GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ"

Transkript

1 GİRİŞ Günümüzde, yurtdışında sürekli yaşayan, geçimini oralarda sağlayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yaklaşmıştır. Bu bağlamda, özellikle 1960 lı yıllardan itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamaya başladıkları Avrupa ülkelerinde süratli ve nitelikli bir örgütlenmeyle çeşitli hizmetler verilebilmesini teminen Devletimiz tarafından büyük adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, Devletimizin olanakları içinde Dış Temsilciliklerimizin sayısı artırılmış, yeni binalar kiralanarak veya satın alınarak, nitelikli personel ile teçhiz edilmiştir. Devletimiz tarafından sunulan bu hizmetler açısından, Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en somut şekilde Konsolosluk Hizmetlerinden yararlandığını söylemek mümkündür. Bu işlev, hukuki normlara uygun olarak ve belirli ilkelerle yerine getirilmektedir. Bu anlamda, Konsolos ve Konsolosluk İşleri ile ilgili bazı genel ve temel bilgileri şöyle açıklayabiliriz: KONSOLOSLUK İŞLERİNİN TARİHÇESİ Konsolosluk kurumlarının tarihi çok eskilere dayanır. Bunu 4 döneme ayırabiliriz. 1. Antik çağlar dönemi : Konosoloslar, eski Yunan site devletleri arasında hukuksal ve siyasal konularda aracılık ederlerdi. 2. Yargıç Konsolos Dönemi : Haçlı seferleriyle 1200 lü yıllardan sonra ticaret alanında ortaya çıkan gelişmeler konsolosluk sistemini güçlendirmiştir. Koloni üyelerince seçilen Tacir Yargıç ve Yargıç Konsoloslar, kolonilerdeki halk ile tacirler arasındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlamakla görevli idi Yüzyıldan sonraki dönem: Modern devlet kavramının ortaya çıkmasıyla, Konsolos, koloni devletlerinin uyrukluk bağıyla bağlı oldukları devlet tarafından atanan ve o devletin temsilcisi olan bir görevli sıfatını kazanmıştır. 4. Çağdaş Anlamda Konsolosluk: Konsolosluk işlevlerinin, diplomatik görevlerden kesin olarak ayrıldığı dönemdir. 18. yüzyıldan itibaren sanayi alanında ortaya çıkan önemli gelişmeler çerçevesinde hükümetler konsolosluk kurumuna önem vermeye başlamışlar ve bugünkü yapılanmalar ortaya çıkmıştır. Tarihin akışı içinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısındaki artış sebebiyle konsolosların iş yükü belirgin bir biçimde artmıştır. Bununla birlikte, diğer Bakanlıkların kendi dış temsilciliklerini açmaları ve kendi temsilcilerini görevlendirmeleri Konsolosların iş hacmini göreceli olarak azaltmıştır. Günümüzde Konsolosların ve diğer Bakanlık temsilciliklerinin yetkileri ve sorumlulukları net olarak belirli hale gelmiştir. KONSOLOSLUK İŞLERİ GENEL VE TEMEL BİLGİLER -Uluslararası Kamu Hukukunun temel aktörü olan Devletler arasında Diplomatik ilişkilerin yanı sıra Konsolosluk ilişkileri de kurulmaktadır.

2 -1963 tarihinde düzenlenen Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, ülkemiz de dahil olmak üzere, bu Sözleşmeye taraf tüm ülkeler arasındaki Konsolosluk İlişkilerinin kurulmasında esas alınan yegane sözleşme olarak kabul edilmektedir. -Bu çerçevede, Konsolosluk ilişkileri ve buna ilişkin etkinlikler Konsolosluk kurumu aracılığıyla yürütülmektedir. -Konsolosluk kurumunun işlevleri siyasi değil, idari olup, Konsolos adı verilen görevliler eliyle yürütülmektedir. -Konsoloslar, görevli bulundukları ülkede resmi temaslarını, başkentteki Merkezi makamlarla değil, Yerel makamlarla yapmaktadır. -Ülkemizdeki mevcut uygulama kapsamında, konsolosluk görevlerini meslek olarak yerine getiren görevliler, başka bir devletin ülkesinde görev yapmak üzere atanan resmi görevlilerden oluşmaktadır. Bunlar: -Başkonsolosluklarda; Başkonsolos, Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos, Ataşe ve diğer Konsolosluk memurlarından oluşur. -Büyükelçiliklerde ise; Büyükelçilikler bünyesinde ayrı bir birimde ve Ev sahibi ülkenin kabul etmesi halinde diplomatik statüye de sahip Müsteşar, Müşavir, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Konsolos ve Muavin Konsolos, Ataşe ünvanlı görevliler ile diğer Konsolosluk memurlarından oluşur. Diğer taraftan, uluslararası ilişkilerde 1950 li yıllardan sonraki dönemde ortaya çıkan yeni gelişmeler kapsamında Uluslararası Kamu Hukuku içinde yer alan bazı konular bağımsız bir alt-dal niteliği kazanmıştır; Konsolosluk Hukuku da bunlardan birisidir. Bu bağlamda, Anayasamızın sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlığı altında, Devletin, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır ifadesine yer verilmiştir. Bu tanımda belirtilen hususlarla ilgili çok çeşitli ve değişken özellikler taşıyan görevler, geniş ölçüde yurtdışında Konsolosluklarımız tarafından yerine getirilmektedir. KONSOLOSLARIN GÖREV VE YETKİLERİ Konsolosların görev ve yetkileri ile ilgili konu başlıkları şöyledir: -Konsolos: -Görevli olarak bulunduğu ülkede, kendisini göreve atamış devletin ticaret ve taşımacılık (deniz, kara ve hava) alanlarındaki çıkarlarını gözetir, -Kendisini göreve atamış devletin uyruklarının çıkarlarının, haklarının ve kişiliklerinin yerel makamlar önünde korunması için çalışır, -Pasaport, vize verilmesi, ticari ya da hukuki işlemlerle ilgili belgelerin onaylanması gibi işlemler yapar, -Doğum, ölüm, evlenme gibi olaylarda tescil işlemleri yapar, -Noterlik görevi yapar,

3 -Bulunulan ev sahibi ülke izin verirse, evlendirme memurluğu yapar, -Doğrudan Yargı yetkisi olmamakla beraber, yargı yetkisinin kullanılmasına yardımcı nitelikte bazı sınırlı yetkileri vardır. 1. Vatandaşlarımızın Gözaltına Alınması, Tutuklanması ve Yargılanması Hallerinde: Konsolosun vatandaşlarıyla temas kurmak ve onları hukuksal olarak korumak yetkisi ve görevi vardır. Konsolosun ilgisi, tutuklunun aile bireyleri ile doğrudan ya da Konsolosluk aracılığıyla haberleşebilmesinin sağlanması bir tür psikolojik ve hukuki ilk yardım sayılabilir. -Bu bağlamda, tutuklu kişiye doğrudan hukuksal yardım sağlanması, avukat bulunması, toplanan deliller hakkında mahalli makamlardan bilgi alınması, sorgulama sırasında bir konsolosluk görevlisinin hazır bulunması, tutuklu ve hükümlü vatandaşlarımızın ziyaret edilmesi, cezaevi koşulları hakkında bilgi edinilmesi görev ve yetkiler arasındadır. - Tutuklanan bir kişi hakkında vakit geçirmeksizin Konsolosluğuna bilgi verilmesi ilgilinin talepte bulunması koşuluna bağlıdır. İlgi istemezse, Konsolosluğa bilgi verilmez. 2. Pasaport İşleriyle İlgili Yetki ve Görevler: Pasaport, gerçek kişilerin uluslar arası seyahatlerinde kullanılmak üzere düzenlenmiş bir belgedir. Pasaport, Devletlerce ve ilke olarak kendi uyruklarına verilir ve yabancı devletlere hitap eder. Pasaport, kişinin uyruğunun kanıtıdır. Yabancı ülkelere gidiş ve gelişlerde, yabancı devletlerce kolaylık gösterilmesi isteminin resmi belgesidir. Sınırlardan giriş ve çıkış tarihleri konusunda kanıt oluşturan damgaların vurulduğu bir belgedir. Ülkemizde 4 çeşit pasaport düzenlenmektedir. Bunlar, diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaportlardır. Ayrıca, Türkiye de vatansız durumda olanlar için Yabancılara mahsus damgalı pasaportlar verilmektedir. Pasaportlar, Türkiye de esas itibariyle Emniyet makamlarınca (diplomatik pasaportlar Dışişleri Bakanlığınca verilir), yurtdışında ise, Konsolosluklarımız ve Büyükelçiliklerimiz tarafından verilmektedir. 3. Vize İşleriyle İlgili Yetki ve Görevler: Vize, ilgili kişinin pasaportunda bulunan kimlik bilgilerinin doğruluğunu satayan ve gitmek istediği ülkeye girmesinde bir sakınca bulunmadığını belirten bir işlemdir. İlgili kişiye, vize verilen pasaportunu kullanarak gideceği ülkeye girebilmesi için verilen bir onaydır. -Ülkeler arasında vize uygulamaları esas itibariyle karşılıklıdır. Ancak, bir ülkenin tek taraflı olarak diğer bir ülke vatandaşları için vize mecburiyetini kaldırmasına yönelik uygulamalar da yaygındır. Örneğin, ülkemiz, tek taraflı olarak birçok Avrupa ülkesi vatandaşı için vize uygulamamaktadır. Vize verilmesine ilişkin uygulama, Dışişleri Bakanlığınca Konsolosluklara gönderilen düzenlemeler ve talimat uyarınca yürütülmektedir. Vize verilmesi Konsolosluğun yetkisine bağlı olsa da, bazı durumlarda, ülkemizin vize rejimi uygulamasına bağlı olarak Bakanlıktan talimat alınması gereklidir. Bunun dışında, vize verilmiş olsa bile, sınır kapısında ilgilinin ülkeye alınmaması sözkonusu olabilir. Bu durumda, ilgiliye ülkeye kabul edilmemesi ile ilgili bilgi verilmesi gereklidir. Verilen vize, o ülkeye gelen yabancı uyruklu kişiye vizenin şekline ve geçerlilik süresine göre ikamet etme hakkı verir. Vize, ilgiliye uzun süreli ikamet hakkı vermez.

4 4. Noterlik ve Nüfus İşleriyle İlgili Yetki ve Görevler: Noterlik hizmetleri, ancak, Konsolosluk binası içinde yerine getirilebilir. Zorunlu hallerde, (tutukluluk, yatalak hasta olma vb) ev sahibi ülkenin de yasal düzenlemeleri dikkate alınarak, Konsolosluk alanı dışında da bu hizmetler yerine getirilebilir. Vatandaşlarımızın, yurtdışında nüfus olaylarını bağlı oldukları Konsolosluğa bildirme yükümlülükleri vardır. Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, yurtdışında doğumdan itibaren en geç 60 gün içinde Konsolosluğa bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere, medeni durum değişikliği sebebiyle nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere idari para cezası verilir. 5. Ticari Denizcilik ve Sivil Havacılık Alanındaki Yetki ve Görevler: Konsolosluk, tarihi akışı içinde ilk olarak liman kentlerinde ortaya çıkmış olup, bu bağlamda, deniz yoluyla yapılan ticaretin bunda çok büyük önemi vardır. Gemi, ve uçaklarla yapılan seyahatlerde kendi vatandaşlarına ve bunların mürettebatına yardım etmek, yolculuk sırasında vuku bulan olaylar hakkında soruşturma ve inceleme yapmak ve ev sahibi ülkenin izni çerçevesinde mürettebat arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve Türk bayraklı gemiler için Bayrak Şahadetnamesi düzenlemek yetki ve sorumlulukları arasındadır. 6. Evlendirme Yetkisi ile İlgili Yetki ve Görevler: Yurtdışında Konsoloslara, ilk defa 10 Nisan 1927 tarihli Bakalar Kurulu Kararnamesi ile sadece kendi vatandaşlarına yönelik olarak nüfus ve evlendirme memurluğu yetkisi verilmiş, bu yetki, en son 7 Kasım 1985 tarihli Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiş, yurtdışında mahalli mevzuatın kabul etmiş olması koşulu getirilmiştir. Buna göre, Konsoloslarımız İsviçre mevzuatının izin vermemesi sebebiyle, evlendirme işlemi yapamamaktadır. 7. Tebligat Konusundaki Yetki ve Görevler: Tebligat, bir dava, icra takibi ya da noterlik işi gibi konulardaki adli işlemlerin, hakkında işlem yapılan kişilere uygun biçimde bildirilmesinin resmi olarak belgelenmesidir. Hukuksal açıdan, tebligatın yaşamsal önemi vardır ve düzgün yargılama ilkesinin en temel koşullarından sayılır. Davanın açılması aşamasında ve daha sonraki aşamalarında belli bilgilerin ve davayla ilgili kanıtların ve belgelerin taraflara bildirilmesi tebligat yöntemiyle sağlanmaktadır. Tebligat Kanununa göre, Konsoloslar yurtdışında Türk vatandaşlarına doğrudan tebligat yapma yetkisine sahiptir. Buna göre, tebliğ edilecek evrak Konsolosluğa Dışişleri Bakanlığı veya Adalet Bakanlığınca ulaştırılır. Tebligat evrakı yabancı uyruklu bir şahsa tebliğ edilecekse, bulunulan ülkenin merkezi makamına iletilir. Türk vatandaşlarına yapılmak üzere Konsolosluğa ulaşan tebligat evrakı için ise, ilgiliye yazılı bir bildirimde bulunulur ve 30 gün içinde Konsolosluğa başvurması istenir. İlgili adresini değiştirmişse, yeni adresini Konsolosluğa bildirme yükümlüğü vardır. İlgili 30 gün içerisinde başvuruda bulunmazsa, tebligat yapılmış sayılır. İlgili, Konsolosluğa geldiğinde tebligat evrakını almaktan imtina ederse, 30 günlük süre sonunda yine tebligat yapılmış sayılır. 8. Konsolosların Seçim İşlerindeki Yetki ve Sorumlulukları: Seçim işleriyle ilgilenmek, seçmenlere yardımcı olmak gibi hizmetler esasen konsolosluk görevleri arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte, demokratik bilincin yükselmesi ve iletişim olanaklarının gelişmesi, yurtdışında yaşayan seçmenlerin, kendi ülkelerindeki siyasal olaylarla daha yakından ilgilenmelerine yol açmaya başlamıştır. Bu bağlamda, birçok ülkede seçimlerle ilgili olarak Konsoloslara görev verilmesi gittikçe

5 yaygınlaşan bir uygulama olmaya başlamıştır. Yurtdışındaki Türk seçmenlerin, Türkiye deki seçimlerde oy kullanmaları konusunda Seçim Kanunu ve Seçmen Kütükleri hakkında çeşitli yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen, gümrük kapılarında oy verme olanağı dışında somut bir uygulama yapılabilmiş değildir. Bu konuda Yüksek Seçim Kurulu yetkili olup, en son 2010 yılı içinde Yurtdışı Seçim Kurulu oluşturulması ve bu çerçevede Yurtdışı Seçmen Kütüklerinin oluşturulmasına ilişkin bir tebliğ yayınlanmış, buna göre, web sayfamız aracılığıyla yapılan duyuruda, yurtdışındaki vatandaşlarımızdan beyanda bulunmamış olanların Adres Beyan Formu doldurarak, ikamet adreslerini yenilemeleri talep edilmiştir. TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE BİLGİ KAYNAKLARI Günümüzde kaydedilen teknolojik gelişmeler, konsolosluk alanında etkisini her geçen gün artırmaktadır. İletişim teknolojisindeki gelişmeler, ilgililer ve konsolosluklar arasında haberleşme alanında önemli yenilikler getirmiştir. Konsoloslukların web sitelerinde, yüz yüze konuşmayı ya da yazışmayı gereksiz kılan bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, e-posta yoluyla haberleşilmekte ve telefon yoluyla bilgi verilmektedir. Bu anlamda, vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinin bilgisayar programları aracılığıyla yapılmasına ilk kez 1990 lı yılların başında başlanmıştır. Artık, bugün bazı Temsilciliklerimiz hariç olmak üzere, tüm Dış Temsilciliklerimizde konsolosluk.net adı verilen otomasyon sisteminin kurulması sağlanmıştır. Bu sisteme dahil Temsilciliklerimiz, Türkiye deki merkezi sunucularda depolanmış vatandaş bilgilerine doğrudan ulaşabilmekte, böylece işlemler hızlı bir biçimde sonuçlandırılmaktadır. Kurulduğundan buyana etkinliği her geçen gün artan Ankara da yerleşik Konsolosluk Çağrı Merkezi ve 2010 yılı içinde faaliyete geçirilmiş olan İstanbul da yerleşik E-Pasaport Çağrı Merkezi sistemlerine bir telefon numarası ile ulaşılması ve bilgi alınması mümkündür. Özetle, bugün itibariyle Konsolosluk İşleri ile ilgili olarak verilen hizmetleri ve bilgi alınabilecek kaynakları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz: 1. İnternet üzerinden Büyükelçiliğimiz Web sayfası aracılığıyla, Büyükelçiliğimize ait web sayfası adresi: -İnternet üzerinden konsolosluk işlemleri ve harç ücretleri hakkında detaylı bilgi almak, ayrıca Büyükelçiliğimizce çeşitli konularda yapılan duyurular hakkında bilgi edinmek için web adresimizi zaman zaman ziyaret edebilirsiniz. 2. Konsolosluk Çağrı Merkezinden 24 saat süreyle telefon aracılığıyla, Ankara da yerleşik Çağrı Merkezi Telefon no: 0090 (312) Konsolosluk işlemleri hakkında telefonla bilgi almak için Ankara daki Konsolosluk Çağrı Merkezini yukarıda kayıtlı telefondan 7 gün 24 saat süreyle arayabilirsiniz.

6 Bu vesileyle, Konsolosluk Çağrı Merkezi hakkında kısaca bazı sayısal verileri bilginize sunmak isterim: Mart ayında, Şubat ayında gelen adet çağrı sayısı artarak e ulaşmıştır çağrıdan i cevaplanmış, cevaplama oranı %90 olarak gerçekleşmiştir. -Mart ayında Konsolosluk Çağrı Merkezinin konuşma süresi dakikaya ulaşmıştır. -E-pasaport işlemleri 35 oranıyla vatandaşlarımızın en fazla bilgi edinmek istediği konu olmuştur. -İsviçre den arama oranı %2 dir. Buna karşılık, Almanya ise %43 ile en başta yer almaktadır. -Toplam, 572 şikâyet çağrısından en fazla şikâyet e-pasaport işlemleri konusunda gelmiştir. Her geçen gün konsolosluk çağrı merkezine gösterilen ilgi sebebiyle personel sayısı 21 den 60 a, hat sayısı 60 dan 90 a çıkarılmış ve görüşme süresi 3 dakika ile sınırlandırılmıştır. 3. E-pasaport Çağrı Merkezinden 24 saat süreyle telefon aracılığıyla, E-Pasaport Çağrı Merkezi telefon numarası: 0090 (216) E-Pasaport konusunda olabilecek tüm soruları cevaplamak ve ayrıca randevu taleplerini karşılamak amacıyla kurulan e-pasaport Çağrı Merkezi 15 Mayıs 2010 tarihinde hizmete girmiştir. Bununla birlikte, aşırı yoğunluk sebebiyle, 2011 Mart ayı itibariyle e-pasaport çağrı merkezinden telefon ile e-pasaport başvurusu için randevu alınması uygulaması durdurulmuştur. 4. İnternet üzerinden E-pasaport Web sayfası aracılığıyla, E-Pasaport web sitesi : -E-Pasaport uygulaması konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan web sitesi keza Mayıs 2010 tarihinde hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu web sitesine girerek, e-pasaport uygulaması ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmaları mümkündür. (Konsolosluk Hizmetleri bölümünde e-pasaport uygulaması hakkında daha geniş bilgi sunulacaktır) Mart ayından itibaren e-pasaport randevu taleplerinin telefon ile yapılması uygulaması durdurulmuş olup, mevcut uygulamaya göre, vatandaşlarımızın sadece e- pasaport web sitesi üzerinden e-pasaport başvurusu için randevu alabilmeleri mümkündür. 5. İnternet üzerinden Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluk Şubemiz e-posta adresleri aracılığıyla, Büyükelçilik e-posta adresi:

7 Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi e-posta adresi: -Büyükelçiliğimize e-posta yoluyla ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için e-posta adreslerimiz yukarıda gösterildiği gibidir. E-posta yoluyla yapılan bilgi talepleri, olanaklarımız içinde en kısa sürede cevaplandırılmaktadır. 6. Hafta içi öğleden sonra (14:00-16:00) saatleri arasında telefon aracılığıyla, Büyükelçilik santral numarası: veya Yukarıda kayıtlı kaynaklardan bilgi temin edilememesi ve daha karmaşık sorunları olan vatandaşlarımızın, hafta içinde 14:00-16:00 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi görevlilerini telefon ile arayarak, konsolosluk işlemleri hakkında ilave bilgi almaları mümkündür. -Bununla birlikte, personelimizin iş yükü de göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu durumları hariç, Konsolosluk Şubemizden telefon ile bilgi talebinde bulunmak yerine, yukarıda kayıtlı diğer kaynaklardan bilgi edinmeleri tavsiye olunur. 7. E-Konsolosluk web sayfası aracılığıyla, E-konsolosluk web sayfası: -Vatandaşlarımızın e-konsolosluk web adresine girip e-konsolosluk üyesi olduktan sonra, birçok konsolosluk işlemini Konsolosluğumuza gelmeden gerçekleştirmesi mümkündür. Bu çerçevede, Elektronik Konsolosluk hakkında aşağıdaki bilgileri de sizlerin bilgisine sunmak yararlı olacaktır: Bilişim teknolojisindeki gelişmeler, günümüzde, birçok işlemin uzak mesafelerden, hatta evimizden ve iş yerimizden yapılmasını olanaklı hale getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti de esas alınarak, daha hızlı, daha güvenilir ve daha etkin hizmet sunmayı amaçlayan, vatandaşlarımıza ve yabancılara konsolosluk hizmetlerinin yanı sıra ülkemiz ile ilgili pek çok konuda beş ayrı dilde bilgi sunan ve yasaların izin verdiği ölçüde pek çok konsolosluk işlemi için İnternet üzerinden interaktif başvuru imkanı sağlayan çok amaçlı bir hizmet olarak E- konsolosluk hizmete sokulmuştur. Doğum ve nüfus işlemlerinden, vatandaşlık işlemleri, pasaport işlemleri ve vize başvuruları gibi çeşitli konulardaki bilgi notlarına ve her işlem için ne kadar harç ödenmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgilere e-konsolosluk sayfalarından erişilebilmektedir. Konsolosluk işlemlerine ilişkin başvuru sitesi ve bilgi bankası olma özelliğinin yanında, e-konsolosluk dinamik bir yapıya sahiptir. e-konsolosluk sayfaları, yurtdışındaki Türkderneklerinin etkinliklerine ilişkin bilgilerden, dış basında yayınlanan Türkiye ile ilgili haber ve yorumların depolandığı Dış Basında Türkiye bölümüne kadar, her gün hatta her an güncellenen sayfaları ile zengin bir referans kaynağı olma özelliğini de taşımaktadır.

8 E-Konsolosluk ile kullanıma sunulan; konsolosluk işlemleri için interaktif başvuru yöntemi, başvuru izleme sistemi, soru bankası, Türkiye yi tanıtan malzemelere online erişim gibi pek çok yenilik hem konsolosluklarımızın, hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlerini ve hayatlarını kolaylaştırmaktadır. Kısacası, e-konsolosluk ile konsolosluklar mümkün olduğu ve yasaların izin verdiği ölçüde evlerinize taşınmaktadır. E-Konsolosluk a nasıl üye olunur? E-Konsolosluk üyesi olmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, herhangi bir işi takibi için Konsolosluğa şahsen başvurulduğunda uygulanabilen yöntemdir. İkincisi ise Konsolosluğa hiç gitmeden internet üzerinden üyelik başvurusu yaparak, gerekli ek belgeleri postayla göndermek suretiyle tamamlanan üyelik başvurusu yöntemidir. Aşağıda bu iki yöntem ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 1. Herhangi bir nedenle Konsolosluğa gittiğinizde, eğer e-konsolosluk üyesi olmak istiyorsanız bu isteğinizi işleminizi yapan görevliye belirtiniz. Bu durumda, işleminizi yapan görevli size matbu bir form imzalatacak ve e-konsolosluk üyeliğiniz için bilgisayar sisteminde gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Görevli bu işlemi tamamladığı andan itibaren e-konsolosluk üyesi olmuş ve İnternet üzerinden yasalarımızın izin verdiği ölçüde bazı konsolosluk işlem başvurularını e-konsolosluk un size sunduğu interaktif yöntemle yapma imkanına kavuşmuş olacaksınız. 2. Konsolosluğa hiç gitmeden, İnternet üzerinden üyelik başvurusu yaparak gerekli belgeleri de postayla göndermek suretiyle üye olmak mümkündür. Bunun için, E- Konsolosluk sayfasına İnternet adresinden girilip, üyelik işlemleri bölümündeki açıklamalara göre üye olunması gerekmektedir. E-KONSOLOSLUK SİSTEMİNİN YENİLENMESİ VE E-DEVLET ŞİFRESİ: Bakanlığımızca E-konsolosluk sitesinin yeni sürümü hazırlanmış olup, e-devlet şifreleriyle kullanılmasına yönelik TÜRKSAT la beraber sürdürülen teknik hazırlıklar kısa süre içinde tamamlanarak, site yakın tarihte vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Vatandaşlarımızın site vasıtasıyla interaktif işlem yaptırabilmeleri için mutlaka e-devlet şifresi sahibi olmaları gerekmektedir. Öte yandan, 31 Aralık 2011 tarihine kadar, e- konsolosluk üyesi vatandaşlarımız sahip oldukları mevcut kullanıcı ad ve şifreleriyle internet adresi üzerinden işlem yapabileceklerdir. Anılan tarihten sonra siteden bilgi edinebilecek ancak e-devlet şifresi olmadan işlem yapılması mümkün olamayacaktır. E-DEVLET ŞİFRESİ NEDİR, NASIL EDİNİLİR: E-Devlet Kapısı, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir. Kapı nın amacı; kamu hizmetlerini; vatandaşlara, isletmelere ve kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle, etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır. Vatandaşların çeşitli kamu hizmetlerine adresinden veya cep telefonlarından elektronik ortamda ulaşmalarını sağlayan e-devlet Kapısı projesi 2008 yılından bu yana sürmektedir. Elektronik devlet hizmetlerine geçişte gerekli bilişim

9 altyapısının kurulması, devlet hizmetlerine bilgi, iletişim ve kalite standartlarının belirlenmesi görevleri Türksat A.Ş. ne verilmiştir. Bu çerçevede, vatandaşların e-devlet kapısı hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan ve yurtiçinde PTT şubelerinde dağıtımı yapılan şifrelerin yurtdışında da dış temsilciliklerimizce dağıtılması amacıyla, şifrelerin üretim ve dağıtımını yürüten Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yle Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştır. Anılan Protokol çerçevesinde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız ve 5901 Sayılı Kanunun 28. Maddesi uyarınca izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler yurtdışındaki temsilciliklerimizden alacakları şifreleri kullanarak e-devlet kapısı projesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabileceklerdir. Türksat tan Bakanlığa iletilen şifre zarflarının üzerinde 13 rakamlı bir barkod bulunmaktadır. Zarfların takibi ve doğruluğunun sorgulanması bu barkodlar sayesinde yapılacaktır. Şifre dağıtımında Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, 5901 Sayılı Kanunun 28. Maddesi uyarınca izin almak suretiyle vatandaşlıktan çıkan kişiler içinse eski T.C. kimlik numaraları kullanılarak sorgulama yapılabilecektir. Dolayısıyla, şifre almak isteyen kimselerin, geçerli veya eski T.C. kimlik numaralarını gösteren bir belgeyle Konsolosluk Şubemize başvuruda bulunmaları gerekecektir. E-Devlet şifresi dağıtımına başlanacak tarih hakkında daha sonra ayrı bir Duyurumuz ile bilgi sunulacaktır. KONSOLOSLUĞUMUZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR -Konsolosluk Şubemiz, resmi tatil günleri dışında; Hafta içi her gün saat: saatleri arasında sıra numarası almak kaydıyla başvurulara açıktır. Adresimiz:Lombachweg Str., No: 33, Posta kodu:3006- Bern dir. -Dilek ve şikayetlerinizi aşağıdaki e-posta adreslerine iletebilirsiniz: ve -Görev bölgesi sınırlaması sebebiyle esas itibariyle, Konsolosluk Şubemizce; Bern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Ticino, Solothurn Jura Kantonlarında ikamet eden vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir. Büyükelçiliğe Bağlı Müşavirliklerin Telefon Numaraları: Çalışma Müşavirliği:

10 Eğitim Müşavirliği: Ticaret Müşavirliği: Din Hizm. Müşavirliği : / Dahili No:159 Bununla birlikte, Bakanlığımızın 2006 yılında yayınlamış olduğu bir genelge kapsamında, nüfus cüzdanı, pasaport, vize, ve bazı noterlik işleri görev bölgesi ayrımı olmaksızın yerine getirilebilmektedir. Ancak, bu işlemlerin yerine getirilmesinde tamamlayıcı bilgi ve belgeye ihtiyaç duyulması halinde, bazı güçlüklerle karşılaşılmakta, bunlar da her bir başvuru için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. KONSOLOSLUK HİZMETLERİ A) E-PASAPORT VE SEYAHAT BELGESİ İŞLEMLERİ: A1 - E-PASAPORT İŞLEMLERİ Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca uluslararası standartlarda hazırlanan e-pasaportlar, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Eski tip pasaportların uzatılması, yenilenmesi ve refakat hanelerine kayıt yapılması işlemleri yurtdışında 31 Aralık 2010, yurtiçinde ise 31 Ocak 2011 tarihinde sona erdirilmiştir. Öte yandan, geçerli süreye sahip olan eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın mevcut pasaportlarını geçerlilik süreleri sona erene kadar (en son 24 Kasım 2015) kullanmaları mümkündür. Bu çerçevede, posta aracılığıyla yerine getirilen yenileme, uzatma ve refakat kaydı işlemleri de 15 Aralık 2010 tarihi itibariyle durdurulmuştur. A2 - E-PASAPORT RANDEVULARI Mevcut pasaportunun geçerlilik süresi dolan veya yeni pasaport almak isteyen vatandaşlarımızın, "e-pasaport" alabilmesi için adresli internet sitesinden yazılı olarak randevu almaları gerekmektedir. E-pasaport randevu talebinde bulunan vatandaşlarımızın elektronik posta adreslerine gelen e-posta mesajına onay verilmesi halinde, randevu talepleri geçerli sayılmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra bahsekonu internet sitesinden 3 saat içinde onay mesajı alamayan vatandaşlarımızın randevu talepleri geçerli olamamakta ve Konsolosluk Şubemize başvuracak vatandaşlarımızı gösterir randevu listesinde isimleri yer alamamaktadır.

11 E-pasaport randevusunu, elektronik posta adresinden onaylayan ve randevusu kabul edildiği bildirilen vatandaşlarımız, belirtilen tarih ve saatte Konsolosluk Şubemize müracaat edeceklerdir. ================================================================== === OTOMATİK MESAJ ÖRNEĞİ: Sayın DOĞAN, tarihinde gerçekleştirdiğiniz e-pasaport başvurununuz onaylanmış ve tanzim merkezine iletilmiştir. Beklenmeyen bir durumla karşılaşılmadığı takdirde e-pasaportunuzun tanzim süresi 5-7 iş günüdür. e-pasaportunuz tanzim edildiğinde tekrar bilgi sunulacaktır. Bu aşamada ilave bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Saygılarımızla, T.C. Dışişleri Bakanlığı e-pasaport ile ilgili sorularınız için internet sitesini ziyaret edebilir veya telefon numarasından e-pasaport Çağrı Merkezi'ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Bu e-posta onay amiri tarafından başvuru onaylandığı ve tanzim birimine iletildiği anda gönderilmektedir. Bir işlem yapılmasını gerektirmez. A3 - E-PASAPORTLAR İÇİN SUNULAN BİYOMETRİK FOTOĞRAFLAR Alınan başvurularda adresinde de tanıtılan ICAO standartlarındaki biyometrik fotoğraf ilkelerine uyulmadığı için sorunlarla karşılaşılmaktadır. E-Pasaportların kimlik sayfasında fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebadı çerçeve hariç 35x45 mm olacak şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda, başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafların tarayıcı tarafından algılanabilmesi ve sistem tarayıcılarında sorun çıkmaması bakımından, biyometrik özellikte olması şartıyla, fotoğrafın çerçevesi dahil tavsiye edilen fotoğraf ebadı 50x60 mm dir. Başvuru sırasında kabul edilecek veya reddedilecek fotoğraf örneklerinin adresinden başvurularından önce vatandaşlarımız tarafından muhakkak incelenmesi ve çektirdikleri fotoğraflarının uygunluklarının kendileri tarafından ön kontrolden geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çektirilecek biyometrik özellikli fotoğrafların fonunun beyaz renk olmasına, ön cepheden poz verilmesine, ışığın yüzün tüm bölgesini çok parlak olmayacak şekilde tam olarak aydınlatıp aydınlatmadığına, gözlerin ve kaşların saç ile kapanıp kapanmadığına, gülümseme sebebiyle mimik oluşup oluşmadığına ve yüzdeki doğal ifadenin değişip değişmediğine, gözlerin kapalı olup olmadığına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Biyometri nedir? Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir biyolojik izlerini ifade etmektedir. e-pasaportlarda yüz, parmak izi ve göz bebeği olmak üzere üç tür biyometrik verinin kullanılması

12 mümkündür. Bunlardan göz bebeği biyometrisine dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı ülkeler tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Biyometrik fotoğraf nedir? Nerede çektirebilirim? Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. Biyometrik vesikalığın ebatları 35 mm x 45 mm olarak belirlenmiştir. Tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkündür. Biyometrik vesikalık fotoğrafın birebir örneği aşağıdaki gibidir: ICAO standartlarına göre biyometrik vesikalık fotoğraflarda yüz, 45 mm olan fotoğraf boyunun %70'i ile %80'i arasında bir yer kaplamalıdır. Bu da yaklaşık olarak 32 mm. ile 36 mm. arasında bir ölçüyü ifade etmektedir. ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikler ve fotoğraf örnekleri hakkında bilgi almak üzere internet adresini ziyaret edebilirsiniz. -Vatandaşlarımızın Bern de biyometrik fotoğraf çektirebilecekleri fotoğraf stüdyolarının adresleri kolaylık sağlaması bakımından aşağıda kayıtlıdır: Foto Stuber GmbH, Christoffelgasse Bern, Tel:031/ Foto Video Zumstein AG, Casinoplatz 8, 3011,Bern, Tel: A4 - ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENECEK E-PASAPORTLAR E-pasaportlarda refakata kayıt ve pasaport temdit işlemleri yapılmamakta ve müşterek pasaport düzenlenmemektedir. Bu nedenle, yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere 18 yaşından küçükler için ayrı e-pasaport düzenlenmesi gerekmektedir.

13 Buna göre, 18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın muvafakatname vermesi şarttır. Yeni doğan çocukların nüfusa kayıt işlemleri tamamlanmadan ve nüfus cüzdanı düzenlenmeden e-pasaport verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın yeni doğan çocuklarının doğum bildirimlerini öncelikle ve gecikmeksizin yapmaları önem taşımaktadır. 18 yaşından küçük çocukları (18 yaşını doldurmamış olanlar) için e-pasaport başvurusunda bulunan anne ve babanın şahsen başvuruda bulunmaları ve ayrı ayrı muvafakat vermeleri şarttır (Sözkonusu muvafakatname, başvurusu işlemi sırasında farklı bir formatta düzenlenmektedir; Bununla birlikte, anne veya babanın Türkiye de olması halinde, Türkiye deki bir noterde düzenlettirilecek muvafakatnamenin aslının sunulması gerekmektedir). 7 yaşından küçük (7 yaşını doldurmayanlar/ya da 8 yaşından gün almamış olanlar) çocukların parmak izi alınmamaktadır. Bu nedenle, 7 yaşından küçük çocukların e- pasaport başvurusu için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine getirilmesine gerek bulunmamaktadır. E-pasaport başvurularında 12 yaşından küçük (12 yaşını doldurmayanlar/ya da 13 yaşından gün almamış olanlar) olan çocukların, başvuru sırasında hazırlanan forma imza atmasına gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, parmak izlerinin alınması gerektiğinden e-pasaport başvurusu sırasında şahsen hazır bulunmaları zorunludur. Not: Bu uygulama da, e-pasaport başvurularındaki yoğunluk sebebiyle durdurulmuştur. Buna göre, e-pasaport başvurularında bulunan tüm vatandaşlarımız için parmak izi alınması uygulaması geçici olarak durdurulmuştur. A5 - E-PASAPORT SÜRELERİ VE ALINAN HARÇLAR 5682 Sayılı Pasaport Kanununun bazı maddeleri ile ilgili olarak 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, 01 Ağustos 2010 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, E-pasaportlar en az altı ay, en fazla on yıl süreyle düzenlenmektedir. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olanlara beş (5) yıl, 18 yaşından büyükler için en fazla on (10) yıl geçerli olmak üzere e-pasaport verilmektedir. E- pasaportlar temdit edilemediğinden, süresi sona erdiğinde, yeni bir e-pasaport başvurusu yapmak gerekmektedir. On yıla kadar verilen pasaportlarda ilave bir harç alınmamakta olup, üç yıldan fazla süreli pasaportlardaki bedel alınmaktadır. (örneğin: pasaport defteri için: 34.-SFR + 5 veya 10 yıl için alınan harç:146.-sfr = 180.-SFR Not: 2011 yılı için belirlenen harca göre hesaplanmıştır). Başvuran kişi 16 yaşından büyük ve öğrenciyse, Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinden alınacak yeni tarihli "Öğrenci Belgesi"yle başvurmaları halinde, e- pasaport 2 yıl süreyle ve harçsız olarak (2011 yılı için 34.-SFR tutarındaki pasaport defter parası hariç) düzenlenmektedir. Diğer taraftan, 01 Ağustos 2010 tarihinde yapılan yeni düzenleme kasamında hususi pasaport sahibi vatandaşlarımızın, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, öğrenimi devam eden 18 yaşından büyük çocuklarına (kız veya erkek, öğrenim

14 gördüklerini kanıtlamak koşulu ile) 25 yaşının tamamlanmasına kadar, ayrıca, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan ve aynı zamanda, bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği tam teşekküllü sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi pasaport verilmeye başlanmıştır Ocak ayı itibariyle yeniden belirlenen pasaport harç bedelleri keza aşağıda sunulmuştur: E-Pasaport Harç Tutarları (2011) Yurtdışı (İsviçre) Süre Harç Bedeli Pasaport Defter Bedeli Toplam 6 AY 31,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 65,00 İsviçre Frangı 1 YIL 45,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 79,00 İsviçre Frangı 2 YIL 73,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 107,00 İsviçre Frangı 3 YIL 104,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 138,00 İsviçre Frangı 4-5 ve 10 YIL 146,00 İsviçre Frangı 34,00 İsviçre Frangı 180,00 İsviçre Frangı A6 - E-PASAPORT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER Umuma Mahsus E-Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nüfus cüzdanının aslı (T.C. Kimlik numaralı olması zorunludur) (Evlilik, boşanma gibi sebeplerle nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi zorunlu olduğundan, nüfus cüzdanı işleminin e-pasaport başvurusundan mutlaka daha önce yaptırılması gerekmektedir). Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf Varsa daha önceden alınmış pasaportlar Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır) Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır) -İsviçre de ikamet ettiğini gösterir oturma belgesi aslı ve fotokopisi (ausweis), çifte vatandaş olanlar için İsviçre kimlik kartı -Başvuran kişi 16 yaşından büyük ve öğrenciyse, Büyükelçiliğimiz Eğitim Müşavirliğinden alınacak yeni tarihli "Öğrenci Belgesi" -Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler (Yurtdışında yaşayan erkekler için) Askerlik tecil veya terhis belgesi -Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin Konsolosluk Şubemize bizzat gelerek verecekleri muvafakatname -Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme tarafından atanmış vasinin bizzat Konsolosluk Şubemize gelerek verecekleri muvafakatname -Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır) -Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

15 E-pasaport başvurularının daha çabuk ve sorunsuz bir şekilde sonlandırılabilmesini teminen, Konsolosluk Şubemize müracaat etmeden önce vatandaşlarımızın işlemler için gerekli belgelere sahip olup olmadığını kontrol etmesi rica olunur. Bu çerçevede, e- pasaport müracaatı sırasında getirilmesi gereken belgeler için internet adreslerinden bilgi alınması mümkündür. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın pasaport başvurularında yaşanmakta olan yoğunluktan etkilenmemeleri amacıyla, geçerlilik süresi 2012 ve daha sonraki yılları içeren pasaport hamillerinin kısa vadede yeni tip pasaport başvurusunda bulunmamaları şükranla karşılanacaktır. E-pasaportlarının Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine ulaştığı yönünde bilgi verilen vatandaşlarımız hafta içi hergün 09:00-12:00 saatleri arasında, zorunlu hallerde ise, 14:30-15:00 saatleri arasında e-pasaportlarını teslim alabilirler. E-pasaport teslimi sırasında, eski pasaportunuzu ve nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurmanız önemle hatırlatılır. Anne veya babanın, 18 yaşından küçük çocukları dahil, imza karşılığı tüm aileye ait e-pasaportları teslim alması mümkündür. HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN: -a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler), -b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini (1 3ncü dereceler için) gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge, -c) tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi, -Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı) - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet beyaz fonlu biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir) - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan Konsolosluğa yatırılmaktadır) -Hususi pasaport başvuruları yurt içinde sadece İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir. -Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden sadece pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır. Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler: - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname, - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname,

16 - Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir), - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. (Not:parmak izi alınması uygulaması Mart 2011 den itibaren geçici olarak durdurulmuştur). -Hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda, eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir. - Hususi pasaport talebinde bulunan kadın eşinden boşanmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ya da kesinleşmiş mahkeme kararı, - Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır) ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak, eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır. - Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir. A7 - SEYAHAT BELGESİ BAŞVURUSU -Pasaportlarını kaybeden ve Türkiye ye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın: -Pasaportun kaybolduğu bölgedeki Polis Karakolundan alınacak polis raporu, -Uçak bileti veya uçak rezervasyonunu gösterir belge, -Nüfus cüzdanı veya Türkiye den alınmış herhangi bir resimli kimlik kartı aslı, -3 adet renkli vesikalık biyometrik fotoğraf ile şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. NOT: Bu aşamada, pasaportu olmayıp da Türkiye ye dönmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat Belgesi düzenlenmekle birlikte, yakın bir gelecekte, bu vatandaşlarımız için de, zorunlu hallerde verilen Geçici E-Pasaport verilmesi uygulamasına başlanacaktır.

17 B) ASKERLİK İŞLEMLERİ BAŞVURULARI B1 - İSVİÇRE DE DAİMİ İKAMET EDEN VATANDAŞLARIMIZIN ASKERLİK ERTELEME BAŞVURUSU: -İşçi, işveren veya bir meslek erbabı olarak İsviçre de yasal olarak ikamet eden vatandaşlarımızın askerlik tecil işlemleri 20 yaşına girilen yılın birinci günü başlamakta ve buna göre, Ocak-Mayıs ayları arasında ilk yoklama işlemleri yapılmaktadır. -Vatandaşlarımızın İsviçre de yaşadıkları sürece 2 şer yıllık sürelerle askerlik ertelemesi yaptırmaları mümkündür. Bu süre belirlenirken oturma ve çalışma izin belgelerindeki süreler dikkate alınmaktadır. -Bununla birlikte, çifte uyruklu olmadığı halde, İsviçre de (C) sınıfı süresiz oturma ve çalışma iznine sahip, işçi, işveren veya bir meslek erbabı olarak çalışan vatandaşlarımızın askerlik ertelemeleri bir defada 38 yaşının sonuna kadar yapılabilmektedir. -İşçi, İşveren, Serbest Meslek Erbabı ve Çalışmayan Vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri için gerekli belgeler: -6 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf -TC pasaportu ve işlem görmüş sayfalarının 2 şer fotokopisi, İsviçre ye ilk giriş yapılan pasaport farklı ise bu pasaportun aslı ve ilgili sayfalarının 2 şer fotokopisi -Nüfus cüzdanı aslı ve 2 fotokopisi -Çalışıyorsanız; Sigortalı olarak çalışmak esastır. Buna göre, işyerinden alınmış yeni tarihli yazının aslı, son üç aya ait maaş bordrosunun aslı, AHV sigorta kartı ile varsa AHV hizmet döküm cetveli ve 2 şer fotokopisi. -Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -İşveren iseniz; Ticaret Odasından (Handelsregister) temin edilecek iş yeri sahibi olduğunuzu gösterir belge ile kayıtlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden son 3 ay içerisinde alınmış belge ve 2 şer fotokopisi. Ayrıca, gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -Serbest meslek erbabı iseniz; Belediye, Meslek Odaları, Vergi Daireleri gibi yerel makamlardan temin edilecek gelir getirici faaliyeti gösteren onaylı belgeler ile 2 şer fotokopisi. Ayrıca, Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. Çalışmıyorsanız; -Sozialamt Kurumundan alınan Sosyal yardım belgesi ve 2 şer fotokopisi -RAV dan alınan İşsizlik kasası belgesi ve 2 şer fotokopisi -AHV den alınan Hastalık sigortası belgesi ve 2 şer fotokopisi gereklidir. -ÖNEMLİ HATIRLATMA: Belgeleri eksiksiz ve tam olarak göndermek koşulu ile ikinci ve sonraki askerlik erteleme işlemleri e-konsolosluk aracılığı ile konsolosluğa gelmeden posta ile de yapılabilmektedir. -Bunun için, yukarıda sayılan belgelere ilave olarak, adresinden girilerek, e-konsolosluk üzerinden bastırılacak EK-J başvuru belgesi ile Tebliğ Belgesi ve Taahhütname Formunun 2 adet bastırılması ve "Tebellüğ Eden" bölümünün imzalanıp, tarih atıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir. -Yukarıdaki belgelere ilave olarak, ayrıca, 5 İsviçre Frangı tutarında posta pulu, pasaportun ve nüfus cüzdanı ile diğer evrakın iade edileceği açık adresin yazılı olduğu zarf, ikamet ve çalışma belgesinin aslı yerine fotokopisi eklenmelidir. Önemli Not: Ödenecek harçlar ve posta ücretleri için Ödenecek Harçlar ve Postayla yapılan Başvurular bölümüne bakınız.

18 B 2 ÇİFTE UYRUKLU YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ: -Yurt dışında doğan ve yine yurtdışında ikamete devam edenler ile 18 yaşından önce yabancı bir ülkeye giden ve bulundukları ülke vatandaşlığını kazanmış olan Türk vatandaşlarının 38 yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenebilmektedir. -38 yaş sonuna kadar askerlik ertelemesi yaptıracak çifte uyruklu yükümlülerin aşağıdaki belgelerle şahsen Konsolosluk Şubemize başvurmaları gerekmektedir: -6 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf -Türk Nüfus cüzdanı ve 2 şer fotokopisi -T.C. pasaportu ve işlem gören tüm sayfaların 2 şer fotokopisi -İsviçre pasaportu ve işlem gören tüm sayfaların 2 şer fotokopisi -İsviçre vatandaşlık belgesinin aslı ve 2 şer fotokopisi -Çalışıyorsanız; sigortalı olarak çalışmak esastır. Buna göre, işyerinden alınmış yeni tarihli yazının aslı, son üç aya ait maaş bordrosunun aslı, AHV sigorta kartı ile varsa AHV hizmet döküm cetveli ve 2 şer fotokopisi. Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -İşveren iseniz; Ticaret Odasından (Handelsregister) temin edilecek iş yeri sahibi olduğunuzu gösterir belge ile kayıtlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden son 3 ay içerisinde alınmış belge ve 2 şer fotokopisi. Ayrıca, gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -Serbest meslek erbabı iseniz; Belediye, Meslek Odaları, Vergi Daireleri gibi yerel makamlardan temin edilecek gelir getirici faaliyeti gösteren onaylı belgeler ile 2 şer fotokopisi. Ayrıca, Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. Çalışmıyorsanız; -Sozialamt Kurumundan alınan Sosyal yardım belgesi ve 2 şer fotokopisi -RAV dan alınan İşsizlik kasası belgesi ve 2 şer fotokopisi -AHV den alınan Hastalık sigortası belgesi ve 2 şer fotokopisi -Öğrenci iseniz; yeni tarihli okuldan alınmış onaylı öğrenci belgesi aslı ve fotokopisi Ayrıca; -Türkiye doğumlu olup, 18 yaşından önce İsviçre ye gelmiş olanların İsviçre ye giriş yaptıkları bu pasaportlarını ibraz etmeleri; bu pasaportları olmayanların, İsviçre makamlarından alınan, İsviçre ye giriş tarihini ve ikamet izninin veriliş nedenini belirten belge ibraz etmeleri gereklidir. -İsviçre vatandaşlığını kazanmış olanların, bu durumlarını Konsolosluk Şubemize bildirmeleri ve keyfiyetin Konsolosluğumuzca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve kayıtlara işlenmiş olması gerekmektedir. -Çifte uyruklular için askerlik erteleme işlemlerinden işlem masrafı alınmamaktadır. Bu haktan yararlanamayacak olanlar: -18 yaşından sonra başka bir ülkeye giderek diğer ülkenin vatandaşlığını kazananlar, -Yurtdışında doğmaları nedeniyle yabancı ülke vatandaşlığını kazanarak Türkiye'de ikamet edenler, -18 yaş sonuna kadar yabancı bir ülkeye giderek o ülkenin vatandaşlığını kazanmasına rağmen, müracaat tarihinde Türkiye'de ikamet edenler, -Aslen Türk vatandaşı olmadığı halde, sonradan Türk vatandaşı olarak yurt dışında bulunanlar, çifte uyruklu olarak ekserlik ertelemesi yaptıramazlar. Önemli Not: Ödenecek harçlar ve posta ücretleri için Ödenecek Harçlar ve Postayla yapılan Başvurular bölümüne bakınız. B3 - DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU:

19 -İsviçre de en az üç yıldan beri fiilen işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan vatandaşlarımız dövizle askerlik yapma hakkından yararlanabilirler. Bunun için; -6 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf -Türk Nüfus cüzdanı ve 2 şer fotokopisi -Son üç yılda yurt dışında bulunduğunuzu kanıtlayan Türk pasaportunuzun ve çifte uyruklu iseniz İsviçre pasaportunun aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarının 2 şer fotokopisi. -Mevcut Türk pasaportunuz geçmiş üç yılı kapsamıyorsa, eski pasaportunuzun aslı ve işlem görmüş sayfalarının 2 şer fotokopisi -En az son üç yıllık dönemde geçerli olan oturma ve çalışma izin belgenizin aslı ile 2 şer fotokopisi -Çok uyruklu iseniz, İsviçre kimlik belgesinin aslı ve 2 şer fotokopisi -Konsolosluk Şubemizden temin edilen ve doktorun imza ve kaşesini içeren Son Yoklama Formu (Askerliğe elverişli olmayanların Konsolosluk Şubemizden şahsen temin edecekleri son yoklama formlarını en az 2 uzman doktora imzalatmaları gerekmektedir). -İşçi, işveren veya serbest meslek erbabı statüsünde sigortalı olarak fiilen en az üç yıl süreyle (1095 gün) yurtdışında çalıştığınızı gösteren işverenden veya mahalli makamlardan alınmış onaylı belge aslı ve 2 şer fotokopisi -Çalışıyorsanız; sigortalı olarak çalışmak esastır. Buna göre, işyerinden alınmış yeni tarihli yazının aslı, son üç aya ait maaş bordrosunun aslı, AHV sigorta kartı ile varsa AHV hizmet döküm cetveli ve 2 şer fotokopisi. Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -İşveren iseniz; Ticaret Odasından (Handelsregister) temin edilecek iş yeri sahibi olduğunuzu gösterir belge ile kayıtlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden son 3 ay içerisinde alınmış belge ve 2 şer fotokopisi. Ayrıca, gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. -Serbest meslek erbabı iseniz; Belediye, Meslek Odaları, Vergi Daireleri gibi yerel makamlardan temin edilecek gelir getirici faaliyeti gösteren onaylı belgeler ile 2 şer fotokopisi. Ayrıca, Konsolosluk Şubemizce gerekli görülürse, ek bilgi ve belge talep edilebilir. Çalışmıyorsanız; -Sozialamt Kurumundan alınan Sosyal yardım belgesi ve 2 şer fotokopisi -RAV dan alınan İşsizlik kasası belgesi ve 2 şer fotokopisi -AHV den alınan Hastalık sigortası belgesi ve 2 şer fotokopisi Diğer önemli açıklamalar: -Fiilen çalışılmayan süreler dövizle askerlik için gerekli olan 3 yıllık çalışma süresi içinde sayılmaz. -Dövizle askerlik hizmeti için en son 38 yaşın tamamlandığı yılın 31 Ekim tarihine kadar askerlik kararı aldırılmış olması zorunludur. -Dövizli askerlik bedelinin tamamı Euro'dur. Bu miktarın İsviçre Frangı karşılığı her yılın başında Milli Savunma Bakanlığınca yeniden belirlenmektedir yılı için İsviçre Frangı dır. -Bu miktar, yükümlünün tercihine göre, bir kerede de ödenebileceği gibi, iki, üç veya dört taksit olarak da ödenebilmektedir.

20 -Toplam bedelin, yükümlünün 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödenmiş olması zorunludur. Bu nedenle, 38 yaşındaki vatandaşlarımızın Euro karşılığı İsviçre Frangını bir kerede ödemeleri gerekmektedir. -37 yaşında veya daha genç olan yükümlüler, başvuru sırasında en az toplam bedelin ¼ nü ödemek kaydıyla, 38 yaş sonuna kadar geri kalan ödemelerini tamamlayabilirler. -Ödemelerini 38 yaş sonuna kadar tamamlamayanlar, 21 günlük temel askerlik hizmetlerini yerine getirmiş olsalar bile, yalnızca ödemeleri gereken dövizin %50 fazlasını ödeyerek dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler Euro karşılığı, (2011 yılı için) İsviçre Frangı dır. -Taksit ödemeleri ve 21 günlük temel askerlik hizmeti tamamlanıncaya kadar yurda kesin dönüş yapılmaması ve herhangi bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla süreyle Türkiye de kalınmaması gerekir. Aksi halde, yükümlüler dövizle askerlik kapsamından çıkartılarak, durumlarına uygun olan statüde (yedek subay veya er olarak) askerliğe sevkedilirler. -Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas çalışma sürelerini, oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra etmek kaydıyla daha önce başka ülkelerde geçirmişlerse ve dosyalarını Konsolosluk Şubemize getirtmişlerse, daha önceki geçerli hizmet sürelerini birleştirmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. -Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere İsviçre de bulunan vatandaşlarımız (resmi öğrenciler hariçtir), öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma ve çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı kazanırlarsa, oturma ve çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa bile; Üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak çalışmaları halinde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler. -Bu durumda olan kişilerin üniversiteden alacakları belgeye pozisyon, çalışma süreleri (dönem dönem belirtilmesi gerekmektedir) ve haftada kaç saat çalıştıklarını da yazdırmaları gerekmektedir SAYILI ASKERLİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa dercedilen Geçici 43 üncü Madde ile dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlülerin, yeniden dövizle askerlikten yararlanmaları sağlanmıştır. Geçici Madde 43- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya EK-1 inci madde kapsamında işlem görürken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenlerden, dövizle askerlik hizmeti dışında halen ve fiîlen yurt içinde askerlik hizmetine başlamamış olanlar; EK-1 inci maddede yer alan şartları taşımaları halinde, durumlarını ispata yarayan belgeler ile birlikte konsoloslukları aracılığı ile askerlik şubelerine başvurmaları ve Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını (2011 yılı için İsviçre Frangı) başvuru sırasında defaten ödemeleri ve süresi içinde temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Birinci fıkra kapsamında bulunan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaşını tamamlamış ve üzeri olanlar, talepleri halinde Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını (2011 yılı için İsviçre Frangı) başvuru sırasında defaten ödemeleri halinde, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Cep Rehberi. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı

Cep Rehberi. Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı Cep Rehberi Yurtdışında Yaşayan Vatandaşımızın El Kitabı Yola Çıkmadan Önce Kontrol Etmeyi Unutmayın! Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresini Oturma ve çalışma izinlerinizin süresini Arabanızın

Detaylı

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin,

Unutmayalım +90 312 218 40 00. Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi. Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Türkiye ye Gelmeden Önce Kontrol Etmeyi Unutmayalım Pasaportunuzun ve vizelerinizin geçerlilik süresinin, Oturma ve çalışma izinlerinizin süresinin, Aracınızın kasko ve sigorta poliçelerinin, Ehliyetinizin

Detaylı

Değerli vatandaşlarımız,

Değerli vatandaşlarımız, Değerli vatandaşlarımız, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu anlayışımızın bir ürünü olarak, Büyükelçiliğimize yöneltilen çeşitli soruların

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1

İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ. İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İSTANBUL NOTER ODASI KİMLİK BELGELERİ MAVİ KART İKAMET TEZKERESİ İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 1 İstanbul Noter Odası Hukuk Komisyonu Sayfa 2 ÖNSÖZ Noterlik Kanununun 72.maddesi noterlerin

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI KAMUSAL HAKLAR 1-SORU:Engelliler su indiriminden nasıl yararlanır? CEVAP:Öncelikle bulunduğunuz il/ilçe/belde belediyesinin engellilere su indirimi

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu)

YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) T. C. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SOSYAL SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemleri Daire Başkanlığı YURTDIŞI BORÇLANMA VE TAHSİS MEVZUATI (Eğitim Notu) Temmuz 2010/ANKARA İ Ç İ N D E

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler

İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler i İçindekiler Rektörün Mesajı... 1 Kampus Rektörünün Mesajı... 2 Öğrenci İşleri Müdürlüğü Mesajı... 3 Kayda gelmeden önce yapmanız gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:... 3 Kayıt günü için önemli bilgiler:...

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR

AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANI SUÇU MASAK YÜKÜMLÜLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ VE CEZALAR Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Birliği İstanbul-24 Eylül 2010 Karapara/Su /Suç Geliri Genel

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI (I) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı