BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ"

Transkript

1 BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ

2 SUNUŞ Çağdaş yönetim anlayışında devam eden ve sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu gerçeğinden hareketle; Bütün hızıyla gelişen ve yenilenen performansıyla, İlimizin imkânlarını ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışarak 2010 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince Kamu İdareleri tarafından hazırlanan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda idaremiz tarafından gerçekleştirilen 2010 Bingöl İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları, fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğu, cesareti ve bilincinde en önemli unsur olduğu, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bilindiği gibi İl Özel İdareleri, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini ifade eder. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak, Meclisimizce 2010 yılında icra edildiği üzre, 2011 yılında da Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Katılımcılık, Saydamlık, Hakkaniyet ve Eşitlik, Hesap verilebilirlik, Hukukun üstünlüğüne inanan, Sürdürülebilirlik anlayışı içinde; İlimizin öncelik arz eden hizmetleri de göz önünde bulundurularak, İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yaptığımıza ve yapacağımıza inanıyorum sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesi gereğince hazırlanan 2010 Yılı Bingöl İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu gerçekleştirilmesinde ve Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı; gayretlerinden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Mustafa Hakan GÜVENÇER Bingöl Valisi

3 Kamu Kaynaklarının Ģeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılarak, hizmetin en kaliteli seviyede vatandaģlarımıza sunulmasının bilinci içerisindeyiz. Ġlimizin mahalle ve köylerinde eğitim, sağlık, kültür ve turizm; tarım, hayvancılık, altyapı, sulama gibi yatırım alanlarında hizmet sunan Ġl Özel Ġdaremiz, kanunun verdiği görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmenin gayreti içerisindedir yılı faaliyetlerimiz incelendiğinde 2010 yılını baģarılı bir Ģekilde geçirdiğimiz görülmektedir. ÇalıĢmalarımızda katılımcılığa, vatandaģ odaklı hizmet anlayıģına, Ģeffaflığa, verimliliğe, halkla iliģkilere, etkin ve verimli kaynak kullanımına, planlamaya, projelendirmeye, performansa, geri dönüģüme, denetime, izleme ve değerlendirme anlayıģıyla; hizmet üretme gayreti içerisinde olduk yılında Ġdaremizce yapılan hizmetleri vatandaģlarımıza daha iyi anlatmak için hazırlanan Ġl Özel Ġdaresi 2010 Yılı Faaliyetleri kitabında özverili çalıģmalarından dolayı Ġl Genel Meclis Üyelerine ve mesai arkadaģlarıma teģekkür eder, baģarılarının devamını dilerim. Mehmet IŞIK GENEL SEKRETER

4 ĠL GENEL MECLĠSĠ YaĢar DEMĠR MECLĠS BAġKANI KATĠP ÜYELER M.Sait YAZICI ÜYELER Bahattin KETBOĞA Abdulkadir AYDIN Nurettin BOZABA Mahmut BÜRLÜKKARA Selhattin KOÇ Vehbi GÜZELSOY Arif ANDĠÇ Mehmet ZOROĞLAN Mehmet AVLI Ahmet Edip DEMĠRALP Ahmet UYANIK Abuzer SOYDEMĠR Ahmet GÜRÇAY Yahya ÇELĠKER Cafer CANERĠ Mehmet ÖZBEN Sabri BOZABA Mehmet Ali ÇĠMEN Daimi KORKAR Hüseyin NEGÜZEL

5 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

6 Kurumumuz emrinde 56 memur, 367 iģçi, 9 sözleģmeli personel ile 7 ilçe müdürlüklerimiz bünyesinde 7 memur ve 4 iģçi olmak üzere toplamda 63 memur, 371 iģçi ve 9 sözleģmeli personel çalıģmaktadır. Kurumumuzun teknik personel sıkıntısını gidermek için Ġl Genel Meclisi kararı ile 11 mühendis kadrosu ihdas edilmiģtir. 5 ĠnĢaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi ve 1 Harita Mühendisi sözleģmeli olarak Valilik Makamınca atamaları yapılmıģtır. Ayrıca hukuk iģleri için kısmi zamanlı sözleģmeli 1 Avukatın ataması da Valilik Makamınca yapılmıģtır. Böylece Ġlimizdeki yatırım ve hizmetler daha ekonomik, kaliteli ve seri bir Ģekilde yapılmıģ ve bundan sonra da yapılacaktır. EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ Kurumumuz ile diğer yatırımcı kamu kurum ve kuruluģlarının personellerine iģ ve iģlemlerin doğru bir Ģekilde yapılması için eğitim seminerleri düzenlenmiģtir. Kurumumuz tarafından Mahalli Ġdareler Derneği Eğitmenlerince tarihlerinde Valilik Toplantı Salonunda 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Ġl Özel Ġdareleri, Ġl Özel Ġdarelerinde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi AnlayıĢı ve Ġl Özel Ġdarelerine Yansıması, YönetiĢim, Ġl Özel Ġdaresi Mevzuatındaki GeliĢmeler, Yerel Yönetimlerin Denetimi, Hesap Yargılamaları, ve SayıĢtay Denetimi ile Halkla ĠliĢkiler ve ĠletiĢim konularında kurumumuz ile Ġlimizde bulunan yatırımcı kamu kurum ve kuruluģlarında görev yapan 108 personele 2 günlük seminer verilmiģtir. Kurumumuz eğitim seminerlerine büyük önem vermekte ve bu seminerleri düzenlemeye devam etmektedir.

7 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

8 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ MAKĠNE PARKI VE TEÇHĠZAT DURUMU SIRA NO MAKĠNE CĠNSĠ ADET 1 OTOMOBĠL 17 2 CONNET 5 3 PĠCK UP 23 4 MĠNĠBÜS 3 5 OTOBÜS 3 6 DAMPERLĠ KAMYON 16 7 SABĠT KASA KAMYON NC (KASALI) 2 9 KAR KÜREME MAKĠNESĠ 4 10 DĠSTRĠBÜTÖR 5 11 YAKIT TANKERĠ 2 12 KAYNAK MAKĠNESĠ 2 13 VĠDANJÖR 2 14 VĠNÇ 1 15 TREYLER 3 16 DOZER GREYDER EKSKAVATÖR 4 19 LODER 8 20 BEKO LODER 4 21 ROTATĠF 4 22 SĠLĠNDĠR 4 TOPLAM 146

9 2010 YILINDA MAKĠNE PARKINA ĠLAVE EDĠLEN ARAÇ LĠSTESĠ S.NO ARACIN CĠNSĠ MARKASI MODELĠ (YIL) MĠKTARI (TL) 1 VĠDANJÖR MERCEDES AXON YÜKLEYĠCĠ KOMATSU WA OTOMOBĠL HYUNDAĠ SONATA ,00 Köy yollarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere 1 (bir) adet Vidanjör ile 1 (bir) adet Yükleyici Devlet Malzeme Ofisi nden alınarak araç parkına dahil edilmiģtir. Ayrıca 1 adet otomobil Ġdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınmıģtır. S.NO ĠDAREMĠZCE 2010 YILINDA DĠĞER KURUMLARA ALINAN ARAÇ DURUM TABLOSU ARACIN CĠNSĠ MARKASI MODELĠ (YIL) MĠKTARI (TL) KURUMU 1 OTOMOBĠL RENAULT ,89 BAYINDIRLIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 2 OTOMOBĠL RENAULT TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 3 BĠNEK FORD CONNECT ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ

10 MOBESE PROJESĠ Türk Telekom ile imzalanan protokol Ġl Özel Ġdaresinden alınan destek sonucu tamamlanan çalıģmalar sayesinde artık Bingöl güvenlik kameralarına ulaģtı. Mobil iletiģim teknolojisinin güvenlik sektöründeki yeniliklerini Emniyet hizmetlerine uyarlayarak olaylara en kısa zamanda müdahale etmek, kiģi hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak vatandaģlarımıza en kaliteli güvenlik hizmetini sunmak amacıyla MOBESE projesini ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaģıyoruz. Ġhale Tarihi : Ġhale Bedeli : ,00-TL ĠĢ Bitim Tarihi:

11

12

13 METRO ETHERNET Kamunun kendi iģleyiģini, özel sektör ve vatandaģın devlet ile olan iģ ve iģlemlerini azami ölçüde kolaylaģtırarak, elektronik ortama taģımak için baģlatmıģ olduğu "e-dönüģüm Türkiye Projesi" faaliyetleri kapsamında, Metro Ethernet eriģim hizmeti alınabilmesi için Türk Telekom lokal santrali ile Ġdaremiz arasında fiber optik kablo tesis edilerek döģenmiģtir. Ethernet switch kurulumu ve gerekli konfigürasyonları yapılarak bağlantı gerçekleģtirilmiģtir. SOSYAL TESĠS 2010 yılında modern bir toplantı ve yemek salonu yapılmıģtır.

14 YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

15 KÖYYOLLARI HĠZMET ALANI TOPLAM YOL AĞI ASFALT KAPLAMA STABĠLĠZE KAPLAMA TESVĠYE YAPIM : 319 Köy, 816 Mezra, Toplam: 1135 YerleĢim birimi bulunmaktadır. : 3262 Km dir. : 724 Km olup 103 Köy ve 48 Adet Mezra faydalanmaktadır. : 1854 Km olup 152 Köy ve 404 Adet Mezra faydalanmaktadır. : 609 Km olup 8 Köy ve 287 Adet Mezra faydalanmaktadır. MUTASAVVAR(YAPILMAMIġ) YOL : 75 Km olup 39 Mezraya aittir. YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ Tesviye : 265,5 Km. Onarım : 398,5 Km Stabilize Kaplama : 227 Km. Malzemeli Bakım : 7 Km. Asfalt Bakım ( Yama ) : 108 Km. Greyderli Bakım : 5.097,5 Km. 1. Kat Asfalt Kaplama : 75,5 Km. 2. Kat Asfalt Kaplama : 83 Km. Sanat Yapıları (Korige Boru) : Mt.

16 BĠNGÖL ĠLĠ KÖYYOLLARI ĠCMAL GRAFĠĞĠ 724 Km 22% 75 Km 2% 609 Km 19% Km 57% HAM YOL STABİLİZE TESVİYE ASFALT HAM YOL TESVİYE STABİLİZE ASFALT HAM YOL TESVİYE STABİLİZE ASFALT

17 2010 YILI TESVĠYE UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 116 yerleģim yerinde toplam 265,5 Km tesviye uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ AĢağıakpınar Eskiköy ve YeniyerleĢim Bağlantısı 1 2 MERKEZ Topalan Köyyolu 2 3 MERKEZ Arıcılar Köyü 4 4 MERKEZ AĢağıakpınar Eskiköy Mezra Yolu 1 5 MERKEZ Balıklıçay Köyü 8 6 MERKEZ Balıklıçay Köyü Hacı Kelan Mezra Yolu 4 7 MERKEZ Çimenli Ġçme Suyu Yolu 2 8 MERKEZ Çimenli Köyü Ark ve Yayla Yolu 14 9 MERKEZ Gökçekanat Köyü Yeni YerleĢim Yolu 2 10 MERKEZ Gökçeli Köyiçi Yolu 1 11 MERKEZ Göltepesi K. Eski Köyyolu 2 12 MERKEZ Güngören Köyü MERKEZ KurtuluĢ Köyü 1 14 MERKEZ Kuruca Köyü Yeni YerleĢim Yolu 2 15 MERKEZ KuĢburnu Köyü Eskiköy Mezrası Yolu 1 16 MERKEZ KuĢburnu Köyü Zağ Mağaraları Yolu 3 17 MERKEZ KuĢkondu Köyü 4 18 MERKEZ Oğuldere Köyü 2 19 MERKEZ Ortaköy Yayla Yolu 2 20 MERKEZ Sancak KurtuluĢ Köyü Arazi Yolu 1 21 MERKEZ Sancaklı Köyü Mahhalle Yolu 1 22 MERKEZ Sudüğünü Esenler Yayla Yolu 4 23 MERKEZ Sudüğünü Köyü Esenler Mezra Yolu MERKEZ AkdurmuĢ Köyü AĢağı Mah Yolu 0,5 25 MERKEZ Alıncık Köyü Köyyolu 0,5 26 MERKEZ Alibir Köyü Köyyolu 0,5 27 MERKEZ AĢağı Akpınar EskiyerleĢim Y.Y. Arasındaki Yol 1 28 MERKEZ Çukurca Köyü La Mezra Yolu 0,5 29 MERKEZ Dikme Köyü Ovacık Mezra Yolu 0,5 30 MERKEZ Göltepesi Eski Köy ile Y.Y. Arasındaki Yol 5 31 MERKEZ Göltepesi Eski Köy Türbe Yolu 1 32 MERKEZ Kiran Köyü Köyyolu 0,5 33 MERKEZ Kuruca Köyü Eski YerleĢim ile Y.Y. Arasındaki Yol 0,5 34 MERKEZ Sudüğünü Köyü Yayla ve Arazi Yolu 5 35 MERKEZ Sütgölü Köyü Arazi ve Yayla Yolu 8 36 MERKEZ Uğurova Köyü Arazi ve Karkoçan Bağl. Yolu 5 37 MERKEZ Üçyaka Köyyolu 3 38 MERKEZ Yayımlı Köyü Arazi Yolu 7 39 MERKEZ Yeni Mah. Futbol Sahası Yolu 0,5 40 MERKEZ YeĢilköy Köyiçi Yolu 1 41 MERKEZ Çiçekyayla Köyyolu 0,5 42 ADAKLI Aysaklı Köyyolu 1,5 43 ADAKLI Ayvadüzü K. Yarımca Mezrası Okul Yolu 1 44 ADAKLI Doğankaya Köyü Çukurağzı Mezra Yolu 4 45 ADAKLI Erler Köyyolu 2 46 ADAKLI Gökçeli Köyü Yayalar Mezra Yolu 2 47 ADAKLI OsmanuĢağı Köyü Ziyaret Yolu 1 48 ADAKLI Sütlüce Köyü GümüĢpınar Mezra Yolu 1 49 ADAKLI Adaklı Güngörsün Mahalle Yolu 1 50 ADAKLI Bağlarpınar Köyü Ġvme Mezra Yolu 1 51 ADAKLI Bağlarpınarı Köyiçi 2 52 ADAKLI Doğankaya Köyyolu 3

18 53 ADAKLI Elmadüzü Köyyolu 0,5 54 ADAKLI Güngören Köyü Göller Mezra Yolu 2 55 ADAKLI Kozlu Köyyolu 1,5 56 ADAKLI OsmanuĢağı Köyiçi 3 57 ADAKLI Yeldeğirmeni Köyyolu 2 58 YEDĠSU Gelinpertek Ayanoğlu Arası 0,5 59 YEDĠSU Güzgülü Köyyolu 0,5 60 YEDĠSU Güzgülü Köyü Mezra Yolu 1 61 YAYLADERE Sürmelikoç Aliay 1 62 YAYLADERE Sürmelikoç K.Aliyan ve Çay Mezra Yolu 0,5 63 KĠĞI Açıkgüney Köyyolu 1 64 KĠĞI Ağaçöven Köyiçi 1 65 KĠĞI Ağaçöven Köyü ve Mezra Yolu 2 66 KĠĞI Dallıca Köyü (Ġçmesuyu Yolu) 1 67 KĠĞI Dallıca Köyü (Sulama Kanalı) 4 68 KĠĞI Darköprü Köyyolu 2 69 KĠĞI Kığı Jandarma Yolu 2,5 70 KĠĞI Yazgünü KarataĢ Mezra Yolu 2 71 KĠĞI Yazgünü Köyü (Sulama Kanalı) 3 72 KĠĞI Yoncalı Köyyolu 0,5 73 SOLHAN Aslanbeyli K. KonakbaĢı Mez Yolu 4 74 SOLHAN Asmakaya Köyü Karatay Mezra Yolu 1 75 SOLHAN Elmasırtı KarĢıyaka Mah. Kayabak ve Özengilli M 2 76 SOLHAN Kaleköy Değirmendere Mez. Yolu 2 77 SOLHAN Yenidal K. ÇeĢmeli Mez Yolu 1 78 SOLHAN Aslanbeyli Köyü Durdar Mezra Yolu 2,5 79 SOLHAN Asmakaya Göl Mezra Yolu 1,5 80 SOLHAN Asmakaya Köyü Karatay Mezra Yolu 1 81 SOLHAN Asmakaya Köyü Jandarma Tepesi 1 82 SOLHAN Asmakaya Mergan Mezra Yolu 1 83 SOLHAN Asmakaya Yekvar Mezra Yolu 1 84 SOLHAN Elmasırtı K. Kafzelın KarĢıyaka ve BüdüĢ Mez. Yolu 2,5 85 SOLHAN HazarĢah Köyü Harabin Mezra Yolu 1,5 86 SOLHAN HazarĢah Köyü Okul Yolu 3 87 SOLHAN Kaleköy Değirmendere Mez. Yolu 3 88 SOLHAN Kırık Köyü Yürekli Mezra Yolu 0,5 89 SOLHAN Mutluca Köyü Arazi Yolu 3 90 SOLHAN Oymapınar K. Tanzıt Mezra Yolu 0,5 91 SOLHAN Solhan Jandarma Mevzi Yolu 0,5 92 SOLHAN Tarhan Köyü Arazi Yolu 1 93 SOLHAN Yenidal K. KöprübaĢı Mez 1 94 SOLHAN YenibaĢak K. Mah. Yolu 0,5 95 SOLHAN Gençtavus K. Yuva Mezra Yolu 1,5 96 GENÇ Geyikdere Köyüyolu 7 97 GENÇ Günkondu Köyü Yeniçağ Mezra Yolu 2 98 GENÇ Bulgurlu Köyü Boni Mezra Yolu 0,5 99 GENÇ Çaytepe Dik Ġstasyonu GENÇ Doğanlı Örencik Arasındaki Yol GENÇ Geyikdere Köyü Umurlu Mezra Yolu 0,5 102 GENÇ Günkondu - Yazılı Köyyolu Bağlantısı GENÇ Sarısaman K.Dikme,Yıldız,Ġkizler ve Yataklı Mez. Yolu 3,5 104 GENÇ Yazkonağı Kaymaklı Mez. Yolu GENÇ Yazkonağı Köyü Derman Mezra Yolu GENÇ Yeniyazı Köyü Arazi Yolu 1,5 107 GENÇ YiğitbaĢ Köyyolu 0,5 108 KARLIOVA Çatak Dörtyol KARLIOVA Dörtyol Köyiçi KARLIOVA Harmantep Köyiçi 1

19 111 KARLIOVA Ilıpınar Köyiçi KARLIOVA KaĢıkçı Köyiçi KARLIOVA Kümet Köyiçi KARLIOVA MollaĢakir Geçitli Çiftlik Bağlantı Yolu KARLIOVA SarıkuĢak Köyyolu 1,5 116 KARLIOVA ViranĢehir Köyyolu 1,5 TOPLAM 265,5 ÜÇYAKA KÖYÜ 3 KM TESVĠYE YOL ÇALIġMASI

20 MERKEZ TOPALAN 2 KM TESVĠYE YOL ÇALIġMASI

21

22 2010 YILI ONARIM UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 151 yerleģim yerinde toplam 398,5 Km onarım uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ Alıncık Köyyolu 2 2 MERKEZ Balıklıçay K.Ünlüce ve Hacıkolan Mez Yolu 4 3 MERKEZ Bilaloğlu Köyiçi 3 4 MERKEZ Dallıtepe ile Göl Mezra Haydartepe Sütlüce Bağlantı 1 5 MERKEZ Üçyaka Köyyolu 4 6 MERKEZ Kırkağıl Köyü Köyiçi ve Yusufbegan Mezrası 1 7 MERKEZ Kuruca Köyü Köyiçi 1 8 MERKEZ Sarıçiçek Köyiçi ve Germik Mez Yolu 1 9 MERKEZ Sudüğünü Köyü Köyiçi,Elmaçayır ve Hanoçayırı Me MERKEZ Sütgölü Köyü Köyiçi 1 11 MERKEZ Ağaçeli Köyiçi ve Köyyolu 2,5 12 MERKEZ Ağaçyolu Köyyolu 1 13 MERKEZ Alıncık Köyyolu 1,5 14 MERKEZ AltınıĢık Köyüyolu 2 15 MERKEZ AĢağıköy Grup Yolu 4 16 MERKEZ AĢağıköy Grup Yolu 1 17 MERKEZ Bahçeli Suveran Arası 1 18 MERKEZ Bilaloğlu Köyyolu 1 19 MERKEZ Çayboyu Köyyolu 1 20 MERKEZ ÇiriĢ AĢağıköy Arası 1 21 MERKEZ Elmalı Eski Köyyolu 1 22 MERKEZ Garip Büyüktekören Arası 2 23 MERKEZ Garip Köyyolu 0,5 24 MERKEZ Gökçedal Yeni YerleĢim Eski YerleĢim Arası 1 25 MERKEZ Gökdere Köyyolu 0,5 26 MERKEZ Göltepesi Eskiköy ile YY. Arasındaki Yol 3 27 MERKEZ Gürpınar Köyyolu 0,5 28 MERKEZ Güveçli Köy Yolu 2 29 MERKEZ Sarıçiçek Köyyolu 0,5 30 MERKEZ SoğukçeĢme Köyyolu 1 31 MERKEZ Uzunsavat Köyü Yayımlı Mezra Yolu 8 32 MERKEZ Y.Akpınar Millivare Mez MERKEZ Yamaç Grup Yolu 2 34 MERKEZ Yamaç Köyiçi MERKEZ Yelesen Köyyolu 1 36 MERKEZ Bahçeli Yumaklı Grup Yolu MERKEZ Yumaklı Köyyolu 2 38 MERKEZ Topalan K.Eski Köyyolu 1 39 SOLHAN Asmakaya Grup Yolu Yamanlar Mez Arası SOLHAN Asmakaya Köyü Karatay Mezra Yolu 2 41 SOLHAN Gençtavus K. KuĢtepe Mez Yolu 1 42 SOLHAN HazarĢah Mutluca Grup Yolu 5 43 SOLHAN Oymapınar Köyiçi 1 44 SOLHAN YenibaĢak K. Kokulubulak Mah. Yolu 1 45 SOLHAN YenibaĢak K.Barbara ve Piskisor Mez Yolları 2 46 SOLHAN Asmakaya K.Mergan Mezra Yolu 2 47 SOLHAN Asmakaya Köyü Akdere mezra Yolu 0,5 48 SOLHAN Asmakaya Köyyolu SOLHAN Asmakaya Yukarı Mahalle Yolu 0,5 50 SOLHAN Bozkanat Ġle Ġmece Arası 1 51 SOLHAN Bozkanat K. Turna Ġstas Yolu 2 52 SOLHAN Bozkanat K.Seyehat Mez SOLHAN Değirmendere Köyü Mezra Yolları 2

23 54 SOLHAN Doğuyeli Köyyolu 3 55 SOLHAN Gençtavus Murtderesi Mezra Yolu 4 56 SOLHAN Kale Köyü Değirmendere Mez Yolu 3 57 SOLHAN Kaleköyü Aslanbeyli Arası 2 58 SOLHAN Kaleköyü Mezra Yolları 2 59 SOLHAN Kırık Tarhan Asmakaya Grup Yolu 5 60 SOLHAN Mutluca Göl Mezra Yolu 3 61 SOLHAN Mutluca Köyü AĢağı Yol 1 62 SOLHAN Mutluca Köyü Yayla Yolu 2 63 SOLHAN Oymapınar K. Halilan Mez SOLHAN Sükan Köyü Karyağdı Mezra Yolu 2 65 SOLHAN Tarhan Köyü Yayla Yolu 1 66 SOLHAN Tarhan Köyü Zahkar Mezra Yolu 0,5 67 SOLHAN YenibaĢak Köyü Barbara Mezra Yolu 2 68 SOLHAN YenibaĢak K. Duygulu Mez Yolu 2 69 GENÇ Alaattin ve Eskibağ Grup Yolu GENÇ Gözütok Köyyolu 1 71 GENÇ Sarısaman K. Yapraklı Mez Yolu 2 72 GENÇ Balgöze K. Dutluca Mez Yolu 1 73 GENÇ Balgöze K. Hargın Mez ile Çanakçı Arası 1 74 GENÇ Bayırlı Köyyolu 0,5 75 GENÇ Bulgurlu Köyü ile Büyükçağ Köyü Arası 2 76 GENÇ Büyükçağ Köyü Mezra Yolları 2 77 GENÇ Genç Belediyesi Çöp Yolu 1 78 GENÇ Sağgöze Köyü Sevimli Mezra Yolu 4 79 GENÇ Sağgöze Köyyolu 1 80 GENÇ Sarısaman K.Dikme,Yıldız,Ġkizler ve Yataklı Mez Yolu 3,5 81 GENÇ Servi Alaaddin Bağlantı Yolu GENÇ Servi Alaattin Köyyolu 1 83 GENÇ Servi Doludere Mahalle Yolu 6 84 GENÇ Servi Fatih Mahalle Yolu 3 85 GENÇ Servi Oluklu BahçebaĢı Arası 2 86 GENÇ Servi ġefik Dursun (Aktoprak) Mahalle Yolu 1 87 GENÇ Servi Yelkaya Köyyolu 0,5 88 GENÇ Servi Yeniçevre Armağanlı ile Kapaklı Mezrası 2 89 GENÇ Servi Yeniçevre Armağanlı Köyyolu 4 90 GENÇ Servi Yeniçevre ve Gönülaçan Grup Yolu 8 91 GENÇ Suludere Köyyolu 4 92 GENÇ Suveran Doğanlı Arasındaki Yol GENÇ TaĢlık Köyyolu 4 94 GENÇ Yazkonak Köyyolu 2 95 GENÇ Yolaçtı Köyyolu 2 96 KARLIOVA Cilligöl Köyiçi 3 97 KARLIOVA Hacılar Köyiçi 2 98 KARLIOVA Soğukpınar Köyyolu 1 99 KARLIOVA Yiğitler K. Gülabi Mez Yolu KARLIOVA Geçitli Köyyolu 0,5 101 KARLIOVA Harmantepe Köyyolu 2,5 102 KARLIOVA Ilıpınar Kozanlı Arası KARLIOVA Kaynarpınar Kavakhan Mezra Yolu KARLIOVA SarıkuĢak Köyyolu 2,5 105 KARLIOVA Tuzluca Mikail Kömü ADAKLI AktaĢ Köyyolu ADAKLI Ayranlı Köyyolu ADAKLI Çamlıca Köyyolu ADAKLI Çatma Köyyolu 1,5 110 ADAKLI Çatmaoluk Köyü Çem Mezra Yolu 1,5 111 ADAKLI Çatmaoluk Köyyolu ADAKLI Elmadüzü Köyü 1

24 113 ADAKLI Kaynakdüzü K Sıralısöğütler Arası ADAKLI Mercan Köyü Ġkizler Mezra Yolu ve Köyiçi 1,5 115 ADAKLI Mercan Köyü Zauh (Çomak) Mezra Yolu ADAKLI Sütlüce Köyü GümüĢpınar Mezra Yolu ADAKLI Yeldeğirmeni Köyyolu ADAKLI Adaklı Çotan Mahalle Yolu ADAKLI Adaklı Güngörsün Mahalle Yolu ADAKLI Adaklı Karaçubuk Grup Yolu ADAKLI Aysaklı Cevizli Maltepe 0,5 122 ADAKLI Aysaklı Köyyolu ADAKLI Çatmaoluk Çiçekli Mezra Yolu 0,5 124 ADAKLI Çatmaoluk Köyyolu ADAKLI Doğankaya Köyyolu 0,5 126 ADAKLI Doğankaya Sıralısöğütler 0,5 127 ADAKLI Doğankaya Sütlüce Grup Yolu ADAKLI KamıĢgölü Köyyolu 0,5 129 ADAKLI Karaçubuk Köyyolu ADAKLI Karaçubuk Sancak Grup Yolu ADAKLI Kozlu Gözütok Mezra Yolu 0,5 132 ADAKLI Mercan Köyü Çomak Mez. Yolu ADAKLI Sıralısöğütler Köyü 0,5 134 ADAKLI Topağaylar Hasbağlar Grup Yolu KĠĞI Açıkgüney Bilice Arasındaki Yol KĠĞI Baklalı Dallıca Arası 0,5 137 KĠĞI Çiçektepe Köyyolu KĠĞI Çiçektepe Yonca Arasındaki Yol KĠĞI Kiğı Yayladere Serinyel Köy Mevki KĠĞI Ölmez Köyyolu YEDĠSU Dinarbey Köyyolu YEDĠSU Gelinpertek Ayanoğlu Arası YEDĠSU Gelinpertek Köyyolu YEDĠSU Kabayel Köyyolu 0,5 145 YEDĠSU Karayolları Yedisu Dinarbey arası YEDĠSU Yazgülü Köyyolu YAYLADERE Alınyazı ve Gökçedal Köyyolu YAYLADERE Çatalkaya Köyyolu YAYLADERE Doğucak Halilkömü YAYLADERE Çalıkağıl Köyü DikilitaĢ Mezra Yolu YAYLADERE DikilitaĢ Köyyolu 2 TOPLAM 398,5

25 MERKEZ ALINCIK KÖYÜ 2 KM YOL ONARIM ÇALIġMASI

26 2010 YILI STABĠLĠZE KAPLAMA UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 97 yerleģim yerinde toplam 227 Km stabilize uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ AltınıĢık Köyiçi 1 2 MERKEZ Alıncık Köyyolu 2 3 MERKEZ AĢağıköy Yelesen Grup Yolu 8 4 MERKEZ Balıklıçay K.Ünlüce ve Hacıkolan Mez Yolu 2 5 MERKEZ Bilaloğlu Köyiçi 1 6 MERKEZ Elmalı Köyü Göltepe ve Atçayırı Mezra Yolu 4 7 MERKEZ Erdemli Köyiçi 3 8 MERKEZ Dallıtepe ile Göl Mezra Haydartepe Sütlüce Bağlantı 4 9 MERKEZ Gökçeli Köyü Dalsi, ve ġenik Mezra Yolu 3 10 MERKEZ Güveçli K. Hasanan Mez Yolu 2 11 MERKEZ Kırkağıl Köyü Köyiçi ve Yusufbegan Mezrası 5 12 MERKEZ Kuruca Köyü Köyiçi 0,5 13 MERKEZ Sarıçiçek Köyiçi ve Germik Mez Yolu 1 14 MERKEZ Sudüğünü Köyü Köyiçi,Elmaçayır ve Hanoçayırı Me MERKEZ Sütgölü Köyü Köyiçi 2 16 MERKEZ Topalan Köyyolu 2 17 MERKEZ Uzunsavat Köyyolu 3 18 MERKEZ Yamaç Köyü Köyiçi Yolu 1 19 MERKEZ YenibaĢlar Mehkar Mezra Yolu 2 20 MERKEZ YeĢilköy Köyiçi ve Yukarı Mahalle Yolu 2 21 MERKEZ 49 Piyade Tugayı Pist Alanı 2 22 MERKEZ A.Akpınar Köyü Y.Y. Eskıköy Mezra Yolu 1,5 23 MERKEZ Alibir Köyü AĢağı Mahalle Yolu 0,5 24 MERKEZ AĢağı Paymerg Köyyolu 0,5 25 MERKEZ Çayboyu Köyyolu 2 26 MERKEZ ÇiriĢ Köyiçi ve Köyyolu AĢağıköy Arası 4,5 27 MERKEZ Çukurca Köyiçi Yollar 2 28 MERKEZ Ekinyolu Köyü Jandarma AtıĢ Poligonu 0,5 29 MERKEZ Ekiyolu Y.Y. Yolu 0,5 30 MERKEZ Eskibağ Köyü Çörlü Mezra Yolu 4 31 MERKEZ Eskibağ Köyyolu 1 32 MERKEZ Göltepesi Köyü Havsel Mezra Yolu 1 33 MERKEZ Gözer Köyü Yukarı Mah Yolu 0,5 34 MERKEZ Güveçli Köyü Asfalt Bağlantı Yolu 2 35 MERKEZ Kırkağıl Köyü AĢağı Mah. Yolu 0,5 36 MERKEZ Köklü köyü 1,5 37 MERKEZ Kuruca Köyü Y.Y. ile Eski YerleĢim Arasındaki Yol 0,5 38 MERKEZ Sancak Uzunsavat ile Yaygınçayır Köyü Arası 2 39 MERKEZ Sancaklı Çağlar Mezra Yolu 1 40 MERKEZ Sancaklı Dereğazan Mezra Yolu 0,5 41 MERKEZ Sancaklı Köyü Köyiçi Yollar 0,5 42 MERKEZ Suveran Köyyolu 0,5 43 MERKEZ Üçyaka Köyü Köyyolu 5 44 MERKEZ Yayımlı Köyyolu 1 45 MERKEZ YenibaĢlar Köyü 3 46 MERKEZ Göltepesi Köyü Yukarı Mah. Yolu 1,5 47 MERKEZ Kiran K. Gökdere K. Bağlantı Yolu 5 48 MERKEZ Ġncesu Köyü Eski Köyyolu 0,5 49 MERKEZ ÇavuĢlar Köyü ġeyalan Mezra Yolu 2 50 MERKEZ Elmalı Köy yolu 0,5

27 51 GENÇ Alaattin ve Eskibağ Grup Yolu GENÇ Balgöze K. Kalkan Mez Yolu 2 53 GENÇ Çanakçı Balgöze Grup Yolu 5 54 GENÇ Gözütok Köyyolu 5 55 GENÇ Yeniyazı K.IĢıkoluk Tepecik Timarlı Sağlık Mez Yolu 5 56 GENÇ Çanakçı Köyü Osmanan Mezra Yolu 1 57 GENÇ Çanakçı Köyü Özlüce Mezra Yolu 1 58 GENÇ DilektaĢı Köyü Bindal Mezra Yolu 1 59 GENÇ Eskibağ Çığıtlı Mezra Yolu 2 60 GENÇ Eskibağ Köyyolu 1 61 GENÇ MeĢedal Köyü Ilımlı Mezra Yolu 4 62 GENÇ MeĢedalı Köyü Aliçapan Mezra Yolu 2 63 GENÇ Yağızca Bayırlı Grup Yolu 4 64 GENÇ Yağızca Köyü AkdurmuĢ Mezra Yolu 3 65 GENÇ YeĢildere Köyyolu 3 66 GENÇ YiğitbaĢ Köyü Ayranlı Mezra Yolu 3 67 GENÇ Yağızca Köyü Basmaklı Mezra Yolu 0,5 68 GENÇ Çaytepe Dik Ġstasyonu Köyyolu 2 69 KARLIOVA Cilligöl Köyiçi 3 70 KARLIOVA Hacılar Köyiçi 2 71 KARLIOVA Soğukpınar Köyyolu 1 72 KARLIOVA Yiğitler K. Gülabi Mez Yolu 1 73 ADAKLI AktaĢ Köyyolu 1 74 ADAKLI Ayranlı Köyyolu 1 75 ADAKLI Ayvadüzü Köyü ġıleman Mezra Yolu 1,5 76 ADAKLI Çamlıca Köyyolu 3 77 ADAKLI Kaynakdüzü K Sıralısöğütler Arası 6 78 ADAKLI Mercan Köyü Ġkizler Mezra Yolu ve Köyiçi 1,5 79 ADAKLI Mercan Köyü Zauh (Çomak) Mezra Yolu 7 80 ADAKLI Sarıdibek Köyü ġünet Mezra Yolu 2 81 ADAKLI Sütlüce Köyü GümüĢpınar Mezra Yolu 2 82 YAYLADERE Çatalkaya Köyyolu 3 83 YAYLADERE Doğucak Halilkönü 3 84 YAYLADERE Korlu Köyü Mezra Yolu 1,5 85 YAYLADERE Batıayaz Köyyolu ve Ovacık Mez. Yolu 1,5 86 SOLHAN HazarĢah Mutluca Grup Yolu 5 87 SOLHAN Kale Köyü ve Ġnandık Köyü Arası 7 88 SOLHAN Oymapınar Köyiçi 1 89 SOLHAN Aslanbeyli Köyü Ġnandık Arasındaki Yol 4 90 SOLHAN Aslanbeyli Köyyolu 3 91 SOLHAN Doğuyeli Köyü Panavdüzü 1 92 SOLHAN HazarĢah Köyü Aksakal Mezrası Yeni YerleĢim 1 93 SOLHAN Ġnandık Köyyolu 3 94 SOLHAN Kale Köyü Aslanbeyli Arasındaki Yol 1 95 SOLHAN SülünkaĢ Köyü Birik Mezra Yolu 1 96 SOLHAN SülünkaĢ Köyyolu 3 97 KĠĞI Kiğı YĠBO Okul Yolu 1 TOPLAM 227

28 KIRKAĞIL KÖYÜ KÖYĠÇĠ VE YUSUFBEGAN MEZRASI 5 KM STABĠLĠZE YOL ÇALIġMASI

29 1. KAT ASFALT KAPLAMA Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 17 yerleģim yerinde toplam 75,5 Km 1. Kat Asfalt Kaplama uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ AĢağı Akpınar Eskiköy Mezra Yolu 1 2 MERKEZ AĢağı Köyyolu 8 3 MERKEZ ÇavuĢlar Köyüyolu 9 4 MERKEZ Gökçekanat Köyyolu 3 5 MERKEZ Göltepesi Köyyolu 5 6 MERKEZ Gözer Köyyolu 2 7 MERKEZ Ilıcalar Beldesi 0,5 8 MERKEZ Kuruca Köyyolu 2 9 MERKEZ Organize Sanayi 5 10 MERKEZ Sancak BüyükbaĢ Adaklı Grup Yolu 4,5 11 MERKEZ Sütlüce Grup Yolu 5 12 KARLIOVA AĢağı Yağmurlu Yiğitler Grop Yolu 4 13 KARLIOVA Kıraçtepe Köyyolu 0,5 14 KĠĞI Çanakçı Sırmaçek Nacaklı KĠĞI Kığı Karakol Yolu ve Asker Eğitim Sahası 3,5 16 SOLHAN Mutluca Köyyolu 5,5 17 YEDĠSU Yedisu Erzurum Bağlantı Yolu 5 TOPLAM 75,5 ÇAVUġLAR KÖYÜ 9 KM 1. KAT ASFALT ÇALIġMASI

30 2. KAT ASFALT KAPLAMA Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 16 yerleģim yerinde toplam 83 Km 2. Kat Asfalt uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ A.Akpınar Ali Mezra Yolu 1,5 2 MERKEZ A.Akpınar Y. Akpınar Köyyolu 3 3 MERKEZ AĢağıköy Köyyolu 3 4 MERKEZ Çevrimpınar Köyyolu 3 5 MERKEZ Çiçekdere köyyolu 9 6 MERKEZ Kırkağıl Köyyolu 4 7 MERKEZ Sancaklı Köyyolu 3 8 MERKEZ Yamaç Yolu 20 9 MERKEZ Zeynep Köyyolu 4 10 SOLHAN Yiğitharman Köyyolu 5 11 GENÇ TarlabaĢı Köyyolu 5,5 12 GENÇ Doğanca Köyyolu 3 13 GENÇ Sürekli Köyyolu 3 14 GENÇ Çanakçı Köyyolu 4,5 15 GENÇ Yağızca Köyyolu 5 16 GENÇ Güzeldere Köyyolu 6,5 TOPLAM 83 AġAĞIKÖY- YELESEN GRUP YOLU 3 KM 2. KAT ASFALT ÇALIġMASI

31 2010 YILI ROTMĠX (YAMA) UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 20 yerleģim yerinde toplam 108 Km Rotmix (Yama) uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ A.Akpınar Ali Mezra Yolu 1,5 2 MERKEZ A.Akpınar Y. Akpınar Köyyolu 3 3 MERKEZ Yukarı Ağaçeli Köyyolu 7 4 MERKEZ Sancak BüyükbaĢ Adaklı Grup Yolu 3 5 MERKEZ AĢağıköy Köyyolu 3 6 MERKEZ Çevrimpınar Köyyolu 3 7 MERKEZ Çiçekdere köyyolu 9 8 MERKEZ Kırkağıl Köyyolu 4 9 MERKEZ Sancaklı Köyyolu 3 10 MERKEZ Yamaç Yolu MERKEZ Zeynep Köyyolu 4 12 ADAKLI Karçubuk Grup Yolu SOLHAN HazarĢah Grupyolu 5 14 SOLHAN Yiğitharman Köyyolu 5 15 GENÇ Çanakçı Köyyolu 4,5 16 GENÇ Doğanca Köyyolu 3 17 GENÇ Güzeldere Köyyolu 6,5 18 GENÇ Sürekli Köyyolu 3 19 GENÇ TarlabaĢı Köyyolu 5,5 20 GENÇ Yağızca Köyyolu 5 TOPLAM 108

32 BĠNGÖL ĠL VE ĠLÇE KÖY YOLLARINA DÖġENEN KORĠGE BORU ĠCMALĠ ĠLÇE ADI 200'lük 400'lük 600'lük 800'lük 1000'lik MERKEZ ADAKLI GENÇ KARLIOVA KĠĞI SOLHAN YAYLADERE YEDĠSU TOPLAM (Ad) TOPLAM (Mt) 770, , ,00 749,00 399,00

33 2010 YILI KÖYDES PROJESĠ KAPSAMINDA YAPILAN YOL ÇALIġMALARI SIRA NO ĠLĠ ĠLÇESĠ ÜNĠTE ADI STABĠLĠZE Km KÖY ĠÇĠ YOL (PARKE) m2 1. KAT ASFAL T Km 2. KAT ASFAL T Km TAġ- BETON DUVAR Km MENFEZ Ad. KÖPRÜ Ad. 1 Bingöl Merkez AĢığıköy-Ortaköy-ġaban-Yelesen 8,0 3 2 Bingöl Merkez YenibaĢlar-Sütlüce 5,0 3 Bingöl Merkez Boyalı-Karaçubuk 4,0 4 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 15 5 Bingöl Merkez ÇavuĢlar Köyü Mıcır Malzemesi 7,0 6 Bingöl Merkez YenibaĢlar Köyü Köçek Mez 1 7 Bingöl Merkez Sudüğünü Köyü Eskiköy Mez Bingöl Merkez Mıcır ve Tamel Malzemesi Temin ĠĢi 9 Bingöl Merkez Bitün Malzemesi Nakil ĠĢi Merkez Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Bingöl Merkez 10 Asfalt Temel Malzemesi ve mıcır Alımı Merkez YeĢilköy, ÇavuĢlar, Elmalı köyü Bingöl Merkez 11 Atçayırı Uhtelif menfez yapım iģi Dallıtepe - Ortaçanak ve Gökdere Hartına Bingöl Merkez 12 Mezrası Sanat Yapıları Çevrimpınar Köyü Köy Ġçi Kilitli Parke Bingöl Merkez 13 Yapım ĠĢi Uğurova,TepebaĢı, Oğuldere KurtuluĢ, Üçyaka, Toplan, Erdemli, Elmalı, AltınıĢık, Bingöl Merkez Dikme Ovacık, Suveran ve Gözer Köy Yollarının 1.Kat Asfalt Kaplama ĠĢine ait 14 Mıcır ve Temel Temel Malemesi Alımı Kumgeçit Köyü, Ardıçtepe Y.Kemalan Mezrası, ÇavuĢlar Köyü Ali Mezrası, Yukarı ÇavuĢlar AĢağı Mahalle, ÇavuĢlar Tat Mezrası, Gökçeli ġenlik Mezrası, Gökçeli Bingöl Merkez Hevır Mezrası, Üçyaka Köyü, Balıklıçay Yayımlı Mezrası,AĢ.Akpınar Köyü, K.Tekören Köyü,K.Tekören Deresi, Dallıtepe ve Gökdere Köy Yollarına ait 15 Muhtelif Sanat Yapıları Kurudere Köyü KamıĢlı Mezrası Asma Bingöl Merkez 16 Köprü Bingöl Merkez Bilaloğlu Köyiçi ParketaĢı ĠĢi Bingöl Merkez Balpınarı Köy Yolu Altyapı Stabilize ĠĢi 6,00 ÇavuĢlar Köyü Deresımak, Tat, Pınarlı ve Bingöl Merkez 19 ġehalan Mezra Yolları Altyapı stabilize ĠĢi 4,00 Bingöl Merkez YeĢilköy Köyü Köy içi yollarında kullanılmak üzere kilitli parke ve malzeme 20 alım iģi Bingöl Merkez Bilaloğlu ĠÖO tören Alanı ve Bingöl Merkez Bahçe Düzen. Ġle Köy içi Yol Düzenlemesi ve Merkez Çevrimpınar Köyü Köy içi Yol 21 düzenleme Yapım iģi 22 Bingöl Adaklı Çatmaoluk Köyü 5,50 23 Bingöl Adaklı Mercan Köyü Çomak Mez 6, , Bingöl Adaklı Kaynakdüzü Köyü Karakoç Mez. 2, Bingöl Adaklı Kaynakdüzü Köyü Sıralısöğütler Mez. 5, Bingöl Adaklı Adaklı Köy ve Bağlılarının Bozulan Yollarının Düzeltilmesi Araç Kiralama 7,10 27 Bingöl Adaklı Çatmaoluk köyü Çiçekli Mez. 2,70 28 Bingöl Adaklı Doğankaya Köyü 2,50 29 Bingöl Adaklı Sütlüce Grup Yolu Sanat Yapıları Yapım ĠĢi 2,00 Aysaklı Grup Yolu Altyapı Stabilize Yapım Bingöl Adaklı 4,00 30 ĠĢi 31 Bingöl Adaklı Çamlıca Köyü Altyapı ve Stabilize Yapım ĠĢi 2,00 KamıĢgölü Köyü Üç Gözlü 3,00x11,80 Bingöl Adaklı 32 Mt.Açıklı Betonarme Köprü Yapım ĠĢi Ġlçe Köyleri ve Bağlılarının Bozulan Bingöl Adaklı Yollarının Düzeltilmesi Ġçin Araç 33 Kiralanması Aysaklı Grup Yolu Altyapı Stab. Yap ĠĢ Bingöl Adaklı 5,50 34 (2.Dilim) 1 1

34 35 36 Bingöl Bingöl Adaklı Adaklı Sarıdibek Köyü Sünnet Mezrası Altyapı ve Stabilize Yapım ĠĢi KamıĢgölü Köyü Köprüsü ÇeribaĢ mah. Bağlantı yolu Altyapı ve Stabilize 37 Bingöl Adaklı Topağaçlar KamıĢgölü grup yolu Hasbağlar Köyü köy içi ve Yakınca Mezrası Bingöl Adaklı 38 Köy yolu stabilize Kozlu Köyü Gözütok mezrası Köy yolu Bingöl Adaklı 39 Stabilize yapım iģi Kaynakdüzü Köyü Doğanca Mezrası Köy Bingöl Adaklı 40 yolu altyapı ve stabilize yapım iģi 41 Bingöl Adaklı Büro Malzemesi ve Kırtasiye Alımı KamıĢgölü Köprüsü-ÇeribaĢ Mah. Bağlantı Bingöl Adaklı 42 Yeni Yol Stabilize Malzeme TaĢıma ĠĢi Doğanca-Sürekli-Yagızca-Gözütok- Bingöl Genç 43 Güzeldere 2,80 1,10 1,60 1,00 0,90 0,30 44 Bingöl Genç TarlabaĢı- Soğukpınar 5,50 45 Bingöl Genç Yeniyazı Köyü Tepecik Mezrası 5,00 46 Bingöl Genç YiğitbaĢı-Balgöze 7,50 47 Bingöl Genç Gerçekli- Gönülaçan 1 48 Bingöl Genç Çevirme Köyü 1 49 Bingöl Genç Ericek Köyü 1 50 Bingöl Genç Yatansüğüt Köyü 5 51 Bingöl Genç Yayla Köyü 1 52 Bingöl Genç Yolaçtı Köyü 3 Doğanca Düzyayla Eskiköy ve TarlabaĢı Bingöl Genç 53 Çağlar 9,00 Direkli Yelkaya ve Gönülaçan Kavacık Mez. Bingöl Genç 54 Yol Stb Sanat Yapısı 10,00 55 Bingöl Genç Yatansöğüt Demirli Köprü 1 56 Bingöl Genç Sağgöze Köprü Yapımı 1 57 Bingöl Genç Sarısaman Köyü (Temel Malzeme alımı) 58 Bingöl Genç Yayla Hasankaya Mezrası 1,00 59 Bingöl Karlıova AĢ. Yağmurlu Köyü 3,5 60 Bingöl Karlıova Tuzluca Köyü Mikail Mez. 5,00 61 Bingöl Karlıova Çftlik-MollaĢakir-Geçitli 1 Yorgançayır Köyü Baks ve Stabilize yol Bingöl Karlıova 62 yapım iģi Hacılar Köyü-Kızılağaç Köyü Bağlantı Yolu Bingöl Karlıova 3,00 63 Stabilize Yol Yapım ĠĢi 64 Bingöl Karlıova Hacılar Köyü Köy Ġçi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 65 Bingöl Karlıova Ciligöl Köyü Köy Ġçi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 66 Bingöl Karlıova Derinçay Köyü Köy Ġçi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 67 Bingöl Karlıova Soğukpınar Köyü Stabilize Yol Yapım ĠĢi 2,00 68 Bingöl Karlıova Yiğitler Köyü Köy içi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 Yiğitler Gülabi Mezrası Stabilize Yol Yapım Bingöl Karlıova 69 ĠĢi 1,00 Hasanova Köyü Yk.Çır Mezrası Stabilize Bingöl Karlıova 70 Yol Yapım ĠĢi 1,00 71 Bingöl Karlıova Harmantepe Köyü Stabilize Yol Yapım ĠĢi 3,00 72 Bingöl Karlıova Boncukgöze Köyü Köprü Onarım Yapım ĠĢi 1 Kaynarpınar Mez. Grup Yolu Stabilize Yol Bingöl Karlıova 73 Yapım 3,00 2 MollaĢakir Tarlacık Kezrası Menfez Yapım Bingöl Karlıova 74 ĠĢi 1 75 Bingöl Kiğı Nacaklı-Çanakçı-Sırmaçek-Alagöz 10,0 76 Bingöl Kiğı Açıkgüney-SabırtaĢı 9,00 77 Bingöl Kiğı SabırtaĢı Köyü Ilıca Yolu 3,00 Çiçektepe Köyü ve Açıkgüney Köyü Yoncalı Bingöl Kiğı 10,00 78 Mezrası Arası Yol Stabilizesi 79 Bingöl Kiğı Kadıköy Menfez Yapımı 1 80 Bingöl Kiğı AĢağıserinyer Köy yolu 2,00 81 Bingöl Kiğı Ağaçöven Köyü Uraslar,BektaĢ ve Kol Mezrası, Darköprü Köyü Melekan Mezrası, Kutluca Köyü, Nacaklı Köyü Ziyaret Mezrası, Darköprü Köyü TaĢbaĢı Mezrası, Yazgünü Köyü Koç Mezrası, Yazgünü Köyü Zengo Mezrası, Ölmez Köyü Mezarlık Ve Köy Arası Ġle Nacaklı Köyü 13,00 27

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2015 1 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 1- DENETİM AMACI... 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI... 4-5 3- DENETİMİN

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ

T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ T.C TOKAT İLİ ZİLE BELEDİYESİ MART 2013-MART 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Lütfi VİDİNEL Belediye Başkanı 1 Mart 2013-Mart 2014 Dönemi ZİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sürekli ilerlemeyi

Detaylı

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 0 ...Hususi İdareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4

İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 1 İÇİNDEKİLER A-GENEL BİLGİLER... 3 A-1) MİSYONUMUZ... 4 A-2) VİZYONUMUZ... 4 A-3) İLKELERİMİZ... 4 A-4) ODAK ALANLARI... 4 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B-ORGANİŞZASYON ŞEMASI... 7 C-NORM KADRO

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara nın Yükselen Değeri Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa

Detaylı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Faaliyet Maliyetleri Tablosu. 46 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BAŞKANIN SUNUMU 1-GENEL BİLGİLER 1.1.-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7 1.2.-TEŞKİLAT YAPISI..8-10 1.3.-FİZİKSEL KAYNAKLAR 1.3.1.-Belediye Bina ve Tesisleri..11-15 1.3.2.-Belediye

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı