SUSURLUK TĠCARET BORSASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUSURLUK TĠCARET BORSASI"

Transkript

1 SUSURLUK TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2013

2 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur. Sayfa 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER Başkandan... 3 Borsanın Tanımı ve Görevleri Borsamız Tarihçesi, Vizyon, Misyon, Kalite Politikası... 8 Yönetim Kurulu, Meclis, Personel Susurluk Ticaret Borsası Organizasyon Şeması Kurullar ve Komisyonlar Tescil İşlemleri, 2013 Fiili Gelir Kalemleri Susurluk Ticaret Borsası Üye Profili Faaliyetlerimiz Susurluk Ticaret Borsası Ziyaretleri Tebrik Ziyaretleri Genel Kurul...23 T.O.B.B Hayvancılık Kurulu...24 Bandırma Borsası Genel Sekreter Toplantısı...25 Fuar ve Organizasyonlar...26 Sosyal Sorumluluk Basın da Biz Susurluk Susurluk un Tarihçesi Coğrafi Konumu, Ġklimi, Susurluk Arazi Dağılımı, Nüfus Susurluk Ġlçesi Ġle ÖzleĢen Ayranın Tarihçesi Susurluk Fotoğrafları Sayfa 2

4 BAġKAN DAN Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu gerçekleģtirip 2003 yılında faaliyetine baģlayarak 12. yılını doldurmuģtur. Susurluk Ticaret Borsası olarak, 2013 yılında yapılan organ seçimleri sonucu oluģan Meclis ve Yönetim Kurulumuzla, üyelerimize ve ilçemize hizmet edebilmeyi bir görev bildik. YapmıĢ olduğumuz faaliyetler, çalıģmalar ile hedeflerimize ulaģma konusunda daha da gayretliyiz. Susurluk Ticaret Borsası olarak, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz, personelimiz ve üyelerimizle el ele vererek 2012 den beri yürüttüğümüz TS- EN ISO 9001: 2008 Kalite Sistemi ile standardımızı bir adım daha ileriye götürdük, 2013 yılı gözetimlerimizi baģarılı bir Ģekilde tamamladık. Bunun yanında ilçe ekonomisine katma değer sağlayarak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıģtık. Ġlçemizde bulunan sivil toplum kuruluģları ile iyi iliģkiler geliģtirdik. Diğer kurumlarla iģ birliği içinde çalıģarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 365 Akredite Oda ve Borsa sloganı dahilinde Aralık 2013 ayında 10.dönem Akreditasyon sürecine dahil edildik. Bu süreç Borsamızın kurumsal geliģiminin yanında, üyelerimize yönelik hizmet standardımızı yükseltme konusunda bize rehber oldu. Susurluk Ticaret Borsası olarak 2013 yılı içinde gerçekleģtirdiğimiz faaliyetleri içeren Faaliyet Raporunu kurumlara, sivil toplum kuruluģlarına, üyelerimize ve kamuoyuna sunmaktan onur duyuyorum. Faaliyetlerimizin gerçekleģmesinde katkıları olan tüm mensuplarımıza ve emeği geçenlere yürekten teģekkür ederim. SEFER GÖÇER Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayfa 3

5 BORSANIN TANIMI Ticaret borsaları, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip kurumlardır. Ticaret borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple borsaya kota edilmiģ maddelerin alım-satımının fiyatlarının serbest rekabet düzeyi içinde tespit ve ilan iģleriyle meģgul olan serbest piyasa ekonomilerinde düzenleyici iģlevi olan kurumlardır. GÖREVLERĠ a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluģan günlük her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. c) Alıcının ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. d) Yurt içi ve yurt dıģı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleģmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuģlara iģtirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya iliģkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaģma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. Sayfa 4

6 l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. YÖNETĠM Ticaret Borsaları demokratik sistem ile yönetilen kuruluģlardır. Borsa organları Ģunlardır; a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu, BORSAYA TABĠ MADDELER Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir nitelikteki misli mallar, numune veya tipler üzerinden toptan alınıp satılır. Tipi tespit edilmemiģ olan mallarla misliyattan olup yerel ihtiyaçları karģılayan maddeler ile canlı veya kesilmiģ hayvanlar da borsaya tâbi maddeler arasına alınabilir. BORSA ĠġLEMLERĠNĠN TESCĠLĠ Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan iģlemler aynı gün, borsa dıģında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait iģlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım iģlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım iģlemlerine iliģkin tip sözleģmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleģmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleģme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına iliģkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir Tescil yükümlülüğü aģağıdaki Ģekilde yerine getirilir: Sayfa 5

7 a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalıģma alanı içinde bulunmaları halinde, iģlem borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalıģma alanı içinde, diğerinin dıģında olması halinde; 1) Ġki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve iģlem de yazıģma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmıģ veya elektronik ortamda gerçekleģtirilmiģse, sözleģmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 2) SözleĢmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, iģlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 3) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dıģında ise, iģlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalıģma alanı dıģında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil iģlemleri dıģında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. d) Borsanın çalıģma sınırları dıģında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. e) Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. ĠĢlem baģına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok on binde beģtir. f) Ġhracatın tescilinden ücret alınmaz. g) Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sayfa 6

8 SUSURLUK TİCARET BORSASI HİZMET BİNASI Sayfa 7

9 BORSAMIZ TARĠHÇESĠ Susurluk Ġlçesinde Ticaret Borsası kurulması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25/ 09/ 2002 tarihli ve 2002/85 sayılı onayı ile uygun görülmüģ olup, yılında resmi olarak faaliyete baģlamıģtır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarih ve 530 sayılı yazısı ile Borsa iģlem görecek ürünlere ait ürünlerin Kotasyon Listesi kabul edilerek üyelerimize hizmet vermeye baģlamıģtır. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ticarete dayalı olan ilçemizde faaliyete baģlayan Susurluk Ticaret Borsası kuruluģ izninden sonra 2003 den bu yana üyelerine ve ilçemize hizmetleri artarak devam etmektedir. VĠZYONUMUZ Susurluk Ticaret Borsası; T.O.B.Birliğinin mevzuatları çerçevesinde, her zaman geliģmeye açık, çağdaģ, teknolojik baģarıyı yakalamıģ, bölgesinde farkındalık yaratan örnek bir Borsa olmak. MĠSYONUMUZ Üyelerimize hizmet kalitesini arttırmak, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kentin yönetimindeki diğer tüm unsurlar ile ortak bir güç oluģturmak, Yöre ekonomisinin kalkınması için hizmet eden, Avrupa Birliği sürecinde yeni geliģmeleri üyelerine tanıtan, Susurluk Ticaret Borsası nın tarım, hayvancılık, hizmet sektöründe üyelerini Avrupa Birliğine hazırlayan, sorunların çözümü yönünde faaliyette bulunan bir kurum olmak. KALĠTE POLĠTĠKAMIZ Susurluk Ticaret Borsası; faaliyet göstermiģ olduğu alanlarda, yasal mevzuatlar çerçevesinde üyelerine verdiği hizmet ile kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen Ģartlarda, personeline eğitim vererek, müģteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleģtirmektir. Güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik yapımızı koruyup, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileģtirerek çağdaģ borsacılık anlayıģı içinde üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, eğitimli personelimiz ve modern alt yapımız ile beklentilerinin ötesine çıkartmak temel politikamızıdır. Sayfa 8

10 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠMĠZ Sefer GÖÇER Yönetim Kurulu Başkanı Mete SEYFELİ Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Can TATLIIĞLU Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Hülya ÜSTÜNDAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi Yakup BOZKAN Sayman Üye Sayfa 9

11 MECLĠS ÜYELERĠMĠZ Hüseyin TUNALI Meclis Başkanı Hulusi KURU Meclis Başkan Yrd. Hikmet SAYGI Meclis Başkan Yrd. Enis SAYGI Meclis Üyesi Tamer MENEVŞE Meclis Üyesi Sezai ÇELPEŞLİ Meclis Üyesi Ünal GÜRCAN Meclis Üyesi Fahrettin SARAN Meclis Üyesi Aptullah KESEN Katip Üye Sefer Göçer Meclis Üyesi Mete SEYFELİ Meclis Üyesi Can TATLIOĞLU Meclis Üyesi Hülya ÜSTÜNDAĞLI Meclis Üyesi Yakup BOZKAN Meclis Üyesi Sayfa 10

12 PERSONEL Yücel KILIÇ Genel Sekreter Hamit YILDIZ Tescil Memuru Samet AYTEKİN Hizmetli Sayfa 11

13 Susurluk Ticaret Borsası Organizasyon ġeması DİSİPLİN KURULU BORSA MECLİSİ HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU MECLİS BAŞKANI YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ AKREDİTASYON SORUMLUSU GENEL SEKRETER KALİTE SORUMLUSU TESCĠL MEMURU MUHASEBE SORUMLUSU TAHSĠLDAR LABORATUVAR SORUMLUSU BASIN-YAYIN ORGANĠZASYON SORUMLUSU BĠLGĠ-ĠġLEM SORUMLUSU ÜYELĠK ĠġLEMLERĠ SORUMLUSU GELEN-GĠDEN EVRAK SORUMLUSU ARġĠV SORUMLUSU HĠZMETLĠ Sayfa 12

14 KURULLAR VE KOMĠSYONLAR DĠSĠPLĠN KURULU Ġlker KURT ( Disiplin Kurulu BaĢkanı ) Alper KILIÇARSLAN ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Emine Ġsmet TUNÇ - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Akın GÜNGÖR - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Bedri CEYLAN - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Erol ERDEM - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU Yakup BOZKAN - ( Hesapları Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı ) Can TATLIOĞLU ( Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi ) Hikmet SAYGI ( Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi ) Sayfa 13

15 TESCĠL ĠġLEMLERĠ TESCĠL KAPASĠTESĠ ÜRÜN GRUPLARI Hububatlar Hububat mamülleri Bakliyat çeģitleri Yağlı tohumlar Bitkisel gıda maddeleri Hayvansal gıdalar Canlı hayvanlar Ham deriler Sebzeler Meyveler Kotasyon harici maddeler 2013 yılı Susurluk Ticaret Borsası istatiksel verileri 2013 yılı tescil rakamı ,17- TL dir. MADDĠ VARLIKLAR 2013 yılı sonu itibariyle Borsamızın mali durumu ana hatlarıyla aģağıdaki Ģekilde gerçekleģmiģtir. Toplam Gelir: ,33 Toplam Gider: ,35 Sayfa 14

16 2013 FĠĠLĠ GELĠR KALEMLERĠ Kayıt Ücreti 3.840,00 Yıllık Aidat ,00 Muammele Tescil Ücreti ,17 Geç Tescil Gelir Ücreti 6.072,30 Faiz Gelirleri ,23 Tescil Faiz Aidat Faiz Gelirleri 456,67 Belge Ücretleri 677,00 Hizmet KarĢılığı Alınan Ücretler 30,00 Sair Gelirler 4.225,96 ĠĢtirak Gelirleri 3.000, , , , , , , ,00 GELİR GİDER , ,00 0, Sayfa 15

17 SUSURLUK TĠCARET BORSASI ÜYE PROFĠLĠ 2013 yılı sonu itibariyle Susurluk Ticaret Borsasına kayıtlı üye sayısı 105 tir. Kayıtlı üyelerin 80 i faal üye olup 25 tanesi faal olmayan üyedir. Üye profili; üye sayısı, Ģirket tipine göre aģağıda yer alan tabloda belirtilmiģtir. ġġrket TĠPĠ ADET FAAL FAAL OLMAYAN Anonim Ģirket 14 1 Limited Kooperatif 4 1 Kolektif 1 - ġahıs ĠĢletmesi 36 8 Diğer Ġktisadi ĠĢletmeler 1 - Sayfa 16

18 2013 FAALİYETLERİMİZ Sayfa 17

19 SUSURLUK TĠCARET BORSASI SEÇĠMLERĠNĠ YAPTI 13 Mayıs 2013 Tarihi Pazartesi günü yapılan; Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel Kurul Delege seçimleri sonucu; Yönetim Kurulu BaĢkanlığına; Sefer Göçer, Yönetim Kurulu Üyelerine; Mete Seyfeli, Hülya Üstündağlı, Yakup Bozkan, Can Tatlıoğlu, Disiplin Kuruluna; Ġlker Kurt, Alpaslan Kılıçarslan, Emine Ġsmet Tunç, Akın Güngör, Bedri Ceylan, Erol Erdem, Genel Kurul Delegeliğine oy kullanan 14 Meclis üyesinin tamamının oylarını alarak seçildiler. Sayfa 18

20 TĠCARET BORSASI RESMĠ KURUMLARI VE ÜYELERĠNĠ ZĠYARET ETTĠ Susurluk Ticaret Borsası 16 Mayıs 2013 tarihi itibari ile seçim sürecini tamamlaması neticesinde, yeni göreve baģlayan Borsa Meclis BaĢkanı Hüseyin Tunalı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer ile yeni seçilen Meclis üyeleri baģta ilçe Kaymakamı, Belediye BaĢkanı, Resmi Kurumları ve üyelerimizi ziyaret etti. Ġlçe Emniyet Müdürü Zafer IRKIÇATAL Sosyal Güvenlik Kurumu Ġlçe Müdürü SudiSATILMIġ Susurluk Belediye BaĢkanı Tahsin BOZOĞLU Susurluk Ticaret Odası BaĢkanı Ġlker KURT Sayfa 19

21 Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Aydın SAĠT Susurluk Ziraat Odası BaĢkanı Özkan GÜRKOK TEBRĠK ZĠYARETLERĠ Susurluk Ticaret Borsası 16 Mayıs 2013 tarihi itibari ile seçim sürecini tamamlayan yeni göreve baģlayan Borsa Meclis BaĢkanı Hüseyin Tunalı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer ile yeni seçilen Meclis Üyelerini tebrik etmek amacıyla Balıkesir Sanayi Odası BaĢkanı Ġsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası BaĢkanı Fahri ErmiĢler, Susurluk ġeker ĠĢ Sendikası BaĢkanı Ġsmail Karadayı ve Yönetim Kurulu, Susurluk Engellileri Koruma ve YaĢatma Derneği BaĢkanı Serpil Gezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Borsa Meclis BaĢkanı Hüseyin Tunalı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer ile yeni seçilen Meclis üyelerini tebrik ziyaretinde bulundular. Sayfa 20

22 Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası Susurluk Şeker İş Sendikası Başkanlığı Sayfa 21

23 Susurluk Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği Sayfa 22

24 SUSURLUK TĠCARET BORSASI VE ODASI BAġKANLARI T.O.B.BĠRLĠĞĠ GENEL KURULUNA KATILDI T.O.B.Birliğinin 69.nci Olağan Seçimli Genel Kurulu 01 Ağustos 2013 Tarihinde T.O.B.Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleģti. Genel Kurulda mevcut baģkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu 1734 delegenin tekrar aday göstermesiyle yeniden TOBB baģkanı seçildi. Genel Kurul a Borsamızı Ticaret Meclis BaĢkanımız Hüseyin Tunalı, Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sefer Göçer, Genel Sekreterimiz Yücel Kılıç, ve Ticaret Odası Meclis BaĢkanı Mehmet Çetin, Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġlker Kurt, Genel Sekreter Yücel Sarı temsil ettiler. 69. TOBB Genel Kurulu Sayfa 23

25 BORSAMIZ BAġKANI SEFER GÖÇER T.O.B.B HAYVANCILIK KURULUNA SEÇĠLDĠ T.O.B.Birliği 69. Olağan Seçimli Genel Kurulu katılan Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer, aday gösterildiği T.O.B.Birliği Hayvancılık Kuruluna seçildi. BaĢkan Sefer Göçer konuģmasında; T.O.B.Birliği Hayvancılık Kurulu na aday gösterilmem beni fazlası ile memnun etmiģtir. Beni böyle bir göreve layık gören, kader birliği yaptığım, baģta T.O.B.Birliği BaĢkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teģekkür ediyorum. Bundan sonra Ġlçemizin Hayvancılık konularındaki sorunlarının çözümü konusunda çalıģmalarımı T.O.B.B çatısı altında yerine getireceğim. Beni aday gösteren T.O.B.Birliği Yönetimine, bu göreve seçilmemde büyük destekleri olan Oda ve Borsaların değerli delegelerine teģekkür ederim. diyerek dile getirdi. TOBB Hayvancılık Kurulu Sayfa 24

26 BANDIRMA BORSASI GENEL SEKRETER TOPLANTISI Borsamız Genel Sekreteri Yücel Kılıç 15 Mart 2013 tarihinde Bandırma Ticaret Borsası nda Bandırma Ticaret odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası, Gönen Ticaret Odası, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Karacabey Ticaret Borsası, Genel Sekreterler ĠstiĢare Toplantısına katıldı. Genel Sekreterler İstişare Toplantısı Sayfa 25

27 FUAR ve ORGANĠZASYONLAR SUSURLUK TĠCARET BORSASI ÜYELERĠNĠ ĠFTAR YEMEĞĠNDE BULUġTURDUK Susurluk Ticaret Borsası 23 Haziran 2013 de Yörsan Fastfood da üyelerine vermiģ olduğu iftar yemeğinde bir araya geldi. l. BALIKESĠR TANITIM GÜNLERĠ Susurluk Ticaret Borsası Ekim 2013 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleģtirilen I. Balıkesir Tanıtım Günlerinde Borsamız BaĢkanı Komisyon BaĢkanı olarak Susurluğu ve üyelerimizi temsil ettiler. Sayfa 26

28 SOSYAL SORUMLULUK 750 AĠLEYE ERZAK DAĞITILDI Ramazan Ayı Dolayısıyla Susurluk Ticaret Borsası, Köy ve Mahalle Muhtarları çalıģmasıyla tespit edilen 750 aileye Borsamız tarafından erzak dağıtımı yapıldı. BURS YARDIMI 40 Üniversite öğrencisinin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla aylık 100 TL burs yardımı yapılmasına devam edilmiģtir. Sayfa 27

29 KIYAFET YARDIMI 2013 yılı Eğitim Öğretim döneminin açılmasıyla birlikte, Borsamız sosyal sorumluluk alanında 900 ilköğretim, ortaokul öğrencisine eģofman, spor ayakkabı yardımı yapılmıģtır. Sayfa 28

30 BASIN DA BĠZ KANAL 24 Borsamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer 1 Haziran 2013 tarihinde TV 24 kanalına KonuĢan Ekonomi Programına konuģmacı olarak katılmıģtır. Kanal 24 Konuşan Ekonomi Programı Sayfa 29

31 Sayfa 30

32 Sayfa 31

33 Sayfa 32

34 Sayfa 33

35 Sayfa 34

36 SUSURLUK Sayfa 35

37 SUSURLUK UN TARĠHÇESĠ Ġlçe Lidyalılar, Romanyalılar, Bizanslılar ve ġelçukluların, egemenliklerinden sonra, Karesi Beyliği nin idaresine geçmiģtir. Orhan Gazi zamanında Osmanlı nın idaresine geçmiģtir. Susurluk adı bulunduğu yerin sulak olması ve bol miktarda susığırı yetiģtirildiği için Susığırlığı diye bilinmektedir. Susurluk'un bulunduğu yer, Karesi Beylerinden Ġne Bey Vakfına ait ormanlık ve bataklık boģ bir alan iken Ġne Bey in torunları burasını Susığırlık adı altında bir çiftlik halinde idare etmiģtir. Hacı Hatip Oğulları nın buraya yerleģmesiyle burası köy haline gelmiģtir. Daha sonra 1634'te Karaman tarafından gelen akıncılar buraya yerleģmiģlerdir ve 1878 Türk-Rus savaģında Anadolu ya göç eden Bulgaristan ve Kafkas Göçmenleri ve sonraları Ahmet Vefik PaĢa tarafından iskan ettirilen Türkmen aģiretleriyle kalabalıklaģmıģtır. Susığırlık çiftlik halinde iken, Bursa ve Ġstanbul a geçen kervanların konaklama yeri olmuģtur Susurluk 1892'de bucak merkezi olmuģ ve nahiye merkezinin Susurluk a (Susırlık) nakledilmesi ile Mustafa Rakım Efendi Nahiye Müdürü olarak göreve baģlamıģtır. Susurluk ta (Susırlığı) 1926 yılında kaza teģkilatı kurularak, kazanın ismi Susırlığı olarak kabul edilmiģ olup, günümüzde Susurluk adını almıģtır da ilçe olmuģtur. 5 Eylül 1922 Susurluk un düģman iģgalinden kurtuluģ günüdür. Her yıl 5 Eylül'de KurtuluĢ Bayramı törenlerle kutlanmaktadır. COĞRAFĠ KONUM Güneyinde Kepsut, doğusunda Balıkesir Merkez, kuzeyinde Bandırma ve Manyas ilçeleri yer alan Susurluk, il merkezine 46 km uzaklıkta yer almaktadır. Ġlçenin batısında ise Bursa ili vardır. Ġzmir Ġstanbul karayolu üzerinde, ulaģım açısından oldukça avantajlı bir konumda yer alır. Sayfa 36

38 ĠKLĠMĠ Susurluk iklimi Akdeniz ikliminin Marmara geçiģ tipi özelliklerini taģımaktadır. KıĢ mevsimi kar yağıģlı, don olayları olağandır. Yaz kuraklığı nispeten Akdeniz ikliminin asıl tipine göre daha az belirgindir. Nedeni karasallıktır. Karasallığın etkisi ile yaz mevsiminde az da olsa yağıģ oluģmaktadır. Yıl içinde en sıcak ay Temmuz ayı, en soğuk ay ise ġubat ayıdır. Yıllık yağıģ tutarı ortalama 700 mm dolayındadır. YağıĢın büyük çoğunluğu kıģ aylarında düģmektedir. Ġlçenin iklimi üzerinde Susurluk Çayı nın etkisi çok fazladır. Bir havza içinde kalan Susurluk Çayı nın ılımanlaģtırıcı etkisini iklim koģullarında fazlasıyla yaģamaktadır. SUSURLUK ARAZĠ DAĞILIMI Susurluk ilçesinin % 45 kısmını tarım alanları, % 41 orman ve fundalıklar, %8 çayır ve meralar % 6lik alan ise tarım dıģı arazi ve yerleģim alanlarıdır. Ġlçe arazilerinin çoğunu tarım alanları kaplamaktadır. Tarım alanlarını orman ve fundalık arazileri, çayır ve meralar takip etmektedir. TARIM ALANI ORMAN VE FUNDALIK ALAN ÇAYIR - MERA ALANI TARIM DIŞI ARAZİ, YERLEŞİM ALANLARI 8% 6% 45% 41% Sayfa 37

39 1- NÜFUS Susurluk ilçesi Balıkesir iline bağlı bir ilçe olup, ilin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ġlçenin 2013 yılı nüfusu tür. Bu nüfus değeri ile Susurluk Balıkesir de 31 ilçe arasında 9. sırada bulunmaktadır yılından 2000 yılına kadar olan dönemde nüfusu durağan bir seyir izleyen Susurluk un nüfusu son 10 yılda azalmıģtır. Ġlçede km 2 baģına 63 kiģi düģmektedir. Susurluk 39,73 olan ortanca yaģ değeri ile hem Balıkesir hem de Türkiye den daha yaģlı durumdadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 2013 yılı sonu itibariyle ; Ġlçe Toplam Nüfusu YILI ĠTĠBARĠYLE; SUSURLUK ĠLÇE MERKEZĠ, KÖYLER DAHĠL OLMAK ÜZERE CĠNSEYETE GÖRE DAĞILIM Kadın Sayısı Erkek Sayısı Toplam Sayfa 38

40 SUSURLUK ĠLÇESĠ ĠLE ÖZLEġEN AYRANIN TARĠHÇESĠ 1960 yılında Susurluk Ġlçesinden geçen karayolu ilçenin çehresini değiģtirmeye baģlamıģtı. O yıllarda karayolunun Ģifresini çözen ġükrü Bey Susurluk un bir kilometre dıģında Tren istasyonunun dıģında eģiyle birlikte yaģıyordu.yoldan gelip geçenlerden para kazanmak ilk onun aklına geldi. Yolun kenarına kurduğu derme çatma kulübesinde yolculara manda yoğurdundan yaptığı köpük ayranı satmaya baģladı. ġükrü Bey in ayranı Ģeçmesinin tesadüf olmadığı, yörede anlatılan bir hikayeye dayanıyordu. Roma uygarlığı döneminde yerleģim yeri olan Susurluk, Karesi Beyliği ve Osmanlı Döneminde Fırt (Susırlığı) olarak biliniyordu. Bölge sulak ve bataklık olması yöre hayvanlarının doğada beslenmesi ve dağlarda kekik in bol olması hayvanların sütünü lezzetli duruma getiriyordu. Osmanlı PadiĢahlarından Fatih Sultan Mehmet Han ın yaptığı gezilerde güzergah olarak kullandığı, Fırt-ma ġami bölgesinden (Susığırlığı) geçiģi sırasında, sulak ve bataklık yer olduğundan atı ile seyahati sırasında sağ kolu olan Zağanos PaĢa ya Burada Susığırı yetiģir, tam ona göre arazi, buranın sütü çok kaliteli ve lezzetli olur, sütünden yoğurt, yoğurttan ayran yapar, banada bir tas ayran ikram edersiniz! diyerek susığırı yetiģtiriciliği için Zağanos PaĢaya emir verir. Adını bu vesile ile Susığırlık iken Ģimdiki adıyla Susurluk olarak değiģen ilçemizde; Zağanos PaĢa hayvancılığı geliģtirmiģ, hizmetkarların baģı olan AyĢebacıya Hünkar a yoğurttan ayran yapıp ikram etmesini emretmiģtir. Fatih Sultan Mehmet bundan sonraki ilk seferinde Susurluk tan geçerken, kendisine bir tasta üzerine saman serpiģtirilmiģ ayranı süzerek içmeye çalıģırken AyĢebacı ya sorar; Ayran soğuk ve çok güzel olmuģ lakin, üzerindeki bu saman neyin nesi? AyĢebacı utanarak cevap verir ; Devleti Hünkarım size verdiğim ayranı hızlı içip üģütüp hasta olmayasınız diye! der. Dünden bugüne ayran mirasına sahip çıkılmıģ Ayran Susurluk ta içilir sözü ile her yerde söylenir olmuģtur. Sayfa 39

41 SUSURLUK FOTOĞRAFLARI Sayfa 40

42 Sayfa 41

43 SUSURLUK PARKI Sayfa 42

44 Sayfa 43

45 SUSURLUK İSTASYONU Sayfa 44

46 Sayfa 45

47 TARİHİ ÇEŞME Sayfa 46

48 SUSURLUK ÇARŞI CAMİ Sayfa 47

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

NİĞDE TİCARET BORSASI

NİĞDE TİCARET BORSASI NİĞDE TİCARET BORSASI 2015 FAALİYET RAPORU 1 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

IĞDIR TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

IĞDIR TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU IĞDIR TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU IĞDIR TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDICISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE GENEL SEKRETER İSMAİL ARAS ALİ DİLMEN AZİZ KOCAKAYA MEHMET OKTAY ÜNAY TURAN

Detaylı

TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK TİCARET BORSALARINA DAHİL MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 52 nci maddesine istinaden hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; hangi

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TĐCARET BORSALARINA TABĐ MADDELER VE BU MADDELERĐN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCĐLĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

TĐCARET BORSALARINA TABĐ MADDELER VE BU MADDELERĐN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCĐLĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK TĐCARET BORSALARINA TABĐ MADDELER VE BU MADDELERĐN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCĐLĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler Ve Bu Maddelerin Alım Veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmelik

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI TİCARET BORSALARININ TANIMI Ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ne bağlı, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI COMMODITY EXCHANGE 2014 FAALİYET RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI COMMODITY EXCHANGE 2014 FAALİYET RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI COMMODITY EXCHANGE 2014 FAALİYET RAPORU 1 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ

2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 06.02.2017 TARİHİNDE ANKARA DA DÜZENLENEN "AKREDİTASYON SİSTEMİ TANITIM EĞİTİMİ" NE BORSAMIZ AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ OLARAK KATILIM SAĞLADIK. 7 Şubat 2017 Salı günü TOBB konferans

Detaylı

M. GÖKHAN ÖZDEMİR ODALAR MÜDÜRÜ

M. GÖKHAN ÖZDEMİR ODALAR MÜDÜRÜ Personel Yapısı MUSTAFA SARAÇÖZ GENEL SEKRETER CENGİZ ÖZCAN GENEL SEKRETER YRD. CİHAT ALAGÖZ DAİRE BAŞKANI M. GÖKHAN ÖZDEMİR ODALAR MÜDÜRÜ KEMAL VURAL UZMAN YRD. ZEKİ TÜRKMEN MEMUR NEDRET AŞKIN MEMUR 2

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

www.vakifyatirim.com.tr

www.vakifyatirim.com.tr Sayfa No: 1 01.01.2010-30.06.2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr Sayfa No: 2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ORGANĠZASYON ġemasi

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

SUSURLUK SAYI : 3 FAALİYET RAPORU

SUSURLUK SAYI : 3 FAALİYET RAPORU SUSURLUK SAYI : 3 FAALİYET RAPORU 1 Ekonominin temeli tarımdır. MECLİS ÜYELERİMİZ Hüseyin TUNALI Meclis Başkanı Hulusi KURU Meclis Başkan Yrd. Hikmet SAYGI Meclis Başkan Yrd. Değerli Üyelerimiz, Susurluk

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI

ANKARA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ANKARA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ATB YÖNETĠCĠ EL KĠTABI YÜRÜRLÜK TARĠHĠ, 21 EYLÜL 2011 01 REVĠZYON TARĠHĠ: 25 TEMMUZ 2013 02 REVĠZYON TARĠHĠ: 01 MAYIS 2014 OLARAK REVĠZE EDĠLMĠġTĠR. ANKARA TĠCARET

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 MİSYONUMUZ... 5 VİZYONUMUZ... 5 NUSAYBİN TİCARET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 MİSYONUMUZ... 5 VİZYONUMUZ... 5 NUSAYBİN TİCARET İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 MİSYONUMUZ... 5 VİZYONUMUZ... 5 NUSAYBİN TİCARET BORSASI TARİHÇESİ... 6 PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJĠK PLANI 1 MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR. 2 BAġKANIN SUNUMU Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Sosyal Ağlar www.facebook.com/nusaybintb www.twitter.com/nusaybintb

Sosyal Ağlar www.facebook.com/nusaybintb www.twitter.com/nusaybintb GİRİŞ Sizler için hazırlanmış olan bu kitapçık; 5174 Sayılı Kanun, Borsamız İç Yönergesi ve İlgili kanun ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. Bu kitapçık, borsamızda bulunduğunuz üyelik hayatınız süresince

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK Edremit Ticaret Odası, Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı'na (OriGIn) üye oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 30 EYLÜL 2012 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Takasbank A.ġ. 2012 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER BaĢlık... Sayfa Yönetim Kurulu BaĢkanı nın Döneme ĠliĢkin Değerlendirmeleri...

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk

Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk Esas Birim :Teknik Hizmetler Kurulu BaĢkanlığı Tarih:04.03.2013 Genelge No:25 Özeti : YAS Hak.Kanunda DeğiĢlik Hk ZĠRAAT ODASI BAġKANLIĞI NA... 01/03/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Sarnıç Mahallesi meydanında bulunan kapalı

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1923 1 AYDIN TİCARET BORSASI Tablo 1 2

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

SUSURLUK SAYI : 4 FAALİYET RAPORU

SUSURLUK SAYI : 4 FAALİYET RAPORU SUSURLUK SAYI : 4 FAALİYET RAPORU 2016 Türk köylüsünü Efendi yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez. SUSURLUK TİCARET BORSASI İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN İMTİYAZ SAHİBİ Sefer GÖÇER Genel Yayın Sorumlusu

Detaylı

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / )

T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı BASIN BÜLTENĠ (2011 / ) T.C. GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI Ġzmir Vergi Dairesi BaĢkanlığı./05 /011 BASIN BÜLTENĠ (011 / ) Konu: 010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyanları ve Rekortmenler 010 DÖNEMĠNE AĠT VERGĠSĠ BEYANLARI ĠLE TAHAKKUK

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERKEZ : ĠSTANBUL KAYITLI SERMAYE : 200.000.000 YTL ÇIKARILMIġ SERMAYE : 23.400.000 YTL DÖNEM : 01.01.2008 31.03.2008 FAALĠYET KONUSU : Esas olarak Türkiye de kurulmuş veya kurulacak olan,

Detaylı

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13)

TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLĠĞĠ (TEBLĠĞ NO: 2010/13) Arı YetiĢtiriciliği, Bombus

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4971 TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5/7/2006 No : 2006/10857 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20/6/1977 No : 2090 Yayımlandığı

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

2014 YILI ÇTB YILLIK İŞ PLANI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME RAPORU

2014 YILI ÇTB YILLIK İŞ PLANI HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME RAPORU Sayfa No 1/9 MARKALAŞMA VE YENİ PAZARLAR İÇİN FUAR ORGANİZASYONLARI VE TEKNİK GEZİLER DÜZENLEMEK YÖNETİM KURULU 45.000 TL 34.955,83TL KURUMLAR/FİRMALAR PAYDAŞLARIMIZ, FUAR ORGANİZASYON FİRMALARI YILDA

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Sayfa No: 1. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Sayfa No: 1. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2010-31.12.2010 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr Sayfa No: 2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ORGANĠZASYON ġemasi

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı Akdeniz Bölgesi ndeki oda ve borsaların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler de gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, ekonomide

Detaylı

YOZGAT TİCARET BORSASI

YOZGAT TİCARET BORSASI KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO 1/9 YOZGAT TİCARET BORSASI Hazırlayan Yönetim Temsilcisi Onaylayan Yönetim Kurulu Başkanı KODU ÜEK YAY. TRH 01.09.2016 REV. TRH. REV. NO SAYFA NO

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2015 YILLIK FAALİYET RAPORU DENİZLİ TİCARET BORSASI Denizli Ticaret Borsası Yıllık Faaliyet Raporu Kurgu Yayına Hazırlama Uğur Tanrıverdi Veli Bozkaya Tasarım Mizanpaj Veli Bozkaya 2 İçindekiler BAŞKAN

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU Sayfa No: 1 01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU www.vakifyatirim.com.tr Sayfa No: 2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA YÖNETĠM VE DENETĠM KURULU ÜYELERĠ 3 VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ORGANĠZASYON ġemasi

Detaylı

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI

ODAMIZIN AMACI VE YAPISI ODAMIZIN AMACI VE YAPISI Hollandalı ve Türkiyeli giriģimcisinin çalıģmalarına öncülük ve liderlik eder. Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüģ ve çözümlerini iletir, Ticari, ekonomik

Detaylı

Faaliyet Raporu 2015

Faaliyet Raporu 2015 Faaliyet Raporu 2015 İç Yazışma Kime: Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Bilgi: Meclis Başkanı Kimden: Semra Ispartaloğlu Tarih: 28.01.2015 Konu: 27.01.2015 tarihli memnuniyet anketine ilişkin değerlendirme

Detaylı

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ İKİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ Mad.1) Partinin adı, kısaltılmıģ adı Genel merkezi ve amblemi Partinin adı Esnaf ve Çiftçi Partisi kısaltılmıģı EÇP merkezi ANKARA amblemi sarı Zemin üzerine ÇeĢmedir.

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ

POLATLI TİCARET BORSASI FAALĐYET ve ETKĐNLĐKLER TAKVĐMĐ OCAK / 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yönetim Kurulu Meclis Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ve Genel Sekreter

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı