Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey"

Transkript

1

2 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne i nin yeni Baflkan Tahir Uysal ile yapt m z söyleflide, derne in önümüzdeki dönemdeki hedefleri, vizyonu ve misyonuna iliflkin görüfllerini ö rendik New term begins at YASED with Chairman Tahir Uysal In an interview with Tahir Uysal, the new Chairman of International Investors Association, we discussed the objectives, vision, and mission of YASED for the term ahead. 36 Güçlü Türkiye ye giden yol Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor Telekomünikasyon alan nda güçlü Ar-Ge kadrosuyla gelifltirdi i yerli teknolojisini Nortel çözümleriyle bütünleyen Nortel Netafl, Türkiye ye yapt yat r mlar yla dikkatleri çekiyor. The road to mighty Turkey leads through R&D and innovation Nortel Netafl, having integrated the local technology it has developed in telecommunications area by its wellbuilt R&D staff, with solutions from Nortel draws attention on account of its investmenst in Turkey. Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Dilek Yard m, Erdal Karamercan, Günseli Ocako lu, Necla Zarakol, Tahir Uysal, Ümran Beba, Yaprak Özer Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing May s / May 2007 Yaz flleri / Editors Duygu Koronel, Günefl Yenal, Cihan Ald k (Foto raf), Tuba Sözeri (YASED), Duygu Kocagöz (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application Yavuz Karakafl Yasemin Can Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez smail Kirazc Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza afi i fl l i - s t a n b u l Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Degide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. Türk sütlü ürünler pazar n n lideri: Danone Türkiye Sonuç ne kadar iyi olursa olsun, hep Daha iyi nas l yap labilirdi sorgulanmal. The leader of Turkish dairy market: Danone Türkiye No matter how satisfying the result is, it should be asked; How could it be accomplished even better? 32 Yabanc sermaye art k Türkiye ye yabanc de il 2004 y llar aras ndaki 50 y lda toplam sermaye girifli 20 milyar dolar c var nda iken sadece 2004, 2005 ve 2006 y llar nda ülkeye giren yabanc sermaye 30 milyar dolar aflm flt r y l n n beklentisi ise 20 milyar dolar n çok üzerindedir. Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey In the first 50 years, , total cumulative FDI in this country amounted only around 20 billion dollars. Whereas for the last three years, registered amount has reached over USD 30 billion. For the year 2007 the expected figure is over USD 20 billion. Uluslararas platformda Türk modas Kuto lu na göre ifl hayat nda kifliler, tutucu görünümden s yr l p de iflik kesimler ve özgün tasar mlar yla fark yaratmal! Turkish fashion in the international platform According to Kuto lu, those in business life should discard their conservative look and create a distinction with different cuts and unique designs! Cisco ve Denizbank tan KOB lere yeni bir model Cisco ve DenizLeasing iflbirli i ile hayata geçirilen, KOB lerin bilgi teknolojileri altyap lar na avantaj sa layacak olan Kolay Kiralama modeli sayesinde KOB ler, verimlilik ve karl l klar n art racak Cisco and Denizbank offer new model for SMEs SMEs will fuel their profitability by means of the Easy Leasing model launched jointly by Cisco and DenizLeasing, aiming at providing advantages to the IT infrastructures of SMEs. Sa l kl yaflam n adresleri fl dünyas n n biraz olsun stresini azaltmaya yarayan çeflitli SPA merkezleri ve fitness salonlar gün geçtikçe hayat m z n bir parças haline gelmeye bafll yor... The dddresses for healthy living... For getting rid of the stresses of the business world, SPA centers and fitness salons, are daily becoming part of our lives.

3 De erli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / E D I T O R Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Bahar n gelmesiyle birlikte hepimiz yenilendi imizi hissediyoruz. Canlanma hayat n her yerinde kendini aç k bir biçimde göstermeye bafll - yor art k. YASED olarak biz de kendimizi yenilemek üzere çal flmalar m z sürdürüyoruz. 28 fiubat ta gerçeklefltirilen Genel Kurul sonras yeni bir anlay flla göreve bafllayan 27. Dönem Yönetim Kurulumuz büyük bir heyecanla yeni projeler gelifltirmekte. Tüm bu yenilikleri önümüzdeki günlerde üyelerimizle paylaflaca z elbette. Öncesinde dergimizin kapa na konuk etti imiz YASED in yeni Baflkan Tahir Uysal n gerek Genel Kurul da yaflanan geliflmeler, gerekse YASED in yeni dönemdeki hedefleri, politikalar ve yap lacaklara iliflkin aç klamalar n n hepinizin ilgisini çekece ine inan yoruz. Bu say m zda sektörden bölümümüzde Danone Türkiye ve Genel Müdürü Serpil Timuray a yer verdik. Sektörün gündemine iliflkin yaz - da firma olarak karfl lafl lan ve kimi zaman yabanc düflmanl na kadar varabilen tats z konulara da yer verdik. Bütün bunlar n önünde firman n tüm yaflan lanlara ra men motivasyonunu yitirmeden Türkiye de yat r ma devam yönünde kararl olmas kuflkusuz röportaj n en can al - c bölümü oldu. Bu say m zda yeni bir bölüm açt k: Baflar Öyküleri ad n verdi imiz bu bölümümüzde üyelerimiz aras ndan baflar öyküsü olarak adland rabilece imiz yeni yat r m kararlar, yeni projeler, büyük Ar-Ge yat r mlar, katma de er yaratan Greenfield yat r mlar gibi çeflitli ve daha önce alçak gönüllülük göstererek sizlerle pek de paylaflmad m z yat r mlar m z ve süreçlerini aktarmaya çal flaca z. Bölümümüzün ilk konu u dünya ölçe inde bile say l yat r mlardan kabul edilebilecek Nortel Küresel Yüksek Teknoloji Opreasyon Merkezi nin aç l fl oldu. Nortel Netafl firmas Genel Müdürü Müjdat Altay n yat r mlar yla ilgili aç klamalar n heyecanla okuyaca n z düflünüyoruz. Bahar n gelifli derken sizlerin de kiflisel olarak kendinizi yenileyece iniz SPA ve Fitness Salonlar na de erlendirdi imiz haberimizde YASED üyelerinin de görüfllerine yer vermeyi ihmal etmedik. Bu habere ilave olarak, Türkiye nin uluslararas platformda son derece büyük ilgiyle takip edilen modac s At l Kuto lu ile yap lan röportajda, stilimizi nas l yenileyebilece imiz hakk nda ufak ipuçlar bulmak mümkün. Hepinize güneflli güzel bir bahar diliyorum. Baharla birlikte canlanan ve yenilenen YASED in çal flmalar nda görüflmek üzere flimdilik hoflça kal n fiubat ta gerçeklefltirilen Genel Kurul sonras yeni bir anlay flla göreve bafllayan 27. Dönem Yönetim Kurulumuz büyük bir heyecanla yeni projeler gelifltirmekte. Tüm bu yenilikleri önümüzdeki günlerde üyelerimizle paylaflaca z elbette. Our 27th Board of Directors that took office following the General Assembly Meeting held on 28 February with a new attitude, has started to develop new projects with keen enthusiasm. With spring once again knocking on our doors, we all feel ourselves rejuvenated. This rejuvenation gradually makes itself evident, in all stages of our lives. We too, at YASED are carrying out works to rejuvenate ourselves. Our 27 t h Board of Directors that took office following the General Assembly Meeting held on 28 February with a new attitude, has started to develop new projects with keen enthusiasm. We will certainly share all these novelties with our members in the days ahead. We believe that the explanations given in our cover story by YASED s new Chairman Tahir Uysal, on the General Assembly Meeting and YASED s new objectives, policies and plans for the new term, will grab the attention of all our readers. We interviewed Serpil Timuray, General Manager of Danone Turkey in the from the sector section of this issue. The interview on the sector s agenda gives an account of the unpleasant events encountered by the company, which from time to time developed into foreigner antagonism. But the most fascinating point of the interview is undoubtedly company s determination to continue investing in Turkey, despite all what has been experienced. We launch a new section in this issue, titled Success Stories. We, in this section, will attempt to convey the investments and investment processes of our members that might be dubbed as success stories, such as new investment decisions, new projects, large-scale R&D investments, greenfield investments that generate added value, which we did not share with you before, merely because of modesty. The first guest of this section is the opening of the Global High Technology Operations Centre of Nortel, which might be regarded a very noteworthy investment, even on the global scale. We hope you will read the explanations of Müjdat Altay, General Manager of Nortel on the investments of the company, with close interest. Having concentrated on rejuvenation, we also assessed the Spas and Fitness Centers in Istanbul, where you can also refresh your body this spring. We did not fail to reflect the comments of YASED members on the subject, for your evaluation. What s more, you will most likely catch some clues on how to refresh your style too, in the interview made with At l Kuto lu, the internationally celebrated fashion designer from Turkey. I wish you all a bright and pleasant spring. Stay well for the time being, until we meet again in one of YASED s activities, already revitalized and refreshed with the spring air...

4 8 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 9 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED New term begins at YASED with Chairman Tahir Uysal Uluslararas Yat r mc lar Derne i nin yeni Baflkan Tahir Uysal ile yapt m z söyleflide, derne in önümüzdeki dönemdeki hedefleri, vizyonu ve misyonuna iliflkin görüfllerini ö rendik. In an interview with Tahir Uysal, the new Chairman of International Investors Association, we discussed the objectives, vision, and mission of YASED for the term ahead. Geçmiflten bugüne Ankara Fen Lisesi nde okuyan Tahir Uysal, bilimsel düflünmeyi lise y llar ndaki e itime borçlu oldu unu, ayn zamanda rekabet duygusuyla da ilk kez bu okulda tan flt n dile getiriyor. Uysal 1976 y l nda liseden mezun olduktan sonra girdi i ODTÜ nün boykot nedeniyle kapanmas ndan sonra e itimine yurtd fl nda devam etmifl. ngiltere de Birmingham Üniversite sinde Elektrik ve Elektronik bölümünde e itim gördükten sonra ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Erdemli kampusünde Sualt Akusti i alan nda yüksek lisans e itimini tamamlayan Uysal n önünde iki seçenek varm fl; yurt d fl ndaki e itimi için burs ald PTT de çal flmak ya da o s rada flans eseri tan flt Schlumberger flirketiyle Uzak Do u da Japonya, Çin ve Hindistan da petrol aramak. Tahir Uysal, Schlumberger i seçmifl ve Uzak Do u daki petrol arama faaliyetlerinde befl sene görev yapm fl. Bu deneyim., Türkiye ye döndü ünde ona BP ile çal flma f rsat n getirmis. YASED in yeni baflkan Uysal, 1991 y l ndan bu yana BP deki çal flmalar n flöyle dile getiriyor: Buraya geldi imde 5 y ll k deneyimi olan bir mühendistim. K sa sürede da t m bölümünün bafl na geçtim y l nda flirket A glimpse back Tahir Uysal underlines that he is indebted to Ankara High School of Science for his scientific thinking skills and adds that he experienced competition for the first time during his high-school years. Uysal entered METU after high school in 1976, yet had to continue his education overseas, since the university was adjourned for an indefinite period because of a student boycott. He studied electric and electronics at the University of Birmingham and than received his M.Sc. degree on Underwater Acoustics at the Erdemli Campus of METU s Institute of Marine Sciences. As he was about to start his professional career at PTT, in return for the scholarship he had received during his overseas education, he met Schlumberger by coincidence, and took part in the oil exploration activities of the company for five years in Japan, China and India. This experience opened BP s doors to him when he returned to Turkey. YASED s new Chairman Uysal recounts his career steps since 1991 at BP as follows: I was an engineer with 5 years of experience when I first came here. I assumed the management of the distribution department after a short period. In 1993, I stepped up to the company s Board. Between , I was generally delegated with double-hat functions. While I was executing the Supply and Distribution

5 10 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 11 Yönetim Kurulu na girdim y llar nda çift flapkal ifllerim oldu. Bir yandan kmal ve Da t m görevini yürütürken önce nsan Kaynaklar bölümünü, daha sonraki dönemde de Ortak Servisler den oluflan bir yap y da yönettim. Sonras nda global olarak Gaz ve Enerji ifl kolumuzun kurulmas yla, Ankara n n merkez oldu u bölgesel yap da Ticaret Müdürü poziyonuna geçtim. Bu bölüm, Yunanistan dan Hindistan a kadar olan tüm bölümleri içine al yordu senesinde de flu andaki görevime g e l d i m. Tahir Uysal n gözünden Yeni Yönetim Yeni Yönetim Kurulu üyeleri hakk nda k sa bir de erlendirme yapan Uysal bu yönetimin ilginç bir taraf na de iniyor. Seçimde, dernekte aktif görev almaya istekli kiflilerle bir liste yapt klar n belirtirken, farkl sektörlerden temsil niteli i yüksek bir üye da - l m oldu unun alt n çiziyor. Geçti imiz Genel Kurul da yaflanan tart flmalara aç kl k getirmek isteyen Baflkan, demokratik bir ortamda yaflan lmas gerekenin yafland n sözlerine ekliyor. Kat l mc say s n n çoklu unun önemine de inen ve toplant esnas ndaki önerilerden bahseden Uysal, Genel Kurul toplant s n flöyle de erlendiriyor: Genel Kurul a 100 kiflilik güzel bir kat l m oldu. lk kez kat l mc say s n n bu kadar yüksek oldu u bir Genel Kurul yaflad k. Bu, Derne imiz in gelece i bak m ndan çok umut verici bir göstergeydi. Oy da l - m nda çok aç k bir fark ortaya ç kmad. Ancak do al olarak demokratik bir Genel Kurul ortam nda farkl görüfller dile getirildi Gündeme getirilen konular n hepsi çok önemliydi ve bize önümüzdeki dönemde fl k tutacak nitelikteydi. Derne imizin yönetiflim konusunda daha iyi yerlere gelmesi ad na birtak m öneriler sunuldu. fiunu memnuniyetle söylemek gerekir ki YASED, bugüne kadarki çal flmalar yla toplumda gayet sayg n bir yer edinmifl durumda. Bu bayrak geçmifl yönetimlerle önemli bir yere tafl nm fl. Ancak her zaman için bayra daha iyiye ve daha ileriye tafl mak gerekir. Toplant esnas ndaki öneriler de bu yöndeydi, özellikle yönetiflim anlam nda Örne in bu önerilerden ilki, seçilen yönetimlerin görev süresinin s n rlanmas yd. Ben bu önerinin yenilik ve de iflimin iyi bir fley oldu u fikrinden yola ç k larak sunuldu unu düflünüyorum. Bunun bir tüzük de iflikli i fleklinde gelmesi daha do ru olabilirdi ama öneri fleklinde sunuldu. Yönetim Kurulu Baflkan n n ve belki hatta üyelerin de sürelerinin k s tlanmas bence sa l kl. Gelecek yönetim kurulu toplant - function, I also had to manage the Human Resources Department and then an organization that constituted of Shared Services. When our global Gas and Energy Business was founded, I assumed the direction of a regional organization that was headquartered in Ankara, as Commercial Manager. This department managed the commercial operations of the whole region, specifically from Greece to India. In 2000 I was appointed to my current position. An evaluation of the new Board of Directors; from Tahir Uysal s point of view Uysal, during the brief assessment he makes on the new Members of the Board of Directors of YASED, points out to an interesting feature of this new team. The Chairman discloses that they had m zda getirece imiz önerilerden bir tanesi baflkan n görev süresinin 1+1 dönem fleklinde olmas. Bence, en fazla 4 seneye uzayan, 2 senede bir yap lacak bir yönetim de iflikli i, YASED in daima taze kanla yönetilmesini sa layacak ve Derne imiz i hep dinamik tutacak.. Yapabileceklerinizi belli bir seviyeye getirdi iniz zaman bayra baflka birine devretmenin herkes ad na daha iyi olaca n düflünüyorum. Dernek yönetiminde sektörlerin temsili konusunun da dikkate al naca n belirten Uysal konuyla ilgili yorumlar n flu flekilde dile getiriyor: Sektörlerin temsili bizim çok önem verdi imiz bir konu. Bugünlerde bununla ilgili bir ön çal flma yapt k ve portföyümüzü 9 tane sektöre böldük. Herbir sektörden birer kifli kendi prepared the Board candidates list with members, who were enthusiastic to take part in the association actively. He emphasizes that the members of the Association reflect a highly qualified sectoral representation on the Board. The Chairman, eager to make an explanation about the discussion witnessed at the recent General Assembly mentions that what has been experienced is something that should be encountered in any democratic environment. Uysal points out to the significance of the high number of participants, makes reference to the suggestions voiced during the General Assembly Meeting and evaluates the Meeting as follows; Participation first of all, was very pleasing, with 100 members, an all-time-high participation level. This fact is very promising for the future of our Association. As for the share of votes, there weren t any significant differences. But of course diverse and different views were voiced in the democratic general assembly atmosphere. The issues put forth, were all important ones, which will probably shed light on our prospective path. Some suggestions, aimed at improving the governance of our Association were set forth. We are proud to acknowledge that YASED has attained an exceptionally respected position in the community, thanks to the works and activities it has accomplished. The banner has been carried by previous Boards, to where it stands now. Yet it is essential to carry this banner to new and better territories. The suggestions put forth at the meeting were aimed at this direction, particularly on the subject of governance. For instance, the first one was on restricting the period of office of the Board of Directors. I believe that this suggestion was inspired by the idea that originality and change is constructive. It would be more proper if this suggestion was put forth as a proposal for a charter amendment, but it was presented merely as a suggestion. I believe that restriction of the period of office of the Chairman and even the periods of Board members would be beneficial. One of the motions we will present at our next Board Meeting will be to define the office period of the Chairman as 1+1 terms. In my opinion, a change every 2 years, which might be extented at most to 4 years will always rejuvenate YASED and keep our Association energetic at all times. I believe that one should, for the benefit of all the whole community, hand over the banner to someone else, when what he or she can achieve reaches a certain stage. Uysal expresses that the issue concerning the representation of sectors at the Board will also be handled carefully, and states his opinion as; Representation of sectors is an issue that we highly emphasize. We have already made a preliminary study on the subject recently, and divided our sector portfolio into nine sectors. One person from each sector will be responsible for the

6 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 grubunu temsilen sorumlu olacak. Genel Kurul da öneri olarak gelen bu konuyu hayata geçiririyoruz. Genel olarak, bahsetti im bu iki konu çerçevesinde konufluldu ki ikisi de bizim de flu anda üzerinde çal flt m z konulardan olufluyor. Yeni Yönetim Kurulu nda misyon, vizyon ve temel hedefler YASED in temel hedefinde bir de ifliklik olmayaca n dile getiren Uysal flu ana kadarki gelinen noktada herhangi bir yanl fll k olmad n belirtiyor. Hareketli bir Genel Kurul yafland n ifade eden Baflkan, YASED in bugüne kadarki dönemi ve bundan sonraki dönemde ele alacaklar konular flöyle özetliyor: Görevi çok iyi bir noktada devrald k ve daha ileriye gitmek için çal flaca- z. Son dönemde eksikli ini hissetti imiz, üyelerle temas en önemli önceliklerimizden biri olacak. Hepsi birbirinden önemli görevlerde bulunan üyelerimizin varl Derne imiz in en büyük zenginli i. Ancak onlar n çal flmalar m za daha aktif biçimde kat lmalar n arzuluyoruz. Buna biraz enerji sarfetmek laz m. Odak noktam z üyelerimizin sorunlar. Ortak bir paydada bunlar do ru alg lamak ve toplamak laz m çünkü farkl sektörler var. Üyelerimiz kendi sektörleriyle ilgili sorunlarda Derne i yanlar nda hissetmek istiyorlar. Öte yandan Derne imiz in kuruldu u 1980 den bu yana Türkiye farkl dönemlerden geçerek çok de- iflti. Bir zamanlar Türkiye için 2 milyar dolarl k toplam d fl ticaret hacminden bahsederken flimdilerde 200 milyar dolar konufluyoruz. Önümüzdeki dönemler için 1 trilyon dolar gibi bir zamanlar hayal bile edemeyece imiz rakamlar Türkiye hedeflemifl durumda ki, biz de bu hedeflerin do ru oldu u inanc nday z. Dolay s yla oraya do ru yo unlaflmam z laz m. Geçti imiz y llarda heyecan verici geliflmeler yafland, ülkeye yabanc sermaye giriflinde olumlu anlamda bir s çrama yafland. Bunun daha gidece i yol var. E er 1 trilyon dolarl k ticari hacme ulaflmak istiyorsak iki fleye dikkat etmemiz laz m. Birincisi süreklilik, ikincisi ise do rudan gelen yabanc sermayenin yeni yat r mlar fleklinde gelmesi. Daha önceki y llara iliflkin sorun Türkiye nin fark ndal n art rmakt ki bu san r m bir bak ma çözüldü. Biz de yeni bir yönetim olarak de iflimlerin yan nda olmaya gayret gösterece iz. Yabanc sermayeyi ülkeye çekme konusunda dünyada tek bir reçete olmad gibi bizler de deneme-yan lma yöntemiyle yeni sektörlere kap lar m z açaca z. Önemli olan ülkemizin art k yat r mlar konusunda hem zihniyet olarak hem de altyap olarak geldi i nokta. Telekomünikasyon, yol ve ulafl mda belirli bir sevirepresentation of his/her group. We are bringing to life the suggestion that was set forth at the General Assembly Meeting. So, the talks made at the Meeting were concentrated mostly on these two issues that I have just referred to, which also constitute the backbone of our current works. Mission, Vision and Fundamental Targets of the new Board of Directors Uysal states that there will not be any change in YASED s fundamental objectives, and mentions that there is nothing wrong with the point reached so far. The Chairman expresses that the Association has gone through a vigorous General Assembly Meeting and summarizes the previous terms of YASED until now, and the issues to be taken up from now on as flows; We have taken office at a very advantageous point and will our give efforts to go yet further. The contacts with members issue, which we had felt the shortage of, during the last term, will be one of our major priorities. The existence of our members, each one of which carries out very important functions, is the biggest wealth of our Association. But we wish they would participate in our works more actively. We need to put some energy into this matter. Our focal point is our members problems. It is necessary to perceive and gather these on the lowest common denominator, since sectors differ from each other significantly. Our members want to see the Association standing by their side when there are problems that yeye ulaflt m z düflünüyorum. Yetiflmifl insan kaynaklar nda da Türkiye bir yere geldi ama bu bir bafllang ç Türkiye nin buradan bir yola ç kmas n n gereklili ine inanan Uysal a göre Türkiye yi yat r mc lar aç s ndan daha cazip hale getirmek ad na e itime önem verilmeli ve bu konuda YASED in de bu konuya yapabilece i katk lar planlanmal.. Yapt m z Yönetim Kurulu toplant m zda 7 temel konu belirledik Yönetim Kurulu toplant s nda ele al nmas gereken konular 7 ana bafll k alt nda toplad klar n belirten Uysal, bafll klar flu flekilde ifade ediyor: Birincisi kay td fl ekonomi; bu çok genel ve önemli bir konu. Bunun mutlaka gündemde olmas gerekiyor. Bu durum yat r mc lar n her hangi bir ülkede yat r m yapmaktan vazgeçmesine bile neden olabiliyor. Vergi ve Teflvikler; stihdam ve E itim; Ar-Ge ye Yat r m ve Teflvikler; Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar, Türkiye yi özellikle yeni yat r mlar için dünyada do rudan yabanc yat r m üssü olarak tan tmak ve Avrupa Birli i kat l m sürecinde aktif rol al nmas Derne imiz e düflen görevler aras nda. YASED yeni yönetimiyle önümüzdeki dönemde nas l olacak? Yeni dönemle ilgili görüfllerini ald m z Baflkan a yöneltti imiz sorular çerçevesinde söyleflimiz flu flekilde devam etti: Yeni dönemi daha kurumsal, sektörel temsilin a rl k kazanaca-, üyelerle daha interaktif olunacak bir dönem diye tan mlayabilir miyiz? Özellikle bu alanlarda ne gibi çal flmalar yapmay planlamaktas n z? Kesinlikle. Dedi im gibi üyelerimize daha yak n olmak istiyoruz. Çok ciddi bir portföyümüz var. Üyelerimizle s k bir temas içinde olmak, yabanc sermayenin s k nt lar n paylaflmak, bunlara çözüm bulmak misyonlar m zdan biridir. Sadece baflkan ve yard mc lar n n de il, ayn zamanda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de bu görev da l m içersinde sektörel sorumluluklar yüklenmesini ve o sektördeki üyelerle do rudan temas içerisinde olarak Derne in, üyelerle olan iletiflimini art rmas n bekliyoruz. Böylece üyeleri derne imiz içerisinde daha fazla var etmeye çal flaca z. Bunu da tak m çal flmas yla gerçeklefltirmeyi umuyoruz. YASED in yeni dönemde Ankara ile iliflkileri nas l olacak? Bürokrasi ile iflbirli inde nas l bir süreç öngörülmekte? involve their sectors. Turkey, on the other hand, has undergone several different phases and changed considerably since 1980, the year YASED was founded. Whereas we once were speaking about a cumulative foreign trade volume of USD 2 billion, we nowadays are expressing a figure around US 200 billion. And if we take into consideration the current target, i.e. USD 1 trillion, this demonstrates that Turkey is aiming at figures which were unthinkable some time ago. And we believe that these targets are not wrong. We therefore, should focus in this direction. Amazing developments have been witnessed in recent years. Inward foreign direct investment (FDI) flows to the country surged. This trend will grow even stronger. But if we want to reach a foreign trade volume of USD 1 trillion, we should pay attention to two points: One is continuity and the other is the inflow of FDI as greenfield investment. The problem in previous years was to increase Turkey s awareness, which I believe has been solved to a large extent. We, as a new Board, will do our best to favor changes. We know that there is not a single scheme in the world for attracting FDI; we therefore will open our doors to new sectors, by trial-and-error methods. The essential point is the mentality and the infrastructure level Turkey has attained, on the subject of FDI. I believe that we have reached a certain level in telecommunications, roads and transportation. Turkey has arrived at a particular point in trained human resources as well. But this is only a beginning. Uysal believes that Turkey should set off from this point and give emphasis to education and training, in order to make the country more attractive, and that it should be planned to find out how YASED could contribute to this process. We gathered these under 7 main headings in our Board Meeting Uysal mentions that in the Board meeting, YASED management summarized the issues that have to be taken up under seven main headings, and lists these items. The first one of these is unregistered economy. This is a very extensive and important issue and should definitely be on the agenda. Unregistered economy can even cause investors to avoid investing in a country. The other issues are, Taxes and Incentives; Employment and Training; R&D Investments and Incentives; Intellectual and Industrial Property Rights; Promoting Turkey as an FDI Base; Improving the Greenfield Investment Environment and the responsibilities to be assumed by our Association during the EU Accession Process. How will YASED act in the coming term with the new Board of Directors?

7 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 YASED Ankara da her düzeyde kabul gören, görüfl ve önerileri benimsenen bir kurum. Önceki yönetim kurullar na bu konudaki baflar lar ndan dolay teflekkür etmek gerekir. Biz de bu do rultuda çal flmalar m z sa l kl bir flekilde devam ettirece iz. Say n Genel Sekreterimizin de bu yönde gerekli yerlerde gerekli temaslar kurmufl oldu unu görüyoruz. Bu aflamalara yeni ba lant lar kurman n gerekli oldu unu düflünmüyorum ama var olan iliflkilerimizi en iyi düzeyde sürdürmeyi amaçl yoruz. Ankara ile. farkl bir diyalog içerisinde ve ortak bir vizyon ile çal flmay hedefliyoruz. YASED in yeni Baflkan olarak üyelerinize vermek istedi iniz bir mesaj var m? Yap m z içerisinde bir tak m çal flmas ile üyelerimize hitap edebilmek, onlarla birlikte yol alabilmek istiyoruz. Onlar n da kat l m bizler için çok önemli. Bu yüzden dile im bütün üyelerin Dernek çal flmalar na zaman ay rmas, destek verebilmesi ve do rudan kat l mlar yla s cak bir ortam n yarat lmas. Sorunlar, s - k nt lar ortada, bunlar bizimle paylaflmalar ve bu konularda hepimizin yarar na ortak bir çal flma ile refah sa lamay isteriz. Hataya izin vermek laz m BaflkanTahir Uysal daha yak ndan tan mak için kendisine birtak m kiflisel sorular da yönelttik. Samimiyetle cevaplar n bizimle paylaflan Uysal a göre insanlar n hata yapmas na izin verilmeli. Hayatta en önem verdi iniz de erler nedir? Do ruluk, dürüstlük benim için en önemli de erler. liflkiler karfl l kl d r. E er karfl n zda, bu ilkeleri benimsemifl bir insan varsa siz de ona daha aç k biri olursunuz. Aksi halde siz de iletiflim kanalar n z kapat rs n z ve iliflkiler de yürümez hale gelir. Our interview with the new Chairman concerning the new term, carried on as follows: Could we say that the new term will involve a more corporate and sectoral representation that will involve interactive relationships with members? What do you plan to do particularly on these issues? Definitely. We, as I have mentioned, yearn to be closer to our members. We possess a very significant member portfolio. Being in close relationship with our members, sharing the problems of foreign investors, and finding solutions for these is only one of our missions. We expect direct contact, not only of the Chairman and his assistants but all Board members to assume sectoral responsibilities and to be in direct contact with the members of that sector. We believe that this new responsibility distribution will fuel the communication of the Association with members. We will thus try to our make our members stand the Association. And we hope to achieve this by teamwork. How will YASED s relationships with Ankara develop in the new term? What sort of a process is being planned, regarding cooperation with the bureaucracy? YASED is an organization accepted at all levels in Ankara with its views and proposals. The previous Boards of our Association deserve an earnest appreciation for this achievement. We too will sustain our works cautiously, in the same direction. We observe that our Secretary General has established the necessary contacts with the necessary places. I do not think that new contacts are necessary for the time being; we will however try to sustain our existing relationships in the best possible manner. We plan to work with Ankara for a shared vision, but with a different dialogue. Would you like to give a message to your members from here as the new Chairman of YASED? We are planning to address our members under our organizational roof and to proceed together with them through teamwork. Their participation means a lot for us. I therefore wish that all members spare their time for us, give us support and facilitate the generation of a warm atmosphere with their direct participation. Problems and distresses are evident. We wish that our members share theirs with us, and hope to maintain prosperity through joint efforts for the benefit of all of us. YASED Yönetim Kurulu Baflkanl n z n yan s ra BP nin Türkiye Yönetim Kurulu Baflkanl göreviniz de var. Yo un ve stresli bir ifl yaflant n z oldu unu varsayabilir miyiz? Stresten uzak durmak için neler yapars n z? Genelde stresli bir insan de ilim. San r m insan süreç içerisinde bafledebilmeyi ö rendikçe, yani ifli yaparken elde etti i deneyim sonucunda, stresten kurtulmaya bafll yor. Bir ifle ilk girdi iniz andaki hissetti iniz gerilim zaman geçtikçe azal yor. Ö renim süreci içerisinde stres faktörlerinin azalt lmas n sa lamak ö rendi- im önemli fleylerden biri olsa gerek. kincisi ise ilk anda olumlu sonuç al nmayan durumlarda pes etmemeyi, de iflik çözüm yollar n aramay, denemeyi bilmek gerekir diye düflünüyorum. nsan n do as gere i yan ld zamanlar da olacakt r. Her zaman kazanmak diye birfley söz konusu olamaz. Yeri geldi inde yenilmeyi bilmek, bunu sindirebilmek de gerekir. Spor yap yor musunuz? Son befl senedir yaflam m m önemli bir parças haline gelen tenisle yo un biçimde ilgileniyorum. Tenis oynarken kendimi adeta farkl bir dünyadaym fl m gibi hissediyorum. O anda oyuna odaklanm fl oluyorum, topa iyi vurmak, at fl do ru karfl lama, vs... Bu bir anlamda bulundu unuz ortamdan bambaflka bir yerde olman z sa l yor. Ayr ca son 4-5 senedir ileride de hayat mda olmas n istedi im konulardan biri olan yelkenle u rafl yorum. Yelken açt mda rüzgarla, do ayla baflbafla olmak, bir limanda sessiz sakin bir ortamda birkaç arkadafl mla birlikte olmak bana keyif veriyor. Aile ve ifl yaflant n z nas l dengede tutabiliyorsunuz? Yaflam m dengede tutmaya çal fl yorum. Benim için 90 l y llar ifl hayat m n çok daha fazla önde oldu u bir dönemdi. San r m 2000 li y llarda dengeyi gözetmeye daha fazla özen gösteriyorum. fl herfley demek de il; aile, hayat m z n belki de en önemli parças. Zaman m iyi kullanmaya ve bu flekilde dengeyi kurmaya çal fl yorum. Mistakes should be permitted We directed some questions to Chairman Tahir Uysal, so as to get to know him closer. Earnestly responding to our questions, Uysal expressed that people should be permitted to make mistakes. What are the values that you value most? Correctness and honesty in my opinion are the most important values. Relationships are two-sided. If your counterparty has adopted these values, you open up more to him or her. And if not, you close your communication channels, and the relationship becomes essentially inoperative. Besides being the Chairman of YASED, you are in fact the Chairman of BP Turkey. Could we assume that you have an intensive and stressful professional life? What is your technique for keeping away from stress? In general I am not a stressful person. I think one avoids stress as he learns to cope with it during the process; by means of the experience he acquires as he gets the job done. The tension you feel at the early stages of a job drops down in time. Accomplishing to reduce stress factors must have been one of the significant things I have learnt during my education. The second one is not to give up, and be informed how to search for alternative ways out. Human beings by nature are destined to make mistakes. Winning all the time is not possible. One should admit losses as well. Are you engaged in any sports activity? I have been playing tennis since five years and this has become an important element of my life. I feel as if I am in another dimension while I am on the court. I concentrate well on the game, how to make a good shot, how to react to a ball, etc. This in some way enables you to feel somewhere entirely different from where you actually are. I have also been sailing since 4-5 years and plan to engage in this activity yet further in the future. Being tête-à-tête with nature and the wind when I set sail, being together with few friends at a silent and tranquil port gives me pleasure. How do you keep your family and business in balance? I am trying to keep my life in balance. The 90s were years when my professional life had more significance. I think I pay more attention to maintain a balance in the 2000s. Business is not everything; family is probably the most of essential part of one s life. I am trying to use my time efficiently and thus maintain a balance.

8 16 genifl aç /wide angle Kendinizi nas l bir arkadafl, nas l bir efl ve baba olarak tan mlars n z? fl yaflam yla aile yaflam aras nda elbette ki farklar oluyor. fl yaflam nda sürekli paylaflmay ve dan flmay gerektiren görevlerim var. Kendi kiflisel kararlar m al rken de paylaflma yoluna gitmeyi severim. Haftasonlar n z genelde nas l de erlendirmeyi tercih edersiniz? Haftasonlar çal flmamay tercih ediyorum. Genellikle bu zamanlar aileme ay r r m, eflimle ve k z mla vakit geçiririm, ortak fleyler yapar z. Pazar günü akflamlar, haftaya haz rl k olarak ve di er günler ev sessizleflince gece saat 10 dan sonra belli bir çal flma sürem vard r. fl yaflant n zda herzaman ba l kald n z ve asla taviz vermedi iniz prensipleriniz neler? Ö renirken hata yapmak, insan do as n n bir parças. Hata yapan insanlara bir flans daha verilmesi taraftar y m. Çünkü bu tecrübe denilen fleyin bir parças. Tabii ki burada önemli olan hatalardan ders ç kart lmas, al nan derslerin uygulamaya koyulmas ve hatalar n tekrarlanmamas d r. fl yaflant n zda size kendinizi en mutlu hissettiren olay neydi? Bir zamanlar Çin de bir petrol platformunda çal fl yordum. Orada çok ciddi bir problemle karfl laflm fllard ben de o problemi çözmelerinde yard mc olmufltum ve müflteriyi milyonlarca dolarl k bir zarardan kurtarm flt m. Platformlarda normalde içki verilmemesine ra men, Çin li flirket, ad ma flampanya da sunulan bir ziyafet vermiflti. Genç bir mühendis olarak, gurur verici, beni çok mutlu eden bir olayd. Y llar içinde tabii ki ifller farkl flekil al yor. Daha sonraki y llarda ise bafllatt m ve önderi oldu um bir projenin BP de hayata geçmesiyle, ülkemizde ciddi bir sorun olan yol güvenli ine, kazalar n azat lmas na, insan n yaflam kayb n n önlenmesi için elimizden gelenleri yapabilmeye bir katk m olmufl olmas beni çok mutlu etti. fl yaflant n zda kullan lmas n en sevdi iniz ve en sevmedi iniz kelimeler neler? Özellikle daha iflin bafl ndayken, baflka yolu yok, imkans z kelimelerinin kullan lmas ndan hiç hofllanmam. Bunun yan nda, belki garip gelebilir ama yerine göre hay r kelimesi de olumlu. Yerine getirelemeyecek sözler vermek yerine baz fleylere hay r diyebilmek çok önemli. How would you describe yourself as a friend, a spouse and father? There certainly are differences between my professional and family life styles. In professional life I have responsibilities that always oblige me to share and consult. However, I like to share my personal decisions too. How do you prefer to make use of your weekends in general? I choose not to work on weekends. I generally reserve my weekends for my family. I spend time with my wife and daughter and we prefer to do something all together. On Sunday evenings, I have certain working habit after 10 PM, as the voices fade out in the house, to prepare for the coming day, like on other weeknights. What are your principles in business life that you would strictly not compromise? Erring, while learning, is an invincible feature of the human nature. I am in favor of giving a second chance to those who make mistakes, because mistakes are constituents of what we call experience. But the essential point here is deriving lessons from mistakes, implementing these lessons and not repeating the same mistakes. What incident gave you the happiest moments of your professional life? Once I was working at an oil platform in China. They were faced with an extremely serious problem; I helped them to overcome it and saved the customer from losing millions of dollars. The Chinese company organized a feast in my honor on the platform where champagne was served, even though alcoholic drinks are not allowed on oil platforms. It was a very satisfying and pleasant event for a young engineer like me. Business life of course changes as time goes by. The realization of a project at BP that I had initiated and leaded in subsequent years, made me happy for having contributed to road safety, which is a major issue in our country, reduction of accidents and prevention of human life losses. What words do you favor and detest most in your professional life? I intensely dislike the use of phrases such as, There is no other way or Impossible, particularly at the beginning of a task. You may find it unusual, but the word No is even more constructive, depending on the conditions you are in. Giving a No response to some requests, is better than giving promises that cannot be kept.

9 18 sektörden/from the sector from the sector/sektörden 19 Geliflimin sadece yönetici için de il, tüm ekibin, organizasyonun ve de tüm paydafllar için geliflim olarak tan mlan p tasarlanmas gerekir. Baflar y getiren faktörlerden di eri ise daima daha iyinin hedeflenmesi... Sonuç ne kadar iyi olursa olsun, hep Daha iyi nas l yap labilirdi sorgulanmal. Development should be designed not only for managers; it should be defined and designed for the whole team, entire organizations and all stakeholders. The other factor that paves way to success is always targeting the better. No matter how satisfying the result is, it should be asked; How could it be accomplished even better? Türk sütlü ürünler pazar n n lideri: Danone Türkiye The leader of Turkish dairy market: Danone Turkey Danone Tikveflli Genel Müdürü Serpil Timuray Geçmiflten bu yana k sa süt sektöründe yaflanan geliflmeleri k saca de erlendirir misiniz? Sektörü etkileyen olumsuzluklar veya olumlu geliflmeler nelerdi? Bugün 1 milyar Euro civar nda perakende ciro hacmine eriflmifl olan süt ve sütlü ürünler pazar n n, son 4 y ldaki istikrarl büyümesini 2007 y l nda da devam etmesini öngörüyoruz. Taze sütlü ürünler pazar, h zl tüketim ürünleri aras nda en h zl büyüyen segment. Bu büyümenin arkas ndaki iki temel unsurun, bir yandan toplumda g da güvenli i bilincinin geliflimine paralel olarak g da mevzuat na uygun ürünlere yönelifli; di er yandan da sektörde sa l kl beslenme konusunda Ar-Ge çal flmalar na dayal, teknolojik ve bilimsel destekli innovasyonlar n art fl olarak görüyoruz y l nda 190 milyon Euro perakende ciro hacmi ile henüz emekleme safhas nda olan fonksiyonel g da pazar n n, dünyadaki h zl geliflimine paralel olarak y lda %30-35 büyüme ile gelecekteki pazar gelifliminde önemli rol alaca n tahmin ediyor, pazardaki bu olumlu dönüflümü, gerek toplum sa l, gerek istihdam, gerekse reel ekonomiye katma de eri bak m ndan son derece önemsiyoruz. Türkiye, kifli bafl na süt ve sütlü ürünler tüketimi bak m ndan, 3.5 milyar YTL tahmin edilen parasal de er hacmi ile, hali haz rda dünyan n ilk s ralar nda geliyor. Ülkemizdeki bu yüksek potansiyelin daha etkin hale gelebilmesi için flu noktalara önem vermek gerek: Sütlü ürünler tüketiminin kay t içinde ve g da kodeksince faaliyet göstermekte olan sanayi taraf ndan karfl lanma oran n yükseltilmesi, Hammadde kalitesinin (özellikle çi süt) halen AB stan- Could you briefly make an evaluation of the developments the dairy sector has gone through in the past for us? What were the key developments that affected the sector negatively or constructively? We expect the dairy market, which has reached a cumulative retail turnover volume of 1 billion Euro by today, to sustain its last 4- year s stable growth rate in 2007 as well. Today, the fresh dairy products market is the most rapidly growing segment of the fast moving consumer goods. The two fundamental factors behind this growth are; the orientation of the sector toward products that conform to food regulations, corresponding to increasing food safety consciousness of the community, and the increase of technologically and scientifically-supported healthy nutrition innovation programs, founded on R&D activities of the sector. We estimate that the domestic functional foods market, yet in its toddler period with a cumulative retail turnover of Euro 190 million in 2006, will play a significant role in the development of the prospective market, with an annual growth rate of 30-35%, in line with the rapid development witnessed all over the world. We, in view of that, take this positive transformation in the market very seriously with regard to community health, employment, and its contribution to the real economy. Turkey currently ranks among the on the top economies of the world in terms of per capita dairy product consumption with an estimated total monetary value of TRY 3.5 billion. In order to use this high potential more effectively, emphasis should be given to the following points: Increasing the share of the registered industry that complies with the food codex in the supply of the total dairy product consumption, Solution of existing problems such as raw materials quality (particularly of raw milk) and efficiency being inferior than in the EU,

10 20 sektörden/from the sector from the sector/sektörden 21 dartlar n n alt nda olmas ve düflük verimlilik gibi problemlerin çözülmesi, Taklitçili in ortadan kald r lmas Dürüst, ilkeli reklamc l k flart yla, etkin iletiflim yapabilme imkan n n verilmesi... Fonksiyonel g dalar dünyada yeni olmas na ra men en h zl büyümeyi gösteren sektörlerden biri. Sa l kl yaflam standartlar gere i tüketiciler bu ürünlere ilgi gösteriyor. Türkiye ye bakacak olursak, tüketiciler bu sa l k bilincine sahip mi? Sizce Türkiye bu g da pazar nda hangi süreçte? ABD ve Japonya gibi geliflmifl ülkelere bak ld nda, tüketicilerin sütlü ürünlerde kuvvetli bir marka ve fayda hassasiyetine sahip, yani markal endüstriyelleflmifl sütlü ürünlerin tüketimi konusunda oldukça bilinçli olduklar n gözlemliyoruz. Türkiye de ise markal sütlü ürünlerin toplam sütlü ürünler tüketimi içerisindeki pay %10 seviyelerinde. Bunun en önemli sebebini, tüketicilerin en temel ürünlerde bile; kay t d fl, hijyenik olmayan, aç kta sat lan süt ve yo urt gibi ürünleri tüketmesi ve bu konuda yeterince bilinçli olmamas olarak aç klayabiliriz. Bu aç dan bak ld nda firmalar n birinci önceli i sa l kl beslenme bilincine sahip g da tüketici toplumu yaratarak, tüketimi markal, endüstriyelleflmifl sütlü ürünlere kayd rmak olmal. fiirketimiz de iletiflim kampanyalar nda tüketicileri do ru bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye öncelik veriyor. Di er yandan ülkemizde harcanabilir gelir seviyesindeki art fla paralel olarak tüketiciler, fizyolojik ihtiyaçlar n n ötesinde genel sa l k ihtiyaçlar na da bütçe ay rmaya bafll yor ve bilinçleniyor. Bunun en büyük göstergesi de sütlü ürünler sektöründe son y llarda gerçekleflen pazar büyümesi. fiirketimizin pazar büyütme vizyonuna örneklerimiz; Türkiye nin ilk meyve püreli taze peynir teknolojisi Danino, ilk ambalajl taze sütlü tatl teknolojisi Danette, ilk fonksiyonel probiyotik ürünü Activia, kolesterol düflürmeye yard mc ürün kategorisinin dünya lideri Danacol y l n n May s ay nda süregelen Danino kriziyle ilgili olarak geçti imiz günlerde bu kampanyay düzenleyen kiflilerin Bilgisayar Takip (IP) numaralar na ulafl ld ve olay Cumhuriyet Savc l na intikal ettirildi. Bu kampanya do rultusunda sat fllar n zda ne gibi olumsuzluklarla karfl laflt n z? Ancak iyi bir Putting an end to counterfeithing, Facilitation of effective communication, provided that honest and principled advertising is followed. Functional foods, even though being rather new all over the world, have constituted a sector that exhibits the most rapid growth rate among others. Consumers are interested in these products as advised by healthy living standards. Do consumers possess such a health consciousness in Turkey as well? Where do you think Turkey stands in this food market? When we look at developed countries such as the USA and Japan, we observe that consumers possess a strong brand- and benefitsensitivity for dairy products, which mean they are exceptionally conscious about the consumption of branded and industrialized dairy products. In Turkey on the other hand, the share of branded kriz yönetimi oluflturdunuz. Konuyla ilgili süreçleri biraz anlat r m s n z? Danone Türkiye olarak, internet te bir firmaya karfl yürütülen tarihimizin belki de en büyük yalan ve iftira kampanyas ile karfl karfl ya geldik. Türkiye nin dört bir yan nda ürünlerimizi tüketen milyonlarca anneyi üzüntüye ve endifleye sevk eden bu as ls z, dayanaks z yalan ve karalamaya karfl, bugüne kadar ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Bu karalamalar n yalan oldu unu ayd nlatarak; zarar gören bir çok taraf ad na önemli bir ad m atm fl bulunuyoruz. Bu konudan etkilenen herkesin, özellikle endiflelere kap lan annelerimizin bu yalan ö renmeleri ve rahatlamalar ile biz de rahat bir nefes alabilece iz. Konuyu ayd nlatm fl olarak, internet hukuku, pazarlama bilimi, sosyoloji gibi alanlarda kitaplara girecek, üniversitelerde tezlere konu olacak bu türden bir vak an n detaylar n kamouoyuyla paylaflmay, ulaflt boyut itibar yla, sorumlu ve iyi bir kurumsal vatandafl olman n gere i olarak görüyoruz. Bu vak an n ifl dünyas, toplumumuz ve internet kullan c lar için önemli ö retiler içerdi ine inan yoruz. Danone olarak en iyi bildi imiz iflimizle, yolumuza, dürüst, ilkeli, etik de erlere sahip bir kurum olarak devam edece iz ve internet yoluyla yay lan birçok as ls z iddalarla suça ifltirake zorlanan milyonlarca kullan c n n hak ve özgürlüklerinin koruma alt na al nmas n n da yak n takipçisi olaca z. Yeni ürünleriniz ve kampanyalar n z olacak m? Türk pazar na 1999 senesinde ilk meyveli taze peynir markas Danino yu, 2000 senesinde ilk ambalajl taze sütlü tatl markas Danette yi, 2005 senesinde ilk probiyotik sütlü ürünler markas Activia y ve 2006 y l nda kolestrol düflürmeye yard mc sütlü ürün Danacol ü lanse ettik. fiirketimiz, global cirosunun %2,5 ini Ar-Ge çal flmalar na yat rarak yeni ürünlere öncelik veriyor ve yeni ürünler ile pazar büyütmeyi hedefliyoruz. Türkiye deki Ar-Ge tak m m z yeni ürünlerin tamam n ülke ihtiyaçlar na göre gelifltirip, çevre ülkelerde pazara sunulan tatlar keflfedip, proses ve üretim hatlar nda, formulasyonlarda olas ekonomiyi tespit ederek di er Danone ülkelerine de örnek olan ve best practise olarak adland r lan projeler hayata geçiriyor. Danone olarak Türk çiftçisini AB ye uyumlu hale getirmek için dairy products within total dairy products is around 10%. We can explain the main reason behind this situation with consumers indifference toward consuming unregistered, non-hygienic products that are sold unpackaged even during basic dairy products purchase such as milk or yoghurt, and lack of consumer awareness on this issue. From this perspective, companies first priority should be to shift consumption to branded and industrialized dairy products, by creating a consumer community that is conscious for healthy nutrition. Our company, is also giving priority to informing consumers by communication campaigns and developing their consciousness. On the other hand, consumers in our country, in line with the increases in their income levels, are allocating sums from their budgets for their general health requirements outside their physiological needs, and are becoming more conscious. The most significant indication of this situation is the growth in the dairy products market, witnessed during recent years. Some examples of our company s vision to accomplish market expansion are: Danino - Turkey s first fruit puree flavored fresh cheese technology; Danette - the first ready-packed fresh milk dessert technology; Activia - the first functional probiotic product; Danacol - the world leader in cholesterol reducing dairy product category. IP numbers of the suspects, who are alleged to have launched a campaign against Danino in May 2005 that had caused a crisis for the product, are determined and the case is currently handed over to public prosecution. What adverse effects did you face in your Danino sales as a result of this anti-campaign? You however implemented a first-rate crisis management. Would you please tell us a little about this process? As Danone Turkey, we were faced with probably the largest malicious lies and blackening campaign ever waged against a company on the internet. We have carried on a serious legal struggle against these false and baseless rumors that caused needless concerns and worries among millions of mothers, who consume out products all over Turkey. We have taken a significant step on behalf of all those who have suffered damages, by demonstrating that the subject assertions were only lies. We will feel relieved when all those who have been affected by this unpleasant incident, and particularly the mothers who were seized by concerns, will learn that all those assertions were lies and settle down. Having solved the problem, we feel obliged as a responsible and decent corporate citizen, to share with the public, the details

11 22 sektörden/from the sector from the sector/sektörden 23 Çiftçi Gelifltirme Program haz rlad n z. fiu ana kadarki geldi- iniz noktadan bahsedebilir misiniz? Program m z vas tas ile çiftçimizle uzun dönemli ifl ortakl felsefesi ile birlikte geliflmeyi hedefliyoruz. Danone taraf ndan kaliteye prim veren özel bir fiyatland rma sistemi, e itim ve teknik bilgi deste i, ve uygun koflullarda girdi finansman kayna gibi destekleri içeren program, çiftçilerimizin daha verimli ve kaliteli iflletmeler haline gelmelerini sa lamay amaçl yor. Program m z dahilinde çiftlikler, büyüklüklerine göre kategorilendirilmifl, herbir kategorinin ihtiyaçlar karfl lanacak flekilde tasarland. Süt al m nda bulundu umuz köylerde 300 ün üzerinde Süt Toplama So utma Merkezleri kurarak küçük aile iflletmelerinin üretti i sütü kaliteli alabilme çal flmalar na ilaveten, 160 n üzerinde çiftlikte ise sa lan süt direkt olarak so utma tank nda so utulup AB Kalite Standartlar na ulafl lmas sa lan yor. Örnek olarak verebilece imiz bir di er proje ise, Türkiye de ilk kez, toplu hayvanc l n yap laca k rsal geliflimin sa lanaca Danone Köylerinde Merkezi Sa m Ünitelerinin kurulmas. Bu projenin amac ise küçük ölçekli süt üreticilerinin de AB kalite standartlar nda süt üretebilmesini sa lamak. Bu amaçla pilot olarak seçilen, Çanakkale li, Lapseki lçesine ba l Çavuflköy de kurulan Merkezi Sa m Ünitesi Eylül 2006 da hizmet vermeye bafllad. Baflar l bir yönetici olmak için sizce neler yapmak gerekli? fl hayat n zda çok sad k oldu unuz, istikrarla uygulad n z ilkelerinizin olmas n n önemli oldu una inan yorum. Karar verme sürecinde uzun-dönemli vizyon fl nda bir bak fl aç - s n ve rasyonel düflünmeyi ön planda tutulmal, k sa dönemli h zl kazançlar için uzun dönemi riske atan kararlar vermekten uzak durulmal. Geliflimin sadece yönetici için de il, tüm ekibin, organizasyonun ve de tüm paydafllar için geliflim olarak tan mlan p tasarlanmas gerekir. Baflar y getiren faktörlerden bir di erinin ise daima daha iyiyi hedeflenmesi oldu unu düflünüyorum, sonuç ne kadar iyi olursa olsun, hep Daha iyi nas l yap labilirdi sorgulanmal. Bunun yan nda, hata yapmak de erli bir tecrübe olarak görülmeli ve ders ç kart lmal. Organizasyonda risk alma ve hata yapma özgürof a case that will take place in the books on internet law, marketing science, sociology and that will be subject to a number of academic thesis. We believe that this case entails significant teachings for the business world, our community and all internet users. We as Danone, will carry on our way of doing our business, which we very well know, as an honest and principled organization with ethical values and will closely follow that the rights and freedom of millions of internet users, who were forced to participate in a offense through the internet are taken under protection. Do you have any plans for new products or campaigns? We launched the first fruit puree flavored fresh cheese Danino in 1999; the first ready-packed fresh milk dessert Danette in 2000; the first probiotic dairy product Activia in 2005; and the cholesterol-reducing dairy product Danacol in 2006 in the Turkish market. By investing 2.5% of its global turnover into R&D activities, our company prioritizes innovative products and aims to expand the dairy market with new products. Our R&D team in Turkey develops all new products in accordance with the domestic requirements, discovers the tastes put on the market in neighboring countries, determines the economic feasibilities of the necessary processes, production lines and formulations, and thus realizes projects that are taken as models and accepted as best practise in the Danone operations carried out in other countries as well. You as Danone have prepared the Farmer Development Program with the aim to accustom Turkish farmers to the EU. Could you explain the point you have reached so far? With this program of ours, our aim is to develop mutually with our 15,000 farmers, by means of a long-term business partnership philosophy. The program that comprises supports like training and technical knowledge, a special pricing system that rewards quality, and financial input resources under suitable conditions, aims to develop farms into more efficient enterprises producing at higher quality. Within the scope of our program, farms are categorized, according to their sizes, where each category is designed to fulfill its specific needs. In addition to establishing Milk Collection Parleurs in more than 300 villages to procure the milk at higher quality, in more than 160 farms, the raw milk from the animals is cooled directly in cooling tanks and EU quality standards are satisfied. Another model project I would like to mention is the lü ünün de afl lanmas n n çok önemli oldu unu düflünüyorum, yeter ki ayn hata tekrarlanmas n. Son olarak, insana yak n olabilmeyi ve iyi insan olmay, özellikle yönetici vas flar n z n fark yaratmas için temel bir özellik olarak nitelendirebilirim. Aile hayat nda Serpil Timuray nas l biridir? fl ve aile hayat n - z nas l dengeliyorsunuz? fl hayat n z n d fl nda hafta sonunuzu veya tatillerinizi nas l geçirmekten hofllan rs n z? Özel hobileriniz var m? Ailem, benim hayat m n dengesi ve tart flmas z önceli i. Kald ki, bu öncelik için çok az zaman yaratabiliyorum. Ailemden bu konuda ald m destek ve anlay fl sayesinde, ifl hayat ma odakl bir takvimde yafl yorum. Genel Müdürü oldu- um Danone Türkiye organizasyonun boyutu ve operasyonun kompleksitesi göz önünde bulunduruldu unda, zaman - m n çok önemli bir k sm n ifl hayat ma ay rmam, almay kabul etti im sorumlulu un da bir gere i. Özel hayat mda, vaktimin önemli bir k sm n aileme ay r yorum. O lum sayesinde, çocuklar n dünyas n yeniden keflfediyorum ve çok fley ö reniyorum. Ailecek tatil yapmay, eflimle sportif yürüyüfller yapmay, ve okumay çok seviyorum. establishment of Central Milking Units in Danone Villages, where rural developments will be made through collective stock raising. The target of this project is to enable small-scale producers to produce milk in accordance with EU quality standards. The Central Milking Unit set up at Çavuflköy, a village located at Lapseki District of Çanakkale Province, which is selected as the pilot project, was put into service in September What in your opinion makes a successful manager? I believe that in professional life you need to have some principles, which you adhere to with devotion and implement steadily. One should emphasize a long-term vision and rational thinking through the decision process. Putting the long-term gains at risk for quick and short-term benefits should be avoided. Development should be designed not only for managers; it should be defined and designed for the whole team, entire organizations and all stakeholders. I think one other factor that paves way to success is always targeting the better. No matter how satisfying the result is, it should be asked; How could it be accomplished even better? Furthermore; making mistakes should be considered as gaining valuable experience and lessons should be derived. I believe that organizations should be incorporated with the freedom of taking risks and making mistakes; as long as mistakes are not repeated. Finally, I would underline the significance of the quality of being close to humans and being a good person as a fundamental feature, particularly for creating a difference in your managerial qualifications. What sort of person Serpil Timuray is in her family life? How do you keep your family and business in balance? How do you prefer to make use of your weekends and holidays Weekends? Do you have any hobbies? My family is the balance of my life, and its definite priority, still I can create so little time for this priority. With the support and understanding I receive from my family, I can keep pace with a professional-life-oriented calendar. If you take into consideration the size and operational complexity of Danone Turkey s organization, which I direct as its General Manager, allocation of the major portion of my time to my job is a responsibility that I had assumed in the beginning. In my private life, I reserve a significant portion of my time to my family. With my son, I am discovering children s world once again. I like going on holidays all together with my family, making sportive walks with my husband, and reading a lot.

12 24 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 25 Danone ile Benimle Oynar m s n? projesi Türkiye de süt ve sütlü ürünler sekörünün lider ve öncü firmas Danone Türkiye toplumumuzun daha sa l kl ve daha iyi yaflamas na katk da bulunmak misyonu ile tüketicilerine sa l kl ve güvenli g da seçenekleri sunman n yan s ra Türkiye nin Gülümseyen Gelece i temal sosyal sorumluluk program n T.C. Milli E itim ve T.C. Sa l k Bakanl klar ile 81 ilde uzun-dönemli yürütüyor. Will You Play With Me? project with Danone Danone, the pioneer leading firm of milk and milk products in Turkey, besides presenting its consumers with healthy and safe food choices with its mission of contributing to a healthier and better life for our community, is setting forth its long-term social responsibility program with the theme of Turkey s Smiling Future in 81 provinces with the Ministries of National Education and Health. Benimle Oynar m s n? projesinin ç k fl noktas kent yaflam - n n ve teknolojik geliflmelerin etkisiyle çocuklar m z n sosyal paylafl mlar n n k s tlanmas, bu koflullar n televizyon ve bilgisayar oyunlar na yönelen çocuklar m z n do al yaflam ortamlar nda fiziksel ve sosyal geliflimlerine olumsuz etkileri. Ayr ca çocuklar m z n geliflmesinde önemli bir rolü bulunan geleneksel çocuk oyunlar n n giderek unutularak kaybolmaya yüz tutmas bu olumsuz durumu artt r yor. Milli E itim Bakanl n n öncülü ü ve Danone Türkiye nin deste iyle hayata geçirilen ve projeye ismini veren Benimle Oynar m s n? adl film, geliflen teknolojiye paralel olarak, unutulmaya yüz tutan farkl yörelere özgü geleneksel çocuk oyunlar n belgesel format nda biraraya getiriyor. Film çocuklar m z n sosyal ve fiziksel geliflimlerine yararl olabilecek oyunlar aras ndan çocuk psikologlar yla birlikte yap lan seçmeler ile önceliklendirilen ve yörelerinde çekilen 40 oyunu içeriyor. Proje filmi, çocuklar m z n, e itmenlerimizin ve velilerimizin rahat ulafl m için Milli E itim Bakanl m z n adl internet sitesi üzerinden yay nlan yor. The starting point of the Will You Play With Me? project is the limitation of our children s social participation as a result of city life and technological developments, and the adverse effects of these conditions on the physical and social development of our children, who turn to television and computer games. The fact that traditional children s games, which had an important role in the development of our children, are slowly being forgotten increases this adverse effect. The film Will You Play With Me?, brought to life under the leadership of the Ministry of National Education and with the support of Danone Turkey, and which gave the project its name, brings together traditional children s games from different regions that tend to be forgotten as technology progresses, in a documentary form. The film includes 40 games, chosen from among those shot on location that can contribute to the social and physical development of our children with the help of pediatric psychologists. In contrast to today s solo, technologically dominated games that estrange our children to socializing and creativity, our traditional games direct the children to teamwork and socializing, and to creativity as they need very little equipment and encourage the children to use the materials around them. The project film is being hosted by the website of our Ministry of National Education for the easy access of our children, educators and parents. Cisco ve Denizbank tan KOB lere yeni bir model Cisco and Denizbank offer new model for SMEs Cisco ve DenizLeasing iflbirli i ile hayata geçirilen, KOB lerin bilgi teknolojileri altyap lar na avantaj sa layacak olan Kolay Kiralama modeli sayesinde KOB ler, verimlilik ve karl l klar n art racak. SMEs will fuel their profitability by means of the Easy Leasing model launched jointly by Cisco and DenizLeasing, aiming at providing advantages to the IT infrastructures of SMEs. KOB lere desteklerini sürdüren Denizbank ve Cisco nun bu yeni modellerinin slogan : rekabetçi dönüflüme, rakipsiz finansman. Konuyla ilgili gerçeklefltirilen toplant da Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Baflkan Hakan Atefl, 2005 y l sonundan itibaren turuncular konsepti çerçevesinde odakland m z ve stratejimiz içinde öncelik tan d m z KOB lere özel projelerimize DenizLeasing in katk lar yla bir yenisini daha ekledik. Dünyan n önde gelen teknoloji flirketlerinden Cisco ve Cisco Capital ile bafllatt m z bu proje sayesinde Türkiye ekonomisinin temel tafllar ndan KOB lerimizin teknolojik altyap lar n güçlendirerek, ça n gereklerine uygun flekilde küresel ekonomiye entegrasyonlar n h zland rma olana sunmak bizi son derece mutlu ediyor fleklinde konufltu. Cisco Türkiye Genel Müdürü Erkan Akdemir ise konuyla ilgili flu sözleri dile getirdi: Türkiye deki KOB ler toplam iflletmelerin %98 ini oluflturmakta ve çal flan iflgücünün %64 ünü oluflturmakta. Türk KOB leri teknolojinin iflletmeleri üzerindeki kritik dönüfltürücü etkisinin fark ndad r. Cisco Capital ve DenizLeasing taraf ndan sunulan bu kiralama modeli daha fazla say da KOB nin a teknolojilerini kullanmalar na imkan sa layarak üretkenliklerini artt racak ve küresel arenada daha iyi rekabet etmelerini sa layacakt r. The slogan of this new model introduced by DenizLeasing and Cisco, which maintain their support to SMEs, is unrivaled financing for competitive transformation. Head of Denizbank Financial Services Group, Hakan Atefl, pointed out in the meeting organized on this issue; This is yet another new project prepared with the contributions of DenizLeasing exclusively for SMEs, which we have oriented toward and prioritized in our strategy since 2005-end within the framework of the Orange Colored Ones Concept. Thanks to this project, which we have initiated together with Cisco and Cisco Capital, the leading technology companies of the world, we are most pleased to provide means for expediting the rate of integration of our SMEs -constituting the keystone of Turkey s economy- to the global economy in accordance with the contemporary requirements of the time period, by reinforcing their infrastructures,. General Manager of Cisco Turkey, Erkan Akdemir also voiced his views on the issue as; SMEs in Turkey constitute 98% of all businesses and 64% of the employment. Turkish SMEs are aware of the critical transforming effect of technology on their businesses. This leasing model, offered by Cisco Capital and DenizLeasing, will enable a larger number of SMEs to increase their productivity by utilizing network technologies and will assist them in being more competitive on the global arena.

13 26 kronometre/chronometer Pfizer den ö rencilere 348 dizüstü bilgisayar 348 laptops from Pfizer to students Pfizer Toplum Tak m, Toplum Gönüllüleri Vakf n n Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar ve Benim Kütüphanem projelerine destek olmak amac yla 348 dizüstü bilgisayar ba fl nda bulundu. Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar projesi için 140 adet bilgisayar okullara, 8 adet bilgisayar ise Milli E itim Bakanl na; Benim Kütüphanem projesi kapsam nda ise Türkiye çap ndaki 20 kütüphaneye toplam 200 diz üstü bilgisayar deste i verildi. Küçük Ad mlar Büyük Yar nlar projesi, Toplum Gönüllüleri Vakf ve Milli E itim Bakanl iflbirli i ile, her sene belirlenen 25 ayr okulda kiflilik ö renci gruplar na yönelik verilen sivil inisiyatif, sosyal sorumluluk, proje yönetimi, haklar ve sorumluluklara dair e itim ve etkinlikleri kaps yor. Benim Kütüphanem projesi ise, Kültür ve Turizm Bakanl - n n deste iyle Toplum Gönüllüsü gençler taraf ndan il halk kütüphanelerindeki uzman ve çal flanlar n kat l m yla yürütülüyor. Pfizer Community Team has donated 348 laptop computers to support the Small Steps, Great Tomorrows and My Library projects of the Community Volunteers Foundation. 140 computers went to schools and 8 computers to the Ministry of National Education for the Small Steps, Great Tomorrows project and 200 laptop computers were donated to a total of 20 libraries in the scope of the My Library project. The Small Steps, Great Tomorrows project, in collaboration with the Ministry of National Education and Community Volunteers Foundation, covers training and activities on the subjects of civil initiative, social responsibility, project management, rights and responsibilities for student groups of in 25 different schools chosen each year. My Library project, on the other hand, is being conducted by young Community Volunteers with the support of the Ministry of Culture and Tourism and the participation of experts and employees of the provincial public libraries. Total sosyal sorumlulu unun bilincinde Total is aware of its social responsibility Total, Renault taraf ndan ilkö retim okullar nda befl y ld r sürdürülen, 7-11 yafl çocuklar m za erken yafllarda yol güvenli i bilinci edindirmeyi amaçlayan Sokakta lk Ad mlar yol güvenli i e itim projesine ö retim y l itibariyle destek vermeye bafllad ö renim y l sonunda 18 ildeki, okulun ö rencisine ulaflacak olan Total, bu proje sonras nda Türk çocuklar - n n do ru biçimde yetiflmesi sayesinde iyi birer trafik elçisi olmalar n hedefliyor. Total, bahsi geçen projelerdeki baflar s n, sürdürülebilir kalk nma alan ndaki yeni projeleri ile 2007 ve takip eden y llarda daha da pekifltirecek. As of the educational year, Total has started supporting the First Steps on the Street road safety training project sustained by Renault for the past five years in primary schools and intending to instill road safety awareness in children of the 7-11 age group. Total, who will have reached 190,000 students in 1,479 schools distributed to 18 provinces by the end of the year, is aiming to turn Turkish children into good traffic envoys through correct education at the end of this project. Total will reinforce its success with its projects in 2007 and the coming years with its new projects within the scope of sustainable d e v e l o p m e n t.

14 28 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 29 Sokakta çal flan çocuklar meslek sahibi oluyor Children working on the streets are learning professions stanbul - Henkel ve Gaziantep fiahinbey Lions Kulübü Derne i, toplumun kanayan yaras haline gelen sokakta çal flan çocuklar n rehabilitasyonlar n sa layacak bir ç rakl k okulunun aç lmas na destek verdi. Gaziantep in fiahinbey ilçesinde hayata geçen 48 ö renci kapasiteli ç rakl k okulu, Henkel çal flanlar n n ve emeklilerinin önerilerini destekleyen Henkel Smile (Gülümse Henkel) projesi çerçevesinde yer al yor. Konuyla ilgili aç klama yapan Türk Henkel nsan Kaynaklar ve Kurumsal letiflim Direktörü Mutlu Türpan, sokakta çal flan çocuklara meslek edindirme projesinin, Henkel çal flanlar ndan Enver Yetkin taraf ndan önerildi ini ifade etti ve flunlar söyledi: Henkel Smile Program dahilinde oluflturulan proje çerçevesinde Henkel çal flanlar m z n ve emeklilerimizin sosyal sorumluluk alan ndaki gönüllü faaliyetlerini destekliyoruz. Sosyal sorumluluk anlay fl yla hayata geçirdi imiz bu projemizin toplumsal sorunlar m z n çözülmesine katk sa lamas n diliyoruz. Henkel Smile Program, Henkel in faaliyet alan d fl nda, uluslararas kurumsal vatandafll k kimli iyle gerçeklefltirdi i sosyal taahhütlerinin bir araya getirildi i bir program. Henkel söz konusu program çerçevesinde, çal flanlar n n ve emeklilerinin dahil oldu u sosyal sorumluluk projelerine finansal yard m, ürün yard m ve çal flanlar n n projelerine gerekli zaman ay rabilmesi için ücretli izin vererek destek oluyor. Henkel and Gaziantep fiahinbey Lions Club are lending support to the opening of an apprentice school for the rehabilitation of children working on the streets, which has become a bleeding wound in the side of the community. The apprentice school with a capacity for 48 students, established in fiahinbey city of the province of Gaziantep, is within the framework of the Henkel Smile Project which supports the suggestions of Henkel employees and retirees. Giving an explanation on the subject, Mutlu Türpan, Director of Human Resources and Institutional Communications for Turkish Henkel, said that the project for the teaching of professions to children working on the streets was suggested by Enver Yetkin, one of the employees, and added, We support the voluntary activities of our employees and retirees in the field of social responsibility within the framework of the project established through the Henkel Smile Program. We are hoping that this project realized with the understanding of social responsibilities will contribute to the solution of our communal problems. Henkel Smile Program is a program that brings together Henkel s undertakings under the identity of an international institutional entity outside its own field of activity. Henkel supports the social responsibility projects of its employees and retirees with financial aid, product contributions and paid holidays for the employees to spend the necessary time on their projects. Thames Water, Taahhüt Sertifikas (Certificate of Commitment) almaya hak kazand Thames Water deemed worthy to receive Certificate of Commitment 1999 y l ndan beri, Kocaeli bölgesinin içme suyunu sa lamak üzere infla edilen Yuvac k Baraj n n iflletmesini yapan dünyan n en büyük su ve su ar tma firmalar ndan biri olan Thames Water, dünya standartlar nda verdi i hizmete ek olarak, flimdi de kat ld IIP Projesiyle çal flanlar n n performanslar n art rmak ve en etkin yönetimi sa lamak ad na yürüttü ü çal flmalarla dikkat çekiyor. Thames Water n 2006 Haziran nda bafllayan IIP yolculu u, IIP dan flmanlar n n Thames Water çal flanlar yla bire bir yapt klar görüflmeler sonucunda nsana Yat r m Yapan bir flirket olma yolunda at lmas gereken ad mlar n belirlenmesiyle bafllad. Thames Water üst yönetiminin, bu gerekliliklerin karfl lanaca na dair çal flanlar na söz vererek imzalad Aksiyon Plan n n de erlendirilmesinin ard ndan, Thames Water Taahhüt Sertifikas (Certificate of Commitment) almaya hak kazand. Sertifika, 29 Mart 2007 tarihinde yap lan törende, IIP Türkiye nin ilk Türk dan flman ve IIP Türkiye nin kurucu ortaklar ndan Dr. Sema Özçer taraf ndan, Thames Water Ülke Direktörü Evren Köprülü ye takdim edildi. Sertifika törenine tüm Thames Water çal flanlar ile IIP yolculu una ç km fl flirket temsilcileri kat ld. Thames Water, the operator of Yuvac k Dam since 1999, built with the purpose of supplying drinking water to Kocaeli region, is one of the largest water and water treatment companies of the world. Besides the service it provides to its customers par world standards, Thames Water is now becoming distinguished thanks the works it carries out within the framework of the IIP (Investors in People) Project it participates aiming at increasing the performances of its employees and ensuring the most effective management possible. The IIP voyage of Thames Water took start in June 2006, upon determination of the necessary steps to be taken for being an Investor in People following one-on-one meetings the IIP Advisors made with Thames Water employees. After the assessment of the Action Plan signed by the top management of the company by giving a pledge to the employees that these requirements shall be fulfilled, Thames Water was deemed worthy to receive Certificate of Commitment. The certificate was presented by Dr. Sema Özçer, one of the founding partners of IIP Turkey and the first Turkish Advisor of IIP, to Thames Water Country Director Evren Köprülü, during a ceremony held on 29 March All Thames Water employees and representatives of other company s that have also set sail for the IIP voyage participated in the certificate ceremony.

15 30 kronometre/chronometer chronometer/kronometre 31 Okuyorum Oynuyorum Projesi TEGV ve Yap Kredi iflbirli iyle bafll yor The I m Reading, I m Playing Project is launched with the collaboration of TEGV (Turkish Education Volunteers Foundation) and Yap Kredi Bank Yap Kredi ve Türkiye E itim Gönüllüleri Vakf (TEGV), ilkö retim ça ndaki çocuklar n kiflisel ve sosyal geliflimlerine katk da bulunmak üzere Okuyorum Oynuyorum ad yla çok yönlü bir e itim projesini hayata geçirdi. Yap Kredi CE- O su Kemal Kaya ile TEGV Yönetim Kurulu Baflkan Süha Sevük ün, TEGV F nd kzade E itim Park nda düzenlenen bir bas n toplant s yla kamuoyuna duyurdu u proje, ilkö re- Yap Kredi and Turkish Education Volunteers Foundation (TEGV), has launched a multi-dimensional project titled I m Reading, I m Playing, to contribute to the personal and social development of primary school children. The project, announced at a press conference held at TEGV s F nd kzade Education Park by Yap Kredi CEO Kemal Kaya and TEGV Executive Board Chairman Süha Sevük, aims to develop the researching, questioning and analyzing abilities of the children. The project, to be applied in TGEV s 11 Educational Parks and 57 tim ça ndaki çocuklar n düflünme, araflt rma, sorgulama ve analiz yeteneklerinin gelifltirilmesini hedefliyor. Yap Kredi nin deste iyle TEGV in 11 E itim Park ve 57 Ö renim Birimi nde uygulanacak, proje ile, aralar nda tan nm fl akademisyenlerin de yer ald gönüllü e itmenler arac l yla 2010 y l na kadar 50 bin çocu a ulaflarak, okuman n sevdirilmesi amaçlan yor. Ça dafl bir ülkede en önemli sorumlulu- un e itim oldu unu belirten Yap Kredi CEO su Kemal Kaya, bugün çekilen s - k nt lar n büyük ço unlu unun e itim eksikli inden kaynakland na inand n söyledi. Yap Kredi olarak ça dafl ve modern bir Türkiye nin oluflturulmas nda yaln zca bankac - l k konusunda de il hayat n her alan nda sorumluluk alma ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Kaya, 63 y ll k köklü geçmiflimizde kültür ve sanat alan nda ama özellikle kitap ve dergi yay nc l konusunda pek çok sosyal faaliyete destek veriyor, öncülük ediyoruz. Türkiye nin ilk çocuk dergisi Do- an Kardefl i 1945 y l nda yay mlayan, 1950 de ilk çocuk sinemas n hayata geçiren ve 1000 i aflk n yerli ve yabanc yazar n 2500 den fazla eserini 15 milyon okura ulaflt ran, Türkiye nin en büyük yay nevi Yap Kredi Yay nc l k n kurucusu bir banka olarak böyle bir projede yer almak bizim için ayr bir önem arz ediyor. Okuyorum Oynuyorum projesi daha ayd nl k bir Türkiye nin garantisi olacak dedi. TEGV Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Süha Sevük ise E itimle ayd nlanm fl bir gelecek için faaliyetlerimizi yürütürken, yaln z olmad m z biliyoruz. En büyük gücümüzü de bizleri destekleyen, ülkemizin öncelikli sorunlar aras nda yer alan e itime, destek veren kurum ve kurulufllar ndan al - yoruz. Çocuk okuru olmayan bir toplumun büyük okuru da olmayaca fikrinden yola ç karak, çocuklarda okuma heyecan oluflturabilmek amac yla, Yap Kredi iflbirli iyle yepyeni bir e itim projesi oluflturduk: Okuyorum Oynuyorum. Okuyorum Oynuyorum Projesi, Yap Kredi ve E itim Gönüllüleri Vakf iflbirli iyle 3 y l içerisinde yaklafl k çocu a ulaflmay hedefliyor dedi. Education Units with Yap Kredi s support, targets reaching by 2010 fifty thousand children through volunteer teachers, some of whom are well-known academicians, and instilling a love of reading. Yap Kredi CEO Kemal Kaya, pointing out that the biggest responsibility in a modern country is education, said that he believed most of the problems encountered today are the result of a lack of education. Kaya, declaring that as Yap Kredi, they acted with the principle of taking responsibility in not just banking, but in all phases of life, to help creating a contemporary and modern Turkey, said, We have been pioneering and supporting many social activities in the subjects of culture and art, but especially in publishing books and magazines, in our 63 years of history. As a bank which founded Turkey s largest publisher Yap Kredi Publishing who brought out the first children s magazine, Do an Kardefl, in 1945, who brought into realization the first children s cinema in 1950, and made more than 2500 books by over 1000 Turkish and foreign authors available to 15 million readers, it is especially important for us to be a part of such a project. The I m Reading, I m Playing project will be the guarantee of a more enlightened Turkey. TEGV Executive Board Chairman, Prof. Dr. Süha Sevük, said, We know that we are not alone as we continue our endeavours for a Turkey enlightened with education. And our greatest strenght lies with the institutions and establishments that support us and support education, which is one of the primary concerns of our country. Starting with the concept of A country without children readers will not have adult readers, either, we have started a brand new education project in collaboration with Yap Kredi: I m Reading, I m Playing. The I m Reading, I m Playing project targets reaching approximately 50,000 children in three years with the collaboration of Yap Kredi and the Education Volunteers Foundation.

16 32 büyüteç/magnifier magnifier/büyüteç 33 TEB, Yönetim Kurulu Baflkan Yavuz Canevi TEB, Chairman Yavuz Canevi Türkiye nin Do rudan Yabanc Sermaye serüveninin bafllang c 1954 y l nda ç kar lan 6224 say l özel bir konudur. Bir Svil Toplum Örgütü (STR) olarak YASED in kuruluflu ise 1980 y l d r de, yani konunun ç k fl ndan 26 y l sonra, ülkeye gelen ve faaliyet gösteren yabanc sermayeli flirket say s sadece 1500 idi y l nda, yani 46 y l sonra bu say 4500 e ç kabildi. Oysa y llar aras ndaki 6 y lda büyük bir s çrama olmufl ve say i aflm flt r. fiirket say s ndaki bu art fl ülkeye fiilen giren sermayeye de yans m fl ve y llar aras ndaki 50 y lda toplam sermaye girifli 20 milyar dolar civar nda iken sadece 2004, 2005 ve 2006 y llar nda ülkeye giren yabanc sermaye 30 milyar dolar aflm flt r y l n n beklentisi ise 20 milyar dolar n çok üzerindedir. Turkey s FDI (Foreign Direct Investment) Policy starts with a special law in When YASED was established as an NGO in 1980, there were around 1500 FDI companies, by the year 2000 this figure, despite the intense efforts of late Özal s economic programs, could be increased only to 4500 and during the last couple of years a real jump was being realized and today we are talking about over FDI companies in Turkey. This performance in the number of companies is corresponding also with the capital inflow due to FDI. In the first 50 years, , total cumulative FDI in this country amounted only around 20 billion dollars. Whereas for the last three years, registered amount has reached over USD 30 billion. For the year 2007 the expected figure is over USD 20 billion. Yabanc sermaye art k Türkiye ye yabanc de il Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey Son y llarda Türkiye de de iflen bir fleyler mi vard? fiüphesiz vard. Dönüm noktas olarak VIII. Befl Y ll k Plan haz rl klar s ras nda Devlet Planlama Teflkilat m z n bu konuya özel bir önem vermesi ve bu konuda kurulan Özel htisas Komisyonun baflkanl na 1999 da bir STK temsilcisi olarak YASED i davet etmesini gösterebiliriz. Böylelikle bafllayan Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi çal flmalar n n sonunda yeni ve günün koflullar na uygun, rasyonel bir Yabanc Sermaye Kanun Tasar s ortaya ç km fl r. Haziran 2003 de ise yeni kanun parlamentoda kabul edildi. YASED ikinci önemli ad m 2000 y l nda atm fl ve ilk kez düzenledi i Y ll k Yabanc Sermaye Konferans na Dünya Bankas Baflkan James Wolfenson u davet etmifltir. Bu konferans çerçevesinde hükümet yetkilileri, özel sektör yetkilileri ve STK larla görüfl al fl verifli imkan bulan Wolfenson, Türkiye nin y lda ancak 1 milyar dolar n alt nda yabanc sermaye çekebilmesinin nedenlerinin araflt r lmas n istemifltir. Böylece Dünya Bankas ve IFC nin bir yan kuruluflu olan FIAS (Yabanc Sermaye Dan flmanl k Hizmetleri) bu görevi üstlenmifl ve bir y ll k yo un bir çal flmadan sonra hükümete detayl bir rapor vermifltir. Bu raporun bir önerisi olarak derhal bir Yat r m Dan flma Konseyi What has been the changes in Turkey during the recent years? I think the turning point was the VIII th Five Year Development Plan. In 1999, State Planning Organization invited YASED to preside the Special Committee for Improvement of the Investment Environment. The committee came up, in 2000, with a draft law replacing the existing one with more liberal and rational approach. Finally, in June 2003, the new law, Foreign Direct Investment Law had been approved by the parliament. YASED took the second step in 2000 by inviting President of the World Bank, James Wolfenson, to the Annual YASED Conference in Istanbul. When Mr. James Wolfenson has been exposed to country, and its potential, immediately ordered his organization to go through a full steam study first to diagnose the problem and then to improve the investment environment. Then came the famous FIAS report (Foreign Investment Advisory Services, a World Bank and IFC affiliate). Following this report, the first Investment Advisory Council has met. It was chaired by the Prime Minister himself and participated by the key ministers and international corporate CEOs. Prime Minister Erdo an s personal commitment to the Investment Advisory Council and Improvement of the Investment Environment Coordination Board meetings and well organized YASED s high level annual conference for the last consecutive three years, has made great impact on the interested parties.

17 34 büyüteç/magnifier ve Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Koordinasyon Kurulu (YO- KK) ad alt na iki platform oluflturulmufl ve ilk YO KK toplant s na bizzat Baflbakan baflkanl k etmifl ve pek çok ilgili bakan, bürokrat ve teknokrat toplant ya kat lm flt r. Baflbakan Erdo an n bu Yat r m Dan flma Konseyleri ne ve Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Koordinasyon Kuruluna gösterdi- i yak n kiflisel ilgi ve YASED in her y l gerçeklefltirdi i, çok iyi organize edilmifl, üst düzey uluslararas konferanslar yat r mc lar ve kat l mc lar üzerinde çok olumlu ve yap c etkiler yaratm flt r. Bu pozitif geliflmelerin gerisindeki nedenleri bulup ç karmak pek de zor de ildir. Öncelikle flu makro gözlemi ya da tesbiti yapmakta yarar var: Türkiye geliflmekte olan bir ülke statüsünden AB yoluna yönelmifl bir ülke statüsüne dönüflümü bafllatm flt r. Gerçekten AB ile müzakere sürecinin bafllamas, AB ç pas n n gerektirdi i ekonomik, sosyal ve siyasal reformlar genelde istikrar ortam n beslemifl ve küresel entegrasyonu teflvik etmifltir. Bu ç pan n canl tutulmas Türkiye kadar AB üyeleri için de hayati önemdedir. Türkiye, afla daki prensipleri son befl-alt y lda oldu u gibi uygulamaya devam etti i sürece, YASED, ülkenin kalk nmas nda ve AB ye entegrasyonunda Do rudan Yabanc Sermaye nin önemli bir rol oynayabilece ine samimiyetle inanmaktad r: Marjinallikten kurtulup entegrasyona yönelme, K t kanaat yaflamaktan tüketim ekonomisine geçifl, Kiflisel yaklafl mdan kurumsal yaklafl ma geçifl, Populizmden rasyonelli e geçifl, Düzensiz iniflli-ç k fll bir ekonomik ortamdan business cycles ortam na geçifl, Kat kuralla de il risk ölçümüne dayal bir ekonomik yönetim, Belirsizliklerin de il mali ve parasal disipline dayal bir yönetim, stihdam ve vergi sistemindeki kat l klardan, verimlili i art r c reformlara geçifl, S k s k önü kesilen bir demokrasiden istikrarl ve sürdürülebilir bir demokrasiye geçifl, Sonuç olarak YASED in bir Sivil Toplum Kuruluflu olarak yetkililerin yat r m ortam n iyilefltirme çabalar na bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da gerekli platformlar yaratarak yard mc olaca na inan yorum. What were the secrets behind all these positive developments? First macro observation was that Turkey was transforming from an Emerging Country status to a Converging Country status. In fact, the political and economic impact of EU convergence has been unambiguously positive, as Turkey, will keep on benefiting from continued EU-induced reforms, increased economic and political stability and enhanced integration to the global economy. It is, therefore, crucial to keep this anchor and Turkey s European vocation alive, at least in the medium to long-term. Our European Partner s awareness of this fact is equally important. YASED strongly believe that as long as Turkey s commitment to the following path continues, FDI will have an important role to play for the coming decades: M o v i n g ; from marginalization to integration from subsistence level of living to consumerism, from individualism to institutionalism, from populism to rationalization, from boom and bust cycles to business cycles, from ruled based to risk based economic management, from high vulnerabilities to continued fiscal and monetary discipline, from employment rigidities and distortionary taxes to supply-side structural reforms to bolster productivity, from stop and go democracy to stable and sustained western style democracy. In conclusion I sincerely hope that YASED will continue as an NGO, to help the authorities effort to further improve the investment environment by creating the useful platforms as it has been successfully done in the recent years.

18 36 baflar öyküsü/success story success story/baflar öyküsü 37 G ü ç l ü T ü r k i y e y e giden yol Ar-Ge ve i n o v a s y o n d a n g e ç i y o r The road to mighty Turkey leads through R&D and i n n o v a t i o n Telekomünikasyon alan nda güçlü Ar-Ge kadrosuyla gelifltirdi i yerli teknolojisini Nortel çözümleriyle bütünleyen Nortel Netafl, Türkiye ye yapt yat r mlar yla dikkatleri çekiyor. 40. y llar n bu sene kutlayan Nortel Netafl n Genel Müdürü Müjdat Altay la yapt m z sohbette Türkiye yi bekleyen olas yat r mlara ve Ar-Ge alan ndaki teflviklere de indik Netafl Nortel, having integrated the local technology it has developed in telecommunications area by its well-built R&D staff, with solutions from Nortel draws attention on account of its investmenst in Turkey. We conversed with Müjdat Altay, General Manager of Nortel Netafl celebrating its 40th year, on potential investments in Turkey and R&D incentives Nortel in stanbul daki Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi dünyadaki iki örne inden biri. Neden Türkiye? Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi, Nortel in kurumsal dönüflüm stratejisinin bir parças n oluflturuyor. Nortel bu strateji ile, 100 ü aflk n merkez say s n azaltarak daha odakl çal flan Küresel Operasyon Merkezleri ile teknik ürün deste i, entegrasyon ve kabul servislerinin kalitesini art rmay amaçl yor. Merkez için Türkiye nin seçilmesinin en büyük nedeni, Nortel Netafl n neredeyse kuruluflundan bu yana sürdürdü ü baflar l Ar-Ge çal flmalar. Telekomünikasyon alan nda ülkenin en büyük özel araflt rma gelifltirme birimi olan Nortel Netafl ArGe, ayn zamanda Nortel in dünya genelindeki en önemli araflt rma gelifltirme merkezlerinden biri. Türkiye deki yetenekli ve genç iflgücü, Avrupa, Ortado- u ve Afrika bölgesine olan yak nl k, Türk ekonomisinin göstermifl oldu u performans ve istikrar da Operasyon Merkezi nin stanbul da aç lmas nda etkili oldu. Nortel in dünya genelinde mobil, tümleflik, metro ethernet ve optik a lara sahip yeni nesil tafl y c telekom müflterilerine hizmeti sunacak Küresel Yüksek Teknoloji Operasyon Merkezi sayesinde dünyan n her yerine yüksek teknolojiye sahip katma de erli hizmet ihraç edece iz. 40. y l nda Nortel Netafl a bakt m zda, müflterilerine iletiflim flebekelerinin tasar m ve iflletilmesi konusunda yenilikçi ürün ve servis sunan, yaklafl k 800 mühendisten oluflan bir teknoloji grubu ile dünyaya küresel çözümler gelifltiren bir flirket görmenin mutlulu unu yafl yoruz. Nortel s Global High Technology Operations Center in Istanbul is one of the two of its kind on the whole world. Why Turkey? The Global High Technology Operations Center constitutes a building block of Nortel s business transformation strategy. With this strategy Nortel aims to decrease the number of its existing 100-odd centers and raise the quality of its technical product support, integration and acceptance services by Global High Technology Operations Centers that operate more focused on their core competencies. As for the reason for Turkey s selection as the Operations Center, this is a consequence of the successful R&D activities Nortel Netafl has carried out almost since the day it was founded. Nortel Netafl R&D, which is the largest private-owned telecommunications research unit of the country, is also one of the major R&D centers of Nortel. The talented and young workforce Turkey is in possession of, closeness to Europe & Middle East and Africa region, and the performance and stability demonstrated by the Turkish economy, have been influential in the decision given to establish the Operations Center in Istanbul. We will export value added services to all over the world thanks to the Global High Technology Operation Center that will provide worldwide service to Nortel s next generation carrier telecom customers that operate mobile, integrated, metro ethernet and optical networks. When we take a look at Nortel Netafl on its 40th anniversary, we are proud to distinguish a company that presents innovative products and services to its customers for the design and operation of communication networks and develops global solutions for the world through a technology group, which constitutes of approximately 800 engineers. What plans do you have for the future, concerning Turkey? Works at Nortel Netafl are underway to expedite the initiation of broadband multimedia services in our country. We are focused on

19 38 baflar öyküsü/success story success story/baflar öyküsü 39 Genç nüfusun yeni teknolojileri benimsemedeki yetene i ve iste i, bu teknolojilerin genç beyinler taraf ndan ö renilerek gelifltirilebilecek olmas en büyük avantajlar m z n bafl nda geliyor. Türkiye ye yönelik gelecekte ne gibi planlar n z var? Nortel Netafl olarak geniflbant üzerinden verilen multimedya servislerin ülkemize sunulmas n h zland rmak için çal flmalar m z sürdürüyoruz. Müflterilerimize çok daha esnek bir çal flma ortam yaratarak verimlili in art r lmas n ve maliyetlerin düflürülmesini sa layan mobilite, IP multimedya ve güvenlik çözümlerimizin yan s ra iflletim, ürün ve teknik destek servisleri sunmaya odaklan yoruz. Ayr ca genifl bantl yeni nesil çözümler, fiber optik, IPTV, 4G, WiMAX teknolojisi ve servisler yo unlaflaca m z alanlar aras nda yer al yor. Hedefimiz Türkiye nin Yüksek Teknoloji alan nda daha da güçlenmesini sa layacak daha kapsaml projelere imza atmak. Türkiye ye biliflim sektörü içerisinde yabanc flirketlerden ilginin yo un oldu u bir gerçek. Bu yo un ilgiye ra men Türkiye sizce hak etti i yerde mi? De ilse neden? Türkiye Ar-Ge yat r mlar aç s ndan flu aflamada %1,5 çekicili e sahip. (*Kaynak: Most attractive prospective R&D locations in the UNCTAD survey ) Bu konuda Çin, ABD, Japonya ve Hindistan bafl çekiyor. Uygulanan teflvik politikas ve yarat lan uygun ortamlar nedeniyle 400 den fazla uluslararas flirket Ar-Ge faaliyetlerini Çin de gerçeklefltiriyor. Türkiye, yat r mc lar n gözünde Vietnam ve Tunus ile ayn çekicilikte. Oysaki sahip oldu umuz avantajlar do ru de erlendirirsek Hindistan ve Çin ile rekabet edebiliriz. Genç ve dinamik bir insan kayna m z var. Bu genç nüfusun yeni teknolojileri benimsemedeki yetene i ve iste i, bu teknolojilerin genç beyinler taraf ndan ö renilerek gelifltirilebilecek olmas en büyük avantajlar m z n bafl nda geliyor. Bunun yan s ra, bulundu umuz saat diliminden dolay, ayn providing communication, product and technical support services to our customers besides our mobility, IP multimedia and security solutions that facilitate efficiency increase and cost cuts by creating a much more flexible working environment for them. New generation broadband solutions, fiber optics, IPTV, 4G, WiMAX technology and services are also among the areas we shall concentrate on. Our target is to put our mark on larger project that will strengthen Turkey with regards to high technology. It is a fact that the interest shown by foreign companies in the informatics, sector in Turkey is rather intense. Do you think Turkey is in a position proportionate with this intense interest? If not, why? Turkey s attractiveness index for R&D investments is currently 1.5% (Source: Most attractive prospective R&D locations in the UNCTAD survey ). China, USA and India are at the top of the global attractiveness list. More than 400 international companies carry out their R&D activities in China as a consequence of the incentive policies implemented and the convenient atmosphere created. Turkey, in the eyes of investors, is level with Viet Nam and Tunisia in attractiveness. We actually can compete with India and China, if we could make use of our advantages properly. We are in possession of a young and dynamic human resource. The capability and enthusiasm of this young population to adopt new technologies and the fact that these technologies have to be grasped and developed by young minds, is our primary advantage. Additionally, we can communicate directly with countries like the US and also China and the like, on the same day, thanks to the time zone we are in. This is a great advantage. With our mighty software infrastructure, we can surpass countries like India and China. The global communications sector is about to enter a brand new era. Now everybody wishes to access all implementations from any point with broader bandwidths and at higher speeds. The necessity for Personal Broadband is consequently growing. Within the scope of these necessities, Communications Based Implementations, software development for facilitating access from the web gain significance. The services provided for consumers will have to run on software-based open platforms. Software business is therefore noteworthy. Turkey has considerable potential for exporting software. Encouraging incentives must be given to software development works, in order to keep pace with global progresses and to protect our competitiveness. Turkey is a rich country with regard to its population as well. Yet the percentage of R&D researchers in this population is not yet günde hem ABD, hem de Çin gibi ülkelerle iletiflim kurabiliyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Yaz l mdaki sa lam altyap m z ile rahatl kla Hindistan, Çin gibi ülkelerin önüne geçebiliriz. Küresel iletiflim sektörü yepyeni bir ça a giriyor. Art k herkes herhangi bir yerden tüm uygulamalara yüksek bant geniflli i ile yüksek h zla eriflmek istiyor. Bunun için de Kiflisel Geniflbant gereksinimine olan ihtiyaç art yor. Bu ihtiyaçlar kapsam nda, letiflim Tabanl Uygulamalar, web den eriflim dolay s yla yaz l m ön plana ç k yor. Tüketicilere verilen servislerin yaz l m tabanl aç k platf ormlar üzerinde koflmas gerekecek. Dolay s yla yaz l m büyük önem tafl yor. Yaz l m ihracat nda Türkiye nin çok ciddi bir potansiyeli var. Dünyadaki geliflmelere ayak uydurabilmek ve rekabet gücümüzü art rabilmek için yaz l m gelifltirme çal flmalar na özendirici teflvikler uygulanmas gerekiyor. Türkiye nüfus bak m ndan da zengin bir ülke. Ancak bildi iniz gibi ArGe araflt rmac lar n n yüzdesi yeterli seviyede de il. Sizce buna yönelik ne gibi çal flmalar yap lmal? Türkiye deki Ar-Ge çal flmalar n n önünü açacak en önemli geliflme nitelikli iflgücü aç n n ivedilikle kapat lmas d r de 24 bin olan tam zamanl araflt rmac say s n n 2006 sonunda 28 bine yükselmesi bekleniyordu. Üstelik bu rakam n %70 i kamuda görevli. Araflt rmalara göre ise ülkemizin 44 bin tam zamanl araflt rmaya ihtiyac var. Nüfusumuzun yar s ndan fazlas n oluflturan gençlerimizin liseden bafllayarak teknoloji gelifltirmek üzere, özellikle yaz l m odakl olarak yetifltirilmesi ve özel sektörde istihdam edilmesi Ar-Ge çal flmalar na önemli katk sa layacakt r. Yeri gelmiflken Hindistan örne ini hat rlatmakta yarar var. Bildi iniz gibi özellikle yaz l m konusunda Hindistan bir Ar-Ge üssü gibi çal fl yor. Genç nüfusunu son y llarda iyi de erlendirdi ve Gayri Safi Milli Has la art fl ndaki en büyük pay yaz - l m sektöründeki yüksek istihdam kapasitesi ile sa l yor. Yaz - l m alan nda 2000 y l nda 6,8 milyar dolar, 2001 y l nda ise 8 milyar dolar ihracat yaparak geliflmekte olan ülkeler içerisinde bu alanda birinci s rada yer alan Hindistan n 2010 yaz l m ihracat hedefi ise, 100 milyar dolar. Bunu sa lamak için de her y l 200,000 civar nda biliflim uzman yetifltiriyorlar. The capability and enthusiasm of this young population to adopt new technologies and the fact that these technologies have to be grasped and developed by young minds, is our primary advantage. adequate. What would you suggest to overcome this constraint? The most significant development that will pave way for R&D activities in Turkey will be closing of the qualified labor gap. The number of researcher that was 24,000 in 2002 was expected to increase to 28,000 at the end of 2006, 70% of which are public employees. According to studies, the country needs 44,000 full-time researchers. Education of our youngsters, that constitute more than half of our population, starting at high schools, in a way to develop technologies, particularly oriented on software, and their employment in the private sector will considerably contribute to R&D activities. By the way, it would be useful to take you back to the India case here. As you know, India operates as an R&D base, particularly in software business. The country took good advantage of its young population in recent years and provided the largest increase in its GDP from the employment capacity created by the software sector. India, which ranks first among developing countries with software exports of USD 6.8 billion in 2000 and USD 8.0 billion in 2001, aims to collect USD 100 billion from exports in They educate and train approximately 200,000 informatics experts each year, to accomplish this goal. You aim to increase the revenues coming in from enterprise solutions in Turkey this year. What do you specifically plan for this purpose? Enterprise customers, within the scope of the Business Transformation strategy we started implementing last year, constitute our major focal points. We have finished our structuring for enterprise solutions, in line with our targets. We are determined to assist the businesses in Turkey, and particularly SMEs, to achieve their goals by utilizing innovative communication technologies through our new product portfolio, new channel structure and our solution partners that are the best in their areas of expertise As the world rapidly heads for a service intensive environment, Nortel Netafl will satisfy all communication requirements of enterprise

20 40 baflar öyküsü/success story success story/baflar öyküsü 41 Türkiye de bu y l kurumsal çözümlerde elde edilen gelirlerin büyümesi hedefliyorsunuz. Bu amac n za yönelik neler planlam a k t a s n z? Geçti imiz y l uygulamaya koydu umuz Kurumsal Dönüflüm stratejisi kapsam nda, kurumsal müflteriler en önemli odak noktalar m z n bafl nda geliyor. Hedeflerimize uygun olarak kurumsal çözümler alan nda yap lanmam z tamamlad k. Yenilenen ürün portföyümüz, yeni kanal yap m z ve alan n n en iyisi olan çözüm ortaklar m zla birlikte baflta KO- B ler olmak üzere, Türkiye deki iflletmelerin yenilikçi iletiflim teknolojilerini kullanarak ifl hedeflerine ulaflmalar na yard mc olmaya kararl y z. Dünya servis yo un bir ortama do ru h zla giderken Nortel Netafl da kurumsal müflterilerinin tüm telekomünikasyon gereksinimini, eksiksiz ve benzersiz çözüm ve servislerden oluflan portföyü ile karfl layacak. Güvenli, güvenilir ve yenilikçi çözümler sunarak kurumsal müflterilerimizin karl l klar - n art rmalar na yard mc olaca z. KOB lere yönelik yenilikçi çözümleriniz neler? Yeni KOB portföyümüz, küçük ölçekli iflletmelerin ifl potansiyellerini en üst düzeye ç karmalar na yard mc olacak, tamamen tümleflik bir haberleflme sistemi sunuyor. Uygulama ve yönetim kolayl ile ekonomik olma özelliklerinin yan s - ra, KOB ler için özellikle yüksek kalite, sadelik ve zengin özellikler sa l yor. Portföyümüzdeki ürünleri flöyle özetleyeb i l i r i z : VipNet-60 Hibrid PBX Santral VipNet-60, en yeni say sal telefon özellikleriyle, küçük ölçekli iflletmeler için gelifltirilen IP temelli bir santrald r. Bafllang ç yat r m n korur, iflletme ve bak m maliyetini en aza ind i r g e r. Business Communication Manager (Kurumsal letiflim Y ö n e t i c i s i BCM 50, KOB lerin ses ve veri uygulamalar n tek platformda tümlefltirmelerini sa layan, IP özellikli bir iletiflim sistemidir. Ses ve tümleflik ses/veri servislerini, küçük ve orta boy iflletmelerin rahatl kla kullanabilecekleri tek bir platformda customers by its product portfolio that consists of complete and unmatched solutions and services. We will assist our customers in increasing their profitabilities, by providing them with secure, reliable and innovative solutions. What are your innovative solutions, oriented particularly for SMEs? Our new SME portfolio offers a fully integrated communication system that will assist SMEs in increasing their business potentials to the maximum levels possible. The portfolio, in addition to its implementation and management conveniences and its cost effectiveness, provides high quality, simplicity and rich features particularly designed for SMEs. VipNet-60 Hybrid PBX Switchboard VipNet-60 is an IP-based switchboard carrying the most up-to-date digital telephone features, developed for small sized enterprises. Retains its initial investment value, minimizes operation and maintenance costs at minimum. sunar ve farkl lokasyonlardaki ofisleri en uygun maliyetle, verimli ve güvenli flekilde birbirine ba lar. Business Ethernet Switch (Kurumsal Ethernet Anahtar ) KOB lere veri a oluflturmalar için gereken tüm elemanlar sa layan BES, amaca yönelik donan m tasar m ve yaz l m özellikleri ile yeni veya mevcut altyap lara h zla ve kolayca entegre edilir. Business Secure Router (Kurumsal Güvenli Yönlendirici) Kurumsal Güvenli Yönlendirici, DSL veya kablo modem geniflbant servisleri üzerinden güvenli Internet ba lant s sa layan bir tümleflik eriflim yönlendiricisidir. KOB lere; yönlendirme, VPN, güvenlik duvar, NAT ve servis kalitesi özellikleri sunar. Tak çal flt r fleklinde tasarlanm flt r ve konfigürasyonu basittir. Business Access Point (Kurumsal Eriflim Noktas ) Kurumsal Eriflim Noktas, özellikle KOB lerin çal flanlar na her yerde ve her zaman güvenli a eriflimi sa lamalar için tasarlanm fl ba ms z kablosuz LAN (WLAN) eriflim noktas d r. Gereksinimlere göre ölçeklenebilir, kesintisiz dolafl m sa layarak çal flanlar daha verimli ve eriflilebilir k lar. Yat r mlar n z do rultusunda gelecekte Türkiye yi hangi noktada görmek istiyorsunuz? Telekomünikasyon teknolojileri gibi yo un ve özel ihtisaslaflma gerektiren bir alanda yaklafl k 800 kiflilik teknoloji grubumuzla, dünyan n her yerine yüksek teknolojiye sahip katma de erli hizmet ihraç ediyoruz. Gurur duydu umuz Ar- Ge miz, yeni nesil teknolojilerinin oluflturulmas nda ve gelifltirilmesinde 10 milyar dolarl k küresel bir dev olan Nortel bünyesinde ana görevleri üstleniyor. Ar-Ge mizin üzerinde çal flt bu yeni nesil projeler, sadece Türkiye pazar için de- il, tüm dünyadaki Nortel müflterileri için gelifltiriliyor. Son 10 y ll k yaz l m ve yüksek teknoloji ihracat m z toplam $ milyon dolar de erinde. Güçlü Türkiye ye giden yolun Ar-Ge ve inovasyondan geçti ine inan yoruz. Nortel Netafl olarak en büyük arzumuz, teknoloji gelifltirme yar fl nda aram za yeni flirketlerin kat lmas ve Türkiye nin dünyan n en cazip Ar-Ge merkezlerinden biri olmas d r. Business Communication Manager BCM 50 is a communication system having with IP features that facilitate SMEs to integrate their voice and data implementations on a single platform. It offers voice and integrated voice/data services on a single platform, where SMEs can operate without difficulty and connects offices situated at different locations to each efficiently and securely at most reasonable costs. Business Ethernet Switch Offering SMEs all the elements necessary for building a data network, BES can be integrated into new or existing infrastructures quickly and easily with its objective-oriented hardware design and software features. Business Secure Router Business Secure Router is an integrated access router that provides secure internet connection over DSL or cable modem broadband services. It provides routing, VPN, firewall, NAT and service quality features to SMEs. Business Secure Router has been designed for a plug-and-play operation with simple configuration. Business Access Point Business Access Point is an independent wireless LAN (WLAN) access point designed particularly to provide continuous secure network connections for SMEs employees from everywhere. It can be scaled according to requirements; makes employees more efficient and accessible by providing uninterrupted circulation. Taking into consideration your investments, where would you like to see Turkey in the future? We are exporting high-tech and high value added services to all over the world with our experienced technology group, in telecommunication technologies, which is a technology-intensive sector that requires sophisticated specialization. Our R&D - our source of pride - assumes the major tasks in the creation and development of new generation technologies within Nortel, which actually is a USD 10 billion global giant. These new generation projects, on which our R&D is working, are being developed not only for the Turkish market but also for Nortel customers allover the world. The cumulative amount of the software and high technology exports made within the last 10 years amount to USD billion. We believe that the road to mighty Turkey leads through R&D and innovation. Our greatest desire as Nortel Netafl is to see new companies by our side in this technology development race and Turkey to become one of the most attractive R&D centers of the world.

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Sayı : 46473657-724.01.01 - E.78285 01.07.2016 : Bosna Hersek'te Yatırım İmkanları K TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT

BARSELONA TV ÜNİTESİ - TV UNIT 2015 Collection 2010 yılında faaliyete başlayan orenon çalışmalarına profesyonelliği, tecrübeyi, kaliteli hizmet anlayışını ve modern vizyonu ilke edinip, inşaat, hizmet, mobilya, gıda, dış ticaret, toptan

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse

YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse YEDEK PARÇA DEPONUZ Your Spare Parts Warehouse www.hidirusta.com İŞİMİZDE UZMANIZ We are professional in our business Geniş ürün gamı ve tecrübeli satış kadromuzla hizmetinizdeyiz. We are ready to serve

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

www. durucam grup.com

www. durucam grup.com www. durucam grup.com Uzun y llard r cam sektöründe edindi imiz bilgi, beceri birikim ve tecrübenin sonucunda oluflan bir markad r DURU CAM LAVABO. Son derece hassas ve titizlikle üretti imiz ürünlerimizde

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Barometre 2014-I. Barometer

Barometre 2014-I. Barometer Barometre 2014-I Barometer YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd e teşekkürlerimizi sunarız. We extend our sincere thanks to Yöntem Research

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı