BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 204 FAALİYET RAPORU

2 Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getiren uluslar önce onurlarını, sonra özgürlüklerini, daha sonra da geleceklerini yitirmeye tutsaktırlar. "Hiç dinlememek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar"

3

4

5 GENEL BİLGİLER Yetki, görev ve sorumluluklar İdareye ilişkin bilgiler Fiziksel yapı Örgüt yapısı Bilgi ve teknolojik kaynaklar İnsan kaynakları Yönetim ve iç kontrol sistemi AMAÇ VE HEDEFLER Amaç ve hedefler Temel politika ve öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali bilgiler Bütçe uygulama sonuçları Temel mali tablolara ilişkin açıklamalar Mali denetim sonuçları Performans bilgileri KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler Zayıflıklar EKLER Ek-: Üst yöneticinin iç kontrol güvence beyanı Ek-2: Mali hizmetler birim yöneticisinin güvence beyanı Ek-3: Fiziki kaynaklar Ek-4: Kesin mizan

6

7 Çağdaş, kültürle iç içe daha yaşanılır bir Beşiktaş için... Bir yılı geride bıraktık. Hep birlikte olağanüstü bir performansla, Beşiktaş a yakışır bir belediyecilik anlayışının bayraktarlığını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bir yıllık süreçte birçok yeniliği Beşiktaş la tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası Sanat Festivali, Fotoistanbul. Uluslararası Beşiktaş Fotoğraf Festivali, Uluslararası 00 Belgesel Film Festivali gibi uluslararası etkinlikleri Beşiktaşlılarla buluşturmak mutluluğumuzu daha da arttırıyor. Geçtiğimiz yılın nişanelerinden biri de uzun zamandır ihmal edilmiş bir konuydu. Faaliyet raporunun sayfalarına şöyle bir göz gezdirdiğinizde engelli hakları ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesiyle ilgili birçok hizmetle karşılaşacaksınız. Kelebekler Buluşması, Engelliler Haftası Etkinlikleri, Engelli Kariyer Günü, Engelsiz Beşiktaş Sosyal Yaşamda Aktif Paylaşım Kampı, Engelsiz Kitap Fuarı bahsettiğim hizmetlerden sadece birkaçı. Önümüzdeki yıl, sokak ve caddelerimizdeki fiziki şartları da iyileştirerek 204 teki çıtayı daha da ileri taşımayı planlıyoruz. Beşiktaş için hep birlikte el ele verdik ve artık önümüzde güzel günler, güneşli günler var. Hedeflerimiz büyük. Beşiktaş ı herkesin yaşamak isteyeceği örnek bir kent yapmak istiyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak Türkiye nin yükseleni Beşiktaş için yaptık. Bu uzun yolda benden desteklerini esirgemeyen çalışma arkadaşlarıma ve değerli Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve emekle... Av. Murat HAZİNEDAR Beşiktaş Belediye Başkanı

8

9 GENEL BİLGİLER

10 0 YETKi, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanunu Bu kanunun amacı; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

11 Madde 4- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. BELEDİYEMİZİN GÖREV ALANIYLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ b) (...) () Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını

12 sağlayabilir; bu amaçla ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı amacıyla gençlere spor malzemesi verir, müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar Sayılı Belediye Kanunu nun 5. Maddesinde Yer Alan Görev Yetki ve Sorumluluklar a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 2 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlarda sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.* *(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması

13 amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. BELEDİYE KARAR ORGANLARININ GÖREVLERİ 3 c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

14 Av.Murat Hazinedar (Belediye Başkanı) Çetin Kırışgil Ali Şahin Cevdet Bayram Ediz Feyiz Ali Bağdatlı Mustafa Kantar Murat Uluhan Tekin Özmen Hüseyin Avni Sipahi Arın Çetin Ayça Akpek (Sedef Çakmak) Onur Çetin Kumbaracıbaşı Gülsen Yılmaz Rifat Örnek Affam M. Keçeci Tahir Doğaç Merve Öztopaloğlu Küçükel Oğuz Tosun Özlem Özcan Eyüp Birgün Selin Deniz Bozkurt Safiye Taylan Yüksel Biçil İsmet Aslan Zeynep Civelek Çaynak Celal Abbas Yılmaz Hatice Çeker Mustafa Mercan Bülent Tatar Mehmet Gür İsmail Akyıldız

15 özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Madde 8- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: /7/ /29 mdi Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 5 f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapişlet veya yap- işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

16 n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi, beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 6 BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek Kanun un 37 ve 60. Maddeleri ile 409 Sayılı Asker Ailelerinde Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 37 ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 409 sayılı yasayla asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım konusunda belediyeleri görevli kılmıştır.

17 Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi üzerine, Müdürlüğümüz koordinesinde Belediyemizin Eylem Planı Revize edilmiştir yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızda etkin bir İç Kontrol Sistemi için 20 tane Eylem öngörülmüştür. Bu kapsamda İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin takibi yapılmakta, Belediyemizin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması için gereken çalışmalar yapılmaktadır. BELEDİYE ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 37 ve 60. maddelerinde sınırları açıkça belirtilmemiş, ölçütleri belirlenmemiş de olsa yoksul ve muhtaçlara yardım konusunda Belediye başkanına yetki vermekte olup, ayrıca 409 sayılı yasayla asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım konusunda belediyeleri görevli kılmıştır Kanun un 37 ve 60. Maddeleri ile 409 Sayılı Asker Ailelerinde Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun 7 Bu kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir. 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Bu kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu Bu kanun, belediye vergileri düzenlemektedir: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri ve 39 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

18 . BELEDİYE VERGİLERİ İlan ve Reklam Vergisi Eğlence Vergisi Çeşitli Vergiler Haberleşme Vergisi Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Yangın Sigortası Vergisi Çevre Temizlik Vergisi 2. BELEDİYE HARÇLARI İşgal Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Kaynak Suları Harcı Tellallık Harcı Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Bina İnşaat Harcı 8 Çeşitli Harçlar İmar ile ilgili harçlar İşyeri açma izni harcı Muayene, ruhsat ve rapor harcı Sağlık belgesi harcı Esnaf muaflığı belgesi harcı 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 3. HARCAMALARA KATILMA PAYLARI Payların hesaplanması ve dağıtımı ile tahsiline ilişkin esaslar, bu kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 23 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 683 Sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanun Belediye vergilerinin, tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsiline ilişkin hükümler, bu Kanunlarda yer almaktadır.

19 Bu kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. Bu kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir Sayılı İş Kanunu Otomasyon Sistemi ( Adet HP Sonucu) DHCP Sunucusu DNS Sunucusu Web Sunucu Fonksiyonları Kent bilgi sistemi (evrak kayıt, ödeme emri, demirbaş bilgileri, taşınır Adı işlem fişi, şikâyet istek, e-belediye çağrı merkezi, genel tahsilat, mekânsal işlemler, adet HP sunucu). Bütün belediye intranetine IP dağıtımının yapılması. İsme göre çözümleme işlemlerinin yapılması..bel.tr nin belediye bünyesinde güvenli olarak barındırılması. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Mail Sunucu Pfense (ücretsiz uzantılı e-postaların barındırılması ve internet üzerinden gelebilecek olan her türlü saldırı ve reklam içeriklerine karşı kurumun korunması güvenliğinin sağlanması. 9 Çağrı Merkezi Data Hatlarımız Kablosuz İnternet Noktaları Yazılım Lisanslarımız Hizmet alımı 00 MBit Metro internet 5 MBit Metro ethernet VPN Evlendirme Dairesi 20 MBit Metro ethernet VPN Çırağan Hizmet Merkezi 8 MBit Adsl VPN Makine ikmal 8 MBit Adsl VPN Karanfilköy Garaj Sınırsız kullanıcılı Oracle 9i veritabanı 2 kullanıcılı Windows Server 2008 R2 6 kullanıcılı Windows Server kullanıcılı Windows Server 2003 Cal 50 kullanıcılı Windows Server 2003 Terminal Cal 70 kullanıcılı Office kullanıcılı Office standart 5 kullanıcılı Office Pro kullanıcılı Windows İşletim Sistemi Win7 7 kullanıcılı Windows İşletim Sistemi Vista 57 kullanıcılı Windows İşletim Sistemi XPpro kullanıcılı Thin makina adet Exchange Server 380 kullanıcılı Exchange Server Cal 5 kullanıcılı NetCAD 25 adet AUTOCAD AMP ihale Hazırlama Programı İktisadi Haber Mevzuat Takip Programı DavaSoft Dava Takip ve İcra Takip Sınırsız ORACLE g 7 adet Photoshop 450 Kullanıcılı Radmin 342 adet Office 200 Standart 500 Kullanıcılı Symantec Endpoint Virüs

20 İNSAN KAYNAKLARI tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı aynı yıl iptal edilmiş, bu bağlamda Merkezi idarece yeni bir yönetmelik hazırlanarak tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle daha önce C-3 grubunda yer alan belediyemiz C-4 grubuna yükseltilmiş, ardından 3 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete ile yönetmelikte değişiklik yapılarak belediyemize ait grup C-0 olarak değişmiştir. Daha sonra tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre tasnif cetvelleri değiştirilerek daha önce C-0 olan belediyemiz C-2 olarak değiştirilmiştir. 27 Kasım 20 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre belediyemize ait grup tekrar C-2 olup; aşağıdaki kadro yapısı Belediyemize tanınmıştır. C ADET Belediye Başkan Yardımcısı Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdürü İmar Ve Şehircilik Müdürü Teftiş Kurulu Müdürü Temizlik İşleri Müdürü Zabıta Müdürü 0 Hukuk İşleri Müdürü Diğer Müdürler Özel Kalem Müdürü Uzman Şef Avukat Müfettiş Müfettiş Yardımcısı Mali Hizmetler Uzmanı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı İdari Personel Teknik Personel Sağlık Personeli Yardımcı Hizmet Personeli Zabıta Amiri Zabıta Komiseri Zabıta Memuru Memur Kadroları Toplamı Sürekli İşçi Kadroları Toplamı

21 Belediye Encümeni BAŞKAN Murat Hazinedar Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı İç Denetçiler Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 Plan ve Proje Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İletişim Merkezi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dış İlişkiler ve AB Merkezi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü

22 Kadro Bilgisi Kadro Unvanı Dolu Boş Toplam Kadro Unvanı Dolu Boş Toplam Arkeolog Mühendis Avukat Ölçü ve Ayar Memuru 0 Bekçi Özel Kalem Müdürü 0 Belediye Başkan Yardımcısı 3 4 Park ve Bahçeler Müdürü 0 Belediye Trafik Memuru 0 Peyzaj Mimarı Bilgi İşlem Müdürü 0 Plan ve Proje Müdürü Bilgisayar İşletmeni Postacı 0 Biyolog 0 Programcı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 0 Psikolog 0 Destek Hizmetleri Müdürü 0 Ruhsat ve Denetim Müdürü 0 Diş Tabibi 0 Sağlık İşleri Müdürü 0 Eğitmen Sanat Tarihçisi 0 22 Ekonomist Emlak ve İstimlak Md. Fen İşleri Müdürü Hemşire Hizmetli Hukuk İşleri Müdürü İç Denetçi İkt. ve Küş. Müdürü İmar ve Şehircilik Müdürü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İşletme Müdürü Kameraman Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mak. İkm. Bak. Onr. Müd Mali Hizmetler Müdürü Sivil Savunma Uzm. Sosyal Çalışmacı Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sosyolog Strateji Geliştirme Müdürü Şef Şehir Plancısı Tabip Tahsildar Teftiş Kurulu Müdürü Tekniker Teknisyen Temizlik İşleri Müdürü Trafik İşleri Müdürü Uzman Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 2 3 Veteriner Hekim Mali Hizmetler Uzmanı Veteriner İşleri Müdürü 0 Memur Yazı İşleri Müdürü 0 Mimar Zabıta Amiri Müdür Zabıta Komiser Yardımcısı Müdür Yardımcısı 0 Zabıta Komiseri Müfettiş Zabıta Memuru Müfettiş Yardımcısı TOPLAM

23 Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi üzerine, Müdürlüğümüz koordinesinde Belediyemizin Eylem Planı Revize edilmiştir yılı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızda etkin bir İç Kontrol Sistemi için 20 tane Eylem öngörülmüştür. Bu kapsamda İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemlerin takibi yapılmakta, Belediyemizin etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması için gereken çalışmalar yapılmaktadır. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 23 Cinsiyet Bilgisi Kadın Erkek TOPLAM Yaş Bilgisi Kişi Sayısı PERSONEL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VERİYOR 76 Yaş Memur İşçi Sözleşmeli Personel Toplam KADIN ÇALIŞAN ve üzeri TOPLAM ERKEK ÇALIŞAN

24 24

25 KALEM 25 ÖZEL MÜDÜRLÜĞÜ

26 AMAÇ VE HEDEFLER Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalışan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışı sağlayacak çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir: Kurum içi iletişimin Geliştirilmesi Halkla ilişkilerin Geliştirilmesi Çalışma Ortamlarının ve Teknolojik Alt Yapının İyileştirilmesi Denetim Sağlanması Bütçenin Doğru ve Planlı Kullanılması TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Beşiktaş Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tüm çalışmalarında; a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, c) Hesap verebilirlik, ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır. 26 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DİĞER BİRİMLER Eşitlik Birimi Belediyemiz stratejik planının hak temelli çalışan yerel Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınarak hazırlanması konusunda girişimde bulunmak. Dezavantajlı gruplara yönelik veri toplama, hizmet üretme ve belediye politikalarını yurtdışı ve yurtiçindeki STK larla işbirliği içinde hazırlamak. Kadın örgütleriyle ortak çalışmalar yürüterek kadın dostu bir kentin oluşturulmasına katkıda bulunmak. Belediyemiz personeli arasında cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için eğitim çalışmaları planlamak ve yürütmek. İnsan hakları konularında yurttaşlara yönelik bilinç arttırıcı çalışmalar organize etmek. Ayrımcılık karşıtı belediyecilik anlayışını yurttaş düzeyinde görünür kılacak bilinçlendirme kampanyaları gerçekleştirmek. Ruhsal ve cinsel sağlık danışmanlığı verebilecek tıbbi tedbirleri organize etmek. Dez-avantajlı gruplara yönelik hukuki danışmanlık hizmetini hayata geçirmek. Kamu ve sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesine yarar sağlayacak çeşitli fonların ve hibelerin takibini yapmak ve bu fonlara başvurmak.

27 İnsan faaliyetlerinden oluşan sera gazı etkilerinin; doğaya verdiği tahribatı, insan, doğa ve canlıların yaşamındaki olumsuz etkilerini belirlemek ve etkilerini düşürmek, Enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile Tüm Türkiye ve İstanbul un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılması, Verimli ve Temiz Enerji ile tüm Türkiye de enerji verimliliği ve temiz enerji sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla negatif enerji yoğunluğunun ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, bunun sonucunda da enerji tüketim maliyetlerinin düşmesi ve sektörlerin rekabet gücünün korunması. İklim Değişikliği Eylem Planı doğrultusunda sera gazı salınımının azaltılmasıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunulması, Başta Beşiktaş ilçesi olmak üzere tüm Türkiye de karbon ayak izlerinin belirlenmesi, takibatı ve ortaya çıkartılarak ölçülmesi ve raporlanması, Kurumlarda ve işletmelerde enerjinin verimli yönetilmesine ve temiz enerji uygulamalarının artırılmasına yönelik kurumsal yapının güçlendirilmesi ve personelin teknik kapasitenin artırılmasını sağlamak, Enerji verimliliği yönetimi ve temiz enerjinin kullanımı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi, uluslararası iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve yenilik çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla enerji verimliliği merkezlerinin kurulmasında öncülük etmek, Enerji verimliliği konularında kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, Enerji etkin yapı ve sistemlerin tasarlamasına yönelik akıllı şebekelerin, akıllı yönetim sistemlerinin, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması, Başta İstanbul Beşiktaş ilçesi olmak üzere tüm Türkiye de olmak üzere, her tür toplu taşıma hizmetlerinde enerji etkin ve çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, Konferans, sempozyum, açık oturum, forum, bilimsel toplantı, sergi, fuar düzenlemek, gezi organize etmek Enerji Verimliliği Birimi 27 Belediyenin diğer birimleri ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ve merkezin aşağıda sayılı görev alanları ile ilgili gerekli koordinasyonu ve eşgüdümü sağlamak, Belediyenin yurtdışı dış ilişkilerini örgütlemek, sağlamak, bununla ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlemek, Yurtdışındaki yerel yönetim alanındaki deneyimin belediyeye aktarılması için platformlar oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim içinde olmak, Özellikle Avrupa Birliği ndeki gelişmelerin belediyeye ve kamuoyuna aktarımını sağlamak için bülten, web sitesi ve benzeri yayınlar oluşturmak, Belediyecilik standartlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelerin standartlarına ulaştırılması için çalışmalar organize etmek, Ulusal ve uluslararası hibe fonlarından belediyenin yararlandırılması için ilgilerle işbirliği ve koordinasyon halinde projeler hazırlanmasını, Proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Birimi

2012 Faaliyet RAPORU

2012 Faaliyet RAPORU 2012 Faaliyet RAPORU 2012 T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK FAALİYET RAPORU 2012

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

- 2-2013 Faaliyet Raporu

- 2-2013 Faaliyet Raporu - 2-2013 Faaliyet Raporu - 4-2013 Faaliyet Raporu Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey; kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ

2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2 KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ 3 4 Yayın Kurulu Mustafa UZUNLAR M.Fatih ERTAŞ «etin CANLI Mehmet DEMİRKOL Harun ERYILMAZ Mehmet DEMİR Yapım Kahramanmaraş

Detaylı