OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009

2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü etkileyen unsurların baģında bilgi üretme gücü gelmektedir. Üniversiteler yürüttükleri bilimsel araģtırmalarla doğrudan bilgi üretmenin yanında, bilgi üretebilecek ve bu bilgiyi toplumun yararına sunabilecek niteliklerde eleman yetiģtiren kuruluģlardır. Üniversitelerin ülkelerin kalkınmasında, çağdaģlaģmasında önemli sorumlulukları vardır. Son yıllarda ülkemizde kurulan yeni üniversiteler ile ülkemizin bilgi üretme potansiyelinin arttırılması hedeflenmiģtir. Bu çerçevede 29 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı kanunun Ek 84. maddesi ile Osmaniye de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuģtur. Gerek öz kültürünü gerekse evrensel kültürü analiz edebilecek ve bunlara saygı duyacak, geleceği düģünürken geçmiģini de yitirmeden her ikisi arasında bir köprü oluģturabilecek, Türkiye Cumhuriyeti nin ilelebet muhafazası için Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü savunan demokrat ve laik düģünceli, yüksek ahlaki kiģisel ve bilimsel değerlere sahip, bilimin sadece bilim için değil bilimin günümüz toplum ihtiyaçlarını ve sürekliliğini sağlayabilecek, sürdürülebilir kalkınma planlarınının hazırlanmasına katkıda bulunabilecek ve bunların uygulama alanlarına aktarılabilmesinde aktif bir rol oynayacak, çeģitli araģtırma ve geliģtirme faaliyetlerine entegre olabilecek ve çeģitli sektörlerde de faal olarak hizmet verebilecek aranan nitelikte insanlar yetiģtirmek öz görevimiz olacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun nun 41.maddesi ile Kamu Ġdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin hükümlerine göre, Üniversitemizin 2008 Yılı Ġdari Faaliyet Raporu sorumluluk ilkesi, doğruluk ve tarafsızlık ilkesi, açıklık ilkeleri, tam açıklama ilkesi, tutarlılık ilkesi ve yıllık olma ilkesi de dikkate alınarak hazırlanmıģ ve sunulmuģtur Kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen tüm çalıģanlarımıza teģekkür ederim. Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Rektör ii

3 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ... II ÇĠZELGE DĠZĠNĠ... III ġekġl DĠZĠNĠ... V I-GENEL BĠLGĠLER... 1 A. MĠSYON VE VĠZYON KuruluĢun Misyonu KuruluĢun Vizyonu... 1 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Fiziksel Yapı Üniversitenin Mevcut Fiziksel Yapısı Hakkındaki Bilgiler Üniversitenin Kapalı Mekânları Eğitim Alanları ve Derslikler Öğrenci Yurtları Sosyal Alanlar Öğrenci Yemekhaneleri, Kantin ve Kafeteryalar OKÜ ye Ait Lojmanlar OKÜ Spor Tesisleri Toplantı ve Konferans Salonları Alanları Hizmet Alanları Ambar, ArĢiv Alanları ve Atölyeleri TaĢıtlar Listesi Örgüt Yapısı ve TeĢkilat ġeması Bilgi Kaynakları Ve Teknolojik Kaynakları Yazılım ve Bilgisayarlar Meslek Yüksekokullarının Network Altyapısı Yazılım ve Bilgisayarlar Üniversite Genelinde Bilgi Kaynakları ve Teknolojik Kaynaklar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Akademik Personel Akademik Personelin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı BaĢka Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Ġdari Personel Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġdari Personelin Hizmet Süreleri Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre ĠĢçiler Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı Öğrenci Kontenjanları... 24

4 5.2. Ġdari Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Yönetim Ġç Kontrol II. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. MALI BILGILER Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Ekonomik Siniflandirmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirleri Ġcmali Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı Sporcu Bilgileri Yayınlarla Ġlgili Faaliyet Bilgileri Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu III-KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A-DEĞERLENDĠRME B-ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EK EK ii

5 ÇĠZELGE DĠZĠNĠ SAYFA NO Çizelge I.C.1. Kapalı Mekânların Hizmet Açılımlarına Göre Dağılımı (m 2 ). 4 Çizelge I.C.2. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin TaĢınmazlarının Dağılımı (m 2 ).. 5 Çizelge I.C.3. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Kapalı Alanların Dağılımı(m 2 ).. 5 Çizelge I.C.4. Üniversitenin Sahip Olduğu Eğitim Alanları (adet) 5 Çizelge I.C.5. Öğrenci Yurtları... 6 Çizelge I.C.6. Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar 7 Çizelge I.C.7. OKÜ ye Ait Lojmanlar 8 Çizelge I.C.8. OKÜ Spor Tesisleri. 9 Çizelge I.C.9. OKÜ Toplantı-Konferans Salonları. 10 Çizelge I.C.10. OKÜ Hizmet Alanları 10 Çizelge I.C.11. OKÜ Ambar, ArĢiv Alanları ve Atölyeleri 10 Çizelge I.C.12. OKÜ Mevcut TaĢıtlar Listesi. 11 Çizelge I.C.13. Üniversitemiz ve Birimlerinin KuruluĢunun Yasal Dayanakları. 12 Çizelge I.C.14. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Yararlandığı BiliĢim Hizmetleri.. 15 Çizelge I.C.15. Meslek Yüksek Okullarının Network Alt Yapısı.. 16 Çizelge I.C.16. Bilgisayarlar ve Kütüphane Kaynakları. 17 Çizelge I.C.17. Diğer Bilgi Kaynakları ve Teknolojik Kaynaklar Çizelge I.C.18. Akademik Personelin Kadro ve Ġstihdam ġekline Göre Dağılımı. 18 Çizelge I.C.19. Akademik Personelin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı. 18 Çizelge I.C.20. BaĢka Üniversitelerden Görevlendirilen Akademik Personel 19 Çizelge I.C.21. Akademik Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı.. 20 Çizelge I.C.22. Ġdari Personel. 20 Çizelge I.C.23. Ġdari Personelin Eğitim Durumu 20 Çizelge I.C.24. Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 21 iii

6 Çizelge I.C.25. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı 21 Çizelge I.C.26. ÇalıĢtıkları Pozisyonlara Göre ĠĢçiler 22 Çizelge I.C.27. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2008 yılı).. 23 Çizelge I.C.28. Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı 23 Çizelge I.C.29. Öğrenci Kontenjanları 24 Çizelge II.A Yılı Bütçe Giderleri 30 Çizelge II.A Yılı Bütçe Gelirleri.. 30 Çizelge II.A.3. Ekonomik Siniflandirmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali. 32 Çizelge II.A.4. Fonksiyonel Siniflandirmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali.. 33 Çizelge II.A.5. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri Ġcmali. 34 Çizelge II.A.6. Tablo Gelirleri Kesin Hesap Cetveli. 35 Çizelge II.B.1. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı.. 36 Çizelge II.B.2. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı 37 Çizelge II.B.3. Sporcu Bilgileri 37 Çizelge II.B.4. Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim Elemanları BaĢına DüĢen Yayın Sayıları 38 Çizelge II.B.5. Bilimsel AraĢtırma Proje Sayısı 38 Çizelge II.B.6.Performans Göstergeleri. 38 Çizelge II.B.7.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Göstergeleri 49 Çizelge II.B.8.Düzey Tanımları 50 iv

7 ġekġl DĠZĠNĠ SAYFA NO ġekil I.C.1. Üniversitenin Genel Görünümü.. 4 ġekil I.C.2. Merkez YerleĢke de Yer Alan Amfi 6 ġekil I.C.3.YURTKUR Osmaniye Öğrenci Yurdu 7 ġekil I.C.4. Merkez YerleĢke de Yer Alan Öğrenci Yemekhanesi. 8 ġekil I.C.5. Merkez YerleĢke de Yer Alan Lojman Binası. 8 ġekil I.C.6. Öğrenci Açık ve Kapalı Spor Alanları. 9 ġekil I.C.7. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ağ Planı.. 14 ġekil I.C.8. Üniversite de Öğrenciler. 22 v

8 I-GENEL BĠLGĠLER Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 5662 sayılı Kanun ile tarihinde kurulmuģtur. Rektörlük görevini 10 Eylül 2008 tarihine kadar tedviren Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alper AKINOĞLU yürütmüģ olup, bu tarihten itibaren üniversiteye kurucu rektör olarak Prof.Dr. Orhan BÜYÜKALACA atanmıģtır. Üniversitemiz, kuruluģ aģamasında Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek oluģturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesi, Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu ile KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiģtirilerek rektörlüğe bağlanan Düziçi Meslek Yüksekokulu, Bahçe Meslek Yüksekokulu; Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Birimler Fakültesi, Erzin Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Türk Dili Bölümü ile Yabancı Diller Bölümünden oluģmaktadır. Osmaniye de yükseköğretimin geçmiģi 1976 yılına dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan ve 1982 yılında Çukurova Üniversitesi ne bağlanan Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu (1997), Sütçü Ġmam Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Düziçi Meslek Yüksekokulu (2000) ile Bahçe Meslek Yüksekokulu (2000), OKÜ nün kuruluģuyla birlikte OKÜ bünyesine dahil edilmiģlerdir yılında ise Erzin de Erzin Meslek Yüksekokulu kurulmuģtur. A. MĠSYON VE VĠZYON 1.KuruluĢun Misyonu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin misyonu; bölgesel alanda etkili, ulusal alanda tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve iģbirliğine açık bir eğitim ve araģtırma kurumu olmak; ülkemizin ve bölgemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalıģmalar yapmak, üniversite-sanayi-toplum iģbirliğini sağlamada öncü olmak; mezunlarımızın ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araģtırıcı, kamu ve özel sektörde aranan ve kabul gören bireyler olmasını sağlamak; katılımcılığa ve takım çalıģmasına dayalı kurum kültürü oluģturarak bilgi yaratma ve yayma konularında öncülük etmek olarak ifade edilebilir. 2. KuruluĢun Vizyonu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin vizyonu; eğitim-öğretim, araģtırmageliģtirme ve bilimsel yayın ve uygulamada geliģmiģ ülke standartlarına ulaģmak; çağın gerektirdiği mesleki, teknik ve bilgi donanımına sahip bireyler yetiģtirmektir. 1

9 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1.Yetki Türkiye de Yükseköğretim T.C. Anayasası nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. Üniversitelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 18/02/1982 tarihinde yayımlanan Akademik TeĢkilat Yönetmeliğine göre belirlenmiģtir. 2. Görev 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. Maddesi uyarınca; kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; ÇağdaĢ uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeģitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayım ve danıģmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiģtirmek, Türk toplumunun yaģam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileģme ve tarımda modernleģme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geliģmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluģlarla iģbirliği yaparak, kamu kuruluģlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araģtırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluģlarınca istenecek inceleme ve araģtırmaları sonuçlandırarak düģüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin geliģmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetiģmesine ve bilgilerinin geliģmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleģmeyi, üretimde artıģı sağlayacak çalıģma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iģbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliģtirmek, kullanmak, yaygınlaģtırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliģtirmek, döner sermaye iģletmelerini kurmak, verimli çalıģtırmak ve bu faaliyetlerin geliģtirilmesine iliģkin gerekli düzenlemeleri yapmak, olarak belirlenmiģtir 2

10 3. Sorumluluk Üst yönetici olan Rektör, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve iģlemlere iliģkin olarak iç kontrolün iģleyiģinden sorumludur. Üniversitemizin malî hizmet birimi olan Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmaktadır. Muhasebe yetkilisi de, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve eriģilebilir Ģekilde tutulmasından sorumludur. Üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayıģına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiģ standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayıģıyla uygun bir çalıģma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar. Üst yönetici ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri her yıl, iģ ve iģlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir Ģekilde gerçekleģtirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- Fiziksel Yapı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi m 2 si maliye hazinesi olmak üzere, toplam m 2 taģınmaz alana sahiptir. OKÜ ye, onaylı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planlarında Yüksek Öğretim Alanı olarak 8000 da lık bir bölge ayrılmıģ olmasına rağmen, bu bölge içerisinde halen OKÜ ye tahsisli (veya tapulu) alan kısım sadece 540 da dır. Bu mevcut 540 da alan, tek parça halinde olmayıp en büyüğü 360 da olan 5 ayrı parçadan oluģmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite nin planlanmasında büyük bir sorun teģkil etmektedir. Üniversitenin lojman, sosyal tesisler, rektörlük konutu gibi birimleri için yeni alan gereksinimi vardır. Bu sebeple, üniversitenin aktif olarak kullanabileceği 540 da alanın geniģletilebilmesi için 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda Yüksek Öğretim Alanı olarak ayrılan bölgenin sınırları içerisinde ve merkez yerleģkeye bitiģik arazilerin kazanılması için bir çalıģma baģlatılmıģtır. YerleĢke alanının geniģletilebilmesi için düģük maliyetinden dolayı ilk olarak hazine arazilerinin üniversiteye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu alanın üzerinde kısmen zeytin bahçesi tesis edilmiģ olduğundan, yalnızca ağaç bedeli ödenerek düģük bir maliyetle üniversiteye kazandırılması mümkün olabilecektir. Bu alanların tahsisi için Osmaniye nin yetkili resmi makamları ile görüģülmüģ ve iģlemler baģlatılmıģtır. 3

11 Üniversiteye ait araziler dikkate alınarak, inģa edilmesi öngörülen sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleģtirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düģünülmektedir. Bu sebeple kamulaģtırma iģleminin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin birimleri Osmaniye FakıuĢağı Köyünde bulunan merkez yerleģkesi ile Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin ilçelerinde yer alan ilçe yerleģkelerinde yer almaktadır. Merkezde Mühendislik, Fen Edebiyat, Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakülteleri ve Osmaniye Meslek Yüksekokulu, ilçelerde ise Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin Meslek Yüksekokulları yer almaktadır Üniversitenin Mevcut Fiziksel Yapısı Hakkındaki Bilgiler ġekil 1.C.1. Üniversitenin Genel Görünümü 1.2. Üniversitenin Kapalı Mekânları Üniversitenin kapalı mekânlarının eğitim alanları, derslikler ve ofisler, sağlık, barınma, beslenme, kültür, spor gibi hizmet açılımlarına göre dağılımları, Çizelge I.C.1 de verilmiģtir. Çizelge I.C.1. Kapalı Mekânların Hizmet Açılımlarına Göre Dağılımı (m 2 ) Hizmet Alanı Merkez Bahçe Kadirli Erzin Düziçi Toplam YerleĢke MYO MYO MYO MYO Eğitim Sağlık Barınma Beslenme Kültür Spor Diğer (Ġdari, Tesis, Depo) Toplam Merkez YerleĢkede yer alan amfinin alanı 4

12 Çizelge I.C.2 de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin taģınmazlarının, Çizelge I.C.3 de ise kapalı alanlarının dağılımı aktarılmıģtır. Buna göre Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi m 2 si maliye hazinesi olmak üzere, toplam m 2 taģınmaz alana sahiptir. Kapalı alan toplamı ise m 2 dir. Çizelge I.C.2. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin TaĢınmazlarının Dağılımı (m 2 ) Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı Toplam YerleĢke Adı (m 2 Açıklama Hazine ) Üniversite Diğer Arazisi Merkez Kadirli MYO Bahçe MYO Düziçi MYO Tahsis Erzin MYO Toplam Çizelge I.C.3. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin Kapalı Alanların Dağılımı(m 2 ) YerleĢke Adı Kapalı Alan (m 2 ) Hazine Üniversite Diğer Arazisi Toplam (m 2 ) Merkez Kadirli MYO Açıklama Bahçe MYO MEB Tahsis Düziçi MYO Erzin MYO Belediye Toplam Eğitim Alanları ve Derslikler Çizelge I.C.4 de Üniversitenin sahip olduğu eğitim amaçlı kapalı alanlar hakkında bilgi verilmiģtir. Merkez YerleĢke de Mart 2007 de hizmete açılan 500 kiģilik amfinin yanı sıra, yine merkezde ve meslek yüksekokullarında bulunan bilgisayar laboratuarları, mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan laboratuar ve atölyeler de eğitim alanları içerisinde aktarılmıģtır. 5

13 Çizelge I.C.4. Üniversitenin Sahip Olduğu Eğitim Alanları (adet) Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Eğitim Alanı Toplam Üzeri Amfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab Toplam ġekil 1.C.2. Merkez YerleĢke de Yer Alan Amfi 1.4.Öğrenci Yurtları OKÜ, Merkez YerleĢke yakınında YURTKUR a ait 1000 öğrenci kapasiteli bir yurt kız ve erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Ayrıca, Bahçe Meslek Yüksekokulu nda OKÜ ye ait, kiģilik odalardan oluģan bir adet kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. 6

14 KiĢi BaĢına DüĢen Yatak Sayısı Çizelge I.C.5. Öğrenci Yurtları Adet Alan (m²) Kapasite (KiĢi) Kız Erkek Toplam 3 4 KiĢilik KiĢi ve Üzeri Toplam Sosyal Alanlar ġekil 1.C.3.YURTKUR Osmaniye Öğrenci Yurdu Fiziksel yapı içerisinde ele alınan diğer bölümler ise sosyal alanlar baģlığı altında incelenmiģtir. Bu bölümde yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalar (Çizelge I.C.6); idari personele yönelik olarak kullanılan ve merkezde yer alan lojmanlar (Çizelge I.C.7) ve bu alanların niceliksel özellikleri hakkında bilgiler verilmiģtir Öğrenci Yemekhaneleri, Kantin ve Kafeteryalar Çizelge I.C.6. Yemekhaneler, Kantin ve Kafeteryalar Bölümler Adet Alan (m²) Kapasite (KiĢi) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Merkez yemekhane toplam 800 m 2 olup öğrenci ve personele yöneliktir. Burada 700 m 2 öğrenci yemekhanesi, 100 m 2 personel yemekhanesi olarak ve öğrenci yemekhanesi 600, personel yemekhanesi ise 100 kiģilik olarak dikkate alınmıģtır. 3 Merkez yerleģkedeki öğrenci kantini 300 m 2 kapalı ve 350 m 2 açık olmak üzere toplam 650 m 2 ve 400 kiģi kapasiteli olarak hesaplanmıģtır. 7

15 ġekil 1.C.4. Merkez YerleĢke de Yer Alan Öğrenci Yemekhanesi OKÜ ye Ait Lojmanlar Çizelge I.C.7. OKÜ ye Ait Lojmanlar Bölümler Daire Alan (m²) Lojman Dolu Lojman BoĢ Lojman 0 0 ġekil 1.C.5. Merkez YerleĢke de Yer Alan Lojman Binası 1.6. OKÜ Spor Tesisleri Üniversite; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez YerleĢkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluģan toplam on iki adet açık spor tesisine sahiptir. 8

16 Çizelge I.C.8. OKÜ Spor Tesisleri Büyüklük Alan Adet (m²) Kapalı Spor Tesisleri 0 0 Açık Spor Tesisleri Toplam ġekil 1.C.6. Öğrenci Açık ve Kapalı Spor Alanları 1.7. Toplantı ve Konferans Salonları Alanları Üniversite sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Merkez YerleĢkede yer alan iki adet toplantı ve bir adet seminer salonu dıģında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı salonu mevcut olduğu görülmektedir. 4 Kadirli MYO (birer adet futbol, basketbol, voleybol sahaları ve bir adet tenis kortu), Merkez (2 futbol, 1 basketbol, 1 voleybol sahası), Düziçi MYO (birer adet futbol, voleybol sahası ve 1 adet tenis kortu) Bahçe MYO (bir adet basketbol sahası) 9

17 Çizelge I.C.9. OKÜ Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Büyüklük Toplam (Adet) (Adet) 0 50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik Üzeri Toplam Hizmet Alanları Çizelge I.C.10. OKÜ Hizmet Alanları Hizmet Alanları Adet Alan (m²) Akademik Personel ÇalıĢma odası Ġdari Personel Servis/ ÇalıĢma Odası Toplam Ambar, ArĢiv Alanları ve Atölyeleri Çizelge I.C.11. OKÜ Ambar, ArĢiv Alanları ve Atölyeleri Alanlar Adet Alan (m²) Ambar Alanları ArĢiv Alanları 2 22 Atölyeler Toplam TaĢıtlar Listesi Çizelge I.C.12 de, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ne ait mevcut taģıtların listesi verilmiģtir. 5 Kadirli MYO, Düziçi MYO ve Merkez ( 2 adet toplantı salonu, 1 adet seminer odası) 10

18 Çizelge I.C.12. OKÜ Mevcut TaĢıtlar Listesi No TaĢıtın Cinsi Adet 1 Binek otomobil 2 2 Station-Wagon 2 3 Minibüs (15 kiģilik) 1 4 Kamyonet 1 5 Traktör 2 Toplam 8 2- Örgüt Yapısı ve TeĢkilat ġeması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasa hükümlerine göre belirlenmiģtir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör; profesör akademik unvanına sahip kiģiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden CumhurbaĢkanınca dört yıl süre ile atanır. Ġki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kiģiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalıģmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversite profesörleri arasından en çok üç kiģiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato; rektörün baģkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teģekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak iģlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün baģkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değiģik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek Ģekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluģur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak iģlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aģağıdaki gibidir: Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluģur. Enstitü organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluģur. Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluģur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. Ġdari yönetim örgütünün baģı genel sekreterdir. Genel sekretere bağlı daire baģkanlıkları, müdürler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakültede dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün baģında bir fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. 11

19 Çizelge I.C.13. Üniversitemiz ve Birimlerinin KuruluĢunun Yasal Dayanakları OSMANIYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fakülteler Mühendislik Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlüğe Bağlı Bölümler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi Böl. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Enformatik Bölümü Osmaniye Meslek Yüksekokulu Kadirli Meslek Yüksekokulu Bahçe Meslek Yüksekokulu Düziçi Meslek Yüksekokulu Erzin Meslek Yüksekokulu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun un Ek 84. Maddesi ile kurulmuģtur. Mühendislik Fakültesi tarihinde 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuģ olup, 5662 sayılı Kanun un 84. Ek Maddesi (a) fıkrasıyla adı ve bağlantısı değiģtirilerek Mühendislik Fakültesi OKÜ ye bağlanmıģ ve aynı yasayla Fen-Edebiyat Fakültesi ve Ġktisadî ve Ġdarî Bilimler Fakültesi kurulmuģtur. 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun un Ek 84. Maddesi (c) fıkrasına göre Rektörlüğe bağlı olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuģtur. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü nün tarih ve 15 sayılı yazısıyla Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na yaptığı teklif üzerine, Yükseköğretim Genel Kurulunun tarihli kararıyla Rektörlüğe bağlı altı bölüm kurulmuģtur. Milli Eğitim Bakanlığının tarih ve 320/4054 sayılı yazısıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulan Osmaniye Meslek Yüksekokulu, tarih ve 2547 sayılı yasayla Çukurova Üniversitesine bağlanmıģ, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı yasanın Ek 84. maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ ye bağlanmıģtır. Yükseköğretim Kurulunun tarih ve 2648 Sayılı Kararı ile Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun Ek 84.maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ ye bağlanmıģtır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 bendi uyarınca aldığı tarihli kararıyla KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanunun Ek 84.maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ ye bağlanmıģtır. Yükseköğretim Genel Kurulunun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 bendi uyarınca aldığı tarihli kararıyla KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunun Ek 84.maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ ye bağlanmıģtır. OKÜ Rektörlüğü nün tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu na B.30.2.OKA /132 sayılı teklifi ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve B.30.0.EÖB sayılı kararıyla ile kurulmuģtur. 12

20 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Organizasyon ġeması SENATO REKTÖR YÖNETĠM KURULU REKTÖR YRD. REKTÖR YRD. GENEL SEKRETER FAKÜLTELER Mühendislik Fak. MESLEK YÜKSEKOKULLARI Osmaniye MYO ENSTĠTÜLER Fen Bilimleri Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü Personel Dairesi Bşk. İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Enerji Sistemleri Mühendisliği Kimya Mühendisliği Kadirli MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Bahçe MYO Öğrenci İşleri Daire Bşk. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili veedebiyatı Biyoloji Fizik Kimya Matematik Düziçi MYO Erzin MYO Sağlık Kültür ve Spor Daire BĢk. Kütüphane ve Dok.Daire BĢk. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. Strateji Gel..Daire BĢk. Ġktisat ĠĢletme Yönetim BiliĢim Sis. 13

21 3- Bilgi Kaynakları Ve Teknolojik Kaynakları 3.1.Yazılım ve Bilgisayarlar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi baģta ağ cihazları ve fiber optik kablolama olmak üzere biliģim hizmetleri alanında Rektörlük Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı hizmet vermektedir. Merkez YerleĢkeye ait omurga ağ alt yapısını gösteren Ģema ġekil I.C.7 de verilmiģtir. ġekil 1.C.7. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ağ Planı OKÜ nün ağ alt yapısı kuruluģundan itibaren, 2 Mbps olarak fiber hat üzerinden Çukurova Üniversitesi ne bağlı olarak hizmet sunmuģtur. Türk Telekom ve ULAKNET ile yapılan anlaģmalar neticesinde, 16 Mart 2009 tarihi itibariyle Metro Ethernet yapısına geçilmiģtir. Böylece hem 10 Mbps lik bir bağlantı ile internet daha verimli bir Ģekilde kullanılmaya baģlanmıģ, hem de internet omurgası Çukurova Üniversitesi nden ayrılmıģtır. YerleĢkede Layer 3 ve Layer 2 çalıģan 3 adet ana dağıtım cihazı bulunmaktadır. Ana dağıtım cihazlarından sonra birimlere ağ çıkıģını sağlayan Layer 2 olarak çalıģan 16 adet anahtar cihaz bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Düziçi Meslek Yüksekokulu, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi nden internete açılırken, Bahçe ve Kadirli Meslek Yüksekokulları ise ADSL hat üzerinden internete bağlanmaktadır. Bu bağlantılar 250 Kbit ile 2 Mbps (DSL 14

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir.

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Fendir, İlim ve Fenden Başka Yol Gösterici Aramak Gaflettir, Dalalettir, Cehalettir. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A Misyon ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SİNOP ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 - SİNOP Nisan-2014 1 ÖNSÖZ Bir ülkede yükseköğretimin

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı