T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

3 SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık parlak ve onurlu geçmişi, i aşan seçkin öğretim elemanı, e yakın idari personeli ve i aşan öğrenci ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çok önemli başarılara imza atmakta, Ülkemiz içinde ve dışında değer verilen, her alanda topluma ve bilime katkı sağlayacak mezunlar yetiştirmektedir. Bilimsel ilerlemeye küresel düzeyde sunduğu katkıları her geçen gün daha da arttıran Üniversitemiz, bilimin evrensel niteliğinin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde yaşanan gelişmelere ve sorunlara da büyük önem vermekte, tüm faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti nin çağdaş uygarlık düzeyini aşması amacıyla gerçekleştirmekte olup, bu alanda Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasındaki yerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemiştir. Üniversitemiz çatısı altında İstanbul un çeşitli ilçelerinde bulunan yerleşkelerde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren 17 fakülte, 11 enstitü, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 2 bölüm ve 18 araştırma ve uygulama, 2 eğitim merkezi ile sürekli gelişmeyi hedeflemekte, iç ve dış paydaşlarının beklentilerini, gerçekleştirdiği bütün çalışmalarda dikkate almaktadır. Günümüzde değişim, ilerleme ve küreselleşme olgularının hemen her alanda hız, kapsam ve etkisini artırdığı görülmektedir. Şartların, anlayışların ve düşünme modellerinin sürekli değiştiği, esnek yönetim, kaynakların etkin kullanımı, değer üretme gibi konular gittikçe önem kazanmaktadır. Üniversitemiz toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hedef ve önceliklerini belirlemiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olan mali yönetim anlayışı ile kaynakların ve ihtisas 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

4 gücünün dağılımını, milli eğitim politikası ve kalkınma planlarını ilke ve hedefleri doğrultusunda Ülkemizin, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanmasını, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim-öğretimi de kapsayacak şekilde planlanmasını ve gerçekleştirilmesini hedeflemiştir. Bu hedeflere ulaşılabilmek için 2014 yılı kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda etkin, verimli ve hesap verme sorumluluğu bilinci ile kullanılmasına azami düzeyde gayret gösterilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizde, 2014 yılında kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri konularında, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda harcama yetkilileri tarafından öncelikle, raporda yer alacak verilerin oluşturulması ve yorumlanmasında doğruluk, tarafsızlık, açıklık ve anlaşılırlık, tutarlılık ve tam şeffaflık ilkeleri esas alınmış, Ayrıca yürütülen faaliyete ilişkin kamuoyuna hesap verme kaygısıyla ve inceleme, değerlendirme ve denetime veri sağlama düşüncesiyle hareket edilerek birim faaliyet raporları hazırlanmış ve bu raporlar konsolide edilerek Üniversitemizin faaliyet sonuçlarını gösteren 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu düzenlenmiştir. Bu raporda yer alan veriler, Üniversitemizin Stratejik Plan ında da belirtilen hedeflere ulaşmasında çok önemli bir rol oynayan etkin bir ölçme-değerlendirme sistemini meydana getiren unsurlar olarak görülmelidir. Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin 2014 Yılı Faaliyet Raporu nun, ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyor, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. M. Emin ARAT Rektör 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

5 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER A MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER.. 3 B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR....4 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sosyal Hizmetler İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II AMAÇ VE HEDEFLER A İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları (Gelir) ve Değerlendirmeler Bütçe Uygulama Sonuçları (Gider) ve Değerlendirmeler Döner Sermaye İşletmesi Gelir-Gider Tablosu. 186 B PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu IV KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRİLMESİ A ÜSTÜNLÜKLER (GÜÇLÜ YANLAR) B ZAYIFLIKLAR (ZAYIF YANLAR) V ÖNERİ VE TEDBİRLER Gözetim ve Denetim Sorumluları ile Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanı (Harcama Yetkilileri) İç Kontrol Güvence Beyanı ( Mali Hizmet. Birim Yön. ) İç Kontrol Güvence Beyanı (Üst Yönetici) YILI İDARE FAALİYET RAPORU

6 I - GENEL BİLGİLER Marmara Üniversitesi nin Kuruluşu ve Tarihî Gelişimi Marmara Üniversitesi nin çekirdeğini oluşturan Hamidiye Ticaret Mektebi nin kurulması hususundaki ilk teşebbüs, devrin Maarif Nâzırı Münif Paşa nın ( ) Sultan II. Abdülhamid e, bu konudaki düşüncelerini sözlü olarak arzıyla başlamıştır. Teklifi uygun bulan padişah, okulun kurulması için Münif Paşa yı görevlendirmiştir. Münif Paşa tarihinde Sadâret e yazdığı bir tezkire ile durumu sadrazamın bilgisine sunmuş ve bütçeden para ayırmaksızın zenginlerin yardımlarıyla bu mektebi kurmayı planladığını dile getirmiştir. Mektebin açılması için ilk ödenek olmak üzere kuruşun bu işe ayrılmasını da talep etmiştir. Bu talep 23 Mart 1883 te Saray a sunulmuştur. 1 Hamidiye Ticaret Mektebi, bu girişimler neticesinde Kanlıfırın daki İzzet Efendi konağında faaliyete geçmiş, bu konakta altı seneyi aşkın bir süre kalan okul, 1890 da Beyazıt taki Hakkı Bey Konağı na taşınmıştır. 2 Cumhuriyet in ilânı ile birlikte adı Ticaret Mekteb-i Âlisi olarak değişen okulun öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Okulun adı daha sonra sırasıyla Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi ve İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi (İİTİA) olarak değiştirilmiştir. 3 Akademi tarafından Sultanahmet semtinde kullanılan bina, yapıldığı tarihten 1970 lere kadar geçen sürede bazı değişiklikler geçirmiştir. Bina 1977 yılında bir kundaklama sonucu tamamen olmasa da büyük çapta yanmıştır. İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 20 Temmuz 1982 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Marmara Üniversitesi ne dönüştürülmüştür. Hukukî Çerçeve Marmara Üniversitesi nin akademik ve idarî faaliyetleri 1982 Anayasası nın ilgili maddeleri, çeşitli kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ve birçok yönetmeliğe göre yürütülmektedir Anayasası nın 130. maddesi yükseköğretim kurumlarını, 131. maddesi yükseköğretim üst kuruluşlarını, 132. maddesi ise yükseköğretim kurumlarından özel hükümlere tâbi olanları düzenlemiştir. Anayasa nın 130. maddesine göre üniversite çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, 1 İ. DH 879 / İlber Ortaylı, Vahdettin Engin, Erhan Afyoncu, Pây-i taht-ı Zemin Eminönü Bir Dünya Başkenti, c. II, s sayılı Resmi Gazete, s YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 1

7 bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan bilimsel özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliği dir. Üniversitelerdeki akademik ve idarî faaliyetleri düzenleyen birçok kanun bulunmakla birlikte bunlardan bazıları üniversitelerin organik kanunları niteliğindedir. Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bu çerçevede özel önem taşımaktadır. Kanun veya kanun hükmünde kararnamelerde olduğu gibi yönetmeliklerin bazıları yalnızca akademik veya idarî faaliyetleri düzenlerken, bazıları her ikisini de düzenlemiştir. Teşkilat Yapısı Marmara Üniversitesinde 17 fakülte, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 11 enstitü mevcut olup Veterinerlik Fakültesi nin eğitime başlamaması nedeniyle 16 fakülte, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 11 enstitüsü ile akademik alanda hizmet verilmektedir. Bunların yanında Rektörlüğe bağlı olmak üzere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ile Türk Dili Bölüm Başkanlığı zorunlu ortak derslerin verilmesini temin etmektedir. Araştırma alanında, BAPKO (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu), bilimsel araştırmaların koordinasyonunu, MÜHDEK (Marmara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu) deneylerde hayvan kullanımı konusunda gerekli idareyi sağlamakta, 18 adet Araştırma ve Uygulama merkezi ile kuruldukları konulara yönelik bilimsel çalışmalar, 2 adet Eğitim Merkezi ile eğitim çalışmaları yapılmaktadır. İdari alanda ise Genel Sekreter ve bağlı iki Genel Sekreter Yardımcısı bünyesinde 8 Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve diğer idari birimlerle hizmet verilmektedir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 2

8 A MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU Eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile küresel düzeyde liderlik eden, ürettiklerini insanlığın yararına sunan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştiren bir üniversite olmaktır. ÜNİVERSİTEMİZİN VİZYONU Eğitim, bilim, teknoloji, sanat ve sporda öncü bir üniversite olmaktır. ÜNİVERSİTEMİZİN KURUMSAL DEĞERLERİ Özgür düşünce, Mükemmellik, Etik değerlere saygı, Sürdürülebilir gelişme, Yönetişim, Adalet, ÜNİVERSİTEMİZİN SLOGANI Köklü geçmiş, güçlü gelecek YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 3

9 B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitemizin yetki, görev ve sorumlulukları tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Görev: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 4

10 yapılanlara katılmak, ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak, Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. ÜNİVERSİTEMİZ ORGANLARI REKTÖR (ÜST YÖNETİCİ) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği 3 kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanı na sunulur. Rektörlerin yaş haddi 67 dir. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Yetki, Görev ve Sorumlulukları Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul a bilgi vermek, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 5

11 Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu na sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimi yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur sayılı Kanunda verilen görevler yanında, rektör (Üst Yönetici) lere 5018 Sayılı Kanunla da çeşitli görevler verilmiştir. Üst yöneticiler: İdarenin Stratejik Planları ve Bütçelerinin: Kalkınma Planlarına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımının sağlanmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kanunla verilen diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakan a karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 6

12 ÜNİVERSİTE SENATOSU a- Kuruluş ve İşleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b- Görevleri: Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU a- Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 7

13 b- Görevleri: Üniversite yönetim kurulu; idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. REKTÖR YARDIMCISI Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından oluşur. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir: Genel Sekreterin Görevleri: Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 8

14 Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu nda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek, protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, Üniversitemiz Genel Sekreterliği nce 2014 yılında 2547 sayılı Yasada yer alan görevler yanında, 5018 sayılı Kanunla getirilen bazı idari birimler ile araştırma merkezlerinin Harcama Yetkililiği görevi de yürütülmüştür. İÇ DENETİM BİRİMİ İç Denetim Birimi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 65. maddesine dayanılarak hazırlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği n 13/1 maddesi gereğince oluşturulmuştur. Görevleri: Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek, Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 9

15 Denetim sonuçları çerçevesinde, iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek, Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek, Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek, Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek, Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek, AKADEMİK BİRİMLER FAKÜLTE ORGANLARI DEKAN Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan; Rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulu nca üç yıl için seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açık öğretim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekana görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 10

16 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Dekan fakülte ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektör e karşı birinci derecede sorumludur. Dekanlarımızın ayrıca 5018 sayılı Kanunla getirilen harcama yetkililiğine ilişkin görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. FAKÜLTE KURULU a- Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. b- Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 11

17 Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU a- Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b- Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 2547 sayılı Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. c- İdari Teşkilatı ve Görevleri: Fakülte İdari Teşkilatı ve Görevleri: Fakülte İdari Teşkilatı, Fakülte Sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden oluşur. Bir fakültede 1. fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulu nca karar verilir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 12

18 Fakülte Sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. ENSTİTÜ ORGANLARI Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Ayrıca enstitü müdürlerimiz 2014 yılında 5018 sayılı Kanunla verilen harcama yetkililiği görevini de yürütmüşlerdir. Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. YÜKSEKOKUL ORGANLARI Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 13

19 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokul Müdürü, Üç yıl için, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul Müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. YÜKSEKOKUL KURULU Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur. YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından, yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Yüksekokul müdürlerimiz ayrıca 2014 yılında 5018 sayılı Kanunla verilen Harcama Yetkililiği görevini de yürütmüşlerdir Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri: Yüksekokul İdari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oluşur. Bir yüksekokulda, 1.fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu nca karar verilir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 14

20 Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Bölüm Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir. Bölüm Başkanı Bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir. Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm İdari Teşkilatı ve Görevleri: Bölüm idari teşkilatı, bir büro şefinin yönetiminde, yeter sayıda personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre yerine getirir. İDARİ BİRİMLER STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 15

21 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek, İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, Strateji Geliştirme Kurulu nun sekretarya hizmetlerini yürütmek, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek, İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 16

22 ve sonuçlandırmak, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: Üniversitemizin bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmektir. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, Üniversitemizin personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemler yapmak, İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Verilecek benzeri görevleri yapmaktır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 17

23 Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak, Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek, Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, Verilecek benzeri görevleri yapmaktır. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: Öğrencilerimizin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak, Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek, Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmektir. SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: Öğrencilerimizin ve personelimizin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, Öğrencilerimizin ve personelimizin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, Öğrencilerimizin ve personelimizin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemektir. KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: Üniversitemiz kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak, Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 18

24 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Görevleri: Üniversitemiz bilgi işlem sistemini işletmek, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Görevleri: Üniversitemizin öğrencileriyle ve diğer kişi/kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitemiz tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmektir. Birim yöneticileri; kanunlarla verilen görevleri kendileri ve mahiyetindeki görevlileri eliyle, yerine getirmekten ve getirtmekten sorumludurlar. C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER İSTANBUL AVRUPA YAKASI Bahçelievler Yerleşkesi Beyazıt Yerleşkesi Halkalı Yerleşkesi Nişantaşı Yerleşkesi Sultanahmet Yerleşkesi Şişli Yerleşkesi İSTANBUL ANADOLU YAKASI Anadoluhisarı Yerleşkesi Acıbadem Yerleşkesi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 19

25 Bağlarbaşı Yerleşkesi Başıbüyük Yerleşkesi Göztepe Yerleşkesi Haydarpaşa Yerleşkesi Kartal Yerleşkesi Pendik Yerleşkesi YERLEŞKELER VE HİZMET BİNALARI DAĞILIMI YERLEŞKE ADI BİRİM ACIBADEM Güzel Sanatlar Fakültesi (I)* Güzel Sanatlar Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ANADOLUHİSARI Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu BAĞLARBAŞI İlahiyat Fakültesi BAHÇELİEVLER İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü BAŞIBÜYÜK Nörolojik Bilimler Enstitüsü Temel Tıp Bilimleri (Tıp Fakültesi) Rektörlük (I) 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 20

26 Enstitü Binası: - Avrupa Birliği Enstitüsü -Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü - Fen Bilimleri Enstitüsü -Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü -Eğitim Bilimleri Enstitüsü -Sağlık Bilimleri Enstitüsü GÖZTEPE Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi İktisat Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 21

27 Türk Dili Bölümü Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu GÖZTEPE Handan Ertuğrul Kız Öğrenci Yurdu Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) Üniversite Sosyal Tesisleri Misafirhane Hukuk Fakültesi HAYDARPAŞA Eczacılık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (II) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu KARTAL Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi NİŞANTAŞI İletişim Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Diş Protez Bölümü Rektörlük (II) SULTANAHMET Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Cumhuriyet Müzesi ŞİŞLİ MÜSEM (Yabancı Dil Kursları) 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 22

28 PENDİK Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi MALTEPE Maltepe Sosyal Tesisleri ANKARA İrtibat Bürosu *Birim adı yanında kullanılan (I), (II), ifadeleri, ilgili birimin birden fazla yerleşkede fiziki faaliyet alanı bulunduğunu göstermektedir. 1- FİZİKSEL YAPI 1.1.EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER KAPASİTE EĞİTİM ALANI Üzeri TOPLAM Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarları Diğer Laboratuvarlar Müzik Kayıt Odası TOPLAM SOSYAL ALANLAR KANTİN, KAFETERYALAR VE DİĞER HİZMET ALANLARI SOSYAL ALANLAR ADEDİ Kantin YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 23

29 Restaurant 3 Çay Ocağı 6 Bayan Kuaförü 2 Bay Kuaförü 1 Kırtasiye 13 ATM 21 PTT 2 PTT matik 2 Hediyelik Eşya Mağazası 1 Yiyecek Otomatı 7 Reklam/Pano 1 TOPLAM YEMEKHANELER ADI ADET ALAN (m²) KAPASİTE Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi TOPLAM ÖĞRENCİ YURTLARI ODALARDAKİ YATAK SAYISI ODA SAYISI (ADET) KAPALI ALAN (m²) 5 Kişi ve Üzeri TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 24

30 KONFERANS VE ÇOK AMAÇLI TOPLANTI SALONU ALANLARI BULUNDUĞU YER ALAN (m²) Sultanahmet 200 Göztepe Haydarpaşa 550 Bağlarbaşı Başıbüyük Anadoluhisarı 120 TOPLAM ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ /DERNEKLERİ SAYISI ALANI (m²) Öğrenci Kulüpleri TOPLANTI KONFERANS SALONLARI ALAN ADI KAPASİTE Üzeri TOPLAM Toplantı Salonu Konferans Salonu Sosyal Oda YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 25

31 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULU ALANLARI BULUNDUĞU YER SAYISI ALANI KAPASİTE Merdivenköy (Gözcübaba) m² HİZMET ALANLARI AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI HİZMET ALAN ADI SAYISI (ADET) ALANI (m²) Çalışma Odası İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI HİZMET ALAN ADI SAYISI (ADET) ALANI (m²) Servis Çalışma Odası TOPLAM YURT ALANLARI BULUNDUĞU YERLEŞKE ADI ALANI (m²) KAPASİTESİ Göztepe Göztepe Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdu Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Yurdu TOPLAM 2 ADET YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 26

32 1.4. DİĞER HİZMET ALANLARI HİZMET ALAN ADI SAYISI (ADET) ALANI (m²) Ambar Arşiv Atölyeler EĞİTİM ALANLARI Marmara Üniversitesi Rektörlük binası, Göztepe (merkez bina) ve Sultanahmet yerleşkelerinde bulunmaktadır. Çeşitli yerleşkelerde faaliyet gösteren akademik hizmet binaları ise ,00 m² toplam alana ve ,00 m² toplam derslik alanına sahiptir. YERLEŞKE ADI SEKTÖR/TESİSLER EĞİTİM BİNA ALANI (m²) DERSLİK ALANI (m²) DERSLİK SAYISI Acıbadem Acıbadem Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi* ACIBADEM YERLEŞKESİ Anadoluhisarı Siyasal Bilgiler Fakültesi Anadoluhisarı Anadoluhisarı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ BAĞLARBAŞI YERLEŞKESİ İlahiyat Fakültesi Bahçelievler İşletme Fakültesi Yönetim Binası Bahçelievler İşletme Fakültesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 27

33 Bahçelievler Nihat Sayar Amfi Binası Bahçelievler Sosyal Bilimler Enstitüsü BAHÇELİEVLER YERLEŞKESİ BAŞIBÜYÜK YERLEŞKESİ Temel Tıp Bilimleri (Yeni Bina) Tıp Fakültesi Göztepe Fen Edebiyat Fakültesi* Göztepe Göztepe Göztepe Göztepe Göztepe Göztepe Mühendislik Fakültesi İdari Bina (A Blok) Mühendislik Fakültesi (Yenilik Merkezi) Mühendislik Fakültesi (B Blok) Mühendislik Fakültesi (C Blok) Atatürk Eğitim Fakültesi* Atatürk Eğitim Fakültesi (Yabancı Diller Bölümü) Göztepe İktisat Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi* Göztepe Göztepe Teknoloji Fakültesi* Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu** YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 28

34 Göztepe Göztepe Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Göztepe Avrupa Birliği Enstitüsü Göztepe Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe Göztepe Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Göztepe Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Göztepe Sağlık Bilimleri Enstitüsü GÖZTEPE YERLEŞKESİ Hukuk Fakültesi Haydarpaşa Haydarpaşa Adalet Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi ( Diğer Akademik Birimlerin Kullanımında) Haydarpaşa Eczacılık Fakültesi* Haydarpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HAYDARPAŞA YERLEŞKESİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 29

35 KARTAL YERLEŞKESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi Nişantaşı Diş Hekimliği Fakültesi* Nişantaşı İletişim Fakültesi Nişantaşı İletişim Fakültesi (EİKM) NİŞANTAŞI YERLEŞKESİ SULTANAHMET YERLEŞKESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ŞİŞLİ YERLEŞKESİ MÜSEM Yabancı Dil Kursları) GENEL TOPLAM 11 YERLEŞKE *Eğitim birimlerinin alanlarında laboratuvar ve atölyeler bulunmaktadır. **Teknik Eğitim Fakültesi binasında eğitim vermektedir HASTANE ALANLARI BİRİM ADI Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi* Gastroenteroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Gastroenteroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ek Bina TOPLAM ARSA ALANI (m²) BİNA OTURUM ALANI (m²) TOPLAM KAPALI ALAN (m²) BLOK SAYISI HİZMETE AÇILIŞ YILI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 30

36 Başıbüyük 600 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi ** Başıbüyük Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi** *Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında düzenlenen ortak protokol kapsamında hizmet vermektedir. ** Henüz hizmete açılmamıştır MEDİKO-SOSYAL ALANLAR BİRİM SAYI KAPALI ALAN (m²) Poliklinik Sayısı Acil Servis 1 30 Tıbbi Laboratuvar 1 20 Radyoloji Alanı 1 10 TOPLAM SPOR ALANLARI BULUNDUĞU YERLEŞKE SPOR TESİSİ/SAHASI FİZİKSEL BÜYÜKLÜK (m²) Acıbadem Basketbol-Voleybol Karma Saha 460 Açık Tenis Kortu (2 adet) Anadoluhisarı Futbol Sahası YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 31

37 Kapalı Yüzme Havuzu (Yarı Olimpik) Jimnastik Salonu Anadoluhisarı Kapalı Tenis Kortu 578 Kapalı Spor Salonu 894 Kapalı Spor Salonu Futbol Sahası Bağlarbaşı Basketbol Sahası 442 Başıbüyük Futbol Sahası Voleybol Sahası 570 Göztepe Tenis Kortu 510 Basketbol Sahası 595 Kapalı Spor Salonu Haydarpaşa Basketbol Sahası 728 Futbol Sahası* TOPLAM *Üsküdar Belediyesi ile ortak kullanılmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 32

38 1.9. BOŞ ALANLAR Üniversitemize ait veya tahsisli başka gayrimenkuller de bulunmakta olup, toplam m² alana sahiptir. Tüm yerleşkelerde toplam otopark alanımız ise m² ile hizmete tahsislidir MEVKİ/İLÇE/İL ALANI (m²) Durusu (Arnavutköy) Halkalı (Küçükçekmece) Validebağ Korusu-1 (Üsküdar) Kandıra (Kocaeli) Marmara Adası (Balıkesir) Beyazıt (Boşaltılmış Bina) Toplam OTOPARK ALANLARI YERİ ALANI Tüm Yerleşkeler m² ÜNİVERSİTE ARAÇLARI SIRA NO ARAÇ TİPİ MARKA SIRA NO ARAÇ TİPİ MARKA 1 BİNEK FLUENCE 31 BİNEK FLUENCE 2 BİNEK FLUENCE 32 BİNEK MEGANE 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 33

39 3 BİNEK MEGANE 33 BİNEK BROADWAY 4 BİNEK MERCEDES 34 BİNEK TOYATA 5 BİNEK MERCEDES 35 BİNEK TOROS 6 BİNEK FLUENCE 36 BİNEK KARTAL 7 BİNEK FLUENCE 37 BİNEK KARTAL 8 BİNEK FLUENCE 38 JEEP TOYOTA 9 BİNEK FLUENCE 39 MİNİBÜS FORD 10 BİNEK RENAULT 40 MİNİBÜS FORD 11 BİNEK MEGANE 41 MİNİBÜS FORD 12 BİNEK FLUENCE 42 KAMYONET ISUZU 13 BİNEK FLUENCE 43 KAMYONET ISUZU 14 BİNEK FLUENCE 44 KAMYONET DODGE 15 BİNEK FLUENCE 45 KAMYONET TEMSA 16 BİNEK FLUENCE 46 MİNİBÜS FORD 17 BİNEK FLUENCE 47 PANELVAN FİAT 18 BİNEK FLUENCE 48 PANELVAN FİAT 19 BİNEK FLUENCE 49 MİDİBÜS TEMSA 20 BİNEK FLUENCE 50 MİDİBÜS ISUZU 21 BİNEK MEGANE 51 MİDİBÜS ISUZU 22 BİNEK CLIO 52 MİDİBÜS ISUZU 23 BİNEK BROADWAY 53 MİDİBÜS ISUZU 24 BİNEK MEGANE 54 MİDİBÜS ISUZU 25 BİNEK LAGUNA 55 OTOBÜS TEMSA 26 BİNEK TOYOTA 56 OTOBÜS BMC 27 BİNEK OPEL 57 KAMYON FORD 28 BİNEK MEGANE 58 AMBULANS WOLKSWAGEN 29 BİNEK MEGANE 59 AMBULANS MERCEDES 30 BİNEK MEGANE 60 TRAKTÖR İŞ MAKİNESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 34

40 2- ÖRGÜT YAPISI 2.1. ÜNİVERSİTENİN ÖRGÜT ŞEMASI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 35

41 2.2. FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜ YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI DEKAN / MÜDÜR YÖNETİM KURULU DEKAN / MÜDÜR YARDIMCISI (Akademik İşler) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ BÖLÜMLER FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / ENSTİTÜ KURULU DEKAN / MÜDÜR YARDIMCISI FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / ENSTİTÜ SEKRETERİ YAZI İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ BÜTÇE VE MALİ İŞLER ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ DESTEK HİZMETLER TAHAKKU K SATIN ALMA AYNİYAT KAYIT KABUL NOT BÜROSU DİPLOMA BÜROSU HARÇ İZLEME BÜROSU YABANCI ÖĞRECİ İZLEME BÜROSU YAYIN-DAĞITIM SANTRAL TEKNİK HİZMETLER YARDIMCI HİZMETLER 2.3. DAİRE ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEF ŞEF ŞEF ŞEF ŞUBE PERSONELİ ŞUBE PERSONELİ ŞUBE PERSONELİ ŞUBE PERSONELİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 36

42 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 3.1. AĞ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ Bağlantı Hızları: Üniversitemiz toplam internet bağlantı hızı 630 Mbit den 900 Mbit e çıkartılmıştır. Bant genişlikleri aşağıda belirtilen tablodaki gibidir. YERLEŞKE Haydarpaşa Nişantaşı Bahçelievler Anadoluhisarı Altunizade-Bağlarbaşı Acıbadem Başıbüyük Kartal Sultanahmet Yerleşkeler Toplamı Göztepe Yerleşkesi Yerleşkeler+Göztepe BANT GENİŞLİĞİ 50 Mbps 30 Mbps 20 Mbps 100 Mbps 20 Mbps 10 Mbps 30 Mbps 100 Mbps 5 Mbps 165 Mbps (365 Mbps) 700 Mbps 900 Mbps Kablolu Ağ: Tüm yerleşkelerde 390 adet switch yönetimi yapılmaktadır. Kablosuz Ağ: Üniversitemiz genelinde kablosuz ağ hizmeti verilmeye başlanmış 694 adet kablosuz erişim noktası ile Üniversitemiz Türkiye nin 2.büyük kablosuz ağı olmuştur. Metro-Ethernet: 2014 yılı sonu itibariyle tüm yerleşkelerin metro-ethernet altyapısı devam etmektedir. IPv6: IPv6 protokolü tüm network altyapısında kullanılmaya başlamıştır. IP Yetkilendirme: 5651 sayılı Kanun çerçevesinde, kurumumuzca IP yetkilendirme sistemi geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş olup bu çerçevede tüm erişim kaynakları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 37

43 3.2 SİSTEM VE SUNUCU HİZMETLERİ Sistem odası: Üniversitemiz sistem odasında bulunan sunucular düzenli olarak güvenlik açıklarına karşı test edilmekte ve güncel güvenlik tehlikeleri izlenmektedir. Gerekli görüldüğünde güncelleme veya güvenlik yamaları yapılmaktadır. Diğer birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni sunucu alımları ve kurulumları yapılmıştır. Şu anda 130 adet sunucu çalışmaktadır. Sanallaştırma: Sanallaştırma çalışmaları ve gerekli donanım alımları yapılmıştır. Aktif sunucuların sanallaştırma sunucularına aktarım çalışmaları devam etmektedir. Lisanslama Çalışmaları: Microsoft ürünlerinin kampüs lisans anlaşması yapılmıştır. Kurumumuz ağını ve bilgilerini korumak amacıyla güncel virüs tehditlerine karşı da korunmalarını sağlayan, merkezi Kaspersky Antivirus Yazılımı alınmıştır. Üniversitemiz Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri nde kullanılmak üzere aynı anda 125 kişinin çalışabileceği merkezi AutoCAD Yazılımı alınmıştır. Üniversitemiz laboratuvarındaki bilgisayarların çalışma sistemi ve yazılımının, kullanıcı erişimi kısıtlanmadan korunmasını sağlayan Deep Freeze yazılımı alınmıştır. İstatistik işlemlerinde kullanılmak üzere SAS İstatistik program lisansı alınmıştır. Etki Alanı (Domain) Yönetimi: Üniversitemiz merkezi etki alanı oluşturulmuş ve idari birimlerimiz bu alana dahil edilmiştir. Etki alanı sayesinde kullanıcı yetkileri tanımlanmış, bu sayede kullanıcıların sadece yetkileri içindeki bilgisayar ve kaynaklara erişmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu yetkilendirme ile 2008/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi nde belirtilen lisanssız yazılım kullanılmaması konusuna uygun olarak idari kullanıcıların kendi bilgisayarlarına izinsiz olarak lisanssız yazılım kurmaları engellenmiştir. Etki alanında birimler içi dosya paylaşımına ilişkin gerekli yetkilendirmeler yapılarak merkezi dosya paylaşım sistemi oluşturulmuştur. E-Posta Hizmeti: Akademik ve idari personelimizin kullandığı web tabanlı e-posta hizmeti devam etmektedir. Optimum kullanım sağlanarak akademik ve idari personel için e- posta kotaları 2000 MB olarak verilmektedir. Ayrıca öğrencilere e-posta hizmeti de devam etmektedir. Bu hizmet, üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm öğrencilere, belirli bir gruba ya da tek bir öğrenciye ulaşabileceği bir iletişim köprüsü görevini yerine getirmektedir. Halen aktif kullanıcısı bulunmaktadır. SPAM denetim mekanizması ile SPAM olarak gelen e-postalar % 98 oranında engellenmektedir. Ayrıca mail grubu açılmasına olanak sağlanmıştır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 38

44 3.3. YAZILIMLAR Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi: Marmara Üniversitesi nin akademik birimleri tarafından kullanılan bir yazılımdır. Kurumun ilgili mevzuatı ve teknik şartname ile belirtilen kuralları uygulayan ve iş akışlarını yerine getiren, web tabanlı, merkezi ve kişiye özel çalışan, ders, yarıyıl veya yıl (yarıyıl/yıl) geçme kuralları ile birden çok not sistemini aynı anda destekleyen, ilişkisel veri tabanı kullanan bir bilgisayar yazılımı hazırlatılmıştır yılı içinde Yabancı Diller Yüksekokulu da otomasyona dahil edilmiştir. Yeni teknoloji kullanılarak performans arttırma çalışmaları devam etmektedir. Personel Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemiz kadrosunda bulunan tüm akademik ve idari personelini kapsayan, mevzuat çerçevesinde ilgili verileri destekleyen sistem 2011 yılı itibariyle devreye alınmıştır. Şu anda yeni modül geliştirme çalışmaları devam etmektedir yılı sonuna kadar ek modülleriyle birlikte tamamlanmış ve kullanılmakta olan diğer bilgi sistemleriyle entegre edilmesi planlanmaktadır. Maaş Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemiz Personel maaş düzenlemelerini mevzuat çerçevesinde yapacak yeni bir otomasyon sistemi temin edilmiştir. Mart 2011 itibariyle sistem uygulamaları yapılmış ve devam etmektedir. Ders Yükü Bilgi Yönetim Sistemi: Üniversitemiz Personel ders yükü düzenlemelerini mevzuat çerçevesinde yapacak bir otomasyon sistemi geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Elektronik Bilgi ve Belge Yönetim Sistemi: TS13298 Türk Standardını destekleyen kurumumuzun iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan yazılım sistemimiz ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmeye devam etmektedir. Laboratuvar Bilgisayarları Koruma Yazılımı: Üniversitemiz laboratuvarındaki bilgisayarların çalışma sistemi ve yazılımının, kullanıcı erişimi kısıtlanmadan korunmasını sağlayan Deep Freeze yazılımı lisansı güncellenmiştir. Merkezi Antivirus Yazılımı: Kurumumuz ağını ve bilgilerini korumak amacıyla güncel virus tehditlerine karşı da korunmalarını sağlayan merkezi Kaspersky Antivirus Yazılımı lisansı güncellenmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 39

45 Merkezi AutoCAD Yazılımı: Üniversitemiz Mühendislik, Teknoloji, Teknik Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri nde kullanılmak üzere aynı anda 125 kişinin çalışabileceği merkezi AutoCAD Yazılımı alınmıştır. Microsoft Kampüs Lisans Anlaşması: Eğitim kurumlarının kişisel bilgisayarlarında Microsoft ürünlerinin en son sürümlerini kullanabilmelerine olanak sağlayan ve yıllık bir ücret ödeyerek anlaşma kapsamında lisans kullanım hakkı elde ettikleri ürünler ile bunların anlaşma süresi içerisinde çıkacak sürümlerini ek ücret ödemeden kullanabilme hakkı elde edecekleri Microsoft Kampüs Lisans Anlaşması Üniversitemizce güncellenmiştir. Kurum Koruma Güvenlik Yazılımı: Üniversitemiz Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü için kapı girişlerinde kullanılmak amacıyla Kampüs Kart Entegrasyonuna başlanmış ve devam etmektedir. Yazılım Lisansları Sistemi: adresinde Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kullanımına sunulan lisanslı yazılımlar sistemidir BİLİŞİM SİSTEMİ Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Sistemi: Abone olduğumuz elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim sağlamasını amaçlayan ONELOG Elektronik Kaynaklara Uzaktan Erişim Sistemi, 2012 yılında Proxy olarak değiştirilmiştir. Kimlik Paylaşım Sistemi: Merkezi bir veri tabanında tutulan nüfus kayıtlarının, belirli esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerin paylaşımına olanak tanıyan KPS sisteminin protokol yenilemesi ve versiyon yükseltmesi yapılmıştır. Sistem, sorunsuz devam etmektedir. Başvuru sistemi: adresi ile Üniversitemize yapılan tüm başvuruların alınabilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli sistem genişletmesi çalışmaları devam etmektedir yılı itibariyle kurum içi yatay geçiş, çift anadal uygulaması, yandal uygulaması, kurumlararası yatay geçiş, yurt dışı yatay geçiş (MUYOS), BESYO özel yetenek sınav yerleştirmesi, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş uygulamaları bu sistem üzerinden yapılmıştır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 40

46 Kayıt Ücreti Online Ödeme: adresi ile Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Ücretlerini online olarak ödeme kolaylığı sağlayan bir sistemdir. Yurt dışı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme İşlemi: Başvuru sisteminde yapılan yenilikle birlikte yabancı okuldan öğrenci alma işlemi adresinden kabul edilmektedir. SGK Hizmet Takip Programı: Bu program ile akademik ve idari personelin hizmet dökümüne hızlı bir şekilde ulaşılmasını ve log kayıtlarının tutulmasını sağlayan bir yapı oluşturulmuştur. ÖSYM Sınav Sonuçlarının Log Kayıtlarının Tutulması: ÖSYM sınav sonuçlarının merkezi bir noktadan güvenle alınması ve log kayıtlarının tutulmasını sağlayan bir yazılım oluşturulmuştur. Marmara Üniversitesi Web Sayfası: Marmara Üniversitesi ana web sayfasının içeriği, tasarımı, kodlaması en son uluslararası standartlar ve Başbakanlık Kamu Kurumları Web Sitesi Hazırlama Kılavuzuna uygun olarak tamamen yenilenmiştir. Gerekli güncellemeler yapılarak versiyon yükseltmesi gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi Akademik Birim Web Sayfaları: Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerin tamamı için ortak bir kontrol panelinden yönetilen web sayfaları hazırlanmıştır. Fakülteler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları için yapılan ortak tasarımın 24 değişik rengi, Enstitüler için yapılan ortak tasarımın ise 6 değişik rengi bulunmaktadır. Kontrol Panelinde dosya yükleme, içerik düzenleme ve duyuru ekleme sistemi bulunmaktadır. Mobil cihaz ve tabletlerde kullanılabilecek şekilde (Responsive) güncellenmiştir. Marmara Üniversitesi İdari Birim Web Sayfaları: Marmara Üniversitesi bünyesindeki talepte bulunan idari birimlere, akademik birimler için hazırlanan sayfalarla aynı altyapı kullanılarak ve aynı teknik özelliklere sahip fakat idari birimlere özel tasarımı olan web sayfaları oluşturulmuşken kullanım kolaylığı getirmek amacıyla block düzene geçilmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Mobil cihaz ve tabletlerde kullanılabilecek şekilde (Responsive) güncellenmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 41

47 E-Rehber Marmara: Marmara Üniversitesi bünyesindeki akademik, idari birimlerin ve personelin iletişim bilgilerini içeren web üzerinden erişilebilen elektronik telefon rehberi hizmeti, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanmış ve internet üzerinden herkese hizmet vermeye başlamıştır. Hiyerarşik yetkilendirme yapılarak birimlerin sistemi işletme imkânı sağlanmıştır. İstenmeyen Posta (Spam Mail) Engelleme Sistemi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız e-posta kullanıcılarımız için istenmeyen postaların önlenmesini sağlamak amacı ile her gün gelen spam mailleri engellemekte ve içerik analizine tabi tutarak ilgili filtreleme mekanizmalarını güncellemektedir. Bunun için yerli bir sisteme geçilmiştir. Yeni spam engelleme sistemi ile birlikte Marmara Üniversitesi posta sunucusuna düşen spam-mail %98 oranında azalmıştır. Şifre Resetleme ve E-posta Oluşturma Sistemi: adresi ile Marmara Üniversitesi nin akademisyen, personel ve öğrencisine sunduğu e- posta, wi-fi ve ftp gibi hizmetlere erişim için kullanılabilecek Marmara/Marun Hesap oluşturmak, şifre değiştirmek, aktifleştirmek ve hesap adını hatırlatmak için bir sistem geliştirilmiştir. Öğrencilere E-posta Hizmeti: Bu hizmet üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm öğrencilere, belirli bir gruba ya da tek bir öğrenciye ulaşabileceği bir iletişim köprüsü görevini yerine getirmektedir. Öğrencilere e-posta hizmeti öğretim yılı başından itibaren verilmeye başlanmıştır. Aktif kullanıcısı bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Anket Sistemi: Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarını desteklemek amacıyla Kurumumuz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Marmara Üniversitesi Anket Sistemi uygulaması açık kaynak kodlu yeni bir yazılım ile sorunsuz devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Bütçe Yönetim Sistemi: Marmara Üniversitesi harcama birimlerince; üniversitemizin mal, hizmet ve yapım bütçelerinin %10 una kadar olan kısmının doğrudan temin usulü ile kullanımının sağlanması ve takibi için Marmara Üniversitesi Bütçe Yönetim Programı kullanımı sorunsuz devam etmektedir. Güncelleme çalışmaları da ayrıca yapılmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 42

48 Merkezi IP Yetkilendirme Sistemi: 5651 sayılı Kanun çerçevesinde Kurumumuz IP yetkilendirme sistemi geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. Bu çerçevede tüm erişim kaynakları mevzuata uygun şekilde kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı dostu yenileme çalışmaları devam etmektedir. IPv6 Sistemi: IPv6 "Internet Protocol Version 6" kelimesinin baş harflerinin kısaltılmış halidir. IPv6, 1970 li yıllarda geliştirilen ve hala kullanılan IP versiyon 4 (IPv4) protokolünün yerini alması için 90 lı yılların başından itibaren IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından ilk çalışmalarına başlanmıştır. "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6 ya Geçiş Planı konulu Başbakanlık Genelgesi 8 Aralık 2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bu çerçevede kurumumuz IPv6 ya geçiş yapmıştır. Üniversite geneline yayma çalışmaları devam etmektedir. Eduroam (kablosuz ağ kimlik denetleme sistemi), federasyon yapısı sayesinde, federasyona üye eğitim kurumlarında, yer bağımsız olarak kurum e-posta kullanıcı adı ve şifresi ile kablosuz ağa erişimi sağlayan bir yapıdır. Üniversitemiz eduroam sistemine dahil edilmiştir ve eduroam yayını yapan herhangi bir eğitim kurumunda kullanıcılarına, marmara.edu.tr ve marun.edu.tr uzantılı eposta adresleri ve şifreleri ile kablosuz ağ erişimi imkanı vermektedir yılı sonunda yapımı tamamlanan kablosuz sisteme entegrasyonu başarıyla sağlanmıştır. Kablosuz Ağ Erişim Sistemi: Marmara Üniversitesinin akademisyen, personel, öğrenci ve misafir kullanıcılarına sunduğu, kişilerin kablosuz olarak üniversitemiz bilişim sistemlerine erişimini ifade eder. İhalesi yapılmış olan Kablosuz Ağ Altyapısı işi tamamlanmıştır. 600 e yakın kablosuz erişim noktası ile MarmaraWiFi ve MarunWiFi yayınları devreye alınmıştır. Sistem İyileştirme: Bu kapsamda OBYS, EBYS, WEB gibi yoğun erişim yapılan sistemler, Yük Dengeleme Cihazı kurulumu yapılarak çok sayıda sanal makinelere yük dengeleme yapılması sağlanmıştır. Yeni eklenen servisler kurulmuş olan Yük Dengeleme Cihazına entegre edilmeye devam etmektedir. Veri Merkezi Taşıması: İhalesi yapılmış olan yeni Veri Merkezi kurulumu ve taşınması işi tamamlanmıştır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 43

49 Ağ Cihazları Kurulumu: İlahiyat fakültesi, Sağlık Kampüsü gibi yeni yapılan, tadilat gören veya yeni yapılan ağ altyapıları için ağ cihazları kurulumu ve yönetimi sürekliliği sağlanmıştır. OBİM (Öğrenci Bilişim Merkezi): 2007 yılında hizmete giren Merkezden, 118 bilgisayarla Göztepe Kampüsündeki öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize internete erişim hizmeti verilmektedir. Donanımsal ve yazılımsal aksaklıkları en aza indirmek ve gerekli teknik destek hizmetini daha hızlı bir şekilde vermek için Eğitim- Öğretim yılı başından itibaren OBİM in idari sorumluluğu Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Marmara Üniversitesi Akademik Etkinlikler Portalı: "Public Knowledge Project" dahilinde geliştirilen "Open Conference Systems" yazılımı adresinde yapılandırılmış ve Kurumumuz bünyesinde akademik etkinlik düzenlemek isteyen personelimize sunulmuştur. Sistem on-line bildiri kabulü, hakemlere atanması ve değerlendirilmesi gibi işlemleri otomatize etmektedir. Yenilenme çalışmaları devam ettiğinden geçici bir süre devre dışı bırakılmıştır. E-dergi: Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından yapılandırılmıştır. Üniversitemizde kullanılabilir sunucu bulunmamaktadır. Yatay Geçiş Başvuru Sistemi: adresi ile yapılagelen yatay geçiş başvuruları, başvuru sisteminde yapılan yenilikle birlikte adresinden kabul edilmektedir. Takvim Sistemi: adresli, Üniversitemiz akademik takvimi başta olmak üzere üniversitemizi ilgilendiren tüm olay ve etkinliklerin yer aldığı bir takvim bilgi sistemidir. Çeşitli uygulamalarla senkronizasyon işlemleri devam etmektedir. Aday Öğrenci Bilgilendirme Portalı: Üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik hazırlanmış bir aday bilgilendirme portalıdır. Geçmiş sınav istatistikleri, bölümlerin tanıtımları ve üniversitemiz yöneticilerinin tanıtım konuşmaları yer almaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 44

50 Lifelong Learning Programme: Üniversitemiz ders kataloğu dahil olmak üzere, üniversitemizi tanıtan bir sitedir. Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) ile entegre çalışmaktadır. Yeniden alınan değerlendirmelerle sıfırdan mimari ve kullanılabilir arayüz tasarımı yapılması planlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Destek Portalı: Üniversite Bilgi Teknolojileri yazılım ve donanım sistemlerinin sorunlarını takip etmek amacıyla Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından iş süreçlerimize dâhil edilen iş takip sistemidir. Yazılım birimi tarafından yazılmış ve 2014 yılı başından itibaren hizmete alınmıştır. Altyapı olarak üniversitenin tüm birimlerinin kullanabileceği destek iş takip yazılımıdır. Böylece tüm üniversite personeli (akademik/idari) ve öğrencisinin destek talep merkezi olma özelliğine sahiptir. Teknik Destek: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Teknik Destek Birimi yönetiminde Üniversitenin tüm birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım ve network sorunlarının son kullanıcı tarafından tespiti ve giderilmesi amacıyla Teknik Destek Projesi 2013 yılından beri devam etmektedir. Bu kapsamda Rektörlüğe bağlı idari birim son kullanıcıları ve Üniversite bilgisayar laboratuvarlarına hizmet verilmektedir. Bilgisayar Laboratuvarların da yer alan bilgisayar sistemlerine, sistem kurulumu ve bakım hizmetleri verilmektedir. Kapsam dışında kalan birimlere ise telefon ve uzak masaüstü aracılığıyla destek verilmektedir. Ayrıca kaynak planlaması amacıyla birimlerin bilgi teknolojileri için saha çalışması ve ihtiyaç tespiti yapılmaktadır. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım ürünlerinin teknik şartnameleri hazırlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tüm projelerinin uygulanması, takip ve kontrolünde de proje bazlı hizmet verilmektedir. Çağrı Merkezi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyete devam eden tüm projeler hakkında son kullanıcının sorunlarını almak ve çözmek için 2013 yılı başı itibarıyla Başkanlığımız bünyesinde Çağrı Merkezi projesine başlanmış ve yıl sonu itibariyle Çağrı Merkezi aktif olarak çalışmaya başlamıştır. Üniversitemiz ile ilgili gelen sorular ve sorunlara ilişkin çağrıların cevaplandırılması, problemin anında çözülmesi, çözülemeyen problemlerin ilgili kişiye aktarılması ve tüm yapılanların raporlanması hizmetine devam etmektedir. Destek Yönetim Sistemi nde bulunan çağrıların sistem üzerinden takibinin sağlanması çalışmaları devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Çağrı Merkezi nin destek verdiği hizmetler; İlk Kayıt, Yatay Geçiş / Dikey Geçiş, Lisansüstü 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 45

51 Öğrenim, Çift Anadal / Yandal, Mezuniyet İşlemleri, Ders Kaydı İşlemleri, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi (ÖBYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Personel Bilgi Yönetim Sistemi (PBYS), Teknik Destek Hizmetleri, E-Posta Hizmetleri dir. Uzaktan Eğitim Merkezi: Üniversitenin bazı fakültelerinde uygulanmaya başlamıştır. Diğer fakültelerde çalışmalar devam etmektedir. BYS E-posta Sistemi : adresi kullanılarak Bilgi Yönetim Sistemlerinin (BYS) mail gönderimi ve kontrol altyapısı kurgulanmıştır. Mobil Uygulamalar: Android, İOS, Windows Phone için öğrenci ve akademisyenlerin not görüntüleme, transkript, sınav programı ders programı vb. uygulamaların görüntülenmesini sağlayan sistem uygulamaya alınmıştır. ÜNİVERSİTEMİZ BİLİŞİM ENVANTERİ DONANIM TÜRÜ ADET Sanal Sunucu 78 Switch 355 Wireless Access Point 594 Firewall Software 2 Kesintisiz Güç Kaynağı (Jenaratör) 2 Bilgi Abonelik Sistemi BİLGİSAYARLAR TÜRÜ ADEDİ Masaüstü Dizüstü KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na bağlı Merkez Kütüphane, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi, Hastane Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 46

52 Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi nde yer alan toplam kaynak sayısı aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir: KAYNAK TÜRÜ ADET Basılı Kitap Sayısı Basılı Süreli Yayın Aboneliği 199 Elektronik Kitap Sayısı Elektronik Süreli Yayın Sayısı Elektronik Tez Sayısı Elektronik Veri tabanı Sayısı DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR TÜRÜ/ADET İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA AMAÇLI TOPLAM Projeksiyon Cihazları Tepegözler Slayt Cihazları Televizyonlar Videolar Kameralar Fotoğraf Makinaları Müzik Çalarlar - Kaydediciler Fotokopi Makinaları Baskı Makinaları(Ofset) Yazıcılar YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 47

53 Tarayıcılar Barkod Okuyucular Faks Cihazları Mikroskoplar DVD LER Akıllı Tahta Episkop Ses Kayıt Cihazları İNSAN KAYNAKLARI 4.1. AKADEMİK PERSONEL 2014 yılı sonu itibariyle üniversitemiz bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerdeki kadrolu öğretim elemanı sayıları aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibidir. KADRO ÜNVANI KADROLARIN İSTİHDAM KADROLARIN DURUMUNA GÖRE ŞEKLİNE GÖRE YARI DOLU BOŞ TOPLAM TAM ZAMANLI ZAMANLI Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim - Öğretim. Planlayıcısı Araştırma Görevlisi Uzman YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 48

54 GENEL TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlayıcısı Araştırma Görevlisi Uzman AKADEMİK PERSONEL SAYISININ AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI BİRİM ADI PROF. DOÇ. Adalet Meslek Yüksekokulu Atatürk Eğitim Fakültesi Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKUTMAN ÇEV. ARŞ. GÖR. UZMAN TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 49

55 Hukuk Fakültesi İktisat Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İşletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Rektörlük Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu GENEL TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 50

56 AKADEMİK PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 3,56 17,73 13,98 14,01 29,51 21, Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİNE ATAMASI VEYA YÜKSELTİLMESİ YAPILAN AKADEMİK PERSONEL SAYILARI KADRO ÜNVANI AÇIKTAN KAD. UN. DEĞ NAKİL GELEN TOPLAM Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman GENEL TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 51

57 YABANCI UYRUKLU AKADEMİK PERSONEL ÜNVANI GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BİRİM TOPLAM Yardımcı Doçent Avusturya Mühendislik Fakültesi 1 Yardımcı Doçent Meksika Mühendislik Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi A.B.D. Atatürk Eğitim Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi A.B.D. Fen Edebiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi A.B.D. Yabancı Diller Yüksekokulu 3 Öğretim Görevlisi Almanya Atatürk Eğitim Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Almanya Fen Edebiyat Fakültesi 3 Öğretim Görevlisi Almanya Tıp Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Almanya Yabancı Diller Yüksekokulu 3 Öğretim Görevlisi Azerbaycan Atatürk Eğitim Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Belçika Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Bulgaristan Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Cezayir İlahiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Fransa Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Filistin Tıp Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Fransa Atatürk Eğitim Fakültesi 2 Öğretim Görevlisi Fransa Fen Edebiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Fransa Tıp Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Fransa Yabancı Diller Yüksekokulu 4 Öğretim Görevlisi Fransa Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Gürcistan Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi İngiltere Fen Edebiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi İngiltere Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi İran Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi İspanya Fen Edebiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi İspanya Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi İtalya Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi İtalya Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Kanada Yabancı Diller Yüksekokulu 2 Öğretim Görevlisi Mısır İlahiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Norveç İlahiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Suriye İlahiyat Fakültesi 9 Öğretim Görevlisi Suriye Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü 1 Öğretim Görevlisi Suriye Yabancı Diller Yüksekokulu 1 Öğretim Görevlisi Ürdün İlahiyat Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Yunanistan Fen Edebiyat Fakültesi 1 Okutman Fransa Siyasal Bilgiler Fakültesi 2 Uzman Almanya Atatürk Eğitim Fakültesi 1 GENEL TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 52

58 DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK PERSONELİ ÜNVANI SAYI ORAN GÖREVLENDİRME YAPILAN ÜNİVERSİTE SAYISI Profesör 170 Doçent 119 Yardımcı Doçent 109 Öğretim Görevlisi 10 Okutman 3 41,36 28,95 26,52 2,43 0,73 TOPLAM , ÜNİVERSİTE ADI PROF. DOÇ. YAR. DOÇ. ÖĞR. GÖR. OKUTMAN TOPLAM Acıbadem Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Bartın Üniversitesi Beykent Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu 1 1 Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 1 1 Boğaziçi Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi 1 1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi Gedik Üniversitesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 53

59 Haliç Üniversitesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1 1 Işık Üniversitesi İnönü Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul Arel Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Bilim Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi 1 1 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1 1 İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Şehir Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi 3 3 İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi 2 2 Koç Üniversitesi 2 2 Maltepe Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Okan Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Piri Reis Üniversitesi 2 2 Sabancı Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 54

60 Trakya Üniversitesi 1 1 Yalova Üniversitesi 4 4 Yeditepe Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Ardahan Üniversitesi 1 1 Giresun Üniversitesi 1 1 GENEL TOPLAM BAŞKA ÜNİVERSİTE PERSONELİ OLUP ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL ÜNVANI SAYI ORAN GÖREVLENDİRME YAPILAN ÜNİVERSİTE SAYISI Profesör 44 38,19 21 Doçent 20 20,08 7 Yardımcı Doçent 41 33,46 23 Öğretim Görevlisi 8 8,27 7 TOPLAM ,00 - ÜNİVERSİTE ADI PROF. DR. DOÇ. DR. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. TOPLAM Acıbadem Üniversitesi 2 2 Bahçeşehir Üniversitesi 1 1 Beykent Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi 1 1 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni Galatasaray Üniversitesi 1 1 Haliç Üniversitesi 1 1 İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2 2 İstanbul Aydın Üniversitesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 55

61 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 1 İstanbul Kültür Üniversitesi 2 2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesi 1 1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 1 1 İstanbul Şehir Üniversitesi 2 2 İstanbul Teknik Üniversitesi 1 1 İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 2 Kadir Has Üniversitesi 1 1 Kemerburgaz Üniversitesi 2 2 Kırklareli Üniversitesi 1 1 Kocaeli Üniversitesi 1 1 Koç Üniversitesi 1 1 Maltepe Üniversitesi Mardin Artuklu Üniversitesi 1 1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi 1 1 Okan Üniversitesi Piri Reis Üniversitesi 2 2 Sakarya Üniversitesi 1 1 Su İşleri Enstitüsü 1 1 Şişli Meslek Yüksekokulu 1 1 Türk Alman Üniversitesi 1 1 Üsküdar Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi GENEL TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 56

62 4.2. İDARİ PERSONEL İDARİ PERSONEL( KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE) SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. ve DOK. Kişi Sayısı Yüzde YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 57

63 İlköğretim Lise Ön Lisans 409 Lisans Yüksek L.-Doktora İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1 3 YIL 4 6 YIL 7 10 YIL YIL YIL 21 - ÜZERİ Kişi Sayısı Yüzde İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ YAŞ 51- ÜZERİ Kişi Sayısı Yüzde Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 58

64 4.3. İŞÇİLER İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONA GÖRE) BULUNDUKLARI BİRİM SÜREKLİ İŞÇİLER VİZELİ GEÇİCİ İŞÇİLER TOPLAM Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplam İşçi Sayıları SUNULAN HİZMETLER 5.1. EĞİTİM HİZMETLERİ AKADEMİK BİRİMLER Üniversitemizin eğitim ve öğretim faaliyetleri, genel olarak 3 ana başlık altında değerlendirilmiştir. Bunlar sırasıyla; akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları), akademik personel ve öğrencilerdir. Marmara Üniversitesi nde eğitim dönemi verilerine göre toplam öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemizin farklı bilim dallarında faaliyet gösteren akademik birimleriyle, zengin bir çeşitliliğe sahiptir. FAKÜLTELER Üniversitemiz bünyesinde lisans düzeyinde eğitim veren etkin halde toplam 16 fakülte bulunmaktadır. Söz konusu fakültelerde I. öğretim ve II. öğretimde toplam 151 bölüm/program altında eğitim verilmektedir. Bu programların 119 adedi I. öğretim ve 32 adedi II. öğretimdir. Atatürk Eğitim Fakültesi, Üniversitede 33 adet programla en fazla sayıda programa sahip olan fakültedir. Eczacılık ve Tıp Fakülteleri tek bir programdan oluşurken, Hukuk Fakültesi nde iki program bulunmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 59

65 FAKÜLTELERDE AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 2-2 Eczacılık Fakültesi 1-1 Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İşletme Fakültesi İktisat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 4-4 İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 5-5 Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi 6-6 Tıp Fakültesi 1-1 TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 60

66 FAKÜLTELERE BAĞLI BÖLÜMLER ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Özel Eğitim Türkçe Eğitim Yabancı Diller DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Diş Hekimliği Temel Bilimler Eczacılık Meslek Bilimleri Eczacılık Teknolojisi Temel Eczacılık Bilimleri EZCACILIK FAKÜLTESİ Alman Dili ve Edebiyatı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 61

67 Bilgi ve Belge Yönetimi Biyoloji Coğrafya Fizik Fransız Dili ve Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı İstatistik Kimya Matematik Mütercim Tercümanlık (Almanca) Mütercim Tercümanlık (Fransızca) Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Sanat Tarihi Sosyoloji (İngilizce) Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Canlandırma Film Endüstri Ürünleri Tasarımı Fotoğraf Geleneksel Türk Sanatları Grafik Sanatları Heykel GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 62

68 İç Mimarlık Müzik Resim Seramik ve Cam Sinema ve Televizyon Tekstil Temel Eğitim İKTİSAT FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ekonometri İktisat İktisat (İngilizce) Maliye İşletme İşletme (Almanca) İşletme (İngilizce) İşletme Enformatiği (Almanca) İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi (Fransızca) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 63

69 Yerel Yönetimler İLAHİYAT FAKÜLTESİ Temel İslam Bilimlerl Felsefe ve Din Bilimleri İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İslam Tarihi ve Sanatları Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım Radyo, Televizyon ve Sinema İLETİŞİM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Çevre Mühendisliği (UOLP Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (İngilizce) Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makina Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 64

70 İnşaat Mühendisliği (Henüz öğrenci alınmamaktadır.) Eğitim Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Elektrik Eğitimi Makina Eğitimi Metal Eğitimi Mekatronik Eğitimi Matbaa Eğitimi Tekstil TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Beslenme ve Diyetik Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Sağlık Yönetimi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 65

71 Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri TIP FAKÜLTESİ Kamu Hukuku Özel Hukuk HUKUK FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tekstil Mühendisliği * Veterinerlik Fakültesi faaliyete geçmemiştir. YÜKSEKOKULLAR VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI Üniversite bünyesinde etkin durumda toplam 5 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında I. Öğretim de 48, II. Öğretim de 33 olmak üzere toplam 81 bölüm/program bulunmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 66

72 YÜKSEKOKULLARDA AÇILAN PROGRAMLAR BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 1-1 Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu 1-1 TOPLAM YÜKSEKOKULLARA BAĞLI BÖLÜMLER/PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU Aktüerya Bankacılık Sermaye Piyasası 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 67

73 Sigortacılık BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI YÜKSEKOKULU Takı Tasarımı YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Almanca, Fransızca, İngilizce UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Basım Teknolojileri, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu nda bölüm/program, diğer yüksekokullarda ise program şeklinde eğitim yapılmaktadır. MESLEK YÜKSEKOKULLARINA BAĞLI BÖLÜMLER/PROGRAMLAR ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Adalet Anestezi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Diş Protez Teknolojisi Parademik Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 68

74 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Tıbbi Laboratuvar Teknikleri SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Dış Ticaret Muhasebe ve Vergi Pazarlama ve Reklamcılık Yönetim ve Organizasyon Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Basın ve Yayın Teknolojileri TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Programcılığı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Elektrik Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Giyim Üretim Teknolojisi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 69

75 Makine Moda Tasarımı Su Ürünleri ENSTİTÜLERDE AÇILAN PROGRAMLAR Üniversitemiz bünyesinde 11 ayrı enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerimizde 210 doktora (9 sanatta yeterlilik), 20 lisans dereceli doktora, 255 tezli yüksek lisans, 96 tezsiz yüksek lisans, olmak üzere toplam 581 programda eğitim yapılmaktadır. Program BİRİM ADI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (I.ÖĞRETİM) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II.ÖĞRETM) LİSANS DERECELİ DOKTORA/ SANATTA YETERLİLİK DOKTORA/ SANATTA YETERLİLİK TOPLAM PROGRAM Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 70

76 Not: Nörolojik Bilimler ve Gastroenteroloji Bilimleri Enstitülerindeki programlar Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde sürdürülmektedir. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ANABİLİM DALI ALTINDA PROGRAMLAR ANABİLİM / ANASANAT DALI BİLİM / SANAT DALI AVRUPA BİRLİĞİ ENSTİTÜSÜ AB Hukuku (İngilizce) -- AB İktisadı (İngilizce) -- AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) -- AB Hukuku -- AB İktisadı -- AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler -- BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık -- Sermaye Piyasası ve Borsa -- Sigortacılık -- ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Ortadoğu Coğrafyası -- Ortadoğu İktisadı -- Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Ortadoğu Ekonomi Politiği YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 71

77 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi ve Denetimi Halk Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İLKÖĞRETİM İlköğretim İlköğretim İlköğretim İlköğretim İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmeliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Biyoloji Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Coğrafya Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 72

78 Eğitimi YABANCI DİLLER EĞİTİMİ Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Almanca Öğretmenliği Fransızca Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ Güzel Sanatlar Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Resim-İş Öğretmenliği ÖZEL EĞİTİM Özel Eğitim Zihin Engelliler Öğretmenliği SPOR EĞİTİMİ Spor Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TÜRKÇE EĞİTİMİ Türkçe Eğitimi Türkçe Öğretmenliği DİN EĞİTİMİ Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretmenliği FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN Biyoloji Biyoloji 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 73

79 Fizik Fizik Kimya Kimya Kimya Kimya Kimya Matematik Matematik Matematik Atmosferik Fizik Fizik Analitik Kimya Anorganik Kimya Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Matematik Teorik Matematik Uygulamalı Matematik TEKNİK EĞİTİM Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Matbaa Eğitimi Metal Eğitimi Teknoloji Eğitimi Tekstil Eğitimi Bilgisayar-Kontrol Eğitimi Elektronik-Haberleşme Eğitimi Elektrik Eğitimi Makine Eğitimi Matbaa Eğitimi Metal Eğitimi Teknoloji Eğitimi Tekstil Eğitimi MÜHENDİSLİK Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Biyomühendislik (İngilizce) Çevre Mühendisliği (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 74

80 Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Kimya Mühendisliği (İngilizce) Makine Mühendisliği (İngilizce) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Yönetimi (İngilizce) Yönetim Bilişim Sistemleri ve Mühendisliği (İngilizce) DİĞER Çevre Bilimleri Mekatronik Su Ürünleri Çevre Bilimleri Mekatronik Su Ürünleri GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı -- Fotoğraf -- Geleneksel Türk El Sanatları -- Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk El Sanatları Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Tezhip ve Minyatür Grafik -- Heykel -- İç Mimarlık -- Resim -- Seramik - Cam -- Sinema TV -- Tekstil -- SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 75

81 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi -- Diş Hastalıkları ve Tedavisi -- Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti Ortodonti -- Ortodonti Ortodonti (İngilizce) Oral Diagnoz ve Radyoloji -- Pedodonti Özel Bakım Gerektiren Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı (İngilizce) Pedodonti -- Periodontoloji -- Periodontoloji Periodontoloji (İngilizce) Protetik Diş Tedavisi -- Protetik Diş Tedavisi Temel Tıp Bilimleri Protetik Diş Tedavisi (İngilizce) Oral Biyoloji EZCACILIK FAKÜLTESİ Analitik Kimya -- Biyokimya (ECZ) Beslenme ve Biyokimyası Biyokimya (ECZ) -- Eczacılık Temel Bilimleri Genel Kimya Farmakoloji (ECZ) -- Farmakoloji (ECZ) Farmakoloji (ECZ) Klinik Farmasi Psikofarmakoloji Farmakognozi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 76

82 Farmasötik Biyoteknoloji -- Farmasötik Botanik -- Farmasötik Kimya -- Farmasötik Kimya İlaç Metabolizması Farmasötik Mikrobiyoloji -- Farmasötik Teknoloji -- Farmasötik Teknoloji Kozmetoloji Farmasötik Toksikoloji -- Farmasötik Toksikoloji Farmakogenetik ve İlaç Güvenliliği BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor -- Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Beden Eğitimi ve Spor Spor Sağlık Bilimleri Spor Yönetim Bilimleri Hareket ve Antrenman Bilimleri SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -- Kardiyopulmoner Fizyoterapi- Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Acil Hemşireliği Adli Hemşirelik Ameliyathane Hemşireliği Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 77

83 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Endoskopi Hemşireliği -- Yeni Doğan Hemşireliği -- Halk Sağlığı Hemşireliği -- Hemşirelik Esasları -- Hemşirelikte Öğretim Hemşirelikte Eğitim Hemşirelikte Yönetim -- İç Hastalıkları Hemşireliği -- Psikiyatri Hemşireliği -- TIP FAKÜLTESİ Adli Tıp -- Anatomi -- Beyin ve Sinir Cerrahisi -- Biyofizik -- Biyoistatistik -- Biyokimya (TIP) -- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alerji-İmmunoloji Deontoloji -- Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji Farmakoloji Klinik Farmakoloji Fizyoloji YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 78

84 Fizyoloji Fizyoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Nörofizyoloji Spor Fizyolojisi Nörolojik Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Halk Sağlığı -- Halk Sağlığı İş Sağlığı Histoloji-Embriyoloji -- İç Hastalıkları Kulak-Burun-Boğaz Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Nöroloji Nöroloji Nöroşirurji Patoloji Patoloji Radyoloji İmmunoloji Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Mikrobiyoloji Elektrofizyoloji ve Epileptoloji Hareket Bozuklukları Mikronöroşirurji Histokimya Sitoteknoloji Temel Radyoloji Hastane İşletmeciliği -- Tıbbi Biyoloji ve Genetik -- Tıp Eğitimi -- GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ Gastroenteroloji Gastroenteroloji Sindirim Sistemi Fizyolojisi Viral Hepatitler NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Nörolojik Bilimler Elektrodiagnostik Nöroloji 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 79

85 Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörolojik Bilimler Nörofarmakoloji Nörohistokimya Sinir Bilimleri Işın Cerrahisi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH Tarih Eskiçağ Tarihi COĞRAFYA Coğrafya Coğrafya ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönetim ve Çalışma Psikolojisi İŞLETME İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı Global Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetimi Kooperatifçilik Muhasebe Denetimi Muhasebe Finansman 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 80

86 İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme İşletme Sayısal Yöntemler Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Kalite Yönetimi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yönetim ve Organizasyon Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu Stratejik Marka Yönetimi İŞLETME (İNGİLİZCE) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İşletme (İngilizce) İngilizce (İşletme) Muhasebe Finansman (İngilizce) Örgütsel Davranış (İngilizce) Sayısal Yöntemler (İngilizce) Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce) Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) İŞLETME (ALMANCA) İşletme (Almanca) İşletme (Almanca) Muhasebe Finansman (Almanca) Üretim Yönetimi ve Pazarlama (Almanca) ENFORMATİK (ALMANCA) Enformatik (Almanca) İşletme Enformatiği (Almanca) SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi (İngilizce) Uluslararası İlişkiler 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 81

87 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce) KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi (İngilizce) İnsan Kaynakları Yönetimi İstanbul Araştırmaları Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca) Siyaset ve Sosyal Bilimler HUKUK Hukuk Hukuk Kamu Hukuku Özel Hukuk EKONOMETRİ Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri Ekonometri İstatistik Yöneylem Araştırması Finansal Ekonometri Sosyal Araştırmalarda İstatistik İKTİSAT İktisat İktisat İktisat İktisat İktisat Finansal İktisat İktisadi Gelişme - Uluslararası İktisat İktisat Politikası İktisat Tarihi İktisat Teorisi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 82

88 İktisat İktisat İktisat İktisat Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Uluslararası İktisat Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi İKTİSAT (İNGİLİZCE) İktisat (İngilizce) İktisat (İngilizce) MALİYE Maliye Maliye Maliye Mali Hukuk Mali İktisat Maliye Teorisi TEMEL İSLAM BİLİMLERİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Hadis İslam Hukuku İslam Mezhepleri Tarihi Kelam Tasavvuf Tefsir İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği İSLAM TARİHİ VE SANATLARI İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi İslam Tarihi ve Sanatları Türk-İslam Edebiyatı 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 83

89 İslam Tarihi ve Sanatları Türk Din Musikisi FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Din Eğitimi Din Psikolojisi Din Sosyolojisi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi GAZETECİLİK Gazetecilik Gazetecilik Gazetecilik Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilişim Genel Gazetecilik HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Reklamcılık ve Tanıtım Kişilerarası İletişim Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Bilimleri Radyo Televizyon Sinema TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -- Bilgi ve Belge Yönetimi -- Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Türk Dili Yeni Türk Edebiyatı 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 84

90 Türk Dünyası Coğrafyası -- Türk Sanatı -- Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Türk Tarihi Cumhuriyet Tarihi Genel Türk Tarihi Ortaçağ Tarihi Yakınçağ Tarihi Yeniçağ Tarihi Balkan Dil ve Kültürleri -- Kafkas Dil ve Kültürleri -- Asya Dil ve Kültürleri -- Slav Dil ve Kültürleri -- Orta Doğu Dil ve Kültürleri -- Akdeniz Ülkeleri Dil ve Kültürleri -- REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER Üniversitemizde herhangi bir fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna bağlı olmadan, doğrudan rektörlük bünyesinde yer alan iki bölüm vardır. Bunlar; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü ve Türk Dili Bölümü olarak faaliyetlerini Üniversite genelinde sürdürmektedirler. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ 1. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 2. Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 3.Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 4. Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 5. Epilepsi Araştırma ve Uygulama Merkezi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 85

91 6. Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi 7. Genetik ve Metabolik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi 8. Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi 9. İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 10. Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi 11. Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi 12. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 13. Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 14. Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi 15. Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi 16. Türkiye - Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 17. Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi 18. Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi EĞİTİM MERKEZLERİ 1.Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) 2. Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MÜSEM) 2000 yılında kurulan ve 2002 yılında faaliyetlerine başlayan MÜSEM, Üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının düzenlenmesini, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlayan bir birimidir. Kuruluş amacı; Marmara Üniversitesi nde örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 86

92 eğitim verirken; teorik eğitimi uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktadır. Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere yönelik, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenler, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar ve bu alanda üniversite olanaklarının tanıtımını yapar. MÜSEM in Çalışma Alanları Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek; bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar, restorasyon, eğitim programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek, Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, sağlık tesisleri uygulama eczanesi açmak, işletmek ve sağlık bilimleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek, Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek, Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım, proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili rapor ve eğitim programları düzenlemek, 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 87

93 MÜSEM BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KURSLAR Yabancı dil eğitim programları Müzik Aile danışmanlığı İş güvenliği Deney hayvanları kullanımı Endoskopi hemşireliği Eczacılara yönelik meslek içi eğitim Üniversitemiz personeline yönelik hizmet içi eğitim Toshıba teknik personel eğitimi Aktüerya eğitimleri Fetaşteknik personel eğitimi MÜSEM İLE ORTAKLAŞA DÜZENLENEN KURSLAR Data expert Kurumsal iletişimi Dış ticaret uzmanlığı Marka yönetimi Etkinlik organizasyon yönetimi Sosyal medya uzmanlığı İnsan kaynakları Endüstri ve işletme yöneticiliği Stratejik finansal liderlik eğitimi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 88

94 Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi Satış pazarlama yönetimi MİLLİ EĞİTİM PROJESİ (MEB) Yurt dışında burslu yüksek lisans öğrencileri YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI (ÖYP) Araştırma görevlileri için İngilizce eğitimi SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) Sigortacılık acente teknik personel eğitimi GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. (SYK) UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ (UZEM) Gelişen teknolojiye uyum sağlamanın gereği olarak yıllar içinde eğitimde teknoloji kullanımı artmıştır. Bununla birlikte öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim faaliyetlerinden beklentileri değişmiştir. Bu beklentiler uzaktan eğitimin aktif olarak kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu kapsamda günümüz ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerin hayat boyu, iş başında ve ihtiyaç anında öğrenmelerini desteklemek amacıyla 29 Ocak 2009 tarihinde Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) kurulmuştur yıllarında, Marmara Üniversitesi bünyesinde tüm birinci sınıf öğrencilerine sunulan ortak derslerin uzaktan eğitimle verilmesi sağlanmıştır. Bu doğrultuda Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri üniversite genelinde öğrenciye uzaktan eğitim yöntemi ile sunulmuştur Eğitim öğretim yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan Bilgisayar Programcılığı ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) bünyesinde yer alan Pazarlama bölümlerinin uzaktan eğitim programları açılmıştır ve 50 kontenjanla öğrencilere hizmet vermeye başlamıştır. Çalışmalarını hızla sürdüren UZEM eğitim öğretim yılında SMBYO bünyesinde Dış Ticaret ve Muhasebe bölümleri için iki yeni program açmıştır eğitim öğretim 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 89

95 dönemi için ise Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Moda Tasarımı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programları merkezimiz tarafından açılmıştır eğitim öğretim yılında iki yüksek lisans programı ile hizmet vermeye başlayan UZEM, Mühendislik Yönetimi ve İş Güvenliği yüksek lisans programlarında 50+50=100 öğrenciye yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Bugün Marmara Üniversitesi dahilinde yer alan ortak derslerde ortalama öğrenciye, yüksekokul programlarında 500 ve yüksek lisans programlarında 300 öğrenciye hizmet vermekte olan UZEM vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını hızla sürdürmektedir ÖĞRENCİ SAYILARI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM GENEL TOPLAM Fakülteler Yüksek okullar Enstitüler Meslek Yüksek okulları M.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme (Özel Öğrenci, Erasmus, Farabi) E K TOP. E K TOP. E K TOP. KIZ ERKEK TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 90

96 YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI BİRİMİN ADI I. ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM I. VE II.ÖĞRETİM TOPLAMI(A) E K Top. E K Top. Sayı YÜZDE* Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) ÖĞRENCİ KONTENJANLARI BİRİMİN ADI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI Fakülteler ,23 Yüksekokullar ,47 Meslek Yüksekokulları ,95 TOPLAM , YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI ENSTİTÜLERDEKİ ÖĞRENCİLERİN YÜKSEK LİSANS (TEZLİ/TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI BİRİMİN ADI Avrupa Birliği Enstitüsü PROGRAMI YÜKSEK LİSANS YAPAN SAYISI TEZLİ TEZSİZ DOKTORA YAPAN SAYISI TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 91

97 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü TOPLAM YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BİRİMLERE DAĞILIMI AKADEMİK BİRİMLER KIZ/ERKEK KIZ ERKEK TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları TOPLAM TÜRKİYE BURSLU OLARAK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİ SAYILARI BİRİM ADI KIZ ERKEK TOPLAM Atatürk Eğitim Fakültesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 92

98 Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi 1 1 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 2 Fen-Edebiyat Fakültesi 1 1 İktisat Fakültesi 1 1 İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi İşletme Fakültesi Mühendislik Fakültesi 1 1 Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi 2 2 Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Teknoloji Fakültesi 2 2 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü GENEL TOPLAM SAĞLIK HİZMETLERİ ENSTİTÜLER (SAĞLIK HİZMETLERİ) GASTROENTEROLOJİ ENSTİTÜSÜ Poliklinik: Enstitümüzde mide, bağırsak ve karaciğer rahatsızlıkları için poliklinik hizmeti verilmektedir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 93

99 Endoskopi: Endoskopi ünitesinde üst ve alt sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisi, son derece gelişmiş video endoskopik yöntemle yapılmaktadır. Cerrahi: Enstitümüzde sindirim sistemi hastalıklarının ameliyatları, bu hizmete yönelik modern cihazlarla donatılmış ameliyathanede gerçekleştirilmektedir. Yataklı Servis: Sindirim sistemi hastalarına yatarak tedavi olanağı, tek ve çift kişilik odalardan oluşan yataklı servisimiz ile verilmektedir. Motilite: Bu laboratuvarda rutin hasta tanısında ve araştırma alanında özofagus, ince bağırsak ve anorektal manometre çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca yine aynı amaçlara yönelik olarak özofagus ve mide ph ölçümleri de yapılmaktadır. Hepatit Araştırmaları ve Gastrointestinal Sistem Moleküler Biyoloji Laboratuvarı: Laboratuvarımızda hepatit enfeksiyonlarının tanısı, tedavi kararı yanıtı ve kesilmesi için gerekli olan; bir kısmı enstitümüz viral hepatitler birimi akademik kadrosu tarafından geliştirilen ileri düzey moleküler biyolojik tetkikler ile hastalarımıza hizmet verilmektedir Yılında Enstitümüzde Poliklinik hasta sayısı 7329 olarak gerçekleşmiş, 5012 hastaya endoskopik işlem, 580 hastaya da endoskopik tetkik yapılmıştır NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Nöroşirurji Uygulaması: Nörolojik Bilimler Enstitüsü bünyesinde Marmara Üniversitesi Nöroşirurji Anabilim Dalında uygulanamayan ileri cerrahi operasyonların yapılması amacı ile iki tam teşekküllü ameliyathane kurulmuştur. Enstitünün 40 yatak kapasitesi mevcut olup bunun 5 yatağı yoğun bakım hizmeti vermektedir. Epilepsi Cerrahisi: Özellikle Kronik Monitörizasyon ünitesinin hizmete girmesi ile birlikte Enstitüde yoğun olarak epilepsi cerrahisi uygulaması başlamıştır. Bu cerrahi işlem sırasında kortikografi ve beyin haritalaması yapılmaktadır. Nöroendoskopi: Enstitüde çeşitli intraventriküler yaklaşımlarda nöroendoskopi uygulaması yapılmaktadır. Hidrosefali, multikompartmavhidrosefali ve ventrikül içi kist olguları en sık tedavi uygulanan olgulardır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 94

100 Kafa Kaidesi Cerrahisi: 1997 yılından bu yana kafa kaidesi hastalıklarına ileri düzeyde teknik donanım gerektiren cerrahi yaklaşımlar uygulanmaktadır. Spinal Cerrahisi: Hizmete girdiği günden itibaren tüm omurga ve omurilik problemlerinin cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir. Özellikle omurga travmaları, omurganın dejeneratif hastalıkları, spinal tümör cerrahisi ve spinal disk hernileri (bel ve boyun fıtıkları) en sık tedavi uygulanan olgulardır. Nöroanestezi: Nöroanestezi birimi iki ameliyathanenin dışında Sayın Müveddet Şengiray ın bağışları ile donatılan beş yataklı yoğun bakım ünitesininde sorumluluğunu üslenmektedir. Nöropatoloji: Nöropatoloji birimi bir referans merkezi olarak hizmet vermektedir. Halen nöropatoloji laboratuvarında rutin doku incelemeleri dışında, konvansiyonel histokimya ve immün histokimyasal metotlar uygulanmaktadır. Laboratuvarın donatılmasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı nın ve Kardiyoloji Vakfı nın katkıları olmuştur. Nörootoloji: Nörootoloji laboratuvarı 1995 yılında kurulmuştur. Rutin odyolojik tetkiklerin yanı sıra, modern aletlerle donatılmış denge laboratuvarı gerek tanı, gerekse rehabilitif çalışmalarda bulunmaktadır. Elektrodiagnostik Ünite: Elektrodiagnostik ünite, modern nörolojinin gerektirdiği tüm nörofizyolojik incelemelerin uygulanabileceği biçimde yapılandırılmıştır. Elektronöromyografi (EMG), Elektroensefalografi (EEG), Uyarılmış Potansiyeller (UP), uzun süreli video-eeg monitorizasyon ünitelerinde tanı ve araştırma amaçlı tetkikler yapılmaktadır. Pediatrik Nöroloji: Bu birimde rutin pediatrik nöroloji ve epilepsi poliklinik hizmetleri verilmektedir. Ayrıca epileptik hastalar, epilepsi cerrahisine aday olma açısından değerlendirilmektedir. Pediatrik Psikiyatri: Bu birimde rutin pediatrik psikiyatri hizmetleri verilmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Erişkin ve çocuk hastalar için hazırlanmış iki ayrı fizik tedavi ünitesi bulunmaktadır. Serebral Palsi ve Spinal Disrafizm olguları için özel rehabilitasyon programları uygulanmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 95

101 HİZMET BİRİMLERİ YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKİK SAYISI Acil servis hizmetleri Yoğun bakım Klinik Ameliyat sayısı Poliklinik hastası sayısı Laboratuvar hizmetleri Radyoloji ünitesi hizmetleri Nükleer tıp bölümünde verilen hizmetler DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ HİZMET ALANLARI YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKİK SAYISI Acil servis hizmetleri Yoğun bakım Klinik Ameliyat sayısı Poliklinik hastası sayısı Laboratuvar hizmetleri Radyoloji ünitesi hizmetleri Nükleer tıp bölümünde verilen hizmetler 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 96

102 HASTANE ALANI BİRİM SAYI (ADET) ALAN (M2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Alanı 3 80 Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı 8 40 Mutfak Çamaşırhane 1 20 Teknik Servis 1 20 Hastane Toplam Kapalı Alanı YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 97

103 Ağız, Diş Çene Radyolojisi Kliniği Ağız Diş Çene Cerrahisi Kliniği 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 98

104 Multidisipliner Klinik Protetik Diş Tedavisi Kliniği 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 99

105 Ortodonti Kliniği Periodontoloji Kliniği 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 100

106 Pedodonti Kliniği Restoratif Diş Tedavisi Kliniği 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 101

107 Endodonti Kliniği Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ameliyathanesi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 102

108 Periodontoloji Ameliyathanesi ANABİLİM DALI BAZINDA 2014 YILI HASTA SAYILARI AYLAR AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİ Sİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLO JİSİ DİŞ HASTALI KLARI VE TEDAVİSİ ENDODO NTİ ORTOD ONTİ PEDOD ONTİ PERİODON TOLOJİ Ocak Şubat PROT ETİK DİŞ TEDA VİSİ Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 103

109 Eylül Ekim Kasım Aralık Yılı Klinik Bazında Toplam Hasta Sayıları (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D. hariç) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Endodonti Ortodonti Pedodonti Periodontoloji Protetik Diş Tedavisi 2014 Yılı Aylık Toplam Hasta Sayıları (Ağız, Diş ve Çene Rad. A.D. Hariç) YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 104

110 2014 Yılı Teşhis Amaçlı Muayene Edilen Hasta Sayıları (Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A. D. Verileri) Yılı Radyolojik Tetkik Adetleri YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 105

111 ANABİLİM DALI BAZINDA TOPLAM İŞLEM TUTARLARI BÖLÜM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi , , , , , , , , , , , ,95 Diş Hastalıkları ve Tedavisi , , , , , ,50 Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Entegre 8.830, , , , , ,90 Endodonti , , , , , ,20 Endodonti - Acil 3.295, , , , , ,70 Endodonti - Entegre 3.855, , , , , ,40 Ortodonti , , , , , ,60 Pedodonti , , , , , ,50 Periodontoloji , , , , , ,50 Periodontoloji - Entegre 1.773, , , , , Protetik Diş Tedavisi , , , , , ,33 Protetik Diş Tedavisi - Entegre 546, , , , ,15 407,96 BÖLÜM TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Ağız Diş ve Çene Cerrahisi , , , , , ,40 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi , , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 106

112 Diş Hastalıkları ve Tedavisi 7.490, , , , , ,50 Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Entegre 125,4 738, , , ,99 Endodonti 9.161, , , , , ,30 Endodonti - Acil 2.135, , ,70 Endodonti - Entegre 144, , , ,44 Ortodonti , , , , , ,50 Pedodonti , , , , , ,20 Periodontoloji , , , , , ,90 Periodontoloji - Entegre 114, , , , ,60 Protetik Diş Tedavisi , , , , , ,84 Protetik Diş Tedavisi - Entegre 5.616, , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 107

113 2014 Yılı Anabilim Dalı Bazında Toplam İşlem Tutarları Protetik Diş Tedavisi - Entegre; ,65 Protetik Diş Tedavisi; ,61 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi; ,44 Ağız Diş ve Çene Radyolojisi; ,06 Periodontoloji - Entegre; Periodontoloji; , ,32 Diş Hastalıkları ve Tedavisi; ,75 Pedodonti; ,71 Ortodonti; ,06 Endodonti - Entegre; ,14 Endodonti - Acil; ,00 Diş Hastalıkları ve Tedavisi - Entegre; ,69 Endodonti; , Yılı Fakülte Geneli Aylık Toplam İşlem Tutarları (Genel Toplam: ,43 ) , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 108

114 MEDİKO-SOSYAL HİZMETLERİ Öğrenciler ve personelin muayeneleri ile ayakta tedavi hizmetleri, tedavisi gereken hastaların ilgili sağlık kuruluşuna sevk işlemleri ile her türlü laboratuvar tahlilleri ile ve radyolojik incelemeleri Mediko-Sosyal Merkezlerimizde yapılmaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde öğrencilere danışmanlık hizmeti yapılmaktadır. Öğrenciler, akademik ve idari personellerimiz ve bunların eş ve çocukları, sağlık problemlerinde ilk başvurularını Mediko- Sosyal merkezlerimize yapabilmektedirler. Ana merkez Göztepe Yerleşkesinde olmak üzere Acıbadem, Nişantaşı, Bahçelievler, Haydarpaşa ve Anadoluhisarı Yerleşkelerinde toplam 6 adet Mediko-Sosyal Merkezi bulunmaktadır. Merkezlerimizde uzman ve pratisyen hekimler ile diğer sağlık personelleri hizmet vermektedir. Dairemiz bünyesindeki Mediko-Sosyal Merkezlerinde genel poliklinik, diş poliklinik, biyokimya laboratuvarı, röntgen ve acil poliklinik hizmeti verilmektedir. Sağlık ünitesine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri poliklinik doktorları tarafından değerlendirilmekte, teşhis ve tedavileri yapılmakta; gerekli görülenler hastanelere sevk edilmektedir. Ayrıca Göztepe Yerleşkesinde bulunan Mediko Sosyal merkezinde diyet polikliniğini mevcuttur. Polikliniğe başvuran hastalara randevu saatlerine göre hizmet verilmektedir. Hastaların kilo-boy değerleri ölçüldükten sonra yakın zamanda yaptırdıkları kan tahlilleri istenir (kolesterol, trigliserit, glikoz, karaciğer enzimleri v.s.) Tahlil sonuçlarına ve Beden Kitle İndeksine göre ideal kilo belirlenip diyet programı hazırlanarak diyet kişiye anlatılır ve 15 gün sonrasında kilo kontrolü için randevu verilmektedir. Mediko - Sosyal merkezlerimizde yapılan hizmetlerle ilgili detaylı liste aşağıdaki gibidir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 109

115 MEDİKO - SOSYAL ALANLARIN BULUNDUĞU YERLEŞKELER BİRİM GÖZTEPE HAYDARPAŞA ACIBADEM A.HİSARI B.EVLER NİŞANTAŞI Poliklinik Müşaade Odası Diş Hekimliği Odası 2 1 Diş Hek. Çalışma 3 Odası Terapi Odası 3 Grup Terapi Odası 1 Hemşire Odası Laboratuvar 1 Röntgen Odası 1 Danışma 1 1 TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 110

116 2014 YILINDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ ADI SAYISI Poliklinik tedavi Poliklinik sevk 22 Diş Poliklinik tedavi Diş Poliklinik Sevk 1 Diyet Polikliniği 966 Acil Servis Psikolojik Danışma Servisi 917 Laboratuvar 884 Radyoloji 187 TOPLAM MEDİKO-SOSYAL MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN SAYISI BİRİM 657 SAYILI YASA 4857 SAYILI YASA TAŞERON TOPLAM Sağlık Hizmetleri YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 111

117 Diyet Bölümü: Diyet Polikliniğine başvuran hastalara randevu saatlerine göre hizmet verilmektedir. Hastaların kilo-boy değerleri ölçüldükten sonra yakın zamanda yaptırdıkları kan tahlilleri istenir (kolesterol, trigliserit, glikoz, karaciğer enzimleri v.s) Tahlil sonuçlarına ve Beden Kitle İndeksine göre ideal kilo belirlenip diyet programı hazırlanır. Diyet kişiye anlatılır ve 15 gün sonrasında kilo kontrolü için randevu verilir SOSYAL HİZMETLER BESLENME HİZMETLERİ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın görevleri arasında olan beslenme hizmeti Beslenme Hizmetleri müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Anadolu yakasında 7 adet, Avrupa yakasında bulunan kampüslerimizde 3 adet olmak üzere 10 adet yemekhanemizde Üniversitemiz öğrenci ve personeline yemek hizmeti verilmektedir. YEMEK HİZMETİ VERİLEN YERLEŞKELER 1- Göztepe Yerleşkesi 8- Bahçelievler Yerleşkesi 2- Haydarpaşa Yerleşkesi 9- Nişantaşı Yerleşkesi 3- Bağlarbaşı Yerleşkesi 10- Sultanahmet Yerleşkesi 4- Anadolu Hisarı Yerleşkesi 5- Acıbadem Yerleşkesi 6- Kartal Yerleşkesi 7- Başıbüyük Yerleşkesi 2014 YILI YEMEK ÜCRETLERİ Öğrenci Diğer İdari Personel Ek Gösterge Ek Gösterge : 1.00 TL : 2.02 TL : 2.60 TL : 3.42 TL 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 112

118 Ek Gösterge Misafir : 3.79 TL : 5.00 TL yemek ücreti alınmıştır YILI YEMEK HİZMETİNDEN YARARLANAN KİŞİ SAYISI Öğrenci : Diğer İdari Personel : Ek Gösterge : Ek Gösterge : Ek Gösterge : Misafir : Burslu : TOPLAM : Göztepe yerleşkesinde günde ortalama arasında öğrencimize 4 kaplık tabldot yemek verilmektedir. Ayrıca Göztepe yerleşkemizde Akademik personel yemekhanesinde seçmeli yemek uygulaması ve tüm yerleşkelerimizde salata büfesi sistemi uygulanmaktadır. Bu yerleşkemizde verilen yemek hizmetini malzemelerin satın alınmasından servise sunumuna kadar kontrolünü dairemiz personelleri yapmaktadır. Daha temiz ve sağlıklı bir ortam sağlayabilmek için firmanın çalıştırdığı personelin yılda bir sefer akciğer filmi ve kan tahlili yapılmaktadır. Ayrıca üç ayda bir kez ise portör muayeneleri yaptırılmaktadır. Her gün yemeklerden numune alınıp 72 saat soğuk havada muhafaza edilmektedir. Temiz ve hijyenik bir ortam yaratabilmek için yaz aylarında yemekhanelerimizin boya-badana ve bakımları yapılmaktadır. Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde sunulan yemek hizmeti ihale yoluyla özel firmalardan satın alınmaktadır. Bu yerleşkelerden II. Eğitim yapılanlarda hem öğle hem de akşam yemeği verilmektedir. Toplam bütün bu yerleşkelerde yemek yiyenlerin sayısı günlük kişi arasındadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 113

119 Yemekler ihaleyi kazanan firmanın mutfağında kendi personellerince yapılmaktadır. Hazırlanan yemekler yerleşkelerimize ısıyı ve havayı geçirmeyen termobox kutularda taşınmaktadır. Yerleşkeye getirilen hazır yemekler servise hazırlanarak servis saati dağıtılmaktadır. Yemek servis katlarına fırınlar kurularak yemeklerin sıcak ve taze kalması sağlanmaktadır. Servis saatlerini yerleşkedeki bölümlerin öğle tatili göz önüne alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenmektedir. Bu yerleşkelerde Hemşirelerimizce yemek numuneleri alınıp 72 saat kendi gözetimlerinde soğuk havada muhafaza edilmektedir. Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Yemekhanelerimizden çıkan artık yemekler hayvan barınaklarına verilerek değerlendirilmektedir. Öğrenci Butiği: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde öğrencilerimize ikinci el temiz ve kaliteli ürün sağlamak amacıyla 2003 yılın da kurulan öğrenci butiğinde giysi, ayakkabıdan şapkaya kadar ürünler bulunmaktadır. İkinci el giysiler bağışlayan kişilerin evlerinden alınıp, sökükleri dikilip, temizlendikten sonra ütülenerek öğrencilerimize sunulmaktadır. Butiğimizde yaklaşık 3000 parça ve 70 farklı giysi çeşidi bulunmaktadır. Kantinler: Üniversitemiz öğrencilerine hizmet veren işletmelerin ihaleleri Üniversitemiz İdari Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Kantin fiyat listeleri, diğer üniversiteler ve piyasada yapılan araştırmalar sonucu Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi tarafından oluşturulan komisyonunca belirlenmektedir. Kantinlerin rutin denetimleri de anılar dairemizce oluşturulan denetim ekipleri tarafından yapılmaktadır KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER Ücretsiz Kurslar Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sanatsal ve kültürel aktiviteler düzenlemek için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kültür 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 114

120 Koordinatörlüğü bünyesinde organize ettiği ders dışı saatlerde ücretsiz kurslar düzenlemektedir. Düzenlenen bu kurslarımızda yaklaşık 800 öğrencimiz faydalanmaktadır. KÜLTÜR MERKEZLERİ VE ETKİNLİKLER Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı bulunan Kültür Merkezleri öğrencilerimize seminer, toplantı ve konferans türü faaliyetlerde bulunmaları için tahsis edilmektedir. Kültür merkezleri aşağıdaki gibidir. KÜLTÜREL MEKANIN ADI Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Konferans Salonu AİT OLDUĞU AKADEMİK/İDARİ BİRİM Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı BULUNDUĞU YERLEŞKE TOPLAM KAPALI MEKAN (m²) KAPASİTE (Kişi) Göztepe Haydarpaşa Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans Salonu Enstitü Binası Konferans Salonu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sultanahmet Göztepe YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 115

121 S.K.S. Daire Başkanlığı Kültür Koordinatörlüğümüz Kültür Merkezlerinde düzenlenen her türlü etkinliğin yazışmaları takip edip, arşivlemektedir. Ayrıca üniversitemiz yerleşkelerindeki firmaların stant açma vs. gibi etkinliklerdeki yazışmaları takip edip firmaları bilgilendirmektedir. BÜYÜK SPOR SALONUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER ETKİNLİK TARİHİ DÜZENLEYEN ETKİNLİK KONUSU NİSAN 2014 ÜNİVERSİTELER BASKETBOL LİGİ 22 NİSAN 2014 ÖĞRENCİ KONSEYİ 20 MART- 21 MAYIS HAZİRAN HAZİRAN 2014 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL MAÇI KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİĞİ REKTÖRLÜK KUPASI ÖĞRENCİ BASKETBOL / VOLEYBOL TURNUVASI MEZUNİYET MEZUNİYET 24 HAZİRAN 2014 TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET 25 HAZİRAN 2014 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MEZUNİYET 26 HAZİRAN 2014 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET 27 HAZİRAN 2014 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNİYET 4 TEMMUZ 2014 İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEZUNİYET 7-11 TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ARALIK 2014 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAAŞKANLIĞI KAYIT ÖZEL YETENEK SINAVLARI ÖĞRENCİ KAYITLARI REKTÖRLÜK KUPASI BASKETBOL / VOLEYBOL TURNUVASI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 116

122 KÜLTÜR MERKEZLERİNDE DÜZENLENEN FAALİYETLER: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı bulunan Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi, Ord. Prof. Dr. Reşat KAYNAR ve Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans Salonu ve Enstitü Binası Konferans Salonu nda yapılan etkinlikler aşağıda verilmiştir YILI KÜLTÜR MERKEZLERİ ÇEŞİTLİ KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ KÜLTÜR MERKEZİNİN ADI ETKİNLİK SAYISI ETKİNLİK ÇEŞİDİ 100.YIL ANFİSİ 14 CUMHURİYET MÜZESİ 11 DR. İBRAHİM ÜZÜMCÜ KÜLTÜR MERKEZİ 132 ENSTİTÜ BİNASI 63 MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK ORD. PROF. DR. NİHAT SAYAR SALONU ORD. PROF. DR. REŞAT KAYNAR SALONU TOPLAM ETKİNLİK SAYISI 11 8O 311 MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK MUHTELİF KÜLTÜREL ETKİNLİK YURTİÇİ VE YURT DIŞINDA KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZE YAPILAN DESTEKLER: 2014 yılında üniversitemiz öğrencilerin katılmış oldukları yurt içi ve yurt dışı kültürel ve sportif faaliyetlere dairemiz bütçesinde desteklenen faaliyetler aşağıda tabloda verilmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 117

123 2014 YILI YURT DIŞI KÜLTÜREL VE SPORTİF ETKİNLİKLER ETKİNLİK SAYISI TARİH Kültürel ve Sportif Etkinlikler GİTTİĞİ YER Muhtelif Ülkeler GÜN SAYISI GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI KULLANILAN TUTAR (TL) YILI YURTİÇİ KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ETKİNLİK SAYISI TARİH GİTTİĞİ YER GÜN SAYISI GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI KULLANILAN TUTAR (TL) Kültürel Etkinlikler Muhtelif Şehirler , YILI YURTİÇİ SPORTİF ETKİNLİKLER ETKİNLİK SAYISI TARİH GİTTİĞİ YER GÜN SAYISI GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI KULLANILAN TUTAR (TL) Sportif Etkinlikler Muhtelif Şehirler , BARINMA HİZMETLERİ Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak amacıyla toplam 563 kişi kapasiteli 2 tane kız öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Yurtlarımızda etüt odası, bilgisayar odaları (internet), dinlenme odası, çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır. Yurda gelen öğrenci yakınları için ise bekleme salonu mevcuttur. Özmen Aktar Kız Öğrenci Yurdunda 467 öğrenci barınmaktadır. Banyo ve tuvalet odaların için yer alan ve 24 saat sıcak su hizmeti verilen yurdumuzun odalarındaki yataklar ranza tipidir. Ayrıca birer adet mini buzdolabı da mevcuttur. 3 adet etüt odası, 2 TV odası ve çamaşırhane bulunmaktadır. Çamaşırhanemizde yıkatılan çamaşırlardan hiçbir ücret alınmamaktadır. Öğrencilerimiz wireless sistemiyle odalarında internet hizmetinden sınırsız 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 118

124 yararlanmaktadırlar. Öğrencilerimiz dışarıdan gelen telefon görüşmeleri için katlarda bulunan telefonlardan yapmaktadırlar. Handan Ertuğrul Çağdaş Yaşam Kız Öğrenci Yurdunda 96 öğrenci barınmaktadır. Yurdumuzda banyo- tuvalet ve çamaşır makineleri odaların içinde olup; ranza tipi yataklarımız ve 1 adet buzdolabımız vardır. Yurdumuzda da 24 saat sıcak su hizmeti verilmektedir. Yurdumuzda 2 etüt odası, 1 TV dinlenme odası bulunmaktadır. Öğrencilerimiz wireless hizmetinden odalarında yaralanmaktadır. Öğrencilerimiz dışarıdan gelen telefon görüşmeleri için katlarda bulunan telefonlardan yapmaktadırlar. Göztepe Yerleşkesi nde bulunan yurtlarımızda odalar 8 er kişilik olup toplam 563 öğrenciye barınma hizmeti verilmektedir BURS HİZMETLERİ Maddi durumu elverişsiz öğrencilerimize vermiş olduğumuz barınma, burs, ücretsiz yemek hizmetlerinin sayısını arttırarak daha fazla öğrenciye bu imkânlar ulaştırılmıştır yılında öğrencilerimize vermiş olduğumuz burs miktarları artırılmıştır. Ayrıca 2014 yılı sonunda BURS OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ kurulmuştur yılından itibaren tüm iş ve işlemleri bu koordinatörlük yürütecektir YILI BURS SAYILARI ADI SAYI Hacı Ömer Sabancı Vakfı 76 Hacı Ömer Sabancı Vakfı-Vista 22 Koç Vakfı 31 Mehmet Zorlu Vakfı 15 Salih Karagöz Vakfı 8 Tesyev Vakfı 3 TEV Vakfı 56 KYK YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 119

125 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı: 1997 yılından itibaren kısmi zamanlı öğrenci çalışma programı üniversitemizde uygulanmaktadır yılı itibariyle bir öğrencinin maksimum çalışacağı saat aylık 60 saat olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda aylık ortalama 1550 öğrenci çalışmaktadır ULAŞIM HİZMETLERİ Ulaşım hizmetleri Başkanlığımız sosyal ve kültürel hizmetleri için ve ayrıca Üniversitemizin Akademik ve İdari birimlerinden gelen talepler doğrultusunda ulaşım birimin oluşturduğu program uygun olup olmadığı kontrol edilip, uygun olduğu takdirde istek yapan birimle görüşülerek araç tahsis edilir, programa uymadığı taktirde istek kabul edilmez veya uygun günler saptanarak programa dahil edilir. Ayrıca Üniversitelerarası spor yarışmalarında da öğrencilerimizin ulaşımı dairemize ait otobüsler ile yapılmaktadır yılında icra edilen görev sayıları aşağıda verilmiştir. GÖREV SAYILARI Şehir İçi 363 Şehirler Arası 75 TOPLAM HABERLEŞME HİZMETLERİ Göztepe ve Anadoluhisarı yerleşkelerinde hizmete giren PTT şubeleri Üniversitemiz öğrencileri ve personeli için her türlü posta, banka ve lojistik hizmetlerini vermektedir. 80 metrekarelik bir alana kurulu olan Marmara Üniversitesi PTT şubesinde; posta işlemleri, posta çeki hesabı, fatura ödemeleri, kredi kartı ödemeleri, havale işlemleri, APS ve taahhütlü posta gönderimi yapılabilmektedir. PTT şubesinin, vatandaşlara hizmet vermek amacıyla ayrı bir giriş bölümü de bulunmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 120

126 SPOR HİZMETLERİ Spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere faaliyetlerde bulunur. Bu anlamada, ücretsiz sportif kurslar, Üniversitelerarası sportif yarışmalar ile spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler yılında 6 Sportif kurs açılmıştır. ÜNİVERSİTELERARASI SPOR MÜSABAKALARI Üniversitelerarası spor müsabakalarına, Üniversitemizin katıldığı branşlarda toplam 42 madalya almıştır. ALINAN DERECELER ALTIN MADALYA 17 GÜMÜŞ MADALYA 12 BRONZ MADALYA EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ GELENEKSEL REKTÖRLÜK KUPASI (ÖĞRENCİ) SONUÇLARI SIRA NO DERECE 1 BİRİNCİ FUTBOL BASKETBOL VOLEYBOL ERKEK ERKEK ERKEK BAYAN İKTİSAT FAKÜLTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2 İKİNCİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ/TBMYO/TEF (KARMA TAKIM ) İŞLETME FAKÜLTESİ 3 ÜÇÜNCÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 121

127 2014 YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE ÜYE SAYILARI KULÜP SAYILARI 2014 A TİPİ KULÜP 70 B TİPİ KULÜP 92 TOPLAM 162 A TİPİ KULÜP SAYISI :70 SIRA NO 1 KULÜP ADI Almanca İşletme ve Almanca İşletme Enformatiği Kulübü ÜYE SAYISI 18 2 Beslenme ve Diyetetik Kulübü 83 3 Bilgi Yönetimi Kulübü Bilgisayar Mühendisliği Kulübü 20 5 Bilişim Hukuk Kulübü 18 6 Bilişim Teknolojileri Kulübü 75 7 Biyomühendislik Kulübü 18 8 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü Çevre Mühendisliği Kulübü Denetim Kulübü Dinamik Eczacılar Kulübü Economics Club Edebiyat Kültür Sanat Kulübü Ekonometri Kulübü Elektrik Elektronik Mühendisliği Kulübü EMSA - Marmara Tıp Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 122

128 17 Farmakademi Kulübü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Genç Hukukçular Kulübü Gönüllü Hukuk Kulübü Güzel Sanatlar Eğitimi Kulübü Hukuki Gelişim Kulübü Hukuki Platform Kulübü Hukuksal Bakış Kulübü İktisat Kulübü İlköğretim Kulübü İnsan Hakları ve Anayasa Hukuku Çalışmaları Kulübü İşletme Kulübü Kimya Mühendisliği Kulübü Kimya ve Sanayi Kulübü Liderlik ve Yönetişim Kulübü Maliye Kulübü Management Kulübü Marmara Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kulübü Marmara Eczacılık Kulübü Marmara Finans Kulübü Marmara Fizik Kulübü Marmara Gençlik Kulübü Marmara Hukuk Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 123

129 40 Marmara İstatistik Kulübü Marmara Makine Mühendisliği Kulübü Marmara Tıp Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü Mekatronik Mühendisliği Kulübü Merdiven Kültür Sanat Kulübü Mimar ve Mühendisler Kulübü Musiki Kulübü Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü Özgür Medya İletişim Kulübü Özgür Yazılım Kulübü Remel Kulübü Robot Kulübü Sağlık Yönetimi Kulübü Sağlıklı Yaşam Kulübü Sivil Hukukçular Kulübü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü Sosyal Hukukçular Kulübü Sosyoloji Kulübü Spor Yöneticiliği ve Kariyer Kulübü Tarih Araştırmaları Kulübü Tasavvuf Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 124

130 63 Tekstil Mühendisliği Kulübü Toplumcu Hukukçular Kulübü TurkMISC Kulübü Türk Hukuku Araştırmaları Kulübü Uluslararası Hukuk Çalışmaları Kulübü Uluslararası İlişkiler Kulübü Umran Kulübü Yaratıcı İşletmeciler Kulübü 18 B TİPİ KULÜP SAYISI: 92 SIRA S KULÜP ADI ÜYE SAYISI 1 AB Proje Kulübü 24 2 Akademik Çalışmalar Kulübü 42 3 Akut Öğrenci Topluluğu Kulübü 27 4 Anadolu Gençlik Kulübü 24 5 Arjantin Tango Kulübü 19 6 Atatürkçü Düşünce Kulübü 18 7 Beyin Fırtınası Kulübü 18 8 Bilgi Birikim Kulübü 18 9 Bilgi ve Değerler Kulübü Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü Çağdaş Gençlik Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 125

131 12 Çevre Bilinçlendirme Kulübü Çizgi Ötesi Kulübü Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Dans Sporları Kulübü Değişim Yönetimi Kulübü Drama Kulübü Düşünce ve Hikmet Kulübü Ekolojik Toplum Kulübü Ekonomi Bilimleri Araştırma Topluluğu Kulübü Elektronik Sporlar Kulübü Felsefe ve Bilim Kulübü Fen Bilimleri ve Araştırmaları Kulübü Fenerbahçeliler Kulübü Fetih Nesli Kulübü Fikir Kulübü Fikir Talimi Kulübü Folklor Kulübü Geleceği Tasarlama Kulübü Gelişim Kulübü Genç Eğitimciler Kulübü Genç Fikirler Kulübü Genç Gönüllüler Kulübü Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Kulübü Girişimcilik Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 126

132 36 Gösteri Sanatları Kulübü Güneşin Çocuklarına Yardım Kulübü Hydro Marmara Kulübü İyilikhane Yardımlaşma Kulübü Kadın Hakları Kulübü Kafkasyadan Karadenize Sanat ve Kültür Kulübü Kanope Kulübü Latin Kulübü Marmara Akademi Topluluğu Kulübü Marmara Community Kulübü Marmara Çevre ve Tema Kulübü Marmara Genç Vizyon Kulübü Marmara Gezi Kulübü Marmara IEEE Mühendislik ve Doğa Bilimleri Kulübü Marmara Rock Kulübü Marmara Şiir Kulübü Marmara Teknoloji Üssü Kulübü Marmara Trabzonsporlular Kulübü Marmara Ultraslan Kulübü Marmara Üniversitesi Anime ve Manga Kulübü Marmara Üniversitesi Dans Kulübü Marmara Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü Marmara Üniversitesi Nişantaşı Dans Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 127

133 59 Marmara Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü Marmara Üniversitesi Tiyatro Kulübü Marmara Yeşilay Kulübü Marmara YINFO Kulübü Marmaralı Kartallar Kulübü Mizah Kulübü Mühendislik İmalat Tasarım Kulübü Münazara Kulübü Oyunculuk Kulübü Özgür Düşünce Kulübü Paten Kulübü Plates Ve Yoga Kulübü Popüler Bilim Kulübü Psikoloji ve Gelişim Kulübü Rehber Gençlik Kulübü Satranç Kulübü Simülasyon Kulübü Sinema Kulübü Sivil Düşünce Kulübü Sivil Savunma Kulübü Sosyal Bilgiler Kulübü Sosyal Kültürel Aktiviteler Kulübü Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Kulübü Toplumcu Sağlıkçılar Kulübü YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 128

134 83 Türk Eğitimciler Kulübü Türk Kızılayı Kulübü Türk Kültürü ve Araştırmaları Kulübü Türkçe Basın Kulübü Uluslararası Öğrenci Kulübü Umut Yolcuları Kulübü Yakaza Kulübü Yedi Hilal Kulübü Yelken Sporları ve Yatçılık Kulübü Yurt Dışı Staj Kulübü 221 ÇOK AMAÇLI BÜYÜK SPOR SALONLARI GÖZTEPE YERLEŞKESİ Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bulunan spor salonunda 850 kişi oturmalı olmak üzere toplam da 2000 kişi kapasiteli büyük salon, jimnastik, basketbol ve çok amaçlı çalışmalar için kullanılan 3 adet ek salon, 3 adet 35 kişi kapasiteli derslik ile fitness salonu, bilardo salonu, fotoğrafçılık kursu ve fotoğrafçılık kulübümüzün faydalandığı bir adet karanlık oda bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 1 adet açık hava tenis kortu, 1 adet açık hava basketbol sahası ve 1 adet açık hava voleybol sahası ile öğrencilerimize hizmet verilmektedir. Anadoluhisarı Yerleşkesindeki salonumuz ise basketbol, hentbol, voleybol, badminton vb. spor dallarında antrenman amaçlı eğitim ve uygulamalarda kullanılmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 129

135 ANADOLUHİSARI YERLEŞKESİ Kapalı Yüzme Havuzu Anadoluhisarı Yerleşkesindeki yüzme havuzumuz yüzme, sutopu, sualtı can kurtarma, monopalet, kano, su balesi vb. su sporlarının eğitim ve uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu birimde, VIP salonu ile birlikte çeşitli derslikler, kafeterya ve mücadele sporlarının eğitim ve uygulamalarının yapılabileceği olanaklar mevcuttur YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 130

136 Jimnastik Salonu Anadoluhisarı Yerleşkesindeki bu salonumuz, başta jimnastik dersleri (ritmik jimnastik, artistik jimnastik, ritim eğitimi ve dans, gösteri jimnastiği, oyun-müzik-dans) olmak üzere, mücadele sporları için de kullanılmaktadır. Büyük Futbol Sahası ve Tartan Atletizm Pisti Sentetik çim kaplı bu futbol sahasının, 100x50 m ebatlarında, 3000 kişilik tribünü vardır. 6 kulvarlı tartan atletizm pisti de bulunan bu tesiste, tribün altında ki soyunma odalarının yanı sıra derslikler de yer almaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 131

137 Fitness Salonu Spor bilimcileri ile Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi nin işbirliğinde hazırlanan bu salonumuz, çeşitli fitness ekipmanları ile donatılmıştır. Sağlıklı yaşam aktivite programlarıyla; üniversitemiz öğrencilerine, personeline, öğretim elemanları ve aileleriyle çevre halkına hizmet sunulmaktadır. Tenis Kortları İkisi açık, biri kapalı tenis kortlarımızda, tenis branşlarında verilen eğitim ve öğretimin yanı sıra, öğrenci ve öğretim elemanlarına tenis oynama imkânı sağlanmaktadır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 132

138 5.4. İDARİ HİZMETLER DANIŞMANLIK VE DENETİM HİZMETLERİ Üniversitemizde 2014 yılında Sayıştay Başkanlığı ve Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından yıllık denetim yapılmıştır DIŞ DENETİM HİZMETLERİ Üniversitemiz 2014 yılında Sayıştay Denetçileri tarafından denetlenmiş olup denetleme ile ilgili rapor düzenleme çalışmaları devam etmektedir İÇ DENETİM HİZMETLERİ İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğinin ilgili hükmü uyarınca risk esaslı olarak hazırlanarak Rektörlük Makamınca onaylanan 2014 Yılı İç Denetim Programı ile İç Denetim Planı ( ) kapsamında Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından 2014 yılında denetlenmiş olup bu faaliyetler; Denetim Faaliyetleri Danışmanlık ve Diğer Faaliyetler Eğitim Faaliyetleri olmak üzere 3 ana başlıkta gerçekleştirilmiştir. A-Denetim Faaliyetleri: Erasmus hareketliliklerine ilişkin iş ve işlemleri süreci (Uluslararası Ofis) Öğrenci burs, nakdi ve ayni yardım süreci (SKS) Öğrenci kulüp faaliyetleri (SKS) Kütüphane işlemleri süreci (KDDB) Öğrenci staj işlemleri süreci (Teknoloji Fakültesi) Ek ders işlemleri süreci (Yabancı Diller Yüksekokulu) Ek ders işlemleri süreci (İşletme Fakültesi) Ön mali kontrol işlemleri süreci (SGDB) Ek ders işlemleri süreci (İlahiyat Fakültesi) Taşınır işlemleri süreci (Fen Edebiyat Fakültesi Fakültesi) Yaz okulu işlemleri süreci (ÖİDB) Öğrenci mezuniyet işlemleri süreci 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 133

139 Yüksek lisans ve doktora kayıt ve kabul işlemleri süreci (Eğitim Bil. Enst. ve Fen Bil. Enst.) Açık ihale usulü hizmet alım işlemleri süreci (DÖSE) Bilgi güvenliği ve ağ yönetimi hizmetleri süreci (BİDB) denetlenmiş ve denetim sonucunda düzenlenen denetim raporları/bulguları ilgili birimlerle paylaşılmıştır. B-Danışmanlık ve Diğer Faaliyetler: Rektörlük Makamının talepleri üzerine BESYO iş ve işlemleri Rektörlük Makamının talepleri üzerine BAPKO E Tipi Projeleri işlemleri Rektörlük Makamının talepleri üzerine Nörolojik Bilimler Enstitüsü iş ve işlemleri Rektörlük Makamının talepleri üzerine Sosyal Tesisler personeli iş ve işlemleri incelenmiş ve inceleme sonucunda düzenlenen raporlar Üst Yönetici ile paylaşılmıştır. C- Eğitim Faaliyetleri Maliye Bakanlığı BÜMKO tarafından 27/ tarihleri arasında gruplar halinde İzmir de düzenlenen kamu iç denetçileri eğitim programına, Maliye Bakanlığı BÜMKO tarafından 10/ tarihleri arasında Ankara da düzenlenen iç denetçi kadrolarına doğrudan atananlara yönelik sertifika eğitim programına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin ev sahipliğinde Kamu İç Denetçileri Derneği ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından tarihinde Ankara da düzenlenen Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim konferansına katılım sağalanmıştır DİĞER HİZMETLER ÜNİVERSİTE NİN EVRAK GELİŞ-GİDİŞ TABLOLARI YIL GELEN EVRAK SAYISI GİDEN EVRAK SAYISI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 134

140 PERSONEL HAREKETLERI Atama İşlemleri 2014 yılı içerisinde 498 Akademik Personel ve 64 İdari Personel olmak üzere toplam 562 atama gerçekleştirilmiştir. Birimlerin personel ihtiyacı tespit edilmiş ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiş, 103 adet açıktan ve naklen atama izni talep edilmiştir. Nakil İşlemleri 2014 yılı içerisinde Üniversitemizden 58 idari 219 akademik olmak üzere toplam 277 personelimiz naklen, istifa, emekli veya diğer nedenlerle ayrılmıştır. Özlük İşlemleri Tüm Akademik ve idari personelimizin terfi, görev süresi uzatımı, hizmet belgesi işlemleri, talep halinde yapılan pasaport işlemleri, İdari ve Akademik görevlendirme yazışmaları gibi iş ve işlemler zamanında özenle yapılmıştır. Sicil İşlemleri Akademik ve İdari personelin 2014 sicilleri Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği doldurulması sağlanmış, teknik kontrolleri yapılmış ve muhafaza edilmiştir. Eğitim Faaliyetleri 2014 yılı içerisinde idari personelimiz için aşağıdaki eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. SIRA EĞİTİM İSMİ EĞİTİM TARİHİ DAVET EDİLEN KİŞİ SAYISI KATILAN KİŞİ SAYISI KATILIM ORANI % SAAT 1 Aday Memur Temel Eğitimi ( ) , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 135

141 2 Ar. Gör. için Hizmet içi Eğitim , Protokol Kuralları Eğitimi - Şoförler için , İlk Yardım Eğitimi - Şoförler için , Beden Dili Eğitimi - Şoförler için , Etkili İletişim Eğitimi - Çağrı Merkezi Çalışanları için 1.grup Etkili İletişim Eğitimi - Çağrı Merkezi Çalışanları için 2.grup , ,00 3 İDARE FAALİYET RAPORU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Üniversitemizin 2013 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış ve ilgili yönetmelik gereğince Üniversitemiz web sayfasında yayınlanarak kamuoyuna duyurulması sağlanmış, ayrıca kitap haline getirilerek Maliye Bakanlığı na, Sayıştay Başkanlığı na, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilmiştir STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR Üniversitemiz Stratejik Planı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup 2014 yılında anılan planın uygulanmasında, izleme ve değerlendirme süreci, amaç ve hedef ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi amacı ile birimlerin strateji uygulamalarındaki gerçekleştirme oranları, sorunları ve gerekli düzenleme önerilerini içeren raporları ve iyileştirme eylem planları ile ilgili üçer aylık dönemler halinde düzenleyerek Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımıza gönderdikleri İzleme ve Yönlendirme Tabloları ile ilgili çalışmalar yapılmış, birimlerden gelen tablolar değerlendirilerek 6 aylık dönemlere ait raporlar düzenlenmiştir. İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Yükseköğretim Kurumları tarafından hazırlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları ile ilgili olarak yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmelerle ilgili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirmede, mevcut olanaklar doğrultusunda Üniversitemiz İç 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 136

142 Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanması ve uygulanması sürecine uygun hareket edildiği görülmüştür. Bu nedenle Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünce sitelerinde yayımlanan Kamu İç Kontrol Rehber Taslağı doğrultusunda revize edilerek uygulamaya konulması gerekli görülmüştür. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Rehber Taslağında belirtilen hususlar doğrultusunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen eylemlerin incelenerek güncellenmesi çalışmaları rutin olarak her altı ayda bir yapılmaktadır. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem planının güncellenmesi kapsamında iç kontrol sisteminin oluşturulması için gerekli verilerin derlenmesi, bu süreçte görev ve sorumluluk alacak kişi ve ekiplerin oluşturulması sorumluluk ve yetki alanlarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Kurumların hazırladığı İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları üzerinde anılan Genel Müdürlükçe yapılan incelemede yapılan yaygın hata ve yanlışların tespit edildiği belirtilerek bu konuda eylem planı hazırlama ve revize çalışmalarına ışık tutacak öneriler belirlenmiştir. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları çerçevesinde yapılması gereken çalışmalar doğrultusunda Kontrol Ortamı standartları Eylem kapsamında personel işlerinde hizmet içi eğitimler periyodik olarak yapılmaktadır. Bunlar Etik Kurallar Eğitimi, Personele Adil ve Eşit davranılması eğitimi vb. Personelin görev alanına giren konular hakkında seminer verilmekte kurs ve toplantılar düzenlenmektedir. Personel istihdamı, yer değişiklikleri, üst göreve atama ve özlük hakları gibi hususlar personel web sayfasında yayınlanmaktadır. Risk Değerleme Standardı çerçevesinde her harcama birimi iş süreçlerine ilişkin risk tespiti yapıp iyileştirme çalışmaları kapsamında Eylem Planında yer verecektir. İç Denetim Birimince Risk Değerlendirme Raporu hazırlanarak yılda bir kez komisyon tarafından değerlendirilecektir. Elektronik imza uygulamasına geçilmiş olup işlemlerin daha hızlı ve zamanında onaylanması sağlanarak yetkisiz giriş- kayıp riski önlenmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tarih ve sayılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesinde bahsedilen 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 137

143 eylem planları ilgili hususların incelenerek bu konuda yapılacak işlemlerle ilgili çalışmalara başlanılmış olup çalışmalar sürdürülmektedir. Bilgi ve iletişim standartları çerçevesinde tüm birimlerin web sayfası ve Yönetim Bilgi Sistemi tamamlanmıştır. Maliye Bakanlığı, BUMKO, E-Bütçe sistemine erişim sağlanmış, Kayıt ve Dosyalama Sisteminde gizlilik içeren bilgi ve belgelerin güvenliğini sağlayacak şekilde önlemler alınmıştır. İzleme Standartlarında İç Kontrol Sisteminin işleyişi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yılda bir defa değerlendirilip raporlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporları; dilek ve öneri kutularından gelen veriler, anketler, iç ve dış denetim sonuç raporları değerlendirilmektedir. BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR dönemine ilişkin bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve eki, yatırım programı hazırlama rehberi doğrultusunda Üniversitemizin dönemine ilişkin bütçe hazırlama süreci başarıyla tamamlanarak, tasarı haline getirilmiş olup, TBMM ye sunularak kanunlaştırılmıştır yılı bütçemizin uygulama sürecinde toplu ödeneklerin birim düzeyinde dağıtımı yapılarak üniversite yönetim kurulunun bilgisine sunulmuş ve kurul tarafından onaylanmıştır. Daha sonra Ayrıntılı Harcama/Finansman programı hazırlanarak Kurum Teklifi olarak Maliye Bakanlığı na sunulmuş ve Bakanlık vizesinin ardından tertipler düzeyinde e-bütçe sisteminde onaylanmış ve birimlere gönderilmiştir. Öz gelirlerimizin büyük bir kısmını oluşturan katkı paylarının ödenmesine ilişkin dönem sonlarında Rektörlüğümüz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ndan katkı payı geliri elde eden fakülte, enstitü, yüksekokul bazında ve eğitim tipi (1.Öğretim, 2.Öğretim, Tezli Tezsiz Y.L, Doktora, Yabancı Uyruklu, Uzem, ÖYP) düzeyinde rapor istenmiş, tahsil edilen katkı paylarıyla karşılaştırılmış ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılarak ilgili birimlerin ödenekleri gönderilmiştir. Üniversitemiz 2014 Yılı Performans Programı ilgili kuruluşlara gönderilmiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince kamuoyuna web sayfamız aracılığıyla duyurulmuştur YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 138

144 TAŞINMAZ MAL VE KIRA GELIRLERI Mülkiyeti Üniversitemize ait kampüslerde bulunan kantin, kafeterya, restorant ve Üniversitemiz lojman kira gelirleri ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilerek, ilgili birime (İMİD Başkanlığı na) ödeneği gönderilmiştir. KİRA GELİR KALEMLERİ/TL 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI Lojman Kira Gelirleri , ,59 - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , ,73 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2014 yılı bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerimizi kapsayan 2014 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenerek Temmuz ayı sonunda kamuoyuna duyurulmuştur. YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORLARININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin 2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Sayıştay a, Maliye Bakanlığı na, Kalkınma Bakanlığı na ve YÖK Başkanlığı na gönderilmiştir. Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırımlarının I. Dönem (Mart sonu) ve II. Dönem (Haziran sonu) III. Dönem (Eylül sonu)itibariyle gerçekleşmelerini gösteren İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı na gönderilmiştir. MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA FAALİYETLERİ Yıl sonunda harcama birimlerince gönderilen Taşınır Yönetim Hesabı konsolide edilerek Üniversitemiz Taşınır Kesin Hesabı çıkarılmıştır. YILLAR İTİBARİYLE TAŞINIR HESAPLARI TAŞINIR HESAPLARI İLK MADDE VE MALZEME HS , , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HS , , , TAŞITLAR HS , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 139

145 255-DEMİRBAŞLAR HS , , , YILLARI TOPLAM YEVMİYE SAYILARI TARİH YEVMİYE TOPLAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca tayin, terfi, nakil ile ilgili personel bilgileri takip edilmiş, say2000i sistemindeki bilgiler güncelleştirilmiş, bağlı fakülte, meslek yüksekokullarındaki normal ve ikinci eğitim ek ders ücretleri ödeme emri belgelerinin incelenmesi ve ödemesi yapılmıştır. Rektörlük ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalışan vizeli işçi maaşlarının kontrolü sağlanmış, sağlık karneleri ve personel yakınları bilgi girişleri takip edilmiştir. Akademik ve İdari personelin maaşları kontrol edilmiş, enstitülerdeki tez danışmanlığı, okul deneyimi uzmanlık alan derslerinin ödeme emri belgelerinin incelenmesi ve ödemesi yapılmış ve part-time çalışan öğrencilerin ücretleri ödenmiştir. TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri ve AB Projeleri, Erasmus, Mevlana, Farabi ile ilgili tüm dosyalara ait işlemler yapılmış ve ödemeler gerçekleştirilmiştir TARİHLERİ ARASI PROJE SAYILARI VE YAPILAN ÖDEMELER PROJE ADI TÜBİTAK , , ,83 İSTKA , , ,90 SANTEZ , , ,35 AB PROJELERİ , , ,74 ERASMUS , , ,75 MEVLANA , ,82 FARABİ , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 140

146 PROJE SAYILARI TÜBİTAK İSTKA SANTEZ AB PROJELERİ Üniversitemiz 2013 yılı Yönetim Dönemi Hesabı hazırlanarak zamanında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne ve Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Maliye Bakanlığı nca bildirilen tarihlerde taslak ve kesinleşmiş olarak Maliye Bakanlığı na, Sayıştay a, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı na gönderilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2014 yılında kişi borçları ile ilgili ,22 TL tutarında 290 adet dosya gelmiş, bu dosyalarla birlikte 2013 yılından devir TL tutarında 71 dosya olmak üzere toplam ,87 TL tutarında 361 dosya işleme alınmış olup yıl içinde ,59 TL kişi borçlarından oluşan alacak tahsil edilmiş, gerçekleşme %55.23 olmuş ve ,28 TL kişi borçlarından oluşun alacak bakiyesi ise 2015 yılına devretmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca birimlerimiz adına düzenlenen tüm ödeme emri belgelerine ait evraklar incelenerek zamanında ödenmesi sağlanmıştır. ÖN MALİ KONTROL FAALİYETLERİ 5018 sayılı yasanın titizlikle uygulanabilmesi amacıyla Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi Rektörlük Makamının tarih ve 9459 sayılı onayı ile uygulamaya konulmuş olup Yönerge Rektörlük Makamının tarih ve sayılı oluru ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu onayda yer alan rakamsal değer (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21. maddesi f bendi gereğince) her yıl şubat ayında yenilenmekte olup, bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gelen ön kontrole tabi Kamu İhale Kanunun 21.f maddesinde belirtilen parasal değerleri aşan bedelli sözleşme ve taahhüt tasarıları olmak üzere evrak incelemeye alınmış olup, işlemleri sonuçlanan evraklara görüş verilerek ilgili birimlere gereği yapılmak üzere iade edilmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 141

147 2014 Yılında Mal/Hizmet/Yapım işlerine ilişkin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 nci maddesine dayanılarak çıkarılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13 ncü ve 17 nci maddesince ön mali kontrole tabi tutulmak üzere Başkanlığımıza gönderilen sözleşme ve taahhüt tasarıları ile ilgili dosyalar incelenerek 25 adet dosyaya uygun görüş verilmiştir. ENGELLİLER İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR: ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYILARI ENGELLİ ÖĞRENCİ SAYISI Görme Engelli Öğrenci Sayısı 26 Bedensel Engelli Öğrenci Sayısı 24 İşitme Engelli Öğrenci Sayısı 8 Diğer Engelli Öğrenci Sayısı 5 TOPLAM 63 Marmara Üniversitesi olarak engelli öğrenciler için uygun fiziksel koşulların sağlanarak, onları topluma ve sosyal hayata kazandıracak yükseköğrenimlerini sağlıklı bir şekilde görmeleri için bunun önündeki temel sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarımız uzun bir süredir devam etmektir. Bu amaçla Üniversitemiz yerleşkelerinde ortak kullanım alanlarına ait binaların (kütüphane, yemekhane, kantin, sağlık merkezi ve yurtlar, derslikler, ulaşıma ayrılan yollarda, zaruri ihtiyaçlarını karşıladıkları tuvalet ve lavabolar, sportif alanlar) gibi fiziki mekanların engelli öğrencilerimizin kullanımı için daha elverişli hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında genellikle bina girişlerine rampalar yapılması, katlı binalarda engelli asansörlerinin yapılması, engelli tuvaletleri ile lavaboların arttırılması, toplu kullanıma açık hizmet birimlerinin projeleri yapılırken ulaşılabilirlik yönünden uygun olan giriş katlarına yapılması şeklinde olmaktadır. Bu kapsamda; 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 142

148 Üniversiteye Kayıtta Kolaylık Sağlanması: Üniversitemize kayıt hakkı kazanan engelli öğrencilerimiz için Kapalı Spor Salonumuzda ayrı bir kayıt masası oluşturulmuştur. Görevliler tarafından belgeleri alınarak sırada bekletilmeden kayıtları yapılmıştır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 143

149 Kayıt esnasında öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlara çözüm bulunmuştur. Kısmi Zamanlı Öğrenci Desteği: Kendilerine yardımcı olacak kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında öğrenci tahsisi, kendisi kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyenlere çalışma imkanı sağlanmıştır. Araç Gereç, Materyal Temini: Görme engelli öğrencilerimiz için Jaws Programı alınarak istifadelerine sunulmuştur. Yemek Yardımı Bursu: Yemek bursunda engelli öğren seçeneği konularak başvuruda bulunan tüm öğrencilerimize ücretsiz yemek bursu yardımında bulunulmuştur. Arabaları için Park Yeri Tahsisi: Engelli öğrenciler için park yeri tahsis edilmiştir. (EMSS) Engelli Memur Seçme Sınavı Hazırlıklarında Öğrenci Çalıştırılması: Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü tarafından engelli öğrenciler için etüt olarak planlanan dersleri vermek üzere üniversitemiz öğrencileri yönlendirilmiş olup, gönüllülük esasına dayalı ders verilmiştir. Fiziki Mekan Düzenlemeleri: Yeni yapılan İktisat Fakültesi ve Enstitü binaları engellilere uygun halende düzenlemeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda engelliler için Rampa Engelli Asansörü Engelli WC ve Lavaboları ile Brail Kabartma Tabela Takılması işleri gerçekleştirilmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 144

150 Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadoluhisarı Yerleşkemizde görme engelliler için hissedilebilir yüzey sistemleri uygulanmıştı 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 145

151 SOSYAL, KÜLTÜREL VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Marmara Üniversitesi yılı Açılış Töreni Marmara Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ın şereflendirdiği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış töreninde sembolik olarak ilk ders Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu tarafından yapıldı. Konuşmasına şehitlerimize rahmet dileyerek başlayan Tabakoğlu, dünya tarihine yön veren İstanbul ve Ortadoğu tarihiyle ilgili olayların altını çizdi. Tabakoğlu İktisadın temelinde kültür, kültürün temelinde ahlak vardır, iktisat ahlaka dayanmadıkça huzur getirmez. sözlerine vurgu yaptı. Tabakoğlu; Cumhurbaşkanı ve tüm konuklara teşekkür ederek konuşmalarına son verdi. Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat; Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa, mezun olduğunuz üniversitenizi ziyaret 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 146

152 ederek bizleri onurlandırdınız, şahsım ve üniversitemiz adına, yoğun programınıza rağmen davetimizi kabul etmenizden dolayı, şükranlarımı sunuyorum dedi. Rektörümüz Prof. Dr. M. Emin Arat; Marmara Üniversitesi nin iki kıtada verdiği eğitimle, doğunun insani değerleri ve batının teknolojisi arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti. Çok sayıda bilim adamı, sanatçı, sporcu, girişimci, siyasetçi ve devlet adamı yetiştirerek Cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde önemli katkıları olan üniversitemizin, Başbakan ve Cumhurbaşkanı yetiştiren üniversite unvanını da elde ettiğini, bu duyguyu ve gururu yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanına müteşekkir olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise; yeni akademik yılın tüm öğrencilere ve çalışanlara hayırlar getirmesi temennisiyle sözlerine başladı. Mezun olduğu üniversiteye Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez gelmenin heyecanını yaşadığını ifade eden Erdoğan, kendi eğitim yaşamını anlatırken yaşadığı zorluklara değindi ve günümüzde ise bu zorlukların olmadığını ifade etti. Erdoğan sözlerine Sivas ta çevik kuvvet ekiplerini taşıyan aracın kaza yapmasından dolayı şehit düşen 3 polisimiz ile helikopter kazasında şehit olan 4 askerimize Allah tan rahmet dilerken 33 yaralı polisimize de Allah tan şifa niyaz etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında; birinci dünya savaşının 100. yılında bu önemli savaş 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 147

153 ile ilgili daha titiz çalışmaların yapılması ve belgeler ortaya koyulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan birinci dünya savaşına ait kaynakları İngilizce ve Fransızca dillerinden okumanın çok yaralayıcı olduğunu, I. Dünya savaşını aydınlatacak olan kişilerin Türk bilim adamları olması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin dağınık yapısını Maltepe'deki kampüsle çok daha farklı, gelecek 10 yılları kuşatacak bir şekilde inşa etmenin gayreti içerisinde olacaklarını bildirerek, "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'ye bakıyorsunuz ecdat nasıl bir eser meydana getirmiş. Şimdi benzer eserleri biz niye yapmıyoruz? Biz de bunu aynen inşallah Maltepe'de yapalım ve ismiyle müsemma olsun, Marmara'ya hakim bir konumda olsun. Gerçekten orada yapıldığı zaman tam Marmara Üniversitesi olacak. İnşallah orayı süratle tamamlayıp bitirip tüm öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin hizmetine sunmanın da bahtiyarlığını yaşamış oluruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. M. Emin Arat ın karşılıklı hediye sunumlarının ardından tören son buldu YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 148

154 RAHİM MORİNA KOSOVA BAŞKONSOLOSU REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ Avrupa üniversiteler Birliği 'nin (EUA) yürütmekte olduğu Kurumsal Değerlendirme Programı'na (IEP) dahil olan Üniversitemize Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından görevlendirilen değerlendirme ekibi 2014 yılında iki ziyaret gerçekleştirmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 149

155 Heyet 28 Eylül - 1 Ekim 2014 tarihleri arasında yaptıkları ziyarette üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Senato temsilcileri, çeşitli akademik birimler, akademik ve idari personel, öğrenci konseyi ve üniversitemiz öğrencileriyle görüşmelerde bulunmuştur. Kurumsal Değerlendirme Sürecinin sonunda EUA tarafından hazırlanan Üniversitemiz Değerlendirme Raporu Rektörlüğümüze sunulmuştur AMERİKAN BAŞKONSOLOSU CHARLES F.HUNTER REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 150

156 ÜRDÜN HAYETİ - ZARQA ÜNİVERSİTESİ -PROF.DR. MAHMOUD AL-WADI İLE PROTOKOL İMZALANDI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 151

157 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA PROGRAMI Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk ü Anma Programı; Göztepe Yerleşkesi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Arat ın katılımlarıyla gerçekleşen tören, Atatürk Anıtına Çelenk Konulmasıyla başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı nın okunmasıyla devam etti. Atatürk Anıtı nın önünde tamamlanan törenin ardından; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda 10 Kasım Özel Programı düzenlendi. Programın açılışında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyde Öktem konuşma yaptı YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 152

158 10 Kasım Özel Programı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Çok Sesli Korosu nun Atatürk ün Sevdiği Şarkılar temalı dinletisiyle son buldu MUHALİF SURİYE HÜKÜMETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF.DR. MUHİTTİN BANANA REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 153

159 ROWAN ÜNİVERSİTESİ İLE AKADEMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI MALEZYA HEYETİ REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 154

160 TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI ETKİNLİĞİ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Aralık 2014'te İstanbul Kongre Merkezi nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde üniversitemizi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO), Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümleri temsil etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ın ziyaretiyle standımızı onurlandırmış öğrenci ve akademisyenlerimiz ile sohbet etmişlerdir. Etkinlik süresince katılım gösteren tüm akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür edilmiştir. ÜNİVERSİTEMİZ ERASMUS KALİTE ÖDÜLÜ ALDI Üniversitemiz, AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kategorisinde Erasmus Kalite Ödülü'ne lâyık görüldü. 17 Aralık 2014 tarihinde, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen ödül törenine YÖK, Ulusal Ajans, Avrupa Komisyonu ve çeşitli üniversitelerin temsilcileriyle birlikte; üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Erol ÖZVAR, Uluslararası Ofis 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 155

161 Başkanı Yrd. Doç. Dr. Arzu BALOĞLU ve Erasmus Koordinatörü Uzm. H. Gökçen ÖCAL ÖZKAYA katıldı. Öğrenci - öğrenim hareketliliğinde göstermiş olduğu performans, hareketlilik sayısı ve iyi uygulama örnekleri ile bu ödüle layık görülen üniversitemiz Erasmus Programı kapsamında Avrupalı öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen üniversitedir. Rektörlük Uluslararası İlişkiler Birimimiz bünyesinde yürütülen ve diğer üniversitelere örnek teşkil eden başarılı uygulamalarla birlikte, akademik birimlerimizin Erasmus Programı'na göstermiş olduğu destek ve ilgi neticesinde üniversitemiz Türkiye'de, gelen ve giden öğrenci dengesinin en iyi olduğu üniversitelerden de birisidir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 156

162 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINCA 2014 YILINDA YAPILAN İHALE VE SÖZLEŞMELER YAPIM İŞLERİ İHALELERİ S.NO İŞİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN SÜRESİ KAZANAN FİRMA 1 Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakülte Binası Yapımı İşi Z-A İnş. Taah. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti 2 Anadoluhisarı Kampüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Kapalı Yüzme Havuzu Onarımı Kapalı Tenis Kortunun Fitness Salonuna Dönüştürülmesi Ve Açık Tenis Kortunun Kapalı Hale Getirilmesi Tadilat İşleri Liva İnş. ilet. San. Tic. Ltd. Şti. 3 Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi Tıp Fakültesi Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM) Düzenlenmesi İşi OAC proje danışmanlık 4 M.Ü. Göztepe Yerleşkesi Galvanizli Hafif çelik sistemli Prefabrik iki katlı modüler binası yapılması işi Batman Sarıgül İnş. Nak. Taah. San Tic. Ltd. Şti.' 5 Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Rektörlük Binası Asansörlerinin Yenilenmesi Pi Müh.-Yusuf NİMETGİ ' 6 Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Merkezi Kalorifer Tesisatı Buhar Kazanı Değişim İşi Petek İnşaat Taah. Tic. A.Ş. 7 M.Ü. Kenan Evren Kışlası Kampüsü Master Planı Konsept Tasarımı Hazırlanması İşi Hilmi Güner Mimarlık Müh. Müşa. Ltd.Şti. 8 Göztepe Yerleşkesi Rektörlük Trafosu Güç Artırımı İşi Batman Sarıgül İnş. Tic. Ltd. Şti 9 Göztepe Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Binaları Çeşitli Tamirat Ve Onarım İşi Eksen Müh. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 157

163 MAL ALIM İHALELERİ S.NO İŞİN ADI İHALE TARİHİ KAZANAN FİRMA 1 Üniversitemiz Temel Tıp Bilimleri Binası Laboratuvarlarında kullanılmak üzere Deiyonize Saf Su Tankı Dahil Deiyonize Saf Su Cihazı alımı işi İncekaralar Tıbbi Cihazlar Anonim Şirketi 2 Üniversitemiz Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin ihtiyacı olan Yüksek Çözüm Güçlü FIB Tabancası Takılabilir Fıeld Emıssıon Taramalı Elektron Mikroskobu, X- Ray Difraktometre Cihazı, Fourıer Transform Infrared Spektrofotometre Cihazı ve Uv-Vıs-Nır Spektrofotometre Cihazı alımı işinde; X-Ray Difraktometre Cihazı, Fourıer TransformInfrared Spektrofotometre Cihazı ve Uv-Vıs-Nır Spektrofotometre Cihazı Alımı İşi Ant Teknik Cihazlar Pazarlama Ve Dış Tic.Ltd.Şti. 3 Üniversitemiz Sağlık Başıbüyük Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Kliniklerinin Kurulumu İçin İhtiyaç Olan Modüler Bölme Sistemi dahil (180*50*90 cm)-(130*50*90 cm) Ölçülerinde Çalışma Ünitesi Alımı İşi Tolkim Dış Ticaret Ltd.Şti. 4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin İhtiyacı Olan Eğitim Ve Öğretim Amaçlı Biyokimya - Mikrobiyoloji Fizyoloji- Anatomi Laboratuvar Kurulumu İşi Beşerler Çelik Eşya Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 5 Üniversitemiz ve Bağlı Birimlerin ihtiyacı olan 2015 yılı lt motorin ve lt K. benzin alımı işi AS Yakıt Pet. San. Tic. Ltd. Şti 6 Üniversitemizin ihtiyacı olan Microsoft Kampüs Lisans Anlaşması İşi Sentim Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş 7 Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi Tekstil Mühendisliği ve Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Laboratuvarları için Eğitim Öğretim Amaçlı Laboratuvar Kurulumu İşi Tolkim Dış Ticaret Ltd.Şti YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 158

164 8 Üniversitemiz ve Bağlı Birimlerin İhtiyacı Olan 74 Adet Diz Üstü Bilgisayar Alımı İşi Eduline Bilişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti 9 Üniversitemiz Veri Merkezi'nde Yer Alan ve Otomasyon Uygulamalarının Çalışmasını Sağlayan Depolama Ünitesi Kapasite Artırımı işi Boran Teknik Servis Hiz. Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. 10 Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi İçin Gerekli Olan Yangın Algılama ve İhbar Mevcut Sisteminin Demonte Edilmesi ve Yerine Yeni Sistemin Monte Edilmesi işi Nemesis Elektronik Sis. İnş.ve Müh.Hiz.San.ve Tic. Ltd. Şti. 11 Üniversitemiz Bünyesinde Kullanılan EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Uygulamasının Performansının İyileştirilmesi için 2 Adet Sunucu Alımı İşi Entegres Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. 12 Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünün İhtiyacı Olan Eğitim-Öğretim Amaçlı 2 Adet Kuyruklu Piyano İle 5 Adet Konsol Piyano Alımı İşi Do-Re Dış Ticaret Ltd. Şti. HİZMET ALIM İHALELERİ NO İŞİN ADI İHALE TARİHİ İŞİN SÜRESİ KAZANAN FİRMA 1 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 279 kişilik 2014 Yılı (1 Ay ) Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi ay(şubat) Doğan Sosyal Hizm. Kurye Dağ. Taş. İnş. Yatırım San. Tic. Ltd Şti. 2 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 279 kişilik 2014 Yılı (1 Ay ) Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi ay(mart) Doğan Sosyal Hiz. Ltd. Şirketi 3 Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinin ihtiyacı olan 2014 Yılı fotokopi makineleri ve yazıcılar için sayfa başı birim fiyatlı baskı hizmeti alımı İşi ay Desa Büro Makinaları ve Ticaret Limited Şirketi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 159

165 4 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 279 kişilik 2014 Yılı (29 Gün ) Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi gün (Nisan) Doğan Sosyal Hiz. A.Ş 5 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 279 kişilik 2014 Yılı (9 Gün ) Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi Günlük Doğan Sosyal Hiz. A.Ş. 6 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 279 Kişilik 2014 Yılı (2 ay 18 günlük) Genel Temizlik Hizmeti alımı işi Günlük Campak Tem. Bil. İşl. Oto. Sağ. Hiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. 7 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin 295 kişilik Yılı (29 Aylık ) Genel Temizlik Hizmeti Alımı İşi İhalesi Ay Uça Özel Sağ. Hiz. Bil. Dağ. Taş. Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 8 Lan-Wan cihazları yılı bakım ihalesi Ay Entegres Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. 9 Marmara Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı Birimlerinin 2015 yılı (252 iş günü) Personel Taşımacılığı Hizmeti Alımı işi Ay Akmercan Turizm Taş. İnş. Güv.Sis.ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. ile S.G.S Turz. Taş. İnş. Petrol Ürünleri Tem. Ve Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti. ortak girişimi 10 Üniversitemiz 2015 Yılı Göztepe, Haydarpaşa, Anadoluhisarı, Acıbadem, Nişantaşı, Başıbüyük ve Bağlı Kampüslerinin Kalorifer ve Buhar Kazanı Yakımı, Bakımı ve Tesisat Onarım İşi Ay Doğan Sos. Müh. İnş. Taah. Tem. Tic. Ltd. Şti Üniversitemiz Rektörlüğünün İhtiyacı Olan 9 Adet Binek Cinsi Hizmet Aracı (12 ay) Kiralanması İşi Ay Prorent Kurumsal Hizmetle Ltd. Şti. 12 Üniversitemiz Bağlı Birimlerinin Veri Giriş Hizmeti, Çağrı Merkezinin Veri Giriş Hizmeti ve Proje Bazlı İşlerde Teknik Destek Hizmeti Alımı İşi Öğrenci İşleri Ay Asya Eğitim Turizm Prod. Nak. San. Tic. Ltd. Şti 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 160

166 KANTİN KIRTASİYE VE RESTAURANT İHALELERİ NO İŞİN ADI CİNSİ İHALE TARİHİ İŞLEM DURUMU SÖZLEŞME TARİHİ 1 Bahçelievler Yerleşkesi İşletme Fakültesi Kantini işletilmesi işi Kantin Abdullah Said TAŞDEMİR'e ihale edildi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi (Tıp Fak.) Fotokopi işletilmesi işi Fotokopi Özcan AĞCAY'a ihale edildi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Tıp Fakültesi Kantini işletilmesi işi Kantin Hekimel Gıda ve Pastacılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'ne ihale edildi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Fakültesi Kantini işletilmesi işi Kantin Selim ALBAYRAK'a ihale edildi Göztepe Yerleşkesi (Kütüphane) 1 adet Otomat Otomat Şenyüceler Ltd.Şti.ne ihale edildi Göztepe Yerleşkesi P.T.T. Hizmet Birimi PTT Anadolu Yakası P.T.T. Başmüdürlüğü'ne ihale edildi Bahçelievler Yerleşkesi çay ocağı işletilmesi işi (İşletme Binası) Çay Ocağı Said TAŞDEMİR'e ihale edildi Bahçelievler Yerleşkesi çay ocağı işletilmesi işi (Dek. Bin.) Çay Ocağı Said TAŞDEMİR'e ihale edildi Göztepe Kampüsü Turizm Acentesi işletilmesi işi Turizm Acentesi Birleşim Turizm Ltd.Şti. 'ye ihale edildi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi ATM yeri kiralanması işi ATM T.Halkbank'a ihale edildi Bahçelievler Yerleşkesi ATM yeri kiralanması işi ATM Garanti Bankasına ihale edildi Bahçelievler Yerleşkesi İşletme Binasında bulunan kırtasiye işletmesi işi Kırtasiye Teksoft Ltd.Şti.' ye ihale edildi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 161

167 13 Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği binası kantin işletmesi işi Kantin Nuri EKİNCİ' ye ihale edildi Göztepe Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi çay ocağı işletilmesi işi Çay Ocağı Cemil DOĞAN' a ihale edildi Göztepe, Haydarpaşa, Bahçelievler, Bağlarbaşı ve Anadoluhisarı Yerleşkelerinde 4 adet ATM yeri kiralanması işi ATM Denizbank A.Ş.' ye ihale edildi Göztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kantin işletmesi işi Kantin Okan ARDA'ya ihale edildi Göztepe Yerleşkesi Atatürk Eğitim Fakültesi ana bina dâhilinde bulunan kantin işletilmesi işi Kantin Cemil DOĞAN'a ihale edildi Göztepe Yerleşkesi Simit evi ve Kafeterya işletilmesi işi Kantin Temizel Simit Pasta Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.'ye ihale edildi Göztepe Yerleşkesi Teknik Eğitim Fakültesi Kantini işletilmesi işi Kantin Mustafa OKUTUR' a ihale edildi Haydarpaşa Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi Kantini işletilmesi işi Kantin Yusuf İZİBÜYÜK' e ihale edildi Üniversitemiz Haydarpaşa Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Kantini işletilmesi işi. (141m2) Kantin Mehmet ÖZAY' a ihale edildi Üniversitemiz Haydarpaşa Yerleşkesi Teras Kat Kantini işletilmesi işi Kantin Mustafa OKUTUR' a ihale edildi Göztepe ve Başıbüyük Yerleşkelerinde 6 adet (1 er m 2 3 adet Sıcak, 3 adet Otomat Şen Yüceler Gıda Ürünleri İnş. Taah. Tur. San. Tic. Ltd YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 162

168 Soğuk) yiyecek içecek otomat makinasının yeri kiralanması işi Şti.' ne ihale edildi. 24 Bahçelievler Yerleşkesi ATM yeri kiralanması işi ATM TL bedelle Yapı Kredi A.Ş Göztepe Yerleşkesi ATM yeri kiralanması işi ATM TL bedelle Yapı Kredi A.Ş. ihale edildi HİZMET BAKIM SÖZLEŞMELERİ NO TARİHİ SÖZLEŞMENİN KONUSU FİRMA ADI 1 02/01/ /12/2014 Yıllık basın takibi yapılması işi. İNTERPRESS HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. MEDYA TİC /01/ /12/ /01/ /12/2014 Üniversitemiz Göztepe Rektörlük, Sultanahmet Rektörlük, Haydarpaşa Kampüsü, Yabancı Diller Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde kullanılan santraller ve bağlı bulunan telefon tesisatlarının bir yıllık bakım işi. Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinde kullanılmakta olan 23 adet faks, 11 adet fotokopi makinesi ve 2 adet baskı makinesinin yıllık bakımı işi. KLAS TELEKOM TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC. AK TEKNİK VE ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 4 02/01/ /12/2014 Üniversitemiz Sultanahmet Rektörlük Binası, Göztepe Kampüsü, Acıbadem Kampüsü, Anadoluhisarı Kampüsü, Nişantaşı Kampüsü, Başıbüyük kampüsü, Bahçelievler Kampüsü, Haydarpaşa Kampüsü, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Kartal Sağlık Bilimler Fakültesinde mevcut bulunan toplam 15 adet bariyer, 14 adet otomatik kapı,12 adet otomatik kayar kapı, 7 adet kepenk sistemlerinin 1 yıllık bakımı işi. BİDEX İNTERCOM TV GÜVENLİK SİSTEMLERİ ELEKTRİK İMALAT TAAH. 5 02/01/ /12/2014 Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Kom. Başk. (2 adet L120, 1 adet B155),Strateji Geliştirme Daire Bşk.(L295), Fen-Edebiyat Fak. (Coğrafya Bölümü) (IRC 2380), Rektörlük - Özel Kalem (L140), Öğrenci İşleri Daire Bşk. (LP17, IPF510), Basın Danışmanlığı ( 7228) de kullanılan fotokopi, faks ve Plotter CANON BİSMAK BÜRO MAKİNALARI MALZEMELERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 163

169 makinelerinin 1 yıllık ( ) bakımı işi. 6 02/01/ /12/2014 Yabancı Diller Yüksekokulunda kullanılan 2 adet ve İlahiyat Fakültesinde bulunan 1 adet optik okuyucunun yıllık bakım sözleşmesi YENİGÜN BİLGİSAYAR VE SERVİS HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. 7 02/01/ /12/2014 Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphane, Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi alt kat, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi üst kat, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Kütüphanesi, Merkez Kütüphane (otomatik ödünç verme sistemi) ile Üniversitemiz Hastane Kütüphanesinde kullanılmakta olan kitap güvenlik siteminin yıllık bakımı işi. GEMİNİ SİSTEMLERİ DONATIM LTD.ŞTİ. BÜRO VE 8 02/01/ /12/2014 Üniversitemiz Göztepe Kampüsü(4). Bağlarbaşı kampüsü(1), Nişantaşı Kampüsü (1), Başıbüyük Kampüsünde (1 adet) bulunan trafo merkezlerinin yıllık bakımı işi. KORUMA ELEKTRİK 9 02/01/ /12/2014 Üniversitemiz Rektörlüğü ve İdari Birimlerde kullanılan 39 adet jeneratörün yıllık bakımı işi. ONEY YAPI MÜHENDİSLİK TES. İNŞ. ELEK. TAAH. Ve TİC. LTD.ŞTİ /01/ /12/2014 Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerde bulunan 20 adet asansörün 1 yıllık bakım sözleşmesi ZENİT ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ /01/ /12/2014 Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerde bulunan 1151 adet klima ve 7 adet merkezi klima ile 3 adet chiller cihazının 1 yıllık bakımı İKLİM TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ NURTEN ÇÖMEZ 12 02/01/ /12/2014 Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerde kullanılmakta olan 47 kullanıcılı taşınır mal takip programının 1 yıllık bakımı GİGA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YAZILIM 13 02/01/ /12/2014 İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. Daimi işçilere ait maaş, ikramiye, fark programları 1 yıllık bakımı ALTUN BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 164

170 /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/2014 Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmakta olan 15 kullanıcılı hakediş programı güncelleme ve destek bedeli sözleşmesi Üniversitemiz Rektörlüğünün 657, 2547 ye tabi personeller ve 4 b ye göre görev yapan personellerin maaş ek ders, sınav, nöbet, sözleşmeli personel, ikili eğitim, ücret bordroları ve eczane ilaç katkı payı programlarının 12 aylık bakım sözleşmesi Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphane, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Hastane Kütüphanesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi ve Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesinde kullanılmakta olan kütüphane bilgi belge ve otomasyon programının 1 yıllık bakımı işi. Üniversitemiz Sultanahmet Rektörlük Binası, Göztepe, Anadoluhisarı, Bağlarbaşı, Haydarpaşa, Acıbadem, Başıbüyük, Nişantaşı ve Beyazıt Kampüsleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde bulunan kapalı devre kamera sistemlerinin (30 adet dijital kayıt cihazı, 412 adet kamera, 22 adet 19 monitör, 19 adet 17 monitör, 5 takım F/O Convertör, 3 adet TV, 4 adet İzleme PC) 6 Aylık bakımını kapsamaktadır. Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerinde bulunan 21 adet kompanzasyon tesisatının 1 yıllık bakım bedeli. Üniversitemiz Bilgi İşlem Dai. Başk. 1 adet), İ, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı (10 adet), Tıp Fakültesi Dekanlığı Farmakoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi Dekanlığı (3 adet), Nöroloji Bilimleri Enstitüsü 2 adet, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (2 adet), bulunan kesintisiz AMP YAZILIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. DRE VERİ ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME TİC. LTD.ŞTİ. YORDAM BİLGİ TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ. AKDENİZ TEKNOLOJİLERİ GÜVENLİK VE SAVUNMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. AŞ. ARMESMÜHENDİSLİK ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER ELEKTRİK OTOMASYON SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. POWER ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 165

171 güç kaynaklarının yıllık bakımı işi /01/ /12/2014 Haydarpaşa Kampüsünde bulunan yangın ihbar sisteminin bakım bedeli NEMESİS ELEKT. SİS. TİC. LTD. ŞTİ /01/ /12/2014 Üniversitemiz Yönetim ve Enstitü Binalarında mevcut bulunan 2 adet asansörün yıllık tarihleri arası bakımı işi. OMAK ELEKTRİK MAKİNA TURİZM İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ /01/ /12/2014 Uzaktan Eğitim Uyg. Merk. Akademik LMS yazılımı programının güncelleme ve destek bedeli CAZ BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ /01/ /12/2014 Uzaktan Eğitim Uyg. Merk. Akademik LMS konusunda danışmalık bedeli SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ /12/2014 Rektörlük Binası veri merkezinde bulunan 2 Adet Jeneratör Bakımı Aksa Jeneratör /12/ adet İlahiyat Fakültesi Jeneratör bakımı Aksa Jeneratör Üniversitemiz Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Binasında mevcut bulunan 7 adet klima santrali, 1 adet sığınak santrali, 7 adet hücreli aspiratör cihazının 7 aylık bakım hizmeti alımı işi.( tarihleri arası) Üniversitemiz Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Temel Tıp Bilimleri Binasında mevcut bulunan VRF iklimlendirme cihazlarının (38 adet dış ünite, 675 adet içi ünite) 7 aylık bakım hizmeti alımı işi. Üniversitemiz Öğretim Üyeleri tarafından geliştirilen projelerin yatırımcılara tanıtılarak projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla fikri ve sınai mülkiyet hakları tescil işlemleri için ihtiyaç olan patent vekillik hizmeti alımı işi.15 adet patent başvurusu için ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. FORM VRF SİSTEMLERİ SAN. V E TİC. A.Ş. Destek Patent 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 166

172 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı na bağlı Merkez Kütüphane, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kütüphanesi, Hastane Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Haydarpaşa Yerleşkesi), Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Başıbüyük Yerleşkesi), İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi ve Nişantaşı Kampüs Kütüphanesi nin fiziksel alanlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir. KÜTÜPHANELERİN KAPALI ALANLARI VE OTURMA KAPASİTELERİ KÜTÜPHANE ADI KAPALI ALAN (M²) OTURMA KAPASİTESİ (ADET) Merkez Kütüphane BESYO Kütüphanesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi Hastane Kütüphanesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Başıbüyük Yerleşkesi) Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi (Haydarpaşa Yerleşkesi) TOPLAM KÜTÜPHANE KAYNAKLARI Kütüphanenin işlevlerinin başında, Üniversitenin eğitim-öğretim sistemini ve araştırmalarını destekleyecek bilgi kaynaklarının sağlanması gelmektedir. Bilgi kaynağı kapsamı içerisine basılı kitaplar ve dergiler, CD-ROM, VCD, DVD gibi görsel-işitsel kaynaklar ile İnternet üzerinden satın/abonelik/açık erişim olarak erişilen elektronik bilgi sistemleri, veri tabanları girmektedir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 167

173 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Marmara Üniversitesi nde Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermekte olan bir merkez olmak üzere toplam 9 kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanelerdeki kitap sayısı, bütçe imkânları kapsamında her geçen yıl artırılmaktadır. Ayrıca kütüphanemiz koleksiyonu bağış, değişim ve devir yoluyla da zenginleştirilmektedir. Bu ilavelerle birlikte toplam kitap sayısı 270 bini aşmıştır. Kitabın yanında, düzenli süreli yayınlar da takip edilmektedir. Her yıl yapılan eklemelerle birlikte koleksiyonda bulunan tez sayısı 30 bine yaklaşmıştır YILLARI BASILI VE ELEKTRONİK KİTAP KOLEKSİYON SAYILARI Basılı Kitap Sayısı Elektronik Kitap Sayısı YILLARI ELEKTRONİK TEZ KOLEKSİYON SAYILARI e-tez Sayısı YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 168

174 YILLARI BASILI VE ELEKTRONİK SÜRELİ YAYIN KOLEKSİYONU Basılı Süreli Yayın Elektronik Süreli Yayın Grafiğe baktığımızda elektronik süreli yayın sayısının hızlı artış gösterdiğini görürken basılı süreli yayın sayısının ise düştüğünü görmekteyiz. Bunun nedeni basılı olarak abonelik sağlanan süreli yayınların elektronik ortamda abonelik usulüne dönmesidir. Kütüphane koleksiyonu sadece basılı kaynaklarla değil, elektronik kaynaklarla da geliştirilmektedir. Bütçe imkânlarının verimli kullanılması amacı ile süreli yayınlarda elektronik kaynaklara abone olunması yoluna gidilmiş ve 2012 yılında düzenli abone olunan periyodik süreli yayın sayısı 561 adet iken 2014 yılında elektronik ortamda erişim imkanı arttığından dolayı bu sayı 199 adet olarak gerçekleşmiştir. Elektronik Süreli Yayınlardaki düşüş, ULAKBİM üzerinden erişimi sağlanan veri tabanlarından 21 tanesinin TÜBİTAK ULAKBİM anlaşmalarının sona ermesinden kaynaklanmaktadır YILLARI GÖRSEL-İŞİTSEL KOLEKSİYONU SAYILARI DVD Film Sayısı YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 169

175 YILLARI ABONE OLUNAN ELEKTRONİK VERİ TABANI SAYILARI Abone Veritabanı Sayısı Abone Veritabanı Sayısı Marmara Üniversitesi Kütüphaneleri, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından EKUAL Projesi sayesinde, dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile yapılan ulusal lisans anlaşmalarından yararlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından satın alınan 17 veri tabanı, üniversitemizdeki araştırmacıların hizmetindedir. Elektronik kaynaklara kampüs içinden erişim mümkün olduğu gibi, Deep Knowledge (Online-e-kütüphane portalıdır. Bu sistem ile kütüphane elektronik kaynaklarına, e-posta adresi ve şifre ile her yerden erişim sağlanabilmektedir) ve üniversitesin "Proxy" sistemi üzerinden erişim sayesinde, kampüs dışından da erişim imkânı sunulmaktadır. Ayrıca bu hizmetten Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri, personeli ve öğrencileri de yararlanabilmektedir. Uzaktan erişim sistemine kayıtlı kullanıcı sayısı Kampüs dışından elektronik kaynaklara erişim sayısı YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 170

176 YILLARI KÜTÜPHANEMİZE ÜYE OLAN KAYITLI KULLANICI SAYISI Kütüphane Üye Sayıları Marmara Üniversitesi, araştırmacıların kütüphanelerimizde bulamadıkları yayınları diğer kütüphanelerden ve bilgi merkezlerinden ödünç olarak almaları veya benzer şekilde diğer kütüphanelere ödünç yayın verilmesi amacıyla, kütüphaneler arası işbirliği (ILL) hizmeti vermektedir. Son üç yılda ( ) Marmara Üniversitesi Kütüphanelerinden yararlanan kullanıcı sayısı artış göstermektedir yılı boyunca Kütüphanelerimizden 1 milyon 600 binin üzerinde kullanıcı yararlanmıştır YILLARI KÜTÜPHANE KULLANICI SAYILARI Kütüphane Kullanıcı Sayıları yılı itibariyle Merkez Kütüphaneden , Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kütüphanesinden , Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesinden , Hukuk Fakültesi Kütüphanesinden , İlahiyat Fakültesi Kütüphanesinden , Nişantaşı 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 171

177 Yerleşkesi Kütüphanesinden , Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesinden (Haydarpaşa Yerleşkesi) ve Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesinden (Başıbüyük Yerleşkesi) kullanıcı yararlanmıştır yılı itibariyle Kütüphanelerimizden ödünç alınan kaynak sayısı ye ulaşmıştır YILLARI KÜTÜPHANE ÖDÜNÇ SAYILARI Kütüphane Ödünç Sayıları yılı itibariyle Kütüphanelerimizde, materyalleri geciktirme bedeli olarak tahsil edilen ceza miktarı TL dir. Üniversitemiz koleksiyonlarında bulunan nadir eserlerin ve tezlerin dijitalleştirilerek kullanıcılarımıza elektronik ortamda ulaştırılması sonucu kullanımlarında 2013 ve 2014 yıllarında hızlı bir artış sağlanmıştır YILLARI DİJİTALLEŞTRİLMİŞ ESERLERİN KULLANIMI e-tezler e-nadir Eserler YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 172

178 Marmara Üniversitesi Açık Arşivi, D-SPACE sistemi üzerinde kurulmuş ve 3142 makale Temmuz Aralık 2014 döneminde sisteme girilmiştir. Arşivimiz, Open DOAR denilen Açık Erişim Arşiv Rehberine, ROARMAP denilen Açık Erişim Politikaları Uluslararası Kütüğüne, OPENAIR denilen Açık Erişim Projesine kayıtlıdır. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Eylül 2013 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanan Dergi sağlık Park Projesi ile ulusal akademik dergilerin kalitesini ve uluslararası etkisini artırmak amacıyla elektronik ortamda bir dergi yönetim sistemi kurulmuş ve dergi barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Dergi Park, dergi yayımlama sürecinin daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilmesine imkan sunan Açık Dergi Sistemleri (ADS) üzerinden, bir makalenin başvurusundan yayımlanmasına kadar geçen süreci elektronik ortamda gerçekleştirme imkanı sunmaktadır. Bu proje kapsamında Marmara Üniversitesi nin 21 dergisi bu platformda elektronik olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aşağıdaki grafikte bu platform üzerinden yayın yapan Marmara Üniversitesi dergilerinin görüntülenme ve indirme sayıları gösterilmektedir. DERGİ ADI GÖRÜNTÜLEME İNDİRME Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi Eğitim Bilimleri Dergisi Fen Bilimleri Dergisi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi Marmara Coğrafya Dergisi Marmara Dental Journal Marmara İletişim Dergisi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 173

179 Marmara Medical Journal Marmara Pharmaceutıcal Journal Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi Marmara Türk-Alman Araştırmaları Dergisi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi Avrupa Araştırmaları Dergisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED) Marmara nın Sesi Öneri Sanat-Tasarım Dergisi Siyasal Bilimler Dergisi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 174

180 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi Eğitim Bilimleri Dergisi Fen Bilimleri Dergisi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Hukuk Araştırmaları Dergisi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi Marmara Coğrafya Dergisi Marmara Dental Journal Marmara İletişim Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Pharmaceutıcal Journal Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi Marmara Türk-Alman Araştırmaları Dergisi Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi Avrupa Araştırmaları Dergisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (MÜSBED) Marmara nın Sesi Öneri Sanat-Tasarım Dergisi Siyasal Bilimler Dergisi MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DERGİLERİ GÖRÜNTÜLEME VE İNDİRME SAYILARI Görüntüleme İndirme 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 175

181 MARMARA ÜNIVERSITESI YAYINEVİ ISSN-ISBN İŞLEMLERI YIL ISBN E-ISBN ISSN E-ISSN TELIF İŞLEMLERI KITAP ADI Bağlama (Tambura) Albümü Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) ÖDENEN TELIF ÜCRETI 1.812,92 TL 5.659,35 TL Matbaa Malzeme Bilimi Modern Türkiye Tarihi Uygulamalı Genel Matematik TOPLAM 4.478,97 TL 5821,05 TL 5093,42 TL ,71 TL KİTAP SATIŞLARI SIRA KİTAP ADI BASKI ADEDİ KİTAP BEDELLERİ 1 Marmara Üniversitesi İngilizce Kataloğu 1000 Ücretsiz 2 Modern Türkiye Tarihi x20TL=900 TL 3 Bağlama (Tambura) Albümü x8TL=344 TL 4 5 Kalitatif Analiz Uygulaması (Yarımikro Yöntem) 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı (2 cilt) 1000 Ücretsiz 500 Ücretsiz 6 Uygulamalı Genel Matematik x16TL=2.352 TL 7 Matbaa Malzeme Bilimi x26TL=676 TL 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 176

182 8 9 6th International İstanbul Textile Conference Proceedings Book Yükseköğretim Politikaları Üzerine Konuşmalar 500 Ücretsiz 10 Hücre Biyolojisi x16TL=1.872 TL Geleneksel Türk Mimarisi Terimleri x16TL+59x20TL=1.388 TL 12 Tasarımcılar için Rhinoceros 3D ile Yüzey Modelleme 500 9x16TL+1x20TL=164 TL 13 Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması x20TL= 320 TL TOPLAM 8.016,00 TL ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığı ile Kütüphaneler Arası İşbirliği kapsamında; Kitap, Makale ve Tez ödünç alış verişine 2014 yılında da devam edilmiştir. ANKOS üzerinden 36 veri tabanına abone olunmuştur yılında KİTS ( Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığı ile yurtiçindeki diğer üniversite kütüphaneleri 364 adet ödünç yayın isteğinde bulunmuşlar, bu isteklerin 310 adedi Daire Başkanlığı tarafından karşılanmıştır. Bununla beraber aynı servis aracılığı ile Daire Başkanlığı, yurtiçindeki üniversite kütüphanelerinden 557 adet ödünç yayın isteğinde bulunmuş, bu isteklerin 513 adedi diğer üniversiteler tarafından karşılanmıştır yılında Başkanlıkça düzenlenen 30 etkinliğe üniversite içinden ve dışından toplam kişi katılım sağlamıştır. Bu etkinliklerin yanı sıra 2014 yılı boyunca devam eden, Üniversitemize yeni başlayan öğrenci gruplarına yapılan Bilgi Okuryazarlığı ve Kütüphane Kullanıcı Eğitimi ne toplam kişi katılmıştır. İl dışı ve il içinden Üniversitemizi ziyarete gelen okul gruplarından 589 kişiye Kütüphane Tanıtım Turu yapılmıştır. Ayrıca Kütüphane Seminer Salonunda yapılan film gösterimlerine 115 kişi katılmıştır yılında Başkanlığımız personeli tarafından katılım sağlanan yurtiçi ve yurt dışı 25 etkinliğe Başkanlığımızı temsilen katılımcı olarak 43 kişi görevlendirilmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 177

183 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ A - YÖNETİM Üniversite yönetiminin başı Rektör dür. Rektör, önemli bir icra organı olan Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ve kendisine en yakın görevliler olan Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter ile birlikte Üniversiteyi yönetir. Akademik birimlerde yönetim; Fakültelerde Dekan, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerde Müdürler tarafından yürütülür. Bu birimlerde Dekan ve Okul Müdürleri aynı zamanda 5018 sayılı Kanunla kendilerine verilen Harcama Yetkililiği sorumluluğunu da yerine getirirler. B - İÇ KONTROL Ön Mali Kontrol işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Rektörlük makamının onayları ile yürürlüğe giren Ön Mali Kontrol Yönergesi doğrultusunda, harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca oluşturulan Mali Kontrol Şube Müdürlüğünce, muhasebe hizmetleri de Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi tarafından yerine getirilmekte olup, 2014 yılında Üniversitemiz harcama birimlerinden gelen ödeme emri belgesi ve eki evrakların ön mali kontrolü yapılarak işlemler sonuçlanmıştır. Tüm üniversiteye ait ödenek gönderme belgeleri, e-bütçe sistemi ve say2000i sistemi üzerinden yapılmaktadır. Kadro dağılım cetvelleri, seyahat kartı listeleri, yan ödeme cetvelleri, sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön-kontrole tabi tutulmaktadır. Ön kontrolün önemli bir kısmını oluşturan harcama birimlerine ait ön kontrol işlemleri, gerçekleştirme görevlilerince gerçekleştirilerek tüm evraklar Kontrol Edilmiş ve Uygun Bulunmuştur şerhi ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilmektedir. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen ve tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını hazırlamış, hazırlanan bu Eylem Planı Rektörlük Makamının tarih ve sayılı olurları ile onaylanmış ve tarih ve sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 178

184 Müdürlüğü ne gönderilmiştir. Kamu İç Kontrol Standartlarının beşinci bileşeni olan İzleme aşaması ile ilgili çalışmalar ve standartların ikinci bileşeni olan Risk Değerlendirme bileşeni bağlamında birim bazında saptanan risklerin konsolide edilerek kurum risk kütüğü oluşturma çalışmaları sürmektedir. İç Denetim Birimi Başkanlığı, 2014 Yılı Çalışma Program hazırlığı bağlamında, idarenin eylem planı, geçmiş yıllara ilişkin raporları ve birim yöneticileri başta olmak üzere personel ile yaptığı görüşmeler neticesinde; Marmara Üniversitesi Denetim Alanları ve Risk Puanlarını revize etmiş, Denetim evrenini güncellemiş, Yapısal risk düzeylerini belirlemiş, Denetim alanlarını önceliklendirmiştir. İç Denetim Birim Başkanlığınca, Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden; bütçe büyüklüğü, işlem hacmi ve personel sayısı, faaliyetlerin karmaşıklığı/mevzuat yoğunluğu, yapısal/işlevsel teknik değişiklikler, itibar/raporlama olarak beş adet risk kriteri tanımlanmıştır. İç Denetim Birim Başkanlığınca, denetim alanlarına yönelik yapısal risk kriterleri tanımlandıktan sonra, denetim alanlarının (belirlenen 105 sürecin) bu risk kriterleri karşısındaki durumu değerlendirilmek suretiyle yapısal risk düzeyleri kümülatif yönteme göre belirlenerek risk düzeyleri ölçülmüştür. II - AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1. Kurumsal dönüşümü sürdürülebilir kılmak Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 38 stratejik hedef belirlenmiştir. 2. Malî kaynakları güçlendirmek Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 6 stratejik hedef belirlenmiştir. 3. İş hayatında tercih edilen öğrenciler yetiştirmek Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 8 stratejik hedef belirlenmiştir. 4. Referans alınan bilimsel çalışmalar yapmak Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 4 stratejik hedef belirlenmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 179

185 5. Kültürel ve sosyal faaliyetleri mükemmelleştirmek Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 4 stratejik hedef belirlenmiştir. 6. Paydaşlarla ortak faydaya dayalı işbirlikleri geliştirmek Bu amacın gerçekleşmesine yönelik 3 stratejik hedef belirlenmiştir. 7. Uluslararası düzeyde etkili ilişkiler ağı geliştirmek Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 2 stratejik hedef belirlenmiştir. B - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Bir eğitim kurumu olarak Üniversitemizin temel görevi, fen bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve teknoloji alanlarında, güncel ve ileri bilgi düzeyine sahip, üretken, yaratıcı, topluma ve çevreye saygılı, paylaşımcı, girişimci, takım çalışmasına yatkınlık yanında, liderlik niteliklerine de sahip, uluslararası düzeyde ve nitelikte çalışma yapabilen, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde duyurabilen, uluslararası bilimsel etkinliklerde yer alabilen (konferans, yayın, kitap vb.), iş dünyası ve akademilerde tercih edilen üstün nitelikli mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda üniversitemizin temel politikaları ve öncelikleri şunlardır: Akademik ve idari hizmetlerin etkin, verimli ve hızlı işleyişinin sağlanması için kurumsal yapılanma reformu nun gerçekleştirilmesi ve kurumsal yapının sürekliliğinin güvence altına alınması için; EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Beş Yıldız ve Türkiye Mükemmellik Ödülü alınması. Kurumsal performansın sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi için Kurumsal Performans Değerlendirme Sistemi nin oluşturulması. Araştırma altyapısının, özellikle seçilmiş alanlarda, mükemmelleştirilmesi. Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi nin kurulması. Üniversite iş dünyası işbirliğini sağlayacak bir birimin kurulması. İdari personel için uygun bir kariyer yönetim sistemi kurulması. İdari personel için uygulanan atama ve yükseltme süreçlerinde, mevzuata ek olarak uygulanacak gerekli politika ve performansa dayalı sistemlerin oluşturulması. İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Sistemi nin hayata geçirilmesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 180

186 Akademik ve idari süreçleri destekleyecek bütünleşik bir bilgi sisteminin oluşturulması. Birimlerin sağlıklı ve kontrol edilebilir gelişimini sağlayacak altyapı ve fiziksel alan önceliklerinin belirlenmesi ve bu önceliklere göre tüm birimlerin altyapı ve fiziksel alanlarının ortak standartlara getirilmesi. Üniversite personeli ve öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak destek hizmetlerine yönelik gelişme olanaklarının araştırılması ve yeni altyapı ve fiziksel tesislerin yapılması. Mezunlar Bilgi Sistemine temel teşkil edecek güncel bir veri tabanı oluşturulması, veri tabanına tüm mezunların erişiminin ve sistemin bir bilgi paylaşımı platformu olarak kullanılmasının sağlanması. Eğitimde verimliliğin ve kalitenin arttırılması, Üniversitenin finansman kaynaklarının geliştirilerek ve gelirleri artırmak suretiyle elde edilen gelirlerin yatırım ve projelere yönlendirilmesi. Çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarını izlemek, ülkemizin çağdaş uygarlık ve teknolojik gelişim düzeyini yakalayabilmesini sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılması ve bu araştırmaların sonucunda uygulanabilir yeni projelerin üretilmesi. Eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla yenilikçiliği, araştırmayı, ekip çalışmasını, özgün ve girişimci düşünceyi esas alan müfredat değişikliklerinin yapılması ve bu kapsamda eğitici ve yönetici eğitimlerinin yapılması. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik esasına özen gösterilmesi. Üniversitenin araştırma ve eğitim stratejisinin geliştirilerek, geleceğe yönelik araştırma alanlarının belirlenmesi. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER 1. ÖZEL BÜTÇE 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 181

187 BÜTÇE GELİR KAYNAKLARININ YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (TL) YILI ÖĞRENCİ HARÇLARI 1 DEVLETÇE AKTARILAN ÖĞRENCİ HARÇLARI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2 FİNANSMAN FAZLASINDAN EKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN (% 5) DİĞER GELİRLER 3 TOPLAM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 1 Örgün öğretim, ikinci öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, yaz okulu, uzaktan eğitim 2 Hazine yardımı, ÖYP 3 Mal satışı, kira gelirleri, hizmet gelirleri, para cezaları, diğer gelirler Yukarıdaki tablo değerlerine göre Üniversitemiz toplam bütçe gelirleri 2012 de ,72 TL. iken, 2014 yılı sonu itibarıyla ,93 TL. olarak gerçekleşmiş olup, 3 yıl içinde bütçe gelirlerinin nominal olarak % 16 artmış olduğu görülmüştür. BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYON BAZINDA YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (TL) FONKSİYONLAR Genel Kamu Hizmetleri , , ,11 Savunma Hizmetleri , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 182

188 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , , ,09 Sağlık Hizmetleri , , ,95 Kültür Hizmetleri , , ,50 Eğitim Hizmetleri , , ,68 Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri , , ,96 TOPLAM , , Yukarıdaki tablo değerlerine göre üniversitemiz toplam bütçe giderleri 2012 yılında ,91 TL. iken, 2014 yılı sonu itibarıyla ,80 TL. olarak gerçekleşmiş olup, 3 yıl içinde bütçe giderlerinin nominal olarak % 26 artmış olduğu görülmüştür. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK KOD BAZINDA YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ (TL) EKONOMİK KOD BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 2012 ÖDENEK 2012 HARCAMA 2013 ÖDENEK 2013 HARCAMA 2014 ÖDENEK 2014 HARCAMA PERSONEL GİDERLERİ Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PR.GİDERLERİ Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 183

189 02 4 Geçici Personel Diğer Personel MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri CARİ TRANSFERLER Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Yurt Dışına Yapılan Transferler SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim 06 2 Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Kamulaştırma Giderleri Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Diğer Sermaye Giderleri SERMAYE TRANSFERLERİ Yurtiçi Sermaye transferleri TOPLAM Personel giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet prim giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, sermaye giderleri, sermaye transferleri ve cari transfer kodlarında; yıllarındaki bütçe uygulama sonuçları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 184

190 MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRME ANALİZLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN 3 YILLIK GERÇEKLEŞME ANALİZİ a)idarenin Hizmetlerini Yürüttüğü Açık ve Kapalı Alan (m 2) m m m 2 a.) Kapalı Alan (m 2 ) m m m 2 b)elektrik Tüketim Miktarı(Kwh) (Kw/h) (Kw/h) ,53(Kw/ h) b.i) Elektirk Tük. Mik. Kapalı Alan Başına(m 2 ) b.ii) Elektrik Tük. Mik. Personel Başına(Personel+Öğrenci) c) Su Gideri Tüketim Miktarı(m 3 ) c.i)su Gideri Tük. Mik. Kapalı Alan Başına (m 2 ) c. ii) Su Gideri Personel Başına (Personel+ Öğrenci) d) Doğalgaz Gideri Tüketim Miktarı (m 3 ) d.i) Doğalgaz Gideri Kapalı Alan Başına (m 2 ) d.ii)doğalgaz Gideri Personel Başına (Personel+ Öğrenci) e)temizlik Hizmeti Kapalı Alan(m 2 ) e.i) Temizlik Hizmeti Eleman Başına Düşen Alan (m 2 ) f)güvenlik Hizmeti Ortalama Alan(m 2 ) 25,54 Kw/m 2 28,09 Kw/m 2 26,48 Kw/m 2 127,538 (Kw/kişi) 139,662 (Kw/kişi) 148,29 (Kw/kişi) m m m 3 1,091 m 3 /m 2 1,200 m 3 /m 2 0,65 m 3 /m 2 5,449 m 3 /kişi 5,967 m 3 /kişi 3,273 m 3 /kişi m m m 3 6,594 m 3 /m 2 7,254 m 3 /m 2 7,554 m 3 /m 2 32,937 m 3 /kişi 36,068 m 3 /kişi 38,30 m 3 /kişi m m m m m m m m m YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 185

191 f.i)güvenlik Hizmeti Eleman Başına Düşen Alan (m 2 ) g) Telefon ve İnternet Erişim Gideri g.i) Telefon ve İnternet Erişim Gideri Personel Başına I)Kiralama Yoluyla Edinilen Taşıt Sayısı ı.i)kiralanan Taşıtların Toplam Maliyeti(TL) k)satın Alma Yoluyla Edinilen Taşıt Sayısı k.i)satın Alma Yoluyla Edinilen Taşıt Maliyeti(TL) m m m ,14 TL ,59 TL ,83 290,80 TL 29,38 TL 24,50 TL 9 adet 9 adet 9 adet ,00 TL ,60 TL ,00 TL 6 adet 2 adet ,32 TL ,58 TL - m)personel Ulaşım Gideri(TL) ,06 TL ,11 TL ,00 TL m.i)personel Başına Ulaşım Gideri(TL) 1.620,82 TL 886,54 TL 2.410,98 2. DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MÜSEM) GELİR-GİDER TABLOSU YIL BİRİM TOPLAM GELİR (TL) TOPLAM GİDER (TL) FARK (TL) 2014 MÜSEM , , , YILLARI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI GENEL TOPLAMI YIL EĞİTİM PROGRAMI SAYISI KURSİYER SAYISI DÖNEM SAYISI * VERİLEN SERTİFİKA SAYISI TOPLAM GELİR (TL) , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 186

192 M.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YILLARI GELİR TABLOSU Hesap Kodu AÇIKLAMA TL TL TL 60 BRÜT SATIŞLAR , , ,14 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , , ,42 NET SATIŞLAR , , ,72 62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , , ,19 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , , ,53 63 FAALİYET GİDERLERİ (-) , , ,25 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , , , DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) , , , , , ,17 66 FİNANSMAN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , , ,73 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,17 0,00 0,00 68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 8.742,22 0, ,52 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , , ,25 DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI 0,00 0, ,90 69 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 187

193 B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1. FAALİYET BİLGİLERİ YAYINLARLA İLGİLİ FAALİYET BİLGİLERİ İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar yılları arası SCI-SSCI-AHCI-SCI Expanded indeksli dergilerdeki Marmara Üniversitesi adresli toplam Yayın ve Makale sayısı aşağıdaki grafikte görülmektedir. YAYIN VE MAKALE SAYILARI Yayın Makale Kaynak: Veriler Web of Science veri tabanında Address kısmından Marmara Univ or Univ Marmara anahtar kelimesi ile yapılan taramalar sonucu elde edilmiştir yılları arası SCI-SSCI-AHCI-SCI Expanded indeksli dergilerdeki Marmara Üniversitesi adresli Yayın lara yapılan Atıf sayısı aşağıdaki grafikte görülmektedir YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 188

194 ATIF SAYILARI Atıf Kaynak: Veriler Web of Science veri tabanında Address kısmından Marmara Univ or Univ Marmara anahtar kelimesi ile yapılan taramalar sonucu elde edilmiştir. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığı ile Kütüphaneler Arası İşbirliği kapsamında; Kitap, Makale ve Tez ödünç alış verişine 2014 yılında da devam edilmiştir. ANKOS üzerinden 36 veri tabanına abone olunmuştur yılında KİTS ( Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi) aracılığı ile yurtiçindeki diğer üniversite kütüphaneleri 364 adet ödünç yayın isteğinde bulunmuşlar, bu isteklerin 310 adedi Daire Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır. Bununla beraber aynı servis aracılığı ile Daire Başkanlığı, yurtiçindeki üniversite kütüphanelerinden 557 adet ödünç yayın isteğinde bulunmuş, bu isteklerin 513 adedi diğer üniversiteler tarafından karşılanmıştır DİĞER FAALİYETLER FAALİYET TÜRÜ Konferans Sempozyum ve Kongre SAYISI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 189

195 Seminer Panel Turnuva Teknik Gezi Sergi Gösteri Söyleşi Festival- Tiyatro Açık Oturum Konser Kariyer Günleri Öğrenci Aktiviteleri (Toplantılar) Eğitim Semineri Workshop Fuar ÜNİVERSİTELER ARASINDA YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR YURT DIŞI ÜNİVERSİTELER İLE YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 190

196 ERASMUS İKİLİ ANLAŞMALAR Portekiz; 31 Slovakya; 3 Slovenya; 7 Yunanistan; 12 Macaristan; Polonya; 26 Romanya; Makedonya; 2 Litvanya; 10 Letonya; İspanya; 4 Italya; Almanya; 243 İsveç; 11 İrlanda; 1 İngiltere; 10 Hollanda; 25 Hırvatistan; 7 Fransa; 69 Finlandiya; 9 Avusturya; 18 Belçika; 22 Bulgaristan; 16 Danimarka; 11 Çek Estonya; 13 Cumhuriyeti; 23 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILLARI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARIYLA GELEN ÖĞRENCİ SAYISI (ERASMUS) FAKÜLTELER Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 191

197 Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Tıp Fakültesi YÜKSEKOKULLAR Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ENSTİTÜLER Avrupa Birliği Enstitüsü 1 Bankacılık ve Sigortacılık 1 Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü 8 Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü 4 Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araş. Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü MESLEK YÜKSEKOKULLARI Adalet Meslek Yüksekokulu 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 192

198 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu REKTÖRLÜK Uluslararası Ofis 1 TOPLAM MARMARA ÜNİVERSİTESİ YILLARI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARIYLA GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI (ERASMUS) FAKÜLTELER Atatürk Eğitim Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 3 1 Eczacılık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisat Fakültesi İşletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İlahiyat Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 1 - Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi 3 Tıp Fakültesi YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 193

199 YÜKSEKOKULLAR Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 5 7 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 3 5 Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ENSTİTÜLER Avrupa Birliği Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 1 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 3 Fen Bilimleri Enstitüsü Gastroenteroloji Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Ortadoğu Araş. Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü MESLEK YÜKSEKOKULLARI Adalet Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 194

200 TOPLAM YILLARI ERASMUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ Gelen Giden YURTİÇİ ÜNİVERSİTELER ARASI YAPILAN İKİLİ ANLAŞMALAR ÜNİVERSİTE ADI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahi Evran Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi ANLAŞMANIN İÇERİĞİ Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 195

201 Ardahan Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Bartın Üniversitesi Bitlis Eren Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bingöl Üniversitesi Bülent Ecevit Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Düzce Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Giresun Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Hakkâri Üniversitesi Hitit Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 196

202 Iğdır Üniversitesi İnönü Üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Karabük Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mersin Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi Muş Alparslan Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Ordu Üniversitesi Nevşehir Üniversitesi On Dokuz Mayıs Üniversitesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Siirt Üniversitesi Sinop Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 197

203 Şırnak Üniversitesi Toros Üniversitesi Trakya Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Uşak Üniversitesi Yalova Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimini İçerir 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 198

204 ÜNİVERSİTEMİZ YÖK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MEVLANA PROGRAMINA HEMEN İLK YIL ADAPTE OLAN ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM TABLOSU Öğrenci Gelen Giden 0 Personel HUKUKİ BİLGİLER HUKUKİ MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ 2014 yılı aktif/faal (derdest) dava dosyaları ile icra takip dosyaları sayısal açıdan aşağıya çıkartılmıştır. İDARE MAHKEMESİ DAVALARI KİŞİLER YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (DANIŞTAY) TOPLAM AKADEMİK PERSONEL İDARİ PERSONEL ÖĞRENCİ DİĞER TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 199

205 CEZA MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM AĞIR CEZA ASLİYE CEZA TOPLAM SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM SULH HUKUK TOPLAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM ASLİYE HUKUK TOPLAM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM ASLİYE TİCARET TOPLAM YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 200

206 İŞ HUKUKU MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM KIDEM İHBAR TAZ ALACAK TOPLAM İCRA HUKUK MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM İCRA HUKUK TOPLAM VERGİ HUKUKU MAHKEMESİ DAVALARI YEREL MAHKEME ÜST MAHKEME (YARGITAY) TOPLAM VERGİ HUKUKU TOPLAM DAVA GENEL TOPLAMI İCRA TAKİPLERİ 142 İŞLEM YAPILAN YILLIK DOSYA SAYISI TOPLAMI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 201

207 HUKUKİ FAALİYETLERE AİT PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İşlem yapılan dava dosya sayıları dikkate alındığında açılan ve kapanan dava dosya sayılarında bir önceki yıla göre iş yükü açısından belirli oranlarda artma yada azalma olmasına rağmen yıllara göre oluşmuş genel ortalamalara göre büyük bir sapma gözlenmediği ve yatay bir seyir izlendiği görülmektedir. Bunun yanı sıra davaların lehe ya da aleyhe sonuçlanma verileri incelendiğinde yüzde 68 e yüzde 32 gibi müspet bir netice elde edildiği bunun da Müşavirliğin birimlere yaptığı şifahi ve yazılı bilgilendirme ile mütalaalardan ve özellikle hukuki faaliyeti yürüten Müşavirlik personelinin bilgi ve birikiminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Üniversitemizin; ilgili ve yetkili birimlerinde görevli personelinin seminer vb. eğitim araçları kullanılarak, yürürlükteki mevzuata hakimiyetinin artırılması ile birlikte bu oranların daha da olumlu yönde ilerleyeceği mülahaza edilmektedir YILI DAVADOSYALARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU N O DAVA TÜRLERİ 2014 VE ÖNCESİ KÜMÜLA TİF DAVA SAYISI 2014 YILINDA AÇILAN DAVA SAYISI 2014 YILINDA KARAR VERİLEN DAVA SAYISI 2014 YILINDA KESİNLEŞİP KAPANAN DAVA SAYISI 2015 YILINA DEVREDEN TOPLAM DAVA SAYISI 2015 YILINA DEVREDEN TOPLAM DAVA SAYISI YEREL MAHKEME AŞAMASINDA OLAN DAVA SAYISI TEMYİZ AŞAMASIN DA OLAN DAVA SAYISI 2014 YILINDA KARAR VERİLEN DAVA SAYISI LEHE SONUÇ- LANAN DAVA SAYISI ALEYHE SONUÇ- LANAN DAVA SAYISI LEHE SONUÇ- LANAN DAVA YÜZDESİ ALEYHE SONUÇ- LANAN DAVA YÜZDESİ ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ( F ) ( G ) ( H ) ( I ) ( J ) ( K ) 1 İDARİ DAVALAR CEZA DAVALARI SULH HUKUK DAVALARI ASLİYE HUKUK DAVALARI ASLİYE TİCARET DAVALARI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 202

208 6 İŞ HUKUKU DAVALARI İCRA HUKUKU DAVALARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU DAVALARI VERGİ HUKUKU DAVALARI GENEL TOPLAM FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZEDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI MEZUN SAYILARI EĞİTİM ALANI MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYISI YÜZDESİ ÖNLİSANS % 12 LİSANS % 75 YÜKSEK LİSANS % 12 DOKTORA 394 % 01 TOPLAM % YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 203

209 YILLARI ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 2014 YILI ÖĞRETİM ELEMANLARI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YILLAR ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI YILLARI ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GELİR PAYI ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GELİR PAYI YILLAR ÖĞRENCİ SAYISI YILLIK BÜTÇE GELİRLERİ(TL) ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GELİR MİKTARI (TL) , , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 204

210 YILLARI ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GİDER PAYI ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GİDER PAYI YILLAR ÖĞRENCİ SAYISI YILLIK BÜTÇE GİDERLERİ(TL) ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK GİDER MİKTARI (TL) , , , , , PROJE BİLGİLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2014 yılında 412 proje desteklenmiş olup bunların 396 sı Marmara Üniversitesi Rektörlüğü BAP bütçesinde desteklenen projeler, 16 sı TÜBİTAK destekli projelerdir. Bu projeler için toplam ,14 TL kaynak sağlanmıştır. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYILARI PROJELER ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN PROJELER 2014 YILI YIL İÇİNDE EKLENEN PROJELER TOPLAM YIL İÇİNDE TAMAMLANAN PROJELER TOPLAM ÖDENEK TL DPT TÜBİTAK ,40 TL AVRUPA BİRLİĞİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 205

211 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ,74 TL SANTEZ KALKINMA AJANSI TOPLAM , yılında BAP bütçesinden bu programlara verilen desteğin oranı ise Tablo 1 de görülmektedir. PROJELERİN PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIMI VE 2014 YILINDA BAP BÜTÇESİNDEN PROGRAMLARA VERİLEN PARASAL DESTEĞİN ORANI Tablo-1 BÖLÜMÜ PROJE ADEDİ BÜTÇESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,78 TL FEN BİLİMLERİ ,00 TL SOSYAL BİLİMLERİ ,76 TL EĞİTİM BİLİMLERİ ,20 TL TOPLAM ,74 TL 2014 YILI PROJE SAYILARI SAĞLIK BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ Seri YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 206

212 2014 YILI BÜTÇE DAĞILIMI , , , , , , , , , , , , , ,20 0,00 SAĞLIK BİLİMLERİ FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLERİ EĞİTİM BİLİMLERİ Seri , , , ,20 Tablo YILI BİRİMLERE GÖRE PROJE SAYILARI VE BÜTÇELERİ BİRİMİ ADET BÜTÇE 1 Tıp Fakültesi ,54 2 Diş Hekimliği Fakültesi ,49 3 Eczacılık Fakültesi ,40 4 Mühendislik Fakültesi ,73 5 Fen Edebiyat Fakültesi ,55 6 Atatürk Eğitim Fakültesi ,20 7 Teknik Eğitim Fakültesi ,93 8 Teknoloji Fakültesi ,90 9 İletişim Fakültesi ,00 10 Sağlık Bilimleri Fakültesi ,99 11 Güzel Sanatlar Fakültesi ,45 12 İlahiyat Fakültesi , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 207

213 13 İşletme Fakültesi ,00 14 Siyasal Bilgiler Fakültesi ,21 15 İktisat Fakültesi ,00 16 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ,00 17 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , ,00 20 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ,70 21 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ,36 22 Avrupa Birliği Enstitüsü ,00 TOPLAM ,74 Yukarıdaki tabloda 2014 yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 396 projenin birimlere göre dağılımı ve bütçeleri görülmektedir. Aşağıdaki tablolarda proje sayılarının bölümlere göre, proje sayılarının ve bütçelerinin bölümlere göre dağılımını göstermektedir YILI BAP PROJELERİ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 208

214 2014 YILI BAP PROJELERİ BÜTÇELERİNİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI AB Enstitüsü 3.500,00 Beden Eğt ,36 Uyg.Bil.M.Y.O Sağlık Hiz.M.Y.O Bankacılık M.Y.O 9.811, , ,00 Tek.B.M.Y.O ,29 Sosyal Bil..M.Y.O İktisat Fak. Siyasal Bil. Fak. İşletme Fak. İlahiyat Fak. Güzel Sanat. Fak. Sağlık Bil.Fak. İletişim Fak , , , , , , , ,00 Teknoloji Fak ,90 Tek.Eğt. Fak. Atatürk Eğt.Fak. Fen Ed.Fak , , ,55 Müh.Fak ,73 Ecz.Fak ,40 Diş Hek.Fak ,49 Tıp Fak ,54 0, , , , , , YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 209

215 2014 YILI PROJE HARCAMALARI 2014 yılında toplamda BAP bütçesinden ,40 TL harcama yapılmıştır. Bunun ,49 TL si Demirbaş Malzeme Bütçesi, ,23 TL si Sarf Malzeme Bütçesi, ,54 TL si Hizmet Alımı Bütçesi, ,14 TL si ise Yolluk bütçesine ait harcamalardır yılında BAP bütçesinden yapılan harcamaları gösteren değerler Tablo- 2 de gösterilmiştir. Tablo-2 Demirbaş Malzeme Bütçesi Sarf Malzeme Bütçesi Hizmet Alımı Bütçesi Yolluk Giderleri Bütçesi TOPLAM BÜTÇE ,49 TL ,23 TL ,54 TL ,14 TL ,40 TL 2014 YILI BAP PROJELERİ BÜTÇE HARCAMALARI Yolluk Giderleri Bütçesi Hizmet Alımı Bütçesi 7% 7% Sarf Malzeme Bütçesi 31% Demirbaş Malzeme Bütçesi 55% Demirbaş Malzeme Bütçesi Hizmet Alımı Bütçesi Sarf Malzeme Bütçesi Yolluk Giderleri Bütçesi 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 210

216 TÜBİTAK 2014 Yılında TÜBİTAK tarafından desteklenen 16 adet yeni proje takip edilmiştir. Fen bilimleri kaynaklı 11 adet proje, sağlık bilimleri kaynaklı 4 adet ve, sosyal bilimleri kaynaklı 1 adet proje kabul edilmiştir. Fen Bilimleri ,40 TL Sağlık Bilimleri ,00 TL Sosyal Bilimleri ,00 TL TOPLAM ,40TL 2014 Yılında TÜBİTAK tarafından projelerde kullanılmak üzere muhtelif kalemlerde ,57 TL tahsis edilmiş olup bu miktardan TL kullanılmış, TL ise 2015 yılına devretmiştir.. ARAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI GÖREVLENDİRME TABLOSU YURT DIŞI GÖREVLENDİRME Seri yılında 206 yurt dışı görevlendirilmesi yapılmıştır YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 211

217 YATIRIM FAALİYETLERİ 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI: Projelerin Genel Uygulama Durumu: Özel Bütçe program ödeneğimiz ,00 TL. (2.000,00 TL. Kamulaştırma Ödeneği dahil) yıl içinde; Finansman fazlasından likit karşılığı toplam ,31 TL. proje bütçelerine eklenmiş ve revize ödeneğimiz ,31 TL. olmuştur ,88 TL. harcama yapılarak revize ödeneğimize göre toplam nakdi gerçekleşme % 64,18 seviyesinde oluşmuştur. Bu tutarların; -Döner Sermaye ödeneği ,00 TL. harcama ise ,00 TL., -Hazine Yardımı ve Öz Gelir toplamı ,00 TL., harcama ise ,88 TL. dir , , , , , , , , ,00 0,00 Program Ödeneği Eklenen (Likit) Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme -Projelerin Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: -Yatırım programına dahil edilen projelerin en verimli şekilde, zamanında ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması için, Maliye Bakanlığınca ödenek serbest bırakmalar ve ihale süreçlerinin uzunluğu gibi sorunlardır. -Programımızda 11 proje yer almış olup, 1 projeye döner sermaye desteği sağlanmış ayrıca Kamulaştırma ödeneğinden gerçekleşme olmamıştır. SEKTÖR: SAĞLIK I Numaralı Hastane İnşaatı Projesi: Projenin Makine ve Teçhizat Alımları kapsamında tahsis edilen ödeneği ,00 TL. olup, yıl içinde Rektör Onayı ile Hastane 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sayfa 212

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2016 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2016 SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık parlak

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Performans Programı 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Performans Programı 3 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2010 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1345 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç:

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hükmünde Kararname Tarihi : 7/10/1983 No: 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih ŞAHİN Uzman OCAK UŞAK Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAYANLAR Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih ŞAHİN Uzman Orhan TOPKAYA Bilgisayar İşletmeni STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 2 1.SUNUŞ... 9 2.GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MARMARA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2015 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayan Strateji Geliştirme

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B. Teşkilat Yapısı... 21 C. Fiziksel Kaynaklar... 23 D. İnsan Kaynakları...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 7 1.1.1 Görev (Misyon)... 7 1.1.2 Hedef (Vizyon)... 7 1.1.3 Temel Değerler... 8 1.2 Görev, Yetki ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 AĞRI İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 03 I- GENEL BİLGİLER....

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... B. Teşkilat Yapısı...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. BİRİMİ: GÖREV ADI: Yüksekokul Müdürü GÖREV AMACI: Amasya Üniversitesi nin misyon, vizyon, amaç ve ilkeleri ile Amasya Taşova Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonu doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde,

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 1 Yönetim ve Yazı İşleri için j Başbakanlık Neşriyat ' Daire Başkanlığına ^ başvurulur! 21 Kasım 1983 ı S a y ı : 1 8 2 2 8 Sayı: 18228

Detaylı

Uşak Üniversitesi PERFORMANS. Mali Yılı PROGRAMI

Uşak Üniversitesi PERFORMANS. Mali Yılı PROGRAMI Uşak Üniversitesi PERFORMANS PROGRAMI Mali Yılı 2017 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman OCAK 2017 UŞAK

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı. Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Çalışma Usul ve Esasları El Kitabı 1 Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Görev ve Sorumlulukları BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı