SUSURLUK TĠCARET BORSASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUSURLUK TĠCARET BORSASI"

Transkript

1 SUSURLUK TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2013

2 Efendiler! Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışmasını yeni ekonomik tedbirlerle son hadde eriştirmeliyiz. Köylünün çalışmasının neticeleri ve verimleri kendi menfaati lehine son hadde çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur. Sayfa 1

3 ĠÇĠNDEKĠLER Başkandan... 3 Borsanın Tanımı ve Görevleri Borsamız Tarihçesi, Vizyon, Misyon, Kalite Politikası... 8 Yönetim Kurulu, Meclis, Personel Susurluk Ticaret Borsası Organizasyon Şeması Kurullar ve Komisyonlar Tescil İşlemleri, 2013 Fiili Gelir Kalemleri Susurluk Ticaret Borsası Üye Profili Faaliyetlerimiz Susurluk Ticaret Borsası Ziyaretleri Tebrik Ziyaretleri Genel Kurul...23 T.O.B.B Hayvancılık Kurulu...24 Bandırma Borsası Genel Sekreter Toplantısı...25 Fuar ve Organizasyonlar...26 Sosyal Sorumluluk Basın da Biz Susurluk Susurluk un Tarihçesi Coğrafi Konumu, Ġklimi, Susurluk Arazi Dağılımı, Nüfus Susurluk Ġlçesi Ġle ÖzleĢen Ayranın Tarihçesi Susurluk Fotoğrafları Sayfa 2

4 BAġKAN DAN Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu gerçekleģtirip 2003 yılında faaliyetine baģlayarak 12. yılını doldurmuģtur. Susurluk Ticaret Borsası olarak, 2013 yılında yapılan organ seçimleri sonucu oluģan Meclis ve Yönetim Kurulumuzla, üyelerimize ve ilçemize hizmet edebilmeyi bir görev bildik. YapmıĢ olduğumuz faaliyetler, çalıģmalar ile hedeflerimize ulaģma konusunda daha da gayretliyiz. Susurluk Ticaret Borsası olarak, Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz, personelimiz ve üyelerimizle el ele vererek 2012 den beri yürüttüğümüz TS- EN ISO 9001: 2008 Kalite Sistemi ile standardımızı bir adım daha ileriye götürdük, 2013 yılı gözetimlerimizi baģarılı bir Ģekilde tamamladık. Bunun yanında ilçe ekonomisine katma değer sağlayarak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıģtık. Ġlçemizde bulunan sivil toplum kuruluģları ile iyi iliģkiler geliģtirdik. Diğer kurumlarla iģ birliği içinde çalıģarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirdik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 365 Akredite Oda ve Borsa sloganı dahilinde Aralık 2013 ayında 10.dönem Akreditasyon sürecine dahil edildik. Bu süreç Borsamızın kurumsal geliģiminin yanında, üyelerimize yönelik hizmet standardımızı yükseltme konusunda bize rehber oldu. Susurluk Ticaret Borsası olarak 2013 yılı içinde gerçekleģtirdiğimiz faaliyetleri içeren Faaliyet Raporunu kurumlara, sivil toplum kuruluģlarına, üyelerimize ve kamuoyuna sunmaktan onur duyuyorum. Faaliyetlerimizin gerçekleģmesinde katkıları olan tüm mensuplarımıza ve emeği geçenlere yürekten teģekkür ederim. SEFER GÖÇER Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayfa 3

5 BORSANIN TANIMI Ticaret borsaları, 5174 sayılı kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kiģiliğine sahip kurumlardır. Ticaret borsaları, bulundukları yerlerde üretimi, tüketimi ve pazarlaması yeterli kapasitede olan, bu sebeple borsaya kota edilmiģ maddelerin alım-satımının fiyatlarının serbest rekabet düzeyi içinde tespit ve ilan iģleriyle meģgul olan serbest piyasa ekonomilerinde düzenleyici iģlevi olan kurumlardır. GÖREVLERĠ a) Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek. b) Borsaya dahil maddelerin borsada oluģan günlük her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilan etmek. c) Alıcının ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye Ģartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. d) Yurt içi ve yurt dıģı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleģmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e) 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f) Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuģlara iģtirak etmek. g) Bölgeleri içindeki borsaya iliģkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h) Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve baģvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. ı) Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaģma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluģlarına verilen iģlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluģ amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu iģleri yürütmek. k) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara iliģkin gerekli hizmetleri yapmak. Sayfa 4

6 l) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. YÖNETĠM Ticaret Borsaları demokratik sistem ile yönetilen kuruluģlardır. Borsa organları Ģunlardır; a) Meslek Komiteleri, b) Meclis, c) Yönetim Kurulu, d) Disiplin Kurulu, BORSAYA TABĠ MADDELER Ticaret borsalarında yeterli arz ve talebi bulunan, dayanıklı ve stoklanabilir nitelikteki misli mallar, numune veya tipler üzerinden toptan alınıp satılır. Tipi tespit edilmemiģ olan mallarla misliyattan olup yerel ihtiyaçları karģılayan maddeler ile canlı veya kesilmiģ hayvanlar da borsaya tâbi maddeler arasına alınabilir. BORSA ĠġLEMLERĠNĠN TESCĠLĠ Borsaya tâbi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelelerinin borsalara tescili zorunludur. Borsalarca gösterilen yerlerde yapılan iģlemler aynı gün, borsa dıģında alınıp satılmasına müsaade edilen maddelere ait iģlemler en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Geçerli bir neden olmaksızın belirtilen sürelerde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Borsaya tâbi olmamakla birlikte yeterli arz ve talebi bulunan, misli nitelikte tarımsal ürünlerin alım satım iģlemleri, alıcı veya satıcının talebine bağlı olarak borsaya tescil edilebilir. Borsaya tâbi maddelerle ilgili alivre ve vadeli alım satım iģlemlerine iliģkin tip sözleģmeler ticaret borsalarınca hazırlanır. Buna göre düzenlenecek sözleģmeler ticaret borsalarına tescil ettirilir. Bu Kanun hükümlerine tâbi olarak düzenlenen sözleģme, ürün senedi ve benzeri belgeler, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca düzenlenen vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri gibi değerlendirilmez. Bu fıkranın uygulanmasına iliģkin esaslar Birlikçe çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir Tescil yükümlülüğü aģağıdaki Ģekilde yerine getirilir: Sayfa 5

7 a) Alıcı ve satıcının aynı borsanın çalıģma alanı içinde bulunmaları halinde, iģlem borsa örf ve adetlerine göre tespit olunan tarafça o borsaya tescil ettirilir ve tescil ücreti ödenir. Tescil ile yükümlü olan tarafın yokluğu halinde, diğer taraf tescili yaptırmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. b) Alıcı ve satıcıdan birinin borsanın çalıģma alanı içinde, diğerinin dıģında olması halinde; 1) Ġki tarafın bulunduğu yerde borsa mevcut ve mal her iki borsaya tâbi ise ve iģlem de yazıģma, telgraf, telefon, teleks ile yapılmıģ veya elektronik ortamda gerçekleģtirilmiģse, sözleģmenin kabul ile tamam olduğu yerdeki tarafça o yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 2) SözleĢmenin nerede kabul ile tamam olduğu tespit edilemediği takdirde, iģlem satıcının merkezinin bulunduğu yerdeki borsaya, satıcı tarafından tescil ettirilir ve ücreti ödenir. 3) Taraflardan birinin bulunduğu yerde borsa mevcut değil veya borsa mevcut olmasına rağmen, mal o borsaya dahil değil veya taraflardan biri yurt dıģında ise, iģlem diğer tarafça kendi merkezinin bulunduğu yer borsasına tescil ettirilir ve ücreti ödenir. c) Borsaya kayıtlı üyeler, borsanın çalıģma alanı dıģında yaptıkları ve bu fıkrada belirlenen tescil iģlemleri dıģında kalan alım veya satımları, kayıtlı bulundukları borsalara tescil ettirir ve ücretini öderler. d) Borsanın çalıģma sınırları dıģında alım satım yapan taraflardan biri tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu ve tescil ücretini ödeme yükümlülüğü tacir ve sanayici olan diğer tarafa aittir. Alım satım yapan tarafların her ikisi de tacir veya sanayici sıfatını haiz olmayan üretici ise, tescil zorunluluğu uygulanmaz. e) Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde ikidir ve bu oranı borsa meclisi belirler. ĠĢlem baģına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz. Ürün senedi tescil ücreti oranı ise alım satım değeri üzerinden en çok on binde beģtir. f) Ġhracatın tescilinden ücret alınmaz. g) Borsalar, üyelerinin alım satımlarının tamamını tescil ettirip ettirmediklerini denetlemeye yetkilidirler. Bu amaçla hâkim kararıyla üyelerinin ilgili defter ve evrakını inceleyebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar, Birlik tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Sayfa 6

8 SUSURLUK TİCARET BORSASI HİZMET BİNASI Sayfa 7

9 BORSAMIZ TARĠHÇESĠ Susurluk Ġlçesinde Ticaret Borsası kurulması Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25/ 09/ 2002 tarihli ve 2002/85 sayılı onayı ile uygun görülmüģ olup, yılında resmi olarak faaliyete baģlamıģtır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarih ve 530 sayılı yazısı ile Borsa iģlem görecek ürünlere ait ürünlerin Kotasyon Listesi kabul edilerek üyelerimize hizmet vermeye baģlamıģtır. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ticarete dayalı olan ilçemizde faaliyete baģlayan Susurluk Ticaret Borsası kuruluģ izninden sonra 2003 den bu yana üyelerine ve ilçemize hizmetleri artarak devam etmektedir. VĠZYONUMUZ Susurluk Ticaret Borsası; T.O.B.Birliğinin mevzuatları çerçevesinde, her zaman geliģmeye açık, çağdaģ, teknolojik baģarıyı yakalamıģ, bölgesinde farkındalık yaratan örnek bir Borsa olmak. MĠSYONUMUZ Üyelerimize hizmet kalitesini arttırmak, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kentin yönetimindeki diğer tüm unsurlar ile ortak bir güç oluģturmak, Yöre ekonomisinin kalkınması için hizmet eden, Avrupa Birliği sürecinde yeni geliģmeleri üyelerine tanıtan, Susurluk Ticaret Borsası nın tarım, hayvancılık, hizmet sektöründe üyelerini Avrupa Birliğine hazırlayan, sorunların çözümü yönünde faaliyette bulunan bir kurum olmak. KALĠTE POLĠTĠKAMIZ Susurluk Ticaret Borsası; faaliyet göstermiģ olduğu alanlarda, yasal mevzuatlar çerçevesinde üyelerine verdiği hizmet ile kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen Ģartlarda, personeline eğitim vererek, müģteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleģtirmektir. Güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik yapımızı koruyup, kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileģtirerek çağdaģ borsacılık anlayıģı içinde üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını, eğitimli personelimiz ve modern alt yapımız ile beklentilerinin ötesine çıkartmak temel politikamızıdır. Sayfa 8

10 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠMĠZ Sefer GÖÇER Yönetim Kurulu Başkanı Mete SEYFELİ Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Can TATLIIĞLU Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Hülya ÜSTÜNDAĞLI Yönetim Kurulu Üyesi Yakup BOZKAN Sayman Üye Sayfa 9

11 MECLĠS ÜYELERĠMĠZ Hüseyin TUNALI Meclis Başkanı Hulusi KURU Meclis Başkan Yrd. Hikmet SAYGI Meclis Başkan Yrd. Enis SAYGI Meclis Üyesi Tamer MENEVŞE Meclis Üyesi Sezai ÇELPEŞLİ Meclis Üyesi Ünal GÜRCAN Meclis Üyesi Fahrettin SARAN Meclis Üyesi Aptullah KESEN Katip Üye Sefer Göçer Meclis Üyesi Mete SEYFELİ Meclis Üyesi Can TATLIOĞLU Meclis Üyesi Hülya ÜSTÜNDAĞLI Meclis Üyesi Yakup BOZKAN Meclis Üyesi Sayfa 10

12 PERSONEL Yücel KILIÇ Genel Sekreter Hamit YILDIZ Tescil Memuru Samet AYTEKİN Hizmetli Sayfa 11

13 Susurluk Ticaret Borsası Organizasyon ġeması DİSİPLİN KURULU BORSA MECLİSİ HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU MECLİS BAŞKANI YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU BAŞKANI AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ AKREDİTASYON SORUMLUSU GENEL SEKRETER KALİTE SORUMLUSU TESCĠL MEMURU MUHASEBE SORUMLUSU TAHSĠLDAR LABORATUVAR SORUMLUSU BASIN-YAYIN ORGANĠZASYON SORUMLUSU BĠLGĠ-ĠġLEM SORUMLUSU ÜYELĠK ĠġLEMLERĠ SORUMLUSU GELEN-GĠDEN EVRAK SORUMLUSU ARġĠV SORUMLUSU HĠZMETLĠ Sayfa 12

14 KURULLAR VE KOMĠSYONLAR DĠSĠPLĠN KURULU Ġlker KURT ( Disiplin Kurulu BaĢkanı ) Alper KILIÇARSLAN ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Emine Ġsmet TUNÇ - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Akın GÜNGÖR - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Bedri CEYLAN - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) Erol ERDEM - ( Disiplin Kurulu Üyesi ) HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU Yakup BOZKAN - ( Hesapları Ġnceleme Komisyonu BaĢkanı ) Can TATLIOĞLU ( Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi ) Hikmet SAYGI ( Hesapları Ġnceleme Komisyonu Üyesi ) Sayfa 13

15 TESCĠL ĠġLEMLERĠ TESCĠL KAPASĠTESĠ ÜRÜN GRUPLARI Hububatlar Hububat mamülleri Bakliyat çeģitleri Yağlı tohumlar Bitkisel gıda maddeleri Hayvansal gıdalar Canlı hayvanlar Ham deriler Sebzeler Meyveler Kotasyon harici maddeler 2013 yılı Susurluk Ticaret Borsası istatiksel verileri 2013 yılı tescil rakamı ,17- TL dir. MADDĠ VARLIKLAR 2013 yılı sonu itibariyle Borsamızın mali durumu ana hatlarıyla aģağıdaki Ģekilde gerçekleģmiģtir. Toplam Gelir: ,33 Toplam Gider: ,35 Sayfa 14

16 2013 FĠĠLĠ GELĠR KALEMLERĠ Kayıt Ücreti 3.840,00 Yıllık Aidat ,00 Muammele Tescil Ücreti ,17 Geç Tescil Gelir Ücreti 6.072,30 Faiz Gelirleri ,23 Tescil Faiz Aidat Faiz Gelirleri 456,67 Belge Ücretleri 677,00 Hizmet KarĢılığı Alınan Ücretler 30,00 Sair Gelirler 4.225,96 ĠĢtirak Gelirleri 3.000, , , , , , , ,00 GELİR GİDER , ,00 0, Sayfa 15

17 SUSURLUK TĠCARET BORSASI ÜYE PROFĠLĠ 2013 yılı sonu itibariyle Susurluk Ticaret Borsasına kayıtlı üye sayısı 105 tir. Kayıtlı üyelerin 80 i faal üye olup 25 tanesi faal olmayan üyedir. Üye profili; üye sayısı, Ģirket tipine göre aģağıda yer alan tabloda belirtilmiģtir. ġġrket TĠPĠ ADET FAAL FAAL OLMAYAN Anonim Ģirket 14 1 Limited Kooperatif 4 1 Kolektif 1 - ġahıs ĠĢletmesi 36 8 Diğer Ġktisadi ĠĢletmeler 1 - Sayfa 16

18 2013 FAALİYETLERİMİZ Sayfa 17

19 SUSURLUK TĠCARET BORSASI SEÇĠMLERĠNĠ YAPTI 13 Mayıs 2013 Tarihi Pazartesi günü yapılan; Yönetim Kurulu BaĢkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Genel Kurul Delege seçimleri sonucu; Yönetim Kurulu BaĢkanlığına; Sefer Göçer, Yönetim Kurulu Üyelerine; Mete Seyfeli, Hülya Üstündağlı, Yakup Bozkan, Can Tatlıoğlu, Disiplin Kuruluna; Ġlker Kurt, Alpaslan Kılıçarslan, Emine Ġsmet Tunç, Akın Güngör, Bedri Ceylan, Erol Erdem, Genel Kurul Delegeliğine oy kullanan 14 Meclis üyesinin tamamının oylarını alarak seçildiler. Sayfa 18

20 TĠCARET BORSASI RESMĠ KURUMLARI VE ÜYELERĠNĠ ZĠYARET ETTĠ Susurluk Ticaret Borsası 16 Mayıs 2013 tarihi itibari ile seçim sürecini tamamlaması neticesinde, yeni göreve baģlayan Borsa Meclis BaĢkanı Hüseyin Tunalı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer ile yeni seçilen Meclis üyeleri baģta ilçe Kaymakamı, Belediye BaĢkanı, Resmi Kurumları ve üyelerimizi ziyaret etti. Ġlçe Emniyet Müdürü Zafer IRKIÇATAL Sosyal Güvenlik Kurumu Ġlçe Müdürü SudiSATILMIġ Susurluk Belediye BaĢkanı Tahsin BOZOĞLU Susurluk Ticaret Odası BaĢkanı Ġlker KURT Sayfa 19

21 Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı Aydın SAĠT Susurluk Ziraat Odası BaĢkanı Özkan GÜRKOK TEBRĠK ZĠYARETLERĠ Susurluk Ticaret Borsası 16 Mayıs 2013 tarihi itibari ile seçim sürecini tamamlayan yeni göreve baģlayan Borsa Meclis BaĢkanı Hüseyin Tunalı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer ile yeni seçilen Meclis Üyelerini tebrik etmek amacıyla Balıkesir Sanayi Odası BaĢkanı Ġsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası BaĢkanı Fahri ErmiĢler, Susurluk ġeker ĠĢ Sendikası BaĢkanı Ġsmail Karadayı ve Yönetim Kurulu, Susurluk Engellileri Koruma ve YaĢatma Derneği BaĢkanı Serpil Gezer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Borsa Meclis BaĢkanı Hüseyin Tunalı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer ile yeni seçilen Meclis üyelerini tebrik ziyaretinde bulundular. Sayfa 20

22 Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası Susurluk Şeker İş Sendikası Başkanlığı Sayfa 21

23 Susurluk Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği Sayfa 22

24 SUSURLUK TĠCARET BORSASI VE ODASI BAġKANLARI T.O.B.BĠRLĠĞĠ GENEL KURULUNA KATILDI T.O.B.Birliğinin 69.nci Olağan Seçimli Genel Kurulu 01 Ağustos 2013 Tarihinde T.O.B.Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Toplantı Salonunda gerçekleģti. Genel Kurulda mevcut baģkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu 1734 delegenin tekrar aday göstermesiyle yeniden TOBB baģkanı seçildi. Genel Kurul a Borsamızı Ticaret Meclis BaĢkanımız Hüseyin Tunalı, Yönetim Kurulu BaĢkanımız Sefer Göçer, Genel Sekreterimiz Yücel Kılıç, ve Ticaret Odası Meclis BaĢkanı Mehmet Çetin, Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġlker Kurt, Genel Sekreter Yücel Sarı temsil ettiler. 69. TOBB Genel Kurulu Sayfa 23

25 BORSAMIZ BAġKANI SEFER GÖÇER T.O.B.B HAYVANCILIK KURULUNA SEÇĠLDĠ T.O.B.Birliği 69. Olağan Seçimli Genel Kurulu katılan Susurluk Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer, aday gösterildiği T.O.B.Birliği Hayvancılık Kuruluna seçildi. BaĢkan Sefer Göçer konuģmasında; T.O.B.Birliği Hayvancılık Kurulu na aday gösterilmem beni fazlası ile memnun etmiģtir. Beni böyle bir göreve layık gören, kader birliği yaptığım, baģta T.O.B.Birliği BaĢkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve ekibine teģekkür ediyorum. Bundan sonra Ġlçemizin Hayvancılık konularındaki sorunlarının çözümü konusunda çalıģmalarımı T.O.B.B çatısı altında yerine getireceğim. Beni aday gösteren T.O.B.Birliği Yönetimine, bu göreve seçilmemde büyük destekleri olan Oda ve Borsaların değerli delegelerine teģekkür ederim. diyerek dile getirdi. TOBB Hayvancılık Kurulu Sayfa 24

26 BANDIRMA BORSASI GENEL SEKRETER TOPLANTISI Borsamız Genel Sekreteri Yücel Kılıç 15 Mart 2013 tarihinde Bandırma Ticaret Borsası nda Bandırma Ticaret odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası, Gönen Ticaret Odası, Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, Karacabey Ticaret Borsası, Genel Sekreterler ĠstiĢare Toplantısına katıldı. Genel Sekreterler İstişare Toplantısı Sayfa 25

27 FUAR ve ORGANĠZASYONLAR SUSURLUK TĠCARET BORSASI ÜYELERĠNĠ ĠFTAR YEMEĞĠNDE BULUġTURDUK Susurluk Ticaret Borsası 23 Haziran 2013 de Yörsan Fastfood da üyelerine vermiģ olduğu iftar yemeğinde bir araya geldi. l. BALIKESĠR TANITIM GÜNLERĠ Susurluk Ticaret Borsası Ekim 2013 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleģtirilen I. Balıkesir Tanıtım Günlerinde Borsamız BaĢkanı Komisyon BaĢkanı olarak Susurluğu ve üyelerimizi temsil ettiler. Sayfa 26

28 SOSYAL SORUMLULUK 750 AĠLEYE ERZAK DAĞITILDI Ramazan Ayı Dolayısıyla Susurluk Ticaret Borsası, Köy ve Mahalle Muhtarları çalıģmasıyla tespit edilen 750 aileye Borsamız tarafından erzak dağıtımı yapıldı. BURS YARDIMI 40 Üniversite öğrencisinin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla aylık 100 TL burs yardımı yapılmasına devam edilmiģtir. Sayfa 27

29 KIYAFET YARDIMI 2013 yılı Eğitim Öğretim döneminin açılmasıyla birlikte, Borsamız sosyal sorumluluk alanında 900 ilköğretim, ortaokul öğrencisine eģofman, spor ayakkabı yardımı yapılmıģtır. Sayfa 28

30 BASIN DA BĠZ KANAL 24 Borsamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Sefer Göçer 1 Haziran 2013 tarihinde TV 24 kanalına KonuĢan Ekonomi Programına konuģmacı olarak katılmıģtır. Kanal 24 Konuşan Ekonomi Programı Sayfa 29

31 Sayfa 30

32 Sayfa 31

33 Sayfa 32

34 Sayfa 33

35 Sayfa 34

36 SUSURLUK Sayfa 35

37 SUSURLUK UN TARĠHÇESĠ Ġlçe Lidyalılar, Romanyalılar, Bizanslılar ve ġelçukluların, egemenliklerinden sonra, Karesi Beyliği nin idaresine geçmiģtir. Orhan Gazi zamanında Osmanlı nın idaresine geçmiģtir. Susurluk adı bulunduğu yerin sulak olması ve bol miktarda susığırı yetiģtirildiği için Susığırlığı diye bilinmektedir. Susurluk'un bulunduğu yer, Karesi Beylerinden Ġne Bey Vakfına ait ormanlık ve bataklık boģ bir alan iken Ġne Bey in torunları burasını Susığırlık adı altında bir çiftlik halinde idare etmiģtir. Hacı Hatip Oğulları nın buraya yerleģmesiyle burası köy haline gelmiģtir. Daha sonra 1634'te Karaman tarafından gelen akıncılar buraya yerleģmiģlerdir ve 1878 Türk-Rus savaģında Anadolu ya göç eden Bulgaristan ve Kafkas Göçmenleri ve sonraları Ahmet Vefik PaĢa tarafından iskan ettirilen Türkmen aģiretleriyle kalabalıklaģmıģtır. Susığırlık çiftlik halinde iken, Bursa ve Ġstanbul a geçen kervanların konaklama yeri olmuģtur Susurluk 1892'de bucak merkezi olmuģ ve nahiye merkezinin Susurluk a (Susırlık) nakledilmesi ile Mustafa Rakım Efendi Nahiye Müdürü olarak göreve baģlamıģtır. Susurluk ta (Susırlığı) 1926 yılında kaza teģkilatı kurularak, kazanın ismi Susırlığı olarak kabul edilmiģ olup, günümüzde Susurluk adını almıģtır da ilçe olmuģtur. 5 Eylül 1922 Susurluk un düģman iģgalinden kurtuluģ günüdür. Her yıl 5 Eylül'de KurtuluĢ Bayramı törenlerle kutlanmaktadır. COĞRAFĠ KONUM Güneyinde Kepsut, doğusunda Balıkesir Merkez, kuzeyinde Bandırma ve Manyas ilçeleri yer alan Susurluk, il merkezine 46 km uzaklıkta yer almaktadır. Ġlçenin batısında ise Bursa ili vardır. Ġzmir Ġstanbul karayolu üzerinde, ulaģım açısından oldukça avantajlı bir konumda yer alır. Sayfa 36

38 ĠKLĠMĠ Susurluk iklimi Akdeniz ikliminin Marmara geçiģ tipi özelliklerini taģımaktadır. KıĢ mevsimi kar yağıģlı, don olayları olağandır. Yaz kuraklığı nispeten Akdeniz ikliminin asıl tipine göre daha az belirgindir. Nedeni karasallıktır. Karasallığın etkisi ile yaz mevsiminde az da olsa yağıģ oluģmaktadır. Yıl içinde en sıcak ay Temmuz ayı, en soğuk ay ise ġubat ayıdır. Yıllık yağıģ tutarı ortalama 700 mm dolayındadır. YağıĢın büyük çoğunluğu kıģ aylarında düģmektedir. Ġlçenin iklimi üzerinde Susurluk Çayı nın etkisi çok fazladır. Bir havza içinde kalan Susurluk Çayı nın ılımanlaģtırıcı etkisini iklim koģullarında fazlasıyla yaģamaktadır. SUSURLUK ARAZĠ DAĞILIMI Susurluk ilçesinin % 45 kısmını tarım alanları, % 41 orman ve fundalıklar, %8 çayır ve meralar % 6lik alan ise tarım dıģı arazi ve yerleģim alanlarıdır. Ġlçe arazilerinin çoğunu tarım alanları kaplamaktadır. Tarım alanlarını orman ve fundalık arazileri, çayır ve meralar takip etmektedir. TARIM ALANI ORMAN VE FUNDALIK ALAN ÇAYIR - MERA ALANI TARIM DIŞI ARAZİ, YERLEŞİM ALANLARI 8% 6% 45% 41% Sayfa 37

39 1- NÜFUS Susurluk ilçesi Balıkesir iline bağlı bir ilçe olup, ilin kuzey doğusunda yer almaktadır. Ġlçenin 2013 yılı nüfusu tür. Bu nüfus değeri ile Susurluk Balıkesir de 31 ilçe arasında 9. sırada bulunmaktadır yılından 2000 yılına kadar olan dönemde nüfusu durağan bir seyir izleyen Susurluk un nüfusu son 10 yılda azalmıģtır. Ġlçede km 2 baģına 63 kiģi düģmektedir. Susurluk 39,73 olan ortanca yaģ değeri ile hem Balıkesir hem de Türkiye den daha yaģlı durumdadır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre 2013 yılı sonu itibariyle ; Ġlçe Toplam Nüfusu YILI ĠTĠBARĠYLE; SUSURLUK ĠLÇE MERKEZĠ, KÖYLER DAHĠL OLMAK ÜZERE CĠNSEYETE GÖRE DAĞILIM Kadın Sayısı Erkek Sayısı Toplam Sayfa 38

40 SUSURLUK ĠLÇESĠ ĠLE ÖZLEġEN AYRANIN TARĠHÇESĠ 1960 yılında Susurluk Ġlçesinden geçen karayolu ilçenin çehresini değiģtirmeye baģlamıģtı. O yıllarda karayolunun Ģifresini çözen ġükrü Bey Susurluk un bir kilometre dıģında Tren istasyonunun dıģında eģiyle birlikte yaģıyordu.yoldan gelip geçenlerden para kazanmak ilk onun aklına geldi. Yolun kenarına kurduğu derme çatma kulübesinde yolculara manda yoğurdundan yaptığı köpük ayranı satmaya baģladı. ġükrü Bey in ayranı Ģeçmesinin tesadüf olmadığı, yörede anlatılan bir hikayeye dayanıyordu. Roma uygarlığı döneminde yerleģim yeri olan Susurluk, Karesi Beyliği ve Osmanlı Döneminde Fırt (Susırlığı) olarak biliniyordu. Bölge sulak ve bataklık olması yöre hayvanlarının doğada beslenmesi ve dağlarda kekik in bol olması hayvanların sütünü lezzetli duruma getiriyordu. Osmanlı PadiĢahlarından Fatih Sultan Mehmet Han ın yaptığı gezilerde güzergah olarak kullandığı, Fırt-ma ġami bölgesinden (Susığırlığı) geçiģi sırasında, sulak ve bataklık yer olduğundan atı ile seyahati sırasında sağ kolu olan Zağanos PaĢa ya Burada Susığırı yetiģir, tam ona göre arazi, buranın sütü çok kaliteli ve lezzetli olur, sütünden yoğurt, yoğurttan ayran yapar, banada bir tas ayran ikram edersiniz! diyerek susığırı yetiģtiriciliği için Zağanos PaĢaya emir verir. Adını bu vesile ile Susığırlık iken Ģimdiki adıyla Susurluk olarak değiģen ilçemizde; Zağanos PaĢa hayvancılığı geliģtirmiģ, hizmetkarların baģı olan AyĢebacıya Hünkar a yoğurttan ayran yapıp ikram etmesini emretmiģtir. Fatih Sultan Mehmet bundan sonraki ilk seferinde Susurluk tan geçerken, kendisine bir tasta üzerine saman serpiģtirilmiģ ayranı süzerek içmeye çalıģırken AyĢebacı ya sorar; Ayran soğuk ve çok güzel olmuģ lakin, üzerindeki bu saman neyin nesi? AyĢebacı utanarak cevap verir ; Devleti Hünkarım size verdiğim ayranı hızlı içip üģütüp hasta olmayasınız diye! der. Dünden bugüne ayran mirasına sahip çıkılmıģ Ayran Susurluk ta içilir sözü ile her yerde söylenir olmuģtur. Sayfa 39

41 SUSURLUK FOTOĞRAFLARI Sayfa 40

42 Sayfa 41

43 SUSURLUK PARKI Sayfa 42

44 Sayfa 43

45 SUSURLUK İSTASYONU Sayfa 44

46 Sayfa 45

47 TARİHİ ÇEŞME Sayfa 46

48 SUSURLUK ÇARŞI CAMİ Sayfa 47

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJĠK PLANI 1 MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR. 2 BAġKANIN SUNUMU Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015

ERZURUM TİCARET BORSASI ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 ERZURUM TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2012-2015 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI. STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ. I.GENEL BİLGİLER.

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLANI Stratejik Plan Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNDE KULLANILAN YÖNTEM 2.1 Stratejik planlama ekibinin oluģturulması 2.1.1

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI ÜYE EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU. Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 ÜÇÜNCÜ KISIM. Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 Ticaret Borsalarına İlişkin Genel Esaslar Ticaret borsaları ÜÇÜNCÜ KISIM Borsalar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Faaliyet Raporu AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Faaliyet Raporu 203 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i BAŞKANIN MESAJI Aksaray Ticaret Borsası 967'den beri tarım sektörünün içinde

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

Batman Ticaret Borsası

Batman Ticaret Borsası Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı M. Beşi ALTUNÇ Yönetim Kurulu Başkanı Arif GÜNEŞ Genel Sekreter Vehbi AKBULUT Hilal Mahallesi Nergiz Cadddesi No:151 BATMAN Tel: 04882153792 Fax:04882146492 Web: www.batmantb.org.tr

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU

2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU 2014 YILI TESCİL İŞLEMLERİ VE ÜCRETLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUMU ARALIK 2013 Arz ve talebin karşılaştığı, tek bir fiyat oluşumuna imkan veren ve kamu kararına devlet tarafından denetlenen, mesleki

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2012 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU SAYFA1 TÜCCAR, MİLLETİN EMEĞİNİ VE ÜRETİMİNİ KIYMETLENDİRMEK İÇİN ELİNE VE ZEKÂSINA, EMNİYET EDİLEN VE BU EMNİYETE LİYÂKAT GÖSTERMESİ GEREKEN ADAMDIR. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SAYFA2

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2010 2013 Başkan ın Sunuşu Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt Ankara Ticaret Borsası, sadece kanunla düzenlenen vazife sahalarında değil, üyelerine en iyi hizmeti

Detaylı

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018

ORDU TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2015-2018 STRATEJİK PLANI 2015-2018 1 İÇERİK GİRİŞ MECLİSİ YÖNETİM KURULU DİSİPLİN KURULU PERSONELİ 1. DURUM ANALİZİ 1.1 DIŞ ANALİZ 1.1.1 Ordu Kentinin Tarihçesi - Osmanlı Egemenliğinde Ordu İli - Ordu Adının Nereden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU 8771 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası : 5174 Kabul Tarihi : 18/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 1/6/2004 Sayı :25479 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr

FAALİYET RAPORU 2014. www.kiziltepetb.org.tr FAALİYET RAPORU 2014 www.kiziltepetb.org.tr İÇİNDEKİLER Başkan ın Mesajı.... 3 Borsamız hakkında... Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat. Üyelerimiz hakkında... 1.TEMEL YETERLİLİKLER 1.1.Yönetim ve Oda Mevzuatı.....

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı