KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU. BAġARILAR. Ġġ DENEYĠMĠ. : Bilgisayar Yüksek Mühendisi Doğum Tarihi ve Yeri : 16 Eylül 1984 Erzurum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU. BAġARILAR. Ġġ DENEYĠMĠ. : Bilgisayar Yüksek Mühendisi Doğum Tarihi ve Yeri : 16 Eylül 1984 Erzurum"

Transkript

1 KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı ve Soyadı : Muhammed Zekai SEVĠM Ünvanı : Bilgisayar Yüksek Mühendisi Doğum Tarihi ve Yeri : 16 Eylül 1984 Erzurum Medeni Hali : Bekar Sürücü Belgesi : B sınıfı Askerlik : Yaptı ( ) Öğrenim Durumu : Erciyes Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yabancı Dili : Ġngilizce (Ġyi) EĞĠTĠM DURUMU : Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Doktora) : Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Yüksek Lisans) : Anadolu Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Bölümü (Ġkinci Üniversite) : Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (Not Durumu : 3.61/4.00) : Erzurum Anadolu Lisesi (Not Durumu: 4.6/5) : Erzurum Özel Aziziye Ġlköğretim Okulu : Erzurum ġeker Ġlköğretim Okulu BAġARILAR TÜBĠTAK Yurt Ġçi Yüksek Lisans BaĢarı Bursu Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üçüncülüğü Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birinciliği TÜBĠTAK Destekli Projede Proje Yürütücülüğü Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Onur Öğrencisi (Lisans öğrenimi boyunca) Ġġ DENEYĠMĠ : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı Yazılım Mühendisi : Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢaviri : Hey Grup CBS BiliĢim Kayseri ġube Müdürü 1

2 : ĠĢlem ġirketler Grubu Yazılım GeliĢtirme Stajyeri (Ankara) Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında bilgiler alındı, ArcGis Engine yazılım kütüphanesi incelendi ve info toolu geliģtirildi : Electronic Advanced System(EAS) Donanım Stajyeri (Ankara) Tüm fabrika dolaģılarak yapılan çalıģmalar hakkında bilgi alındı, Yapılan çalıģmaların yazılım kısımlarında görev alındı ve seri porttan haberleģme toolları incelendi : BEKO Elektronik A.ġ. Donanım & Yazılım Stajyeri (Ġstanbul) Tüm fabrika dolaģılarak network yapısı incelendi, Fabrikanın merkezi kısmımlarına kablosuz ağlar kuruldu ve bu ağların konfigrasyonları yapıldı, GeliĢtirilen bayi programı için kullanıcı dökümantasyonu hazırlandı ve programın geliģtirilmesinde kod kısmına ASP.Net platformunda katkılarda bulunuldu : Microsoft Türkiye Yazılım Stajyeri (Ġstanbul) Windows Server 2003 eğitimi alındı ve bu konuda uygulamalar geliģtirildi, Microsoft SQL Server 2005 Yukon eğitimi alındı ve uygulamalar geliģtirildi,.net, C# ve ASP.Net eğitimi alındı ve uygulamalar geliģtirildi, Microsoft Türkiye çalıģanlarının çalıģma ortamları gezildi ve seminerlere iģtirak edildi : Köy Hizmetleri AraĢ. Enst. Bilgisayar Kurs Eğitmeni (Erzurum) : Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yazılım Stajyeri Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine çalıģmalar yapıldı, Mapinfo GIS programı üzerinde uygulamalar yapıldı, Erzurum DadaĢkent Belediyesi nin de Ģuanda kullandığı Kent Bilgi Sistemi geliģtirildi. SERTĠFĠKALAR VE BELGELER Microsoft Certified Technology Specialist - MCTS Microsoft Certified Professional - MCP Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET Ġnfopark Desingning an Analysis Solution Architecture Using Microsoft SQL Server Analysis Services Ġnfopark Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 Ġnfopark Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database - Ġnfopark Web Tasarım Eğitimi Katılım Belgesi - Ġnfopark Introduciton to ArcGIS I and II Sertifikası ĠĢlem ġirketler Grubu (2006) 2

3 Yüksek Onur Öğrencisi Belgesi Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birinciliği ( ) Microsoft Yaz Okulu Katılım Belgesi (2005) Yüksek Onur Öğrencisi Belgesi Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birinciliği ( ) TeĢekkür Belgesi - Erzurum Köy Hizmetleri AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü Bilgisayar Eğitmenliği (2004) Yüksek Onur Öğrencisi Belgesi Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Birinciliği ( ) Tömer Ġngilizce Eğitim Diploması Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (2004) Ġngilizce Yabancı Dil Sertifikası Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü (2003) KURS VE SEMĠNERLER Developing XML Web Services Using Microsoft ASP.NET Course Ġnfopark Desingning an Analysis Solution Architecture Using Microsoft SQL Server Analysis Services Course Ġnfopark Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005 Course Ġnfopark Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database Course - Ġnfopark Web Tasarım Eğitimi - Ġnfopark BiliĢim 08 Kurultayı Ankara Sheraton Convention Center, Kasım 2008 Acrobat 9 Lansmanı - Ankara Sheraton Convention Center,12 Haziran 2008 Microsoft.Net 2008 & Sql Server 2008 Lansmanı- Erciyes Üniversitesi, 2008 Tübitak MAM Bilgi Günü- Erciyes Üniversitesi, 22 Kasım 2007 GiriĢimci Nasıl Olunur? Konulu Seminer Ramazan KARAKUNDAKOĞLU (Toper Genel Müdürü), Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ġzmir, 10 Mart 2007 Introduction to ArcGIS I and II Eğitimi ĠĢlem ġirketler Grubu, Ankara, (1 Hafta), 2006 Microsoft Lansmanı Erciyes Üniversitesi, 23 Aralık 2005 BiliĢim 05 Kurultayı Ankara Sheraton Convention Center, 9 11 Kasım 2005 BiliĢim Zirvesi 05 Türkiye BiliĢim Derneği Semineri 2005 Microsoft ta ĠĢe GiriĢ Süreçleri Semineri IĢık Aydın DELĠORMAN (Microsoft Türkiye Ġnsan Kaynakları Genel Müdürü), 2005 Microsoft Windows Server 2003 Eğitimi Microsoft Türkiye (1 Hafta), 2005 Microsoft SQL Server 2005 Eğitimi Microsoft Türkiye ( 1 Hafta), 2005 Microsoft.NET Eğitimi - Microsoft Türkiye (1 Hafta), 2005 Microsoft Solution Framework Semineri Murat Sözen (Microsoft Türkiye), 2005 Microsoft Ürünleri ve Kullanım Alanları Semineri Mustafa ĠÇĠL (Microsoft Türkiye Ürün Müdürü), 2005 YAEM (Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği), 25.Ulusal Kongresi Seminerleri Koç Üniversitesi, 2005 Linux Semineri - Devrim GÜNDÜZ, 2004 Java Semineri - Bora GÜNGÖREN, 2004 Microsoft Whidbey ve Longhorn Semineri - Mehmet Nuri ÇANKAYA, 2004 Erciyes Üniversitesi 7.BiliĢim Haftası Etkinlikleri E-Ġmza - Doç.Dr.Mustafa ALKAN, Telekominasyon Kurumu BaĢkan Yardımcısı, 2004 Hp Proliant Servers,Storage Area Networks - Merdan KAHVECĠOĞLU, Hp Türkiye, 2004 BiliĢimin Altyapısı - Ġhsan MUTLU (Fotech Genel Müdürü), 2004 SQL Server 2005 Semineri Erciyes Üniversitesi, 2004 Ankara Üniversitesi Dil Merkezi Ġngilizce Eğitimi (2 ay),

4 BĠLGĠSAYAR BĠLGĠSĠ İşletim Sistemleri Ms-Dos, Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Server 2005/Vista Programlama Dilleri Pascal, C, C++ Builder, C#, Borland Delphi, Java, ASP.Net,ASP,PHP Network Sistemleri Windows Server 2005 Network Konfigurasyonu,DHCP, DNS, WINS, Active Directory, IIS Server, LAN Tasarımı, TCP/IP, IP Adresleme, Routing Veritabanı Microsoft SQL Server, MySQL PROJELER Piksel Uzayında Çerçeve Tabanlı Sayısal Video Damgalama İşleminin Genetik Algoritma Kullanılarak İyileştirilmesi: Zeki optimizasyon algoritmalarından genetik algoritma kullanılarak piksel uzayında sayısal video verisinde bir damgalama iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Damgalı video verisi, sahne değiģimi tespit edilerek videonun çerçevelerine ikili bir damganın piksel uzayında dayanıklılığı artırmak amacıyla çeģitli parametreler kullanılarak yerleģtirilmesiyle elde edilmiģtir. En yüksek dayanıklılık ve saydamlığa ulaģabilmek için genetik algoritma kullanılmıģtır, (Yüksek Lisans Tez Projesi) Dinamik Fuzzy Sistem : Projede bulanık mantık tekniği uygulanarak verilen giriģlere uygun olarak çıkıģlar üreten bir model geliģtirilmiģtir. Yazılım dili olarak delphi kullanılmıģtır. GiriĢ değerleri dosyadan, üyelik fonksiyonları dıģarıdan alınmaktadır. ÇıkıĢ değerleri anfis yapısı kullanılarak hesaplanmaktadır,2008. Dinamik Yapay Sinir Ağı Sistemi: Proje C# dili kullanılarak geliģtirilmiģtir. GiriĢ sayısı, gizli katman sayısı, katmanların nöron sayıları ve çıkıģ sayısı dıģarıdan alınmaktadır. Sistem giriģ ve çıkıģ değerlerini dosyadan almaktadır. Sistemin çalıģmasıyla hesaplanan çıkıģ değerleri ile dosyadaki çıkıģ değerleri arasındaki fark alınarak sonuç bir dosyaya yazılmaktadır,2008. Dinamik ASP Web Sitesi: Proje Asp dili, Microsoft Dreamweaver ve Ms Access veritabanı kullanılarak geliģtirilmiģtir. Web sitesinin bütün bilgileri admin paneli kullanılarak web üzerinden girilip güncellenebilmektedir., VHDL ile Donanım Programlama : Projede VHDL donanım dili kullanarak örnek uygulamalar geliģtirildi ve Xilinx entegre devreye yüklenerek çalıģtırıldı,2006. Kayseri İli Sağlık Merkezlerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Gösterilmesi : Proje TÜBĠTAK tarafından desteklenmiģtir. Proje içinde bulunduğum 4 kiģilik bir grup tarafından yürütülmüģtür. Amaç Kayseri ilinde bulunan sağlık merkezlerinin dinamik bir harita üzerinde gösterilmesi ve internetten sorgularının yapılmasıdır,

5 Labirent Oyunu : Proje Java programlama dili kullanılarak JBuilder da geliģtirilmiģtir. Birlerden ve sıfırlardan oluģan bir matris text dosyasından programa yüklenmektedir. Birler kapıları, sıfırlar yolu göstermektedir. Program, text dosyasından verilen baģlangıģ noktasından baģlayarak çıkıģ yolunu otomatik olarak bulmakta ve gittiği yolu yine aynı Ģekilde text dosyasına yazmaktadır, Dadaşkent Kent Bilgi Sistemi : Projede amaç Erzurum ilinde bulunan DadaĢkent beldesindeki önemli merkezlerin Mapinfo programı yardımıyla sayısallaģtırılmıģ bir haritada gösterilmesi ve sorgularının yapılmasıdır. Hazırlanan Kent Bilgi Sistemi DadaĢkent Belediyesi tarafından kullanılmaktadır, Dershane Otomasyonu : Projede amaç bir dershanede gerçekleģtirilen iģlemlerin tamamen bilgisayar ortamına aktarılmasıdır.proje geliģtirilirken Borland Delphi editörü kullanılmıģtır, VERĠLEN SEMĠNERLER Projenizin TÜBĠTAK Tarafından Desteklenmesini Ġstermisiniz? TÜBĠTAK ın lisans öğrencilerine vermiģ olduğu destekler ve proje yönetimi ile ilgili çeģitli bilgiler aktarılmıģtır. Aynı zamanda TÜBĠTAK tarafından desteklenen projemizi geliģtirirken elde ettiğimiz tecrübeler paylaģılmıģtır, Erciyes Üniversitesi, DadaĢkent Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak geliģtirilmiģ olan DadaĢkent Bilgi Sistemleri konusunda bilgiler aktarılmıģtır, Koç Üniversitesi, SUNULAN BĠLDĠRĠLER Yrd.Doç.Dr. Y.Ziya AYIK Atatürk Üniversitesi Erzurum, Muhammed Zekai SEVĠM Erciyes Üniversitesi Kayseri, Enformasyon Sistemleri (DadaĢkent Bilgi Sistemi), - YAEM (Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliği) Bildiriler Kitabı, ÜYESĠ OLUNAN BĠRĠMLER VE ĠLGĠ ALANLARI Türkiye BiliĢim Derneği, Sinemaya ve tiyatroya gitmek, yüzmek ve kiģisel geliģim kitapları okumak, Masa tenisi oynuyorum, buz pateni yapıyorum, Tarihi ve turistik yöreleri gezmek (Erciyes Üniversitesinin düzenlemiģ olduğu gezilerle iki kez Antalya da, Karadeniz da, Kapadokya da ve Ġstanbul da bulundum), Kayak yapmak (10 yıldır kayak yapıyorum ve 2 yıldır TOPRAKSU Spor Kulübünün lisanlı sporcusu olarak yarıģmalara katılıyorum). 5

6 REFERANSLAR Ġstenildiğinde iletilecektir. ADRES Muhammed Zekai SEVĠM Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığı GSM : msn : : : 6

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARI YIL DERSİN ADI: ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNK. TARĠHĠ -I I.YARI YIL T: 2 P: 0 KREDĠSĠ:

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 06/01/2011 2011/01 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi Toplantı Sayısı 06/01/2011 2011/01 KARAR 01: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 31.12.2010 tarih ve 1696 sayılı yazısı

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

1 / 5. Tolga Tapan. Software Developer. İletişim Bilgileri. : tolgatapan@outlook.com tolgatapan@hotmail.com.tr. Adres Bilgileri

1 / 5. Tolga Tapan. Software Developer. İletişim Bilgileri. : tolgatapan@outlook.com tolgatapan@hotmail.com.tr. Adres Bilgileri Tolga Tapan Software Developer E-Posta İletişim Bilgileri Adres Bilgileri : tolgatapan@outlook.com tolgatapan@hotmail.com.tr Ev Telefonu : 90 (216) 507 29 07 Cep Telefonu : 90 (534) 391 97 85 Kişisel Web

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder ŞAHİNASLAN 2. Doğum Tarihi : 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans Lisans Y.Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar Bilgisayar

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK

İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK İÇİNDEKİLER DIŞ KAYNAKLI PROJELERİN DAİRE BAŞKANLIKLARINA GÖRE DAĞILIMI (ÖZET TABLO). A. DEVAM EDEN PROJELER. 3 1 MENA BÖLGESİNDE ORMANCILIK POLİTİKALARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYONU PROJESİ... 5

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi 73. Sokak No:1 Daire:4 Esenler/İSTANBUL

Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi 73. Sokak No:1 Daire:4 Esenler/İSTANBUL Son güncellenme tarihi: 10.02.2013 SERHAT KÖSE Telefon : 0 (546) 426 65 11 Adres : E-Posta : Mimar Sinan Mahallesi Davutpaşa Caddesi 73. Sokak No:1 Daire:4 Esenler/İSTANBUL serhat@serhatkose.com serhatkose1990@gmail.com

Detaylı

Lotus Müteahhitlik > LTS Holding [2010-.]

Lotus Müteahhitlik > LTS Holding [2010-.] Berkalp ÇELEN berkalpcelen.com berkalpcelen@berkalpcelen.com 0533 258 74 95 Ostim Mah. 1317. Sok. Yeni Mücevherkent Sitesi 5H-12 Yenimahalle/Ankara Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 22.12.1986 Doğum Yeri

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler

Kişisel Bilgiler. Öğrenim Durumu ve Akademik Kariyer. Boğaziçi Üniversitesi ndeki Akademik Pozisyonlar. Boğaziçi Üniversitesi ndeki İdari Görevler Kişisel Bilgiler Soyadı: Özturan Adı: Meltem Seba Akademik Pozisyonu: Profesör Yönetim Bilişim sistemleri Akademik Görevi: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Doğum Tarihi:

Detaylı

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ e-bültenġ Yıl 2011 Sayı 5 DEKAN DAN MESAJ Merhabalar ġanlıurfa oldukça sıcak bir yaza daha merhaba dedi. Bu satırları yazarken dinlediğim haber spikeri ġanlıurfa

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU

T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU T.C. NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TANITIM KATALOĞU 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No DEKANDAN... 1 1.1. FAKÜLTENĠN VĠZYONU... 2 1.2. FAKÜLTENĠN MĠSYONU... 2 1.3. FAKÜLTENĠN KURULUġU...

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU...

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 YÖNETİCİ SUNUŞU... 2 1- GENEL BİLGİLER.... 3 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri....... 3 B- Temel Politikalar ve Öncelikler..... 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 4 ORGANİZASYON

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ OTOPARK ETÜT METODOLOJĠSĠ ĠÇĠN GERÇEK ZAMANLI SAHA ARAġTIRMA SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE UYGULAMA ÖRNEKLERĠ Yüksek Lisans Tezi ELYASE ĠSKENDER ĠSTANBUL, 2010 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

1 / 5. Tuğba Üstündağ. İletişim Bilgileri

1 / 5. Tuğba Üstündağ. İletişim Bilgileri Tuğba Üstündağ İletişim Bilgileri E-Posta : tugba_ustundag@yahoo.com.tr Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Avr.) - Eyüp - - Ev Telefonu : 90 (100) 000 00 00 Cep Telefonu : 90 (100) 000 00 00 Kişisel

Detaylı

ANKARA, 2012. Mîlli Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 0

ANKARA, 2012. Mîlli Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 0 ANKARA, 2012 Mîlli Emlak Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı 0 ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠRESĠ FAALĠYETLERĠ (01.01.2011 31.12.2011) A- PERSONEL ġubesġ ĠġLEMLERĠ Milli Emlak Genel Müdürlüğü faaliyetlerini,

Detaylı

1 / 6. Tekin Örnek. Leasing İş Geliştirme/Satış-Pa. İletişim Bilgileri

1 / 6. Tekin Örnek. Leasing İş Geliştirme/Satış-Pa. İletişim Bilgileri Tekin Örnek Leasing İş Geliştirme/Satış-Pa İletişim Bilgileri E-Posta : tekinardi@hotmail.com tekin.ornek@gmail.com Adres Bilgileri : Türkiye - İstanbul(Asya) - Maltepe - Küçükyalı Cep Telefonu : 90 (535)

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı