T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 2. TOPLANTI YILI M E C L İ S K A R A R I D I R"

Transkript

1 KARARIN ÖZÜ : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği TEKLİF : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih 2010/S-533 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI'NA; Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği ekte olup, konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 Maddesi (b) fıkrası uyarınca, görüģülüp karar alınmak üzere meclise havalesini arz ederim. (BaĢkan Yardımcısı) AMAÇ KARTAL BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar MADDE 1 - Bu Yönetmelik Kartal Belediyesi, Plan ve Proje Müdürlüğünün KuruluĢ, Görev, Yetki ve ÇalıĢma esaslarını belirtmek amacıyla hazırlanmıģtır. KAPSAM MADDE 2- Bu Yönetmelik, Plan ve Proje Müdürlüğü nün kartal ilçesindeki 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 1/1000 ölçekli planlarının hazırlanması ve parsel bazında 1/1000 ölçekli plan tadilat taleplerinin incelenmesi, ĠnĢaat istikamet rölevesi, kot-kesit belgesi, Encümene teklif folyesinin hazırlanarak planların uygulanabilirliğini sağlamak, 2981/3290 sayılı yasaya göre tahsissen tescil iģlemleri ve belediye baģkanlığınca istenilen mimari projelerin hazırlanılması ile ulusal adres veri tabanında adres güncellemesinin yapılaması esaslarını kapsar. YASAL DAYANAKLAR MADDE 3 Bu Yönetmelik tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15 Maddesinin (b) fıkrasına dayanarak hazırlanmıģtır. TANIMLAR MADDE 4 Bu yönetmelikte geçen; 1

2 a)belediye BaĢkanlığı: Kartal Belediye BaĢkanlığı b)belediye BaĢkanı : Kartal Belediye BaĢkanını c)müdürlük : Plan ve Proje Müdürlüğünü d)ġeflik : Bağlı Ģeflikleri ifade eder. İLKELER MADDE 5 Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün tüm çalıģanlarında; a)yıllık Performans Programı Müdürlüğümüzün çalıģmalarında hedef alınmalı b)belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik esastır. c)kurum içi yönetimde ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık esastır. d)yaģanacak sorunlarda geçici çözüm ve anlık kararlar yerine, uzun vadeli ve kalıcı sürdürülebilen temel ilkeler esas alınmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI, GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUĞU MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI MADDE 6 Müdür, Teknik elemanlar arasından BaĢkanlık onayı ile atanır. Müdürlüğü temsil eder. Müdürlükteki diğer memurların sicil üstüdür. Müdürlüğün her türlü teknik ve idari iģlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde en iyi Ģekilde sevk ve idare edilmesini sağlar. Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle iģlerin daha randımanlı yürütülmesini sağlar. Bağlı bulunduğu Belediye BaĢkanı ve BaĢkan Yardımcısına karģı sorumludur. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 7 Müdürlüğün görevleri aģağıda sıralanmıģtır. 7-1 PLANLAMA ŞEFLİĞİ: Belediye ve Ġmar mevzuatı gereğince ĠBB den gelen 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planlarının uygulamaya geçirilmesi amacı ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planları hazırlanarak, donatı analizi ve iskân alanlarının hayata geçirilmesi Planlama biriminin iģlemlerindendir. Planlama birimine gelen dilekçe veya evrak Kalem elemanı tarafından kayıt defterine kaydedilerek incelenir, dosyası varsa arģivden çıkartılır. Dosya evrak ile birlikte Planlama birimi zimmet defterine kayıt edilir. Kalem elemanı tarafından Planlama müdürüne teslim edilen evrakın havale edileceği teknik eleman müdür tarafından belirlenir. Teknik elemanın Adı, Soyadı ve Havale Tarihi, evrak üzerine yazılır ve dosya ile birlikte planlama bürosu kalem elemanına teslim edilir. Planlama kalemi 2

3 tarafından dosya havale edildiği teknik elemana teslim edilir. Teknik eleman kendisine gelen konuyu inceler ve gelen konunun niteliğine göre iģlemlere geçilir. ĠĢlemler tamamlandıktan sonra teknik eleman, müdür, baģkan yardımcısı ve baģkanın imzaları ile birlikte evrak çıkıģ için kalem memuruna teslim edilir. Kalem memuru evrakı planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kaydederek arģive gönderir. 1/5000 Ölçekli Plan ĠĢlemleri: BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı nca hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı BaĢkanlığımıza gelince; teknik eleman plandan, raporundan ve B.ġ.B.M. Kararından birer kopya eklediği üst yazıyı hazırlayıp imzalar. Yazı, müdürün de imzası alınarak Kalem elemanı tarafından Planlama birimi zimmet defterine ve kayıt defterine kayıt edilerek ilgili müdürlüklere gönderilir. 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı ĠĢlemleri: En son onaylı kadastrosu üzerine hâlihazırı iģlenmiģ paftalar; gerektiğinde B.ġ.B.B. lığından, Tapu Kadastro Müdürlüğünden gerektiğinde Belediyemizin Harita ġefliğinden resmi yazıģma ile alınır. Tapu Sicil Müdürlüğünden gerektiğinde mülkiyet listeleri alınır. Arazideki fiili duruma göre bina kullanım Ģekli, bina kat adedi, bina kalitesi ve boģ olan parsellerin tespitleri yapılarak hâlihazır paftalar üzerine iģlenir. Hâlihazır harita ve imar planlarının yapılmasına ait esaslara iliģkin yönetmelik gereği ve Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünce onaylanmıģ yerleģim amaçlı jeolojik etütler doğrultusunda plan çalıģmalarına baģlanır. Plan yapılan alanın özelliğine ve bulunduğu bölgeye göre ( AKTAġ, TEAġ, TEPAġ, ĠSKĠ, TCK, TCDD, DLH, UKOME, ĠGDAġ, BĠB v,s gibi ) ilgili kurumlardan yapılan çalıģmalar ve yatırımlar hakkında görüģ alınır. Plan Tadilatı ĠĢlemleri Ġlgililerince teklif edilen 1/1000 ölçekli parsel ölçeğinde plan tadili ya da mevzii imar planı teklifine iliģkin talep dilekçesi ve dilekçe ekinde; ġehir plancıları odasından vize almıģ 8 adet teklif plan paftaları ve Plan raporu, Tapu, Çap, parsel maliklerinin Ģehir plancısına verdiği vekâletname, Ģehir plancısı karnesi, yerleģim amaçlı jeolojik rapor istenir. Bu dilekçe teknik elemana gelir. Teknik eleman teklif planların; 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı kararlarına ve meri planlarla olan uyumunu inceler. Gerekli kurum ve kuruluģlardan plan kararları doğrultusunda görüģ alıģveriģi yapılır. Konuya iliģkin Meclise Takdim yazısı yazılır. Bu aģamada B.B.B Meclisinin kararı ile çıkartılan ücret tarifesinde belirlenen plan inceleme ücreti hesaplanır. Bu miktarın %10 u olan miktara iliģkin Planlama Birimi zimmet defterine yazılarak Hesap ĠĢleri Müdürlüğüne tahsili için gönderilir. Tahsil fiģinden bir örnek dosyaya konulur. Meclise takdim yazısı ve ekleri Meclis bürosuna gönderilir. Tadilat K.B.M. sinde onaylanmıģsa iģlemler yapılır, red olmuģsa ilgilisine bilgi veren yazı yazılır. 7-2 HARİTA, NUMARATAJ VE SOSYAL KONUT ŞEFLİĞİ HARİTA BİRİMİ; Belediye ve Ġmar mevzuatı gereğince Ġmar yada Islah Ġmar Plan uygulamaları, tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini, KamulaĢtırma 3

4 iģlemlerinin teknik çalıģmaları iģlem görmekte olan parsellere iliģkin talep halinde imar yönetmelikleri gereği yapılan revizyon, inģa edilmesi planlanan yol ve alt yapı tesislerinin, park ve bahçe düzenlemelerinin arazi çalıģmaları ve Ġmar Planlarının hazırlanması için gerekli halihazır haritaların yapımı harita bürosunun iģlemlerindendir. ĠnĢaat Ġstikamet Rölevesi: Tasdikli imar planının kadastral paftaya göre uygulamasının yapılarak söz konusu parselin plan üzerindeki konumunun belirlenmesi iģlemidir. Kot Kesit Belgesi: bu belge yapılacak olan binanın parsel üzerinde oturacağı köģe noktalarına arazi kotu, yol kotu verilmesi iģlemidir. Encümene Teklif Belgesi: Ġmar planı gereği veya ilgilisinin plan Ģartları doğrultusunda talep edeceği tevhit, ifraz, yola terk yoldan ihdas, irtifak hakkı tesisi veya terkini iģlemlerinin ayrı ayrı veya birlikte yapıldığı iģlemlerdir. Kontur gabari belgesi: Proje Temdidi veya Kat ilavesi taleplerinde mevcut binanın konumunun belirlenmesi iģlemidir. VatandaĢ talebi olduğu gibi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Durum Proje Onay ve Ġskân ġefliği ve Yapı Kontrol ġefliği tarafından da talep edilebilmektedir. Ağaç revizyonu: Parsel üzerindeki ağaçların ölçülerek belli bir ölçek dahilinde çizilmesi iģlemidir. Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü talep ettiği gibi Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından da talep edilebilmektedir sayılı Ġmar Kanununun 18. ve 2981 sayılı Ġmar Affı Kanununun 10 a,b,c maddelerinin uygulanması: Ġmar planları doğrultusunda kamu alanlarını kamuya terkini ve Ġmar planına uygun parselasyonun yapılmasıdır SOSYAL KONUT BİRİMİ; 2981/3290 sayılı yasaya göre tahsissen tescil iģlemleri yapılmaktadır. Tapuların verilebilmesi için aģağıdaki belgeler talep edilmektedir: Dilekçe Tapu tahsis Belgesi, yoksa 2000 liralık Banka Makbuzu veya imar affı müracaatı Tespit Formu Değerlendirme Formu Uygulama alanının Röperli Krokisi Nüfus Kayıt Örneği Tapu kayıtları ve Ģerhleri Islah Ġmar Planı Kadastro Paftası 4

5 Hâlihazır haritası Birim fiyat listesi Harita ġefliği tarafından 2981 sayılı kanuna göre hazırlanan parselasyon planlarının oluģturulmasından sonra vatandaģ talep dilekçesi ile baģvurur. Evraklar incelenir eksik belgeler varsa tamamlanır. Eksik evraklar tamamlanınca dilekçenin ilgili memura havalesi yapılır ve dosya memur tarafından incelenir. VatandaĢın dosya tanzimi yapılır ve BaĢkanlık Kıymet Takdir Komisyonu tarafından bedel takdiri yapılır. Dosya encümene sunulur. Encümen kararından sonra tapu tahsis ve imar affı olan hak sahiplerine taksit miktarı ve ödeme Ģartları ile ilgili tebligat yapılır. Ödeme yapılması için banka ve hesap iģlerine yazı yazılır. VatandaĢın ödeme yapmaması durumunda tebliğde bulunulur. Ġlk taksit ödendikten sonra hak sahibine tapunun verilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğüne yazı yazılır. Sonra hak sahibi Tapu Sicil Müdürlüğünden tapusunu ipotekli veya ipoteksiz olarak alır. Ġpotekli olması durumunda borç belirlenen sürede ödenirse ipoteğin terkini için Tapu Sicil Müdürlüğü ne yazı yazılır ve ipotek terkin edilir NUMARATAJ BİRİMİ; Mahalle ayrımı, cadde, sokak, bulvar, meydan gibi mahalle sınırlarının tespit alanları, isimleri ve numaralama ile bunlar üzerinde binalara kapı numarası verilmesi Ģeklinde uygulama yapılmaktadır. Parsel tespitinin yapılması: VatandaĢlar, Resmi Daireler ve diğer kuruluģlar parsel tespitlerinin yapılması için Belediyemize yazı ile müracaat ederler. Yapılan müracaatlar Teknik Kalem Bürosunda kayda alınır. Kayda alınan müracaatların havale iģlemleri yapılır. a) Pafta ada parsele göre adres tespiti b)adrese göre pafta, ada, parsel tespiti c) sokak isimlendirilmesi d) Mahalle ayrılması yeniden oluģturulması veya birleģtirilmesi e) Sokak levhalarının ve kapı numaralarının tespiti f) Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ĠĢlemleri Numarataj Ģefliğince gerçekleģtirilir. 5

6 7-3- KENTSEL TASARIM VE PROJELER ŞEFLİĞİ; GİDERLER Projelendirilmesi düģünülen prestij caddelerinin ve kentsel mekanların tasarımı Ġhalesi yapılan projelerin ihale sürecinin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi Belediye BaĢkanlığınca belirlenen çeģitli hizmet fonksiyonu barındıran yerlerde proje etüdü ve uygulamaya yönelik mimari proje çizimi yapılması. ( Cami, meydan, kreģ vb. uygulama veya tadilat proje çizimleri) Ġlçedeki çeģitli reklam ve tabelalarının asım Ģekilleri açısından ilgili kanun ve yönetmelik gereği Ģikâyet ve talepleri değerlendirilip, gereği üzerine Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalıģır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 8 Plan ve Proje Müdürlüğünün personel, demirbaģ eģya, kırtasiye araç gereç vb. giderler her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karģılanır. PERSONEL KADROLARI MADDE 9 - Müdürlüğün personel kadroları her yıl bütçe ile kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. Personelin kadrosuna uygun görevlerde çalıģtırılması esastır. Ancak aynı kadro ile Müdürlüğe bağlı Ģefliklerde görevlendirilmesi müdürlüğün tasarrufundadır. KAYIT VE ARŞİVLER MADDE 10 - Gelen evrak Müdürlükçe havale edilen Ģeflik tarafından incelenir ve gereği yapılarak sonuçlandırılır. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ MADDE sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki Toplu ĠĢ SözleĢmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümleri uygulanır. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME 6

7 MADDE 12 - Bu yönetmelik Kartal Belediye Meclisince uygun bulunduğu tarihte yürürlüğe girer. MADDE 13 - Bu yönetmelik hükümlerini Belediye BaĢkanı yürütür. MADDE 14 - Bu yönetmelik 14 maddeden oluģmaktadır. RAPOR : Hukuk Komisyonu'nun tarihli raporu. BELEDĠYE MECLĠS BAġKANLIĞI NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Plan ve Proje Müdürlüğü nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği ile ilgili tarih, 2010/S-533 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü talebi. KOMĠSYON GÖRÜġÜ: 5393 Sayılı Kanununun 18.Maddesinin (m) fıkrasına göre..."kanunların Belediye ye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik hazırlamak..." Belediye Meclisinin görevlerindendir. Müdürlükçe hazırlanan sözkonusu yönetmelik komisyonumuzca incelendi; Müdürlük görev ve sorumluluklarını yerine getirirken baģvurulması gereken bir metin olan yönetmelik dil ve ifade bakımından problemli olmadığı gibi mesnedi olan mevzuatlara göre hazırlanmıģtır. Sözkonusu yönetmeliğin müdürlüğünce hazırlanan Ģekliyle kabulü hususunu Meclisin bilgi ve takdirine arz etmekteyiz. (Hukuk Komisyonu BaĢkanı ve Üyeler.) SONUÇ : Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda AYNEN KABULÜNE Kartal Ġlçe Belediye Meclisi'nin 2011/ OCAK AYI TOPLANTISININ TARĠHLĠ 2.BĠRLEġĠMĠNDE OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KARAR VERĠLDĠ. AV.KAMER GÖK BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ GÜLSEREN BÖYÜKTAŞ MECLİS KATİBİ TURGUT ÇEVİK MECLİS KATİBİ GÖRÜLDÜ.../.../20... Op.Dr.Altınok ÖZ Belediye Başkanı 7

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ĠSTANBUL ĠLĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE- 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI MECLİS TARİHİ : 05.02.2013 DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 05.02.2013 Salı günü

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Fen İşleri Müdürü Kontrol Başkan Yardımcısı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 28.07.2007 Sayfa 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerde,

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge

Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Sayı : B.09.1.TKG.0.11.00.02/010.06.01/ 3204 09/11/2010 Konu : Genelge Genelge No :1715 2010/22 Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Hakkında Genelge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı