SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/ /5/2002 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 102 adet, ,5 Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 22 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 124 adet ,5 Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 77 adet ,1 Milyar TL, yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 19 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) olmak üzere toplam 96 adet, ,1 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 16, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 2 başvuru bulunmaktadõr. Aynõ dönemde menkul kõymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklõk sayõsõ ise 17 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi , , ,1 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi (1) (2) TOPLAM , , ,1 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr tarihleri arasõnda 2 si bu hafta olmak üzere, kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 28 e ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 32 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 11 dir. Aynõ dönemde kayõtlõ sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artõrõm başvurusu işlemden kaldõrõlan ortaklõk sayõsõ ise 2'dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde 6 sõ hisse senedi, 3 ü yatõrõm fonu katõlma belgesi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 9 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL, iç kaynaklardan karşõlanan tutar Milyar TL., temettüden karşõlanmak üzere bedelsiz dağõtõlacak hisse senedi tutarõ Milyar TL olup, yatõrõm fonu katõlma belgesi tutarõ da Milyar TL dõr.(tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklõğõn Unvanõ Menkul (Nakit İç Halka Menkul 1. Birlik Sigorta A.Ş. 2. Yazõcõlar Holding A.Ş. 3. Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş. 4. İpek Matbaacõlõk San. ve Tic. A.Ş. 5. Rehber Basõm Yayõn Dağõtõm Reklamcõlõk ve Tic. A.Ş. 6. Marmaris Martõ Otel İşletmeleri A.Ş. 7. Tekfenbank A.Ş. B Tipi Likit Fon 8. Şekerbank T.A.Ş. B Tipi Likit Fon 9. TEB Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Katõlma Belgesi Katõlma Belgesi Katõlma Belgesi Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacõyla Kurula Başvuran Ortaklõklar: Bu hafta içinde 1 ortaklõk mevcut kayõtlõ sermaye tavanõnõ yükseltmek, 1 ortaklõk ise kayõtlõ sermaye sistemine geçmek amacõyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatlarõ incelemeye almõştõr. (Tablo 3) Tablo: 3 Önceki Kayõtlõ Yeni Kayõtlõ Ödenmiş veya Ortaklõğõn Unvanõ Sermaye Tavanõ Sermaye Tavanõ Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş

3 C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ İçin Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 15 ortaklõğõn ,6 Milyar TL. bedelli, ,4 Milyar TL. iç kaynaklardan ,2 Milyar TL sõ ise temettüden karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayõtlõ Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Ortaklõğõn Unvanõ Sermaye Bedelli Bedelsiz Tavanõ Eski Yeni (Nakit İç Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden 1. Eminiş Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 2. Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalarõ T.A.Ş. 3. Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.(*) 4. Vetaş Veteriner ve Tarõm İlaçlarõ A.Ş. 5. Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 6. Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. 7. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 8. Akõn Tekstil A.Ş. 9. Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.(**) 10. Dentaş Kağõt Sanayi A.Ş. 11. Çarşõ Büyük Mağazacõlõk A.Ş. 12. İşbir Elektrik San. A.Ş. 13. Gedik Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. 14. Vakõf Menkul Kõymetler Yatõrõm Ortaklõğõ A.Ş. 15. İhlas Holding A.Ş , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (*) Mevcut ortaklarõn rüçhan haklarõ kõsõtlanarak çalõşanlarõna ve Özçelik İş Sendikasõ na şirketten olan alacaklarõna mahsuben tahsisli olarak satõlacaktõr. (**) Nakit karşõlõğõ artõrõlan tutar mevcut ortaklarõn rüçhan haklarõ tamamen kõsõtlanarak halka arzedilecektir. 2. Halka Açõlan Ortaklõklar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 1 ortaklõğõn sermaye artõrõmõ nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alma talebi uygun görülmüştür. (Tablo: 5) Tablo: 5 Halka Açõlmanõn Türü ve Bir Payõn Nominal Değer Üzerinden Tutarõ Ortaklõkça Aracõlõk Yüklenimini Ortaklõğõn Unvanõ Mevcut Hisselerin Sermaye Belirlenen Yapan Satõşõ Artõrõmõ Satõş Fiyatõ Kuruluşlar (TL) 1.Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri (*) (**) Universal Menkul Değerler A.Ş. (*) 3 işgünü boyunca İMKB Birincil Piyasada halka arzedilecek olup, aracõlõk türü bakiyeyi yüklenimdir. (**) İMKB birincil piyasada ilk gün açõlõş fiyatõ olup, halka arz edilecek hisse senetleri satõşõn ilk günü söz konusu, izleyen günlerde ise bir önceki işlem tarihindeki ağõrlõklõ ortalama fiyatõnõn %10 altõnda ve üstündeki sõnõrlar içinde kalmak üzere, halka arz süresince Borsa Birincil Piyasada satõşa sunulacaktõr. 3

4 3. Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul bu hafta 1 ortaklõk tarafõndan kurulan 2 adet yatõrõm fonunun katõlma belgelerinin Kurul kaydõna alõnmasõnõ uygun görmüştür. Kayda alõnan katõlma belgelerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL. dir. (Tablo 6) Ortaklõğõn Unvanõ 1. Alternatifbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (10 trilyon TL dan 18 trilyon TL na artõrõmõ) Tablo: 6 Fon Tutarõ Pay Sayõsõ (Milyon) 800 Portföy Yapõsõ (%) Borçlanma Senedi Ters Repo 39,54 2. Alternatifbank A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (250 milyar TL dan 650 milyar TL na artõrõmõ) Borçlanma Senedi 59,76 Ters Repo 40,24 D. ÖZEL DURUMLAR 1. A) Anadolu Gõda Sanayii A.Ş. nin Seri:IV, No:27 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununa Tabi Olan Halka Açõk Anonim Ortaklõklarõn Temettü ve Temettü Avansõ Dağõtõmõnda Uyacaklarõ Esaslar Hakkõnda Tebliğ imizin 6 ncõ maddesi uyarõnca kar dağõtõmõnõn, hesap dönemini izleyen 5 inci ayõn sonuna kadar tamamlanmasõ gerektiği, B) Kar dağõtõmõndan hesap dönemini izleyen 5 inci ayõn sonuna kadar tamamlanacağõnõn Seri:VIII, No:20 sayõlõ Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği miz çerçevesinde kamuya duyurulmasõ gerektiği, C) Sermaye Piyasasõ Mevzuatõna uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesinin, aksi uygulamalarda Sermaye Piyasasõ Kanunu nda belirlenen yasal yollara başvurulabileceği, hususlarõnõn Şirkete bildirilmesine karar verilmiştir. 2. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Türk Ticaret Kanunu nun 451 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun 37 ve 39 uncu maddeleri hükümlerine göre sermayesinin %99,997 sine sahip olduğu Agregasa Agrega Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle birleşme talebinin olumlu karşõlanmasõna karar verilmiştir. 3. A) Alcatel N.V. nin, Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş. sermayesinde Alcatel Holding B.V. nin sahip olduğu %26 oranõndaki ortaklõk payõnõn tamamõnõ satõn almasõ sonucunda Kurulumuzun Seri:IV, No:8 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarõnca ortaya çõkan çağrõ yükümlülüğünden, anõlan Tebliğ in aynõ maddesinin 3 üncü fõkrasõ çerçevesinde; Alcatel N.V. ye Alcatel Teletaş Telekomünikasyon Endüstri Ticaret A.Ş. nin diğer ortaklarõna çağrõda bulunma zorunluluğundan muafiyet tanõnmasõna, B) Alcatel N.V. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği ve Seri:IV, No:8 Halka Açõk Anonim Ortaklõklar Genel Kurullarõnda Vekaleten Oy Kullanõlmasõna ve Çağrõ Yoluyla Vekalet Veya Hisse Senedi Toplanmasõna İlişkin Esaslar Tebliğ inde yer alan sürelere ilişkin hükümlere uyulmamasõ nedeniyle uyarõlmasõna, karar verilmiştir. 4. Milsan Maraş İli Maden Sanayi A.Ş. nin başvurusu üzerine ortak sayõsõ nedeniyle Kurul kaydõndan çõkmasõna izin verilmiştir. 5. Modern Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararõ doğrultusunda onaylanmasõna karar verilmiştir. 4

5 6. Aşağõda ticaret unvanlarõ yeralan aracõ kurumlarõn sermaye artõrõmõ nedeniyle ana sözleşme değişikliklerinin onaylanmasõna karar verilmiş olup bu artõrõm sõrasõnda ortaklõk yapõsõ değişikliği bulunmamaktadõr. Unvanõ Eski Sermayesi (Milyar TL.) Yeni Sermayesi (Milyar TL.) Marbaş Menkul Değerler A.Ş Piramit Menkul Kõymetler A.Ş As Menkul Kõymetler A.Ş Anadolu Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin Çankaya/Ankara acentasõnõn irtibat bürosuna dönüştürülmesine izin verilmiştir. 8. Türkiye Garanti Bankasõ A.Ş. (Banka), Osmanlõ Bankasõ A.Ş. ni bünyesinde devralmasõ dolayõsõyla, Osmanlõ Bankasõ A.Ş. nin kurucusu olduğu fonlardan, A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu nun T.Garanti Bankasõ A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu ile, A Tipi Değişken Fon ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu nun T. Garanti Bankasõ A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu ile, birleştirilmesi, Osmanlõ Bankasõ A.Ş. A Tipi Karma Fon un T.Garanti Bankasõ A.Ş. A Tipi İmalat Sanayi Sektörü Fonu na, Osmanlõ Bankasõ A.Ş. B Tipi Değişken Fon un T. Garanti Bankasõ A.Ş. B Tipi Yabancõ Menkul Kõymetler Fonu na, Osmanlõ Bankasõ A.Ş. B Tipi Likit Fon un T.Garanti Bankasõ A.Ş. B Tipi Karma Fonu na dönüştürülmesi, Osmanlõ Bankasõ A.Ş. A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu nun unvanõnõn T.Garanti Bankasõ A.Ş. A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu olarak değiştirilmesi, amacõyla yapõlacak içtüzük değişikliklerine izin verilmiştir. 9. Tofaş Oto Ticaret A.Ş. hisse senedi üzerinde döneminde gerçekleştirilen işlemlerin SPKn. nun 47/A2 maddesinde tanõmlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasõna ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarõnõ içeren fiilleri nedeniyle; A) Ali Ziya SESEL ve Esat YONTUNÇ hakkõnda SPKn. nun 47/A2 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere 49 ncu madde uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, B) Kurulumuz Karar Organõ nõn daha önceki kararlarõyla haklarõnda borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda işlem yapma yasağõ getirilmiş bulunan Ali Ziya SESEL (1966 doğumlu, TulgaMübeyyen oğlu) ve Esat YONTUNÇ (1969 doğumlu, M.Ali ErolZ.Emel oğlu) hakkõnda yasaklarõn tekrarlanmasõna, karar verilmiştir. 10. Artvin Borçka da kurulmuş Yükseliş Borsa Cafe ve Denizli de kurulmuş Erkul Yatõrõmcõlõk Taahhüt Hayvancõlõk Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (Erkul Yatõrõm) adlõ işletmelerin faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda; A) Ali Rõza ERKUL, Muhammet ERKUL ve Ahmet BAYRAM hakkõnda, sermaye piyasasõnda aracõlõk faaliyeti yapma yetkileri olmadõğõ ve daha önce haklarõnda aynõ konuda Kurul ca suç duyurusunda bulunulmuş olduğu ve mahkumiyet kararlarõ bulunduğu halde, çok sayõda kişiden para toplayõp, toplanan paralarõn bir kõsmõ ile döneminde hisse senedi alõm satõmõ yapmalarõ nedeniyle SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi ve SPKn nun 47 nci maddenin cezalarõn artõrõlmasõna ilişkin son fõkrasõ kapsamõnda işlem yapõlmak üzere Kanun un 49 ncu maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, B) Ali Rõza ERKUL, Muhammet ERKUL ve Ahmet BAYRAM hakkõnda, yetki belgesi olmayan bir şirkete ait iş yerini bir borsa seans salonu gibi tefriş etmeleri ve teknik donanõm sağlamalarõ ve iş yerinin görüntüsünü kullanarak borsa işlemleri yapma vaadiyle çok sayõda kişiyi hataya düşürüp, hile ve desise ile para toplamalarõ ve toplanan paralarõn büyük kõsmõnõ kendi istekleri doğrultusunda kullanarak sahiplerine iade etmemeleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu nun 503 ncü maddesince işlem yapõlmak üzere Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, 5

6 C) Erkul Yatõrõm õn faaliyetleri için kendi hesabõnõ bizzat kullandõğõ ve Ali Rõza ERKUL, Muhammet ERKUL ve Ahmet BAYRAM a kullandõrdõğõ ve Erkul Yatõrõm õn iş yerinde faaliyetlere bizzat yardõm ettiği dikkate alõnarak Turgut KURU hakkõnda, SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi ve TCK nun 503 ncü maddesi kapsamõndaki suçlara bağlõ olarak TCK nun suça iştirake ilişkin 65 nci maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, D) Ahmet VAROL hakkõnda, Erkul Yatõrõm õn faaliyetlerinde, kendi hesaplarõnõ kullandõrmak suretiyle izinsiz aracõlõk işlemlerinin gerçekleştirilmesine yardõmcõ olmasõ nedeniyle, SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi kapsamõnda işlenen fiile bağlõ olarak TCK madde 65 uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna, E) Ali Osman ÇAMUR hakkõnda, Turgut KURU hesaplarõna yardõmcõ olacak mahiyette işlemlerle para transferlerine aracõ olmasõ, hesabõndan bizzat yaptõğõ işlemlerle Erkul Yatõrõm õn faaliyetlerine yardõmcõ olmasõ ve hesabõndan Muhammet ERKUL ve Ahmet BAYRAM a vermiş olduğu vekalet ile bu kişilerin amaçlarõna ulaşmalarõna destek olmasõ nedenleriyle, TCK nun 503 ncü maddesi kapsamõndaki fiile bağlõ olarak TCK nun 65 nci maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, F) Artvin Borçka da, seans salonu izlenimi veren iş yeri açarak, borsa işlemleri yapõlõyor görüntüsü ile para toplayan, iş yerine gelen müşterilere borsa işlemleri yapõldõğõ ve işlemlerden yüksek kazanç sağlanacağõ yönünde bilgiler veren ve toplanan paralarõn küçük bir kõsmõ ile de olsa hisse senedi alõm satõm işlemi yapan Hakan TONYALOĞLU hakkõnda, SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere Kanun un 49 uncu maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna, G) Artvin Borçka da açmõş olduğu iş yeri ile hisse senedi işlemlerinde alõm satõma aracõlõk yaptõğõ izlenimi ile çok sayõda kişiden para toplayan, bu işlemlerde, kendisi ile birlikte, akrabalarõ adõna açõlan hesaplarõ da kullanmak yoluyla, iş yerinin görüntüsü ve kendi davranõşlarõ ile çok sayõda kişiyi hataya düşürüp hile ve desise ile topladõğõ paralarõ sahiplerine iade etmeyen Hakan TONYALOĞLU hakkõnda, TCK nun 503 ncü maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, H) Hakan TONYALOĞLU nun kurucusu olduğu ve fiilen işlettiği Yükseliş Borsa Cafe nin faaliyetlerine bizzat yardõm etmek, çok sayõda kişiden para toplanmasõnda kullanõlan hesaplarõn açõlmasõna izin vermek yoluyla, iş yerinde her türlü bilgiye vakõf olabilecek durumda bulunan ve iş yeri sahibinin yeğenleri olan Atakan ERTEKİN ve Atõlgan ERTEKİN hakkõnda, SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi kapsamõndaki izinsiz aracõlõk ve TCK nun 503 ncü maddesinde tanõmlanan dolandõrõcõlõk suçlarõna yardõmcõ olmalarõ nedeniyle SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi ve TCK nun 503 ncü maddelerine bağlõ olarak TCK nun 65 nci maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna, I) İsrafil TONYALOĞLU hakkõnda, bir bankada şef yardõmcõsõ unvanõ ile çalõşmakta iken, kendi adõna, kardeşi adõna ve yeğenleri adõna açõlmõş olan hesaplar aracõlõğõ ile çok sayõda kişiden para toplanmasõna yardõmcõ olmak suretiyle TCK nun 503 ncü maddesi kapsamõndaki fiile yardõm etmiş olduğu dikkate alõnarak TCK madde 65 kapsamõnda işlem yapõlmak üzere Cumhuriyet Savcõlõğõna suç duyurusunda bulunulmasõna, J) SPKn nun 46 ncõ maddesinin birinci fõkrasõnõn (i) bendi uyarõnca, SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi kapsamõna giren fiilleri nedeniyle, haklarõnda Kurul ca daha önce işlem yapma yasağõ getirilmiş bulunan Ali Rõza ERKUL,(1972 doğumlu HasanCemile oğlu) Muhammet ERKUL(1975 doğumlu HasanCemile oğlu) ve Ahmet BAYRAM(1974 doğumlu SüleymanGülser oğlu) ile Erkul Yatõrõm hakkõndaki işlem yasaklarõnõn tekrarlanmasõna, SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi kapsamõndaki fiili nedeniyle Hakan TONYALOĞLU (1972 doğumlu YükselHanife oğlu) hakkõnda, ayrõca SPKn nun 47 nci maddesinin birinci fõkrasõnõn A4 bendi kapsamõndaki fiile iştirak eden Turgut KURU (1961 doğumlu SamiMeliha oğlu), Ahmet VAROL (1976 doğumlu MehmetNaciye oğlu), Atõlgan ERTEKİN (1973 doğumlu Halimİlknur oğlu) ve Atakan ERTEKİN (1980 doğumlu Halimİlknur oğlu) hakkõnda işlem yapma yasağõ getirilmesine ve tarih ve 16/436 sayõlõ Kurul Kararõ çerçevesinde haklarõnda işlem yapma yasağõ getirilen şahõslarõn hesaplarõ üzerindeki tasarruf yetkilerinin kaldõrõlmasõna, karar verilmiştir. 6

7 11. Ünal Tarõm Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. hisse senetlerinde döneminde gerçekleştirilen manipülatif işlemlere ilişkin olarak; Ahmet YAKUT, Bekir Sani KARAYAL, Gülcan ÖZGÜR, Hakkõ ÜNAL, Hatice ÇOLAK, Hõdõr Ali İNAÇ, İbrahim ÇOLAK, Nuri İLHAN, Ömer HACIİBRAHİMOĞLU, Tayfun Bora KUMRU ve Mehmet Yasin İLHAN hakkõnda Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 sayõlõ Tebliği nin 3/Ha, 8 ve 10 uncu maddeleri hükmü çerçevesinde bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemeleri nedeniyle her bir şahõs için ayrõ ayrõ milyon TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir. 12. Vakõf Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetlerinde döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda; SPKn nun 47/A2 maddesinde tanõmlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasõna ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarõnõ içeren fiilleri nedeniyle Ayla PEHLİVANOĞLU, Mete PEHLİVANOĞLU, Nilgün ÜÇKAYA, Belgin ATALAY, Aydõn YAMAN, İlhan GARİP, Tayfun Bora KUMRU, Rüştü SİLAHLI, Ahmet ÖZGÜR, Memet SUMMAK, Mustafa GENÇ, Tanju KANBUR, Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU, Ömer HACIİBRAHİMOĞLU, Behçet ERDEM, İsmail ERDEM, Mehmet Zeki ERDEM,Ahmet ŞAHİN, Yusuf ŞAHİN, Kubilay GÜRLER, Sertaç BAKİOĞLU, Mechur ÇOLAK, Suat OLGUN ve Mahmut KİRAS hakkõnda, A) 2499 sayõlõ SPKn. nun 3794 sayõlõ Kanun la değişik 47/A2 maddesi kapsamõnda işlem yapõlmak üzere aynõ Kanun un 49 ncu maddesi uyarõnca Cumhuriyet Savcõlõğõ na suç duyurusunda bulunulmasõna, B) Adõ geçen yatõrõmcõlardan Kurulumuz Karar Organõ nõn önceki kararlarõ ile haklarõnda borsalar ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda işlem yapma yasağõ getirilen Ayla PEHLİVANOĞLU, Tayfun Bora KUMRU, Ahmet ÖZGÜR, Ömer HACIİBRAHİMOĞLU, Kubilay GÜRLER, Mehmet Zeki ERDEM, Mechur ÇOLAK, Suat OLGUN ve Mahmut KİRAS a ilişkin işlem yasaklarõnõn tekrarlanmasõna, Mete PEHLİVANOĞLU, Nilgün ÜÇKAYA, Belgin ATALAY, Aydõn YAMAN, İlhan GARİP, Rüştü SİLAHLI, Memet SUMMAK, Mustafa GENÇ, Tanju KANBUR, Mehmet Tahir GÖRPEOĞLU, Behçet ERDEM, İsmail ERDEM, Ahmet ŞAHİN, Yusuf ŞAHİN ve Sertaç BAKİOĞLU hakkõnda, 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 4487 sayõlõ Kanun la değişik 46 õncõ maddesinin 1 inci fõkrasõnõn (i) bendi uyarõnca İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ ve teşkilatlanmõş diğer piyasalarda Kurulumuzun tarih ve 16/436 sayõlõ kararõ çerçevesinde geçici olarak işlem yapma yasağõ getirilmesine ve bu şahõslarõn sahip olduklarõ hisse senetlerinin Kurul kaydõndan çõkarõlmasõna, karar verilmiştir. 13. Banvit Bandõrma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. nin (Şirket) Yumtaş Yumurta Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin iflasõna ilişkin özel durum bildirimlerini zamanõnda yapmamõş olmasõ işlemlerinin Seri:VIII, No:20 Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği nin 3/Ec ve 3/Hd maddelerine aykõrõlõk teşkil etmesi nedeniyle, Şirket e Sermaye Piyasasõ Kanunu nun 47/A maddesi hükmü uyarõnca Milyon TL. tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir. 14. Anadolu Yatõrõm Menkul Kõymetler A.Ş. (Aracõ Kurum) nezdinde yapõlan denetleme sonucu 2002/15 sayõlõ Kurulumuz Haftalõk Bülteninde yer verilen karar çerçevesinde; A) Bazõ müşterilerinin doğrudan ve limitsiz olarak Borsa üye temsilcisine emir vermesine imkân sağlayan ve Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği nin 9/e ve 32 nci maddelerine aykõrõ olarak, Aracõ Kurum u risk altõna sokan bu işlemlerle ilgili yeterli bir iç kontrol mekanizmasõ oluşturmayan Aracõ Kurum hakkõnda SPKn nun 47/A maddesi uyarõnca Milyon TL, B) Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği nin 12 nci maddesine aykõrõ olarak Müşteriyi Tanõma Kuralõ çerçevesinde, müşterileri ile ilgili olarak yeterli bilgi sahibi olmayan ve bu bilginin temini konusunda yeterli özeni göstermeyen Aracõ Kurum hakkõnda SPKn nun 47/A maddesi uyarõnca Milyon TL, C) Kurulumuzun Seri:V, No:6 sayõlõ Tebliği nin 9. maddesine aykõrõ olarak, müşteri emri formlarõ ile seans takip formlarõnõ seans sonrasõnda ve sadece gerçekleşen emirleri kapsayacak şekilde dolduran Aracõ Kurum hakkõnda SPKn nun 47/A maddesi uyarõnca Milyon TL, tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir. 7

8 15. Işõklar Menkul Değerler A.Ş. nin sermaye artõrõmõ nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasõna karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklõk yapõsõ aşağõdaki gibidir: Ortağõn Adõ Soyadõ/Unvanõ PAY DEVRİ VE SERMAYE ARTIRIMI ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarõ (Bin TL) Pay Oranõ (%) PAY DEVRİ VE SERMAYE ARTIRIMI SONRASI OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarõ (Bin TL) Pay Oranõ (%) Işõklar Holding A.Ş , Turgut Işõk Vakfõ , ,143 Rõza Kutlu IŞIK , Uğur IŞIK , Sevil IŞIK , Tuğrul ÖZTOYGAR 5 0, Tolga IŞIK 5 0, Mehmet Ünal GÖĞÜŞ 5 0, Alasdair G. DUNDAS ,333 Mahmut L. ÜNLÜ ,524 Güray ZORA ,000 İbrahim ROMANO ,000 Ece ÜNLÜ 10 0,000 TOPLAM , , Sõnai Yatõrõm Bankasõ A.Ş nin Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş ne devrolmasõ yoluyla iki şirketin birleşmesi nedeniyle Sõnai Yatõrõm Bankasõ A.Ş nin sahip olduğu borsa dõşõnda alõm satõm aracõlõğõ ve repoters repo yetki belgelerinin Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş. nin talebi doğrultusunda iptal edilmesine karar verilmiş olup, Sõnai Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin ortaklõk yapõsõ aşağõdaki şekilde değişecektir: ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarõ Pay Oranõ (Milyon TL) (%) PAY DEVRİ SONRASI ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarõ Pay Oranõ (Milyon TL) (%) Sõnai Yatõrõm Bankasõ A.Ş ,9992 Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş ,9992 Tevfik Yavuz İŞBAKAN 2 0, ,0002 Mehmet Aytek DOĞ 2 0, ,0002 Arman Teksin TEVFİK 2 0, ,0002 Hayrettin ERYILMAZ 2 0, ,0002 TOPLAM , ,00 8

9 E. YENİ FAALİYET İZNİ 1. Oyak Yatõrõm ve Menkul Değerler A.Ş. ne portföy yöneticiliği ve yatõrõm danõşmanlõğõ yetki belgesi verilmiştir. F. DUYURU (Kurulumuzun tarih ve 22/632 sayõlõ kararõ) TTK nun 324 üncü maddesi kapsamõnda aktiflerinin satõş fiyatlarõ üzerinden değerlendiği bilanço hazõrlayan ve ortaya çõkan değerleme fonunun sermaye kaybõnõ karşõlamaya yetip yetmediği konusunda kamuya daha önce özel durum açõklamasõ yapmõş olan şirketlerin, Kurulumuzun 2001/21 sayõlõ Haftalõk Bülteninde yeralan tarih ve 25/674 ile Kurulumuzun 2001/39 sayõlõ Haftalõk Bülteninde yeralan tarih ve 45/1262 sayõlõ Kurul kararlarõmõzda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere; 1) Satõş fiyatlarõ üzerinden değerlenen aktiflerinin değerlerini ve/veya aktiflerin satõş fiyatlarõyla değerlenmesi sonucu ortaya çõkan değerleme fonlarõnõ, bilançonun hazõrlandõğõ tarihte enflasyon, döviz kurlarõnda meydana gelen değişim ve yeniden değerleme oranlarõ gibi alternatif yöntemlerle tekrar değerlemelerinin ve bu şekilde hesaplanan değerleme fonunun sermaye kaybõnõ karşõlamaya yetip yetmediği konusunda kamuya özel durum açõklamasõnda bulunmalarõnõn mümkün olmadõğõna, 2) Birinci madde kapsamõnda açõklama yapan şirketlerin en geç bir ay içinde kamuya açõklanan en son tarihli bilançolarõ için TTK 324 kapsamõnda yeni bir bilanço hazõrlayarak kamuya açõklamalarõna, karar verilmiştir. G. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI TÜRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (Kurulumuzun tarih ve 22/646 sayõlõ kararõ) tarih ve sayõlõ Resmi Gazete de yayõmlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatõrõm Fonlarõnõn Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkõnda Yönetmelik (Yönetmelik) in 22. maddesinin ikinci fõkrasõnda yer alan; Katõlõmcõlar emeklilik sözleşmelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde fon hesaplarõnda yatõrõma yönlendirilecek katkõ paylarõnõn en fazla %15 ini, portföyünün en az %80 i yabancõ para ve sermaye piyasasõ araçlarõndan oluşan fonlara, katkõ paylarõnõn en az %30 unu ise portföyünün en az %80 ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinin oluşturduğu fonlara yönlendirirler. Şirket, katõlõmcõlarõn katkõlarõnõn bu türdeki fonlarda değerlendirilmesi konusunda gerekli tedbirleri alõr. hükmü gereği, katkõ paylarõnõn fonlarda yatõrõma yönlendirilmesi aşamasõnda iki sõnõrlama bulunmaktadõr. Ayrõca, Yönetmelik in 6. maddesine göre, fon türleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, fonun unvanõnda belirli bir varlõk grubuna, sektöre, sektörlere, ülke ya da coğrafi bölgeye yatõrõm yaptõğõ izlenimini uyandõracak bir ibare kullanõlõp kullanõlmayacağõdõr. Eğer böyle bir ibare kullanõlacaksa, fon varlõklarõnõn en az %80 i; a) Fon unvanõnda yer alan söz konusu varlõk grubu, sektör ya da sektörlere ait olan varlõklardan, b) Fon unvanõnda yer alan ülke ya da coğrafi bölgeye ait ve o ülke ya da coğrafi bölgenin piyasa yapõsõnõ ve risklerini yansõtabilen varlõklardan oluşmak zorundadõr. Aksi takdirde, böyle bir ibare fon unvanõnda kullanõlamayacaktõr. Yukarõda bahsedilen sõnõrlamalara uymak, izahname ve diğer belgeler yoluyla kamuyu tam, doğru ve zamanõnda aydõnlatmak ve Kurulca uygun görülmek koşullarõyla, yatõrõm yapõlacak varlõk türüne, yatõrõm stratejisine veya her ikisine göre olmak üzere fon türleri belirlenebilir ve belirlenen türlerde fonlar kurulabilir. Bahsedilen şartlar dikkate alõnarak, sõnõrlandõrõcõ nitelikte olmamak ve fakat uygulamalara yön vermek ve yol gösterici olmak üzere fon türleri en geniş mahiyette aşağõda tanõmlanmõştõr. Fon türlerinin aşağõdaki şekilde tanõmlanmõş olmasõ, sadece burada yer alan fon türleri ile iktifa edileceği anlamõna gelmemektedir. Aksine, Kurulca uygun görülmesi şartõyla yeni fon türlerinin belirlenmesi her zaman mümkündür. EMEKLİLİK YATIRIM FONU TÜRLERİ A. Gelir Amaçlõ Fonlar: Yatõrõm yapõlacak varlõklarõn, bunlardan elde edilecek temettü ve faiz gelirlerine ağõrlõk verilerek belirlendiği fonlardõr. a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklõğõ nispeten daha az olan hisse senetlerine yatõran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. 9

10 b. Kamu Borçlanma Araçlarõ Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatõran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. c. Özel Sektör Borçlanma Araçlarõ Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini özel sektör borçlanma araçlarõna yatõran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. d. Karma Borçlanma Araçlarõ Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarõna yatõran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. e. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini hisse senetlerine ve borçlanma araçlarõna yatõran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. f. Uluslararasõ Hisse Senedi Fonu: Fon porftöyünün en az %80 ini, düzenli temettü ödemesi yapan ve fiyat oynaklõğõ nispeten daha az olan yabancõ hisse senetlerine yatõran ve temettü geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. g. Uluslararasõ Borçlanma Araçlarõ Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, yabancõ borçlanma araçlarõna yatõran ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. h. Uluslararasõ Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini yabancõ hisse senetlerine ve yabancõ borçlanma araçlarõna yatõran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. i. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamõnõ değişen piyasa koşullarõna göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlõk türlerinin tamamõna veya bir kõsmõna yatõran ve temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonlarõn varlõk dağõlõmõ önceden belirlenmez. B. Büyüme Amaçlõ Fonlar: Yatõrõm yapõlacak varlõklarõn, bunlardan elde edilecek sermaye kazancõna ağõrlõk verilerek belirlendiği fonlardõr. a. Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatõran ve sermaye kazancõ elde etmeyi hedefleyen fondur. b. Küçük Şirketler Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini küçük veya büyüme potansiyeli olan şirketlerin hisse senetlerine yatõran ve sermaye kazancõ elde etmeyi hedefleyen fondur. c. Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini hisse senetleri ve borçlanma araçlarõna yatõran ve sermaye kazancõ elde etmeyi hedefleyen fondur. d. Uluslararasõ Hisse Senedi Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, yabancõ hisse senetlerine yatõran ve sermaye kazancõ elde etmeyi hedefleyen fondur. e. Uluslararasõ Karma Fon: Her birinin değeri fon portföyünün %20 sinden az olmayacak şekilde, fon portföyünün en az %80 ini yabancõ hisse senetlerine ve yabancõ borçlanma araçlarõna yatõran ve sermaye kazancõ elde etmeyi hedefleyen fondur. f. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamõnõ değişen piyasa koşullarõna göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlõk türlerinin tamamõna veya bir kõsmõna yatõran ve sermaye kazancõ elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonlarõn varlõk dağõlõmõ önceden belirlenmez. C. Para Piyasasõ Fonlarõ: Fon portföyünün tamamõnõ vadesine 3 ay veya daha az kalmõş ve likiditesi yüksek varlõklardan oluşturmak amacõyla kurulan fonlardõr. a. Likit FonKamu: Fon portföyünün tamamõnõ ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatõran fondur. b. Likit FonÖzel Sektör: Fon portföyünün tamamõnõ özel sektör borçlanma araçlarõna yatõran fondur. c. Likit FonKarma: Fon portföyünün tamamõnõ kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarõna yatõran fondur. D. Kõymetli Madenler Fonlarõ: Fon portföyünün en az %80 ini kõymetli madenler ve altõna dayalõ varlõklardan oluşturmak amacõyla kurulan fonlardõr. a. Kõymetli Madenler Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini ulusal ve uluslararasõ borsalarda işlem gören altõn ve diğer kõymetli madenlere dayalõ varlõklara yatõran fondur. 10

11 b. Altõn Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini ulusal ve uluslararasõ borsalarda işlem gören altõna dayalõ varlõklara yatõran fondur. E. İhtisaslaşmõş Fonlar: Coğrafi bölge, ülke, sektör ve endeksler bazõnda yatõrõm yapan fonlardõr. a. Yabancõ Ülke Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, sadece bir yabancõ ülke tarafõndan veya bu yabancõ ülkede yerleşik şirketler tarafõndan ihraç edilen para ve sermaye piyasasõ araçlarõna yatõran fondur. b. Sektör Fonu: Fon portföyünün en az %80 ini, belirli sektör ya da sektörlerde bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatõran fondur. c. Endeks Fon: Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu veya benzer fonlar olmak üzere baz alõnan ve Kurulca uygun görülen bir endeks kapsamõndaki varlõklara, fon portföyünün en az %80 ini yatõran ve baz alõnan endeks ile fonun birim pay değeri arasõndaki korelasyon katsayõsõnõn en az 0,9 olmasõnõ ve endeksdeki artõş kadar bir getiri elde etmeyi hedefleyen fondur. F. Diğer Fonlar: Yukarõdaki fon türlerine girmeyen diğer fonlardõr. a. Dengeli Fon: Fon portföyünün tamamõnõ, hisse senedi ve/veya borçlanma araçlarõnõn karmasõndan oluşturan ve hem sermaye kazancõ hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. b. Esnek Fon: Fon portföyünün tamamõnõ değişen piyasa koşullarõna göre Yönetmelik in 5 inci maddesinde belirtilen varlõk türlerinin tamamõna veya bir kõsmõna yatõran ve hem sermaye kazancõ hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Bu tür fonlarõn varlõk dağõlõmõ önceden belirlenmez. FON TÜRLERİNE İLİŞKİN NOTLAR: 1. Devlet iç borçlanma senetlerinin asgari oranõ olarak belirlenen %30 luk orana ilişkin olarak: Yönetmelik in 22. maddesiyle, devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin olarak getirilen asgari %30 luk sõnõrlama kapsamõnda, fonlarda yatõrõma yönlendirilecek katkõ paylarõnõn en az %30 luk kõsmõ, Kamu Borçlanma Araçlarõ Fonu ve Likit FonKamu olmak üzere iki adet fona katõlõmcõnõn belirleyeceği oranlarda yatõrõlabilecektir. 2. Yabancõ para ve sermaye piyasasõ araçlarõnõn azami oranõ olarak belirlenen %15 lik orana ilişkin olarak: Yabancõ para ve sermaye piyasasõ araçlarõna ilişkin olarak getirilen %15 lik sõnõrlama kapsamõnda ise, fonlarda yatõrõma yönlendirilecek katkõ paylarõnõn en fazla %15 lik kõsmõ, Gelir Amaçlõ Fonlar altõnda yer alan Uluslararasõ Hisse Senedi Fonu, Uluslararasõ Borçlanma Araçlarõ Fonu, Uluslararasõ Karma Fon; Büyüme Amaçlõ Fonlar altõnda yer alan Uluslararasõ Hisse Senedi Fonu, Uluslararasõ Karma Fon; İhtisaslaşmõş Fonlar altõnda yer alan Yabancõ Ülke Fonu olmak üzere yedi adet fona katõlõmcõnõn belirleyeceği oranlarda yatõrõlabilecektir. Ayrõca, Kõymetli Madenler Fonlarõ altõnda yer alan Kõymetli Madenler Fonu ve Altõn Fonu nun portföylerinin en az %80 inin uluslararasõ piyasalarda işlem gören kõymetli madenler ve altõna dayalõ varlõklardan oluşmasõ halinde, katkõ paylarõnõn en fazla %15 lik kõsmõ bu fonlarda da değerlendirilebilecektir. Bu fonlar dõşõnda kalan diğer fon türleri portföylerine hiçbir şekilde yabancõ para ve sermaye piyasasõ aracõ alamayacaklar ve yabancõ bir ülkede kurulu bir banka nezdinde mevduat hesabõ açamayacaklardõr. 3. Yabancõ Ülke Fonu na ilişkin olarak: Yabancõ Ülke Fonu, sadece bir yabancõ ülkeye yatõrõm yapmak isteyen fonlar olabileceği dikkate alõnarak düzenlenmiş olup, birden fazla ülkeye yatõrõm yapmak isteyen fonlar için uluslararasõ fon türü kapsamõnda bir fon kurma imkanõ tanõnmõş bulunmaktadõr. Örneğin; sadece İngiltere ve Almanya tarafõndan ya da bu ülkelerde yerleşik şirketler tarafõndan ihraç edilen para ve sermaye piyasasõ araçlarõna yatõrõm yapmak isteyen bir fon türünün belirlenmesi mümkündür. Böyle bir fonun türü, Uluslararasõ Hisse Senedi Fonu na öz itibariyle benzemekte olup, fonun ticaret unvanõ ABC Emeklilik A.Ş. İngiltereAlmanya Fonu olarak belirlenebilir. 11

12 4. Büyüme Amaçlõ ve Gelir Amaçlõ Fonlarõn ayõrtedilebilmelerine ilişkin olarak: Gelir Amaçlõ Fonlar, yatõrõm yapõlacak varlõklarõn seçiminde, fiyat oynaklõğõ düşük, temettü ve faiz geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlõklara ağõrlõk verilen fonlardõr. Büyüme Amaçlõ Fonlar ise, yatõrõm yapõlacak varlõklarõn seçiminde, yatõrõm döneminde değer artõş kazancõ elde edilmesi beklenen varlõklara ağõrlõk verilen fonlardõr. Herhangi bir varlõğõn hangi amaçla fona alõndõğõ, bir portföy yöneticisinden diğerine değişebilecektir. Ancak uygulamaya geçilmesinden sonra, hangi varlõğõn hangi amaca hizmet ettiğinin tespiti daha sağlõklõ yapõlabilecek ve portföyler bu tespitlere göre oluşturulacaktõr. Portföye dahil edilecek varlõklarõn seçimi, fonun izahnameler ve diğer belgelerle kamuya duyurulan yatõrõm stratejisine uygunluğuna, karşõlaştõrma ölçütüne ve dolayõsõyla fon performansõna olan katkõsõna göre yapõlacaktõr. Böylece, belirlenmiş olan karşõlaştõrma ölçütünün vade, getiri ve risk yapõsõna uygun bir portföy oluşturulacak ve bu ölçüt kadar ya da daha fazla bir getiri hedeflenebilecektir. Bu hedefler bir fondan diğerine değişebileceği ve bu hedeflere ulaşmada kullanõlacak araçlar farklõlaşabileceği gibi, hedefler farklõ da olsa kullanõlan araçlar aynõ olabilir. Bunun sebebi, iki portföy yöneticisinin aynõ araca ya da varlõğa farklõ beklentilerle yaklaşmalarõdõr. Yatõrõm yapõlan araca ya da varlõğa ilişkin olarak hangi portföy yöneticisinin daha başarõlõ olduğu, yatõrõm döneminin sonunda belli olacak ve buna göre fonlarõn performansõ farklõlõk arz edebilecektir. Fonun belirlenmiş olan yatõrõm stratejisine ve performansõnõn ölçülmesinde bir referans olacak karşõlaştõrma ölçütüne göre yatõrõm yapmasõ beklenen katõlõmcõ, performansõ düşük olan fon yerine performansõ yüksek olan fonu tercih edebilecektir. Hangi varlõğõn hangi amaca hizmet edeceğine ve dolayõsõyla fon performansõna ne kadar katkõsõ olacağõna dair beklentiler, zamanla piyasada daha somut hale gelebilecektir. Diğer taraftan fon kuruluş aşamasõnda, portföy yöneticisinin hangi varlõk grubunun büyüme veya gelir amaçlõ olabileceğini öngöremeyebileceği, bir diğer ifadeyle, portföy yönetiminde hem sermaye kazancõ hem de temettü veya faiz geliri unsurlarõna aynõ oranda ağõrlõk vermek isteyebileceği dikkate alõnarak, tamamõ hisse senetlerinden veya borçlanma senetlerinden veya bunlarõn karmasõndan oluşan Dengeli Fon kurulabilmesine de imkan tanõnmõştõr. 5. %80 lik sõnõrlamanõn hesaplanmasõna ilişkin olarak: %80 lik sõnõrlama, Yönetmelik in 6. maddesinin dördüncü fõkrasõ hükmü gereği, yatõrõm yapõldõktan sonra ortaya çõkan fon varlõklarõnõn değeri üzerinden hesaplanõr. %80 lik sõnõrlama normal şartlar altõnda sürekli olarak geçerlidir, ancak geçici olmak kaydõyla koruma amaçlõ bir pozisyon alõndõğõnda bu sõnõrlamaya bir istisna getirilebilir. Bu istisnanõn amacõ, piyasa, ekonomi ve siyaset alanõnda olumsuz gelişmeler olmasõ durumunda ve geri dönüşlerin yoğunlaşmasõ halinde doğabilecek aşõrõ zararlardan fonu ve katõlõmcõlarõ korumaktõr. Bu dönemlerde %80 lik sõnõrlama esnetilerek, fon unvanõnda belirtilen varlõklara yapõlan yatõrõmõn oranõ %80 in altõna inebilir. Buna ilişkin düzenleme Yönetmelik in 21. maddesinin ikinci fõkrasõ ve 27. maddesinde yer almaktadõr. Ayrõca, başlangõç aşamasõnda yeni kurulan fonlar için Yönetmelik in 6. maddesinin dördüncü fõkrasõnda yer alan Ancak, yeni kurulan fonlar için kayda alõnmayõ takip eden 6 ay süresince %80 lik sõnõrlama uygulanmaz hükmüyle daha fazla bir esneklik getirilmiştir. 6. Dövize Endeksli Borçlanma Senetleri ve Eurobondlarõn Devlet İç Borçlanma Senetleri kapsamõnda değerlendirilmesine ilişkin olarak: Asgari %30 luk sõnõrlamanõn uygulanmasõnda dikkate alõnacak fonlarõn (Kamu Borçlanma Araçlarõ Fonu ve Likit Fon Kamu) portföylerinin en az %80 i; ters repo ve dövize endeksli devlet borçlanma senetleri dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşacaktõr. Türkiye Cumhuriyeti tarafõndan ihraç edilen Eurobondlar ise, devlet dõş borçlanma senedi olup, yabancõ menkul kõymet kategorisine girmemektedir. Bu nedenle, belirlenmiş olan yatõrõm stratejisi ve portföy sõnõrlamalarõ kapsamõnda, fonlarõn sözkonusu Eurobondlarõ portföylerine dahil edebilmeleri mümkündür. Eurobondlar, devlet iç borçlanma senedi sayõlmadõğõndan, Kamu Borçlanma Araçlarõ Fonu ve Likit FonKamu, portföylerine en az %80 oranõnda ters repo dahil devlet iç borçlanma senetleri aldõktan sonra, portföy sõnõrlamalarõna uygun bir şekilde, sözkonusu Eurobondlarõ %20 oranõnda portföylerine dahil edebilirler. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad BeşevlerANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE 12

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002-10/5/2002 A. 1.1.2002-10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-10.5.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/33 HAFTALIK BÜLTEN 07/07/2003 11/07/2003 A. 1.1.2003 11.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 11.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003-24/10/2003 A. 1.1.2003-24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003-24.10.2003 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/3 HAFTALIK BÜLTEN 06.01.2003 10.01.2003 A. 1.1.2003 10.01.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 10.01.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/62 HAFTALIK BÜLTEN 22/12/2003 26/12/2003 A. 01.01.2003 26.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 26.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/21 HAFTALIK BÜLTEN 21/5/2001 25/5/2001 A. 1.1.2001 25.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 25.5.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Metlife Emeklilik ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/15 HAFTALIK BÜLTEN 30/03/2009 03/04/2009 A. 02.01.2009-03.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 26 Kasõm 2008 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/23 HAFTALIK BÜLTEN 25/05/2009 29/05/2009 A. 02.01.2009-29.05.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 12.03.2012 16.03.2012 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/21 21/06/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi

HSBC. 20 Aralõk 2005. ! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi 21 Aralõk 2005 HSBC 01 Günlük Bülten 21 Aralõk 2005! Cumhurbaşkanõ Sezer, cari açõk ve işsizlik gibi sorunlarõn üzerinde durulmasõ gerektiğini söyledi! İmalat sanayi verimlilik endeksi 3Ç de %6.1 oranõnda

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/31 HAFTALIK BÜLTEN 23/06/2003 27/06/2003 A. 1.1.2003 27.6.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 27.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/3 HAFTALIK BÜLTEN 15/01/2007 19/01/2007 A. 1.1.2007 19.01.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/40 HAFTALIK BÜLTEN 22/09/2008 26/09/2008 A. 02.01.2008 26.09.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/21 05/06/2017 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar İç Kaynaklardan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/20 HAFTALIK BÜLTEN 12/05/2008 16/05/2008 A. 02.01.2008 16.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 30 Nisan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/36 HAFTALIK BÜLTEN 11/9/2000-15/9/2000 A. 1.1.2000-15.9.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-15.9.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/25 04/10/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli 1 Paylar Bedelsiz İç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/27 23/09/2014 1. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/48 HAFTALIK BÜLTEN 22/11/2010 26/11/2010 A. 04.01.2010 26.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.07.2009 TARİH VE EYF.123/478

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 5 Nisan 2004 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı