YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6-7 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II-AMAÇ ve HEDEFLER 18 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 18 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 18 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 19 A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ek-1 Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı 42 1

3 SUNUŞ Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerjinin etkin ve verimli tüketilmesine yönelik çalışmalar yapmakta; rüzgâr, biyokütle ve güneş enerjisi potansiyellerini belirlemekte, yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması için alınması gereken tedbirleri değerlendirmekte, görüş oluşturmakta, dünyada ve Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması bağlamında gerçekleşen gelişmeleri, ortaya çıkan eğilimleri izlemekte, örnek uygulama projelerini değerlendirmekte, tanıtım amaçlı pilot sistemler geliştirilmesini bizzat üstlenmekte ya da içinde bir paydaş olarak yer almakta, enerji verimliliği alanında da ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirme, etüt, eğitim, destekleme, yetkilendirme ve bilinçlendirme, izleme ve denetim ile potansiyel belirleme gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu sekreteryası görevini yürütmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede en güçlü politika tedbirlerinin başında yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeni teknolojilerin kullanılması gelmektedir. Diğer taraftan bu alanlarda AR-GE faaliyetlerinin arttırılmasının gerekliliği kaçınılmazdır. Genel Müdürlüğümüz bu konularla ilgili küresel gelişmeleri yakından takip etmekte ve projeler geliştirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü işbirliği ile yürütülmekte olan Türkiye de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi (RİTM) Projesi kapsamında ülkemiz elektrik sistemine bağlanan rüzgâr enerjisi santrallerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe yönelik üretim tahminlerini üretmek üzere Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi kurulmuştur. İki aşama olarak planlanan projenin ikinci aşaması da 2014 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır yılı sonu itibariyle merkeze bağlı santrallerin toplam kurulu gücü 1800 MW a ulaşmış olup bu güç 30/11/2014 itibarıyla 3548 MW olan RES Kurulu gücümüzün % 50 sine karşılık gelmektedir. Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile işletmeye girecek bütün rüzgâr enerjisi santrallerine merkeze bağlanma şartı getirilmiştir yılında da 3096 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından gerçekleştirilen tesislerin, gerek inşaat gerekse işletme dönemi boyunca onaylanmış projelerine, bu konuda yayımlanmış standartlarına ve Bakanlığımız ile özel şirketler arasında imzalanan sözleşme hükümlerine uygunluğu denetlenmiştir. Bu kapsamda, elektromekanik teçhizatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrolleri ile tesislerin performans testlerinin yapılması sağlanmış, üretim raporları ile uygunluğu kontrol edilmiş olup bu kapsamda işletilmekte olan toplam 14 adet HES ve iki adet RES tesisi Genel Müdürlüğümüz tarafından denetlenmiştir. Ülkemizin asgari yenilenebilir enerji potansiyeli çerçevesinde, ekonomik hidrolik kapasitesi GWh/yıl, rüzgâr kapasitesi MW, ortalama küresel güneş ışınımı kwh/m 2 -yıl, biyokütle potansiyeli 8.6 MTEP, biyogaz potansiyeli MTEP, jeotermal kapasitesi MWt tır. Yenilenebilir enerji potansiyeli belirleme çalışmaları kapsamında; Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlası (REPA), Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (GEPA) ve 2014 yılında Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası (BEPA) hazırlanarak kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Dalga Enerjisi Potansiyel Atlası (DEPA) çalışmaları sürdürülmektedir. Enerji talebinin karşılanmasında önemli katkılarının olacağı bilimsel veya teknik çalışmalarla ortaya konulan, geliştirilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarından en az birinin yüksek yoğunlukta bulunduğu sahalar olan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) belirlenmesinde bu potansiyel atlaslarından yararlanılacaktır. Yenilenebilir enerji bağlamında Türkiye nin bugünkü durumu, yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar üzerine değerlendirmeler içeren Yenilenebilir Enerji Eylem Planı çalışması Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle yapılan bir ortak çalışmayla tamamlanmış durumdadır. Söz konusu Eylem Planı 2015 yılı başlarında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Son yıllarda yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar önemli ölçüde artmıştır. RES lisans sahibi tüzel kişilere ait projelere verilen Uygunluk yazısı sayısı 2014 yılında 110 a ulaşmıştır. Toplam kurulu gücü MW olan, 496 adet GES lisans başvurusu için teknik değerlendirme raporu düzenlenmiştir. Ülkemizde lisanssız elektrik üretimine olan ilgi de beklenen seviyenin üzerinde olmuş, şimdiye kadar toplam adet başvurunun teknik 2

4 değerlendirmesi yapılmıştır. Olumlu bulunan adet projenin toplam kurulu gücü kwe dir. Yenilenebilir enerji sektörünün yanı sıra üretim sektörünün de büyümesine yardımcı olacak olan katma değeri yüksek yerli aksam ve bütünleştirici parçaların kullanımının teşvik edilmesi kapsamında 2014 te ödenen teşvik miktarı $ dır. Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasında yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında, Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi Projesi (MİLRES), Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Projesi (TRİJEN), Yüksek Gerilim Yüksek Güç Çevirgeçlerinin Geliştirilmesi Projesi ve Gaz Türbini Kanatlarının Yerli İmalatı Projesi çalışmalarına devam edilmektedir. ODAK GRUP çalışmaları tamamlanmış olan projelerimizden, Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Yerli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi (MİLGES), LED ve OLED Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi ve Milli Hidroelektrik Santral Sistemi Geliştirilmesi Projesi (MİLHES) projelerinin çağrılarına TÜBİTAK tarafından çıkılmıştır. LED ile sokak aydınlatması konusunda beş adet pilot proje gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projeler kapsamında toplam 218 adet konvansiyonel armatür LED ile değiştirilmiş olup projelerin izlenmesi çalışmasının yanı sıra yeni pilot projelerin koordinasyonu çalışmaları da devam etmektedir. Sokak ve açık alanlar aydınlatmasında, LED ile aydınlatmaya geçiş projesi çerçevesinde gerekli mevzuat hazırlıkları, uygulamanın 2015 yılında başlamasını sağlayacak şekilde tamamlanmıştır. Enerji verimliliği izleme çalışmaları kapsamında halihazırda, ENVER portalında bilgileri izlenen kapsam içi endüstriyel işletme sayısı toplam 1287, kapsam içi bina sayısı da toplam 1053 tür. Bina, sanayi ve hizmet sektörüne yönelik yürütülen enerji yöneticisi eğitimleri yetkilendirmiş olduğumuz kurumların yanı sıra Genel Müdürlüğümüz tarafından da sürdürülmektedir. Enerji Yönetimi ülkemizde yılları arasında sanayi sektöründe gönüllü olarak yürütülmekte iken, Enerji Verimliliği Kanunu nun yürürlüğe girdiği 2007 yılından itibaren de hem sanayi hem de bina ve hizmet sektörlerinde belirli büyüklüğün üzerindeki bina ve işletmeler için zorunlu olan bir uygulama olmuştur. Enerji Yönetimi, TS EN ISO Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturulmakta ve gerçekleştirilmektedir. Sanayi ve bina sektöründe enerji yönetimi uygulamaları kapsamında ülkemizde toplam sertifikalı enerji yöneticisi sayısı hâlihazırda 6000 e yaklaşmıştır. Ayrıca, enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerinin personel altyapısında yer alacak teknik elemanlara yönelik 2009 yılında başlatılan eğitim ve sertifikalandırma programları da Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir. Enerji Yöneticisi, Bina Etüt Proje ve Sanayi Etüt Proje Sertifikalandırmalarına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından Merkezi Sınavlar düzenlenmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında Ocak ve Temmuz aylarında yapılan Merkezi Sınavlara 715 kişi katılmıştır. Enerji verimliliği konusunda bölgesel bir eğitim merkezi haline gelen Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki bilgi ve birikimin bölge ülkeleri ile paylaşılmasına yönelik olarak 2002 yılında Mülga EİE tarafından başlatılan ve o yıldan bu yana her yıl Asya, Karadeniz, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik düzenlenmiş olan uluslararası enerji yöneticisi eğitimlerini düzenlenmeye devam edecektir. Söz konusu uluslararası eğitimlerde bugüne kadar çeşitli ülkelerden toplam 285 enerji yöneticisi eğitilmiştir yılında düzenlenen Uluslararası Enerji Yöneticisi Kursuna 13 ülkeden 20 kursiyer katılım sağlamıştır. Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yürürlüğe konulması öngörülen mevzuatın tamamı, ilgili bakanlıklarla işbirliği içinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Genel Müdürlüğümüz Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında üniversiteler ve meslek odaları ile EVD şirketlerinin yetkilendirilmesi çalışmalarını da yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 'Enerji Verimliliği Strateji Belgesi'nin 25 Şubat 2012'de YPK Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanmış olması da enerji verimliliği alanında ülkemizde kaydedilen önemli bir gelişme ve kilometre taşı olmuştur. 3

5 Strateji belgesinde öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi için Enerji Verimliliği Aksiyon Planı hazırlanması ile ilgili çalışmalara Aralık 2014 tarihi itibarıyla başlanmıştır. Ayrıca Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, 2009 yılında başlatılan endüstriyel işletmelerin verimlilik artırıcı projelerinin desteklenmesi ve gönüllü anlaşmalar yoluyla endüstriyel işletmelerde enerji yoğunluğunun azaltılmasının teşvik edilmesi ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda, desteklenmesine karar verilen ve uygulamalarını projesinde belirtildiği şekilde tamamlayan endüstriyel işletmelere 2014 yılında toplam TL hibe destek ödemesi yapılmıştır yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilen 166 adet kamu Binası/Bina Kompleksinde detaylı etüt çalışmaları tamamlanarak binalara ilişkin Detaylı Etüt Raporları ve Enerji Kimlik Belgeleri hazırlanmıştır. Söz konusu raporların değerlendirilmesi devam etmektedir. Ayrıca, kamu binalarının etütlerinin yapılmasına yönelik ikinci grup ihale çalışmaları devam edilmektedir. Genel Müdürlüğümüz enerji verimliliği çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası ve bölgesel işbirliklerine de önem vermekte ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmaktadır. Uluslararası işbirlikleri ve projeler bağlamında dünyanın bilgi ve tecrübeleri ülkemize transfer edilmekte, ülkemizdeki bilgi ve tecrübeler de eğitim vb. programlarla bölge ülkeleri ile paylaşılmaktadır. Toplumun enerji verimliliği bilincini arttırmak, enerjinin üretiminde ve kullanımında verimliliğini arttırmak, ulusal enerji verimliliği hareketinin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlenmekte olup bu etkinlik kapsamında yıl içerisinde düzenlenmekte olan enerji verimliliği ile ilgili olarak; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında sırasıyla resim, öykü ve proje yarışması ile endüstriyel işletmeler arasında enerji verimli projeler ve enerji verimli tesis yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri Enerji Verimliliği Forum ve Fuarında verilmektedir. Yine bilinçlendirme çalışmaları kapsamında 2014 yılında kamu, özel sektör ve okullarda Enerji Verimliliği bilincini artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla toplam adet broşür, adet afiş, adet dergi gönderilmiş olup gelişen teknolojiler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yedi ayrı afiş hazırlanarak bu afişlerden adet dağıtılmak üzere bastırılmıştır. Isı yalıtım tekniklerinin, güneş enerjisi uygulamalarının, jeotermal ısı pompasının, enerji verimliliği yöntemlerinin uygulandığı Örnek Bina, eğitim faaliyetlerinde kullanıldığı gibi yıl boyunca ziyaret edilebilmekte olup toplam 400 kişi Örnek Bina yı ziyaret etmiş ve bu kişilere uygulamalar hakkında seminer verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami ölçüde yararlanılması, elektrik sistemine sorunsuz olarak entegrasyonunun sağlanması, mevcut ve planlanan enerji tesislerinden elde edilecek enerjinin artırılması amacıyla hibrit sistemlere dayalı pilot projeler geliştirilmesi ve demonstrasyon uygulamalarının yapılması Genel Müdürlüğümüzce hedeflenen çalışmalar arasındadır. Bu bağlamda rüzgâr enerjisi santralı ve pompaj depolamalı hidroelektrik santralden müteşekkil bir hibrit enerji projesi üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. Buna ilaveten yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel ve kırsal alanlarda çeşitli alt sektörlerde muhtelif amaçlarla kullanımını özendirecek örnek pilot uygulamaların neler olabileceği konusu da araştırılmaktadır. Çalışmalarını, yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve teknolojilerine odaklayan Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda düzenlenmiştir. Yusuf YAZAR Genel Müdür 4

6 I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Ülkemizin, sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin bilinmesini sağlamak ve bu potansiyellerden mümkün olduğu kadar kısa bir dönemde ve mümkün olabilecek en yüksek oranda ve etkinlikte yararlanır hale gelmeyi sağlamak, enerjinin üretiminden nihai tüketimine her safhada etkin ve verimli kullanılmasına ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapmak. VİZYONUMUZ Genel Müdürlüğümüzün vizyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinde, enerjinin üretiminden nihai tüketimine her safhada ve sektörde etkin ve verimli kullanılmasında ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılmasında yönlendirici, katkı yapıcı ve öncü olmak ve dolayısıyla ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve sera gazı emisyon miktarının azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı yapmaktır. 5

7 B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek görev ve hizmetler şunlardır: (1) Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek, (2) Sanayide ve binalarda enerjinin verimli kullanımı ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek, (3) Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek, (4) Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, (5) Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek, (6) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve alt düzenlemelerinde ve diğer ilgili mevzuatta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetler ile 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/B maddesinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne atfedilen görevlerin açıklanması bağlamında, Bakanlıkça verilen aşağıdaki görevleri yapmak; a) Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak; enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin gelecek tahminleri üretmek, master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, tanıtım faaliyetleri yürütmek, ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhasında ülke yararına, etkin ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak; ulusal ve sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, verimlilik artırıcı projeleri desteklemek ve gönüllü anlaşmalar yapmak; enerji yönetimi ile birlikte enerji Etüdü ve verimlilik artırıcı proje hazırlama konularında eğitim ve sertifikalandırma hizmeti vermek; üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri aynı hizmetleri verebilmeleri için yetkilendirmek; kamu kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, sanayi ve hizmet sektörlerinde enerji etütleri yapmak veya yaptırmak; enerji verimliliğini artırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalar yapmak; ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunu değerlendirmek, mevzuat taslakları hazırlamak, kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, c) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında; performans göstergeleri, gelecek öngörüleri, entegre kaynak planlamaları, standartlar ve ürün performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak; ülkedeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile 6

8 birlikte kamuoyuna sunmak, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; enerji sektöründeki nitelikli insan gücü istihdamına kısa süreli kurslar ile katkıda bulunmak; bu çalışmaları yürütmek üzere enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak ve işletmek, ç) Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak; kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, d) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, e) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bunlara üye olmak ve çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak, f) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine göre rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak, g) Enerji verimliliği ile ilgili politika ve stratejiler geliştirmek, geliştirilen strateji ve politikaların uygulanması ve koordinasyonu için gerekli her türlü çalışmaları yürütmek veya koordine etmek, ğ) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek, önlem önerileri hazırlamak ve karbon yakalama, depolama ve ticareti ile ilgili dünyadaki çalışmaları, izlemek ve ülkemizde bu konuda çalışmalar yapmak, h) Mülga EİE nin Eskişehir Yolu 7. km Ankara adresindeki kampüs alanında yer alan arazi ile idare ve hizmet binaların, Kırım Caddesi No 58 Emek, Ankara adresindeki lojmanların ve Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi nin işletilmesi, bakımı, onarımı, idamesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, ı) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında kontrol faaliyetleri yürütmek, denetimler yapmak, faaliyet alanları ile ilgili konularda bakanlık tarafından uygulanması gerekli idari yaptırımları uygulamak, (7) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 7

9 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, kampüs içinde yer alan hizmet binalarından oluşmaktadır. Tablo 1: YEGM Yerleşkesinde Bulunan Hizmet Binaları Binanın Adı Genel Müdürlük Binası A Blok(*) 1 Genel Müdürlük Binası B Blok(**) 1 Genel Müdürlük Binası C Blok (***) 1 Su Deposu 1 Trafo Binası 1 Müracaat Binası 1 Atölye ve Ambar Tesislerindeki Muhtelif Binalar 20 a- İdare Binası 1 b- ETKB Eğitim Salonu+ÖDES+Kütüphane 1 c- Büyük Atölye(Tamir Atölyesi+UETM+Biyodizel Tesisi+BOREN Laboratuvarı) ç- İmalat Atölyesi(İmalat+Matbaa) 1 d- Küçük Atölye 1 e- Marangoz Atölyesi 1 f- Isı Merkezi 1 g- Yıkama Yağlama ve II. Kademe Tamir Atölyesi 1 ğ- Şoförler Odası 1 h- Muhtelif Ambar (****) 5 ı- Trafo Binası 1 i- Örnek Bina 1 j- Nöbetçi Memurluğu 2 k- Sera Binası 1 l- Güneş Evi 1 Adet Toplam 26 1 (*) A Blok 6,7,8,9 katlar TETAŞ Genel Müdürlüğünce, 10 kat BOREN tarafından kullanılmaktadır. (**) A Blok B2, B Blok 1 ve 2 nci katlar PİGM tarafından kullanılmaktadır. (***) C Blok Zemin ve 1 inci katlar TETAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olup diğer bölümlerde ise kreş, doktorluk, mutfak ve yemekhane hizmet vermektedir. (****) 2 nolu ambar TETAŞ Genel Müdürlüğünce kullanılmaktadır. 8

10 Genel Müdürlüğümüzce kullanılmakta olan toplam 24 adet aracın bir adeti tahsisli, beş adeti ise hizmet alımı yoluyla kiralanmıştır. Tablo 2 : Taşıtların Sayı ve Türlerine Göre Dağılım (31/12/2014) YEGM Hizmet Adet Mevcut Alımı T02 Binek Otomobil T03 Station- Vagon 5-5 T04 Arazi Binek (En az 4 en fazla 8 kişilik) T05 Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) T07 Pikap (Kamyonet sürücü dâhil 3 veya 6 kişilik) T09 Panel 2-2 T13 Kamyon (Tam yüklü ağırlığı Kg.) 1-1 Toplam Örgüt Yapısı Genel Müdürlüğümüzde görevlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile aşağıda belirtilen birimler bulunmaktadır. GENEL MÜDÜR Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Dai.Bşk. Yeni Teknolojiler ve Destek Dairesi Başkanlığı Proje Dairesi Başkanlığı Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı Destek Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü 9

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Genel Müdürlüğümüz çalışmalarının yürütülmesi sırasında karar ve işlem süreçlerinin hızlandırılması ile etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla bilgi ve teknolojik kaynaklardan mümkün olan en yüksek ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda: 50 Mb/s hızında metro ethernet teknolojili internet bağlantısı kullanılmaktadır. Bu hız 2015 yılı için 60 Mb/s a yükseltilecektir. İnternet bağlantısı üzerinden rüzgâr (REPA), güneş (GEPA), hidroelektrik (HEPA) ve biyokütle (BEPA) potansiyel atlas bilgilerini de içeren Genel Müdürlüğümüz web sitesi ve enerji verimliliği portalı (EnVer) yayını, Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) sistemi ile e-posta sunucularının hizmetleri Kurumumuz bünyesinde sürdürülmektedir. İnternetten gelebilecek tehlikelere karşı Genel Müdürlüğümüz internet bağlantı noktalarında ve yerel bilgisayar ağında bulunan güvenlik sunucuları bünyemizde bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olan giden-gelen evrak takip yazılımı ile personel sorgulama, maaş kesintileri, izin, giriş-çıkış takibi, merkezi telefon rehberi, kan grupları, bilişim destek vb. bileşenlerden oluşan intranet (yerel web) sayfası ve veri tabanı yazılımı personelin yetki seviyelerine göre kullanılır durumda bulunmakla birlikte 2015 yılı içinde Genel Müdürlüğümüzde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkezli EBAYS projesine bağlanılarak EnVision belge yönetim ve arşiv yazılımı kullanılmaya başlanacaktır. Tablo 3: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Teknolojik Kaynaklar Donanım ve Yazılımın Cinsi 2013 Sayıları 2014 Sayıları Firewall 2 2 Anti Spam 1 1 Güvenlik Yazılımları Anti Virüs (Internet) 1 1 IPS 1 1 NAC 1 1 TMG 1 1 Veri İletişimi Router 1 1 Switch Web 1 1 Etki Alanı Yönetimi 2 2 Veri Tabanı 3 3 Anti Virüs (Ağ) 1 1 Sunucular e-posta 3 2 Güncelleştirme 1 1 NAC 2 1 Log 1 1 DNS 1 1 Firewall 2 2 Enerji Kesintisiz Güç Kaynağı 3 3 Jeneratör 1 1 Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar 4 5 Son Kullanıcı Yazıcı Tarayıcı Faks Projeksiyon

12 4- İnsan Kaynakları 31 Aralık 2014 itibariyle Genel Müdürlüğümüzde toplam 355 personel görev yapmıştır. Genel Müdürlüğümüz personelinin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 4: YEGM Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Adet Teknik Hizmetler 139 Genel İdari Hizmetler 122 Daimi İşçi 85 Geçici Personel 6 Sağlık Hizmetleri 3 Toplam 355 Tablo 4: YEGM Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 657 sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2014 tarihi itibariyle hizmet yılına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. 11

13 Tablo 5: YEGM Memur Personelinin Hizmet Yılı Durumu Hizmet Yılı Adet Toplam sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2014 tarihi itibariyle yaşlarına göre durumuna ait bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 6: YEGM Memur Personelinin Yaş Durumu Yaş Adet Toplam sayılı Kanuna tabi Genel Müdürlüğümüz personelinin 31/12/2014 tarihi itibariyle eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 7: YEGM Memur Personelinin Eğitim Durumu Eğitim Durumu Adet İlköğretim 4 Ortaöğretim 37 Ön lisans 35 Lisans 163 Yük. Lisans 20 Doktora 5 Toplam

14 Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici personelin 31/12/2014 tarihi itibariyle hizmet yılına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 8: YEGM Daimi İşçi ile 4/C Personelinin Hizmet Yılı Durumu Hizmet Yılı Daimi İşçi 4/C Adet Toplam Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici personelin 31/12/2014 tarihi itibariyle yaşlarına göre dağılımı aşağıda verilmiştir. Tablo 9: YEGM Daimi İşçi Personelinin Yaş Durumu Yaş Daimi İşçi 4/C Adet Toplam Genel Müdürlüğümüzde görev yapan 4857 sayılı Kanuna tabi personel ile 4/C geçici personelin 31/12/2014 tarihi itibariyle eğitim durumuna göre sayısal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Tablo 10: YEGM Daimi İşçi Personelinin Eğitim Durumu Eğitim Durumu Daimi İşçi 4/C Toplam İlköğretim Ortaöğretim Ön lisans 2-2 Lisans Yük. Lisans Doktora Toplam

15 5- Sunulan Hizmetler YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik olarak; a) Enerji kaynakları ile ilgili ekonomik olabilecek potansiyelleri belirlemek, b) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerindeki yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin gelecek tahminleri üretmek, c) Master plan, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak, ç) Pilot sistemler geliştirmek ve bunları kamu yararına işletmek, d) Tanıtım faaliyetleri yürütmek, e) Ülkemizin yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili durumunu değerlendirmek, f) Mevzuat taslakları hazırlamak, g) Kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, ğ) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, (2) Diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, (3) 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı lisans almak maksadı ile yapılan başvurulara ilişkin olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik çerçevesinde görüş oluşturmak, (4) 10/05/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak, (5) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında ve diğer ilgili mevzuatta yenilenebilir enerji konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetleri yerine getirmek, (6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. ENERJİ VERİMLİLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) Enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhasında ülke yararına, etkin ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak, (2) Ulusal ve sektörel bazda enerji tasarruf potansiyellerini belirlemek, (3) Verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi çalışmalarını yapmak (4) Gönüllü anlaşma destekleri ile ilgili çalışmaları yapmak, (5) Enerji yönetimi ve etüt-proje konularında eğitim ve sertifikalandırma hizmeti vermek, (6) İşletmelerde enerji yönetimi sistemlerinin kurulması ve yaygınlaşması doğrultusunda çalışmalar yapmak, (7) Enerji verimliliği hizmetlerini verebilmeleri için üniversitelerin, meslek odalarının ve tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, (8) Enerji etütleri yapmak veya yaptırmak, (9) Enerji verimliliğini artırıcı örnek projeler tasarlamak ve pilot uygulamalar yapmak, (10) Ülkemizin enerji verimliliği ile ilgili durumunu değerlendirmek, (11) Mevzuat taslakları hazırlamak, (12) Kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri sunmak, (13) Toplum genelinde enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı ile ilgili bilgi ve bilincin geliştirilmesi, yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması, bunların yaygınlaştırılması ve faydalarının topluma gösterilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, (14) Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak, (15) Diğer ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, (16) 19/02/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve alt düzenlemelerinde ve diğer ilgili mevzuatta enerji verimliliği konuları ile ilgili olarak Bakanlığa atfedilen görev ve hizmetleri yerine getirmek, 14

16 (17) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında: a) Kurul kararı gerektiren konularda, müzekkere, karar taslağı, rapor hazırlanması ve benzeri çalışmaları yapmak, b) Kurul tarafından alınan kararların takibini ve sekreterlik hizmetlerini yürütmek, toplantı tarihlerini planlamak, gündem önerilerini derlemek, taslak gündemi oluşturmak, toplantı salonunda yapılması gerekli hazırlıkları yapmak, Genel Müdürlük adına yapılacak sunumları hazırlamak Kurul üyelerine sunulacak dokümantasyonu hazırlamak, toplantı tutanağı düzenlemek, karar metni ve katılımcı listelerinin imzalanması ve benzeri işlemleri tamamlamak, Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca Kurul çalışmaları kapsamında gerekli harcamaları veya ödemeleri gerçekleştirmek, alınan kararların Genel Müdürlüğü ilgilendiren kısımlarının gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, Kurul toplantıları ile ilgili tutanak, müzekkere, karar ve benzeri her türlü dokümantasyonu arşivlemek, (18) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca mevzuat uygulamalarına yönelik yapılacak izleme denetimler kapsamında; a) Yetkilendirilen üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek, b) İzleme, kontrol ve denetimler yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek, c) Genel Müdürlük faaliyetleri kapsamında Genel Müdürlüğün denetimi ve kontrolu altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla, Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde izleme, inceleme ve denetimler yapmak, ç) Gerektiğinde, idari yaptırımlar uygulamak, (19) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. YENİ TEKNOLOJİLER VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında; a) Performans göstergeleri, gelecek öngörüleri, entegre kaynak planlamaları, standartlar ve ürün performans testleri ile ilgili çalışmalar yapmak, b) Ülkedeki ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak, c) Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, ç) Ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak, d) Enerji sektöründeki nitelikli insan gücü istihdamına kısa süreli kurslar ile katkıda bulunmak, e) Enerji bilgi ve teknolojileri merkezi kurmak ve işletmek, (2) Seminer, çalıştay, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek yoluyla bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, (3) Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak, (4) Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak. (5) Bilişim konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, b) Diğer kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri konusundaki iletişiminin sağlanabilmesi için gerekli yazılım, donanım ve standartlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, (6) Genel Müdür tarafından verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmektir. PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak Türkiye Elektrik Sistemine bağlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinin anlık üretimlerini izlemek ve geleceğe yönelik üretim tahminlerine katkıda 15

17 bulunmak, (2) Yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelinden azami ölçüde yararlanarak bu kaynakların elektrik sistemine sorunsuz olarak entegrasyonunun sağlanması, mevcut ve planlanan enerji tesislerinden elde edilecek enerjinin artırılması amacıyla hibrid sistemlere dayalı pilot proje alanları tespit etmek, uygun alanlarda hibrid pilot projeler geliştirmek ve demonstrasyon uygulamaları yapmak/yaptırmak, (3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak pilot projeler üretmek, bu konuda kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, geliştirilen pilot sistemlerin muhtelif ölçeklerde demonstrasyon uygulamalarını yapmak ve kamu yararına işletmek, tanıtımını yapmak, (4) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel alanlarda, kırsal alanda, tarım, sanayi, turizm, çevre kirliliği önleme ve benzeri alt sektörlerde muhtelif amaçlarla kullanımını özendirecek örnek pilot uygulamalar geliştirmek/geliştirilmesine teknik destek vermek, a) Atıksu arıtma tesislerinin iç enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması, atıksuyun arıtılarak rekreasyon amaçlı alanların sulanmasında kullanılmasının özendirilmesine yönelik pilot uygulama yaparak örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasına öncülük etmek, b) Kırsal alanda şebeke dahilinde çalışacak yenilenebilir enerji bölgeleri araştırmak, yenilenebilir enerjinin aydınlatma, rekreasyon alanlarının geliştirilmesi, sulama, küçük sanayi, yerel turizm sektörleri ve sosyal altyapı tesislerin işletilmesinde kullanılabileceği pilot yerler seçmek ve uygulama olanaklarını araştırmak (off grid), (5) 3096 sayılı Kanun kapsamında Yap İşlet Devret Modeli (YİD) ile işletilen hidroelektrik enerji santrallarının ve rüzgâr enerjisi santrallarının üretim tesislerinin denetimini yapmak, elektromekanik teçhizatın aylık ve yıllık bakımlarının kontrollerini yapmak, tesislerin performans testlerini yapmak, üretimlerin raporları ile uygunluğunu kontrol etmek ve üretim olmadığında nedenlerini araştırmak, (6) Harita çalışmaları kapsamında; a) Genel Müdürlüğün çeşitli projelerinde ihtiyaç duyulan 1/5000, 1/1000 ve daha büyük ölçekli topografik haritaların üretimini yapmak veya yaptırmak, b) Projelerin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulacak enkesit, boykesit, aplikasyon gibi harita mühendislik hizmetlerini yapmak, yaptırmak. c) RGİ (rüzgâr gözlem istasyonu), RES (rüzgâr enerjisi santralı) gibi proje tesislerinin nokta kontrollerini sağlamak, d) Projelerde altlık olarak kullanılabilecek sayısal olmayan basılı haritaların sayısallaştırılması işlerini yapmak, e) Projelerin sabit yapılarında zaman içerisinde ortaya çıkabilecek deformasyonların tespiti için gerekli ölçü ve hesapları yapmak, yaptırmak ve yaptırılan ölçümlerin kontrol işlemlerini gerçekleştirmek, f) Genel Müdürlüğümüz projelerinin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyulabilecek ifraz (parsel bölünmesi), imar değişikliği vb. işlerin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak, yaptırılan işlerin kontrol işlemlerini gerçekleştirmek, g) Harita ve Proje Arşiv işlerinin yürütülmesini sağlayarak projeler için ihtiyaç duyulacak haritaların ilgili kurumlardan teminini sağlamak ve bu haritaları muhafaza etmek, ğ) Haritacılık işleri ile ilgili olarak yetkili kuruluşlarla (HGK, TKGM vb.) gerekli işbirliği faaliyetlerini yürütmek, (7) Görevlerine ilişkin mevzuat taslakları hazırlamak, (8) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (1) İdari ve sosyal işler konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Temizlik, tabldot, aydınlatma, ısıtma, soğutma, taşıma, tahsis, güvenlik ve sağlık hizmetlerini yürütmek, b) Eskişehir Yolu 7 km Ankara adresindeki kampüs alanında yer alan arazinin, idari ve hizmet binalarının, aynı adresteki kreş ve gündüz bakımevinin, Kırım Caddesi No 58 Emek, Ankara adresindeki lojmanların ve dinlenme amaçlı kullanıldığı dönemlerde Didim Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi nin işletilmesi ile ilgili işleri yürütmek, c) Tanıtım amaçlı sergi, fuar işlerini düzenlemek, foto, film çalışmaları ile basım ve dağıtım ve kütüphane hizmetlerini yürütmek, ç) Kreş ve gündüz bakımevi, tabldot ve çay ocağı hesaplarının talimatları gereği kontrollerini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak, 16

18 d) Özel kanunlarda veya diğer kanunlarda gösterilen savunma ve güvenlik ile ilgili görevleri yapmak, e) Haberleşme işlerini yürütmek, f) Genel evrak ve arşiv işlerini yürütmek, g) Hizmet birimlerinin etkin faaliyette bulunulabilmesi için yönetim bilişim sistemlerinin kurulması konusunda katkıda bulunmaktır. (2) Makina ve ikmal konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) Makina, teçhizat ve araçların periyodik bakım ve onarımı ile araçların fenni muayene işlemlerini yürütmek, c) İnşaat ve kontrollük işlerini yürütmek, ç) Genel Müdürlüğe tahsis edilen mal varlıklarını muhafaza etmek, d) Her türlü sigorta işlemlerini yürütmektir. (3) Yukarıda sayılan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin uygulamalarını ve önerilerini dikkate almak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır. (4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. Yukarıda belirtilen görevler 2014 yılı Ağustos ayından itibaren Şube Müdürlüğünce yerine getirilmiştir. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (1) Bütçe ve mali işler konusunda, Genel Müdürlüğün; a) Stratejik planın, iç kontrol sisteminin ve iç kontrol standartları eylem planının hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunmak ve uygulanmasında görevleri yerine getirmek, b) Muhasebe ve mali işlerini mevzuatın tespit ettiği esaslar dahilinde yürütmek, c) Bütçe hazırlık çalışmalarını yürütmek, ç) Yapılan sarfiyatın bütçe ödenekleri içerisinde gerçekleşmesini takip etmek, Ödenek Gönderme belgelerini düzenlemek, d) Genel Müdürlüğün, Taşınır Mal Yönetmenliği kapsamında iş ve işlemlerini yapmak, tabloları düzenlemek ve yasal olarak bildirilmesi gereken yerlere göndermek, e) Genel Müdürlüğün Kefalet kanununa tabii çalışan personellerin iş ve işlemleri yürütmek, f) Her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, g) Yıllık ve uzun dönem plânlarını ve yatırım programlarını hazırlamak, ğ) Bütçe tekliflerinin hazırlanması ve izlenmesi işlerini yürütmek, h) Muhasebe kayıtlarını iç ve dış denetim için hazır bulundurmak, ı) Genel Müdürlüğün bütçe ile ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek, (5) Personel işleri konusunda; Genel Müdürlükte görev yapan 657 sayılı Kanun ve 4857 sayılı İş Kanununa ve diğer kanunlara tabi personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. (6) Yukarıda sayılan görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ilgili birimlerinin uygulamalarını ve önerilerini dikkate almak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, (7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. ARİ VE 17

19 II-AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynak potansiyellerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak ve bu potansiyel belirleme çalışmalarından da yararlanarak Bakanlığımızca yapılan gelecek projeksiyonları çalışmalarına katkı yapmak, 2. Ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından en kapsamlı biçimde ve mümkün olan en kısa süre içinde faydalanır hale gelmesi yönünde çalışmalar yapmak, piyasa ve yatırım gelişmelerini izlemek, ilgili mevzuatlarda gerekli iyileştirmeler için çalışmalar yapmak, 3. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ülkemizde tanınması, kullanılması ve yerli imalat sanayinin bu teknolojilere vukufunun artması yönünde çaba göstermek, çalışmalar yapmak, 4. Ülkemizde enerji verimliliğini artırıcı çalışmaları koordine etmek, çalıştay ve konferanslar düzenlemek, bu çerçevede bilgilendirme, yetkilendirme, bilinçlendirme, izleme, eğitim ve ölçme çalışmaları yapmak, enerji verimliliği etütleri yapmak ve yaptırmak, enerji verimliliğini artırıcı projeleri desteklemek. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Bilinmeyen enerji kaynaklarımızı bilinir hale getirmek, bu kaynaklardan en uygun yararlanma yollarını örnek projeler ile göstermek ve enerjiyi etkin ve verimli kullanmak yönünde çalışmalar yapan Genel Müdürlüğümüz, belirtilen hedef ve faaliyetlere yönelmiştir. 18

20 II-FAALİYETLER İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Tablo 11: YEGM Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya göre Ödenek-Gider İcmal Tablosu EKONOMİK KODU AÇIKLAMA 2014 ÖDENEĞİ YILSONU ÖDENEĞİ YILSONU GERÇEKLEŞME FONKSİYONEL KODU 4- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 01 PERSONEL GİDERLERİ , , , Memur , , , İşçiler , , , Geçici Personel , , ,66 02 SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PİRİMİ GİDERLERİ , , , Memur , , , İşçiler , , , Geçici Personel , ,00 537,83 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alım , , , Yolluklar , , , Görev Giderleri , , , Hizmet Alımları , , , Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , Men.Mal.Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri , , , Gayrimenkul Mal Bakım On , , ,39 05 CARİ TRANSFERLER , , , Kar Amacı Gütmeyen Kur. Trf , , , Hane Halkına Yapılan Transfer , , , Yurtdışına Yapılan Transferler , , ,15 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , Mamul Mal Alımları , , , Menkul Sermaye Üretim Gider , , , Gayri Maddi Hak Alımları , , , Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri , , ,69 07 SERMAYE TRASFERLERİ , ,00 0, Yurtiçi Sermaye Transferleri , ,00 0,00 TOPLAM , , ,98 19

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 RESİM LİSTESİ... 3 I GENEL BİLGİLER... 4 A) VİZYON VE MİSYON... 6 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Raporu 1 2013 Faaliyet Raporu T.C SERHAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Şubat - 2014 2013 Faaliyet Raporu 3 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 5449 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM GENEL BİLGİLER 1 I.1. MİSYON VE VİZYON 1 I.1.1. Misyon 1 l.1.2.vizyon I.2. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 I.3. İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Sunuş Ajans, 2011-2013 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün paydaşlarla

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI Faaliyet Raporu 2014 Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 3 TABLO ŞEKİL VE GRAFİKLER 4 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER 4 GRAFİKLER 4 KISALTMALAR 5 BAKAN

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı