Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis of Fiscal Solvency in Turkey: MLSTAR Muli Logisic Smooh Transiion Auoregressive Model Özgür Ömer ERSİN ÖZET İkisa yazınında mali disiplin yalnız maliye poliikaları açısından değil para poliikalarının başarısı açısından da merkezi role sahipir. Bu çalışmada, Türkiye de mali baskınlığın es edilmesinde zamanlararası büçe kısıı dahilindeki mali serilerde durağanlık eslerinden hareke edilen Hamilon ve Flavin (986), Hakkio ve Rush (99) ve Trehan ve Walsh (988) çalışmalarında vurgulanan es yönemlerinden farklı olarak doğrusal olmayan Yumuşak Geçişli Ooregresif (STAR) modelinin ikiden fazla rejimin modellenmesine olanak verecek şekilde genelleşirildiği Çoklu Lojisik STAR (MLSTAR) modelinden hareke edilmişir. MLSTAR modelinin kurulum aşamaları Luukkonnen v.d. (988) in emel alınarak gelişirilen Teräsvira (994) yaklaşımı çerçevesinde ikiden fazla rejimli modele genelleşirilmişir. Ampirik kısımda, faiz ödemeleri serisi doğrusal ADF, PP esleri, KPSS birim kök esi ve KSS doğrusal olmayan birim kök esi çerçevesinde durağanlık reddedilirken; ilgili örneklem ve veri sei için ahmin edilen MLSTAR modeli, MSE, MAE ve RMSE haa krierleri ve Diebold Mariano eşi ahmin uarlılığı esi çerçevesinde doğrusal model ve iki rejimli LSTAR modeline karşı kabul edilmişir. Türkiye de büçe poliikaları açısından önem aşıyan faiz ödemeleri serilerinde rejimler arası asimeri ve eşik ekilerinin önem aşımasına ek olarak, mali baskınlığın ve kamu borç maliyelerinin özellikle kriz dönemleri öncesinde mali sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli engel eşkil eiği sonuçlarına varılmışır. Anahar Kelimeler: Doğrusal olmayan zaman serisi, mali disiplin, STAR modelleri ABSTRACT In economics lieraure, fiscal discipline is no only imporan in ligh of fiscal policy, bu, i also deserves a cenral role in he success of moneary policies. In his sudy, he mehodology o es fiscal dominancy focuses on he nonlinear Muli Logisic Smooh Transiion Auoregression model (MLSTAR), which is differen han wo regime STAR models by allowing modeling fiscal variables wih more han wo regimes; and also differen han he mainsream linear saionariy esing approach of Hamilon and Flavin (986), Hakkio and Rush (99) and Trehan and Walsh (988). For he modeling seps of MLSTAR model, we generalized he wo regime STAR ype nonlineariy ess proposed among many by Teräsvira (994) based on Luukkonnen e al. (988) in order o model STAR ype addiive nonlineariy wih more han wo regimes. In he empirical secion, linear saionariy is rejeced for ineres paymens of domesic and foreign deb raio by ADF, PP and KPSS uni roo ess. Fuher, nonlinear KSS uni roo es suggess a nonlinear uni roo in he series. For he sample and variables analyzed, among nonlinear models, MLSTAR model is acceped vis-a-vis he nonlinear LSTAR model in ligh of forecas accuracy in erms of MSE, MAE, RMSE error crieria and Diebold-Mariano equal forecas accuracy ess. Accordingly, in addiion o acceping he hreshold effecs and asymeric adjusmen beween regimes in ineres paymens on deb series, which deserves special aenion on he success of budge policies; he fiscal dominance and high coss on he public deb in Turkey pu significan burden on he achievemen of fiscal solvency especially before and during he economic crises periods. Keywords: Nonlinear ime series, fiscal discipline, STAR models. GİRİŞ Mali baskınlık ikisa poliikalarının başarısında önemli bir ön koşul olup, mali sürdürülebilirliğin zayıflaması durumunda mali baskınlığın büçe disiplini açısından önemli ekileri söz konusudur. Modigliani ve Ando (960, 963), Modigliani (97), Modigliani (986), Sciovszky (94), Haberler (946), Pigou (943) ve Painkin (965) emel çalışmalarında zamanlararası büçe kısıının gözeilmediği rejimlerde serve ekileri kanalıyla fiya isikrarının sağlanmasındaki güçlüklere dikka çekilmekedir. Baskın maliye poliikaları alında ani-enflasyon poliikalar beklenenin aksine yönde sonuçlar doğurabilmekedir. Mali sürdürülebilirliğin es edilmesine yönelik yönemler içerisinde Hamilon ve Flavin, (986), Hakkio ve Rush (99) ve Trehan ve Walsh (988), zamanlararası ödeyebilirlik kısıı esleri önem aşımakadır. Faiz dışı fazla ve borç soku/gsmh serilerinde doğrusal birim kök esleri Hamilon ve Flavin (986) arafından değerlendirilmişir. Tanner ve Liu (994) Yrd.Doç.Dr., Beyken Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü, 4

2 Özgür Ömer ERSİN yapısal kırılma birim kök eslerini esas almakadır. Quinos (995), büçe kısıında mali seriler arasında eşümleşme analizinden hareke emekedir. Arghyrou ve Luinel (005), Wald esleri ile Yunanisan ekonomisinde yapısal kırılmalar sonucunda oluşan üç al örneklemden birincisinde büçe kısıının güçlü bir şekilde gözeildiğini; diğer iki al örneklemde ise zayıf gözeildiğini vurgulamakadır. Marini ve Piergallini (008) faiz dışı fazla ve iç borç serilerini incelerken Kirchgaessner ve Prohl (006), İsviçre ekonomisi için es eikleri modellerinde döneminde, büçe kısıı içinde yer alan serilerde durağanlığa ve mali sürdürülebilirliğe dikka çekmekedir. Aresis v.d. (004), mali serilerin Caner ve Hansen (00) doğrusal olmayan eşik birim kök meodolojisi kapsamında ek değişkenli doğrusal olmayan yapıda modellenmesini önermekedir. ABD ekonomisinde yüksek seviyeli büçe açıklarının uzun dönemde sürdürülebilir olup olmadığının incelendiği çalışmada, poliika yapıcılarının ancak borç seviyesi belli bir eşiği geçiğinde müdahale edildiğini; ancak büçe açığının uzun vadede sürdürülebilir olduğu sonucuna varmakadır. Ucum ve Wickens (997), Chorareras, Kapeanios ve Ucum (004), Bahmani (007), Bajo- Rubio, Diaz-Roldan ve Eseve (006), büçe dengesinin es edilmesinde Eşik Ooregresif (TAR) ailesi modellerin emel alındığı diğer başlıca çalışmalardır. Sollis (004) ve Ono (008) G-7 ülkelerinde maliye poliikalarının sürdürülebilirliğini es eikleri çalışmalarında, STAR ipi birim kök eslerinden hareke emişlerdir. Considine ve Gallagner (004), borç/ GSMH oranının doğrusal olmayan ESTAR modeliyle es ederken; Cipollini, Faouh ve Mouraidis (009) ve Cippollini (00) doğrusal olmayan STAR modellerinden hareke emekedir. Çalışmada, maliye poliikaları açısından zamanlararası büçe kısıında operasyonel büçe açısından önem aşıyan ne iç borç ve ne dış borç faiz ödemelerinden hareke edilmişir. Faiz ödemelerine ilişkin serilerin ercih edilmesinde, Türkiye de büçe açıklarının arığı dönemlerde aran oranlarda iç borçlara başvurulması önem aşımakadır (Bildirici ve Ersin, 008). Bu kapsamda, Hamilon ve Flavin (986) es yöneminde faiz dışı fazlaların doğrusal durağanlık esleri ile incelenmesi öne çıkmakadır. İkisa yazınında faiz dışı fazlaların bir hedef olarak ercih edilmesinin sebebi, faiz dışı fazlaların hükümelerin borç ödemelerinden sonra kendi asarruflarında olan operasyonel büçe açığı olarak değerlendirilmesidir. Yaklaşımımızda, faiz ödemelerinin arması ile hükümelerin elindeki operasyonel gelir azalırken mali baskınlığın arması rol oynamakadır (Bildirici ve Ersin, 008; Ersin, 009; Ersin, 00; Bildirici ve Ersin, 0). Dolayısıyla, hükümelerin zamanlararası büçe kısıını sağlayamamaları durumunda büçe eşdeğerliğinin sağlaması fiya seviyesindeki arışlarla gerçekleşebilmeke, maliye poliikalarında baskınlık sonucunda Ricardocu olmayan serve ekileri oraya çıkmakadır (Canzoneri v.d., 003; Aris ve Marcellino, 998). Değinilen çerçevede, ne iç borç faiz ödemelerinin ne dış borç faiz ödemelerine bölünmesiyle mali baskınlığın bir gösergesi olarak ele alınan ne faiz ödemeleri oranı serisi oluşurulmuşur. Serinin anımlanmasının ardından doğrusal ADF ve KPSS eslerinin ardından KSS doğrusal olmayan birim kök esleri çerçevesinde durağanlık esleri incelenmişir. İkinci kısımda, TAR ve STAR modelleri MLSTAR modeline genelleşirilmişir. Üçüncü kısımda, Türkiye de aylık ne iç borç faiz ödemelerinin dış borç faiz ödemelerine oranı olarak hesaplanan faiz ödemeleri serileri doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök esleri ve doğrusal AR ve doğrusal olmayan STAR ve MLSTAR modelleri ile modellenmişir. Son olarak, STAR ve MLSTAR modelleri haa krierleri ve eşi ahmin uarlılığı esleri çerçevesinde incelenmişir.. MLSTAR MODELİ İkisa yazınında ikisadi değişkenlerin doğrusal olmayan süreçler izlediğine ilişkin eorik çalışmalar zaman içinde önem kazanmışır. Çalışmada emel alınan TAR ve STAR modelleri sıklıkla iki rejimli modellenmekedir. Öe yandan, gerek ikisa yazınında; makroikisadi değişkenlerin ikiden fazla rejimi içermesine ilişkin çıkarımlar gerekse ekonomerik modellerdeki gelişmeler çerçevesinde ikisadi değişkenlerin ikiden fazla rejimli modellenmesine olanak anıyan Eklemeli STAR modelleri içerisinde MLSTAR modeli emel alınmışır. MLSTAR modeli, örneklem uzayı ikiden fazla al örnekleme bölünmeke, rejimler arası geçişler, TAR modelindeki geçiş yapısından farklı olarak sürekli bir fonksiyon alan lojisik fonksiyon ile sağlandığı, modelin açıklayıcı gücünün en çoklandığı geçiş değişkeni ve eşik değerlerinin kullanıldığı bir modeldir. İkiden fazla rejimli STAR modelleri için başlıca çalışmalar Öcal ve Osborn (000), Sensier v.d. (00), Kesriyeli v.d. (004), Lundberg v.d. (003), Fouquau, Hurlin ve Rabaud (008) ve Colleaz ve Hurlin (006) çalışmalarıdır 3. Teräsvira v.d. (006) da Çok Lojisikli STAR modeli olarak isimlendirilen MLSTAR modeli, MRSTAR modelinden farklı olarak yerleşik STAR yapısı yerine eklemeli STAR ipi doğrusal olmamanın modellendiği bir modeldir. Teräsvira v.d. (006) çalışmasında eklemeli STAR modeli yapısına sahip MLSTAR modeli anımlanmaka, modelin Ooregressif Yapay Sinir Ağı (AR-NN) modelinin kısılı bir 4

3 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli versiyonu olacağı vurgulandığı çalışmada, MLSTAR modelinde model mimarisi seçimi ve ahmin süreçleri arışılmamışır 4. Bildirici ve Ersin (0) ve Ersin (009) çalışmalarında, Lai ve Wong (00) arafından TAR modeli ile ilişkilendirilen Sokasik Yapay Sinir Ağı modelinde (SANN) model mimarisi lojisik akivasyon fonksiyonları ile anımlanarak, kısılar alında LSTAR ve MLSTAR göserimleri incelenmekedir. MLSTAR modelinin oluşurulmasında Luukkonnen v.d. (988), Lin ve Granger (993), Granger ve Teräsvira (993) ve Teräsvira (994) STAR modeli mimarisinin oluşurulma süreci emel alınarak ek geçiş fonksiyonlu (çif rejimli) bir STAR modeli, birden fazla geçiş fonksiyonlu modele genelleşirilecekir. İki rejimli, ek geçiş fonksiyonlu LSTAR(p) yerleşik yapıda göserilirse, ( ( x; γ, α, )) x F ( x c ) y = φ x F c + φ ; γ, α, + ε () F lojisik fonksiyonu olarak anımlanırsa, ( ) ( ; γ, α, ) exp{ γ ( α = + )} F x c x c () Denklem () de paramerelere ilişkin ϕ 0 = φ, ϕ = φ φ kısıları uygulanırsa, LSTAR modeli eklemeli yapıda yazılabilmekedir, ( ;,, ) y = ϕ 0x ϕ + x F x γ α c + ε (3) Denklem (3) de, ϕ 0 ϕ F s ; γ, c x doğrusal kısım olan x ( ) doğrusal-olmayan kısım olan ile eklemeli yapıdadır. Denklemde ikinci bir doğrusal-olmayan kısım eklenirse ikiden fazla rejimli bir modele ulaşılmakadır. İki geçiş fonksiyonlu Eklemeli STAR modeli, ( ;,, ) ( x c ) y = ϕ 0x + ϕ x F x γ α c + ϕ x F ; γ, α, + ε (4) olup, geçiş fonksiyonları, ( ;,, ) exp { ( ) } x γ α = + γ α x Fi i i ci i i ci,i=,. (5) Denklem (4), k ade geçiş fonksiyonu ile genişleilirse, k lojisik fonksiyonlu, dolayısıyla, k+ rejimli göserim, k ( ;,, ) y = ϕ x + ϕ x F x γ α c + ε (6) 0 i i i i i i= ( ;,, ) exp { ( ) } x γ α = + γ α x Fi i i ci i i ci i=,,,k. (7) Denklem (6) de, girdi değişkenleri vekörü x = (, x), x ( y,..., ) y = p ; paramere vekörü ϕ 0 = ( ϕ0,0, ϕ0,,..., ϕ 0, p ) ; ve i k giderken, i inci ooregresif kısımda p inci paramere ϕ i= ( ϕi,0, ϕi,,..., ϕ ip, ), i=,,,k olarak göserilmekedir. Lojisik geçiş fonksiyonunun anımlandığı Denklem (7) de α (,..., i = αi α ip ), her iinci geçiş fonksiyonu p ade geçiş parameresine sahipir. Modelde, α i paramere vekörü ek bir geçiş değişkeni için düzenlenir ve iki rejimli STAR modellerinde göserildiği üzere bu değişkenin parameresi e normalize edilirse 5, F ( ) ( { ( )}) i, ML si ; γi, ci = + exp γi si ci i=,,,k. (8) Teräsvira (994) yapısında daha parsimonik bir göserime ulaşılmakadır. Denklem (6) yerine yazılmasıyla iki geçiş fonksiyonlu bir MLSTAR modeli, ( ;, ) ( ;, ) y = ϕ x + ϕ x F s γ c 0, ML + ϕ F s γ c + ε x (9), ML olarak göserilirken, k ade geçiş fonksiyonlu MLSTAR göserim, k ( ;, ) y = ϕ x + ϕ x F s γ c + ε (0) 0 i i, ML i i i i= biçimindedir. Denklem () de, i inci geçiş fonksiyonunda geçiş değişkeni s i x, γ i > 0 geçiş hızı paramereleri, c i eşik değerlerini gösermekedir. Her rejimde p+ paramere; doğrusal kısımın da eklenmesiyle k+ bölgesel-doğrusal kısım 6 ; k ade geçiş fonksiyonunda yine k ade γ ve c olduğundan oplam ahmin edilecek paramere sayısı (k+)(p+)+k dır. Haa eriminin ε ~i.i.d. (0, δ ) beyaz parazi süreci izlediği varsayılmışır. Modelde, γ = γ =... = γ k = 0 alında, Fi, ML ( si ; γ i, ci ) =0.5 olacağından model doğrusal AR modeline dönüşür. γ j iken ikiden fazla rejimli bir MTAR modeli; γ > 0 ve γ = γ3 = γ4 =... = γ k = 0 için LSTAR modeli; γ > 0 ve γ > 0 ve γ3 = γ4 =... = γ k = 0 sağlandığında iki geçiş fonksiyonlu Eklemeli STAR modeli elde edilmekedir. MLSTAR modelinde doğrusal olmama es döngüsü kapsamında j= den j k giderken boş önsavın ilk kabul edildiği nokada durularak parsimoninin sağlanması amaçlanacakır 7. 43

4 Özgür Ömer ERSİN.. MLST(A)R Modelinde Model Oluşurma Süreci Teräsvira (994), Lükepohl ve diğ. (005) ve Teräsvira (994, 997a, 997b) STAR modellerinde model seçim süreçleri emel alınmışır. Model seçim sürecinde küçük modelden büyük modele hareke edildiğinden, STAR modeli seçiminde, iki rejimli STAR modeli Eklemeli STAR modeline karşı sınanacakır. İki lojisik fonksiyonlu bir MLSTAR modeli, ( ;, ) ( ;, ) y = ϕ x + ϕ x F s γ c 0, ML + ϕ F s γ c + ε x (), ML iki geçiş fonksiyonu, ( ) ( γ ) = + { γ ( )} F, s ;, c exp s c i ML i i i i i i i=,. () Denklem (), γ =0 olması halinde ikinci geçiş fonksiyonu olan F,ML bir sabi değer alacağından, iki rejimli bir LST(A)R modeline dönüşmekedir 8. H0 : γ = 0önsavı alında Davies (988) nüans paramere problemi olup ikinci lojisik fonksiyonda ϕ, γ ve c paramereleri anımsızdır 9. Luukkonen v.d.(988) ve Teräsvira (994) çalışmalarında iki rejimli STAR modeli için gelişirilen yönem, ikiden fazla rejimli model için genelleşirilirse, F, ML ( s; γ, c ) geçiş fonksiyonunun γ =0 çevresinde Taylor yaklaşırımı ile model, ( ;, ) y = θ x + θ x F s γ c + β x s + v, ML (3) biçiminde göserilmekedir. Denklem (3) de,, θ paramereleri ϕ 0, ϕ paramerelerinin emsili bir fonksiyonudur. Haa erimlerinde modellenmemiş doğrusal olmama, v ε ϕ x R s ; γ, c (4) = + R s ;, c ( ) T(3) T(3) γ doğrusal olmayan bir süreç olup, boş önsavı alında modellenmemiş doğrusal olmama reddedildiğinde RT(3) ( s; γ, c ) 0 olacağından boş önsavı aynı zamanda v = ε olarak da ifade edilebilmekedir 0. Elde edilen LM() es isaisiği doğrusallık boş önsavı alında p serbeslik derecesine sahip bir asimpoik χ dağılımına uymakadır. MLSTAR modellerinde doğrusallık eslerinde üçüncü merebeden Taylor yaklaşırımı kullanılırsa. Denklem () de ikinci lojisik kısımın yerine üçüncü merebeden bir Taylor yaklaşırımı yazılabilmekedir, Ve ( ) ( ;, ) y = θ x + θ x F s γ c + β x s, ML + β x s + β x s + v (5) 3 3 θ İki rejimli STAR ipi doğrusallık boş önsavı H 0 : β i = 0, i =,,3 alında aynı zamanda H 0 : γ =0; ve H : v 0 = ε önsavları yer almakadır. Elde edilen LM(3) es isaisiği 3(p+) serbeslik derecesine sahip bir asimpoik χ dağılımına uymakadır. Doğrusal olmama esi aşamaları şöyledir: i. Doğrusal AR modelinin AIC, SC vb. bilgi krierleri ile opimum mimari seçimi, ii. doğrusal modelin haa erimlerinde Teräsvira (994) çerçevesinde STAR ipi doğrusal olmama esi SSR hesaplanması. ve STAR modeli ahmini, ( ) 0 iii. haa erimleri, paramerelere göre ürevlerin alınmasıyla gradien ve ek regresörler ile ahmin edilmesi. SSR hesaplanması, LM es isaisiğinin hesaplanması. LM es isaisiği büyük örneklemlerde 3p serbes dereceli asimpoik χ dağılımına uymakadır. Yardımcı regresyonun R sinin gözlem sayısıyla çarpılmasıyla, LM (3) = TR (6) χ Küçük örneklem için es isaisiğinin F versiyonu, ( SSR0 SSR) / m LM (3) F = SSR / ( T m n) (7) LM MLSTAR, F isaisiği m ve (T-m-n) serbeslik dereceli F dağılımına sahipir. Tes isaisiğinin oluşurulmasında, geçiş değişkeni s nin a-priori bilindiği ve s nin veri seine dahil olduğu varsayılmışır. s ikisa eorisi kapsamında a-priori belirilmemiş ise, x girdi değişkenleri sei içerisindeki değişkenler için doğrusal olmama esi ekrarlanarak açıklayıcılık gücünün en çoklandığı (p değerini en fazla düşüren) geçiş değişkeni ercih edilmekedir (Teräsvira, 994). Geçiş değişkenlerinin haa düzelme mekanizması ve rend gibi dışsal bir değişken olarak belirlenmesiyle STECM ve TVSTAR modelleri elde edilmekedir (bkz. Lükepohl, 005; Hansen ve Seo, 00; Milas ve Rohman, 004). Model mimarisi seçiminde, doğrusal olmama eslerine ek olarak ARCH-LM, Q esi, RESET yanlış anılama esi vb. diagnosik eslerle incelenmesi önem aşımakadır (Teräsvira, 994; Granger ve Teräsvira, 993, Luukkonen v.d., 988)... MLST(A)R Modelinde Rejimlerin İncelenmesi İki geçiş fonksiyonlu MLSTAR modelinde lojisik fonksiyonların uç değerleri için dör uç durum (sae) oraya çıkmakadır. Bu dör uç durum, doğrusal 44

5 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli kısımı da içermekedir. Toplamda oluşan dör durum farklı oranlarda akifleşen doğrusal olmayan ooregresif paramere sei ile gerçekleşir 3. İki lojisik fonksiyonlu bir MLST(A)R modeli, y = ϕ x + ϕ x F s ; γ, c ( ) ϕ F ( s ; γ, c ) ε 0, ML + x +, ML (8) biçimindedir. Modelde doğrusal olmayan kısımda, 3 ade ooregresif süreç, lojisik fonksiyonlar arafından belirlenen [0,] aralığında değerler için akive olmakadır, ) y = ϕ 0x + ε ) y = ϕ x + ε 3) y = ϕ x + ε Modelde, k geçiş fonksiyonlu MLST(A)R modeli k+ ade akive olabilecek regressif kısım mevcuur. Rejimlerin incelenmesi için F ve F fonksiyonlarının alacağı [0,] uç değerleri için incelenirse, Denklem (8) de yer alan iki geçiş fonksiyonlu modelde dör rejim oraya çıkmaka, ) F =0, F =0 ise y = ϕ 0x + ε ) F =, F =0 ise y = ( ϕ 0 + ϕ ) x + ε 3) F =0, F = ise y = ( ϕ 0 + ϕ ) x + ε 4) F =, F = ise y = ( ϕ 0 + ϕ + ϕ ) x + ε F fonksiyonları uç değerleri için ikisadi zaman serisinin izlediği sürecin değerlendirilmesi söz konusu olmakadır. Öe yandan, rejimlerin yorumlanması için değinilen durum s s alında geçerlidir. Kesriyeli, Osborn ve Sensier (004), geçiş değişkenleri iki geçiş fonksiyonunda da aynı değişken olduğunda bir rejimin düşeceğidir. Eşik değerlerinin olduğu varsayılırsa ve her iki geçiş fonksiyonunda geçiş değişkenleri s = s eşise, ikinci geçiş fonksiyonunda F =0 olduğunda, bu fonksiyon içindeki eşik hali hazırda daha yüksek bir değer olduğundan, birinci fonksiyonun F = değerini alması durumu oradan kalkacakır (Öcal ve Osborn, 000). Bu sebeple,. lojisikle akive olan rejim serinin nispi olarak daha düşük değerlerine karşılık gelen rejimi yakalayacakır. Geçiş değişkeni her iki fonksiyonda da aynı olursa s = s (veya ek değişkenli modelde y d = y e olduğunda) c ve c değerlerindeki kısı çerçevesinde F =0 ve F = durumunda, zaen c < c olduğundan F =0, F =0 elenmelidir. Dolayısıyla, geçiş değişkenlerinin birbiri ile aynı belirlendiği bir modelde rejim sayısı üçe düşmekedir. İkiden fazla rejimli STAR modellerinde rejimlerin incelenmesi için bkz. van Dijk ve Franses (999), Kesriyeli, Osborn ve Sensier (004), Ersin (009) Kapeanios Shin Snell (003) Birim Kök Tesi Durağanlık eslerinin emel eşkil eiği Hamilon ve Flavin (986) ve Aresis v.d., (004) çalışmalarında, mali serilerde sürdürülebilirliğin es edilmesinde birim kök esleri önem aşımakadır. Çalışmada ADF ve PP eslerine ek olarak doğrusal olmayan birim kök esi olan Kapeanios, Shin ve Snell (003) esi kullanılmışır. KSS esinde ADF ve PP birim kök eslerinden farklı olarak, I(0) durağan seri, STAR ipi doğrusal olmayan I() süreci seyreden birinci dereceden enegre sürece karşı sınanmakadır. Temel STAR modeli şöyledir, y exp = φy + γ y θyd + ε (9) { ( )} Doğrusal olmama esi için boş ve dolu önsavları H : θ = 0ve H : θ > 0 olup 0 γ > 0 dır. φ =0 varsayılırsa, modelin daha basi bir göserimi, { ( )} y exp = γ y θy d + ε (0) olup, geçiş değişkeni gecikmesi d= varsayılırsa, θ =0 çevresinde birinci merebeden Taylor yaklaşırımı ise 3 y = δy + η () olarak elde edilmekedir (Kapeanios v.d., 003). Sollis (009), KSS esinin ADF esinde olduğu gibi birinci fark gecikmelerin eklendiği göserimini arışmakadır, k 3 δ i i= y = y + y + η () Tese, δ parameresinin sıfıra eşi olması H : θ = 0 önsavı, Denklem (0) e H : δ = 0 önsavının bir yaklaşırımıdır. Boş önsav alında yer alan 0 0 θ = 0 kabul edildiğinde serinin doğrusal olmayan I() süreci izlediği sonucuna varılmakadır. KSS esinde isaisiği, = ˆ δ se..( ˆ δ) olarak hesaplanmaka, KSS esi için hesaplanan ablo kriik değerleri Kapeanios v.d. (003) ve Solis (009) çalışmalarında verilmekedir. 3. AMPİRİK SONUÇLAR 3.. Veri Veri sei aylık olup, T. C. Merkez Bankası Elekronik Veri Dağıım Siseminden (EVDS) derlenmişir. Örneklem aralığı dönemini kapsamakadır 5. Mali baskınlığın bir gösergesi olarak analiz edilmesi amaçlanan (foo) ne borçlanma faiz ödemeleri oranı serisi, foo = ifo dfo (3) olarak hesaplanmışır. Denklemde, fo =ne iç borç faiz ödemeleri, dfo =ne dış faiz ödemeleri- 45

6 Özgür Ömer ERSİN dir 6. Hesaplanan faiz ödemeleri serisinde normal dağılımın sağlanamadığı görülmüşür. foo serisi için, JB (Jarque-Berra), S ve K (Çarpıklık ve Basıklık) JB= olarak hesaplanırken, yüksek çarpıklık (s=3.64) ve basıklık (k=4) dikka çekmekedir. İkinci olarak serinin doğal logariması alınmışır, ( ) ( ) ln( foo ) = ln( ifo dfo ) = ln ifo ln dfo (4) Serinin doğal logarimasının alınmasıyla, serinin normal dağılıma yaklaşığı görülmüşür. ln( foo ) serisinin izleğinin yer aldığı Şekil de, 994 Krizi, 997, 998 ve 999 Asya, Rusya Krizleri ve 999 depremi yılları, Kasım-000 Şuba-00 ve 008 yılının orasından iibaren ağırlıkla hissedilen Küresel Bunalım dönemleri koyu renkle belirilmişir. Serinin dağılımına ilişkin veriler ise Şekil de yer almakadır. Serinin doğal logariması alınarak elde edilen lnfoo serisinin maksimum ve minimum değerleri 4.0 ve ve sandar sapması. dir. Doğal logarima (lnfoo) serisi için hesaplanan s=-0.7 olup nispeen sıfır değerine yaklaşırken k=3.73 hesaplanarak nispi olarak 3 e yaklaşmakadır. Serinin doğal logariması alınarak elde edilen K.00-S LNFOO lnfoo serisinin maksimum ve minimum değerleri 4.0 ve ve sandar sapması. dir. Doğal logarima (lnfoo) serisi için hesaplanan s= -0.7 olup nispeen sıfır değerine yaklaşırken k=3.73 hesaplanarak nispi olarak 3 e yaklaşmakadır. Tablo de Lnfoo serisine ilişkin birim kök esleri verilmekedir. ADF esinde boş önsavı lnfoo serisinin birim köke sahip olduğu iken, KPSS esinde boş önsavı serinin durağan olduğudur. ADF ve KPSS esleri sonucunda lnfoo serisinin I() birinci dereceden enegre olduğu sonucuna varılmakadır. Kapeanios, Shin ve Snell (003) KSS doğrusal 0.0;0.05; ;0.05;0.0 olmayan birim kök esinde, I(0) durağan seri, STAR ipi doğrusal olmayan I() enegre seriye karşı sınanmakadır. KSS doğrusal olmayan birim kök esi kapsamında %5 anlamlılık seviyesinde, lnfoo serisinin I(0) olduğu önsavı reddedilirken, birinci dereceden I() enegre seri olduğu sonucuna varılmakadır. Bu çerçevede analize lnfoo serisinin birinci farkı alınarak elde edilen D(lnfoo) serisi ile devam edilmesine karar verilmişir. 46

7 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli lnfoo serisinin birinci farkları olarak hesaplanan D(lnfoo) serisi için s=-0. ve k=5.60 olarak hesaplanmışır. Çarpıklığın sıfıra yaklaşığı D(lnfoo) serisi için JB es isaisiği olup, serbeslik derecelik χ () dağılımına uymakadır. D(lnfoo) serisinin normal dağılıma sahip olmamasında basıklık ölçüsünün ekili olduğu görülmüşür. D Agosino v.d. (990) SK esinde, üç farklı boş önsavı ayrı ayrı es edilmişir. Birincisi çarpıklığın 0 dan farklı olmadığı, ikincisi, basıklığın 3 en farklı olmaması, üçüncüsü, çarpıklık ve basıklığın beraber değerlendirildiği bir ese boş önsavı serinin normal dağılıma sahip olduğudur. İlk iki önsavın 3.cü ve 4. momenlere ilişkin ayrı eslerde üçüncü momenin sıfıra eşi olduğu önsav α =0.05 anlamlılık seviyesinde kabul edilirken; dördüncü momenin 3 e eşi olduğu önsav ise kabul edilememekedir. Birim ekisinden bağımsız bir es olan Shapiro- Wilk esinde W isaisiği 0.95 olarak hesaplanırken serinin normal dağılıma uyduğu reddedilmişir. Her üç normallik esi ve serinin hisogramı incelenerek, serinin normal dağılımı sağlamamasında üçüncü momenin değil, dördüncü momenin ekisi reddedilememekedir. Çalışmada sırasıyla doğrusal modelden doğrusal olmayan modellere geçilecekir Doğrusal Modelleme Aşaması STAR modellerinde model oluşurma süreçlerinde ilk aşama opimum doğrusal modelin ahmin edilmesidir. Bilgi krierleri sonuçları Tablo 3 e yer almakadır. Opimum gecikme uzunluğu AIC ve FPE bilgi krierleri arafından 6 olarak belirlenirken, HQ ve SC bilgi krierleri arafından 5 olarak seçilmekedir. Schwarz bilgi krieri esas alınarak AR(5) modeli ahmin edilmişir, y = y 0.67y 0.55y 0.36y 0.9y + ε ( 0.06) ( 0.06) ( 0.07) ( 0.07) ( 0.07) ( 0.06) (5) R = 0.39, R = 0.38, dw=.0, δ ε, AR =.06, F=30. (0.00), AIC=.89, SIC=.98, ARCH()=0.56(0.45), ARCH(5)=.70 (0.4), ARCH()=.3 (0.7), RESET=3.5(0.00), s=-0.86, k=6.3, JB=56.3 (0.00), SW=0.93 (0.00), SK=4.33, Pr(s)=(0.00), Pr(k)=(0.00) Sandar sapma değerleri () içinde verilmekedir. Diagnosik esler isaisik(olasılık) olarak raporlanmışır. Modelde, sabi erim dışında AR()-AR(5) paramereleri α =0.05 seviyesinde kabul edilmekedir. Modelin karakerisik kökleri birim dairenin içinde yer aldığından modelin durağan kabul edilmişir. Diagnosik esler kapsamında, modelin haa erimlerinde ARCH ekisi seriler aylık olduğundan. dereceye kadar ekrarlanmışır. SC bilgi krieri arafından seçilen maksimum gecikme 5 olduğundan, ve. dereceye ek olarak 5 derece için hesaplanan ARCH-LM es isaisikleri raporlanmışır. ARCH(), ARCH(5) ve ARCH() es isaisiklerinin olasılık değerleri %5 anlamlılık seviyesinde haa erimlerinde ARCH ekisinin olmadığına işare emekedir. RESET esinde es isaisiği 3.5, olasılık değeri (0.00) olarak hesaplandığından modelde yanlış anımlama olduğuna işare emekedir. RESET esinde elde edilen sonuç, gerçeke modellenememiş doğrusal olmamanın bir işarei olarak düşünülebilmekedir 8. SK çarpıklık basıklığın beraberce sınandığı ki-kare esinde aa erimlerinde normalliğin sağlanamadığı sonucuna varılmakadır. JB ve Shapiro-Wilk W isaisiğinin olasılığı 0.00 dır. Pr(s) ve Pr(k) olasılık değerleri 0.00 olup haa erimlerinin çarpıklığının sıfıra eşi olduğu önsavı ve basıklığın 3 e eşi olduğu önsavları reddedilmişir STAR Tipi Doğrusal Olmama Tesleri Teräsvira (994) STAR modeli kurulum aşamaları kapsamında AR modelinin haa erimlerinde Luukkonen v.d. (988) STAR ipi doğrusal olmama esi gerçekleşirilmişir. Tes sonuçlarının yer aldığı Tablo 4. e, AR modelinin haa erimlerinde doğrusal olmamaya ek olarak, doğrusallığın en 47

8 Özgür Ömer ERSİN güçlü reddedildiği geçiş değişkeninin belirlenmesi amaçlanmışır. STAR ipi doğrusal-olmama esinde, F isaisiğini (p değerini) maksimize (minimize) eden geçiş değerinin bulunması için es AIC arafından en uzun gecikme 6 seçildiğinden p=,,,6 gecikmeleri için ekrarlanmışır. STAR ipi doğrusal olmamanın sınandığı F esinde, doğrusallık boş önsavı H0 : β = β = β3 = 0 dır. Doğrusallığın reddedilmesini akiben model mimarisi seçimi için sırasıyla F eslerinden birincisi olan F4 esinde boş önsavı H0,4 : β 3 = 0; F3 esinde boş önsavı H0,3 : β = 0 β3 = 0 ve F esinde H0, : β = 0 β = β3 = 0 dır. F STAR ipi doğrusal olmama esi için en düşük olasılık değeri olup. gecikme için elde edilmişir. F4 esi için olasılık değeri ir. F esinde, olasılık değeri dır. ESTAR model seçiminde önem aşıyan F3 esinin olasılık değeri 0.4 olup β = 0 β3 = 0 önsavı reddedilememekedir. D(lnfoo) serisinin izlediği STAR ipi doğrusal olmayan sürecin modellenmesinde, doğrusallığın en güç İki Rejimli LSTAR Modeli Tek geçiş fonksiyonlu ve iki rejimli bir LSTAR modeli aşağıdaki gibi ahmin edilmişir, lü reddedildiği gecikme olan birinci gecikme geçiş değişkeni olarak belirlenirken, model mimarisi için LSTAR yapısı seçilmekedir. y =.40.44y.8y 0.98y 0.77 y 0.7 y R = 0.44, ( ) ( 0.47) ( 0.) ( 0.9) ( 0.8) ( 0.7) ( 0.05) + ( y + 0.6y y 4) F ( γ, y, c) + R = 0.4, dw=.05, ε, LSTAR 0.97 δ =, δε, LSTAR / δ ε, AR = 0.95, AIC=.85, SIC=3.0, JB=40.43(0.00),SW=0.944(0.00),SK=4.05(0.00),s=-0.86,k=6.0,Ol.(s)=0.00, Ol.(k)=0.00, ARCH()=0.07 (0.78), ARCH(5)=.80 (0.), ARCH()=. (0.35), RESET=0.38 (0.68). *Modelde, sandar sapma değerleri () içinde verilmekedir. Diagnosik eslerde olasılıklar ( ) içinde raporlanmışır. Haa erimlerde ARCH-LM esi. gecikmeye kadar ekrarlanmışır. q= e ek olarak SC bilgi krieri arafından maksimum gecikme olarak belirlenen q=5 ve seriler aylık olduğu için q= için hesaplanan χ ( q) isaisikleri sırasıyla 0.07,.80 ve. dir. Modelin haa erimlerinde.,. ve. dereceden ARCH ekisi olmadığı önsavları kabul edilmekedir. RESET esinde, boş önsavı modelde anımlama haasının olmadığıdır. Rese esinde, hesaplanan F isaisiği 0.38 dir. Tablo F isaisiği için, v=4- ve paydada v=85-4 ür. Tablo da a=0.05 için F(3,7,0.05)=.4 ür. Modelde yanlış anımlama olmadığı önsavı kabul edilmişir. Ancak anılama haası esi ikinci merebeden RESET esi için ekrarlanarak modelde anılama L d ( 0.57) ( 0.) ( 0.) ( 0.0) FL( γ, yd, c) = FL( 4.39, y,.07) = + exp ε ( ( y )) (.69) ( 0.0) (6) haası olduğu sonucuna varılmışır. Birçok ampirik çalışmada RESET esi sadece.ci merebeden (.ci merebe ese.ci derece üslü bağımlı değişkenlerin gecikmesi ese eklenmekedir) gerçekleşirilmekedir. RESET esi ikinci merebe için (3.cü derece erimler eklenerek) ekrarlanmışır. 3.cü merebe erimlerin eklenmesiyle F isaisiği.66 ya yükselmişir. İkinci merebe RESET esinde, daha sık uygulanan birinci merebe esin aksine a=0.05 anlamlılık seviyesinde modelde yanlış anımlama yokur önsavı reddedilmişir. Modelde 3. derece erimlerin eklenmesiyle F isaisiği yükseldiğinden, 3.derece erimlerden açıklayıcı bilgi alındığı görülmüşür. STAR ipi doğrusal olmama esinde de Taylor yaklaşırımında 48

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI

BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY ECONOMIC RESEARCH FORUM WORKING PAPER SERIES BEKLENTİLERİN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MS-VAR YAKLAŞIMI Melike Bildirici Ümi Bozoklu Working Paper 09 June 200 TÜSİAD-KOÇ UNIVERSITY

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2005/14 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 5/14 hp ://www.ek. org.r TÜRKİYE DE FAİZ ORANI İLE DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ:FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KURLARI YÜKSELTİR Mİ? Orhan Karaca Eki, 5 TÜRKİYE DE FAİZ ORANI

Detaylı