ahadith of the First Islamic Century (Çev. Be~ KUZUDİŞLİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ahadith of the First Islamic Century (Çev. Be~ KUZUDİŞLİ)"

Transkript

1 Editörden/Editorial/ J-~1 ır}.j.:.,.. İbrahim HATİBOGLU, Beşinci Yayın Yılına Girerken... Makaleler/Articles/..:.ı~U.. Özcan HIDL~. Oryantalizme Karşı Oksidentalizm: Hadis Oksidentalizmi -M. Fuad Sezgin ve M. Mustafa el -~zarni Örneği-/Occidentalism Versus Orientalism: Occidentalism on Hadith- M. Fuad S ezgi n and M. Mustafa al-a'zami Yusuf Ziya KESKİN, Hadisiere Göre Avcılık ve Avianma Esasl arı/ Hunting a1td Hımting Rules According to Hadiths Mustafa ERTORK, A Short Glance at the Attitude of Some Sunni Muslim Traditionists/ Muhaddithün towards Philosophy and the Philosophical Sciences/. Bazı Muhaddislerin Felsefeye ve Felsefi ilimiere Bakışı O.zerine Süleyman DOGANAY, Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlilinin Tarihi Boyutu/ Histarical Aspects oftextual and Content Analysis in Ahiidith Halis AYDEMİR, Hadis Rivayet Sisteminde Ravi Modelleri/ Narrator Models in the Transmission Systematic of Hadith Smain KHALIDI, ~.ı.:.ji.) ~ _,.!lll. rl.. )lı tı. _,.. r.sy...i Mu vatta'ın Muhtevası ve İmam Malik'{n Muvattai:iaki Hadis Metodu Tercüme/Translation/t-.-_; Harald MOTZKI, Hicri I. Asırdaki Sahih Hadislerin Kaynağı Olarak Abdürrezzak es-san'arunin MusannefilThe Musannaf of 'Abd al-razzilq al-sanani asa source of Aııthentic!:,-Ç--,----. ahadith of the First Islamic Century (Çev. Be~ KUZUDİŞLİ) Araştırma Notları/Review Artides /~I.J~..:.ıli:;... ':)lo Fatma KIZIL, Oryantalizm Sempozyumu, Edward W Said ve Düşündürdükleri.. Makale Tahllli/Article Reviews/..:.ı~l.WI..I.Ai S~ÇOGLU, "Hadis ve Tarih: Metodolajik bir Karşılaştırma" Adlı Makale Üzerine Mülllit/Interview/)_,. İbrahirn HATİBOGLU, M. Tayyib Okiç'in İlrnt"Kişiliği ve Tesirleri Üzerine Ali Osman Koçkuzu İle

2 "Muhtawi Muvatta' al-imam Miilik' wa Manhajuhü fi al-hadith n t. Abstract: In this artide I tried to explain what al-muwatta' indudes from the ahadis and what exdudes which is later called "The Terminology of Hadith" and why the scholar Malik b. An as u ses the 'mursel hadith' in his al-muwatta' as I pointed out the number of hadiths al Muwatta' includes, their levels and the argument about them and the attributions which the scholar Malik relied in his riwayahs of these hadiths and what gave al-muwatta' a high position between hadith books. Citation: Smain Khalidi, "Muhtawa Muvatta' al-imam Malik' wa Manhajuhü fi ai-hadith", (in Arabic), Hadis Tetkik/eri Dergisi (HTD), V/1, 2007, pp Key words: al-muwatta', Malik b. Anas, hadith...::.ıll2...')w I ~ :4.o...ı.A..JI ':/.Jl ~... ~ı r~i.:.r ~L;_, ~t:...a.ıı Jı_,.;i e::?.~ı~.l:i;t..-...!uı... rl..':'jı ~ı u... ~ı ~.Ji.:.r ~ ':1.u.~ ~t:...a.ll.j.;.:.r ~} ~ ~~ ~ı ~..Wl J.<>i J~4 r-l---' ~ 4111 ~ 4111 J_,...; ~..~.> ~l::s..j ~1" :J~ ~ ı.şi)ı_, r-w'-' ~..bji ıj'.w; 1. " ~c_.;>-i r.l ~..Wl j.<>l t_l...:ı:-1 _,.eo ~ij.j,~\:ll Jl_;i_,,~b...,.JI Jlji_, ~ ~ ~..Wl ~ öl:>ji ~IY. ~J.J 4...:-'~.Gı,; ~..ı...ll 4A...::>.iJ..Y' ~ _nl; I)!.J ~l.r'll"_,,"ı.;~ J--ll ~_," :4.lj,:.r ~..!.Ujj_,,L...,..üAJI_, ~..ı...ll._; l.4;..a....ı...~_, "r-w' j.<>l ~ c..:..s;.)t ı.şjji"_,,"~.:.r J:,~J_,.)~,_, ~..Wl j-ai ~ j ~\.:lı_, ~t:...a.ıı Jı_,.;i_, ~~ i1.r-jı..;u i) ı '-;-'.)i_, ~.J w 4.}., J_,...,'ıı r»-.; jp.ıli ~i>.,~~.u-i._.:.;.;.,.!ljı....,...ı.. r~i ~,.ı..;ıw1 ~PJ.!l}.ı.ll...,_;;.r.JI._.-y.;;..;.ı,.. J.<Ull.,ıi.,...\.ôll 1. 1 'T /1 <f:!/u _, J.lı).;:. J.lc!,it,J-1 101

3 Hadis Telkikieri Dergisi (HTD) , ~,)!.>\lı,)~ :ı:;~ c.s.jj-.ı...a; ı.!.l.il. ıjis.ili tl...a.a;.j ~.)l0 ~I.JJ J~~ ~ t.ı. _,..JI..} ~.)!.>\lt.)~ 0!,j.J \lt ~ J" ~ l1 _,..JIIJ.JJ.:r~l ~ 4-o l-.j ~ ~j ~ ~~,)~.>i -~4-:-11 ci> J" ~.)..wt.j ~.8i ~ ~ ~I.J ~) ~ ö_r.$ ~,)~.>i,:y..r:=>-1 t.ı. _,..JI.:ıl~ ~la;i ı--l..rji '-:-'~i.j.l..wi JA:.ı_, ~~_,.:ı 'lı c.sj. L.. Jı J-<>.J...s=> r~ ~ı...~~ jı;.j rs-.jt ~.Ji s~i, T.Js 4b.A...,\I ')Lü 1 ":.J J...ı ll - ~.Y.J.J' t.ş J' C::'.)1 e::-j.._;> ~ J ~ r-1 ~ ~..\> J':/i 4.,._.; ıjls" ı.!.l.il. t.ı. ~ " :<r'l~l l:sj! Jt; r:'~l. -}.J t.ı. _,..JI..!llL....Jt :.U_,.; J~.:r..:ı~.y-.!l ).Wl ı-;-;;..} d>~ ~Wl~~ J ~i c.s.r. L.. J~ L.~ L~ ~ ~.J ~...1..> i r./".j.:...ı...j.}st.ji.~..\> J':li ~;i 1 ".:r..ı.ll ~ j!.-i_, ~~i..::.- ~ ~1 ~ ~ J" -..;.,r.!.y-..!jjl. V>IJJ tjll ~,)!.>\rı ~.ili ~i..u_, o i..... ~..\> ~.J..\> ~ ~~.J ~ r-1 y.s- ~,)1.>1 4::...J ~..\> dı")j.j 4::...J ~Lo ~1 ~.r.ji y- }J'Jt,:r t.ı. _,..JI..} Lo ~ ":.J_,.; t.ş.*-\lt ~ Y.j.y-.}.r.-11 JZ.J ~...~..>- ~L..:... 4-:--..ı.:...JI ~..\>.:ı.j_,.:s..j ~Lo ~_,...ili 0:-"-!l:li.J ~~l,:r.j rl--.j ~ 0:-"-!l.:ll J_,.i,:rJ _r..&. ~)~.J ~1...:...-.._;_,.i _,..JI.J ~...~..>- <;_,_r..&. J ıjui.j.:.ı~l. 4-:-- J--_rli.J. ~.J ;_r.s.:..u.~ cl.jl. ıjs' l1 _,..JI c.sjj ":...J} ~')Wl.:r...L.ll c":>l..o.12iwi ıjs-j..:.ıbl_j U. ;si,:rj ~1 ~~.JJ U. _r.s"i_,,:ıt...a.a;_, o.)l_j.j _r->-t;_, t!...lz,:r J~l ~41.JJ >...,;(. }> <> yj- ;$.,...,..!._.._.;.,.;ıt...,...ı. r~l li ;J.!.llWI...,.._;; J.!l ).UI...,_; j.r-j' <.r' J' oj...;.ı.,. J.öo.'ll y.f.,...,\.ili l ;,.-wı..:..ı,;jı }> ~ ıs... <.;' ~._-...;.,..,...llı ;,ı.,.l u.t"' oj..,...llıı;:ı..ııı.~u.ı <>r} oj.'' 1\rh.n.:..ı;~., ;ı,ıı. T <.J"' I~VT. IT/1.!!.:..ı,.,..._wı ~ ı~>,.;ı~,. rt.y' lı.r.;...;ıuı;ıı cr.;ıuı;ıı...ı-.1< oj..;lj' ~oj.~ =fo' 3."r/1,.!l;~..ı.ı...,.;;..;.ı.,..,...,\.ili :)>;ı ı--y.,.-,...;,.ıı~~ı - J.ı;~.ı<.;ı~ ~..'j,;lır~t _...,..U'JI..{UoJ. "~oj.... ı oj.~~~~"'; :)>;ı. 1/A <1\H.:.-ıp.,.ıı_) " ~ u ""ıp..f.;jı J~>.Ju..ıı.,..,..J.J.... ~,.;ı~,. lı.r.;.. c.r.;ıı_;.ı "';; Jo,...J' """' )1 ~ ~.ııı J::ıı- :)>;ı lt/

4 1 f' ~'./~J~t.rt.Y'tı..r..,~ U \..o _,..,...;.:..U. r-ji )L ~ ö.>l_j ~..,r-i lb y <J rj>-.:r.l Jü J.A,; ~ <!-i ~I.JJ v_u ~..1> l::j! ~1 tşjji y.j, ~.J..>. 1J _;:-...J ~.J ~..1>- ~'-:... lk r-ji..c._. ":.U_,.;.jilA.ll lr'.j A "~l:lı_, ~6...a.ll Jı_,.;i_, u\.~'>1.:-jii~ l.k_,..!.ll\... u._,....c..,..:.r-.:..ı\j _,.; r-ji 0---.jl:JI_, <(i ) ~4.::..-JI..)! J..._; ö..c...-..ll ~.>l> ~1 Z,i ~ J:--o L....J.d.~'>I.:JI_,.:...':}..._rJ!_,.:..U. _,hi..ji_, tk _,..11 ~,t..t ~J, :t!.m.; ~, IJ _,.:...ıı ~ ı.s~ IJ\S d ~ ~..~.>..~ı t.i <Illi ~ J.!.ll ı... rı... ~ı.r---1 pı ~.J ~~~.J ~..1..>..11 J~ J LIJ.> ~~ ~ tş..ill ~. ~1.!.ll~.U ~ ~L. ~1 ~w,:.r.l:. Y. ':J_,,~,:.r.b:..Y. ':J ı r"l_,...,:.r-.b:._;., ~),:.r- r-lji.b:. Y. ':J )) :.U~ t'y--.j J..a-;.J ~.:.r ':}_,,..,...L:Jı ~.>l>i ~ '-:-'~ ~ıls.:.r- ':}_, =~.)! y~ ı.s.y" '. ((~.!..~ı..._,~ Lo..Jfi ':J IJlS ı:,ı ö.>l;s-.j IJ\S IJJ_, ~! ~ L.IJ_j.! <.r" tş.ji)iij~ IJi ~':J ey.,~ı_, ~~..W~~ ':J ~ IJIS.J rp" 'Y--.J r"i_,.a;.j ~ ~..J.J"'U--' C.~l jj>i,:.r <.r..r.!s ~~ J ~,~;..j ~.r.. <Illi J_,...J Jü :J~ <.r" <..r:"-:-"..:...sj,j..ı..4l,.ı.j_,j.>.i; ~ ı_,_,j:a;t; &_, r-ljii.k ~! )) :J~ ~!.J,~ ~.:..ı.l:.i W-~1 c)! JU.i_,-.:,:bL ~1 olı..l:j:. r-l.j ~<Illi J-....(( IJl!.JI IlA JAi,:.r- 1_,; ~ ~ ~~ ':Jf,~j IJlSJ ~Lo ~ ~ ~1 _,J r'..1>-i ~ ~l:s ~~ '.r...ı...ill rt..~ı_,,~ı eı.j.>...jiilı,~..._.,')\.:;. _y. lkrjiijlsw_, ~i_,,~ 4Js tb r-ji ~,t;.j ~i~.j i.a..... ~1 ~.ti.j,4_;~1 t) ~~ ~~ t) ~ j..a;l.ti_, '1!~ ':J_, J--r ~..1>- tkr-jı J ~.ı.ji ~,a..a:.. ~.:..ı.>j.j.~l.i -~)11.1..,:.r-~ ~.>l>u IlA ~.J <ı.s?i J}>,f o..c...,. t) Lo j...>.j t) (( ~_r.-:11 )) '-:-'l:s..r"i.>ji 1J _,AJI ~~..1>-i _r.ll ~ ~1.12;WI...4:...<> J.A,; ;r.j (( ~ )) :.U j,:.r- ~ Lo ~ _," :~ Jt; ~ ~1_, ~1_, J...-_rJI,:.r- U. r-ji ;1.!-,lı }>,,..._.._,_,ı c. L..:.aı J.,P : ~.. 4-üJı w~jı._-.,.,;ı Jl.:.i ı}.ı.ı:;~ı.,;. _,Aıı <i _,...:ıı _.ıı _.,...:ı< ~ y..,.s- _,i : p;ı 9. \1 ı/' ı 1 "V.;-J.I>' ıı.,.'j~'jl,;ıwi r:..ıı ır"

5 Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ~l..!ljl.. ~}>.r;}>,:r ö..c ' \;..1.>- '->Y--'J..1.>-i ~ ~ l...o (( o.j..:s. U!ll &&' )) :.J_,i......;.rü ~ ~.)b-i ~) ".(( ~~._;.;t),_r}:i Jı )) ~ı..; J-lı '-:-'~..;.Y'J :U...b-i.ıııi.J-.ıl)\ J_,...J ~i))._;~~ı'-:-'\..:$".:r JJ..AJ\ U:l ~.. ~ L.. '-:-'~ ~.Y'J :.;\!.lı_,.:rı~ \ri di Jwt.r"tz.0~,..!lJ;.:r.ıııı.. u L.. _,i~ v--l:jı ;ı.-t lş~i rl--' ~ ".(( k...ali~.r.'- J..uıı ~.ıııı.~t;.~ı J_,k..; ~ ;}- &. <.Ş.i.ll J!.e J-ll ~.ıııı.j-.ıııı J_,...J "-!..;t-_,i L.. _r:.t >>:;Lı... J_,..; e~ ''-:-'\..:$"..; Y>-' : <!..:ll!.lı_, ".(( dl:.u ~ 0->)) :J\i.Ji j~l.j J:-:-J ~J.ı.;_, rl--' ~.ıııl.)-.ıııl J_,...J 0i ::...~1 '-:-'\..:$",:r rp.:j'-! J~~l ~~._;.Y'J :r-ıi)ij " «~.tl.~.!11.:a.;.;;.g ~ ~.:...Wt 1~1 n J~ 0l5 rl--'._;:>wl dlp ~1 tr~ ~ı.ıııı ~ ~1 4-:s- _,s; ~J\Iı ~.)b-yi oh_, ~ J_,j ~ Jt \~ _nla;.u...:. ~J <.Ş.J.;s..Y'J J4:-o...A:Jb.j ~-' c.:>\...aji c:r.l ~!":.J_,i u. _,..JI ~.)b-i.:r u.~ a..a:.....)\lı ~.)b-yi.u. ~;.).&- J-4 \... J "ı" <.ŞJ~ı_, tk _,..JI -=..LA: ır ~l..!.ı~ ~_, ~ ~1 ~...l.=>..lı.:r ~ ~..!UL.. '->ls>> :y <J-?1'->I.::A-- J_,..; ". (( v--l:ji o.j.;s. ~ y." :.12.;\.:.JI J_,..; L..l_, ı..!ul.. ~1 U:...,..,:r J_,i :<.Şl.la.l; ;6JI J\i_, b _rj\ ~ ~ W.rJ-J ~~J J-.. rj~ C.~~~,:r o _,.ı;.; owcil L.. ~ o~ ~.J..:s. J ~ -~.<: 1.ı -'1.wt:; 4,Jt: 1... 'l4.k.iı"~ı.:i:.-. '--'1~ --ı.i.ll '-ft'.r t:" ı..r-- _,... ~ -. '-:?.r.-'. - ı..! cr-- - r'-' <.Ş ~~ıı;ı \;..ı.;s. ~ J--r~ı ~\1 ~i \;..ı.;s. ~ı./' w\' ı~ w\_,~..ı.:s.-'.ı._r. ~ o.j..:s. \.1 (1...-o'fl tr.j lı._,tıo.:...jj.. ~1)..ı.,;t.-')'IJ y WI.:/ lı. _,ll oj ll...,ıl.ı.,,j. ı,("_,.:.ll _,11 ~U<~~~ U<,.;.._,~ _,i ;_)a;l ll. 11/1.;ı u~)' ı:_,.:.,.;ı u J)ı ı 1 r/ 1,.!JJı_,.Lı Jlr.)>,r.-Jı, T or...,..,"n ;_,.uıı.,...ı..ııı ~ <.!ll'-' T,..ır-JI,U,_,ll,.!JJ\. t'-''fl :)"ll 12 1 o,...;~~.u.}1,.!jj\. t'-''i' :)"ll 13 1 ev.,tı.;ı,.!jj~.- r'-''i' :pıı 1 4,.l.l...;..~ı,U._,lı,.!JJI.. r'-''i' :pıı ıs...-j-jı J.--i ~w,..:_.,b-\lı oj... u J--J ı: )~...h.:ıı' <>! Ju.;.!'..ı.,;t.-\'ı ~:..1 c;ı")ull.:fjj :Uı... }"\.:..u-1 ;ı:...'yı Ju 16..._,_,,Ji w.&.. :)i;ı.~ Jt..._J,'f Ji a..:...:.;is'.:.ı.:.ı.:..s--..:...-ij.ı,."l-'11..:...j..j ı;ı 'f!,uı...ı. ~.:.t o.:...jj-1,. -...,..~~~. -ır...,.. '." t!.<.,-"y-'fl jl.!.,ll ~.,,.!JJI, t'-''iılı._,.. J!.!lli-Jı J,l>.ı-.l.ili.:/.;JIJ.ı ;.u.ı,~ı.iı1 ~ ~ :)i;ı

6 ~~~~J.:JJı.rt.Jf/J,J'ı.SP... ~ 'J ~lı. _,...ll.;i JJU:.! ~I_,...Jü..l..,.;ly _,i..l..,.;\.&..j_, '1! tk _,...ll j J--J' ır ~ J la "<r 4:...o :c_')l.aji ~1 J_,; ~ 1_,..;. _?ı_, ~1 ı-'i lı. _,...ll~ 4&.4 JU.i" :.jli.;;ji J\.i_,.)~ ~ t.ı:._,...ıı If jl_,:.>~.'\r, ~1" :.J~?..JJ..,.''ı.Ş.>\:>..)1 ~...4:...,., ır J_,j" 1 ~. ~ts:.~ı_, ~1_, ~ rji y..)i ~ ~1 ~ ~ ~ Jl.a.i'JI_, ~~ ~L:S:lii-4J...4..l>JI_,...AL.ll,:r.. w.jı o.)~ ~.. ~_,.r=>ji rl.)/ii.le. J.!.-.?..!.U~.;-:i-~.;l ~ '}_,,..!.!J~ ~~.;i '1! ~ 'J ~.)b-i.j~ı J.Ai ~~.&. _,.r...ıı.;b r~l ~~.:..~ı_, u,..,...ıı..1.::il...t :~1.) ~ u. ;si_,,~..ı..-.jı 0..U..::...; _;.rj'..ı.:;l. ~ı ~i.;i ~.u.. ~.>~~.&.~ı.;~ T :if- l..s ı./' J tk..,..ji.j..!.lj~ r~ )/1 o..t...::.s;.\ ~ ~ J r-1---' ~.ı.lll ~ J_,...)ı ır ~.:r.' ır ec ır,..!.lj~ ~,:r.l ır 'J~.).:r..ı.lll ~ır.~~ ~,:r.l ır ~.:r..}"?:".:r..ı.lll ~ır.~~.;os- ı:r.l If (l..!.l.il. ı:r.' ~t ır (~ r-1---' ~.ı.lll ~.ı.lll J_,...) ır.~~.:r.._rii ır ~~,:r.l ır.~~.._rii ır.~<./.i.:r. Jb...! ır~~.._rii ır J.)all..~.:- ır.~~.._ril ır ~'.) y _,~ır.~~.._rii ır ~1 ~~i.:r ,.,... ır~~.._ril ır r' ~i.:r..ı.lll ~.:r. 4.,:. ır.~~.la,... ı:r. r-1---' ~.ı.lll ~.ı.lll_,...; ır,.u.,...,:r.l J...- ır''-:-'~,:r.l ır.~~ Jr-If (.:ı:,.!jiı..._ıı j--'<j' ı~~ ı 1r/ı.;ı~> ı)' c.r.;ıu,)ıı ı ılı <i.j')'..,..~ J-r.J ı 1r/1,.!Jiırı ~.,:; J-r.-!' 18.;. ı...,.,ı...ıl...,..~, ı~> ~ı.. rs-.v-i..,...:: <~ ı_,:ji..,...;.; c.r-.;j <~ı')'..,..;ı; J-r.J.f.<..ıi.:ıı.:r>-)ı ~.:ıı..ıj' J,ı r/1.;ı~>ı}c.r <~ıllı} ı w/1 "'''~'.n-rv ~,n ~.i 't!j_,:l) :.,...;_,:ıı ;s-_,:.ıı.tı.;ı.;j wı_,ıı.ı;uı~ıj.;ıw.j.)-al...l..!s' ıy:.i...:ııı_,.u..ıı.j.j. ıo. t'r/1 105

7 H~dis Telkikieri Dergisi (HTD) : ~ ~ J.~ ~ (.) ı-l J ~ 4lll ~ 4lll J _,...;.:.r <4lll..l:J> rj...r.~.:.r ~1.r.JI..;.i.:.r,o!lJ\....4lll..l:J> rj...t. ~.:.r.jl-..:5 rj. '--:"-"' J.:.r,o!lJ\.....t.~.:.r <;~1 rj...ı...:....:.r,o!ljı... ~1 c::..r- c.~-l ~ (Jı rlj ~ 4lll.)... 4lll J_,...; ıf',~_r...;.l ıf' lş_;.ioji ~.:.r,o!lj\... rlj ~ 4lll ~ 4lll J.,...;.:.r 'lş;.ı.>ji ~ '-~' <.Ş;..ı..:>JI...1.::- c.l-t ~ (J.:.r eli.:.r,o!ljı... r-lj ~ 4111 ı) J_,...; ~J 4..L c.~-l ~ rs- ~ (j.(..1>-ij ~.b-) 4L.,r-i rj. rp ıf'.jl-..:5 rj. '--:"-"' J ıf',o!lj\... tl:. _,...ll~ ~.bji..:.ıh-lh a ol\ :L...l> llı ~ ~ <?M' C:!l)l.:ı ;All ~._,? )'! ı-" )lll~ ~..ı.,.ji ~...; fi r-1.jls..ı...ö.~l'ji_, V"'_,..a:JIJ.:ı~~ 4-J_j4-0.:ıts lşmi.jl!llıj_;aji ~ ~)' t;>.;l:ll o.!jjl. rt...~l ~..!JJ.U., ~41JJJ ~I.A:...a...o..,? ~..ı.-ll..:.ıl-..lh a.ıı.:ı~.j}..ı;...ji ~ ~.,:.,1,.,16 a.lt o~~..li..:...ils.:ıı., tk.,..ji ~l:s..}..:..b...ll:w:ı..j\ ~ J..--: )\... J.!.llL. ~l:s...a.ji ı.!-:>.(jıl"l ) lşf'.*'1)1.ı...-. ~t :.>"' ')\A:... 4l:S wajiih._j...a.ji <.r- JJtJ (.J>f O) t.ş;~l-iji rswi :o~.. 4- ~ "c:-liij t.şji)i c,):-! J...olA.II ı.!.ı..ı..-..l l " :;~1 ~ ~.f.:-o ~ (..Atr >.;~'JI ~ ~t :~ ~ : ~..ı.-ıı rp 4i.rv":~l:S...A.Ji.; vd~ ı.r"uji rl "~IJ)I cj:il_,i._j ~lasji " :...A.Ji.; (Jı f 'l Y) lş,)i.la.:ll ~~.. ~ ~ rs6ji ~l:s u.ji lş.i.ji (JıO\Y) c_~l ~~.. ~.Ji d!.j~i ~\;; ~ "t_w~i " :U:..,a.; (J>Of f) o.!jj.> ~ ~t:; rl :"t.')l.aji ı:r.l.t...ıa.o " :~ ~llş.ui"~..ı.-1 1 rp.j ~..u.. " :;~1 ".1...\2; J 1 _;;.:,AJI \h.j..:..la:...a...ll ~ ~.1-JI J.f 1 1\-ıA o./', "M/1. :.>.LJI,.._"Y-'fl _.j"fı.:, _,A 4 "-..!\ı.:ı;..l\1 <,ı:-,._.,..ı.ıı,:,-- J.J :.!JJ; <) :_)ö;l 21..VT-rı o./' ı\ ~Al J-!--> ı_?.iji }> ı<!..,.ıj.i t~js. oj J..i:ll c:;+" 106

8 ~~..;~.~&ı.rt-.yf [I,J'.s~...; ~ r-1 ır ~l.j.j J_r.i ~.:ı_,a;.b ~~ı JJ-"'i ıf..jj,; ~.:ı;..ı.:-.ıı.:ııs..ı.;.j! ı~ :.U} -!Ut.. (.r&".)li }1.r-1 (.r&" ~ t.o.lio ~ ~ oi.jj L.. -!lj.) -4Y. -~~~ t,ıi.j..r.."w.i.:.ro...,..::1 :J~ ~..bj.' ~..i.>-y. t.. ~ ~t.. ~..W4..:.SJ.)i" ~.J '-fj.{"' ö~l.i ôj_,.- j-sj I~.J.J ı U.4~...A.!..SJ ~.)~~ l e)~ I_,;LS LS ü4.lı r ~ ~ı; ~..:.J...ı,s:; c.?jj-' _,..-:ıı ~ ~..ı...:.jı r ~ ~ı;..;...1..ı.s:; ı.?- ~ r":>l.)'ı rp.:.ro~~_,.....uı_, r')i.s:]ı_, _r.-4:lı_,.~bi_, ~1_,)1 ~ ~ 1_,...; ~.:ı_,aj l lh ~._s=l tr J _,i...;4 c.ş~ )1 Jl ~_, ".~J.>J ı r.# C:"''-' :~ı.:u,...;> ~.1:--">t ~i_, ~..L>..o.ll ı.s..li.t.. _,ı,.....:-i \S r-"' dj.ı:,.')\;_, c.ş.ra }1 ~.ri' ~1_,.4)1 ~ ~. ı_.\'!+ ).-.o~.ji '":"'!.:S..} ~.,..ı..~ r-ll.f.ii ~ ı-:..41 _,)1 ~J _,i Jr-i..}~!.:ı~,"4JL...)I" :.S ı:r_,.l.::.ll t:-_;li ır ö~.' ö_,::.qll.!ll; ~..:..:.A.Ji ~ 1 ~1 ~..j l) l:.:...:ııs ~..u..l l.b_,~_, ~ ~ c_ş.iji ~..u..ll,r- "4!L...)I"._.;,.!.ıl.,..; c_ş.iji ~L!.JJ "r\11"_, ~J ".t-ji...~j.:>. ' J_r.i.b _,~_, ı_rl..wi_, ~4 ~1_,)1_, 'c.şji)i ~.b _, _,;_, ~1 ".~ı ~J.>Jı.:r- "r\1'" '":"'ı.:s 1.!...~1 J i - le.. ı..~ ~ı u u\.q.l... uı..,.. tı.. -ll" b l ~ l.l5:ı. - J-"' r- JJ""""' _, -r <.r-p.r- J -.J t.o.lio" :~1 ~l:sj ~..J~ c_'j\...2ji.:_r.l ~..j ~ ~._)&. o.l.yi} ~ ~.:ıi J:i r-w' 1~..j U:)t:JI..j ~- ı.sh.! )ll!.. JL,:. c_ş.iji "~.bji i}&-..} U. _,...JI..j ~.)~\lı rwl :L..>L...)> r.-ji ~ t.. o.!.ie ıfj ~.J U. rji..j o.) y.-rji ~,~ ~1 e_,;i._)&.,.wıj I ~ y-j rl---' ~<Illi.)- ~1 y-.ju'ji ır ij. rji ~ 1.. ~" :.U} c.ş.*-\lı.}'v. '-li If 4:--- J--_rJI_, ~-l>-.m...:... 4:.....ı.:...JI ~-l>- c:ıj_r..;._, ~t.. ~_,...Ali ~l:ll_, ~b...aji 4.-.>_, c)l;;t.. ~1..:.1 1 J_,..;!rJ._r..;. ~~.J ~~...;_,.;rji.j ~J.:>..:ı_,~.J c)81_,.:ı~ t.. ".".:ı_,;w.j v", \\ot.;.. )J>-ı.,ı.,.-lı.!.>I;JI.ı,.. ı}> J<.ı.:lı) C ).ı 1$jl}l.J.$ _,i..r<j>j.:ı<.j.$ (1.-.,ı i.:ı<,;r )1 J+ ;.!lj;.) j;; ı 22. 1"1"\-rı l - rv. o/ l ~ \ ~.;.. J.l>-< 'C!;pı J _r.:ıı) 4rl,l.JJ.r"li:ll Jb J~ cl;;.!ı -'+,:;Jı... )1,.;,1 -'+ _,i... ~..r<ı>!.:ı<.j.$ : )';1 23.;..).~>--<.~ı ;ı,.,l..j..j1 y..j.$,_,.._....('r/\1"- t"v\:..r t"vt.or/\/a 1\Vl".:.. Jpı.<>_,.Jl}> r':jı,.iıı ~ _,i.,..ı~ı..r<j>!.:t..j.$ : )>;ı 24 :,;.;..!llv ıı._,.. Js cr.!ll _,ı..ı -"-"'..,ı._,...ıı.:ıu-) ~.:ıt..ı J)l- : _,ı;;ı ıs. 11/1 <IHl \. 107

9 Hadis Telkilderi Dergisi (HTD) _n:; ı t.sjjı y..j, ~..1.>- 0,.,:.-..J 4:;....J ~..1.>- ~t...:... u, _,..11.ı.:..." :.J;._;;w ı t.r..!ll.ls'.j - "." ıj::"'!l:li.j ~b...aji Jı_,;i.J..:.ıl&.::>L.}I l..u> lh.j..;lll. U, y..ı.:....:;- l:.:j!.. ı..ı:..-11 ~..\>JI :t1_,..j1 t,s_p..ı. ~j ~ ~WI.J 'c..?.*-t.;ı ~ ı.j.l Jj.:;-._?~ ~ 4... t.s.jl;;.j ':ı'i_,ji -..J ~j W' u _d-.j... U!JI ~..l..>.j ı~i.j ~_rli.j ı~i.j,._;_,.i_,..}i.j -~rlo~ ~ ~1_,.. i..b _,..Jl.,? ~~ r_.r-p W' e:f'l.w4 ö..ı.:-.ll_d- JU~I ~lll~..ı...;.j ~?..)..!ll.)~...;ı _,bi '=':.ki)..uı rt.. ~' Jw:-..l.i.J.J.r ı:.r. rl!...j c..şjl.a.;\lı ır-' c..?..r"' ;ıı L,.~> t.;ı_,:s- 41..:...a...a..u.; e:f>lw'.j J:.-'r-1'.ı.;..!llt.. rt.. ~ı ~'.JJ.J.. ıj?..j P d :u, _,.ll.j o.)~ _,.ll ~.)\-\lı r wt.!l:l!.j...!ll~ '-:-:-" y ~ t.:,j _,.JI.,? ":/) ~ ":/.J olç..a.))oj.:.-. ~~ L. ~.ı..:.ji j.j>i..\..:s-_,..,." :..ı;..._!\ {i <.r J..a:...)\:...~ r-1--.j ~ ~1,).- ır.ji y- c..ş.j.r-11 ~..I.>JI y. lk _,.ll.).j "."~1 c;..ı.:_.jl ~.)b-\lı.)~..;..:.ılı:.,.,...ıı..:...al:>l,..j.j r-l.j ~~',).-~ı J.J-"J.)!..!llL. ~.:,::.ı.,.... llt,s.ıj J.r..AJI.J U!.ll ~ y..r'.j "ı~l...,_;jl j.j~ 4-ii Js- ~1 ~.J :u, _,...ı ı.:;-..!1].) U!.. i.:;-.j,. t;i.,,...\...o..:..,,, i..:.... \.hl.., ~ l..l...ı.;~,..!lll;.,.~.t;. '(;_JS' If.J.., ı.r. ~ If.J J - ı.r.!' If r-- ı.r., -!.) If, If._r,.. # i #".... " ~,.., ': tj c.::::- - ~,,: ~-!}-~t:, )) :Jli d:.- cl.&. :ıı.ıı 1-:.. ~ı J,,.:ıt :~ 4.;.b..:~ ~ J J...,.. r--.j -- ı..s-- Y" J J'-.J. <.S! I.J y, -J... -,,,.,.,,.., ,...,.,,.u.; ' ıı..:. <JT t : o.. "'1 : US'',!l ~t : ".:.d..ll,!l - ~t.u.; ' ıı ~ ~ <Jt ı ı..r--' yu <.r..r-"" i.r. J J <.r.j c... -=-- J ı..r--' c- <.r.,.. r (~1.!lj;{ ';,,..,....;.Wiy...ll~ 26. ı v/a ')1.,:11 r)v>i...,-.,y-ıı1 :;.; oj" < 1 \VV.;. JJ>-<,ı_.WI ~1 Jb,., cjw..._,ji._,_,;.j. <.!.<.ı)..l ( p U.1"" <<$ J.t!ı...:JI r5'\j.i.iı1.j.r.;,ı.j.j..iı1.ı,r _,i._;. r.-ji ı rv...,., 1 \A 1 ~ J.lll..uJI...,.~ Ju '<IJ}I ri" q ;,us:j1 <i>ua,ll..,..j.j-ı. J J...U ~.;,ı.u-i ~_,ı ı 1 A 108 \ta-\tv /1 <<JJIJI...v-'i.o loj", 1\ V,!!,..!lJI.o rl.o'fl...,.ıl:.t,..!ljwi ~j J>,_ll.;/"}I.J.r.;,ı.UI J')l... :)';1 29.nr.~c:""~rJ..ı...Wı..,ı-. ı ta.~ı..:..jtr <IJ~~ :-r'j.o.~ı~;j o..!l.lı..rı-'1 30

10 ~'./~J..!llt.rt.Yilb.rv_.,... )>=r-1---' ~.uıı J- ;.ıı J.,..:...ı u Jw l!;j. ~ r-1 ~ı.;«f!~ ~ız~.;jj ~~ ;.ıı J_r...ı :J Jw,u.u..:.. ~A ıis ~.J.f..J ıis ~.ı_r....po~ :Jill «~~ ~i;iiı ~ JıM j;. " «~T;iiı ~ '' ~ ~t.li)) =ı-l-'~.uıı._)..p ~. -- ' : - : ı.:..;..;. c-~ i : -..ı...: : -.!.l.li.a..j.;. - 0 ~If~_,.,..~ -'.f-s' 0-0 r- <./; If -- 0 ~If - ~ -'.ı.ııı J- ;.ıı J.,..:...ı 0t i.;.; ı.,r;j 0J:- ct-4.;. ~-!t.;..iı.;.;>-?~.;~<.~;i y..t-~' Tt (( o.!l : ~ ~ - t ill4!!ju :JLA k tı _!l,;u -HT IL - Wl)) :Jli ~ '" Jç. -~.. ~ -.. ı.» JTr --.,. ı.. r-".1' J._,..., ı,;-;-j, - r--j. "'.W::..4:... _,i.jis ~,._,.,...;_,i ')W _,i~ '1_; ~6...a.ll if <.ŞJ.r-11.Y"J :w_,i_,...ji (""=" :.U~J ~)1 ~.u.:.ı~ ~J "<~.l.> (1,.,.)..:..ı.;_;_,...Jı ~..li.j,, -~,.., :(..... ~,.. ş ~~..:..:Sı..:..:.S :JL; ~1 ı- : - d "ı.u :..!.l.!la :.ı.;. -. C} J 0 J.f-S' If r-- 0.u If - If '-F' ' ı_,;)j ~.;lı ;WIJ..;-ı~ı ~ ı~ı..;.j J~U 4\iı ~+A.: ~ ~! ı1~ :..:Jill ~~ı çi.::..ıı-lq ı::.. ı bı..;.: l::.~..:..ı.tı-.!:1rı.ç:. hlili.[<yr"):~.5ııö :ııö ]. r~ - li~ -.Y-"""..s-.,...-: ır 'T".r:' J.}-" c:.r.::! - - ro.~li ;ıı 1_,; )J ~~ ;~ j)..:. _;j1 ~~lj -~'-'..r..!.1.1\...)_;;ı..li.j :~ ;:, ) ":"'t1;.jı ı:,.; :r:j:. 0T ~ji ıj-! ~ a J 0J:- ":"'\.H.J-!1 0J:-..!.LJLA 0J:-._Jl; n. - -iı :J ' Ol. ' :...ilı r-'=' ı..t' tj" ~ <..?- -~'-'..r..!.ll\...)_;;ı..li.j : -. :Jl.i ~- -' i :-.wi : -../~oii..l.a...:. i ~ :-.!.l.!la :..>.J.;. ~ ~.r.f' ı.,r;.:r - ;.:r tf-. - <./; If - If '-F' rv},~'.iı- iwı!i~-..b.;'.iı...z-... L!Jı ~~- ı.ili\.iı f-'~h-liı V, j...,...-j, ~ J ; -! ~ J -!,.ru;' ;y <.Ş.Y' )1 ~)>.:ro 'l.j-"' ja ~1 ~ y._,,u, _,...JI öi.jj ~..l.:s-...; _,.; ja Y..J " ı-l-'~.ı.ıııj- ~ı ı.r- ö..r...r t.e-i ı.r- ~ı.:r. ~ J- J.}-")1 ~1 Ö _,..!'.l;.o ~L:JI ol_r-j t.e-6...a.ji...:....ka... <.Şili ~..bji y> J :J...-.r-11 (~ :cl!.. i,:r_,,. '~..1.:> (YY Y) ~ tl, _,...ll J:-1_,.- ~ 1,. J "'r-l J ~.ı.ui.vı cıs:;ıı ı-l-- ı ı. cıs:;ıı ı$.ı~',..,._,..ıj " cıs:;ıı,.!jlt. rvtı 3ı. n,;ı;w1 r-1--- ı, ı.:ı.:<.ııı,1,1j.j>i.j;-'/1 ı$.ı~~ :..._,.dj "" t.ıdl,.!jlt. rt.'fl 32., H/,,._, Jl)l ""'.r;.)>_,...!1 ı rv v".o,us:j1 ı.ş>i.üji ı " v",._:.,.ıj-1 r _,ı.. ıs'll-1 33.(H/ıı.;ıu.ıJI c~ J <ıtlıı J-r--ll.!llı}-1.,.r < ' v">.,.ı. r--l'.!llw "-<i 3 4. n,<s.\.j,ıi)l..>,.!jlt. rt. 'fl 3s. T.;.:ı_,;ı ı,.!jlt. rvt ı 36. r._.;ı ı...,,.!jlt. rt. 'i ı 37 TV'r.ı4J.l1 ı-l--! 1A..,-1.,1)1 ı$j~ı :"".ri

11 Hadis Tetk.ikleri Dergisi (HTD) ~ L w...ııl t-.ôıı j ''.)t L:J.. \k&.:..&. ~L j..ı.;~ :i,...!lllp ;..&. - ' -~.l>. ı--j - ı..s-- -.)-" J.) cj. - v- ı-- cj., 0 v- - ı:.r ~ I.S'I ~j USj )a ~ii VUjl rl ı}jlil ~ rs J-4 ~ ~j_;, ~ r5'.t.;.f.:ı ~ ı1ı )) :Jli.,:.l>...:Jı.. :ı~~,...,; ~~ı.;:. i -:.. -~ ı W ı i..:.jıs- ~ı! ~ J.~iıı ı.; IL;.. ~ : :.1:>...:. if.'. if-'"11, ı..r- ı..r-.r ~ p- (,]"'!" c.r:: J J if.'.. ".(( ~ıl.: : '1 ~j ~IJ~li ~lj..:.;ıs- ~IJ ôjj ı.ıs::..." :_r.ll..1..:j>..:r.l Jü...LiJ.~wl c.şjij <:f.b...a.ji ~J..._ r-l..:,\j J-r ~_wı.; "."..!lll.~ o..ı.:...ll-l>-i ~~ ':IJ '~r tk_,..ji öijj ~..!lll.~ ~.WII..U. ~..r-i lr ~..W. J..l.Ai. " c.ş.j.gji ~ Y.i " :yı..ı.:...ji,:r.hi Wl c.,f.b...a.jij.. r-lj ~...ııl ~.r.ji ~ c.şj.ı>ji 4s-...ııı.J- ~ı Jr-5 0t ~~0S- ~...?wı ~.;. J~ 0S-.!..LJL4 0S- ~ J.l>., tl «jl~ 'ij j_ri. 'i)) :Jti r-lj.:r. o.)~ y- ~L...:r.l d..,p J...l..iJ.~wl c.şjij c.,f.ı...ı.ji ~J..._ r-l-.;,\j J-r ~.Wli r~\jı '-:"'t:s ~...:-ol.a.~ı r l.lı. r--j Ws-....ııı ı..rı - ~~ - j J-"J, - ~L.... ı -. ~ c:.r.. ı: ~..ı...:..... c:.r. ~ - : ~...!llu:, ~._r,.l>. ;_r, r5.piı ;_r, (}J 11Loj ~1~1 &.: U:iJı c_;j 11u)) ;J_ili ~u..!ji ~l.j ~ ~1 ~ ı ' ' << t -,.!.!_ ıı..::...-ı ı.ı:. :, ~~~ '., ~ lp l:ı.lll J ~IS..p--' - - ~~ -., p! 4. ı..:- -- lr c.şj~ı..w. J..ı;J.~.wı ~.;ı; c.ş.ill <:f-6-.a.ll_?~ ı--l.ı:. i~ J-r ~.w ı ".W... ri~..!.ı)..ji ~..1.:A ~ ı.ş.i")i._,...s- ı:r.l ~..!lll. c.şj.r...>i.j!.o t/-6-.a.ji ~ ~I:J I.JJ.l 0" ~IJJ.Y"J :~1 {.l :tk _,..Jl ~ cl!... i 0" J \/1 ıijı)ı..,...,,; J>r.-Jıı r:v.ı',ı,us:jı ıi >u;.,ji..,..,ı.ıı.ıı To.ı' ı..:..,~ı rp <i_,... ıcs'ij.ı. IT/1 ıyüı)l C_,:. ı.;ıüı)'l lt/\ ı.!lli_,.li _,ı,:; ı.}> _,...ll :_)a;ı 40. 1T,;)l..JI ı.!ll\. ri..'ji 41 la/>,~1 ı _.ll J..,P u,l.aa,;)l..jı (:"'rj.ı..wı r-1-- :...,.ı., n.:.,..;.;~ı,.!,u~; rl..'fl 44. IV r~~ı.;,.ı.. 01 ı :...,..ı 45 " fl,.!ll\. rı..'jl 46.l...W' 1$).-.Ji :u..ri 47. IVI/1 ı$j1)1..._r;ı.)>r.jl! l'v.ı' ılttıs:llıc,s>ui.,ll..,..,ı.ıı.ı! TV.ı' ı..!-,~1().<- cs'ij.i 48 ııo

12 ..:... ~.ı...j',! ~J.!llt.rt.Yilı.y.s~ w..uıı 1 -.ıiıı j ' - ~t ~...ıiıı.ci! - - l..:ijı..ı.;:..~! - ı.!lilo : -.i~...s- -,_,..) ı..r:. ı:r. -.. ıy' tf.'! -,.) ı./. J y ıy' - ıy' u-;' ~rj- c:ıp :j_),p..ı,# ~j J~llj.)j.;. ıy~-~ )):Jill ~Wz.;j _rs-1 ~J 1 ' << ~ ~ iljı ı - '- <-u ~ -.r:-',:r.l Jü...L.4,;," 4.-fo" :y..l:üuı_,._,...~.:,r.l_,.j..0 ı:r..jy ~ tlkii)fl_, ~ ~J.>..Jı.;,:r.l.;_,s-..Lı_).:r. JY.;_,s- djl..;_,s- öı_,)l ü.~.;_,s-lb _,...JI.j ~..l.>jiilı l..i..s:..o.":_r.ll ~.:.r-.)~.ı_,j ~ı_,,._,..y,.:r.l,:;-s: 4..-_,s:.,J j; _,.A>... ~..ı..:.jı_,,4.,.. fo.;s~_ ~ u-:;-l._,..y,."4.,. fo,\;....'il lı...) U, _,...JI.) u-:lj...-~.. fo " rl:-aj' '-:"I.:S.)...,...~.:r.' ıy- 4.-fo ıy- ~..;L..:Jı_, t?ı. _,:ıı_,,_,ı, Y.i.J...,_,...u_,.. '.. "'.uıl 1 -.ıiıı j ' - jl;.... l..l:j..iı ~ --' ~i :<i - ~i....ı.;~ :, dj Lo : -,,.~ l;....s- -,_,..). ı:r. JAS' r-- ı:r. -~.:.r- -.:.r- ~ u-;' ı)ı 4'iı.!ı.J1 ~ ''.?'~n:~_,~.uıı.j- ~~ j_,..:...j u ju.;.~jsjı &i r-l-' ~., «~1411 ;;~ _r:t ~ı.j,..:j )t Y.i ~i " y..l:üui_, '-:"lk>ji d. _r$-_, r-ll d...l_j ~ tlkii)fı j>..o _, ~ ~..b..! ı.; ~.ı_,.) l..i..s:..o. d...,..~.x....j'>.j ~~ı_,.).)~" :_r.ll ~.:,r.l Jı.;.w"..L_j ıy' ~i ıy' r-li d..j..0 ıy' ı.!.ul. ıy' :,Y Jlli ~...J~I.)s- ı-wl.:r.l_, öl_,)ı _;5"i ~IJ_, " "'-:"lk>ji.:r. _r$-.,. ~i ~l_,.ö.ll '-:"\.:S.j '-:"lk>ji d. _r$- y )1.J4' _,.. rl- ~ _r:.i...u_, liıı ~.;ıı çjj ~~ ;;:. ;iıı * y! ~ J ~ ~ı ) ;;:. ~Lo;;- ~.)~..,.,....,. # i ~ t;.. _?:;ü 4.1 ~.i:j ~LA f.r.::- ~1 ~ <.J'füj ~10 ~; '; ~ ~.:ıı ~.J-0 y;ı rı:-j ~ ~~ ~i:..ds.liıı i --.ıiıı j ' - i -LA - 8ı ç.-. i LA G~ :..:Jili ı ~.ı::. 'Gl.iiı1..s- r---'-...s--,j-".) u--...,... I...:T"", ~...,...,. -~1.j, ~t ~~ y! ~.r rt,.alı,.!jllo rv'i' 49.n/T ~'...,.ıı..y..;,ı :_);; ı so. 'r rı,...!',._..'1...:lı ı. o r_,..jı <$.i. )' ı. v cr _,..alı,, J,,,ı i,..,.,.i sı. V c _;.ıl,.;ji c.!.lllo rv )'1 sı. \AT/ c~lcpll..y..;,l:_);;l S3. \._;.;ı,.;ı ı r-1-- S4. TT J8,1,.!Jllo rlo'fl SS lll

13 Hadis Tetkiklt ri Dergisi (HTD) _ "4..L Y-t :_,.....ı.:...jıır.ıa;uı_,.~ıs._, ~ı~~ Lr.! tu:aa;)il J.-o_, WıA.:.. ~.wı.;..ıj\.:>. ır..)l-.ı_,j_, ~ öl_,)l J~ tr lk.rji._; y.ııs::. :_r.ll..y> ır.l Jü.ı..ü ".'\!lll. ;.r-.!11~.) _,.t;t; ~\s. ;.r- 4L ~i,y ~1 t..s!j ;.r-.!lll. ;f..bl:>ji '-:'\.;S"..,f 4:s. 413\ ~ J ~\s. ı.r- '4..L ~i <f '~ı <:F-t <f : )1 _r.p _,;. rl-.ı_,j..li_,.;4-ji,:jü rl----' ~ 4131,_)..p 4131 J_,...J C:,i ~ :.!lll.~ J~ c.şlji ~.Wiy>_, :t?'-:ll (-"' ".~b...aji _,i ~l:ll <r.d- _,i~\.:.r. ~.:ıi ~ :J~.:ıi _,i ı.r-.u...) L._,.;..l4!.ll J~)l <f ~\...:.;":}.../'~.!lll..;:...\$.')~ '-:'4 ~ _r.ll ~,:r.l Jı.; t_~l ~i 0-"-' ".~.l> c)~_, -l>i.!11.)_, ı-l-'~ 413\._}...> ~1 J l wj_, olb _,...~---.Ai : t1_rjı ~ ı-.!ıı ~G~.P t:.ı ~;.i.i <": \:. ıı.ti.~t~.,;t.!ljı;:.:~. ı..s-: <.E: ~-'J -..s- r.r r <:Si If. ~.r.. - <.r c..f ~~ ~jjıj..:s. 4 =~I.P u..:jw :_,.;;,~ ~JJ U"f~.J ı.,.s;t.:,; la:....:..ı; fy. ı-l-'~ 413\ ', '.. ~ 1 '.; ' ',,,;.;,.(( \!ll :...,LQP\.it ~~- )) :J --!l:" cl&-1ııl 1-: J '-~ ı.;;..,,, ~ ır- ;.1\:! c.j'--' ~ r.--'... u--. _,...J. ~: ~.Y o.)-":"_, Ir rl _, ~ 413\ ı}- ~\ tr c.şjj ~.j.l ~.l:>-.,... : _r.ll..y> ır.' JL; " -.. ı..s-" ~ )1..y> :_,..._, ö ~1.:-- ~b...aji ;.r- ~ı_,j <r t_')~l l.i.o. _, ~.Wl.ı..:... _?~ r.l.!liw ".)l.f"py' ~ rl- ~.ı>i..ı;_,~~~.:.r. l '.:w.t -~u L.:. : ~~- :.j -~.. ~ i ~ ıh ~~ ~~ ~~.!1)1; :. - -.:~. ~ J :r -' ~.r-.:.r <f~<.si.:,_,s-)..jı ır.hı.wı ' 6:.!'7.:,1 j;i J.IJ1.J,_r;. ~~ı*)$. ı;j.:,~ıı;;f;;). p r-1 c.ş JJı c.ş _,ı) ı_, r.:r.' l:S' ;.r- _,.:.~.:--.ı_,j.!11 L..:ı i t lka.i )lı J.-o _, t}w ~.w u " et; <f._?.>_, )1.f"P Y' c.şji>..:ji.ı_,j.ili. "r.:.r.l J Y' et.;":y>.!lll. _?~.TIV/TI ı~l ı_pll..y.ıj!ı :)i;l S6 \\ 1 jij,l ı-l T /1 ıyliı)l C_,:. ı yü ı)l 1 1 t/ 1 ıo.!.iji}-1 _,._,:; ı.)> _,...jl! o, ı/' ıo.!.ijwi.jııj ı.)> _,...ll SB.111/Tt.~._pıı..y.ıJ!ı:p;ı 59. T~ ıöı4lji ı-l-- :..._rl..;j.o cöı4j.llı.!.l'l.rvfl.tt V/Tt,~ı ı_pll..y..:t.ı :):;1 61. To cöı4j.l1 ı-l v,ı.y,ı,o.!jjı.. r'-' 'i' 63 \AV c...-jij >4Jı.l ııjı~ı

14 ~'./~J&ı.r">''lı.J'..s?-- ' ',.:.iı. :J;. ' '., ı~ı ~ls.. _L ili.ııı 1 -.ôjı j ' '.)t ~ ~j :..!JJLo -~1;,. _,.,. J ~.r' ı.!-. ~ ~ J ~ r-----' -...s- ' '.>-'.) ı..p' 8 : ı~ ~ iıı ı:.\iı - ~ ;ı,wı-! 1ı.J ~WJı..:.Jtniıı.Dı 'L)):'J!. : 1ı.L -!.J r- ı..r ı..f --.J -r- ~. ' ' r- ' ~!""" ; ~.r--' -t- ~~ 0--..J '; H::iı ~1$ J pı ~~J &-! ~ ~_,;.t ~! f-flıı ).!.lı~ ~,PJ ı).}iı. " «J-io\iıj cjwı ı.j, ~\;:dı t.?l=lı U.~'>_,.l..ı.:....J _?~ ~-' rl---' ~.ııı ~._rlı.y- ö~l:-- ~..ı.-jı c.sj.;..!lll.~ ''.~1 '-:"l:s.j ~.:r.lı.r r1--- ~_rı:. i.ili,w,~ J ô.r.f> <~-'-' ~.:r.ı.:r ~~...o.r,ı_?~.u_,.u!.14..l... Y. ~ "--"4.!.Ul.o C.~ r-l t.ş.ui ~.l.>jı Y-' :llill ~.b- (J '".c.l:...,., "Y.-' tr~-'-'~.j llill ~.ı..;_, ~,)l>-i L...>- ~i _r.lı ~ :..!ll~.)s- ll!.. \lı tr.j.l...:;.. i : '.ı...:.. : ' ~~ı...i.ıı ~...c-~ : ' ~:& iliı l :'..!JJLo -~1; ~.:r. -- '!- r-if '(!:' ıl. " ıl -r- If_. ' '' '.:r ' ' ı..p'.!.;ıü ~ıt =: ~~1)) =r-l-' ~.ııı ~ ;ııl Jr..ı Jli :Jli ~t (?p'.iı ~,;~i;_;, (?~1 '" «e-ju 'i!j jj.,;u..!11 ~~'.:ı~ U!.lı ı--4 _r.jı ~.r,l Cr"'.U_, U!.l4..L... Y. ~ı_, ~..bji c.sj.;._,- r ~..!JJW.:r- l.:.lb~> mı1.;ı J~ =.r.ll..1.:-p.:r.' Jı.;..w,"_,$-.ı.:r.l ~ _;... :_,.,._,..!lll. rlo )'1 ~ Jlll "."~.r-o d l.lb.l:;..i _,$..ı~.j..!lll. ~-' J. :Jl4._, _,$..ı.:r. 4.,..r-o :_,.,. _,$..ı.. $~......,.,,_ J '.;ı.l...:;.. ' ' ' l...:.j.)\..o.:.l:. ' '~ ~~ '..!ll Lo '. ',~...ı;.,...) --.:r-r.:r-.j~ -0 -.:r :r - ı.r~'-p'.j...:..; ;. ~ IL,_u LU',~!.iı ~ ~ -i1 6,!.il' :ı...!.ji,: i~ LW )):Jti ~ L ili.ııl 1 -..i.ı1 ' ç...- ; ~- :!J.r-- r.r-:-.j.r.-.j -- r-----' -...s-. v.((~l ~.J mı4 ü.,y...;:s-1.j ~..ı.-j1 ı.s_,.;...,-..!lll. rlo)'ı r- r-u ~..ı.-jılh..;..!llls_, "Y.-' tr~ ~..bji ıh": _r.lı..1.:-p.:r.l Jı.;.ili,~..ı.-Jı lh.) llilı r---4.b-i C.~ c.~ rj o::.ı_,.~t...j..~.~-' ~.:r.ı ~.b- tr rl-'-' ~.ııl ~._rlı.:r ~\! c.ı.,...,.., ". " ı.:..., llill r--' 4.l't o.jl.i.::..-~1 c.!llt. rv'/1 '6S. t lo ~' r Tt lof...,..,ıı..,ıı ~.:t' :)':1 67. l.:ıl.i.::..-~1 o.!llv rv'fl 68. lltof o.ı,_r:)l,_.ıı ~.:t'! l l/h,...,ıı o_pll ~..J!I :)>;ı 69.1'1' oi\s" )' o.!llv r~>'/1 70.\'\ 1/tt c...,ıı c_.ji ~.:t' :)':

15 Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD) ~ ~.uıı ~..:r..r.~ d" r1- c:? i_, 'r..:r.' 0P ~ _,,.. ı.ş.;~ı ~ _r:.i...w ~' d"..!lll.. 4-::i ı.şj.r.. if' ~.)1> ~' e;::::-..} ~' r"~ C.._r'2-! r-l.r.l' ~.:.r.' ~-' <-:---j ı...:;..!ll~ ":(oj.:s. ~~ (/) :..!lll. Jj..}.;_,...!.~..:r.l Jı.;.ili - ~..} 1_,.41.:.>1 1-4-J_, -4.r....;-::~_, '<.?-'')' i-"' ~ & _,..1_r. ~.Gi_, ~ ~t _?x_,,~..c.jı _?x.ı;.;~ ı~ ı 41-:l j.<ıj.j c3-'.ili.~~ J _,-_,.JI.Gl ~ ~ 1_, A r-l ~JJ <oj.:s. J -'.r" I.J:'V" _,1.; VT -~tk _,.JI Jili; ~ ~ <r-w' j.<>i if' ~~if' c::--'.gi..!lll.) :.;..ı.ill W~l if> ~..~.:>- ~ if> ~l_,.r..) _);1 ı.ş.lji ~..bji :ı:_d..ı.:...ll.ı.:s..y" _, :~..;JI ü. d:... ı _,i ~..} Ö.)~_f. _,ı (ö.)t:as") ~i r-w' t: _,..:r-ji '":"b... i if' o.r.}> 0 _,.) ~ 1_, )1 if'.!lll. ~.) _);1 Lo :.Y" tk _,.JI.j _, :tk _,.JI..} ~;JI ll!..oi if'-' -~..} ~.)1>-i ~ lft _r:.i ~1 ~1 '":"b...oi.uıı ı - - ~,, - ~ G~ ~i.wl : - wı.. -.,,...l!.&. : -.!llt; :. - i;...s-- <.!';' C:-'.J, --; Y: ~ 0 ı:;--.j'.. d",. d" <.$?<-! ı..f.i ls) ~ ~ tr ~ j;jı w v. r <i..so~ ~~.s~ ~..:.;l$' rl _, ~..:r-ji '":"b... i~ d".!lll.~.) _,.Q.il ~..bji 1~ ~..:..., iı..:.1:.;.....ôıı ~ : ~' ~~.)l!...<:> -Ôıl...l!.&...w, iı :,..!lll; 1;..:s'!-'.)""'W.:.r.,,..:.r.., - d.,,. d.,. d", ı..s;> :-. 1. ~.uıl ı ~.ôıı j,, Jili Uı ı;. L ili.uıl ı ~.ôıı j,, jl ')\j_- ~h-- i r--' - <...S"-, _,...).., r--' - <...S"-, _,...) J?' 1 ~, "'.uıl,_}j> ~1 Jyj jt_; -~.)ts b!j _:~I J_,.:..j ~ Jli (( t3 '!bt~~ i; ~.rjt ~}.li bt)) " «~ı:wı.!!jli ~~..:.li '~!)) :r-l_, ~..I.A!.ı,S~j..:.ı41J.r. o~ ~ ~~ ~ J c:?l.li.)ls' 0!J <.!lll. ~.)_;J ~1_,)1 o.la-'... ö.r...y> ı,~-i 0P.ıl!.. ~ c:? i tk rji ~ ~1_, J..-_rJ!_, w _,i r1l..!lll. ~1_,.; ~ : ~L.. ts:jt.. ~~ 1.:.! _rj~)j..ıa;_, ~1_,)1.j..!llL. ı.ş.;>ü ö..t.!..j ı-4-wi Jt_,ii if' o_?~ J:-o L... ~1_, J-... _rji o lk_,.. <.? ~ 4,j~.!.Ll~ C:: J, ~1 _,)1 <.? ~..ı..;_, ~_rü..r-l:.ll ~i 0--" r ~ I.Lıı JS_, ~ ~ L... (oj.:s. ~1 (f"):.jj_, <l:.a.l.ır...t_; ı./"-'..:.>~~1_, ~1_, 114. v,;\s' )ı rl--' ı o o,;\s')' <i,l>.,lı,.,. ri.,ı.. J.i:- 72.n.n..,.. J.Ai' ~ 'JY'-".:t.' :;.;ı.11r/t <ijı)ı..,..j.,;,._.ı._,...ıı ı AA.._,po..:..,..ıJ..ır_,ıs..;_,.. c-5"~' ,;\S' )ı,o!ljı. rı. 'i' 7S. 1 r-::ıı.s:ıı,o!ljı. rı. 'i' 76. ~\...,.>~>":/ı.j a..ııj,.ıı.-l-- n

16 .....,._~~~-~-;.,...;.;..--._.. :-~~... -.:!. - ~ \: - 'f... t-. 't, : - ~ ~t ı~ :::: )! )! VI :ıl Cil r r $;: f1 ~ 1: c.. c c. {. ~ ~ ~ ~ 'i... ~.r \,ı- 1..f o.c, ~r.~ ~ r t.. r.t- f \." - h: '- ~.ı: ~ 1 '5 ~,;.. ~ tr, ~ - '-.,(' ~ ~.l- ~ ı.. 1:.. '- - ~.! - o ~ ~, -rı ı: "\.." (. t_ ı- b> r- ~ 1 ' ' ~ - '- t '- t t l 't. 'r. ~ ~. - i [ ô n t ~ 1- I ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ L : 't. - ~ı: \ 1: r~ ~ t ~. ~ -''i...~. T ~ [ ~ 1:7 e: ~ C.: S ~ ~ 1? i'~ 1- t ç} ~. ~t ~, ~ 1 't ~ ~ 1 ~ ~. f, ~ ~ <;; fe } t t ı t ı ~ 1 c...t. t ~.. ı: r. ~ ~ '1;.. t.. 1:. - rr r r. - t. ~..ty ı- - o ~ \ - ~ Q., '- C.... '- - }>... ~. c. -.;:. c. ~. ~. o.. ~ ~,1-1.. :(.c - ~ <t. '- t. - f. 'ı:,.. - f { ı- f1 - t '- \.c- -ı_ " 5 ( '- L ". ı. '- t Ç{ ~ l- E: ~. A \- -; ~ t.- v:: ~ r:. f tı.... ~ 1? ı. ı- '-!;:; ( { ~ 1 ~ [ ( ~ ~ \.. ~. Ç' ~ - c... ı:. 1 ~ 1 t-ı'- ~ ~ t 'i.,. tı.. Ç ~ r ~i l t. ı: t.~ E ı. 'f ~ n fii ~ - l li\ ~.. c. ç, c. ~ c.. - "' 1: Ç{ c. fj. c..r: ~ ı Cı. -.t 1 't. :f:' t. ı. f ~ t.. -, - ~ ~ A l..t ~.. e-: 1- '\ ~ f!r.. &~ ~ ~ ~.~ ~ f' ~ \ t ""b. t- (\ { t..: 1. ~.c, v c,_ l- C. ~ v r - \- o o. ~ 1 1 ı V\ C. ' " ~ ~ ~! y. "\..!\_ 1 ~ ~ ~.. 1: E :- ~ ~ ~ '== ı E : ~ <;, ~ 1 (' ( c. ~ ~ -.r ~ ~ 1 <;; - ( ~.f c 1 :t- -.r c. l. t. o }\ ı: r. 1:: t ı- '} 1. ~: ~ C. 'L ~- f - ~ t>: t 1,; ~ ~ ~. 1_ \ - ~ ~ t ı- L \ ~ :-.r. ~.. ç t. z: o f.. -: ~ ı;~ h f1 ç.ı: - ~..!- t ~ ı; ~ C: 1. i ~:.f T ~ t ~ ~ 0. ~: ~ ~ ~{.. ır t Q \1 -ı - - ~ c.- c. C..l' ~ t. (! - ı.. ~ ~.( ~ t ~!; "= 1;- t_. & \ li\ f ~ L ~ ~. 'c. Ç{ ~ ır ~ ~ ı..; L ~ t t' } v.' -.. t..! ~ c. ' e E- ~ı ' ~ t-,ı:- - ' :; t ~ ~.. t c... ~ t. ~ -: Cı.. ~ ~. J n_ f" ~.. c: (." 7.~ ~ 'ç-;- ~ ô' ı;; ~ ç S: 1:. ~ f rk 'ii_ [ e 'ı;. S:,~~ c; ~ ;.~...'t ~ ~.... f. - l ~ ~ t t '- :F ~ ~.c- _ - ~ '- _ l ç, :t - _.~ e. ~ L _.ı:- t-.~ r

17 Hadis Tdkikleri Dergisi (HTD) ~----- ı:r,...l..>...o ~ r-1-' '..>..\X..JI ı:r,..~...>..o tr ~ ~.:_r. ~.:ıl.!.ll~ ''-?..>~1 ~ ~?i.)~' J4-)1..u;_,..>~\11.,1.4:;1.j ~D_,, ~-' J--_,.31 ~1..~.&- 4; J"-".)s-.JS lh.j J_y:ll_, J... _,.31 J_r.i._;...;:>Wl.;G> J')U.) ~:>U, ~_,.-11 Jıj>i...;Jb:-4 ~.!.U~_, t~g &W'..}<.?~ ı.l.. J:...,.Jı~l ı./' ~ı.,. "r-i r..~.&-_,..ı..a:jı wl <.1"'.wı., <.1"'.,, ":"ı.:s::ıı '-;->'LP ~ı. Y' _,, ~~ <.1"' 41!...:ı.,~.:r-JJı.; cjsj_, rt=s.j J--_rJI t'?!<r ı_,j, j4.!.ll~..:.ıy-4.:r-jji_, ~.j ~ y.-./-..j ~ #. U!ll J.c>Y r~ı_,, ı*-"~.!.ll~ ~\1.. ~..>.)s- ~l:ji ~ ~...,-:! 'i.;i, ~LP J:, r. ~ ~ "-'4 Wl.) ":"l::$' U..._, ).Lo ~1 ~ J~WI J.-WI_, \.J:, _,...ll ~~\;..i.;. ı-l-'~ 41ll ı)- 41ll J_,...>..)1 ~ ~ ~.)l>i 'll~ C~. _);W Jl...>)/1 ~ ı./' U... _,.31 ~~ı.,..i_,, ~ 4JS ;ij _,; _,...JI_, ö..c.-.ll ~~~oj~ J Ib }'.s~ ülij...:..».ı~ rl-<.ı.,\...,>._.r v..}'- 4J.U...IJ,ı:lJ O.:..>b.i.:/ lı.}i-.y, v ~~.:ıi..:.jjb. Wit,_u ı) :~1..:.ıı:. ı).j~'l'j 4>-ı J ıı._,ı.ı u.ıp-ı ~..:..>ı..~ >.JS J!.:.._,.:.i I..S' cl._,.. ı).j-)'..:...aj.~._.r v.:.ııv rv'fl ı.sjı.<!.t.aj.t._,.:s' ~~'ir ıı._,ı.ı ~i.;.jıj <!.t>b.yt.u "''Jı.j.:.ııv rv'fl ~~.ı,;'-~j ~,y.. v ı.:..,jj~...ıı,..,...ı:j-ı.ıj.aı."..:...aj.ı.!._,.; a.;..:...aj.ı ıj """i"'j.!llv U._,.. ı.sr' o~..ı.n... J,l-1.<"'! :~.\11-\o\ "Mııva tta'ın.muhteva s ı ve İma!Jl Malik'in Muvatta'daki Hadis Metodu" Özet: Bu makalede Muvatta'da geçen hadislerle eserleri açıklamaya ve daha sonraki dönemlerde Mustalahü'l-hadis olarak isimlendirilen ilim dalının konusuna giren bazı noktalan izah etmeye çalıştık. tınarn Malik'in Muvatta'da mürsel hadisleri rivayet etme gerekçesini açıklamaya çalıştığunız gibi e.serde bulunan hadislerin sayısına işaret edip onlan bölümlere ayırdıle ve hadislerin sayısıyla ilgili ibtilafa işaret etlik. Ayrıca İmam Malik'in M\Jvatta'da zikrettiği hadislerin isnatlanna ve Muvatta'ya hadis kaynaklan arasında yüksek. bir derece sağlayan faktörlere değinrneğe çalıştık. Smain Khalidi, "Muhteva Muvatta'i Malik ve Menhecuhü fi'l-badis" (Arapça), Hadis Atıf: Telkikieri Dergisi (HTD), V/1, 2007, ss Anahtar Keliıneler: Muvatta', Malik b. Enes, hadis, sünnet. ll6