Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü"

Transkript

1

2 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA YAYIN NO: 12 ASKĠ Genel Müdürlüğü 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı Koordinatörlüğünde hazırlanmıģtır. Ankara / 2010 YESD DanıĢmanlık Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

3 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Değerli Ankara lılar, Ankara BüyükĢehir Belediyesi olarak vatandaģımızın refah ve huzuru için hizmetle dolu 1 yılı daha tamamladık. Bizler tüm gayretimizle Ģehrimiz için 365 gün 24 saat prensibi ile çalıģmaya ve Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyoruz. Ankara nın yaģam kalitesinin sürdürülebilir bir biçimde arttırılmasını, vizyonu olan Dünya Belediyelerine Hizmet AnlayıĢı ve Sunumunda Esin Kaynağı Olma nın önemli unsurlarından biri olarak benimseyen Belediyemiz, bu doğrultuda belirlediği amaç ve hedeflerine ulaģabilmek için programladığı yatırım ve hizmetlerini, imkânlarının elverdiği ölçüde gerçekleģtirebilmek gayesiyle ara vermeden çalıģmalarına devam etmektedir. Stratejik bir bakıģ açısıyla yatırım ve hizmetlerimizi planlıyor ve hızla hayata geçiriyoruz dönemine iliģkin olarak hazırlamıģ olduğumuz Stratejik Planımız doğrultusunda belediyemizin vizyon, misyon ve ilkelerini, paydaģlarımızla birlikte katılımcı bir anlayıģla belirledik. Vizyonumuz, misyonumuz, ilke ve değerlerimiz çerçevesinde amaç ve hedeflerimizi tespit ettik. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleģmesini sağlayacak faaliyet ve projelerimiz ile bunlar için ayıracağımız kaynaklarımızı sistematik bir Ģekilde ortaya koyan yıllık performans programlarımızı ve hazırlanan performans programına uygun amaç ve hedeflerimizin ne ölçüde gerçekleģtiğini gösteren Faaliyet Raporumuzu hazırlayarak kamuoyuyla paylaģıyoruz. 3

4 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Önceki yıllarda olduğu gibi, 2009 yılına ait yatırım programımızı, proje ve faaliyetlerimizi de modern belediyecilik ve yönetiģim anlayıģımızın gereği olarak ulusal ve kurumsal politika ve stratejilerimiz doğrultusunda; ilçeler arası sosyo-ekonomik geliģmiģlik düzeyini göz önünde bulundurmak ve ayrıca paydaģlarımızın özellikle ilçe belediyelerimizin görüģ, öneri ve taleplerinin de almak ve değerlendirmek suretiyle hizmetlerimizi gerçekleģtirdik. Belediyemizin hizmet, faaliyet ve yatırımlarını daha etkin, daha verimli, daha kaliteli ve daha ekonomik biçimde gerçekleģtirebilmek için kurumsal boyutta Stratejik Yönetim uygulamaları baģlatılmıģ, uluslararası kriterleri esas alan mükemmellik modeli benimsenerek çalıģmalar sürdürülmüģtür Mali Yılı Faaliyet Raporu startejik yönetim anlayıģı içerisinde performans geliģiminin izlenmesi ve kontrolünün daha etkin bir Ģekilde sağlanması amaçlanarak hazırlanmıģtır. Bu bağlamda belirli dönemlerde gerçekleģtirilen kontrollerin sonuçları da hazırlamıģ olduğumuz 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporunda kullanılmıģtır. Bölgesinde ve Dünyada her geçen gün etkinliği ve cazibesi daha da artan bir merkez olma yolundaki konumu ile güçlenen Ankara, gerçekleģtirdiğimiz yatırım ve hizmetlerimiz ile arzuladığımız hedefler doğrultusunda hızla yol almaktadır Mali Yılı Faaliyet Raporu, AB uyum sürecinde bulunan ülkemizin kurumlarının AB gerekliliklerine uygun hale getirilmesi yolunda belediyemizce atılmıģ önemli bir adımdır. Kentimize sunduğumuz hizmetlerde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla Ģeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri doğrultusunda hazırlanan Faaliyet Raporu, AB ülkeleri belediyeleri ile kıyaslanmasını da mümkün hale getirmektedir. 15 yıl önce halkımızın teveccühü ile göreve geldiğim anda hissettiğim, heyecan ve BaĢkente hizmet etme gururu bugün artarak devam etmektedir. Cumhuriyetimizin beģiği, Türkiye mizin dünyaya açılan penceresi olan Ankara ya layık hizmetler üretmek elbette çok kolay değildi. Halkımızın ve siz değerli çalıģma arkadaģlarımın da desteğiyle ve aynı zamanda tarihi bir bilinçle görevlerimizi yerine getirmeye çalıģıyoruz. Göreve geldiğim günden bu yana, kentimizin çağdaģ bir Ģehir olmasını sağlamak, halkımızın yaģam kalitesini yükseltebilmek ve Ankara mızı ülkemize yakıģır bir baģkent yapmak için Sosyal Belediyecilik anlayıģı ile hizmetleri en iyi Ģekilde sunmaya çalıģtım. Ġnanıyorum ki kentimizi dünya kenti haline getirmek için birçok büyük projelere imza attık. Doğal kaynaklarımızın korunarak, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi; halkımızın temel ihtiyaçlarını karģılayarak, vatandaģlarımıza sağlıklı bir çevre sunabilmek adına yapılan belediye hizmetleri ile mümkündür. Bu bağlamda ASKĠ Genel Müdürlüğümüz misyonunu; Kaliteli ve temiz içme suyu temini, su kaynaklarını en iyi Ģekilde koruma, kullanılmıģ suların 4 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

5 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu doğaya faydalı dönüģümünü sağlama cümlesiyle tanımlamıģ ve bu misyonu Hayat kaynağı olan suyu yaģatma vizyonuyla bütünleģtirerek, hizmet üretme anlayıģını benimsemiģ ve tüm çalıģanlara da benimsetmiģtir yılı su rezervlerinde rekora ulaģacağımızı tahmin ettiğimiz, ülkemiz için bereketli ve en çok yağıģ alan yıl olmuģtur. ġehrimize su temin ettiğimiz mevcut barajlarımız maksimum seviyeye ulaģmıģ durumdadır ve bu durum vatandaģlarımızın yüzünü güldürmektedir. Ankara BüyükĢehir Belediyesi olarak mevcut kaynaklarla büyük projeler gerçekleģtirmeye çalıģıyor, kentimizi her yönden geleceğe hazırlıyoruz. Profesyonel bir bakıģ açısının ve uzun çalıģmaların sonucunda ortaya konan Stratejik Planlama süreci, bizlere elimizdeki kaynakları daha verimli ve etkin bir biçimde kullanma imkânı tanıyor ve bundan sonra da tanıyacaktır. Bugünü analiz edip, yarını tasarlamamıza ve gerçekleģtirmemize yardım edecektir. Elinizde bulunan 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu bu sürecin bir meyvesi olma özelliğini taģıyor. Amacımız, vizyonumuzda da ifade ettiğimiz üzere Dünya Belediyelerine Hizmet AnlayıĢı ve Sunumunda Esin Kaynağı Bir Belediye Olmak tır. Bu vizyonla yatırım, hizmet ve faaliyetlerimizi planlı bir Ģekilde sürdürmeye artan bir gayretle devam ediyoruz. Bu gayretlerimizin 2009 yılına ait faaliyet, proje ve hizmetlere iliģkin bir özet olma niteliğini taģıyan 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporunun Ankara ve Ankara lılar için hayırlı olmasını diler, programın hazırlanmasında emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Ġ. Melih GÖKÇEK Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 5

6 ĠÇĠNDEKĠLER Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü GENEL MÜDÜRÜN SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER A. MĠSYON VE VĠZYONU B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı 1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler 1.2. ĠĢ Makinesi ve Araçlar 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Sistem 3.2. Veri Tabanı 3.3. Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim 3.4. Ağ (Network) Sistemi 4. Ġnsan Kaynakları 5. Su Kaynakları 5.1. Kızılırmak Kesikköprü Barajı 5.2. Kurtboğazı Barajı 5.3. KavĢakkaya Barajı 5.4. Çamlıdere Barajı 5.5. Eğrekkaya Barajı 5.6. Akyar Barajı 5.7. KayaĢ-Bayındır Barajı 5.8. Çubuk I Barajı 5.9. Çubuk II Barajı Kuyular 6. Sunulan Hizmetler 6.1. Ġçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri İçme Suyu Yatırım Faaliyetleri İçme Suyu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri İvedik Su Arıtma Tesisleri Pursaklar İçme Suyu Arıtma Tesisi Kayaş-Bayındır İçme Suyu Arıtma Tesisi Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisi Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi Havza Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetleri İçme Suyu Kamulaştırma Hizmetleri 6.2. Atıksu ve Yağmur Suyu Faaliyetleri Atıksu ve Yağmur Suyu Yatırım Faaliyetleri Atıksu Arıtma Tesisleri Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri 6.3. Laboratuar Hizmetleri Temiz Su Laboratuarı 6 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

7 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Atık Su Laboratuarı Bakteriyoloji Laboratuarı Analiz Hizmetleri 6.4. Su ve Kanal ĠĢletme Hizmetleri 6.5. Abone Hizmetleri Abone Sayıları El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma Kartlı Sayaç Abone Tahakkuk ve İtiraz İşlemleri Tahsilat ve Esnek Ödeme 6.6. Diğer Hizmetler Web Sitesi Alo SCADA AYBİS Şebeke Bilgi Merkezi Katodik Koruma Fiziki Su Kayıplarını Engelleme Çalışmaları 7. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 7.1. Yönetim 7.2. Ġç Kontrol Sistemi 7.3. Ġç Kontrol Standartları Uygulama Programı II. AMAÇ ve HEDEFLER A. ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ B. TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALĠ BĠLGĠLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 1. Faaliyet-Proje Bilgileri ve Performans Sonuçları Tablosu 2. Performans Sonuçları ve Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI. ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI 7

8 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü SUNUġ Ankara halkına sağlıklı, temiz içme ve kullanma suyunun sağlanması amacıyla alanında uzman ve tecrübeli kadrosuyla faaliyet ve projelerini baģarılı bir Ģekilde gerçekleģtireren Genel Müdürlüğümüz 2009 yılını tamamlamıģtır. ASKĠ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır BaĢkentlilere hayat kaynağı olan SU yun sürekliliğini sağlama görevini büyük bir hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmektedir. Ankara nın her kesimine adil ve en iyi hizmeti sunmayı prensip edinerek amaçlarını hedeflerini ve bunlara bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleģtirme yolunda çalıģmalarına devam etmektedir. Ankaramızda, Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum olarak belirlediğimiz vizyonumuzu gerçekleģtirmek amacıyla kaliteli ve standartlara uygun içme suyunu tüketicilere sunmak için el birliğiyle çalıģmaktayız. BüyükĢehir belediyesi mücavir alanının geniģlemesi dolayısıyla mücavir alan içine giren yeni bölgelerin içme suyu ve atıksu alt yapı eksikliklerin giderilmesi için çalıģmalar, son hızda devam ettirilmekte ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinde son teknoloji ürünleri 8 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

9 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu kullanılmaktadır. Yeni bölgelerin içme suyu ve atıksu sisteminin çalıģmaya baģlaması, faaliyetlerimizi daha azimli yapmamızı sağlamaktadır. Halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz karģılanabilmesi için gerekli önlemler alınmıģ, bu kapsamda gerekli yatırımları zamanında ve süratle gerçekleģtirip olası riskleri en aza indirgenmiģtir yılında ise; geçtiğimiz yıllara oranla barajlarımızdaki doluluk oranı maksimum seviyelere ulaģmıģtır. Genel Müdürlüğümüz, içme suyu kaynaklarını korumaya yönelik tedbirleri arttırmakla beraber tasarruf kampanyalarına da devam edilmektedir. Bu amaçla, fiziki kaçakları önleme çalıģmaları geniģ kapsamlı olarak ele alınmakta ve yeni içme suyu kaynakları oluģturma çalıģmaları yapılmaktadır. Fiziki kaçakların tespit çalıģması 2009 yılında da devam etmiģ, 296 adet arıza onarımları % 100 oranında gerçekleģtirilmiģtir. Yatırımcı birimlerimiz tarafından gerçekleģtirilen 2009 yılı içmesuyu yatırımlarının 2009 yılı gerçekleģme oranı ortalaması, %77 dir. BüyükĢehir Belediyesi mücavir alan sınırlarına yeni katılan yerlere 50 km olarak döģenmesi planlanan içme suyu Ģebekesi ve isale hattı 84,8 km döģenerek %169 oranında gerçekleģme sağlanmıģtır yılında 32,1 km si ana iletim, 224,7 km si Ģebeke hattı olmak üzere toplam 256,8 km içme suyu hattı döģenmiģtir. Ayrıca 250 km atıksu, 69 km yağmur suyu ve kısa metrajlı olarak 14,5 km döģenen kanalizasyon hattıyla birlikte toplam 335 km hat döģenmiģtir. Hizmetlerimizi daha iyi gerçekleģtirmek amacıyla biliģim alt yapımız sürekli güncellenmektedir. Kurum faaliyetlerimiz için gerekli 46 adet program geliģtirilmiģtir. Bilgi iģlem faaliyetlerinin 2009 yılı gerçekleģme oranı % 95 tir. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalıģmalar devam ettirilmiģ, dere ve çay yataklarının temizlikleri yapılmıģtır. Toplam abone sayısı e çıkarılmıģtır. Bu sayının lik adetlik bölümü kartlı sayaç abonesi olarak gerçekleģtirilmiģtir. Kentimizin dört bir yanından her gün, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 1040 noktadan içme suyu örnekleri alınarak dünya standartlarındaki su kalite ve kontrol laboratuarlarımızda kimyasal ve bakteriyolojik analizden geçirilmekte olup analiz sonuçları, Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde günlük yayınlanarak su kalitemiz, Ankara halkına duyurulmaktadır. Stratejik yönetim ve performans yönetimi esaslarına göre tarihli Yönetim Kurulu kararı ile tarih ve 2120 sayılı BüyükĢehir Belediye Meclisinin kararı doğrultusunda Dönemini kapsayan Stratejik Planımız yürürlüğe girmiģtir. 9

10 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak, istikrarlı bir Ģekilde hizmetlerimize devam edebilmek ve üstlendiğimiz kanuni, idari ve sosyal sorumluluğu yerine getirebilmek için çalıģmalarımız devam etmektedir. Genel Müdürlüğümüzün 2009 yılında gerçekleģtirmiģ olduğu faaliyet, proje, hizmetler ile bütçe rakamlarını içeren rapor, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanmıģtır. Ankara halkının huzuru ve mutluluğu için faaliyetlerimizin gerçekleģtirilmesinde özveriyle görev yapan mesai arkadaģlarıma en içten teģekkürlerimi sunarım. Kamil KILIÇ ASKĠ Genel Müdürü 10 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

11 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu I. GENEL BĠLGĠLER 11

12 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü VĠZYONUMUZ HAYAT KAYNAĞINI YAġATAN KURUM OLMAK 12 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

13 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu MĠSYONUMUZ Kaliteli ve temiz içme suyunu sunan, su kaynaklarını en iyi Ģekilde koruyan, kullanılmıģ suların doğaya faydalı dönüģümünü sağlayan ve kurumsal geliģimde modern yönetim anlayıģını benimseyen bir kurum olmak 13

14 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü DEĞERLERĠMĠZ Ġnsana ve Çevreye Saygı Kurumsal GeliĢim Sürekli ve Kaliteli Yönetim Farkındalık ve Sorumluluk Duygusu Özgüven ve Oto Kontrol Süreç Yönetimi ve Ekip ÇalıĢması 14 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

15 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ĠLKELERĠMĠZ VatandaĢ odaklı hizmet anlayıģı esastır. Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir. Hizmet anlayıģı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır. Süreç yönetimi ve ekip çalıģması etkin kılınacaktır. Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır. Kaliteli ve sağlıklı içme suyu sağlanacaktır. Doğaya faydalı geri dönüģüm sağlanacaktır. YaĢanabilir bir çevre için çalıģılacaktır. Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluģturulacaktır. PaydaĢlarla etkin iģbirliği geliģtirilecektir. ġeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaģtırılacaktır. Açık kapı politikası uygulanacaktır. 15

16 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü B. YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ASKĠ Genel Müdürlüğü nün 2560 sayılı KuruluĢ Kanunu 2. maddesi gereğince görev ve yetkileri Ģunlardır: 1. Ġçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından abonelere ulaģıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurtmak, kurulu olanları devralıp iģletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere giriģmek, 2. KullanılmıĢ sular ile yağmur sularının toplanması, yerleģim yerlerinden uzaklaģtırılması ve zararsız bir biçimde boģaltma yerine ulaģtırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden baģlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırtmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp iģletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırtmak ve gerekli yenilemelere giriģmek, 3. Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmıģ sularla ve endüstri atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına ve azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, 4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konudaki yetkileri kullanmak, 5. Her türlü taģınır ve taģınmaz mal satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamıģ araç ve gereçleri satmak, ASKĠ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluģlarla ortak olarak kurmak ve iģletmek, bu maksatla kurulmuģ veya kurulmakta olan tesislere iģtirak etmek, 6. KuruluĢ amacına dönük çalıģmaların gerekli kılması halinde her türlü taģınmaz malı kamulaģtırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. 16 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

17 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1. Fiziksel Yapı 1.1. Hizmet Binaları ve Tesisler Genel Müdürlüğümüz, Kazım Karabekir caddesinde bulunan Genel Müdürlük kompleksinde hizmet vermektedir. Bu kompleks içinde ana hizmet binası, vatandaģlarımızın yoğun olarak kullanımlarına uygun bir yapıda Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ve SCADA Kontrol Merkezi bulunmaktadır. Ana hizmet binası içerisindeki yerleģim, faaliyetlerin etkin yürütülmesi ve birimler arası iletiģim kolaylığı sağlayacak Ģekildedir. Ayrıca tüm personelin kullanabildiği bir yemekhane ve sağlık merkezi bulunmaktadır. Hizmet binamız içerisinde garaj amirliği ve benzinlik bulunmaktadır. 17

18 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler Adı Adet Depo 103 Pompa Ġstasyonu 62 Su Arıtma Tesisleri 5 Atıksu Arıtma Tesisi 3 Merkez Laboratuar Binası 1 Bölge Hizmet Binaları 11 Spor Salonu ve Sosyal Tesis 1 Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri S.No Adı Kapasitesi (m³/gün) 1. Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma T Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma T KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıt. T Kazan Ġçme Suyu Arıtma T Çubuk Ġçme Suyu Arıtma T Atıksu Arıtma Tesisleri S.No Adı Kapasitesi (m³/gün) 1. Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma T Karaköy Atıksu Arıtma T Çubuk Atıksu Arıtma T Bölge Müdürlükleri No Bölge Adı 1. Altındağ Bölge Müdürlüğü 2. Yenimahalle Bölge Müdürlüğü 3. Sincan Bölge Müdürlüğü 4. Çankaya Bölge Müdürlüğü 5. Mamak Bölge Müdürlüğü 6. Keçiören Bölge Müdürlüğü 7. Etimesgut Bölge Müdürlüğü 8. GölbaĢı Bölge Müdürlüğü 9. Çayyolu Bölge Müdürlüğü 10. Batıkent Bölge Müdürlüğü 11. Elmadağ Bölge Müdürlüğü 12. Bala Bölge Müdürlüğü 13. Çubuk Bölge Müdürlüğü 14. Akyurt Bölge Müdürlüğü 18 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

19 KuruluĢ Merkezi Altındağ Batıkent Çankaya Çayyolu Etimesgut GölbaĢı Keçiören mamak Sincan Y.mahalle Elmadağ 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 1.2 ĠĢ Makinesi ve Araçlar Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesinde kullanılmak üzere kuruluģ merkezi ve 14 ayrı bölgede toplam 495 adet iģ makinesi ve araç bulunmaktadır. KuruluĢumuz bünyesindeki her türlü araç, iģ makinesi ve malzemelerin bakım ve onarımı, tamiri ve yedek parça temini iģlerini takip ve kontrolü Makine ve Malzeme Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılmaktadır. ARACIN CĠNSĠ Ġl Topla mı Arazöz Akaryakıt Tankeri 6 6 Basınçlı.Su Ara Yükleyici (Last.Tekerlekli) Beko Loder Damperli Kamyon Damperli Kamyon (Çift Dingil) TIR (ÇEKĠCĠ) 3 3 Dorse 4 4 Eskavatör Forklift Grayder K.Kamyon Kamyonet Kurtarıcı 1 1 Mobil Vinç 1 1 Platformlu Araç 1 1 Traktör Vin.Dam.Kamyon Vinçli Kamyon Vidanjör Sey.Tamir Aracı Kaçaksu Aracı 3 3 Asfalt Tamir Aracı Dozer Ambulans 1 1 Silindir Kanal Ġzleme Robotu Aracı 1 1 Binek Araç Binek Station 5 5 PĠCKUP(4x4) Arazili 4 4 Binek Arazili Jeep 1 1 Kar küreme bıçaklı (kamyon) 1 1 TOPLAM

20 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2. TeĢkilat Yapısı KuruluĢumuz yönetimi, Genel Kurul (Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi), Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük organları tarafından sağlanır. Genel Müdüre bağlı 3 Genel Müdür Yardımcısı, Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı, Hukuk MüĢavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ile Genel Müdür Yardımcılarına bağlı 14 daire baģkanlığı ve bu baģkanlıklara bağlı 51 Ģube müdürlüğü bulunmaktadır. GENEL KURUL Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi YÖNETĠM KURULU GENEL MÜDÜR İç Denetim Birimi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İnsan Kayn. ve Eğitim Dai. Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Makine ve Malz. İk. Dai.Başkanlığı Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Barajlar ve Ana İs.Hat. Dai.Başkanlığı Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kanal Yatırım Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Etüt ve Planlama Dairesi Başkanlığı 20 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler

21 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi birikimleri ülkelerin en önemli stratejik kaynakları olduğu, bilginin çok hızla değiģime uğradığı ve geçmiģ on yıllara bile kıyasla çok hızlı eskidiği günümüz dünyasında; etkili, verimli, kaliteli ve ihtiyaca cevap veren hizmet anlayıģı için stratejik düģünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliģtirilmesi vazgeçilmez olmuģtur. Kurumumuz çağın gerekleriyle oluģan etkin, hızlı hizmet üretimi ve üretilen hizmetin en iyi Ģekilde sunumunu sağlamak amacıyla bilgisayar ve yeni teknolojileri yakından takip etmektedir. ĠĢ akıģları izlenerek otomasyon teknolojileri doğrultusunda daha etkin ve verimli iģ, belge, bilgi akıģ düzeni sağlanmaktadır. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı kontrolünde kısaca Ofis Otomasyonu diyebileceğimiz bilgi iģlem programlar bütünü kullanılmaktadır. Bu otomasyon bütünlüğü içerisinde Abone Projesi, Personel Projesi, Muhasebe Projesi, Stok Kontrol Projesi, Kaçak Su, Su ve Kanal Proje ArĢivi, Yatırımlar Projesi ve Genel Evrak Projesi gibi alt yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar ile kurumda: Kurum içi bilgisayar ağının iģletilmesi, ASKĠ nin internet hizmetlerinin yürütülmesi, Analitik Bütçe Faaliyetleri, Resmi Kurumlara ait faturaların, tahakkuk beyanlarının, duyuruların ve sayaç kapama raporlarının basımının yapılması, Bölge Müdürlükleri ve Tahsilât ġubelerinin Otomasyonu, GIS, AYBĠS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Sayısal Haritacılık) hizmetlerinin yürütülmesi, Elektronik Ön Ödemeli Kartlı Su Sayaçlarının montajı, sökme-takma, hesap kesme iģlemleri, bakım, onarım ve değiģim iģlemlerinin yapılması, Kartlı su satıģlarının takibi ve düzeltme iģlemleri, abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmelerini sağlayan Otomatik Tahsilât iģlemlerinin yürütülmesi, Abonelerin su faturalarını banka veznelerinden ödeyebilmeleri için Esnek Ödeme (Ġstenilen anlaģmalı banka Ģubelerinde ödeme) sisteminin yürütülmesi, Kurum içi yazıģma sair belge üretimi ve saklanması gibi önemli hizmetler yürütülmektedir. 21

22 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 3.1. Sistem Günümüzde bilgisayar teknolojisindeki olağanüstü geliģmelere paralel olarak kamu ve özel sektörde bilgisayar kullanımında büyük artıģlar olmuģtur. Bu yöndeki geliģme ve yatırım ölçeğinde Genel Müdürlüğümüz tüm Kamu Kurum ve KuruluĢları içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. SĠSTEM SUNUCULARI Sunucu Sayı 1U Sunucular 12 2U Sunucular 2 Depolama Birimi 1 Kurumsal yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iģlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir. 22 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

23 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ASKĠ olarak adlandırdığımız yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iģlemlerini kolaylıkla yürütebilmektedir. Kurum Ġçi Ağ (Lan) sistemimizde Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak Ģekilde VLAN lar oluģturulmuģtur. Active Directory, DHCP ve DNS sunucularımız Windows Server 2008 Enterprise Sürümüne yükseltilmiģtir. Bu sayede en güncel iģletim sistemi iģlevlerinin gerçekleģtirilmesi için gerekli alt yapı sağlanmıģtır. Güvenlik yazılımlarımızın eski sunucularımızdan bu sunucular üzerine aktarılarak daha performanslı ve daha kararlı bir yapıya geçmesi sağlanmıģtır. Yeni sunucularımız üzerinde yapılan RAID ayarlamaları ile disk yedekliliği sağlanmıģ ve olası disk arızalarına karģı veri kayıpları engellenmiģtir. Yeni Sunucuların daha kolay yönetilmesi için KVM Anahtar satın alınmıģtır. Bu sayede sistem odasına giriģ yapmadan sunucuların uzaktan yönetimi sağlanmıģtır. Yeni sunucuların ile birlikte Rack Kabinler satın alınmıģtır. Bu kabinler sayesinde sistem odasındaki karmaģıklık giderilmiģ ve bu kabinler üzerindeki PDU lar ile elektriksel yedeklilik sağlanmıģtır. Yeni sistem iki adet veritabanı sunucusu, iki adet uygulama sunucusu, bir adet ortak depolama alanı, bir adet yedekleme sunucusu ve kütüphanesi ile iki adet SAN switch den oluģmaktadır.yeni sistemin en önemli özelliği, yedekli çalıģabilmesidir. Bu sayede, sistem güvenilirliği ve sürekliliği artırılmıģtır. Sunucular, herhangi bir arıza durumunda bir kesinti olmaksızın yedeği otomatik olarak devreye girecek Ģekilde yapılandırılmıģtır. Veritabanı sunucuları cluster yapıda tasarlanmıģtır. Bu yapıda sunucuların her ikisi de aktif olarak çalıģırken veritabanı sadece birinde çalıģmaktadır. Sunuculardan birisinde arıza olması durumunda veritabanı herhangi bir aksaklığa meydan vermeksizin diğer sunucuya otomatik olarak aktarılmaktadır. Uygulama sunucuları ise, aktif-pasif olarak yapılandırılmıģ olup, herhangi bir arıza durumunda yedek sunucu manuel olarak devreye alınabilmektedir. Artan ihtiyaçlar ve geniģleyen veritabanımıza paralel olarak sunucularla birlikte ortak depolama birimimiz de yenilenmiģtir. Yeni depolama alanımız 36 x 146 GB ( 5 TB ) disk alanına, 4 x 16 (64 ) adet disk kapasitesine ve ileride olası ihtiyaçlar için sınırsız disk kapasite ve Ģelf lisansına sahiptir. Kurumumuz bünyesinde 1170 adet bilgisayar ve 900 adet yazıcı bulunmaktadır. Bulunduğu Yer Bilgisayar Yazıcı Genel Müdürlük Bölge Müdürlükleri ve Tahsilat ġubeleri TOPLAM

24 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 3.2. Veri Tabanı Sistem değiģikliği ile birlikte, veritabanı ve uygulama sunucusu yazılımları da üst versiyonlarına güncellenmiģtir. Önceden kısmı olarak kullanılan Oracle ın üç katmanlı mimarisi, bu sayede ASKĠ bünyesinde tam olarak kullanılmaya baģlanmıģtır. Üç katmanlı mimari; Veritabanı Sunucusu, Uygulama Sunucusu, Uç birimlerden oluģan bir yapıdır. Bu mimaride uç birimler ise ince istemci (thin client) denilen grafik tabanlı terminaller ve PC lerdir. Veritabanı ve Uygulama Sunucusu Özellikleri Sunucu Veri Tabanı Sunucusu ( 2 adet) Uygulama Sunucusu (2 adet) ĠĢlemci 1.8 Ghz Ultrasparc IV+ 1.8 Ghz Ultrasparc IV+ Hafıza 12 GB 16 GB Depolama 36 adet 146 GB disk Toplam 5 TB kapasiteli Ağ 2 Adet fiber PCI-X 4 Gbit FC 1 Adet Gbit Ethernet 2 Adet fiber PCI-X 4 Gbit FC 1 Adet Gbit Ethernet Veritabanı Sunucumuz Oracle 10g ( ) ye, Uygulama Sunucumuz da Oracle Application Server 10g (10.1.2) ye yükseltilmiģtir. ASKĠ nin hali hazırda Oracle güncelleme lisansı olduğu için, bu iģlemlere ekstra ücret ödenmemiģtir. Karakter tabanlı uç terminallerde kullanılan ve istemci-sunucu olarak çalıģan tüm programlar web tabanlı olarak çalıģabilecek Ģekilde güncellenmiģtir. Uygulamaların tamamının artık ias üzerinde çalıģabilmesi sebebiyle kullanıcılar, programları artık herhangi bir web tarayıcıda çalıģtırabilmekte ve gerekli sorgu ve dökümleri istedikleri bir bilgisayardan alabilmektedirler. Programlardaki yeni güncellemeler ile birlikte tüm projeler tek ekrana taģınmıģ olup, ASKĠ portal ekranından bütün bu programlara ulaģılabilmektedir Yedekleme-Güvenlik ve Yönetim Önceki sistemde gece saat 4 te veritabanını kapatarak alınan backuplar, yeni sistemle birlikte Oracle RMAN yedekleme aracı ile online backup a dönüģtürülmüģ olup veritabanının kapatılmasına ihtiyaç duyulmaksızın yedekleme herhangi bir zamanda alınabilir hale gelmiģtir. Bu sayede sistem 7/24 esasına göre çalıģabilme imkanına kavuģmuģtur. 24 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

25 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Netbackup Yedekleme Yazılım Ekranı Sistemde Oracle RMAN fiziksel backupları, yeni alınan backup ünitesi ve NetBackup yazılımı ile 400/800 GB LTO3 data kartuģlarına günlük olarak alınmaktadır. Ayrıca RMAN backuplar ortak depolama birimine de haftada 3 kez alınmaktadır. Sistem Oracle RMAN fiziksel backupları saat 01:00 de baģlayarak yaklaģık 40 dakikalık bir sürede ortak disk alanına; saat 02:00 da baģlayarak yaklaģık 1 saatlik sürede de LTO3 data kartuģa almaktadır. Ayrıca Oracle logical backupları da haftada 2 gün gece 00:00 da baģlayarak yaklaģık 3 saat lik bir sürede ortak disk alanına alınıp, belli periyotlarla da kartuģlara taģınmaktadır. GeniĢ ortak depolama alanımız sayesinde son 4 fiziksel ve 5 haftalık logical backuplarımızı disk üzerinde tutabilmekteyiz. Dolayısıyla 1 ay öncesine kadar istenen yedekler kolaylıkla data kartuģlara ihtiyaç olmaksızın disk üzerinden getirilebilmektedir. 25

26 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Yedekleme birimimiz 48 adet 400/800 GB data kartuģ alabilme kapasitesine sahiptir. Bu sayede yedekleme için sık sık kartuģ değiģimine ihtiyaç duyulmamaktadır. Alınan yedekleme kartuģları depreme, yangına, su baskını v.s türü doğal afetlere karģı korumalı, kilitli ve Ģifreli bir kasa içerisinde saklanmaktadır. Güvenlik: Daha önceki sunucularımızda programcılar ve kullanıcılar kendilerine sistem yöneticileri tarafından açılan kiģiye özel Ģifre korumalı hesaplar sayesinde sunuculara bağlanmakta ve iģlemlerini yapmaktaydılar. Bu da sisteme - her ne kadar firewall ve Ģifre korumalı olsa da doğrudan eriģimi mümkün kılmakta ve güvenlik zafiyeti oluģturmaktaydı. Yeni sistemde bu uygulamaya son verilmiģ olup sisteme, sistem yöneticileri dıģındakilerin doğrudan eriģimi engellenmiģtir. Sistem ayrıca FTP ve TELNET gibi uzaktan eriģim ve dosya paylaģımı protokollerine de kapatılmıģtır. Subversion (SVN) Program Ekran Görüntüsü Kullanıcılar sunuculara kurulan SubVersion (SVN) adlı program sayesinde çalıģmalarını kendi bilgisayarlarında yapıp derlemekte ve bu program aracılığı ile sunuculara atabilmektedirler. Böylelikle sunuculara direkt eriģim sebebiyle olabilecek olası kullanıcı hatalarının da önüne geçilmiģ olmaktadır. Ayrıca uygulamaların artık tamamının ias üzerinden çalıģması sebebiyle daha önce kullanılan ve sunuculara direkt ulaģabilme imkanı olan karakter tabanlı uç birimler kaldırılarak üzerinde web browserların çalıģabildiği PC ler konulmuģtur. Bu sayede uç birimlerin sunuculara direk ulaģma ihtimali ortadan kaldırılmıģtır. 26 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

27 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kurum içi Ağ Yapısı Ġçin Anti-virüs / spyware Yazılımının Kurulması Kurum içi ağ (LAN) ve kurum dıģı ağ (internet, WAN) üzerinden gelebilecek ve bilgisayar sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilecek virüslere karģı yüksek etkinlikli, bütünleģik koruma sağlayacak Nod32 anti-virüs program seti güncellenerek 4. sürüme geçirilerek tüm sunucular ve bilgisayarlar üzerinde faaliyete geçirilmiģtir. 4. sürüm ile beraber ihtiyaçlar doğrultusunda USB Diskler ve CDROM lar gibi kaldırılabilir aygıtlara eriģimler engellenerek Kurum içi güvenlik daha üst seviyede sağlanmıģtır. Anti-Virüs / Spyware yazılımı aralıksız olarak ağ üzerinde virüs taraması yapmakta ve kurumun iģlerliği açısından yüksek önem arz eden sistemler ve bilgisayarlar üzerindeki güvenliği sağlamaktadırlar. En son çıkan virüslere karģı koruma sağlanması amacıyla, kullanılan yazılımların sürekli olarak güncellemeleri otomatik olarak yapılmaktadır yılı için Masaüstü Antivirüs ihalesi için gerekli teknik Ģartname hazırlanmıģ olup satın alma birimine teslim edilmiģtir. Yönetim: Veritabanında Oracle 10g ye geçilmesi ile birlikte sunucuların web browserlar aracılığıyla izlenmesi ve yönetilmesi olanağı doğmuģtur. Kullandığımız Oracle Enterprise Manager programıyla hem veritabanı hem de uygulama sunucularını web üzerinden yönetebilmekteyiz. Bu program aracılığıyla sistemin genel durumu, alarm ve log bilgileri, kullanıcı aktiviteleri ve çalıģan program bilgileri, CPU ve bellek kullanım değerleri online olarak izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahaleler web üzerinden yapılabilmektedir. 27

28 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Oracle Enterprise Manager Veritabanı Sunucusu Yönetim Ekranı 3.4. Ağ (Network) Sistemi Kurum Ġçi Ağ (Lan): Omurga Anahtarında her kenar anahtara bir VLAN olacak Ģekilde VLAN lar oluģturulmuģtur. Böylece Arızalar daha kısa sürede giderilmekte ve güvenlik cihazları kayıt sonuçlarına daha rahat ulaģılmaktadır. Kurumumuz ağ altyapısının bant genişliği arttırılarak daha hızlı ve kesintisiz çalışabilmesi için gerekli ihtiyaçlar belirlenip projelendirilmiştir. Kurum GeniĢ Alan Ağı (Wan) Kurumumuzun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile arasındaki bağlantıyı sağlayacak G.SHDSL data devresi ve ağ altyapısı tesis edilmiş olup 2009 yılında toplam 43 noktadan online iletişim sağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Bölgelerimizin hızı ihtiyaç doğrultusunda 512 kbps den 1024 kbps ye çıkarılmıģtır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Tahsilat Ģubelerimizin hızı ihtiyaç doğrultusunda 128 kbps den 256 kbps ye çıkarılmıģtır. 28 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

29 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ġnternet Ağı Kurumumuz Metro Ethernet Ġnternet eriģim hızı 5Mbit/s ye düģürülerek bu bağlantıya ek olarak yeni bir Metro Ethernet Ġnternet devresi ihale edilmiģ ve mevcut eriģimin maliyetinin %16 oranında düģürülmesi sağlanmıģtır. Bu sayede Ġnternet hattı yedekliliği sağlanmıģ olup olası arızalardan etkilenme oranımız daha düģük bir seviyeye çekilmiģ ve mevcut internet hızımız 35Mbit/s ye çıkarılmıģtır. Ayrıca 10 adet hizmet birimi için ADSL hizmeti satın alınarak Kurumumuz ile VPN bağlantısı kurulmuģ ve mevcut eriģim hızı 2Mbit/s ye çıkarılmıģtır. Kurumumuz Metro Ethernet Ağının yedeklilik seviyesini arttırmak için mevcut internet servis sağlayıcısına ek olarak ikinci bir internet servis sağlayıcısından internet eriģimi almak için gerekli alt yapı ücretsiz olarak tesis ettirilip projelendirmiģtir. Sistem ve Donanım Yerel ağ (LAN) üzerindeki Bilgisayarların güvenli, hızlı, etkin iletiģim ve kaynak paylaģımını sağlayan Windows Server 2003 sunucu yapımız Windows Server 2008 e yükseltilmiģtir. Geçtiğimiz senelerde yenilenerek güçlendirilen Kurumumuz genel ve yerel ağ yapılarının 2009 yılı içerisinde de sürekli ve sorunsuz bir Ģekilde çalıģmasının sağlanması birimimiz tarafından gerçekleģtirilmiģtir. ASKI olarak adlandırdığımız yerel ağa bağlı bilgisayarlar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmekte; kullanıcılar bu ağ üzerinden iģlemlerini kolaylıkla halledebilmektedirler. Kurumumuza data devresi ile bağlı bulunan devrelerin 2009 yılı içerisinde arızalarının giderilmesi için arıza kayıtları ilgili servis sağlayıcıları bildirilmiģ ve arıza takipleri yapılmıģtır. Bakım ve Onarım Hizmetleri Kurum Ağımızın en kritik cihazlarından olan Omurga anahtar ve kenar anahtarlarının yapılan ihale kapsamında 1 yıl süre ile bakım ve onarım hizmetinin yapılması gerçekleģtirilmiģtir. Bu sayede ekonomik ömrünü tamamlayan bu cihazlarda oluģacak arızalara karģı önlem alınmıģtır. TEKNOLOJĠK ARAÇ VE GEREÇLER Cihaz Adı Sayı Bilgisayar Yazıcı 900 A4 Tarayıcı 15 A0 Tarayıcı 2 A0 Çizici 5 Not: Bölge Müdürlükleri ve Tahsilat ġubelerinde bulunan cihazlar dahildir. 29

30 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 4. Ġnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 19 birim ve bu birimlerde çalıģan toplam 2185 personeliyle hizmet vermektedir. Kurumumuzda 657 sayılı yasaya tabi 954 memur,145 sözleģmeli personel ve 4857 sayılı yasaya tabi 1086 iģçi çalıģmaktadır. Kurumumuz personel politikası, nitelikli personel istihdamını gerekli kılmakta, personel hizmet alımını ön planda tutmaktadır. Bu doğrultuda personel maliyetlerini düģürmek ve çalıģanlarımızın mesleki yeterliliklerini arttırmaya yönelik hizmet içi eğitim ve seminerlere son derece önem verilmektedir. Yıllara göre emekli olan ya da ayrılan personel yerine yeni personel alınmayarak mevcut personel nitelik ve mesleki yeterlilik açısından yetkinleģtirilmiģ, daha az sayıda çalıģan ile daha fazla hizmet sunumu gerçekleģtirilmeye çalıģılmıģtır. Genel Müdürlüğümüzün temel politikaları doğrultusunda kurumsallaģmayı esas alan iģ analizleri yapılmıģ ve bu analizlerin gerektirdiği görev tanımları yapılarak personel istihdamı sağlanmıģtır. Norm kadro uygulamaları dikkate alınarak sürdürülen personel istihdamı mücavir alan sınırlarının geniģlemesi nedeniyle yetersiz hale gelmiģtir. Kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve bütçeden faaliyetlere ayrılan miktarın arttırılması için ihtiyaç duyulan nitelikli personel, hizmet alımı yoluyla gerçekleģtirilmektedir. Kurumsal teknik eleman ihtiyacımız nedeniyle 2008 yılı itibariyle Bakanlar Kurulu nun kararıyla yürürlüğe giren esaslar doğrultusunda sözleģmeli personel çalıģtırılmaya baģlanmıģtır. Personel sayısının yıllara göre değiģimi aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Yıllara Göre Personel Sayısındaki DeğiĢim YILLAR Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici Toplam Not:2009 rakamları 22 Mart 2010 tarihi itibariyle alınmıģtır. 30 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

31 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Personelin istihdam ve eğitim durumu, yaģ grupları ile hizmet yıllarına göre dağılımları tablolar halinde verilmiģtir. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı EĞĠTĠM DURUMU MEMUR SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın TOPLAM Ġlkokul Ortaokul Lise-Mes.L Önlisans Yük. Okul (Lisans) GENEL TOPLAM Personelin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı YAġ GRUBU MEMUR SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın TOPLAM YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ GENEL TOPLAM Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı YAġ GRUBU MEMUR SÖZLEġMELĠ ĠġÇĠ Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın TOPLAM 0-5 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl ve Üzeri GENEL TOPLAM

32 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5. Su Kaynakları 5.1. Kızılırmak Kesikköprü Barajı Kesikköprü Barajı, Ankara nın güney doğusunda Kızılırmak üzerinde, yılları arasında inģa edilmiģ bir barajdır. Toprak ve kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi metreküp, akarsu yatağından yüksekliği 49,10 metre' dir. Normal su kotunda göl hacmi metreküp, normal su kotunda göl alanı 6,50 kilometrekare'dir. Kesikköprü Barajından alınan su, her biri 128 km uzunluğunda toplam 384 km lik 3 ayrı boru hattı ile Ġvedik Ġçme Suyu Artıma Tesislerine aktarılmaktadır. YaklaĢık 1 sene gibi rekor bir sürede bitirilen bu proje sayesinde Ankara nın uzun vadeli su ihtiyacı karģılanmıģtır. Kesikköprü ve onu besleyen Hirfanlı Barajı nın su tutma kapasiteleri, hiç yağmur yağmasa bile Ankara nın en az 20 yıllık su ihtiyacını karģılayacak büyüklüktedir. Proje yapım sürecinde kurulan tesisler; Su alma yapısı Toplam 384 km uzunluğunda 3 ayrı çelik ve CTP isale hattı 5 adet pompa istasyonu Toplam m³ kapasiteli 10 adet dev su deposu 223 km elektrik hattı ve 978 adet elektrik direği 32 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

33 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 33

34 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5.2 Kurtboğazı Barajı Kurtboğazı Barajı, Ankara nın kuzeyinde Ġvedik Arıtma Tesislerine 47 km uzaklıktadır. Baraj yıllarında yapılmıģ, 1973 yılında faaliyete girmiģtir. Azami su hacmi metreküp tür. Kurtboğazı Barajı Bahtılı, Mera, Kınık, Pazar, Uzunöz, Bostan, Kayıcık, Batak, Ġğmir, Kirazlı, Eneğim ve Karaboya dereleri beslemekte, aynı zamanda baraj rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Ġvedik Arıtma Tesislerine iki adet mm çaplı borularla su sağlamaktadır.(1.hat 45100m,2.Hat m dir) 5.3. KavĢakkaya Barajı KavĢakkaya Barajı Ankara Ġli Kazan Ġlçesinin 25 km. kuzey doğusundadır. Ankara Ġçme Suyu II. Merhale projesi kapsamında, Ankara Çayı nın yan kollarından olan Ovaçayı üzerinde içme suyu amaçlı olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından inģa edilmiģ olan kil çekirdek dolgu barajıdır. Barajın gövde kapasitesi metreküp tür. Hat uzunluğu m olup 1300 mm lik çelik boru bağlantılıdır. 34 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

35 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 5.3. Çamlıdere Barajı Çamlıdere Barajı Ankara ya su temin eden en büyük hacimli barajdır. Barajın toplam hacmi metreküp, ölü hacmi metreküp, baraj kotu ise 995 metre dir yılları arasında yapılmıģtır. Baraj 1987 yılında faaliyete girmiģtir. Kuzey batısındaki Ġvedik Arıtma Tesislerine 59,6 km uzaklıktadır. Çamlıdere Barajını, Acun, Çay, EĢik, Ilıca, Akpınar, Çayır, Değirmenözü ve Avluçayır, Akkaya, Yılanlıdere, Tatlak dereleri beslemektedir. Ġvedik Arıtma Tesislerine iki adet mm çaplı borularla su sağlamaktadır.(1.hat m 2.Hat 37766m,3500 mm lik ve m uzunluğunda 3 Adet tünel bağlantısı mevcuttur.) 5.3. Eğrekkaya Barajı yılları arasında Kurtboğazı Barajını beslemesi amacıyla yapılmıģtır. Ankara nın 75 km kuzeyinde Kızılcahamam Ġlçesine 3 km uzaklıkta yapılmıģ olup azami su hacmi metreküp tür. Eğrekkaya Barajını, Çekerek ve Sey Çayları beslemektedir km lik mm çapındaki boru hattı ve yaklaģık 6000 m lik 3500 mm çaplı tünel Kurtboğazı Barajını beslemektedir. 35

36 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5.3. Akyar Barajı Akyar Barajı, yılları arasında Eğrekkaya Barajını beslemesi amacıyla yapılmıģtır. Ankara nın 90 km kuzeyinde, Kızılcahamam ilçesine 12 km uzaklıkta yer almaktadır m lik mm hat ile Eğrekkaya Barajını beslemektedir. Azami su hacmi metreküp tür. Akyar Barajını Bulak deresi beslemektedir KayaĢ-Bayındır Barajı Bayındır Barajı yılları arasında yapılmıģ olup, Barajı Yunuslar, Bayındır, Karanlık ve Saray dereleri beslemektedir. Azami su hacmi metreküp tür yılı Ekim ayından itibaren barajdan su alınmamakta, rekreasyon amaçlı kullanılmaktadır. Baraj hattının uzunluğu 3,7 km olup, boru çapı 700 mm dir. 36 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

37 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 5.4. Çubuk 2 Barajı Yılları arasında yapılmıģ, Çubuk ilçesinin 5 km kuzeyindedir. Azami su hacmi metreküp tür. Barajı Mendek, KıĢla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar dereleri beslemektedir. Çubuk-2 Barajından çekilen su Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtılmakta aynı zamanda, Çubuk ilçesinin su ihtiyacı da bu barajdan karģılanmaktadır m uzunluğunda 1400 mm çap boru ve m lik 1200 mm çaplı boru mevcuttur.(toplam hat uzunluğu m dir) 5.5. Kuyular Ankara nın Akyurt, AyaĢ, Bala, Çubuk, (Yaylaköy) Çankaya, Elmadağ, (Yapracık, Bağlıca) Etimesgut, GölbaĢı, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, (Gökçeyurt) Mamak, Pursaklar, Sincan bölgelerine açılan kuyularla da içme suyu temin edilmektedir yılında yer altı sularımızdan %0,8 oranında yararlanılmıģtır. Ankara nın yeraltı suları ve barajlara iliģkin karakteristik özellikler ile elde edilen miktarları tablo halinde verilmiģtir. 37

38 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Su Rezervi SU KAYNAKLARIMIZ VE KARAKTERĠSTĠK ÖZELLĠKLERĠ Hizmete BaĢlangıç Tarihi 2009 Yılında Temin Ettiği Su Miktarı (m³) Toplam Ġçerisindeki Payı (%) Azami Su Hacmi (m³) Yeraltı Suları ,8 - Çubuk II Barajı , KayaĢ Bayındır Barajı Çamlıdere Barajı , Kesikköprü Barajı(**) KavĢakkaya Barajı(*) , , Eğrekkaya Barajı (*) , Akyar Barajı(*) , Kurtboğazı Barajı , TOPLAM (*)Akyar Barajı Eğrekkayya Barajını beslemekte, Eğrekkaya Barajı ve KavĢakkaya Barajı da Kurtboğazı Barajını beslemekte olup Ģehre doğrudan su vermemektedirler. (**) 19 subat 2009 tarıhı itibariyle Kesikköprü Barajından su alımı durdurulmuģtur. 38 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

39 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu YILLARA GÖRE BARAJLARA GELEN SU MĠKTARI VE KULLANILABĠLĠR SU MĠKTARI Yıllar Gelen Su Miktarı Kullanılabilir Su Rezervi (Milyon m³) (Milyon m³) ,9 182, , , , , ,9 384, ,3 330, ,8 411, ,9 336, ,7 374, ,8 352, ,5 158, , , ,5 39

40 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü AYLARA GÖRE BARAJLARA GELEN YAĞIġ MĠKTARLARI (M 3 ) AYLAR YILLAR Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

41 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6. Sunulan Hizmetler Genel Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetler 6 ana baģlık altında toplanmaktadır. Bu hizmetlere yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından iģletilen 5 adet içme suyu arıtma tesisi ve 5 adet (2 adedi paket arıtma tesisidir) atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunların yanında her türlü su analizlerinin yapılabildiği merkez laboratuarı, su dağıtım Ģebekesi (iģletmesinin uzaktan kumanda ile) kontrolünün yapıldığı SCADA birimi, su ve kanal altyapısının ve altyapı bilgilerinin düzenli olarak iģlendiği AYBĠS ve ġebeke Bilgi Merkezi servisleri, internet sayfası, kartlı sayaç ve el bilgisayarlarıyla faturalandırma sistemleri, Alo 185 arıza bilgi hattı ile Genel Müdürlüğümüz Ankaralılara en üst düzeyde hizmet vermektedir Ġçme ve Kullanma Suyu Faaliyetleri Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini, Arıtılması ve Dağıtılması Hizmetleri Ġçme ve kullanma suyunun temini, arıtılması ve dağıtılması hizmetleri kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından; Ġçme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması, ArıtılmıĢ içme suyunun Ģehir Ģebekesine verilmesi ve dağıtılması, ġehir Ģebekesine verilen suyun kalitesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili düzenli kontrollerin yapılması, Bu süreçte gerekli olan her türlü tesisin projelendirilmesi, Tesislerin projelere uygun olarak yapılması, Tesislerin iģletilmesi, bakım ve onarımının yapılması hizmetleri sunulmaktadır. Ankara Ġçme Kullanma Suyu Projesi I. Kısım 1969 Yılında hazırlanan Büyük Ankara Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi Master Plan gereğince 1972 yılında yapılan ve 1990 yılına kadar olan içmesuyu yatırımlarını kapsayan kat'i projeye göre Ankara Ġvedik Tasfiye Tesisleri ile A.O.Ç.'yi birleģtiren hattın doğusunda kalan hektarlık (ha.) Ankara Belediye sınırları içerisinde yapılması gereken tesislerin sokak içi dağıtım Ģebekesi hariç tamamı bitirilmiģtir. Bu dönemde yapılan yatırımlarımız 12 adet pompa istasyonu toplam metreküp hacminde 33 adet su deposu ile 655 km ana iletim hattı olarak gerçekleģmiģtir. Ankara Ģehrinin geliģen zaman içerisinde artan nüfus ve yeni yerleģim yerlerine paralel olarak 1982 yılında belediye sınırlarının ha.'dan ha'ya çıkmıģ olması, geniģleyen Belediye sınırlarını kapsayacak Ģekilde yeniden yılları arası hizmet verecek yeni bir içmesuyu 41

42 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü projesinin yapımı zaruretini ortaya çıkarmıģtır. Bu ihtiyaca cevap verecek Revize Proje DSĠ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılarak tatbikatına 1986 yılında baģlanmıģtır. Anılan projeye göre Ģehrin su ihtiyacının karģılanması için planlanan muhtelif su kaynakları, Tasfiye Tesisleri yanında metreküp hacminde 54 adet yeni su deposu, 11'i yeni 14'ü tevzili olmak üzere 25 adet pompa istasyonu, değiģik çaplardaki öngerilimli beton çelik ve duktil olmak üzere toplam 678 km uzunluğunda sokak içi dağıtım Ģebekesinin yapımı öngörülmüģtür Yılı hedeflerine göre hazırlanan, 1.Revize proje kriterlerinin Ankara'nın hızlı geliģmesi karģısında yeterli olmayacağı 1987 yılında anlaģılmıģtır. Bu kez Ankara Belediye sınırlarının 60 Ha. dan 80 Ha. ya çıkmıģ olması nedeniyle yılları arasında hizmet görecek 2.Revize proje çalıģmalarına tarihinde baģlanmıģtır. Projenin I.Kısmı 1999 yılı sonunda km ana iletim+ģebeke, 74 adet su deposu, 39 adet pompa istasyonu inģaatı gerçekleģtirilerek tamamlanmıģtır. II.Kısım Ankara Ġçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Projesi II. Kısmı 2025 yılı kiģiyi hedefleyip ilave 37 adet su deposu, 76 adet pompa istasyonu, km ana iletim ve Ģebeke hattını öngörmektedir Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ile BüyükĢehir Belediyesinin sınırları ve hizmet alanı geniģlediği için Master Planlar üzerinde revizyon ihtiyaçları doğmuģtur. Buna göre sorumluluk alanı geniģleyen ASKĠ bu alanlara götürülecek olan içme ve kullanma suyu hizmetleri için tespit çalıģmaları tamamlanmıģ olup, mevcut Master Planlar üzerinde revizyon çalıģmaları yapılarak gerekli yatırımlar bütçe imkanları ölçüsünde yapmaktadır yılı sonu itibarı ile toplam km ana iletim ve Ģebeke, 103 adet su deposu, 62 adet pompa istasyonu, 362 adet kuyu 1 kaptaj, 5 içmesuyu arıtma tesisi ve 6 adet baraj ile Ankara ya hizmet verilmektedir yılında Ģehre milyon metreküp su verilmiģtir. 42 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

43 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu ASKĠ Öncesi Mevcut Kanalizasyon Sistemi ve ASKĠ Döneminde Yapılanlar Genel Müdürlüğümüz, Ankara ġehrinin kanalizasyonla ilgili planlama, yatırım ve iģletme hizmetlerini 1988 yılı baģından beri yürütmektedir. Bu hizmetler daha önce Ankara BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Dairesi, Devlet Su ĠĢleri (DSĠ), Ġller Bankası ve Ġlçe Belediyeleri tarafından yürütülmekteydi. Ankara'nın 1940 ve 1950'li yıllarda yapılan kanalizasyon sistemi, hızla artan nüfusa paralel olarak geliģtirilememiģti. Ankara Kanalizasyon ve Yağmursuyu Sistemi için 1969 yılında DSĠ, 1979 yılında Ġller Bankası tarafından iki defa master plan ve fizibilite çalıģması yapılmıģtı. Bu master planlarında öngörülen sürelerde yatırımların çok az bir bölümü gerçekleģtirilebilmiģti. Bu nedenle de Ankara'da kanalizasyon sorunu çok ciddi boyutlara ulaģmıģtı. Kanalizasyon hizmetlerinin idaremize devredildiği 1988 yılında özellikle gecekondu bölgelerinde kanalizasyonu olmayan yerler çevre sağlığı açısından tehdit unsuru oluģturmaktaydı. ġehrin birçok yerinde dereler, açık kanalizasyon mecraları olarak akmaktaydı. Kentin içinden geçen ana dereler (Çubuk Çayı, Hatip Çayı, Ġncesu Deresi, Dikmen Deresi vs.) yağmur suyu taģkınlarına karģı DSĠ tarafından ıslah edilmiģti. Ancak o dönemler, Ģehrin iç kısımlarındaki yağmursularını bu ana derelere iletecek yağmursuyu sistemi yetersiz olduğundan orta Ģiddetteki 43

44 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü yağmurlarda bile can ve mal kaybına neden olan taģkın felaketleri meydana gelmekteydi. Ayrıca yine ASKĠ öncesi dönemde Ģehrin kanalizasyon altyapısının bir bölümü ekonomik ömrünü doldurmuģ, kalite ve kapasite olarak da yetersiz olduğundan yenilenmesi gerekmekteydi. Özellikle gecekondu bölgelerinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yapılmıģ olan mevcut kanalizasyonlar çap ve kalite olarak yetersiz olduğundan ihtiyaca cevap verememekteydi. Sık sık meydana gelen arıza ve tıkanmalar nedeni ile de büyük iģletme masrafı doğmaktaydı yılında Çamlıdere Barajı'nın devreye girmesiyle Ģehre verilen su miktarının takriben %40 oranında artmasına paralel olarak, atıksu üretiminde de meydana gelen artıģ, kalite ve kapasite olarak zaten yetersiz olan kanalizasyon sistemindeki sorunları ve bunun yarattığı çevresel problemleri daha da arttırmıģtı. Kanalizasyon bakım, onarım, iģletme ve yatırım hizmetlerinin ASKĠ sorumluluğuna geçmesinden sonra, hizmetler tek elden yürütülmeye baģlanmıģ, ilk olarak da Büyük Ankara Kanalizasyon Projesi (BAKAY) baģlatılmıģtır.bu proje kapsamında atıksuyağmursuyu, dere ıslah sistemleri ve atıksu arıtma tesisi için 1989 yılında bir fizibilite çalıģması yaptırılmıģ ve planlanan yatırımların gerçekleģebilmesi amacıyla da çeģitli finans kuruluģlarından kredi temin edilmiģtir. BAKAY Projesi nin hayata geçirilmesiyle Ankara da kanalizasyon sistemi olmayan bölgelere hizmet götürülmüģ, yeni atıksu ve yağmursuyu kanalları yapılmıģ, bunların yanı sıra kalite ve kapasite açısından yetersiz ve sık arıza yapan mevcut kanalı olan bölgelerde de rehabilitasyon amaçlı tekniğine uygun yeni kanalizasyon sistemleri yapılmıģtır. Sağlıklı ve temiz bir baģkent oluģturmak amacıyla BAKAY doğrultusunda atıksu ve yağmursuyu kollektörleri, atıksu ve yağmursuyu Ģebekesiyle atıksu arıtma tesisi inģaatlarının yapımı tamamlanmıģtır. ġehre verilen suyun toplanarak atıksu kollektörleriyle atıksu arıtma tesisine ulaģımı temin edilmiģ, Ģehirdeki geliģigüzel akan dere ve çaylar ıslah edilmiģ feyezanlara karģı oluģabilecek tehlikeler azaltılmıģ, Ģehir içerisinde gerek hayatı etkileyen gerekse altyapıya zarar veren, can ve mal kayıplarına sebep olan sel baskınları en aza indirilmiģ, cadde ve sokaklarda oluģan su birikintilerinin büyük çapta önüne geçilmiģtir. Sağlıksız durumda bulunan kanalizasyon sistemi düzenli hale getirilmiģtir. 44 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

45 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Gerek Ankara Çayı gerekse Ankara Çayının bağlandığı Sakarya Nehrinin kirliliği önlenmiģ, Ġnsan sağlığına ve çevreye verilen zararlar en aza indirilmiģtir. Projede programlanan hedeflere fazlasıyla ulaģılmıģtır. Mevcut kurumsal yapımızdan da kaynaklanan nedenlerle altyapı hizmetleri konusunda böyle büyük bir projenin bitirilmesinden dolayı bilgi birikimi ve tecrübe sağlanmıģtır. Bunun neticesi benzer Ģekilde iģ yapan kurumlarla istiģare sonucu bilgi aktarımı yönüne gidilmektedir. BAKAY sürekli güncellenen ve yaģayan bir proje olup, Ankaranın artan nüfusuna bağlı olarak geliģen ve yeni oluģan yerleģim bölgelerine hızlı bir Ģekilde atıksu ve yağmursuyu hatları döģenmektedir. 45

46 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ġçme Suyu Yatırım Hizmetleri Yılları Ġçme Suyu Proje Üretimi Yıllar İçme Suyu Proje Üretimi (km) Yılları Ġçme Suyu Yatırım GerçekleĢmeleri YILI Boru DöĢeme (km) Su Deposu (ad) Pompa Ġstasyonu (ad) Sosyal Tesis (ad) , , , , , , , , , , , , , , , , Toplam 3.327, Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

47 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri Faaliyetleri Ġvedik Su Arıtma Tesisleri Ankara nın içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karģılamaktadır. Ankara nın su ihtiyacını 2020 yılına kadar uzanan bir perspektif içinde karģılamak üzere inģa edilmiģtir yılında tesisin master plan ve fizibilite çalıģmaları yapılmıģ ve buna göre uygulamaya geçilmiģtir. Planda Ģehrin su ihtiyacını karģılamak amacıyla 2 adet Kurtboğazı ve 2 adet Çamlıdere Barajlarından Ø2.200 mm çapında borulardan oluģan isale hatları ile Ġvedik Arıtma Tesisine su getirilmektedir. Tesisin kuruluģ amacı tamamen yüzeysel kaynaklardan karģılanan suyu modern teknolojinin verdiği imkânlarla arıtmak ve memba suyu kalitesinde halkın kullanımına sunmaktır. 47

48 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ĠVEDĠK SU ARITMA TESĠSĠNĠN AKIġ ġemasi Türkiye nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan Ġvedik Su Arıtma Tesisleri 4 ünite olarak planlanmıģ olup her bir ünitenin kapasitesi m³/gün dür. Ġvedik Su Arıtma Tesislerinin I. kısmı 1984 yılında, II. kısmı ise 1992 yılında, bitirilerek iģletmeye alınmıģtır. 3. ünitenin de projesi tamamlanmıģ olup hayata geçirilecektir. Avrupa daki en büyük 10 arıtma tesisi arasında yer alan tesiste arıtılan su kalitesi Sağlık Bakanlığı nın Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğine, TS 266 ve Dünya Sağlık TeĢkilatı Standartları nın üzerindedir. Tesis dört ana ünite olarak proje kapsamına alınmıģtır. ĠnĢası tamamlanan ilk iki kısmın toplam su iģleme kapasiteleri m³/gün dür. Bazı birimler bu kapasitenin %20 fazlasını taģıyabilecek Ģekilde dizayn edilmiģtir. Ġvedik Arıtma Tesislerinde 2009 yılında m 3 su arıtılarak Ģehre verilmiģtir. Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olan Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisleri Ankara'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karģılamaktadır. Tesiste, barajlardan alınan su modern teknoloji ile arıtılarak Ankaralıların kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi ana hatları ile aģağıdaki kısımlardan oluģmaktadır: 1. GiriĢ ve Harmanlama Yapısı 2. Durultucu Ünitesi 3. Filtre Ünitesi 4. Kimya Ünitesi 5. Klorlama Ünitesi 6. Geri Yıkama Ünitesi 7. Çamur KoyulaĢtırma Ünitesi 8. Temiz Su Tankı 9. Dengeleme Odası 10. Çamur Lagünü 48 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

49 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara Suyunun Nitelik ve Kalitesi Ankara nın Ģebeke suyu çok kaliteli, sağlıklı ve içimi de damak tadına uygun ve hoģdur. Bunun da nedeni Ankara nın barajlarının tamamen yağmur ve kar sularıyla beslenmesidir. Genel Müdürlüğümüz teknik ekiplerince, Ankara ya su sağlayan tüm barajlardan rutin olarak numuneler alınmakta ve havza koruma çalıģmaları kapsamında barajlar kontrol edilmektedir. Barajları besleyen tüm derelerden ve baraj gölünden alınan numuneler, akredite olmuģ laboratuarlarımızda incelenerek barajların su kalitesi kontrol altında tutulmaktadır. Barajlardan alınan sular Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi nde modern yöntemlerle arıtılarak vatandaģlarımızın kullanımına sunulmaktadır. Arıtma Tesisi nden çıkan suyun kalitesi ise Türk ve Dünya standartlarının üzerindedir. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi BaĢkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz, Ankara genelinde yaklaģık 1040 odak noktasında musluklardan numuneler almakta ve su kalitesini denetlemektedir. Bu analiz sonuçları da günlük olarak adlı web sayfamızda yayınlanmaktadır. BaĢkentliler çok kaliteli musluk suyu kullanmaktadır. Ankara Ģebeke suyunun diğer bir özelliği de insan vücudu için gerekli birçok minerali yeterli miktarda barındırmasıdır. Vücudun ihtiyacı olan, özellikle çocukların ve yaģlıların kemik yapısı için büyük önem taģıyan kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum gibi birçok mineral, en kolay içtiğimiz suyla vücuda alınır ve vücudun ihtiyacının bir kısmı bu Ģekilde karģılanır. Ankara nın içme suyunun kalitesi uzman tüm kurum, kuruluģ ve üniversitelerce tasdik edilmiģtir. Minerallerin Vücuttaki Fonksiyonları: Sodyum: Vücut dokularını esnek tutar ve vücuttaki su miktarını ayarlar. Klorür: Sodyum ile birlikte vücudun su dengesinde etkilidir. Özellikle hazım açısından önemlidir. Çünkü mide asidinde de klorür bulunur. 49

50 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Potasyum: Vücuttaki sıvı dengesini adale ve sinir fonksiyonlarını ayarlar. Ayrıca vücudun asit dengesi için önemlidir ve vücut enzimlerini aktive eder. Kalsiyum: Kemik ve diģ yapısının geliģmesinde etkilidir. Kansızlıkta ve sinirlerin adale hücrelerine nakledilmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle çocukların ve yaģlıların kemik yapısında büyük önem taģımaktadır. Magnezyum: Sinirleri kas hücrelerine iletir. Ayrıca bedenin sakin olmasını da sağlar. Bikarbonat: Vücuttaki asit dengesini ayarlar. Mide ve bağırsağı olumlu yönde etkiler TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 1. Klor kg 2. Alüminyum sülfat kg 3. Potasyum permanganet Polielektrolit kg Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Pursaklar Ġçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Çubuk-2 Barajı'ndan cazibe ile gelen su arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi m³/gün dür, tesis tarihinden beri Ankara Ģehrine arıtılmıģ su sunmaktadır. Çubuk II Barajında su seviyesi azalması üzerine tarihinde devre dıģı bırakılan tesis, tarihinde tekrar devreye alınmıģtır. Çubuk II Barajından 2009 yılında toplam m³/yıl su çekilerek, arıtılmıģ ve Ģebekeye verilmiģtir. TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 1. Klor kg 2. Polielektrolit 260 kg 3. Polialüminyumklorür kg KayaĢ-Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Bayındır Ġçme Suyu Arıtma Tesisi'nde Bayındır Barajı'ndan pompa vasıtasıyla alınıp tesise pompalanan su arıtılmaktadır. Tesisin arıtma kapasitesi m³ /gün dür. Tesis 1999 tarihinde devreye girmiģtir. ġu anda Bayındır Barajı rekreasyon amaçlı kullanılmakta olduğundan tesis çalıģtırılmamaktadır yılında yaģanan su sıkıntısı nedeniyle tesisten metreküp su arıtılarak Ģehir Ģebekesine verilmiģtir. Bayındır Barajından 2009 yılında toplam m³/yıl su çekilerek arıtılmıģ ve Ģebekeye verilmiģtir. 50 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

51 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 1. Sodyum hipoklorit kg 2. Polialüminyumklorür kg Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, Kurtboğazı ana isale hattından alınan ham su, Yapımı tamamlanan Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra Kazan ilçesinin su ihtiyacının tamamını karģılayacak düzeydedir yılında yapımı tamamlanan Kazan Ġçme Suyu Arıtma Tesisi 2010 yılında iģletilmeye baģlanacaktır. Tesis, 2010 yılı için , 2040 yılı için eģdeğer nüfusa hizmet edecek Ģekilde tasarlanmıģtır Çubuk Ġçme Suyu Arıtma Tesisi, 1996 yılında iģletmeye açılmıģ olan tesis, Çubuk Ġlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karģılamaktadır. Çubuk Belediye BaĢkanlığı na ait tesis, tarihinde yürürlüğe giren 5594 sayılı kanun gereği 10 Temmuz 2008 de Genel Müdürlüğümüze bağlanmıģtır. Tesisin günlük arıtma kapasitesi m³ olup, %20 artırıma gidilebilmektedir. Tesise gelen su ile ilçeye verilen suyun kimyasal ve bakteriyolojik tahlilleri tesise ait laboratuarın yanı sıra ASKĠ laboratuarlarında da yapılmaktadır yılında toplam m 3 /yıl su çekilerek arıtılmıģ ve Ģebekeye verilmiģtir. TESĠSTE KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI 1. Klor kg 2. Polialüminyumklorür kg 3. Potasyum permanganet 322 kg 4. Sodyum hipoklorit kg 5. Polielektrolit 104 kg Havza Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetleri Ankara Ģehrine içme suyu sağlayan yüzeysel su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak yapılaģmanın önlenmesi için gerekli çalıģmaların yapılması, Akarsu, baraj ve göllerden numuneler alınarak kirletici parametrelerin takibinin yapılması, Yeraltı sularının kullanılmıģ sularla ve sanayi atıklarıyla kirletilmesinin, bu kaynakların sularının kaybına veya azalmasına yol açacak zararların önlenmesi ile bu konularda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirlerin alınması konularında çalıģmalar yapılmaktadır. ASKĠ tarafından baģlatılan projeyle Ankara ya su sağlayan baraj havzalarının ağaçlandırma çalıģmaları yapılmaktadır. Projeye DSĠ, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü de iģtirakleri sağlanmıģtır. 51

52 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Proje kapsamında Ankara iline içme ve kullanma suyu sağlayan Çamlıdere, Kesikköprü, Çubuk- II, KavĢakkaya, Akyar ve Eğrekkaya barajları öncelikli olmak üzere, Ankara nın su toplama havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalıģmaları yapılmıģtır yılında toplam fidan dikimi, tohum ekimi ve repikaj (fidan yetiģtirme) çalıģması yapılmıģtır Yılı Nisan ayında Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara BüyükĢehir Belediyesi ve ASKĠ Genel Müdürlüğü nün katılımıyla gerçekleģtirilen toplantıda, BaĢkent in daha yeģil bir kent olması için ortak çalıģma kararı alınmıģtı. Bu toplantının akabinde BaĢkanımız Melih Gökçek in talimatıyla harekete geçen Genel Müdürlüğümüz, tüm baraj havzalarında ve arıtma tesisi arazilerinde ağaçlandırma seferberliği baģlatılmıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülen bu çalıģmalar sonucunda projenin baģlangıç noktası olarak Ġvedik Ġçme Suyu Arıtma Tesisi seçildi. Arıtma tesisinde bir de fidan üretim merkezi oluģturuldu. Burada yetiģtirilen fidanlar düzenli olarak ekim alanlarına gönderilmektedir. Bu sayede barajlar ağaçlandırılarak barajlara daha fazla yağıģın gelmesi mümkün olacaktır. Ankara ya içme suyu sağlayan baraj havzalarının büyük bir kısmında ağaç ve yeģil alan bulunmamaktadır. Bilindiği üzere ormanlar yağmur bulutlarını çekerek yağıģın gelmesini sağlayan en önemli sebeplerden biridir. Ortamda bulunan ağaçların yoğunluğuna bağlı olarak bölgeye düģen yağıģların miktarında da önemli artıģlar meydana gelmektedir. Ayrıca ormanlar toprağı erozyona karģı koruyarak baraj havzalarının zemininin toprakla dolmasını ve barajların su tutma kapasitelerinin azalmasını da engellemektedir. Bu çalıģmayla baraj havzalarındaki orman alanlarının artırılması ve barajlara daha fazla yağıģın çekilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu ağaçların da her türlü bakımı tesis personeli tarafından yapılmaktadır. 52 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

53 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.2 Ġçme Suyu ve Atıksu KamulaĢtırma Hizmetleri ĠnĢaat projesi, mülkiyet paftalarına aktarılarak kamulaģtırma planları hazırlanmaktadır. Ġhtiyaç duyulması halinde ifraz iģlemleri yapılarak Kadastro Müdürlüğüne ve daha sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilerek dosyanın takip ve sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Hazırlanan planlara göre özel mülkiyete konu taģınmazlar için mülkiyet araģtırması yapılarak Orman Genel Müdürlüğü ile protokoller yapılmaktadır. Tapu kayıtları ve adresleri tespit edilen maliklerle uzlaģma sağlanırsa, gerekli ödemeler yapılmakta, mücavir alan sınırları dıģındaki yerlerde tebligatlar çekilerek uzlaģmaya gelmeleri durumunda ödemeleri yapılmaktadır. UzlaĢmaya varılamayan malikler aleyhine gerekli davalar açılmaktadır. Depo-pompa istasyonu ve arıtma tesisi imar planları yapılması gereken yerlerde imar tadilatı, kamulaģtırılması gereken yerlerde kamulaģtırmalar yapılmaktadır. 53

54 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 6.3 Atıksu ve Yağmur Sularının Toplanması, Arıtılması ve UzaklaĢtırılması Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce, atıksuların arıtılması ve uzaklaģtırılması, KullanılmıĢ suların ve yağmur sularının toplanması, yerleģim yerlerinden uzaklaģtırılması, sağlık normlarına uygun olarak arıtılması, Endüstriyel atık su denetimi çalıģmalarının yürütülmesi hizmetleri sunulmaktadır. Ankara Kanalizasyon Projesi Ġlimizin mevcut toplam atıksu / yağmur suyu toplama sistemi mevcut durumu 2009 yılı sonu itibarı ile Ģöyledir. Atıksu / Yağmur Suyu Toplama Sistemi : km. Atıksu Arıtma Tesisi : 5 adet (2 adedi, paket arıtma tesisidir) Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi ve Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi 2009 yılı sonunda hizmete alınmıģtır. Mevcut Kanalizasyon Projesi Master Planına göre ön görülen boyutlar Ģöyledir. Hedef Yılı : 2025 Atıksu Toplama Sistemi Yağmur Suyu Toplama Sistemi Abone Bağlantısı TOPLAM : km : km : km : km Ankara nın mevcut durumu göz önüne alındığında kanalizasyon hizmeti nüfusun %99 una götürülmektedir. Ancak mevcut Ģebekenin ekonomik ömrünü doldurmuģ olan bir kısmının da yenileģtirilmesi öngörülmektedir. Yeni Belediye Yasası ile yatırım ve hizmet alanımıza giren belediyelerde kanalizasyon tespit ve proje çalıģmaları tamamlanmıģ olup gerekli altyapı yatırımlar bütçe programı çerçevesinde yapılmaktadır. 54 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

55 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Atıksu-Yağmur Suyu Yatırım Faaliyetleri Yılları Atıksu Yağmursuyu Proje Üretimi Yıllar Atıksu Projelendirme( Km ) Yağmursuyu Projelendirme ( Km ) Toplam ,9 161,1 650, ,8 81,6 293, ,9 34,6 143, , , ,7 43,8 269, ,8 71,1 214, , , ,5 221,5 613, , ,7 76,8 173, ,72 17,69 57, ,3 171,2 328, ,0 219, , ,0 431, , ,00 48,

56 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Yılları Atıksu-Yağmur Suyu ĠnĢaat GerçekleĢmeleri Yıllar A.su Püremanet (km) A.su ihale (km) Y.suyu ihale (km) Toplam (km) ,8 61,5 17,4 152, ,6 240,2 76,3 399, ,1 290,7 113,0 461, ,7 298,0 110,0 449, ,1 237,8 95,2 362, ,5 140,0 56,9 261, ,2 150,4 80,7 271, ,4 127,2 51,2 221, ,2 111,7 63,9 210, ,3 118,9 79,6 236, ,8 48,7 31,6 103, ,5 143,4 89,5 268, , ,0 82,2 301, ,9 251,8 67,2 332, ,5 201,5 96,0 338, ,5 250,8 69,8 335,1 TOPLAM 648, , , ,2 56 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

57 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Atıksu Arıtma Hizmetleri Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Ankara BüyükĢehir Belediyesi 1980 li yılların sonunda, Ankara halkının ve çevresinin sağlığını doğrudan etkileyerek hastalıklara neden olan atıksu kirliliği konusunda çevre koruma önlemlerinin geliģtirilmesi ihtiyacını saptamıģtır. Bunun sonucunda Genel Müdürlüğümüz 1988 yılında evsel ve endüstriyel atıksular ile ilgili, Ankara BüyükĢehir Atıksu Kirliliği Fizibilite ÇalıĢmasını (FÇ) gerçekleģtirecek MüĢaviri görevlendirmiģtir. Bir yıl içinde gerçekleģtirilen Fizibilite ÇalıĢması, 1989 yılı Ekim ayında tamamlanmıģtır. Proje aģaması ve ihale ilanı sonrasında Türk-Alman Konsorsiyumu ile yapılan sözleģme 1992 yılında imzalanmıģtır. Türkiye nin BaĢkent inin Tatlar Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi nin beģ yıllık inģa dönemi sonunda, sözleģmede belirtildiği gibi 1 Ağustos 1997 tarihinde iģletmeye açılmıģtır. Altı aylık iģletmeye alma ve iki yıllık eğitim ve iģletme dönemleri sonrasında Kesin Kabul Tutanağı 12 Mayıs 2000 tarihinde imzalanmıģ ve Genel Müdürlüğümüz, tesisi ve iģletme sorumluluğunu devralmıģtır. Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi, günde m³ atıksu arıtma kapasitesi ile aktif çamur prosesi bazında projelendirilerek inģa edilmiģtir. Tesisin geniģletilmesi, 2025 yılında yaklaģık 6 milyon eģdeğer nüfusa hizmet verebilecek kapasitede olup, azot ve fosfor giderimi ünitelerinin eklenmesine uygun Ģekildedir. Tesiste arıtma sırasında elde edilen biyogazdan elektrik üretilerek tesisin elektirik ihtiyacının % 80 i karģılanmaktadır. Bu Ģekilde biyogazdan elde edilen elektrik enerjisiyle yıllık 8,5 milyon TL tasarruf sağlanmaktadır. Arıtma tesisinin 1997 yılı Ağustos ayında iģletmeye alınmasından önce Ankara Çayı ve Sakarya Nehrine dökülen bütün evsel atıksular ile endüstriyel atıksuların neredeyse tamamı arıtılmadan sisteme karıģmakta idi. Bunun sonucunda Ankara Çayı ndaki BOĠ5 (Biyolojik Oksijen Ġhtiyacı) konsantrasyonu ortalama 145 mg/l iken pik zamanlarda 350 mg/l ye ulaģmaktaydı. Kurak yaz aylarında Ankara Çayı açık bir kanalizasyondan farklı değildi. Ankara BüyükĢehir Belediyesi Ģehrin atıksuyunu nehir sistemine bırakmadan önce arıtmak için çalıģmalara baģladı. Su kalitesi ve su kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalar temel alınarak, tesis için gerekli olan arıtma seviyesi belirlendi. Arıtmanın esas amacı, alıcı su havzalarındaki su kalitesini IV. sınıftan II. sınıfa çıkarmak ve akarsulardaki BOĠ5 konsantrasyonunu ortalama 8 mg/l nin altına düģürmektir. Sarıyar Barajı nın gelecekteki su temini, tarımsal sulama, balıkçılık ve rekreasyon için kullanımı da dikkate alınmıģtır. 57

58 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Çamur özümleme iģlemi sekiz adet ısıtmalı özümleyicide (toplam m³) yapılmaktadır. Çamur özümleme öncesinde her biri 25 m çapındaki yedi adet ham çamur yoğunlaģtırıcıdan ve özümleme sonrasında beģ adet özümlenmiģ çamur yoğunlaģtırıcıda yoğunlaģtırılmaktadır. ÖzümlenmiĢ ve yoğunlaģtırılmıģ çamur, altı adet bant filtresi ile kuru madde kapsamı >%25 olacak Ģekilde susuzlaģtırılmaktadır. SusuzlaĢtırılan çamur Çadırtepe mevkiinde depolama alanına taģınmaktadır. Ayrıca, Köy Hizmetleri Ankara AraĢtırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde, arıtma tesisinden çıkan organik arıtma çamurlarının (biyo katı) tarımsal amaçlı kullanılabilirliği araģtırılmıģ olup, sonuçlar teknik yayın haline getirilmiģtir. Özümleme tanklarında açığa çıkan biyogaz iki adet silindirik gaz tankında (her biri m³) depolanmaktadır. Blok tipte termal güç istasyonunda bulunan her biri KW kapasiteli iki elektrik jeneratörü, gazı elektrik enerjisine çevirmektedir ve Ģu anda tesisin toplam enerji ihtiyacının yıllık ortalama yaklaģık %80 nini karģılamaktadır. Ön Arıtma Ünitesi Ön Çökeltme Tankları Havalandırma Tankları Son Çökeltme Tankları Ham Çamur YoğunlaĢtırma Tankları Çamur Özümleme Tankları Biyogaz Güç Ġstasyonu ÖzümlenmiĢ Çamur YoğunlaĢtırıcıları Çamur SusuzlaĢtırma Ünitesi Temel Tasarım Kriterleri 1988/1989 Fizibilite çalıģmalarında sonuç olarak mekanik ve biyolojik atıksu arıtmalı (aktif çamur prosesi), havalandırmasız çamur özümleme ve susuzlaģtırmalı konvansiyonel atıksu arıtma tesisi, mali açıdan en ekonomik ve teknik açıdan en uygun çözüm olarak seçilmiģtir. 58 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

59 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu GeniĢletme aģamaları TEMEL TASARIM KRĠTERLERĠ 1.AĢama (Güncel AĢama) 2.AĢama 3.AĢama Proses hattı sayısı Tahmini nüfus EĢdeğer nüfus Ortalama atıksu miktarı, metreküp/gün Ortalama kuru hava debisi, metreküp/sn 8,85 11,24 15,94 Maksimum kuru hava debisi, metreküp/sn 10,19 12,93 18,33 Maksimum yağıģlı hava debisi, metreküp/sn 17,71 22,48 31,88 BOĠ5 yükü (60 gr/kiģi/gün), kg/gün Ham ve fazla çamur (%1,5 KM, yoğunlaģtırılmamıģ), metreküp/gün ÖzümlenmiĢ çamur (%3,3 KM), metreküp/gün Bant filtre presi sonrasında çamur keki (%30 KM), metreküp/gün ÇıkıĢ Suyu (arıtılmıģ su) BOĠ5 konsantrasyonu, mg/l < 30 Filtre edilebilir katılar, mg/l < 30 Kirlilik Yükleri ve Arıtma Verimi Ülkemizde alıcı ortama verilen temizlenmiģ sudaki Askıda Katı Madde (AKM) ve BOĠ5 miktarları 30 mg/l nin altında olmalıdır. Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde de çıkıģ suyu limit değerleri olarak bu değerler geçerlidir. Arıtma tesisinin arıtım verimliliği de BOĠ5 ve AKM değerlerindeki azalmayla değerlendirilir. Tesisin arıtma verimi yıllık ortalamada BOĠ ve AKM de %90 nın, KOĠ de %85 in üzerindedir. Ağaçlandırma Ankara merkezi atıksu arıtma tesisi içinde m 2 yeģil alana sahip olup adet ağaç fidanı dikilmiģ ve bakımları yapılmıģtır Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi Ankara ili sınırları içerisinde kalan Çubuk ilçesinde Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi yapılmıģtır. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi Çubuk ilçesi ile birlikte bağlı mahallelerin atıksularını arıtmaktadır. Sistem olarak çamur stabilizasyonu da içeren Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemi seçilmiģtir. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtmaya sahip olduğu için, arıtılan sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir. Çubuk Atıksu Arıtma Tesisi nin karakteristikleri aģağıda belirtilmiģtir. Hedef Yılı EĢdeğer Nüfusu : 110,000 Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı : 19,250 m 3 /gün Hedef Yılı Maksimum Akımı : 2,000 m 3 /sa Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı : 1,150 m 3 /sa Hedef Yılı Minimum Akımı : 760 m 3 /sa Hedef Yılı Kirlilik Yükü : 4,500 kg BOĠ5/gün DeĢarj Noktası : Çubuk Çayı 59

60 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi Ankara ili sınırları içinde, Çubuk 1 Barajının membaında kalan Karaköy mevkiinde Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi yapım çalıģmaları tamamlanmıģtır. Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi, Pursaklar ilçesinin bir kısmı ile Akyurt ilçesi ve Esenboğa, Sirkeli, Karacaören, Altınova, Sarayköy bölgeleri ile birlikte bağlı mahalle ve yerleģim yerlerinin atık sularını arıtmaktadır. Karaköy Atıksu Arıtma Tesisinde azot ve fosfor giderimi yapıldığı ve ileri arıtma teknolojisine sahip olduğu için, arıtılmıģ çıkıģ suyu yeģil alanların sulanmasında kullanılacaktır. Arıtılan sular, önce Çubuk Çayına, ardından da Ankara Çayına verilmektedir. Karaköy Atıksu Arıtma Tesisi nin karakteristikleri aģağıda belirtilmiģtir. Hedef Yılı Eşdeğer Nüfusu : 160,000 Hedef Yılı Günlük Ortalama Akımı : 42,000 m 3 /gün Hedef Yılı Maksimum Akımı : 3,500 m 3 /sa Hedef Yılı Pik Kuru Hava Akımı : 2,300 m 3 /sa Hedef Yılı Minimum Akımı : 8,800 kg BOİ5/gün Deşarj Noktası : Çubuk Çayı Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri BüyükĢehir Belediyesi Mücavir alan sınırlarına yeni katılan ilçeler (Elmadağ, Kalecik, Kazan), beldeler ve köyler için muhtelif kapasitede ve tipte atıksu arıtma tesislerinin inģaatları devam etmekte olup 2010 yılında tamamlanacaktır. 60 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

61 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Laboratuar Hizmetleri Ġvedik, Pursaklar, KayaĢ Bayındır Arıtma tesislerindeki laboratuarlarda günlük rutin su analizleri yapılmakta olup, ileri düzeydeki analizler Merkez laboratuarlarımızda yapılmaktadır. Genel Faaliyetler Merkez laboratuarımızca arıtma tesislerimizden düzenli olarak alınan su numunelerinin analiz sonuçları ASKĠ web sayfasında açılan bir link üzerinden Aylık Su Kalitesi baģlığı altında internet üzerinden yayınlanmaya devam edilmiģ ve günlük Ģebeke suyumuzun kalitesi WHO, TSE ve Sağlık Bakanlığı standartları ile karģılaģtırmalı olarak halkımızın dikkatine sunulmuģtur. ASKĠ web sayfasında yayınlanan Aylık Su Kalitesi tablosundan oluģturulan yıllık ortalama su kalitemizi gösteren tablo, faaliyet raporu ekinde verilmiģtir. Ayrıca laboratuar analiz ücret fiyat listesi de Web sayfamızda yayınlanarak, analiz yaptıracak kiģi ve kurumların laboratuarımızda yapılan çalıģmalar hakkında bilgi edinebilmeleri sağlanmıģtır. Laboratuarımızda bulunan geliģmiģ enstrümantal analiz cihazlarının en verimli halde çalıģtırılması ile, hem Genel Müdürlüğümüzün hem de yapılan ücretli analizler ile özel Ģahıs ve Ģirketler ile diğer kamu kurumlarının hizmetlerimizden yararlanabilmesi imkanı sağlanmıģtır. Cihazların gerekli periyodik bakımları ile arıza durumlarında onarımlarının yapılabilmesini sağlamak amacı ile 3 firma ile daha önce yapılan yıllık bakım anlaģması yenilenmiģtir. 61

62 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ÇeĢitli Teknik Komisyonlar ve Kabul Komisyonlarında Müdürlüğümüz elemanlarımızca görev alınarak Genel Müdürlüğümüzün diğer birimlerine teknik destek verilmiģtir. Laboratuarlarımız TÜRKAK akredite belgesine sahiptir. Öncelikle merkez laboratuarımızda ve tesis laboratuarımızda ihtiyaç duyulan yeni analiz metotları ile ilgili analiz föylerinin Standard Metotlara göre düzenlenmesi ve mevcut kullanılan metotlardaki geliģme ve değiģikliklerin analiz föylerine eklenmesi çalıģmaları yapılmıģtır yılına ait analiz fiyat listesi hazırlanmıģtır. Ġçme suyu arıtma tesislerimizde kullanılmak üzere alımı yapılan çeģitli kimyasal maddelere iliģkin özel analiz metotları araģtırılarak bu malzemelerin uygunluk ve kalite testlerinin yapılabilmesi sağlanmıģtır. 62 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

63 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara'nın günlük su ihtiyacını karģılayan Genel Müdürlüğümüz; bünyesinde bulunan son sistem laboratuarlarda incelediği su numuneleriyle Ankara halkının daha sağlıklı su kullanmasını sağlamaktadır. ASKĠ laboratuarında TS 266, ASTM, Standart Methods ve kısmen de EEC standartlarınca öngörülen analiz metotları kullanılarak 1040 ayrı noktadan belirli aralıklarla alınan su numuneleri kontrol edilmekte ve sonuçlara göre gerekli önlemler alınmaktadır. ASKĠ laboratuarı; Temiz Su, Atık Su, Bakteriyoloji birimlerinden oluģmaktadır Temiz Su Laboratuarı Esas olarak içme suyu kalitesi incelenmekte ve abone Ģikâyetleri değerlendirilmektedir. Ayrıca Ġvedik Su Arıtma Tesisi'nin düzenli ve verimli çalıģması için tüm analizleri, yeraltı sularının periyodik kontrolü ve ASKĠ'nin ihtiyaç duyduğu malzemelerin (Kireç, Alüminyum, Sülfat vb.) kalite analizleri yapılmaktadır Atık Su Laboratuarı Ankara'ya içme suyu temin eden barajlar ile bunları besleyen çay ve derelerden gelen suların periyodik takibi ve kontrolü yapılmaktadır. Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisimizin iģletilmesine yönelik olarak Ankara'daki mesken ve endüstriyel atıkların kontrolü ile talep halinde özel iģletmelerin mesken ve endüstriyel atıkları bu laboratuarda incelenmektedir. 63

64 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Bakteriyoloji Laboratuarı Suyun bakteriyolojik olarak kullanıma uygunluğunun günlük olarak alınan numunelerle kontrol edilmesi hizmetleri yürütülmektedir Analiz Hizmetleri Özel kuruluģ ve kamu kurumlarına içme suyu, atıksu ile ilgili analizlerle hizmet verilmekte olup bu kapsamda; Kimyasal ve Bakteriyolojik Ģebeke kontrol analizleri, Sızıntı ve Ģebeke Ģikayet sularının analizleri, Ġlçe Belediyelerden alınan Ģebeke sularının analizleri, Baraj, havza ve yeraltı suyu kaynaklarının analizleri, Endüstriyel denetim hizmetlerine yönelik analizler, Ġçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesislerinin kontrolü, Harici kurumlara ücretli analizler, Debi ölçüm komisyonlarınca alınan numunelerin ücretli analizleri, Arıtma Tesislerimizde kullanılmak üzere alınan kimyasal maddelerin analizleri yapılarak ilgili birimlere raporları iletilmektedir. Merkez Laboratuarı ve bağlı bulunan tesis laboratuarlarında 2009 yılında analizi yapılan toplam numune sayısı ve bedeli (2008 Tarifeler Yönetmeliğindeki analiz ücretleri esas alınarak ) aģağıdaki tabloda verilmiģtir: 64 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

65 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Kimyasal Analiz Toplam Numune Adedi : Toplam Parametre Adedi : Toplam Parasal EĢdeğeri (TL) : ,00 65

66 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğümüz Laboratuarları Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından verilen Akreditasyon Sertifikasını alarak teknik yeterliliğini ispatlamıģ ve uluslar arası güvenilirlik kazanmıģtır. Laboratuarlarımızdan çıkan deney raporları da uluslararası bir boyut kazanmıģtır. TÜRKAK yetkilileri tarafından bir süredir akredite olmak için denetlenen Laboratuarlarımız, personelimizin üstün gayretleriyle denetimleri baģarıyla tamamlamıģ ve Akreditasyon Sertifikasını almaya hak kazanmıģtır. Laboratuarlarımızın kalitesi ve güvenilirliği ulusal ve uluslar arası platformda kabul görmüģtür. Laboratuarlarımız uluslar arası kriterleri yerine getiren ve yeterliliği kanıtlanmıģ uzman laboratuar olarak anılmaktadır. Sertifikanın amacı, herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. 66 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

67 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.4 Su ve Kanal ĠĢletme Hizmetleri KuruluĢumuz etkin ekip çalıģması, sürekli ve zamanında hizmet anlayıģı ile hareket ederek, çevrenin korunması duyarlılığı içinde tüm içme suyu ve kanalizasyon Ģebekelerinin iģletimi, bakımı, onarımı ve sürekli olarak kontrolünü yapmaktadır. Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığı belediyemize yeni katılan mücavir alan olarak (ha) alan içerisinde yaklaģık nüfuslu (Köyler hariç) yaklaģık 5950 km Ġçme Suyu Ģebeke hattı ve yaklaģık km atıksu ve yağmursuyu hatlarının iģletimi,bakımı,onarımı ve daimi kontrolünü yapmaktadır.bu kapsamda; Ġmarlı ve gecekondu alanlarındaki mevcut su ve kanalizasyon Ģebekesinin bakımı, onarılması, ġebeke üzerinde su tevzii için gerekli manevraların yapılması, ġube yolunun tesis ve tamiri, Abone sularının açılıp kapanması, bütün Ģebekelerde ve Ģube yollarında mevcut su kaçaklarının tespit edilmesi ve kaçakların önlenmesi, Alo 185 servisinin etkinliği arttırılarak arızalara anında müdahale edilmesi; ġebeke dağıtımından sonra ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığınca iģletme projelerinin hazırlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve iģletme amaçları doğrultusunda kullanılması, Hidrolik model kurulması ve coğrafi bilgi sistemine yönelik çalıģmalarda bulunulması ve Ģebeke planlarına iģlenmesi, Arızalara ve yapılan iģlere yönelik istatistiklerin yapılması, Kanal bağlantı ruhsatı-vizesi, arıza sondajı iģlemlerinin yapılması ve kanal katılım paylarının tespiti, KuruluĢumuza iģ yapan müteahhitlere, kooperatiflere ait atıksu-yağmur suyu iģletme projelerinin kotkoordinat ve ölçüm değerlerinin arazi ve büro kontrolü ile bilgisayar ortamına aktarımı, KuruluĢumuz tarafından yaptırılan içme suyu, atıksu ve yağmursuyu imalatlarını iģletme projelerinin de bilgisayar ortamına aktarımı ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi, hizmet alanı içerisindeki su ve kanalizasyon hatlarının düzgün bir Ģekilde iģletilmesi hizmetleri yerine getirilmektedir 67

68 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Su ve kanal arızalarına müdahale, Kanal ve Su ġebeke döģeme (Master plana uygun projeli), Su abone Ģube hattı döģeme (yenileme+çap büyütme vs), Vana bulma ve yükseltilmesi, Atıksu / Yağmursuyu baca yükseltilmesi, Yağmursuyu ızgarası yükseltilmesi, Atıksu / Yağmursuyu baca temizlenmesi, yağmursuyu ızgara temizlenmesi, Basınçlı su ile kanalizasyon Ģebekesindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve temizlenmesi, Vidanjör ile fosseptik çukurların çekilmesi, Aboneliğin kollektörlerden iptalinin yapılması, Arızadan dolayı tahrip edilen asfaltın tamir edilmesi, ettirilmesi, Su ve Kanal iģletme projelerinin kontrolü, bilgisayar ortamına kaydı ve arazi çalıģmaları ile devir iģlemlerinin yapılması, KuruluĢumuz tarafından yaptırılan Kanalizasyon ve içmesuyu Projelerinin de bilgisayar ortamına aktarımı, sayısallaģtırılması. Kanal katılım payı hesaplarının yapılması, Kanal bağlantı ruhsat iģlemlerinin yapılması,kanal vize iģlemlerinin yapılması, Yeni su abone keģifleri ile inģaat aboneliği bağlantılarının yapılması, Su sayaçlarının ayrım keģiflerinin yapılması, Kurum dıģı kaynaklara yaptırılması düģünülen iģletme ve diğer iģlerle ilgili keģif ihale çalıģmaları ve kontrollük hizmetleri, Fiziki Kaçak Su arama araç ve cihazlarıyla Ģebeke üzerinde yada abonenin dahili tesisatında meydana gelen fiziki kaçakların tespiti ve giderilmesi, Su ve Kanal ĠĢletme Dairesi olarak gerçekleģtirilen faaliyetlerden de görülebileceği gibi geçmiģ yıllara ait arıza bildirimleri göz önüne alınarak gerçekleģmesi muhtemel arıza sayısı, beklenenden daha az olmuģtur. Bunda da, son yıllarda alt yapımızda yapılan yeniliklerin katkısı olduğu görülmüģtür. 68 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

69 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.5 Abone Hizmetleri Abone Sayıları Genel Müdürlüğümüz 2009 yılı sonu itibariyle toplam adet aboneye hizmet vermekte, yeni abone kaydı, abone değiģikliği, abonelik iptali ve benzeri iģlemler zamanında ve hızlı bir Ģekilde yapılmaktadır. Ġlçeler Özel Abone Sayısı Özel-Resmi Abone Sayıları Resmi Abone Sayısı Toplam Abone Sayısı Akyurt Altındağ AyaĢ Bala Çankaya Çubuk Elmadağ Etimesgut GölbaĢı Kalecik Kazan Keçiören Mamak Pursaklar Sincan Yenimahalle TOPLAM

70 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü YILLAR ĠTĠBARĠYLE ABONE SAYILARI Yıllar Toplam Abone ArtıĢ Oranı (%) Personel Sayısı Personel BaĢına DüĢen Abone Sayısı , , , , , , , , , , , , , , , Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

71 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu El Bilgisayarları ile Okuma ve Faturalandırma Abone ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapılan sayaç okuma iģlemi 2003 yılı içinde el bilgisayarları vasıtasıyla yapılmaya baģlanmıģ ve önemli ölçüde maddi kazanç elde edilmiģtir. En az Dolar değerindeki bu projeye tamamen Genel Müdürlüğümüz teknik elemanları ile baģlanmıģ ve 15 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak faal hale getirilmiģtir. Bu proje ile abonelere tanınan 70 günlük ödeme süresi 10 güne indirilmiģ, bu suretle kuruluģumuza önemli ölçüde finans kaynağı sağlanmıģtır. Bu sistemle okuma memurları sayaçları okunan abonelere termal yazıcılar vasıtasıyla anında su faturası basılarak teslim edilmesi sağlanmaktadır. En az abonenin bilgisi yüklenen el bilgisayarları arazide 8 saat sürekli hizmet verecek Ģekilde tasarlanmıģ ve termal yazıcı ile radyo frekanslarıyla haberleģmesini sağlayarak günde adet fatura basımı yapılabilmektedir yılında ise sistem tamamen değiģtirilmek üzere çalıģmalara baģlanmıģtır. El terminalleri barkot okuyucu, GPS haberleģmesi, GPRS haberleģmesi ve dâhili yazıcı özelliği olan cihazlara çevrilmiģtir. Bu cihazlarda çalıģacak ve haberleģmeyi sağlayacak el terminali ve PC yazılımları geliģtirilmiģtir yılında ise sistemin eksikleri giderilmeye devam edilerek abone güncelleme programları iģletmeye alınmıģtır Kartlı Sayaç Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayaçları ile ilgili araģtırma ve inceleme aģamaları 1994 yılı ortalarından itibaren baģlamıģtır. Yoğun bir analiz ve inceleme çalıģması neticesinde, bu tür sistemler kurumların yapması gereken iģleri yok denecek kadar azalttığı görülmüģtür. Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı uygulaması 1996 yılı Haziran ayından itibaren Türkiye de ilk defa ASKĠ de sistem kurularak, adet Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı ile baģlatılmıģtır yılında adet, 2004 yılında adet kartlı sayaç alımı yapılmıģ olup, güncel abone sayısı, a ulaģmıģtır. Sayaç sistemlerinin son teknolojik ürünü olan bu sistem, uygulamada birçok kolaylıkları da beraberinde getirmektedir. Sistem yaygınlaģtırıldıkça ASKĠ'nin para tahsilâtında büyük kolaylıklar sağladığı ve kaçakları önlemede de emniyetli bir sistem olduğu görülmüģtür. Böylece hem Ġdaremize hem de abonelerimize çağdaģ ve güvenilir bir hizmet sunma imkânı oluģturulmuģtur. Sistem ön ödemeli kredi sistemi esasına göre çalıģmaktadır. Abonenin satın aldığı kadar su kullanımına müsaade etmekte ve Ön Ödemeli Elektronik Kartlı Su Sayacı aboneye ekranında kullanım bilgileri verebilmektedir. 71

72 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Sayaç, sürekli kendi kendini kontrol ederek herhangi bir aksaklığa müsaade etmemektedir. Her sayacın kendine özgü bir abone kartı bulunmaktadır. Sayaç kendine yapılan yetkisiz ve kötü niyetli müdahaleleri hafızasına kayıt ederek, vanasını kapatıp kendisini koruma altına almaktadır. Abone istediği an, kullandığı su miktarını, kalan kredi miktarını, vb. bilgileri sayacından izleyebilmektedir. ASKĠ'nin uygulayacağı tarife değiģikliği zamanında abonelere yansıtılmaktadır. Aboneler; istedikleri kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile almaktadırlar. Böylece aboneler, ileride uygulamaya konulacak yeni tarife değiģikliğinden etkilenmemektedirler. Abonelerin, paralarını su alımına yatırmakla herhangi bir kayıpları söz konusu olmamaktadır. Sistem; idaremize istendiği zaman, tarife ve kademe değiģikliği yapma imkânı vermektedir. Bu iģlem, merkezde bulunan satıģ programı aracılığıyla ve tek seferde uygulanabilmektedir. 72 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

73 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mekanik Kartlı Sayaç Abone Sayıları Ġlçeler Mekanik Sayaç Abone Sayıları Kartlı Sayaç Abone Sayıları Toplam Abone Sayısı Akyurt Altındağ AyaĢ Bala Çankaya Çubuk Elmadağ Etimesgut GölbaĢı Kalecik Kazan Keçiören Mamak Pursaklar Sincan Yenimahalle TOPLAM

74 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Abone Ġtiraz ĠĢlemleri Abonelerin su ve atıksu faturalarına yaptığı itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırılması kapsamında, okuma, giriģ, atıksu, abone tip, parekende, hidrofor, kıyaslı tahakkuk, iptal, sayaç karıģıklığı, KDV- ÇTV hataları olması durumunda ve gerekli hallerde de ölçü ayarı raporuna göre düzeltme iģlemleri yapılmaktadır. Belirli parasal limitler üzerindeki hatalı iģlemlerin tespiti ve çözümlenmesi çalıģmaları gerçekleģtirilmektedir. Abonelerin su ile ilgili itirazları değerlendirilerek çözüme kavuģturulmaktadır yılında adet fatura çıkarılmıģtır Tahsilat ĠĢlemleri Abonelerimizin su faturalarını banka hesaplarından otomatik olarak ödeyebilmelerine imkan sağlayan, Otomatik Tahsilat uygulaması sürekli geliģtirilmektedir. ASKĠ Genel Müdürlüğü olarak teknolojik geliģmelere paralel Ģekilde bilgisayar sistemleri yenilenmekte, vatandaģlarımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet verecek Ģekilde bir alt yapı oluģturulması hedeflenmektedir. Web sitemiz üzerinden kredi kartı ile 24 saat fatura ödemesi yapılmaktadır. On-line tahsilat imkanı ile abonelerimize ödeme süresi geçmiģ fatura iģlemlerini de bankalardan gerçekleģtirebilme imkanı sağlanmıģtır. Hizmet alanımıza dahil edilen yeni ilçe ve beldelerde banka Ģubelerinin yanı sıra PTT Ģubelerinden de iģlem yapılabilmektedir. 74 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

75 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 6.6 Diğer Hizmetler Web Sitesi KuruluĢumuzun web sitesinden çeģitli duyuru ve bilgilendirilmeler, abonelik, tarifeler-ücretler, ödemeler ile ilgili bilgilere ve güncel ihale ilanlarına rahatlıkla ulaģılabilmektedir. Yapılacak ihaleler ile yapılmıģ ihale sonuçları ASKĠ Kurumsal baģlığı altında bulunan ihaleler bölümünde görülebilmektedir. Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar ve barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilerek geriye dönük sorgulama yapmaya da imkân sağlanmaktadır. ASKĠ Kurumsal, Ankara ve Su, Abone ĠĢlemleri, Fatura-Tahsilat ve Teknolojimiz konulu beģ baģlık altında genel bilgiler sunan Web sayfamız teknik yönden aģağıdaki özellikleri taģımaktadır: 1-Ziyaretçiler, aradığını bulabilmektedir. 2-Sağlam bir veri tabanı bulunmaktadır. 3-Teknik altyapısı ile hızlı ve yüksek bandwithli kullanıcı ile altyapısı en düģük internet hızına sahip ziyaretçi isteklerini karģılayabilecek durumdadır. 4-Tasarım boyutu ile estetik ön plana çıkarılmıģ, kullanıcının görsel zevkine hitap edecek görüntü sağlanmıģtır. 5-Tüm veriler her gün düzenli olarak değiģik konumlardaki backup ünitelerinde yedeklenmektedir. 75

76 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Web sayfasında ayrıca Ankara Ġçme Suyu Analiz Sonuçları, ASKĠ Video ArĢivi, Barajlarımızdaki Doluluk Oranları, ASKĠ Web Anketi, Genel Müdürlük E-Ġhale Ġlanları gibi bilgilere yer verilmektedir yılında web adresimize SSL sertifikası yüklenerek, Sanal POS arabirimi üzerinden herhangi bir kredi kartıyla online olarak cezalı ve normal fatura tahsilatına baģlanılmıģtır. Daha önceleri cezalı, günü geçmiģ faturalar bankalardan tahsil edilemezken geliģtirilen web servisi ve online tahsilat projemizle eski borçlar da anında ödenerek sistemimize yansıtılabilmektedir. Ġlk olarak iki banka ile hayata geçirilen uygulama, hazırlıklarını bitiren diğer bankaların da eklenmesiyle yaygınlaģtırılmaya devam edilecektir. Sitemizde yer alan Video arģivi ile görsel medyada kurumla ilgili yayınlanan programlar ve kurumumuzun hazırladığı tanıtım filmleri yayınlanmaktadır. Yayınlanan ASKĠ Haber uygulaması ile çalıģma ve faaliyetlerimiz halka birincil kaynaktan ve güncel olarak ulaģtırılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz teknolojik altyapısını güçlendirerek hizmetlerinin bilgi ve iletiģim çağına uygun hale getirilmesi için özenle ve yoğun bir Ģekilde çalıģmaktadır. Bu kapsamda online fatura ödemesini baģlatmıģ ve e-fatura uygulamasıyla yeni ve yüksek güvenlikli arabirimiyle baģtan tasarlanmıģ ve kullanıma açılmıģ üyeye ulaģmıģtır. Yeni arabirimle abonelerimizin kendilerine veya kiracılarına ait borç ve ödeme bilgileri her dönem doğrudan e-posta kutularına bırakılabilmektedir. Her türlü bilgilendirmenin yer aldığı, zengin içerikli internet sayfasını geliģtiren Genel Müdürlüğümüz, son olarak da abonelerimizin güncel fatura borçlarını cep telefonlarından sadece bir SMS göndermek suretiyle sorgulayabilecekleri bir hizmeti devreye koydu. Genel Müdürlüğümüzün baģlattığı bu hizmet sayesinde abonelerimiz güncel borç bilgileri ve ödenmemiģ fatura bilgilerini kısa mesaj sayesinde kolaylıkla öğrenebilmektedir. Otomatik Banka Ödemeleri abonelerimizin su faturalarının banka hesaplarından otomatik olarak ödeyebilmesi için planlanmıģ ve çalıģmalarına baģlanmıģ olan "Otomatik Tahsilat" projemiz, halen anlaģmaya varılmıģ olan 17 banka ve 2009 yılı için toplam adet Banka talimatlı abonemiz bulunmaktadır. Su analiz laboratuar sonuçları ve su fiyatları gibi periyodik güncelleme gerektiren uygulamalar aksamadan devam ettirilmiģtir. Barajların detaylı verileri günlük olarak veritabanına girilmeye baģlanmıģ geriye dönük sorgulama yapmaya da imkan sağlanmıģtır. 76 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

77 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 yılı içerisinde adresini kiģi ziyaret etmiştir. Kurum Ġçi Bilgi Portalı ASKIWEB: Kurum içi bilgi portalı sayesinde kurum içindeki ASKĠ Kurum Ġçi Duyurular sayesinde tüm personelimize ulaģabilmekteyiz. Kurum içi uygulamamızda yemek listesi, telefon numaraları, son dakika haberleri, kurum içi gerekli linkler, gazete baģlıkları, hava durumu gibi bilgilerde bulunmaktadır. ASKĠ Proje Portalında: Sağlık, Garaj - Araç Atölye, Tahsilat Sistemi Abone Sistemi, Personel Sistemi, Stok, Muhasebe, Hesaplamalar, Hukuk, Evrak, Kartlı Sayac, e-devlet, Sayaç Sökme Takma, Su Kanal, Satın alma Stok gibi 16 ana proje baģlığı adlındaki uygulama sayısı bu yıl 172 ye çıkarılmıģtır (web tabanlı ASP, Mod PLSQL veya Oracle Forms tabanlı) yazılmıģ ve 123 adet yetkili 662 adet normal kullanıcı için hizmete sunulmuģtur. 77

78 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Alo 185 Alo 185 çağrı merkezi için web tabanlı Ģikâyet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi e-posta ve web ihbar sistemi ile birleģtirilmiģtir. Kurumumuza yapılan arıza ihbarları Alo 185 Arıza Haber Alma ġefliğinde değerlendirilerek ilgili Bölge Müdürlüklerimize anında bildirilip arızanın giderilmesi sağlanmaktadır. Abonelerden gelen tüm arıza ihbarları bilgisayar ortamına girilerek Bölge Müdürlüklerine online olarak bildirilmekte ve Bölge Müdürlüklerince gününde giderilen arızalar yine bilgisayar ortamında kaydedilmektedir. 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermektedir. ÇalıĢan kalifiye personel sayısı artırılarak Alo 185 arıza haberalma servisinde bilgisayar programı ve telefon sistemi revize edilmiģtir. Ayrıca bilgisayar programları tüm bölgelere bildirilen arıza ihbarları, çeģitli sorunlar, merkez haberalma biriminde görülecek Ģekilde düzenlenmiģ olup kulaklıklı son sistem telefonlarla donatılarak böylece vatandaģa daha hızlı ve etkin hizmet sunulmaktadır. Bunun yanında Alo 153 Mavi Masa dan gelen su ve kanal arızaları anında çözümlenip yine bilgisayar ortamında ilgili Bölge Müdürlüğümüze bildirilmektedir. yoluyla abonelerden gelen tüm Ģikâyetler yine Arıza Haber Alma Servisinde değerlendirilerek ilgili birimlere aktarılmakta, gelen cevaplar da abonelere gönderilmektedir. Yapılan bu çalıģmalar ile halkımızın talepleri günü gününe giderilmektedir. ALO 185 çağrı merkezi için web tabanlı Ģikayet ve öneri kabulü, e-posta adresi doğrulamalı yanıt sistemi modülleri olan web uygulaması, mevcut e-arıza, su kesintisi eposta ve web ihbar sistemi ile birleģtirilerek ilgili ALO 185 personeline eğitim ve yetki verilmiģtir. 78 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

79 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) Genel Müdürlüğümüz kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek için kullandığı tesisleri (Pompa Ġstasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım Ģebekesi ve yardımcı iģler için gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır. Ayrıca bu tesislerin bakımı da iģletmenin sağlıklı yürümesinde önem taģımaktadır. Meydana gelebilecek arızaların sebep olacağı zararlar çok büyük olabileceği için tesis ve Ģebekenin 24 saat boyunca izlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda tesis ve istasyonların dağınık halde bulunduğu birçok sanayi ve hizmet sektöründe yaygın olarak kullanılan ve kısaca SCADA sistemi olarak adlandırılan, özel bir sistem geliģtirilmiģtir. S.C.A.D.A. Ġngilizce "Supervisory Control And Data Acquisition" (Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme) sözcüklerinin kısaltılmasıdır. SCADA Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama anlamına gelmektedir. Bu sistemle Ankara nın km uzunluğundaki içme suyu Ģebekesi, Kesikköprü Kızılırmak isale hattı ve diğer baraj hatları bilgisayarlarla bir merkezden izlenebilmekte ve denetlenebilmektedir. Ġçme suyu sistemimizdeki 103 su depomuzun 89 adedi, 62 pompa istasyonumuzun da 51 adedi SCADA sistemine bağlıdır. SCADA sisteminde toplam 183 istasyondan gelen adet veri bilgi olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. ġehirdeki tüm pompa istasyonları ve depolar SCADA Kontrol Merkezinden Kumanda edilebilmektedir. Bu sistemle depo, pompa ve vanaların durumu, sudaki klor oranları, debiler ve basınç durumu gibi bilgiler izlenebilmekte, Ģebekenin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek patlaklar da anında tespit edilebilmektedir. 79

80 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ASKĠ SCADA Sistem temel olarak iki ana kısımdan oluģmaktadır: 1. Kontrol Merkezi 2. DıĢ Ġstasyonlar Kontrol Merkezi, son derece geliģmiģ bilgisayarlar ile donatılmıģ ve özel bilgisayar yazılımları ile desteklenmiģtir. Kontrol Merkezi ASKĠ Genel Müdürlüğü bahçesindeki bir yapı içinde yer almaktadır. DıĢ istasyonlarda (Pompa Ġstasyonları, Su Depoları, Ölçüm Noktaları ve Arıtma Tesisleri) Ģebekenin iģletilmesi için gerekli ölçümleri yapan elektronik cihazlar monte edilmiģtir. Bu cihazlar yaptıkları ölçümleri iletiģim sistemi üzerinden ASKĠ Kontrol Merkezine ulaģtırmaktadır. (ASKĠ SCADA Sistemi kontrol merkezi ile dıģ istasyonlar arasında haberleģmeyi kendi telsiz sistemi ile sağlamaktadır.) Kontrol Merkezine ulaģtırılan bilgiler, buradaki bilgisayarlar tarafından değerlendirilip gerekli iģlemler yapılmaktadır. Kontrol merkezindeki bilgisayarlardan, vanalar ve pompalara komutlar (kapama, açma ve çalıģtırma, durdurma) göndererek bu ekipmanlara komuta etmek mümkündür. DıĢ istasyonlarda yapılan ölçümlerin tamamı Kontrol Merkezinde anlık olarak izlenmektedir. Bunun yanında anlık olarak görülen değerler bilgisayarlara tarihsel olarak kaydedilmekte ve istenildiği zaman bu değerlere ulaģmak mümkün olmaktadır. Pompa Ġstasyonlarında Yapılan Ölçümler Pompa istasyonu giriģ ve çıkıģ basıncı, Her zona ait anlık su akımı değerleri, Vana pozisyonları, Her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç değerleri, Pompa istasyonu giriģ klor değerleri, Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını alarmı. Su Depolarında Yapılan Ölçümler Depodaki su seviyeleri Vana Pozisyonu Güvenlik ve su baskını alarmı 80 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

81 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Pompa Ġstasyonlarında Yapılan Ölçümler Hat basıncı PH ve bulanık ölçümü Su baskını ve güvenlik alarmı Vana pozisyonu Arıtma Tesisleri Arıtma tesislerine barajlardan gelen su debisi Arıtma tesislerinden Ģehre verilen su debisi Arıtma tesislerindeki depolardaki su seviyesi 51 Pompa Ġstasyonu, 89 Su Deposu, 15 Ölçüm Ġstasyonu, Baraj Hatlarında 44 Ölçüm Ġstasyonu olmak üzere toplam 199 Ġstasyondan gelen adet veri bilgi olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Kesikköprü Barajından su getirme projesi kapsamında yapılan SCADA sistemi ile 5 adet pompa istasyonu, 10 adet su deposu ve 53 adet ölçüm noktasından veri alınarak Merkez SCADA Kontrol biriminden izlenmekte ve kontrol edilmektedir. 81

82 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Fiziki Su Kayıplarını Engelleme ÇalıĢmaları 2009 yılı içerisinde su dağıtım Ģebekesinden kaynaklanan kayıp ve kaçak miktarlarını düģürmek için yapılan çalıģmalar devam etmektedir. Ankara Ģehir Ģebekesinde bulunan su depoları özel yalıtım malzemeleriyle kaplanarak sızdırmazlıkları sağlanmaktadır. Ankara nın su iletim hatlarında ve dağıtım Ģebekesinde su kaçaklarının en aza indirilmesi ve su Ģebekesindeki basınçların ve su hızlarının en uygun düzeye indirilerek elektrik enerjisi sarfiyatının azaltılması, su Ģebekesindeki açma kapama iģlemlerinin güvenli ve kontrollü bir Ģekilde yapılması ve arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli olan Ankara ġehri Su Temin ve Dağıtım Sisteminin Hidrolik Modellerinin Güncellenmesi ve Kalibrasyonu ile Su Ġletim Hatları ve ġebekesinin tamamen kontrol altına alınması çalıģmaları yürütülmektedir. Su dağıtım sistemindeki fiziki su kaçaklarının önlenmesi için; depoların sızdırmazlık izolasyonlarının sağlanıp su kaçakları önlenerek bu bölgeye su veren motorların daha az çalıģması sağlanarak enerjide tasarruf sağlanmıģtır. Özellikle, kaçak oranları yüksek depoların izolasyonu öncelikle yaptırılmıģtır. Depoların izolasyonlarının yaptırılması sonucunda yılları için m 3 su tasarrufu ile kw enerji tasarrufu sağlanmıģtır. Bu çalıģmaların kuruluģumuza katkısı su tasarrufu olarak TL, elektrik tasarrufu olarak TL / Yıl olmak üzere toplam yıllık TL / Yıl olmuģtur AYBĠS ( Altyapı Bilgi Sistemleri) Ankara BüyükĢehir Belediye sınırının geniģletilmesiyle yeni katılan Ġlçe, mahalle ve köy ile ilgili ilçe sınırları ve bu yerlere ait 2006 tarihli uydu fotoğrafları sisteme aktarılmıģ olup ilgili birimlerin kullanımına açılmıģtır. Ankara'nın 1:1.000 ölçekli hava fotoğraflarının üretilmesi ve ASKĠ'ye teslim edilmesinden sonra, bu haritalardaki Ankara'nın tüm binaları, yolları, yol isimleri ve sosyal donatıları (cami, okul vb.) GIS ortamına aktarılmıģtır. Yol orta çizgilerinin çizilmesi ve adres bilgilerinin girilmesi iģlemi tamamlanmıģtır. Ankara daki sayıları 'in üzerindeki sokak ve caddeler ilçe mahalle bazında sorgulanabilir hale getirilmiģtir. Okullar, camiler, karakollar, elçilikler, parklar, siteler, itfaiye, hastaneler, bankalar vb. önemli yerler oluģturulmuģtur ve sorgulanıp bulunabilir hale getirilmiģtir. Üçboyutlu (3D) arazi modeli oluģturularak, istenilen aralıklarda eģyükselti eğrisi, eğim haritası, bakı haritası, görülebilirlik, en kesit analizleri yapılabilir hale gelmiģtir. Rögar kapakları oluģturulmuģtur. (Kanal, su, PTT, elektrik, doğalgaz vs.) Abone bilgi sistemiyle entegrasyon için bina numarası toplanması iģlemi yapılmıģtır. Böylece herhangi bir binanın üzerine tıklanarak o binadaki abonelere eriģim sağlanmıģtır. 1/5000 ölçekli ġebeke ve Ana iletim haritaları tek parça haline getirilmiģtir. Kanalizasyon hatlarının (ArĢivlerin) GIS ortamında aktarılması için gerekli çalıģmalar devam etmektedir. 82 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

83 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu GIS sistemlerinin atıl kalmaması için yapılması gereken güncelleme (yeni bilgilerin ve değiģimlerin sisteme girilmesi) çalıģmalarının hızlı ve doğru yapılabilmesi için müteahhitlerin bu bilgileri koordinatlı ve sayısal olarak getirmesi sağlanmıģtır. Böylece teslim edilen her proje kontrol edilerek sisteme girilmektedir. Sisteme girilen bilgilerin analiz ve raporlanması için gerekli programlar tamamlanmıģ ve yöneticilere açılmıģtır. Böylece su ve kanal hatları, malzemelerine, çaplarına, yapan müteahhide, yapılıģ yıllarına, ilçelere göre raporlanabilmektedir. Nisan 1998 de alınan GIS sunucusu üzerinde bütün veriler ve uygulamalar yüklenmiģ ve kurum içerisinde bütün bilgilerin paylaģımı imkanı sağlanmıģtır. ġu anda herhangi bir bilgisayar, eğer kullanıcı hakları tanımlanmıģsa bu bilgilerin tamamına anında ulaģabilmektedir. Ġlçe belediyelerinden, ada parsel bilgilerinin tamamının sayısal ortamda alınabilmesi için temaslar devam etmektedir. Mevcut bilgiler sisteme aktarılıp sorgulamaya hazır hale getirilmiģtir. SCADA merkezinden elde edilen verilerin GIS ortamından izlenmesi için gerekli çalıģmalar yapılmıģ, gerçek zamanlı olarak SCADA verilerinin Ankara Sayısal haritası üzerinden izlenmesi için gerekli modüller yazılmıģ, gerekli testler yapılmıģtır. GPS Sisteminin kurulması için çalıģmalar devam etmektedir ġebeke Bilgi Merkezi (ġbm) ġebeke Bilgi Merkezi ile su Ģebekesi her zaman için kontrol altında tutulabilecek, gereksinime göre geliģtirilebilecek ve meydana gelen arızalara anında müdahale edilebilecektir. Bu amaç ile 105 Ortofoto harita baz olmak üzere 1/5.000'lik planların %100'ü sayısallaģtırılmıģ ve kullanıma sunulmuģtur. Mevcut içme suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamı sayısal ortama aktarılmıģ olup yeni yapılacak hatların da kesinleģen projeleri sayısal ortama aktarılmaktadır. 83

84 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Katodik Koruma Çelik boru olan Ana Ġletim Hatlarımız üzerinde tesis edilen Katodik Koruma sistemlerinin ölçümleri; hava ve arazi Ģartlarına göre (her hangi bir acil durum yoksa) herhangi bir zamanda yapılmaktadır. Yapılan ölçümler, T.S.E. nin 5141 sayılı YER ALTI ÇELĠK BORU HATLARININ KATODĠK KORUMASI standartlarında bahsedilen Ģartlar çerçevesinde değerlendirilmektedir. ASKĠ Ana Ġletim hatları üzerinde iki ayrı Katodik Koruma Sistemi mevcuttur. 1. DıĢ Akım Kaynaklı Katodik Koruma: DIġ AKIM KAYNAKLI KATODIK KORUMA SĠSTEMĠ ĠLE KORUNAN HATLARIMIZ Hat Adı Akyar - Eğrekkaya Baraj arası Çamlıdere Barajı I.Hat (Bağlıca Çeltikçi arası) Çamlıdere Barajı II. Hat (Bağlıca Çeltikçi arası) Çamlıdere Barajı II. Hat (Kınık Ġvedik arası) Korunan Mesafe Borunun Çapı m 1000 mm m 2200 mm m 2200 mm m 2200 mm Katodik Koruma sağlamak için bir doğru akım kaynağı ve yardımcı anot gerekmektedir. Bu yardımcı anot genellikle grafiti, demir veya son yıllarda geliģtirilmiģ titanyum bazlı malzemelerden oluģur ve korunacak yapının biraz uzağına yerleģtirilir. Anot, doğru akım kaynağının pozitif kutbuna, yapı da negatif kutba bağlanır. Bu anot elektrolit yoluyla yapıya akım geçmesine izin verir. Uygulanan voltajlar, korunacak yapının bütün bölümlerine yeterince akım yoğunluğu sağladığı sürece kritik değildir. Toprağın rezistivitesi gerekli olan uygulama voltajının belirler. 2. Galvanik Anotlu Katodik Koruma GALVANIK ANOTLU KATODIK KORUMA SĠSTEMĠ ĠLE KORUNAN HATLARIMIZ Korunan Borunun Hat Adı Mesafe Çapı Çubuk II Barajı Pursaklar Arıtma Tesisi arası T1-A Tüneli T1-B Tüneli 529 m 536 m arası Ġvedik Arıtma Tesisi içerisindeki tonluk su deposu m 1400 mm (4.596 m) 1200 mm ( m) 220 m 2200 mm 3500 mm Galvanik seri içinde korunacak metalden daha aktif bir metalin anot olarak kullanılması yöntemidir. Galvanik bir pil tanımlandığı gibi akım yönü doğrultusunda kurulur. Galvanik anot olarak genellikle Magnezyum, Alüminyum, Çinko ve bunların alaģımları kullanılır. Bu anotlar portatif elektrik kaynağı oldukları için elektriğin olmadığı veya bu amaç için elektrik hatları döģemenin elveriģsiz ya da çok maliyetli olduğu yerlerde özellikle kullanılır. 84 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

85 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı KuruluĢ Kanunu ile kendisine verilen görevleri ilgili kanun, tüzük ve teģkilat yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. 7.1 Yönetim ASKĠ'nin yönetimi aģağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Daire BaĢkanlıkları Genel Kurul Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurulun Görevleri a) BeĢ yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, d) Personel kadrolarının ihdas, değiģtirilme ve kaldırılmasına karar vermek, yılda iki maaģı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belirlemek, e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalıģmalarına iliģkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, f) Su satıģı ve kullanılmıģ suların boģaltılmasına iliģkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, g) Ġki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.'dan fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleģmeleri için yönetim kuruluna izin vermek, i) Dava değeri TL.'sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaģtırmak, j) Yurtiçi ve yurtdıģı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki vermek, k) Yapılan çalıģmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulda görüģülmesini önerdiği diğer iģleri görüģüp karara bağlamak. 85

86 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi, ASKĠ Genel Kurulu olarak KuruluĢ Kanunda yazılı yetki ve görevleri görüģüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu bir baģkanla beģ üyeden oluģur, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yönetim Kurulunun baģkanıdır. Belediye BaĢkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna baģkanlık eder. Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eģitlik halinde yaģlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi ve ĠçiĢleri Bakanının onayı ile atanır. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boģalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eģit olursa baģkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karģı oy kullananlar gerekçelerini belirtirler. Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaģtırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz. Yönetim Kurulunun Görevleri a) KuruluĢ amacına uygun olarak ASKĠ'nin çalıģmasına iliģkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına iliģkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, d) BeĢ yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale iģlemlerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaģtırma iģlerini karara bağlamak, g) Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdıģı borçlanmaları karara bağlamak, h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'dan az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleģmeleri için Genel Müdüre izin vermek, j) Dava değeri TL.'nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaģtırmak, 86 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

87 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satıģı ve kullanılmıģ suların boģaltılmasına iliģkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dıģında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, m) Genel Müdürün önerisi üzerine TeftiĢ ve Kontrol Kurulu BaĢkanı, 1. Hukuk MüĢaviri, daire baģkanları, uzman tabip, daire baģkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettiģlerin atama, nakil, terfi ve iģten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleģmeli personelin iģe alınmalarını onaylamak, n) Gerektiğinde Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Ankara Büyük ġehir Belediye BaĢkanına öneride bulunmak, o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak Denetçiler ASKĠ'nin iģlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalıģacak olan iki denetçi tarafından denetlenmektedir. Denetçiler ASKĠ'nin çalıģmalarına iliģkin olarak hazırladıkları raporlarını Genel Kurula verirler. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanına sunulur. Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükçe verilmesi zorunludur. Genel Müdür ve Yardımcıları ASKĠ Genel Müdürü Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, Genel Müdüre yardım etmek ve üzere 3 Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanını onayı ile atanırlar. Genel Müdür KuruluĢ Kanununda sayılan görev ve yetkilere dayanarak kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu ve genel kurul kararlarına göre idareyi yönetir. Genel Müdürün Görevleri a) ASKĠ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalıģmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) Ġdare ve yargı organlarında üçüncü kiģilere karģı ASKĠ'yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beģ yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, d) Bütçe, iģ ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, e) KuruluĢ Kanununda 23. maddesine göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satıģına ve kullanılmıģ suların uzaklaģtırılması giderlerine iliģkin tarifeyi hazırlayıp yönetim kuruluna sunmak, 87

88 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluģta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ve ihale iģlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun vereceği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira iģlerini yapmak, bunlardan yetkisi dıģında kalanları yönetim kuruluna sunmak h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, i) Yönetim Kurulunca atananlar dıģında kalan memurları atamak ve iģçi almak, j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. Genel Müdüre Bağlı Kurullar Stratejik Planlama Üst Kurulu Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu 7.2. Ġç Kontrol Sistemi Son yıllarda gündeme gelen kamu yönetimi reformları kamu idarelerinin stratejik plan ve performansa dayalı hizmet sunumunu gerekli kılmaktadır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yönetim ve uygulama süreçlerine yenilikler getirilmiģtir. Bu kanun kapsamında kamu yönetimine dahil edilen, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporları 2006 yılından itibaren kamu idarelerinde hazırlanmakta ve uygulamalar bu yönde devam etmektedir. Kanun kapsamında kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulması zorunluluğu getirilmiģtir. Maliye Bakanlığının 26/12/2007 tarih ve sayılı Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği yayınlamıģtır. Kamu Ġç Kontrol Standartları, idarelerin iç kontrol sistemlerinin oluģturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Söz konusu tebliğ doğrultusunda Kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere; yapılması gereken çalıģmaların belirlenmesi, bu çalıģmalar için eylem planı oluģturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalıģmalarını yürütmeleri ve bu çalıģmaları en geç tarihine kadar tamamlamaları istenmiģtir. Ancak bu tarihe kadar tamamlayamayan kamu idarelerine yönelik olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 04/02/2009 tarihinde Eylem Planlarının Kamu Ġç Kontrol Standartları çerçevesinde en geç 30/6/2009 tarihine kadar hazırlanması yönünde bir genelge ve hazırlama rehberi yayınlanmıģtır. 88 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

89 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz Ġç kontrol çalıģmaları tarih ve sayılı genelge ile baģlatılmıģ, tüm harcama birimleri iç kontrol çalıģmalarına dahil edilmiģtir. Tüm çalıģmaların hayata geçirilmesinde üst yönetici ve üst yönetimin desteği doğrultusunda, kurumumuzda iç kontrol sistemi çalıģmalarının yürütülmesinde rehberlik etmesi amacıyla Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu oluģturulmuģtur. Ayrıca her harcama biriminde biri harcama yetkilisi olmak üzere en az iki kiģilik çalıģma ekipleri oluģturulmuģtur. Koordinasyon kurulu ve çalıģma ekipleri tarafından gerçekleģtirilecek faaliyetler ve çalıģma sürecine eylem planımızda detaylı olarak yer verilmiģtir. Bilindiği üzere Ġç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Bu kapsamda iç kontrol sistemi, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin en önemli unsuru olarak karģımıza çıkmaktadır. Ġdaremizin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluģur. Ön malî kontrol, harcama birimlerinde iģlemlerin gerçekleģtirilmesi aģamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Ön malî kontrol süreci, malî karar ve iģlemlerin hazırlanması, yüklenmeye giriģilmesi, iģ ve iģlemlerin gerçekleģtirilmesi ve belgelendirilmesinden oluģur. Mali Hizmetler Birimi tarafından ön malî kontrole tâbi tutulacak malî karar ve iģlemlerin usûl ve esasları ile ön malî kontrole iliģkin Maliye Bakanlığınca belirlenen, standart ve yöntemlere uygun olarak Harcama birimlerinde iģlemlerin gerçekleģtirilmesi aģamasında asgarî kontroller yapılır. MALĠ Hzimetler Koordinatörlüğünde Ġç Kontrol Satandartları Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Ġç Kontrol Satandartları Eylem Planı Genel Müdürlük Makamının tarihli Onayı ile 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiģtir. Ġdaremizde Ġç Kontrol Satandartları Eylem Planı Uygulama Takvimi ne uygun olarak faaliyetler yürütülmüģ olup,kasım 2010 da tamamlanması hedeflenmektedir. Ġdaremizde mevzuatta tanımlanan teģkilat yapısı, yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çok sayıda iģ süreci ve buna paralel çok sayıda kontrol önlemleri bulunmakla birlikte, mevcut yapıların Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalıģmalarımız devam etmektedir. 89

90 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı risk esaslı denetim yaklaģımı ile denetim yaptığı alanlarda; risklerin belirlenmesinde ve yeni risk alanlarının ortaya konulmasında önerilerini denetim raporlarında somut bir Ģekilde ortaya koyarak risk yönetim sürecine olumlu katkı sağlamıģtır. Bunun da ötesinde, idaremizde Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı uygulama aģamalarında harcama birimlerinin risk tanımlama, değerlendirme ve giderme amacıyla uygun kontrol önlemlerinin geliģtirilmesinde idareci ve personelin eğitilmesi konularında da danıģmanlık hizmeti vermiģtir. 90 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

91 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu Yapılacak çalıģmalarda Genel Müdürlüğümüzde Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının Uygulanmasında etkinliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile Mali Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde Koordinasyon Kurulu oluģturulmuģtur. Ġç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu 1. Bayram AÇIKGÖZ Koordinasyon Kurulu BaĢkanı 2. Atila TÜRKYILMAZ Üye 3. Reyhan ARAL Üye 4. Veysel KAZAN Üye 5. Fikri KARACA Üye 6. Mevlüt KAMBUR Üye 7. Mustafa KUġ Üye 8. Mustafa EKĠNCĠ Üye 9. Remzi YILMAZ Üye 10. Veli DOĞAN Üye 11. Ömer KÜÇÜKASLAN Üye 12. Ġsa DĠNÇTÜRK Üye 13. Hüseyin SOYDAR Üye 14. Hatice Nur KUNTER Üye 15. Salih ARSLAN Üye 16. Ömer KARAKILIÇ Üye 17. Fatih GÜRGAN Üye 18. Faruk BĠLEN Üye 19. Mustafa MURAT Planlama DanıĢmanı 91

92 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 7.3. Ġç Kontrol Standartları Uygulama Programı 2009 YILI TEMMUZ AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Stratejik plan tüm birimlerin katılımları ile hazırlanacaktır. Ġç paydaģ ve dıģ paydaģlara yönelik anketler yapılacaktır. PaydaĢ anket analizi yapılacaktır. Kurumumuzun Stratejik Planı Genelgesi 26/05/2009 tarihinde yayınlanmıģtır. Haziran ve Temmuz ayları boyunca katılımcı yöntemler doğrultusunda birimlerden alınan her türlü verilerle ASKĠ Genel Müdürlüğü Yılları Stratejik Planı hazırlanmıģtır. Hazırlanan bu Stratejik Plan Yönetim Kurulu tarihi, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2120 sayılı kararı ile de yürürlüğe girmiģtir. Yapılan ankette ASKĠ Genel Müdürlüğü Ġç paydaģlarımızdan 8 ana kriter, 22 soru baģlığı altında 134 farklı konuda görüģ beyanı talep edilmiģtir. ASKĠ Genel Müdürlüğü çalıģanlarının kurum ile ilgili görüģlerini bildirdikleri anket çalıģmasında tüm birimlerin katılımı doğrultusunda toplam 279 anket formu doldurulmuģtur. DıĢ PaydaĢ analiz çalıģmalarında 62 sorunun yer aldığı anket 80 Kurum ve KuruluĢa gönderilmiģtir. Ġç ve DıĢ PaydaĢlarımıza yönelik uygulanan anketlerin analizi yapılmıģ olup, Genel Müdürlüğümüz Stratejik Planında PaydaĢ Analizi kısmında yer almaktadır AĞUSTOS AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu -- Ġç kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında verilen eğitimler. SGK Kurumsal GeliĢim ve Ortak Veri Tabanı Daire BaĢkanı V. Erkan KARAARSLAN tarafından 5 günlük, Hamdi GÜLġEN tarafından 15 Günlük Mali Hizmetlerin iģ ve iģlemlerine iliģkin eğitimler verilmiģtir EYLÜL AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Kurumsal faaliyetlerin tamamı elektronik ortamda izlenebilir hale getirilecektir. Kurum içrisinde ASKĠ olarak adlandırılan yerel ağ bağlantısı ile bu ağa bağlı bilgisayar ve sunucular arasında yüksek etkinlikte ve hızda bilgi aktarımı yapılabilmektedir. Mali Hizmetler tarafından tüm birimlere, birim iģ ve iģlemlerinin elektronik ortamda takip edilebilirlik düzeyini belirlemek amacıyla resmi yazı gönderilmiģ ve ek dökümanla birlikte birimlerin faaliyetlerine iliģkin dijital ortamda takip edilen faaliyetler raporlanmıģtır Faaliyetlere iliģkin bilgi ve belgeler zamanında düzenlenecektir. Kurum içinde yürütülen faaliyetlerin zamanında yapılması amacıyla her personel yasal sürece göre faaliyetlerini gerçekleģtirmektedir Birim yöneticileri faaliyetlerine iliģkin bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri alacak ve yazılı hale getireceklerdir. Kurum içi faaliyetler kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir. Kurum içi yazıģmalar ise; usulüne uygun olarak yapılmaktadır ArĢiv ve dosyalama sistemi geliģtirilecektir. Her birimin kendi içerisinde oluģturduğu arģiv ve dosyalama sistemi mevcuttur. Genel Müdürlüğün alt katında her birime ait evrakların yer aldığı arģiv odası oluģturulmuģtur. Mevcut olan bu sistemi geliģtirecek çalıģmalar yapılacaktır. 92 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

93 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Eylem Kod No Eylem Adı 2009 EYLÜL AYI UYGULAMALARI (DEVAM) GerçekleĢme Durumu Eylem Kod No Eylem Kod No Misyonumuz kurumun görünen yerlerine asılacaktır. Eylem Adı Kurum misyonunun çalıģanlar tarafından bilinirlik düzeyinin tespitine yönelik anket düzenlenecektir. Eylem Adı Görev tanımlarında ve dağılımında sorumluluk, hesap verebilme ve raporlama iliģkisi belirtilecektir. Süreç içinde rol alan her bir görevli personele görevleri açık, net ve anlaģılır Ģekilde tebliğ edilecektir. Ġdarenin ve birimlerin teģkilat yapısı analiz edilecektir. TeĢkilat Ģemalarına bağlı fonksiyonel görev dağılımları oluģturulacaktır. Organizasyon Ģemaları ve görev dağılımları hiyerarģik yapıya uygun yapılandırılacaktır. Bireysel Performans sonuçları doğrultusunda yönetim sistemleri ve planlamalar yöneticiler tarafından gözden geçirilecektir. Birimlerin faaliyetlerine göre günlük/ haftalık / aylık iģ takip çizelgeleri düzenlenecektir. OluĢturulan çizelgeler periyodik olarak bir üst amire verilecek Ģekilde izleme mekanizması oluģturulacaktır. ASKĠ Genel Müdürlüğü ve 19 birime ait Vizyon, Misyon, Ġlke ve Değerlerimiz ile Kalite Politikamızı içeren toplam 235 afiģ tasarımı yaptırılmıģ olup Kurumun görünen yerlerine astırılmıģtır EKĠM AYI UYGULAMALARI GerçekleĢme Durumu Misyonumuzun bilinirlik düzeyinin tespitine yönelik olarak bir anket formu hazırlanmıģtır. Hazırlanan bu anket formu tüm birimlere üst yazı ile gönderilmiģtir. Anket Sonuçlarına göre istatiksel tablolar oluģturulmuģtur KASIM AYI UYGULAMALARI GerçekleĢme Durumu Görev tanımlarında her personelin amiri belirlenmiģtir. Her personelin gerçekleģtirdiği faaliyetle ilgili olarak Üst amirine karģı sorumlu olduğu belirtilmiģtir. Yaptığı iģ ve iģlemlerle ilgili Üst Yönetime rapor sunması gerekliliği görev tanımlarında yazılmıģtır. Her bir personel için yapılan görev tanımında görev ve sorumluluklar yetkiler ve vekil belirlenerek tüm personele imza karģılığı dağıtılacaktır. Bu faaliyetlerle ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Her Daire BaĢkanlığının kendi teģkilat Ģeması gözden geçirilmiģtir. Ġç kontrol Standartlarına göre her birimin teģkilat Ģeması memur kadrosu düzeyi dahil isim ve unvanlarla birlikte gerçekleģtirilmesi faaliyetleri devam etmektedir. Birimlerin gerçekleģtirdiği faaliyetlere göre fonksiyonel görev dağılımı ile ilgili olarak Bilgi ĠĢlem Dairesi tarafından bir program oluģturulmuģtur. Her birimde prorama veri giriģi yapılabilmesi için yetkili personel belirlenmiģ kullanıcı adı ve Ģifresi verilmiģtir. Birim içindeki görev dağılımın değiģmesi ile birlikte program üzerinde revizyon çalıģmaları yapılmakta ve sürekli güncellenmektedir. Organizasyon Ģemaları ve görev tanımları birimlerde ast-üst iliģkisine göre hazırlanmaktadır. Birim çalıģanları yasal mevzuat dahilinde yürütmekte olduğu faaliyetleri sonucu göstermiģ oldukları performanslarının yöneticiler tarafından gözlemlenmesine yönelik bir takım faaliyetler yapılacaktır. Taslak ĠĢ Takip Çizelgesi oluģturulmuģ olup birimlerin gerçekleģtirdikleri faaliyetlere göre haftalık ya da aylık olarak düzenli bir Ģekilde bu çalıģmanın yürütülmesi gerekliliği yapılan toplantılarda belirtilmiģtir. Birimlerde haftalık/aylık oluģturulan iģ takip çizelgeleri bir sonraki haftanın/ayın ilk iģ günü üst yönetime ulaģtırılacaktır. 93

94 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2009 YILI ARALIK AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Seminerler ve yayınlar (el kitabı, broģür vs) hazırlanacaktır. Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı ile ilgili Ġç Kontrol Bilgilendirme BroĢürü her personele dağıtılmak üzere tüm birimlere gönderilmiģtir. Ayrıca askiweb de yayınlanarak dijital ortamda broģüre ulaģılması imkanı sağlanmıģtır.ġç Kontrol ile ilgili eğitim gerçekleģtirilmiģ olup, eylem planına uygun eğitimler devam etmektedir. Aralık ayı içerisinde Etik Ġlke ve DavranıĢlar ile ilgili 2 eğitim gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca Etkili iletiģim teknikleri, Risk değerlendirme, Süreç yönetimi eğitimleri de gerçekleģtirildi Personele yönelik Ġç Kontrol Sistemi Bilinç Düzeyi Tespit anketler düzenlenecektir. Ġç Kontrol Bilgilendirme BroĢürü tüm birimlere dağıtılmıģtır. Bu bilgilendirme broģürü ve iç kontrol çalıģmalarıyla ilgili olarak tüm birimlerde uygulanmak üzere Ġç Kontrol bilinirlilik düzeyi anketi yapılmıģtır. Anket sonuçları istatiksel tabloları düzenlenmiģtir Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlenecektir. I.Koordinasyon Kurulu Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup konusu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlanması Ve Uygulanması Sürecinde Ġlkelerin ve Uygulama Basamaklarının Tespit Edilmesi olmuģtur. II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup konusu Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı Taslak çalıģmalarının Koordinasyon Kurulu tarafından gözden geçirilmesidir. III. Koordinasyon Kurulu Toplantısı tarihinde yapılmıģ olup konusu, Ġç Kontrol Uygulamalarıdır. Temmuz - Aralık dönemindeki arasında gerçekleģtirilen faaliyetler hususunda görüģmeler ve değerlendirmeler yapılmıģtır Etik Kuralları ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, yönetmelik ve kurul kararlarını konu alan eğitimler düzenlenecektir. Etik Kuralları ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki yönetmeliğe göre ASKĠ Etik Kuralları belirlenmiģ ve gerekli eğitimler gerçekleģtirilmiģtir PerĢembe günü ve Salı günü Etik ilke ve DavranıĢlar konulu eğitimler ASKĠ konferans salonunda gerçekleģtirilmiģtir Etik Kurallar, kurum içinde personelin ve vatandaģların görebileceği yerlere asılacaktır. ASKĠ Etik Ġlkeleri belirlenmiģ olup asılmak üzere afiģ tasarım aģamasındadır Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı belirlenecek ve personele duyurulacaktır. Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığı tarafından Etik Komisyonu BaĢkanı, Üyeleri ve görev süresi belirlenmiģ olup BaĢbakanlık Etik Kuruluna bildirilmiģtir. ASKĠ Etik Ġlkeleri ile ilgili yapılan eğitimlerde Etik Komisyonu BaĢkanı, Üyeleri ve görev süresi duyurulmuģtur Etik Komisyonu Personelin etik davranıģ ilkeleri konusunda karģılaģtıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunulacak ve etik uygulamaları değerlendirilecektir. ASKĠ Etik Ġlkeleri eğitimi esanasında ve eğitim sonrasında sorulan sorular cevaplar verilmiģtir. Uygulama aģamasında karģılaģılan sorunlar konusunda tavsiyeler ve yönlendirmeler yapılmaktadır. 94 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

95 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 YILI ARALIK AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu VatandaĢın yoğun olarak bulunduğu çeģitli mekanlara dilek/ģikâyet kutusu konulacaktır. Abone ĠĢleri, Kurumun giriģ bölümünde vatandaģların kolay ulaģabileceği dilek ve Ģikayet kutuları konulmuģtur Genel Müdürlüğümüz hizmet ve hizmet kalitesi standartları gözden geçirilecek, kurumsal düzeyde kalite politikası oluģturulacaktır. ASKĠ Kalite Politikası afiģ Ģeklinde tasarımı yaptırılmıģ kurumun görünen yerlerine astırılmıģtır Faaliyetlerin otomasyon sistemi ile yürütülmesine yönelik çalıģmalar yapılacaktır. Birimlerin gerçekleģtirdiği faaliyetlerle ilgili elektronik ortamda takip edilebilirlik düzeyi raporlanmıģtır. Birimlere gerekli olan program ve yazılımlar temin edilerek uygulamaya alınacaktır. Bu çalıģmayla ilgili Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı ile sürekli koordineli olarak çalıģmalar devam etmektedir Bütün birimler, birim faaliyetlerine iliģkin varsa hassas görevleri belirleyeceklerdir. Birimlere resmi yazı ile gönderilen hassas görev tespit raporu ile hassas görevler tespit edilmiģtir. Hassas görevin tanım ve örneklemeleri yapılmıģtır ve birimlerde yapılan toplantılarda ayrıntılı olarak bilgi verilmiģtir Hassas görevlerde çalıģanların rotasyonu sağlanacaktır. Hassas görev yapan personelin dönüģümü/değiģimi sağlanacaktır YILI OCAK AYI UYGULAMALARI Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Hassas görevleri yürüten personele görevin önemine iliģkin gerekli bilgi ve eğitimler verilecektir. Kontrol faaliyetleri, kurumun her kademesi ile tüm faaliyet ve fonksiyonlarına yönelik olarak oluģturulacaktır. Hassas görev tespit raporları sonucunda birimlerdeki hassas görevler / iģler belirlenmiģtir. Belirlenen görevlere/iģlere göre prosedürler oluģturulacak bu prosedürlerle birlikte hassas görevleri yürüten personele detaylı bilgiler verilecektir. Kontrol faaliyetleri bileģenleri içerisinde geçen standartlara göre; 1-Kontrol stratejileri ve yöntemleri: Risk belirleme ve ortaya çıkan riskler için önlemler alma sürekli iyileģtirme faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesi 2-Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: GerçekleĢtirilen iģ ve iģlemlere iliģkin prosedürlerin oluģturulma sürecinin baģlatılması 3-Görevler ayrılığı: Faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi esnasında iģ ve iģlemleri olumsuz yönde etkileyecek görevlerin aynı kiģide bulunmasının ortadan kaldırılmasının sağlanması. 4-HiyerarĢik Kontroller: Birim amirlerinin yapılan iģ ve iģlemlerle ilgili kontrolünün yapılması ve etkin bir kontrol sisteminin kurulması. 5-Faaliyetlerin sürekliliği: Birimlerde görevlerin aksamaması için bir memurun yaptığı iģin en az 2 memura anlatılması ve uygulama yapılmasına iliģkin faaliyetler. 6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri: ĠĢ ve iģlemlerin dijital ortama aktarılarak mümkün olan düzeyde program ve yazılımlarla takip edilebilmesi, planlanmıģtır. 95

96 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 2010 YILI OCAK AYI UYGULAMALARI (DEVAM) Eylem Kod No Eylem Adı GerçekleĢme Durumu Risk yönetim süreci oluģturulacaktır. Birimlerde gerçekleģtirilen faaliyetlere göre (birimlerin stratejik amaç / hedef / faaliyet projelerine göre risk analizi çalıģmaları tamamlanmıģtır OluĢturulan sürecin etkin olmadığının daha önceki denetimlerde tespit edilmesi halinde süreçler gözden geçirilecektir. Brimlerin faaliyetlere göre (birimlerin stratejik amaç / hedef / faaliyet projelerine göre yapılan Risk Matrislerinde faaliyetlerin süreçlerine iliģkin riskler belirlenmekte ve bu risklerin etkisinin minimum düzeye iģndirilmesi için Risk Değerleme Eylem planları yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzde Süreç yönetimi eğitimi gerçekleģtilirilmiģ ve Birimlerin iģ ve iģlemlerine göre süreç haritaları oluģturulmuģtur Risk değerlendirmesi sonuçları sürekli olarak gözden geçirilerek, zaman içerisinde ortaya çıkacak yeni riskler ve belirsizlikler karģısında güncellenecektir. Risk matrislerinde,mevzut ve ileride ortaya çıkabilecek risklere karģı alınacak tedbirler birimlerce belirlenmiģtir. Risk değerlendirmeleri yapılmıģtır. Birimler tarafından tamamlanan risk değerlendirme tabloları her yıl iç denetim birimince değerlendirilecek ve güncellenecektir. Genel Müdürlüğümüzde Risk Değerlendirme eğitimi yapılmıģtır Bilgi sistemlerine iliģkin kontrollerin Ģekli ve içeriği yazılı hale getirilecektir. Birimlerde kullanılan otomasyon sistemlerinin (program / yazılımlar) kullanıcı giriģ izinleri, veri güvenliği, yedekleme sistemi ile ilgili bilgiler yazılı detaylı bir Ģekilde yazılı hale getirilmesi için çalıģmalar baģlatılmıģtır Bilgi sistemlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesini sağlayacak mekanizmalar oluģturulacaktır. Personeller tarafından gerçekleģtirilen veri giriģleri amirleri tarafından da kontrol edilerek doğru ve tam bilginin kaydedilmesine iliģkin bir sistem oluģturulması planlanmaktadır Bilginin etkin bir biçimde paylaģılması için gerekli olan donanım yazılım ve iletiģim altyapısı hazırlanacaktır. Birimlerde gerçekleģtirilen faaliyetlerin o birim içerisinde ya da üst yönetimce takip edilmesini sağlayacak yazılım/programlar yapılıp uygulamaya alınarak bilgiye her an ulaģılmasını sağlayacak bir bilgi iģlem alt yapısı kurulması planlanmıģtır. 96 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

97 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu II. AMAÇ VE HEDEFLER 97

98 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ-1 KAYNAKLARI EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANMAK 98 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

99 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef. 1.1: Öncelikleri iyi tespit etmek yılı içinde Kurum içi - kurum dıģı idari faaliyetlerin hızlı ve etkin yürütülmesi, kurumun idari ve teknik ihtiyaçlarının karģılanması için kurum tarafından gerçekleģtirilen faaliyetler : 1. Kurumun idari ve teknik ihtiyaçları en üst düzeyde karģılanmıģtır. 2. Ġdareye bağlı tüm tesis ve binaların iç-dıģ iyileģtirmeleri yapılmıģtır. 3. Araç ve iģ makinalarında adet bakım ve onarım iģlemi yapılmıģtır adet satın alma ve ihale iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. 5. Birimlerin ihtiyaç duyduğu adet fiziki kaynak, imalatı ve onarımı yapılmıģtır Bütçe Yılı Performans Programı hazırlanmıģtır Haziran ve Temmuz ayları boyunca katılımcı yöntemler doğrultusunda birimlerden alınan her türlü verilerle ASKĠ Genel Müdürlüğü Yılları Stratejik Planı hazırlanmıģtır. Hazırlanan bu Stratejik Plan Yönetim Kurulu tarihi, Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2120 sayılı kararı ile de yürürlüğe girmiģtir. 8. Tüm birimlerin personelinin teftiģi yapılmıģ, 29 adet inceleme ve soruģturma dosyası sonuçlandırılmıģtır. 9. Kurumun hukuki iģlemleri kurum lehine yerine getirilmiģtir. 10. Eğitim, danıģmanlık ve denetim faaliyetlerinde bulunulmuģtur yılında yürütülen faaliyet ve takip edilen stratejilerle kurumumuz nitelik ve nicelik yönünden yükseltilmiģ, kurumumuzun mali yapısı güçlendirilerek mali saydamlık arttırılmıģtır. 99

100 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü SU VE ENERJĠ TASARRUFUNA BÜYÜK KATKI SCADA Elektrik Tasarrufu Genel Müdürlüğümüz yaptığı baģarılı uygulamalarla enerji tasarrufunda büyük katkı sağlanmıģtır. Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Melih Gökçek tarafından titizlikle yürütülen "Kamu Kaynaklarının Etkin ve Verimli Kullanımı" çalıģmaları kapsamında kente su sağlayan pompa istasyonlarında enerji tüketiminin yoğun ve pahalı olduğu saatleri arasında motorlar durdurularak depolardan su verilmeye baģlanmıģ ve bu uygulamayla bir enerji darboğazında olan ülkemizde enerji kullanımında yapılan tasarruf çalıģmalarına katkı sağlanmıģtır. BaĢkent Elektrik Dağıtım A.ġ. (BEDAġ) tarafından elektirik tüketiminde üçlü tarife sistemi uygulanmaktadır. Bu tarifeye göre elektriğin birim fiyatı; arası 23,8 kuruģ, arası 38 kuruģ ve arası 14,4 kuruģtur. Yapılan uygulamayla, enerji tüketiminin en yoğun olduğu saatleri arasında kente su dağıtan pompalar durdurularak Ģehre depolardan su vermeye baģlanmıģtır. Depolar ise tüketimin düģük olduğu saatleri arasında doldurulmuģtur. Sistemin baģarılı çalıģabilmesi için depolar ve pompa istasyonları bilgisayar kontrollü SCADA Merkezimizden 24 saat sürekli kontrol edilmiģtir yılında 20 adet pompa istasyonunda baģlatılan bu uygulama, 2009 da 30 adet pompa istasyonunda gerçekleģtirilmiģtir yılında da enerji tasarrufu uygulaması Ankara genelindeki 68 pompa istasyonunda uygulanacaktır. Sadece 2009 yılı içerisinde gerçekleģtirdiğimiz tasarruf miktarı 14 milyon TL olmuģtur. 100 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

101 SU TASARRUF APARATLARI 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje kapsamında Ankara daki tüm okullara, üniversitelere, hastanelere, kamu kurumlarına, ibadethanelere ve bunun gibi ortak kullanım alanlarına ücretsiz musluk tasarruf aparatı takılmaktadır. Bu aparatlarla suyun yüksek basınçtan dolayı boģa akması engellenerek su tasarrufu sağlanmaktadır. Ġlk etapta Ankara genelinde birçok okul ve ibadethanenin musluklarına tasarruf aparatı takılarak su tüketimleri izlenmeye baģlanmıģtır. Tüketimlerin ortalama %36,8 oranında düģmesiyle baģarısı onaylanan bu aparatlar Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara genelinde yaygınlaģtırılmakta ve bu sayede su kaynaklarımız korunmuģ olmaktadır. SU TASARRUF APARATI MONTAJ LĠSTESĠ S.no Montaj yeri 1/2 düz musluk aparatı Ġç ve DıĢ DiĢli Musluk Tasarruf miktarı (Ortalama) (Adet) Aparatı(adet) 1- ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI % LĠSELER % ĠBADETHANELER ( CAMĠĠ ) % ÖĞRENCĠ YURTLARI % SAĞLIK KURULUġLARI % 37 TOPLAM: % 36,8 101

102 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ.2 BAŞTA İNSAN KAYNAKLARI OLMAK ÜZERE HER KONUDA POPÜLİZMDEN UZAK BİR YÖNETİM SERGİLEMEK 102 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

103 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef.2.1 Personel sayımızı emekli olanların yerine yeni eleman almayarak düşürmek Mevcut personelimizin performansı arttırılmıģ, gerekli personel ihtiyacı hizmet alımı yolu ile gerçekleģtirilmiģtir. Son 15 yılda toplam personel sayısı % 53 oranında azaltılarak ten kiģiye düģürülmüģtür yılında 9 adet hizmet içi eğitim ve seminer düzenlenmiģ, Personelimizin bilgi ve motivasyon düzeyi arttırılmıģtır. 2. Hizmet alanının geniģlemesine rağmen memur ve iģçi personel sayısı 2008 yılına göre 227 kiģi azaltılmıģtır yılında olan memur personel sayısı 2009 yılı itibariyle 954 kiģiye, iģçi personel sayısı ise kiģiden kiģiye düģürülmüģtür. Yıllara Göre Personel Sayısındaki DeğiĢim YILLAR Memur SözleĢmeli ĠĢçi Geçici Toplam

104 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 104 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

105 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu STRATEJİK AMAÇ.3 SU KONUSUNDA ANKARA NIN EN AZ 25 YILLIK GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK 105

106 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.3.1. Ankara nın kuraklık nedeni ile acil su ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almak. KAVŞAKKAYA BARAJI Genel Müdürlüğümüz küresel ısınmanın neden olacağı susuzluk sorununu en aza indirmek amacıyla 2005 yılından itibaren birçok projeyi hayata geçirmeye baģladı. Halkı tasarruflu su kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı ve Nisan 2005 yılında yapımına baģlanan 80,835 milyon m 3 kapasiteli KavĢakkaya Barajı 14 ayda hizmete alındı. KavĢakkaya barajı, Çamlıdere, Eğrekkaya ve Kurtboğazı nın ardından 4. büyük baraj niteliğindedir. Baraj, 2008 yılı Ocak itibariyle su tutmaya baģlamıģ olup; 23 km uzağındaki Kurtboğazı Barajını çapı 1300 mm olan boru hattı ile beslemektedir yılı sonunda KavĢakkaya Barajının doluluk oranı % 100 e ulaģmıģtır. 106 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

107 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu KIZILIRMAK-KESİKKÖPRÜ BARAJINDAN SU TEMİN PROJESİ Kesikköprü den Su Getirme Projesi. 1 yılda tamamlanarak dünya rekoru kırılmıştır. Bu proje, Türkiye nin en hızlı yapılan isale hattı olmuştur. PROJE KAPSAMINDA; 200 km si çelik, 180 km si CTP boru olmak üzere 384 km uzunluğunda, mm ile mm çaplı borulardan oluşan 3 ayrı isale hattı yapıldı. Boruların birbirine kaynatılması için 80 km kaynak yapıldı. 5 adet pompa istasyonu, 223 km elektrik hattı m³ kapasiteli 10 adet dev su deposu yapıldı. 107

108 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Kesikköprü Barajından 2008 yılı Mayıs ayından itibaren su alınarak 128 km uzunluğunda 3 ayrı boru hattı ile kısmen terfili ve kısmen cazibeli olarak Ġvedik Artıma Tesislerine aktarılmaktaydı. Ancak 2009 yılında yağıģ miktarlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı Ankara ya su temin eden barajlarda yeterince su mevcut olup; Kesikköprü Barajından su alınmamaktadır. Ankara yı besleyen barajlardaki su rezervinin yeterli seviyeye gelmesinin ardından 2009 yılı Ģubat ayından itibaren Kesikköprü Barajı ndan alınan Kızılırmak sistemi devre dıģı bırakılarak, Ģehre diğer barajlarımızdan su verilmeye baģlanmıģtır. Kesikköprü Barajından ihtiyaç olmadığı sürece su alınmamaktadır. KESĠKKÖPRÜ BARAJINDAN ĠVEDĠK ARITMA TESĠSLERĠNE GELEN SU MĠKTARLARI Aylar Ortalama (m 3 ) 1. Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak ġubat TOPLAM NOT: 19 ġubat 2009 TARĠHĠ SAAT 15:00 TE KIZILIRMAK SUYUNUN VERĠLMESĠ DURDURULMUġTUR Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

109 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2009 EN FAZLA YAĞIġ ALAN YIL 2009 yılında barajlara toplam 622 milyon metreküp su gelmiģtir. Bu barajlar tarihinde bir yılda gelen en fazla yağıģ miktarıdır. Barajlara 2006 yılında toplam 258 milyon metreküp, 2007 yılında 170 milyon metreküp, 2008 yılında ise 209 milyon metreküp su gelmiģtir yılında neredeyse bu üç yılın toplamı kadar yağıģ gerçekleģmiģtir. BaĢkent in içme ve kullanma suyunun karģılandığı aktif olarak kulanılan 6 adet baraj bulunmaktadır. Bu barajlardan 1 milyar 220 milyon metreküplük kapasitesi ile Türkiye nin en büyük içme suyu barajı olma özelliğini taģıyan Çamlıdere Barajı nın dıģındaki, Kurtboğazı, Eğrekkaya, Çubuk 2, Akyar ve KavĢakkaya barajlarındaki doluluk oranı yüzde 98 e ulaģmıģtır. 109

110 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.3.2. Ankara nın uzun dönemli içme suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla su ihtiyacını karşılamak maksadıyla Ankara çevresindeki barajlardan Ankara ya su getirmek için isale hatları yapmak GEREDE SU TEMİN PROJESİ Projenin amacı Gerede havzası sularının Çamlıdere barajına aktarılması ile Ankara su ihtiyacının karģılanmasına katkıda bulunmaktır. Projenin Tanımı Gerede Havzası ndan gelecek suların, Gerede Çayı üzerinde teģkil edilecek bir regülatör ile çevrilmesi ve bir su iletim tüneli vasıtasıyla Çamlıdere Baraj Gölü ne bağlanan EĢik Deresi ne aktarılmasıdır. 110 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

111 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Projenin Genel Özellikleri 1. Gerede Çayı sularının çevirmek ve su iletim tüneline aktarmak amacıyla, IĢıklı Regülatörü planlanmıģtır. 2. Su iletim tüneli hidrolik bakımdan cazibeli açık kanal olarak çalıģacaktır ve gelen suları EĢik Deresi ne aktaracaktır. 3. Çamlıdere Barajı, 1,226 milyar m³ rezervuar kapasitesi ile aktarılacak suları rahatlıkla depolayabilecektir. 4. Sistemin pompaj gerektirmemesi ve çevrilen tüm suyu doğrudan tünele aktarabilmesinden dolayı herhangi bir baraja (IĢıklı ve Körler) ihtiyaç kalmamaktadır. Bu nedenle, civardaki köylerin (8 köy) su altında kalması önlenmiģ olacaktır. Ankara nın içme suyu ihtiyacının karģılanmasında önemli rol oynayan Gerede Projesi nin 2008 yılı içerisinde planlama, zemin etüt ve projelendirme iģlemleri tamamlanmıģ ve proje ihaleye hazır hale getirilmiģti yılının ilk yarısında yapım ihalesine çıkılarak Projenin hayata geçmesi ile Filyos Nehri nin kolu olan Gerede Çayı inģa edilerek IĢıklı Regülatörü ve cazibeli akıģın sağlanacağı 32 km lik 4,5 m çapında bir iletim tüneli vasıtasıyla EĢik Deresi üzerinden Çamlıdere Barajı na aktarılacaktır gün ve 1053 Sayılı Yasa ya ve Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisi nin tarih ve 2122 sayılı ekli Kararına dayanılarak Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Ankara nın uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karģılayacak olan Gerede Sistemi kapsamındaki regülatör, tünel, derivasyon inģaatı v.b. yapıların inģaatlarının DSĠ tarafından yapılmasına karar verilmiģ olup ihale çalıģmalarına baģlanmıģtır. 111

112 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü ÇUBUK 1 BARAJI REHABİLİTASYONU Yıllarca kanalizasyon sularıyla kirlenen ve bu yüzden devre dıģı bırakılan Çubuk-1 Barajı nın yeniden kullanılabilmesi için çalıģmalara baģlanılmıģtır. Çubuk-1 Barajı Çubuk Çayı üzerinde olup Ģehre 12 km uzaklıktadır. Ankara nın içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının temin edilmesi ve taģkın kontrolü amacıyla zamanın parasıyla 2,78 milyon TL ye mal olup, 1930 yılında inģasına baģlanmıģ ve 1936 yılında iģletmeye açılmıģtır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra yapılan ilk beton ağırlık barajıdır. Barajın yüksekliği 25 m, toplam hacmi 5,6 milyon metreküp ve baraj gölü alanı 0, 94 km2 dir. Rekreasyon alanı olarak kullanılan bu baraj kirlilik yüzünden çevreye kötü kokular yaymakta ve 1994 ten bu yana kullanılamamaktaydı. Ancak bu barajın kurtarılabilmesi için BüyükĢehir Belediyesi ve Genel Müdürlüğümüzün öncülüğünde çalıģmalar baģlatılmıģ ve yoğun olarak devam etmektedir. Yürütülen projeyle Çubuk-1 Barajı nın tekrar eski günlerine kavuģması amaçlanmıģtır. Öncelikle baraja atık suyun gelmesini engellemek için Çubuk ve Karaköy e 2 adet ileri düzey arıtım yapan atıksu arıtma tesisi inģa edilmiģtir. Azot ve fosfor giderimi de yapabilen ve metreküp/gün kapasiteli bu iki atıksu arıtma tesisi, gerçekleģtirdikleri ileri teknoloji arıtım sayesinde baraja temiz suyun gelmesini sağlamaktadır. Tesislerin inģaatı tamamlanmıģ ve hizmete alınmıģtır. Bu atıksu arıtma tesislerine ayrıca Ultraviyole dezenfeksiyon üniteleri de ilave edilecektir. Dünyanın geliģmiģ ülkelerinin kullandığı bu teknolojiyle atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmıģ sular UV ıģınlarıyla dezenfekte edilerek sulama suyu olarak rahatlıkla kullanılabilir hale gelecektir. 112 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

113 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bu iki arıtma tesisinden gelen temiz su, kar ve yağmur sularıyla beraber barajı temiz suyla doldurmaktadır. Ayrıca bu çalıģma kapsamında barajın dibinde biriken ve çevreye yayılan kötü kokuların kaynağı olan dip çamuru da temizlenmiģtir. Genel Müdürlüğümüzün yoğun çalıģmasıyla yaklaģık metreküp hacimdeki dip çamuru iģ makineleri yardımıyla temizlenmiģ, kamyonlarla nihai depolama alanlarına gönderilmiģtir. Çamurların döküldüğü alan önceden düzenlenmiģ ve zemini geçirimsiz malzemeyle kaplanmıģtır. Böylece baraj çamurları çevreye zarar vermeden bertaraf edilmiģtir. Kalan çamurun temizliği de 2010 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Ankara Çayı na da temiz su kaynağı olacak bu barajın temizlik ve rehabilitasyon çalıģmaları tamamlandığında Çubuk-1 Barajı, BaĢkentli vatandaģlarımızın gezip dinlenebilecekleri yeni bir rekreasyon alanı olacaktır. 113

114 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.3.3. Ankara ya kesintisiz içme suyu sağlamak ve su arıtma tesisini büyütmek ANKARA HALKINA SAĞLIKLI VE KESİNTİSİZ İÇME SUYU TEMİN ETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2009 Yılı Ġçme Suyu Proje Üretimi 2009 yılında km içme suyu projesi yapılmıştır. Proje Üretim ġekli Yapılan Proje (m) ASKĠ Tarafından Hazırlanan Ġhaleten Yaptırılan TOPLAM yılında m³ su arıtılarak şehre verilmiştir YILINDA BARAJLARDAN ARITILARAK ġehre VERĠLEN SU MĠKTARI Su Kaynağı Miktar (m 3 ) Çubuk II Barajı KayaĢ Bayındır Barajı Kurtboğazı Barajı Çamlıdere Barajı Kesikköprü Barajı Toplam Yeraltı Suları Genel Toplam YILINDA KULLANILAN KĠMYASAL MADDE MĠKTARLARI Kimyasal Madde Adı MĠKTAR (kg) Alüminyum sülfat Polielektrolit Klor Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

115 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara mücavir alan sınırları içerisinde, Ģebeke suyu kullanan ve kullanmayan 1040 noktadan 4 araç ile her gün numune alınarak içme suyumuz analiz edilmektedir. Sonuçlar aylık raporlar halinde Ġl Sağlık Müdürlüğü ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı nın ilgili birimlerine gönderilmektedir. Akreditasyonunu almıģ, son teknolojik cihazların kullanıldığı, alanında uzman deneyimli bir kadronun çalıģtığı laboratuarımızda dünyanın en geliģmiģ ve en çabuk sonuç veren yöntemleri kullanılarak, içme suyunu her gün analiz ediyoruz. 115

116 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü İÇME SUYU HAVZALARIMIZIN ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI VE KORUNMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER 2009 yılı içinde Havza koruma alanları içerisindeki tespit edilen 49 adet yapının yıkım işlemlerinin ve yasal sürecinin başlatılması için; Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ve İl Özel İdaresi İmar Dairesi Başkanlığına bildirim yapılmıştır. Su temininde süreklilik için ana isale hatlarının bakım-onarımı, işletilmesi ve güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır. Yol çalışmaları esnasında ana isale hatları güzergahlarına beton plakalar konulmuştur. KAYIP-KAÇAK SU KULLANIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER KAÇAK SUYA ACİL ÖNLEM Kaçak su kullanan iş yerlerinin tespit edilmesi için ASKİ ve Ankara Ticaret Odası iş birliği kararı aldı. ASKİ Kaçak su kullanan iş yerlerini tespit ederek ATO ya bildirecek, ATO da kendi üyesi iş yerlerine para cezası kesecek. İşyerlerindeki kaçak su kullanımı vatandaşların bireysel kullandıkları kaçak suyun kent ekonomisine olan zararından büyük olduğundan kaçak su kullanımını en aza indirmek için böyle bir işbirliği yapmaya karar verildi. Ekonomik ömrünü tamamlamış ADET SAYAÇ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. 116 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

117 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu FİZİKİ SU KAYBI ARAMA FAALİYETLERİ Genel Müdürlüğümüzün BaĢkent içme suyunun daha verimli kullanılması amacıyla baģlattığı çalıģmalar kapsamında, hatlarda meydana gelen su sızıntıları Fiziki Su Kayıpları Tespit Araçları yla tespit edilerek, suyun boģa akmasına engel olunuyor. Ġçme suyu Ģebekemizden kaynaklanan fiziki kaçakların azaltılması ve Ģebekemizin güçlendirilmesi için ODTÜ den uzman bir öğretim üyesiyle beraber Ģebeke hâkimiyeti ve su kaybı arama çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bu sayede son teknoloji ürünü cihazlarla hatlar dinlenilmekte ve su kayıplarının yerleri tespit edilerek anında onarılmaktadır. Ġki tane de daha satın alarak 3 e çıkarılan üstün teknolojik donanıma sahip Fiziki Su Kayıpları Tespit Araç larımızla kısa sürede arızanın bulunduğu alan tespit edilerek müdahalede bulunuluyor yılı için için fiziki su kayıplarının giderilmesi sonucunda yaklaģık 16 milyon metreküplük su tasarrufu sağlandı. Tam donanımlı Fiziki Su Kaybı Tespit Araçları, sayesinde yılbaģından bu yana içme suyu hatlarında tespit edilen yüzlerce fiziki su kaybına müdahale edilmiģ, yer altındaki hatlarımızda sızıntı Ģeklinde tespit edilip onarılan borular sayesinde yaklaģık 16 milyon metreküplük arıtılmıģ suyun boģa akmasına engel olunmuģtur. 117

118 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 543 ADET FİZİKİ KAÇAK İŞİNE GİDİLMİŞ, 296 ADET ARIZA TESPİT EDİLEREK ONARIM YAPILMIŞTIR. 16 ADET SU DEPOSUNDA İZOLASYON YAPILARAK SU KAYIPLAR ÖNLENMİŞ VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMIŞTIR. 118 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

119 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Ankara halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için, ana iletim hatlarının bakım- onarımları kapsamında 2009 yılında giderilen arızalar: 59 adet vana arızası giderilmiştir. 212 adet vantuz değişimi ve arızası giderilmiştir. 15 adet beton ve çelik ana iletim boru arızası giderilmiştir. 119

120 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü 5216 SAYILI YASA İLE İDAREMİZE BAĞLANAN YERLEŞİM YERLERİNDE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Ankara nın ilçe, mahalle ve köylerine su temin projeleri kapsamında 36 adet drenaj, sondaj kuyuları açılmıģ, pompa montajları ve elektrik temini amacı ile yapılan ihale sonucu drenaj ve sondaj kuyuları açılması iģi geçici kabul aģamasına gelmiģ olup bir kısım sondaj kuyusu ilgili belediyeler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca yeni müracaatlar dikkate alınarak etüt çalıģmaları devam etmektedir YILINDA YAPILAN DRENAJ ÇALIġMALARI VE SONDAJLAR S.No Ġlçe Mahalle Derinlik Pompa Tecrübesi Debi (lt/sn) Statik seviye(m) Dinamik Seviye (m) 1 AKYURT KARACALAR 116 X AKYURT ġeyhler 150 X 0, AKYURT KARACALAR 2 32 X ALTINDAĞ PEÇENEK 120 X AYAġ ÇANILLI AYAġ ORTABEREKET BALA TOL 72 X BALA ABAZLI 108 X 0,3 2,3 9 BALA AYDOĞAN 136 X 2,9 9,8 26,34 10 ÇUBUK MUTLU KÖY 160 X 0, ÇUBUK KIZILÖZ 140 X ÇUBUK KUYUMCUKÖY 88 X 3, ÇUBUK ÇĠTKÖY 40 X 3,5 1 3,5 14 ÇUBUK KARGIN 110 X 0,3 4, ÇUBUK TAġPINAR 98 X 1, ÇUBUK ÖZLÜCE 132 X 0, ,4 17 ÇUBUK TAHTAYAZI 180 X 0,7 7, ELMADAĞ AġAĞIKAMIġLI 72 X ELMADAĞ KARACAHASAN 40 X 8 9, GÖLBAġI BEZĠRHANE 92 X 3,5 21,7 21,2 21 GÖLBAġI OYACA-ĠKĠZCE 72 X GÖLBAġI TULUNTAġ 91 X 3,85 21,7 22,1 25 K.HAMAM SARAÇ 44 X 0, KALECĠK YENĠÇÖTE 96 X 0, KAZAN ÇALTA 4 28 KAZAN KINIK 5 29 KEÇĠÖREN GÜZELYURT 150 X 2 30 SĠNCAN ESENLER 88 X SĠNCAN TATLAR 64 X 6,6 6, SĠNCAN BEYOBASI 80 X SĠNCAN MALIKÖY 48 X 0,1 4 40,5 34 SĠNCAN TATLAR 64 X 6,6 6, SĠNCAN TEMELLĠ-BACI 120 X YENĠMAHALLE KARACAKAYA 72 X Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

121 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Teknik elemanlarımız tarafından Ankara ya su temin eden barajlara ulaģmayan ve boģa akan dereler birer birer tespit edilerek iletim hatları vasıtasıyla barajlara yönlendirilmektedir. Böylece boģa akan derelerin suyu baraj göllerine aktarılarak Ankara ya yeni su kaynakları temin edilmekte ve barajların beslenmeleri sağlanmaktadır yılında Kirmir Çayı ndan 7,4 milyon metreküp, Berçin Çayı ndan 4,5 milyon metreküp ve Devret Deresi nden 5,6 milyon metreküp olmak üzere derelerden toplamda 17,5 milyon metreküp civarında su temin edilmiģtir yılında Kınık Çayı nı Çamlıdere Barajı na aktarmak için çalıģmalarımız devam etmektedir. Bu dereden elde edeceğimiz su Ankara nın bir aylık su ihtiyacını karģılayabilecek miktardadır. 121

122 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü STRATEJİK AMAÇ.4 ANKARALI HEMŞERİLERİMİZİN BELEDİYE İLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMLENMESİNİ SAĞLAMAK 122 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

123 2009 Mali Yılı Faaliyet Raporu Hedef.4.1. Tüm birimlerimize dijital ortamda müracaatların sağlanmasını temin etmek Tüm abonelerin, endekslerini okuma, bildirimlerini dağıtma, veri giriģi ve abone bilgileri ve değiģikliklerinin güncellenmesi iģlemlerinin dijital ortamda yapılması amacıyla gerçekleģtirilen faaliyetler: yılı içerisinde ortalama tüm abonelerimizin her ay endeksleri okunmuģ, bildirileri dağıtılmıģtır yılında toplam endeksi okunan ve bildirileri dağıtılan abone sayısı olmuģtur. 2. Su ve kanal arızaları Bölge Müdürlüklerine bildirilmiģtir. 3. Bakım onarımda kullanılan malzemelerin sisteme giriģi yapılmıģtır. 123

124 Ankara Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Hedef.4.2. Vatandaşların her müracaatının cevaplarını belli sürelere bağlamak suretiyle vatandaş güvenini en üst seviyeye çıkarmak 1. On-line sistemde adet yeni abonelik keģfi yapılmıģtır adet Mavi Masa BaĢvurusu alınarak en kısa sürede cevaplandırılmıģtır. 3. Fatura ile ilgili Ģikayetler değerlendirilmiģtir. 4. Su aboneliği ile ilgili müracaatlara en kısa zamanda cevap verilmiģtir. 124 Hayat Kaynağını YaĢatan Kurum

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2011 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEġKĠLAT, GÖREV VE ĠġLEYĠġĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Karar Tarihi : 16/05/2017 Karar No : 220 Amaç ve kapsam: MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Erzurum

Detaylı

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI

E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI E-DEVLET ÇALIġMALARI VE TÜRKSAT TA Ġġ SÜREKLĠLĠĞĠ ÇALIġMALARI MUSTAFA CANLI GĠRĠġ 1. Özet 2. E-Devlet Nedir? 3. ĠĢ Sürekliliği Ve FKM ÇalıĢmalarının E-Devlet Projelerindeki Önemi 4. ĠĢ Sürekliliği Planlaması

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/6 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER MÜDÜR SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM HAZİRAN AYININ 1. TOPLANTISI'NIN 2. BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Yatırım Programı TEKLİF: Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/05/2015 tarih, 2015/14044 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; 2016 Mali Yılı Bütçesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO : 13 ASKİ Genel Müdürlüğü 2013 Bütçe Yılı Performans Programı Strateji

Detaylı

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI. 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ. 22 Ocak 2009- ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2008 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 2009 YILI HEDEFLERĠ 22 Ocak 2009- ANKARA DSĠ, Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler....

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ OCAK-HAZİRAN 2012 ĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢĢ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.02.2008 TARĠH VE 28 SAYILI MECLĠS KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1-

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç; BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Hatay Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2 3 4 5 6 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Str. Amaç Str. 27.75.00.02 / ÖZEL KALEM ÇalıĢan memnuniyeti ve motivasyonunu artırmak Per. Yurtiçi ve yurtdıģı toplantı ve eğitimlere katılan

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR)

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) 1 HAYATTA EN HAKĠKĠ MÜRġĠT ĠLĠMDĠR Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara-2009 ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 10 ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI I. GENEL BİLGİLER Kuruluş ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden ayrılarak Orman Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi

Detaylı