ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AYIP ARTIK... SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ"

Transkript

1 Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Mayýs 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3784 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý FÝLLER VE ÇÝMENLER 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BENÝM DE ANAM VAR... Erdoðan Baybars SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ Ülker Fahri AYIP ARTIK... Ali Osman 1 Mayýs Kamu Bayramý Özgün Kutalmýþ EMEKÇÝLERÝ GÖNÜLDEN SELÂMLAMIÞLAR Mehmet Levent 3 günlük yayýnýmýzdan sonra Kýb-Tek Yönetim Kurulu sessizliðini bozdu ve otellerin elektrik borcu ile ilgili olarak kamuoyuna açýklama yaptý... YDÜ ile ilgili mahkeme kararý Kýb-Tek'in açýklamasýna göre ülke genelinde 52 otelin 8.6 milyon (trilyon) TL elektrik borcu bulunuyor. Bunlardan 11'inin elektriði kesik, 12'sinin borcu taksitlendirilmiþ, 9 otelden ödemeler alýnmýþ, 2 otel dava edilmiþ, 18 otelin ise borç bakiyeleri son iki dönemi kapsadýðý için henüz kesme listesine girmemiþ otelin toplam borcu YDÜ'nün borcuna eþit... YDÜ 9 trilyon Hastane inþaatý sýrasýnda geçici elektrik akýmý kullanan YDÜ, bunun üzerinden Kýb-Tek'in yaptýðý hesaplamalara itiraz etti ve konuyu mahkemeye taþýdý... Mahkemede geçtiðimiz yýl verilen bir ara emri ile YDÜ'nün elektriðinin kesilmesi men edildi... Yüksek Mahkeme'nin verdiði ara emri hala yürürlükte... Aradan bir yýl geçtiði halde durum deðiþmedi... Elektrik faturalarýný ödemeyen YDÜ'nün borcu yaklaþýk 9 milyon (trilyon) TL'ye fýrladý... Kýb-Tek'in geçici elektrik kullanýmý süresinden iki ay düþülerek uzlaþmaya varýlmasý teklifini Suat Günsel reddetti ve tümünün kalýcý akýma göre hesaplanmasýný istedi sayfada "Afrika'dan Mektup"ta From: Kýbrýs Türk Sanayi Odasý Date: 2012/5/2 Subject: Devlet Destekleri To: Deðerli Üyelerimiz, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Baþbakanlýðý'nýn tarih ve 7 no'lu Genelgesi uyarýnca, Bakanlar Kurulu kararý ile katký saðlanarak yurtdýþýna gidecek olan þirket sahipleri veya þirket temsilcilerinin söz konusu ziyaretlerinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti pasaportu dýþýnda herhangi bir pasaport ile seyahat etmemeleri gerekmektedir. Özellikle "Yurtdýþýnda Uluslararasý Fuarlara Katýlmak" ve "Yurtdýþýnda Pazar Araþtýrmasý Yapmak" amacýyla verilen devlet desteklerinden yararlanmak isteyen üyelerin bu kurala uymalarý gerekmektedir. Sanayi Odasý da hükümete alet oldu... KC pasaportuna yasak Sanayi Odasý tüm üyelerine gönderdiði yazýda, baþbakanlýðýn genelgesine uyulmasýný istedi ve yurtdýþýna yapýlan seyahatlerde yalnýz TC ve KKTC pasaportlarý kullanýlmasý için uyardý sayfada Ýbrahim Aziz yazýyor: Fasaria yoktur sayfada

2 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Hristos Çattalos anlatýyor (Perde Aralýðýndan s. 95): 'de Lefkoþa Ticaret Lisesi'nin son sýnýfýnda ve AKEL'e baðlý ilerici öðrenciler örgütü PEOM'un (Kýbrýs Ulusal Öðrenciler Örgütü) aktif üyelerinden idim. Bir gün toplantý için Pavlaki Yeoryiu'nun PEO sendikasý kliniðinin arkasýnda bulunan evine gittik. Pavlaki, AKEL'in Örgütleme Sekreteri idi. Toplantýnýn sonunda daðýtacaðýmýz broþürleri bölüþtük ve her birimiz okullarda ve yaþadýklarý köylerde daðýtacaðý miktarý aldý. Ben kendi payýma düþen broþürleri çantama koydum ve yola çýktým. Yürüyerek gidiyordum. Köyüm Dikomo'ya gitmek için Aya Sofya Camisi yanýnda, Aleksandros Han'ýnda duraklayan otobüslere gitmeliydim. Yola çýkýnca, Ýngiliz askerlerinin beni broþürlerle yakalamamasý için Türk mahallesinden geçmeyi düþündüm. Ýngiliz askerlerinin Türk mahallesinde barikat kurup arama yapmalarý nadir bir olaydý. Bu istikametin daha salim olacaðýný düþünerek yürüdüm. Kaygýsýz gailesiz bir havada hana doðru yürüyerek, Türk Lisesinin arkasýna vardým. Acaba hangi sokaktan geçip gideyim diye önüme baktým. Ya Lisenin önünden geçip, Aya Sofya camisinin doðusundan, veya kuzey istikametinden mi gideyim diye bocaladým. Daha kýsa olduðu için okulun önündeki sokaða girdim. Birkaç adým ilerleyince karþýdan iki gencin yürüyerek geldiðini gördüm. Bana bakýþlarýnda bir tuhaflýk vardý. Kendi aralarýnda bir þeyler söylediklerini fark ettim. Kendilerini ilk gördüðüm anda, kötü bir belâya çatmýþ olacaðýmdan kuþkulandým. Ancak, geriye dönecek olsaydým daha vahim bir duruma neden olabilirdim. Sabýrla silâhlandým ve Kaymaklý mahallesinin giriþindeki sendika hastanesinden gelen hasta numarasý yaparak, durumu atlatmaya karar verdim. Ýki genç bana yaklaþýnca, biri bir yanýma diðeri öteki yanýma geçti. Ýkisinden biri bana "Saat kaçtýr" dedi. Sorduklarýný anladým, ancak cevap verecek kadar Türkçe bilmiyordum. Saatimi gösterdim ve Rumca "Ýkiye on var" dedim. Onlar kendi aralarýnda yine bir þeyler söylediler. Tek anladýðým söz bir birlerine "hayýr" demeleri idi. Bana kötü davranmayacaklarý kanýsýna vardým. Cesaret alarak: "Hastayým ve sendika kliniðinden geliyorum. Aleksandros Han'ýna gitmek isterim. Daha aþaðýda fasaria (kargaþa) var mý? Varsa sizinle birlikte bu taraftan gideyim" dedim. Onlar bana: "Fasaria yoktur" dediler. Yürüdüm. Ancak karþýdan sesler geliyordu ve ilerledikçe, kargaþa gittikçe artýyordu. Öðleden sonra saat iki idi. Geriye dönemezdim. O ikisi daha ötede durup bekliyordu. Türk Lisesi'nin önündeki yola girdim. Ansýzýn kendimi büyük bir kargaþanýn karþýsýnda buldum. Elinde süpürge sopasý olan biri yaklaþtý ve bana Türkçe bir þeyler sordu. Rumca cevap verdim ve anlamadýðýmý söyledim. Hemen süpürge sopasýný kaldýrdý ve bana bir tane indirdi. Anlayýþlý davranacaðýný umarak, hasta olduðumu söylemeye çalýþýrken, bir daha vurmak için sopayý yeniden kaldýrdý. Tam o sýrada oradan bisikletle geçen baþka bir Türk kendisine öfke ile bir þeyler söyledi. Kendi aralarýnda tartýþtýlar. Bisikletli beni gömleðimin yakasýndan yakalayarak, geri çekti, "Hade çabuk çabuk" diyerek yolu gösterdi. O, yakamý býrakmadan kendisi bisikletin üstünde, ben yanýnda koþarak, beni fasariadan dýþarýya, mahallenin salim bir yerine kadar çýkardý ve bana "Hade yalla!" dedi. Adýný söylemesini rica ettim. "Baþka defa" dedi ve eliyle yürü gibisinden bir iþaret yaptý. Bisikletiyle geri döndü. Arkasýndan "teþekkür ederim" diye baðýrdým ve koþa koþa uzaklaþtým. Dürüstlük ve insan iliþkileri, toplumlararasý olaylarýn kýzýþtýðý o Anýlarýmdan notlar (60) Fasaria yoktur günlerde, çok zor koþullarda bile henüz önemini yitirmemiþti. Bana bu iyiliði yapan insaný bir yerlerden tanýyýp tanýmadýðýmý hatýrlamaya çalýþtým. Hatýrlayamadým. Eminim, zaman içinde hepimizin simasýnýn deðiþtiði gibi, aklýmda kalan onunki de oldukça deðiþmiþtir. Ancak, önemli olan adý deðildir. Giriþkenliði ile beni kurtarmasýdýr. Kuþkusuz olan þu ki, zor bir anda ve belki de ölümcül bir tehlike karþýsýnda, kendi soydaþlarý olanlarýn karþýsýna çýkma cesaretini göstermiþ, karþý çýkma gücünü ortaya Derviþ Ali Kavazoðlu ile Hristos Çattalos... koymuþtur. Önemli olan, baþka-larý hareketleri ile nifaký ve karþýlýklý boðuþmayý tahrik ederken, onun beni kurtarmasýdýr. Ýki toplum iliþkileri gerginleþtirilmiþ, Kýbrýs'ý taksim etme planlarý uygulamaya konulmuþ ve TMT terör örgütünü yöneten Türkiyeli subaylarýn daha sonra açýkladýðýna göre, bu yeraltý örgüt "Solcu Türkleri temizleme harekâtýný" baþlatmýþtý. Kavazoðlu'nu iþte bu koþullarýn hüküm sürdüðü ortamda tanýdým... (Devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý FÝLLER VE ÇÝMENLER Geçip gitti iþte bu bayram da... Ve bir boþluða býraktý her zamanki gibi yerini... Bir miting kalabalýðýndan sonra boþalan bir meydan gibi... Broþür artýklarý... Boþ kola kutularý... Ve boþ su þiþeleri geride kalan... Garip bir hüzün verir insana kalabalýktan sonra boþalan meydan... Böyle oldu bu yýlki 1 Mayýs da... Herkes yürüdü... Haykýrdý... Havaya kaldýrdý pankartlarýný... Tempo tuttu bir aðýzdan... Sonra derin bir sessizlik... Akþam oldu... Karanlýk bastý... El-ayak çekildi sokaklardan... Evlerine kapandýlar... Eve kapanýnca sanki daha da yalnýzlaþýyor insan... Ama kalabalýklar arasýnda kendini yalnýz hissetmekten daha iyidir herhalde evdeki yalnýzlýk... Türkçe ve Rumca pankartlarla umut tazeledik bu yýl da... Ama bir burukluk var bunda bile... Sýrtýmýzda bir aðýrlýk... Dilek ve temennilerle avunuyoruz hala... Geçiremiyoruz onlarý hayata... Ateistiz evelallah... Ama bizim iþimiz de müminlerin iþi gibi dualarla beddualarla... "Yaþasýn halklarýn kardeþliði" diyoruz mesela... "Kahrolsun faþizm" ya da... Bir dua ve bedduadan baþka nedir ki bu da? Yaþasýn demekle yaþamaz ki can çekiþen bir hasta... Kahrolsun diye haykýrmakla da kahrolmaz faþizm... Eyleme dönüþmeyen söz iþe yaramaz... Þimdi her zamankinden daha kötü kokular gelmeye baþlayan bu adada siyasi gücümüzü birleþtirebildik mi biz? 1 Mayýs emekçi bayramýnda iki dilde pankartlar taþýmak güzel de, bu pankartlarý yazanlar olsun birleþtirebildiler mi güçlerini? Þimdi... Þu anda... Adada yeni bir çatýþma çýksa... Türk ve Rum barýþçýlarýn bunu engellemeye gücü yeter mi? Týpký eski zamanlarda olduðu gibi, herkes emre itaat ederek yine karþý karþýya bir cephede bulmaz mý kendini? Neden her zamankinden daha kötü kokular geliyor adadan? Söyleyim... Bir kere Ýsrail içimize balýklama girdi. Buna karþýlýk Türk tarafý da Ýsrail'in düþmanlarýyla cilveleþiyor. Suudilerle... Ýran'la... Diðer Ýslam alemiyle... Çok tehlikeli bir gidiþ bu gidiþ... Bir de herkes denizdeki servete gözünü dikti ya... Petrol ve doðalgaz savaþlarýna doðrudan dahil olmuþ sayýlýrýz biz de artýk. Zaten bu adada bu belalar hep þu Ortadoðu petrolü yüzünden açýlmadý mý baþýmýza? Þimdi bir aktörü de biz olacaðýz bunun... Aktör olursak neyse... Ama þu ufacýk boyumuzla kim böyle bir rol verir ki bize? Olsa olsa figüran oluruz herhalde yine... Filler ve çimenleri oynarýz... Onlar fil... Biz çimen... Onlar kapýþtýkça biz ezilir gideriz arada... Hiç de hayra alamet deðil adadaki geliþmeler... Ve sanýrým baþýmýza açýlacak yeni belalar, 63 ve 74'teki gibi yine hazýrlýksýz yakalayacak bizi... Asker postallarý kapýmýza yaklaþýrken bahçemizde mangal yaktýðýmýz gibi... Bizi bekleyen tehlikeleri göðüsleyebilmemiz için birlik olmamýz gerek... Siyasi bir birlik... Liderler anlaþamamýþ olabilir masada... Mesele yok... Anlaþabilenler gelsin bir araya... Kendi çözüm planlarýný hazýrlasýnlar... Bunu yapmalarýný engelleyen birþey mi var? Yok... Anladýk, liderler anlaþamadý... Siz anlaþýn da görelim öyleyse... 1 Mayýs'ta iki dilde pankartlar taþýyanlar... Dileklerle dönmüyor dünya... Aksini ispat edene kadar herkes günahkardýr bu adada...

3 AFRÝKA dan mektup... YDÜ'NÜN BORCU TÜM OTELLERÝN BORCUNA EÞÝT Üç günden beri yaptýðýmýz yayýnlar karþýsýnda sessizliðe bürünen Kýb- Tek yönetimi, dün nihayet sessizliðini bozdu ve yazýlý açýklama yaptý. Ancak bu açýklamayý yaparken de, isim vermeden gazetemizin yayýnlarýný 'asýlsýz' diye nitelemeyi ihmal etmedi. Asýlsýz olan ne ki? Cratos Premium otele elektrik borcunu ödemesi için tanýnan süre dün doldu. Dün son gündü. Ve daire elektriðin kesilmesi için dün harekete geçti. Cratos yetkilileri iþin ciddiyetini kavrayýnca dün ödeme yaptý kuruma... Biri peþin olmak üzere ileri tarihli altý çek kesti... Bu alacaklarýn tahsil edilmesi için ýsrarlý yayýn yapan gazetemize teþekkür edeceðine bir de 'asýlsýz haber' diyerek saldýrýyor mu Kýb-Tek yönetimi? * Savoy otele gelince... Yazdýðýmýz yalan mý? Bu haberin neresi asýlsýz?.. Borcu 2 trilyon falan deðil, 900 milyar TL imiþ... Az mý? Otelin 900 milyarýn üstündeki borcu yeni çýkan yasaya göre taksitlendirilmiþ, 36 aya bölünmüþ milyar TL için de ileri tarihli çekler kesmiþ otel... Bu kadar borcun birikmesine izin verilmesi ve hiçbir tedbir alýnmamasý bile þaþýrtýcý deðil mi? Vatandaþýn 100 milyon TL'lik borcu yüzünden elektriði hemen kesilirken, borcun o kadar yükselmesine nasýl göz yumulmuþ? * Kýb-Tek Yönetim Kurulu dün diðer otellerin de toplam elektrik borcunu açýkladý. Ülke genelinde 52 otelin 8.6 milyon (trilyon) borcu bulunuyor. Bunlardan 11'inin elektriðini kesmiþler... 12'sinin borcu taksitlendirilmiþ... 9 otelin ödemeleri alýnmýþ... 2 otele dava açýlmýþ otelin borç bakiyeleri ise yalnýz son iki dönemi kapsadýðý için kesme listesine alýnmamýþ henüz... * Otellerden daha da kýyak durumda olanlar var ancak... Mesela Yakýn Doðu Üniversitesi ve hastanesi... Tüm otellerin borcundan da daha çok elektrik borcu bulunuyor kuruma... Yaklaþýk 9 trilyon... Mesele þu: YDÜ'de hastane inþa edilirken geçici elektrik akýmý kullanýlmýþ... Geçici elektriðin fiyatý normalden 3 kat fazla... YDÜ itiraz etmiþ buna, kendine fazla miktar yazýldýðýndan þikayetçi olmuþ... Kurum, uzlaþmak için 2 ayý hesaptan düþmeyi kabul etmiþ, ancak Suat Günsel Bey buna da itiraz etmiþ... Tümünün normal elektrik fiyatý üzerinden olmasýnda diretmiþ... Bunun üzerine kesmeye gitmiþler elektriðini... Suat Bey de mahkemeye baþvurmuþ ve bir ara emri almayý baþarmýþ... Bu emre göre YDÜ'nün elektriði kesilemez. 1 yýldýr sürüyor bu dava mahkemede... Ara emri yürürlükte... Elektriði ödemiyor Suat Bey... 9 trilyona fýrlamýþ borcu... Bunu kim izah edecek bize? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Kýb-Tek yönetimi nihayet açýklama yaptý 52 otelin borcu 8.6 milyon TL Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, ülke genelinde elektrik borcundan dolayý 52 otel ve turistik iþletmenin takipte olduðunu ve bunlarýn 8 milyon 693 bin lira borcu bulunduðunu açýkladý. Bunlardan 11'inin elektriðinin kesik, 12'sinin borcunun taksitlendirilmiþ olduðunu bildiren KIB-TEK, 9 otelin ödemelerinin alýndýðýný, ihtilaf yaþanan 2 otele dava açýldýðýný, geri kalan iþletmelerin borç bakiyelerinin son iki dönemi kapsadýðýný ve kesme listesine girmediklerini duyurdu. KIB-TEK Yönetim Kurulu yazýlý açýklamasýnda, otellerin elektrik borçlarýyla ilgili yanýltýcý haberler çýktýðýný belirterek, borçlu otellerle ilgili bilgiler verdi ve hiçbir müstehlikin (tüketici/abonenin) ayrýcalýklý muamele görmediðini kaydetti. Açýklamada þöyle denildi: "Ada genelinde borcundan dolayý takipte olan 52 otel ve turistik iþletme mevcuttur. Tüm Sn. Þener Levent Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni 1 Mayýs ve 2 Mayýs tarihlerinde gazetenizde yayýnlanan 2 otelin elektrik tüketim borçlarý ile ilgili yayýnlarýnýz üzerine Sn. Bakanýmýn talimatý ile ilgili müstehliklerin hesaplarý tarafýmdan bizzat incelenmiþtir. Öncelikle belirtmek isterim ki tüm ada genelinde elektrik enerjisini kesme ve baðlamalarla ilgili uyguladýðýmýz prosedür bizzat kurumun yönetmelikleri ve genelgeler ile sürdürülmekte ve yetki bizzat Ýdari Mali Md. Mv. olarak bende bulunmaktadýr. Yine tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki bugüne kadar Sn. Bakaným tarafýma herhangi birinin elektriði kesilmesin diye bir talimatta bulunmamýþtýr ancak kurumumuzun uyguladýðý yüksek meblaðlý faturalarla çekleri alýnmak þartý ile taksitlendirme imkaný saðlanabilmektedir ki bu da müdüriyetin tasarrufundadýr. 1 Mayýs'ta yayýnlanan Savoy otelin borcu ile ilgili haberiniz tarafýmdan incelenmiþ ve yayýnladýðýnýz dökümün gerçekleri yansýtmadýðý tespit edilmiþtir. Þöyle ki; ilgili otel 28 Haziran 2010 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Kamu Alacaklarýnýn Tahsili Usulü Yasasý gereðince bu yasadan yararlanarak AÇIKLAMA bu otellerin toplam bakiye borcu 8,693, TL'dir. Bu otellerden 11 tanesinin elektrik enerjisi kesik, 12 tanesi Kamu Alacaklarý Tahsili Usulu Yasasý'ndan yararlanarak peþinat ödeyerek borçlarýný taksitlendirmiþler, 9 tane otelimizin mevcut borçlarýna karþýlýk ödemeleri alýnmýþ, Ýskele bölgesine baðlý 2 küçük turistik iþletme þirketlerin el deðiþtirmesinden dolayý ihtilafta bulunmakta ve dava açýlmýþ, geri kalan diðer iþletmelerin mevcut bakiyeleri ise son 2 dönemi kapsamakta ve kesme listesine girmemektedir. Ýlgili haberlerde yer alan Savoy Otel'in tam borcuna karþýlýk ödeme alýnmýþtýr. Yine habere konu olan Cratos Otel de ödeme yapmýþtýr. Bilinmesini isteriz ki Kurum nezdinde hiç bir müstehlik ayrýcalýklý muamele görmemektedir. Kamuoyunun, kurumu ve yönetimi sorumsuz olarak göstermek için yapýlan yayýnlara aldýrýþ etmemelerini önemle rica eder saygýlar sunarýz." 1,447,011 TL'lik meblaðýn ilgili yasa gereðince peþinatýný ödeyerek taksite baðlatmýþtýr. Yayýnladýðýnýz dökümde bu meblað bakiye borcun içinde görülmektedir. Yasa gereði taksitlendirilen 1,447,011 TL bu bakiyeden düþüldüðünde ilgili otelin bakiye borcunun 900,000 TL civarýnda olduðu ve bu borca karþýlýk da çeklerini kurumumuza vermiþtir. 2 Mayýs tarihinde yayýmladýðýnýz Cratos otelin borcu ile ilgili olarak da tespit ettiðim bulgular þöyledir: Cratos otelin elektrik enerjisi defalarca borcundan dolayý kesilmiþ ve ilgili otelin kurumumuza gelerek çeklerini borcuna karþýlýk vermesi ile tekrardan baðlanmýþtýr. Bugün itibarý ile Cratos otelin borcu 3,939, TL olup kesilmemesinin nedeni Cratos'un kurumumuza yaptýðý itiraz dilekçesinin tarafýmýzdan incelenerek bir karara baðlanmasý aþamasýna kadar geçen süredir. Ýlgili otelin itirazý tarafýmdan incelenmiþ ve karara baðlanmýþtýr. Bahse konu otel bizzat tarafýmdan ve Girne Bölge Amirliði tarafýndan ikaz edilerek bakiye borcun Perþembeye kadar kapatýlmasýný aksi halde enerjisinin kesileceði kendilerine bildirilmiþtir. Bilgilerinize saygýlarýmla arz ederim. Mehmet Özçelik Ýdari Mali Müdür Muavini Ülkücülerden araçlý protesto Afrika (Özel)- Dün akþam üzeri bir grup ülkücü öðrenci TC plakalý araçlarýyla Lefkoþa'da konvoy oluþturdular. Lefkoþa sokaklarýnda tur atan ve ülkücü iþareti yapýp "Ülkücüler susturulamaz" sloganý atan öðrencilerin neyi protesto ettikleri öðrenilemedi, ancak 1 Mayýs etkinliðinde pankart açan ODTÜ öðrencilerinin TC'li olduklarý için pankartlarýnýn polis tarafýndan ellerinden alinmasý, dünkü ülkücü öðrencilere ise polisin hiçbir þey yapmamasý gözden kaçmadý... TUTUKLU GAZETECÝLERE ÖZGÜRLÜK BES yeniden eylemde "Hizmet vermeme" adýyla "iþ yavaþlatma" þeklinde yapýlan eylemde, sadece vezneler ve maaþlar bölümünde çalýþanlar görev yapýyor 9 Mayýs'a kadar maaþlar ödenmezse süresiz greve gidilecek Yaklaþýk iki haftalýk grevin ardýndan geçtiðimiz hafta iþ baþý yapan Lefkoþa Belediyesi çalýþanlarý, 2 aydýr maaþlarýn ödenmemesi üzerine yeniden eylem baþlattý. Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) üyesi çalýþanlar, eylemlerini "hizmet vermeme" adýyla yapýyor. BES Baþkaný Savaþ Bozat, TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, vezneler ve maaþlarýn hazýrlanmasý için çalýþan personel hariç belediye çalýþanlarýnýn hizmet vermediðini belirtti. Grev için 4 gün önceden bildirim gerektiðini, bu nedenle grev deðil iþ yavaþlatma yaptýklarýný kaydeden Bozat, maaþlarýn ödenmemesi halinde 9 Mayýs'tan sonra süresiz greve gidileceðini yineledi. Bozat, belediye çalýþanlarýnýn 63 gündür maaþ almadýðýný anýmsatarak, mart ve nisan maaþlarýnýn ödenmemesi dahil Baþbakan Ýrsen Küçük ile varýlan mutabakata sadýk kalýnmamasýndan dolayý süresiz greve gideceklerini belirtti. Sanayi Odasý da hükümete alet oldu... KC pasaportuna yasak Afrika (Özel)- Sanayi Odasý tüm üyelerine gönderdiði yazýda, baþbakanlýðýn genelgesine uyulmasýný istedi ve yurtdýþýna yapýlan seyahatlerde yalnýz TC ve KKTC pasaportlarý kullanýlmasý için uyarýda bulundu... 2/5/2012 tarihli ve Müstakbel U. Tezel imzasýyla Sanayi Odasý üyelerine gönderilen yazýda Baþbakanlýðýn 9 Nisan 2012 tarih ve7 no'lu genelgesi uyarýnca Bakanlar Kurulu kararý ile katký saðlanarak yurtdýþýna gidecek olan þirket sahipleri veya þirket temsilcilerinin söz konusu ziyaretlerinde KKTC veya TC pasaportu dýþýnda bir pasaport ile seyahat etmemeleri gerektiði belirtildi. Sanayi Odasý üyelerine gönderilen yazýda "Yurtdýþýnda Uluslararasý Fuarlara Katýlmak ve Yurtdýþýnda Pazar Araþtýrmasý Yapmak amacýyla verilen devlet desteklerinden yaralanmak isteyenlerin bu kurala uymalarý gerekmektedir" denildi. MEMUR-SEN LAÜ'DE UYARI GREVÝ YAPTI Kýbrýs Türk Memur Sendikasý (Memur-Sen), Þubat 2011'den itibaren çalýþanlarýn Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýnýn yapýlmadýðý gerekçesiyle Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)'de bir günlük uyarý grevi yaptý. Memur-Sen Baþkaný Çelebi Ilýk, görüþmeye açýk olduklarýný ancak sorun çözülene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Yapýlmayan yatýrýmlarla ilgili Ýhtiyat Sandýðý yönetimine karþý da yasal mücadele baþlatýldýðýný belirten Ilýk, Üniversite yönetiminin Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarý için Maliye'den 900 bin TL aldýðýný da savundu. Baþbakanlýðýn LAÜ için bir denetleme komitesi kurmasýný istediklerini belirten Ilýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ný da göreve çaðýrdý. TARAFLAR BUGÜN BÝRARAYA GELECEK Lefke Avrupa Üniversitesi'nde örgütlü Memur-Sen'in, üyelerinin Ýhtiyat Sandýðý primlerinin ödenmemesi gerekçesiyle dün yaptýðý bir günlük uyarý grevinin ardýndan taraflar öðle saatlerinde bir araya geldi. Greve neden olan konular bugün Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda ele alýnacak. Sendika Baþkaný Çelebi Ilýk yazýlý açýklamasýnda, grevin ardýndan saat 14:00'de Rektörlük makamýnda taraflarýn bir araya geldiðini belirterek, greve neden olan konularýn bu sabah saat 09:00'da Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda Bakan'ýn baþkanlýðýnda ele alýnmasý hususunda mutabýk kaldýklarýný kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Teslim olup iki paralýk bir reklâm uðruna Ne cerideler bak onursuzluða batýyor Bu bir kazýk deðil midir kendi okuruna? Basýn özgürlüðü esir alýnmýþ yatýyor Kalay BAHAR GELÝYOR AÇILMAYIN Ýran'da havalarýn ýsýnmasýyla 'ahlak polisleri' sokaklarda kadýnlarýn peþine düþmeye hazýrlanýyor. Tahran Emniyet Müdürlüðü'nden kadýnlara baharýn yaklaþmasýyla birlikte "açýlmamalarý" konusunda sert uyarý geldi. 70 bin çarþaflý kadýn polis, sokaklarda Ýslami kurallara uygun giyinmeyen, yani onlara göre 'ahlak dýþý giyinen' hemcinslerini uyaracak, talimatlarý dinlemezlerse onlarý gözaltýna alacak. Ýran yönetimi kadýnlarý "bahar geliyor açýlmayýn" diye uyarýrken, AKP Hükümeti'nin kuyruðuna takýlan UBP yetkilileri de önce Suudi Arabistan'a, þimdi de Ýran'a açýldýlar. Nereye açýldýklarýnýn farkýnda deðiller herhalde Kalaycý Ali OSMAN Periyodik AYIP ARTIK... Geçen gün gazetelerde bir haber vardý... Kýrkbir yaþýndaki bir vatandaþýmýz 30 Nisan tarihinde Paþaköy'deki evinde elektrik hýrsýzlýðýndan yakalanmýþ... Neymiþ? Vatandaþýmýz elektrik borcunu ödeyememiþ... Hükümetteki iþbirlikçilerin sýk sýk televizyon kameralarýnýn karþýsýna çýkýp, KKTC'deki milli gelirin bilmem kaç bin dolara çýktýðýný söylemelerine raðmen kullandýðý üç kuruþluk elektriði ödeyemeyen insanlarýmýz var... Bunlarýn sayýsý az da deðil... Büyük çoðunluktur... Ýnsanlarýmýz hükümette olanlarýn söylediklerini dinledikten sonra gülüyorlar mý, küfrediyorlar mý bilmem... Milli gelir kiþi baþýna 15 bin dolara çýkmýþ... Televizyonda bunu duyan adamýn cebinde, kullandýðý 50 liralýk elektriði ödeyecek parasý yok... Günde 10 saat çalýþýyor belki de... Evine bir parça daha fazla ekmek götürebilsin diye... Olmuyor ama... Ýki yakasýný bir araya getirmesi mümkün olmuyor... Zam üstüne de zam yapýlýyor KKTC Bakanlar Kurulu tarafýndan... Çarþamba sendromu baþgösterdi toplumumuzda.. Bir tek Çarþamba boþ geçmiyor... Bir gün benzine, bir gün mazota... Allah ne verdiyse... Zam üstüne zam... Paþaköylü vatandaþýmýz elektriðini ödeyemeyince Elektrik Kurumu da elektriðini kesmiþ... Karanlýkta býrakmýþ aileyi... Okulmuþ, saðlýkmýþ, diðer ihtiyaçlarmýþ kimin umurunda? Torpili de yok... Mesela bir bakan ya da milletvekili telefon açýp "dokunmayýn" dese birisi þalteri indirebilir mi? Elektrik sigortasýný üzerinden söküp götürebilir mi? Vatandaþýmýz da kaçak yolla kurumun kestiði elektriði kendisi baðlamýþ. Kurum haber almýþ tabii... Mida'yý yakalayan Ýngiliz polisler gibi dalmýþlar üzerine... Sonra polise bildirmiþler. Akým hýrsýzlýðýyla suçlamýþlar ve polis tarafýndan tutuklanmasýný da saðlamýþlar. Kaç gündür bakanlar tarafýndan koruma altýna alýnan casinolarý, otelleri yazýp duruyoruz... Onlarýn borçlarý da Paþaköylü vatandaþýmýzýnki gibi birkaç yüz lira deðil... Trilyonlar... Kokuþmadýr bu... Herþey bitmiþtir artýk... Yýllarca halýnýn altýna süpürülen pisliklerin kokusudur bu... Yakýnda KKTC semalarýndan geçecek uçaklarda seyahat edenler burunlarýný da týkamak zorunda kalacaklar! KKTC demek sermayenin kara parasýný akladýðý mekan demektir. Cratos'un, Artemis'in, bilmem hangi otelin, casinonun, gece kulübünün trilyonlarý bulan elektrik borcunun ödenmesini talep etmek hadlerine mi?.. Tayyip'in atadýðý Ankara'nýn iþbirlikçi "Heman" bakanlarý koruyucu melekleridir bu yüzsüzlerin!... Onlarýn elektriðini kesmek için tambura telinin geçmemesi lazýmdýr... Çalýþanýnýn parmaklarýný kesmeye teþebbüs eden, onu öldüresiceye kadar döven, dövdüren müdür beye dava okuyabildi mi polis de, savcýlýk da... Gücü yetenedir bu düzenin adý... Paþaköylü vatandaþýmýz "kanunsuz yollardan akým çalmýþ"... Mahkemeye çýkarýlýp cezalandýrýlacak da... Ama yüzsüzlerin bir tanesinin borcu, sade vatandaþlarýn borcunun tümüne eþittir... Dokunulmazlýk sahiplerini cezalandýrmaya birisinin gücü yok mu? Ayýp artýk... THALASSAEMÝA HASTALARI KONTROLDEN GEÇÝRÝLDÝ Saðlýk Bakaný Ahmet Kâþif, thalassemia hastalarýnýn daha kaliteli bir yaþam sürmesi için bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da elden gelen tüm çabanýn gösterileceðini belirtti. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre Kâþif, çocuk ve eriþkin thalassemia hastalarýnýn kontrolü maksadýyla, Kýbrýs Türk Thalassaemia Derneði'nin davetlisi olarak KKTC'de bulunan University College London (UCL) Hastanesi'nden Dr. Chatterjee ve Dr. Bajoria'yý kabul etti. Görüþmede konuþan Kaþif, Thalassaemia Derneði'nin yýllardýr çok baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirdiðini vurgulayarak, bu giriþiminden dolayý dernek yöneticilerini tebrik etti. Saðlýkla alakalý derneklerin bu tarz baþarýlý çalýþmalar gerçekleþtirmesinden son derece memnun olduðunu da belirten Kâþif, göreve geldiði günden itibaren böylesi çabalara Bakanlýk olarak destek vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Kýbrýs Türk Thalassaemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu da, kendilerine verdiði destekten dolayý Bakan Kâþif'e teþekkürlerini iletti ve Saðlýk Bakanlýðý'yla iþbirliklerini sürdürme niyetinde olduklarýný vurguladý. THALASSEMÝA MERKEZÝ'NDE KONTROL Kabulde hazýr bulunan Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Thalassaemia Merkezi hekimlerinden Dr. Begüm Sadýkoðlu ise, Thalassaemia Derneði organizasyonuyla ülkede bulunan Dr. Chatterjee ve Dr. Bajoria'nýn, 1-3 Mayýs tarihleri arasýnda, çocuk ve eriþkin thalassaemia hastalarýnýn kontrolleri için Thalassaemia Merkezi'nde bulunduðunu belirtti ve çalýþmalarýyla ilgili bilgiler aktardý. GAÜ SEVÝM PÝRE ÝÇÝN YARDIM KAMPANYASI BAÞLATTI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Baþkanlýk Ofisi ve Rektörlüðü, lenfoma kanseriyle mücadele eden Sevim Pire'nin tedavisi için yardým kampanyasý baþlattý. GAÜ'den yapýlan açýklamada 22 yaþýnda lenfoma kanseriyle mücadele eden Sevim Pire'nin ilik nakli için gerekli euro'luk tedavisine destek amaçlý Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs bünyesinde baþlatýlan yardým kampanyasýna katký koymak isteyenlerin Dekanlýklar ve sekreterliklere baþvurabileceði belirtildi Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþecek GAÜ 2012 Bahar Þenlikleri kapsamýnda da destek için etkinlik düzenleneceði belirtilen açýklamada, duyarlý ve sosyal sorumluluk sahibi birey ve sivil toplum örgütlerine de Sevim Pire için ülke genelinde düzenlenen yardým kampanyalarýna destek olma çaðrýsý yapýldý. UYUÞTURUCU KARÞITI ETKÝNLÝK- Serdarlý Belediyesi tarafýndan düzenlenen etkinlikte, Gönendere Þehit Zeka Çorba Ortaokulu öðrencilerine, uyuþturucunun neden olduðu sorunlar anlatýldý. Serdarlý Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, etkinlikte Mizansen Film Sanat Derneði Tiyatro Kulübü, kötü alýþkanlýklardan biri olan uyuþturucu hakkýnda bir belgesel sundu. Belgeselin ardýndan tiyatro oyunu sahnelendi. Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu ve Þehit Zeka Çorba Ortaokul Müdürü Mustafa Kurumanastýrlý, Mizansen Film Sanat Derneði Tiyatro Kulübü'ne teþekkür etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent EMEKÇÝLERÝ GÖNÜLDEN SELÂMLAMIÞLAR Eksik olmasýnlar... Dianellos'un muhteremlerinin duygu ve düþünceleri, iþçinin ve emekçinin gözlerini yaþartacak cinsten!.. "Böyle günler çok önemli" (!) "Emekçilere ne yapsak yine az" (!) "Çalýþana iyi koþullar saðlanmalý" (!) "Bu mutluluk ömür boyu yaþansýn" (!) "Emekçileri gönülden selâmlýyorum" (!) "Emekçi edebiyatý deðil, icraatý yapýyoruz"(!) Dediler... Ve piknik alanlarýnda mangallarý yakýp... Yediler, içtiler, çaldýlar, söylediler, oynadýlar... Duvarcýlar duvar ördü... Kalýpçýlar kalýp kurdu... Sývacýlar sýva, boyacýlar boya yaptý... Bahçeciler çapa, kürek, týrmýk... Onlarýn 1 Mayýs mesajý ise tekti... "Ne bayramý abi?.. Bir gün çalýþmazsak eve ekmek götüremeyiz"! Ve özel sektör çalýþanlarýnýn yüzde 95'inin sendikasýz olduðu KKTC'de... Bir "Ýþçi ve emekçi bayramý" da böyle geçti! Dünyanýn en uzun süreli sorunlarýndan biri haline gelen Kýbrýs sorununu yaratan emperyalist güçlerin, sorunun devamýndan hiçbir rahatsýzlýk duymadýklarý, tam aksine kendi lânet olasý çýkarlarý doðrultusunda statükoyu besledikleri ve çýkarlarý gerektirmediði sürece, býrakýn çözümü, yeni bir ayara bile gerek duymayacaklarý bir kez daha kendini gösterdi. BM, "Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný tanýmayacaðýz, onlarla masada görüþecek hiçbir konumuz olmayacak" diyen Türkiye'nin tehditlerine boyun eðdi... "Seni kýracaðýna kafamý kýrarým daha iyi" dercesine... Müzakereleri, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin AB dönem baþkanlýðýný yürüteceði 2012 yýlý sonuna kadar dondurdu! Böylece Ban Ki Moon, Amerika'nýn kendisine verdiði "Kimseyi incitmeden vaziyeti idare et" görevini baþarýyla yerine getirmiþ oldu! Ne þiþi yaktý ne kebabý... Ne görüþmeyeceðim diyen Türkiye'yi ve Kýbrýs Türk tarafýný suçladý masadan kaçtýlar diye... Ne de Rum tarafýný... Kýbrýs sorununda gelinen noktanýn en yalýn ve en basit özeti budur! Derviþ Eroðlu, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Türk tarafýný suçlamadýðýný iftiharla söylüyor. Doðrudur... Ban Ki Moon taraflarýn hiçbirine herhangi bir suçlama getirmedi. Ancak çoklu konferans çaðrýsý yapmayarak Türk tarafýnýn bu konudaki beklentisini boþa çýkarýrken... Türkiye'nin, Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðý ile ilgili "rahatsýzlýðýný" dikkate alarak da müzakerelerin, sözkonusu dönemi kapsayan 2012 yýlý sonuna kadar dondurulmasýna karar verip kendince dengeyi saðladý! Her ne kadar bunun adý dondurulma konmadýysa da anlamý budur. Bunu, görüþüp anlaþmak artýk size kaldý... Ýster anlaþýrsýnýz, ister anlaþmazsýnýz, þeklinde okumak da mümkün. Sanki kýrk yýldýr süregelen müzakerelerde anlaþma noktasýna gelmeyenlerin... O noktaya bundan sonra da gelmeyeceklerini bilmezler mi? Bilirler bilmesine de... Niyetleri o noktaya gelmek deðil ki...

5 5 4 Mayýs 2012 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Geminin karaya oturmasý ile uçaðýn karaya vurmasý farklý þeylerdir... BENÝM DE ANAM VAR... MÝÞ-MIÞLAR * Meksika'da uyuþturucu savaþýnda 13 kiþi ölmüþ. -Çok þükür uyuþturucumuz var, savaþýmýz yok Bir de o bela çýksaydý kafamýza boktu iþimiz. * Abdullah Gül, Kýbrýs politikasýnýn 73 milyon insanýn geleceði doðrultusunda yürütüldüðünü açýklamýþ... -Ah Abdullah Bey ah... Keþke "73 milyon 244 bin" deseydin de bizim gönlümüzü de alsaydýn... * Ýçki içenler de namaz kýlabilirmiþ... -Kýbleyi bulabilirse tabii... * Ehliyeti alýnan kadýn kaza yapmýþ. -Ehliyetsiz kullanýrsan sonunda olacaðý budur iþte! * Uluslararasý havacýlýk kurallarý Ercan'a doðrudan iniþ yapmaya izin vermiyormuþ... -E tamam yahu, madem doðrudan inemiyor, alanýn üstünde 3-4 tur atsýn öyle insin... Böylesi de mi yasak!.. * "Uzun Ömürlü Þirket Olmanýn Sýrlarý" konulu konferans düzenlenmiþ... -Bir oturumla geçiþtirilmemeli ama... UBP ve CTP "ceo"larýnýn da anlatacaklarý vardýr mutlaka... Onlar da dinlenmeli... * Dipkarpaz'da tuvaletsiz ve banyosuz 107 konut varmýþ... -Caným yurdum benim... Nasýl da cart curt sýçýyorlar üstüne böyle... Üstelik suyu da çekmiyorlar... * Polisin Ýçiþleri Bakanlýðý'na baðlanmasýnýn zamaný gelmiþ... -Vatandaþý kandýrmayýn lütfen... Zaman çoktan geçti... Bundan sonrasý lololo... Madem sürekli olarak sýranýn önüne geçen gönüllüler var ('gönüllüler' yerine 'salaklar' diyebilirdim, ama kimseyi incitmek istemedim), 'bu sýra bana biraz zor gelir' diye düþünüyorum... Piknikteydik. Çevre tenhaydý Birkaç aile ve az ileride bir öðrenci grubu vardý. Çok yüksek sesle ve hep küfrederek konuþuyorlardý. Ýçlerinde bir iriyarý vardý. Daðdan kestim kereste. Tam o tariften Godu mu oturtan cinsten. En çok küfreden de oydu. - G.tünü s.keyim. - A.na koyum. -Ananý s.keyim. Bir, iki, üç beþ Aileler vardý. Arkadaþýn bir tanesi uyaracak oldu. O iri kýyým olan Bir sýkýntýn mý var kardeþ... diye gürledi. Belli ki kavga çýkarmak için bahane arýyordu. Araya girdim. - Yok caným... Benim de dul bir anam var, belki sýra ona da gelir demek istiyor sana dedim. Hani, bir Tirbiþon vardý bir zaman ekranlarda, onun gibi haa dedi, diðerleri kahkahayý bastý, hava yumuþadý. Gençleri uyaran aile Türkiye kökenli idi. Ah, Türkiye de olacaktýk da böyle küfredeceklerdi ha Kan çýkardý dedi. Çok sevindim. Buraya gelenleri biraz törpülemeyi baþardýk galiba! VETERÝNERÝN MÜÞTERÝSÝ KÝM? Zero nun aþý zamaný gelmiþti. Veterineri aradým. Telefon uzun uzun çaldýktan sonra, tam kapatýyordum ki açýldý. -Alo... - Amedim içerdeysan getireceydim benim köpeði aþýya. BÖYLE BÝR ANDI - Abi ben Ahmet deðilim. - Pardon caným, yanlýþ çevirdim galiba. - Yok abi tamamdýr. Doktor gitti da gelsin. - Gelecek? - Beþ dakikaya kadar gelir. Ben de hastasýyým. Hayda! Veterinerin hastasýymýþ. - Veteriner deðil mi oðlum orasý? - Evet abi veterinerdir. - E sen nesin... Senin neyine bakacak? - Yok abi... Bana bakmaycak... Ben müþterisiyim yani. Ben köpeði getirdim kýrksýn bana. - Tamam oðlum, þaka yaptým. Ben de geliyorum, ikimize de baksýn.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri SEKÝZ YILDA NE DEÐÝÞTÝ GÜNLÜK Hatýrlayacaksýnýz Kýbrýs Cumhuriyeti nin Avrupa Birliði ne üyeliði, 8 yýl önce 2004 yýlýnýn 1 Mayýs günü gerçekleþmiþti Bizim politikacý lar, üyeliðe giriþten 7 gün önce gerçekleþen Annan Planý referandum unda Rumlar hayýr demelerine raðmen onlarý üye yaptýlar, Türkler evet demelerine raðmen, AB verilen sözleri tutmadý ve bizi cezalandýrdýlar deseler de Aslýnda Ýþin gerçeði þu ki Kýbrýs Cumhuriyeti nin 1 Mayýs 2004 tarihinde, diðer 12 aday üye ülke ile birlikte, ayni gün fiilen AB üyesi olacaklarý, bir yýl önceden 2003 yýlýnýn Þubat ayýnda, Yunanistan ýn Selanik þehrinde imzalanan Üyelik Anlaþmasý ile belirlenmiþti. Üstelik Unutturmaya çalýþsalar da, anlaþmanýn altýnda, Türkiye Cumhuriyeti nin o günkü Baþbakaný R.T.Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün onur konuðu olarak, imzalarý vardýr Daha da önemlisi O günlerde, gerek BM, gerek AB ile görüþmeleri yürüten ve kendilerini uluslararasý siyasette uzman zanneden, bizim o günkü yetkililer her iki platformda da hayati öneme haiz iki önemli noktanýn varlýðýný bilmelerine raðmen 1. Kýbrýs sorunu çözümlenmeden de Kýbrýs ýn AB üyesi olabileceði 1999 Helsinki Zirvesinde, aday adayý kabul edilmesi karþýlýðý, Türkiye tarafýndan kabul edilip imzalandýðý; 2. Referandum da taraflardan birisinin hayýr demesi halinde Annan Planý nýn yok sayýlacaðý ilkesi; Ne yazýk ki Görüþmeleri yürüten, ne R.R.Denktaþ, ne M.A.Talat, ne S.Denktaþ ve ne de heyette yer alan diðer elemanlar ve diplomatlar, 1 Mayýs 2004 tarihine kadar çözüm gerçekleþmezse Kýbrýs AB üyesi olduktan sonra Kýbrýslý Türkler in geleceði nin ne olacaðýný, ne BM yetkilileri ile Burgenstoch ta, ne de AB yetkilileri ile Brüksel de gerçekleþen görüþmelerde belirleyip kayda geçirmeyi akýl edemediler! Gün geldi referandum yapýldý ve Rum tarafýnýn hayýr demesi ile Annan Plan nul and void maddesi gereði, geçersiz ve hükümsüz sayýlarak ortadan kalktý Ve Kýbrýs Cumhuriyeti AB üyesi olurken, Kýbrýs topraklarý AB topraðý ve vatandaþlarý ise AB vatandaþý yapýlýrken, sýnýrýn kuzey i AB Muktesebat ý uygulanmasý dýþýnda býrakýldý Bu ne demek Bu þu demek, Kýbrýslý Türkler, hala uluslararasý kimliksiz vatansýz ve ambargolar altýnda ezilmeye mahkum Sonuçta Bireysel olarak, AB nimetlerinden yararlanmak isteyen ve dýþ seyahatlerinde elinde uluslar arasý geçerliliði olan bir pasaport olmasýný isteyen Kýbrýslý Türkler, Kýbrýs Cumhuriyeti nden kaynaklanan vatandaþlýk haklarý ile kimlik ve pasaport alma yolunu seçtiler Amma ve lakin Referandum ve AB üyeliði sonrasý, AB ile iliþkilerde, ne Yeþil Hat Üzerinden Ticaret hayata geçirilip Limasol üzerinden ihracat TDP: MÝLLÝ GELÝR 16 BÝN DOLAR DEÐÝL Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomi Komitesi Baþkaný Özgün Kutalmýþ, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün ekonominin geçmiþ yýllardan daha iyi olduðu ve fert baþýna milli gelirin 16 bin dolara yükseldiði yönündeki söyleminin doðru olmadýðýný savundu. Kutalmýþ, yazýlý açýklamasýnda, 2008 yýlýndan beri milli gelir rakamlarýnýn Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan açýklanmadýðýný belirterek, Baþbakan Ýrsen Küçük'e 2009 yýlýnda 11 bin dolar olan kiþi baþýna düþen milli gelirin hangi verilerle 16 bin dolar olarak hesaplandýðýný sordu. Kutalmýþ, yýllardýr artýþ almayan kamu ve özel sektör çalýþanlarýnýn, artan döviz fiyatlarý ve zamlar karþýsýnda alým güçlerinin ve tüketim harcamalarýnýn sürekli düþtüðünü öne sürerek, "Bu þartlarda ekonomi geçmiþ yýllardan nasýl ileriye gider?" sorusunu yöneltti. ÇÝFTÇÝ EÐÝTÝM PROGRAMLARI SÜRÜYOR Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na baðlý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü (TAE) ve Tarým Dairesi tarafýndan Ziyamet köyünde çiftçi eðitim programý düzenlendi. TAE Müdürü Ercan Akerzurumlu ve Tarým Dairesi Müdürü Mahmet Akif Ünsal da etkinliðe katýlarak, Bakanlýðýn büyük önem verdiði çiftçi eðitim programlarýnýn artarak ve uygulamalý olarak devam edeceðini bildirdi.bakanlýktan verilen bilgiye göre, çiftçi kayýt sisteminin tanýtýldýðý eðitim programýnda, uzmanlar tarafýndan çiftçilere, bað hastalýk ve zararlýlarýyla mücadele yöntemleri, zirai ilaç kullanýmý ve baðda salkým güvesi ile mücadele yöntemleri uygulamalý olarak anlatýldý. Eðitim programýnda ayrýca çiftçilere bað yetiþtiriciliði ve hastalýklarla mücadele konularýný içeren kitap ve broþürler daðýtýldý. Bugün Mehmetçik'te devam eden eðitim programý yarýn da Güzelyurt'ta Güzelyurt Oteli'nde saat 10.30'da gerçekleþtirilecek. gerçekleþtirilebildi, ne de Kýbrýslý Türkler in dünya ile iliþkisini saðlayacak baþka olumlu adýmlar atýlýp ambargolar ýn kaldýrýlmasý saðlanabildi Tabii Bizim çok bilmiþ lerin, Tayvan modelleri, Ýslam Ülkeleri ile iliþkiler vb. iddialarý da sözde kaldý Referandum ve AB üyeliðinden önce durum ne idiyse, hala bugün aynen devam ediyor Hatta, daha da kötüleþerek Referandum sonrasý, hükümetlerimizin, çok baþarýlý uygulamalarý(!) sonrasý yaratýlan inþaat furyasý ve ona baðlý taþýma nüfus patlamasý neticesi, binlerce yarým inþaat, milyonlarca lira batýk banka borcu ve ortaya çýkan sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle yaþanýlmaz bir ülke haline doðru gidiyoruz. Hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, kaçakçýlýk, uyuþturucu, fuhuþ, cinayet, ýrza tecavüz, rüþvet vb. adli olaylar almýþ baþýný gidiyor... Oysa Kýbrýslý Türkler Ne umutlarla meydanlarý doldurmuþlar, ne umutlarla geleceðe doðru koþuyorlardý Ýnanmýþlardý Evet Kýbrýs sorununun çözüleceðine, ülkelerinin yeniden birleþeceðine ve AB üyesi olacaklarýna inanmýþlardý Olmadý Çünkü umut baðladýklarý güvendikleri kurtarýcý diye gördükleri Cumhurbaþkanlýðý, Baþbakanlýk, Meclis Baþkanlýðý ve Hükümet koltuklarýna oturunca Kýbrýs sorununu çözeceklerini de, ülkeyi birleþtireceklerini de, AB üyesi yapacaklarýný da bir kenara býraktýlar Anlayacaðýnýz Hani, Müjde Ar ýn baþrol oynadýðý Arabesk diye bir film var, hani tecavüzden kaçýp, kurtarýcý diye sýðýndýklarý tarafýndan tekrar tecavüze uðruyordu ya, aynen o hesap Kýbrýslý Türkler, kurtarýcý zannettiði M.A.Talat ve ekibi tarafýndan, ne yazýk ki tekrar tecavüz e uðradýlar Nereden bileceklerdi ki Kendileri, meydanlarý doldurup Çözüm ve AB diye haykýrýrken Onlar, kapalý kapýlar arkasýnda, koltuk makam ve çýkar karþýlýðý, uluslar arasý alanda ve AB ile iliþkilerinde sýkýþmýþ Türkiye nin, önünü açma pazarlýklarý yapmaktaydýlar Ne ilginç tesadüftür ki Kýbrýs ýn AB ye giriþi, iþçinin ve emekçini bayramý ile ayni güne denk gelmiþtir Ve Devletin bütün makamlarýný 6 yýla yakýn süre ile ellerinde tutanlar ve 6 yýl boyunca, Kýbrýslý Türklere verdikleri Çözüm ve AB sözünü gerçekleþtireceklerine,türkiyeli sivil ve askeri yetkililere sadakat baðlýlýk ve Türklük lerini kanýtlamaya uðraþanlar 2012 yýlýnýn, 1 Mayýs günü Kýbrýs ýn AB ye giriþinin 8. yýldönümünde Halktan özür dileyip Kýbrýs sorunu, niye çözemediklerini açýklayýp hesap vereceklerine Ýþçinin ve emekçinin yürüyüþünde, en önde ve koruma polisi eþliðinde yerini alabiliyor! Ne büyük çeliþki Bir yandan Önünde yürüdüðü kitlenin, tekrar lider liðine gelmeyi hesaplayacaksýn, Diðer yandan Lideri olmayý hesapladýðýn kitlenin yanýna koruma polisi eþliðinde yaklaþacaksýn Vay be Böylesi, dünyada hiç görülmedi ÇOCUK GELÝNLERE DAVETÝYE Türkiye'de, Eðitim Bakanlýðý'nýn yeni Orta Öðretim Kurumlarý Yönetmelik Taslaðý'nda evliliklerle ilgili madde tam manasýyla fiyasko. Bu düzenlemeyle mevcut yönetmelikteki "Öðrenci iken evlenenlerin kayýtlarý silinir, okulla iliþkileri kesilir" cümlesi kaldýrýlarak, lise öðrencilerinin evlenmesine izin veriliyor. Çocuklar artýk öðrencilikleri sýrasýnda evlenebilecekler. Kadýn örgütleri evlilik yaþýnýn yükseltilmesi için mücadele verirken, AKP Hükümeti de çocuk gelinleri çoðaltacak düzenlemeler yapýyor. Tayyip Erdoðan'ýn ve AKP'nin abartýlý bir þekilde anneliði kutsamasý da cinsiyetçiliðin bir tezahürü deðil mi aslýnda? Okulla birlikte evliliði zaten sürdüremeyecek olan kýz çocuklarý büyük ihtimalle üniversiteye gidemeyecek, meslek sahibi olamayacak. Siyasette padiþah, futbolda otorite, sanatta bilirkiþi olan Tayyip Erdoðan þimdi de günlük hayatý belirleyecek. "Yetmez ama Evet'çiler"e bu yetecek mi acaba? 63 GÜNDÜR ÖDEME YOK Elektrik çalýþanlarýna verdiði sözü tutmayan Ýrsen Küçük, belediye çalýþanlarýna verdiði sözü de tutmadý. 63 gündür ödenmeyen belediye iþçilerinin zincirlerinden baþka kaybedecek nesi kaldý? SANAYÝ ODASI Maþallah, Sanayi Odasý da hükümete alet olmuþ ve üyelerini Kýbrýs Cumhuriyeti pasaportu ile seyahat etmemeleri için uyarmýþ. Bu gidiþle dünyadan büsbütün izole olacaðýz. Ne akýllar bu akýllar! ELEKTRÝK BORÇLARI Kýb-Tek yönetim kurulu nihayet konuþtu ve otellerin elektrik borçlarýný açýkladý. Otellerin dýþýndaki hatýrlýlarý da açýklamalý... ÜLKÜCÜLER Dün Lefkoþa'da araçlý eylem yapan ve kurt iþaretlerini havaya diken ülkücüler haykýrdý... Ülkücüler susturulamazmýþ... Sanki onlarý susturmak isteyen mi var? KABAKLAR YAÞADI Nisan ayýnýn tüketici fiyat endeksi açýklandý. En büyük artýþ giyim ve ayakkabýda, en büyük düþüþ de kabaktaymýþ... Kabaklar yaþadý! Týrnak... "CTP iktidarý döneminde, çözüm fýrsatý tepilmiþtir. Toplum, CTP ve Talat'a 'Kýbrýs sorunu çözülmeli' diyerek görev vermiþtir. CTP ve Talat, bu görevi yerine getirmek yerine, 'Rumlar çözüm istemiyor' demenin de ötesinde; Denktaþ dönemindeki oldukça katý ve dýþlayýcý 'Rumlar bizi kesecek' noktasýna kadar meseleyi getirmiþtir ve sistemin deðiþmesi þansýný yitirmiþtir." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Birkaç gündür basýnda çýkýyor, bazý özellikli ya da torpilli iþletmelere niçin elektrik kýyaðý yapýlýyor diye! Dikkatle izliyoruz, bir açýklama bekliyoruz, ama ortalýk ölüm sessizliði. Sözümüz Bakan Atun'a: Kendisinin bazý basýn organlarý tarafýndan korunduðunu ve kendine toz kondurulmadýðýný gayet iyi biliriz ama konumuz o deðil! Böyle ciddi suçlamalar manþetlerde gezerken, niçin ortaya çýkýp bir açýklama yapmaz, bizim derdimiz bu!" Levent ÖZADAM (Haberdar) "Kardeþim siz kendinize çalýþtýracak eleman mý arýyorsunuz, yoksa üç kuruþa canýnýzýn istediði gibi sömüreceðiniz, sabah akþam posasýný çýkaracaðýnýz ve hem sosyal hem de hukuksal haklarýný siyasilerle kol kola girerek gaspedeceðiniz köleler mi arýyorsunuz?.." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný SAVAÞ BOZAT Belediye Emekçileri Sendikasý, Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan kendilerine verilen sözlerin tutulmamasý üzerine yeniden eylemlere baþladý. Ýþ yavaþlatma þeklinde baþlayan eylemler, 9 Mayýs'a kadar maaþlar ödenmediði takdirde süresiz greve dönüþecek... Anlayacaðýnýz Lefkoþa halký yeni bir tehlike ile karþý karþýya... Zaten daha önceki grevden ortada kalan çöplere þimdi bir de yenileri eklenirse vay halimize... BES Baþkaný Savaþ Bozat dün yaptýðý açýklamada, belediye çalýþanlarýnýn 63 gündür maaþ alamadýðýný söyledi. Bu rezillik karþýsýnda grev az bile deðil mi?

7 4 Mayýs 2012 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KAÇAK (Ýstanbul)- Ne zaman 1 Mayýs mitingi denilse aklýma 1 Mayýs 1977'de üzerimize sýkýlan kurþunlar gelir O gün mahþerdi! Yüzbinler kaçýþýrlarken aralarýnda bir hiçtik. Ne emniyetin yardým edebileceði aklýmýza geldi, ne de kurtulabileceðimiz. Savunmasýzdýk. Kalabalýktýk ama kaçýyorduk. Kaçarken yanýmda üç Kýbrýslý daha vardý. Arif Albayrak, Metin Tomson, Ýzcan Halil Nasýl oldu, hangi sokaklardan geçtik hepsi de silindi hafýzamdan. Silinmeyen, Kasýmpaþa'dan Aksaray'a giden minibüs içerisinde olduðumuz kaldý. Ne cep telefonu, ne radyo vardý elimizde. Dünya o minibüs kadardý. Ve minibüstekilerin katliamdan haberleri yoktu. Dünya küçük diyoruz ya Teknoloji yoksa dünya çok büyük Yýllar sonra çeþitli gazetelerden de okuduk ki korkuyla kaçtýðýmýz o günü, finansmanýný ABD'nin yaptýðý derin devlet (kontrgerilla) yapmýþ... Bu nasýl bir kuruluþtur ki hala kimse kimin yaptýðýný söyleyemiyor? Þerife Ünverdi Kýbrýs'ýn kuzeyinde kimsenin tanýmadýðý ama nedense yoluna, her þey yolundaymýþ gibi devam eden, kuruluþun yani KKTC'nin Çalýþma Bakaný O dönemde o da öðrenciydi Ýstanbul'da Katliamla anýlan iþçi bayramýna katýlmýþ mýydý bilmiyorum Katliam yapan kontrgerillanýn ABD tarafýndan finanse edildiðini biliyor muydu, onu da bilmiyorum KKTC'de kaçak iþçi çalýþtýran iþyerlerine aðýr yaptýrýmlar getirileceðini açýkladý Kaçak iþçi nedir? Bizler 1 Mayýs 1977 katliamýndan kaçarken "kaçan öðrenciler"dik, ama Þerife Haným'ýnkiler kaçak iþçiler Kaçak iþçi de böyle bir þey olabilir mi? Kýbrýs'ýn kuzeyini þöyle bir düþünelim Gerek iþ sahipleri, gerek çalýþanlar Gerek firmalar gerek diðer kuruluþlar Ne kadar yasaldýrlar? Kýbrýs'ýn kuzeyinde bir boþluk varsa ki vardýr. O boþluktan istifade edenler üþüþtüler buraya, hala üþüþürler. Adamlarýn Kýbrýsla alakalarý yok ama Kýbrýs devletinin hükmünün geçmediði Kýbrýs'ýn kuzeyinde ikiþer üçer lahmacun dükkâný açarak "iþ" yapýyorlar. Bir de iþçi getiriyorlar ülkelerinden, kendileri yasalmýþ gibi Þerife Ünverdi de "kaçak iþçi çalýþtýranýn vay haline" diyor Bugün KKTC denilen yerde, kaçak denilen iþçileri çalýþtýran kaç çið köfteci dükkâný yasal, kaç dönerci, kaç baklavacý yasaldýr? Ve en mühimi Yasadýþýlarýn oylarý ile seçilen kaç seçilmiþ oturduklarý makamlarda yasal? O gün Yani 1 Mayýs 1977'de kurþunlara hedef olmamak için kaçarken kurþunlarýn ABD tarafýndan finanse edilen kontrgerilla tarafýndan sýkýldýðýný bilmezdim Týpký 1974'e gidilen süreçte hedef olmamak için korkuyla saklandýðýmýz kurþunlarý atan ellerin de finansmanýnýn ABD olduðunu sonradan öðrendiðim gibi Þerife Ünverdi kaçak iþçileri bir yana býraksýn da oturduðu koltuða dönüp, kaçak olup olmadýðýna bir baksýn! ÞOFÖR OKULLARI SORUNLARINI TATAR'A ÝLETTÝ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Barýþ Tilki baþkanlýðýndaki Þoför Okullarý Birliði heyetini kabul etti. Þoför Okullarý Birliði baþkaný Barýþ Tilki ziyaretin basýna açýk bölümünde, 2006 yýlýnda çok zor þartlarda kurulan birliðin Bakanlýðýn da desteðiyle bugün belli bir noktaya geldiðini, buna karþýn bazý sýkýntýlarý olduðunu söyledi. Maliye Bakaný Tatar da, can güvenliði açýsýndan þoför okullarýnýn büyük öneme sahip olduðunu kaydederek, ülkede artan araç sayýsýna bakýldýðýnda sürücülerin TELSÝM ÇALIÞANLARI TATBÝKAT YAPTI Mobil iletiþim þirketlerinden KKTC Telsim, "Dünya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý" nedeniyle itfaiye ekipleriyle birlikte þirketin merkez binasýnda, çalýþanlarýn da katýlýmýyla yangýn ve acil durum tatbikatý gerçekleþtirdi. Telsim'den yapýlan açýklamaya göre, çalýþanlarýn güvenliði için Lefkoþa Ýtfaiye Müdürlüðü ile Telsim'in iþbirliði içerisinde yürütülen yangýn ve acil durum tahliye tatbikatýnda, Telsim iþ sürekliliði politikasý, iþ saðlýðý ve güvenliði, çevre ve refah politikasý ve acil durum planý standartlarýnýn eðitilmesinin gerekli olduðunu söyledi. Þoför okullarýnýn bir takým düzenlemelerle belli standartlarý getirdiðini söyleyen Tatar, eðitimlerin ehil kiþiler tarafýndan verilmesinin önemine iþaret ederek, trafik kazalarýnýn azalmasý için tüm kesimlere görev düþtüðünü ifade etti. Yasal mevzuat çerçevesinde üzerlerine düþeni yapmaya hazýr olduklarýný belirten Tatar, katký koyabilmenin asli görevleri olduðunu ekledi. uygulanmasý temel alýndý. Telsim merkez binada bulunan 70 kiþi ve 2 ziyaretçi, Telsim acil durum ekipleri tarafýndan, zamanýnda ve sorunsuz bir þekilde tahliye edilerek, tüm prosedürlerin gerçekleþtirilmesini saðladý. Yangýn tatbikatý sýrasýnda itfaiye teþkilatý da, ihbarý aldýðý andan itibaren olay yerine zamanýnda ulaþarak, yangýna müdahale ederek tatbikata katýldý. Tatbikatta, çalýþma saatleri içinde, bina personelinin bir acil durum veya yangýn anýnda, yerine getirmek zorunda olduðu faaliyetler ve davranýþlar uygulandý. KATAR'DA KKTC'YÝ TEMSÝL ETTÝLER- Katar'ýn Baþkenti Doha'da KKTC Katar Temsilcisi'nin eþi Þaziye Altay'ýn da katýldýðý bir Uluslararasý Kermes ve Kültürel Deðiþim etkinliði düzenlendi. Katar Kadýnlar Birliði ve Katar'da bulunan okullardan Abdulla Bin Zaid Al-Mahmoud tarafýndan düzenlenen etkinliðe katýlan büyükelçilikler, ülkelerini tanýtým amaçlý faaliyetler düzenlediler. KKTC Doha Ticaret Ofisi'nden yapýlan açýklamaya göre, KKTC standýnda ipek böceði kozasý iþlemeleri, Lefkara el iþleri, KKTC'ye özgü tatlý- tuzlu yiyecekler sergilendi. Etkinlikte ayrýca Arapça turizm broþürleri daðýtýlarak KKTC'nin turizm potansiyeli hakkýnda bilgiler verildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI VATANDAÞLAR ARASINDA AYIRIM NÝYE? Bir vatandaþýmýz elde ettiði bazý duyumlardan yola çýkarak bir araþtýrma yapmýþ ve bulgularý da bizimle paylaþmak istediðinden bize bir mektup göndermiþ...mektup þöyle: "Ben bir vatandaþým. Kulak misafiri olduðum bir olayý sizlere de aktarmak istiyorum. Olayý duyduktan sonra araþtýrdým da... Bana göre usulsüzlüktür yapýlanlar. Usulsüzlük olduðu kadar ayýrýmcýlýktýr da... Devlet yetkilileri vatandaþlar arasýnda ayýrýmcýlýk yapmaktadýrlar. Fýrsat eþitliðine darbe vurmaktadýrlar. Olay þöyle: Dr Burhan Nalbantoðlu Hastahanesi yýllar önce ihale yoluyla bir temizlik þirketine verildi. Beþ yýl önce de ihale Çalýkuþu Temizlik Ltd'e verildi. O günden bu yana da ihaleye hiçbir zaman çýkýlmadý ve hastahanenin temizlik iþleri bu þirketin üstünde kaldý. Ancak hastahanenin temizlik durumu gazetelerin baþ sayfalarýna konu oldu hep... Hastahanenin daimi olarak pislik içerisinde olduðu yazýldý çizildi. Birçok televizyon programýna konu oldu. Tüm bunlara raðmen bu hastahanenin ihalesi dediðim gibi yaklaþýk 5 yýldýr ayný þirkete, yani Çalýkuþu Temizlik Ltd'e verilmektedir. Þöyle ki 2008 yýlýnda yapýlan temizlik ihalesini bu þirket kazandý ve 2008 yýlýndan beridir hiçbir yasal dayanaðý olmadan bu sözleþme uzatýlmakta ve Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastahanesi ihaleye çýkmamaktadýr. Normalde bu kazanýlan ihale yýllarýný kapsamaktaydý. Ancak 2010 yýlýnda yaþanan sel olaylarýnda konu þirket zarar ettiði hususunda ýsrarcý davrandý ve ihaleyi 6 ay daha uzattýlar. Daha sonra hiçbir sebep yokken bir kere daha uzattýlar... Uzattýlar da uzattýlar... Yýl 2012 oldu, tüm hastahaneler geçen gün tekrar temizlik ihalesine çýktý. Ancak bir de baktýk ki Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastahanesi temizlik ihalesinde yok... Araþtýrdýk bir de baktýk ki kontrat ihaleye çýkýlmadan yine uzatýlmýþ... Alllah allah bu firma bu kadar mý deðiþilmez, bu kadar mý mükemmeldir? Yoksa altýnda baþka þeyler mi aramak lazým? Hastahanedeki dedikodulara bakýldýðýnda ordaki idarecilerin hiçbiri bundan memnun deðil. Ancak bu Çalýkuþu Temizlik Þirketi'nin hükümetle arasý çok iyiymiþ ve direkt olarak Bakanlar Kurulu'ndan uzatma yaptýrýrmýþ. O zaman diðer þirketler ihaleye filan girmesin... Bence bu iþin içinde yazmaktan dahi utanýyorum ancak ya torpil yani partizanlýk var, ya da rüþvet var. Bunun baþka bir açýklamasý bence yoktur. Ben orta okul mezunuyum belki siz okumuþ abilerimiz iþin aslýný bulursunuz da beni yanýltýrsýnýz. Ancak Saðlýk Bakanlýðý bu iþin açýklamasýný yapmak zorundadýr." BÝZÝM DUVAR DENÝZLER'E ÇAMUR ATILMAZ Bizim Mandra Türkiye'nin AB sürecindeki baþmüzakerecisi Egemen Baðýþ'ýn "Kýbrýs'ta güneþ iki ayrý devletin üstüne doðuyor" þeklindeki sözleri mandrada kendi baþýna gelin güveyi olmak gibi mizahi esprilere neden olurken, bazý vatandaþlar da, "Ýyi de Egemen efendi, güneþin bundan haberi var mý?" diyerek Baðýþ'ýn sözlerini alay konusu yaparlar. Sokaktaki adam "Güneþi bile emperyalist emellerine alet ediyorlar" diye kendi kendine söylenir.

8 8 4 Mayýs 2012 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ 1 Mayýs Kamu Bayramý 1 Mayýs Ýþçi Bayramý nedeniyle ülkemizde resmi tatil vardýr. Ancak ne yazýk ki bu resmi tatilden sadece kamu çalýþanlarý, resmi kurum çalýþanlarý ve banka çalýþanlarý faydalanmaktadýr. Hükümetin çok övdüðü özel sektör, ne yazýk ki çalýþanlarýný her 1 Mayýs'ta olduðu gibi bu yýlda çalýþtýrdý. Baþbakan Küçük ve bazý bakanlarý iþçilerin bayramýný kutladýktan sonra soluðu piknik alanlarýnda yeme içmede aldýlar. 1 Mayýsta çalýþan hiçbir iþyerindeki iþçileri ziyaret edip gelecek 1 Mayýslarda onlarýn da gerçekten bayram yapýp çalýþmamalarýný saðlayacak düzenlemeleri yapacaklarýnýn sözünü veremediler. Güvenli bir iþ yaþamýna kavuþabilmeleri için örgütlü çalýþma imkânlarýnýn saðlanacaðýnýn da sözünü veremediler. Sadece kuru bir kutlamayla iþçinin bayramýný kutladýlar. Yani iþ baþa düþmüþtür. Ýþçi kendi göbeðini kendi kesmek durumundadýr. Bundan dolayý KKTC iþçileri birleþmeli ve her yerde sendikalaþmak hakkýný söke söke almalýdýrlar. Atatürk'ün Osmanlýdan halkýn egemenliðini alýrken söylediði gibi "Egemenlik ilim ve irfan icabýdýr diye verilmez. Zorla alýnýr" sözünü hatýrlamalý ve "Sendikalaþmak hakkýnýn da ilim veya irfan icabý olarak verilemeyeceðini anlayarak" zorla almak için birleþmelidirler. Öz denetim Polis iþlenen cezai suçlarda geliþmiþ ülkelerde yapýldýðý gibi delilden suçluya gideceðine, iþin kolayýna kaçmakta ve suçludan delile gitmektedir. Bu yüzden de günahsýz insanlarý zanlý diye tutuklamakta ve onlarý gözünü reyting hýrsý bürümüþ sözde gazeteciler vasýtasý ile deþifre edip aileleri ile birlikte rezil etmektedir. Girne Polisinin ýrza geçme suçlusunu daha önce de yakalama konusunda sabýkasý olmasýna ve suçsuz birini zanlý diye tutuklayýp karakolda ona iþkence edip makatýndan cop sokmak suretiyle vahim zarara uðratmasýna raðmen, Ozanköy'de yaþanan son ýrza geçme olayýnda da ayni yanlýþý yapmasý düþündürücüdür. 75 yaþýnda bir kadýnýn ýrzýna geçilmesinden hemen sonra kadýnýn evine en yakýn inþaattaki iki iþçiyi zanlý olarak tutuklamasý ve onlarý ýrz düþmaný olarak teþhir ettikten 3 gün sonra onlar suçlu deðildir diye serbest býrakmasýndan sonra Girne Polisi mutlaka sorgulanmalýdýr. Ayni þekilde bunu manþetten haber yapýp televizyonlar aracýlýðý ile dünyaya duyuran sözde gazeteciler de sorgulanmalýdýrlar. Irz düþmaný diye aileleri ile birlikte dünyaya rezil edilen bu iki iþçinin yerinde gazetecilerin ve polislerin kendi kardeþleri, babalarý, dayý veya amcalarý olaydý acaba yine ayni þekilde mi hareket edeceklerdi? Polis suçlu diye tutukladýðý iki masumu sorgularken, acaba gerçek suçlulara adadan kaçmak için zaman kazandýrmadý mý? Eðer hukukun ve insan haklarýnýn herþeyden üstün olduðu bir ülkede bunlar yaþanmýþ olsaydý, zehir hafiye gibi masumlarý suçlu diye yakalayan polislerle onlarý suçlu diye tüm dünyaya duyuran gazeteciler ömür boyu ödeyemeyecekleri tazminatlarla karþýlaþacaklardý. LEFKOÞA VAKIF ANAOKULU ÝZCÝLERÝ ANKARA YOLCUSU- Lefkoþa Vakýf Anaokulu izcileri, "Atatürk bilincini geliþtirmek ve Anavatan Türkiye'nin baþkentini tanýmak" maksadýyla anneler ve öðretmenlerden oluþan bir grupla bugün Ankara'ya gidiyor. Ýlköðretim Dairesi Müdürlüðü Ýzcilik Yürütme Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, son üç yýldýr düzenlenen anneli izci kamplarýna ilgi büyük. Açýklamada, izcilik faaliyetlerinin çocuklara sosyal ve duygusal açýdan katký saðladýðý, söz konusu faaliyetlerin yenilenilerek devam ettirileceði belirtildi. Batýk bankalar yeniden gündemde n Devletin batýk bankalardan alacaðýyla ilgili UBP tarafýndan sunulan meclis araþtýrma önergesi oybirliðiyle kabul edildi Meclis Genel Kurulu, "devletin batýk bankalardan alacaklarý" ile ilgili UBP milletvekilleri tarafýndan sunulan araþtýrma önergesini de oybirliðiyle kabul etti. Önerge hakkýnda konuþan UBP Milletvekili Mehmet Tancer, devletin yýllardýr milyonlarca dolar alacaðýný alamadýðýna dikkat çekti. Yapýlacak araþtýrmanýn alacaklarýn akýbetinin ortaya çýkarýlarak, tahsilinin yapýlmasý olduðunu kaydeden Tancer, bunun herkesin arzusu olduðunu söyledi. YORGANCIOÐLU CTP Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu da, bankalarýn batmasý öncesinde Merkez Bankasý'nýn dönemin baþbakanýna sunduðu raporlarýn denetlenmemesinin de sorgulanmasý gerektiðini söyledi. UBP'nin tahsilat yapmasýnda yasal engel olup olmadýðýný da soran Yorgancýoðlu, "UBP þimdiye kadar bir iþlem baþlatýp sonuç alamadý mý, bunu bilmek isteriz" dedi. Meclis araþtýrmasý açýlmasý önergesine olumlu oy vereceklerini belirten Yorgancýoðlu, araþtýrmanýn uzun süreceðini, UBP'nin eðer yasal engel varsa bunu ortadan kaldýracak düzenlemeleri de eþ zamanlý olarak meclise getirmesi gerektiðini söyledi. ANGOLEMLÝ TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, UBP'nin iktidarda olduðunu ve alacaklar konusunda harekete geçebileceðini belirterek, niçin bu konularýn üzerine yürümediðini sordu. Bunun garip bir durum olduðunu ancak destek vereceklerini kaydeden Angolemli, hükümetin bankalarý tek tek açýklamasý ve tahsil etmesi gerektiðini belirtti. YEÞÝLIRMAK YEDÝDALGA ÜRETÝCÝLERÝ - Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Yeþilýrmak-Yedidalga Üreticiler Birliði'ni kabul etti. Birlik Baþkaný Cavit Atalar, bakana festivale geçen yýl verdikleri desteðe teþekkür ederek, bu yýlki festival için de destek beklediklerini söyledi. Geçen yýl olduðu gibi bu yýl da Devlet Piyangosu çekiliþinin festival sýrasýnda yapýlmasýný isteyen Atalar, çilek festivalinin 1973'den beri yapýldýðýný ve bu yýl 40'ncýsý gerçekleþtirilecek festivalin her yýlkinden daha görkemli olmasýný arzuladýklarýný belirtti. ALAYKÖY BELEDÝYESÝ'NE 20 ÇÖP KONTEYNERÝ Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ile Alayköy Belediye Baþkaný Hulusi Manisoy, sanayi bölgesinde kullanýlmak üzere 20 adet metal çöp konteynerinin Belediye'ye devredilmesini öngören protokol imzaladý. Sunat Atun protokole imza atmadan önce yaptýðý konuþmada: "Yavaþ yavaþ Sanayi Bölgelerinin ve yeni oluþacak olanlarýn, o bölgeye yatýrým yapacak iþletmeler, Sanayi Dairesi ve Yerel Yönetimler iþbirliðinde, düzenlenmesinin zamaný gelmiþtir. Ýleriye dönük çalýþmalarýmýz bundan sonra bu yönde olacaktýr" dedi. NÝSAN AYI FÝYAT ENDEKSÝNDE % 1.86 ARTIÞ EN BÜYÜK ARTIÞ GÝYÝM VE AYAKKABIDA; DÜÞÜÞ KABAKTA Enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatlarý endeksi, nisan ayýnda yüzde 1.86 arttý. Nisan 2011'den Nisan 2012'ye kadarki bir yýllýk sürede endeksteki artýþ ise yüzde 11.41'e yükseldi. Ana harcama gruplarýnda en yüksek artýþ giyim ve ayakkabýda olurken, en yüksek fiyat düþüþü kabakta görüldü. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafýndan 5 ilçede seçilmiþ perakende satýþ yerlerinden derlenen fiyatlara göre yayýmlanan tüketici fiyatlarý genel endeksi marta göre yüzde 1.86, Aralýk 2011'e göre yüzde 1.83 ve Nisan 2011'e göre de yüzde arttý. Ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde ile giyim ve ayakkabý grubunda gerçekleþti. Diðer alanlardaki artýþlar ise þöyle açýklandý: "Ulaþtýrmada yüzde 3.67; mobilya, ev aletleri ve ev bakým hizmetlerinde yüzde 2.27; eðlence ve kültürde yüzde 0.94; lokanta ve otellerde yüzde 0.45; gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.30; çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.27; konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlarda yüzde 0.24; eðitimde yüzde 0.08; alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.03; haberleþmede yüzde 0.01." 230 MADDE ZAMLANDI, 78 MADDE UCUZLADI 230 maddenin ortalama fiyatý mart ayýna göre artarken, 78 maddenin fiyatý ise düþtü. En yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal; yüzde 47.46'yla gömlek terikoton kýsa kollu, yüzde 41.86'yla Ercan-Ýstanbul uçak bileti ve yüzde 41.78'le domates oldu. Ucuzlayan mallarda ise ilk sýrayý kabak aldý. Yüzde ucuzlayan kabaðý, yüzde ile taze bakla ve yüzde ile çiçek lahanasý izledi.

9 9 4 Mayýs 2012 Cuma Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV DÝKKAT OKUL SÜTÜDÜR ZEHÝRLER "Okul sütü" projesi kapsamýnda çocuklarýmýza süt daðýtýmýna baþlandý ve ilk günden zehirlenme haberleri ardý ardýna geldi. Diyarbakýr, Sivas, Edirne, Sakarya, Samsun, Kýrýkkale, Adana, Antalya'da rahatsýzlanan çocuklarýn bazýlarý ayakta tedavi edildi, bazýlarýna serum takýldý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, birkaç çocuk mide bulantýsý þikâyetiyle hastaneye kaldýrýlmýþ da "Psikolojik olarak diðer çocuklar da bundan etkilendi" diyor. Yurdun dört bir yanýndan zehirlenme haberleri geliyor. Nasýl oluyor da Edirne'den bir çocuk Diyarbakýr'dan bir çocuðun psikolojisinden etkileniyor. Korkarým yarýn "bunlar komplo, hükümeti eleþtirmek için çocuklarý kullanýyorlar" diye haber çýkacak. Sultan KOMUT (bianet.org) TARÝH 31 MART 2011 Türk Göçmenler Derneði'nin 'ajanlar' hakkýnda savcýlýða yapmaya hazýrlandýðý baþvuruyu beklemeden UBP Londra Dayanýþma Derneði, Þener Elcil aleyhine 'vatana ihanet' iddiasýyla suç duyurusunda bulundu... Gözden kaçmayanlar... ÝÐFAL VE ÝÞGAL CHP milletvekili Atilla Kart, AKP iktidarýnýn yasal dayanaðý olmayan 'adrese teslim' özelleþtirmelerini þu sözlerle eleþtiriyor: "Hükümet 26 Nisan Perþembe gecesi gece yarýsý operasyonu niteliðindeki bir önerge ile talan ve iþgallere özel af anlamýna gelen bir düzenlemeyi oldu-bittiyle TBMM'den geçirdi. Hükümet, bir kez daha TBMM'yi iðfal etti." Etmiþtir tabii Ama Türkiye'de bunlarý görenler neden KKTC'deki iþgali ve iðfali görmüyorlar? DÝPNOT AÝHM, 14 Temmuz 1999'da Ýzmir'de gözaltýnda öldürülen Alpaslan Yeldan'la ilgili davada Türkiye'yi 75 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hristofyas'la resmi bir temsilci veya bir siyasetçi olarak deðil, bir iþadamý olarak görüþtüm." Ekrem DEMÝRTAÞ (Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný) VÝRGÜL... AKP'NÝN SÜTÜ BOZUK ÇIKTI AKP hükümetinin Milli Eðitim ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ortak projesi ile okullara daðýttýðý sütler bozuk çýktý. Baþta Diyarbakýr olmak üzere pek çok ilde yüzlerce çocuk zehirlenerek hastanelere kaldýrýldý. Resmi gazetede yayýnlanan yönetmelikte çocuklara daðýtýlan sütler için "Mevsimsel süt fazlalýðýnýn deðerlendirilmesi" ibaresi kullanýlmýþ. "Nasýlsa çöpe atýlacak, deðerlendirelim" diye düþündüler herhalde. "Anavatan"ýn "Yavruvatan"a yaptýðý yardýmlar da böyledir iþte Hade KKTC'yi "kalýnbaðýrsaða" çevirdiniz, çocuklara kýymayýn hiç olmazsa ALLAH TUTTUÐUNU ALTIN ETSÝN, PEYGAMBER GÝBÝ ADAM ÞU SUAT BEY "Birçok kurum din konusunda son sözü onlar söylermiþ gibi davranýyorlardý ama artýk ilahiyat fakültesi en doðru bilgileri verecek." Prof.Dr. Þenol BEKTAÞ (Yakýn Doðu Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý) "Hamlet tespih çekiyor, þükür Godot geliyor" ( ) Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Þehir Tiyatrolarý ile alakalý sözlerini hatýrlayalým: "Ýstanbul'da þehir tiyatrolarý meselesinde o despot anlayýþ, o kibirli tavýr tekrar kendini gösterdi. Soruyorum siz kimsiniz? Bu ülkede sanat sizin tekelinizde mi? Geçti o günler. Artýk despot aydýn tavrýyla parmaðýnýzý sallayarak bu milleti aþaðýlama dönemi geride kaldý. Devlet eliyle tiyatroculuk olmaz. Kadir Bey'i tebrik ediyorum. Ayný þeyi Bakanlar Kurulu'na getireceðim. Tiyatrolarý özelleþtirmek suretiyle buyurun tiyatrolarýnýzý istediðiniz gibi oynayýn. Destek gerekirse biz de istediðimiz oyunlara sponsor oluruz. Buyurun iþte özgürlük. Ama kusura bakma belediyeden maaþýný alacaksýn ondan sonra da yönetime istediðin gibi verip veriþtireceksin. Olmaz öyle þey." Baþbakan baþka yere çekilmeye ihtiyaç duyulmayacak gayet net bir konuþma yapmýþtý. Ancak üzülerek fark ettim ki internetteki metinlerle benim izlediðim konuþma birbirini tutmuyordu. Ýlk akla gelecek birçok kaynakta konuyla ilgili habere bile ulaþamazken, daha korkutucu bulduðum durum ise konuþmadaki "bam teli" sayýlabilecek noktalarýn KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu çýkarýldýðý haber kaynaklarý idi.( ) Özetle "Ekmek yediðiniz kaba pislemeyin" diyordu Baþbakan tiyatroculara. Devlet desteðini kendi inisiyatifine aldýðýný söylemekten çekinmiyordu. Yani ne gerek var ki bu tantanaya? Kapatýlmýyor ama özelleþiyor, destek kesilmiyor ama keyiflerin istediði yere yönlendiriliyor. Öncelikle aldýklarý maaþ Þehir Tiyatrosu sanatçýlarýna verilen bir "sadaka" deðildir. Dolayýsýyla "Allah Razý Olsun" demeleri beklentisi içine girmek býrakýn bir baþbakaný; bir iþverenin dahi çalýþanýndan bekleyeceði bir tavýr olamaz. Çünkü bir þirkette çalýþan da, sanatçýlar da verdikleri emeðin karþýlýðýný alýyorlar. Patronunuza sert bir eleþtiri yönelttiðinizde yollarýnýzýn ayrýlmasý muhtemeldir, ancak danýþmanlarýndan birinin Baþbakan'a bu ülkenin "patronu" olmadýðýný hatýrlatmasý gerekiyor. Baþbakan'a bu konuþmadaki "belediyeden maaþýný alacaksýn sonra da yönetime verip veriþtireceksin. Olmaz öyle þey" kýsmýnýn aslýnda "Olur olur, bal gibi olur" olduðunu bir örnekle anlatmayý öneriyorum: Diyelim ki ben bir vatandaþ olarak bulunduðum bölgedeki belediyeye oy vermemiþ olsam da sokaðýmdaki çöpün alýnmasýný beklerim. Onlarýn çöpü alýyor olmasý, benim "Allah razý olsun" dememi gerektirmez, bu zaten olmasý gerekendir. Çöpü alalým derken kaldýrým taþýný kýrdýlarsa, eleþtirme hakkým da saklýdýr. Sayýn Baþbakan yaptýðým eleþtirilere sinirlenip, "Hem çöpünü bu belediyeye aldýracaksýn, hem kaldýrýmý kýrdýlar diye eleþtireceksin. Olmaz öyle þey!" diyemez. ( )Biz "Bu dava bitmez." diyoruz, "Bitti, daðýlýn" diyorlar. Biz "Zaman aþýmýna hayýr" diyoruz, "Evet" deyip, su sýkýyorlar. Biz "Þehir Tiyatrolarý yok edilemez" diyoruz, "Siz kimsiniz?" diye soruyorlar. Ben bu ülkenin bir vatandaþýyým, genciyim, kadýnýyým, Þehir Tiyatrolarý'nýn özelleþtirilmesine karþýyým ve bu niteliklerden yalnýzca birinin bile bana bu söz hakkýný verdiðinin farkýndayým. (Bu yazý ELVAN SALMAN'ýn bianet.org'da yayýmlanan yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr. Yazarýn notu: "Baþlýk Fýrat Tanýþ'ýn 3. Antalya Müzik Ödülleri sýrasýnda kendi þarkýsý Yani için yaptýðý bir uyarlamadan alýndý."

10 10 4 Mayýs 2012 Cuma GÜNEYDEN... ÖZEL EÐÝTÝM OKULU'NDA ÇOCUKLARA ÝÞKENCE Baf'taki bir özel eðitim kuruluþunda öðrenim gören çocuklara, öðretmenler tarafýndan "iþkence edildiði" ve ailelerin, bu durumdan þikayetçi olduðu bildirildi. Politis gazetesi, þikayet üzerine Rum Eðitim Bakanlýðý'na baðlý söz konusu kurumda çalýþan bir öðretmen, bir terapist ve bir yardýmcý uzmanýn açýða alýndýðýný yazdý. Haberde, polisin de olaya müdahil olduðu ve cezai yükümlülük soruþturmasý yürüttüðü bildirildi. Söz konusu kurumda 6 çocuðun eðitim gördüðü belirtiliyor. AKAMA'DA ANTÝ TANK MAYINI BULUNDU Baf'a baðlý Akama köyünde anti tank mayýn bulundu. Haravgi gazetesi, mayýný bulan bir köy sakininin hemen polise haber verdiðini, polisin mayýn uzmanýyla birlikte bölgede araþtýrma yaptýðýný ve kontrollü bir þekilde patlatýldýðýný yazdý. FODER, LAPTA'NIN GÜZELLÝKLERÝNÝ FOTOÐRAFLADI Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) üyeleri, geçtiðimiz pazar günü düzenledikleri fotoðraf çekim gezisi ile Lapta bucaðý, bucaða baðlý köyleri ile bölgedeki tarihi ve doðal güzellikleri fotoðrafladý. FODER'den yapýlan açýklamaya göre, yoðun bir katýlýmla gerçekleþen gezide, Lapta'nýn daracýk ve kývrýmlý sokaklarý, bahçelerdeki narenciye çiçekleriyle mevsimlik çiçekler fotoðraflandý. Yukarý Lapta'daki Anastasia Kilisesi'ni de giderek fotoðraf çeken FODER üyeleri, buradaki Güçsüzler Yurdu'nda barýnan yaþlýlarý da ziyaret ettiler. Maronit köyü Karpaþa'yý da ziyaret eden FODER üyeleri, Kalkanlý yakýnlarýndaki Yemadona bölgesindeki antik kaya mezarlarýný da görüntülediler. Ýktisatbank 2012 ilk çeyreðinde hedeflerini aþtý Ýktisatbank'ýn 2012 yýlý ilk çeyrek grup toplantýsý geçtiðimiz Cumartesi günü Acapulco Otel'de gerçekleþtirildi. Ýktisatbank üst düzey yönetimi, þube müdürleri, pazarlama kadrosu, operasyon yöneticileri ve þube çalýþanlarýnýn katýlýmý ile gerçekleþen toplantýda, Yönetim Kurulu Baþkaný Mete Özmerter, Genel Müdür Bülent Berkay, Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet Melih Karavelioðlu ve Hazine Müdürü Emre Deðirmencioðlu konuþma yaptýlar. HEDEFLER AÞILDI Genel Müdür Bülent Berkay, yaptýðý konuþmada, çaðdaþ bankacýlýðýn en güzel örneklerini halka hizmet olarak sunmaya devam edeceklerini bildirdi. Esnafýn, sanayi ve ticaret kesiminin, gençlerin kýsaca tüm halkýn yanýnda yer alarak, söz verdikleri gibi " Kýbrýs için çalýþýyoruz " sloganý ile tüm bankalar içinde en yüksek oranda kredi kullandýrmanýn onur ve gururunu yaþadýklarýný anlatan Berkay, "Saðlýklý büyüyen, dengeli, güçlü ve güvenilir bir yapýda olmamýzda en büyük katkýyý halkýmýzýn özgüveninden alýyoruz. Ýþte bu nedenle her koþulda müþteri memnuniyeti ve halktan aldýðýmýzý halka verme ilkelerinden taviz vermeden yolumuza devam edeceðiz" þeklinde sözlerini noktaladý. Bankanýn genel stratejik hedeflerini, þubelerin ve personelin bu hedefler doðrultusundaki çalýþmalarýný barkovizyon aracýlýðýyla anlatan Genel Müdür Yrd. Ahmet Melih Karavelioðlu, müþterimizi çok iyi tanýyarak, esnafý, sanayiciyi, üreticiyi, tüketiciyi rahatlatan uygun koþullu kolay eriþilebilen krediler vermeyi sürdürdüklerini bildirdi. Karavelioðlu, 2012 yýlý ilk çeyreðinde toplam 65 milyon TL kredi kullandýrarak kredi kullandýrmada da öncülüðünü sürdüren Ýktisatbank'ýn 2012 yýl sonunda da belirlediði hedefleri aþabileceðini kaydetti. Toplantý, yönetim kurulu baþkaný Mete Özmerter'in ulaþýlan maksimum verimlilik nedeniyle tüm çalýþanlarý kutlayan ve baþarýlarýn devamýný dileyen konuþmasýyla noktalandý. ÝKTÝSATBANK OSCARLARI SAHÝPLERÝNÝ BULDU Acapulco Otel'de gerçekleþen toplantýda yýlýn ilk çeyreðinde belirlenen hedeflerin aþýlmasýna en fazla katký koyan þube ve personellere de 'ÝKTÝSATBANK OSCAR'larý takdim edildi. Banka üst yönetimi tarafýndan personele takdim edilen ÝKTÝSATBANK OSCARLARI yanýnda, bankada 15 yýlýný dolduran 18 çalýþana da katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verildi. ÝÞSÝZLÝK %10'A ULAÞTI Güney Kýbrýs'ta iþsizliðin yüzde 10'a ulaþtýðý bildirildi. Politis gazetesi "Yüzde 10'a Çýktý... Eurostat Kýbrýs'ta Mart ayýndaki Ýþsizlik Oranýnýn Çift Rakamlýlara Ulaþtýðýný Söylüyor" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, Eurostat'ýn verilerine göre geçtiðimiz yýl Mart ayýnda, Güney Kýbrýs'taki iþsizlik oranýnýn yüzde 6,9 olduðunu, ancak bu oranýn bu yýl Mart ayýnda, yüzde 10'a ulaþtýðýný yazdý. Gazete, Eurostat'ýn Güney Kýbrýs'ý, iþsizliðin yýllýk bazda en çok artýþ gösterdiði ülkeler arasýnda 3. sýraya koyduðunu ve ilk iki sýrayý da, Yunanistan ile Ýspanya'nýn aldýðýný kaydetti. HRÝSTOFYAS VE STEFANU'DAN ORFANÝDÝS'E TEPKÝ Dimitris Hristofyas ile Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Merkez Bankasý Müdürlüðü sona eren Athanasios Orfanidis'e, Rum ekonomisindeki kötü gidiþatýn sorumluluðunu Hükümet'e yüklemesi nedeniyle tepki gösterdi. Haravgi gazetesinin haberine göre Hristofyas, Orfanidis'in bu eleþtirileri için "utanmasa tüm dünya onun olacak" diyerek, kendisini iþadamlarý hatýrýna siyasi müdahalelerle bankalarýn denetim mekanizmasýný zayýflatmakla suçlayan Orfanidis'i eleþtiri yaðmuruna tuttu. Stefanu ise, Orfanidis'in kendi sorumluluklarýný gizlemek için Hükümet'e saldýrmayý seçtiðini söyledi. Habere göre Stefanu, gerek Hristofyas'ýn, gerekse Hükümetin Orfanidis'e, hizmetlerinden dolayý teþekkür etmiþ olmasýna raðmen, Orfanidis'in bu teþekküre saldýrýyla yanýt verdiðini ifade etti. KIBRISLI TÜRK ÖÐRENCÝLERE KONTENJAN Lefkoþa Rum Kesimindeki "Kýbrýs Üniversitesi", lisans programlarýnda öðrenim görmek isteyen Kýbrýslý Türk öðrencilerden baþvuru kabul edeceðini açýkladý. Politis gazetesi, "Kýbrýs Üniversitesi" Öðrenci Ýþleri'nden yapýlan açýklamaya göre, lisans programlarýna baþvurmak isteyen Kýbrýslý Türk öðrencilerin, sertifikalarý ve referans mektubu ile birlikte, 7 Mayýs-31 Mayýs tarihleri arasýnda üniversiteye müracaat etmeleri gerektiðini yazdý. Haberde, birçok bölüm için Yunan dilini çok iyi bilme önkoþulunun arandýðý da vurgulandý. STELYOS ÝÞ ORTAKLIÐI ÖDÜLLERÝ Stelyos Hacýyannis Vakfý tarafýndan adadaki iki toplumlu iþletmelere verilecek olan "Stelyos Ýþ Ortaklýðý Ödülleri" için son baþvuru tarihinin 16 Mayýs olduðu bildirildi. Haravgi gazetesi, vakfýn her yýl olduðun gibi, bu yýl da toplam 250 bin Euro ödül vereceðini ve 2009 yýlýndan bu yana vermekte olduðu ödüllerle birlikte, toplam 1 milyon Euro'luk ödül vermiþ olacaðýný yazdý. Haberde, ödül töreninin 18 Haziran'da gerçekleþtirileceði belirtildi. Ödül töreninin nerede yapýlacaðý ise henüz kesinleþmedi.

11 4 Mayýs 2012 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Yazan, yöneten, oynayan Recep Tayyip Erdoðan! Þehir Tiyatrolarý yönetmeliði tartýþýlýrken, Baþbakan Erdoðan'ýn gençlik yýllarýnda tiyatro yaptýðý ortaya çýktý. Recep Tayyip Erdoðan'ýn yýllar önce Milli Selamet Partisi Gençlik Komisyonu Baþkaný iken "Mas-kom-yah" adlý tiyatro oyununu yazýp yönettiði, piyeste baþrolü oynadýðý ortaya çýktý. Milat gazetesi yazarý Ýsa Tatlýcan, "Baþbakan'ýn tiyatrocu olduðunu biliyor muydunuz?" baþlýk yazýsýnda Erdoðan'ýn 1977 yýlýnda Milli Selamet Partisi Gençlik Kollarý'ndayken arkadaþlarýyla birlikte "Maskom-yah" adlý oyunda oynadýðýný ileri sürdü. Oradaki oyunculardan biri olan Bayrampaþa Belediye Baþkaný Atilla Aydýner o günlerle ilgili olarak þu bilgileri verdi: "1975 yýlýnda MSP'nin Gençlik Kolu'ndaydýk. Baþbakan Gençlik Kolu Baþkaný'ydý. Heyecanýmýz çoktu, siyasete yön veriyorduk, arkadaþlarla 1975'de bir tiyatro kurduk. Sahaflardan bir eser bulduk. Orjinal ismi 'Kýzýl Pençe'ydi. Kitap arasýndaki üniversite olaylarýný çok iyi yansýtan bir eserdi. Biz eserin ismini 'Mas-kom-yah' yaptýk. Açýlýmý 'mason, komünist, Yahudiydi'. Yönetmenliðimizi Baþbakan Erdoðan yaptý. Bir baba vardý, adý Ayhan Bey idi. Oðullarýný Avrupa'ya gönderen ama onlarýn dinine geçmiþ, o kültürle büyümüþ biriydi. Eser çok tutuldu. Ýstanbul, Rize, Trabzon, Ankara gibi bir çok þehirde oynadýk. Ankara'dan Necmettin Erbakan'ýn önünde oynamak üzere çaðrýldýk. Ankara Palas'a giderken 15 arkadaþ yola çýktýk. Ben direksiyona geçtim, Baþbakan da yanýma. Çok önemli konuklarýmýz vardý. Baþbakan Necmettin Erbakan, Þevket Kazan, Oðuzhan Asýltürk gibi, büyük alkýþ aldýk. Bu piyesi 1980 ihtilaline kadar oynadýk." NEJAT UYGUR'DAN DERS Erdoðan'ýn bir baþka arkadaþý Milli Gazete'nin reklam müdürü Halil Gölve ise "Mas-kom-yah" oyununu Milli Selamet Partisi'ne gelir saðlamak için oynadýklarýný söylüyor: "Mas-kom-yah açýlýmý 'mason-komünist- Yahudi'ydi. Oyun, isminde geçen kavramlara karþýydý. 1 buçuk yýlda 10 defa oynadýk. Amacýmýz partiye gelir saðlamaktý. Tiyatro deneyimimiz yoktu, ama Tayyip Bey rolünde hiç zorlanmadý. Üç dört gün Nejat Uygur'dan ders almaya gittik, kendisi bizlere mimiklerimizi nasýl kullanacaðýmýz konusunda yardýmcý oldu. (t24) Ýlkellik Göstergesi: Mas-Kom-Yah Aydýn Engin, t24'te yayýnlanan yukarýdaki haberi t24'te yazdýðý "Ýlkellik Göstergesi: Mas- Kom-Yah" baþlýklý yazýsýnda yorumladý. Gençliðinde Milli Selamet Partisi Gençlik Kollarý Baþkaný olan Tayyip Erdoðan'ýn bir yanda "futbolcu mu olsam, siyasetçi mi" gelgitleri yaþadýðýný yazan Engin, gayet esprili bir dille bir yandan da "tiyatro sanatçýsý" olmaya özendiðini anlatýyor: "Kýzýl Pençe adlý bir oyun bulmuþlar (Böyle bir oyunu duyanýnýz var mý? Demek yok. Yazýk. Önemli bir sanat eserinden bile haberiniz yok!). Adýndan belli, oyun komünistlerin cennet vatanýmýza nasýl kýzýl pençelerine almaya kalkýþtýklarýný anlatýyor. Ancak dini bütün ama ayný zamanda milliyetçi, ayný zamanda anti-komünist, ayný zamanda antisemit ekibi sadece komünistlerin içyüzünü açýklayan bir oyun kesmemiþ. Liderleri oyunun adýný deðiþtirmiþ; oyunu yönetmiþ ve baþrolü oynamýþ. Oyunun adýndaki deðiþiklik bile dramaturjinin ne kadar kapsamlý ve derinlemesine olduðunun kanýtý: Mas-Kom- Yah... Mas masonlarý, Kom komünistleri, Yah da Yahudileri iþaret ediyor. Yani Ýslam'ýn, Türk milliyetçiliðinin ve ülkemizin üç baþat düþmaný tek bir sanat eserinde buluþturulup teþhir ediliyor." ERDOÐAN TÝYATRO DÜNYASINA BÝR GÜNEÞ GÝBÝ DOÐUYOR Siyasette "Koþ yiðidim kim tutar seni" havasýnda olan Erdoðan'ýn þimdi de sanata el attýðýný yazan Aydýn Engin devamla þunlarý yazýyor: "Gözünüz aydýn. Dandik oyunlarla yan gelip yatan tiyatro dünyasýnda yeni bir güneþ doðuyor. Sanat dünyamýz Recep Tayyip Erdoðan güneþi ile ýþýyacak. Týpký þike ayýbýný silip atýp futbolumuzu ýþýttýðý gibi... Týpký siyasette demokrasiyi ýþýttýðý gibi." (T24) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Týp fakültesi iyi ama pahalý Güney Kýbrýs'ta bir týp fakültesi kurulmasýný destekleyen Rum siyasi partilerinin maliyetini duyunca korktuklarý bildirildi. Alihtia "Kýbrýs Üniversitesi Týp Fakültesi Ýyi Ama Pahalý... Partiler 50 Milyon Euro Harcamayý Duyunca Korktu" baþlýklý haberinde Rum Meclisi Eðitim Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda "Kýbrýs Üniversitesi" bünyesinde týp fakültesi kurulup iþletilmesinin, bugünkü kriz þartlarý içerisinde 2017'ye kadar mümkün olabileceðinin söylendiðini yazdý. Habere göre toplantýda, týp fakültesi kurulmasý ve iþletilmesinin Rum kamusuna 50 milyon Euro'ya mal olacaðýnýn açýklanmasý üzerine Komite üyesi milletvekilleri, ilgili yasa tasarýsýný onaylamadan öce "Kýbrýs Üniversitesi"nin týp fakültesi kurulmasý için hazýrladýðý mali incelemeyi, denetlenmek üzere Rum Maliye Bakanlýðý'na gönderme kararý aldý. Rum Kooperatif Merkez Bankasý'nýn devlet tahvili yükü 2,3 milyar Euro Hristofyas hükümeti ile Rum Merkez Bankasý Baþkanlýðý görevi sona eren Athanasios Orfanidis arasýnda patlak veren çatýþmanýn, devlet tahvillerinin de deðer kaybýna yol açtýðý bildirildi. Simerini, DÝSÝ Baþkan Vekili Averof Neofitu'nun açýkladýðý verilere dayandýrdýðý haberi, "Averof Neofitu'ya Göre Kooperatif Merkez Bankasý 2,3 Milyar Devlet Tahvili Yüküne Sahip... Toplamda 627 Milyon Euro Ek Sermayeye Ýhtiyacý Var" baþlýðýyla yansýttý. Gazete, para-finans alanýnýn Avrupa Merkez Bankasý'nýn taleplerini yerine getirebilmek için ek sermaye pompalamasýna ihtiyaç duyarken, ekonominin kredi notunun sürekli düþürülmesi nedeniyle de devlet tahvillerinin deðer kaybýna uðramasý sonucunda 841 milyon Euro daha ek sermayeye ihtiyaç duyulduðunu yazdý. Habere göre, ekonominin kredi notunun düþürülmesi ve devlet tahvillerinin Eylül 2011'de ikincil piyasada iþlem görmesi nedeniyle Avrupa Merkez Bankasý Rum bankalarýnýn bulmasý gereken sermaye miktarýný belirledi. Bu nedenle bankalarýn maruz kaldýðý olumsuz etki Kooperatif Merkez Bankasý için 2 milyar 342 milyon, Kýbrýs Bankasý için 617 milyon ve Halk Bankasý için de 211 milyon Euro oldu. Bankalarýn satýn aldýklarý Yunan tahvillerinde ilave kesintiye gidilmesi nedeniyle uðradýklarý zarara ilaveten, kredi notunun düþmesi ve Rum devlet tahvillerinin deðerinin azalmasý nedeniyle Kooperatif Merkez Bankasý'nýn 627, Kýbrýs Bankasý'nýn 165 ve Halk Bankasý'nýn 49 milyon Euro ek sermaye bulmasý gerekiyor. Bu da toplamda 841 milyon Euro ediyor. Alithia haberi manþetten "Ekonomi Ýçin Siyasi Yanardað... Kýbrýs Devlet Tahvillerinin 841 Milyon Euro Týraþý" baþlýðýyla aktardý. HRÝSTOFYAS'IN DOKUNULMAZLIÐI YÜKSEK MAHKEMEDE RMMO'nun Tatlýsu (Mari)'deki deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden 13 kiþiden 3'ünün avukatlarýnýn, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý için yasal sürecin baþlamasýna izin verilip verilmemesi konusundaki görüþlerini, bugün Rum Yüksek Mahkemesi genel kurulu huzurunda yazýlý olacak sunacaklarý ifade edildi. Haberi veren Fileleftheros, patlamada hayatýný kaybedenlerin avukatlýðýný yapan Hristos Triandafillidis, Dimitris Arauzos, Anastasios Andoniu ve Lukis Lukaidis'in, patlamayla ilgili olarak Hristofyas aleyhinde adam öldürme ve/veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme konusunda kovuþturma yapýlmasý için, Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý amacýyla yasal iþlem baþlatýlmasýna izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye baþvurduklarýný yazdý. Alithia ise konuyla ilgili haberinde, Rum Yüksek Mahkemesi'nin "Kýbrýs adaletinin" tarihinde ilk kez, baþkanýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý konusunda yasal görüþleri dinlemeye ve savunmalar almaya davet edildiðini yazdý. Rum Yüksek Mahkemesi'nin 13 yargýcýnýn, Tatlýsu'daki patlamayla ilgili olarak, gerek Rum Baþsavcýsý Petros Kliridis, gerek hayatýný kaybedenlerin avukatlarýnýn görüþlerini dinleyeceðini yazan gazete, Yüksek Mahkeme yargýçlarýnýn, bunun akabindeyse, Hristofyas'ýn dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili baþvurunun incelenip incelenmeyeceðine karar vereceklerini belirtti. "KÝMLÝK TESPÝTLERÝ ÝÇÝN BÝR ADIM ATILDI" Kayýp kalýntýlarýna kimlik tespiti yapýlmasý için sözleþme imzalanmasý konusunda, ileriye doðru bir adým atýldýðý ifade edildi. Haberi veren Fileleftheros, elde ettiði bilgilere dayanarak, Kýbrýs Türk tarafýnýn, UNDP ile Nöroloji ve Genetik Enstitüsü arasýnda kýsa zaman içerisinde bir anlaþma imzalanmamasý durumunda, Kýbrýslý Türklerle ilgili gen bankasýný Kayýp Þahýslar Komitesi'ne teslim edip; kimlik tespitleriyle ilgili ihalenin yabancý bir þirkete verilmesini istemesinin ihtimal dâhilinde bulunduðunu iddia etti. Bu konunun önümüzdeki günlerde netleþmesinin beklendiðini kaydeden gazete, devamla, BM'nin ve Kýbrýs Türk tarafýnýn Kayýp Þahýslar Komitesi'ndeki üyelerinin, baþlangýçta anlaþmanýn imzalanmasý konusunda negatif olduklarýný ancak þu an anlaþmanýn imzalanmasý ihtimalini reddetmiyor olduklarýný belirtti. Gazete, Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu ile Rum tarafýnýn Kayýp Þahýslar Komitesi'ndeki temsilcisi Aristos Aristotelus'un, Kayýp Þahýslar Komitesi'ndeki diðer iki tarafýn anlaþmanýn imzalanmasýný kabul etmesi yönünde faaliyetlerde bulunmakta olduklarýný da ekledi. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, Rum Ana Muhalefet DÝSÝ partisinin AP'deki milletvekillerinden Eleni Theoharus'un ise, anlaþmaya varýlmamasý durumunda AB kurumlarý tarafýndan denetim yapýlmasýný talep etmeye kararlý göründüðünü ifade etti. Haberde, Theoharus'un Genetik Enstitüsü ile UNDP arasýndaki eski anlaþmanýn imzalanmasýný istediði, ancak önerisinin BM tarafýndan kabul edilmediði belirtildi. KOMÝSYONA TÜRKÝYE'YLE ÝLGÝLÝ SORU YAÐMURU Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Rum, Yunan ve yabancý milletvekillerinin, Avrupa Komisyonu'nu Türkiye'yle ilgili soru yaðmuruna tutmakta olduklarý ifade edildi. Fileleftheros gazetesi, AP'deki Rum, Yunan ve yabancý milletvekillerinin Avrupa Komisyonu'nu; Rum tarafýnýn AB dönem baþkanlýðýný devralmasýna az bir zaman kala, Rum ve Yunan egemenliði altýnda bulunmakta olduðu ileri sürülen deniz parsellerinde sondaja baþlayacaðýný ilan eden Türkiye'nin "adaletsizlikleri" karþýsýnda net bir tutum sergilemediði gerekçesiyle soru yaðmuruna tutarak, Komisyon'u, sorumluluklarýyla karþý karþýya getirmeye niyetlendikleri yazdý. Haberi "AB'yi Tahrikler Karþýsýnda Tavýr Belirlemeye Çaðýrýyorlar" baþlýðýyla yayýmlayan gazete, Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barosso'nun, Mart tarihlerinde Strazburg'da gerçekleþtirilecek olan AP Genel Kurulu huzurunda bu sorulara yanýt vermeye çaðrýlacaðýný belirtti.

12 12 Günün Manisi Kemanem perdelidir Yar sevmeyen delidir Benim bir yarim vardýr Gözleri sürmelidir KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Sevgim Servetimdir Ali Yüce BÝLGÝ YAYINEVÝ 4 Mayýs 2012 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Hayatýn ilk dörtte biri, kullanmasýný bilmeden, sonuncu dörtte biri de, kullanma kudretimiz tükendikten sonra geçiyor." Rousseau Bütün gece Acýbadem koktu öpüþleri Akasyanýn gözü önünde Erdal Alova "Gizli iliþki" adlý þiirinden Türkçe'nin billur sesi Cüneyt Türel son yolculuðuna uðurlandý Önceki gün hayatýný kaybeden oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçýsý Cüneyt Türel (70), son yolculuðuna uðurlandý... Baraka Tiyatro Ekibi perdeyi açýyor Bir süredir kanser tedavisi gören ve 1 Mayýs günü hayatýný kaybeden Türel için, Harbiye Muhsin Ertuðrul Sahnesi'nde, yakýnlarý ve sanatçý dostlarýnýn katýlýmýyla uðurlama töreni düzenlendi. Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Zafer Þahin "Cüneyt Türel, bilge ve yalýn yanýyla, önemli bir tiyatro insanýydý. Oyunculuðu ve sesiyle sahnelerimizi, sinemayý ve televizyonu anlamlý ve deðerli kýlan bir ustamýzdý. Þehir Tiyatrolarý'ndaki yeri unutulmaz. Yeni yolu ýþýkla ve alkýþla dolsun" diye konuþtu. "Savaþ Baba" Mayýs ayý boyunca her Salý ve Cumartesi Arabahmet Kültür Evi'nde 2004 yýlýndan bu yana Baraka Kültür Merkezi çatýsý altýnda faaliyet yürüten ve pek çok sokak ve sahne oyunuyla izleyicisiyle buluþan Baraka Tiyatro Ekibi, yeni sezon oyunu "Savaþ Baba" ile 5 Mayýs'ta perdelerini açýyor. Oyun, Mayýs ayý boyunca her salý ve cumartesi Arabahmet Kültür Evi Sahnesi'nde yer alacak ve saat 20.00'de baþlayacak. 5 TL olan biletler, Baraka Kültür Merkezi'nden, Khora Kitap Cafe'den veya numaralý telefona ulaþýlarak temin edilebiliyor. Geçen sene "Ermiþliðin Ezgisi" isimli tarihsel Kýbrýs oyununu sergileyen Baraka Tiyatro Ekibi, bu yýl da çaðdaþ Yunan tiyatrosundan bir savaþ komedisini sahneye taþýyor. Baraka Kültür Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "Biri, her þeyi talan eden bir turizm anlayýþýyla, diðeri ise savaþ endüstrisiyle beslenen iki ülkenin, traji komik hallerinin anlatýldýðý oyunda, Akdeniz kültüründen ve yaþadýklarýmýzdan kesitler de sunuluyor" denildi. Baraka açýklamasýna göre, "Komedi türündeki iki perdelik oyun, Yunan ezgileri ve sirtaki danslarýyla birlikte, Sol Anahtarý'ndan canlý müzik eþliðinde sahnelenecek. Savaþ ve iþgalleri gülmeceyle harmanlayarak eleþtiren oyunda tarafsýz kalmanýn barýþçý olmak anlamýna gelmediðine ve kadýnlarýn savaþta ve barýþta yaþadýðý çilelere de deðiniyor". "Hoþçakal güzel oðlum" Tiyatro sanatçýsý Yýldýz Kenter, Cüneyt Türel'in anýlarda yaþayacaðýný ifade etti. "Cüneyt, tanýdýðým en beyefendi tiyatroculardan biriydi. Çok zarif bir insandý. Ýnsan göz göre öldüðüne inanamýyor. Güzel oðlum, ben seni hasretle anacaðým, þu an sana sarýlýyorum, sýmsýký kucaklýyorum. Hoþçakal güzel oðlum, yakýnda buluþmak üzere." "SARI LALELER"DEN KANSER HASTALARINA DESTEK "Sarý Laleler Atölyesi" dün gerçekleþtirilen açýlýþ töreniyle hizmete girdi. Atölyede kanser hastalarý ve hasta yakýnlarýnýn üretmeye baþladýðý bez çantalar, doðaya zararlý naylon poþetlerin yerini alacak. Atölye, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Dürüst ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði (KHYD) Baþkaný Raziye Kocaismail tarafýndan açýldý. Sarý Laleler Atölyesi'nde kanser hastalarý ve eþleri, ürettikleri süs lale ve lale simgeli çantalarla derneðe maddi katký saðlayacak. Atölyenin açýlýþýnda konuþan KHYD Baþkaný Raziye Kocaismail, atölyenin iþadamý Artemel Fatin'in baðýþladýðý sanayi tipi makinelerle 3 ayda kurulduðunu anlattý. Kocaismail, "Piyasada naylon poþeti ortadan kaldýracak bez çantalarla, hastalarýmýzý desteklemeye çalýþacaðýz. Ýþ yerlerine gidip de malzeme alacak olanlar, malzemelerini poþet çantaya koyacak yerde orada bir liraya satýlacak bu çantalara koyarsa; hem doðamýzý koruyacaðýz, hem de KHYD ve burada çalýþan insanlara bir destek verilmiþ olacak" dedi. Dikiþ dikmeyi bilmeyen, kolunu kullanamayan hastalarýn bile Köy Kadýn Kursu öðretmenlerinin verdiði destekle iþe dört elle sarýldýklarýný ifade eden Kocaismail, Bakan Dürüst'ün ekipleriyle birlikte, her zaman derneðin yanýnda olduðunu da kaydetti ve teþekkür etti. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst de, ülkede her geçen gün daha da yaygýnlaþan kanser hastalýðýna ve erken teþhisin önemine dikkat çekti. Dernek yönetici ve çalýþanlarýnýn, büyük bir özveriyle bu derneði yaþatmak, kalkýndýrmak ve devletin yaný sýra hastalara ellerinden geldiðince destek olmak için çalýþtýklarýnýn altýný çizen Dürüst, hastalar ve hasta eþlerinin kendi üretimlerinden ekonomik gelir elde etme çabasýný takdir ettiðini söyledi. Dürüst, takdir edilmesi gereken diðer bir konunun da profesyonel dikiþ makinelerinin ve bir kaç yýllýk malzemenin bir iþadamý tarafýndan derneðe hibe edilmesi olduðunu kaydetti. Ýþ adamýnýn katkýsýnýn ekonomik düzeyi iyi olan tüm insanlarý, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmesini dileyen Dürüst, "Atölye sayesinde birçok hayat kurtulacak, bir çok hastamýz desteklenerek tedavi sürecini sürdürecektir" dedi. Açýlýþýn ardýndan KHYD Baþkaný Raziye Kocaismail atölyeye eðitim desteði saðlayan Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin'e derneðin aný tabaðýný armaðan etti. Kocaismail ayrýca, atölyeye makine ve malzeme yardýmýnda bulunan Artemel Fatin'e de teþekkür etti. Oflazoðlu'ndan þiirle veda Oyun yazarý, þair ve eleþtirmen Turan Oflazoðlu da, Türel için kaleme aldýðý "Billur sesli dereler gibi hep denize aktýn/ayný dünyayý paylaþtýk ama sen erken býraktýn/ Seni sevenler bilmek istiyorlar Cüneyt söyle/ Sönmez ateþi acaba hangi dorukta yaktýn" dizelerini okudu. Konuþmalarýn ardýndan ailesi, yakýnlarý, Mustafa Alabora, Gülriz Sururi, Bekir Aksoy, Bennu Yýldýrýmlar, Tülin Oral, Melis Birkan, Güler Ökten, Hazým Körmükçü'nün de aralarýnda bulunduðu tiyatro ve sinema dünyasýndan çok sayýda seveni Türel ile vedalaþtý. Türel, Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verildi. Tiyatroya adanmýþ bir ömür Ýstanbul'da 1942 yýlýnda dünyaya gelen Cüneyt Türel,1962 yýlýnda Gülriz Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Türel, 1965 yýlýnda "Cimri" oyunu ile 30 yýl boyunca çalýþacaðý Þehir Tiyatrolarý'na geçti yýlýnda Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'ndan ayrýlan Türel, Iþýl Kasapoðlu ve Tilbe Saran ile birlikte Aksanat Tiyatrosu'nu kurdu ve 2007 yýlýna kadar bu tiyatronun tüm oyunlarýnda oynadý. Türel, 1979 yýlýndan bu yana çeþitli sinema, televizyon ve seslendirme çalýþmalarý da yaptý.

13 4 Mayýs 2012 Cuma 13 FARKLI GELÝÞEN ÇOCUKLAR YARARINA KERMES Demokrat Parti (DP) Kadýn Örgütü, Anneler Günü dolayýsýyla bugün farklý geliþen çocuklar yararýna kermes düzenleyecek. "Anne Sevgisi Her Engeli Aþar" sloganýyla düzenlenecek kermes, Kuðulu Park'ta saat 10.00'da baþlayacak. Yiyecek ve kýyafet satýþý yapýlacak kermesten elde edilecek gelir Özel Eðitim Vakfý'na baðýþlanacak. TUFAD "1.ÝKÝ TOPLUMLU FOLKLOR SEMPOZYUMU" DÜZENLÝYOR Turizm ve Folklor Araþtýrmalarý Derneði bugün, "1. Ýki Toplumlu Folklor Sempozyumu"nu düzenleyecek. Dernekten verilen bilgiye göre, "Danslarýmýz, Müziðimiz ve Kýyafetlerimiz Kimliðimizdir" baþlýðýyla düzenlenecek sempozyum, Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý üst salonunda saat 19.30'da baþlayacak. Sempozyuma, TUFAD Folklor Derneði'nden 2 Kýbrýslý Türk ve Vasilica Folklor Derneði'nden 2 Kýbrýslý Rum konuþmacý olarak katýlacak. DAÜ ÖÐRENCÝLERÝ HAYVAN SEVGÝSÝNÝ AÞILIYOR- DAÜ Yabancý Diller ve Ýngilizce Hazýrlýk Okulu "Hayvanlara Yardým" Sosyal Sorumluluk Proje Grubu, 27 Nisan 2012 Cuma günü öðretmenleri Fayka Güresun ile Güvercinlik Rauf Raif Denktaþ Ýlkokulu'nu ziyaret ettiler. Ziyaretleri esnasýnda öðrenciler ilkokul dördüncü ve beþinci sýnýf öðrencilerine hayvan sevgisiyle ilgili bilgiler vermek ve hayvanlara karþý duyarlýlýklarýný artýracak bir sunum gerçekleþtirdiler. Hayvanlarý sevme ve koruma alýþkanlýðýný kazanmanýn önemi hakkýnda çocuklara sohbet þeklinde sunum yaptýktan sonra, onlarla futbol ve basketbol oynayýp birlikte okulun bahçesine aðaç diktiler. Doðu Akdeniz Üniversitesi'nden gelen abi ve ablalarýyla çocuklar eðlenerek keyifli ve öðretici bir zaman geçirdiler. MEHMET ALÝ ÞEFÝK MAKALE YARIÞMASI YARIÞMAYI STAJYER AVUKAT BAHAR ERSÖZER KAZANDI Merhum Baþsavcý Yardýmcýsý Mehmet Ali Þefik anýsýna düzenlenen makale yarýþmasýnýn sonuçlarý Posta Dairesi Konferans Salonu'nda yer alan törenle açýklandý. Bu yýl 6'ýncýsý düzenlenen "KKTC'de Grev Hakký" konulu yarýþmada birinciliði, Stajyer Avukat Bahar Ersözer kazandý. Törende tüm katýlýmcýlara Mehmet Ali Þefik'in adýna düzenlenen yarýþma anýsýna plaket takdim edildi. Mehmet Ali Þefik'in eþi, Yüksek Mahkeme Yargýcý Narin Ferdi Þefik, yarýþmanýn düzenlenmesindeki amacýn Mehmet Ali Þefik'in de üzerinde özenle durduðu, yetenekli hukukçularýn kendilerini ifade etmesine yardýmcý olmak olduðunu kaydetti. Þefik, KKTC'de geçen yýl mahkemelerde yaþanan ve yargýyý da etkileyen greve iþaret ederek, "Bu nedenle bu konuyu seçtik" dedi. Narin Ferdi Þefik, gelecek yýl ise "genç ve çocuk suçlularýnýn yargýlanmasý ve topluma kazandýrýlmasýna iliþkin eksiklikler" konusunun ele alýnacaðýný ifade etti. Yakýn Doðu Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Polat Soyer de etkinlikte, "Grev çalýþma hayatýnýn en karmaþýk ve çetrefilli konularýndan biri" dedi. Hiçbir ülkenin herkesi tatmin edecek, herkesin üzerinde uzlaþýya vardýðý grev sistemi kuramadýðýný belirten Soyer, toplumlarýn üzerinde hassasiyetle durmasýna neden olan hususun, grevin sadece iþçi veya iþçi sendikalarýyla iþvereni ilgilendiren bir hareket olmayýp, üçüncü kiþileri zarara sokacak bir nizama sokulmak istenmesi olduðunu belirtti. Soyer, grev hakkýnda sýnýrlama getirmenin emekçi kýsmýný, hiçbir sýnýrlama tanýmadan imkan vermenin ise toplumu endiþelere sevk ettiðini kaydetti. KKTC ve Türkiye'de grevle ilgili yasalarý karþýlaþtýran Soyer, Türkiye'de memurlara grev hakký tanýnmadýðýný, KKTC'de ise hem iþçi hem de memurlara grev hakký tanýndýðýný; Türkiye'de grevin sadece toplu iþ sözleþme müzakeresi yapýlýrken sonuca varýlamamasý üzerine kullanýldýðýný, siyasi ve uyarý amaçlý grevlerin ise hukuka aykýrý sayýldýðýný ifade etti. Grev hakkýnýn, "iþvereni yýkmak" için deðil "anlaþmak için" kullanýlmasý gerektiðini de ifade eden Soyer, çalýþanlarýn grev hakkýnýn toplum tarafýndan kabul görebilmesi için bu sorumluluk içerisinde hareket etmesi gerektiðini ifade etti. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ'NE BAÐIÞ KARPAZ EKO TURÝZM BÝRLÝÐÝ GSTC'YE ÜYE OLDU Karpaz Eko Turizm Birliði "Global Sürdürülebilir Turizm Konseyi"ne (GSTC) üye oldu. Birlik Baþkaný Yusuf Duman, yaptýðý yazýlý açýklamada, GSTC'nin sürdürülebilir turizm uygulamalarýný desteklemek amacýyla, baþta Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Birleþmiþ Milletler Çevre Programý (UNEP) ve Birleþmiþ Milletler Vakfý (UNF) olmak üzere dünya genelinde turizm sektörüyle ilgili birçok ulusal ve uluslararasý kuruluþun desteðiyle kurulduðuna dikkat çekti. "KIBRIS POP-STAR" MÜZÝK YARIÞMASININ 3'ÜNCÜSÜ DÜZENLENÝYOR Kýbrýs Pop Star Müzik Yarýþmasýnýn 3'üncüsü pazar günü düzenlenecek. Vizyon Prodüksiyon ve Kýbrýs Genç TV iþbirliðinde düzenlenen, Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapýlacak yarýþma canlý yayýnlanacak ve SMS gelirleri kanser hastalarýna býrakýlacak. YDÜ "AMATÖR DENÝZCÝ KURSLARI" DÜZENLÝYOR YDÜ Denizcilik Fakültesi "Amatör Denizci ve Kýsa Mesafe Telsiz Operatörü Yeterlik Kurslarý" düzenliyor. YDÜ'den verilen bilgiye göre, Türkiye Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Deniz ve Ýþ Sular Genel Müdürlüðü'nün desteði ile YDÜ Denizcilik Fakültesi'nin her yýl düzenlediði kurslar, bu yýl 8-22 Mayýs tarihleri arasýnda yer alacak. ÝS-DER'ÝN 5. ÇOCUK ÞENLÝÐÝ CUMARTESÝ Ýskele Kültür Sanat Derneði'nin (Ýs-Der) 5. Çocuk Þenliði Cumartesi günü yapýlacak. Ýs-Der'den verilen bilgiye göre, saatleri arasýnda, Ýskele Ecevit Meydaný'nda palyaço, ateþ yutan adam, yüz boyama, sihirbaz, midilliler, tahta bacak adam, ip cambazý, Ýzmir Sokak Sanatçýlarý'nýn gösterileri ve canlý heykeller gibi etkinlikler gerçekleþtirilecek. Çocuklara ücretsiz yiyecek ve içecek daðýtýlacak þenlikte, Grup Next Day ve Ýbrahim Þevki konserleri de yer alacak. Ýs- Der, tüm halký ve çocuklarý keyifli bir gün geçirmek için 5. Çocuk Þenliði' ne davet etti. Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü ile Kýbrýs Türk Ýþlemelerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne baðýþta bulundu. Lefkoþa Baþkent Lions Kulübü Baþkaný Oya Ertuðruloðlu, yazýlý açýklamasýnda, derneklerinin bu yýl düzenlediði etkinliklerden elde ettiði gelirlerle hedeflediði ana projesini gerçekleþtirdiðini bildirdi. Ertuðruloðlu ana hedefleri kapsamýnda Kýbrýs Türk Ýþlemelerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði yetkilileriyle birlikte Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek alýnan müzik aletlerinin takdim ettiklerini kaydetti. Okul için konser piyanosu, bir yan flüt ve bir de metronom hediye ettiklerini belirten Ertuðruloðlu, Kýbrýs Türk Ýþlemelerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði ile birlikte gerçekleþtirdikleri etkinlikten elde edilen gelirin ortak harcanmasýna karar verdiklerini de anlattý. Ertuðruloðlu, Kýbrýs Türk Ýþlemelerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Derviþe Çeliker'e katkýlarýndan dolayý teþekkür de etti. ÜROLOJÝ KONGRESÝ ACAPULCO'DA SÜRÜYOR Türk Üroloji Derneði'nin bu yýl 22'incisini gerçekleþtirdiði; Ulusal Üroloji Kongresi Acapulco Otel'de devam ediyor. Derneðin, 'güncel bilgilerin paylaþýmý, üretilen bilginin meslektaþlara aktarýmý ve katýlýmcýlar için uygun sosyal ortam yaratýlmasý' amacýyla düzenlediði kongreye, Türkiye ve yabancý ülkelerden uzman ürologlarýn katýlýmýyla gerçekleþiyor. Önceki gün baþlayýp dün açýlýþ konuþmalarýyla devam eden kongre 6 Mayýs'a dek çeþitli oturumlarla sürecek.

14 14 4 Mayýs 2012 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel: Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Ýyilik Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:36 Tel: Güzelyurt Uyumsal Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-C Terminal Karþýsý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir malý deðerinden 1 2 çok pahalýya almak, alýþveriþte aldatýlmak. 1 2-Mercek. Gece yapýlan sinema, tiyatro 2 gösterisi. 3-Hamam gibi tabaný ýslak olan 3 yerlerde kullanýlan, üstü tasmalý, tabaný 4 yüksek, aðaçtan bir çeþit takunya (çoðul). 5 Ýskambil oyununda "Birli". 4-Ters 6 okunuþu "Dolaylý 7 anlatým". Birçok kiþinin zor kullanarak 8 ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. 9 5-Harf okunuþu. Dinleyiciler önünde, 10 seçilmiþ bir konuþmacý grubunun 11 bir konuyu tartýþmak amacýyla düzenlediði toplantý. 6-Uzaklýk bildirir. Bir satýþ yerinde satýþa hazýr bulundurulan mallarýn tümü. Þapka yerine kullanýlan, kýrmýzý, kalýn çuhadan yapýlmýþ, tepesinde püskülü olan silindir biçiminde baþlýk. 7-Korunmak için birine veya bir yere býrakýlan eþya veya kimse. Köpek. 8-Bir kimseden bir þeyi yapmasýný veya yapmamasýný isteme, dileme. Yabancý. Bizmut'un kýsaltmasý. 9-Dizler ve eller üzerinde yürümek. 10-Bir günün veya olayýn arkasýndan gelen zaman. Ýþaret, alâmet. Namus. 11-Harf okunuþu. Bir eserde duygu, tutku ve düþünce yönlerinden ele alýnan kimse. Dünün çözümü TV'DE BU AKÞAM Kanaltürk Yakýn Koruma Saat: 19:50 Yönetmen: Clark Johnson Oyuncular: Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria, Kim Basinger Konu: Pete Garrison, 20 yýl önce Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný'nýn hayatýný, kurþunlarýn önüne atlayarak kurtarmýþ, sevilen ve sayýlan gözde bir Amerikan Gizli Servis ajanýdýr. Kariyerine artýk Baþkanýn karýsýnýn özel korumasý olarak devam edecektir. Fakat bir gün Baþkan'a bir suikast düzenleneceði anlaþýlýr ve Pete bir anda bir numaralý þüpheli haline gelir. Pete artýk hem baþkaný korumak hem de kendi ismini temizlemek zorundadýr. Star Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaþlýðý Saat: 20:00 Orjinal Adý: Harry Potter and the Order of the Phoenix Yönetmen : David Yates Oyuncular: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Türü: Fantastik, macera Yapým Yýlý: 2007 / ABD Harry Potter ve arkadaþlarýný yine tehlikeli ve sýrlarla dolu bir macera bekliyor... Beþinci öðretim yýlý için Hogwarts'a dönen Harry, büyücü camiasýnýn büyük çoðunluðunun onun kötü Lord Voldemort'la karþýlaþtýðýný inkar ederek, Lord Voldemort'un döndüðü haberine kulak týkamayý tercih ettiklerini görür. Hogwarts'ýn saygýn müdürü Albus Dumbledore'un kendisinin konumunu zayýflatarak yerine geçmek için Voldemort'un döndüðü yalanýný söylediðini düþünen Sihir Bakaný Cornelius Fudge, Dumbledore ve Hogwarts öðrencilerinin hareketlerinden haberdar olabilmek için okula yeni bir Karanlýk Sanatlara Karþý Savunma öðretmeni atar. Ama Profesör Dolores Umbridge'in bakanlýktan onaylý savunma büyüsü dersi onlarý ve tüm büyücü camiasýný kendilerini tehdit eden karanlýk güçlere karþý ne yazýk ki savunmasýz býrakýr.. TV 8 Kongo Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir þeyi kendisi için yeter bularak daha çoðuna gerek görmemek, yetinmek (iki kelime). 2-Erkek kiþi. Gözü görmeyen, kör. Bir nota. 3-Eski dilde "Hor görülen, aþaðýlanan". Bir el iþini veya mekanik bir iþi gerçekleþtirmek için özel olarak yapýlmýþ nesne. 4-Sýcaklýk. Uykulu, sýkýntýlý veya yorgunluk duyulan bir anda aðzý geniþçe açarak soluk alýp vermek. 5-Þehir. Bir þeyin en üst bölümü. 6-Ters okunuþu "Bacaðýndaki sakatlýk sebebiyle seker gibi veya iki adýmda bir, bir yana eðilerek yürüyen insan veya hayvan". Pislik. 7-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". Bir kýþ meyvesi. 8-Bir kadýn ismi. Beraber. 9Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Boyacýlýkta kullanýlan bir çeþit mineral yað. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 10-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Harf okunuþu. Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluþan çürük. 11-Yýkanýrken kir çýkartmak için ele geçirilen, vücudu ovmaya yarayan, bürümcükten, cep biçiminde bez. Eski dilde "Bir etkinlik veya iþin gizli sebebi". Saat: 21:00 Yönetmen: Frank Marshall Oyuncular: Laura Linney, Tim Curry, Dylan Walsh Konu: Megalomanyak bir CEO, çok yüksek frekanslý bir komünikasyon vericisi olarak kullanýlabilecek kadar güçlü ve büyük elmaslarýn bulunduðu bir damarý araþtýrmasý için oðlunu ve ekibini Afrika'nýn tehlike bir bölgesi olan Congo'ya gönderir. Ancak aralarýndaki iletiþimin koptuðu zaman gelinin peþlerinden gönderir. DÜNYADA HER BEÞ GÜNDE BÝR GAZETECÝ ÖLDÜRÜLÜYOR Merkezi Paris'te bulunan Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü tarafýndan yapýlan açýklamada, Ocak ayýndan bu yana dünyada her beþ günde bir gazetecinin öldürüldüðü bildirildi. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü tarafýndan Dünya Basýn Özgürülüðü Günü dolayýsýyla yapýlan açýklamada, dünyanýn dört bir yanýnda gazetecilere yönelik baskýlar kýnanýrken, baþta çatýþma bölgeleri Somali ve Suriye olmak süre yýl baþýndan bu yana 21 gazetecinin saldýrýlarda hayatýný kaybettiði bildirildi. Dünyada tutuklu bulunan gazeteci sayýsýnýn 161 olduðu belirtilen açýklamada, Eritre (32), Çin (30), Ýran (27) ve Suriye'nin (14) bu listedeki ilk sýrada yer alan ülkeler olduðu bildirildi. ÇÝN'DE KÖMÜR MADENÝNDE SU BASKINI: 7 ÖLÜ Çin'in kuzeyindeki Heylongciang eyaletinin Hýgang þehinde bir kömür madenini su basmasý sonucu 7 iþçi öldü, 7 iþçi mahsur kaldý. Þinhua ajansýnýn haberine göre, su baskýný sýrasýnda madende bulunan 28 iþçiden 10'u sað kurtulmayý baþardý. Yetkililer, madende mahsur durumda olan iþçiler için kurtarma çalýþmalarýnýn baþladýðýný belirtti MEKSÝKA'DA ÇATIÞMA: 12 ÖLÜ Meksika'nýn batýsýnda silahlý kiþilerle askerler arasýnda çýkan çatýþmada 2'si asker 12 kiþi öldü. Sinaloa eyaletinin polis sözcüsü Edmundo Apodaca, Guasave kentinde silahlý kiþilerin bir grup askere ateþ açmasý sonucu çýkan çatýþmada, 10 saldýrganla 2 askerin öldüðünü söyledi. Apodaca, saldýrganlarýn, bir uyuþturucu kartelinin mensubu olup olmadýklarýnýn bilinmediðini kaydetti. ÝSRAÝL'DE AÇLIK GREVÝ YAPAN FÝLÝSTÝNLÝLERÝN SAYISI 1500'Ü AÞTI Fox X-Men Saat: 21:45 Yönetmen: Bryan Singer Oyuncular: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen Konu: Profesör Xavier, istemleri dýþýnda mutasyona uðramýþ gençleri bir okulda toplar. 'X-Men' olarak adlandýrýlan öðrencilerin görevi, yapay mutantlarýn oluþturabileceði tehditlere karþý dünyayý korumaktýr. Bu tehditlerin kaynaðý, mutanlarýn üstünlüðünü savunan, Magneto adlý bir diðer mutant'týr. Xavier'ýn öðrencilerinden Rogue kaçýrýlýnca, X-Men ekibi onu geri getirmek üzere Magneto'nun mutantlarýna karþý mücadeleye girer. Ýsrail cezaevlerinde açlýk grevi yapan Filistinlilerin sayýsý 1500'ü aþtý. El Arabiya'nýn haberine göre, Ýsrail Cezaevi Kurumu, ikisi iki ayý aþkýndýr en az bin 550 kiþinin açlýk grevinde olduðunu bildirdi. Cezaevi sözcüsü Sivan Weizman, son iki günde 100 Filistinlinin daha yemek yemeyi reddettiðini belirtti. Ýsrail cezaevlerinde halen 4 bin 700 Filistinli tutuluyor. ÝZMÝR'DE DEPREM Merkez üssü Ýzmir Körfezi olan 4.2 büyüklüðünde sarsýntý hissedildi. 1 Mayýs Pazartesi günü 17.48'de kaydedilen 5 büyüklüðündeki depremin ardýndan, dün saat itibarýyla merkez üssü yine Ýzmir Körfezi olan 4.2 büyüklüðünde sarsýntý meydana geldi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR Alýþ EURO S.T.G. Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Limasol T.K.B Asbank Universal Bank

15 15 4 Mayýs 2012 Cuma TÜK ÜRETÝCÝLERE DEVREDÝLEREK ÖZELLEÞTÝRÝLMELÝ KARGA ÝLE MÜCADELE- KKTC Avcýlýk Federasyonu, yýllýk faaliyet programýnda yer alan zararlýlarla mücadele kapsamýnda yapýlan karga avýnýn, her yýl olduðu gibi bu yýl da özenle seçilen ekipler tarafýndan gerçekleþtirildiðini bildirdi. Avcýlýk Federasyonu Basýn Yayýn Propaganda Sorumlusu Ýbrahim Teksamancý yaptýðý açýklamada, Federasyon'un zararlýlarla mücadele kapsamýnda görevlendirdiði ekipler tarafýndan 22 Nisan'da baþlayan karga avýnýn 29 Nisan, 6,13,20,,27 Mayýs ve 3,10,17 ve 24 Haziran tarihlerinde olmak üzere toplam 10 gün yapýlacaðýný kaydetti. Kargalarýn, bostanlara, yeni doðmuþ kuzulara, keklik ve turaç yumurtalarýna ve tavþan yavrularýna zararlar verdiðini belirten Teksamancý, zararlýlarla mücadeledeki amacýn artan karga nüfusunu dengede tutmak olduðunu ifade etti. Tüketiciler Derneði, "çiftçi ve üreticilerden zaire alým-satýþlarý ile Toprak Ürünleri Kurumu'nun piyasada oluþturmuþ bulunduðu tekelin, serbest piyasanýn öngördüðü rekabet kurallarýna aykýrý olduðu" görüþünü savunarak "yaratýlan enflasyonist fiyatlar ile tüketicilere üretimi pahalýya mal eden bu kuruluþ üreticilere devredilmek suretiyle özelleþtirilmelidir" dedi. Dernek Baþkaný Hasan Yýlmaz Iþýk yazýlý açýklamasýnda, derneðin 1991 yýlýndan beri katýlmakta olduðu Toprak Ürünleri Kurumu'nun "Zaire fiyatlarýnýn tespiti" amacýyla dün Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nda yapýlan toplantýda, üretici ve çiftçilerin maliyet raporlarýný sunduklarý bir ortamda Ekmekçiler Birliði, Deðirmenciler Birliði ve Derneðin taleplerine raðmen Toprak Ürünleri Kurumu'nun maliyet önerileri ile ilgili herhangi bir yazýlý belge ve rapor sunmadýðýný ileri sürerek bunu "Devlet ciddiyetine yakýþmayan bir sorumsuzluk" olarak deðerlendirdi ve kýnadý. ÖZÇINAR, TÜRK DÜNYASI BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ EÞ BAÞKANLIÐINA SEÇÝLDÝ Türk Dünyasý Belediyeler Birliði (TDBB) KKTC temsilcisi, Belediyeler Birliði ve Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ýn, halen yönetim kurulu kararýyla yürüttüðü baþkan yardýmcýlýðý görevini "eþ baþkan" olarak sürdürmesi kararý aldý. Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre karar, TDBB yönetim kurulunca 24 Nisan'da alýndý. Mahmut Özçýnar, Türk Dünyasý Belediyeler Birliði eþ baþkanlýðýna seçilmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, TDBB Baþkaný Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ve yönetim kuruluna teþekkür etti. Özçýnar, KKTC'de 21 belediyenin TDBB üyesi olduðunu kaydetti. TDBB'nin "kültür ve medeniyetin geniþ mirasýný dikkate alarak iþbirliðine dayalý bir dostluk ve yardýmlaþma ortamý içinde, kar amacý gütmeden ve üye ülkelerinin kanunlarý ile yasaklanmamýþ olmak kaydýyla ekonomik ve teknik alanlar baþta olmak üzere iþbirliðini geliþtirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karþýlýklý teknolojilerden yararlanmak" amacýyla çalýþtýðý belirtildi. GENÇSÝN FESTÝVALÝ CUMARTESÝ Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Dairesi'nin bu yýl 3'üncüsünü düzenlediði "Gençsin Festivali" cumartesi günü Lefkoþa Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda yapýlacak. Gençlik Dairesi'nin festival kapsamýnda tüm ilçelerde gençlere yönelik açtýðý ve KKTC'li dans hocalarý tarafýndan ücretsiz olarak verilen 5 günlük dans eðitimi yarýn sona eriyor. Ertuðrul Apakan Kapalý Spor Salonu'ndaki çalýþmalarý izleyen Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, hafta sonunda gerçekleþtirecekleri festival hakkýnda basýna bilgi verdi. Gençlik Dairesi Müdürü Eroðlu, bu yýl 3'üncüsünü düzenleyecekleri festivale gençlerin büyük ilgi gösterdiðini belirterek, dairenin gençlerin ilgisinden memnunluk duyduðunu ifade etti. "Gençlerin zararlý alýþkanlardan uzak dostluk ve kardeþlik duygularý çerçevesinde bu tür faaliyetler içerisinde yer almasý bizim için çok önemli" diyen Eroðlu, gençlerin bu aktivitelerde KKTC'li dans öðretmenlerinden bachata, salsa, hip-hop, ritim, roman ve oryantal dans öðrendiklerini kaydetti. Aktiviteye bölgelerden olan katýlýmýn her geçen gün arttýðýný ve dairenin de gençlerin gösterdiði ilgiden mutluluk duyduðunu dile getiren Eroðlu, aktiviteye olan ilgiyi karþýlamak için bazen okullara kadar otobüs gönderdiklerini söyledi. Gençlerin bir hafta gibi kýsa bir sürede öðrendiklerini gala gecesinde sahneleyeceklerini belirten Eroðlu, katkýlarý nedeniyle teþekkür ettiði daire personeli ile dans hocalarýyla her zaman gurur duyduðunu kaydetti. K.K.T.C. SÝGORTA VE REASÜRANS ÞÝRKETLER BÝRLÝÐÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAÐRI K.K.T.C. Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði Yasasýnýn 11. Maddesi uyarýnca 25 Mayýs 2012 tarihinde Cuma günü saat 14:30 da Birliðin II. Selim Cad. Arca Apt. D-3 N.49 adresinde aþaðýda belirtilen gündemle Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýlacaktýr. GÜNDEM 1. Açýlýþ yýlý bütçesinin görüþülerek onaya sunulmasý. 3. Sigorta Yöneticisinin onayýna sunulacak olan Sigorta Bilgi Merkezi Tavsiye Tarifesinin görüþülerek karara baðlanmasý. 4. Sigorta Yöneticisinin onayýna sunulacak Poliçe Genel Þartlarýnýn görüþülerek karara baðlanmasý. 5. Dilek ve Temenniler.

16 4 Mayýs 2012 Cuma 19 DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜNYADAN SPOR HABERLERÝ... DÜRÜST, FUTBOL FEDERASYONU'NA KATKININ ÖDENDÝÐÝNÝ AÇIKLADI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'na öngörülen toplam 2.5 Milyon TL'lik katkýnýn son dilimi olan 1 Milyon TL'nin bugün ödendiðini açýkladý. Dürüst yazýlý açýklamasýnda, bakanlýðýn tüm federasyon ve kulüplere katký yaptýðýný, bu paranýn yatýrýmda kullanýldýðýný kaydetti. Futbol Federasyonu'na 2.5 Milyon TL'lik toplam katkýnýn son dilimi olan 1 Milyon TL'nin bugün Maliye Bakanlýðý aracýlýðýyla aktarýldýðýný belirten Dürüst, "Yapýlan bu katkýnýn Kýbrýs Türk futbolunun daha iyi noktalara taþýnmasý adýna gerçekleþtirilecek projelerde kullanýlmasýný dilerim" ifadesini kullandý. THY, YOLCULARINA UÇAKTA FUTBOL KEYFÝNÝ YAÞATACAK Türk Hava Yollarý (THY) ile Digitürk arasýnda yarýn imzalanacak anlaþma sonrasý THY yolcularý, futbol maçlarýný artýk havada izleyebilecek. THY'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, THY yolcularýnýn futbol maçlarýný ilk kez kýtalararasý uçuþlarda koltuk arkasý ekranlardan seyredebilecek. Ýþbirliði nedeniyle THY'nin yönetim binasýnda yarýn saat 11.00'de düzenlenecek imza törenine, THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu ve Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem'in katýlacaðý bildirildi. Maradona gelecek sezon da El Vasl'da! El Vasl kulübünün açýklamasýna göre Maradona, gelecek sezon sonunda sona erecek sözleþmesine uyacaðýný söyledi. Açýklamada, kaliteli oyuncularýn transfer edilmemesi halinde görevinden ayrýlabileceðini söyleyen Maradona'nýn, sözleþmesi bitmeden ayrýlmayý düþünmediði kaydedildi. Maradona, geçen ay düzenlediði basýn toplantýsýnda, ''El Vasl yöneticileri, takýma yeni ve kaliteli oyuncularla takviye yapacaklarýný söylediler. Bu sözler tutulmazsa ülkeme, Arjantin'e dönerim'' demiþti. Diego Maradona, geçen Haziran ayýnda El Vasl'ýn baþýna geçmiþti. Rekor canavarý! Barcelona, 3 yýl sonra La Liga'da þampiyonluðu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptýrdý ama Lionel Messi büyülemeye devam ediyor. Arjantinli yýldýz, takýmýnýn Malaga'yý 4-1 yendiði maçta, 3 gol daha attý. Böylece Messi, efsanevi Alman forvet Gerd Müller'e ait 39 yýllýk bir rekoru tarihe gömdü. Gerd Müller, 1973 sezonunda toplam 67 gol atmýþtý. Messi ise Malaga karþýsýnda yaptýðý hat-trick ile bu sezonki gol sayýsýný 68'e çýkardý. Yýldýz oyuncu böylece, futbol tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanýnýn yeni sahibi oldu. Üstelik Messi'nin önünde, La Liga'da oynanacak 2 maçla birlikte, Kral Kupasý finali bulunuyor. Bu da bu sezon 9. kez hat-trick yapan Messi'nin, gol rekorunu daha da ileriye taþýma fýrsatý bulunuyor. Messi, La Liga'da da gol krallýðýna çok yaklaþtý. Bitime 2 hafta kala, 46 golü bulunan yýldýz oyuncuyu, Cristiano Ronaldo 44 golle takip ediyor. Bu sezon gol kralý olacak futbolcu, La Liga tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanýný da eline geçirecek. Jose Mourinho tarihe geçti! Çalýþtýrdýðý takýmlarý genellikle 2. sezondan itibaren çýkýþa geçiren Jose Mourinho, Real Madrid'de de bu kuralý bozmadý. Geçen sezon ezeli rakibi Barcelona'nýn, üst üste 3. þampiyonluðu elde etmesine engel olamayan Portekizli teknik adam, Ýspanyol devindeki 2. sezonunda mutlu sona ulaþmayý baþardý. Mourinho böylece, Ernst Happel ve Giovanni Trapattoni'nin ardýndan, 4 ayrý ülkede þampiyonluk sevinci yaþayan 3. teknik adam oldu. Portekizli çalýþtýrýcýnýn, toplam lig þampiyonluðu sayýsý ise 7'ye ulaþtý. Daha önce Porto, Chelsea ve Inter'i liglerinde zirveye taþýyan Mourinho için, Real Madrid ile yaþadýðý þampiyonluðun ayrý bir anlamý var. Zira baþarýlý teknik adam, Bilbao maçý sonrasý gelen kupa için; "Kariyerim boyunca kazandýðým en zor þampiyonluktu" yorumunu yaptý. Mourinho'nun, Real Madrid'in baþýnda Þampiyonlar Ligi'nde neler yapacaðý ise merakla bekleniyor. Oyuncusunu yumrukladý, kovuldu! Ýtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takýmlarýndan Fiorentina'da, oyuncusunu yumruklayan teknik direktör Delio Rossi'nin iþine son verildi. Fiorentina'nýn dün akþam evinde oynadýðý Novara maçý, teknik direktör Delio Rossi'nin ''Mor Menekþeler'' olarak anýlan takýmýn baþýnda çýktýðý son karþýlaþma oldu. Delio Rossi ile Fiorentina'nýn yollarýný ayýrmasýna neden olan olay, maçýn 32. dakikasýnda gerçekleþti. Teknik direktör Rossi, takýmýnýn 30. dakikada 2-0 geriye düþmesi üzerine oyuncu deðiþikliðine gitti. Oyundan Sýrp oyuncu Adem Ljajic'i alýp, yerine Ruben Oliviera'yý alan Ýtalyan çalýþtýrýcý, oyundan çýkarak yedek kulübesine gelen Ljajic'in alkýþlý protestosuyla karþýlaþtý. Sýrp oyuncunun protestosunu gören Rossi, bir anda Ljajic'in üzerine yürüyerek, oyuncuya yumruklar savurdu. Fiorentina yedek kulübesinde maç sýrasýnda yaþananlar, diðer oyuncularýn, ikilinin arasýna girmesiyle son buldu. KÝRALIK DAÝRE Haspolat ta 2+1 kiralýk daire. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Gönyeli'de metrekare Türk malý yeni daire, çok acil. Metehan'da kat daire Stg. Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat daire K. Kaymaklý'da kat daire Stg. Gönyeli'de ayakkare arsa Stg. Gönyeli'de bahçeli, garajlý villa KÝRALIK Hamitköy'de 3+1 lüks yeni eþyalý daire K. Kaymaklý'da 2+1 full eþyalý daire 300 Stg. Yenikent'te eþyalý-eþyasýz daire Göçmenköy'de 3+1 eþyalý daire 750 TL K. Kaymaklý'da 2+1 beyaz eþyalý lüks daire / ARANIYOR Lefkoþa'da ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan eleman aranýyor. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: Satýlýk ev Yukarý Dikmen de 2+1 bahçeli ev satýlýktýr. Tel: Kiralýk ev Demirhan'da Erülkü Süpermarket yaný 4+1 geniþ bahçeli ev... Tel: Ortaköy de 1+1 kiralýk daire. 220 stg. Tel: Satýlýk araba 2008 model Toyota Hilux full Stg SATILIK PUAN mücahit puaný satýlýktýr MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

17 Blatter'den Afrika ülkelerine müjde FIFA Baþkaný Joseph Sepp Blatter, yoksul Afrika ülkelerindeki insanlara, Brezilya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupasý'ný ücretsiz izleyebilecekleri müjdesini verdi. Blatter, Afrika Futbol Federasyonu Baþkaný Ýsa Hayatu'yla birlikte dün Cezayir Futbol Federasyonu'nun 1,5 milyon dolara mal olan yeni merkezinin açýlýþýný da gerçekleþtirdi. Þampiyon okullar maðdur Tüm öðrencileri ile Türkiye deki müsabakalara motive olan þampiyon okul takýmlarýmýz Spor Bakanlýðý ndan dün beklenmedik cevabý alýnca þok oldular. Bakanlar Kurulu toplanamadý ve para çýkmadý. Siz kendi paranýz ile gidin. Gelince biz size veririz gibi bakkal hesabý iþ yapan Spor Bakanlýðý nýn ülke sporuna ve okul sporlarýna ne kadar önem verdiðini bir kez daha gördük... (AfrikaSpor-Özel) - Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen okul sporlarýnda þampiyon olan okullar Türkiye deki müsabakalara katýlma hazýrlýðý yaparken bütçeden paranýn çýkmadýðýný duyunca þok oldular. Konu ile ilgili olarak dün bazý öðrencilerin velileri gazetemize gelerek bu nasýl bir idareciliktir diyerek isyan ettiler. Pazar günü Türkiye nin Zonguldak ve Adana illerindeki Türkiye okul sporlarý müsabakalarýna katýlýp ülkemizi temsil edecek olan okullarýmýz Milli Eðitim Bakanlýðý ndan Bakanlar Kurulu toplanamadý gerekçesi ile parayý alamadý. Tüm öðrencileri ile Türkiye deki müsabakalara motive olan þampiyon okul takýmlarýmýz Spor Bakanlýðý ndan dün beklenemdik cevabý alýnca þok oldular. Bakanlar Kurulu toplanamadý ve para çýkmadý. Siz kendi paranýz ile gidin. Gelince biz size veririz gibi bakkal hesabý iþ yapan Spor Bakanlýðý nýn ülke sporuna ve okul sporlarýna ne kadar önem verdiðini bir kez daha gördük. Yakýn Doðu Koleji, Levent Koleji ve Bülent Evevit Anadolu Lisesi okul takýmlarý bu durumda Pazar günü kendi imkanlarý ile Türkiye ye gidip ülkemizi temsil edebilecekler. Eðer okul bütçelerinde para yoksa Türkiye þampiyonasýna katýlamayacaklar. Her yýl okul sporlarýnda þampiyonluk elde eden takýmlarýmýzýn Türkiye deki organizasyonlara katýlacaðý önceden bilinmesine raðmen Spor Bakanlýðý nýn son gün Bakanlar Kurulu toplanamadý gerekçesi ile öðrencileri maðdur etmesine büyük tepki geldi. Ýlgili okullar bugün kendi içlerinde görüþüp Türkiye ye gidip gidilmeyeceði konusunda karar verecekler. Basketbolda YDÜ zaferi Telsim Büyük Kadýnlar Ligi'nde þampiyon belli oldu. Seride 2-0 önde bulunan Yakýn Doðu Üniversitesi rakibi Koop Spor'u maðlup ederek seriyi 3-0 yaptý ve þampiyon oldu... Basketbol Federasyonu tarafýndan organize edilen Telsim Büyük Kadýnlar Ligi sona erdi. Seride 2-0 önde bulunan Yakýn Doðu Üniversitesi üçüncü karþýlaþmayý da kazanýnca seride 3-0 üstünlük saðlayarak þampiyonluðunu ilan etti. Necati Taþkýn Spor Salonu'nda oynanan karþýlaþmada Yakýn Doðu Üniversitesi karþýlaþmanýn baþýndan sonuna kadar önde götürdüðü karþýlaþmayý hiç zorlanmadan kazandý. Karþýlaþmanýn ilk devresini de YDÜ önde kapatmýþtý. Maçtan sonra takýmlara ödüllerini Basketbol Federasyonu Baþkaný Okan Donangil, Telsim Ýnsan Kaynaklarý ve Ýdari Ýþler Müdürü Sevkan Bolu ile Telsim Müþteri Hizmetleri Müdürü Neriman Balçýk takdim etti. Messi mi, Ronaldo mu? La Liga'da gözler, Ronaldo ile Messi arasýndaki gol krallýðý yarýþýna çevrildi... La Liga'da ligin bitimine iki hafta kala Real Madrid'in þampiyonluðunu ilan etmesi sonrasý gözler, Ronaldo ile Messi arasýndaki gol krallýðý yarýþýna çevrildi. Takým olarak attýðý 115 golle þimdiden lig rekorunu kýran Madrid ekibinin, 44 gol atan Portekizli yýldýzý, 46 golü bulunan Bercelonalý rakibi Messi'yi geçmek istiyor. Ligin bitimine iki hafta kala 94 puan alarak þampiyonluðunu ilan eden Real Madrid'in bir diðer hedefi de 100 puana ulaþarak bu alandaki lig rekorunu kýrmak. Sami Topcan anýlýyor KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nin üstlendiði anma töreni organizasyonuna Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst de katýlýp, konuþma yapacak... Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu ve KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nin Kurusu Baþkaný Ahmed Sami Topcan, ölümünün 7'nci yýlýnda bugün mezarý baþýnda anýlacak. KKTC Milli Olimpiyat Komitesi'nin üstlendiði ve saat 10:00'da baþlayacak olan anma töreni organizasyonuna Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst de katýlýp, konuþma yapacak. Ahmet Sami Topcan kimdi? 23 Ekim 1955'te kurulan Kýbrýs Türk Spor Teþkilatý Geçici Komisyonu'nun (5 Nisan 1959 yýlýnda ismi Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu olarak deðiþtirildi) ilk baþkaný olan Ahmed Sami Topcan, 30 yýl Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkanlýðý yaptý yýlýnda Milli Olimpiyat Komitesi'ni kuran ve 1993 yýlýna kadar baþkanlýðý da yapan Ahmet Sami Topcan, 22 Eylül 1984 yýlýnda verilen Spor Üstün Hizmet Ödülü'nü alan ilk kiþi oldu. 5 Mayýs 1921 tarihinde dünyaya gelen Ahmet Sami Topcan, 4 Mayýs 2005 tarihinde öldü. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı