T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ"

Transkript

1 T.C. OSLO BÜYÜKELÇĠLĠĞĠ KONSOLOSLUK ĠġLEMLERĠ EL KĠTABI MART 2009 O S L O

2 Değerli vatandaģlarımız, Büyükelçiliğimiz internet sayfası hizmete girmiģ durumdadır. Konsolosluk ĠĢlemlerinizle ilgili her türlü bilgiye sitemizden ulaģabilirsiniz tarihi itibariyle Konsolosluk ĠĢlem Ücretleri değiģmiģtir. Yaptırmak istediğiniz iģlemle ilgili bilgi ve baģvuru formlarını internet sayfamızda bulabilirsiniz. Bunun dıģında olabilecek sorularınız için Konsolosluğumuzu hafta içi her gün ile arası aģağıda belirtilen telefonlardan arayabilirsiniz. Konsolosluğumuzun çalıģma sistemi gereği; no.lu telefonla Askerlik, Vekâletname ve Tebligat iģlemleri no.lu telefonla Vize ve Doğum-Vefat-Evlilik gibi Nüfus iģlemleri no.lu telefonla tüm VatandaĢlık, Tercüme, Adli Sicil Belgesi, Pasaport ve Emeklilik iģlemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Büyükelçiliğimizin internet sayfası adresi: E-Konsolosluk: e-konsolosluk.net Ġnternet sitesi ve genel itibariyle Konsolosluk ĠĢlemleri ile ilgili eleģtiri, Ģikâyet ve önerilerinizi bize yazılı olarak bildirmenizi rica ederiz. E-Posta: Adresimiz: Turkish Embassy in Oslo Halvdan Svartes Gate Oslo Telefon: (10 Hat) -1-

3 T.C. Oslo Büyükelçiliği Konsolosluk ĠĢlemleri El Kitabı Ġçindekiler ĠĢlem Adı Sayfa Askerlik İşlemleri 3 Noterlik İşlemleri 6 Nüfus, Tereke ve Vize İşlemleri 10 Pasaport İşlemleri 13 Vatandaşlıktan Çıkış İşlemleri 16 Mavi Kart İşlemleri 18 Norveç teki Türk Sivil Toplum KuruluĢları 21 Yeminli Tercümanlar Listesi 24-2-

4 1. ASKERLĠK ĠġLEMLERĠ ASKERLĠK ERTELEME Askerlik Erteleme BaĢvurusu Sırasında Ġstenilenler 1. BaĢvuru dilekçesi. (YurtdıĢı ikamet adresinizi, Türkiye adresinizi ve öğrenim durumunuzu dilekçenizde belirtiniz), 2. ĠĢçi, iģveren veya bir meslek ya da sanat mensubu olarak oturma / çalıģma iznine sahip olduğunu gösterir belge. Türk pasaportunuzun aslı ve Noter (Notarius Publicus) veya Politet/Lensmann onaylı fotokopisi (Pasaportunuzun boģ sayfalarının fotokopisine gerek yoktur), 3. Nüfus cüzdanınızın aslı ve Noter veya Politiet/Lensmann onaylı fotokopisi, 4. Son altı ay içinde çekilmiģ 5 adet vesikalık fotoğraf 5. ÇalıĢıyorsanız, iģe baģlama tarihini, ne tür iģ yaptığınızı ve aldığınız maaģı belirten iģyeri çalıģma belgesi, çalıģmıyorsanız, iģ bulma kurumundan (NAV dan) alabileceğiniz iģsiz olduğunuzu gösterir belge. ĠĢveren olmanız halinde, iģyeri Kayıt Belgesi (Firmaattest). Bu belgelerin Türkçe tercümeleri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 6. Posta ile yapılan baģvuruda 250 Norveç Kronu, baģvuru belgelerinin Konsolosluk ġubemize elden teslimi halinde 200 Norveç Kronu. 7. Konsolosluk ġubemizden veya adresindeki form bankasından alabileceğiniz Tebliğ Belgesi ve Taahhütname de yer alan Tebellüğ Eden yazısının altına tarih atarak, adınızı soyadınızı yazıp imzaladıktan sonra bu belgeyi tarafımıza iade ediniz. Birden fazla tabiiyetliyseniz, yukarıda belirtilenlere ek olarak: 1. VatandaĢlığını kazandığınız ülkeden aldığınız pasaportunuzun aslı ve Noter veya Politiet/Lensmann onaylı fotokopisi. (Pasaportunuzun boģ sayfalarının fotokopisine gerek yoktur.), 2. VatandaĢlığını kazandığınız ülkeye ilk giriģinizin tarihini gösterir belge ve Türkçe çevirisi. ( Norveç vatandaģıysanız, Folkeregister den alacağınız Ġkamet belgesi Bostedsattest ve Türkçe tercümesi.), 3. Tabiiyetinde bulunduğunuz ülke vatandaģlığını kazanma tarihini gösterir belge ve Türkçe tercümesi. Norveç vatandaģlık belgenizde ( Statsborgerbrev ) Norveç vatandaģlığını kazandığınız tarih belirtilmektedir. Statsborgerbrev inizin bulunmaması halinde, Folkeregister e, Politiet e veya Utlendingsdirektoratet e baģvurarak Norveç vatandaģlığını kazandığınız tarihi gösterir belge talep edebilirsiniz. Not: Müteakip Erteleme (Ġkinci veya daha sonraki erteleme) baģvurularında fotoğraf gerekmemektedir. -3-

5 DÖVĠZLE ASKERLĠK BAġVURUSU Dövizle Askerlik Hizmeti ne baģvuru yaģı 20 olup, oturma ve çalıģma iznine sahip olarak iģçi, iģveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanat icra ederek veya bir hizmet akdine dayanarak yabancı gemilerde gemi adamı olarak bulunan vatandaģlarımızın, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl sure ile fiilen yabancı ülkelerde çalıģmaları, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere baģvurmaları, bu kapsamda ücret ödemeleri ve temel askerlik eğitimini tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri gerekmektedir. Dövizle askerlik bedeli, 5112 Euro karģılığı, 2009 yılı itibarıyla Norveç Kronu dur. BaĢvuru sırasında toplam bedelin en az dörtte birini ödemek zorundasınız. Kalan borcunuzu 38 yaģınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar en fazla üç taksit halinde ödemekle yükümlüsünüz. ÇeĢitli nedenlerle,38 yaģını geçtiği halde dövizle askerlik baģvurusunda bulunmak isteyen vatandaģlarımızın ödeyeceği döviz miktarı Norveç Kronu dur. Dövizle Askerlik BaĢvurusu Ġçin Gerekli Belgeler 1. Dilekçe. BaĢvuru dilekçenizde hangi dönemde dövizle askerlik hizmeti yapmak istediğinizi belirtiniz. Celp Dönemleri: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim olmak üzere yıl içinde 4 dönem vardır. 2. T.C. Pasaportunun iģlem görmüģ olan sayfalarının onaylı fotokopisi 3. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi. 4. BaĢka bir ülke vatandaģlığınız varsa o ülkeye ait pasaportun iģlem görmüģ olan sayfalarının onaylı fotokopisi. 5. Norveç ikamet belgesi (Bostedsattest) ve Türkçe ye çevirisi adet vesikalık fotoğrafınız 7. Ödeme dekontunun aslı (Debetoppgave) 8. ĠĢe baģlama tarihini, en az 3 yıl çalıģtığınızı, aldığınız ücreti ve yaptığınız iģin türünü gösterir iģyeri mektubu ve Türkçe ye çevirisi. Eğer kendi iģinizde çalıģıyorsanız, firma ruhsatı(firmaattest)ve Türkçe ye çevirisi. 9. Posta ile yapılan baģvurularda 250,00 Norveç Kronu, Konsolosluğumuza gelinmesi halinde 200 Norveç Kronu tutarında posta ücreti. Yukarıda 7. maddede belirtilen ödeme makbuzu dıģındaki belgelerin tarafımıza gönderilmesi halinde, ödeme talimatı örneği ve son yoklama formları adresinize gönderileciktir. Göndereceğimiz son yoklama formlarını doktorun Askere ElveriĢlidir Ģeklinde imzalaması durumunda, yapacağınız ödemeye ait makbuzun aslını (Debettoppgave) ve son yoklama formlarını (arka sayfalarına Doktorun Askere Gider Kararına Ġtirazım Yoktur yazıp altını imzalayarak) tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. -4-

6 38 YAġ SONUNA KADAR BAġKA BĠR ÜLKENĠN VATANDAġLIĞINI KAZANAN VE TABĠYETĠNDE BULUNDUĞU ÜLKEDE ASKERLĠK YAPTIĞINI YA DA YAPMIġ SAYILDIĞINI BELGELEYEN VATANDAġLARIMIZIN TÜRKĠYE DE ASKERLĠK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERĠNE GETĠRMĠġ SAYILABĠLMELERĠ ĠÇĠN YAPACAKLARI BAġVURULARDA ĠSTENĠLENLER 1. BaĢvuru dilekçesi. 2. T.C. nüfus cüzdanı ve pasaportunun onaylı suretleri. 3. Norveç nüfus müdürlüğünden (Folkeregistret) alabilecekleri nüfus kayıt örneği (Folkeregisterutskrift) ve Türkçe tercümesi. 4. Tabiiyetinde bulundukları ülkeye ait pasaportun iģlem görmüģ olan sayfalarının (giriģ/çıkıģ damgalı sayfaları da dahil olmak üzere) onaylı fotokopileri. 5. Bulunduğu ülke vatandaģlığını kazandığı tarihi gösterir resmi makamlardan alınmıģ olan belgenin orijinal veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi. Bu belge VatandaĢlık Sertifikası (Statsborgerbrev) olabileceği gibi Norveç Yabancılar Müdürlüğü nden (UDI), Polis veya Nüfus Müdürlüğünden (Folkeregisteret) temin edilebilir. 6. Tabiiyetinde bulundukları ülke vatandaģlığını kanuni rüģt yaģından sonra kazananlardan, kanuni rüģt yaģından önce (18 yaģından önce) bu ülkeye geldiğine dair belge (Bostedsattest) ve tercümesi. 7. Tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmak zorunda olduğunu belirten resmi makamlardan alınmıģ belgenin aslı veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi. 8. Tabiiyetinde bulundukları ülkede Askerlik hizmetini yaptığını gösteren resmi makamlardan alınmıģ belgelerin asılları veya onaylı suretleri ile onaylı tercümeleri. Sözü edilen belgede askerlik hizmetine baģlama ve terhis tarihleri belirtilecektir. 9. Tabiyetinde bulundukları ülke mevzuatı gereği, o ülke silahlı kuvvetlerinde ihtiyaç fazlası olduklarından ya da inançları nedeniyle askerlik yapmak istemediklerinden, askerlik yükümlülüğünü askerlik hizmeti karģılığı olarak sivil kurum ve kuruluģlarda yaptığını gösteren resmi makamlardan alınmıģ belgelerin asılları veya onaylı fotokopi suretleri ile onaylı tercümeleri. 10. Konsolosluk ġubemizden veya internet adresindeki form bankasından temin edecekleri baģvuru formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir adet vesikalık fotoğraf 12. ġahsi yapılan baģvurularda Norveç Kronu, posta ile yapılan baģvurularda 250 Norveç Kronu posta ücreti) -5-

7 ASKERLĠĞE ELVERĠġLĠ OLMAYAN ÇĠFTE TABĠĠYETLĠ VATANDAġLARIMIZIN TÜRKĠYE DE ASKERLĠK HĠZMETĠNĠ YAPMIġ SAYILABĠLMELERĠ ĠÇĠN YAPACAKLARI BAġVURULARDA ĠSTENĠLENLER 1.BaĢvuru dilekçesi. 2.T.C. nüfus cüzdanı ve pasaportunun onaylı suretleri. 3.Norveç nüfus müdürlüğünden (Folkeregistret) alabilecekleri nüfus kayıt örneği (Folkeregisterutskrift) ve Türkçe tercümesi. 4.Tabiiyetinde bulundukları ülkeye ait pasaportun (giriģ çıkıģ damgalı sayfaları da dahil olmak üzere) onaylı fotokopileri. 5.Bulunduğu ülke vatandaģlığını kazandığı tarihi gösterir resmi makamlardan alınmıģ olan belgenin (Statsborgerbrev) orijinal veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi 6.Tabiiyetinde bulundukları ülke vatandaģlığını kanuni rüģt yaģından sonra kazananlardan, kanuni rüģt yaģından önce (18 yaģından önce) bu ülkeye geldiğine dair belge (Bostedsattest) ve tercümesi. 7.Tabiiyetinde bulundukları ülkede askerlik yapmak zorunda olduğunu belirten resmi makamlardan alınmıģ belgenin aslı veya onaylı sureti ile onaylı tercümesi. 8.Tabiiyetinde bulundukları ülkede askere çağrılıp da askerlik hizmetine baģlamadan önce veya baģladıktan sonra askere elveriģli olmadığına dair resmi hastanelerden aldıkları raporlar ile bu karara dayanak teģkil eden belgelerin (laboratuvar bulguları vs) asılları ve onaylı tercümeleri. 9.Konsolosluk ġubemizden veya internet adresindeki form bankasından temin edecekleri baģvuru formunu doldurup imzalamaları gerekmektedir adet vesikalık fotoğraf 11.ġahsi yapılan baģvurularda Norveç Kronu, posta ile yapılan baģvurularda 250 Norveç Kronu posta ücreti) 2. NOTERLĠK ĠġLEMLERĠ VEKÂLETNAMELER Vekâletnameler genel olarak Düzenleme ve Onaylama olarak ikiye ayrılırlar. AĢağıdaki belgelerin Konsolosluk ġubemize bizzat gidilerek Düzenleme Ģeklinde yapılması zorunludur: - Tapuda iģlem yapılmasını gerektiren sözleģme ve vekâletnameler, - Vasiyetname, - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satıģ, - Gayrimenkul satıģ vaadi, -6-

8 - Vakıf senedi, - Evlenme mukavelesi, - Evlat edinme ve tanıma, - Mirasın taksimi sözleģmesi Vekâletname düzenlenmesi için, prensip olarak Konsolosluk ġubemize bizzat baģvurulması gerekmektedir. Bununla birlikte, Konsolosluğumuza uzak mesafelerde yaģayan vatandaģlarımızın vekâletnamelerini Türkçe olarak kendilerinin hazırlaması ve yerel bir Notere (Notarius Publicus) onaylatmaları mümkündür. Noter onayından sonra bulunulan Ģehirdeki Valilik Makamı (Fylkesmann) tarafından Apostil mührü vurulması halinde belgeniz Türkiye de iģleme alınır. Belgenize Noter (Notarius Publicus) onayı yaptırdıktan sonra, Apostil iģlemi yaptırmak yerine Noterin imza ve mühürünün tasdiki için Konsolosluk ġubemize gönderebilirsiniz. BaĢvuru Ġçin Gerekli Belgeler - Nüfus cüzdanının aslı, - Pasaportunuzun aslı, - Eğer izin alarak Türk vatandaģlığından çıktıysanız ve yabancı bir ülkenin vatandaģıysanız, vatandaģı olduğunuz ülke makamlarınca verilmiģ kimlik belgeniz ve Mavi Kartınız (Pembe Kart), - Son altı ay içinde çekilmiģ 2 adet renkli vesikalık fotoğrafınız.(2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiģ olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.). - Tapu iģlemleriyle ilgili vekâletname düzenletecekseniz, ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi) - Vekil tayin edeceğiniz kiģinin (nüfus cüzdanında yazıldığı Ģekliyle) T.C. Kimlik No veya adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri. Vekilinizin avukat olması halinde, avukatın üyesi olduğu Baro ile Baro sicil numarasının ve bağlı olduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekâletnameye yazılması gerekmektedir. ĠĢlem Masrafları Harç bedeli: 109,00 NOK Özel Vekâletname harcı (vekâletnamenin tek bir konuyla ilgili olması halinde) 170,00 NOK Genel Vekâletname harcı (vekâletnamenin birden fazla konu ve gayrimenkulle ilgili olması halinde) Değerli Kâğıt Bedeli NOK - Vekâletname kâğıdı bedeli (her vekâletname sayfası için) -7-

9 TASDĠK ĠġLEMLERĠ Ġmza ve Mühür (Noter) Tasdik Ġmza ve Mühür Tasdik (Ticaret Odaları) Ġmza Tasdik Suret Tasdik Tercüme Tasdik Ġmza ve Mühür (Noter) Tasdik ĠĢlemleri Yerel Noter tarafından tasdik edilmiģ belgelerin Türk makamlarında geçerli olabilmesi için Elçiliğimize gönderilmesi halinde belge üzerinde tasdik iģlemi yapılır. Norveç ve Ġzlanda da oturan ve Büyükelçiliğimize Ģahsen gelemeyen vatandaģlarımız, birçok iģlemi posta ile yaptırabilmektedir. Yaptırılacak iģlem için yazılacak olan dilekçelerin veya baģvuru formlarının Noter huzurunda (Notarius Publicus) imzalanıp onaylatılması gerekmektedir. Bunun dıģında ayrıca: - sayfasında bulunan vekâletname formlarının doldurulduktan sonra Noter huzurunda imzalanması ve Noter tarafından tasdik edilmesi - Taahhütname, feragatname, muvafakatname, berhayat ilmühaberi, Ġkametgâh Belgesi, Sabıka Kaydı gibi belgeler için baģvurularda e-konsolosluk.net üzerindeki formların doldurulduktan sonra Noter huzurunda imzalanması ve Noter tarafınca tasdik edilmesi gerekmektedir. Eğer, düzenlediğiniz belge Türkiye de kullanılacak ise; a- Düzenlediğiniz belgeyi Noterde tasdik ettirdikten sonra onay için Büyükelçiliğimize göndermeniz b- Veya düzenlediğiniz belgeyi Noterde tasdik ettirdikten sonra Apostille mührü vurmaya yetkili bir kuruma baģvurup belge üzerine Apostille mührü vurdurulması gerekmektedir. Apostille mührü il valiliklerinden (Fylkesmann) veya Ģehir mahkemesinden (tingrett) temin edilebilir. Ġmza ve Mühür Tasdik Ücreti 2009 yılı için: 125 NOK Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. Ġmza ve Mühür Tasdik (Ticaret Odaları) Ticari iģlemler için düzenlenen Norveççe belgelerin Türkiye de kullanılabilmesi için Türkçeye tercüme ettirilmesi ve Ticaret Odaları BaĢkanlığı tarafınca tasdik ettirilmesi ardından onay için Büyükelçiliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Ġmza ve Mühür Tasdik Ücreti 2009 yılı için: 125 NOK -8-

10 Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. Ġmza Tasdik ĠĢlemleri Büyükelçiliğimize Ģahsen gelip imza sirküleri, taahhütname, feragatname, muvafakatname gibi belge düzenlenmesini talep etmeniz durumunda belge üzerine huzurumuzda imza atmanız gerekmektedir. Belge, imzanın huzurumuzda atıldığını tasdik edilerek onaylanır. Ġmza sirküleri: 125 NOK, Taahhütname, Feragatname ve Muvafakatname: (beher sayfa için) Suret Tasdik Belgenizin fotokopisinin çekilerek çoğaltılması gerektiğinde fotokopi olan belgenin Aslı Gibidir Ģeklinde tasdik edilmesi gerekmektedir. Suret tasdik iģlemleri için Ģahsen baģvurulabileceği gibi posta ile de baģvurabilirsiniz. Posta ve Ģahsi baģvurularda orijinal belgenin gösterilmesi gerekmektedir. Suret tasdik: 28 NOK (Beher sayfa) Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. Tercüme Tasdik ĠĢlemleri Tercüme iģlemleriniz için Büyükelçiliğimizin önerdiği tercümanları kullanmanızı tavsiye etmekteyiz. Tercüme ettirdiğiniz belgeleri Ģahsen getirip onaylatabileceğiniz gibi posta ile göndererek de onaylatmanız mümkündür. Tercüme tasdik iģlemi yapılmayan belgeler Türkiye de geçerli değildir. Posta ile baģvurularınızda belgenin nerede hangi amaçla kullanılacağını bildirmeniz gerekmektedir. Norveç veya Ġzlanda makamlarınca düzenlenmiģ belgeyi Türkiye de kullanmak istiyorsanız; a- Yukarıda belirtildiği gibi tercüme ettirip Büyükelçiliğimizde tasdik edilmesi veya b- Belgenin üstüne Apostille mührü vurdurularak Türkiye de herhangi bir tercüme bürosuna tercüme ettirilmesi yeterlidir. Tercüme tasdik ücreti: 64 NOK (sayfa baģına) Posta ile iģlemlerinizde 100 NOK posta ücreti eklemeyi lütfen unutmayınız. -9-

11 3. NÜFUS ĠġLEMLERĠ Nüfus ĠĢlemleri, Konsolosluk ġubemiz görev bölgesinde (Norveç ve Ġzlanda) yaģayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaģlarının nüfus hareketlerinin Türkiye de kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüklerine bildirilmesi ve sonucunda kendilerine gerekli belgelerin düzenlenmesidir. Bunlar sırasıyla; vatandaģlarımızın doğan çocuklarının, yaptıkları evliliklerin kayıtları ile vefat edenlerin durumlarının bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirilmesi iģlemleridir. Ayrıca, Nüfus Cüzdanlarının kaybı, yenilenmesi veya hal değiģikliklerinden ötürü değiģtirilmesi de Konsolosluk ġubemizce yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen iģlemler için baģvurularında, vatandaģlarımızdan istenen belge ve bilgiler aģağıdadır. NÜFUS CÜZDANI ĠġLEMLERĠ Nüfus cüzdanı kaybı, yenilenmesi veya herhangi bir hal değiģikliği nedeniyle Nüfus Cüzdanı baģvurularında gerekli belgeler: a) DeğiĢtirilecek Nüfus Cüzdanının aslı, kaybı halinde baģka bir resmi, renkli fotoğraflı kimlik b) 3 adet renkli fotoğraf (fotoğraflar cepheden, erkekler için baģı açık olmalı, kimlik belirlenmesini önleyecek Ģekilde sakallı olmamalıdır. Bayanlar için baģı kapalı fotoğraflarda ise kimliğin belirlenmesini önlemeyecek Ģekilde alın ve çene açık olmalıdır. c) Posta ve Nüfus Cüzdanı harcı masrafları için 114 NOK (2009 yılı için) DOĞUM KAYIT ĠġLEMLERĠ YurtdıĢında doğan çocuklar Konsolosluklar aracılığıyla bağlı bulunulan Nüfus Müdürlüklerine bildirilir. ĠĢlem için gereken belgeler: a) Dilekçe (adres-telefon numaraları dilekçe de bulunmalıdır) b) Çocuğun Norveç makamlarına kaydını (ad-soyad, ana-baba adı, doğum yeritarihi bulunan) gösteren Folkeregisteret den alınmıģ Doğum Kayıt Belgesi (Födselsattest) c) Anne-babanın nüfus cüzdanlarının önlü-arkalı fotokopisi d) Uluslararası Aile Cüzdanı nın isimler, evlilik tarihi-yeri olan sayfasının fotokopisi e) 100 NOK tutarında posta ücreti f) 14 NOK tutarında Nüfus Cüzdanı harcı (sözkonusu harçlar 2009 yılı için geçerli olup, her yılbaģında değiģebilmektedir) -10-

12 Norveç te evlenmiģ ancak evliliğini Konsolosluk ġubemiz aracılığıyla bağlı bulunan nüfus müdürlüklerine bildirmemiģ vatandaģlarımız aynı anda evlilik kaydı da yaptırmak zorundadırlar. Bu iģlem için Evlilik ĠĢlemleri baģlığı altındaki bölüme bakınız. Evlilik DıĢı Doğan Çocuklar Türk vatandaģlarının evlilik dıģı doğan çocukları anne veya baba nüfusuna kayıt edilebilir. Baba çocuğunu evlilik dıģı kaydıyla nüfusuna kaydettirmek istediğinde Konsolosluk ġubemize bizzat gelerek Babalığı Tanıma Senedi düzenlettirmek durumundadır. Bu iģlem için Yukarıdaki belgelerden Uluslararası Aile Cüzdanı dıģındaki diğer belgeler gereklidir. Çocuğun annesi Türk vatandaģı değilse anne için de Doğum Kayıt Örneği (Födselsattest) gereklidir. Evlilik dıģı çocuğu olan Türk vatandaģı anne, çocuğunu kendi soyadı ile nüfusuna kaydettirmek için yine aynı belgelerle baģvurmalıdır. Burada babanın kimlik belgesi aranan Ģartlardan olmayıp, Çocuğun Doğum Belgesinde yazan Ģahıs baba olarak kaydedilir. Herhangi bir tanıma senedine gerek yoktur. ĠĢlem posta ile yapılabilir. EVLĠLĠK KAYIT ĠġLEMLERĠ Konsolosluk ġubemiz görev alanı içinde ikamet eden vatandaģlarımızın, birbirleriyle veya baģka ülke vatandaģlarıyla yaptıkları evliliklerin bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bildirilmesi iģlemleridir. Evliliğin bildirilmesi için gereken belgeler: a) Dilekçe b) Evlilik yapanların nüfus cüzdanlarının asılları ( taraflardan biri yabancı uyruklu ise, anne ve baba adı da yazan Doğum Kayıt Belgesi Födselsattest- ) c) Norveç resmi makamlarından alınmıģ Evlilik Belgesi - Vigselsattest. d) 4 er adet renkli fotoğraf e) Aile Cüzdanı, yeni Nüfus Cüzdanları ve posta iģlemleri için toplam 264 NOK (2009 yıl için geçerlidir) Türk VatandaĢlarının Konsolosluk ġubemizde Evlilik Yapmaları BaĢka bir ülke vatandaģı olmayan, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı olan vatandaģlarımız Konsolosluk ġubemizde evlilik yapabilmektedirler. VatandaĢlarımız Konsolosluk ġubemizde evlilik yapmak istedikleri takdirde yapılacak iģlemler: -11-

13 VatandaĢların dilekçe ve Nüfus Cüzdanları ile yaptıkları baģvurular ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilerek Evlenme Ehliyet belgesi istenir. YaklaĢık 1 ay zaman alabilen bu iģlem için, vatandaģların kendi imkânlarıyla getirttikleri Evlenme Ehliyet Belgeleri de kabul edilmektedir. Sağlık Raporu: Evlenecek çiftin, bulaģıcı ve cinsel yolla geçebilecek bir hastalığı bulunmadığını gösteren Sağlık Raporu veya Laboratuar Tahlil Raporu 4 er adet renkli fotoğraf Belgelerin tamamlanmasından sonra Konsolosluk ġubemizden gün alınarak nikâh iģlemleri tamamlanır ve Türkiye deki ilgili nüfus müdürlüklerine bildirilir. Nikâh iģlemleri esnasında 1. dereceden yakın olmayan 18 yaģın üstünde 2 Ģahit gerekmektedir. Not: Norveç te evlilik yapmıģ olan vatandaģlarımızın evliliklerinin Türkiye de tescili için Konsolosluk ġubemize baģvurmaları önem arz etmektedir. 4. TEREKE ĠġLEMLERĠ CENAZE VE VEFAT BĠLDĠRĠMĠ ĠġLEMLERĠ YurtdıĢında vefat eden vatandaģlarımızın cenazelerinin Türkiye ye nakil iģlemleri için gerekli belgeler ve nüfustan düģmesi için gerekli iģlemler Konsolosluk ġubemizce yapılmaktadır. VatandaĢımız eğer Türkiye ye nakledilecekse iģlemi yapacak olan Cenaze Bürosu yetkililerinin Konsolosluk Ģubemizle bağlantı kurmaları sağlanmalıdır. Nakil için gerekli belgeler : a) Ölenin nüfus cüzdanı ve varsa Türk pasaportu b) Ölüm nedenini de belirten hastane raporu c) Cenazenin çinko tabut içinde bulunduğunu ve bulaģıcı bir hastalık taģımadığını bildiren hastane raporu d) Norveç polisinden alınmıģ geçiģ izni e) Cenaze Bürosunun nakil belgesi Sözkonusu belgelerle baģvurulduğunda nakil belgesinin yanında ilgili Nüfus Müdürlüğüne de ölen Ģahsın nüfustan düģmesi için gerekli belgeler düzenlenip gönderilmektedir. -12-

14 5. VĠZE ĠġLEMLERĠ VĠZE Norveç vatandaģları ülkemize girmek için vize almak zorundadırlar. VatandaĢlarımızın nüfusa kayıt olmamıģ çocukları ile vatandaģlıktan çıkmıģ, ancak Mavi Kart sahibi olmayanların ülkemize girerken vize almaları zorunludur. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulama ile Türkiye ye yapılacak seyahatlerde 90 gün ikamet süreli vize, iniģ yapılan havaalanlarından veya sınır kapılarından alınabilir. Havaalanlarında ve sınır kapılarımızda bandrol yolu ile verilen vize bedeli 40 Euro ya da 60 ABD Doları dır. Konsolosluk ġubemizce 90 güne kadar verilebilen vize 550,-NOK olup 2009 yılı için geçerlidir. Konsolosluk ġubemize Ģahsen yapılan vize baģvuruları sırasında istenilen belgeler: - BaĢvuru formu(1 fotoğraf ile) - Seyahat sigortası Posta ile yapılan baģvurularda, en çok 2 pasaport için toplam 100 NOK(x) ya da taahhütlü posta bedeli kadar posta pulu (x) Ġki adetten fazla pasaport için posta ücreti artmaktadır. 6. PASAPORT ĠġLEMLERĠ YENĠ PASAPORT YurtdıĢında yaģayan ve 18 yaģını doldurmuģ her Türk vatandaģı pasaport edinmekle mükelleftir. 18 yaģından küçükler ise anne ve babalarının veya anne babası boģanmıģ olanların ise velayeti üzerinde bulundukları velilerinin muvafakatnamesi ile pasaport alabilirler. 18 yaģından küçükler için pasaport düzenlenmesi amacıyla, anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe/Konsolosluğa gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına iliģkin bir muvafakatname vermeleri veya anne ve babanın birlikte konsolosluğa Büyükelçiliğe / Konsolosluğa gelmemesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir.(tinghus lerde bulunan Noterius Publicus). Bunun için Muvafakatname formunu internetten indirip Noter huzurunda imzalanıp mühürletilmesi gerekmektedir. -13-

15 Türk pasaportu alabilmek için gereken evraklar: 1- BaĢvuru formu 2-3 adet renkli fotoğraf 3- T.C. Nüfus Cüzdanı (Kimlik) 4- ġayet 18 yaģından küçükler için anne-babanın Muvafakatnamesi. 5- Ücret Pasaport ücreti: 407 NOK Uzatma ücretleri: 6 aya kadar uzatma: 182 NOK 1 yıl : 259 NOK 2 yıl : 437 NOK 3 yıl : 625 NOK 4-5 yıl : 886 NOK Postayla baģvurularda 1 veya 2 adet pasaport göndermek için: 100 NOK. 3, 4 veya 5 pasaport için 150 NOK posta ücreti alınır. Not: Ücretler her yeni sene baģlangıcında değiģebilmektedir. PASAPORT SÜRESĠNĠ UZATMA Pasaportların süreleri, üzerlerinde kayıtlı son geçerlilik tarihinden itibaren uzatılmakta olup, uzatma süresi iģlemin yapılacağı günden baģlamak üzere ileri doğru en fazla 5 yıl olabilmektedir. Anne veya babanın pasaportunda kayıtlı çocuklardan 7 yaģına kadar uzatma harcı alınmaz. Ayrı pasaportu olan çocuklardan 0-6 yaģ arasındakilerden ise uzatma harcı alınır. Ayrı pasaportu olan veya anne ve babasının pasaportunda kayıtlı olan ve yaģadığı ülkede zorunlu eğitime devam eden 7-16 yaģ arasındaki çocukların pasaport uzatma iģlemlerinden de harç alınmaz. Mahkeme kararı, evlilik vb. nedenlerle adı, soyadı, nüfus kütüğü, anne veya baba adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi kiģinin kimliğini belirleyici bilgilerin değiģmesi durumunda, Ģahsın eski kimlik bilgilerini ihtiva eden pasaportunun süresinin uzatılmayarak, yeni pasaport düzenlenmesi gerekmektedir. Pasaport sahibi 18 yaģından küçük ise, anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe / BaĢkonsolosluğa gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına iliģkin bir muvafakatname vermeleri veya anne ve babanın birlikte konsolosluğa Büyükelçiliğe / BaĢkonsolosluğa gelmemesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir. 38 yaģını doldurduğu halde askerlik hizmetini yapmayan veya yapmıģ kabul edilmeyen erkek vatandaģlarımızın pasaportları, dövizle askerlik iģlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla yalnız bir defa ve azami 6 ay süreyle uzatılabilmektedir. -14-

16 YurtdıĢında oturma / çalıģma izni bulunmayan (turist, Ģoför vb. amaçlarla geçici olarak bulunan) vatandaģlarımızın pasaport iģlemleri dıģ temsilciliklerimizce istisnai haller dıģında yapılmamaktadır. Bu itibarla vatandaģlarımızın seyahatleri öncesinde pasaport sürelerini kontrol etmeleri ve ihtiyaç halinde uzatma iģlemini ikamet ettikleri yer Emniyet Müdürlüğünden yaptırmaları önemle tavsiye olunur. Pasaport süresini uzatmak için Ģahsen Elçiliğimize gelebilir veya posta ile de iģlem yaptırabilirsiniz. Posta ile yapılan iģlemlerde iģlem ücretinin yanında posta ücreti de alınır. Posta ücreti, gönderdiğiniz değerli evrakın (pasaport, kimlik, evlilik cüzdanı, vb) kaybolmaması için iadeli taahhütlü olarak göndermek için alınmaktadır. 1 veya 2 adet pasaport göndermek için: 100 NOK. 3, 4 veya 5 pasaport için 150 NOK posta ücreti alınır. Pasaport Süresini Uzatmak Ġçin Gerekli Belgeler Basvuru formu / ġahsen baģvurularda baģvuru formu istenmemektedir. Pasaportunuz Kimliğiniz Askerlik terhis veya tecil belgesi (pasaportunda askerliğini yapmıģtır ibaresi olmayanlar ve tecilliler için) BaĢvuran kiģi öğrenciyse, bağlı bulunulan Eğitim MüĢavirliği/AtaĢeliği nden alınacak "Öğrenci Pasaportu Uzatım Belgesi". Bu belgenin ibrazı halinde pasaport 1 yıl süreyle harçsız olarak uzatılmaktadır. Bu belge olmadığı takdirde harç alınmaktadır. 1 yıldan daha uzun süreli uzatma talep edilmesi halinde pasaport uzatma harcı alınır. Ücret Uzatma ücretleri: Uzatma ücretleri: 6 aya kadar uzatma: 182 NOK 1 yıl : 259 NOK 2 yıl : 437 NOK 3 yıl : 625 NOK 4 5 yıl : 886 NOK Postayla baģvurularda 1 veya 2 adet pasaport göndermek için: 100 NOK. 3, 4 veya 5 pasaport için 150 NOK posta ücreti alınır. KAYIP PASAPORT ĠġLEMLERĠ Pasaportun kaybedilmesi halinde, en kısa zamanda yetkili yerel makama baģvurularak kayıp raporu düzenletilmeli ve pasaportu kaybeden kiģinin Türkiye'de nüfusa kayıtlı olduğu ilin emniyet müdürlüğünce kayıp iģlemi yapılması için görev bölgesinde bulunulan Büyükelçiliğe / Konsolosluğa baģvurulmalıdır. -15-

17 Bazı durumlarda kayıp pasaportlarla ilgili olarak, kiģinin nüfusa kayıtlı olduğu ilin emniyet müdürlüğüyle yazıģma yapıldığından, iģlemin sonuçlanması ve yeni pasaportun düzenlenmesi vakit alabilmektedir. Pasaport düzenlenecek Ģahıs 18 yaģından küçük ise, anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe / Konsolosluğa gelerek çocuğun pasaport almasını onayladıklarına iliģkin bir muvafakatname vermeleri veya anne ve babanın birlikte Büyükelçiliğe / Konsolosluğa gelmemesi halinde bu muvafakatnamenin yerel noter huzurunda düzenlenmesi gerekmektedir. Erkek Türk vatandaģları için: Askerlik durumlarını gösteren belgenin de dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan baģvurularda pasaport yenileme baģvuru formunun altına atılan imzanın yerel noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Gerekli Belgeler Pasaportunuzu nasıl kaybettiğinize iliģkin ayrıntılı bilgileri içeren dilekçe, Yeni Pasaport BaĢvuru formu Nüfus cüzdanınızın aslı, (Erkekler için) Askerlik tecil veya terhis belgesi, Son 6 ay içinde çekilmiģ 4 adet renkli vesikalık fotoğrafınız (Hepsinin aynı ve önden çekilmiģ olması gerekmektedir. Bilgisayar ile çoğaltılmıģ fotoğrafların renkleri folyo ile kaplama sırasında dağıldığından, bu tür fotoğraflar kabul edilmemektedir), BaĢvuran kiģi öğrenciyse, bağlı bulunulan Eğitim MüĢavirliği/AtaĢeliği nden alınacak "Öğrenci Pasaportu Uzatım Belgesi" (Bu belge olmadığı takdirde harç alınmaktadır. Bu belgenin ibrazı halinde yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınır.) Pasaportunuzu kaybettiğinize iliģkin olarak yetkili yerel makamdan alacağınız kayıp raporu 7. VATANDAġLIKTAN ÇIKMA ĠġLEMLERĠ TÜRK VATANDAġLIĞINDAN ÇIKMA Türk VatandaĢlığı Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Türk vatandaģlığından çıkma, mümeyyiz ve reģit olmak, herhangi bir nedenle yabancı devlet vatandaģlığına geçmiģ olmak veya baģka bir devlet vatandaģlığına geçileceğine iliģkin inandırıcı belirtiler bulunmak Ģartıyla, ĠçiĢleri Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Türk vatandaģlığından çıkmasına izin verilen kiģinin çıkma belgelerini teslim almak üzere Büyükelçiliğe / Konsolosluğa Ģahsen gelmesi ve belgelerini imza karģılığında teslim alması gerekmektedir. -16-

18 BaĢvuru için gerekli belgeler 2 adet Türk VatandaĢlığından Çıkma BaĢvuru Dilekçesi (ġahsen baģvurularda Büyükelçilikte / Konsoloslukta hazırlanmaktadır. Postayla yapılacak baģvurular için dilekçenin yerel noter huzurunda imzalanıp onaylatılması gerekmektedir), VatandaĢlıktan çıkıģ baģvuru formu (Konsolosluktan temin edilebilir) Nüfus cüzdanınızın aslı ve 2 adet yerel noter onaylı fotokopisi, Hâlihazırda Türk vatandaģlığının yanı sıra yabancı bir devletin vatandaģlığına sahipseniz, vatandaģlığını kazandığınız devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiģ vatandaģlık belgesinin 2 adet yerel noter onaylı sureti (Statsborgerbrev) ve tercümesi UDĠ den gönderilmiģ Ġngilizce yazının orijinali ve fotokopisi ve Türkçe çevirisi Henüz yabancı bir devletin vatandaģlığını kazanmamıģ olanlar için, vatandaģlığını kazanacağınız devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiģ Türk vatandaģlığından çıkmanız halinde vatandaģlığa alınacağınızı garanti eden belgenin aslı veya 2 adet yerel noter onaylı sureti, (Erkekler için) Askerlik durumunu gösterir belge Çocuklar da baģvuru sahibiyle birlikte Türk vatandaģlığından çıkacaklarsa; eģinizin yabancı olması halinde, eģinizin pasaportunun tercümesi veya eģ vefat etmiģse ölüm belgesi. BoĢanmıĢ eģler için boģanma kararının aslı ya da yerel noter onaylı sureti Anne ve babanın boģanmıģ olması ve çocukların velayetinin anneye verilmiģ olması durumunda babanın, babaya verilmiģ olması durumunda annenin yazılı muvafakatı Eğer tüm aile bireyleri için Türk vatandaģlığından çıkma baģvurusunda bulunulacaksa, tüm aile bireyleri için yukarıda sayılan belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Eğer yaģ arasında reģit olmayan bir çocuğunuz varsa, bu çocuğun sizinle birlikte Türk vatandaģlığından çıkmaya onay verdiğini gösteren ve kendisinin imzalayacağı yerel noter onaylı 2 adet muvafakatname. Bu belgenin yerel noterde onaylatılmaması halinde, yaģ arasındaki çocuğun bizzat gelerek muvafakatnamesini imzalaması gerekmektedir. 3 adet renkli fotoğraf. Fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiģ olması ve fotoğrafların arkasına ad-soyadının yazılması gerekmektedir. T.C. Pasaportunun aslı 1 kiģi çıkıģ ücreti 531 NOK Not: -17-

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER

TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER 1 TÜRKĠYE DE BAġLATILACAK I-130 GÖÇMEN VĠZE BAġVURULARI ĠÇĠN YÖNERGELER ABD vatandaģları bazı durumlarda Ankara ABD Büyükelçiliği nde I-130 göçmen vize baģvuruları baģlatabilirler. Ankara ABD Büyüleçiliği

Detaylı

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ

PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ PASAPORT VE PASAPORT ÇEŞİTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cemal RUHİ I- GENEL OLARAK Pasaport bir devletin kendi vatandaģlarına yurt dıģına seyahat edebilmeleri amacı ile verdiği, içerisinde ilgilinin kimlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

Cep Rehberi. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı

Cep Rehberi. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı Cep Rehberi Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı Yola Çıkmadan Önce Kontrol Etmeyi Unutmayın! Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresini Oturma ve çalışma izinlerinizin süresini Arabanızın

Detaylı

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER

ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇEġĠTLĠLĠK GÖÇMEN VĠZE BAġVURU SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YÖNERGELER ÇeĢitlilik göçmen vize iģlemlerinizin hızlandırılması ve en etkin Ģekilde size hizmet verebilmek amacıyla Ankara ABD Büyükelçiği görüģme öncesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU KAHRAMANMARAġ SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 YaĢlılık Aylığı Bağlanması SĠGORTALILIK

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II)

Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (II) ĠġVEREN VE SORUMLULUKLARI Yurtiçinde istihdam ederken veya geçici görevle yurtdıģına götürürken; ĠġVEREN 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca iģverenin yapması gereken iģ ve iģlemleri ana baģlıklar

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır.

Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dayanılarak hazırlanmıģtır. www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Anonim şirketlerin genel kurul

Detaylı

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ A.ġ. (TEMSAN) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPSAM DIġI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/03/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24690 BĠRĠNCĠ KISIM

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: +

Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + Kuşadası Ticaret Odası tarafından hazırlatılmıştır Adres: Akdoğan Çarşısı Kat:2 No: 226-227 Kuşadası - AYDIN Telefon: +90 256 612 57 63 (pbx) Faks: + 90 256 614 53 93 E-mail: info@kuto.org.tr Web: www.kuto.org.tr

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNĠK MÜġAVĠRLĠK HĠZMETLERĠNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN GENELGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı