DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE,"

Transkript

1 DANIŞTAY 14. DAİRESİ BAŞKANLIĞI NA Gönderilmek Üzere İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE, DAVACI VEKİLLERİ DAVALI : İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI Şahkulu Mah. Serdarı Ekrem Sk. No:7 Beyoğlu/İst. : Av. Atilla ÖZEN-Av. Alev Seher TUNA -Aynı adres. : T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI / ANKARA DAVA KONUSU : Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 2.Maddesinin c fıkrasının, 4.maddesinin (1)-b fıkrasında yer alan inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarına yardımcı olacak raporlamaları yapmak ibaresinin, 4. maddesinin 1- i fıkrasında yer alan inşaat, işletme ve işletme sonrası ibaresinin, 4. maddesinin 1-p fıkrasında yer alan inşaat, işletme ve işletme sonrası ibaresinin, 9.Maddesinin 1. fıkrasının, 19.maddesinin 1. fıkrasının b bendinin, Geçici 1. Maddesinin lehte olan hükümleri ve/veya ibaresinin, Geçici 2.Maddesinin, Geçici 3. maddesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali istemidir. YAYIM TARİHİ : AÇIKLAMALAR : I- USUL YÖNÜNDEN : I) 1- DAVA EHLİYETİNE İLİŞKİN: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun Baroların Kuruluş ve Nitelikleri Başlıklı 76 ncı maddesinin 4667 sayılı Kanunla değişik 1 inci fıkrasında; Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır hükmü düzenlenmiştir. 1

2 Aynı Kanun un Yönetim Kurulunun Görevleri Başlıklı 95 inci maddesine 4667 sayılı Kanunla eklenen anılan maddenin 21 inci bendi ile de ; Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle, yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur. Yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 21. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, hükmünü düzenlenmiştir. Anılan hükümlerin birlikte tetkikinden de görüleceği üzere; Barolar da, iş bu dava özelinde İSTANBUL BAROSU, hukukun üstünlüğünü sağlamakla görevli meslek kuruluşları olup; bu bağlamda bulundukları yerlerde hukuka açıkça aykırı bulunan ve kamu yararını ihlal eder mahiyetteki işlemlerin iptaline ilişkin davalarda taraf ehliyetini haizdir. Hukukun üstünlüğünü savunma, koruma ve bu kavramlara işlerlik kazandırma görev ve yetkisi olan Baronun; Anayasaya, uluslararası sözleşmelere, kanuna ve yargı kararlarına aykırı olduğuna ilişkin yönetmeliğin iptali isteminde dava ehliyeti olmadığından bahsedilemez. Avukatlık Kanunundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek konusunda iptal davası açma istemimiz, yasada belirtilen kavramlara işlerlik kazandırmanın yasal ve kaçınılmaz bir yoludur. Nitekim Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile ilgili müvekkil kurumca açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun tarih ve E.2003/417, K.2005/234 sayılı Kararında; Baronun, dava konusu Yönetmelik hükümleri ile Anayasanın eşitlik ilkesinin, kişinin dokunulmazlığı ilkesinin, özel hayatın gizliliği ilkesinin, kanunsuz suç ve ceza olmayacağı ilkesinin, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği ilkesinin ihlal edildiğini, öğrenim özgürlüğünün engellendiğini öne sürerek bakılan davayı açtığı göz önünde bulundurulduğunda, iptalini istediği Yönetmelik hükümleri ile menfaat ilgisinin bulunduğunun açık olduğu gerekçesiyle aksi görüş kabul edilmeyerek Daire kararına karşı yapılan temyiz başvurusunun esas yönünden incelenmesine geçildi. denilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun gün 2009/1005 Y.D İtiraz no lu kararında kişisel menfaat ihlali kavramı Baro lar yönünden değerlendirilerek o zamana kadar Baroların dava açma ehliyetleri yönünden Dairelerin farklı kararlarına yer verilmiştir. Netice olarak da; Dava konusu uyuşmazlıkta; dava konusu karar ile yükseköğretime girişte bir sistem getirilmekte ve bu düzenlemeyle ülkenin eğitim sisteminin bütünü etkilenmektedir. Dava konusu kararın bu özelliği nedeniyle genel kamu yararı ile ilgili bulunduğu açıktır. Eşitlik ilkesinin zedelendiği, kazanılmış hakların çiğnendiği, Anayasa'ya ve yasalara aykırı düzenleme yapıldığı, yargı kararlarının uygulanmadığı savıyla açılan bu davada, işlemin hukuki niteliği ile hukukun üstünlüğünü koruma görev ve yükümlülüğü bulunan davacı Baro Başkanlığı'nın iddiaları birlikte dikkate alındığında davacının dava konusu kararla menfaat ilgisinin bulunduğuna. karar verilip,.. itirazın esastan incelenmesine geçildi denilmiştir. Bu kararda net olarak Baroların hukukun üstünlüğünü savunma görevinin avukatlık mesleğinin geliştirilmesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği düşüncesi kabul edilmemiştir. 2

3 Ayrıca aynı kararda; 1136 sayılı Yasa'nın 76. ve 95/21. maddelerinde yapılan ve yukarıda açıklanan yasal değişiklikten sonra Baroların; mesleki bir örgüt olmanın ötesinde hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak gibi bir işlev yüklenmesi nedeniyle diğer meslek örgütlerinden farklı bir konuma sahip olduğu açıktır... Avukatlık Yasası'nda yapılan değişiklikten sonra açılan davalarda dava açma ehliyetinin bulunup bulunmadığı saptanırken, iptal davasının genel amacının yanı sıra dava konusu idari işlemin niteliği, bu işlemin hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ilkesini etkileyip etkilemediği, genel kamu yararı, Anayasa ile koruma altına alınan eşitlik, kişinin dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, kanunsuz suç ve ceza olamayacağı gibi temel insan haklarının ihlal edilip etmediğine ve yargı kararlarının uygulanmaması veya geçersiz kılınması gibi hukuk devleti ilkesini zedeleyen bir durumun söz konusu olup olmadığına bakılarak menfaat ilgisinin olaya özgü, ancak daha geniş yorumlandığı görülmektedir. denilmiştir. Diğer yandan gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin geçici 3. maddesinde değişiklik yapılmasına dair düzenlemenin iptali için açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun Tarih ve E. 2011/2420, K.2013/4687 sayılı Kararında; Barolar, yargılama faaliyetinde bulunan avukatların bağlı olduğu meslek kuruluşu sıfatı iie, mesleki çalışmalarının yanında hukukun üstünlüğünü korumak Ve savunmakla da yükümlü olduklarından, İstanbul Barosu Başkanlığının, yargı kararının uygulanmadığını öne sürerek dava konusu işlemlerin iptali istemiyle açacağı davada menfaat ilgisinin olduğundan dava açma ehliyetine sahiptir. denilmiştir. Anılan nedenlerle İstanbul Barosu nun, bu konuya ilişkin açmış olduğu İPTAL DAVASINDA dava açma ehliyeti bulunmaktadır. I) 2- SÜREYE İLİŞKİN : 28 Haziran 2014 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6545 sayılı Kanun" birçok düzenleme ile birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nda da değişiklikler yaptı sayılı kanun ise idarenin çevre konularında verdiği kararlara karşı yürütülen hukuki mücadelelerin usulünü düzenlemektedir sayılı kanunun 20/A maddesinde yapılan düzenleme ile "acele kamulaştırma işlemleri", "9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar", "16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları" ivedi yargılama usulüne tabi hale getirildi. Bu başlıklara dair davalar, verilen karardan itibaren 30 gün içerisinde açılmak zorundadır. (Daha önce 60 gün olan, halkın kendi yaşam alanındaki projelere dair bilgi sahibi olması ve ÇED sürecinin sonucuna dair bilgi sahibi olması ve verilen karardan 3

4 sonra 30 gün içerisinde açması yeni düzenlemedeki en önemli sorundur. HALKIN SÜREÇLERE KATILIMI BİR ZAMAN KAYBI DEĞİL, AKSİNE DOĞRU KARARLARIN ALINABİLMESİNİN TEMİNATIDIR Halkın itiraz ettiği ancak kararın geç öğrenmesi nedeniyle açamadığı davalara dair birkaç örnek; Trabzon, Çaykara, SolaklıÇambaşı HES ÇED gerekli değildir kararı iptal talebi, Ordu, Fatsa, Bolaman Atilla 1 ve 1 HES ÇED gerekli değildir kararı iptal talebi, Trabzon, Çaykara, Çaykara Derebaşı HES ÇED gerekli değildir kararı iptal talebi, KastamonuDemirci HES ÇED kararı iptal talebi, Manisa, Saruhanlı, Develi Katı atık bertaraf tesisi ÇED kararı iptal talebi, Rize, İkizdere, Şimşirli Şimşirli HES ÇED kararı iptal talebi Bu ÇED gerekli değildir ve ÇED olumlu kararlarının iptali için açılan davaların tamamı sürenin geçmesi nedeniyle reddedilmiştir. ) II- ESAS YÖNÜNDEN AÇIKLAMALAR : tarihli ÇED Yönetmeliği, bu tarihten sonra 6/6/2002, 16/12/2003, 17/7/2008, 14/4/2011, 13/4/ 2013 tarihlerinde baştan aşağı değişmiştir. Tüm bu değişikliklerde ÇED muafiyeti, geçici maddelerde düzenlenerek korunmaya devam etmiştir. Anayasanın 56.maddesi ve Çevre Kanununun 3. maddesi uyarınca; İSTANBUL BAROSU, ÇED kapsamı dışına alınan büyük projelerin Türkiye deki tarım ve sulak alanlarına, ormanlık ve zeytinliklere, biyolojik çeşitliliğe, hava, su ve toprağa zararlarının önlenmesi ile görevli ve ödevlidir sayılı Çevre Kanununun amaç ile ilgili 1. maddesinde, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. Yine kanunun 3/e) fıkrasında, Çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır. Bakanlık ve yerel yönetimler; meslek odaları, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların çevre hakkını kullanacakları katılım ortamını yaratmakla yükümlüdür ifadesi yer almaktadır tarihli Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik değişikliği, Danıştay İDDK nun itiraz üzerine verdiği 2010/968 sayılı karar ile durdurulan, ardından Danıştay 6. Dairesinin 2008/8999 E. sayılı dosyasında iptal edilen geçici 3. madde ile ilgili düzenlemeyi aşmak için yapılmış olup tarihinde iptal edilmiştir. Bakanlık bu defa aynı düzenlemeyi Çevre Kanunu`na torba kanun ile konulmasını sağlamıştır temmuz ayında Anayasa Mahkemesi ÇED muafiyeti getiren düzenlemeyi İPTAL ETMİŞTİR. Son olarak ; 25/11/2014 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED yönetmeliği AŞAĞIDA DA İFADE EDİLECEĞİ ÜZERE YOK hükmünde bir düzenlemedir. 4

5 II- 1 )HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER : II-1-) - ÇEVRE KANUNU tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak YÜRÜRLÜĞE girmiştir. BAKANLIK, Kanunun 10. Maddesi uyarınca 6 AY içinde çıkarmak zorunda olduğu ÇED YÖNETMELİĞİ Nİ tam 10 YIL SONRA, Tarihinde çıkarmış ve yönetmeliğe Geçici Madde koyarak BU TARİHTEN ÖNCEKİ PROJELERİ ÇED DEN MUAF (ÇED İN KAPSAMI DIŞINDA) TUTMUŞTUR. Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulaması Ülkemizdeki mevzuata yansımasını ise 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun 11/8/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle başlamıştır. Çevre Kanunu nun 10. Maddesi Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgilidir. GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLADIKLARI FAALİYETLERİ SONUCU ÇEVRE SORUNLARINA YOL AÇABİLECEK KURUM KURULUŞ VE İŞLETMELER BİR "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLARLAR. BU RAPORDA ÇEVREYE YAPILABİLECEK TÜM ETKİLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK ÇEVRE KİRLENMESİNE SEBEP OLABİLECEK ATIK VE ARTIKLARIN NE ŞEKİLDE ZARARSIZ HALE GETİRİLEBİLECEĞİ VE BU HUSUSTA ALINACAK ÖNLEMLER BELİRTİLİR. şeklinde olan Kanun hükmü devamındaki fıkrada "ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU"NUN HANGİ TİP PROJELERDE İSTENECEĞİ, İHTİVA EDECEĞİ HUSUSLAR VE HANGİ MAKAMCA ONAYLANACAĞINA DAİR ESASLAR YÖNETMELİKLE BELİRLENİR. denilmesine, yine Kanun un geçici 3. maddesi uyarınca BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE, İLGİLİ YÖNETMELİKLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRDİKLERİNİ GÖSTERİR ÇEVRESEL DURUM DEĞERLENDİRME RAPORUNU HAZIRLAYARAK BAKANLIĞA SUNAR. İLGİLİ YÖNETMELİKLERDE BELİRLENEN ŞARTLARI SAĞLAYANLAR BAŞVURU TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AY İÇİNDE KARARA BAĞLANIR, ÇEVRESEL DURUM DEĞERLENDİRME RAPORUNU ALTI AY İÇİNDE BAKANLIĞA SUNMAYAN YA DA RAPORUN BAKANLIĞA SUNULMASINDAN İTİBAREN ALTI AY İÇERİSİNDE GEREKLİ ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİNİ ALMAYAN FAALİYETLER BAKANLIKÇA SÜRE VERİLMEKSİZİN DURDURULUR şeklinde ifade edilmesine rağmen, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği 6 ay değil, tam 10 yıl sonra 7/2/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. II-2) yılında yayınlanan ilk ÇED YÖNETMELİĞİ aradan geçen 15 Yılda ( ) 7 KEZ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRİLMİŞ, BU MUAFİYET KARARI GEÇİCİ MADDELER İLE HER YÖNETMELİKTE YERİNİ ALMIŞTIR. 5

6 1. ÇED Yönetmeliği - 7/2/1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete (İLK ÇIKAN YÖNETMELİK) 2. ÇED Yönetmeliği - 23/6/1997 tarih ve sayılı Resmi Gazete, 3. ÇED Yönetmeliği -06/6/2002 tarih ve 24777sayılı Resmi Gazete, 4. ÇED Yönetmeliği- 16/12/2003 tarih ve sayılı Resmi Gazete 5. ÇED Yönetmeliği- 17/7 /2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete. 6. ÇED Yönetmeliği- 14/4 /2011, tarih ve sayılı Resmi Gazete 7. ÇED Yönetmeliği- 13/4/ 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete 8. ÇED Yönetmeliği- 25/11/2014 tarih ve Sayılı Resmi Gazete (ŞU ANDA YÜRÜRLÜKTE OLAN YÖNETMELİK) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın 2013 yılında yayımladığı ÇED Yönetmeliği tekrar değiştirilerek (25 Kasım 2014) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlandı. İlk defa 1993 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği, 7 si ana değişiklik olmak üzere 17 defa değiştirildi. En son geçtiğimiz yıl Ekim ayında yayımlanan yönetmelik, 1 yıl sonra tekrar değiştirilmiş oldu. Avrupa Birliği nde 1985 te yayımlanmış olan bu yönetmeliğin sadece üç kez değiştirilmiş olmasını da mukayese etmek amacıyla belirtelim yılında yürürlüğe giren ilk ÇED Yönetmeliğinden beri bütün Yönetmeliklerde yer alan ve kapsam dışı projeleri düzenleyen bu hüküm Danıştay dan 4 kere dönmüş olmasına rağmen. Hükümet, 2008 de ÇED Yönetmeliği nde değişikliğe giderek geçici üçüncü madde ile 1993 ten önce yatırım kararı alınmış projelere ÇED muafiyeti getirmiştir. Açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı ise mahkeme kararlarını uygulamamış, 14 Nisan 2011 tarih sayılı Resmi Gazete`de muafiyetle ilgili yeniden düzenleme yapılmıştır.düzenleme ile, enerji santrallerinin de arasında bulunduğu bazı yatırımlar için 2013 ve 2015 e kadar başlarsa, ÇED den muaftır hükmü getirilmiştir. Buna karşı da Tarım Orkam Sen ile Çevre Mühendisleri Odası tarafından davalar açılmış ve yürütmeyi durdurma kararı verilmiş; karar Tarım Orkam Sen tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Bu kararın ardından Akkuyu Nükleer Santral Projesi ÇED kapsamına alınmak zorunda kalınmıştır. Fakat mahkeme kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na tebliğinden birkaç gün sonra yani tarihinde muafiyet ile ilgili yeniden yönetmeliğe madde konulmuştur. Aynı gün yönetmeliğe dava açılınca muafiyet bu kez Yasa ya konularak, tarihinde yasa değişikliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu sayede Projeler ÇED den kaçırılmıştır. Bunun üzerine açılan davalar sonucu Danıştay 14. Dairesi, yeniden genelge ve yönetmeliklerle ÇED raporu almadan inşa edilmesi mümkün kılınan önemli projeler için ÇED sürecinin gerekli olduğuna karar vermiştir. Danıştay 14. Dairesi de bir faaliyetin, yatırım programına alınmasını ÇED kapsamına alınmaması için bir sebep olarak görmemiş, yatırım programına alınmış olmak, bir projenin planlanmasının yapılmış olması ve planlanan projeyle ilgili ihale sürecinin yapılması da aynı şekilde ÇED sürecinden muafiyet sağlamak için gerekli koşullar olmadığı kararda açıklanmış, ÇED sürecinin tam da, ekonomik yatırımın olabilirliği durumunda devreye gireceğine vurgu yapılmıştır. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 13 Nisan 2013 te Resmi Gazete de yayımlanan yeni geçici 3. madde ile bu projeler için yeniden ÇED muafiyeti getirmiştir. 6

7 Meslek odalarının açtığı dava ile 1 Nisan 2014`te iptal kararı verilmiş fakat Danıştay`ın kararı yok sayılarak tekrar 5 Nisan 2014`te yönetmeliğe konulmuştur. Tekrar yeni iptal davası açılmıştır. Açılan davalar nedeniyle bu düzenlemenin de iptal edileceğini ön gören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikle yetinmemiş, aynı düzenlemeyi Çevre Kanunu`na torba kanun ile konulmasını sağlamıştır tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 12. maddesiyle, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenerek büyük ve çevre için riskli projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) muafiyeti getiren yasa değişikliği yapılmıştır. Daha önce Danıştay`ca birkaç kez iptal edilen geçici 3. Madde, bir iki ufak değişiklikle 2013 yılında Çevre Kanunu`na Geçici 3. Madde olarak yerleştirilerek düzenlemeye kanuni güvence getirilmiş ve görece` yargısal bir zırh sağlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle, 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışında kabul edilmiştir. Yatırımcılar ve uluslararası şirketlerin çevresel ve sosyal maliyetleri üstlenmek istemedikleri için ÇED sürecinden muaf tutulmak isteği nihayet Kanuna yerleştirilerek konuyu Danıştay`ın yetki alanından çıkarılmıştır. Kanun iptali için yetkili olan ana muhalefet partisi CHP tarafından Anayasa Mahkemesi`nde geçen yıl dava açılarak Çevre Kanunundaki bu düzenlemenin iptali istenmiştir. Anayasa Mahkemesi nce 3/7/2014 tarihinde iptal kararı verilmiştir. Anayasa mahkemesi söz konusu projelere "planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olan veya" ibaresini Anayasa`ya aykırı bularak ilgili ifadenin iptaline karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi`nin yeni Kararla ilgili olarak önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan gerekçesi de; çevrenin Korunmasıyla ilgili 15/1/2009 günlü, E:2006/99, K:2009/9 sayılı kararında da belirttiği gibi bir gerekçe ile iptal kararını açıklaması beklenmektedir. Bilindiği gibi Yüksek Mahkeme bu kararında "günümüzde çevrenin kirlendikten veya bozulduktan sonra eski hale getirilmesinin çok külfetli olması, hatta kimi durumlarda olanaksız bulunması nedeniyle kirlenen çevreyi temizleme veya bozulan çevreyi onarma yerine etkileri baştan önlemenin yöntemleri aranmaktadır. ÇED, kalkınma ve ekonomik gelişme için yatırım ve faaliyetlerin, doğayı tahrip etmeden ve çevreyi kirletmeden gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisidir. ÇED 7

8 ile korunmaya çalışılan temel unsur, çevre ve bu çevre ve bu çevre içerisindeki varlıklardır." şeklinde bir gerekçe ile iptal kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi`nin kararından da anlaşılacağı üzere, yatırım projelerinin niteliği ne olursa olsun bu projelerin ÇED süreci dışında tutulup tutulmayacağı tartışması, projenin hangi tarihte yatırım kapsamına alındığı ve hangi tarihte yatırıma başlanacağı tartışmasının ötesinde anlamlar taşıdığı açıktır. Anayasa Mahkemesi`nin iptal kararı, doğa varlıklarının nasıl korunacağı, çevresel bozulmaya yol açacağı kabul edilen projelerle ilgili önlemlerin nasıl alınacağının belirlenmesi ile ilgili olması nedeni ile yol gösterici bir karardır. Anayasa Mahkemesi`nin verdiği karar tüm çevre mevzuatına yansıyarak özellikle İstanbul 3. Köprü, İzmir İstanbul (Gebze) Otoyolu, Ilısu Barajı ve HES-RES-NÜKLEER SANTRAL-TOPLU KONUT-MADEN- DEPOLAMA GİBİ BÜYÜK projelerde ÇED muafiyeti artık uygulanamayacak idi. AYM. Kararı yazılı ve görsel basında, Anayasa Mahkemesi nden çevreyi kurtaran karar başlığı ile geniş yer almıştır.(7 Temmuz 2014 Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için uygulama aşamasına geçilmiş İstanbul 3. Köprü için ÇED sürecinin işletilip işletilmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Nitekim 3. Köprü ile ilgili açılan ihalenin iptali kararlarında planlama aşaması geçmiş ve ihale süreci başlamış olması gerekçe gösterilerek ihalenin iptali ile ilgili davalar reddedilmiştir. Bu konuda son kararı, daha önce geçici 3. Madde ile ilgili iptal kararlarını veren ve halen 3/10/2013 tarihli ÇED Yönetmeliği`nin geçici 2 ve 3. Maddeleri ile ilgili iptal davasını görüşen Danıştay verecektir. 8

9 Ancak, Anayasa Mahkemesi kararı ile hukuka aykırılığı açıkça tespit edilen bir hükme dayalı olarak muafiyeti korunan 3. Köprü, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve Ilısu barajı projesi ve ÇED sürecinden muaf tutulan pek çok proje için ÇED süreci işletilmek zorunda olacak idi. Pek çoğu uluslararası gündemde yer alan ve yarattığı etkisi itibariyle milyonlarca insanı ve milyarlarca canlıyı yakından ilgilendiren projelere yıllardır muafiyet getirilerek karar alma sürecine halkın katılımı engellenmek istenmiştir. Özellikle İstanbul Barosu olarak İptal davası açtığımız.gebze-orhangazi-izmir otoyolu projesi ÇED`den muaf tutulduğu için halkın katılımı toplantıları yerine kredi kuruluşları için düzenlenen sosyal etki değerlendirme raporları gereği göstermelik halk toplantıları yapılarak proje halka anlatılmaya çalışılmıştı. Anayasa Mahkemesi nin bu kararından sonra çevresel konularda karar alma sürecini zorlaştırmaya yönelik girişimlerin Anayasal anlamda bir suç oluşturacağı da kabul edilmelidir. Nitekim, İzmir ili Aliağa ilçesinde Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "SocarPower Termik Santrali Entegre Projesi (612,25 MWm/600MWe/ 1534,50 MWt)" ile ilgili olarak İzmir 3. İdare Mahkemesi`nce verilen ara kararında yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiği gerekçesi ile azlık oyu kullanan hakimin de belirttiği gibi "ÇED sürecine karar verecek komisyonun görevleri arasında, halkın katılımı toplantısının usulüne uygun yapılıp yapılmadığının da denetlenmesi gerektiği, başka bir güne ertelenmeyen halkın katılımı toplantısının halkın bilgilenmek istemediği için toplantının yapılamadığına dair tutanak tutulmak suretiyle yapılmış sayılarak sürece devam edilmesinin ÇED sürecinin halkın katılımı toplantısı aşamasının yerine getirilmek suretiyle tamamlanmış sayılamayacağı" da kabul edilmeye başlanacaktır. Bu kararlar katılım hakkının peşinde mücadele eden yurttaşların eseridir. Ancak, geçtiğimiz Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen fakat yeni yönetmeliğe tekrar konan Çevre Kanunu geçici 3. Madde ile ÇED Muafiyeti tekrar hem de kapasiteleri arttırılarak geri getirilmiştir ÇED yönetmeliğinde yer alan; 2.madde,yeni yönetmelikte 3.madde olarak, 2013 yönetmeliğinde 3.madde ise yeni yönetmelikte 2.madde olarak yer almıştır. Yani, 2.ve 3.madde sadece yer değiştirmiştir. Çok sayıda büyük projeye ÇED muafiyeti getiren bu madde, açılan dava sonucunda iptal edilmesine rağmen Anayasa Mahkemesi nin kararı göz ardı edilerek, üstelik mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmamışken, yeniden mevzuata girmiştir. Söz konusu karar, projelerin niteliği, yatırım kapsamına alındığı ve yatırıma başlanacağı tarih ne olursa olsun çevresel bozulmaya sebep olacağı belli projeler konusunda önemli bir karardır. 9

10 Yönetmelik, inşaat, enerji, alt yapı projelerinin çevreye etkilerini hiçe sayan nitelikte değişiklikler getirmektedir. Projelerin yapılıp yapılmaması bir yana, etkilerinin değerlendirilmesi dahi söz konusu değildir. Böylece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı termik santraller, havaalanları, demiryolları, otoyol ve otobanlar, üçüncü köprü, baraj gibi pek çok projenin ÇED raporu olmadan yapılmasının yeniden önünü açmıştır. ÇED süreci, halkın çevresel konularda tam ve doğru bilgi aldığı, yatırım kararlarıyla ilgili sözünü söyleyebildiği bir zemindir. Bu zeminin kaybedilmesi demek, ÇED uygulamasına karşı pek çok eleştiri olmasına rağmen yine de çok önemli yatırımlarla ilgili ortaya çıkacak çevresel risklere karşı çevrenin tamamen savunmasız kalması anlamına gelmektedir. Bunun yanında ve paralelinde iş güvenliği ile ilgili de pek çok sorunların önlem alınmamasına yol açacaktır. Halkın yaşam alanlarına dair ortaya çıkacak çevresel sorunlar, sağlıklı bir çevrenin doğrudan insan sağlığı ile ilgisi hiçe sayılmaktadır. Sırf ekonomik nedenlerle halkın sağlığı, sağlığın çevre ile olan ilişkisi görmezden gelinmektedir. Çevre Kanunu nun sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir çevre, koruma kullanma ilkeleri yok sayılmaktadır. Düzenlemeyi yapanlar, ÇED muafiyeti ile ortaya çıkacak telafisi imkansız çevresel etkilerden dolayı hem vicdanen hem hukuken sorumlu olacaktır. Evrensel çevre koruma hukuku değerleri ile uyuşmayan ve ülkemizin imzaladığı, iç hukuk anlamında bağlayıcı olan Uluslararası sözleşmeleri de ihlal eden bu yasal düzenleme uluslararası ilişkilerde de eleştiriye açık olacaktır. Gelişme, kalkınma demek; halkın sağlığını bozmak, yaşadığı çevreyi bozmak, kirletmek demek olmadığından, az ya da çok bir çevresel denetim yolu olan ÇED süreçlerinden yatırımların kaçırılması, açık bir insan hakkı ihlali teşkil etmektedir. Söz konusu düzenleme, Halkın kendi yaşam alanları ile ilgili yürütülecek faaliyetler karşısında kendi yaşam alanları açısından etkilerini öğrenebileceği, gerektiğinde görüş ve önerilerini sunabileceği, katılmadığı kararlara karşı yine bir demokratik hak olan yargı yoluna başvurabileceği bir süreci ifade eden ÇED sürecinden kaçırma anlamına gelmektedir. Oysa, karar alma süreçlerinin demokratikleşmemesi sadece ekolojik bir yıkımın habercisi değildir; aynı zamanda demokrasinin ve toplumsalın ilgasının da yapı taşıdır. Bu nedenle, toplum için yapıldığı iddia edilen ekonomik yatırımlar, toplumun rıza mekanizmalarının, toplumsal örgütlülüğün denetimine tabi tutulacak biçimde demokratik süreçlerde karar altına alınmalıdır. Danıştay 14. Dairesi nin E. ve kararında kararında ÇED sürecini demokratik bir ortam olarak tanımlaması da işte bu gerçeğin içtihadi ifadesidir. 10

11 1993 ten 2012 sonuna kadar verilen ÇED kararları sayısı, 2014 yılında 354 proje için ÇED OLUMLU, 3125 proje için de ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR kararı verilmiştir. 12 yılda toplam 42 bin proje için ÇED Gerekli değildir kararı verilmiştir. ÇED Yönetmeliğine tabi projeler hakkında ÇED Olumlu, ÇED Olumsuz, ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir kararlarını verme yetkisi Bakanlığa ait olacaktır. Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ÇED Gereklidir veya ÇED Gerekli Değildir kararının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırlarını belirleyerek yetki genişliği esasına göre valiliklere devredebilecektir. Bu durumun Anayasa mahkemesi tarafından yetki devri anlamına geldiği vurgulanmıştır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik bakanı İdris Güllüce nin basında yer alan açıklamaları insanları hayrete düşürecek açıklamalardır. (EK- ), Vali bakanlıktır, orada Sağlık Bakanıdır, Maliye Bakanıdır vali. Bütün bakanlıklardır. Bizim Çevre İl Müdürlüğü onun emrinde. Vali bey ne bilir, adamın alanı değil. Hiçbir vali bayındırlığı bilmez, sağlığı bilmez, altındaki bürokratlarını çalıştırır sadece Valilikler niye veriyor dediğiniz için, orada il yönetim tarzı budur. Valilikler vermiyor, çevre şehircilik müdürlüğü veriyor, bu yanlışı düzeltelim. Orada kanunu düzenlerken ÇED gereklidir demek Ankara da yapacaksın bu işi, ÇED gerekli değildir demek ilinde yapacaksın. ÇED gerekli değildir den ne anlarsınız diye sokakta on bin adama sorsanız Lazım değil ağabey, git işine bak anlarım ben der. Ama öyle değil. Kanun teklifiyle düzelteceğiz bunu. Dilimde tüyden başka şeyler bitti. ÇED gerekli değildir demek Ne lüzumu var demek değil. ÇED gerekli değildir yerine Valilikçe verilir denilmesi durumunda bu tartışmalar olmaz. Açıkça, ÇED raporu fiilen Kelime olarak da ortadan kaldırılırsa hiçbir sorun çıkmaz demektedir. Valilikçe ne verilecektir. Bu projelere karşı açılan ÇED raporu iptal davalarında Danıştay peşpeşe İPTAL ve YÜRÜTMEYİ DURDURMA kararları vermektedir. Yakın tarihlerde verilen kararlara birkaç örnek; 11

12 Artvin'in Ardanuç ilçesinde yapımı planlanan Ardanuç-5 Hidroelektrik Santral projesi için verilen ÇED olumlu kararının iptali için açılan davayı reddeden Rize İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay'dan dönmüştür Danıştay 14 üncü Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu, yerel mahkemenin davayı iptal kararına esas oluşturan bilirkişi raporunun eksik değerlendirmeyle hazırlandığına vurgu yapmıştır..doğal ve koruma öncelikli güzellikleriyle bilinen ve birçok endemik türe ev sahipli yapan Ardanuç havzasında 5 HES projesinin planlandığı HES projelerinin Ardanuç havzasına yapacağı toplam etkinin saptanmasına yönelik herhangi bir bütüncül inceleme ve havza planı yapılmadığı, Bu yapılmadan ÇED raporu hazırlandığı gerekçesiyle bu karar Danıştay dan dönmüştür. Soma-Yırcalı da Termik Santral yapımı için Binlerce zeytin ağacının kesilmesinin ardından Danıştay 6 ncı Dairesi nden, yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Salarha Vadisi ndeki Küçükçayır (Andon) Köyü sınırları içinde Ambarlık Elektrik Üretim AŞ tarafından yapımı planlanan regülatör ve HES projesinin raporun açıkça hukuka ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Bakanlığın Danıştay a itirazı Danıştay 14.Dairesi nin 30 Kasım 2014 tarihli kararı ile reddedildi ve iptal kararı onandı. İZMİR'in Urla İlçesi'ne bağlı Ovacık Köyü'nde, yapımına başlanan Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi'nde, İzmir 2.İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Ankara da Kızılay ın yanı başındaki Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi nin geleceği merak edilirken, Danıştay 14. Dairesi önemli bir karara imza attı. Saraçoğlu Mahallesi nin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasını öngören Bakanlar Kurulu Kararı nın yürütmesi 2 nci kez durduruldu. Kararın gerekçesinde, Mahallenin riskli yapıların bulunduğu bir alan niteliği taşımadığı, bu konuda yeterli tespit bulunmadığı belirtildi. Oybirliğiyle alınan sayılı kararın gerekçesinde, SİT alanı kapsamında olan Mahallenin riskli yapıların bulunduğu bir alan niteliği taşımadığı, bu konuda yeterli tespit bulunmadığı, yapılan tespitlerin de mahallenin riskli alan olarak ilan edilmesi için gerekli koşulların oluşmadığı, tespit edilen eksikliklerin giderilebilecek eksikler olduğu ifadeleri yer aldı. İSTANBUL Ataköy de evlerin arasında sıkışıp kalan 2 dönümlük yeşil alana 70 metre yüksekliğinde dikilmek istenen gökdelene Danıştay izin vermedi. 1 / 5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının şehircilik ilkelerine uygun olmadığına hükmeden Danıştay 6. Dairesi planları iptal etti yılında açılan dava 7 yıl sonra tamamlandı. İnşaata başlanmamış olması yeşil alanı kurtardı. İzmir-Aliağa -ENKA NIN TERMİK SANTRAL İZNİ İPTAL EDİLDİ 01 Aralık 2014 Davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ÇED OLUMLU KARARI VEYA çed gerekli değildir kararı alınmadan üretim lisansı verilmesinin hukuka aykırı olduğu ve lisansın yürütülmesinin durdurulması kararı vermiştir. 12

13 EMBA AŞ tarafından Tonya-Livalobo da yapılması planlanan çimento fabrikası ve taş ocakları ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu iptal edildi. Oybirliği ile verilen iptal kararında Danıştay yolunun açık olduğu ifade edildi. Trabzon İdare Mahkemesi nde 22 kişinin açtığı ÇED Raporunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali davası sonuçlandı. 31 Mart 2014 tarihinde verilen yürütmenin durdurulması kararına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile EMBA şirketi, Bölge İdare Mahkemesi nde itirazda bulunmuştu. Bölge İdare Mahkemesi, itiraz başvurusu hakkında ret kararı vermişti. Davayı esastan görüşen Trabzon İdare Mahkemesi 17 Temmuz 2014 tarihli kararında ÇED raporunun iptaline karar verdi. Ayrıca yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin de davalı idareye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) yüklenmesine hükmetti. Yayınlanma Tarihi : 27 Temmuz 2014 / 10:45 Rize nin Çayeli İlçesi ndeki Senoz Vadisi nin, doğal SİT alanı ilan edilmesi için yıllar önce yapılan başvuruyu reddeden Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun kararını iptal eden yerel mahkemenin kararını onayan Danıştay, vadinin Hes tehdidinden kurtulması için çok önemli bir karara daha imza attı. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı nın karar düzeltme talebi ile yaptığı başvuruyu değerlendiren Danıştay, itirazı reddederek kararı ikinci kez onadı. Böylece, 6 yıldır doğal SİT alanı ilan edilmesi için çaba harcanan Senoz Vadisi için yeniden umut doğdu. 13

14 Danıştay dur dediği halde Alakır da HES inşaatı sürüyor Antalya-Kumluca Alakır Nehri'nde yapımı planlanan Dereköy HES için Danıştay'ın iptal ettiği 'ÇED Gerekli Değildir' kararı olmasına ragmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın firmaya verdiği ÇED Olumlu raporu ile inşaata başlanmıştır. II-3) 2014 tarihli Yönetmelikte yer alan Geçici 3.Madde ile aynı olan; tarihli ÇED YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 3. Maddesinin YÜRÜTMESİ Çevre Mühendisleri Odası nın açtığı davada durdurulmuş, ardından 6. Dairece GEÇİCİ 3. MADDE İPTAL EDİLMİŞTİR günlü, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin geçici 3. maddesinin yürütmesinin durdurulması talebi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası nın Danıştay 6. Dairesi nin 2008/8899 E. Sayısına kayıtlı dosyasında dava konusu edilmiş Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun tarih ve 2010/968 İtiraz No lu kararı ile geçici 3. 14

15 maddenin yürütmesi durdurulmuştur. (EK 2: İDDK nın tarih ve 2010/968 nolu kararı) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun tarih ve 2010/968 İtiraz No lu kararında aşağıdaki gerekçeye yer verilmiştir. Anayasa'nın 56. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." hükmü yer almaktadır. Anayasa'nın 56. maddesinin gerekçesinde, vatandaşın korunmuş çevre şartlarında, beden ve ruh sağlığı içinde yaşamını sürdürmesini sağlamanın Devletin ödevi olduğu, Devletin hem kirlenmenin önlenmesi, hem de tabii çevrenin korunması ve geliştirilmesi için gereken tedbirleri alması gerektiği belirtilmiştir. Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuksal ve teknik esaslara göre düzenlenmek amacıyla tarihinde kabul edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu, günlü, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur sayılı Yasa'nın 2. maddesinde, sürdürülebilir çevre "Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fiziki vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini ifade eder"; sürdürülebilir kalkınma ise "Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin içeriği itibarıyla hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda ıslahı, korunması ve geliştirilmesi ile sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına aldığı açıktır. DİDDK.nun bu gerekçesine rağmen İPTAL edilen Geçici 3.madde tarihinde yayımlanan yönetmelikte aynı şekilde yerini almıştır. Gelişmiş ülkeler daha katılımcı bir anlayışla, bütüncül ele alarak ÇED süreçlerini nasıl yapabileceğini tartışırken, geri kalmış ülkeler gibi ÇED sürecinde muafiyet yaratmaya çalışmak aynı zamanda anti demokratikliğin ve kamu yararını gözetmemenin, plansızlığın yansımasıdır. Yönetmeliğin 1.maddesi c) bendi Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesini, kapsar demektedir. Yani, Çed Muafiyetinin kapsamı 2013 yönetmeliğine göre genişletilmiştir yönetmeliğinde muafiyet sadece ÇED kapsamına giren projeler hakkında iken 2104 yeni yönetmelikte,inşaat sonrası işletme ve ondan sonrasını da kapsamaktadır. Açıkçası, bir proje başlangıçtan, ömrü sona erip sökülüp, bertaraf edilene kadar muaf tutmaktadır. Çevre ve insan sağlığı ve sürdürülebilirlik açısından son derece tehlikeli bir durum yaratmaktadır yönetmeli ği nin daha dar kapsamlı olmasına rağmen YD. Kararı verilmiş olmasına rağmen kapsamın bu kadar genişletilmesi yargı karar larının da hiçe sayılması demektir. Yönetmeliğin 4.maddesi; b) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve sunmak, ÇED Olumlu kararı alan projelerin inşaat dönemine ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarına yardımcı olacak raporlamaları yapmak için gerekli şartları taşıyan kurum/kuruluşları, tanımlamasında; çalışmalarına yardımcı olacak raporlamaları yapmak için ifadesi ilave edilmiştir.2013 yönetmeliğinde yer alan inşaat dönemine ilişkin izleme ve 15

16 kontrolü raporlama çalışmalarını yapabilmek ifadesine Danıştay tarafından Yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Danıştay kararı uygulanmayarak madde yeni yönetmeliğe ilave edilerek korunmuştur. g) Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararı tanımı 2013 yönetmeliğine göre değiştirilmiştir. i) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan; inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci, konusunda YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VARDIR. ÇED PLANLAMA SÜRECİDİR. BU TANIM ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİNİN KAPSAMINI DA İÇERMEKTEDİR. Bu nedenle yeni yönetmelikle getirilen bu tanım HUKUKSAL SORUNLARI DA GETİRMEKTEDİR. Yeni yönetmelikte, Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin izlenmesi ve denetlenmesi yerine inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesi hükmü getirilmektedir. Böylece inşaattan sonra, yani olası çevre etkisi oluşmaya başladıktan sonra izleme getirilmiştir. p) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğrultusunda yürütülmesinin sağlanması için yapılan çalışmaların bütününü, ifadesine YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR. Üçüncü Bölüm-Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler MADDE 7 (1) Bu Yönetmeliğin; a) Ek-1 listesinde yer alan projelere, c) EK-2 de yer alan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, mevcut projenin kapasitesi ile kapasite artışı toplamı EK-1 de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, maddesi yeni yönetmelikte ÇIKARTILMIŞ ve hiçbir şekilde ÇED raporu aranmayacaktır. Serbest bırakılmıştır. ç) ÇED Olumlu kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya kapasite artışları toplamı EK-1 de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan projelere, maddesi yeni yönetmelikte ÇIKARTILMIŞTIR. Bu konuda, Danıştay Yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. MADDE-8/5) Bakanlık, proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerin değerlendirilmek üzere Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi uygun araçlarla halka duyurur ve ÇED Başvuru Dosyasını yayınlar. Maddesinde ÇED Başvuru Dosyasını yayınlar. ifadesi çıkartılarak proje ile ilgili olarak halkın bilgi edinmesi ve katılımı engellenmiştir. MADDE-9- (1) Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce, Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte ve Valilikçe belirlenen yer ve saatte halkın katılımı toplantısı düzenlenir. Maddesinde YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI OLMASINA rağmen yeni yönetmelikte maddeden Komisyonun kapsamı belirlemesinden önce ifadesi çıkartılmıştır. 16

17 MADDE 10 (1) Komisyon tarafından; ÇED Raporu Özel Formatı ve ÇED Raporunu hazırlayacak çalışma grubu Bakanlığa önerilir. İfadesi çıkartılarak Bakanlığa keyfilik tanınmaktadır. MADDE 11 (1) Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur. ÇED Raporunun Özel Formata uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır. ÇED Raporunun Özel Formata uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması halinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raporu Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara iade edilir, söz konusu raporun altı ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır. Yeni yönetmelikle bu süre 3 ay olarak kısaltılmıştır. ÇED raporları binlerce sayfadan oluşan teknik incelemeler sonucu hazırlanan raporlar olması nedeniyle, daha uzun süre inceleme çalışma ve tecrübe gerektirirken; bilimsellikten uzak, proje alanına gitmeden, yandaş bilim adamlarından masa başında birkaç günde hazırlanan gerçek dışı raporlar haline gelmiştir. Raporlarda hiçbir gerçek kriter yer almamaktadır. İstanbul 3.Köprü ve 3.Havalimanı projelerinde olduğu gibi, ne Kuşların Uluslararası Göç yolu, ne ekosistem, ne denizlerin- su havzalarının-sulak alanların -ormanın korunması ile ilgili imzaladığımız Uluslararası sözleşmeler dikkate alınmamıştır. Aynı şekilde, Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri projeleri ÇED raporlarında da kıyıların-denizlerin ve deniz canlılarının yaşamı, zemin açısından depremsellik kriterleri dikkate alınmamıştır. 17

18 Mersin'in Gülnar İlçesi'ne bağlı Büyükeceli'de kurulması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 3 'ncü kez sunulan 5 bin 800 sayfalık ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunda sorumluluk konusundan, nükleer atıklara ve güvenlik konusuna kadar pek çok alanda eksiklikler olduğu görülmektedir. Nükleer santraldeki risklerin hiçbir koşulda sıfıra indirilemediği, özellikle tasarım hataları, doğal afetler ve insan hatalarının en iyi teknoloji olsa bile risk faktörleri olduğu bilimadamları tarafından kabul edildiği gibi "Bu gerçek en son Fukuşima kazasında görülmüştür. Bugün Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'nin şeffaf olmayan bir şekilde işletilen ÇED süreci sonucunda ortaya çıkan rapor, projeye ilişkin her türlü maliyet analizine yer verirken, nükleer kaza halinde ortaya çıkacak zararın sorumlusunun kim olacağı sorusuna cevap veremiyor. Fukuşima kazası sonrası, santralin işletmecisi TEPCO'nun hukuki sorumluluğu üzerine almamış olması, sorumluluk konusunun, nükleer enerji santrallerinin meydana getirdiği felaketlerin yeni ve saklı kalan boyutunu ortaya koymaktadır. Raporda tüm hukuki sorumluluğun adresi olarak gösterilen Akkuyu NGS şirketi, sermayesi ile sınırlı bir şirket olduğu için, Akkuyu'da gerçekleşmesi olası bir kaza sonrası, şirketin hukuki sorumluluğu üzerine alma kabiliyeti yoktur. Ayrıca ÇED'de referans verilen, sorumluluğun nasıl düzenleneceğini belirten uluslararası anlaşmalar da yetersizdir. Kısacası mevcut durumda, olası bir kaza halinde maddi zararın halkın cebinden çıkan vergilerden alınacağını anlıyoruz." ÇED raporunda tespit edilen eksiklikler : "Henüz dünyada denenmemiş bir reaktör tipi kullanılacak ve rapor da buna dayalı tahminlerle yazılmış durumda. Türkiye'de uygulanacak ulusal güvenlik şartları ve bunların nasıl uygulanacağına dair bilgiler yetersizdir. Raporda Avrupa standartlarına uyulacağı söylenmekte, oysa ki EUR (European Utility Requirements) standartları güvenlik standartları değildir; şirketler ve toplumun daha iyi anlaması için tasarım, inşaat ve operasyon adına gerekli şartları oluşturmak için bazı genel güvenlik şartları içermektedir. Akkuyu NGS'de uygulanacak, ve denenmemiş bir model olan reaktörün tasarımını ve Rosatom'un bu şartlara uyup uymadığını ise bilmiyoruz. Amerika'nın California eyaletinde Mitsubishi tarafından yapılan bir santralde hatalı parçanın teminatı mümkün olmadığı için santral kapatılmıştır. Bir kaza olması durumunda Türkiye'nin tamamı ve komşu ülkeler de radyasyondan etkilenecektir. Ancak acil durum raporunda 5 kilometrelik bir alan kapsam altına alınmıştır. Sismik araştırmalar, sel ve tsunami gibi etkilerin ise inşaat lisansı ile birlikte değerlendirilecek olması, Fukuşima kazasından sonra alınan derslerin Akkuyu ÇED raporuna yeterince entegre edilmediğinin bir göstergesidir." 18

19 Atıkların Boğazlar yoluyla Rusya'ya gönderilmesi durumunda oluşabilecek risklerin raporda belirtilmediği gibi, atıkların Türkiye'de depolanması durumunda karşılaşılabilecek riskler ve bunlara dair önlemlere de yer verilmemiştir. "ÇED'te defalarca gerektiği takdirde atıkların burada depolanacağı kapasitenin olduğu belirtiliyor. TAEK'in etkisizleştirildiği bu süreçte, nasıl bir denetim mekanizması işletileceği açık değildir. Ne ÇED Raporu'nda ne de Türkiye'deki mevcut hukuki mevzuatta sorumluluk konusuna cevap verilmiyor. Tüm hukuki sorumluluğun adresi olarak gösterilen Akkuyu NGS şirketinin, sermayesi ile sınırlı bir şirket olması nedeni ile Akkuyu'da gerçekleşmesi muhtemel bir kaza sonrası, şirketin hukuki sorumluluğu üzerine alma gücü yoktur. Nükleer enerji alanında olası bir kaza halinde ortaya çıkması muhtemel zarar kalemleri, sigorta mantığına göre 'Sigorta edilebilir zarar' değildir. Akkuyu Nükleer enerji santralinin tasarımından inşaatına, işletilmesinden çalışacak personele kadar fiili olarak projeyi gerçekleştirecek şirketler Rusya'da kamu şirketi olan Rosatom ve diğer Rus şirketleri iken, hukuki sorumluluk bu şirketler tarafından üstlenilmemiştir. Komisyonlar tarafından ÇED raporlarında İNCELEME, HESAPLAMA ve DEĞERLENDİRMELERiN YETERLİ VERİ BİLGİ ve BELGEYE DAYANDIRILIP DAYANDIRILMADIĞINA bakılmamaktadır. MADDE-15/4-Bakanlık gerekli gördüğü hallerde proje alanını yerinde inceleyebilir veya inceletebilir. İfadesi çıkartılarak, yeni yönetmeliğe göre Bakanlık PROJE ALANINDA İNCELEME YAPMAYACAKTIR.. MADDE 19- b) "ÇED Olumlu" kararı ya da "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere en fazla doksan gün süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. maddesinden en fazla doksan gün ifadesi çıkartılarak. İDAREYE KEYFİ OLARAK SÜRE TANIMA YETKİSİ getirilmiştir İstediği firmaya istediği kadar süre verecektir, hiçbir anlam taşımayan bu ÇED raporunun fiilen tamamen kaldırılması demektir. Olağanüstü durumlar ve özel hükümler bölümünde MADDE 24 (1) Aşağıdaki projeler için uygulanacak ÇED sürecine ilişkin yöntem Bakanlıkça belirlenir: ÇED sürecine ilişkin ifadesi kaldırılarak, f) ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planlanan projeleri kapsayan 19

20 MEVCUT TESİS VE FAALİYETLERE KEYFİ uygulama getirilmiştir. Çevresel etkisi, insan sağlığına etkisi araştırılmadan istediği kadar kapasite artışı yapabilecektir. ÇED uygulanacak projelere sınır değerleri getirilerek, asıl ÇED gerekli olan büyük kapasiteli-ölçekli projeler ÇED kapsamından çıkarılmaktadır. Sadece küçük projeler ÇED kapsamında kalmakta, uygulamada ise küçük projelere izin verilmemektedir. Demiryolları- Otoyollar- Havaalanları- Tersaneler- Liman -İskele -Rıhtımlar- Yat Limanıinşaat, yıkıntı hafriyat döküm alanı-tehlikeli ve Tıbbi atıklar depolama alanları için sınır değer arttırılmış, Dip taraması projeleri, 2000bin den fazla Konut projeleri, Hastaneler- Golf Tesisleri- Alışveriş Merkezleri için ÇED Raporu ARANMAYACAKTIR. YÖNETMELİKLE ÇED MUAFİYETİ GETİRİLEN PROJELERDEN BAZILARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ AŞAĞIDADIR; Enerji santrallerinden, Rüzgar Enerji santrallerinde TÜRBİN SAYISI YERİNE GÜÇ ÜZERiNDEN SINIR DEĞER TANIMLANMIŞTIR. ÇEVRESEL ETKİDE TÜRBİN SAYISI ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR. İfade yanılgısı yaratılmıştır. Çevresel Etkiler: Rüzgâr Enerji Santrallerinin çevreye olabilecek önemli etkileri şöyle sıralanabilir: Alternatif elektrik üretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında rüzgâr enerjisinin en önemli çevresel yararı hava kirlilikleri ve sera gazları emisyonları olmamasıdır. Kuş göç yolları (Türbinlere çarpacak olan yaban hayvanları (kuşlar, yarasalar vs.), Gürültü (Rüzgâr türbinlerinde iki çeşit gürültü oluşmaktadır. Bunlar mekanik gürültü (dişli kutusu, jeneratör ve yedek motorların yarattığı gürültü) ve aerodinamik gürültülerdir. Türbinlerin çıkardığı gürültü, şehirlere yakın bölgelerde oluşturdukları ses kirliliği sebebiyle insanlara, hayvanlara ve doğal yaşama rahatsızlık vermektedir. ) Deniz ekosistemine etkiler Hafriyat atıkları ve toz (Yapılacak olan şantiye binaları, kurulacak olan kalıcı yapı ve tesisler, yollar vb. Inşaatlardan çıkacak olan hafriyat, toz ve gürültü), Katıatıklar (araç ve makinelere ait yağve yakıtlar,vb.) 20

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 17/7/2008 TARİH VE 26939 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER BEŞİNCİ YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 03.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28784 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu 25/26/27 Nisan 2014 2 Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme Raporu

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI Çevresel Etki Değerlendirmesi Dersi Notları 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ DERSİ (ÇED) DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER 1. ÇED DERSİ-GENEL BİLGİLER 2. ÇED TANIMI, ÇED KAVRAMI, GENEL İLKELER 3. ÇED YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Tarih :25 Kasım 2014 Resmi Gazete :29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI. Ankara

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI. Ankara AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI Ankara Aralık 2004 1 2 ÖNSÖZ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Kasım 2004 tarihinde, Mahkemenin Büyük Dairesi tarafından

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 25 Kasım 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat

İNSAN HAKLARI BAZ İSTASYONLARI VE. Makaleler. Özge KAYAKUZGUN Stj. Avukat 37 BAZ İSTASYONLARI VE İNSAN HAKLARI GİRİŞ Hepimiz insanız. Hayvan da olabilirdik ne olduğumuzun önemi olmaması gerekir en nihayetinde nefes alıyoruz yani bu dünyadayız ve yaşıyoruz. Doğduğumuzda yüz yüze

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.300 R.Gazete No.26939 R.G. Tarihi: 17.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ

İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu tarafından hazırlanan Cep Telefonu Baz İstasyonları Raporu ÖNSÖZ SUNUŞ BAZ İSTASYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ : HUKUKİ DURUM BAZ İSTASYONLARININ YASAL DAYANAĞI

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı