TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ"

Transkript

1 TRABZON DAN İSTANBUL A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THOSE WHO MIGRATED FROM TRABZON TO İSTANBUL Arş. Gör. Mustafa ŞEN * Özet Bir ülke içinde bölge, kent, kasaba ve köy gibi yerlerin birinden diğerine yerleşme amacıyla yapılan harekete iç göç denir. Türkiye de iç göç önemli bir sosyal olgudur. Özellikle 1950 lerden sonra Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almaya başlamıştır. O dönemde yoğun bir şekilde yaşanan iç göçler, günümüzde az da olsa devam etmektedir. Yaşanan bu iç göçlerden en çok etkilenen il ise İstanbul olmuştur ve Karadeniz Bölgesinden özellikle de Trabzon dan İstanbul a yoğun göç yaşanmıştır. Bu çalışmada Trabzon dan İstanbul a göç edenlere yönelik bir araştırma yapılarak sosyo-ekonomik durumları incelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İç Göç, İstanbul, Trabzon Abstract Internal migration is the movement of population in order to settle from one place, such as region, city, village and town to another within a country. Internal migration in Turkey is an important social phenomenon. It has started to take place in the first ranks of Turkey s agenda, especially after the 1950s. Intensive internal migrations during that period continues nowadays lesser degree. İstanbul is the city most affected from internal migrations and was subject to intensive migration from Black Sea region, in particular from the city of Trabzon. In this study, through a research on those migrated from Trabzon to İstanbul, their socio-economic conditions are analyzed. Keywords: Internal Migration, İstanbul, Trabzon JEL Classification: J61, J64 * Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 2 / Sayı: 3 / Eylül - Aralık 2014 / Sayfa: Labour World / Volume: 2 / Issue: 3 / September - December 2014 / Page:

2 Giriş Göç, insanlık tarihinin bütün dönemleri boyunca varolan bir olgudur. Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen göçler, sonuçları itibariyle toplumların sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapıları üzerinde önemli değişikliklere yol açmaktadırlar. İnsanların bir yerden başka bir yerleşim yerine, yaşamlarının bir kısmını veya tamamını, geçici bir süre için ya da kalıcı olmak amacıyla yaptıkları coğrafi yer değiştirme biçiminde tanımlanan göç, çok yönlü bir yapıya sahip olması nedeniyle de çeşitli bilim dallarının ilgi alanına girmektedir (Gezgin, 1994:14). Türkiye de yaşanan ve ülkeyi derinden etkileyen en önemli göç hareketi ise, 1950 li yıllardan sonra yaşanan iç göç hareketleridir. Bu yıllarda tarıma makinenin girmesi ve tarımsal alanlarda yaşanan yapısal dönüşümler iç göçlerin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Kırsal alanlarda mevcut olan işsizliğe bir de tarımda makineleşmeyle birlikte işsiz kalan tarım işçileri eklenince kentlere doğru bir göç akımı başlamıştır (Kocaman ve Beyazıt, 1993:2). Kırsal kesimlerde özellikle gençlerin çok az gelirlere sahip olması, sosyo-ekonomik açıdan gelişme imkânlarının kısıtlı olması kırın itici özelliğini açıklamaktadır. Kentler açısından olaya bakıldığında, yeni yeni sanayileşmenin başlaması, iş piyasalarının ve imkânlarının bu yerlerde yoğunlaşması ile birlikte kırsal alanlar için kentin çekici bir hal alması, kentlere doğru göç hareketlerinin yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu göçler eğitim, hızlı nüfus artışı, iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi, kentlerde enformel ve marjinal sektörlerin oluşması ve doğu bölgelerde yaşanan terör olayları gibi nedenlerle giderek artmaya devam etmiştir (İçduygu ve Sirkeci, 1999:250). Türkiye de yaşanan iç göçlerden en çok etkilenen il İstanbul olmuştur yılı itibariyle kişi nüfusu olan İstanbul un doğum yerine göre nüfus oranları incelendiğinde bu nüfusun %84,2 sinin İstanbul dışı doğumlu olduğu görülmektedir yılı nüfusu incelendiğinde İstanbul dışı doğumluların oranı %46,93 iken, 2000 yılında bu oran %62,24 idi. İstanbul 2012 yılında kişi ile en çok göç alan il olması, İstanbul un Türkiye de iç göçlerin yoğunluk kazanmasından günümüze kadar geçen zamanda hala daha en fazla göç alan illerin başında olduğunu göstermektedir (TÜİK, 2012:33-72). İstanbul un göç aldığı illere baktığımızda ise Trabzon hep üst basamaklarda yer almıştır. Göç nedenlerinin başını çeken işsizlik sorunu Trabzon da yıldan yıla artış göstermektedir yılında %6,1 olan işsizlik oranı 2012 yılında ise %7,8 e yükselmiştir. Nüfus artışına paralel olarak açılan iş sahaları işsizliğin önlenmesinde yeterli olmamaktadır. Diğer taraftan tarım alanlarının nüfus artışı nedeniyle parçalanması ve konut yapımına tahsis edilmesi, köylerde geçim sıkıntısına neden olmakta ve bunun sonucunda köyden kasabalara ve il merkezine göçe neden olmaktadır. Dolayısıyla bu durum kasabalarda ve il merkezinde mevcut olan işsizliğin büyümesine neden olmaktadır. İşsizliğin artması da başta İstanbul olmak üzere diğer illere olan göçü hızlandırmaktadır. İstanbul daki Trabzon doğumluların sayısı 1950 yılında iken 2000 yılında bu sayı , 2007 yılında ve 2012 yılında ise kişiye ulaşmıştır (TÜİK, 2012:33-72; Murat, 2006: ). 47

3 Bu çalışmada Trabzon dan İstanbul a göç edenlerin genel göç sürecine paralel bir etkileşim ve değişim içinde olup olmadıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Buna istinaden göç edenlere yönelik anket araştırması yapılarak sonuçların ve bulguların sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. 1. Çalışmanın Amacı ve Yöntemi bu çalışmanın amacı, Trabzon dan İstanbul a göç edenlerin göç nedenlerini, göç ettikleri yerde işgücü piyasalarına etkilerini ve yapmış oldukları göçlerde amaçlarına ulaşıp ulaşmadıklarını tespit etmektir. Araştırmanın örneklem grubu 527 kişiden oluşmaktadır. Evreni temsil kabiliyetine sahip olması için örneklem grup, tabakalı tesadüfî örneklem tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Trabzon da doğup büyüyen ve İstanbul a göç ederek çalışma hayatına katılanlar oluşturmaktadır. Bu araştırmada, sosyal araştırmalarda kullanılan çeşitli veri toplama tekniklerinden birisi olan anketten yararlanılmıştır. Çalışmanın temel teorik açılımından sonra anket uygulamasının sonuçları istatistiksel açıdan analiz edilerek konuyla ilgili bulgular elde edilmiştir. Uygulamadan sonra toplam 527 anketten 27 si eksik veri içerdiği için değerlendirilmeye alınmamıştır. Değerlendirilmeye alınan toplam 500 anketin verilerinin elde edilmesi için SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır ve çeşitli istatistiksel verilerden yararlanılmıştır. Bu istatistiksel verilerden biri olan ve Türkçe de olağanlık katsayısı olarak adlandırılan Contingency Coefficient (C), nominal değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini gösterir. Araştırmacı ki-kareden hareketle değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit ettikten sonra var olan ilişkinin anlamlı olup olmadığını bilmek ister. Eğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki var ise araştırmacı bu ilişkinin gücünü de bilmek ister, çünkü ilişki son derece zayıf bir ilişki olabileceği gibi, son derece güçlü bir ilişki de olabilir. Olasılık katsayısının değeri her zaman 0 ile 1 arasında yer alır. Sıfıra yakın değer ilişkinin zayıflığını gösterirken, 1 e yakın değer ise ilişkinin gücünü gösterir. Araştırmada kullanılan olasılık katsayısı değerlerini gruplandırırsak; C = 0 ile 0,100 arasında ise ilişki görece zayıf C = 0,101 ile 0,150 arası ise ilişki görece güçlü C = 0,151 ile 0,200 arası ise ilişki görece oldukça güçlü C = 0,201 ile 1 arası ise ilişki görece çok güçlü anlamlarını ifade etmektedir. 48

4 2. Bulgular Aşağıdaki Tablo 1 katılımcıların cinsiyet, medeni durum, doğum yeri ve yaş ile ilgili frekans dağılımlarını göstermektedir. Tablo 1: Katılımcıların Olgusal Özellikleri Cinsiyet Frekans % Erkek ,6 Kadın 57 11,4 Medeni Durum Evli ,0 Bekâr 86 17,2 Dul/boşanmış/ayrı yaşıyor 14 2,8 Doğum Yeri İl ve İlçe merkezi ,8 Köy ,2 Yaş , , , ,8 55 ve üstü 50 10, ,0 Tablo 2 den görüldüğü üzere, çalışmaya katılanların %88,6 sı erkek, %11,4 ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Ankete katılanların %80 i evli, %17,2 si bekâr ve %2,8 si de dul, boşanmış veya ayrı yaşamaktadır. Alpar ve Yener (1991:30) in yapmış oldukları Gecekondu Araştırmasına göre; evli olanların oranı %64, hanehalkı reislerinin evlilik oranı ise %92,2 dir. Bu oran göç edenlerin evliliklerini devam ettirdiklerini ve bekâr olarak göç edenlerin de evlendiklerini göstermektedir. Ayrıca Başel (2003:180) ve Kışla (2008:124) nın göç çalışmalarında da evlilik oranları sırasıyla %98,4 ve %71,4 olarak görülmektedir. Çalışmaya katılanların doğum yerlerine baktığımızda il ve ilçe merkezli doğumluların oranı %32,8 iken köy doğumlu olanların oranı ise %67,2 dir. Yine araştırmaya katılanların yaşları dikkate alındığında yaş grubu %35 ile önemli bir yer tutmaktadır. İkinci sırada ise, %26,6 ile yaş grubu, üçüncü sırada ise %25,8 ile yaş grubu bulunmaktadır. Araştırmamızda 55 ve üstü yaş grubunda 50 kişi, yaş grubunda ise 13 kişi bulunmaktadır. Araştırmamızın yaş dağılımına bakıldığında çoğunluğun yaş grubu içerisinde bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde Kışla (2008:121) nın araştırmasında da yaş dağılımının önemli bir kısmı yaş grubu içerisinde yer almaktadır. 49

5 İstanbul a göç etme nedenleri önem sırasına göre Tablo 2 de incelendiğinde; birinci sırada araştırmaya katılanların %57,8 gibi büyük çoğunluğu çalışmak, iş bulmak nedeni ile göç ettikleri tespit edilmiştir. Bu oranı %16,6 ile daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu ve %9,6 ile eğitim nedeni izlemektedir. Araştırmaya katılanlardan 454 ü ikinci sırada bir neden belirtmişlerdir. Buna göre bu kişilerin %63,2 si daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu nedeni ile göç etmişlerdir. Bu oranı %20,5 ile çalışmak, iş bulmak ve %9 ile kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç nedeni izlemektedir. Önem sırasına göre üçüncü sırada neden belirten 251 kişiden %40,2 si sosyal hayatın çekiciliği, şehir hayatının güzelliği nedeni göç ettiklerini belirtmişlerdir. Yine bu oranı %33,1 ile kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç ve %13,9 ile daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu nedeni izlemektedir. Tablo 2: İstanbul a Göç Etme Nedeni 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Sayı % Sayı % Sayı % Eğitim 48 9,6 2 0,4 4 1,6 Çalışmak, iş bulmak , ,5 24 9,6 Tayin 20 4,0 1 0,2 4 1,6 Sağlık 6 1,2 3 0,7 - - Evlilik 29 5, Kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç 25 5,0 41 9, ,1 Daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu 83 16, , ,9 Sosyal hayatın çekiciliği, şehir hayatının güzelliği , , , , ,0 Göç etme nedenleri tabloda da görüldüğü gibi ilk sırada çalışmak ve iş bulmak, ikinci sırada daha çok para kazanmak ve üçüncü sırada ise sosyal hayatın çekiciliği şeklinde belirtilmiştir. Bu sıralamadan hareketle, birinci sırada; bir iş sahibi olmayanların yani işsiz olanların iş bulmak ve çalışmak için göç ettikleri, ikinci sırada; mevcut işleri bulundukları halde işlerinden memnun olmadıkları ve daha çok para kazanmak için göç ettikleri, üçüncü sırada ise ekonomik nedenlerle değil de daha iyi bir sosyal hayat ve büyük kent hayatı yaşamak için göç ettikleri sonucuna varabiliriz. Kentlere göç nedenleri açısından daha önce yapılmış olan araştırmalara bakıldığında göç nedenlerinde ekonomik nedenlerin daha baskın olduğu görülmektedir. Ekonomik nedenlerin oranı Gecekondu Araştırmasında Ankara, İstanbul ve İzmir için sırasıyla %76,35, %70,38 ve %67,84 tür. Aynı zamanda yine bu araştırmada, ekonomik nedenlerin köyden göç edenler için bu ortalama oranların 50

6 üzerinde olduğu görülmektedir (Alpar ve Yener, 1991:43). Yine, Başel (2003:201) ve Kışla (2008:141) nın çalışmalarında da göç nedenlerinin başında çalışmak, iş bulmak nedeni gelmekte ve bu da ekonomik nedenlerin göç için ne denli baskın bir neden olduğunu gözler önüne sermektedir. Tablo 3 te katılımcıların birinci sırada belirttikleri İstanbul a göç etme nedenleri cinsiyete göre karşılaştırılmıştır. Burada dikkati çeken konu, kadınların daha çok kocasına, ailesine bağımlı şekilde, evlilik ve eğitim amaçlı göç ederken, erkelerin ise çalışmak, iş bulmak ve daha çok para kazanmak amaçlı göç etmeleridir. Kadınların %14 ü eğitim amaçlı göç ederken, erkeklerin %9 u eğitim amaçlı göç etmektedir. Aynı şekilde kadınların %49,1 i evlilik amaçlı, %10,5 i bağımlı göç etmektedir. Kadınlarda bu bahsettiğimiz göç nedenlerinin oranları erkeklere göre daha yüksek iken erkeklerin ise, %63 ü iş bulmak ve %18,3 ü daha çok para kazanmak amaçlı göç etmekte ve bu oranlar kadınlara göre daha yüksek olmaktadır. Tablo 3: Cinsiyete Göre İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Sayı % Cinsiyet Erkek Kadın Eğitim Çalışmak, iş bulmak İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Tayin Sağlık Evlilik Kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç Daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu ,0 63,0 4,3 0,7 0,2 4,3 18,3 100, ,0 17,5 1,8 3,5 49,1 10,5 3,5 100, ,8 57,8 4,0 1,0 5,8 5,0 16,6 100,0 X2: 242,830 P: 0,000 C: 0,572 Tablo 4 te ise, katılımcıların birinci sırada belirttikleri İstanbul a göç etme nedenleri ile doğum yerleri karşılaştırılmıştır. Tabloda değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğu (P>0,05) görülmüş, fakat tablodaki verilerin yorumlanmaya değer olduğu düşünülmüştür. Bu tabloda oranları incelediğimizde karşımıza çıkan en önemli sonuç, köyden göç edenlerin iş bulmak amacıyla göç etmesine karşılık il ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin ise, daha nitelikli işler ve daha çok para kazanmak için göç etmeleridir. İl ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin %20,7 si daha çok para kazanmak amaçlı göç ederken, köyden göç edenlerin ise %14,6 sı aynı amaçla göç etmektedirler. Diğer yandan, köyden göç 51

7 edenlerin %61,9 u iş bulmak amacıyla göç ederken, il ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin ise %49,4 ü aynı amaçla göç etmektedirler. Diğer nedenlere baktığımızda ise, eğitim ve tayin nedeniyle göç edenler daha çok il ve ilçe merkezlerinden olmasına karşılık, evlilik nedeni ile göç edenler ise daha çok köylerden göç etmektedirler. İl ve ilçe merkezlerinden göç edenlerin %12,8 i eğitim, %5,5 i tayin ve %6,1 i evlilik nedeniyle göç ederken, köylerden göç edenlerin ise, %8 i eğitim, %3,3 ü tayin ve %5,7 si evlilik nedeni ile göç etmektedir. Tablo 4: Doğum Yerine Göre İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Sayı % İstanbul a Göç Etme Nedeni (1. Tercih) Doğum yeri Eğitim Çalışmak, iş bulmak Tayin Sağlık Evlilik Kocası, karısı, ailesi ve akrabalarına bağımlı göç Daha çok para kazanmak, iş imkânlarının çokluğu İl ve İlçe Merkezi ,8 49,4 5,5 1,2 6,1 4,3 20,7 100,0 Köy ,0 61,9 3,3 1,2 5,7 5,4 14,6 100, ,6 57,8 4,0 1,2 5,8 5,0 16,6 100,0 İstanbul a göç edenlerin göç etmeden önce yapmış oldukları işlere Tablo 5 te bakıldığında, çoğunluğu %46,2 ile işsizlerin oluşturduğu görülmektedir. Daha sonra ise %38,8 ile belli bir işi olmayan, değişen koşullara göre değişik işler yapabilen kişilerin oluşturduğu serbest meslek grubu gelmektedir. Araştırmaya katılanların, inşaat işçilerini de sayarsak neredeyse 10 da 9 undan fazlasını işsizlerin ve düzenli bir işi olmayanların oluşturduğu görülmektedir. Bu da yine göç nedenlerinin işsizlik olduğunu ve buna bağlı olarak da ekonomik nedenlerin göçler üzerinde en önemli neden olduğunu tekrardan bizlere göstermektedir. 52

8 Tablo 5: Göç Edenlerin Göçten Önce ve Sonraki İşleri Göçten Önceki İş Göçten Sonraki İş Sayı % Sayı % İnşaat işçisi 28 5, ,4 Memur 23 4,6 46 9,2 Serbest meslek , ,0 Özel şirket çalışanı 23 4, ,4 Emekli 1 0, ,2 Esnaf ,8 İşsiz , , ,0 Tablo 5 te araştırmaya katılanların göçten sonraki işlerine baktığımızda ise, önemli bir kesiminin (%30,4) özel şirketlerde çalıştığı, %18 inin serbest meslek sahibi, %15,8 inin esnaf olduğu (bakkal, kahve, büfe, lokanta vb ), %15,4 ünün inşaat işçisi (sıvacı, kalıpçı, doğramacı, boyacı vb.), %9,2 sinin memur olduğu ve %11,2 sinin ise emekliye ayrıldıkları görülmektedir. Tablo 6: Göç Edenlerin Göçten Önce ve Sonraki Mal Varlığı Göçten Önceki Mal Varlığı Göçten sonraki Mal Varlığı Sayı % Sayı % Yok , ,6 Ev 6 1, ,0 Tarla ,0 - - Otomobil 3 0, ,8 Ev+tarla 35 7,0 - - Tarla+hayvan ,6 - - Tarla+otomobil 7 1,4 - - İşyeri ,8 İşyeri+ev ,4 İşyeri+otomobil ,6 Ev+otomobil , , ,0 53

9 İnsanlar bir yerden başka bir yere göç ederken göç ettikleri yerlerde, sahip olduğu koşullardan daha iyi koşullara sahip olacağı kanaatindedir. Göçten önce hiçbir mal varlığı olmayanlar ve işsiz olanlar ya da köylerinde tarlası, hayvanı veya derme çatma bir köy evi olanlar daha iyi koşullarda yaşamak, mal sahibi değil de en azından bir iş sahibi olmak için yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Yapılan araştırmada katılımcıların göç etmeden önce ve sonraki mal varlıkları en fazla iki tane olacak şekilde Tablo 6 da gösterilmiştir. Bu veriler bizlere, göç edenlerin göç ettikleri yerlerde nelere sahip oldukları yani ekonomik olarak ne durumda oldukları hakkında biraz da olsa bilgi vermektedir. Göçten önceki mal varlıklarına bakıldığında, katılımcıların neredeyse yarısı (%48,2) mal sahibi değildir. %21,6 sı tarla ve hayvan, %20 si tarla, %7 si ev ve tarla şeklinde sıralanmaktadır. Bu veriler katılımcıların kırsal kesim ağırlıklı olduklarının da bir göstergesidir. Daha önce de katılımcıların olgusal özellikleri başlığı altında katılımcıların %67,2 sinin köy doğumlu olduğu belirtmiştik. Göçten sonraki mal varlıklarına baktığımızda, mal varlığı olmayanların sayısının azaldığı, ev ve otomobil sahibi olanların oranlarının arttığı ve bunlara ek olarak işyeri sahipliği de görülmektedir. Göçten sonra katılımcıların %31,6 sının mal varlığı olmadığı görülmektedir. Burada dikkati çeken nokta göçten önceki mal varlığı ile göçten sonraki mal varlığı verilerinde, mal sahibi olmayanların arasındaki farktır. Göçten sonraki mal varlığı verilerinde mal sahibi olmayanların oranı azalarak %31,6 ya düşmüştür, fakat bu yüzdelik dilime giren kişilerin göçten önceki mal varlığı verilerindeki %48,2 lik dilime giren mal sahibi olmayan kişilerden farkı bir iş sahibi olduklarıdır. Bu kişiler, en azından bir işe sahiptirler ve gelirlerinin düşüklüğünden, eğitim masraflarından, sağlık problemlerinden ya da başka nedenlerden dolayı mal sahibi olamamış ve hayatlarını bu şekilde idame ettirmeye çalışan kişilerdir. Yine, katılımcıların %19,8 i ev ve otomobil, %18 i ev, %14,8 i otomobil ve %12,4 ü işyeri ve ev sahibidir. Bu verilerden anlaşılacağı üzere, göçten sonra insanların ekonomik durumlarında göç etmeden önceki duruma göre bir iyileşme olduğu ve mal sahipliği oranlarının arttığı görülmektedir. Bu açıdan baktığımızda insanların ekonomik olarak göç etmedeki amaçlarına ulaştıklarını söyleyebiliriz. Memleketlerinden göç eden bireylerin göç ettikleri yerlerde iş aramaları, bulmaları ve işe başlamaları kısacası çalışma hayatına katılmaları süresinde geçen zaman göç edenleri hem ekonomik hem de psikolojik olarak etkilemektedir. Bu açıdan Tablo 8 deki oranlara bakıldığında katılımcıların % 33 ünün 2-6 ay arasında iş bulduğu görülmektedir. Bu, 2-6 ay süre zarfında işsiz kalanlar, yani iş arayanlar işsiz kaldıkları bu süreyi göç ettikleri yerlerdeki akrabaları ve hemşerilerinin yardımlarıyla en aza indirmeye çalışmaktadırlar. Göç edenler işsiz geçen bu süre içerisinde akrabaların ya da hemşerilerin evlerinde kalmakta ve onlardan yardım almaktadırlar. Bu dayanışma kültürünün kentsel yerlerde mevcut olması, daha önceleri göç etmiş olan kişiler tarafından kentlere taşındığının bir göstergesidir. Kırsal yerlerden kentsel yerlere taşınan bu dayanışma kültürü yeni göç edenler açısından önemli bir sosyal göstergedir. 54

10 Tablo 7: İlk İş Bulma Süresi ve Değiştirilen İş Sayısı İlk İş Bulma Süresi Sayı % Hemen, işim hazırdı 76 15,2 1 hafta içinde 14 2,8 1 ay içinde 93 18,6 2-6 ay içinde ,0 7 ay-1 yıl içinde 57 11,4 1 yıl sonra 59 11,8 Diğer (belirtiniz...) 36 7, ,0 Değiştirilen İş Sayısı Sayı % Hiç , , ,2 6 ve üstü 8 1, ,0 Katılımcıların %18,6 sı bir ay içerisinde işe başlarken, %15,2 sinin ise işi göç etmeden önce hazırdı. Katılımcıların %7,2 lik kısmı diğer seçeneğini işaretlemiştir. Diğer seçeneğini işaretleyenlerin çoğunluğu İstanbul a eğitim amaçlı göç edenlerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra işe başladıkları grubu temsil etmektedir. Göç edenlerin çoğu ilk buldukları işlerde sebat etmemiş, alışma süresinden sonra daha iyi koşullarda işler aramaya başlamışlardır. Tablo 7 de katılımcıların %46,8 inin 1-3 arası iş değiştirdiği görülmektedir. Araştırmaya katılanların %36,4 ü ise hiç iş değiştirmemiştir. Yine %15,2 oranında 4-5 arası ve %1,6 oranında da 6 ve üstü iş değiştirenlerin olduğu görülmektedir. Göç edenler ilk işlerini göç ettikleri yerlerde bulunan, önceden göç etmiş tanıdıkları vasıtasıyla bulduklarını Tablo 8 de görmekteyiz. Katılımcıların %38,2 si ilk işlerini akrabaları aracılığıyla bulduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcıların %6,4 ü arkadaş, %5,2 si ise hemşeri aracılığıyla iş bulduklarını belirtmişlerdir. Böylece genel olarak bakıldığında göç edenlerin hemen hemen yarısı yani %49,8 i akrabaları, arkadaşları ve hemşerilerinin yardımlarıyla ilk işlerini bulduklarını belirtmişlerdir. Bu açıdan bakıldığında, göç edilen yerlerde akrabaların, hemşerilerin, arkadaşların olması sonradan göç edenler açısından önemli bir etkendir. Yine katılımcıların önemli bir kısmının (%31,6) ilk işlerini, kendilerinin bulduğunu ifade etmişlerdir. 55

11 Tablo 8: İlk İş Bulma Yöntemi ve Şimdi İş Aranması Durumunda Kullanılacak Yöntem İlk İş Bulma Yöntemi Şimdi İş Aranması Durumunda Kullanılacak Yöntem Sayı % Sayı % Kendim/ararım , ,6 Akraba aracılığıyla ,2 9 1,8 Arkadaş aracılığıyla 32 6,4 6 1,2 Kendi işimi kurdum/kurarım 22 4, ,6 Gazete ilanıyla 6 1,2 15 3,0 İŞKUR aracılığıyla 3 0,6 17 3,4 Partiler aracılığıyla 3 0,6 7 1,4 Tayin 21 4,2 - - İnternet aracılığıyla 35 7, ,6 Hemşeri dernekleri 26 5,2 29 5,8 Diğer (belirtiniz..) 3 0,6 - - Baba mesleğini devam ettirirdim , , ,0 Göç edenlerin belli bir işte çalıştıktan ve göç ettikleri yerde belli bir süre geçirdikten sonra edindikleri tecrübeler nedeniyle, %55,6 sı şimdi iş arayacak olsalar işi kendilerinin arayacağını belirtmişlerdir. İnternet aracılığıyla iş bulma yöntemi ise, ilk iş bulma yöntemindeki verilere göre iki katından fazla artış göstererek %14,6 olmuştur. Çağımız teknoloji çağı olduğundan ve hemen hemen her evde bir bilgisayar olması ve yaygınlaşan internet kullanımı nedeniyle iş arayanlar internetteki iş arama sitelerinden yararlanarak iş bulmaktadırlar. %10 6 lık kesim kendi işini kuracağını ve %3,4 lük kesim ise İŞKUR aracılığıyla iş bulacaklarını ifade etmişlerdir. Bu oranların da ilk iş bulma yöntemi tablosundaki oranlara göre arttığı görülmektedir yılında yapılan Gecekondu Araştırması nda, iş bulma yöntemleri incelendiğinde; göç edilen yerlerde tanıdıkların olması göç edenler açısından bir güvence oluşturduğu ve göç edilen yerlerde kalış süresi arttıkça iş bulma aracında bir değişikliğin söz konusu olduğu belirtilmiştir. Araştırmada çalışanlara işlerini nasıl buldukları sorulduğunda, büyük çoğunluğun kendi imkânlarıyla bulduğunu, tanıdıkları aracılığıyla işlerini bulanların ise ikinci planda kaldığı ifade edilmiştir (Alpar ve Yener, 1991:53). Göç edenlerin göç ettikleri yerlerde buldukları işlerde aradıkları nitelikleri Tablo 9 yardımıyla görmek mümkün olmaktadır. Katılımcılar ilk sırada %46,5 ile hiçbir şart aramadıklarını belirtmişlerdir. İkinci sırada %80,9 ile işin devamlı olmasını ve üçüncü sırada ise %83,6 ile ücretin iyi olmasını istemişlerdir. Daha önceden de belirtildiği üzere gibi göç etmedeki en önemli amaç çalışmak, iş bulmak olduğundan dolayı göç edenler buldukları ilk 56

12 işlerde nitelik aramamışlardır. Ayrıca, göç edenler geldikleri bu yerlerdeki kent hayatına ve iş piyasalarına yabancı oldukları için tanıdıkları yardımıyla ve ne iş olursa olsun yaparım mantığıyla çalışma hayatına atıldıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 9: İlk İşte Aranan ve Şimdi İş Aranması Durumunda Aranacak Şartlar İlk İşte Aranan Şartlar 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Sayı % Sayı % Sayı % Hiçbir şart aramadı , ,4 İşin devamlı olması 39 7, ,9 12 5,3 Ücretin iyi olması 24 4,8 22 9, ,6 Sosyal güvenlik ,2 21 8,9 22 9,7 Sendikalı iş 4 0,8 2 0,9 2 0, , , ,0 Şimdi İş Aranması Durumunda Aranacak Şartlar 1. Tercih 2. Tercih 3. Tercih Sayı % Sayı % Sayı % Hiçbir şart aramadı 20 4, ,2 İşin devamlı olması 34 6, ,9 21 4,8 Ücretin iyi olması 48 9,6 28 6, ,0 Sosyal güvenlik ,6 22 4,8 39 8,9 Sendikalı iş ,1 5 1, , , ,0 Yine Tablo 9 da, katılımcılara ilk göç ettikleri zamanla şimdiki zamanı karşılaştırmak amacıyla şimdi iş arayacak olsaydınız arayacağınız şartlar neler olurdu? sorusu yöneltilmiş ve sadece %4 ü hiçbir şart aramayacağını belirtmiştir. İlk zamanla şimdiki zaman arasındaki bu önemli fark, göç edenlerin artık yavaş yavaş kent hayatına dolayısıyla da iş piyasalarına, çalışma hayatına alışmalarından, iş piyasalarında tecrübe ve yetenek kazanmalarından doğmaktadır. Katılımcılar ilk sırada aradığı nitelik, %78,6 ile sosyal güvence olmuştur. İkinci sırada %87,9 ile işin devamlı olması ve üçüncü sırada ise, %85 ile ücretin iyi olması niteliği aranmaktadır. Aynı zamanda yapılan araştırmada göçten önce katılımcıların çoğunun sosyal güvenceden yoksun oldukları, göçten sonra ise neredeyse tamamının sosyal bir güvenceye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Tablo 10 da, göç ettikten sonraki ilk işte aranan şartların cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Tabloya bakıldığında, erkeklerin çoğunluğu ilk işte hiçbir şart aramazken, kadınları çoğunluğu ise sosyal güvenlik şartı aramışlardır. Erkeklerin ilk işlerinde hiçbir şart aramaması, bir an önce çalışıp, para kazanıp memleketlerinde bıraktıkları ailelerini yanlarına almak istemelerinden kaynaklanan bir tercih olarak anlam kazanmaktadır. 57

13 Tablo 10: Cinsiyete Göre İlk İşte Aranan Şartlar Sayı % Cinsiyet Erkek Kadın Hiçbir şart aramadı İşin devamlı olması İlk İşte Aranan Şartlar Ücretin iyi olması Sosyal güvenlik Sendikalı İş ,7 7,7 4,5 37,5 0,7 100, ,1 8,8 7,0 61,4 1,8 100, ,4 7,8 4,8 40,2 0,8 100,0 X2: 17,573 P: 0,001 C: 0,184 Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi göç nedenleri sıralamasında ekonomik nedenler üst sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla göç etmedeki amaçların gerçekleştirilmesin de sosyal, kültürel gibi alanlardan çok ekonomik yönde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisi kendini daha çok göstermektedir. Konuya istinaden Tablo 11 e baktığımızda katılımcıların yarısında fazlasının amaçlarını gerçekleştirdiği görülmektedir. %58,2 ile amaçların gerçekleştirilebilmesine karşın az da olsa %10 ile amaçlarını gerçekleştiremeyenlerin de olduğu görülmektedir. %31,8 lik bir kısım ise amaçlarını kısmen gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir. Tablo 11: Göç Etmedeki Amaçların Gerçekleştirilmesi Sayı % Evet ,2 Kısmen ,8 Hayır ,0 Tablo 12: Doğum Yerine Göre Göç Amacı Sayı % Göç Amacı Doğum Yeri Evet Kısmen Hayır Kent ,5 22,0 8,5 100,0 Köy ,7 36,6 10,7 100, ,2 31, ,0 X2: 13,333 P: 0,001 C: 0,161 58

14 Tablo 12 de göç amaçları doğum yerlerine göre karşılaştırılmıştır. Buna göre, il ve ilçe merkezlerinden göç edenler göç amaçlarını, köylerden ve kırsal kesimlerden göç edenlere oranla daha çok gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların köylerde yaşayanlara göre göç amaçlarını daha fazla gerçekleştirmeleri; şehir hayatına, iş piyasalarına alışık olmaları ve sosyal, kültürel açıdan ve eğitim açısından köylerde yaşayanlara oranla daha iyi koşullarda hayatlarını devam ettirmeleri, dolayısıyla göç ettikleri yerlere fazla yabancılık çekmemeleri gibi nedenlerle olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 13 te yer alan yaşa göre göç amaçları incelendiğinde, 55 ve üstü ile yaş grupları arasında göç amaçlarının gerçekleştirilme oranları diğer yaş gruplarına göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Doğal olarak, önceden göç etmiş kişilerin sonradan göç edenlere göre, göç edilen yeri benimsemesi ve daha bir kentli olması göç amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından önemli bir avantajdır. Bu yaş gruplarından sonra en fazla, yaş grubunun göç amaçlarını gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu yaş grubunun daha çok eğitim amaçlı göç etmesi ve bu yöndeki amaçlarını gerçekleştirmiş olmaları göç amaçlarını gerçekleştirme oranlarını arttırmaktadır. Tablo 13: Yaşa Göre Göç Amacı Sayı % Göç Amacı Yaş Evet Kısmen Hayır ,5 23,1 15,4 100, ,4 44,4 11,3 100, ,4 33,1 11,4 100, ,4 25, ,0 55 ve üstü ,0 12,0 8,0 100, ,2 31, ,0 X2: 27,681 P: 0,001 C: 0,229 59

15 Sonuç Türkiye de gerçekleşen ve zaman içinde artan iç göçün nedenlerine bakıldığında ekonomik nedenler ilk sıralarda yer almaktadır. Yeterli düzeyde sanayisi olmayan yerlerde ve kırsal kesimlerde oluşan ve gittikçe artan işsizlik ve kötüleşen sosyo-ekonomik şartlar bu yerlerden kentlere doğru göçleri hızlandırmaktadır. İnsanlar iş bulmak umudu ile kentlere doğru göç etmekte ve alıştıkları yaşam tarzını, akrabalarını, arkadaşlarını, ailesini, kısacası özdeşleşmiş olduğu hayatı geride bırakmak zorunda kalmaktadır. İç göçlere büyük kentler açısından bakıldığında, iş imkânları sağlayan sanayi ve iş piyasalarının genellikle bu yerlerde yoğunlaşmış olması bu yerleri iç göç açısından çekici duruma getirmektedir. Türkiye de en çok göç alan illerin başında İstanbul gelmektedir. İstanbul un yerli nüfusunun toplam nüfusu içindeki oranı 2000 yılı itibariyle %37,76 iken 2012 yılında bu oran %15,8 olmuştur. Yine, 2012 yılı itibariyle İstanbul a göç eden kişi ile İstanbul en fazla göç alan il olmuştur. İstanbul un göç almış olduğu iller arasında ise Trabzon üst sıralarda bulunmaktadır yılında İstanbul daki Trabzon doğumluların sayısı kişiye ulaşmıştır. Trabzon dan İstanbul a göç edenlere yönelik yapılan bu çalışmada, göç nedenleri incelendiğinde Türkiye de yaşanan iç göçlerin temel nedeni ekonomik nedenler olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanlar iş bulmak ve daha çok para kazanmak amacıyla göç ettiklerini belirtmişlerdir. Doğum yerine göre İstanbul a göç etme nedenleri karşılaştırıldığında ise köylerden İstanbul a göç edenlerin iş bulmak, il merkezlerinden göç edenlerin ise daha çok para kazanmak amacıyla göç ettikleri görülmüştür. İç göçlerin nedenlerinden olan tarımsal alanlarda yaşanan dönüşümler sonucu işsiz kalanlar ve yine Trabzon da tarımsal alanların konut yapımlarına tahsis edilmesinden dolayı parçalanması ile işlerini kaybedenler, iş bulmak ümidi ile İstanbul a göç etmişlerdir. İl merkezlerinden göç edenler ise, mevcut işleri bulunan fakat daha çok para kazanmak nedeniyle İstanbul a göç etmiş ya da çalıştıkları yerlerin İstanbul şubelerine geçiş yapan kişilerden oluşmaktadır. Göçten önce çoğunun işsiz ve serbest meslek sahibi olan katılımcıların göçten sonraki işlerinin çoğunluğunu, özel şirketler, serbest meslek ve esnafların oluşturduğu görülmüştür. Göç edenlerin bir kısmı göç ettikleri yerlerde bir süre sonra kendi işyerlerini kurarak hem üretime katkıda bulunmuş hem de istihdam sağlamışlardır. Göçten önce ve göçten sonra mal varlıklarını incelediğimiz katılımcıların çoğunun göçten önce mal varlığının olmadığı, kiminin de köyünde evi, tarlası, hayvanları olduğunu ve satıp göç ettiklerini belirtmişlerdir. Göçten sonra ise, göçten önceki duruma göre çoğunun mal sahibi olduğu görülmüştür. Ev, işyeri, otomobil sahibi olan katılımcıların göçten sonra ekonomik durumlarında yaşanan bu gelişme bundan sonraki dönemlerde, ekonomik durumları iyi olmayan ve göç etme eğiliminde olan bireylerin göç kararlarını da kolaylaştıracağının bir göstergesidir. Bireylerin çeşitli nedenlerle göç ettikleri yerlerde önceki yaşantısına göre daha rahat bir şekilde yaşam sürmesi kişinin göç etmedeki amaçlarını bir anlamda gerçekleştirmiş olduğunu göstermektedir. Rahat bir yaşam şekli ise kişinin öncelikli olarak ekonomik anlamda özgür bir birey olmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Buna istinaden yapılan çalışmada ka- 60

16 tılımcıların çoğunun göç etmedeki amaçlarına ulaştıkları görülmektedir. Yapılan araştırmada ortaya çıkan bu sonuçlar bundan sonrada göç edecek olanların göç etmelerini kolaylaştıracak nitelikte sonuçlardır. Nitekim, Trabzon da göçü tetikleyen ekonomik nedenler ortadan kalkmadıkça, nüfus artışına paralel iş sahaları oluşturulmadıkça, işsizlikle ilgili önlemler alınmadıkça, tarım alanlarının parçalanıp yerlerine beton yığınları dikildikçe, Trabzon dan dışarıya, özellikle İstanbul a göçlerin sonraki dönemlerde de devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Kaynakça ALPAR, İstiklal ve YENER Samira, Gecekondu Araştırması, Ankara: DPT Yayını, 1991 BAŞEL, Halis, Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sivas tan İstanbul a Göç Örneği, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 GEZGİN, M.Fikret, İşgücü Göçü ve Avusturya daki Türk İşçileri, İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, No: 546, 1994 İÇDUYGU, Ahmet ve SİRKECİ İbrahim, Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Göç Hareketleri, Oya Baydar (Ed.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, KIŞLA, İsrafil, Sosyal Politika Açısından Artvin den İstanbul a Göç, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 KOCAMAN, Tuncer ve BEYAZIT Sema, Türkiye de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Nitelikleri, Ankara: DPT Yayını, 1993 MURAT, Sedat, Dünden Bugüne İstanbul un Nüfus ve Demografik Yapısı, İstanbul: İTO Yayını, No: , 2006 TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı 2012, Ankara, Yayın No:

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2011 N DEĞERLENDİRMENOTU 2008 Krizinin Kadın ve Erkek İşgücüne Etkileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Nisan2011 N201127 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ayşegül Dinççağ 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Hasan Çağlayan Dündar 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri 2008 Krizinin

Detaylı

2014 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU

2014 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU 2014 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYANLAR 26.01.2015 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Doç. Dr. Levent ŞAHİN RAPOR Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü 1. İşgücü Geçen yılın aynı dönemine göre,

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ

AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİHDAM VE ÇALIŞMA HAYATI DAİRESİ AYLIK İSTİHDAM DEĞERLENDİRMELERİ OCAK 2014 DÖNEMİ Hazırlayan: Eyüp VAROĞLU Hane halkı İşgücü Anketi (HİA) 2014 yılı Ocak

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU

2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU 2014 YILI BİRİNCİ VE İKİNCİ ÇEYREK İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYANLAR 22.09.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Doç. Dr. Levent ŞAHİN Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü 1. İşgücü Bilindiği üzere,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül)

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) TARIM DIŞI İŞSİZLİK ARTIŞTA (Temmuz Ağustos - Eylül) HAZIRLAYAN 18.02.2014 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN ÖZET Türkiye genelinde Eylül ayında geçen yılın aynı

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 08/05/2015 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2014 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2014 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2012 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2012 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2013 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2013 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR

İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR ÖZET İŞGÜCÜ PİYASALARINDA MEVSİMLİK ETKİLER AZALIYOR 17.04.014 Ekim Kasım Aralık Ayları. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma

Detaylı

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3

KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 KADINLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE STATÜLERİ 3 Attila Hancıoğlu ve Banu Akadlı Ergöçmen Bu bölümde, Türkiye de kadınların durumuna ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bölümde yer alan bilgiler, üreme

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2006 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI 11 MART 2011 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2010 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2010 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU

2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU 2014 OCAK AYI İŞSİZLİK RAPORU HAZIRLAYAN 27.04.2014 RAPOR Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ Prof. Dr. Mustafa DELİCAN Doç. Dr. Levent ŞAHİN 1. İşgücü Türkiye İşgücü Piyasasının Genel Görünümü Toplam nüfusun

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2005 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu nun teknik katkılarıyla, Ekim 2005 tarihinde uygulanan

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2015 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2015 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 2 İŞGÜCÜNE

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI.

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. 15/02/2008 D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 NÜFUS VE KONUT SAYIM SONUÇLARINA GÖRE REVİZE EDİLMİŞ EKİM 2004 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI. Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - AĞUSTOS 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR

ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR EMEK ARAŞTIRMA RAPORU: ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR: DAHA ÇOK ÇALIŞIYOR, DAHA AZ KAZANIYOR (Mart-2017) Bu çalışmayı, 8 Mart ı yaratan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nü bize armağan eden ve hayatın her

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Grafik 9 - Lise ve Üzeri Eğitimlilerin Göç Edenler İçindeki Payları. Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş (medyan yaş / ortanca yaş; bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır) 30,1 iken; Afyonkarahisar ve çevre

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ YILLIK 2015 (SAYI: 36) (2015 Yıllık TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) 2015 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 23 Mart 2016 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 15/10/2014 tarihinde 2014 yılı Temmuz dönemi Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2014 yılı Temmuz

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

İNSAN VE TOPLUM. KÜTAHYA www.zafer.org.tr İNSAN VE TOPLUM Ülke genelinde medyan yaş 30,1 iken Kütahya ve çevre illerinde bu değer daha yüksektir. Tablo 67 de yer alan ve TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 2023 yılında Kütahya ve çevresinin

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Hamit BİRTANE Uzman Mart 2012 TRC2 BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK ORANI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Günümüz ekonomilerinin en büyük sorunlarından biri olan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 72 i Bu sayıda; Haziran İşgücü ve İstihdam gelişmeleri; Ocak-Ağustos Bütçe verileri değerlendirilmiştir. i 1 Gerçek işsizlikte ciddi artış

Detaylı

Dünya Nüfus Günü, 2013

Dünya Nüfus Günü, 2013 Sayı: 13663 Dünya Nüfus Günü, 2013 11 Temmuz 2013 Saat: 10:00 Dünya Nüfus Günü nün bu yılki teması Ergen Gebeliği olarak belirlendi Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılından itibaren özel günlerde (8 Mart

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Nisan 2014, No: 90 i Bu sayıda; 2014 Ocak ayı İşgücü ve İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 2014 ün ilk ayında gerçek işsiz sayısı 4 milyon 924 bin

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Araştırma Notu 15/182

Araştırma Notu 15/182 Araştırma Notu 15/182 18 Mayıs 2015 15-19 YAŞINDA 950 BİN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İŞGÜCÜNDE Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal and Melike Kökkızıl Yönetici Özeti Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Açısından Türkiye de Çalışma Yaşamında Kadınların Durumu Prof.Dr. Gülay Toksöz A.Ü. SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BKH Hedef 3: Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? MESLEKİ EĞİTİM İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? ÖĞRENCİ RAPORU TR-51-12-2012-R3 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ "Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE)

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2014 (SAYI: 28) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2014 İTİBARİYLE) TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ 2014 (SAYI: 28) (Ocak 2014 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2014 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Nisan 2014 tarihli Haber

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti

SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ. Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı. Damla OR, Yardımcı Araştırmacı. Yönetici Özeti 15 Nisan 2014 SANAYİDE GELİŞMELER VE İSTİHDAM EĞİLİMLERİ Esra DOĞAN, Misafir Araştırmacı Damla OR, Yardımcı Araştırmacı Yönetici Özeti Ocak dönemine işsizlik ve tarım dışı işsizlik oranlarında; bir önceki

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2012, No: 36

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2012, No: 36 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Temmuz 2012, No: 36 i Bu sayıda; Haziran Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Sonuçları, Nisan Ayı İstihdam Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Bütçeden Kötü Sinyaller

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı.

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (Ekim 2012 İTİBARİYLE) İşgücü artışı hızlandı. TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ OCAK 2013 (SAYI: 21) (Ekim 2012 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ekim 2012 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 15 Ocak 2013 tarihli

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Ankete 266 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel profillerine bakıldığında kadınların ağırlıkta oldukları görülmektedir. Kadınlar, katılımcıların %67,3

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı