Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey"

Transkript

1

2 YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne i nin yeni Baflkan Tahir Uysal ile yapt m z söyleflide, derne in önümüzdeki dönemdeki hedefleri, vizyonu ve misyonuna iliflkin görüfllerini ö rendik New term begins at YASED with Chairman Tahir Uysal In an interview with Tahir Uysal, the new Chairman of International Investors Association, we discussed the objectives, vision, and mission of YASED for the term ahead. 36 Güçlü Türkiye ye giden yol Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor Telekomünikasyon alan nda güçlü Ar-Ge kadrosuyla gelifltirdi i yerli teknolojisini Nortel çözümleriyle bütünleyen Nortel Netafl, Türkiye ye yapt yat r mlar yla dikkatleri çekiyor. The road to mighty Turkey leads through R&D and innovation Nortel Netafl, having integrated the local technology it has developed in telecommunications area by its wellbuilt R&D staff, with solutions from Nortel draws attention on account of its investmenst in Turkey. Genel Yay n Yönetmeni ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Chief Editor Mustafa Alper Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Yay n Kurulu / Publication Board Dilek Yard m, Erdal Karamercan, Günseli Ocako lu, Necla Zarakol, Tahir Uysal, Ümran Beba, Yaprak Özer Yay n Türü / Publication type Yayg n Süreli / Periodical Bask Tarihi / Date of publishing May s / May 2007 Yaz flleri / Editors Duygu Koronel, Günefl Yenal, Cihan Ald k (Foto raf), Tuba Sözeri (YASED), Duygu Kocagöz (YASED) Görsel Uygulama / Visual Application Yavuz Karakafl Yasemin Can Reklam & Halkla liflkiler / Advertisement & PR Yeliz Dönmez smail Kirazc Gülflah Marhan Yap m / Production Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Bask ve Cilt / Printing Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No: 26/2 Ayaza afi i fl l i - s t a n b u l Tel: (PBX) letiflim Adresi / Contact Address YASED Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul Tel: (0212) Degide yer alan yaz ve foto raflar n tamam ya da bir k sm YASED in izni al nmadan hiçbir flekilde kullan lamaz. Türk sütlü ürünler pazar n n lideri: Danone Türkiye Sonuç ne kadar iyi olursa olsun, hep Daha iyi nas l yap labilirdi sorgulanmal. The leader of Turkish dairy market: Danone Türkiye No matter how satisfying the result is, it should be asked; How could it be accomplished even better? 32 Yabanc sermaye art k Türkiye ye yabanc de il 2004 y llar aras ndaki 50 y lda toplam sermaye girifli 20 milyar dolar c var nda iken sadece 2004, 2005 ve 2006 y llar nda ülkeye giren yabanc sermaye 30 milyar dolar aflm flt r y l n n beklentisi ise 20 milyar dolar n çok üzerindedir. Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey In the first 50 years, , total cumulative FDI in this country amounted only around 20 billion dollars. Whereas for the last three years, registered amount has reached over USD 30 billion. For the year 2007 the expected figure is over USD 20 billion. Uluslararas platformda Türk modas Kuto lu na göre ifl hayat nda kifliler, tutucu görünümden s yr l p de iflik kesimler ve özgün tasar mlar yla fark yaratmal! Turkish fashion in the international platform According to Kuto lu, those in business life should discard their conservative look and create a distinction with different cuts and unique designs! Cisco ve Denizbank tan KOB lere yeni bir model Cisco ve DenizLeasing iflbirli i ile hayata geçirilen, KOB lerin bilgi teknolojileri altyap lar na avantaj sa layacak olan Kolay Kiralama modeli sayesinde KOB ler, verimlilik ve karl l klar n art racak Cisco and Denizbank offer new model for SMEs SMEs will fuel their profitability by means of the Easy Leasing model launched jointly by Cisco and DenizLeasing, aiming at providing advantages to the IT infrastructures of SMEs. Sa l kl yaflam n adresleri fl dünyas n n biraz olsun stresini azaltmaya yarayan çeflitli SPA merkezleri ve fitness salonlar gün geçtikçe hayat m z n bir parças haline gelmeye bafll yor... The dddresses for healthy living... For getting rid of the stresses of the business world, SPA centers and fitness salons, are daily becoming part of our lives.

3 De erli Okuyucularımız, Dear Readers, ED TÖR / E D I T O R Mustafa ALPER YASED Genel Sekreteri YASED Secretary General Bahar n gelmesiyle birlikte hepimiz yenilendi imizi hissediyoruz. Canlanma hayat n her yerinde kendini aç k bir biçimde göstermeye bafll - yor art k. YASED olarak biz de kendimizi yenilemek üzere çal flmalar m z sürdürüyoruz. 28 fiubat ta gerçeklefltirilen Genel Kurul sonras yeni bir anlay flla göreve bafllayan 27. Dönem Yönetim Kurulumuz büyük bir heyecanla yeni projeler gelifltirmekte. Tüm bu yenilikleri önümüzdeki günlerde üyelerimizle paylaflaca z elbette. Öncesinde dergimizin kapa na konuk etti imiz YASED in yeni Baflkan Tahir Uysal n gerek Genel Kurul da yaflanan geliflmeler, gerekse YASED in yeni dönemdeki hedefleri, politikalar ve yap lacaklara iliflkin aç klamalar n n hepinizin ilgisini çekece ine inan yoruz. Bu say m zda sektörden bölümümüzde Danone Türkiye ve Genel Müdürü Serpil Timuray a yer verdik. Sektörün gündemine iliflkin yaz - da firma olarak karfl lafl lan ve kimi zaman yabanc düflmanl na kadar varabilen tats z konulara da yer verdik. Bütün bunlar n önünde firman n tüm yaflan lanlara ra men motivasyonunu yitirmeden Türkiye de yat r ma devam yönünde kararl olmas kuflkusuz röportaj n en can al - c bölümü oldu. Bu say m zda yeni bir bölüm açt k: Baflar Öyküleri ad n verdi imiz bu bölümümüzde üyelerimiz aras ndan baflar öyküsü olarak adland rabilece imiz yeni yat r m kararlar, yeni projeler, büyük Ar-Ge yat r mlar, katma de er yaratan Greenfield yat r mlar gibi çeflitli ve daha önce alçak gönüllülük göstererek sizlerle pek de paylaflmad m z yat r mlar m z ve süreçlerini aktarmaya çal flaca z. Bölümümüzün ilk konu u dünya ölçe inde bile say l yat r mlardan kabul edilebilecek Nortel Küresel Yüksek Teknoloji Opreasyon Merkezi nin aç l fl oldu. Nortel Netafl firmas Genel Müdürü Müjdat Altay n yat r mlar yla ilgili aç klamalar n heyecanla okuyaca n z düflünüyoruz. Bahar n gelifli derken sizlerin de kiflisel olarak kendinizi yenileyece iniz SPA ve Fitness Salonlar na de erlendirdi imiz haberimizde YASED üyelerinin de görüfllerine yer vermeyi ihmal etmedik. Bu habere ilave olarak, Türkiye nin uluslararas platformda son derece büyük ilgiyle takip edilen modac s At l Kuto lu ile yap lan röportajda, stilimizi nas l yenileyebilece imiz hakk nda ufak ipuçlar bulmak mümkün. Hepinize güneflli güzel bir bahar diliyorum. Baharla birlikte canlanan ve yenilenen YASED in çal flmalar nda görüflmek üzere flimdilik hoflça kal n fiubat ta gerçeklefltirilen Genel Kurul sonras yeni bir anlay flla göreve bafllayan 27. Dönem Yönetim Kurulumuz büyük bir heyecanla yeni projeler gelifltirmekte. Tüm bu yenilikleri önümüzdeki günlerde üyelerimizle paylaflaca z elbette. Our 27th Board of Directors that took office following the General Assembly Meeting held on 28 February with a new attitude, has started to develop new projects with keen enthusiasm. With spring once again knocking on our doors, we all feel ourselves rejuvenated. This rejuvenation gradually makes itself evident, in all stages of our lives. We too, at YASED are carrying out works to rejuvenate ourselves. Our 27 t h Board of Directors that took office following the General Assembly Meeting held on 28 February with a new attitude, has started to develop new projects with keen enthusiasm. We will certainly share all these novelties with our members in the days ahead. We believe that the explanations given in our cover story by YASED s new Chairman Tahir Uysal, on the General Assembly Meeting and YASED s new objectives, policies and plans for the new term, will grab the attention of all our readers. We interviewed Serpil Timuray, General Manager of Danone Turkey in the from the sector section of this issue. The interview on the sector s agenda gives an account of the unpleasant events encountered by the company, which from time to time developed into foreigner antagonism. But the most fascinating point of the interview is undoubtedly company s determination to continue investing in Turkey, despite all what has been experienced. We launch a new section in this issue, titled Success Stories. We, in this section, will attempt to convey the investments and investment processes of our members that might be dubbed as success stories, such as new investment decisions, new projects, large-scale R&D investments, greenfield investments that generate added value, which we did not share with you before, merely because of modesty. The first guest of this section is the opening of the Global High Technology Operations Centre of Nortel, which might be regarded a very noteworthy investment, even on the global scale. We hope you will read the explanations of Müjdat Altay, General Manager of Nortel on the investments of the company, with close interest. Having concentrated on rejuvenation, we also assessed the Spas and Fitness Centers in Istanbul, where you can also refresh your body this spring. We did not fail to reflect the comments of YASED members on the subject, for your evaluation. What s more, you will most likely catch some clues on how to refresh your style too, in the interview made with At l Kuto lu, the internationally celebrated fashion designer from Turkey. I wish you all a bright and pleasant spring. Stay well for the time being, until we meet again in one of YASED s activities, already revitalized and refreshed with the spring air...

4 8 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 9 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED New term begins at YASED with Chairman Tahir Uysal Uluslararas Yat r mc lar Derne i nin yeni Baflkan Tahir Uysal ile yapt m z söyleflide, derne in önümüzdeki dönemdeki hedefleri, vizyonu ve misyonuna iliflkin görüfllerini ö rendik. In an interview with Tahir Uysal, the new Chairman of International Investors Association, we discussed the objectives, vision, and mission of YASED for the term ahead. Geçmiflten bugüne Ankara Fen Lisesi nde okuyan Tahir Uysal, bilimsel düflünmeyi lise y llar ndaki e itime borçlu oldu unu, ayn zamanda rekabet duygusuyla da ilk kez bu okulda tan flt n dile getiriyor. Uysal 1976 y l nda liseden mezun olduktan sonra girdi i ODTÜ nün boykot nedeniyle kapanmas ndan sonra e itimine yurtd fl nda devam etmifl. ngiltere de Birmingham Üniversite sinde Elektrik ve Elektronik bölümünde e itim gördükten sonra ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Erdemli kampusünde Sualt Akusti i alan nda yüksek lisans e itimini tamamlayan Uysal n önünde iki seçenek varm fl; yurt d fl ndaki e itimi için burs ald PTT de çal flmak ya da o s rada flans eseri tan flt Schlumberger flirketiyle Uzak Do u da Japonya, Çin ve Hindistan da petrol aramak. Tahir Uysal, Schlumberger i seçmifl ve Uzak Do u daki petrol arama faaliyetlerinde befl sene görev yapm fl. Bu deneyim., Türkiye ye döndü ünde ona BP ile çal flma f rsat n getirmis. YASED in yeni baflkan Uysal, 1991 y l ndan bu yana BP deki çal flmalar n flöyle dile getiriyor: Buraya geldi imde 5 y ll k deneyimi olan bir mühendistim. K sa sürede da t m bölümünün bafl na geçtim y l nda flirket A glimpse back Tahir Uysal underlines that he is indebted to Ankara High School of Science for his scientific thinking skills and adds that he experienced competition for the first time during his high-school years. Uysal entered METU after high school in 1976, yet had to continue his education overseas, since the university was adjourned for an indefinite period because of a student boycott. He studied electric and electronics at the University of Birmingham and than received his M.Sc. degree on Underwater Acoustics at the Erdemli Campus of METU s Institute of Marine Sciences. As he was about to start his professional career at PTT, in return for the scholarship he had received during his overseas education, he met Schlumberger by coincidence, and took part in the oil exploration activities of the company for five years in Japan, China and India. This experience opened BP s doors to him when he returned to Turkey. YASED s new Chairman Uysal recounts his career steps since 1991 at BP as follows: I was an engineer with 5 years of experience when I first came here. I assumed the management of the distribution department after a short period. In 1993, I stepped up to the company s Board. Between , I was generally delegated with double-hat functions. While I was executing the Supply and Distribution

5 10 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 11 Yönetim Kurulu na girdim y llar nda çift flapkal ifllerim oldu. Bir yandan kmal ve Da t m görevini yürütürken önce nsan Kaynaklar bölümünü, daha sonraki dönemde de Ortak Servisler den oluflan bir yap y da yönettim. Sonras nda global olarak Gaz ve Enerji ifl kolumuzun kurulmas yla, Ankara n n merkez oldu u bölgesel yap da Ticaret Müdürü poziyonuna geçtim. Bu bölüm, Yunanistan dan Hindistan a kadar olan tüm bölümleri içine al yordu senesinde de flu andaki görevime g e l d i m. Tahir Uysal n gözünden Yeni Yönetim Yeni Yönetim Kurulu üyeleri hakk nda k sa bir de erlendirme yapan Uysal bu yönetimin ilginç bir taraf na de iniyor. Seçimde, dernekte aktif görev almaya istekli kiflilerle bir liste yapt klar n belirtirken, farkl sektörlerden temsil niteli i yüksek bir üye da - l m oldu unun alt n çiziyor. Geçti imiz Genel Kurul da yaflanan tart flmalara aç kl k getirmek isteyen Baflkan, demokratik bir ortamda yaflan lmas gerekenin yafland n sözlerine ekliyor. Kat l mc say s n n çoklu unun önemine de inen ve toplant esnas ndaki önerilerden bahseden Uysal, Genel Kurul toplant s n flöyle de erlendiriyor: Genel Kurul a 100 kiflilik güzel bir kat l m oldu. lk kez kat l mc say s n n bu kadar yüksek oldu u bir Genel Kurul yaflad k. Bu, Derne imiz in gelece i bak m ndan çok umut verici bir göstergeydi. Oy da l - m nda çok aç k bir fark ortaya ç kmad. Ancak do al olarak demokratik bir Genel Kurul ortam nda farkl görüfller dile getirildi Gündeme getirilen konular n hepsi çok önemliydi ve bize önümüzdeki dönemde fl k tutacak nitelikteydi. Derne imizin yönetiflim konusunda daha iyi yerlere gelmesi ad na birtak m öneriler sunuldu. fiunu memnuniyetle söylemek gerekir ki YASED, bugüne kadarki çal flmalar yla toplumda gayet sayg n bir yer edinmifl durumda. Bu bayrak geçmifl yönetimlerle önemli bir yere tafl nm fl. Ancak her zaman için bayra daha iyiye ve daha ileriye tafl mak gerekir. Toplant esnas ndaki öneriler de bu yöndeydi, özellikle yönetiflim anlam nda Örne in bu önerilerden ilki, seçilen yönetimlerin görev süresinin s n rlanmas yd. Ben bu önerinin yenilik ve de iflimin iyi bir fley oldu u fikrinden yola ç k larak sunuldu unu düflünüyorum. Bunun bir tüzük de iflikli i fleklinde gelmesi daha do ru olabilirdi ama öneri fleklinde sunuldu. Yönetim Kurulu Baflkan n n ve belki hatta üyelerin de sürelerinin k s tlanmas bence sa l kl. Gelecek yönetim kurulu toplant - function, I also had to manage the Human Resources Department and then an organization that constituted of Shared Services. When our global Gas and Energy Business was founded, I assumed the direction of a regional organization that was headquartered in Ankara, as Commercial Manager. This department managed the commercial operations of the whole region, specifically from Greece to India. In 2000 I was appointed to my current position. An evaluation of the new Board of Directors; from Tahir Uysal s point of view Uysal, during the brief assessment he makes on the new Members of the Board of Directors of YASED, points out to an interesting feature of this new team. The Chairman discloses that they had m zda getirece imiz önerilerden bir tanesi baflkan n görev süresinin 1+1 dönem fleklinde olmas. Bence, en fazla 4 seneye uzayan, 2 senede bir yap lacak bir yönetim de iflikli i, YASED in daima taze kanla yönetilmesini sa layacak ve Derne imiz i hep dinamik tutacak.. Yapabileceklerinizi belli bir seviyeye getirdi iniz zaman bayra baflka birine devretmenin herkes ad na daha iyi olaca n düflünüyorum. Dernek yönetiminde sektörlerin temsili konusunun da dikkate al naca n belirten Uysal konuyla ilgili yorumlar n flu flekilde dile getiriyor: Sektörlerin temsili bizim çok önem verdi imiz bir konu. Bugünlerde bununla ilgili bir ön çal flma yapt k ve portföyümüzü 9 tane sektöre böldük. Herbir sektörden birer kifli kendi prepared the Board candidates list with members, who were enthusiastic to take part in the association actively. He emphasizes that the members of the Association reflect a highly qualified sectoral representation on the Board. The Chairman, eager to make an explanation about the discussion witnessed at the recent General Assembly mentions that what has been experienced is something that should be encountered in any democratic environment. Uysal points out to the significance of the high number of participants, makes reference to the suggestions voiced during the General Assembly Meeting and evaluates the Meeting as follows; Participation first of all, was very pleasing, with 100 members, an all-time-high participation level. This fact is very promising for the future of our Association. As for the share of votes, there weren t any significant differences. But of course diverse and different views were voiced in the democratic general assembly atmosphere. The issues put forth, were all important ones, which will probably shed light on our prospective path. Some suggestions, aimed at improving the governance of our Association were set forth. We are proud to acknowledge that YASED has attained an exceptionally respected position in the community, thanks to the works and activities it has accomplished. The banner has been carried by previous Boards, to where it stands now. Yet it is essential to carry this banner to new and better territories. The suggestions put forth at the meeting were aimed at this direction, particularly on the subject of governance. For instance, the first one was on restricting the period of office of the Board of Directors. I believe that this suggestion was inspired by the idea that originality and change is constructive. It would be more proper if this suggestion was put forth as a proposal for a charter amendment, but it was presented merely as a suggestion. I believe that restriction of the period of office of the Chairman and even the periods of Board members would be beneficial. One of the motions we will present at our next Board Meeting will be to define the office period of the Chairman as 1+1 terms. In my opinion, a change every 2 years, which might be extented at most to 4 years will always rejuvenate YASED and keep our Association energetic at all times. I believe that one should, for the benefit of all the whole community, hand over the banner to someone else, when what he or she can achieve reaches a certain stage. Uysal expresses that the issue concerning the representation of sectors at the Board will also be handled carefully, and states his opinion as; Representation of sectors is an issue that we highly emphasize. We have already made a preliminary study on the subject recently, and divided our sector portfolio into nine sectors. One person from each sector will be responsible for the

6 12 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 13 grubunu temsilen sorumlu olacak. Genel Kurul da öneri olarak gelen bu konuyu hayata geçiririyoruz. Genel olarak, bahsetti im bu iki konu çerçevesinde konufluldu ki ikisi de bizim de flu anda üzerinde çal flt m z konulardan olufluyor. Yeni Yönetim Kurulu nda misyon, vizyon ve temel hedefler YASED in temel hedefinde bir de ifliklik olmayaca n dile getiren Uysal flu ana kadarki gelinen noktada herhangi bir yanl fll k olmad n belirtiyor. Hareketli bir Genel Kurul yafland n ifade eden Baflkan, YASED in bugüne kadarki dönemi ve bundan sonraki dönemde ele alacaklar konular flöyle özetliyor: Görevi çok iyi bir noktada devrald k ve daha ileriye gitmek için çal flaca- z. Son dönemde eksikli ini hissetti imiz, üyelerle temas en önemli önceliklerimizden biri olacak. Hepsi birbirinden önemli görevlerde bulunan üyelerimizin varl Derne imiz in en büyük zenginli i. Ancak onlar n çal flmalar m za daha aktif biçimde kat lmalar n arzuluyoruz. Buna biraz enerji sarfetmek laz m. Odak noktam z üyelerimizin sorunlar. Ortak bir paydada bunlar do ru alg lamak ve toplamak laz m çünkü farkl sektörler var. Üyelerimiz kendi sektörleriyle ilgili sorunlarda Derne i yanlar nda hissetmek istiyorlar. Öte yandan Derne imiz in kuruldu u 1980 den bu yana Türkiye farkl dönemlerden geçerek çok de- iflti. Bir zamanlar Türkiye için 2 milyar dolarl k toplam d fl ticaret hacminden bahsederken flimdilerde 200 milyar dolar konufluyoruz. Önümüzdeki dönemler için 1 trilyon dolar gibi bir zamanlar hayal bile edemeyece imiz rakamlar Türkiye hedeflemifl durumda ki, biz de bu hedeflerin do ru oldu u inanc nday z. Dolay s yla oraya do ru yo unlaflmam z laz m. Geçti imiz y llarda heyecan verici geliflmeler yafland, ülkeye yabanc sermaye giriflinde olumlu anlamda bir s çrama yafland. Bunun daha gidece i yol var. E er 1 trilyon dolarl k ticari hacme ulaflmak istiyorsak iki fleye dikkat etmemiz laz m. Birincisi süreklilik, ikincisi ise do rudan gelen yabanc sermayenin yeni yat r mlar fleklinde gelmesi. Daha önceki y llara iliflkin sorun Türkiye nin fark ndal n art rmakt ki bu san r m bir bak ma çözüldü. Biz de yeni bir yönetim olarak de iflimlerin yan nda olmaya gayret gösterece iz. Yabanc sermayeyi ülkeye çekme konusunda dünyada tek bir reçete olmad gibi bizler de deneme-yan lma yöntemiyle yeni sektörlere kap lar m z açaca z. Önemli olan ülkemizin art k yat r mlar konusunda hem zihniyet olarak hem de altyap olarak geldi i nokta. Telekomünikasyon, yol ve ulafl mda belirli bir sevirepresentation of his/her group. We are bringing to life the suggestion that was set forth at the General Assembly Meeting. So, the talks made at the Meeting were concentrated mostly on these two issues that I have just referred to, which also constitute the backbone of our current works. Mission, Vision and Fundamental Targets of the new Board of Directors Uysal states that there will not be any change in YASED s fundamental objectives, and mentions that there is nothing wrong with the point reached so far. The Chairman expresses that the Association has gone through a vigorous General Assembly Meeting and summarizes the previous terms of YASED until now, and the issues to be taken up from now on as flows; We have taken office at a very advantageous point and will our give efforts to go yet further. The contacts with members issue, which we had felt the shortage of, during the last term, will be one of our major priorities. The existence of our members, each one of which carries out very important functions, is the biggest wealth of our Association. But we wish they would participate in our works more actively. We need to put some energy into this matter. Our focal point is our members problems. It is necessary to perceive and gather these on the lowest common denominator, since sectors differ from each other significantly. Our members want to see the Association standing by their side when there are problems that yeye ulaflt m z düflünüyorum. Yetiflmifl insan kaynaklar nda da Türkiye bir yere geldi ama bu bir bafllang ç Türkiye nin buradan bir yola ç kmas n n gereklili ine inanan Uysal a göre Türkiye yi yat r mc lar aç s ndan daha cazip hale getirmek ad na e itime önem verilmeli ve bu konuda YASED in de bu konuya yapabilece i katk lar planlanmal.. Yapt m z Yönetim Kurulu toplant m zda 7 temel konu belirledik Yönetim Kurulu toplant s nda ele al nmas gereken konular 7 ana bafll k alt nda toplad klar n belirten Uysal, bafll klar flu flekilde ifade ediyor: Birincisi kay td fl ekonomi; bu çok genel ve önemli bir konu. Bunun mutlaka gündemde olmas gerekiyor. Bu durum yat r mc lar n her hangi bir ülkede yat r m yapmaktan vazgeçmesine bile neden olabiliyor. Vergi ve Teflvikler; stihdam ve E itim; Ar-Ge ye Yat r m ve Teflvikler; Fikri ve S nai Mülkiyet Haklar, Türkiye yi özellikle yeni yat r mlar için dünyada do rudan yabanc yat r m üssü olarak tan tmak ve Avrupa Birli i kat l m sürecinde aktif rol al nmas Derne imiz e düflen görevler aras nda. YASED yeni yönetimiyle önümüzdeki dönemde nas l olacak? Yeni dönemle ilgili görüfllerini ald m z Baflkan a yöneltti imiz sorular çerçevesinde söyleflimiz flu flekilde devam etti: Yeni dönemi daha kurumsal, sektörel temsilin a rl k kazanaca-, üyelerle daha interaktif olunacak bir dönem diye tan mlayabilir miyiz? Özellikle bu alanlarda ne gibi çal flmalar yapmay planlamaktas n z? Kesinlikle. Dedi im gibi üyelerimize daha yak n olmak istiyoruz. Çok ciddi bir portföyümüz var. Üyelerimizle s k bir temas içinde olmak, yabanc sermayenin s k nt lar n paylaflmak, bunlara çözüm bulmak misyonlar m zdan biridir. Sadece baflkan ve yard mc lar n n de il, ayn zamanda tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de bu görev da l m içersinde sektörel sorumluluklar yüklenmesini ve o sektördeki üyelerle do rudan temas içerisinde olarak Derne in, üyelerle olan iletiflimini art rmas n bekliyoruz. Böylece üyeleri derne imiz içerisinde daha fazla var etmeye çal flaca z. Bunu da tak m çal flmas yla gerçeklefltirmeyi umuyoruz. YASED in yeni dönemde Ankara ile iliflkileri nas l olacak? Bürokrasi ile iflbirli inde nas l bir süreç öngörülmekte? involve their sectors. Turkey, on the other hand, has undergone several different phases and changed considerably since 1980, the year YASED was founded. Whereas we once were speaking about a cumulative foreign trade volume of USD 2 billion, we nowadays are expressing a figure around US 200 billion. And if we take into consideration the current target, i.e. USD 1 trillion, this demonstrates that Turkey is aiming at figures which were unthinkable some time ago. And we believe that these targets are not wrong. We therefore, should focus in this direction. Amazing developments have been witnessed in recent years. Inward foreign direct investment (FDI) flows to the country surged. This trend will grow even stronger. But if we want to reach a foreign trade volume of USD 1 trillion, we should pay attention to two points: One is continuity and the other is the inflow of FDI as greenfield investment. The problem in previous years was to increase Turkey s awareness, which I believe has been solved to a large extent. We, as a new Board, will do our best to favor changes. We know that there is not a single scheme in the world for attracting FDI; we therefore will open our doors to new sectors, by trial-and-error methods. The essential point is the mentality and the infrastructure level Turkey has attained, on the subject of FDI. I believe that we have reached a certain level in telecommunications, roads and transportation. Turkey has arrived at a particular point in trained human resources as well. But this is only a beginning. Uysal believes that Turkey should set off from this point and give emphasis to education and training, in order to make the country more attractive, and that it should be planned to find out how YASED could contribute to this process. We gathered these under 7 main headings in our Board Meeting Uysal mentions that in the Board meeting, YASED management summarized the issues that have to be taken up under seven main headings, and lists these items. The first one of these is unregistered economy. This is a very extensive and important issue and should definitely be on the agenda. Unregistered economy can even cause investors to avoid investing in a country. The other issues are, Taxes and Incentives; Employment and Training; R&D Investments and Incentives; Intellectual and Industrial Property Rights; Promoting Turkey as an FDI Base; Improving the Greenfield Investment Environment and the responsibilities to be assumed by our Association during the EU Accession Process. How will YASED act in the coming term with the new Board of Directors?

7 14 genifl aç /wide angle wide angle/genifl aç 15 YASED Ankara da her düzeyde kabul gören, görüfl ve önerileri benimsenen bir kurum. Önceki yönetim kurullar na bu konudaki baflar lar ndan dolay teflekkür etmek gerekir. Biz de bu do rultuda çal flmalar m z sa l kl bir flekilde devam ettirece iz. Say n Genel Sekreterimizin de bu yönde gerekli yerlerde gerekli temaslar kurmufl oldu unu görüyoruz. Bu aflamalara yeni ba lant lar kurman n gerekli oldu unu düflünmüyorum ama var olan iliflkilerimizi en iyi düzeyde sürdürmeyi amaçl yoruz. Ankara ile. farkl bir diyalog içerisinde ve ortak bir vizyon ile çal flmay hedefliyoruz. YASED in yeni Baflkan olarak üyelerinize vermek istedi iniz bir mesaj var m? Yap m z içerisinde bir tak m çal flmas ile üyelerimize hitap edebilmek, onlarla birlikte yol alabilmek istiyoruz. Onlar n da kat l m bizler için çok önemli. Bu yüzden dile im bütün üyelerin Dernek çal flmalar na zaman ay rmas, destek verebilmesi ve do rudan kat l mlar yla s cak bir ortam n yarat lmas. Sorunlar, s - k nt lar ortada, bunlar bizimle paylaflmalar ve bu konularda hepimizin yarar na ortak bir çal flma ile refah sa lamay isteriz. Hataya izin vermek laz m BaflkanTahir Uysal daha yak ndan tan mak için kendisine birtak m kiflisel sorular da yönelttik. Samimiyetle cevaplar n bizimle paylaflan Uysal a göre insanlar n hata yapmas na izin verilmeli. Hayatta en önem verdi iniz de erler nedir? Do ruluk, dürüstlük benim için en önemli de erler. liflkiler karfl l kl d r. E er karfl n zda, bu ilkeleri benimsemifl bir insan varsa siz de ona daha aç k biri olursunuz. Aksi halde siz de iletiflim kanalar n z kapat rs n z ve iliflkiler de yürümez hale gelir. Our interview with the new Chairman concerning the new term, carried on as follows: Could we say that the new term will involve a more corporate and sectoral representation that will involve interactive relationships with members? What do you plan to do particularly on these issues? Definitely. We, as I have mentioned, yearn to be closer to our members. We possess a very significant member portfolio. Being in close relationship with our members, sharing the problems of foreign investors, and finding solutions for these is only one of our missions. We expect direct contact, not only of the Chairman and his assistants but all Board members to assume sectoral responsibilities and to be in direct contact with the members of that sector. We believe that this new responsibility distribution will fuel the communication of the Association with members. We will thus try to our make our members stand the Association. And we hope to achieve this by teamwork. How will YASED s relationships with Ankara develop in the new term? What sort of a process is being planned, regarding cooperation with the bureaucracy? YASED is an organization accepted at all levels in Ankara with its views and proposals. The previous Boards of our Association deserve an earnest appreciation for this achievement. We too will sustain our works cautiously, in the same direction. We observe that our Secretary General has established the necessary contacts with the necessary places. I do not think that new contacts are necessary for the time being; we will however try to sustain our existing relationships in the best possible manner. We plan to work with Ankara for a shared vision, but with a different dialogue. Would you like to give a message to your members from here as the new Chairman of YASED? We are planning to address our members under our organizational roof and to proceed together with them through teamwork. Their participation means a lot for us. I therefore wish that all members spare their time for us, give us support and facilitate the generation of a warm atmosphere with their direct participation. Problems and distresses are evident. We wish that our members share theirs with us, and hope to maintain prosperity through joint efforts for the benefit of all of us. YASED Yönetim Kurulu Baflkanl n z n yan s ra BP nin Türkiye Yönetim Kurulu Baflkanl göreviniz de var. Yo un ve stresli bir ifl yaflant n z oldu unu varsayabilir miyiz? Stresten uzak durmak için neler yapars n z? Genelde stresli bir insan de ilim. San r m insan süreç içerisinde bafledebilmeyi ö rendikçe, yani ifli yaparken elde etti i deneyim sonucunda, stresten kurtulmaya bafll yor. Bir ifle ilk girdi iniz andaki hissetti iniz gerilim zaman geçtikçe azal yor. Ö renim süreci içerisinde stres faktörlerinin azalt lmas n sa lamak ö rendi- im önemli fleylerden biri olsa gerek. kincisi ise ilk anda olumlu sonuç al nmayan durumlarda pes etmemeyi, de iflik çözüm yollar n aramay, denemeyi bilmek gerekir diye düflünüyorum. nsan n do as gere i yan ld zamanlar da olacakt r. Her zaman kazanmak diye birfley söz konusu olamaz. Yeri geldi inde yenilmeyi bilmek, bunu sindirebilmek de gerekir. Spor yap yor musunuz? Son befl senedir yaflam m m önemli bir parças haline gelen tenisle yo un biçimde ilgileniyorum. Tenis oynarken kendimi adeta farkl bir dünyadaym fl m gibi hissediyorum. O anda oyuna odaklanm fl oluyorum, topa iyi vurmak, at fl do ru karfl lama, vs... Bu bir anlamda bulundu unuz ortamdan bambaflka bir yerde olman z sa l yor. Ayr ca son 4-5 senedir ileride de hayat mda olmas n istedi im konulardan biri olan yelkenle u rafl yorum. Yelken açt mda rüzgarla, do ayla baflbafla olmak, bir limanda sessiz sakin bir ortamda birkaç arkadafl mla birlikte olmak bana keyif veriyor. Aile ve ifl yaflant n z nas l dengede tutabiliyorsunuz? Yaflam m dengede tutmaya çal fl yorum. Benim için 90 l y llar ifl hayat m n çok daha fazla önde oldu u bir dönemdi. San r m 2000 li y llarda dengeyi gözetmeye daha fazla özen gösteriyorum. fl herfley demek de il; aile, hayat m z n belki de en önemli parças. Zaman m iyi kullanmaya ve bu flekilde dengeyi kurmaya çal fl yorum. Mistakes should be permitted We directed some questions to Chairman Tahir Uysal, so as to get to know him closer. Earnestly responding to our questions, Uysal expressed that people should be permitted to make mistakes. What are the values that you value most? Correctness and honesty in my opinion are the most important values. Relationships are two-sided. If your counterparty has adopted these values, you open up more to him or her. And if not, you close your communication channels, and the relationship becomes essentially inoperative. Besides being the Chairman of YASED, you are in fact the Chairman of BP Turkey. Could we assume that you have an intensive and stressful professional life? What is your technique for keeping away from stress? In general I am not a stressful person. I think one avoids stress as he learns to cope with it during the process; by means of the experience he acquires as he gets the job done. The tension you feel at the early stages of a job drops down in time. Accomplishing to reduce stress factors must have been one of the significant things I have learnt during my education. The second one is not to give up, and be informed how to search for alternative ways out. Human beings by nature are destined to make mistakes. Winning all the time is not possible. One should admit losses as well. Are you engaged in any sports activity? I have been playing tennis since five years and this has become an important element of my life. I feel as if I am in another dimension while I am on the court. I concentrate well on the game, how to make a good shot, how to react to a ball, etc. This in some way enables you to feel somewhere entirely different from where you actually are. I have also been sailing since 4-5 years and plan to engage in this activity yet further in the future. Being tête-à-tête with nature and the wind when I set sail, being together with few friends at a silent and tranquil port gives me pleasure. How do you keep your family and business in balance? I am trying to keep my life in balance. The 90s were years when my professional life had more significance. I think I pay more attention to maintain a balance in the 2000s. Business is not everything; family is probably the most of essential part of one s life. I am trying to use my time efficiently and thus maintain a balance.

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail.

Zeynep Bodur Okyay. Germiyan Saatçio lu. germiyan@serfed.com. Hayati Bak fl. hayati.bakis@dunya.com. mutlubaskaya@gmail.com. hsynozcelik@hotmail. KÜNYE / MASTHEAD Türkiye Seramik Federasyonu Ad na Sahibi / Publisher for Turkish Ceramics Federation Zeynep Bodur Okyay Genel Koordinatör-Sorumlu Müdür / General Coordinator-Responsible editor Germiyan

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d

Sayı:11. Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d Sayı:11 NAB Holding A.Ş Haydar Aliyev Caddesi Memduh Paşa Yalısı No:21 Kireçburnu-Sarıyer-İstanbul-Türkiye Tel: +90 212 223 15 15 Nab 25 YAŞINDA / N A B i s 2 5 Y e a r s O l d BİZDEN HABERLER / NEWS Baku

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı