi tercih etmesinin en büyük nedeni yargılamanın süratli olması ve hakemlerin konunun uzmanı kişiler olmasıdır. Diğer bir tercih nedeni ise yargılamanın kamuya açık olması, tahkim yargılamasının ise taraflar arasında gizli olmasıdır. 14 Özbek, Mustafa, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2004, s Özbek, Mustafa, s Ildır, s.59

6 Diğer bir ADR yöntemi Arabuluculuk ile Tahkimin karşılaştırılması Tahkim sonucu verilen kararların tarafları bağlayıcı nitelikte olduğunu az önce belirtmiştik. Diğer ADR usulleri ise bağlayıcı değildir. En çok kullanılan ADR teknikleri müzakere, uzlaştırma, arabuluculuktur 17. Arabuluculukta tarafsız bir 3. kişi taraflar ile görüşerek uzlaşmacı bir tavsiye niteliğinde karar hazırlar. Arabulucunun varmış olduğu karar tahkimde ki karar gibi bağlayıcı değildir. Arabulucunun verdiği kararların bağlayıcı olmaması tarafları bazen Arabuluculuk- Tahkim sistemi gibi karma bir sisteme iter. İş uyuşmazlıklarının çözümünde Kanada ve Birleşik Devletlerde son zamanlarda görülen arabuluculuk-tahkim yolu (med-arb) arabuluculuk (veya uzlaştırma) ile tahkim usulünün birleştiği kısaltılmış bir usuldür 18. Bu sistemde taraflar öncelikle dostane bir yol olan arabuluculukla meselenin halledilmesini ister ama eğer bu yolla çözüme ulaşılmaz ise devlet yargısı yerine tahkime gidilmesini öngörürler. UNCITRAL kurallarına göre tahkim UNCITRAL kuralları tahkim usul kurallarıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilerek üye devletlere tavsiye edilmiştir. Bunun amacı üye devletler arasında özellikle ticari konularda çıkacak uyuşmazlıklarda gidilen tahkim yolunda usul kurallarında yeknesaklık sağlamaktır. A- Tahkim davası görülürken Dikkate alınacak önemli hususlar 1-Tahkim yeri: Tarafların irade serbestisi ilkesine göre genel tercih ve kural tahkim yerinin taraflarca tahkim şartında tayin edilmiş olmasıdır. Taraflar tahkim mahkemesi oluşturduktan sonra da tahkim yerini tayin edebilirler. Tahkim yeri tarafların mutabakatı ile tahkim şartında veya tahkimnamede belirtilmedi ise genel olarak tahkime uygulanan hukuk tahkim yerinin tayinini tahkim mahkemesine bırakmaktadır. 2- Tahkim dili: Tahkim dilini tayin etmek taraflara ait bir haktır. Taraflar tahkim dili üzerinde önceden mutabakata varamamışlar ise tahkim mahkemesi tahkimde kullanılacak dili tayin eder. 17 Özbek, s Özbek, s.370.

7 3- Tahkime ait bilgilerin gizliliği: Tahkimin en faydalı hususlarından biri onun gizliliğidir. Tahkim mahkemesi uygun gördüğü şekilde gizliliğe ilişkin prensipleri taraflara bildirebilir. 4- İhtilaflı noktaların tayin ve sıralaması: Tarafların iddia ve kanıtlarını dikkate alırken tahkim mahkemesi tarafların sorunlarını rahatlıkla müzakere edebilmek için ihtilaf noktalarına ilişkin bir listenin hazırlanması gerektiğini kararlaştırabilir. Bu şekilde ihtilaflı noktaların nitelendirilmesinde ve sayısının azaltılmasında ihtilafı çözüme kavuşturmada en iyi ve en ekonomik usulün seçilmesi hususunda yardımcı olabilir. 5- Tahkim mahkemesinin idari hizmetleri: Tahkim mahkemesi görevini ifa ederken toplantı odalarına veya sekreterya hizmetine ihtiyaç duyabilir. Tahkim mahkemesi sekreterinin görevi sadece organizasyonla ilgilidir. Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kurallarında olduğunun aksine UNCITRAL kurallarında organize sekreterya müessesesi olmadığı gibi hakem kararını imzadan önce inceleyen bir makam da yoktur. 6- Belgeye dayanan kanıtlar: Çoğu kez tarafların yazılı belgeleri tespit edilen belli bir zaman dilimi içinde mahkemeye verilmelidir. 7- Tanıkların dinlenmesi: Tahkim mahkemesi tarafların dinlenmesini istediği tanıklar hakkında daha önceden diğer tarafa haber vermelidir. Bazen tanıklar tanıklık yapacağı hususa ait yazılı belgeleri düzenleyip imza ettikten sonra bunları tahkim mahkemesine gönderir. Yazılı tanık listesinin duruşmadan en az onbeş gün önce tahkim mahkemesine sunulmuş olması gerekir. 8- Bilirkişi ve tanık bilirkişiler: Taraflar bilirkişinin ismi üzerinde anlaşırlarsa tahkim mahkemesi onu bilirkişi olarak tayin eder. Taraflar bilirkişinin ismi üzerinde anlaşamazlarsa bilirkişiler doğrudan doğruya tahkim mahkemesi tarafından seçilir Duruşma yapılması: Duruşma günü, tahkim mahkemesi tarafından duruşma günü için taraflara önceden uygun süre vermek, duruşma günü üzerinde tarafların mutabakatların almak sureti ile tespit edilir. Duruşma bir veya muhtelif zamanlarda birden çok kez yapılabilir. 19 Prof. Dr. Dayınlarlı, Kemal, UNCITRAL Kurallarına Göre Uzlaşma ve Tahkim, Ankara 2007, s

8 10- Tahkim masraflarının avans olarak yatırılması: Genel olarak tahkim masrafları davacı ve davalı tarafından yarı yarıya veya bazen sadece davacı tarafından ödenmesi istenebilir. UNCITRAL TAHKİM KURALLARININ BÖLÜMLERİ 1- Başlangıç maddeleri: UNCITRAL kurallarına göre tahkim anlaşmasının yazılı olması gerekir ve davacı doğrudan doğruya davalıya talebini göndermekle davasını açmış olur. UNCITRAL tahkim kuralları m. 4 hükmüne göre taraflar kendi seçtikleri kişiler tarafından tahkimde temsil edilebilirler. Bu temsilcilerin hukukçu olmaları zorunluluğu yoktur Tahkim mahkemesinin oluşması: Taraflar başka türlü karar vermedikçe tahkim mahkemesi üç hakemden oluşur. Hakemlerin bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Taraflardan biri hakemi azledebilir. Her iki taraf da hakemin çekilmesini isterse hakem çekilmek zorundadır Tahkim usulü: UNCITRAL tahkim kuralları ad hoc tahkime göre düzenlenmiştir. Bu itibarla madde 3 hükmüne göre davacının davalıya yaptığı basit bir tahkim ihbarı ile tahkim usulü başlamış olur. Tahkim usulüne ilişkin olarak tahkim mahkemesi amir hüküm olarak aşağıdaki hususlara uymak zorundadır. a) Tahkim mahkemesi taraflara eşit davranmak zorundadır. b) Dava dilekçesi ve cevap lahiyası teati etmeleri hususunda tarafların haklarına riayet edilmelidir. c) Taraflardan birinin talebi üzerine tahkim mahkemesi bir duruşma yapmak zorundadır. d) Tahkim mahkemesi bilirkişi tayin ederse duruşmada bilirkişiye soru sormaları için taraflara imkan tanımalıdır 22. Tahkim kuralları taraflardan her birinin en az birer lahiya vermelerini zorunlu kılar. Bu lahiyalarda en az şu hususların yer alması gerekir: 1) Tarafların ad ve adresleri 2) Davanın dayandığı olayın açıklaması 3) İhtilaflı hususlar 20 Dayınlarlı, s Dayınlarlı, s Dayınlarlı s

9 4) Talep UNCITRAL tahkim kurallarının 18.2 maddesi davacının taleplerini ayrıntılı biçimde sunmasını zorunlu kılar. 4- Hakem Kararı : Üç hakemden oluşan tahkim mahkemesinde oyçokluğu ile karar alınır. Karara katılmayan hakem imza aşamasında muhalefet şerhi koyabilir ve gerekçesini daha sonra ayrıntılı olarak açıklayabilir. Karşı oy yazısı yazan hakem bu kararını esas kararla birlikte taraflara tebliğ ettirebilir. 5- Hakem kararına karşı başvuru yolu: Hakem kararına karşı başvuru yolu UNCITRAL Model Kanunun 34. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Hakem kararlarına karşı şu sebeplerle iptal davası açılabilir: a) Tahkim sözleşmesinin taraflarından birinin yetkisiz olduğunu veya sözkonusu sözleşmenin, tarafların tayin ettikleri kanuna göre geçerli olmadığını, b) Kendisinin bir hakemin atanması veya tahkim davası konusunda bilgilendirilmediği c) Hakem kararının tahkime sunuş koşullarına ters düşen ya da bu koşulların dışında kalan ihtilaflara ilişkin olduğunu d) Tahkim mahkemesinin oluşturulmasının tarafların sözleşmesine aykırı olduğunu ispatı halinde; veya mahkemenin, e) İhtilafın esasının bu devletin kanunlarına uygun olarak tahkim yoluyla çözülemeyeceğine, f) Hakem kararı bu devletin kamu düzenine aykırı ise hakem kararlarına karşı iptal davası açılabilir 23. İNGİLİZ HUKUKUNDA TAHKİM 2.Dünya Savaşından ve özellikle 1958 tarihli New York Sözleşmesinden bu yana örneğin Birleşik Krallık ve ABD gibi bazı ülkelerde iç tahkimin kullanımı ve uluslar arası ticari tahkimin kullanımı çarpıcı bir şekilde artmıştır. İngiltere de Ticaret ve Sanayi Devlet Sekreterliğinde tavsiye oluşturması için kurulan Tavsiye Komitesi Departmanı(DAC) UNCITRAL model kanunu ( the Model Law ) hakkında Eylül 1989 da yayımladığı raporunda, mevcut yasaları birleştiren, daha önemli ve ihtilafsız İngiliz tahkim hukuku ilkeleri oluşturabilecek 23 Dayınlarlı, s.76-77

10 ve bunları Model Kanunun yapı ve mantığını izleyerek ve Model Kanunda kullanılan dilin uygun kullanımının yer aldığı yeni bir tahkim kanununun çıkarılmasını tavsiye etti. Amaç düzgün ve basit bir dil ile yazılmış ve uzman olmayan kimseler tarafından da anlaşılabilecek bir kanun meydana getirmekti. İngiltere de çoğu tahkimin hukukçu olmayan hakemler tarafından, tek başlarına ve başlangıçta kurum tarafından hakemin atanması dışında kurumun denetimine tabi olmaksızın gerçekleştiriliyor olması sivil hukuk yargılaması bakımından geçerli olmayan fakat bilhassa İngiliz iç tahkiminde göze çarpan önemli bir özelliktir. Raporun 109. paragrafı gösteriyor ki, DAC Londra nın uluslar arası ticari tahkimde en çok tercih edilen tahkim yeri olma niteliği koruma ihtiyacının bilincindedir. Uzun bir bekleyişin ardından 31 Ocak 1997 de 1996 tarihli Tahkim Yasası yürürlüğe girdi. Yasa, İngiliz Tahkim Hukukunda radikal bir gelişme olduğunu göstermektedir. Ana ilkesi 1, 33 ve 40. madde olmak üzere üç bölümde ifade edilmiştir. Bu çok yeni ve radikal bir ilkeyi (uygulamayı) temsil etmektedir. Yasanın amacı, New York konvansiyonundan bu yana uluslar arası ticari tahkimde en baskın ilke olan taraf iradelerinin özerkliği ilkesini tanımak ve pekiştirmektir. Tarafların tahkim sürecini istedikleri gibi düzenleme özgürlüklerinin iç davalarda bile bazen anlaşılamaması İngiliz tahkim hukukunun göze çarpan özelliğidir tarihli Yasadan önce bu ülkede, delil serbestisi ve itham sistemi uygulansa da, Ortodoks bakış açısı olmasına rağmen hakemler İngiliz tahkim hukukuyla bağlıydılar. Tarafların başka kural ve metodlar belirlemedeki özgürlüklerine bağlı olarak uygulamada bu ilkelerin önemi çok azalmıştır. Şimdi, yeni kanun ile birlikte hakemlerin usulü kontrol edecek yetkilerine ilişkin geride kalmış olan şüphelerin hepsi ortadan kalkmıştır. 33 ve 34. bölümlerde ekonomi, sürat ve adalete ilişkin ölçütler açık hale getirilmiş ve yasanın 34. bölümü çerçevesinde hakemlere belli yetkiler tamamıyla verilmiştir ler sırasında İngiltere de iç tahkim standartlarının, özellikle inşaat sektöründe, çöküşe geçtiğini gösteren çok kuvvetli belirtiler vardır. Carlisle Place v. Wimpey davasındaki (inşaat davası) Lord Goff gibi birtakım hakimler ve yargı çevresinde önde gelen kimseler tarafından yapılan ve aynı etkiyi doğuran zıt 24 Arbitration and Other Adjudication, s.49-50

11 yöndeki kamusal açıklamalara rağmen hakemler Yüksek Mahkeme nin uyguladığı usulleri takip ederek zor koşullarda bu süreci yürütmeye devam etmişlerdir. Şüphesiz sorunun bir kısmı, bir çok başka yargı çevrelerinde olduğu gibi, İngiltere deki iç tahkimin büyük oranda hukuken nitelikli olmayan tek hakemler tarafından yürütülüyor olmasıdır. İngiliz hukukunda, yeni tarihli bazı önemli davalar vardır. Bilirkişinin raporu sözleşmesel ve bağlayıcıdır, taraflarca yapılan sözleşmenin ifasının bir parçası olarak bilirkişi rapor yada karar verir. Sözleşmenin yokluğu, sadece hile veya yargı yetkisinin aşırılığı bilirkişi kararının bir tarafa bırakılmasına neden olacaktır. İngiliz hukukunda bir hakem mutlaka kanuna uygun olarak karar vermelidir. Eğer hakem arabulucu gibi hareket ederse bu karar bağlayıcı ve icra edilebilir olmaz. Arabuluculuk ve uzlaştırma alternatif çözüm yolları İngiltere de yasayla düzenlenmiş bir konu değildir, oysa tahkim yasada çok kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir İngiliz tahkim sistemin karakteristik özelliği ve niteliği, farklı ticari konulara göre çeşitli tahkim prosedürleri ve özel kuruluşlar olmasıdır. Mesela eşyaya ilişkin kurallar, deniz hukuku ihtilafları, inşaat ve ticaret hukuku, gayrimenkul hukuku, elektrik üretim ve tüketici hakları konusunda farklı farklı tahkim usulleri vardır. Mesela İngiltere de sanayi alanında pendulum tahkim vardır. Bu süreçte, anlaşma olmaması halinde her bir taraf son çözüm yolunu sunar ve karar ne olmalıdır diye hakem bunlardan daha kabul edilebilir olanını seçer ve kabul eder. Diğer bir tür ise sadece belge tahkimidir ( Documents only arbitration). Bu tahkim yolu ancak deniz ve eşya hukuku ile ilgili şikayetlerde kullanılır, uygun şekilde kullanıldığında zaman ve masraftan tasarruf sağlar sözleşmesinin 34. maddesi hakemlere, taraflar başka çözüm yolu üzerinde anlaşmadıkları takdirde, sadece belgeler üzerinden karar verme yetkisi tanımıştır 25. Günümüzde İngiltere de tahkim yolu bağımsız ve özel bir yargılama yeri olarak oldukça yoğun kullanılmaktadır. 25 Arbitration and Other Adjudication, s

12 SONUÇ Devlet yargısından ayrı olan ve bu nedenle bir alternatif çözüm yolu olarak kabul edilmesi gereken Tahkim; ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, sanayi ve ticaretin artması, ülkeler arası ticaret ve yapım işlerinin yoğunlaşması, globalleşmenin hızla hissedildiği günümüzde ihtilafların halli için başvurulması kaçınılmaz bir yoldur. Farklı devlet vatandaşları arasında çıkan Uluslararası ihtilafların tarafların hukukuna göre çözümlenmesi oldukça zor iken bağımsız bir yerde ve bağımsız hakemlerce yapılan tahkim ve sonunda verilen icrai karar vesilesi ile sonuca ulaşmada zaman ve masraftan tasarruf sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle uluslararası nitelikli sözleşmelerde, tarafların istekleri doğrultusunda, tahkim şartının bulunması ve buna ilişkin hususların açık ve net bir şekilde yazılması oldukça faydalı olacaktır.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM ADALET!!! ??? ADALET!!! Tahkim Nedir? Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü mekanizması. Hakem; uyuşmazlığı çözen kişi. Tarafların bu konuda anlaşmalarına

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisi sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında hızla büyüyen ticaret

Detaylı

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, milletlerarası inşaat sektörünün kalbindedir. Ülkemiz Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Boğaz Köprüsü, KKTC ye su

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 37 1. UYUŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKIŞI VE ÇÖZÜM YOLLAR] 40 II. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ - HUKUKÎ KORUNMA TALEBİ VE ADALETE ERİŞİM 43 III. MEDENÎ USÛL HUKUKUNUN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ 1 İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde, 5174 sayılı Kanunun 12. maddesine dayanılarak ticari ve sınai anlaşmazlıkların

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter GİRİŞ

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ MASRAFLAR ve ÜCRETLER TARİFESİ HAKKINDA KURALLAR (EK-3) MADDE 1 Amaç 1. Bu Ek teki Kurallar ın amacı, İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca gerçekleştirilen tahkimlerde hakem

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ(TÜRKTOB) HAKEM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ(TÜRKTOB) HAKEM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI AMAÇ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ(TÜRKTOB) HAKEM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 5553 Sayılı yasa ile faaliyet alanları belirlenen tohumculuk sektöründeki uyuşmazlıkların

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TAHKİM ŞARTNAMESİ *

TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TAHKİM ŞARTNAMESİ * TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ TAHKİM ŞARTNAMESİ * Amaç Madde 1 - Amaç Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nce gerek

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) TAHKİM KURALLARI I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) TAHKİM KURALLARI I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Amaç ve Kapsam TAHKİM KURALLARI I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - TSPAKB üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Tahkim Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hacettepe

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 1.ders - - - TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI 14-15 Ekim 2017/21-22 Ekim 2017 14 Ekim 2017/ 1.GÜN Giriş, Türk Yargı Teşkilatı, o Genel Hususlar o Cumhuriyet Başsavcılıkları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkimi Sözleşmesi Örneği - Türk Tahkim Sitesi - Turkish Arbitr TAHKİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ Bu sözleşme muhtemel durumlar dikkate alarak örnek olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

M&BIRLIK HUKUK BÜROSU ÇEKİŞMESİZ YARGI

M&BIRLIK HUKUK BÜROSU ÇEKİŞMESİZ YARGI M&BIRLIK HUKUK BÜROSU ÇEKİŞMESİZ YARGI Stj.Av.Abdullatif Ağgürbüz 1 GENEL BİLGİ Çekişmesiz yargı (nizasız kaza) HMK kabul edilinceye kadar sistematik bir kanunî düzenlemeye tâbi değildi. 1086 sayılı HUMK,

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI (DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK) HAKKINDA NOT

İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI (DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK) HAKKINDA NOT İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI (DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK) HAKKINDA NOT 1. İş kazası veya meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili rücu davalarında arabulucuya

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve

Detaylı

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca;

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Aile Arabuluculuğu Hakkındaki R (98) 1 Sayılı Tavsiye Kararı - Arabulu 1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasının 15.b maddesi hükümleri uyarınca; 2. Aile uyuşmazlıklarının

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İçindekiler HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İçindekiler Sunuş 5 İkinci Baskıya Önsöz 7 Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu 29 Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu 35 GENEL GEREKÇE (HÜKÜMET GEREKÇESİ) 43 ADALET KOMİSYONU RAPORU (ADALET KOMİSYONU RAPORUNDAKİ

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı

İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin Tarihli Kararı İsviçre Federal Temyiz Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi nin 01.09.2011 Tarihli Kararı Dr. Levent BÖRÜ* The Decision of The 1. Civil Chamber of The Swiss Federal Court of Appeal Dated 01.09.2011 * Ankara Üniversitesi

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI 1.GÜN DERS DERS İÇERİĞİ 09.30-10.20 - DERSE GİRİŞ (20 dk) - TÜRK YARGI TEŞKILATI (15 dk) GENEL HUSUSLAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLK DERECE MAHKEMELERİ * Hukuk Mahkemeleri *Ceza Mahkemeleri *İdare/vergi

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI Giriş Doç. Dr. Mustafa Erkan Av. Mehmet Suat Kayıkçı, LLM 20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen 6570 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI

MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için MEDENİ USUL HUKUKU ÖZEL HUKUK YARGISI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GIRIŞ BIRINCI BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I. TERİM SORUNU... 3 II. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı