T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ"

Transkript

1 T.C. KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ FAALÝYET RAPORU

2 Hayatta en hakiki mürþit ilimdir fendir, ilim ve fenden baþka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

3 ÖNSÖZ Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayýs 2007 tarihinde 5662 sayýlý kanunla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi tarihli Yükseköðretim Kurulu kararý ile Selçuk Üniversitesi baðlý olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadýr tarihli Yükseköðretim Kurulu toplantýsýnda; Ermenek Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 3837 sayýlý Kanunla; Karaman Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi kurulmuþtur. Üniversitemiz bugün eðitimini üç fakülte, iki yüksekokul, iki enstitü ve dört meslek yüksekokulu ile sürdürmektedir. Türkiye de bilim kültürünün oluþturulmasýna katký saðlama çabasý içinde olan, fen ve temel alanlar yanýnda sosyal bilimlere aðýrlýk veren üniversitemiz; bilim, teknoloji ve yenilik alanýnda büyük bir atýlým içerisinde olan ülkemizde, bu geliþmeye katký verecek insan gücünün yetiþtirilmesi yönünde gayret göstermektedir. Üniversitemiz eðitim - öðretim yýlýnda 5577 öðrenci, 178 akademik ve 91 idari personeliyle eðitim - öðretim ve araþtýrma faaliyetlerine devam etmektedir. Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi eðitim ve öðretim yýlý faaliyet raporu titiz ve özverili bir çalýþmanýn ürünüdür. Raporda ortaya çýkan veriler Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi nin performansýnýn bir göstergesi olup, kamuoyunun üniversitemiz hakkýnda doðru bir þekilde bilgilenmelerini saðlayacaktýr. Sevgi, saygý, hoþgörü ve içtenliðe dayalý bir kurum kültürü oluþturmayý, insan olmanýn ve insanca yaþamanýn onurunu ve gururunu öðrencisinden idari ve akademik personeline kadar hep birlikte yaþamayý, çeþitli meslek guruplarý ve iþ dünyasý ile iþ birliði kurmayý önemseyen üniversitemiz, yapacaðý çalýþmalarla kýsa sürede bazý alanlarda öne çýkmayý hedeflemektedir. Üniversitemiz personeli, öðrencileri ve Karaman lý hemþerilerimizin gayretleriyle çok daha iyi yerlere gelecek; ortak çalýþmalarýn sonucunda farklý ve tercih edilen bir üniversite olacaktýr. Saygýlarýmla. Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör -3-

4 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa ÖNSÖZ 3 TEÞKÝLAT ÞEMASI 7 1. GENEL BÝLGÝLER Kuruluþ ve Geliþmeler Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar Rektörlük Bölüm Baþkanlýklarý PERSONEL Akademik Personel Durumu Ýdari Personel Durumu EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM Öðrenci Daðýlýmý Öðrenci Baþarý Durumlarý Mezuniyet Durumu Disiplin Cezasý Alan Öðrenciler BÝLÝMSEL FAALÝYETLER Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Edebiyat Fakültesi Kamil Özdað Fen Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Yükseokulu Saðlýk Yükseokulu Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR FAALÝYETLERÝ Ýdari Yapý Beslenme Hizmetleri Barýnma Hizmetleri Saðlýk Hizmetleri Spor Hizmetleri Sosyal ve Kültürel Hizmetler Burs Hizmetleri Öðrenci Konseyi Öðrenci Topluluklarý Konferans Salonlarý TESÝSLER Genel Yerleþim Karaman Ýl Merkezi DÝÐER FAALÝYETLER Kütüphane Hizmetleri Bilgi Ýþlem Hizmetleri

5 KARAMANOÐLU MEHMETBEY ÜNÝVERSÝTESÝ ORGANÝZASYON ÞEMASI -7-

6 I GENEL BÝLGÝLER -9-

7 Genel Bilgiler 1. GENEL BÝLGÝLER 1.1. Kuruluþ ve Geliþmeler Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayýlý Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi tarihli Yükseköðretim Kurulu kararý ile Selçuk Üniversitesi baðlý olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadýr tarihli Yükseköðretim Kurulu toplantýsýnda; Ermenek Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 3837 sayýlý Kanun la; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi kurulmuþtur. Ayný yýl Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý arasýnda yapýlan tarihli protokolle Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tarihli Yükseköðretim Kurulu toplantýsýnda Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete yle Saðlýk Yüksekokulu, tarihli kararname ile de Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak, Selçuk Üniversitesi ne baðlý olarak eðitimlerini sürdürmüþlerdir. Bakanlar Kurulu nun; 2006/10735 sayýlý kararýnýn yayýmlandýðý tarih ve sayýlý Resmi Gazete yle Edebiyat Fakültesi, 2007/11548 sayýlý kararýnýn yayýmlandýðý tarih ve sayýlý Resmi Gazete yle Kamil Özdað Fen Fakültesi kurulmuþtur. Selçuk Üniversitesi ne baðlý olarak eðitim - öðretimlerini sürdüren bu eðitim birimleri, 29 Mayýs 2007 tarih ve Sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanan 5662 sayýlý "Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilatý Kanununda ve Yükseköðretim Kurumlarý Öðretim Elemanlarýnýn Kadrolarý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun un 7 nci maddesi gereðince eklenen; 2809 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Teþkilat Kanunu nun Ek 72 nci maddesinin (a) fýkrasý gereðince fakülteler, (b) fýkrasý gereðince Yüksekokullar, (c) fýkrasý gereðince de Meslek Yüksekokullar adý ve baðlantýsý deðiþtirilerek üniversitemize baðlanmýþtýr. Eðitim - öðretimini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü ayný Kanun un (ç) fýkrasý gereðince Üniversitemiz Rektörlüðü ne baðlý olarak kurulmuþtur. Edebiyat Fakültesi ile Kamil Özdað Fen Fakültesi eðitim - öðretim yýlýnda ikiþer bölüme öðrenci alarak faaliyete geçmiþtir Fakülteler Edebiyat Fakültesi Edebiyat Fakültesi'ne baðlý bölümler ile anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. a) Çin Dili ve Edebiyatý Bölümü Çin Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý b) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý -11-

8 Genel Bilgiler c) Mütercim - Tercümanlýk Bölümü Ýngilizce Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Almanca Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Arapça Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Farsça Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý Fransýzca Mütercim ve Tercümanlýk Anabilim Dalý d) Rus Dili ve Edebiyatý Bölümü Rus Dili ve Edebiyatý Anabilim Dalý e) Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalý Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalý Uygulamalý Sosyoloji Anabilim Dalý Sosyal Yapý ve Deðiþme Anabilim Dalý f) Tarih Bölümü Eskiçað Tarihi Anabilim Dalý Yeniçað Tarihi Anabilim Dalý Yakýnçað Tarihi Anabilim Dalý Ortaçað Tarihi Anabilim Dalý Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalý Genel Türk Tarihi Anabilim Dalý g) Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Eski Türk Edebiyatý Anabilim Dalý Yeni Türk Edebiyatý Anabilim Dalý Eski Türk Dili Anabilim Dalý Yeni Türk Dili Anabilim Dalý Türk Halk Edebiyatý Anabilim Dalý Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Anabilim Dalý Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi eðitim - öðretim yýlýnda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde öðretim yapýlan bölümler ile anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. a) Ýktisat Bölümü Ýktisat Tarihi ve Ýktisat Politikasý Anabilim Dalý Ýktisadi Geliþme ve Uluslararasý Ýktisat Anabilim Dalý Ýktisat Teorisi Anabilim Dalý b) Ýktisat (Ý.Ö) Bölümü Ýktisat Tarihi ve Ýktisat Politikasý Anabilim Dalý Ýktisadi Geliþme ve Uluslararasý Ýktisat Anabilim Dalý Ýktisat Teorisi Anabilim Dalý -12-

9 Genel Bilgiler c) Ýþletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalý Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalý Sayýsal Yöntemler Anabilim Dalý Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalý Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalý d) Ýþletme (Ý.Ö) Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalý Üretim Yönetim ve Pazarlama Anabilim Dalý Sayýsal Yöntemler Anabilim Dalý Türk Ticaret Hukuku ve Kooperatifçilik Anabilim Dalý Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalý e) Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalý Hukuk Bilimleri Anabilim Dalý Yönetim Bilimleri ile Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim Dalý f) Kamu Yönetimi (Ý.Ö.) Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalý Hukuk Bilimleri Anabilim Dalý Yönetim Bilimleri ile Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim Dalý Kamil Özdað Fen Fakültesi Kamil Özdað Fen Fakültesi'ne baðlý bölümler ile anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. a) Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalý Botanik Anabilim Dalý Zooloji Anabilim Dalý Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalý Hidrobiyoloji Anabilim Dalý Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalý b) Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalý Yüksek Enerji ve Plazma Fiziði Anabilim Dalý Atom ve Molekül Fiziði Anabilim Dalý Nükleer Fizik Anabilim Dalý Katýhal Fiziði Anabilim Dalý Matematiksel Fizik Anabilim Dalý -13-

10 Genel Bilgiler c) Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalý Organik Kimya Anabilim Dalý Analitik Kimya Anabilim Dalý Fizikokimya Anabilim Dalý Polimer Kimyasý Anabilim Dalý Biyokimya Anabilim Dalý d) Matematik Bölümü Cebir ve Sayýlar Anabilim Dalý Geometri Anabilim Dalý Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalý Topoloji Anabilim Dalý Matematiðin Temelleri ve Matematiklojik Anabilim Dalý Uygulamalý Matematik Anabilim Dalý Uygulamalý Matematik Anabilim Dalý 1.3. Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü eðitim - öðretim yýlýnda öðrenime baþlamamýþtýr Sosyal Bilimler Enstitüsü eðitim - öðretim yýlý bahar yarýyýlýnda öðrenime baþlamýþtýr. Öðrenim yapýlan anabilim dallarý aþaðýda gösterilmiþtir. Ýþletme Anabilim Dalý Kamu Yönetimi Anabilim Dalý Ýktisat Anabilim Dalý Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði Anabilim Dalý 1.4. Yüksekokullar Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulunun Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünde öðretim yapýlmýþtýr Saðlýk Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik bölümünde lisans düzeyinde öðretim yapýlmýþtýr. -14-

11 Genel Bilgiler 1.5. Meslek Yüksekokullarý Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Meslek Yüksekokulu'nda öðretim yapýlan programlar aþaðýda gösterilmiþtir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý (Ý.Ö) Gýda Teknolojisi Programý Gýda Teknolojisi Programý (Ý.Ö) Halýcýlýk Programý Halýcýlýk Programý (Ý.Ö) Makine Programý Makine Programý (Ý.Ö) Mimari Dekoratif Sanatlar Programý Mimari Dekoratif Sanatlar Programý (Ý.Ö.) Otomotiv Programý Otomotiv Programý (Ý.Ö) Ermenek Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öðretim yapýlan programlar aþaðýda gösterilmiþtir. Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programý (Ý.Ö) Elektrik Programý Elektrik Programý (Ý.Ö) Ýþletme Programý Muhasebe Programý Muhasebe Programý (Ý.Ö) Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulunda öðretim yapýlan programlar aþaðýda gösterilmiþtir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programý Yerel Yönetimler Programý -15-

12 Genel Bilgiler Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eðitim - öðretim yýlýnda öðrenime baþlamamýþtýr Rektörlük Bölüm Baþkanlýklarý Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Bölüm Baþkanlýðý Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayýlý kararý ile kabul edilmiþ, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nca tarihinde Rektörlüðe baðlý olarak kurulmasýna karar verilmiþtir Türk Dili Bölüm Baþkanlýðý Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayýlý kararý ile kabul edilmiþ, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nca tarihinde Rektörlüðe baðlý olarak kurulmasýna karar verilmiþtir Yabancý Diller Bölüm Baþkanlýðý Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2007/03-07 sayýlý kararý ile kabul edilmiþ, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nca tarihinde Rektörlüðe baðlý olarak kurulmasýna karar verilmiþtir eðitim - öðretim yýlýnda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin Ýngilizce Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Programlarýnda öðrenim gören öðrencilerin eðitimleri yapýlmýþtýr. -16-

13 II PERSONEL -17-

14 Personel 2. PERSONEL Üniversitemizin akademik ve idari personelin her türlü iþlemleri Personel Dairesi Baþkanlýðý nca yürütülmektedir Akademik Personel Durumu yýlý itibariyle Üniversitemizde toplam 178 akademik personel görev yapmakta olup bunlarýn unvan ve birim bazýnda daðýlýmý aþaðýda gösterilmiþtir. Çizelge Yýlýnda Üniversitemizde Görev Yapan Akademik Personellerin Ünvan ve. Birim Bazýnda Daðýlýmý Birimi Prof. Doç. Yrd. Doç Öðr. Gör. Araþ. Gör. Okut m. Uzm. Çev. Eðt. Öðr. Pln. TOP. Rektörlük Ýkt.Ýda.Bil.Fak K.Ö.Fen Fak Edeb. Fak Saðlýk Y.O B.E.S.Y.O Karaman MYO Ermenek MYO K.Karabekir MYO 7 7 Saðlýk Hiz. MYO Sos.Bil.Enst. 8 8 Fen. Bil. Enst. TOPLAM

15 Personel 2.2. Ýdari Personel Durumu yýlý itibariyle Üniversitemizde toplam 91 idari personel görev yapmakta olup bunlarýn birim ve hizmet sýnýflarýna göre daðýlýmý aþaðýda gösterilmiþtir. Çizelge Yýlýnda Üniversitemizde Görev Yapan Ýdari Personellerin Hizmet Sýnýflarý..ve Birim Bazýnda Daðýlýmý. Birimi GÝH THS SHS YHS AHS TOPLAM Genel Sekreterlik 7 7 Personel Daire Baþkanlýðý 5 5 Saðlýk Kültür ve Spor Dai.Bþk Ýdari ve Mali Ýþler Daire Bþk Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý 5 5 Kütüphane ve Doküman. Dai.Bþk. 5 5 Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý 4 4 Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Bþk Strateji Geliþtirme Daire Bþk. 7 7 Hukuk Müþavirliði 1 1 Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fak. 3 3 Kamil Özdað Fen Fakültesi 2 2 Edebiyat Fakültesi 1 1 Saðlýk Yüksekokulu 2 2 Beden Eðitimi ve Spor Y.O. 2 2 Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir MYO 4 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 3 TOPLAM

16 III EÐÝTÝM- ÖÐRETÝM -21-

17 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri 3. EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM FAALÝYETLERÝ 3.1. Öðrenci Daðýlýmý eðitim-öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakültelerinde 3127, yüksekokullarýnda 358 ve meslek yüksekokullarýnda 2092 öðrenci olmak üzere toplam 5577 öðrenci mevcuttur. Çizelge 3- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yýllara Göre Öðrenci Sayýsý. ÖÐRETÝM YILI ÖÐRENCÝ SAYISI BÝR ÖNCEKÝ YILA GÖRE % ARTIÞI YILINA GÖRE % ARTIÞI % 109% % 375% % 1079% % 1504% % 1974% % 2566% % 2779% % 3223% % 3811% % 4204% % 4619% % 5466% % 5709% % 5783% % 10421% % 10421% -23-

18 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Yýllara Göre Öðrenci Sayýsý Deðiþimi Grafik 1- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Birimlerinin Yýllara Göre Öðrenci Sayýlarý. Çizelge 4- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Eðitim Birimlerine Göre Öðrenci Sayýsý. BÝRÝMÝ ÖÐRENCÝ SAYISI TOPLAMA GÖRE YÜZDELÝK DÝLÝM FAKÜLTE % YÜKSEKOKUL 358 6% MESLEK YÜKSEKOKULU % GENEL TOPLAM % 2092; 38% 358; 6% 3127; 56% Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu YÜZDELÝK DÝLÝM Grafik 2- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Eðitim Birimlerine Göre Öðrenci Yüzdeleri. -24-

19 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri Çizelge 5- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Kýz - Erkek Öðrenci..Sayýlarý. BÝRÝM KIZ KIZ % ERKEK ERKEK % TOPLAM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YÜKSEKOKULU TOPLAM FAKÜLTE YÜKSEKOKUL M.Y.O KIZ ERKEK ERKEK KIZ Grafik 3- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Kýz - Erkek Öðrenci Sayýlarý. Çizelge 6- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Normal ve Ýkinci.. Öðretim Öðrenci Sayýlarý.. Normal Öðretim Ýkinci Öðretim TOPLAM Önlisans Lisans TOPLAM

20 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Normal ve Ýkinc i Öð retim Öð renc i S ayýlarý 2210, 40% 3367, 60% Normal Öðretim Ýkinci Öðretim Grafik 4- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Normal ve Ýkinci.Öðretim Öðrenci Sayýlarý Grafiði. Çizelge 7- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Normal ve Ýkinci...Öðretim Öðrenci Sayýlarý. Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu Normal Öðretim Öðrenci Sayýlarý Ýkinci Öðretim Toplam Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Saðlýk Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu TOPLAM

21 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri Çizelge 8- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarý Ayrýntýlý Öðrenci Sayýsý, Mezun Sayýsý ve Ayrýlan Öðrenci Sayýsý. -27-

22 Eðitim-Öðretim Faaliyetleri YENÝ KAYIT HAZIRLIK 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM ÖÐR. SAYISI MEZ. ÖÐR. SAYISI KAY. SÝL. ÖÐR. SAY. K E K E K E K E K E K E K E TOPLAM K E K E -28- Çizelge 8'in Devamý... FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM/PROGRAM

23 Eðitim Öðretim Faaliyetleri 3.2. Öðrenci Baþarý Durumlarý eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýn yýlsonu üniversite baþarý oranlarý tablolar halinde verilmiþtir Üniversitemiz Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 9- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Baþarý Oranlarý. FAKÜLTELER / YÜKSEKOKULLAR / MESLEK YÜKSEKOKULLARI Bölüm (1) GERÇEK ÖÐRENCÝ MEVCUDU BAÞARI ORANI (2) X (3) (2) (3) (4) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi , ,06 Saðlýk Yüksekokulu 194 0,92 178,48 Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ,08 Meslek Yüksekokulu 503 0,67 334,38 Ermenek Meslek Yüksekokulu 582 0,91 526,43 Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu 185 0,88 163,70 TOPLAM , ,02 Gerçek Üniversite Mevcudu: GÜM 4251 Üniversite Baþarý Oraný: ÜBO 0.82 Üniversite Baþarý Oraný = ( 4 ) 3488,02 : ( 2 ) 4251 = Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 10- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Ýktisadi ve Ýdari..Bilimler Fakültesi Baþarý Oranlarý. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2) X (3) (4) Ýktisat ,91 Ýktisat (Ýkinci Öðretim) ,63 Ýþletme ,72 Ýþletme (Ýkinci Öðretim) ,00 Kamu Yönetimi ,27 Kamu Yönetimi (Ýkinci Öðretim) ,36 TOPLAM , ,89-29-

24 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Gerçek Fakülte Mevcudu: GFM 2576 Fakülte Baþarý Oraný: FBO 0.83 Fakülte Baþarý Oraný = ( 4 ) 2149,89 : ( 2 ) 2576 = 0, Saðlýk Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 11- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Saðlýk Yüksekokulu.Baþarý Oranlarý. SAÐLIK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2 X 3) Hemþirelik TOPLAM 191 0, Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GYM 191 Yüksekokul Baþarý Oraný: YBO 0.97 (4) Yüksekokul Baþarý Oraný = ( 4 ) : ( 2 ) 191 = Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 12- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Baþarý Oranlarý. BEDEN EÐÝTÝMÝ VE SPOR YÜKSEKOKULU Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2) X (3) Bölüm (1) (4) Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ,6 TOPLAM ,6 Gerçek Yüksekokul Mevcudu: GYM 196 Yüksekokul Baþarý Oraný: YBO 0.85 Yüksekokul Baþarý Oraný = ( 4 ) 166,6 : ( 2 ) 196 =

25 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Meslek Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 13- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Meslek Yüksekokulu Baþarý Oranlarý. MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm (1) Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) (2) X (3) (4) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 180 0,52 93,6 Bilgisayar Tek ve Prog (Ýkinci Öðretim) 122 0,46 56,12 Gýda Teknolojisi 114 0,61 69,54 Gýda Teknolojisi (Ýkinci Öðretim) 86 0,77 66,22 Halýcýlýk 54 0,8 43,2 Halýcýlýk (Ýkinci Öðretim) 48 0,85 40,8 Makine 129 0,68 87,72 Makine (Ýkinci Öðretim) 93 0,69 64,17 Mimari ve Dekoratif Sanatlar 67 0,68 45,56 Mimari ve Dekoratif Sanatlar (Ý.Öðretim) 56 0,75 42,00 Otomotiv 96 0,76 72,96 Otomotiv (Ýkinci Öðretim) 32 0,77 24,64 TOPLAM ,70 748,515 Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu : GYM 1077 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný : YBO 0.70 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný = ( 4 ) 748,515 : ( 2 ) 1077 =

26 Eðitim Öðretim Faaliyetleri Ermenek Meslek Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 14- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Ermenek Meslek.Yüksekokulu Baþarý Oranlarý. ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU Bölüm Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu : GYM 547 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný : YBO 0.71 (2) X (3) (1) (4) Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 80 0,55 44,00 Bilgisayar Tek ve Prog (Ýkinci Öðretim) 81 0,91 73,71 Elektrik 104 0,56 58,24 Elektrik (Ýkinci Öðretim) 26 0,89 23,14 Ýþletme 84 0,54 45,36 Muhasebe 90 0,76 68,40 Muhasebe (Ýkinci Öðretim) 82 0,89 72,98 TOPLAM 547 0,71 385,83 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný = ( 4 ) 385,83 : ( 2 ) 547 = Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Öðrenci Baþarý Oranlarý Çizelge 15- Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Akademik Yýlý Kazým.Karabekir.Meslek.Yüksekokulu.Baþarý.Oranlarý. KAZIM KARABEKÝR MESLEK YÜKSEKOKULU Genel Program Mevcudu (GPM) (2) Program Baþarý Oraný (PBO) (3) Gerçek Meslek Yüksekokulu Mevcudu : GYM 189 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný : YBO 0.90 (2) X (3) Bölüm (1) (4) Büro Yönetimi ve Sekreterlik 86 0,95 81,70 Yerel Yönetimler 103 0,85 87,55 TOPLAM 189 0,90 169,25 Meslek Yüksekokulu Baþarý Oraný = ( 4 ) : ( 2 ) 189 =

27 Eðitim Öðretim Faaliyetleri 3.3. Mezuniyet Durumu eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan mezun olan öðrencilerin daðýlýmý aþaðýda verilmiþtir. Çizelge Eðitim - Öðretim Yýlýnda Üniversitemizden Mezun Olan Öðrenci Sayýsý. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL NORMAL ÖÐRETÝM ÝKÝNCÝ ÖÐRETÝM T O P L A M ENSTÝTÜ KIZ ERKEK KIZ ERKEK Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu T O P L A M Disiplin Cezasý Alan Öðrenciler eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarýndan disiplin cezasý alan öðrenci sayýsý aþaðýda verilmiþtir Çizelge Eðitim - Öðretim Yýlýnda Üniversitemizde Disiplin Cezasý Alan Öðrenci...Sayýsý. FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO UYARMA KINAMA UZAKL. ÇIKAR. TOPLAM Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Saðlýk Yüksekokulu Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Kazým Karabekir Meslek Yüksekokulu Ermenek Meslek Yüksekokulu 4 4 Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora T O P L A M

28 IV BÝLÝMSEL FAALÝYETLER -35-

29 Bilimsel Faaliyetler 4. BÝLÝMSEL FAALÝYETLER eðitim - öðretim yýlýnda Üniversitemiz öðretim elemanlarý tarafýndan gerçekleþtirilen bilimsel yayýn ve faaliyetler aþaðýda gösterilmiþtir Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi eðitim - öðretim yýlýnda Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi akademik personelince gerçekleþtirilen yayýnlar Çizelge - 18 de özetlenmiþ ve devamýnda yayýn bilgileri verilmiþtir. Çizelge 18 - Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Yýlý Yayýn Sayýsý. YAYINLAR SAYI (ADET) SCI, SSCI, AHCI,KAPSAMINDA 8 MAKALELER YAYIMLANDIÐI DERGÝ DÝÐER ULUSLARARASI ÝNDEKSLERDE 6 ULUSAL HAKEMLÝ DERGÝLER 55 HAKEMSÝZ DERGÝLER - KONGRE ULUSLAR ARASI 33 SEMPOZYUM BÝLDÝRÝMLERÝ ULUSAL 13 KÝTAPLAR BÖLÜM YAZARLIÐI ÇEVÝRÝLER YURTDIÞI - YURTÝÇÝ 1 YURTDIÞI KÝTAP BÖLÜM YAZARLIÐI - YURTÝÇÝ KÝTAP BÖLÜM YAZARLIÐI - KÝTAP ÇEVÝRÝSÝ - MAKALE ÇEVÝRÝSÝ - SONUÇLANMIÞ PROJELER - DÝÐER YAZILAR 15 TOPLAM

30 Bilimsel Faaliyetler A- SCI, SSCI, AHCI de Taranan Dergilerde Yayýmlanan Araþtýrma Makaleler: AY, H.M., "Unregistered Employment in Turkey", Lex et Scientia, Nr:15, Vol:2/2008, pdf. UZUNOZ, M., AKCAY, Y., ESENGUN, K., "Energy Input-Output Analysis of Oilseed Sunflower (Helianthus Annulus L.) In Turkey", Energy Sources Part B: Economics, Planning, and Policy, Volume 3, Issue 3, pp ERDAL, G., ERDAL, H., ESENGÜN, K., "The Causality Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey", Energy Policy, Vol: 36, Issue: 10, pp: LORDOÐLU, K.AY., H.M.ARSLAN, Ý., "The Relation Between Undecleared Employment and Financial Burden on Employment in Turkey", Serbian Journal of Management, 3 (2) (2008), GOKTOLGA, Z., ESENGUN, K., "Determining The Factors Affecting The Consumers' Willingness To Pay Higher Prices For Genetically Unmodified Products: Tomato Case Study in Turkey", Brýtýsh Food Journal, Volume: 111, Issue: 11, Pages: ERDAL, H., ERDAL, G., ESENGUN, K., "An Analysis of Production and Price Relationship for Potato in Turkey: A Distributed Lag Model Application", Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15: ERDAL, H., ERDAL, G., ESENGUN, K., "The Functional Relationship between Energy Inputs and Fruit Yield: A Case Study of Stake Tomato iýý Turkey", Journal of Sustainable Agriculture, Volume 33, Issue 8 December, pages ERDAL, H., ERDAL, G., ESENGUN, K., "An Alternative Energy Source: Biofuel And Its Position In Turkey", Energy Sources Part B: Economics, Planning, and Policy, Volume 4, Issue 4, October, Pages YARDIMCIOÐLU, M., KENDÝRLÝ, S., Globalization of Financial Markets and Reflection to Turkish Small And Medium Scale Enterprises: Basel II Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Volume 13, Number 2. B-Uluslararasý Hakemli Dergilerde Yayýmlanan Makaleler: AKAY, M., GUNDUZ, 0., ESENGUN, K., "A Regression Analysis of The Economic Factors Effecting The Import of Forest Industry Products in Turkey", Journal of Applied Sciences, Vol 6 No. 2 Page No GÜL, H., OKTAY, E. ve GÖKÇE, H., "Ýþ Tatmini, Stres, Örgütsel Baðlýlýk, Ýþten Ayrýlma Niyeti ve Performans Arasýndaki Ýliþkiler Saðlýk Sektöründe Bir Uygulama",Akademik,Bakýþ,Sayý:

31 Bilimsel Faaliyetler ALAGÖZ, M., ERDOÐAN, S. ve TOPALLI, N., "Doðrudan Yabancý Sermaye Yatýrýmlarý ve Ekonomik Büyüme : Türkiye Deneyimi ", Gaziantep Üni. Sosyal Bilimler Dergisi,7/1, YARDIMCIOÐLU, M., ÇAM, A.V., ÇAM, H., Saðlýk Ýþletmelerinde Dýþ Kaynak Kullanýmýnýn Finansal Boyutu ve Etkin Stratejiler: Karaman Devlet Hastanesi Örneði, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansý, s.1-11,11-12 Eylül Ýzmir. YARDIMCIOÐLU, M., Kurumsal Risk Yönetimi ile Finansal Risklerin Fýrsatlara Dönüþümü, International Congress of Integration and Economic Development Transition Economies, Kyrgyz turkish Manas University, Department of Ecenomies October.9-11,Bishkek. YARDIMCIOÐLU, M., KUTUKÝZ, D., The Cost of the Document Treasury BuildngConstructed in Istanbul and the cost System Used ( ), 12th World Congress of Accounting Historians (WCAH), July 20-44, Istanbul. YARDIMCIOÐLU, M., AYRIÇAY, Y., Small and Medium Scale Enterprices and Instituteand Foundation Supporting SME S Financially: Turkish Case, Allied Academies International Conference, Octobre 14-16, Las Vegas, Nevada, USA. ÜNSAL, A., AKDOÐAN N., ".1MKB'de Ýþlem Gören Holding Ýþletmelerin Kurumsal Etik Deðerlere Uyum Düzeylerinin Karþýlaþtýrýlmasý Üzerine Bir Ýnceleme", MÖDAV, Cilt/Volume:11, Sayý/Issue 3 Eylül September, Page No ÜNSAL, A., "Muhasebede/Muhasebecinin Hesabi Takdir Yetkisi ", Mali Çözüm, Sayý 94, Page No C- Uluslar arasý Bilimsel Toplantýlarda Sunulan ve Bildiri Kitabýnda (Proceedings) Basýlan.Bildiriler : ALODALI, F.B., ARSLAN, E., ATAYETER, C., KUTATGU BÝLÝG DE Devlet Yönetimi ve Devlet Yöneticileri, 6. Uluslar Arasý Türk Dünyasý Sosyal Bilimler Kongresi, Mayýs, Kýrgýzistan. METE, M., GÜL, H. ve ÝNCE, M., "Core Competence Based Structuring in Service Industry and Outsourcing as a Downsizing Strategy", 4'i' International Strategic Management Conference, Haziran 2008, Sarayova-Bosna Hersek. GÜL, H., OKTAY, E., ve AKATAV, A., "Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: an Emprical Study in Karaman Governorship",.5th International Symposium On Business Administration, mayýs 2008, Çanakkale-Türkiye. GÜL, H., OKTAY, E. ve ÝNCE M., "The Entrepreneurship from the Strategic point of Wiev", 2'd International Congress on Entrepreneurship, Mayýs, Biþkek-Kýrgýzistan. -39-

32 Bilimsel Faaliyetler EROÐLU, Ý., ÝNCE, M. ve GÜL, H., "Küresel Sistemde KOBÝ'lerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapýlanma Gereði", Bir Çatýþma veya Uzlaþma Kaynaðý Olarak Küreselleþme, Girne-KIBRIS, Mayýs. KOYUNCU, N., Ýslam Hukukunda ve Tanzimat Öncesi Osmanlý Hukukunda Þer'i Vergiler, Terazi Aylýk Hukuk Dergisi, Temmuz, Ankara. KOYUNCU N., Ýkindi Divaný Haziran, Ýstanbul. Kazancý Hakemli Hukuk Dergisi, Mayýs- KOYUNCU N., Ýslamiyet in Teokratik Bir Devlet Düzeni Öngörüp Öngörmediði Üzerine Düþünceler, Erciyes Hukuk Fakültesi Dergisi, Kayseri. KOYUNCU N., Ýslam-Osmanlý Hukukunda Ýstimlâk, Kamu Hukuku Arþivi. AKGEMCÝ, T., OKTAY, E., YILDIRIM, E., "Strategic Value Creation For The Sustainable Competition", 4'4 International Strategic Management Conference, June, Sarajevo-Bosnia.-Herzegovina,s GÜNEÞ, H, K., ÇOBAN, O., OKTAY, E., "The Strategic Importance Of lnnovativeness For Sustainable Competitive Advantage: The Case Of Supply Chain Management Practices In The Turkish Automotive Industry",' International Strategic Management Conference, June, Sarajevo-Bosnia-Herzegovina, s GÜL, H., OKTAY, E. ve AKATAV, A., "Effects of Demographic Characteristics of Employees on Empowerment: an Empirical Study in Karaman Governorship", 5''' Jnternaiýonal Symposium On Business Administration, Mayýs, Çanakkale-Türkiye. GÜL, H., OKTAY, E. ve ÝNCE M., "The Entrepreneurship from the Strategic point of Wiev", 2" International Congress on Entrepreneurship, Mayýs, Biþkek-Kýrgýzistan. ÝNCE M, ve H.GüI, "Küresel Sistemde Kobilerin Karþýlaþtýklarý Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapýlanma Gereði", Globalization : As a Source of Conflict or Cooperation, Girne/Kýbrýs, Mayýs. ÝNCE, M. ve YENÝÇERÝ, Ö., "Otoriter Yönetimlerden Demokratik Yönetime Geçiþte Karþýlaþýlan Sorunlar ve Giriþimcilik" 2nd International Congress on Enterpreneurship, Manas University, Biskek/Kýrgýzistan, , Mayýs. ÝNCE, M., OKTAY, E. ve GÜL, H., " Stratejik Bakýþ Açýsýyla Giriþimcilik", 2nd International Congress on Entrepreneurship, Manas University, Biskek/Kýrgrzistan, , Mayýs. ÝNCE, M., METE, M. ve GÜL, H., "Core Competence Based Structuring In Service Industry And Outsourcing As a Downsizing Strategy ", 4th International Strategic Management Conference Sarajevo/ Bosna Hersek, Haziran. -40-

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971

Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 1 / 6 T.C.Kimlik No 39940812848 Adý Soyadý Doðum Yeri/Tarihi Kadro Ünvaný ve Aldýðý Tarih Kadrosunun Bulunduðu Birim Görev Yaptýðý Birim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİLAL KOCAMAZ Doğum Tarihi: 01.06.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İşletme(İng.) Hacettepe Üniversitesi 2006

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA

PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN. EA SÜLEYMAN DEMİREL Anayasa Hukuku EA KURUM ADI ALAN ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN YERLEŞEN ADAY SAYISI BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN ALAN KODU ADNAN MENDERES Sosyal Hizmet 1102354 (AYDIN) EA 4 4 0 83412 88714 SÜLEYMAN DEMİREL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 YLSY. com.tr ALAN PUAN GENEL YERLEŞEN ADAY BOŞ KONTEN EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KODU KURUM ADI ALAN ADI TÜRÜ KONTENJAN SAYISI JAN PUAN PUAN 1102354 ADNAN MENDERES (AYDIN) Sosyal Hizmet EA 4 4 0 83.412 88.714 1147006

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi 2000

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burcu DEMİREL UTKU (Doç. Dr) Doğum Tarihi: 21 Nisan1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997 Üniversitesi ĠĠBF ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Mahmut YARDIMCIOĞLU Doğum Tarihi : 01.12.1975 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Bölümü KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam 1997

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Nurdan KESER Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA FOTO Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER

ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM DURUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Atıl TAŞER Ünvanı Yrd. Doç. Dr. Birimi İİBF Doğum Yeri Kütahya Doğum Tarihi 10/0/1974 E-Posta atil.taser@bilecik.edu.tr taseratil@yahoo.com EĞİTİM DURUMU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 59884005694 AYŞE ŞAHİN 1/22/67 12:00 AM A55363 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 76.250 İYİ 2000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Ahmet Aktürk, Durmuş Acar, Muhasebede İhtiyatlılık Kavramı ve Temelleri, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, Sayı 113, 2012, 17-38.

Ahmet Aktürk, Durmuş Acar, Muhasebede İhtiyatlılık Kavramı ve Temelleri, Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO, Sayı 113, 2012, 17-38. Yrd.Doç.Dr.Ahmet AKTÜRK Doğum Tarihi: 04.01.1978 Unvanı: Yrd.Doç.Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Afyon Kocatepe Üniversitesi 1998 Y. Lisans İşletme Afyon Kocatepe Üniversitesi 2001 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı