KONAK BELED YES DONANIM DURUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONAK BELED YES DONANIM DURUMU"

Transkript

1 PERSONEL DURUMU Müdür : Birimler Yetkilisi (Tekniker) : Donan m - Yaz l m - dari fller Birim Yetkilisi : 3 Memur : 2 fiirket eleman : 2 MÜDÜRLÜK filemler Müdürlü ümüz, Belediye çal flmalar n n, halk m za zaman nda ve kaliteli bir biçimde hizmet verebilmesi için gerekli olan bilimsel ve teknolojik imkanlar n sa lanmas amac ile her y l oldu u gibi bu y l da çeflitli konularda araflt rma projelerini hayata geçirmeyi hedeflemifl ve y l içinde planland çal flmalar na devam etmifltir. Müdürlü ün hedefi; zmir li içinde da n k olan birimlerimizi a a katarak, toplanan bilgilerin paylafl m n programlar arac l ile sa lamakt r. Bu anlamda 2007 y l nda da belediye otomasyonunu sa lama çal flmalar m z devam etmifltir y l çal flmalar n bafll klar alt nda toplarsak; Bilgi a m za yeni kat l mlar sa land. Program çal flmalar m z devam etti. Geliflen teknolojiye ad m uydurarak a h z m z artt rmak için çal flmalar yap ld. Müdürlük Ad ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü TEFT fi KURULU MÜDÜRLÜ Ü HUKUK filer MÜDÜRLÜ Ü NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü YAZI filer MÜDÜRLÜ Ü MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü RUHSAT VE DENET M MÜDÜRLÜ Ü DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü ZABITA MÜDÜRLÜ Ü SA LIK filer MÜDÜRLÜ Ü TEM ZL K filer MÜDÜRLÜ Ü KÜLTÜR VE SOSYAL filer MÜDÜRLÜ Ü SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü ULAfiIM H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü FEN filer MÜDÜRLÜ Ü MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü B LG filem MÜDÜRLÜ Ü PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü TOPLAM KONAK BELED YES DONANIM DURUMU Bilgisayar Adedi Yaz c Adedi SUNUCULAR Intel P4.7 Ghz Sun Server Hp Proliat ML370G5 TOPLAM ET

2 DAR filer B R M 2007 YILI ÇALIfiMALARI Birim çal flmalar ve iflleyifli 3 alt bafll k alt nda toplanmaktad r. -Günlük fllemler Gelen -Giden Evrak Program kay t ifllemleri. Müdürlük Muhtelif Yaz flma ifllemleri. (a)-sarf Malzeme al m ve yaz flmalar (b)-demirbafl malzeme al m yaz flmalar. (c)-yaz l m hizmetleri al m ve yenileme yaz flmalar. (d)-tamir-bak m-onar m yaz flmalar. (e)-demirbafl Nakil-Devir - mha yaz flmalar. (f)-resmi Kurum yaz flmalar. (g)-süreli Hizmet al m çal flmalar na dair yaz flmalar. (h)-müflavir firma ayl k ödeme yaz flmalar. ( )-Müdürlükler aras yaz flmalar. (j)-personel Özlük-Sa l k yaz flmalar. (k)-malzeme al m Tesellüm yaz flmalar. (l)-demirbafl-sarf Malzeme al m fiyat fark yaz flmalar. (m)-yaz flmalar zimmet ve da t m ifllemleri. (n)-muhtelif Personel ödemeleri banka ifllemleri.(ö renci-fazla Çal flma) (o)-muhtelif Gider kalemleri ödeme ifllemleri.(telefon, kiral k hatlar) Ayniyat fllemleri Demirbafl fllemleri Tahakkuk ifllemleri. (a)-personel Sa l k Gider Tahakkuklar. (b)-personel Ödemeleri Tahakkuklar. (c)-hizmet al mlar Gider Tahakkuklar.(müflavir firmalar) (d)-malzeme al mlar Gider Tahakkuklar. (e)-demirbafl Mal Al m Gider Tahakkuklar. 2-Ayl k fllemler Personel Ödemeleri (Ayl k-üç Ayl k Ödemeler) (a)- Memur Personel Ayl k Fazla Çal flma ödemeleri. (b)- Memur Maafllar ödemeleri. (c)- Mesleki E itim Staj Ö rencileri maafl ödemeleri. (d)- Belirli Süreli Hizmet akdi ile çal flan fiirket Personeli maafl ödeme ifllemleri. (e)- Memur personel Ek Özel Hizmet Tazminat ödeme ifllemleri. Telefon-Data-Kiral k Hatlar- nternet Kullan mlar Ayl k Ödeme ifllemleri. 3-Y ll k fllemler Müdürlük y ll k demirbafl kay tlar -nakil-devir-imha ifllemleri. Müdürlük Mali y l Gelir -Gider Teklif Bütçesinin haz rlanmas fllemleri. 6

3 tarihinde standart dosya plan uygulamas na geçmifltir tarihinden sonraki Dosya tan m ve adetleri afla dad r. STANDART DOSYA TANIMI Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler,D fl genelgeler,talimatlar,duyurular,sirkülerler Olurlar, Onaylar Anlaflmalar Bilgi fllem flleri 4734, 2886,4734 s. Kanun, Muhtarlar Meclis Gündemleri, Kararlar, lan Di er hale fllemleri, fiartnameler Norm Kadro Çal flmalar Vatandafllar n talep ve flikayetleri Hukuki Görüfller Kodlama çal flmalar Turpak, data hatt Yaz l m talepleri, a ba lant s Sözleflmeler, teknisyenlik hizmetleri, internet ba lant s, yaz l m bak m,donan m bak m Veri kay t, düzeltme ifllemleri Özel Yaz l mlar (Baflbakanl k Mevzuat Bilgi Sistemi v.b.) e-türkiye Firmalarla lgili fllemler Bilgi fllemle lgili Di er fller Tar m ve Hayvanc l k Teknik fiartnameler nflaat Uygulama iflleri Yüksekokul, meslek lisesi Ö rencilerinin Staj flleri Mesleki Gelifltirme Kurslar Resmi mühür, kafle levha ifllemi Yanl fl Gelen Evraklar n adesi Di er Malzeme stek Fiflleri, mal tesbit, ayniyat, demirbafl,hurda Telefon Fatura ve Ödemeleri Bütçe flleri Ödenek stekleri Yurtiçi Harc rah flleri, yan ödeme, fazla mesai,vergi iadesi,yemek sa l k kesintisi Teminat Mektuplar, faturalar Kutlamalar Özel Kalem ve Protokolle lgili Di er fller Personel Al m Kurum çi, yurt içi Görevlendirme fllemleri flten Ayr lma flleri, istifa zinler(y ll k, sihhi, mazeret, ücretsiz) Kadro flleri Sicil Raporlar le lgili fllemler Ödül flleri flçi puantaj cetvelleri Personelle lgili Di er fller fiartnameler Demirbafl al mlar Sarf malzemesi al mlar Faturalar Sat nalma ve Sat flla lgili Di er fller Lojman talepleri Sa l k iflleri ET

4 AYLARA GÖRE GELEN-G DEN EVRAK AYLAR OCAK fiubat MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK G DEN EVRAK GELEN EVRAK YAZILIM B R M 2007 YILI ÇALIfiMALARI Görev: Belediyemizin bütün birimlerinin; faaliyetleri do rultusunda ihtiyaç duyduklar, faaliyetlerini yürütmede kendilerine yard mc olacak yaz l mlar n yap lmas ve yaz l msal sorunlara çözüm getirilmesidir. Bu yaz l mlar n yap lmas ve yaz l msal sorunlara çözüm getirilmesi için; Bütünüyle belediyemizin, yaz l m ihtiyac olan birimlerin ve birimler aras iliflkilerin çok iyi analiz edilmesi yi bir sistem analizinden sonra veri tablolar ve aralar ndaki iliflkilerin oluflturulmas Gerekli kodlamalarla veri girifl ekranlar n n oluflturulmas Birimlerin istekleri do rultusunda ihtiyaçlar na cevap verecek raporlamalar n yap lmas Zaman içerisinde ve gerçekleflen ihtiyaçlar do rultusunda yaz l mlarda gerekli de iflikliklerin ve güncellemelerin yap lmas Vizyonumuz: Belediyemizin bütün birimlerinin faaliyetlerini yürütmelerinde bilgisayar ve uygulama yaz l mlar ndan faydalanmalar n maksimum düzeye ç kartmak, birimler aras koordinasyon ve veri paylafl m n maksimum düzeye ç kartmak, veri bütünlü ü ve veri güvenli ini maksimum düzeye ç kartmakt r. 63

5 Bu görev ve vizyonumuz do rultusunda 2007 y l nda Yaz l m fiubesi olarak gerçeklefltirdi imiz faaliyetler özet olarak flöyledir. *-Büyükflehir Belediyesi ile yapm fl oldu umuz protokol çerçevesinde haz rlanan programlar afla dad r. DEM RBAfi 508 SAYILI Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 44. maddesine göre haz rlanan Tafl n r Mal Yönetmeli ine göre, Belediyemizin tafl n r mallar n n takibi amac ile; 2007 y l nda mevcut 2 müdürlü ümüze Dayan kl tafl n rlar 'DEM RBAfi' VE Tüketim Malzemeleri 'AYN YAT' ambarlar aç lm flt r. Dayan kl tafl n rlar için; 2006 y l sonu itibari ile müdürlüklerin daha önceden bildirdikleri tafl n rlar defter ve ka t ortam ndan programa girifli yapt r lm flt r. Yeni yönetmeli e göre ayniyata geçen tafl n rlar n düflümü yap l p kalan mallar milat kabul edilerek kalan tafl n rlar n listesi çekilip muhasebeye bildirilerek muhasebelefltirilmifltir. AMBAR Tüketim malzemeleri için; eskiden beri süregelen ambarlarda bulunan mallar itibari ile yeni programa girifl yap lm flt r. fiu an itibari ile bütün Müdürlükler tüketim malzemelerinin girifl ç k fllar n kendi tüketim ambarlar ndan yap labilmektedir. Her girifl ve ç k fl için tafl n r ifllem fifli düzenlenmekte, yapt klar girifller birebir olarak 0 gün içinde; ç k fllar ise ayl k olarak liste çekilip ay sonunda muhasebeye bildirilerek muhasebelefltirilmektedir. 64

6 EVLEND RME Yaz iflleri Müdürlü ünün Evlendirme Memurluklar nda bulunan MS-ACCESS'te yap lm fl olan evlendirme program nda ki veriler, Oracle veritaban na aktar lm flt r. Bütün evlendirme memurluklar n n merkez binada ki sunucular m za ba lant s sa lanarak programlar da uzak masaüstü ba lant s ile h zl ve güvenli bir flekilde çal flt r lmaktad r. Ayr ca çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k Müdürlü ü ile kurumumuz aras nda yap lan protokol çerçevesinde kiflilerin TC. Kimlik numaralar n yazarak nüfus kay t bilgilerini internet ortam ndan otomatik evlendirme program na aktar m ve nüfus kay t örne inin nüfus müdürlü üne gitmeden internetten al nabilmesini sa layacak düzenlemeler yap lm flt r. HASTANE Sa l k flleri Müdürlü ümüzde kullan lmakta olan eski hasta kay t program yerine, yeni poliklinik program kurulmufltur. Böylece hem gelen hastalar n kay tlar hem de yap lan muayene, teflhis, tedavi ve laboratuar sonuçlar n n daha kapsaml olarak tutulabilece i bir programa geçilmifltir. 65

7 EMLAK VE KAMULAfiTIRMA Emlak, Kamulaflt rma,kira programlar yeniden yaz lm flt r. Özel Kalem Müdürlü ü Spor Program Özel Kalem Müdürlü ü spor biriminin ihtiyaçlar do rultusunda, Belediyemizin spor faaliyet ve kurslar na kat lan ö renci ve kiflilerin kay tlar n n tutulup raporlar n n al nabilece i Spor takip program yap lm flt r. 66

8 Sivil Savunma Özel Kalem Müdürlü ü Sivil Savunma biriminin ihtiyaçlar do rultusunda, Belediyemizin memur, iflçi ve flirket personellerinin sivil savunmada ki görev kay tlar n n tutulaca ve gerekli raporlamalar n al nabilece i Sivil Savunma Takip program yap lm flt r. Zab ta Müdürlü ü Çevre Denetim 2007 y l içinde Zab ta Müdürlü ünün bir birimi olarak kurulan Çevre Denetleme birimi için; yapt klar çevre denetim kay tlar n n tutulabilece i ve gerekli ç kt lar n al nabilece i ÇEVRE DENET M program yap lm flt r ve birimin kullan m na aç lm flt r. 67

9 SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü Sosyal Yard m Takip Sosyal Yard m flleri Müdürlü ümüzün; muhtaç kiflilere yapm fl olduklar yard mlar n bilgilerini tutabilecekleri ve takibini yapabilecekleri SOSYAL YARDIM TAK P PROGRAMI yap lm fl ve müdürlü ün kullan m na aç lm flt r. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü Y k m program yap lm flt r. Birimimiz taraf ndan haz rlanan programlarda yap lan de ifliklikler. Zab ta Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Pazarc lar Odas Takip Program n n 2007 y l uyarlamas ve aktar m yap lm flt r. Zab ta Karakollar n n Evrak Kay t ve Zab ta programlar n n veri aktar m tamamlanm flt r. b. Zab ta program nda, Kemeralt Zab ta Karakolunca istenen iyilefltirmeler yap lm flt r. c. Zab ta Karakollar n n Merkez sunuculara ba lant s yap lm flt r.(uzak masaüstü ba lant s ve vpn) d. Zab ta Karakollar n n eski programdan oracle program na aktarma ifllemleri yap lm flt r. e. Zab ta Müdürlü ü Merkez Depo Amirli i ve di er Karakol amirliklerinde kullan lacak olan el konulan mallar n takip edildi i Depo Program yeniden düzenlenmifl, tüm kullan c lara e itim verilmifltir. f. Zab ta Program nda flyeri bilgilerinin girildi i formda ceza tutana n ve denetleme formunu ça ran dü melerdeki aksakl klar giderilmifltir. g. Zab ta Müdürlü ü Encümen Para Cezalar Program nda; Encümen Defter Dökümü raporunda istenilen de ifliklik ve düzenlemeler yap lm flt r. 2. nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Memur Maafl Biriminin iste i üzerine memur maafllar n n banka gönderim dosyas n n kay t deseninde istenilen de ifliklikler yap lm flt r. b. Memur sicil notlar girifli ve ilgili raporlamalar istenilen flekilde de ifltirilmifltir. c. flçi Özlük flleri Biriminin, flçi Maafl Program nda meydana gelen e-bildirge ve maafl icmal ve bordro dökümde meydana gelen aksakl klar giderilmifltir. d. Puantaj programda kullan c aç lm fl, tablolar, formlar, raporlar tasarlanm fl, e itimi verilmifltir. e. Memur Sicil Program nda; 6 y ll k sicil notu ortalamalar 90 ve üzeri olufluna göre terfi edenlerin terfi bilgilerinin hizmet bilgilerine aktar lmas ifllemi için gerekli form ve düzenlemeler yap lm flt r. f. nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü'nün memur kimlik kartlar yenilemesi için istemifl oldu u bilgiler Yeni Memur veritaban sorguyla çekilmifl ve MS EXCEL ortam nda CD ye kaydedilip teslim edilmifltir. g. Seminer program yap ld. 68

10 3. ktisat ve Küflat Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Mesul Müdürlük bildirim formunda ve raporunda istenilen de ifliklikler yap lm flt r. b. ktisat ve Küflat Müdürlü ü'nün tüm PC'lerine Oracle Patch güncellemeleri yap lm flt r. 4. Yaz flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Karaba lar Evlendirme Memurlu unun bilgisayarlar nda meydana gelen donan m ar zalar ndan dolay evlendirme program yeniden kurulmufl gerekli program ve veritaban ayarlamalar yap lm flt r. b. çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü ile Kurumumuz aras nda kiflilerin nüfus kay t bilgilerini internet ortam ndan alabilece i protokol yap lm flt r. Bu protokol çerçevesinde Evlendirme Program nda Evlenecek kiflilerin T.C. kimlik numaralar girilerek nüfus kay t örneklerinin al nabilmesini ve nüfus kay t bilgilerinin programa otomatik olarak doldurulmas n sa layacak düzenlemeler yap lm flt r. c. Yeflilyurt Evlendirme, Eskiizmir Evlendirme, Eflrefpafla Evlendirme ve Fuar Evlendirme Memurluklar n n MS ACCESS'TE yap lm fl programda yer alan datalar ORACLE da yap lm fl olan yeni programa aktar m tamamlanm fl, bilgi iflleme ba lant lar n sa layacak altyap düzenlemeleri yap lm flt r. fiu an bütün evlendirme memurluklar nda yeni evlendirme program kullan lmaktad r. d. Meclis ve Encümen programlar nda istenilen düzenlemeler yap lm flt r. 5. Özel Kalem Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. H M program nda raporlarda istenilen de ifliklikler yap ld. b. Protokol Biriminin adres etiket program için sa lad d fl kaynakl verilerin düzenlenmesi ve PROTO program verilerine ilavesi tamamland. c. Spor Biriminin iste i do rultusunda, Belediyemiz taraf ndan düzenlenen spor kurslar na kat lan kursiyerlerin bilgilerini girebilecekleri ve raporlamalar n çekebilecekleri kursiyer takip program yap lm flt r. d. Özel Kalem Müdürlü üne yeni aç lan Kent Konseyi Birimi için evrak kay t program için kullan c aç ld. 6. Hesap flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Hizmet binam zda Hesap flleri Müdürlü ünde Kentli Hesap Kart n n görülebilmesi için Oracle Runtime patch yükseltmesi yap lm flt r. b. Ambar ve Demirbafl Takip Program ile ilgili Büyükflehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin ilgili kifli ve birimleriyle toplant lar yap ld. nternet ortam ndan ilgili mevzuatlar ve kodlamalar indirilerek bu toplant larda al nan kararlar do rultusunda istenilen programsal de ifliklikler yap lm flt r. c. Hesap flleri Müdürlü ü'nün Demirbafl Takip Program nda Müdürlükler aras demirbafl transferi yap labilmesini sa layan düzenleme ve Tafl n r fllem fifli kesilebilmesi sa layan düzenlemeler yap lm flt r. d. Hesap flleri Müdürlü ü için arfliv takip program yap lm fl, gerekli raporlamalar eklenmifl ve kullan c lara e itim verilmifltir. e. Gelir Biriminde istenilen program de ifliklikleri yap lm flt r. f. Bütçe Biriminde istenilen program de ifliklikleri yap lm flt r g. Evrak Kay t Program nda; Hesap flleri Müdürlü ü Gelir Tahakkuk ve Takip Alt Biriminin her bir kullan c s için ayr kullan c tan mlanm fl, defter dökümü raporuna da kullan c parametresi eklenmifl ve defter dökümü raporu kullan c baz nda verilerin al nabilece i flekilde düzenlenmifltir. h. Sa l k flleri Müdürlü ü ve Veteriner Biriminde kullan lacak olan veznenin e itimi ve yaz c ayarlar yap lm flt r. 7. Sa l k flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Hasta Kay t Program nda memur sicil bilgileri eski memur program yerine yeni memur program ndan çekilecek flekilde gerekli düzenlemeler yap lm flt r. b. Sa l k flleri Müdürlü ünün kullanmakta oldu u Defin i, merkezde ve m nt kada ayr ayr kullan lan program n veri ve modüllerinde birlefltirme yap ld. c. Veterinerlik flubesine evrak kay t program n n e itiminin verilmifltir. d. Veteriner fllerinin Merkez sunuculara ba lant s yap ld. Tüm makineler a a dahil edilerek kullan c isimleri aç ld. Oracle run time'lar kurularak veteriner program kullan l r hale getirildi. 69

11 e. Sa l k flleri Müdürlü ü Veteriner ve Hayvan Sa l Birimine Veteriner Takip Program ile ilgili kullan c lara gerekli e itim verilmifl, program n eksiklikleri istenilen flekilde düzeltilmifltir. 8. Bilgi fllem Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Ar za takip program na birimler formunun tasarlan p eklenmifltir. b. Bilgi fllem müdürlü üne ait y ll k harcamalar tutan form ve rapor tasarlanm flt r. c. Ar za Takip Program na personel baz nda yap lan ifllemlerin dökümünü ve bildirim flekline göre ifllemlerin dökümünü verecek raporlar yap lm flt r. d. Bilgi fllem Müdürlü ümüzde kullan lmak üzere fatura bilgilerinin bulundu u ve malzemenin garanti sürelerinin sorgulanmas n sa layacak program tamamlanm fl ve kullan ma geçilmesi sa lanm flt r. e. Mali Hizmetler Müdürlü ü ile birlikte Müdürlüklerin Tafl n r Kay t Kontrol Yetkililerine demirbafl ve ayniyat ile ilgili mevzuat bilgileri ve programlar kullanma e itimi tüm Müdürlüklere verilmifltir. f. Mali Hizmetler Müdürlü ü Bünyesinde oluflturulan Tafl n r Kay t Konsolide Birimi Yetkililerine Demirbafl ve Ayniyat programlar kurulmufltur. Malzeme kodlama vb. gibi yetkiler tüm müdürlüklerden al n p tek elden organizasyonunun sa lanmas için Mali Hizmetler Müdürlü üne verilmifltir. 9. Makine kmal Bak m ve Onar m Müdürlü ünde kullan lacak olan evrak kay t Program için makinelere oracle run time'lar kurulmufltur. Ba lant n n yavafl olmas ndan dolay kay t program kullanacak bilgisayarlar a dan ç kart larak adsl üzerinden uzakmasa üstü ba lant s yap larak kay t program n kulanmas sa lanm flt r. 0. mar ve fiehircilik Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Oturma raporu birimde kullan lmak üzere Resim Arfliv program kurularak tüm ba lant ve taray c ayarlar yap lm flt r b. mar ve fiehircilik Müdürlü ünde kullan lmakta olan Yap kullanma izin belgesi ve Yap Ruhsat Belgelerinin Tuik'in belirledi i standartlar a getirilmesi için flirket ile ortak çal flma yap ld. c. mar ve fiehircilik Müdürlü ü Planlama Birimine plan de iflikliklerinin kaydedilebilece i ve takibinin yap labilece i program yap lm flt r.. Temizlik flleri Müdürlü ünde, Akaryak t Pompa Program yeni bilgisayara aktar lm fl, çal flt r lm fl ve Merkez ambarda bir bilgisayarda bulunan program n bir baflka patch'ini kullanarak Pompa bilgisayar na ba lanarak gerekli dokümanlar n al nmas sa lanm flt r. 2. Fen flleri Müdürlü ü için Sat nalma Do ru Temin Program nda Kullan c aç lm fl gerekli yetkilendirmeler yap lm fl ve kullan c lara gerekli e itim verilmifltir. 3. Plan ve Proje Müdürlü ü Uygulama Biriminin kulland Parselasyon Program ndaki hatalar giderilmifltir. 4. dari ve Mali fller Müdürlü ü'nün Sat nalma ve Piyasa Araflt rma Alt Birimine yapt klar aç k ihale bilgilerini girebilecekleri bir kay t program Aç k hale yap lm fl ve bu bilgilerin internet ortam nda da görülebilmesi sa lanm flt r. 5. Yap Kontrol Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Yap Kontrol Müdürlü ü dari fller Biriminde Kullan lmakta olan evrak kay t program n n veri girifl ekranlar nda ve raporlamalar nda istenilen de ifliklikler yap lm flt r. b. Y k m flleri Birimi için gerekli defter ve kullan c tan mlamalar yap lm fl ve kullan c n n bilgisayar nda çal flt r larak e itim verilmifltir. c. Yap Güvenlik Biriminin kullanmakta oldu u Tehlikeli Yap lar program n n eski kay tlar, yeni program na aktar lm fl ve yeni programda da bu kay tlar n kolayca bulunabilmesi için Eski Dosya Numaras sahas görüntülenmektedir. d. Yap Kontrol Müdürlü ünde kullan lmakta olan Tehlikeli yap lar, Kaçak yap lar ve 775 programlar ndaki Dosya Durum Kodu ve Binan n Durum Kodu alanlar, birimlere göre, tablolarda ve program içerisinde ayr flt rmalar yap lm flt r. e. Y k m program nda sadece kendi ifllem yapt klar kay tlar görmeleri sa lanm flt r. f. Resim Arfliv program kullan ma aç l p gerekli yetkilendirmeleri yap lm flt r. 70

12 6. Emlak ve stimlak Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Kamulaflt rma Birimi Kamulaflt rma Program nda gerekli de ifliklik ve düzenlemeler yap lm flt r. b. Emlak Birimi Emlak Program nda gerekli de ifliklik ve düzenlemeler yap lm flt r. c. Emlak ve stimlak Müdürlü ü taraf ndan belediyemiz gayrimenkullerinin kiralar n n takiplerinin yap ld Kira program nda Müdürlü ün istekleri do rultusunda gerekli güncellemeler yap lm fl, kira program ndan yap lan tahakkuklar, tahsilat program na yans t larak mükelleflerin oluflan kira borçlar n n ödemelerini belediyemizin bütün veznelerinden yapabilmelerini sa layan düzenlemeler yap lm flt r. 7. Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Belediyemiz taraf ndan muhtaç kiflilere yap lan yard mlar n kay tlar n n tutulaca ve gerekli raporlamalar n al nabilece i Sosyal Yard m Takip Program yap lm flt r. b. Asker aileleri flubesinden istenen muhtaç asker ailelerine ödenen paralar hakk nda program n kullan c aç lmas, tablolar n n, formlar n n, sorgular n n ve raporlar n n tasarlanmas, e itiminin verilmesi yap lm flt r 8. Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Reflat Nuri Güntekin Kütüphanesince talep edilen program yap ld. b. Güzelyal Kültür Sanat Müdürlü ün'de Kurulu olan programlarda ç kan sorunlar n giderilmesi için kablosuz a sistemi ile çal flan sunucu kablolu hale getirilerek tüm bilgisayarlarda ba lant ayarlar bafltan yap lm flt r. 9. Resim Arfliv program Emlak ve stimlak, Plan ve Proje, mar ve fiehircilik, Yap Kontrol Müdürlüklerinde Müdürlere kurularak kullan m anlat ld. 20. D fl fiubelerin Programlar sorunsuz ve h zl bir flekilde kullanabilmesi için haz rlanan terminal server'a oracle run timelar kurularak ayarlar yap ld 2. E-kiknet ve E-Hakediflnet programlar n n kullan lan müdürlüklerde güncellemesi yap ld. 22. Belediyemizin Bütün Müdürlüklerinde kullan lan Demirbafl ve Ayniyat (ambar) programlar ile ilgili veri girifl ekranlar nda, raporlamalarda gerekli görülen birçok düzenleme yap lm flt r. Ayr ca gerekli hallerde veritaban üzerinden güncelleme ifllemleri yap lm flt r. 23. Destek Hizmetleri Bünyesinde olan Merkez Ambar n kapat lmas ve orada bulunan mallar n Fen flleri Müdürlü ü ve Makine kmal Bak m ve Onar m Müdürlü ü Tüketim ambarlar na devir ifllemleri ile ilgili gerekli görülen düzenlemeler yap lm fl ve bu konuda üç müdürlü ün tafl n r kay t kontrol yetkililerine gerekli mevzuat ve programsal destek verilmifltir. INTRANET S TES Konak.Net intranet sitemizdeki Gelir Tahakkuk ve takip (Kentli borç sorgulama, Kentli sicil bilgileri, tebligat adresi) programlar eklenmifltir. internet sitesi 2007 y l nda sayfalar yeniden düzenlenerek yenilenmifltir. Afla daki maddeler düzenli olarak güncellenmektedir. 7

13 a) Bas n Dan flmanl taraf ndan haz rlanan güncel haber ve haber küpürleri Ana Sayfa ve Bas nda Konak bölümlerine düzenli olarak eklenmifltir. b) Yaz flleri Müdürlü ü Kararlar ve Tutanaklar Birimi taraf ndan gönderilen Meclis Gündemi, Karar Özetleri ve Tutanaklar Meclis Çal flmalar bölümüne düzenli olarak eklenmifltir. c) Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan Ayl k Kültür Sanat Bülteni ve Alsancak Dr.Selahattin Akçiçek Güzelyal Gültepe Kültür Merkezleri ayl k etkinlik kurs programlar Ana Sayfa ve Kültür Sanat bafll alt ndaki bölümlere düzenli olarak eklenmifltir. d) Y ll k Faaliyet Raporlar, pdf format na dönüfltürülerek Faaliyet Raporu bölümünde görülmesi sa lanm flt r. e) E-Belediye bafll alt ndaki asp dosyalar kullan c lardan gelen istek flikayetler do rultusunda tekrar gözden geçirilerek verimli bir flekilde çal flmalar sa lanm flt r. f) Yaz flleri Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan Encümen haleleri, haleler bölümüne düzenli olarak girilmifltir. g) Vatandafllardan web sitemize gelen stek/fiikayet ve Bilgi Edinme baflvurular n n kesintisiz olarak ilgili birimlere ulaflt r labilmesi amac yla gereken günlük kontroller yap lm flt r. h) Konak Kent Konseyi web sayfalar haz rlanarak Kent Konseyi bölümüne eklenmifltir. i) Veteriner flleri web sayfalar kullan c lardan gelen istekler do rultusunda tekrar haz rlanm fl ve kullan ma sunulmufltur. j) Spor Faaliyetleri bölümündeki haberler ve foto raflar güncellenmifltir. k) Engellilere Özel web sayfalar n n tasar m gelen istekler do rultusunda de ifltirilmifltir. l) mbat Gazetesinin y l içinde ç kan say lar pdf format na dönüfltürülerek mbat Gazetesi bölümünde yay nlanm flt r. m) Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan gerçeklefltirilen sergi aç l fl gibi kültür sanat etkinliklerine ait davetiyeler Ana Sayfaya düzenli olarak eklenmifltir. n) Konak bafll alt na lçemiz, lçemiz Resimleri, Tarihi Mekanlar, Tarihçe bölümleri eklenmifltir o) Projeler bafll alt nda bulunan Tasar m Aflamas ndaki Projeler, Yap m Devam Eden Projeler, Tamamlanm fl Projeler bölümlerinin Fen flleri Müdürlü ü ve Özel Kalem Müdürlü ü ile yap lan ortak çal flma sonucunda güncellenmeleri sa lanm flt r. p) Vatandafllardan web sitemizle ilgili gelen istek ve flikayetler incelenmifl olup gerekli yaz flmalar yap lm flt r. DONANIM B R M 2007 YILI ÇALIfiMALARI Birim çal flmalar ve iflleyifli 3 alt bafll k alt nda toplanmaktad r. B LG A LARI. Zab ta Müdürlü ü karakol amirliklerine SL modemler ile internet hatt üzerinden ba lant lar tamamlanm flt r. 2. Kültür Sanat Müdürlü ü Alsancak birimi ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na Telekom dan kiralanan data hatt ve GSHDSL modemler kullan larak ba lant yap lm flt r. Binan n networkü yenilenerek kablolamas elden geçirilmifltir. 72

14 3. Temizlik flleri Müdürlü ü ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na Telekom dan kiralanan data hatt ve GSHDSL modemler kullan larak ba lant yap lm flt r. Binan n a yap s yenilenerek kablolamas elden geçirilmifltir. 4. Hesap flleri Müdürlü ü Konak SSK merkez binas ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na Telekom dan kiralanan data hatt ve GSHDSL modemler kullan larak yedek ba lant yap lm flt r. Bu ba lant Büyükflehir destekli F/O hatta sorun yafland zaman tahsilat biriminin bir k sm n n sorunsuz çal flmaya devam edebilmesi için kullan lmaktad r. 5. Karaba lar, Eflrefpafla, Fuar evlendirme birimleri ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 6. Kültür Sanat Müdürlü ü Güzelyal, Eflrefpafla birimleri, Reflat Nuri kütüphanesi ile Bilgi ifllem müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 7. Spor Müdürlü ü ile Bilgi ifllem müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 8. Sa l k flleri Müdürlü ü Kemeralt cenaze hizmetleri birimi, Eskiizmir sa l k kabini ile Bilgi ifllem müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 9. Büyükflehir Belediyesi ile yap lan ortak çal flmayla; Veterinerlik Müdürlü ü ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na F/O ba lant yap lm flt r. 0. Daha önce 8Mbps olan internet h z m z, Türk Telekomdan al nan metro Ethernet hizmeti ile 20 Mbps olmufltur. Web sitemize ulafl m h zlanm fl ve daha verimli hizmet sa lar hale getirilmifltir. nternet kullanan personelimizin internette daha h zl çal flmas sa lanm flt r.. Konak Belediyesi network iyilefltirme çal flmas içerisinde; Teknik Bina(yeni bina) kablo kanal döflenmesi ve olanlar n iyilefltirilmesi; tüm data kablolar n yenilenmesi ve güç kayna ndan tüm kullan c lara elektirik kablosu döflenmesi ifli yap lm flt r, Her kattan sistem odas na Cat6 data kablosu çekilerek katlar aras ba lant düzenlenmifltir, Yeni bina, Eski bina ve yeni bina Gelir birimi binalar aras ndaki F/O(fiber optik ba lant iyilefltirilerek h z n n ve veriminin artmas sa lanm flt r, Eski bina, Yeni bina, SSK binada kullan lan ana switchlerle kat switchleri yönetilebilirlik switchlerle de ifltirilerek a yap m z n h zl ve kolay kontrol edilebilir hale gelmesi sa lanm flt r. SUNUCULAR Kullan lan sunucular n görevleri flöyledir. Konak-isa : Belediyemiz internet ba lant m z ve internet güvenli imizi sa layan sunucudur. Konak-dc : Domain kontrol sunucudur. Kullan c yetkileri ayarlar ve virus koruma sunucusudur. Konak-fs : Müdürlüklerin çal flmalar n tuttuklar klasörlerin korunup sakland sunucudur. Konak-oracle : Müdürlüklerimizde çal flan programlar n tutuldu u sunucudur. Konak-web : Belediyemize ait internet sayfas n n tutuldu u verilerin de ifltirilip güncellefltirildi i sunucudur. Konak-app : Haritalar n sakland sunucudur. Terminal : Zab ta karakollar n n ve bize fiziksel olarak ba lant s olmayan birimlerimizin veri girifli yapt sunucudur. Sun : Oracle veri girifli yap lan sunucudur. Bimserver : Müdürlüklerin yapt çal flma foto raflar n n tutuldu u sunucudur. Sube-terminal : Merkez binayla ba lant s sa lanan evlendirme memurluklar n veri girifli yapt sunucudur. Y l içerisinde sunucularla ilgili ayr ca flu çal flmalar yap lm flt r Nüfus Müdürlü ü le Ba lant sa land. Kullan c lar Nüfus dairesine direkt ba lanmas ve Evlendirme program n n Nüfus dairesine ba lanmas sa lanm flt r. Evlendirme Memurlular n n Veri Girifli yapabilmesi için Sube-terminal sunucu kurulmufltur. Yeni kullan c lar oluflturulmas ve kullan c lar n yetkilerinin ihtiyaca göre düzenlenmesi yap lm flt r. nternet ve a güvenli inin günlük kontrolu yap lm flt r. Antivirüs program n n ve iflletim sistemlerinin güncellenmesi yap lm flt r. Müdürlüklere ait tüm veriler(yaz, çizim, hesap tablosu...) düzenli olarak yedeklenmekte ve olas bir problem durumunda veri kayb en az düzeye indirilmektedir. Hata raporlar ve günlükleri düzenli olarak kontrol edilerek sunucular n bak m yap lmaktad r. nternet tabanl sald r lar n engellenmesi ve raporlanmas yap lm flt r. Sunucu loglar n n kontrolü tutulmufltur. Sunucu odas nda kablolama çal flmas yap larak yeniden düzenlenmifltir. Sunucu odas nda ve sadece sunucularda kullanmak üzere güç kayna al nm flt r. 73

15 TEKN K SERV S Müdürlü ümüze yap lan yaz l ve sözlü baflvurular sonras nda ar zal cihaza önce yerinde kontrol edilip müdahale edilmifltir. Giderilemeyen bir sorunla karfl lafl l rsa Müdürlü ümüze al narak gerekli müdahale yap lm flt r. Garanti kapsam nda olan ar zal cihazlar ilgili firmaya gönderilerek tamiri sa lanmaktad r. Belediye için al nan toplam 27 adet bilgisayar kurularak çal fl r hale getirilmifltir. Bu y l al nan 43 adet laser yaz c 5 adet deskjet yaz c adet nokta vurufllu 3 adet taray c kurularak sistemde kullan ma sunulmufltur. Belediyemizde kullan lan tüm Bilgisayar, yaz c ve donan m cihazlar n n bak m ve tamiri yap larak hizmete devam etmesi sa lanm flt r. MÜDÜRLÜKLERDE TESP T ED LEN ARIZA SAYILARI Mudurluk_Ad ET Mudurluk_Ad ET Özel Kalem Müdürlü ü 27 Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü 43 Teftifl Kurulu Müdürlü ü 8 Ulafl m Hizmetler Müdürlü ü 53 Hukuk flleri Müdürlü ü 67 Fen flleri Müdürlü ü 6 nsan Kaynaklar Ve E itim Müdürlü ü 49 mar Ve fiehircilik Müdürlü ü 49 Yaz flleri Müdürlü ü 02 Plan Ve Proje Müdürlü ü 83 Mali Hizmetler Müdürlü ü 290 Emlak Ve stimlak Müdürlü ü 40 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 32 Bilgi fllem Müdürlü ü 48 Destek Hizmetleri Müdürlü ü 99 Park Ve Bahçeler Müdürlü ü 33 Zab ta Müdürlü ü 04 Yap Kontrol Müdürlü ü 89 Sa l k flleri Müdürlü ü 53 Temizlik flleri Müdürlü ü 38 Toplam 727 Kültür Ve Sosyal fller Müdürlü ü 56 74

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU

ODA FAAL YETLER ODA FAAL YETLER 2008 YILI ODA FAAL YET RAPORU ODA FAAL YETLER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ (TESMER) STANBUL fiubes E T M FAAL YETLER SMOS LUCA E T M PROJELER ÜYE-STAJYER B LG LER DANIfiMA B R M RAPORU B LG YE ER fi M MERKEZ RAPORU HUKUK B R M RAPORU

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1

IV/7 KANUN VE YÖNETMEL KLER 1 Devlet Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik (*) B R NC KISIM Amaç, Kapsam ve Tarifler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac, kamu kurum ve kurulufllar ile flah slar elinde bulunan arfliv malzemesi ve ileride

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı