T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ"

Transkript

1 T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ KONSOLOSLUK ĠġLEMLERĠ EL KĠTABI MART 2009 O S L O

2 Değerli vatandaģlarımız, Büyükelçiliğimiz internet sayfası hizmete girmiģ durumdadır. Konsolosluk ĠĢlemlerinizle ilgili her türlü bilgiye sitemizden ulaģabilirsiniz tarihi itibariyle Konsolosluk ĠĢlem Ücretleri değiģmiģtir. Yaptırmak istediğiniz iģlemle ilgili bilgi ve baģvuru formlarını internet sayfamızda bulabilirsiniz. Bunun dıģında olabilecek sorularınız için Konsolosluğumuzu hafta içi her gün ile arası aģağıda belirtilen telefonlardan arayabilirsiniz. Konsolosluğumuzun çalıģma sistemi gereği; no.lu telefonla Askerlik, Vekâletname ve Tebligat iģlemleri no.lu telefonla Vize ve Doğum-Vefat-Evlilik gibi Nüfus iģlemleri no.lu telefonla tüm VatandaĢlık, Tercüme, Adli Sicil Belgesi, Pasaport ve Emeklilik iģlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Büyükelçiliğimizin internet sayfası adresi: E-Konsolosluk: e-konsolosluk.net Ġnternet sitesi ve genel itibariyle Konsolosluk ĠĢlemleri ile ilgili eleģtiri, Ģikâyet ve önerilerinizi bize yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz. E-Posta: Adresimiz: Turkish Embassy in Oslo Halvdan Svartes Gate Oslo Telefon: (10 Hat) -1-

3 T.C. Oslo Büyükelçiliği Konsolosluk ĠĢlemleri El Kitabı Ġçindekiler ĠĢlem Adı Sayfa Askerlik İşlemleri 3 Noterlik İşlemleri 6 Nüfus, Tereke ve Vize İşlemleri 10 Pasaport İşlemleri 13 Vatandaşlıktan Çıkış İşlemleri 16 Mavi Kart İşlemleri 18 Norveç teki Türk Sivil Toplum KuruluĢları 21 Yeminli Tercümanlar Listesi 24-2-

4 1. ASKERLĠK ĠġLEMLERĠ ASKERLĠK ERTELEME Askerlik Erteleme BaĢvurusu Sırasında Ġstenilenler 1. BaĢvuru dilekçesi. (YurtdıĢı ikamet adresinizi, Türkiye adresinizi ve öğrenim durumunuzu dilekçenizde belirtiniz), 2. ĠĢçi, iģveren veya bir meslek ya da sanat mensubu olarak oturma / çalıģma iznine sahip olduğunu gösterir belge. Türk pasaportunuzun aslı ve Noter (Notarius Publicus) veya Politet/Lensmann onaylı fotokopisi (Pasaportunuzun boģ sayfalarının fotokopisine gerek yoktur), 3. Nüfus cüzdanınızın aslı ve Noter veya Politiet/Lensmann onaylı fotokopisi, 4. Son altı ay içinde çekilmiģ 5 adet vesikalık fotoğraf 5. ÇalıĢıyorsanız, iģe baģlama tarihini, ne tür iģ yaptığınızı ve aldığınız maaģı belirten iģyeri çalıģma belgesi, çalıģmıyorsanız, iģ bulma kurumundan (NAV dan) alabileceğiniz iģsiz olduğunuzu gösterir belge. ĠĢveren olmanız halinde, iģyeri Kayıt Belgesi (Firmaattest). Bu belgelerin Türkçe tercümeleri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 6. Posta ile yapılan baģvuruda 250 Norveç Kronu, baģvuru belgelerinin Konsolosluk ġubemize elden teslimi halinde 200 Norveç Kronu. 7. Konsolosluk ġubemizden veya adresindeki form bankasından alabileceğiniz Tebliğ Belgesi ve Taahhütname de yer alan Tebellüğ Eden yazısının altına tarih atarak, adınızı soyadınızı yazıp imzaladıktan sonra bu belgeyi tarafımıza iade ediniz. Birden fazla tabiiyetliyseniz, yukarıda belirtilenlere ek olarak: 1. VatandaĢlığını kazandığınız ülkeden aldığınız pasaportunuzun aslı ve Noter veya Politiet/Lensmann onaylı fotokopisi. (Pasaportunuzun boģ sayfalarının fotokopisine gerek yoktur.), 2. VatandaĢlığını kazandığınız ülkeye ilk giriģinizin tarihini gösterir belge ve Türkçe çevirisi. ( Norveç vatandaģıysanız, Folkeregister den alacağınız Ġkamet belgesi Bostedsattest ve Türkçe tercümesi.), 3. Tabiiyetinde bulunduğunuz ülke vatandaģlığını kazanma tarihini gösterir belge ve Türkçe tercümesi. Norveç vatandaģlık belgenizde ( Statsborgerbrev ) Norveç vatandaģlığını kazandığınız tarih belirtilmektedir. Statsborgerbrev inizin bulunmaması halinde, Folkeregister e, Politiet e veya Utlendingsdirektoratet e baģvurarak Norveç vatandaģlığını kazandığınız tarihi gösterir belge talep edebilirsiniz. Not: Müteakip Erteleme (Ġkinci veya daha sonraki erteleme) baģvurularında fotoğraf gerekmemektedir. -3-

5 DÖVĠZLE ASKERLĠK BAġVURUSU Dövizle Askerlik Hizmeti ne baģvuru yaģı 20 olup, oturma ve çalıģma iznine sahip olarak iģçi, iģveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanat icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı gemilerde gemi adamı olarak bulunan vatandaģlarımızın, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl sure ile fiilen yabancı ülkelerde çalıģmaları, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere baģvurmaları, bu kapsamda ücret ödemeleri ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri gerekmektedir. Dövizle askerlik bedeli, 5112 Euro karģılığı, 2009 yılı itibarıyla Norveç Kronu dur. BaĢvuru sırasında toplam bedelin en az dörtte birini ödemek zorundasınız. Kalan borcunuzu 38 yaģınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar en fazla üç taksit halinde ödemekle yükümlüsünüz. ÇeĢitli nedenlerle,38 yaģını geçtiği halde dövizle askerlik baģvurusunda bulunmak isteyen vatandaģlarımızın ödeyeceği döviz miktarı Norveç Kronu dur. Dövizle Askerlik BaĢvurusu Ġçin Gerekli Belgeler 1. Dilekçe. BaĢvuru dilekçenizde hangi dönemde dövizle askerlik hizmeti yapmak istediğinizi belirtiniz. Celp Dönemleri: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yıl içinde 4 dönem vardır. 2. T.C. Pasaportunun iģlem görmüģ olan sayfalarının onaylı fotokopisi 3. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi. 4. BaĢka bir ülke vatandaģlığınız varsa o ülkeye ait pasaportun iģlem görmüģ olan sayfalarının onaylı fotokopisi. 5. Norveç ikamet belgesi (Bostedsattest) ve Türkçe ye çevirisi adet vesikalık fotoğrafınız 7. Ödeme dekontunun aslı (Debetoppgave) 8. ĠĢe baģlama tarihini, en az 3 yıl çalıģtığınızı, aldığınız ücreti ve yaptığınız iģin türünü gösterir iģyeri mektubu ve Türkçe ye çevirisi. Eğer kendi iģinizde çalıģıyorsanız, firma ruhsatı(firmaattest)ve Türkçe ye çevirisi. 9. Posta ile yapılan baģvurularda 250,00 Norveç Kronu, Konsolosluğumuza gelinmesi halinde 200 Norveç Kronu tutarında posta ücreti. Yukarıda 7. maddede belirtilen ödeme makbuzu dıģındaki belgelerin tarafımıza gönderilmesi halinde, ödeme talimatı örneği ve son yoklama formları adresinize gönderileciktir. Göndereceğimiz son yoklama formlarını doktorun Askere ElveriĢlidir Ģeklinde imzalaması durumunda, yapacağınız ödemeye ait makbuzun aslını (Debettoppgave) ve son yoklama formlarını (arka sayfalarına Doktorun Askere Gider Kararına Ġtirazım Yoktur yazıp altını imzalayarak) tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. -4-

6 38 YAġ SONUNA KADAR BAġKA BĠR ÜLKENĠN VATANDAġLIĞINI KAZANAN VE TABĠYETĠNDE BULUNDUĞU ÜLKEDE ASKERLĠK YAPTIĞINI YA DA YAPMIġ SAYILDIĞINI BELGELEYEN VATANDAġLARIMIZIN TÜRKĠYE DE ASKERLĠK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERĠNE GETĠRMĠġ SAYILABĠLMELERĠ ĠÇĠN YAPACAKLARI BAġVURULARDA ĠSTENĠLENLER 1. BaĢvuru dilekçesi. 2. T.C. nüfus cüzdanı ve pasaportunun onaylı suretleri. 3. Norveç nüfus müdürlüğünden (Folkeregistret) alabilecekleri nüfus kayıt örneği (Folkeregisterutskrift) ve Türkçe tercümesi. 4. Tabiiyetinde bulundukları ülkeye ait pasaportun iģlem görmüģ olan sayfalarının (giriģ/çıkıģ damgalı sayfaları da dahil olmak üzere) onaylı fotokopileri. 5. Bulunduğu ülke vatandaģlığını kazandığı tarihi gösterir resmi makamlardan alınmıģ olan belgenin orijinal veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi. Bu belge VatandaĢlık Sertifikası (Statsborgerbrev) olabileceği gibi Norveç Yabancılar Müdürlüğü nden (UDI), Polis veya Nüfus Müdürlüğünden (Folkeregisteret) temin edilebilir. 6. Tabiiyetinde bulundukları ülke vatandaģlığını kanuni rüģt yaģından sonra kazananlardan, kanuni rüģt yaģından önce (18 yaģından önce) bu ülkeye geldiğine dair belge (Bostedsattest) ve tercümesi. 7. Tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmak zorunda olduğunu belirten resmi makamlardan alınmıģ belgenin aslı veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi. 8. Tabiiyetinde bulundukları ülkede Askerlik hizmetini yaptığını gösteren resmi makamlardan alınmıģ belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile onaylı tercümeleri. Sözü edilen belgede askerlik hizmetine baģlama ve terhis tarihleri belirtilecektir. 9. Tabiyetinde bulundukları ülke mevzuatı gereği, o ülke silahlı kuvvetlerinde ihtiyaç fazlası olduklarından ya da inançları nedeniyle askerlik yapmak istemediklerinden, askerlik yükümlülüğünü askerlik hizmeti karģılığı olarak sivil kurum ve kuruluģlarda yaptığını gösteren resmi makamlardan alınmıģ belgelerin asılları veya onaylı fotokopi suretleri ile onaylı tercümeleri. 10. Konsolosluk ġubemizden veya internet adresindeki form bankasından temin edecekleri baģvuru formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir adet vesikalık fotoğraf 12. ġahsi yapılan baģvurularda Norveç Kronu, posta ile yapılan baģvurularda 250 Norveç Kronu posta ücreti) -5-

7 ASKERLĠĞE ELVERĠġLĠ OLMAYAN ÇĠFTE TABĠĠYETLĠ VATANDAġLARIMIZIN TÜRKĠYE DE ASKERLĠK HĠZMETĠNĠ YAPMIġ SAYILABĠLMELERĠ ĠÇĠN YAPACAKLARI BAġVURULARDA ĠSTENĠLENLER 1.BaĢvuru dilekçesi. 2.T.C. nüfus cüzdanı ve pasaportunun onaylı suretleri. 3.Norveç nüfus müdürlüğünden (Folkeregistret) alabilecekleri nüfus kayıt örneği (Folkeregisterutskrift) ve Türkçe tercümesi. 4.Tabiiyetinde bulundukları ülkeye ait pasaportun (giriģ çıkıģ damgalı sayfaları da dahil olmak üzere) onaylı fotokopileri. 5.Bulunduğu ülke vatandaģlığını kazandığı tarihi gösterir resmi makamlardan alınmıģ olan belgenin (Statsborgerbrev) orijinal veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi 6.Tabiiyetinde bulundukları ülke vatandaģlığını kanuni rüģt yaģından sonra kazananlardan, kanuni rüģt yaģından önce (18 yaģından önce) bu ülkeye geldiğine dair belge (Bostedsattest) ve tercümesi. 7.Tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmak zorunda olduğunu belirten resmi makamlardan alınmıģ belgenin aslı veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi. 8.Tabiiyetinde bulundukları ülkede askere çağrılıp da askerlik hizmetine baģlamadan önce veya baģladıktan sonra askere elveriģli olmadığına dair resmi hastanelerden aldıkları raporlar ile bu karara dayanak teģkil eden belgelerin (laboratuvar bulguları vs) asılları ve onaylı tercümeleri. 9.Konsolosluk ġubemizden veya internet adresindeki form bankasından temin edecekleri baģvuru formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir adet vesikalık fotoğraf 11.ġahsi yapılan baģvurularda Norveç Kronu, posta ile yapılan baģvurularda 250 Norveç Kronu posta ücreti) 2. NOTERLĠK ĠġLEMLERĠ VEKÂLETNAMELER Vekâletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. AĢağıdaki belgelerin Konsolosluk ġubemize bizzat gidilerek Düzenleme Ģeklinde yapılması zorunludur: - Tapuda iģlem yapılmasını gerektiren sözleģme ve vekâletnameler, - Vasiyetname, - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satıģ, - Gayrimenkul satıģ vaadi, -6-

8 - Vakıf senedi, - Evlenme mukavelesi, - Evlat edinme ve tanıma, - Mirasın taksimi sözleģmesi Vekâletname düzenlenmesi için, prensip olarak Konsolosluk ġubemize bizzat baģvurulması gerekmektedir. Bununla birlikte, Konsolosluğumuza uzak mesafelerde yaģayan vatandaģlarımızın vekâletnamelerini Türkçe olarak kendilerinin hazırlaması ve yerel bir Notere (Notarius Publicus) onaylatmaları mümkündür. Noter onayından sonra bulunulan Ģehirdeki Valilik Makamı (Fylkesmann) tarafından Apostil mührü vurulması halinde belgeniz Türkiye de iģleme alınır. Belgenize Noter (Notarius Publicus) onayı yaptırdıktan sonra, Apostil iģlemi yaptırmak yerine Noterin imza ve mühürünün tasdiki için Konsolosluk ġubemize gönderebilirsiniz. BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler - Nüfus cüzdanının aslı, - Pasaportunuzun aslı, - Eğer izin alarak Türk vatandaģlığından çıktıysanız ve yabancı bir ülkenin vatandaģıysanız, vatandaģı olduğunuz ülke makamlarınca verilmiģ kimlik belgeniz ve Mavi Kartınız (Pembe Kart), - Son altı ay içinde çekilmiģ 2 adet renkli vesikalık fotoğrafınız.(2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiģ olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.). - Tapu iģlemleriyle ilgili vekâletname düzenletecekseniz, ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi) - Vekil tayin edeceğiniz kiģinin (nüfus cüzdanında yazıldığı Ģekliyle) T.C. Kimlik No veya adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri. Vekilinizin avukat olması halinde, avukatın üyesi olduğu Baro ile Baro sicil numarasının ve bağlı olduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekâletnameye yazılması gerekmektedir. ĠĢlem Masrafları Harç bedeli: 109,00 NOK Özel Vekâletname harcı (vekâletnamenin tek bir konuyla ilgili olması halinde) 170,00 NOK Genel Vekâletname harcı (vekâletnamenin birden fazla konu ve gayrimenkulle ilgili olması halinde) Değerli Kâğıt Bedeli NOK - Vekâletname kâğıdı bedeli (her vekâletname sayfası için) -7-

9 TASDĠK ĠġLEMLERĠ Ġmza ve Mühür (Noter) Tasdik Ġmza ve Mühür Tasdik (Ticaret Odaları) Ġmza Tasdik Suret Tasdik Tercüme Tasdik Ġmza ve Mühür (Noter) Tasdik ĠĢlemleri Yerel Noter tarafından tasdik edilmiģ belgelerin Türk makamlarında geçerli olabilmesi için Elçiliğimize gönderilmesi halinde belge üzerinde tasdik iģlemi yapılır. Norveç ve Ġzlanda da oturan ve Büyükelçiliğimize Ģahsen gelemeyen vatandaģlarımız, birçok iģlemi posta ile yaptırabilmektedir. Yaptırılacak iģlem için yazılacak olan dilekçelerin veya baģvuru formlarının Noter huzurunda (Notarius Publicus) imzalanıp onaylatılması gerekmektedir. Bunun dıģında ayrıca: - sayfasında bulunan vekâletname formlarının doldurulduktan sonra Noter huzurunda imzalanması ve Noter tarafından tasdik edilmesi - Taahhütname, feragatname, muvafakatname, berhayat ilmühaberi, Ġkametgâh Belgesi, Sabıka Kaydı gibi belgeler için baģvurularda e-konsolosluk.net üzerindeki formların doldurulduktan sonra Noter huzurunda imzalanması ve Noter tarafınca tasdik edilmesi gerekmektedir. Eğer, düzenlediğiniz belge Türkiye de kullanılacak ise; a- Düzenlediğiniz belgeyi Noterde tasdik ettirdikten sonra onay için Büyükelçiliğimize göndermeniz b- Veya düzenlediğiniz belgeyi Noterde tasdik ettirdikten sonra Apostille mührü vurmaya yetkili bir kuruma baģvurup belge üzerine Apostille mührü vurdurulması gerekmektedir. Apostille mührü il valiliklerinden (Fylkesmann) veya Ģehir mahkemesinden (tingrett) temin edilebilir. Ġmza ve Mühür Tasdik Ücreti 2009 yılı için: 125 NOK Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. Ġmza ve Mühür Tasdik (Ticaret Odaları) Ticari iģlemler için düzenlenen Norveççe belgelerin Türkiye de kullanılabilmesi için Türkçeye tercüme ettirilmesi ve Ticaret Odaları BaĢkanlığı tarafınca tasdik ettirilmesi ardından onay için Büyükelçiliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Ġmza ve Mühür Tasdik Ücreti 2009 yılı için: 125 NOK -8-

10 Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. Ġmza Tasdik ĠĢlemleri Büyükelçiliğimize Ģahsen gelip imza sirküleri, taahhütname, feragatname, muvafakatname gibi belge düzenlenmesini talep etmeniz durumunda belge üzerine huzurumuzda imza atmanız gerekmektedir. Belge, imzanın huzurumuzda atıldığını tasdik edilerek onaylanır. Ġmza sirküleri: 125 NOK, Taahhütname, Feragatname ve Muvafakatname: (beher sayfa için) Suret Tasdik Belgenizin fotokopisinin çekilerek çoğaltılması gerektiğinde fotokopi olan belgenin Aslı Gibidir Ģeklinde tasdik edilmesi gerekmektedir. Suret tasdik iģlemleri için Ģahsen baģvurulabileceği gibi posta ile de baģvurabilirsiniz. Posta ve Ģahsi baģvurularda orijinal belgenin gösterilmesi gerekmektedir. Suret tasdik: 28 NOK (Beher sayfa) Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. Tercüme Tasdik ĠĢlemleri Tercüme iģlemleriniz için Büyükelçiliğimizin önerdiği tercümanları kullanmanızı tavsiye etmekteyiz. Tercüme ettirdiğiniz belgeleri Ģahsen getirip onaylatabileceğiniz gibi posta ile göndererek de onaylatmanız mümkündür. Tercüme tasdik iģlemi yapılmayan belgeler Türkiye de geçerli değildir. Posta ile baģvurularınızda belgenin nerede hangi amaçla kullanılacağını bildirmeniz gerekmektedir. Norveç veya Ġzlanda makamlarınca düzenlenmiģ belgeyi Türkiye de kullanmak istiyorsanız; a- Yukarıda belirtildiği gibi tercüme ettirip Büyükelçiliğimizde tasdik edilmesi veya b- Belgenin üstüne Apostille mührü vurdurularak Türkiye de herhangi bir tercüme bürosuna tercüme ettirilmesi yeterlidir. Tercüme tasdik ücreti: 64 NOK (sayfa baģına) Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. -9-

11 3. NÜFUS ĠġLEMLERĠ Nüfus ĠĢlemleri, Konsolosluk ġubemiz görev bölgesinde (Norveç ve Ġzlanda) yaģayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlarının nüfus hareketlerinin Türkiye de kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine bildirilmesi ve sonucunda kendilerine gerekli belgelerin düzenlenmesidir. Bunlar sırasıyla; vatandaģlarımızın doğan çocuklarının, yaptıkları evliliklerin kayıtları ile vefat edenlerin durumlarının bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirilmesi iģlemleridir. Ayrıca, Nüfus Cüzdanlarının kaybı, yenilenmesi veya hal değiģikliklerinden ötürü değiģtirilmesi de Konsolosluk ġubemizce yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen iģlemler için baģvurularında, vatandaģlarımızdan istenen belge ve bilgiler aģağıdadır. NÜFUS CÜZDANI ĠġLEMLERĠ Nüfus cüzdanı kaybı, yenilenmesi veya herhangi bir hal değiģikliği nedeniyle Nüfus Cüzdanı baģvurularında gerekli belgeler: a) DeğiĢtirilecek Nüfus Cüzdanının aslı, kaybı halinde baģka bir resmi, renkli fotoğraflı kimlik b) 3 adet renkli fotoğraf (fotoğraflar cepheden, erkekler için baģı açık olmalı, kimlik belirlenmesini önleyecek Ģekilde sakallı olmamalıdır. Bayanlar için baģı kapalı fotoğraflarda ise kimliğin belirlenmesini önlemeyecek Ģekilde alın ve çene açık olmalıdır. c) Posta ve Nüfus Cüzdanı harcı masrafları için 114 NOK (2009 yılı için) DOĞUM KAYIT ĠġLEMLERĠ YurtdıĢında doğan çocuklar Konsolosluklar aracılığıyla bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. ĠĢlem için gereken belgeler: a) Dilekçe (adres-telefon numaraları dilekçe de bulunmalıdır) b) Çocuğun Norveç makamlarına kaydını (ad-soyad, ana-baba adı, doğum yeritarihi bulunan) gösteren Folkeregisteret den alınmıģ Doğum Kayıt Belgesi (Födselsattest) c) Anne-babanın nüfus cüzdanlarının önlü-arkalı fotokopisi d) Uluslararası Aile Cüzdanı nın isimler, evlilik tarihi-yeri olan sayfasının fotokopisi e) 100 NOK tutarında posta ücreti f) 14 NOK tutarında Nüfus Cüzdanı harcı (sözkonusu harçlar 2009 yılı için geçerli olup, her yılbaģında değiģebilmektedir) -10-

12 Norveç te evlenmiģ ancak evliliğini Konsolosluk ġubemiz aracılığıyla bağlı bulunan nüfus müdürlüklerine bildirmemiģ vatandaģlarımız aynı anda evlilik kaydı da yaptırmak zorundadırlar. Bu iģlem için Evlilik ĠĢlemleri baģlığı altındaki bölüme bakınız. Evlilik DıĢı Doğan Çocuklar Türk vatandaģlarının evlilik dıģı doğan çocukları anne veya baba nüfusuna kayıt edilebilir. Baba çocuğunu evlilik dıģı kaydıyla nüfusuna kaydettirmek istediğinde Konsolosluk ġubemize bizzat gelerek Babalığı Tanıma Senedi düzenlettirmek durumundadır. Bu iģlem için Yukarıdaki belgelerden Uluslararası Aile Cüzdanı dıģındaki diğer belgeler gereklidir. Çocuğun annesi Türk vatandaģı değilse anne için de Doğum Kayıt Örneği (Födselsattest) gereklidir. Evlilik dıģı çocuğu olan Türk vatandaģı anne, çocuğunu kendi soyadı ile nüfusuna kaydettirmek için yine aynı belgelerle baģvurmalıdır. Burada babanın kimlik belgesi aranan Ģartlardan olmayıp, Çocuğun Doğum Belgesinde yazan Ģahıs baba olarak kaydedilir. Herhangi bir tanıma senedine gerek yoktur. ĠĢlem posta ile yapılabilir. EVLĠLĠK KAYIT ĠġLEMLERĠ Konsolosluk ġubemiz görev alanı içinde ikamet eden vatandaģlarımızın, birbirleriyle veya baģka ülke vatandaģlarıyla yaptıkları evliliklerin bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirilmesi iģlemleridir. Evliliğin bildirilmesi için gereken belgeler: a) Dilekçe b) Evlilik yapanların nüfus cüzdanlarının asılları ( taraflardan biri yabancı uyruklu ise, anne ve baba adı da yazan Doğum Kayıt Belgesi Födselsattest- ) c) Norveç resmi makamlarından alınmıģ Evlilik Belgesi - Vigselsattest. d) 4 er adet renkli fotoğraf e) Aile Cüzdanı, yeni Nüfus Cüzdanları ve posta iģlemleri için toplam 264 NOK (2009 yıl için geçerlidir) Türk VatandaĢlarının Konsolosluk ġubemizde Evlilik Yapmaları BaĢka bir ülke vatandaģı olmayan, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olan vatandaģlarımız Konsolosluk ġubemizde evlilik yapabilmektedirler. VatandaĢlarımız Konsolosluk ġubemizde evlilik yapmak istedikleri takdirde yapılacak iģlemler: -11-

13 VatandaĢların dilekçe ve Nüfus Cüzdanları ile yaptıkları baģvurular ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilerek Evlenme Ehliyet belgesi istenir. YaklaĢık 1 ay zaman alabilen bu iģlem için, vatandaģların kendi imkânlarıyla getirttikleri Evlenme Ehliyet Belgeleri de kabul edilmektedir. Sağlık Raporu: Evlenecek çiftin, bulaģıcı ve cinsel yolla geçebilecek bir hastalığı bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu veya Laboratuar Tahlil Raporu 4 er adet renkli fotoğraf Belgelerin tamamlanmasından sonra Konsolosluk ġubemizden gün alınarak nikâh iģlemleri tamamlanır ve Türkiye deki ilgili nüfus müdürlüklerine bildirilir. Nikâh iģlemleri esnasında 1. dereceden yakın olmayan 18 yaģın üstünde 2 Ģahit gerekmektedir. Not: Norveç te evlilik yapmıģ olan vatandaģlarımızın evliliklerinin Türkiye de tescili için Konsolosluk ġubemize baģvurmaları önem arz etmektedir. 4. TEREKE ĠġLEMLERĠ CENAZE VE VEFAT BĠLDĠRĠMĠ ĠġLEMLERĠ YurtdıĢında vefat eden vatandaģlarımızın cenazelerinin Türkiye ye nakil iģlemleri için gerekli belgeler ve nüfustan düģmesi için gerekli iģlemler Konsolosluk ġubemizce yapılmaktadır. VatandaĢımız eğer Türkiye ye nakledilecekse iģlemi yapacak olan Cenaze Bürosu yetkililerinin Konsolosluk Ģubemizle bağlantı kurmaları sağlanmalıdır. Nakil için gerekli belgeler : a) Ölenin nüfus cüzdanı ve varsa Türk pasaportu b) Ölüm nedenini de belirten hastane raporu c) Cenazenin çinko tabut içinde bulunduğunu ve bulaģıcı bir hastalık taģımadığını bildiren hastane raporu d) Norveç polisinden alınmıģ geçiģ izni e) Cenaze Bürosunun nakil belgesi Sözkonusu belgelerle baģvurulduğunda nakil belgesinin yanında ilgili Nüfus Müdürlüğüne de ölen Ģahsın nüfustan düģmesi için gerekli belgeler düzenlenip gönderilmektedir. -12-

14 5. VĠZE ĠġLEMLERĠ VĠZE Norveç vatandaģları ülkemize girmek için vize almak zorundadırlar. VatandaĢlarımızın nüfusa kayıt olmamıģ çocukları ile vatandaģlıktan çıkmıģ, ancak Mavi Kart sahibi olmayanların ülkemize girerken vize almaları zorunludur. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama ile Türkiye ye yapılacak seyahatlerde 90 gün ikamet süreli vize, iniģ yapılan havaalanlarından veya sınır kapılarından alınabilir. Havaalanlarında ve sınır kapılarımızda bandrol yolu ile verilen vize bedeli 40 Euro ya da 60 ABD Doları dır. Konsolosluk ġubemizce 90 güne kadar verilebilen vize 550,-NOK olup 2009 yılı için geçerlidir. Konsolosluk ġubemize Ģahsen yapılan vize baģvuruları sırasında istenilen belgeler: - BaĢvuru formu(1 fotoğraf ile) - Seyahat sigortası Posta ile yapılan baģvurularda, en çok 2 pasaport için toplam 100 NOK(x) ya da taahhütlü posta bedeli kadar posta pulu (x) Ġki adetten fazla pasaport için posta ücreti artmaktadır. 6. PASAPORT ĠġLEMLERĠ YENĠ PASAPORT YurtdıĢında yaģayan ve 18 yaģını doldurmuģ her Türk vatandaģı pasaport edinmekle mükelleftir. 18 yaģından küçükler ise anne ve babalarının veya anne babası boģanmıģ olanların ise velayeti üzerinde bulundukları velilerinin muvafakatnamesi ile pasaport alabilirler. 18 yaģından küçükler için pasaport düzenlenmesi amacıyla, anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe/Konsolosluğa gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına iliģkin bir muvafakatname vermeleri veya anne ve babanın birlikte konsolosluğa Büyükelçiliğe / Konsolosluğa gelmemesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir.(tinghus lerde bulunan Noterius Publicus). Bunun için Muvafakatname formunu internetten indirip Noter huzurunda imzalanıp mühürletilmesi gerekmektedir. -13-

15 Türk pasaportu alabilmek için gereken evraklar: 1- BaĢvuru formu 2-3 adet renkli fotoğraf 3- T.C. Nüfus Cüzdanı (Kimlik) 4- ġayet 18 yaģından küçükler için anne-babanın Muvafakatnamesi. 5- Ücret Pasaport ücreti: 407 NOK Uzatma ücretleri: 6 aya kadar uzatma: 182 NOK 1 yıl : 259 NOK 2 yıl : 437 NOK 3 yıl : 625 NOK 4-5 yıl : 886 NOK Postayla baģvurularda 1 veya 2 adet pasaport göndermek için: 100 NOK. 3, 4 veya 5 pasaport için 150 NOK posta ücreti alınır. Not: Ücretler her yeni sene baģlangıcında değiģebilmektedir. PASAPORT SÜRESĠNĠ UZATMA Pasaportların süreleri, üzerlerinde kayıtlı son geçerlilik tarihinden itibaren uzatılmakta olup, uzatma süresi iģlemin yapılacağı günden baģlamak üzere ileri doğru en fazla 5 yıl olabilmektedir. Anne veya babanın pasaportunda kayıtlı çocuklardan 7 yaģına kadar uzatma harcı alınmaz. Ayrı pasaportu olan çocuklardan 0-6 yaģ arasındakilerden ise uzatma harcı alınır. Ayrı pasaportu olan veya anne ve babasının pasaportunda kayıtlı olan ve yaģadığı ülkede zorunlu eğitime devam eden 7-16 yaģ arasındaki çocukların pasaport uzatma iģlemlerinden de harç alınmaz. Mahkeme kararı, evlilik vb. nedenlerle adı, soyadı, nüfus kütüğü, anne veya baba adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kiģinin kimliğini belirleyici bilgilerin değiģmesi durumunda, Ģahsın eski kimlik bilgilerini ihtiva eden pasaportunun süresinin uzatılmayarak, yeni pasaport düzenlenmesi gerekmektedir. Pasaport sahibi 18 yaģından küçük ise, anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe / BaĢkonsolosluğa gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına iliģkin bir muvafakatname vermeleri veya anne ve babanın birlikte konsolosluğa Büyükelçiliğe / BaĢkonsolosluğa gelmemesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir. 38 yaģını doldurduğu halde askerlik hizmetini yapmayan veya yapmıģ kabul edilmeyen erkek vatandaģlarımızın pasaportları, dövizle askerlik iģlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla yalnız bir defa ve azami 6 ay süreyle uzatılabilmektedir. -14-

16 YurtdıĢında oturma / çalıģma izni bulunmayan (turist, Ģoför vb. amaçlarla geçici olarak bulunan) vatandaģlarımızın pasaport iģlemleri dıģ temsilciliklerimizce istisnai haller dıģında yapılmamaktadır. Bu itibarla vatandaģlarımızın seyahatleri öncesinde pasaport sürelerini kontrol etmeleri ve ihtiyaç halinde uzatma iģlemini ikamet ettikleri yer Emniyet Müdürlüğünden yaptırmaları önemle tavsiye olunur. Pasaport süresini uzatmak için Ģahsen Elçiliğimize gelebilir veya posta ile de iģlem yaptırabilirsiniz. Posta ile yapılan iģlemlerde iģlem ücretinin yanında posta ücreti de alınır. Posta ücreti, gönderdiğiniz değerli evrakın (pasaport, kimlik, evlilik cüzdanı, vb) kaybolmaması için iadeli taahhütlü olarak göndermek için alınmaktadır. 1 veya 2 adet pasaport göndermek için: 100 NOK. 3, 4 veya 5 pasaport için 150 NOK posta ücreti alınır. Pasaport Süresini Uzatmak Ġçin Gerekli Belgeler Basvuru formu / ġahsen baģvurularda baģvuru formu istenmemektedir. Pasaportunuz Kimliğiniz Askerlik terhis veya tecil belgesi (pasaportunda askerliğini yapmıģtır ibaresi olmayanlar ve tecilliler için) BaĢvuran kiģi öğrenciyse, bağlı bulunulan Eğitim MüĢavirliği/AtaĢeliği nden alınacak "Öğrenci Pasaportu Uzatım Belgesi". Bu belgenin ibrazı halinde pasaport 1 yıl süreyle harçsız olarak uzatılmaktadır. Bu belge olmadığı takdirde harç alınmaktadır. 1 yıldan daha uzun süreli uzatma talep edilmesi halinde pasaport uzatma harcı alınır. Ücret Uzatma ücretleri: Uzatma ücretleri: 6 aya kadar uzatma: 182 NOK 1 yıl : 259 NOK 2 yıl : 437 NOK 3 yıl : 625 NOK 4 5 yıl : 886 NOK Postayla baģvurularda 1 veya 2 adet pasaport göndermek için: 100 NOK. 3, 4 veya 5 pasaport için 150 NOK posta ücreti alınır. KAYIP PASAPORT ĠġLEMLERĠ Pasaportun kaybedilmesi halinde, en kısa zamanda yetkili yerel makama baģvurularak kayıp raporu düzenletilmeli ve pasaportu kaybeden kiģinin Türkiye'de nüfusa kayıtlı olduğu ilin emniyet müdürlüğünce kayıp iģlemi yapılması için görev bölgesinde bulunulan Büyükelçiliğe / Konsolosluğa baģvurulmalıdır. -15-

17 Bazı durumlarda kayıp pasaportlarla ilgili olarak, kiģinin nüfusa kayıtlı olduğu ilin emniyet müdürlüğüyle yazıģma yapıldığından, iģlemin sonuçlanması ve yeni pasaportun düzenlenmesi vakit alabilmektedir. Pasaport düzenlenecek Ģahıs 18 yaģından küçük ise, anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe / Konsolosluğa gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına iliģkin bir muvafakatname vermeleri veya anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe / Konsolosluğa gelmemesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir. Erkek Türk vatandaģları için: Askerlik durumlarını gösteren belgenin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan baģvurularda pasaport yenileme baģvuru formunun altına atılan imzanın yerel noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Gerekli Belgeler Pasaportunuzu nasıl kaybettiğinize iliģkin ayrıntılı bilgileri içeren dilekçe, Yeni Pasaport BaĢvuru formu Nüfus cüzdanınızın aslı, (Erkekler için) Askerlik tecil veya terhis belgesi, Son 6 ay içinde çekilmiģ 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiģ olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılmıģ fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir), BaĢvuran kiģi öğrenciyse, bağlı bulunulan Eğitim MüĢavirliği/AtaĢeliği nden alınacak "Öğrenci Pasaportu Uzatım Belgesi" (Bu belge olmadığı takdirde harç alınmaktadır. Bu belgenin ibrazı halinde yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınır.) Pasaportunuzu kaybettiğinize iliģkin olarak yetkili yerel makamdan alacağınız kayıp raporu 7. VATANDAġLIKTAN ÇIKMA ĠġLEMLERĠ TÜRK VATANDAġLIĞINDAN ÇIKMA Türk VatandaĢlığı Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Türk vatandaģlığından çıkma, mümeyyiz ve reģit olmak, herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaģlığına geçmiģ olmak veya baģka bir devlet vatandaģlığına geçileceğine iliģkin inandırıcı belirtiler bulunmak Ģartıyla, ĠçiĢleri Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Türk vatandaģlığından çıkmasına izin verilen kiģinin çıkma belgelerini teslim almak üzere Büyükelçiliğe / Konsolosluğa Ģahsen gelmesi ve belgelerini imza karģılığında teslim alması gerekmektedir. -16-

18 BaĢvuru için gerekli belgeler 2 adet Türk VatandaĢlığından Çıkma BaĢvuru Dilekçesi (ġahsen baģvurularda Büyükelçilikte / Konsoloslukta hazırlanmaktadır. Postayla yapılacak baģvurular için dilekçenin yerel noter huzurunda imzalanıp onaylatılması gerekmektedir), VatandaĢlıktan çıkıģ baģvuru formu (Konsolosluktan temin edilebilir) Nüfus cüzdanınızın aslı ve 2 adet yerel noter onaylı fotokopisi, Hâlihazırda Türk vatandaģlığının yanı sıra yabancı bir devletin vatandaģlığına sahipseniz, vatandaģlığını kazandığınız devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiģ vatandaģlık belgesinin 2 adet yerel noter onaylı sureti (Statsborgerbrev) ve tercümesi UDĠ den gönderilmiģ Ġngilizce yazının orijinali ve fotokopisi ve Türkçe çevirisi Henüz yabancı bir devletin vatandaģlığını kazanmamıģ olanlar için, vatandaģlığını kazanacağınız devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiģ Türk vatandaģlığından çıkmanız halinde vatandaģlığa alınacağınızı garanti eden belgenin aslı veya 2 adet yerel noter onaylı sureti, (Erkekler için) Askerlik durumunu gösterir belge Çocuklar da baģvuru sahibiyle birlikte Türk vatandaģlığından çıkacaklarsa; eģinizin yabancı olması halinde, eģinizin pasaportunun tercümesi veya eģ vefat etmiģse ölüm belgesi. BoĢanmıĢ eģler için boģanma kararının aslı ya da yerel noter onaylı sureti Anne ve babanın boģanmıģ olması ve çocukların velayetinin anneye verilmiģ olması durumunda babanın, babaya verilmiģ olması durumunda annenin yazılı muvafakatı Eğer tüm aile bireyleri için Türk vatandaģlığından çıkma baģvurusunda bulunulacaksa, tüm aile bireyleri için yukarıda sayılan belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Eğer yaģ arasında reģit olmayan bir çocuğunuz varsa, bu çocuğun sizinle birlikte Türk vatandaģlığından çıkmaya onay verdiğini gösteren ve kendisinin imzalayacağı yerel noter onaylı 2 adet muvafakatname. Bu belgenin yerel noterde onaylatılmaması halinde, yaģ arasındaki çocuğun bizzat gelerek muvafakatnamesini imzalaması gerekmektedir. 3 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiģ olması ve fotoğrafların arkasına ad-soyadının yazılması gerekmektedir. T.C. Pasaportunun aslı 1 kiģi çıkıģ ücreti 531 NOK Not: -17-

19 Türk vatandaģlığından çıkmak için Norveç vatandaģlığını almıģ olmanız ve bunu belgeleyebilmeniz (pasaport, vatandaģlık sertifikası vb.) gerekmektedir. Belgelerinizi teslim ettiğinizde iģlem ücretine iliģkin makbuz verilmemektedir. Makbuzlar iģlemler tamamlandığında vatandaģlıktan çıkıģ belgenizi teslim alırken verilmektedir. VatandaĢlıktan çıkıģ iģlemleri için gereken süre asgari 3 ay ile azami 12 ay arasında değiģmektedir. Norveç vatandaģlığını aldığınızda lütfen beklemeden gerekli evraklarla Konsolosluğumuza baģvurunuz. Evraklarınızı ister Ģahsen ister posta ile bize iletebilirsiniz. Posta ile baģvurularınızda ücreti evraklarla birlikte zarf içine koyup postayla gönderiniz. Konsolosluğumuzdan alınacak vatandaģlıktan çıkıģ baģvuru formu ve dilekçesi ister elden isterseniz e-posta ile temin edilebilir. ĠĢlem ücretleri, baģvuru formları ve gereken diğer evraklarla ilgili bilgi almak için lütfen bizimle telefonla irtibata geçiniz. VatandaĢlıktan çıkıģ baģvuruları sonuçlandığında, VatandaĢlıktan ÇıkıĢ Belgesinin Konsolosluk ġubemizden elden imza karģılığı teslim alınması gerekmektedir. Seyahat etmesinde sakınca bulunan vatandaģlarımız, durumlarını belgeledikleri takdirde, çıkıģ belgeleri adreslerine taahhütlü posta ile gönderilebilmektedir. Posta ücretleri alıcı tarafından ödenecektir. 8. MAVĠ KART ĠġLEMLERĠ MAVĠ KART (5203 SAYILI KANUNLA TANINA HAKLARIN KORUNMASINA ĠLĠġKĠN VERĠLEN BELGE) Türk vatandaģlığından çıkıģ iģlemleri tamamlandığında Konsolosluk ġubemizden alacağınız baģvuru formunu 2 adet fotoğraf ile birlikte Mavi Kart a baģvurabilirsiniz Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge Hakkında Açıklama Sayılı kanunun amacı nedir? 403 Sayılı Türk VatandaĢlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandaģlığından çıkma izni isteyen vatandaģlarımız bulundukları ve çalıģtıkları ülkelerde daha iyi yaģam Ģartlarına kavuģmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile baģka bir devlet vatandaģlığına geçmek istemektedirler. Türk vatandaģlığından çıkma izni alan kiģilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. -18-

20 Bu nedenle de vatandaģlarımız Türkiye de kazanmıģ oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. ĠĢte, tarihinde yürürlüğe giren 5203 Sayılı Kanun ile yurt dıģında yaģayan vatandaģlarımızdan 403 Sayılı Türk VatandaĢlığı Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı geniģletilmiģtir Sayılı Kanun hangi hakları saklı tutmuģtur? *Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine iliģkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; *Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme-seçilme, kamu görevlerine girme, muafen araç veya ev eģyası ithal etme hakları dıģında, *Sosyal güvenliğe iliģkin kazanılmıģ hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak Ģartıyla, Türk vatandaģlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge den kimler yararlanmaktadır? Doğumla Türk vatandaģı olup da, ĠçiĢleri Bakanlığından Türk vatandaģlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaģlığından çıkma belgesinde kayıtlı reģit olmayan çocukları yararlanmaktadır Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge den kimler yararlanamaz? *Türk vatandaģlığını doğumla kazanamayıp, sonradan kazananlar. *Bulundukları ülkenin vatandaģlığını ilticacı statüsünde kazananlar bu belgeden yararlanamazlar Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge nasıl talep edilir? 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge talebine iliģkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte müracaat edilir Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge hangi makamlarca verilmektedir? KiĢilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi; yurt dıģında Türk konsoloslukları, yurt içinde Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ile Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlükleri vermeye yetkilidirler Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına ĠliĢkin Belge çocuklar adına düzenlenebilir mi? -19-

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER

ĠSPANYA TĠCARĠ ĠġVEREN- ġġrket ORTAĞI ĠÇĠN GEREKEN BELGELER İSPANYA Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın değerlendirilmesi

Detaylı

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları Cihanbeyli İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1- Evlilik içi Doğum ve 4721 sayılı Medeni Kanunun 282 ve 321. maddelerine ist. Anne hanesine evlilik dışı doğum

Detaylı

T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ

T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ T.C. OTTAVA BÜYÜKELÇİLİĞİ KONSOLOSLUK ŞUBESİ 2015 YILI KONSOLOSLUK HARÇ TARİFESİ (Tutarlar Kanada Doları dır) PASAPORT İŞLEMLERİ Pasaport Harç Tarifesi Pasaport Süresi Pasaport Cüzdan Bedeli E- 5 6 ay

Detaylı

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU

HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU HADİM NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS HİZMETLERİNE AİT STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi

Detaylı

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KULU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1. Nüfus

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI 1 Elektronik Posta T.C. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-E-Posta-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr) 2-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ĠL NÜFUS VE VATANDAġLIK MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) 1 Bilgi Edinme Başvurularının

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 4. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın T.C.

Detaylı

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FİNİKE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) *ÇOCUK YURT İÇİNDE DOĞMUŞSA 1- Kanunla bildirimde bulunmak için yetkili

Detaylı

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MERAM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Tamamlanma Süresi (En BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Hizmetin Adı Geç) Nüfus Cüzdanının Kayıp Nedeniyle 1- Var ise

Detaylı

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı talep belgesi, 2-Fotoğraf

Detaylı

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU

ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU ERDEK EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARDI TABLOSU SIRA 1 6136 Sayılı Kanuna Göre Silah Ruhsatları Yönetmeliğin 8.9 Mad. 2 221 Sayılı Kanuna Göre Yivsiz Tüfek Ruhsatı 3 Umuma Açık Yerler 29 Sayılı Kanun

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI GAZİEMİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Nüfus Cüzdanı Düzenlenmesi

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Çilek Travel, vize takibinizi yapar Vize alımı için hiçbir Ģekilde garanti vermez. Vize harcı ve koordinasyon ücretleri her bir baģvuru için ödenecek olup iade edilmezler. BaĢvurularınızın

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 5. DOĞUM TESCİLİ BAŞVURUSU (EVLİLİK BİRLİĞİ DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR İÇİN) Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Başvuru Şartları: 1. Anne veya babanın

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERDEK ĠLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) a) Evlilik Ġçi Doğum: 1-Bildirim : Ana,

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 18 Yaşını Tamamladıktan

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır

Evlilik İşlemleri. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler. Evlenme Müracaatı Nereye Yapılır. Evlenmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır Evlilik İşlemleri Evlilik işlemleri ile ilgili merak edilenler, evlilik müracaatları, evlilik dosyasında bulunması gerekenler vs. burada anlatılmıştır. Evlilik Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler Evlenme

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ ETİMESGUT İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 2 2 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 1 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 1/A 6 4 İnsan Kaynakları

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Din Öğretimi Şube Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 3 4 İnsan Kaynakları Şube

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 YENİ

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU

ANKARA EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ ELMADAĞ ĠLÇE EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TAPLOSU ADI SIRA ADI ĠSTENEN BELGELER 1-) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2-) Yeni çekilmiģ 3 adet vesikalık fotoğraf 1. UMUMA MAHSUS PASAPORT 3-) Süresine uygun miktarda harç ödendi makbuzu ve defter bedeli

Detaylı

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler. Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası.

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler. Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi. Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize. Şirketin İmza Sirküleri

Detaylı

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası

Detaylı

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOZKIR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Nüfus cüzdanı verilmesi 1-Nüfus cüzdanı

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında)

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015. 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. EVLİLİK TESCİLİ BAŞVURUSU (Yabancı Yerel Makamlar Önünde Evlilik Sonrasında) Başvuru şahsen ya da posta ile yapılabilmektedir. Başvuru İçin Gerekli Evraklar: 1. Başkonsolosluğumuza

Detaylı

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Geçici Sığınma Müracaatının Alınması 1-1951 Sözleşmesi ; 1 Temmuz

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 HUSUSİ PASAPORT BAŞVURUSU. Hususi pasaport düzenlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir.

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 HUSUSİ PASAPORT BAŞVURUSU. Hususi pasaport düzenlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 HUSUSİ PASAPORT BAŞVURUSU Hususi pasaport düzenlenmesi iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Birinci aşama pasaport düzenlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü nden (EGM)

Detaylı

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir.

ÇALIŞMA İZNİ. Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. ÇALIŞMA İZNİ 1. İlk Başvuru Türkiye de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE 1 Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK GEREĞĠ, GERÇEK

SUÇ GELĠRLERĠNĠN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FĠNANSMANININ ÖNLENMESĠNE DAĠR TEDBĠRLER HAKKINDA YÖNETMELĠK GEREĞĠ, GERÇEK GERÇEK KĠġĠ MÜġTERĠLERDEN ALINMASI GEREKEN BĠLGĠLER Doğum Yeri / Doğum Tarihi T.C. Kimlik No. Kimlik Belgesinin türü ve Adresi Telefon Faks (varsa) İş ve Mesleki bilgiler (varsa) Kimlik bilgilerinin teyidi

Detaylı

Konsolosluk Birimi Çalışma Saatleri. Bu sitede yer alan Portekiz ve Türk Resmi Tatillerini kontrol etmeyi lütfen unutmayınız.

Konsolosluk Birimi Çalışma Saatleri. Bu sitede yer alan Portekiz ve Türk Resmi Tatillerini kontrol etmeyi lütfen unutmayınız. Konsolosluk Birimi Çalışma Saatleri Portekiz Vatandaşları için 09:30-12:30 ve 14:30-16:00 arası (haftaiçi) Vize Başvuruları Öncelikle lütfen randevu alınız (E-mail: sconsular@ancara.dgaccp.pt Tel: 0312

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 1-Dilekçe 2-izin Kağıdı 3-Memur Kimliği 4-Sağlık Karnesi T.C EVREN KAYMAKAMLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 YURT DIġI BAKIM BELGESĠ 1-Yurt DıĢı Bakım Belgesi Formu (Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulmuģ

Detaylı

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. ANKARA VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 2 İnsan Kaynakları -2 Şube Müdürlüğü 3 3 İnsan Kaynakları -2 Şube

Detaylı

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN 10. MADDESİ

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

ARTVİN VALİLİĞİ MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSN KYNKLRI ŞUBESİ HİZMET STNDRTLRI DI Öğretmenliğe tanacakların Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı görülerek alınacak fotokopisi 1 Ġlk tama BaĢvurularının Öğretmenlik

Detaylı

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Verilmesi 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3-Doktor Raporu

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YABANCILAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 T.C VATANDAŞI EŞİ TEZKERESİ

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 İnsan Kaynakları Şubesi 14 2 Strateji Geliştirme Şubesi 1 3 İnşaat Emlak Şubesi

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MANAVGAT LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 İlk defa Cüzdanı/Gemia damı Cüzdanı/ 1- Dilekçe(TC Kimlik

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL ĠSTĠHDAMI HAKKINDA YÖNETMELĠK 29.08.2003 Tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

T.C. YAVUZELĠ KAYMAKAMLIĞI HACI SAĠT KORKMAZ ORTAOKULU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. YAVUZELĠ KAYMAKAMLIĞI HACI SAĠT KORKMAZ ORTAOKULU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. YAVUZELĠ KAYMAKAMLIĞI HACI SAĠT KORKMAZ ORTAOKULU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HACI SAĠT KORKMAZ ORTAOKULU HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

Detaylı

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER

2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 2009/5 SAYILI TEBLĠĞ GEREĞĠ BĠREYSEL DÜZEYDEKĠ FUAR DESTEK BAġVURULARINDA BĠRLĠĞE ĠBRAZ EDĠLECEK BELGELER 1- Birliğimize hitaben talebinizi bildiren, firma antetli kağıdına yetkililerce imzalı dilekçe,

Detaylı

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU

KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BAŞVURU FORMU KOCAELİ BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU ÜZERĠ KOCAELĠ PLAZA NO:111/5 ĠZMĠT/KOCAELĠ Telefon :(0262) 321 41 12 Fax: (0262) 3214081 Ġnternet :www.kocaelibarosu.org.tr E-mail :kocaeli@barobirlik.org.tr

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi.

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bakanlık personelinin Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmet birleştirme TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI 2-) Unvan Belgesi.

Detaylı

FRANSA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

FRANSA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR FRANSA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası

Detaylı

UZATMALARDA İSTENECEK BELGELER

UZATMALARDA İSTENECEK BELGELER UZATMALARDA İSTENECEK BELGELER 1. ORTAK BELGELER İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır) Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı fotokopisi (kimlik

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,

Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda, İKAMET İZİN TÜRLERİ 1- Çalışmak Üzere İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen

Detaylı

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ REYHANLI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ÇĠZELGESĠ

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ REYHANLI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ÇĠZELGESĠ T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ REYHANLI ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ÇĠZELGESĠ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kayıt Havale Gün Ġçinde HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 personelinin Sigortalı

Detaylı

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NİN İFLASI NEDENİYLE SIKÇA SORULABİLECEK SORULAR 1.Alacak kaydı taleplerimi nereye ve nasıl yapabilirim? İstanbul 1. İflas Müdürlüğünün 2017/14 İflas sayılı dosyasına doğrudan

Detaylı

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015

T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 T.C. NEW YORK BAŞKONSOLOSLUĞU 2015 8. DÖVİZLE ASKERLİK TAKSİT ÖDEME BAŞVURUSU Başvuru şahsen ya da posta yoluyla yapılabilmektedir. Genel Bilgiler: Gerekli evrakların Başkonsolosluğumuza ulaşmasının akabinde

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI 1 HAK EDİŞ İSTENİLEN BELGELER 1. İLGİLİ BİRİMDEN ÖDEME TALİMATI YAZISI 2. FATURA 3. HAK EDİŞ RAPORU 4. HAKEDİŞ İCMALİ 5. SÖZLEŞME 6. ONAY BELGESİ 7. HARCAMA TALİMATI 8. GERÇEK KİŞİLERDEN;

Detaylı

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz.

Ülkemizde ikamet izni başvuru sürecini öncelikli olarak https://e-ikamet.goc.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başlatabilirsiniz. Uluslararası öğrenciler Türkiye ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu na giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU ARDAHAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Kaydı Yok Yazısı ĠĢlemleri 1- Nüfus

Detaylı

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI 1. Yeni Kayıt 2. Devir 3. Nakil Devir 4. Kendi Adına Nakil 5. Trafikten Çekme Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Macellan a teslim tarihi bilgisi edildi edilmedi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı,

Detaylı

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇİFTELER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1. Bilgi Edinme Başvuruları

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI 1 Umuma Mahsus Pasaport Tanzimi 1-T.C.Kimlik Numaralı nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 2-(2) Adet Biometrik fotoğraf 3-Daha önce pasaport almıģ ise getirilmesi 4-Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığından

Detaylı

Bağlı bulunduğunuz odadan son 3 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi. T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

Bağlı bulunduğunuz odadan son 3 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi. T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi *TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN: imzalanmış olmalıdır. 18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına anne ve Konsolosluk pasaportunuzun 1, 2, 3 ve 4.sayfaların ve 60.sayfanın (Kimlik Vize talep dilekçesi;

Detaylı

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKAYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNCE 00-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI PROGRAMLARA SINAVLA YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ALES Puan Türü(*) KoĢullar

Detaylı

Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz olan 2 adet vesikalık resim. Bağlı bulunduğunuz odadan son 3 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi

Yeni çekilmiş ve arka fonu beyaz olan 2 adet vesikalık resim. Bağlı bulunduğunuz odadan son 3 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesi ÇİN VİZESİ *TURİSTİK VİZE İŞVERENLER İÇİN: Vize başvuru formu, tüm sorular cevaplanmış ve başvuran kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. 18 yaş altı çocukların vize başvuru formlarına anne ve Konsolosluk

Detaylı

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

DOSYA PLANI MUHTEVİYATI EK-1 DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri 150-249 2.3 Mahalli İdareler İşleri 250-349

Detaylı

İKAMET İZİNLERİNDE YENİ DÖNEM

İKAMET İZİNLERİNDE YENİ DÖNEM İKAMET İZİNLERİNDE YENİ DÖNEM Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuştur. 6458 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi ''MADDE 103 Göç

Detaylı