T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ"

Transkript

1 T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ FAALÝYET RAPORU

2 Hayatta en hakiki mürþit ilimdir fendir, ilim ve fenden baþka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

3 ÖNSÖZ Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayýs 2007 tarihinde 5662 sayýlý kanunla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi tarihli Yükseköðretim Kurulu kararý ile Selçuk Üniversitesi baðlý olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadýr tarihli Yükseköðretim Kurulu toplantýsýnda; Ermenek Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 3837 sayýlý Kanunla; Karaman Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi kurulmuþtur. Üniversitemiz bugün eðitimini üç fakülte, iki yüksekokul, iki enstitü ve dört meslek yüksekokulu ile sürdürmektedir. Türkiye de bilim kültürünün oluþturulmasýna katký saðlama çabasý içinde olan, fen ve temel alanlar yanýnda sosyal bilimlere aðýrlýk veren üniversitemiz; bilim, teknoloji ve yenilik alanýnda büyük bir atýlým içerisinde olan ülkemizde, bu geliþmeye katký verecek insan gücünün yetiþtirilmesi yönünde gayret göstermektedir. Üniversitemiz eðitim - öðretim yýlýnda 5577 öðrenci, 178 akademik ve 91 idari personeliyle eðitim - öðretim ve araþtýrma faaliyetlerine devam etmektedir. Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi eðitim ve öðretim yýlý faaliyet raporu titiz ve özverili bir çalýþmanýn ürünüdür. Raporda ortaya çýkan veriler Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi nin performansýnýn bir göstergesi olup, kamuoyunun üniversitemiz hakkýnda doðru bir þekilde bilgilenmelerini saðlayacaktýr. Sevgi, saygý, hoþgörü ve içtenliðe dayalý bir kurum kültürü oluþturmayý, insan olmanýn ve insanca yaþamanýn onurunu ve gururunu öðrencisinden idari ve akademik personeline kadar hep birlikte yaþamayý, çeþitli meslek guruplarý ve iþ dünyasý ile iþ birliði kurmayý önemseyen üniversitemiz, yapacaðý çalýþmalarla kýsa sürede bazý alanlarda öne çýkmayý hedeflemektedir. Üniversitemiz personeli, öðrencileri ve Karaman lý hemþerilerimizin gayretleriyle çok daha iyi yerlere gelecek; ortak çalýþmalarýn sonucunda farklý ve tercih edilen bir üniversite olacaktýr. Saygýlarýmla. Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör -3-

4 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖNSÖZ 3 TEÞKÝLAT ÞEMASI 7 1. GENEL BÝLGÝLER Kuruluþ ve Geliþmeler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Rektörlük Bölüm Baþkanlýklarý PERSONEL Akademik Personel Durumu Ýdari Personel Durumu EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM Öðrenci Daðýlýmý Öðrenci Baþarý Durumlarý Mezuniyet Durumu Disiplin Cezasý Alan Öðrenciler BÝLÝMSEL FAALÝYETLER Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Kamil Özdað Fen Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Yükseokulu Saðlýk Yükseokulu Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALÝYETLERÝ Ýdari Yapý Beslenme Hizmetleri Barýnma Hizmetleri Saðlýk Hizmetleri Spor Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler Burs Hizmetleri Öðrenci Konseyi Öðrenci Topluluklarý Konferans Salonlarý TESÝSLER Genel Yerleþim Karaman Ýl Merkezi DÝÐER FAALÝYETLER Kütüphane Hizmetleri Bilgi Ýþlem Hizmetleri

5 KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ ORGANÝZASYON ÞEMASI -7-

6 I GENEL BÝLGÝLER -9-

7 Genel Bilgiler 1. GENEL BÝLGÝLER 1.1. Kuruluþ ve Geliþmeler Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayýlý Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi tarihli Yükseköðretim Kurulu kararý ile Selçuk Üniversitesi baðlý olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadýr tarihli Yükseköðretim Kurulu toplantýsýnda; Ermenek Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 3837 sayýlý Kanun la; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi kurulmuþtur. Ayný yýl Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda yapýlan tarihli protokolle Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tarihli Yükseköðretim Kurulu toplantýsýnda Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete yle Saðlýk Yüksekokulu, tarihli kararname ile de Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak, Selçuk Üniversitesi ne baðlý olarak eðitimlerini sürdürmüþlerdir. Bakanlar Kurulu nun; 2006/10735 sayýlý kararýnýn yayýmlandýðý tarih ve sayýlý Resmi Gazete yle Edebiyat Fakültesi, 2007/11548 sayýlý kararýnýn yayýmlandýðý tarih ve sayýlý Resmi Gazete yle Kamil Özdað Fen Fakültesi kurulmuþtur. Selçuk Üniversitesi ne baðlý olarak eðitim - öðretimlerini sürdüren bu eðitim birimleri, 29 Mayýs 2007 tarih ve Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 5662 sayýlý "Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilatý Kanununda ve Yükseköðretim Kurumlarý Öðretim Elemanlarýnýn Kadrolarý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun un 7 nci maddesi gereðince eklenen; 2809 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilat Kanunu nun Ek 72 nci maddesinin (a) fýkrasý gereðince fakülteler, (b) fýkrasý gereðince Yüksekokullar, (c) fýkrasý gereðince de Meslek Yüksekokullar adý ve baðlantýsý deðiþtirilerek üniversitemize baðlanmýþtýr. Eðitim - öðretimini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü ayný Kanun un (ç) fýkrasý gereðince Üniversitemiz Rektörlüðü ne baðlý olarak kurulmuþtur. Edebiyat Fakültesi ile Kamil Özdað Fen Fakültesi eðitim - öðretim yýlýnda ikiþer bölüme öðrenci alarak faaliyete geçmiþtir Fakülteler Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi'ne baðlý bölümler ile anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. a) Çin Dili ve Edebiyatý Bölümü Çin Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý b) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý -11-

8 Genel Bilgiler c) Mütercim - Tercümanlýk Bölümü Ýngilizce Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Almanca Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Arapça Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Farsça Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Fransýzca Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý d) Rus Dili ve Edebiyatý Bölümü Rus Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý e) Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalý Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalý Uygulamalý Sosyoloji Anabilim Dalý Sosyal Yapý ve Deðiþme Anabilim Dalý f) Tarih Bölümü Eskiçað Tarihi Anabilim Dalý Yeniçað Tarihi Anabilim Dalý Yakýnçað Tarihi Anabilim Dalý Ortaçað Tarihi Anabilim Dalý Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalý Genel Türk Tarihi Anabilim Dalý g) Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Eski Türk Edebiyatý Anabilim Dalý Yeni Türk Edebiyatý Anabilim Dalý Eski Türk Dili Anabilim Dalý Yeni Türk Dili Anabilim Dalý Türk Halk Edebiyatý Anabilim Dalý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Anabilim Dalý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi eðitim - öðretim yýlýnda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde öðretim yapýlan bölümler ile anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. a) Ýktisat Bölümü Ýktisat Tarihi ve Ýktisat Politikasý Anabilim Dalý Ýktisadi Geliþme ve Uluslararasý Ýktisat Anabilim Dalý Ýktisat Teorisi Anabilim Dalý b) Ýktisat (Ý.Ö) Bölümü Ýktisat Tarihi ve Ýktisat Politikasý Anabilim Dalý Ýktisadi Geliþme ve Uluslararasý Ýktisat Anabilim Dalý Ýktisat Teorisi Anabilim Dalý -12-

9 Genel Bilgiler c) Ýþletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalý Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalý Sayýsal Yöntemler Anabilim Dalý Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalý Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalý d) Ýþletme (Ý.Ö) Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalý Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalý Sayýsal Yöntemler Anabilim Dalý Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalý Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalý e) Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalý Hukuk Bilimleri Anabilim Dalý Yönetim Bilimleri ile Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim Dalý f) Kamu Yönetimi (Ý.Ö.) Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalý Hukuk Bilimleri Anabilim Dalý Yönetim Bilimleri ile Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim Dalý Kamil Özdað Fen Fakültesi Kamil Özdað Fen Fakültesi'ne baðlý bölümler ile anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. a) Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalý Botanik Anabilim Dalý Zooloji Anabilim Dalý Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalý Hidrobiyoloji Anabilim Dalý Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalý b) Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalý Yüksek Enerji ve Plazma Fiziði Anabilim Dalý Atom ve Molekül Fiziði Anabilim Dalý Nükleer Fizik Anabilim Dalý Katýhal Fiziði Anabilim Dalý Matematiksel Fizik Anabilim Dalý -13-

10 Genel Bilgiler c) Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalý Organik Kimya Anabilim Dalý Analitik Kimya Anabilim Dalý Fizikokimya Anabilim Dalý Polimer Kimyasý Anabilim Dalý Biyokimya Anabilim Dalý d) Matematik Bölümü Cebir ve Sayýlar Anabilim Dalý Geometri Anabilim Dalý Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalý Topoloji Anabilim Dalý Matematiðin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalý Uygulamalý Matematik Anabilim Dalý Uygulamalý Matematik Anabilim Dalý 1.3. Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü eðitim - öðretim yýlýnda öðrenime baþlamamýþtýr Sosyal Bilimler Enstitüsü eðitim - öðretim yýlý bahar yarýyýlýnda öðrenime baþlamýþtýr. Öðrenim yapýlan anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. Ýþletme Anabilim Dalý Kamu Yönetimi Anabilim Dalý Ýktisat Anabilim Dalý Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Anabilim Dalý 1.4. Yüksekokullar Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünde öðretim yapýlmýþtýr Saðlýk Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik bölümünde lisans düzeyinde öðretim yapýlmýþtýr. -14-

11 Genel Bilgiler 1.5. Meslek Yüksekokullarý Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Meslek Yüksekokulu'nda öðretim yapýlan programlar aþaðýda gösterilmiþtir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý (Ý.Ö) Gýda Teknolojisi Programý Gýda Teknolojisi Programý (Ý.Ö) Halýcýlýk Programý Halýcýlýk Programý (Ý.Ö) Makine Programý Makine Programý (Ý.Ö) Mimari Dekoratif Sanatlar Programý Mimari Dekoratif Sanatlar Programý (Ý.Ö.) Otomotiv Programý Otomotiv Programý (Ý.Ö) Ermenek Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öðretim yapýlan programlar aþaðýda gösterilmiþtir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý (Ý.Ö) Elektrik Programý Elektrik Programý (Ý.Ö) Ýþletme Programý Muhasebe Programý Muhasebe Programý (Ý.Ö) Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulunda öðretim yapýlan programlar aþaðýda gösterilmiþtir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programý Yerel Yönetimler Programý -15-

12 Genel Bilgiler Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda öðrenime baþlamamýþtýr Rektörlük Bölüm Baþkanlýklarý Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Bölüm Baþkanlýðý Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayýlý kararý ile kabul edilmiþ, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nca tarihinde Rektörlüðe baðlý olarak kurulmasýna karar verilmiþtir Türk Dili Bölüm Baþkanlýðý Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayýlý kararý ile kabul edilmiþ, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nca tarihinde Rektörlüðe baðlý olarak kurulmasýna karar verilmiþtir Yabancý Diller Bölüm Baþkanlýðý Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayýlý kararý ile kabul edilmiþ, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nca tarihinde Rektörlüðe baðlý olarak kurulmasýna karar verilmiþtir eðitim - öðretim yýlýnda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin Ýngilizce Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Programlarýnda öðrenim gören öðrencilerin eðitimleri yapýlmýþtýr. -16-

13 II PERSONEL -17-

14 Personel 2. PERSONEL Üniversitemizin akademik ve idari personelin her türlü iþlemleri Personel Dairesi Baþkanlýðý nca yürütülmektedir Akademik Personel Durumu yýlý itibariyle Üniversitemizde toplam 178 akademik personel görev yapmakta olup bunlarýn unvan ve birim bazýnda daðýlýmý aþaðýda gösterilmiþtir. Çizelge Yýlýnda Üniversitemizde Görev Yapan Akademik Personellerin Ünvan ve. Birim Bazýnda Daðýlýmý Birimi Prof. Doç. Yrd. Doç Öðr. Gör. Araþ. Gör. Okut m. Uzm. Çev. Eðt. Öðr. Pln. TOP. Rektörlük Ýkt.Ýda.Bil.Fak K.Ö.Fen Fak Edeb. Fak Saðlýk Y.O B.E.S.Y.O Karaman MYO Ermenek MYO K.Karabekir MYO 7 7 Saðlýk Hiz. MYO Sos.Bil.Enst. 8 8 Fen. Bil. Enst. TOPLAM

15 Personel 2.2. Ýdari Personel Durumu yýlý itibariyle Üniversitemizde toplam 91 idari personel görev yapmakta olup bunlarýn birim ve hizmet sýnýflarýna göre daðýlýmý aþaðýda gösterilmiþtir. Çizelge Yýlýnda Üniversitemizde Görev Yapan Ýdari Personellerin Hizmet Sýnýflarý..ve Birim Bazýnda Daðýlýmý. Birimi GÝH THS SHS YHS AHS TOPLAM Genel Sekreterlik 7 7 Personel Daire Baþkanlýðý 5 5 Saðlýk Kültür ve Spor Dai.Bþk Ýdari ve Mali Ýþler Daire Bþk Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý 5 5 Kütüphane ve Doküman. Dai.Bþk. 5 5 Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý 4 4 Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Bþk Strateji Geliþtirme Daire Bþk. 7 7 Hukuk Müþavirliði 1 1 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak. 3 3 Kamil Özdað Fen Fakültesi 2 2 Edebiyat Fakültesi 1 1 Saðlýk Yüksekokulu 2 2 Beden Eðitimi ve Spor Y.O. 2 2 Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir MYO 4 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 3 TOPLAM

16 III EÐÝTÝM- ÖÐRETÝM -21-

17 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri 3. EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM FAALÝYETLERÝ 3.1. Öðrenci Daðýlýmý eðitim-öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakültelerinde 3127, yüksekokullarýnda 358 ve meslek yüksekokullarýnda 2092 öðrenci olmak üzere toplam 5577 öðrenci mevcuttur. Çizelge 3- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yýllara Göre Öðrenci Sayýsý. ÖÐRETÝM YILI ÖÐRENCÝ SAYISI BÝR ÖNCEKÝ YILA GÖRE % ARTIÞI YILINA GÖRE % ARTIÞI % 109% % 375% % 1079% % 1504% % 1974% % 2566% % 2779% % 3223% % 3811% % 4204% % 4619% % 5466% % 5709% % 5783% % 10421% % 10421% -23-

18 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Yýllara Göre Öðrenci Sayýsý Deðiþimi Grafik 1- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yýllara Göre Öðrenci Sayýlarý. Çizelge 4- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Eðitim Birimlerine Göre Öðrenci Sayýsý. BÝRÝMÝ ÖÐRENCÝ SAYISI TOPLAMA GÖRE YÜZDELÝK DÝLÝM FAKÜLTE % YÜKSEKOKUL 358 6% MESLEK YÜKSEKOKULU % GENEL TOPLAM % 2092; 38% 358; 6% 3127; 56% Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu YÜZDELÝK DÝLÝM Grafik 2- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Eðitim Birimlerine Göre Öðrenci Yüzdeleri. -24-

19 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri Çizelge 5- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Kýz - Erkek Öðrenci..Sayýlarý. BÝRÝM KIZ KIZ % ERKEK ERKEK % TOPLAM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU TOPLAM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL M.Y.O KIZ ERKEK ERKEK KIZ Grafik 3- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Kýz - Erkek Öðrenci Sayýlarý. Çizelge 6- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Normal ve Ýkinci.. Öðretim Öðrenci Sayýlarý.. Normal Öðretim Ýkinci Öðretim TOPLAM Önlisans Lisans TOPLAM

20 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Normal ve Ýkinc i Öð retim Öð renc i S ayýlarý 2210, 40% 3367, 60% Normal Öðretim Ýkinci Öðretim Grafik 4- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Normal ve Ýkinci.Öðretim Öðrenci Sayýlarý Grafiði. Çizelge 7- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Normal ve Ýkinci...Öðretim Öðrenci Sayýlarý. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Normal Öðretim Öðrenci Sayýlarý Ýkinci Öðretim Toplam Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Saðlýk Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu TOPLAM

21 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri Çizelge 8- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarý Ayrýntýlý Öðrenci Sayýsý, Mezun Sayýsý ve Ayrýlan Öðrenci Sayýsý. -27-

22 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri YENÝ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM ÖÐR. SAYISI MEZ. ÖÐR. SAYISI KAY. SÝL. ÖÐR. SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E -28- Çizelge 8'in Devamý... FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

23 Eðitim Öðretim Faaliyetleri 3.2. Öðrenci Baþarý Durumlarý eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýn yýlsonu üniversite baþarý oranlarý tablolar halinde verilmiþtir Üniversitemiz Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 9- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Baþarý Oranlarý. FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR / MESLEK YÜKSEKOKULLARI Bölüm (1) GERÇEK ÖÐRENCÝ MEVCUDU BAÞARI ORANI (2) X (3) (2) (3) (4) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi , ,06 Saðlýk Yüksekokulu 194 0,92 178,48 Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ,08 Meslek Yüksekokulu 503 0,67 334,38 Ermenek Meslek Yüksekokulu 582 0,91 526,43 Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu 185 0,88 163,70 TOPLAM , ,02 Gerçek Üniversite Mevcudu: GÜM 4251 Üniversite Baþarý Oraný: ÜBO 0.82 Üniversite Baþarý Oraný = ( 4 ) 3488,02 : ( 2 ) 4251 = Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 10- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Ýktisadi ve Ýdari..Bilimler Fakültesi Baþarý Oranlarý. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2) X (3) (4) Ýktisat ,91 Ýktisat (Ýkinci Öðretim) ,63 Ýþletme ,72 Ýþletme (Ýkinci Öðretim) ,00 Kamu Yönetimi ,27 Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) ,36 TOPLAM , ,89-29-

24 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Gerçek Fakülte Mevcudu: GFM 2576 Fakülte Baþarý Oraný: FBO 0.83 Fakülte Baþarý Oraný = ( 4 ) 2149,89 : ( 2 ) 2576 = 0, Saðlýk Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 11- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Saðlýk Yüksekokulu.Baþarý Oranlarý. SAÐLIK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2 X 3) Hemþirelik TOPLAM 191 0, Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GYM 191 Yüksekokul Baþarý Oraný: YBO 0.97 (4) Yüksekokul Baþarý Oraný = ( 4 ) : ( 2 ) 191 = Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 12- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Baþarý Oranlarý. BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR YÜKSEKOKULU Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2) X (3) Bölüm (1) (4) Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ,6 TOPLAM ,6 Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GYM 196 Yüksekokul Baþarý Oraný: YBO 0.85 Yüksekokul Baþarý Oraný = ( 4 ) 166,6 : ( 2 ) 196 =

25 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Meslek Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 13- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Meslek Yüksekokulu Baþarý Oranlarý. MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2) X (3) (4) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 180 0,52 93,6 Bilgisayar Tek ve Prog (Ýkinci Öðretim) 122 0,46 56,12 Gýda Teknolojisi 114 0,61 69,54 Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) 86 0,77 66,22 Halýcýlýk 54 0,8 43,2 Halýcýlýk (Ýkinci Öðretim) 48 0,85 40,8 Makine 129 0,68 87,72 Makine (Ýkinci Öðretim) 93 0,69 64,17 Mimari ve Dekoratif Sanatlar 67 0,68 45,56 Mimari ve Dekoratif Sanatlar (Ý.Öðretim) 56 0,75 42,00 Otomotiv 96 0,76 72,96 Otomotiv (Ýkinci Öðretim) 32 0,77 24,64 TOPLAM ,70 748,515 Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu : GYM 1077 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný : YBO 0.70 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný = ( 4 ) 748,515 : ( 2 ) 1077 =

26 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Ermenek Meslek Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 14- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Ermenek Meslek.Yüksekokulu Baþarý Oranlarý. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu : GYM 547 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný : YBO 0.71 (2) X (3) (1) (4) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 80 0,55 44,00 Bilgisayar Tek ve Prog (Ýkinci Öðretim) 81 0,91 73,71 Elektrik 104 0,56 58,24 Elektrik (Ýkinci Öðretim) 26 0,89 23,14 Ýþletme 84 0,54 45,36 Muhasebe 90 0,76 68,40 Muhasebe (Ýkinci Öðretim) 82 0,89 72,98 TOPLAM 547 0,71 385,83 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný = ( 4 ) 385,83 : ( 2 ) 547 = Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 15- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Kazým.Karabekir.Meslek.Yüksekokulu.Baþarý.Oranlarý. KAZIM KARABEKÝR MESLEK YÜKSEKOKULU Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu : GYM 189 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný : YBO 0.90 (2) X (3) Bölüm (1) (4) Büro Yönetimi ve Sekreterlik 86 0,95 81,70 Yerel Yönetimler 103 0,85 87,55 TOPLAM 189 0,90 169,25 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný = ( 4 ) : ( 2 ) 189 =

27 Eðitim Öðretim Faaliyetleri 3.3. Mezuniyet Durumu eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan mezun olan öðrencilerin daðýlýmý aþaðýda verilmiþtir. Çizelge Eðitim - Öðretim Yýlýnda Üniversitemizden Mezun Olan Öðrenci Sayýsý. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL NORMAL ÖÐRETÝM ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM T O P L A M ENSTÝTÜ KIZ ERKEK KIZ ERKEK Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu T O P L A M Disiplin Cezasý Alan Öðrenciler eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan disiplin cezasý alan öðrenci sayýsý aþaðýda verilmiþtir Çizelge Eðitim - Öðretim Yýlýnda Üniversitemizde Disiplin Cezasý Alan Öðrenci...Sayýsý. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO UYARMA KINAMA UZAKL. ÇIKAR. TOPLAM Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu 4 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora T O P L A M

28 IV BÝLÝMSEL FAALÝYETLER -35-

29 Bilimsel Faaliyetler 4. BÝLÝMSEL FAALÝYETLER eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz öðretim elemanlarý tarafýndan gerçekleþtirilen bilimsel yayýn ve faaliyetler aþaðýda gösterilmiþtir Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi eðitim - öðretim yýlýnda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi akademik personelince gerçekleþtirilen yayýnlar Çizelge - 18 de özetlenmiþ ve devamýnda yayýn bilgileri verilmiþtir. Çizelge 18 - Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Yýlý Yayýn Sayýsý. YAYINLAR SAYI (ADET) SCI, SSCI, AHCI,KAPSAMINDA 8 MAKALELER YAYIMLANDIÐI DERGÝ DÝÐER ULUSLARARASI ÝNDEKSLERDE 6 ULUSAL HAKEMLÝ DERGÝLER 55 HAKEMSÝZ DERGÝLER - KONGRE ULUSLAR ARASI 33 SEMPOZYUM BÝLDÝRÝMLERÝ ULUSAL 13 KÝTAPLAR BÖLÜM YAZARLIÐI ÇEVÝRÝLER YURTDIÞI - YURTÝÇÝ 1 YURTDIÞI KÝTAP BÖLÜM YAZARLIÐI - YURTÝÇÝ KÝTAP BÖLÜM YAZARLIÐI - KÝTAP ÇEVÝRÝSÝ - MAKALE ÇEVÝRÝSÝ - SONUÇLANMIÞ PROJELER - DÝÐER YAZILAR 15 TOPLAM

30 Bilimsel Faaliyetler A- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayýmlanan Araþtýrma Makaleler: AY, H.M., "Unregistered Employment in Turkey", Lex et Scientia, Nr:15, Vol:2/2008, pdf. UZUNOZ, M., AKCAY, Y., ESENGUN, K., "Energy Input-Output Analysis of Oilseed Sunflower (Helianthus Annulus L.) In Turkey", Energy Sources Part B: Economics, Planning, and Policy, Volume 3, Issue 3, pp ERDAL, G., ERDAL, H., ESENGÜN, K., "The Causality Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey", Energy Policy, Vol: 36, Issue: 10, pp: LORDOÐLU, K.AY., H.M.ARSLAN, Ý., "The Relation Between Undecleared Employment and Financial Burden on Employment in Turkey", Serbian Journal of Management, 3 (2) (2008), GOKTOLGA, Z., ESENGUN, K., "Determining The Factors Affecting The Consumers' Willingness To Pay Higher Prices For Genetically Unmodified Products: Tomato Case Study in Turkey", Brýtýsh Food Journal, Volume: 111, Issue: 11, Pages: ERDAL, H., ERDAL, G., ESENGUN, K., "An Analysis of Production and Price Relationship for Potato in Turkey: A Distributed Lag Model Application", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15: ERDAL, H., ERDAL, G., ESENGUN, K., "The Functional Relationship between Energy Inputs and Fruit Yield: A Case Study of Stake Tomato iýý Turkey", Journal of Sustainable Agriculture, Volume 33, Issue 8 December, pages ERDAL, H., ERDAL, G., ESENGUN, K., "An Alternative Energy Source: Biofuel And Its Position In Turkey", Energy Sources Part B: Economics, Planning, and Policy, Volume 4, Issue 4, October, Pages YARDIMCIOÐLU, M., KENDÝRLÝ, S., Globalization of Financial Markets and Reflection to Turkish Small And Medium Scale Enterprises: Basel II Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 13, Number 2. B-Uluslararasý Hakemli Dergilerde Yayýmlanan Makaleler: AKAY, M., GUNDUZ, 0., ESENGUN, K., "A Regression Analysis of The Economic Factors Effecting The Import of Forest Industry Products in Turkey", Journal of Applied Sciences, Vol 6 No. 2 Page No GÜL, H., OKTAY, E. ve GÖKÇE, H., "Ýþ Tatmini, Stres, Örgütsel Baðlýlýk, Ýþten Ayrýlma Niyeti ve Performans Arasýndaki Ýliþkiler Saðlýk Sektöründe Bir Uygulama",Akademik,Bakýþ,Sayý:

31 Bilimsel Faaliyetler ALAGÖZ, M., ERDOÐAN, S. ve TOPALLI, N., "Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý ve Ekonomik Büyüme : Türkiye Deneyimi ", Gaziantep Üni. Sosyal Bilimler Dergisi,7/1, YARDIMCIOÐLU, M., ÇAM, A.V., ÇAM, H., Saðlýk Ýþletmelerinde Dýþ Kaynak Kullanýmýnýn Finansal Boyutu ve Etkin Stratejiler: Karaman Devlet Hastanesi Örneði, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansý, s.1-11,11-12 Eylül Ýzmir. YARDIMCIOÐLU, M., Kurumsal Risk Yönetimi ile Finansal Risklerin Fýrsatlara Dönüþümü, International Congress of Integration and Economic Development Transition Economies, Kyrgyz turkish Manas University, Department of Ecenomies October.9-11,Bishkek. YARDIMCIOÐLU, M., KUTUKÝZ, D., The Cost of the Document Treasury BuildngConstructed in Istanbul and the cost System Used ( ), 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH), July 20-44, Istanbul. YARDIMCIOÐLU, M., AYRIÇAY, Y., Small and Medium Scale Enterprices and Instituteand Foundation Supporting SME S Financially: Turkish Case, Allied Academies International Conference, Octobre 14-16, Las Vegas, Nevada, USA. ÜNSAL, A., AKDOÐAN N., ".1MKB'de Ýþlem Gören Holding Ýþletmelerin Kurumsal Etik Deðerlere Uyum Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý Üzerine Bir Ýnceleme", MÖDAV, Cilt/Volume:11, Sayý/Issue 3 Eylül September, Page No ÜNSAL, A., "Muhasebede/Muhasebecinin Hesabi Takdir Yetkisi ", Mali Çözüm, Sayý 94, Page No C- Uluslar arasý Bilimsel Toplantýlarda Sunulan ve Bildiri Kitabýnda (Proceedings) Basýlan.Bildiriler : ALODALI, F.B., ARSLAN, E., ATAYETER, C., KUTATGU BÝLÝG DE Devlet Yönetimi ve Devlet Yöneticileri, 6. Uluslar Arasý Türk Dünyasý Sosyal Bilimler Kongresi, Mayýs, Kýrgýzistan. METE, M., GÜL, H. ve ÝNCE, M., "Core Competence Based Structuring in Service Industry and Outsourcing as a Downsizing Strategy", 4'i' International Strategic Management Conference, Haziran 2008, Sarayova-Bosna Hersek. GÜL, H., OKTAY, E., ve AKATAV, A., "Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: an Emprical Study in Karaman Governorship",.5th International Symposium On Business Administration, mayýs 2008, Çanakkale-Türkiye. GÜL, H., OKTAY, E. ve ÝNCE M., "The Entrepreneurship from the Strategic point of Wiev", 2'd International Congress on Entrepreneurship, Mayýs, Biþkek-Kýrgýzistan. -39-

32 Bilimsel Faaliyetler EROÐLU, Ý., ÝNCE, M. ve GÜL, H., "Küresel Sistemde KOBÝ'lerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapýlanma Gereði", Bir Çatýþma veya Uzlaþma Kaynaðý Olarak Küreselleþme, Girne-KIBRIS, Mayýs. KOYUNCU, N., Ýslam Hukukunda ve Tanzimat Öncesi Osmanlý Hukukunda Þer'i Vergiler, Terazi Aylýk Hukuk Dergisi, Temmuz, Ankara. KOYUNCU N., Ýkindi Divaný Haziran, Ýstanbul. Kazancý Hakemli Hukuk Dergisi, Mayýs- KOYUNCU N., Ýslamiyet in Teokratik Bir Devlet Düzeni Öngörüp Öngörmediði Üzerine Düþünceler, Erciyes Hukuk Fakültesi Dergisi, Kayseri. KOYUNCU N., Ýslam-Osmanlý Hukukunda Ýstimlâk, Kamu Hukuku Arþivi. AKGEMCÝ, T., OKTAY, E., YILDIRIM, E., "Strategic Value Creation For The Sustainable Competition", 4'4 International Strategic Management Conference, June, Sarajevo-Bosnia.-Herzegovina,s GÜNEÞ, H, K., ÇOBAN, O., OKTAY, E., "The Strategic Importance Of lnnovativeness For Sustainable Competitive Advantage: The Case Of Supply Chain Management Practices In The Turkish Automotive Industry",' International Strategic Management Conference, June, Sarajevo-Bosnia-Herzegovina, s GÜL, H., OKTAY, E. ve AKATAV, A., "Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: an Empirical Study in Karaman Governorship", 5''' Jnternaiýonal Symposium On Business Administration, Mayýs, Çanakkale-Türkiye. GÜL, H., OKTAY, E. ve ÝNCE M., "The Entrepreneurship from the Strategic point of Wiev", 2" International Congress on Entrepreneurship, Mayýs, Biþkek-Kýrgýzistan. ÝNCE M, ve H.GüI, "Küresel Sistemde Kobilerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapýlanma Gereði", Globalization : As a Source of Conflict or Cooperation, Girne/Kýbrýs, Mayýs. ÝNCE, M. ve YENÝÇERÝ, Ö., "Otoriter Yönetimlerden Demokratik Yönetime Geçiþte Karþýlaþýlan Sorunlar ve Giriþimcilik" 2nd International Congress on Enterpreneurship, Manas University, Biskek/Kýrgýzistan, , Mayýs. ÝNCE, M., OKTAY, E. ve GÜL, H., " Stratejik Bakýþ Açýsýyla Giriþimcilik", 2nd International Congress on Entrepreneurship, Manas University, Biskek/Kýrgrzistan, , Mayýs. ÝNCE, M., METE, M. ve GÜL, H., "Core Competence Based Structuring In Service Industry And Outsourcing As a Downsizing Strategy ", 4th International Strategic Management Conference Sarajevo/ Bosna Hersek, Haziran. -40-

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı