KONAK BELED YES DONANIM DURUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONAK BELED YES DONANIM DURUMU"

Transkript

1 PERSONEL DURUMU Müdür : Birimler Yetkilisi (Tekniker) : Donan m - Yaz l m - dari fller Birim Yetkilisi : 3 Memur : 2 fiirket eleman : 2 MÜDÜRLÜK filemler Müdürlü ümüz, Belediye çal flmalar n n, halk m za zaman nda ve kaliteli bir biçimde hizmet verebilmesi için gerekli olan bilimsel ve teknolojik imkanlar n sa lanmas amac ile her y l oldu u gibi bu y l da çeflitli konularda araflt rma projelerini hayata geçirmeyi hedeflemifl ve y l içinde planland çal flmalar na devam etmifltir. Müdürlü ün hedefi; zmir li içinde da n k olan birimlerimizi a a katarak, toplanan bilgilerin paylafl m n programlar arac l ile sa lamakt r. Bu anlamda 2007 y l nda da belediye otomasyonunu sa lama çal flmalar m z devam etmifltir y l çal flmalar n bafll klar alt nda toplarsak; Bilgi a m za yeni kat l mlar sa land. Program çal flmalar m z devam etti. Geliflen teknolojiye ad m uydurarak a h z m z artt rmak için çal flmalar yap ld. Müdürlük Ad ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü TEFT fi KURULU MÜDÜRLÜ Ü HUKUK filer MÜDÜRLÜ Ü NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü YAZI filer MÜDÜRLÜ Ü MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü RUHSAT VE DENET M MÜDÜRLÜ Ü DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü ZABITA MÜDÜRLÜ Ü SA LIK filer MÜDÜRLÜ Ü TEM ZL K filer MÜDÜRLÜ Ü KÜLTÜR VE SOSYAL filer MÜDÜRLÜ Ü SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü ULAfiIM H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü FEN filer MÜDÜRLÜ Ü MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü B LG filem MÜDÜRLÜ Ü PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü TOPLAM KONAK BELED YES DONANIM DURUMU Bilgisayar Adedi Yaz c Adedi SUNUCULAR Intel P4.7 Ghz Sun Server Hp Proliat ML370G5 TOPLAM ET

2 DAR filer B R M 2007 YILI ÇALIfiMALARI Birim çal flmalar ve iflleyifli 3 alt bafll k alt nda toplanmaktad r. -Günlük fllemler Gelen -Giden Evrak Program kay t ifllemleri. Müdürlük Muhtelif Yaz flma ifllemleri. (a)-sarf Malzeme al m ve yaz flmalar (b)-demirbafl malzeme al m yaz flmalar. (c)-yaz l m hizmetleri al m ve yenileme yaz flmalar. (d)-tamir-bak m-onar m yaz flmalar. (e)-demirbafl Nakil-Devir - mha yaz flmalar. (f)-resmi Kurum yaz flmalar. (g)-süreli Hizmet al m çal flmalar na dair yaz flmalar. (h)-müflavir firma ayl k ödeme yaz flmalar. ( )-Müdürlükler aras yaz flmalar. (j)-personel Özlük-Sa l k yaz flmalar. (k)-malzeme al m Tesellüm yaz flmalar. (l)-demirbafl-sarf Malzeme al m fiyat fark yaz flmalar. (m)-yaz flmalar zimmet ve da t m ifllemleri. (n)-muhtelif Personel ödemeleri banka ifllemleri.(ö renci-fazla Çal flma) (o)-muhtelif Gider kalemleri ödeme ifllemleri.(telefon, kiral k hatlar) Ayniyat fllemleri Demirbafl fllemleri Tahakkuk ifllemleri. (a)-personel Sa l k Gider Tahakkuklar. (b)-personel Ödemeleri Tahakkuklar. (c)-hizmet al mlar Gider Tahakkuklar.(müflavir firmalar) (d)-malzeme al mlar Gider Tahakkuklar. (e)-demirbafl Mal Al m Gider Tahakkuklar. 2-Ayl k fllemler Personel Ödemeleri (Ayl k-üç Ayl k Ödemeler) (a)- Memur Personel Ayl k Fazla Çal flma ödemeleri. (b)- Memur Maafllar ödemeleri. (c)- Mesleki E itim Staj Ö rencileri maafl ödemeleri. (d)- Belirli Süreli Hizmet akdi ile çal flan fiirket Personeli maafl ödeme ifllemleri. (e)- Memur personel Ek Özel Hizmet Tazminat ödeme ifllemleri. Telefon-Data-Kiral k Hatlar- nternet Kullan mlar Ayl k Ödeme ifllemleri. 3-Y ll k fllemler Müdürlük y ll k demirbafl kay tlar -nakil-devir-imha ifllemleri. Müdürlük Mali y l Gelir -Gider Teklif Bütçesinin haz rlanmas fllemleri. 6

3 tarihinde standart dosya plan uygulamas na geçmifltir tarihinden sonraki Dosya tan m ve adetleri afla dad r. STANDART DOSYA TANIMI Kanunlar, Yönetmelikler, Yönergeler,D fl genelgeler,talimatlar,duyurular,sirkülerler Olurlar, Onaylar Anlaflmalar Bilgi fllem flleri 4734, 2886,4734 s. Kanun, Muhtarlar Meclis Gündemleri, Kararlar, lan Di er hale fllemleri, fiartnameler Norm Kadro Çal flmalar Vatandafllar n talep ve flikayetleri Hukuki Görüfller Kodlama çal flmalar Turpak, data hatt Yaz l m talepleri, a ba lant s Sözleflmeler, teknisyenlik hizmetleri, internet ba lant s, yaz l m bak m,donan m bak m Veri kay t, düzeltme ifllemleri Özel Yaz l mlar (Baflbakanl k Mevzuat Bilgi Sistemi v.b.) e-türkiye Firmalarla lgili fllemler Bilgi fllemle lgili Di er fller Tar m ve Hayvanc l k Teknik fiartnameler nflaat Uygulama iflleri Yüksekokul, meslek lisesi Ö rencilerinin Staj flleri Mesleki Gelifltirme Kurslar Resmi mühür, kafle levha ifllemi Yanl fl Gelen Evraklar n adesi Di er Malzeme stek Fiflleri, mal tesbit, ayniyat, demirbafl,hurda Telefon Fatura ve Ödemeleri Bütçe flleri Ödenek stekleri Yurtiçi Harc rah flleri, yan ödeme, fazla mesai,vergi iadesi,yemek sa l k kesintisi Teminat Mektuplar, faturalar Kutlamalar Özel Kalem ve Protokolle lgili Di er fller Personel Al m Kurum çi, yurt içi Görevlendirme fllemleri flten Ayr lma flleri, istifa zinler(y ll k, sihhi, mazeret, ücretsiz) Kadro flleri Sicil Raporlar le lgili fllemler Ödül flleri flçi puantaj cetvelleri Personelle lgili Di er fller fiartnameler Demirbafl al mlar Sarf malzemesi al mlar Faturalar Sat nalma ve Sat flla lgili Di er fller Lojman talepleri Sa l k iflleri ET

4 AYLARA GÖRE GELEN-G DEN EVRAK AYLAR OCAK fiubat MART N SAN MAYIS HAZ RAN TEMMUZ A USTOS EYLÜL EK M KASIM ARALIK G DEN EVRAK GELEN EVRAK YAZILIM B R M 2007 YILI ÇALIfiMALARI Görev: Belediyemizin bütün birimlerinin; faaliyetleri do rultusunda ihtiyaç duyduklar, faaliyetlerini yürütmede kendilerine yard mc olacak yaz l mlar n yap lmas ve yaz l msal sorunlara çözüm getirilmesidir. Bu yaz l mlar n yap lmas ve yaz l msal sorunlara çözüm getirilmesi için; Bütünüyle belediyemizin, yaz l m ihtiyac olan birimlerin ve birimler aras iliflkilerin çok iyi analiz edilmesi yi bir sistem analizinden sonra veri tablolar ve aralar ndaki iliflkilerin oluflturulmas Gerekli kodlamalarla veri girifl ekranlar n n oluflturulmas Birimlerin istekleri do rultusunda ihtiyaçlar na cevap verecek raporlamalar n yap lmas Zaman içerisinde ve gerçekleflen ihtiyaçlar do rultusunda yaz l mlarda gerekli de iflikliklerin ve güncellemelerin yap lmas Vizyonumuz: Belediyemizin bütün birimlerinin faaliyetlerini yürütmelerinde bilgisayar ve uygulama yaz l mlar ndan faydalanmalar n maksimum düzeye ç kartmak, birimler aras koordinasyon ve veri paylafl m n maksimum düzeye ç kartmak, veri bütünlü ü ve veri güvenli ini maksimum düzeye ç kartmakt r. 63

5 Bu görev ve vizyonumuz do rultusunda 2007 y l nda Yaz l m fiubesi olarak gerçeklefltirdi imiz faaliyetler özet olarak flöyledir. *-Büyükflehir Belediyesi ile yapm fl oldu umuz protokol çerçevesinde haz rlanan programlar afla dad r. DEM RBAfi 508 SAYILI Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunun 44. maddesine göre haz rlanan Tafl n r Mal Yönetmeli ine göre, Belediyemizin tafl n r mallar n n takibi amac ile; 2007 y l nda mevcut 2 müdürlü ümüze Dayan kl tafl n rlar 'DEM RBAfi' VE Tüketim Malzemeleri 'AYN YAT' ambarlar aç lm flt r. Dayan kl tafl n rlar için; 2006 y l sonu itibari ile müdürlüklerin daha önceden bildirdikleri tafl n rlar defter ve ka t ortam ndan programa girifli yapt r lm flt r. Yeni yönetmeli e göre ayniyata geçen tafl n rlar n düflümü yap l p kalan mallar milat kabul edilerek kalan tafl n rlar n listesi çekilip muhasebeye bildirilerek muhasebelefltirilmifltir. AMBAR Tüketim malzemeleri için; eskiden beri süregelen ambarlarda bulunan mallar itibari ile yeni programa girifl yap lm flt r. fiu an itibari ile bütün Müdürlükler tüketim malzemelerinin girifl ç k fllar n kendi tüketim ambarlar ndan yap labilmektedir. Her girifl ve ç k fl için tafl n r ifllem fifli düzenlenmekte, yapt klar girifller birebir olarak 0 gün içinde; ç k fllar ise ayl k olarak liste çekilip ay sonunda muhasebeye bildirilerek muhasebelefltirilmektedir. 64

6 EVLEND RME Yaz iflleri Müdürlü ünün Evlendirme Memurluklar nda bulunan MS-ACCESS'te yap lm fl olan evlendirme program nda ki veriler, Oracle veritaban na aktar lm flt r. Bütün evlendirme memurluklar n n merkez binada ki sunucular m za ba lant s sa lanarak programlar da uzak masaüstü ba lant s ile h zl ve güvenli bir flekilde çal flt r lmaktad r. Ayr ca çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k Müdürlü ü ile kurumumuz aras nda yap lan protokol çerçevesinde kiflilerin TC. Kimlik numaralar n yazarak nüfus kay t bilgilerini internet ortam ndan otomatik evlendirme program na aktar m ve nüfus kay t örne inin nüfus müdürlü üne gitmeden internetten al nabilmesini sa layacak düzenlemeler yap lm flt r. HASTANE Sa l k flleri Müdürlü ümüzde kullan lmakta olan eski hasta kay t program yerine, yeni poliklinik program kurulmufltur. Böylece hem gelen hastalar n kay tlar hem de yap lan muayene, teflhis, tedavi ve laboratuar sonuçlar n n daha kapsaml olarak tutulabilece i bir programa geçilmifltir. 65

7 EMLAK VE KAMULAfiTIRMA Emlak, Kamulaflt rma,kira programlar yeniden yaz lm flt r. Özel Kalem Müdürlü ü Spor Program Özel Kalem Müdürlü ü spor biriminin ihtiyaçlar do rultusunda, Belediyemizin spor faaliyet ve kurslar na kat lan ö renci ve kiflilerin kay tlar n n tutulup raporlar n n al nabilece i Spor takip program yap lm flt r. 66

8 Sivil Savunma Özel Kalem Müdürlü ü Sivil Savunma biriminin ihtiyaçlar do rultusunda, Belediyemizin memur, iflçi ve flirket personellerinin sivil savunmada ki görev kay tlar n n tutulaca ve gerekli raporlamalar n al nabilece i Sivil Savunma Takip program yap lm flt r. Zab ta Müdürlü ü Çevre Denetim 2007 y l içinde Zab ta Müdürlü ünün bir birimi olarak kurulan Çevre Denetleme birimi için; yapt klar çevre denetim kay tlar n n tutulabilece i ve gerekli ç kt lar n al nabilece i ÇEVRE DENET M program yap lm flt r ve birimin kullan m na aç lm flt r. 67

9 SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü Sosyal Yard m Takip Sosyal Yard m flleri Müdürlü ümüzün; muhtaç kiflilere yapm fl olduklar yard mlar n bilgilerini tutabilecekleri ve takibini yapabilecekleri SOSYAL YARDIM TAK P PROGRAMI yap lm fl ve müdürlü ün kullan m na aç lm flt r. YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü Y k m program yap lm flt r. Birimimiz taraf ndan haz rlanan programlarda yap lan de ifliklikler. Zab ta Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Pazarc lar Odas Takip Program n n 2007 y l uyarlamas ve aktar m yap lm flt r. Zab ta Karakollar n n Evrak Kay t ve Zab ta programlar n n veri aktar m tamamlanm flt r. b. Zab ta program nda, Kemeralt Zab ta Karakolunca istenen iyilefltirmeler yap lm flt r. c. Zab ta Karakollar n n Merkez sunuculara ba lant s yap lm flt r.(uzak masaüstü ba lant s ve vpn) d. Zab ta Karakollar n n eski programdan oracle program na aktarma ifllemleri yap lm flt r. e. Zab ta Müdürlü ü Merkez Depo Amirli i ve di er Karakol amirliklerinde kullan lacak olan el konulan mallar n takip edildi i Depo Program yeniden düzenlenmifl, tüm kullan c lara e itim verilmifltir. f. Zab ta Program nda flyeri bilgilerinin girildi i formda ceza tutana n ve denetleme formunu ça ran dü melerdeki aksakl klar giderilmifltir. g. Zab ta Müdürlü ü Encümen Para Cezalar Program nda; Encümen Defter Dökümü raporunda istenilen de ifliklik ve düzenlemeler yap lm flt r. 2. nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Memur Maafl Biriminin iste i üzerine memur maafllar n n banka gönderim dosyas n n kay t deseninde istenilen de ifliklikler yap lm flt r. b. Memur sicil notlar girifli ve ilgili raporlamalar istenilen flekilde de ifltirilmifltir. c. flçi Özlük flleri Biriminin, flçi Maafl Program nda meydana gelen e-bildirge ve maafl icmal ve bordro dökümde meydana gelen aksakl klar giderilmifltir. d. Puantaj programda kullan c aç lm fl, tablolar, formlar, raporlar tasarlanm fl, e itimi verilmifltir. e. Memur Sicil Program nda; 6 y ll k sicil notu ortalamalar 90 ve üzeri olufluna göre terfi edenlerin terfi bilgilerinin hizmet bilgilerine aktar lmas ifllemi için gerekli form ve düzenlemeler yap lm flt r. f. nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü'nün memur kimlik kartlar yenilemesi için istemifl oldu u bilgiler Yeni Memur veritaban sorguyla çekilmifl ve MS EXCEL ortam nda CD ye kaydedilip teslim edilmifltir. g. Seminer program yap ld. 68

10 3. ktisat ve Küflat Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Mesul Müdürlük bildirim formunda ve raporunda istenilen de ifliklikler yap lm flt r. b. ktisat ve Küflat Müdürlü ü'nün tüm PC'lerine Oracle Patch güncellemeleri yap lm flt r. 4. Yaz flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Karaba lar Evlendirme Memurlu unun bilgisayarlar nda meydana gelen donan m ar zalar ndan dolay evlendirme program yeniden kurulmufl gerekli program ve veritaban ayarlamalar yap lm flt r. b. çiflleri Bakanl Nüfus ve Vatandafll k flleri Genel Müdürlü ü ile Kurumumuz aras nda kiflilerin nüfus kay t bilgilerini internet ortam ndan alabilece i protokol yap lm flt r. Bu protokol çerçevesinde Evlendirme Program nda Evlenecek kiflilerin T.C. kimlik numaralar girilerek nüfus kay t örneklerinin al nabilmesini ve nüfus kay t bilgilerinin programa otomatik olarak doldurulmas n sa layacak düzenlemeler yap lm flt r. c. Yeflilyurt Evlendirme, Eskiizmir Evlendirme, Eflrefpafla Evlendirme ve Fuar Evlendirme Memurluklar n n MS ACCESS'TE yap lm fl programda yer alan datalar ORACLE da yap lm fl olan yeni programa aktar m tamamlanm fl, bilgi iflleme ba lant lar n sa layacak altyap düzenlemeleri yap lm flt r. fiu an bütün evlendirme memurluklar nda yeni evlendirme program kullan lmaktad r. d. Meclis ve Encümen programlar nda istenilen düzenlemeler yap lm flt r. 5. Özel Kalem Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. H M program nda raporlarda istenilen de ifliklikler yap ld. b. Protokol Biriminin adres etiket program için sa lad d fl kaynakl verilerin düzenlenmesi ve PROTO program verilerine ilavesi tamamland. c. Spor Biriminin iste i do rultusunda, Belediyemiz taraf ndan düzenlenen spor kurslar na kat lan kursiyerlerin bilgilerini girebilecekleri ve raporlamalar n çekebilecekleri kursiyer takip program yap lm flt r. d. Özel Kalem Müdürlü üne yeni aç lan Kent Konseyi Birimi için evrak kay t program için kullan c aç ld. 6. Hesap flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Hizmet binam zda Hesap flleri Müdürlü ünde Kentli Hesap Kart n n görülebilmesi için Oracle Runtime patch yükseltmesi yap lm flt r. b. Ambar ve Demirbafl Takip Program ile ilgili Büyükflehir Belediyesi ve Konak Belediyesinin ilgili kifli ve birimleriyle toplant lar yap ld. nternet ortam ndan ilgili mevzuatlar ve kodlamalar indirilerek bu toplant larda al nan kararlar do rultusunda istenilen programsal de ifliklikler yap lm flt r. c. Hesap flleri Müdürlü ü'nün Demirbafl Takip Program nda Müdürlükler aras demirbafl transferi yap labilmesini sa layan düzenleme ve Tafl n r fllem fifli kesilebilmesi sa layan düzenlemeler yap lm flt r. d. Hesap flleri Müdürlü ü için arfliv takip program yap lm fl, gerekli raporlamalar eklenmifl ve kullan c lara e itim verilmifltir. e. Gelir Biriminde istenilen program de ifliklikleri yap lm flt r. f. Bütçe Biriminde istenilen program de ifliklikleri yap lm flt r g. Evrak Kay t Program nda; Hesap flleri Müdürlü ü Gelir Tahakkuk ve Takip Alt Biriminin her bir kullan c s için ayr kullan c tan mlanm fl, defter dökümü raporuna da kullan c parametresi eklenmifl ve defter dökümü raporu kullan c baz nda verilerin al nabilece i flekilde düzenlenmifltir. h. Sa l k flleri Müdürlü ü ve Veteriner Biriminde kullan lacak olan veznenin e itimi ve yaz c ayarlar yap lm flt r. 7. Sa l k flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Hasta Kay t Program nda memur sicil bilgileri eski memur program yerine yeni memur program ndan çekilecek flekilde gerekli düzenlemeler yap lm flt r. b. Sa l k flleri Müdürlü ünün kullanmakta oldu u Defin i, merkezde ve m nt kada ayr ayr kullan lan program n veri ve modüllerinde birlefltirme yap ld. c. Veterinerlik flubesine evrak kay t program n n e itiminin verilmifltir. d. Veteriner fllerinin Merkez sunuculara ba lant s yap ld. Tüm makineler a a dahil edilerek kullan c isimleri aç ld. Oracle run time'lar kurularak veteriner program kullan l r hale getirildi. 69

11 e. Sa l k flleri Müdürlü ü Veteriner ve Hayvan Sa l Birimine Veteriner Takip Program ile ilgili kullan c lara gerekli e itim verilmifl, program n eksiklikleri istenilen flekilde düzeltilmifltir. 8. Bilgi fllem Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Ar za takip program na birimler formunun tasarlan p eklenmifltir. b. Bilgi fllem müdürlü üne ait y ll k harcamalar tutan form ve rapor tasarlanm flt r. c. Ar za Takip Program na personel baz nda yap lan ifllemlerin dökümünü ve bildirim flekline göre ifllemlerin dökümünü verecek raporlar yap lm flt r. d. Bilgi fllem Müdürlü ümüzde kullan lmak üzere fatura bilgilerinin bulundu u ve malzemenin garanti sürelerinin sorgulanmas n sa layacak program tamamlanm fl ve kullan ma geçilmesi sa lanm flt r. e. Mali Hizmetler Müdürlü ü ile birlikte Müdürlüklerin Tafl n r Kay t Kontrol Yetkililerine demirbafl ve ayniyat ile ilgili mevzuat bilgileri ve programlar kullanma e itimi tüm Müdürlüklere verilmifltir. f. Mali Hizmetler Müdürlü ü Bünyesinde oluflturulan Tafl n r Kay t Konsolide Birimi Yetkililerine Demirbafl ve Ayniyat programlar kurulmufltur. Malzeme kodlama vb. gibi yetkiler tüm müdürlüklerden al n p tek elden organizasyonunun sa lanmas için Mali Hizmetler Müdürlü üne verilmifltir. 9. Makine kmal Bak m ve Onar m Müdürlü ünde kullan lacak olan evrak kay t Program için makinelere oracle run time'lar kurulmufltur. Ba lant n n yavafl olmas ndan dolay kay t program kullanacak bilgisayarlar a dan ç kart larak adsl üzerinden uzakmasa üstü ba lant s yap larak kay t program n kulanmas sa lanm flt r. 0. mar ve fiehircilik Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Oturma raporu birimde kullan lmak üzere Resim Arfliv program kurularak tüm ba lant ve taray c ayarlar yap lm flt r b. mar ve fiehircilik Müdürlü ünde kullan lmakta olan Yap kullanma izin belgesi ve Yap Ruhsat Belgelerinin Tuik'in belirledi i standartlar a getirilmesi için flirket ile ortak çal flma yap ld. c. mar ve fiehircilik Müdürlü ü Planlama Birimine plan de iflikliklerinin kaydedilebilece i ve takibinin yap labilece i program yap lm flt r.. Temizlik flleri Müdürlü ünde, Akaryak t Pompa Program yeni bilgisayara aktar lm fl, çal flt r lm fl ve Merkez ambarda bir bilgisayarda bulunan program n bir baflka patch'ini kullanarak Pompa bilgisayar na ba lanarak gerekli dokümanlar n al nmas sa lanm flt r. 2. Fen flleri Müdürlü ü için Sat nalma Do ru Temin Program nda Kullan c aç lm fl gerekli yetkilendirmeler yap lm fl ve kullan c lara gerekli e itim verilmifltir. 3. Plan ve Proje Müdürlü ü Uygulama Biriminin kulland Parselasyon Program ndaki hatalar giderilmifltir. 4. dari ve Mali fller Müdürlü ü'nün Sat nalma ve Piyasa Araflt rma Alt Birimine yapt klar aç k ihale bilgilerini girebilecekleri bir kay t program Aç k hale yap lm fl ve bu bilgilerin internet ortam nda da görülebilmesi sa lanm flt r. 5. Yap Kontrol Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Yap Kontrol Müdürlü ü dari fller Biriminde Kullan lmakta olan evrak kay t program n n veri girifl ekranlar nda ve raporlamalar nda istenilen de ifliklikler yap lm flt r. b. Y k m flleri Birimi için gerekli defter ve kullan c tan mlamalar yap lm fl ve kullan c n n bilgisayar nda çal flt r larak e itim verilmifltir. c. Yap Güvenlik Biriminin kullanmakta oldu u Tehlikeli Yap lar program n n eski kay tlar, yeni program na aktar lm fl ve yeni programda da bu kay tlar n kolayca bulunabilmesi için Eski Dosya Numaras sahas görüntülenmektedir. d. Yap Kontrol Müdürlü ünde kullan lmakta olan Tehlikeli yap lar, Kaçak yap lar ve 775 programlar ndaki Dosya Durum Kodu ve Binan n Durum Kodu alanlar, birimlere göre, tablolarda ve program içerisinde ayr flt rmalar yap lm flt r. e. Y k m program nda sadece kendi ifllem yapt klar kay tlar görmeleri sa lanm flt r. f. Resim Arfliv program kullan ma aç l p gerekli yetkilendirmeleri yap lm flt r. 70

12 6. Emlak ve stimlak Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Kamulaflt rma Birimi Kamulaflt rma Program nda gerekli de ifliklik ve düzenlemeler yap lm flt r. b. Emlak Birimi Emlak Program nda gerekli de ifliklik ve düzenlemeler yap lm flt r. c. Emlak ve stimlak Müdürlü ü taraf ndan belediyemiz gayrimenkullerinin kiralar n n takiplerinin yap ld Kira program nda Müdürlü ün istekleri do rultusunda gerekli güncellemeler yap lm fl, kira program ndan yap lan tahakkuklar, tahsilat program na yans t larak mükelleflerin oluflan kira borçlar n n ödemelerini belediyemizin bütün veznelerinden yapabilmelerini sa layan düzenlemeler yap lm flt r. 7. Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Belediyemiz taraf ndan muhtaç kiflilere yap lan yard mlar n kay tlar n n tutulaca ve gerekli raporlamalar n al nabilece i Sosyal Yard m Takip Program yap lm flt r. b. Asker aileleri flubesinden istenen muhtaç asker ailelerine ödenen paralar hakk nda program n kullan c aç lmas, tablolar n n, formlar n n, sorgular n n ve raporlar n n tasarlanmas, e itiminin verilmesi yap lm flt r 8. Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü için yap lan çal flmalar a. Reflat Nuri Güntekin Kütüphanesince talep edilen program yap ld. b. Güzelyal Kültür Sanat Müdürlü ün'de Kurulu olan programlarda ç kan sorunlar n giderilmesi için kablosuz a sistemi ile çal flan sunucu kablolu hale getirilerek tüm bilgisayarlarda ba lant ayarlar bafltan yap lm flt r. 9. Resim Arfliv program Emlak ve stimlak, Plan ve Proje, mar ve fiehircilik, Yap Kontrol Müdürlüklerinde Müdürlere kurularak kullan m anlat ld. 20. D fl fiubelerin Programlar sorunsuz ve h zl bir flekilde kullanabilmesi için haz rlanan terminal server'a oracle run timelar kurularak ayarlar yap ld 2. E-kiknet ve E-Hakediflnet programlar n n kullan lan müdürlüklerde güncellemesi yap ld. 22. Belediyemizin Bütün Müdürlüklerinde kullan lan Demirbafl ve Ayniyat (ambar) programlar ile ilgili veri girifl ekranlar nda, raporlamalarda gerekli görülen birçok düzenleme yap lm flt r. Ayr ca gerekli hallerde veritaban üzerinden güncelleme ifllemleri yap lm flt r. 23. Destek Hizmetleri Bünyesinde olan Merkez Ambar n kapat lmas ve orada bulunan mallar n Fen flleri Müdürlü ü ve Makine kmal Bak m ve Onar m Müdürlü ü Tüketim ambarlar na devir ifllemleri ile ilgili gerekli görülen düzenlemeler yap lm fl ve bu konuda üç müdürlü ün tafl n r kay t kontrol yetkililerine gerekli mevzuat ve programsal destek verilmifltir. INTRANET S TES Konak.Net intranet sitemizdeki Gelir Tahakkuk ve takip (Kentli borç sorgulama, Kentli sicil bilgileri, tebligat adresi) programlar eklenmifltir. internet sitesi 2007 y l nda sayfalar yeniden düzenlenerek yenilenmifltir. Afla daki maddeler düzenli olarak güncellenmektedir. 7

13 a) Bas n Dan flmanl taraf ndan haz rlanan güncel haber ve haber küpürleri Ana Sayfa ve Bas nda Konak bölümlerine düzenli olarak eklenmifltir. b) Yaz flleri Müdürlü ü Kararlar ve Tutanaklar Birimi taraf ndan gönderilen Meclis Gündemi, Karar Özetleri ve Tutanaklar Meclis Çal flmalar bölümüne düzenli olarak eklenmifltir. c) Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan Ayl k Kültür Sanat Bülteni ve Alsancak Dr.Selahattin Akçiçek Güzelyal Gültepe Kültür Merkezleri ayl k etkinlik kurs programlar Ana Sayfa ve Kültür Sanat bafll alt ndaki bölümlere düzenli olarak eklenmifltir. d) Y ll k Faaliyet Raporlar, pdf format na dönüfltürülerek Faaliyet Raporu bölümünde görülmesi sa lanm flt r. e) E-Belediye bafll alt ndaki asp dosyalar kullan c lardan gelen istek flikayetler do rultusunda tekrar gözden geçirilerek verimli bir flekilde çal flmalar sa lanm flt r. f) Yaz flleri Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan Encümen haleleri, haleler bölümüne düzenli olarak girilmifltir. g) Vatandafllardan web sitemize gelen stek/fiikayet ve Bilgi Edinme baflvurular n n kesintisiz olarak ilgili birimlere ulaflt r labilmesi amac yla gereken günlük kontroller yap lm flt r. h) Konak Kent Konseyi web sayfalar haz rlanarak Kent Konseyi bölümüne eklenmifltir. i) Veteriner flleri web sayfalar kullan c lardan gelen istekler do rultusunda tekrar haz rlanm fl ve kullan ma sunulmufltur. j) Spor Faaliyetleri bölümündeki haberler ve foto raflar güncellenmifltir. k) Engellilere Özel web sayfalar n n tasar m gelen istekler do rultusunda de ifltirilmifltir. l) mbat Gazetesinin y l içinde ç kan say lar pdf format na dönüfltürülerek mbat Gazetesi bölümünde yay nlanm flt r. m) Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü taraf ndan gerçeklefltirilen sergi aç l fl gibi kültür sanat etkinliklerine ait davetiyeler Ana Sayfaya düzenli olarak eklenmifltir. n) Konak bafll alt na lçemiz, lçemiz Resimleri, Tarihi Mekanlar, Tarihçe bölümleri eklenmifltir o) Projeler bafll alt nda bulunan Tasar m Aflamas ndaki Projeler, Yap m Devam Eden Projeler, Tamamlanm fl Projeler bölümlerinin Fen flleri Müdürlü ü ve Özel Kalem Müdürlü ü ile yap lan ortak çal flma sonucunda güncellenmeleri sa lanm flt r. p) Vatandafllardan web sitemizle ilgili gelen istek ve flikayetler incelenmifl olup gerekli yaz flmalar yap lm flt r. DONANIM B R M 2007 YILI ÇALIfiMALARI Birim çal flmalar ve iflleyifli 3 alt bafll k alt nda toplanmaktad r. B LG A LARI. Zab ta Müdürlü ü karakol amirliklerine SL modemler ile internet hatt üzerinden ba lant lar tamamlanm flt r. 2. Kültür Sanat Müdürlü ü Alsancak birimi ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na Telekom dan kiralanan data hatt ve GSHDSL modemler kullan larak ba lant yap lm flt r. Binan n networkü yenilenerek kablolamas elden geçirilmifltir. 72

14 3. Temizlik flleri Müdürlü ü ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na Telekom dan kiralanan data hatt ve GSHDSL modemler kullan larak ba lant yap lm flt r. Binan n a yap s yenilenerek kablolamas elden geçirilmifltir. 4. Hesap flleri Müdürlü ü Konak SSK merkez binas ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na Telekom dan kiralanan data hatt ve GSHDSL modemler kullan larak yedek ba lant yap lm flt r. Bu ba lant Büyükflehir destekli F/O hatta sorun yafland zaman tahsilat biriminin bir k sm n n sorunsuz çal flmaya devam edebilmesi için kullan lmaktad r. 5. Karaba lar, Eflrefpafla, Fuar evlendirme birimleri ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 6. Kültür Sanat Müdürlü ü Güzelyal, Eflrefpafla birimleri, Reflat Nuri kütüphanesi ile Bilgi ifllem müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 7. Spor Müdürlü ü ile Bilgi ifllem müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 8. Sa l k flleri Müdürlü ü Kemeralt cenaze hizmetleri birimi, Eskiizmir sa l k kabini ile Bilgi ifllem müdürlü ü aras nda SL hatlar kullan larak VPN ba lant lar yap lm flt r. 9. Büyükflehir Belediyesi ile yap lan ortak çal flmayla; Veterinerlik Müdürlü ü ile Bilgi fllem Müdürlü ü aras na F/O ba lant yap lm flt r. 0. Daha önce 8Mbps olan internet h z m z, Türk Telekomdan al nan metro Ethernet hizmeti ile 20 Mbps olmufltur. Web sitemize ulafl m h zlanm fl ve daha verimli hizmet sa lar hale getirilmifltir. nternet kullanan personelimizin internette daha h zl çal flmas sa lanm flt r.. Konak Belediyesi network iyilefltirme çal flmas içerisinde; Teknik Bina(yeni bina) kablo kanal döflenmesi ve olanlar n iyilefltirilmesi; tüm data kablolar n yenilenmesi ve güç kayna ndan tüm kullan c lara elektirik kablosu döflenmesi ifli yap lm flt r, Her kattan sistem odas na Cat6 data kablosu çekilerek katlar aras ba lant düzenlenmifltir, Yeni bina, Eski bina ve yeni bina Gelir birimi binalar aras ndaki F/O(fiber optik ba lant iyilefltirilerek h z n n ve veriminin artmas sa lanm flt r, Eski bina, Yeni bina, SSK binada kullan lan ana switchlerle kat switchleri yönetilebilirlik switchlerle de ifltirilerek a yap m z n h zl ve kolay kontrol edilebilir hale gelmesi sa lanm flt r. SUNUCULAR Kullan lan sunucular n görevleri flöyledir. Konak-isa : Belediyemiz internet ba lant m z ve internet güvenli imizi sa layan sunucudur. Konak-dc : Domain kontrol sunucudur. Kullan c yetkileri ayarlar ve virus koruma sunucusudur. Konak-fs : Müdürlüklerin çal flmalar n tuttuklar klasörlerin korunup sakland sunucudur. Konak-oracle : Müdürlüklerimizde çal flan programlar n tutuldu u sunucudur. Konak-web : Belediyemize ait internet sayfas n n tutuldu u verilerin de ifltirilip güncellefltirildi i sunucudur. Konak-app : Haritalar n sakland sunucudur. Terminal : Zab ta karakollar n n ve bize fiziksel olarak ba lant s olmayan birimlerimizin veri girifli yapt sunucudur. Sun : Oracle veri girifli yap lan sunucudur. Bimserver : Müdürlüklerin yapt çal flma foto raflar n n tutuldu u sunucudur. Sube-terminal : Merkez binayla ba lant s sa lanan evlendirme memurluklar n veri girifli yapt sunucudur. Y l içerisinde sunucularla ilgili ayr ca flu çal flmalar yap lm flt r Nüfus Müdürlü ü le Ba lant sa land. Kullan c lar Nüfus dairesine direkt ba lanmas ve Evlendirme program n n Nüfus dairesine ba lanmas sa lanm flt r. Evlendirme Memurlular n n Veri Girifli yapabilmesi için Sube-terminal sunucu kurulmufltur. Yeni kullan c lar oluflturulmas ve kullan c lar n yetkilerinin ihtiyaca göre düzenlenmesi yap lm flt r. nternet ve a güvenli inin günlük kontrolu yap lm flt r. Antivirüs program n n ve iflletim sistemlerinin güncellenmesi yap lm flt r. Müdürlüklere ait tüm veriler(yaz, çizim, hesap tablosu...) düzenli olarak yedeklenmekte ve olas bir problem durumunda veri kayb en az düzeye indirilmektedir. Hata raporlar ve günlükleri düzenli olarak kontrol edilerek sunucular n bak m yap lmaktad r. nternet tabanl sald r lar n engellenmesi ve raporlanmas yap lm flt r. Sunucu loglar n n kontrolü tutulmufltur. Sunucu odas nda kablolama çal flmas yap larak yeniden düzenlenmifltir. Sunucu odas nda ve sadece sunucularda kullanmak üzere güç kayna al nm flt r. 73

15 TEKN K SERV S Müdürlü ümüze yap lan yaz l ve sözlü baflvurular sonras nda ar zal cihaza önce yerinde kontrol edilip müdahale edilmifltir. Giderilemeyen bir sorunla karfl lafl l rsa Müdürlü ümüze al narak gerekli müdahale yap lm flt r. Garanti kapsam nda olan ar zal cihazlar ilgili firmaya gönderilerek tamiri sa lanmaktad r. Belediye için al nan toplam 27 adet bilgisayar kurularak çal fl r hale getirilmifltir. Bu y l al nan 43 adet laser yaz c 5 adet deskjet yaz c adet nokta vurufllu 3 adet taray c kurularak sistemde kullan ma sunulmufltur. Belediyemizde kullan lan tüm Bilgisayar, yaz c ve donan m cihazlar n n bak m ve tamiri yap larak hizmete devam etmesi sa lanm flt r. MÜDÜRLÜKLERDE TESP T ED LEN ARIZA SAYILARI Mudurluk_Ad ET Mudurluk_Ad ET Özel Kalem Müdürlü ü 27 Sosyal Yard m flleri Müdürlü ü 43 Teftifl Kurulu Müdürlü ü 8 Ulafl m Hizmetler Müdürlü ü 53 Hukuk flleri Müdürlü ü 67 Fen flleri Müdürlü ü 6 nsan Kaynaklar Ve E itim Müdürlü ü 49 mar Ve fiehircilik Müdürlü ü 49 Yaz flleri Müdürlü ü 02 Plan Ve Proje Müdürlü ü 83 Mali Hizmetler Müdürlü ü 290 Emlak Ve stimlak Müdürlü ü 40 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 32 Bilgi fllem Müdürlü ü 48 Destek Hizmetleri Müdürlü ü 99 Park Ve Bahçeler Müdürlü ü 33 Zab ta Müdürlü ü 04 Yap Kontrol Müdürlü ü 89 Sa l k flleri Müdürlü ü 53 Temizlik flleri Müdürlü ü 38 Toplam 727 Kültür Ve Sosyal fller Müdürlü ü 56 74

16 Belediyemiz mail adresleri Microsoft Outlook Express ayarlar n n kullan c lardan gelen talepler üzerine tekrar düzeltilerek kullan ma haz r hale getirilmifltir. Kullan c lara mail alma ve gönderme ifllemleri konusunda e itim verilmifltir. Müdürlüklerimize ihtiyaçlar do rultusunda malzeme verilmifl, ayr ca bilgisayar tamirlerinde de malzeme kullan lm flt r Y l çinde De iflen ve Yeni verilen malzemeler Malzeme Ad ÖLÇÜ Ç k fl Miktar Malzeme Ad Ölçü Ç k fl Miktar LPT YAZICI KABLOSU USB YAZICI KABLOSU CAT 5 UTB KABLO RJ KONNEKTÖR KLAVYE MOUSE HOPARLÖR CD SÜRÜCÜ DVD RW SÜRÜCÜ SAB T D SK(HDD) filemc MT ETHERNET KARTI SWITCH EKRAN KARTI RAM 2 GB FLASH BELLEK B LG SAYAR KASA POWER SUPPLY TONER KARTUfi CD DVD CD D SKET FUJ FILM,44 MB ANAKART 27 FLASH BELLEK 9 KONAK BELED YES A YAPISI 75

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Muhasebe Yetkilisi : 1 Birim Yetkilisi : 3 Birim Yetkilisi Yard mc s : 5 Memur : 99 fiirket Eleman : 59 flçi : 1 2007 y l içerisinde, Karaba lar, Eskiizmir, Yeflilyurt ve Gültepe

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler

Destek Hizmetleri Müdürlü ü nün Faaliyetlerine ili kin Yasa, Mevzuat ve Yönetmelikler 2. DESTEK H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : 4734 say l Kamu hale Kanunu ve 4735 say l Kamu haleleri sözle me kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuat hükümlerine göre Müdürlü ümüzün ihtiyaç duydu u Mal ve

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES 2007 YILI HEDEF. Semt Söyleflileri düzenlenmesi. 5 etkinlik 6 etkinlik (+)20 TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES 2007 YILI HEDEF. Semt Söyleflileri düzenlenmesi. 5 etkinlik 6 etkinlik (+)20 TOPLAM MAL KAYNAK HT YACI SONUÇLARI TABLOSU ve S BÜTÇE YILI 2007 YILLAR DARE STRATEJ K AMAÇ I : STRATEJ K I.I : Sosyal Hizmetlerin güçlendirilerek sürdürülmesi. Kent Kültürü ve kentlilik bilincinin gelifltirilmesi. Etkinliklerin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular

5510 sayılı SGK kanunu hakkında duyurular 23/11/2008 Aylık prim ve hizmet belgesi 23 Kasım 2008 tarihli ve 27063 sayılı resmi gazete tebliğinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin güncel formatı yayınlanmıştır. Bu yönde personel paketinde de 4.0.13

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ

MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ MERAL KOÇ /ŞUBE MÜDÜRÜ 1. Satın alma komisyon başkanlığı yapmak 2. Gerçekleştirme görevliliği yapmak 3. Doğrudan temin alımlarını gerçekleştirmek 4. Daire Başkanlığımız yıllık bütçe çalışmalarına katılmak

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü; Çeşme Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

B NGÖL ÜN VERS TES VETER NER FAKÜLTES KAMU H ZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1-Lise Diplomas 2-ÖSYM S nav Sonuç Belgesi

B NGÖL ÜN VERS TES VETER NER FAKÜLTES KAMU H ZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1-Lise Diplomas 2-ÖSYM S nav Sonuç Belgesi T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 B NGÖL ÜN VERS TES VETER NER FAKÜLTES KAMU H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BOLU VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ SIRA NO HİZMET

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

dari ler Birimi, Emlak Birimi, Kamula t rma Birimi ve Kira Birimi olmak üzere dört birim ile çal malar n yürütmektedir.

dari ler Birimi, Emlak Birimi, Kamula t rma Birimi ve Kira Birimi olmak üzere dört birim ile çal malar n yürütmektedir. 10. EMLAK KAMULA TIRMA MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : mar plan nda genel hizmet alan na ayr lan ve kamunun yarar için öncelikli olan gerçek ve tüzel ki ilerin mülkiyetindeki yerlerin 2942 / 4650 say l Kamula

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET

2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET 2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET KMK toplantısı 07 Mart 2015 KMK toplantısı Yönetim seçildi 08 Mart 2015 İstifalar, Yeni yönetim göreve başladı 10 Mart 2015 Noter onayı ile işbaşı Aidatlar ve yönetici/personel

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Emanetten Ödeme İșlemi Süreci

Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanetten Ödeme İșlemi Süreci Emanete alınan tutarın hak sahibine ödeme zamanının gelmesi Sistem üzerinde Emanetten çıkış kaydının Kabulü Muhasebe İșlem Fișinin Muhasebe Yetkilisince İmzalanması MİF Sistem

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre TÜB TAK EÚ T M, STAJ, B LG ve GÖRGÜ ARTIRMAK AMACIYLA YURT DIÞI GÖREVLEND RME ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt rma Kurumu nda çal ßan personelin e itim,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve 1- ÖSYM tarafından

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü Kamu Kurulu lar nda nsan Kaynaklar ve E itim Müdürlü ü, çal anlar motive ederek hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sa layan önemli bir birimdir. Kanunlarla belirlenen

Detaylı

SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü

SOSYAL YARDIM filer MÜDÜRLÜ Ü PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Birimler Yetkilisi : 1 Birim Yetkilisi : 2 Memur : 5 Kadrolu flçi - fiirket Eleman : 37 Avukat : 1 Ça m z n de iflen ve geliflen koflullar yerel yönetimlerin hizmet anlay fl ndaki

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı