TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ"

Transkript

1 TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi yerlerin birinden diğerine yerleşme amacıyla yapılan harekete iç göç denir. Türkiye de iç göç önemli bir sosyal olgudur. Özellikle 1950 lerden sonra Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almaya başlamıştır. O dönemde yoğun bir şekilde yaşanan iç göçler, günümüzde az da olsa devam etmektedir. Yaşanan bu iç göçlerden en çok etkilenen il ise İstanbul olmuştur ve Karadeniz Bölgesinden özellikle de Trabzon dan İstanbul a yoğun göç yaşanmıştır. Bu çalışmada Trabzon dan İstanbul a göç edenlere yönelik bir araştırma yapılarak sosyo-ekonomik durumları incelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İç Göç, İstanbul, Trabzon Abstract Internal migration is the movement of population in order to settle from one place, such as region, city, village and town to another within a country. Internal migration in Turkey is an important social phenomenon. It has started to take place in the first ranks of Turkey s agenda, especially after the 1950s. Intensive internal migrations during that period continues nowadays lesser degree. İstanbul is the city most affected from internal migrations and was subject to intensive migration from Black Sea region, in particular from the city of Trabzon. In this study, through a research on those migrated from Trabzon to İstanbul, their socio-economic conditions are analyzed. Keywords: Internal Migration, İstanbul, Trabzon JEL Classification: J61, J64 * Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 2 / Sayı: 3 / Eylül - Aralık 2014 / Sayfa: Labour World / Volume: 2 / Issue: 3 / September - December 2014 / Page:

2 Giriş Göç, insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca varolan bir olgudur. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler, sonuçları itibariyle toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapıları üzerinde önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. İnsanların bir yerden başka bir yerleşim yerine, yaşamlarının bir kısmını veya tamamını, geçici bir süre için ya da kalıcı olmak amacıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme biçiminde tanımlanan göç, çok yönlü bir yapıya sahip olması nedeniyle de çeşitli bilim dallarının ilgi alanına girmektedir (Gezgin, 1994:14). Türkiye de yaşanan ve ülkeyi derinden etkileyen en önemli göç hareketi ise, 1950 li yıllardan sonra yaşanan iç göç hareketleridir. Bu yıllarda tarıma makinenin girmesi ve tarımsal alanlarda yaşanan yapısal dönüşümler iç göçlerin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Kırsal alanlarda mevcut olan işsizliğe bir de tarımda makineleşmeyle birlikte işsiz kalan tarım işçileri eklenince kentlere doğru bir göç akımı başlamıştır (Kocaman ve Beyazıt, 1993:2). Kırsal kesimlerde özellikle gençlerin çok az gelirlere sahip olması, sosyo-ekonomik açıdan gelişme imkânlarının kısıtlı olması kırın itici özelliğini açıklamaktadır. Kentler açısından olaya bakıldığında, yeni yeni sanayileşmenin başlaması, iş piyasalarının ve imkânlarının bu yerlerde yoğunlaşması ile birlikte kırsal alanlar için kentin çekici bir hal alması, kentlere doğru göç hareketlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu göçler eğitim, hızlı nüfus artışı, iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi, kentlerde enformel ve marjinal sektörlerin oluşması ve doğu bölgelerde yaşanan terör olayları gibi nedenlerle giderek artmaya devam etmiştir (İçduygu ve Sirkeci, 1999:250). Türkiye de yaşanan iç göçlerden en çok etkilenen il İstanbul olmuştur yılı itibariyle kişi nüfusu olan İstanbul un doğum yerine göre nüfus oranları incelendiğinde bu nüfusun %84,2 sinin İstanbul dışı doğumlu olduğu görülmektedir yılı nüfusu incelendiğinde İstanbul dışı doğumluların oranı %46,93 iken, 2000 yılında bu oran %62,24 idi. İstanbul 2012 yılında kişi ile en çok göç alan il olması, İstanbul un Türkiye de iç göçlerin yoğunluk kazanmasından günümüze kadar geçen zamanda hala daha en fazla göç alan illerin başında olduğunu göstermektedir (TÜİK, 2012:33-72). İstanbul un göç aldığı illere baktığımızda ise Trabzon hep üst basamaklarda yer almıştır. Göç nedenlerinin başını çeken işsizlik sorunu Trabzon da yıldan yıla artış göstermektedir yılında %6,1 olan işsizlik oranı 2012 yılında ise %7,8 e yükselmiştir. Nüfus artışına paralel olarak açılan iş sahaları işsizliğin önlenmesinde yeterli olmamaktadır. Diğer taraftan tarım alanlarının nüfus artışı nedeniyle parçalanması ve konut yapımına tahsis edilmesi, köylerde geçim sıkıntısına neden olmakta ve bunun sonucunda köyden kasabalara ve il merkezine göçe neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum kasabalarda ve il merkezinde mevcut olan işsizliğin büyümesine neden olmaktadır. İşsizliğin artması da başta İstanbul olmak üzere diğer illere olan göçü hızlandırmaktadır. İstanbul daki Trabzon doğumluların sayısı 1950 yılında iken 2000 yılında bu sayı , 2007 yılında ve 2012 yılında ise kişiye ulaşmıştır (TÜİK, 2012:33-72; Murat, 2006: ). 47

3 Bu çalışmada Trabzon dan İstanbul a göç edenlerin genel göç sürecine paralel bir etkileşim ve değişim içinde olup olmadıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Buna istinaden göç edenlere yönelik anket araştırması yapılarak sonuçların ve bulguların sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. 1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi bu çalışmanın amacı, Trabzon dan İstanbul a göç edenlerin göç nedenlerini, göç ettikleri yerde işgücü piyasalarına etkilerini ve yapmış oldukları göçlerde amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını tespit etmektir. Araştırmanın örneklem grubu 527 kişiden oluşmaktadır. Evreni temsil kabiliyetine sahip olması için örneklem grup, tabakalı tesadüfî örneklem tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Trabzon da doğup büyüyen ve İstanbul a göç ederek çalışma hayatına katılanlar oluşturmaktadır. Bu araştırmada, sosyal araştırmalarda kullanılan çeşitli veri toplama tekniklerinden birisi olan anketten yararlanılmıştır. Çalışmanın temel teorik açılımından sonra anket uygulamasının sonuçları istatistiksel açıdan analiz edilerek konuyla ilgili bulgular elde edilmiştir. Uygulamadan sonra toplam 527 anketten 27 si eksik veri içerdiği için değerlendirilmeye alınmamıştır. Değerlendirilmeye alınan toplam 500 anketin verilerinin elde edilmesi için SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır ve çeşitli istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu istatistiksel verilerden biri olan ve Türkçe de olağanlık katsayısı olarak adlandırılan Contingency Coefficient (C), nominal değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini gösterir. Araştırmacı ki-kareden hareketle değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit ettikten sonra var olan ilişkinin anlamlı olup olmadığını bilmek ister. Eğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki var ise araştırmacı bu ilişkinin gücünü de bilmek ister, çünkü ilişki son derece zayıf bir ilişki olabileceği gibi, son derece güçlü bir ilişki de olabilir. Olasılık katsayısının değeri her zaman 0 ile 1 arasında yer alır. Sıfıra yakın değer ilişkinin zayıflığını gösterirken, 1 e yakın değer ise ilişkinin gücünü gösterir. Araştırmada kullanılan olasılık katsayısı değerlerini gruplandırırsak; C = 0 ile 0,100 arasında ise ilişki görece zayıf C = 0,101 ile 0,150 arası ise ilişki görece güçlü C = 0,151 ile 0,200 arası ise ilişki görece oldukça güçlü C = 0,201 ile 1 arası ise ilişki görece çok güçlü anlamlarını ifade etmektedir. 48

4 2. Bulgular Aşağıdaki Tablo 1 katılımcıların cinsiyet, medeni durum, doğum yeri ve yaş ile ilgili frekans dağılımlarını göstermektedir. Tablo 1: Katılımcıların Olgusal Özellikleri Cinsiyet Frekans % Erkek ,6 Kadın 57 11,4 Medeni Durum Evli ,0 Bekâr 86 17,2 Dul/boşanmış/ayrı yaşıyor 14 2,8 Doğum Yeri İl ve İlçe merkezi ,8 Köy ,2 Yaş , , , ,8 55 ve üstü 50 10, ,0 Tablo 2 den görüldüğü üzere, çalışmaya katılanların %88,6 sı erkek, %11,4 ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların %80 i evli, %17,2 si bekâr ve %2,8 si de dul, boşanmış veya ayrı yaşamaktadır. Alpar ve Yener (1991:30) in yapmış oldukları Gecekondu Araştırmasına göre; evli olanların oranı %64, hanehalkı reislerinin evlilik oranı ise %92,2 dir. Bu oran göç edenlerin evliliklerini devam ettirdiklerini ve bekâr olarak göç edenlerin de evlendiklerini göstermektedir. Ayrıca Başel (2003:180) ve Kışla (2008:124) nın göç çalışmalarında da evlilik oranları sırasıyla %98,4 ve %71,4 olarak görülmektedir. Çalışmaya katılanların doğum yerlerine baktığımızda il ve ilçe merkezli doğumluların oranı %32,8 iken köy doğumlu olanların oranı ise %67,2 dir. Yine araştırmaya katılanların yaşları dikkate alındığında yaş grubu %35 ile önemli bir yer tutmaktadır. İkinci sırada ise, %26,6 ile yaş grubu, üçüncü sırada ise %25,8 ile yaş grubu bulunmaktadır. Araştırmamızda 55 ve üstü yaş grubunda 50 kişi, yaş grubunda ise 13 kişi bulunmaktadır. Araştırmamızın yaş dağılımına bakıldığında çoğunluğun yaş grubu içerisinde bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde Kışla (2008:121) nın araştırmasında da yaş dağılımının önemli bir kısmı yaş grubu içerisinde yer almaktadır. 49

5 İstanbul a göç etme nedenleri önem sırasına göre Tablo 2 de incelendiğinde; birinci sırada araştırmaya katılanların %57,8 gibi büyük çoğunluğu çalışmak, iş bulmak nedeni ile göç ettikleri tespit edilmiştir. Bu oranı %16,6 ile daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu ve %9,6 ile eğitim nedeni izlemektedir. Araştırmaya katılanlardan 454 ü ikinci sırada bir neden belirtmişlerdir. Buna göre bu kişilerin %63,2 si daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu nedeni ile göç etmişlerdir. Bu oranı %20,5 ile çalışmak, iş bulmak ve %9 ile kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç nedeni izlemektedir. Önem sırasına göre üçüncü sırada neden belirten 251 kişiden %40,2 si sosyal hayatın çekiciliği, şehir hayatının güzelliği nedeni göç ettiklerini belirtmişlerdir. Yine bu oranı %33,1 ile kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç ve %13,9 ile daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu nedeni izlemektedir. Tablo 2: İstanbul a Göç Etme Nedeni 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Sayı % Sayı % Sayı % Eğitim 48 9,6 2 0,4 4 1,6 Çalışmak, iş bulmak , ,5 24 9,6 Tayin 20 4,0 1 0,2 4 1,6 Sağlık 6 1,2 3 0,7 - - Evlilik 29 5, Kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç 25 5,0 41 9, ,1 Daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu 83 16, , ,9 Sosyal hayatın çekiciliği, şehir hayatının güzelliği , , , , ,0 Göç etme nedenleri tabloda da görüldüğü gibi ilk sırada çalışmak ve iş bulmak, ikinci sırada daha çok para kazanmak ve üçüncü sırada ise sosyal hayatın çekiciliği şeklinde belirtilmiştir. Bu sıralamadan hareketle, birinci sırada; bir iş sahibi olmayanların yani işsiz olanların iş bulmak ve çalışmak için göç ettikleri, ikinci sırada; mevcut işleri bulundukları halde işlerinden memnun olmadıkları ve daha çok para kazanmak için göç ettikleri, üçüncü sırada ise ekonomik nedenlerle değil de daha iyi bir sosyal hayat ve büyük kent hayatı yaşamak için göç ettikleri sonucuna varabiliriz. Kentlere göç nedenleri açısından daha önce yapılmış olan araştırmalara bakıldığında göç nedenlerinde ekonomik nedenlerin daha baskın olduğu görülmektedir. Ekonomik nedenlerin oranı Gecekondu Araştırmasında Ankara, İstanbul ve İzmir için sırasıyla %76,35, %70,38 ve %67,84 tür. Aynı zamanda yine bu araştırmada, ekonomik nedenlerin köyden göç edenler için bu ortalama oranların 50

6 üzerinde olduğu görülmektedir (Alpar ve Yener, 1991:43). Yine, Başel (2003:201) ve Kışla (2008:141) nın çalışmalarında da göç nedenlerinin başında çalışmak, iş bulmak nedeni gelmekte ve bu da ekonomik nedenlerin göç için ne denli baskın bir neden olduğunu gözler önüne sermektedir. Tablo 3 te katılımcıların birinci sırada belirttikleri İstanbul a göç etme nedenleri cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Burada dikkati çeken konu, kadınların daha çok kocasına, ailesine bağımlı şekilde, evlilik ve eğitim amaçlı göç ederken, erkelerin ise çalışmak, iş bulmak ve daha çok para kazanmak amaçlı göç etmeleridir. Kadınların %14 ü eğitim amaçlı göç ederken, erkeklerin %9 u eğitim amaçlı göç etmektedir. Aynı şekilde kadınların %49,1 i evlilik amaçlı, %10,5 i bağımlı göç etmektedir. Kadınlarda bu bahsettiğimiz göç nedenlerinin oranları erkeklere göre daha yüksek iken erkeklerin ise, %63 ü iş bulmak ve %18,3 ü daha çok para kazanmak amaçlı göç etmekte ve bu oranlar kadınlara göre daha yüksek olmaktadır. Tablo 3: Cinsiyete Göre İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Sayı % Cinsiyet Erkek Kadın Eğitim Çalışmak, iş bulmak İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Tayin Sağlık Evlilik Kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç Daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu ,0 63,0 4,3 0,7 0,2 4,3 18,3 100, ,0 17,5 1,8 3,5 49,1 10,5 3,5 100, ,8 57,8 4,0 1,0 5,8 5,0 16,6 100,0 X2: 242,830 P: 0,000 C: 0,572 Tablo 4 te ise, katılımcıların birinci sırada belirttikleri İstanbul a göç etme nedenleri ile doğum yerleri karşılaştırılmıştır. Tabloda değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu (P>0,05) görülmüş, fakat tablodaki verilerin yorumlanmaya değer olduğu düşünülmüştür. Bu tabloda oranları incelediğimizde karşımıza çıkan en önemli sonuç, köyden göç edenlerin iş bulmak amacıyla göç etmesine karşılık il ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin ise, daha nitelikli işler ve daha çok para kazanmak için göç etmeleridir. İl ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin %20,7 si daha çok para kazanmak amaçlı göç ederken, köyden göç edenlerin ise %14,6 sı aynı amaçla göç etmektedirler. Diğer yandan, köyden göç 51

7 edenlerin %61,9 u iş bulmak amacıyla göç ederken, il ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin ise %49,4 ü aynı amaçla göç etmektedirler. Diğer nedenlere baktığımızda ise, eğitim ve tayin nedeniyle göç edenler daha çok il ve ilçe merkezlerinden olmasına karşılık, evlilik nedeni ile göç edenler ise daha çok köylerden göç etmektedirler. İl ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin %12,8 i eğitim, %5,5 i tayin ve %6,1 i evlilik nedeniyle göç ederken, köylerden göç edenlerin ise, %8 i eğitim, %3,3 ü tayin ve %5,7 si evlilik nedeni ile göç etmektedir. Tablo 4: Doğum Yerine Göre İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Sayı % İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Doğum yeri Eğitim Çalışmak, iş bulmak Tayin Sağlık Evlilik Kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç Daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu İl ve İlçe Merkezi ,8 49,4 5,5 1,2 6,1 4,3 20,7 100,0 Köy ,0 61,9 3,3 1,2 5,7 5,4 14,6 100, ,6 57,8 4,0 1,2 5,8 5,0 16,6 100,0 İstanbul a göç edenlerin göç etmeden önce yapmış oldukları işlere Tablo 5 te bakıldığında, çoğunluğu %46,2 ile işsizlerin oluşturduğu görülmektedir. Daha sonra ise %38,8 ile belli bir işi olmayan, değişen koşullara göre değişik işler yapabilen kişilerin oluşturduğu serbest meslek grubu gelmektedir. Araştırmaya katılanların, inşaat işçilerini de sayarsak neredeyse 10 da 9 undan fazlasını işsizlerin ve düzenli bir işi olmayanların oluşturduğu görülmektedir. Bu da yine göç nedenlerinin işsizlik olduğunu ve buna bağlı olarak da ekonomik nedenlerin göçler üzerinde en önemli neden olduğunu tekrardan bizlere göstermektedir. 52

8 Tablo 5: Göç Edenlerin Göçten Önce ve Sonraki İşleri Göçten Önceki İş Göçten Sonraki İş Sayı % Sayı % İnşaat işçisi 28 5, ,4 Memur 23 4,6 46 9,2 Serbest meslek , ,0 Özel şirket çalışanı 23 4, ,4 Emekli 1 0, ,2 Esnaf ,8 İşsiz , , ,0 Tablo 5 te araştırmaya katılanların göçten sonraki işlerine baktığımızda ise, önemli bir kesiminin (%30,4) özel şirketlerde çalıştığı, %18 inin serbest meslek sahibi, %15,8 inin esnaf olduğu (bakkal, kahve, büfe, lokanta vb ), %15,4 ünün inşaat işçisi (sıvacı, kalıpçı, doğramacı, boyacı vb.), %9,2 sinin memur olduğu ve %11,2 sinin ise emekliye ayrıldıkları görülmektedir. Tablo 6: Göç Edenlerin Göçten Önce ve Sonraki Mal Varlığı Göçten Önceki Mal Varlığı Göçten sonraki Mal Varlığı Sayı % Sayı % Yok , ,6 Ev 6 1, ,0 Tarla ,0 - - Otomobil 3 0, ,8 Ev+tarla 35 7,0 - - Tarla+hayvan ,6 - - Tarla+otomobil 7 1,4 - - İşyeri ,8 İşyeri+ev ,4 İşyeri+otomobil ,6 Ev+otomobil , , ,0 53

9 İnsanlar bir yerden başka bir yere göç ederken göç ettikleri yerlerde, sahip olduğu koşullardan daha iyi koşullara sahip olacağı kanaatindedir. Göçten önce hiçbir mal varlığı olmayanlar ve işsiz olanlar ya da köylerinde tarlası, hayvanı veya derme çatma bir köy evi olanlar daha iyi koşullarda yaşamak, mal sahibi değil de en azından bir iş sahibi olmak için yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Yapılan araştırmada katılımcıların göç etmeden önce ve sonraki mal varlıkları en fazla iki tane olacak şekilde Tablo 6 da gösterilmiştir. Bu veriler bizlere, göç edenlerin göç ettikleri yerlerde nelere sahip oldukları yani ekonomik olarak ne durumda oldukları hakkında biraz da olsa bilgi vermektedir. Göçten önceki mal varlıklarına bakıldığında, katılımcıların neredeyse yarısı (%48,2) mal sahibi değildir. %21,6 sı tarla ve hayvan, %20 si tarla, %7 si ev ve tarla şeklinde sıralanmaktadır. Bu veriler katılımcıların kırsal kesim ağırlıklı olduklarının da bir göstergesidir. Daha önce de katılımcıların olgusal özellikleri başlığı altında katılımcıların %67,2 sinin köy doğumlu olduğu belirtmiştik. Göçten sonraki mal varlıklarına baktığımızda, mal varlığı olmayanların sayısının azaldığı, ev ve otomobil sahibi olanların oranlarının arttığı ve bunlara ek olarak işyeri sahipliği de görülmektedir. Göçten sonra katılımcıların %31,6 sının mal varlığı olmadığı görülmektedir. Burada dikkati çeken nokta göçten önceki mal varlığı ile göçten sonraki mal varlığı verilerinde, mal sahibi olmayanların arasındaki farktır. Göçten sonraki mal varlığı verilerinde mal sahibi olmayanların oranı azalarak %31,6 ya düşmüştür, fakat bu yüzdelik dilime giren kişilerin göçten önceki mal varlığı verilerindeki %48,2 lik dilime giren mal sahibi olmayan kişilerden farkı bir iş sahibi olduklarıdır. Bu kişiler, en azından bir işe sahiptirler ve gelirlerinin düşüklüğünden, eğitim masraflarından, sağlık problemlerinden ya da başka nedenlerden dolayı mal sahibi olamamış ve hayatlarını bu şekilde idame ettirmeye çalışan kişilerdir. Yine, katılımcıların %19,8 i ev ve otomobil, %18 i ev, %14,8 i otomobil ve %12,4 ü işyeri ve ev sahibidir. Bu verilerden anlaşılacağı üzere, göçten sonra insanların ekonomik durumlarında göç etmeden önceki duruma göre bir iyileşme olduğu ve mal sahipliği oranlarının arttığı görülmektedir. Bu açıdan baktığımızda insanların ekonomik olarak göç etmedeki amaçlarına ulaştıklarını söyleyebiliriz. Memleketlerinden göç eden bireylerin göç ettikleri yerlerde iş aramaları, bulmaları ve işe başlamaları kısacası çalışma hayatına katılmaları süresinde geçen zaman göç edenleri hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilemektedir. Bu açıdan Tablo 8 deki oranlara bakıldığında katılımcıların % 33 ünün 2-6 ay arasında iş bulduğu görülmektedir. Bu, 2-6 ay süre zarfında işsiz kalanlar, yani iş arayanlar işsiz kaldıkları bu süreyi göç ettikleri yerlerdeki akrabaları ve hemşerilerinin yardımlarıyla en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Göç edenler işsiz geçen bu süre içerisinde akrabaların ya da hemşerilerin evlerinde kalmakta ve onlardan yardım almaktadırlar. Bu dayanışma kültürünün kentsel yerlerde mevcut olması, daha önceleri göç etmiş olan kişiler tarafından kentlere taşındığının bir göstergesidir. Kırsal yerlerden kentsel yerlere taşınan bu dayanışma kültürü yeni göç edenler açısından önemli bir sosyal göstergedir. 54

10 Tablo 7: İlk İş Bulma Süresi ve Değiştirilen İş Sayısı İlk İş Bulma Süresi Sayı % Hemen, işim hazırdı 76 15,2 1 hafta içinde 14 2,8 1 ay içinde 93 18,6 2-6 ay içinde ,0 7 ay-1 yıl içinde 57 11,4 1 yıl sonra 59 11,8 Diğer (belirtiniz...) 36 7, ,0 Değiştirilen İş Sayısı Sayı % Hiç , , ,2 6 ve üstü 8 1, ,0 Katılımcıların %18,6 sı bir ay içerisinde işe başlarken, %15,2 sinin ise işi göç etmeden önce hazırdı. Katılımcıların %7,2 lik kısmı diğer seçeneğini işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyenlerin çoğunluğu İstanbul a eğitim amaçlı göç edenlerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra işe başladıkları grubu temsil etmektedir. Göç edenlerin çoğu ilk buldukları işlerde sebat etmemiş, alışma süresinden sonra daha iyi koşullarda işler aramaya başlamışlardır. Tablo 7 de katılımcıların %46,8 inin 1-3 arası iş değiştirdiği görülmektedir. Araştırmaya katılanların %36,4 ü ise hiç iş değiştirmemiştir. Yine %15,2 oranında 4-5 arası ve %1,6 oranında da 6 ve üstü iş değiştirenlerin olduğu görülmektedir. Göç edenler ilk işlerini göç ettikleri yerlerde bulunan, önceden göç etmiş tanıdıkları vasıtasıyla bulduklarını Tablo 8 de görmekteyiz. Katılımcıların %38,2 si ilk işlerini akrabaları aracılığıyla bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların %6,4 ü arkadaş, %5,2 si ise hemşeri aracılığıyla iş bulduklarını belirtmişlerdir. Böylece genel olarak bakıldığında göç edenlerin hemen hemen yarısı yani %49,8 i akrabaları, arkadaşları ve hemşerilerinin yardımlarıyla ilk işlerini bulduklarını belirtmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, göç edilen yerlerde akrabaların, hemşerilerin, arkadaşların olması sonradan göç edenler açısından önemli bir etkendir. Yine katılımcıların önemli bir kısmının (%31,6) ilk işlerini, kendilerinin bulduğunu ifade etmişlerdir. 55

11 Tablo 8: İlk İş Bulma Yöntemi ve Şimdi İş Aranması Durumunda Kullanılacak Yöntem İlk İş Bulma Yöntemi Şimdi İş Aranması Durumunda Kullanılacak Yöntem Sayı % Sayı % Kendim/ararım , ,6 Akraba aracılığıyla ,2 9 1,8 Arkadaş aracılığıyla 32 6,4 6 1,2 Kendi işimi kurdum/kurarım 22 4, ,6 Gazete ilanıyla 6 1,2 15 3,0 İŞKUR aracılığıyla 3 0,6 17 3,4 Partiler aracılığıyla 3 0,6 7 1,4 Tayin 21 4,2 - - İnternet aracılığıyla 35 7, ,6 Hemşeri dernekleri 26 5,2 29 5,8 Diğer (belirtiniz..) 3 0,6 - - Baba mesleğini devam ettirirdim , , ,0 Göç edenlerin belli bir işte çalıştıktan ve göç ettikleri yerde belli bir süre geçirdikten sonra edindikleri tecrübeler nedeniyle, %55,6 sı şimdi iş arayacak olsalar işi kendilerinin arayacağını belirtmişlerdir. İnternet aracılığıyla iş bulma yöntemi ise, ilk iş bulma yöntemindeki verilere göre iki katından fazla artış göstererek %14,6 olmuştur. Çağımız teknoloji çağı olduğundan ve hemen hemen her evde bir bilgisayar olması ve yaygınlaşan internet kullanımı nedeniyle iş arayanlar internetteki iş arama sitelerinden yararlanarak iş bulmaktadırlar. %10 6 lık kesim kendi işini kuracağını ve %3,4 lük kesim ise İŞKUR aracılığıyla iş bulacaklarını ifade etmişlerdir. Bu oranların da ilk iş bulma yöntemi tablosundaki oranlara göre arttığı görülmektedir yılında yapılan Gecekondu Araştırması nda, iş bulma yöntemleri incelendiğinde; göç edilen yerlerde tanıdıkların olması göç edenler açısından bir güvence oluşturduğu ve göç edilen yerlerde kalış süresi arttıkça iş bulma aracında bir değişikliğin söz konusu olduğu belirtilmiştir. Araştırmada çalışanlara işlerini nasıl buldukları sorulduğunda, büyük çoğunluğun kendi imkânlarıyla bulduğunu, tanıdıkları aracılığıyla işlerini bulanların ise ikinci planda kaldığı ifade edilmiştir (Alpar ve Yener, 1991:53). Göç edenlerin göç ettikleri yerlerde buldukları işlerde aradıkları nitelikleri Tablo 9 yardımıyla görmek mümkün olmaktadır. Katılımcılar ilk sırada %46,5 ile hiçbir şart aramadıklarını belirtmişlerdir. İkinci sırada %80,9 ile işin devamlı olmasını ve üçüncü sırada ise %83,6 ile ücretin iyi olmasını istemişlerdir. Daha önceden de belirtildiği üzere gibi göç etmedeki en önemli amaç çalışmak, iş bulmak olduğundan dolayı göç edenler buldukları ilk 56

12 işlerde nitelik aramamışlardır. Ayrıca, göç edenler geldikleri bu yerlerdeki kent hayatına ve iş piyasalarına yabancı oldukları için tanıdıkları yardımıyla ve ne iş olursa olsun yaparım mantığıyla çalışma hayatına atıldıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 9: İlk İşte Aranan ve Şimdi İş Aranması Durumunda Aranacak Şartlar İlk İşte Aranan Şartlar 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Sayı % Sayı % Sayı % Hiçbir şart aramadı , ,4 İşin devamlı olması 39 7, ,9 12 5,3 Ücretin iyi olması 24 4,8 22 9, ,6 Sosyal güvenlik ,2 21 8,9 22 9,7 Sendikalı iş 4 0,8 2 0,9 2 0, , , ,0 Şimdi İş Aranması Durumunda Aranacak Şartlar 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Sayı % Sayı % Sayı % Hiçbir şart aramadı 20 4, ,2 İşin devamlı olması 34 6, ,9 21 4,8 Ücretin iyi olması 48 9,6 28 6, ,0 Sosyal güvenlik ,6 22 4,8 39 8,9 Sendikalı iş ,1 5 1, , , ,0 Yine Tablo 9 da, katılımcılara ilk göç ettikleri zamanla şimdiki zamanı karşılaştırmak amacıyla şimdi iş arayacak olsaydınız arayacağınız şartlar neler olurdu? sorusu yöneltilmiş ve sadece %4 ü hiçbir şart aramayacağını belirtmiştir. İlk zamanla şimdiki zaman arasındaki bu önemli fark, göç edenlerin artık yavaş yavaş kent hayatına dolayısıyla da iş piyasalarına, çalışma hayatına alışmalarından, iş piyasalarında tecrübe ve yetenek kazanmalarından doğmaktadır. Katılımcılar ilk sırada aradığı nitelik, %78,6 ile sosyal güvence olmuştur. İkinci sırada %87,9 ile işin devamlı olması ve üçüncü sırada ise, %85 ile ücretin iyi olması niteliği aranmaktadır. Aynı zamanda yapılan araştırmada göçten önce katılımcıların çoğunun sosyal güvenceden yoksun oldukları, göçten sonra ise neredeyse tamamının sosyal bir güvenceye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Tablo 10 da, göç ettikten sonraki ilk işte aranan şartların cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Tabloya bakıldığında, erkeklerin çoğunluğu ilk işte hiçbir şart aramazken, kadınları çoğunluğu ise sosyal güvenlik şartı aramışlardır. Erkeklerin ilk işlerinde hiçbir şart aramaması, bir an önce çalışıp, para kazanıp memleketlerinde bıraktıkları ailelerini yanlarına almak istemelerinden kaynaklanan bir tercih olarak anlam kazanmaktadır. 57

13 Tablo 10: Cinsiyete Göre İlk İşte Aranan Şartlar Sayı % Cinsiyet Erkek Kadın Hiçbir şart aramadı İşin devamlı olması İlk İşte Aranan Şartlar Ücretin iyi olması Sosyal güvenlik Sendikalı İş ,7 7,7 4,5 37,5 0,7 100, ,1 8,8 7,0 61,4 1,8 100, ,4 7,8 4,8 40,2 0,8 100,0 X2: 17,573 P: 0,001 C: 0,184 Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi göç nedenleri sıralamasında ekonomik nedenler üst sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla göç etmedeki amaçların gerçekleştirilmesin de sosyal, kültürel gibi alanlardan çok ekonomik yönde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisi kendini daha çok göstermektedir. Konuya istinaden Tablo 11 e baktığımızda katılımcıların yarısında fazlasının amaçlarını gerçekleştirdiği görülmektedir. %58,2 ile amaçların gerçekleştirilebilmesine karşın az da olsa %10 ile amaçlarını gerçekleştiremeyenlerin de olduğu görülmektedir. %31,8 lik bir kısım ise amaçlarını kısmen gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 11: Göç Etmedeki Amaçların Gerçekleştirilmesi Sayı % Evet ,2 Kısmen ,8 Hayır ,0 Tablo 12: Doğum Yerine Göre Göç Amacı Sayı % Göç Amacı Doğum Yeri Evet Kısmen Hayır Kent ,5 22,0 8,5 100,0 Köy ,7 36,6 10,7 100, ,2 31, ,0 X2: 13,333 P: 0,001 C: 0,161 58

14 Tablo 12 de göç amaçları doğum yerlerine göre karşılaştırılmıştır. Buna göre, il ve ilçe merkezlerinden göç edenler göç amaçlarını, köylerden ve kırsal kesimlerden göç edenlere oranla daha çok gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların köylerde yaşayanlara göre göç amaçlarını daha fazla gerçekleştirmeleri; şehir hayatına, iş piyasalarına alışık olmaları ve sosyal, kültürel açıdan ve eğitim açısından köylerde yaşayanlara oranla daha iyi koşullarda hayatlarını devam ettirmeleri, dolayısıyla göç ettikleri yerlere fazla yabancılık çekmemeleri gibi nedenlerle olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 13 te yer alan yaşa göre göç amaçları incelendiğinde, 55 ve üstü ile yaş grupları arasında göç amaçlarının gerçekleştirilme oranları diğer yaş gruplarına göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Doğal olarak, önceden göç etmiş kişilerin sonradan göç edenlere göre, göç edilen yeri benimsemesi ve daha bir kentli olması göç amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından önemli bir avantajdır. Bu yaş gruplarından sonra en fazla, yaş grubunun göç amaçlarını gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu yaş grubunun daha çok eğitim amaçlı göç etmesi ve bu yöndeki amaçlarını gerçekleştirmiş olmaları göç amaçlarını gerçekleştirme oranlarını arttırmaktadır. Tablo 13: Yaşa Göre Göç Amacı Sayı % Göç Amacı Yaş Evet Kısmen Hayır ,5 23,1 15,4 100, ,4 44,4 11,3 100, ,4 33,1 11,4 100, ,4 25, ,0 55 ve üstü ,0 12,0 8,0 100, ,2 31, ,0 X2: 27,681 P: 0,001 C: 0,229 59

15 Sonuç Türkiye de gerçekleşen ve zaman içinde artan iç göçün nedenlerine bakıldığında ekonomik nedenler ilk sıralarda yer almaktadır. Yeterli düzeyde sanayisi olmayan yerlerde ve kırsal kesimlerde oluşan ve gittikçe artan işsizlik ve kötüleşen sosyo-ekonomik şartlar bu yerlerden kentlere doğru göçleri hızlandırmaktadır. İnsanlar iş bulmak umudu ile kentlere doğru göç etmekte ve alıştıkları yaşam tarzını, akrabalarını, arkadaşlarını, ailesini, kısacası özdeşleşmiş olduğu hayatı geride bırakmak zorunda kalmaktadır. İç göçlere büyük kentler açısından bakıldığında, iş imkânları sağlayan sanayi ve iş piyasalarının genellikle bu yerlerde yoğunlaşmış olması bu yerleri iç göç açısından çekici duruma getirmektedir. Türkiye de en çok göç alan illerin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul un yerli nüfusunun toplam nüfusu içindeki oranı 2000 yılı itibariyle %37,76 iken 2012 yılında bu oran %15,8 olmuştur. Yine, 2012 yılı itibariyle İstanbul a göç eden kişi ile İstanbul en fazla göç alan il olmuştur. İstanbul un göç almış olduğu iller arasında ise Trabzon üst sıralarda bulunmaktadır yılında İstanbul daki Trabzon doğumluların sayısı kişiye ulaşmıştır. Trabzon dan İstanbul a göç edenlere yönelik yapılan bu çalışmada, göç nedenleri incelendiğinde Türkiye de yaşanan iç göçlerin temel nedeni ekonomik nedenler olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanlar iş bulmak ve daha çok para kazanmak amacıyla göç ettiklerini belirtmişlerdir. Doğum yerine göre İstanbul a göç etme nedenleri karşılaştırıldığında ise köylerden İstanbul a göç edenlerin iş bulmak, il merkezlerinden göç edenlerin ise daha çok para kazanmak amacıyla göç ettikleri görülmüştür. İç göçlerin nedenlerinden olan tarımsal alanlarda yaşanan dönüşümler sonucu işsiz kalanlar ve yine Trabzon da tarımsal alanların konut yapımlarına tahsis edilmesinden dolayı parçalanması ile işlerini kaybedenler, iş bulmak ümidi ile İstanbul a göç etmişlerdir. İl merkezlerinden göç edenler ise, mevcut işleri bulunan fakat daha çok para kazanmak nedeniyle İstanbul a göç etmiş ya da çalıştıkları yerlerin İstanbul şubelerine geçiş yapan kişilerden oluşmaktadır. Göçten önce çoğunun işsiz ve serbest meslek sahibi olan katılımcıların göçten sonraki işlerinin çoğunluğunu, özel şirketler, serbest meslek ve esnafların oluşturduğu görülmüştür. Göç edenlerin bir kısmı göç ettikleri yerlerde bir süre sonra kendi işyerlerini kurarak hem üretime katkıda bulunmuş hem de istihdam sağlamışlardır. Göçten önce ve göçten sonra mal varlıklarını incelediğimiz katılımcıların çoğunun göçten önce mal varlığının olmadığı, kiminin de köyünde evi, tarlası, hayvanları olduğunu ve satıp göç ettiklerini belirtmişlerdir. Göçten sonra ise, göçten önceki duruma göre çoğunun mal sahibi olduğu görülmüştür. Ev, işyeri, otomobil sahibi olan katılımcıların göçten sonra ekonomik durumlarında yaşanan bu gelişme bundan sonraki dönemlerde, ekonomik durumları iyi olmayan ve göç etme eğiliminde olan bireylerin göç kararlarını da kolaylaştıracağının bir göstergesidir. Bireylerin çeşitli nedenlerle göç ettikleri yerlerde önceki yaşantısına göre daha rahat bir şekilde yaşam sürmesi kişinin göç etmedeki amaçlarını bir anlamda gerçekleştirmiş olduğunu göstermektedir. Rahat bir yaşam şekli ise kişinin öncelikli olarak ekonomik anlamda özgür bir birey olmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Buna istinaden yapılan çalışmada ka- 60

16 tılımcıların çoğunun göç etmedeki amaçlarına ulaştıkları görülmektedir. Yapılan araştırmada ortaya çıkan bu sonuçlar bundan sonrada göç edecek olanların göç etmelerini kolaylaştıracak nitelikte sonuçlardır. Nitekim, Trabzon da göçü tetikleyen ekonomik nedenler ortadan kalkmadıkça, nüfus artışına paralel iş sahaları oluşturulmadıkça, işsizlikle ilgili önlemler alınmadıkça, tarım alanlarının parçalanıp yerlerine beton yığınları dikildikçe, Trabzon dan dışarıya, özellikle İstanbul a göçlerin sonraki dönemlerde de devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Kaynakça ALPAR, İstiklal ve YENER Samira, Gecekondu Araştırması, Ankara: DPT Yayını, 1991 BAŞEL, Halis, Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sivas tan İstanbul a Göç Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 GEZGİN, M.Fikret, İşgücü Göçü ve Avusturya daki Türk İşçileri, İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, No: 546, 1994 İÇDUYGU, Ahmet ve SİRKECİ İbrahim, Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Göç Hareketleri, Oya Baydar (Ed.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, KIŞLA, İsrafil, Sosyal Politika Açısından Artvin den İstanbul a Göç, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 KOCAMAN, Tuncer ve BEYAZIT Sema, Türkiye de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Nitelikleri, Ankara: DPT Yayını, 1993 MURAT, Sedat, Dünden Bugüne İstanbul un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul: İTO Yayını, No: , 2006 TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2012, Ankara, Yayın No:

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği

Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Cilt:6 Sayı:2 Yıl:2009 Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği Orhan Deniz * Erol Etlan** Özet Bu çalışmada, 1980 sonrasında bölgede yaşanan terör olayları ve terörün

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

(7) TÜRKİYE DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK 10 Elvan TERZİ 11

(7) TÜRKİYE DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK 10 Elvan TERZİ 11 (7) TÜRKİYE DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK 10 Elvan TERZİ 11 ÖZET Göç, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ

ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ ĐŞSĐZLĐK, NEDENLERĐ, SONUÇLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ Alptekin GÜNEY Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi 1. GĐRĐŞ Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin uğraştığı en önemli sosyal sorunların başında

Detaylı

THE EFFECTS OF INTERNAL MIGRATION ON LABOUR MARKETS IN TURKEY

THE EFFECTS OF INTERNAL MIGRATION ON LABOUR MARKETS IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.43-61. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMI: ÜLKE VE BÖLGE DÜZEYİNDE SEKTÖREL ANALİZ İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt:10 Sayı:2, Nisan 2008, ISSN: 1303-2860 İş,Güç The Journal of Industrial Relations and Human Resources Vol:10 No:2, April 2008, ISSN: 1303-2860

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ

YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ YOKSULLUK BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞGÜCÜ CHILD LABOUR IN THE CONTEXT OF POVERTY Yahya KULAKSIZ * Özet Dünya genelinde birçok ülkede yaşanan en büyük sorunların başında yoksulluk gelmektedir. Yoksulluğun tanımlanması

Detaylı

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler

Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 5 Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler

Detaylı

Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014. Araştırma Raporu

Hayata Destek Derneği. Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014. Araştırma Raporu Hayata Destek Derneği Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014 Araştırma Raporu 31 Ekim 2014 te Isparta da iş kazasında ölen 15 mevsimlik tarım işçisi kadın ve bir çocuk işçiye ve ne yazık ki iş koşulları

Detaylı

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü Araş. Gör. Banu KARAMAN Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ

1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Köylerden Şehirlere kitabında yayımlanmıştır: 75 Yılda Köylerden Şehirlere, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 305-322. 1990 LAR TÜRKİYE SİNDE KADIN VE GÖÇ Pınar İlkkaracan

Detaylı

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER

RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Ege Coğrafya Dergisi, 19/1 (2010), 13-30, İzmir Aegean Geographical Journal, 19/1 (2010), 13-30, Izmir TURKEY RUSYA DAN TÜRKİYE YE ULUSAŞIRI GÖÇ: ANTALYA DAKİ RUS GÖÇMENLER Transnational Migration from

Detaylı

İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler

İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler i İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler ii İŞÇİLİKTEN VATANDAŞLIĞA: ALMANYA DAKİ TÜRKLER (İnternet Versiyonu) (Not: Kitabın İnternet Versiyonunda Orijinalinden

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. Journal of Sociological Research http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 - Güz 2012 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 15

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli

Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi. Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Türkiye de Genel Gelir Dağılımının Analizi ve İyileştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölümü, Kaynaklar Yerleşkesi, Buca 35160, İzmir Tel: 0-232-4535042/3009

Detaylı

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER İNGİLTERE de YAŞAYAN TÜRK SIĞINMACILAR, SIĞINMA ARAYANLAR İLTİCA ETME NEDENLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Özet Seçil Erdoğan* Sığınma aramak amacıyla ülkeden ayrılan Türk vatandaşları, hedef ülke olarak

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı