BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ"

Transkript

1 BĠNGÖL ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ

2 SUNUŞ Çağdaş yönetim anlayışında devam eden ve sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu gerçeğinden hareketle; Bütün hızıyla gelişen ve yenilenen performansıyla, İlimizin imkânlarını ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışarak 2010 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi gereğince Kamu İdareleri tarafından hazırlanan Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda idaremiz tarafından gerçekleştirilen 2010 Bingöl İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları, fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2010 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verebilme sorumluluğu, cesareti ve bilincinde en önemli unsur olduğu, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Bilindiği gibi İl Özel İdareleri, İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini ifade eder. Bu ilke ve anlayışa uygun olarak, Meclisimizce 2010 yılında icra edildiği üzre, 2011 yılında da Mali kaynakların etkin ve verimli kullanılması, Katılımcılık, Saydamlık, Hakkaniyet ve Eşitlik, Hesap verilebilirlik, Hukukun üstünlüğüne inanan, Sürdürülebilirlik anlayışı içinde; İlimizin öncelik arz eden hizmetleri de göz önünde bulundurularak, İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yaptığımıza ve yapacağımıza inanıyorum sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesi gereğince hazırlanan 2010 Yılı Bingöl İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu gerçekleştirilmesinde ve Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımı; gayretlerinden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Mustafa Hakan GÜVENÇER Bingöl Valisi

3 Kamu Kaynaklarının Ģeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılarak, hizmetin en kaliteli seviyede vatandaģlarımıza sunulmasının bilinci içerisindeyiz. Ġlimizin mahalle ve köylerinde eğitim, sağlık, kültür ve turizm; tarım, hayvancılık, altyapı, sulama gibi yatırım alanlarında hizmet sunan Ġl Özel Ġdaremiz, kanunun verdiği görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmenin gayreti içerisindedir yılı faaliyetlerimiz incelendiğinde 2010 yılını baģarılı bir Ģekilde geçirdiğimiz görülmektedir. ÇalıĢmalarımızda katılımcılığa, vatandaģ odaklı hizmet anlayıģına, Ģeffaflığa, verimliliğe, halkla iliģkilere, etkin ve verimli kaynak kullanımına, planlamaya, projelendirmeye, performansa, geri dönüģüme, denetime, izleme ve değerlendirme anlayıģıyla; hizmet üretme gayreti içerisinde olduk yılında Ġdaremizce yapılan hizmetleri vatandaģlarımıza daha iyi anlatmak için hazırlanan Ġl Özel Ġdaresi 2010 Yılı Faaliyetleri kitabında özverili çalıģmalarından dolayı Ġl Genel Meclis Üyelerine ve mesai arkadaģlarıma teģekkür eder, baģarılarının devamını dilerim. Mehmet IŞIK GENEL SEKRETER

4 ĠL GENEL MECLĠSĠ YaĢar DEMĠR MECLĠS BAġKANI KATĠP ÜYELER M.Sait YAZICI ÜYELER Bahattin KETBOĞA Abdulkadir AYDIN Nurettin BOZABA Mahmut BÜRLÜKKARA Selhattin KOÇ Vehbi GÜZELSOY Arif ANDĠÇ Mehmet ZOROĞLAN Mehmet AVLI Ahmet Edip DEMĠRALP Ahmet UYANIK Abuzer SOYDEMĠR Ahmet GÜRÇAY Yahya ÇELĠKER Cafer CANERĠ Mehmet ÖZBEN Sabri BOZABA Mehmet Ali ÇĠMEN Daimi KORKAR Hüseyin NEGÜZEL

5 ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

6 Kurumumuz emrinde 56 memur, 367 iģçi, 9 sözleģmeli personel ile 7 ilçe müdürlüklerimiz bünyesinde 7 memur ve 4 iģçi olmak üzere toplamda 63 memur, 371 iģçi ve 9 sözleģmeli personel çalıģmaktadır. Kurumumuzun teknik personel sıkıntısını gidermek için Ġl Genel Meclisi kararı ile 11 mühendis kadrosu ihdas edilmiģtir. 5 ĠnĢaat Mühendisi, 1 Makine Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi ve 1 Harita Mühendisi sözleģmeli olarak Valilik Makamınca atamaları yapılmıģtır. Ayrıca hukuk iģleri için kısmi zamanlı sözleģmeli 1 Avukatın ataması da Valilik Makamınca yapılmıģtır. Böylece Ġlimizdeki yatırım ve hizmetler daha ekonomik, kaliteli ve seri bir Ģekilde yapılmıģ ve bundan sonra da yapılacaktır. EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ Kurumumuz ile diğer yatırımcı kamu kurum ve kuruluģlarının personellerine iģ ve iģlemlerin doğru bir Ģekilde yapılması için eğitim seminerleri düzenlenmiģtir. Kurumumuz tarafından Mahalli Ġdareler Derneği Eğitmenlerince tarihlerinde Valilik Toplantı Salonunda 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve Ġl Özel Ġdareleri, Ġl Özel Ġdarelerinde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi AnlayıĢı ve Ġl Özel Ġdarelerine Yansıması, YönetiĢim, Ġl Özel Ġdaresi Mevzuatındaki GeliĢmeler, Yerel Yönetimlerin Denetimi, Hesap Yargılamaları, ve SayıĢtay Denetimi ile Halkla ĠliĢkiler ve ĠletiĢim konularında kurumumuz ile Ġlimizde bulunan yatırımcı kamu kurum ve kuruluģlarında görev yapan 108 personele 2 günlük seminer verilmiģtir. Kurumumuz eğitim seminerlerine büyük önem vermekte ve bu seminerleri düzenlemeye devam etmektedir.

7 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

8 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ MAKĠNE PARKI VE TEÇHĠZAT DURUMU SIRA NO MAKĠNE CĠNSĠ ADET 1 OTOMOBĠL 17 2 CONNET 5 3 PĠCK UP 23 4 MĠNĠBÜS 3 5 OTOBÜS 3 6 DAMPERLĠ KAMYON 16 7 SABĠT KASA KAMYON NC (KASALI) 2 9 KAR KÜREME MAKĠNESĠ 4 10 DĠSTRĠBÜTÖR 5 11 YAKIT TANKERĠ 2 12 KAYNAK MAKĠNESĠ 2 13 VĠDANJÖR 2 14 VĠNÇ 1 15 TREYLER 3 16 DOZER GREYDER EKSKAVATÖR 4 19 LODER 8 20 BEKO LODER 4 21 ROTATĠF 4 22 SĠLĠNDĠR 4 TOPLAM 146

9 2010 YILINDA MAKĠNE PARKINA ĠLAVE EDĠLEN ARAÇ LĠSTESĠ S.NO ARACIN CĠNSĠ MARKASI MODELĠ (YIL) MĠKTARI (TL) 1 VĠDANJÖR MERCEDES AXON YÜKLEYĠCĠ KOMATSU WA OTOMOBĠL HYUNDAĠ SONATA ,00 Köy yollarının bakım ve onarımında kullanılmak üzere 1 (bir) adet Vidanjör ile 1 (bir) adet Yükleyici Devlet Malzeme Ofisi nden alınarak araç parkına dahil edilmiģtir. Ayrıca 1 adet otomobil Ġdaremiz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınmıģtır. S.NO ĠDAREMĠZCE 2010 YILINDA DĠĞER KURUMLARA ALINAN ARAÇ DURUM TABLOSU ARACIN CĠNSĠ MARKASI MODELĠ (YIL) MĠKTARI (TL) KURUMU 1 OTOMOBĠL RENAULT ,89 BAYINDIRLIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 2 OTOMOBĠL RENAULT TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 3 BĠNEK FORD CONNECT ĠL EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ

10 MOBESE PROJESĠ Türk Telekom ile imzalanan protokol Ġl Özel Ġdaresinden alınan destek sonucu tamamlanan çalıģmalar sayesinde artık Bingöl güvenlik kameralarına ulaģtı. Mobil iletiģim teknolojisinin güvenlik sektöründeki yeniliklerini Emniyet hizmetlerine uyarlayarak olaylara en kısa zamanda müdahale etmek, kiģi hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak vatandaģlarımıza en kaliteli güvenlik hizmetini sunmak amacıyla MOBESE projesini ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaģıyoruz. Ġhale Tarihi : Ġhale Bedeli : ,00-TL ĠĢ Bitim Tarihi:

11

12

13 METRO ETHERNET Kamunun kendi iģleyiģini, özel sektör ve vatandaģın devlet ile olan iģ ve iģlemlerini azami ölçüde kolaylaģtırarak, elektronik ortama taģımak için baģlatmıģ olduğu "e-dönüģüm Türkiye Projesi" faaliyetleri kapsamında, Metro Ethernet eriģim hizmeti alınabilmesi için Türk Telekom lokal santrali ile Ġdaremiz arasında fiber optik kablo tesis edilerek döģenmiģtir. Ethernet switch kurulumu ve gerekli konfigürasyonları yapılarak bağlantı gerçekleģtirilmiģtir. SOSYAL TESĠS 2010 yılında modern bir toplantı ve yemek salonu yapılmıģtır.

14 YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

15 KÖYYOLLARI HĠZMET ALANI TOPLAM YOL AĞI ASFALT KAPLAMA STABĠLĠZE KAPLAMA TESVĠYE YAPIM : 319 Köy, 816 Mezra, Toplam: 1135 YerleĢim birimi bulunmaktadır. : 3262 Km dir. : 724 Km olup 103 Köy ve 48 Adet Mezra faydalanmaktadır. : 1854 Km olup 152 Köy ve 404 Adet Mezra faydalanmaktadır. : 609 Km olup 8 Köy ve 287 Adet Mezra faydalanmaktadır. MUTASAVVAR(YAPILMAMIġ) YOL : 75 Km olup 39 Mezraya aittir. YOL VE ULAġIM HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYETLERĠ Tesviye : 265,5 Km. Onarım : 398,5 Km Stabilize Kaplama : 227 Km. Malzemeli Bakım : 7 Km. Asfalt Bakım ( Yama ) : 108 Km. Greyderli Bakım : 5.097,5 Km. 1. Kat Asfalt Kaplama : 75,5 Km. 2. Kat Asfalt Kaplama : 83 Km. Sanat Yapıları (Korige Boru) : Mt.

16 BĠNGÖL ĠLĠ KÖYYOLLARI ĠCMAL GRAFĠĞĠ 724 Km 22% 75 Km 2% 609 Km 19% Km 57% HAM YOL STABİLİZE TESVİYE ASFALT HAM YOL TESVİYE STABİLİZE ASFALT HAM YOL TESVİYE STABİLİZE ASFALT

17 2010 YILI TESVĠYE UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 116 yerleģim yerinde toplam 265,5 Km tesviye uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ AĢağıakpınar Eskiköy ve YeniyerleĢim Bağlantısı 1 2 MERKEZ Topalan Köyyolu 2 3 MERKEZ Arıcılar Köyü 4 4 MERKEZ AĢağıakpınar Eskiköy Mezra Yolu 1 5 MERKEZ Balıklıçay Köyü 8 6 MERKEZ Balıklıçay Köyü Hacı Kelan Mezra Yolu 4 7 MERKEZ Çimenli Ġçme Suyu Yolu 2 8 MERKEZ Çimenli Köyü Ark ve Yayla Yolu 14 9 MERKEZ Gökçekanat Köyü Yeni YerleĢim Yolu 2 10 MERKEZ Gökçeli Köyiçi Yolu 1 11 MERKEZ Göltepesi K. Eski Köyyolu 2 12 MERKEZ Güngören Köyü MERKEZ KurtuluĢ Köyü 1 14 MERKEZ Kuruca Köyü Yeni YerleĢim Yolu 2 15 MERKEZ KuĢburnu Köyü Eskiköy Mezrası Yolu 1 16 MERKEZ KuĢburnu Köyü Zağ Mağaraları Yolu 3 17 MERKEZ KuĢkondu Köyü 4 18 MERKEZ Oğuldere Köyü 2 19 MERKEZ Ortaköy Yayla Yolu 2 20 MERKEZ Sancak KurtuluĢ Köyü Arazi Yolu 1 21 MERKEZ Sancaklı Köyü Mahhalle Yolu 1 22 MERKEZ Sudüğünü Esenler Yayla Yolu 4 23 MERKEZ Sudüğünü Köyü Esenler Mezra Yolu MERKEZ AkdurmuĢ Köyü AĢağı Mah Yolu 0,5 25 MERKEZ Alıncık Köyü Köyyolu 0,5 26 MERKEZ Alibir Köyü Köyyolu 0,5 27 MERKEZ AĢağı Akpınar EskiyerleĢim Y.Y. Arasındaki Yol 1 28 MERKEZ Çukurca Köyü La Mezra Yolu 0,5 29 MERKEZ Dikme Köyü Ovacık Mezra Yolu 0,5 30 MERKEZ Göltepesi Eski Köy ile Y.Y. Arasındaki Yol 5 31 MERKEZ Göltepesi Eski Köy Türbe Yolu 1 32 MERKEZ Kiran Köyü Köyyolu 0,5 33 MERKEZ Kuruca Köyü Eski YerleĢim ile Y.Y. Arasındaki Yol 0,5 34 MERKEZ Sudüğünü Köyü Yayla ve Arazi Yolu 5 35 MERKEZ Sütgölü Köyü Arazi ve Yayla Yolu 8 36 MERKEZ Uğurova Köyü Arazi ve Karkoçan Bağl. Yolu 5 37 MERKEZ Üçyaka Köyyolu 3 38 MERKEZ Yayımlı Köyü Arazi Yolu 7 39 MERKEZ Yeni Mah. Futbol Sahası Yolu 0,5 40 MERKEZ YeĢilköy Köyiçi Yolu 1 41 MERKEZ Çiçekyayla Köyyolu 0,5 42 ADAKLI Aysaklı Köyyolu 1,5 43 ADAKLI Ayvadüzü K. Yarımca Mezrası Okul Yolu 1 44 ADAKLI Doğankaya Köyü Çukurağzı Mezra Yolu 4 45 ADAKLI Erler Köyyolu 2 46 ADAKLI Gökçeli Köyü Yayalar Mezra Yolu 2 47 ADAKLI OsmanuĢağı Köyü Ziyaret Yolu 1 48 ADAKLI Sütlüce Köyü GümüĢpınar Mezra Yolu 1 49 ADAKLI Adaklı Güngörsün Mahalle Yolu 1 50 ADAKLI Bağlarpınar Köyü Ġvme Mezra Yolu 1 51 ADAKLI Bağlarpınarı Köyiçi 2 52 ADAKLI Doğankaya Köyyolu 3

18 53 ADAKLI Elmadüzü Köyyolu 0,5 54 ADAKLI Güngören Köyü Göller Mezra Yolu 2 55 ADAKLI Kozlu Köyyolu 1,5 56 ADAKLI OsmanuĢağı Köyiçi 3 57 ADAKLI Yeldeğirmeni Köyyolu 2 58 YEDĠSU Gelinpertek Ayanoğlu Arası 0,5 59 YEDĠSU Güzgülü Köyyolu 0,5 60 YEDĠSU Güzgülü Köyü Mezra Yolu 1 61 YAYLADERE Sürmelikoç Aliay 1 62 YAYLADERE Sürmelikoç K.Aliyan ve Çay Mezra Yolu 0,5 63 KĠĞI Açıkgüney Köyyolu 1 64 KĠĞI Ağaçöven Köyiçi 1 65 KĠĞI Ağaçöven Köyü ve Mezra Yolu 2 66 KĠĞI Dallıca Köyü (Ġçmesuyu Yolu) 1 67 KĠĞI Dallıca Köyü (Sulama Kanalı) 4 68 KĠĞI Darköprü Köyyolu 2 69 KĠĞI Kığı Jandarma Yolu 2,5 70 KĠĞI Yazgünü KarataĢ Mezra Yolu 2 71 KĠĞI Yazgünü Köyü (Sulama Kanalı) 3 72 KĠĞI Yoncalı Köyyolu 0,5 73 SOLHAN Aslanbeyli K. KonakbaĢı Mez Yolu 4 74 SOLHAN Asmakaya Köyü Karatay Mezra Yolu 1 75 SOLHAN Elmasırtı KarĢıyaka Mah. Kayabak ve Özengilli M 2 76 SOLHAN Kaleköy Değirmendere Mez. Yolu 2 77 SOLHAN Yenidal K. ÇeĢmeli Mez Yolu 1 78 SOLHAN Aslanbeyli Köyü Durdar Mezra Yolu 2,5 79 SOLHAN Asmakaya Göl Mezra Yolu 1,5 80 SOLHAN Asmakaya Köyü Karatay Mezra Yolu 1 81 SOLHAN Asmakaya Köyü Jandarma Tepesi 1 82 SOLHAN Asmakaya Mergan Mezra Yolu 1 83 SOLHAN Asmakaya Yekvar Mezra Yolu 1 84 SOLHAN Elmasırtı K. Kafzelın KarĢıyaka ve BüdüĢ Mez. Yolu 2,5 85 SOLHAN HazarĢah Köyü Harabin Mezra Yolu 1,5 86 SOLHAN HazarĢah Köyü Okul Yolu 3 87 SOLHAN Kaleköy Değirmendere Mez. Yolu 3 88 SOLHAN Kırık Köyü Yürekli Mezra Yolu 0,5 89 SOLHAN Mutluca Köyü Arazi Yolu 3 90 SOLHAN Oymapınar K. Tanzıt Mezra Yolu 0,5 91 SOLHAN Solhan Jandarma Mevzi Yolu 0,5 92 SOLHAN Tarhan Köyü Arazi Yolu 1 93 SOLHAN Yenidal K. KöprübaĢı Mez 1 94 SOLHAN YenibaĢak K. Mah. Yolu 0,5 95 SOLHAN Gençtavus K. Yuva Mezra Yolu 1,5 96 GENÇ Geyikdere Köyüyolu 7 97 GENÇ Günkondu Köyü Yeniçağ Mezra Yolu 2 98 GENÇ Bulgurlu Köyü Boni Mezra Yolu 0,5 99 GENÇ Çaytepe Dik Ġstasyonu GENÇ Doğanlı Örencik Arasındaki Yol GENÇ Geyikdere Köyü Umurlu Mezra Yolu 0,5 102 GENÇ Günkondu - Yazılı Köyyolu Bağlantısı GENÇ Sarısaman K.Dikme,Yıldız,Ġkizler ve Yataklı Mez. Yolu 3,5 104 GENÇ Yazkonağı Kaymaklı Mez. Yolu GENÇ Yazkonağı Köyü Derman Mezra Yolu GENÇ Yeniyazı Köyü Arazi Yolu 1,5 107 GENÇ YiğitbaĢ Köyyolu 0,5 108 KARLIOVA Çatak Dörtyol KARLIOVA Dörtyol Köyiçi KARLIOVA Harmantep Köyiçi 1

19 111 KARLIOVA Ilıpınar Köyiçi KARLIOVA KaĢıkçı Köyiçi KARLIOVA Kümet Köyiçi KARLIOVA MollaĢakir Geçitli Çiftlik Bağlantı Yolu KARLIOVA SarıkuĢak Köyyolu 1,5 116 KARLIOVA ViranĢehir Köyyolu 1,5 TOPLAM 265,5 ÜÇYAKA KÖYÜ 3 KM TESVĠYE YOL ÇALIġMASI

20 MERKEZ TOPALAN 2 KM TESVĠYE YOL ÇALIġMASI

21

22 2010 YILI ONARIM UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 151 yerleģim yerinde toplam 398,5 Km onarım uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ Alıncık Köyyolu 2 2 MERKEZ Balıklıçay K.Ünlüce ve Hacıkolan Mez Yolu 4 3 MERKEZ Bilaloğlu Köyiçi 3 4 MERKEZ Dallıtepe ile Göl Mezra Haydartepe Sütlüce Bağlantı 1 5 MERKEZ Üçyaka Köyyolu 4 6 MERKEZ Kırkağıl Köyü Köyiçi ve Yusufbegan Mezrası 1 7 MERKEZ Kuruca Köyü Köyiçi 1 8 MERKEZ Sarıçiçek Köyiçi ve Germik Mez Yolu 1 9 MERKEZ Sudüğünü Köyü Köyiçi,Elmaçayır ve Hanoçayırı Me MERKEZ Sütgölü Köyü Köyiçi 1 11 MERKEZ Ağaçeli Köyiçi ve Köyyolu 2,5 12 MERKEZ Ağaçyolu Köyyolu 1 13 MERKEZ Alıncık Köyyolu 1,5 14 MERKEZ AltınıĢık Köyüyolu 2 15 MERKEZ AĢağıköy Grup Yolu 4 16 MERKEZ AĢağıköy Grup Yolu 1 17 MERKEZ Bahçeli Suveran Arası 1 18 MERKEZ Bilaloğlu Köyyolu 1 19 MERKEZ Çayboyu Köyyolu 1 20 MERKEZ ÇiriĢ AĢağıköy Arası 1 21 MERKEZ Elmalı Eski Köyyolu 1 22 MERKEZ Garip Büyüktekören Arası 2 23 MERKEZ Garip Köyyolu 0,5 24 MERKEZ Gökçedal Yeni YerleĢim Eski YerleĢim Arası 1 25 MERKEZ Gökdere Köyyolu 0,5 26 MERKEZ Göltepesi Eskiköy ile YY. Arasındaki Yol 3 27 MERKEZ Gürpınar Köyyolu 0,5 28 MERKEZ Güveçli Köy Yolu 2 29 MERKEZ Sarıçiçek Köyyolu 0,5 30 MERKEZ SoğukçeĢme Köyyolu 1 31 MERKEZ Uzunsavat Köyü Yayımlı Mezra Yolu 8 32 MERKEZ Y.Akpınar Millivare Mez MERKEZ Yamaç Grup Yolu 2 34 MERKEZ Yamaç Köyiçi MERKEZ Yelesen Köyyolu 1 36 MERKEZ Bahçeli Yumaklı Grup Yolu MERKEZ Yumaklı Köyyolu 2 38 MERKEZ Topalan K.Eski Köyyolu 1 39 SOLHAN Asmakaya Grup Yolu Yamanlar Mez Arası SOLHAN Asmakaya Köyü Karatay Mezra Yolu 2 41 SOLHAN Gençtavus K. KuĢtepe Mez Yolu 1 42 SOLHAN HazarĢah Mutluca Grup Yolu 5 43 SOLHAN Oymapınar Köyiçi 1 44 SOLHAN YenibaĢak K. Kokulubulak Mah. Yolu 1 45 SOLHAN YenibaĢak K.Barbara ve Piskisor Mez Yolları 2 46 SOLHAN Asmakaya K.Mergan Mezra Yolu 2 47 SOLHAN Asmakaya Köyü Akdere mezra Yolu 0,5 48 SOLHAN Asmakaya Köyyolu SOLHAN Asmakaya Yukarı Mahalle Yolu 0,5 50 SOLHAN Bozkanat Ġle Ġmece Arası 1 51 SOLHAN Bozkanat K. Turna Ġstas Yolu 2 52 SOLHAN Bozkanat K.Seyehat Mez SOLHAN Değirmendere Köyü Mezra Yolları 2

23 54 SOLHAN Doğuyeli Köyyolu 3 55 SOLHAN Gençtavus Murtderesi Mezra Yolu 4 56 SOLHAN Kale Köyü Değirmendere Mez Yolu 3 57 SOLHAN Kaleköyü Aslanbeyli Arası 2 58 SOLHAN Kaleköyü Mezra Yolları 2 59 SOLHAN Kırık Tarhan Asmakaya Grup Yolu 5 60 SOLHAN Mutluca Göl Mezra Yolu 3 61 SOLHAN Mutluca Köyü AĢağı Yol 1 62 SOLHAN Mutluca Köyü Yayla Yolu 2 63 SOLHAN Oymapınar K. Halilan Mez SOLHAN Sükan Köyü Karyağdı Mezra Yolu 2 65 SOLHAN Tarhan Köyü Yayla Yolu 1 66 SOLHAN Tarhan Köyü Zahkar Mezra Yolu 0,5 67 SOLHAN YenibaĢak Köyü Barbara Mezra Yolu 2 68 SOLHAN YenibaĢak K. Duygulu Mez Yolu 2 69 GENÇ Alaattin ve Eskibağ Grup Yolu GENÇ Gözütok Köyyolu 1 71 GENÇ Sarısaman K. Yapraklı Mez Yolu 2 72 GENÇ Balgöze K. Dutluca Mez Yolu 1 73 GENÇ Balgöze K. Hargın Mez ile Çanakçı Arası 1 74 GENÇ Bayırlı Köyyolu 0,5 75 GENÇ Bulgurlu Köyü ile Büyükçağ Köyü Arası 2 76 GENÇ Büyükçağ Köyü Mezra Yolları 2 77 GENÇ Genç Belediyesi Çöp Yolu 1 78 GENÇ Sağgöze Köyü Sevimli Mezra Yolu 4 79 GENÇ Sağgöze Köyyolu 1 80 GENÇ Sarısaman K.Dikme,Yıldız,Ġkizler ve Yataklı Mez Yolu 3,5 81 GENÇ Servi Alaaddin Bağlantı Yolu GENÇ Servi Alaattin Köyyolu 1 83 GENÇ Servi Doludere Mahalle Yolu 6 84 GENÇ Servi Fatih Mahalle Yolu 3 85 GENÇ Servi Oluklu BahçebaĢı Arası 2 86 GENÇ Servi ġefik Dursun (Aktoprak) Mahalle Yolu 1 87 GENÇ Servi Yelkaya Köyyolu 0,5 88 GENÇ Servi Yeniçevre Armağanlı ile Kapaklı Mezrası 2 89 GENÇ Servi Yeniçevre Armağanlı Köyyolu 4 90 GENÇ Servi Yeniçevre ve Gönülaçan Grup Yolu 8 91 GENÇ Suludere Köyyolu 4 92 GENÇ Suveran Doğanlı Arasındaki Yol GENÇ TaĢlık Köyyolu 4 94 GENÇ Yazkonak Köyyolu 2 95 GENÇ Yolaçtı Köyyolu 2 96 KARLIOVA Cilligöl Köyiçi 3 97 KARLIOVA Hacılar Köyiçi 2 98 KARLIOVA Soğukpınar Köyyolu 1 99 KARLIOVA Yiğitler K. Gülabi Mez Yolu KARLIOVA Geçitli Köyyolu 0,5 101 KARLIOVA Harmantepe Köyyolu 2,5 102 KARLIOVA Ilıpınar Kozanlı Arası KARLIOVA Kaynarpınar Kavakhan Mezra Yolu KARLIOVA SarıkuĢak Köyyolu 2,5 105 KARLIOVA Tuzluca Mikail Kömü ADAKLI AktaĢ Köyyolu ADAKLI Ayranlı Köyyolu ADAKLI Çamlıca Köyyolu ADAKLI Çatma Köyyolu 1,5 110 ADAKLI Çatmaoluk Köyü Çem Mezra Yolu 1,5 111 ADAKLI Çatmaoluk Köyyolu ADAKLI Elmadüzü Köyü 1

24 113 ADAKLI Kaynakdüzü K Sıralısöğütler Arası ADAKLI Mercan Köyü Ġkizler Mezra Yolu ve Köyiçi 1,5 115 ADAKLI Mercan Köyü Zauh (Çomak) Mezra Yolu ADAKLI Sütlüce Köyü GümüĢpınar Mezra Yolu ADAKLI Yeldeğirmeni Köyyolu ADAKLI Adaklı Çotan Mahalle Yolu ADAKLI Adaklı Güngörsün Mahalle Yolu ADAKLI Adaklı Karaçubuk Grup Yolu ADAKLI Aysaklı Cevizli Maltepe 0,5 122 ADAKLI Aysaklı Köyyolu ADAKLI Çatmaoluk Çiçekli Mezra Yolu 0,5 124 ADAKLI Çatmaoluk Köyyolu ADAKLI Doğankaya Köyyolu 0,5 126 ADAKLI Doğankaya Sıralısöğütler 0,5 127 ADAKLI Doğankaya Sütlüce Grup Yolu ADAKLI KamıĢgölü Köyyolu 0,5 129 ADAKLI Karaçubuk Köyyolu ADAKLI Karaçubuk Sancak Grup Yolu ADAKLI Kozlu Gözütok Mezra Yolu 0,5 132 ADAKLI Mercan Köyü Çomak Mez. Yolu ADAKLI Sıralısöğütler Köyü 0,5 134 ADAKLI Topağaylar Hasbağlar Grup Yolu KĠĞI Açıkgüney Bilice Arasındaki Yol KĠĞI Baklalı Dallıca Arası 0,5 137 KĠĞI Çiçektepe Köyyolu KĠĞI Çiçektepe Yonca Arasındaki Yol KĠĞI Kiğı Yayladere Serinyel Köy Mevki KĠĞI Ölmez Köyyolu YEDĠSU Dinarbey Köyyolu YEDĠSU Gelinpertek Ayanoğlu Arası YEDĠSU Gelinpertek Köyyolu YEDĠSU Kabayel Köyyolu 0,5 145 YEDĠSU Karayolları Yedisu Dinarbey arası YEDĠSU Yazgülü Köyyolu YAYLADERE Alınyazı ve Gökçedal Köyyolu YAYLADERE Çatalkaya Köyyolu YAYLADERE Doğucak Halilkömü YAYLADERE Çalıkağıl Köyü DikilitaĢ Mezra Yolu YAYLADERE DikilitaĢ Köyyolu 2 TOPLAM 398,5

25 MERKEZ ALINCIK KÖYÜ 2 KM YOL ONARIM ÇALIġMASI

26 2010 YILI STABĠLĠZE KAPLAMA UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 97 yerleģim yerinde toplam 227 Km stabilize uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ AltınıĢık Köyiçi 1 2 MERKEZ Alıncık Köyyolu 2 3 MERKEZ AĢağıköy Yelesen Grup Yolu 8 4 MERKEZ Balıklıçay K.Ünlüce ve Hacıkolan Mez Yolu 2 5 MERKEZ Bilaloğlu Köyiçi 1 6 MERKEZ Elmalı Köyü Göltepe ve Atçayırı Mezra Yolu 4 7 MERKEZ Erdemli Köyiçi 3 8 MERKEZ Dallıtepe ile Göl Mezra Haydartepe Sütlüce Bağlantı 4 9 MERKEZ Gökçeli Köyü Dalsi, ve ġenik Mezra Yolu 3 10 MERKEZ Güveçli K. Hasanan Mez Yolu 2 11 MERKEZ Kırkağıl Köyü Köyiçi ve Yusufbegan Mezrası 5 12 MERKEZ Kuruca Köyü Köyiçi 0,5 13 MERKEZ Sarıçiçek Köyiçi ve Germik Mez Yolu 1 14 MERKEZ Sudüğünü Köyü Köyiçi,Elmaçayır ve Hanoçayırı Me MERKEZ Sütgölü Köyü Köyiçi 2 16 MERKEZ Topalan Köyyolu 2 17 MERKEZ Uzunsavat Köyyolu 3 18 MERKEZ Yamaç Köyü Köyiçi Yolu 1 19 MERKEZ YenibaĢlar Mehkar Mezra Yolu 2 20 MERKEZ YeĢilköy Köyiçi ve Yukarı Mahalle Yolu 2 21 MERKEZ 49 Piyade Tugayı Pist Alanı 2 22 MERKEZ A.Akpınar Köyü Y.Y. Eskıköy Mezra Yolu 1,5 23 MERKEZ Alibir Köyü AĢağı Mahalle Yolu 0,5 24 MERKEZ AĢağı Paymerg Köyyolu 0,5 25 MERKEZ Çayboyu Köyyolu 2 26 MERKEZ ÇiriĢ Köyiçi ve Köyyolu AĢağıköy Arası 4,5 27 MERKEZ Çukurca Köyiçi Yollar 2 28 MERKEZ Ekinyolu Köyü Jandarma AtıĢ Poligonu 0,5 29 MERKEZ Ekiyolu Y.Y. Yolu 0,5 30 MERKEZ Eskibağ Köyü Çörlü Mezra Yolu 4 31 MERKEZ Eskibağ Köyyolu 1 32 MERKEZ Göltepesi Köyü Havsel Mezra Yolu 1 33 MERKEZ Gözer Köyü Yukarı Mah Yolu 0,5 34 MERKEZ Güveçli Köyü Asfalt Bağlantı Yolu 2 35 MERKEZ Kırkağıl Köyü AĢağı Mah. Yolu 0,5 36 MERKEZ Köklü köyü 1,5 37 MERKEZ Kuruca Köyü Y.Y. ile Eski YerleĢim Arasındaki Yol 0,5 38 MERKEZ Sancak Uzunsavat ile Yaygınçayır Köyü Arası 2 39 MERKEZ Sancaklı Çağlar Mezra Yolu 1 40 MERKEZ Sancaklı Dereğazan Mezra Yolu 0,5 41 MERKEZ Sancaklı Köyü Köyiçi Yollar 0,5 42 MERKEZ Suveran Köyyolu 0,5 43 MERKEZ Üçyaka Köyü Köyyolu 5 44 MERKEZ Yayımlı Köyyolu 1 45 MERKEZ YenibaĢlar Köyü 3 46 MERKEZ Göltepesi Köyü Yukarı Mah. Yolu 1,5 47 MERKEZ Kiran K. Gökdere K. Bağlantı Yolu 5 48 MERKEZ Ġncesu Köyü Eski Köyyolu 0,5 49 MERKEZ ÇavuĢlar Köyü ġeyalan Mezra Yolu 2 50 MERKEZ Elmalı Köy yolu 0,5

27 51 GENÇ Alaattin ve Eskibağ Grup Yolu GENÇ Balgöze K. Kalkan Mez Yolu 2 53 GENÇ Çanakçı Balgöze Grup Yolu 5 54 GENÇ Gözütok Köyyolu 5 55 GENÇ Yeniyazı K.IĢıkoluk Tepecik Timarlı Sağlık Mez Yolu 5 56 GENÇ Çanakçı Köyü Osmanan Mezra Yolu 1 57 GENÇ Çanakçı Köyü Özlüce Mezra Yolu 1 58 GENÇ DilektaĢı Köyü Bindal Mezra Yolu 1 59 GENÇ Eskibağ Çığıtlı Mezra Yolu 2 60 GENÇ Eskibağ Köyyolu 1 61 GENÇ MeĢedal Köyü Ilımlı Mezra Yolu 4 62 GENÇ MeĢedalı Köyü Aliçapan Mezra Yolu 2 63 GENÇ Yağızca Bayırlı Grup Yolu 4 64 GENÇ Yağızca Köyü AkdurmuĢ Mezra Yolu 3 65 GENÇ YeĢildere Köyyolu 3 66 GENÇ YiğitbaĢ Köyü Ayranlı Mezra Yolu 3 67 GENÇ Yağızca Köyü Basmaklı Mezra Yolu 0,5 68 GENÇ Çaytepe Dik Ġstasyonu Köyyolu 2 69 KARLIOVA Cilligöl Köyiçi 3 70 KARLIOVA Hacılar Köyiçi 2 71 KARLIOVA Soğukpınar Köyyolu 1 72 KARLIOVA Yiğitler K. Gülabi Mez Yolu 1 73 ADAKLI AktaĢ Köyyolu 1 74 ADAKLI Ayranlı Köyyolu 1 75 ADAKLI Ayvadüzü Köyü ġıleman Mezra Yolu 1,5 76 ADAKLI Çamlıca Köyyolu 3 77 ADAKLI Kaynakdüzü K Sıralısöğütler Arası 6 78 ADAKLI Mercan Köyü Ġkizler Mezra Yolu ve Köyiçi 1,5 79 ADAKLI Mercan Köyü Zauh (Çomak) Mezra Yolu 7 80 ADAKLI Sarıdibek Köyü ġünet Mezra Yolu 2 81 ADAKLI Sütlüce Köyü GümüĢpınar Mezra Yolu 2 82 YAYLADERE Çatalkaya Köyyolu 3 83 YAYLADERE Doğucak Halilkönü 3 84 YAYLADERE Korlu Köyü Mezra Yolu 1,5 85 YAYLADERE Batıayaz Köyyolu ve Ovacık Mez. Yolu 1,5 86 SOLHAN HazarĢah Mutluca Grup Yolu 5 87 SOLHAN Kale Köyü ve Ġnandık Köyü Arası 7 88 SOLHAN Oymapınar Köyiçi 1 89 SOLHAN Aslanbeyli Köyü Ġnandık Arasındaki Yol 4 90 SOLHAN Aslanbeyli Köyyolu 3 91 SOLHAN Doğuyeli Köyü Panavdüzü 1 92 SOLHAN HazarĢah Köyü Aksakal Mezrası Yeni YerleĢim 1 93 SOLHAN Ġnandık Köyyolu 3 94 SOLHAN Kale Köyü Aslanbeyli Arasındaki Yol 1 95 SOLHAN SülünkaĢ Köyü Birik Mezra Yolu 1 96 SOLHAN SülünkaĢ Köyyolu 3 97 KĠĞI Kiğı YĠBO Okul Yolu 1 TOPLAM 227

28 KIRKAĞIL KÖYÜ KÖYĠÇĠ VE YUSUFBEGAN MEZRASI 5 KM STABĠLĠZE YOL ÇALIġMASI

29 1. KAT ASFALT KAPLAMA Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 17 yerleģim yerinde toplam 75,5 Km 1. Kat Asfalt Kaplama uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ AĢağı Akpınar Eskiköy Mezra Yolu 1 2 MERKEZ AĢağı Köyyolu 8 3 MERKEZ ÇavuĢlar Köyüyolu 9 4 MERKEZ Gökçekanat Köyyolu 3 5 MERKEZ Göltepesi Köyyolu 5 6 MERKEZ Gözer Köyyolu 2 7 MERKEZ Ilıcalar Beldesi 0,5 8 MERKEZ Kuruca Köyyolu 2 9 MERKEZ Organize Sanayi 5 10 MERKEZ Sancak BüyükbaĢ Adaklı Grup Yolu 4,5 11 MERKEZ Sütlüce Grup Yolu 5 12 KARLIOVA AĢağı Yağmurlu Yiğitler Grop Yolu 4 13 KARLIOVA Kıraçtepe Köyyolu 0,5 14 KĠĞI Çanakçı Sırmaçek Nacaklı KĠĞI Kığı Karakol Yolu ve Asker Eğitim Sahası 3,5 16 SOLHAN Mutluca Köyyolu 5,5 17 YEDĠSU Yedisu Erzurum Bağlantı Yolu 5 TOPLAM 75,5 ÇAVUġLAR KÖYÜ 9 KM 1. KAT ASFALT ÇALIġMASI

30 2. KAT ASFALT KAPLAMA Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 16 yerleģim yerinde toplam 83 Km 2. Kat Asfalt uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ A.Akpınar Ali Mezra Yolu 1,5 2 MERKEZ A.Akpınar Y. Akpınar Köyyolu 3 3 MERKEZ AĢağıköy Köyyolu 3 4 MERKEZ Çevrimpınar Köyyolu 3 5 MERKEZ Çiçekdere köyyolu 9 6 MERKEZ Kırkağıl Köyyolu 4 7 MERKEZ Sancaklı Köyyolu 3 8 MERKEZ Yamaç Yolu 20 9 MERKEZ Zeynep Köyyolu 4 10 SOLHAN Yiğitharman Köyyolu 5 11 GENÇ TarlabaĢı Köyyolu 5,5 12 GENÇ Doğanca Köyyolu 3 13 GENÇ Sürekli Köyyolu 3 14 GENÇ Çanakçı Köyyolu 4,5 15 GENÇ Yağızca Köyyolu 5 16 GENÇ Güzeldere Köyyolu 6,5 TOPLAM 83 AġAĞIKÖY- YELESEN GRUP YOLU 3 KM 2. KAT ASFALT ÇALIġMASI

31 2010 YILI ROTMĠX (YAMA) UYGULAMALARI Ġdaremizce 2010 yılı çalıģmalarında 20 yerleģim yerinde toplam 108 Km Rotmix (Yama) uygulaması yapılmıģtır. SIRA NO ĠLÇESĠ GURUP VEYA MÜNFERĠT KÖY YOLUNUN ADI UYGULAMA (Km) 1 MERKEZ A.Akpınar Ali Mezra Yolu 1,5 2 MERKEZ A.Akpınar Y. Akpınar Köyyolu 3 3 MERKEZ Yukarı Ağaçeli Köyyolu 7 4 MERKEZ Sancak BüyükbaĢ Adaklı Grup Yolu 3 5 MERKEZ AĢağıköy Köyyolu 3 6 MERKEZ Çevrimpınar Köyyolu 3 7 MERKEZ Çiçekdere köyyolu 9 8 MERKEZ Kırkağıl Köyyolu 4 9 MERKEZ Sancaklı Köyyolu 3 10 MERKEZ Yamaç Yolu MERKEZ Zeynep Köyyolu 4 12 ADAKLI Karçubuk Grup Yolu SOLHAN HazarĢah Grupyolu 5 14 SOLHAN Yiğitharman Köyyolu 5 15 GENÇ Çanakçı Köyyolu 4,5 16 GENÇ Doğanca Köyyolu 3 17 GENÇ Güzeldere Köyyolu 6,5 18 GENÇ Sürekli Köyyolu 3 19 GENÇ TarlabaĢı Köyyolu 5,5 20 GENÇ Yağızca Köyyolu 5 TOPLAM 108

32 BĠNGÖL ĠL VE ĠLÇE KÖY YOLLARINA DÖġENEN KORĠGE BORU ĠCMALĠ ĠLÇE ADI 200'lük 400'lük 600'lük 800'lük 1000'lik MERKEZ ADAKLI GENÇ KARLIOVA KĠĞI SOLHAN YAYLADERE YEDĠSU TOPLAM (Ad) TOPLAM (Mt) 770, , ,00 749,00 399,00

33 2010 YILI KÖYDES PROJESĠ KAPSAMINDA YAPILAN YOL ÇALIġMALARI SIRA NO ĠLĠ ĠLÇESĠ ÜNĠTE ADI STABĠLĠZE Km KÖY ĠÇĠ YOL (PARKE) m2 1. KAT ASFAL T Km 2. KAT ASFAL T Km TAġ- BETON DUVAR Km MENFEZ Ad. KÖPRÜ Ad. 1 Bingöl Merkez AĢığıköy-Ortaköy-ġaban-Yelesen 8,0 3 2 Bingöl Merkez YenibaĢlar-Sütlüce 5,0 3 Bingöl Merkez Boyalı-Karaçubuk 4,0 4 Bingöl Merkez Yamaç Köyü 15 5 Bingöl Merkez ÇavuĢlar Köyü Mıcır Malzemesi 7,0 6 Bingöl Merkez YenibaĢlar Köyü Köçek Mez 1 7 Bingöl Merkez Sudüğünü Köyü Eskiköy Mez Bingöl Merkez Mıcır ve Tamel Malzemesi Temin ĠĢi 9 Bingöl Merkez Bitün Malzemesi Nakil ĠĢi Merkez Köy Yollarında Kullanılmak Üzere Bingöl Merkez 10 Asfalt Temel Malzemesi ve mıcır Alımı Merkez YeĢilköy, ÇavuĢlar, Elmalı köyü Bingöl Merkez 11 Atçayırı Uhtelif menfez yapım iģi Dallıtepe - Ortaçanak ve Gökdere Hartına Bingöl Merkez 12 Mezrası Sanat Yapıları Çevrimpınar Köyü Köy Ġçi Kilitli Parke Bingöl Merkez 13 Yapım ĠĢi Uğurova,TepebaĢı, Oğuldere KurtuluĢ, Üçyaka, Toplan, Erdemli, Elmalı, AltınıĢık, Bingöl Merkez Dikme Ovacık, Suveran ve Gözer Köy Yollarının 1.Kat Asfalt Kaplama ĠĢine ait 14 Mıcır ve Temel Temel Malemesi Alımı Kumgeçit Köyü, Ardıçtepe Y.Kemalan Mezrası, ÇavuĢlar Köyü Ali Mezrası, Yukarı ÇavuĢlar AĢağı Mahalle, ÇavuĢlar Tat Mezrası, Gökçeli ġenlik Mezrası, Gökçeli Bingöl Merkez Hevır Mezrası, Üçyaka Köyü, Balıklıçay Yayımlı Mezrası,AĢ.Akpınar Köyü, K.Tekören Köyü,K.Tekören Deresi, Dallıtepe ve Gökdere Köy Yollarına ait 15 Muhtelif Sanat Yapıları Kurudere Köyü KamıĢlı Mezrası Asma Bingöl Merkez 16 Köprü Bingöl Merkez Bilaloğlu Köyiçi ParketaĢı ĠĢi Bingöl Merkez Balpınarı Köy Yolu Altyapı Stabilize ĠĢi 6,00 ÇavuĢlar Köyü Deresımak, Tat, Pınarlı ve Bingöl Merkez 19 ġehalan Mezra Yolları Altyapı stabilize ĠĢi 4,00 Bingöl Merkez YeĢilköy Köyü Köy içi yollarında kullanılmak üzere kilitli parke ve malzeme 20 alım iģi Bingöl Merkez Bilaloğlu ĠÖO tören Alanı ve Bingöl Merkez Bahçe Düzen. Ġle Köy içi Yol Düzenlemesi ve Merkez Çevrimpınar Köyü Köy içi Yol 21 düzenleme Yapım iģi 22 Bingöl Adaklı Çatmaoluk Köyü 5,50 23 Bingöl Adaklı Mercan Köyü Çomak Mez 6, , Bingöl Adaklı Kaynakdüzü Köyü Karakoç Mez. 2, Bingöl Adaklı Kaynakdüzü Köyü Sıralısöğütler Mez. 5, Bingöl Adaklı Adaklı Köy ve Bağlılarının Bozulan Yollarının Düzeltilmesi Araç Kiralama 7,10 27 Bingöl Adaklı Çatmaoluk köyü Çiçekli Mez. 2,70 28 Bingöl Adaklı Doğankaya Köyü 2,50 29 Bingöl Adaklı Sütlüce Grup Yolu Sanat Yapıları Yapım ĠĢi 2,00 Aysaklı Grup Yolu Altyapı Stabilize Yapım Bingöl Adaklı 4,00 30 ĠĢi 31 Bingöl Adaklı Çamlıca Köyü Altyapı ve Stabilize Yapım ĠĢi 2,00 KamıĢgölü Köyü Üç Gözlü 3,00x11,80 Bingöl Adaklı 32 Mt.Açıklı Betonarme Köprü Yapım ĠĢi Ġlçe Köyleri ve Bağlılarının Bozulan Bingöl Adaklı Yollarının Düzeltilmesi Ġçin Araç 33 Kiralanması Aysaklı Grup Yolu Altyapı Stab. Yap ĠĢ Bingöl Adaklı 5,50 34 (2.Dilim) 1 1

34 35 36 Bingöl Bingöl Adaklı Adaklı Sarıdibek Köyü Sünnet Mezrası Altyapı ve Stabilize Yapım ĠĢi KamıĢgölü Köyü Köprüsü ÇeribaĢ mah. Bağlantı yolu Altyapı ve Stabilize 37 Bingöl Adaklı Topağaçlar KamıĢgölü grup yolu Hasbağlar Köyü köy içi ve Yakınca Mezrası Bingöl Adaklı 38 Köy yolu stabilize Kozlu Köyü Gözütok mezrası Köy yolu Bingöl Adaklı 39 Stabilize yapım iģi Kaynakdüzü Köyü Doğanca Mezrası Köy Bingöl Adaklı 40 yolu altyapı ve stabilize yapım iģi 41 Bingöl Adaklı Büro Malzemesi ve Kırtasiye Alımı KamıĢgölü Köprüsü-ÇeribaĢ Mah. Bağlantı Bingöl Adaklı 42 Yeni Yol Stabilize Malzeme TaĢıma ĠĢi Doğanca-Sürekli-Yagızca-Gözütok- Bingöl Genç 43 Güzeldere 2,80 1,10 1,60 1,00 0,90 0,30 44 Bingöl Genç TarlabaĢı- Soğukpınar 5,50 45 Bingöl Genç Yeniyazı Köyü Tepecik Mezrası 5,00 46 Bingöl Genç YiğitbaĢı-Balgöze 7,50 47 Bingöl Genç Gerçekli- Gönülaçan 1 48 Bingöl Genç Çevirme Köyü 1 49 Bingöl Genç Ericek Köyü 1 50 Bingöl Genç Yatansüğüt Köyü 5 51 Bingöl Genç Yayla Köyü 1 52 Bingöl Genç Yolaçtı Köyü 3 Doğanca Düzyayla Eskiköy ve TarlabaĢı Bingöl Genç 53 Çağlar 9,00 Direkli Yelkaya ve Gönülaçan Kavacık Mez. Bingöl Genç 54 Yol Stb Sanat Yapısı 10,00 55 Bingöl Genç Yatansöğüt Demirli Köprü 1 56 Bingöl Genç Sağgöze Köprü Yapımı 1 57 Bingöl Genç Sarısaman Köyü (Temel Malzeme alımı) 58 Bingöl Genç Yayla Hasankaya Mezrası 1,00 59 Bingöl Karlıova AĢ. Yağmurlu Köyü 3,5 60 Bingöl Karlıova Tuzluca Köyü Mikail Mez. 5,00 61 Bingöl Karlıova Çftlik-MollaĢakir-Geçitli 1 Yorgançayır Köyü Baks ve Stabilize yol Bingöl Karlıova 62 yapım iģi Hacılar Köyü-Kızılağaç Köyü Bağlantı Yolu Bingöl Karlıova 3,00 63 Stabilize Yol Yapım ĠĢi 64 Bingöl Karlıova Hacılar Köyü Köy Ġçi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 65 Bingöl Karlıova Ciligöl Köyü Köy Ġçi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 66 Bingöl Karlıova Derinçay Köyü Köy Ġçi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 67 Bingöl Karlıova Soğukpınar Köyü Stabilize Yol Yapım ĠĢi 2,00 68 Bingöl Karlıova Yiğitler Köyü Köy içi Yolları Yapım ĠĢi 2,00 Yiğitler Gülabi Mezrası Stabilize Yol Yapım Bingöl Karlıova 69 ĠĢi 1,00 Hasanova Köyü Yk.Çır Mezrası Stabilize Bingöl Karlıova 70 Yol Yapım ĠĢi 1,00 71 Bingöl Karlıova Harmantepe Köyü Stabilize Yol Yapım ĠĢi 3,00 72 Bingöl Karlıova Boncukgöze Köyü Köprü Onarım Yapım ĠĢi 1 Kaynarpınar Mez. Grup Yolu Stabilize Yol Bingöl Karlıova 73 Yapım 3,00 2 MollaĢakir Tarlacık Kezrası Menfez Yapım Bingöl Karlıova 74 ĠĢi 1 75 Bingöl Kiğı Nacaklı-Çanakçı-Sırmaçek-Alagöz 10,0 76 Bingöl Kiğı Açıkgüney-SabırtaĢı 9,00 77 Bingöl Kiğı SabırtaĢı Köyü Ilıca Yolu 3,00 Çiçektepe Köyü ve Açıkgüney Köyü Yoncalı Bingöl Kiğı 10,00 78 Mezrası Arası Yol Stabilizesi 79 Bingöl Kiğı Kadıköy Menfez Yapımı 1 80 Bingöl Kiğı AĢağıserinyer Köy yolu 2,00 81 Bingöl Kiğı Ağaçöven Köyü Uraslar,BektaĢ ve Kol Mezrası, Darköprü Köyü Melekan Mezrası, Kutluca Köyü, Nacaklı Köyü Ziyaret Mezrası, Darköprü Köyü TaĢbaĢı Mezrası, Yazgünü Köyü Koç Mezrası, Yazgünü Köyü Zengo Mezrası, Ölmez Köyü Mezarlık Ve Köy Arası Ġle Nacaklı Köyü 13,00 27

SUNUġ DeğiĢmeyen tek Ģeyin değiģimin kendisi olduğu

SUNUġ DeğiĢmeyen tek Ģeyin değiģimin kendisi olduğu 1 SUNUġ Çağdaş yönetim anlayışında devam eden ve sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, DeğiĢmeyen tek Ģeyin değiģimin kendisi olduğu gerçeğinden

Detaylı

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2011 BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Çağdaş yönetim anlayışında devam eden ve sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen

Detaylı

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU........3 YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.........4 MİSYON,VİZYON VE İLKELER...5 KURUMSAL YAPININ TANITILMASI........6 MALİ

Detaylı

2010 YILI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ FAALİYET RARORU

2010 YILI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ FAALİYET RARORU 2010 YILI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ FAALİYET RARORU ALTYAPI KÖYDESK YOL 2010 yılı KÖYDES çalışmaları kapsamında 10 km, Güvenlik Yol projesi kapsamında ise 9 km olmak üzere toplam 19 km asfalt yol

Detaylı

2013 YILI YATIRIMLARI

2013 YILI YATIRIMLARI 2013 YILI YATIRIMLARI Bütün hızıyla gelişen ve yenilenen performansıyla, İlimizin imkânlarını ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip, sahip

Detaylı

SUNUŞ BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIMLARI. Yavuz Selim KÖŞGER Bingöl Valisi

SUNUŞ BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIMLARI. Yavuz Selim KÖŞGER Bingöl Valisi SUNUŞ İlimizin imkânlarını ve önceliklerini de göz önünde bulundurarak, hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışarak

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İnşaat Bakım ve Onarımlarının yapılması ve protokol dâhilinde ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılması 2-Şanlıurfa

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

. Hedef Insaat.. Hedef Construction

. Hedef Insaat.. Hedef Construction . Hedef Insaat. Hedef Construction Hedef İnşaat Şirketi 2004 yılında kuruldu. Kuruluş ilkelerimiz; insan odaklı yaklaşım ile modern kentlere imza atmaktır. Başarının sırrı bilgili, deneyimli, işini kendine

Detaylı

Prensibimiz her koşulda Güvenilir ve Kaliteli olmak Mehmet Emin ÜNLÜSOY

Prensibimiz her koşulda Güvenilir ve Kaliteli olmak Mehmet Emin ÜNLÜSOY Sunum Prensibimiz her koşulda Güvenilir ve Kaliteli olmak Değerli Dostlarımız, 1989 yılından bu günlere dek büyümesini sürdüren firmamızın her daim ana hedefi, işini yaptığımız, iş yaptırdığımız ve işbirliği

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı

14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı 14) Gümüşhane Torul-Kirazlık Söüğütağıl 30 Daireli Afet Konutu İnşaatı SÖZLEŞME BEDELİ BAŞLAMA YILI BİTİŞ YILI 2011 BEDELİ 1.165.000 2006 2006 1.685.988 15) Gümüşhane Merkez Balyemez Konağı İnşaatı SÖZLEŞME

Detaylı

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü

YATIRIMLAR 2003-2010 FAALİYETLER. Bursa İl Özel İdaresi 2011 BURSA. Mali İşler Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü YATIRIMLAR FAALİYETLER 2003-2010 T.C. Bursa İl Özel İdaresi nin 2003 ve 2010 Yılları Arasında Gerçekleştirdiği Yatırımlar; Köy-İlçe, Sektör-İlçe ve Sektör-Bursa İli Bazında Verilmiştir. Bursa İl Özel İdaresi

Detaylı

YER TESLİM TARİHİ SÖZLEŞM E TARİHİ

YER TESLİM TARİHİ SÖZLEŞM E TARİHİ Köy İçme Suları S. N O PROJENİN ADI ÖDENEK YAKLAŞIK MALİYETİ İHALE BEDELİ FARK İHALE TÜRÜ SÖZLEŞM E TARİHİ YER TESLİM TARİHİ İŞİN BİTİRİLECE Ğİ TARİH İŞİN BİTİRİLDİ Ğİ TARİH GEÇİCİ KABUL TEKNİK PERSONEL

Detaylı

2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI

2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 192 165 162 150 111 2006 YILI 2007 YILI 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI S.NO YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLANAN İŞİN ADI 1 Almus Akarçay Yibo Oda Tipine DönüĢtürme ĠĢi Ve Almus

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROGRAMI DEĞERLENDİRMESİ 2013 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet Alımları

Detaylı

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI 2005 YILI KÖYDES PROGRAMI SIRA NO İŞİN ADI NÜFUSU UZUNLUK KM HARCANAN PARA 1 Alıçlı Köy Yolu Stabilize Kaplama 116 TESİS GELİŞTİRME 15,241.82 3.20 15,241.82 2 Yuvacık Köy Yolu Stabilize Kaplama 101 TESİS

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI I. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ II. III. IV. İÇİNDEKİLER A- Yol Onarım Yapımı 2 Yol Onarım Yapımı İcmal 3 B- Malzemeli Bakım ve Stabilize Kaplama Yapımı

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI 03/04/2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORDU VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜ YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1 YAPIM ĠġLERĠNDEN SORUMLU ġube MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERĠ Kamu Yapıları ve tesislerin proje hazırlık ve onay iģlemlerinden sonraki yapıma yönelik iģ ve iģlemlerini

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

İDARESİ 2012 YILI RAPORU

İDARESİ 2012 YILI RAPORU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERH ZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI FAALİYET RAPORU 16.12.211 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde; 5 tane memur, 36

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YOL ve ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER 1- Proje Yaklaşık Maliyet ASFALT EKİBİ 1-1. Kat Asfalt Ekibi 2-2. Kat Asfalt Ekibi 3- Sıkıştırma 4- Büz Ekibi 5- Sanat Yapıları YAMA EKİBİ 1- Sıkıştırma

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi

Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi Köye Yönelik Alt Yapı Yatırımlar Destekleme Projesi 2013 ADIYAMAN VALİLİĞİ KÖYDES PROJESİ FAALİYET RAPORU Ülke genelinde suyu ve yolu olmayan köy kalmayacak parolasıyla, 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ

ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI EĞİTİM HİZMETLERİ Sıra Yapılan İşin Adı Yeri İhale Bedeli (TL) 1 Şırnak Merkez Aslanbaşar Köyü 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım (294 M2) MERKEZ 2 Şırnak Merkez Kumçatı

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2009 FAALİYET PROGRAMI 3 SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2009 FAALİYET PROGRAMI 3 SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ İL Sİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 09 TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ FAALİYET PROGRAMI 3 SU TEMİNİ LERİ VE HİZMETLERİ

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; program dahilinde köprü, menfez ve sanat yapılarına ait bakım ve onarımların keşfini hazırlamak, teknik ve idari işlerini yürütmek,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

İNŞ.MAD.ENRJ.TUR.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Hakkında Kuruluşu 2011 olan Nurhak Grup, müşterilerinin kalite beklentilerini karşılamaya ve arttırmaya devam etmektedir. Nurhak Grup, her projesinde müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaratıcı çözümler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 1. Yoklama. İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI OCAK AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/01/2015 tarihleri arası) G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI

2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI 2012 YILI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ PROGRAMI NO OKUL ADI DERSLİK SAYISI YAPILAN İŞLER İlköğretim Okulları (Milli Eğitim Bakanlığı na onaya gönderilen yatırım programları 2011 yılından devam

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2015 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİNANS TİPİ İŞ EKONOMİK

İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2015 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FİNANS TİPİ İŞ EKONOMİK İL Sİ 205 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 205 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

Detaylı

Tüm kamu ve özel kurumların isteklerini kendi hedefimiz olarak benimseyerek en ince ayrıntılarına kadar daima en kusursuzu inşa etmek için çalışmak.

Tüm kamu ve özel kurumların isteklerini kendi hedefimiz olarak benimseyerek en ince ayrıntılarına kadar daima en kusursuzu inşa etmek için çalışmak. Güvenilir ve dürüst çalışma ilkeleriyle sektöründe aranılan isimlerden biri olarak nesiller boyu insanlığa hizmet verecek yapılar üretme bilinci içinde, yaptığı tüm projeleri kaliteli, sorunsuz ve zamanında

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2010 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2010 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1. 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI

BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ. 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 MALİ YILI YATIRIM ve ÇALIŞMA PROĞRAMI BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI YATIRIM, ÇALIŞMA PROGRAMI ve PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 2012 Yılı Bütçesi ödenek miktarı; Mal ve Hizmet

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BEŞİRİ 29.11.2012

2012 Faaliyet Raporu BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BEŞİRİ 29.11.2012 2012 2012 Faaliyet Raporu BEŞİRİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BEŞİRİ 29.11.2012 İçindekiler A. YOLLAR 2 1. 2012 KÖYDES PROGRAMINDA BULUNAN YOLLAR 2 2. 2012 YILI BATMAN İL ÖZEL

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 26.03. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİNGÖL 26.03.2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ

İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-.0 İL Sİ Sayfa No BİRİMİ 0 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 EKOMİK LER VE HİZMETLER Bütçe Yılı 204 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ EKOMİK İL Sİ 204 YILI YATIRIM

Detaylı

Firmamız uzun zamandan beri konusunda uzman teknik kadrosu ve iş tecrübesi ile aşağıdaki ihtisas kollarında hizmet vermektedir.

Firmamız uzun zamandan beri konusunda uzman teknik kadrosu ve iş tecrübesi ile aşağıdaki ihtisas kollarında hizmet vermektedir. HAKKIMIZDA Taylan Çiçek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGU) İnşaat Mühendisliği bölümünden 2002 yılında lisans 2004 yılında yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun oldu. Eskişehir de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304)

Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) Resmi Gazete Tarihi: 13/4/2006 Resmi Gazete Sayısı: 26138 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 304) 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

EK-2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu TYP Katılımcı Sayısı 30 ADAKLI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ Adaklı İlçe Müftülüğüne Bağlı Cami ve Kur an Kursları Adaklı Halk Eğitim Merkezi Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 09.10.2013-10:00 Seçim Bitiş Tarihi ve Saati

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2016 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012. Halis NALBANT Genel Sekreter

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012. Halis NALBANT Genel Sekreter T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve UYGULAMALARI 30.11.2012 Halis NALBANT Genel Sekreter YATIRIM ve UYGULAMALAR 289 Proje 17.083.480 TL Ödenek 272 Proje Tamamlandı 8.880.140 TL Harcama

Detaylı

Çalışma Türü. Adet 1

Çalışma Türü. Adet 1 ĐŞ (ÇALIŞMA) PROGRAMI 2007 MAKĐNE ĐKMAL Sıra Đlçe No Çalışma Türü Adet Đl Özel Đdaresi Yapım Greyderi Alımı 2 Đl Özel Đdaresi Paletli Excavatör Alımı 3 Đl Özel Đdaresi Kar Makinesi (Rotatif) Alımı 4 Đl

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM İŞLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN MERKEZ HASANCIK 8 DERSLİKLİ ORTAOKUL İNŞAATINA AİT : HASANCIK : BEDİR GÜRSOY İHALE TARİHİ : 11.03.2013 SÖZLEŞME TARİHİ : 24.04.2013 YER TESLİM

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI OCAK 2016 İçindekiler 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 2 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLE BAZINDA YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 İŞİN ADI MİKTARI BİRİMİ YOL AÇILMASI 1515.00 M 2 CADDE 11 SOKAK

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLE BAZINDA YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 İŞİN ADI MİKTARI BİRİMİ YOL AÇILMASI 1515.00 M 2 CADDE 11 SOKAK İLÇE GENELİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BAZINDA YILLIK FAALİYET RAPORU 200 YOL AÇILMASI 55.00 M 2 CADDE SOKAK STABİLİZE, MICIR, TAŞ TOZU SERİMİ 6320.00 TON 9 CADDE 5 SOKAK TRETUVAR İMALATI 9732.08 M² 7 CADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ. PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ S.N. YILI YERĠ PROJE ADI Vaziyet Planı, Plankote, Zemin Sual FiĢi Hazırlanması 1 2011 Merkez Vilayetler Birliği Anaokulu V.P. 2 2011 Merkez

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Özel İdare Yatırımı İşler

Özel İdare Yatırımı İşler Bedeli Akçakent İlçesi 2005 Yılı AKÇAKENT SAĞLIK OCAĞI İNŞAATI 385.000,00 TL 25.11.2005 258.900,00 TL 22.12.2005 27.09.2006 16.10.2006 330.383,00 TL 97,11 2005 Toplamı : 1 Adettir. 385.000,00 TL 258.900,00

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN İLİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI 01/04/2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YATIRIMLARIN GENEL DURUMU İKİNCİ BÖLÜM a) Yatırımların Sektörlere

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu /09/2016 tarihleri arası) G Ü N D E M

İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu /09/2016 tarihleri arası) G Ü N D E M İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 05.06.07.08.09/09/2016 tarihleri arası) 1. Yoklama. G Ü N D E M 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI

TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN. GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI TÜRKĠYE ġeker FABRĠKALARI A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRĠMENKUL SATIġ ĠLANI ĠHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇĠCĠ TEMĠNAT BEDELĠ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ġartname BEDELĠ (Türk Lirası) 1 Ağrı Ġli, Doğubeyazıt

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

TOPLAM :117. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4. Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12. Başçiftlik; 2. Erbaa; 11. Artova; 5. Yeşilyurt; 3.

TOPLAM :117. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4. Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12. Başçiftlik; 2. Erbaa; 11. Artova; 5. Yeşilyurt; 3. Merkez; 43 Niksar; 7 Pazar; 4 Başçiftlik; 2 Erbaa; 11 Artova; 5 Sulusaray; 2 Reşadiye; 5 Turhal; 12 TOPLAM :117 Almus; 4 Zile; 15 Yeşilyurt; 3 Yeni Proje-Tadilat Projesi Hazırlanması; 48 Vaz. Planı-Plankote-

Detaylı

S NO. İHALE TARİHİ İHALENİN TÜRÜ İHALENİN ADI/KONUSU YÜKLENİCİNİN ADI İHALE BEDELİ

S NO. İHALE TARİHİ İHALENİN TÜRÜ İHALENİN ADI/KONUSU YÜKLENİCİNİN ADI İHALE BEDELİ 1 2011 19. Mad. Açık Ġhale Usulü Merkez Öğretmen Evi Düğün Salonu Çatısı Yapım ĠĢi Mevlüt Ali KONYA 34.900,00 2 2011 19. Mad. Açık Ġhale Usulü Bozüyük Emniyet Müdürlüğü Ġstanat Duvarı Yapımı ĠĢi Ne-Tan

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ADIYAMAN-ġUBAT 2013 1 SUNUġ 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu nun 39 ncu maddesi kapsamında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

2012 YILI YATIRIMLARI

2012 YILI YATIRIMLARI 2012 YILI YATIRIMLARI 2012 yılında, - 45.599.038,87 TL İl Özel İdaresi ödeneği (Akaryakıt, madeni yağ ve yedek parça dahil) - 8.731.316,85 TL KÖYDES ödeneği (2011 yılı ödeneği ile gelen 1.492.512,08 TL

Detaylı

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ

İLÇESİ : İLKADIM İŞİN PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA TUTARI ( TL ) 2014 YILI ÖDENEĞİ ( TL ) PROJE TUTARI ( TL ) PROJE NO SIRA NO KURULUŞ İLÇESİ : İLKADIM SIRA 1 İLBNK-7 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım Kaplama işi-9/1 Yol Yapımı 2013 2014 924.032 582.304 Devam Ediyor 2 İLBNK-8 İLBANK A.Ş. BÖLGE (Alt Yapı) Beton Yol, Kaldırım

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2014 EK-3 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İhale Birimi Marangoz Atölye Birimi Yapı Denetim Birimi Yazı İşleri ve Arşiv Birimi YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İnşaat Bakım ve

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ADIYAMAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU ADIYAMAN-ġUBAT 2014 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER 2 SUNUġ 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A) Misyon ve Vizyon 5 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C) Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

AVCIBAŞOĞLU İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

AVCIBAŞOĞLU İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. AVCIBAŞOĞLU İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Şirketimiz Hakkında 2014 Hakkımızda Dönemin şartlarına ve tercihlerine uygun konut projeleri üreten Avcıbaşoğlu İnşaat 2000'li yıllardan itibaren

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PROJE FAALİYETLERİ S.N. PROJE ADI P.SAYISI 1 Vaziyet Planı, Plankote, Zemin Sual Fişi Haz. 26 AD. 2 Yeni Proje Hazırlanması ve Prj. Tadilatı Yap. 38 AD. 3 Kontrollük

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 1.SUNUŞ Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Bakanlar kurulunun 17/07/1992 tarih ve 92/3545 sayılı kararıyla Birlik Tüzüğünün

Detaylı

KÜTAHYA ĠLĠ YATIRIMLARI (17.06.2014)

KÜTAHYA ĠLĠ YATIRIMLARI (17.06.2014) KÜTAHYA ĠLĠ YATIRIMLARI (17.06.2014) DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya ya 2003-2013 yılları arasında 2014 yılı birim fiyatlarıyla tamamlanan ve devam

Detaylı

NİĞDE DE BÜYÜK KIRSAL KALKINMA HAMLESİNİ BAŞLATTIK

NİĞDE DE BÜYÜK KIRSAL KALKINMA HAMLESİNİ BAŞLATTIK NİĞDE DE BÜYÜK KIRSL KLKINM HMLESİNİ BŞLTTIK Niğde İl Özel İdaresi olarak Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla Büyük Kırsal Kalkınma Hamlesi ni başlattık. Niğde deki köylerimizin İçme

Detaylı

T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İÇİNDEKİLER I. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ A- Yol Onarım Yapımı 2 Yol Onarım Yapımı İcmal 3 B- Malzemeli Bakım ve Stabilize Kaplama Yapımı 5 Malzemeli Bakım

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı