Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak"

Transkript

1

2

3 1. l ll 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak III.karýnca yuvalarýnýn toprak yýðýlý tarafýna bakmak Verilenlerin hangisinden faydalanan biri yönünü tespit ederken doðal bir yöntem kullanmýþtýr? lll lv A. yalnýz II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III Verilenlerden hangisi doðal unsurdur? A. I B. II C. III D. IV. Bugün hava güneþliydi, çok eðlendik. Bu sabah pencereden dýþarý baktýðýmda havanýn kapalý olduðunu gördüm. Dün gece sürekli yaðmur yaðdý. 2. Yalçýn kayalýklarýn Göklere yükseliyor Senin dumanlý baþýn Bulutlarý deliyor Verilen þiirin dizelerinde kaç doðal unsurdan bahsedilmiþtir? A. B. 3 C. 2 D. 1 Aþaðýdaki hava olaylarýnýn hangisinden söz edilmemiþtir? A. B. C. D. Sosyal Bilgiler Sýnýf / Sayý 3 3 tudem

4 5. körfez boðaz fabrika 8. fabrika liman körfez þehir ova Verilenlerden kaçý yapay unsurlar arasýnda yer alýr? A. 5 B. C.3 D. 2 cadde gar Doðal Unsurlar boðaz yaðmur Verilen þemadaki kavramlardan kaçý yanlýþtýr? A. 2 B. 3 C. D kayýp düþebilecek ve devrilebilecek eþyalarý tespit etmek Verilen önlem aþaðýdaki doðal afetlerden hangisiyle ilgilidir? A. heyelan B. sel C. çýð D. deprem 9. Ýnsanlarýn yaþamlarýný tehdit eden, kontrol edilemeyen olaylara... denir. cümlesindeki boþluða aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A. yapay unsur B. doðal afet C. erozyon D. deprem 7. Doðal çevrenin insanlar tarafýndan deðiþtirilmesi ile oluþan unsurlara örnek verin. Öðretmenin bu sorusuna aþaðýdakilerden hangisi doðru yanýt vermiþtir? A. B. 10. Hava Alaný Otopark Metro Ýstasyonu Market Hastane K Verilen krokiye göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? Sosyal Bilgiler Boðaz Köprüsü C. D. Bozdað Tuz Gölü Ihlara Vadisi A. Hava alanýnýn doðusunda metro istasyonu ve market bulunur. B. Otaparkýn kuzeydoðusunda hava alaný vardýr. C. Hastanenin batýsýnda otopark bulunur. D. Market ve hastane, metro istasyonunun güneyindedir. tudem Sýnýf / Sayý 3

5 1. Doðal kaynaklarýn dikkatli tüketilmesi için aþaðýdaki davranýþlardan hangisi yapýlmamalýdýr? A. damlayan musluklar onarýlmalý B. tarým alaný açmak için aðaç kesilmeli C. kömür yerine gaz kullanýlmalý D. binalara güneþ enerjisi taktýrýlmalý. Aþaðýdakilerden hangisi hâl deðiþimi deðildir? A. suyun buzlukta katýlaþmasý B. dondurmanýn güneþ altýnda sývýlaþmasý C. katý yaðýn ýsýtýlýnca sývýlaþmasý D. tuzun suda çözünmesi 2. Suyun hâl deðiþtirmesiyle ilgili aþaðýda verilen ifadelerden hangisi yanlýþtýr? 5. Aþaðýdaki resimlerden hangisi hâl deðiþimini göstermez? A. B. A. Isý alýrsa erime olayý gerçekleþir. B. Isý verirse donma olayý gerçekleþir. C. Tüm hâl deðiþimlerinde ýsý akýþý olur. D. Isý alarak gaz hâle geçer. C. D. 3. su buharý 1 3 su 2 buz Suyun hâl deðiþimleri numaralandýrýlmýþ oklarla gösterilmiþtir. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A. 1 numaralý hâl deðiþiminde su, ýsý almýþtýr. B. 2 numaralý hâl deðiþimi donmadýr. C. 3 numaralý hâl deðiþimi ýsý alarak gerçekleþir. D. Üç hâl deðiþiminde de su ýsý verir. 6. Ýçinde sýcak su bulunan su bardaðýna, çay kaþýðý koyulduktan sonra kaþýðýn ýsýndýðý hissediliyor. Bu durumla ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A. Sýcak su ýsýnýrken, kaþýk soður. B. Sýcak sudan kaþýða doðru ýsý akýþý olur. C. Suya termometre koyulursa sudaki sýcaklýðýn azaldýðý görülür. D. Bir süre sonra suyun ve kaþýðýn sýcaklýðý eþitlenir. Fen ve Teknoloji Sýnýf / Sayý 3 5 tudem

6 7. 9. sýcaklýk ( C) 0 30 I II III IV Yükseklikleri ayný olan dört kabýn yarýsý þekildeki gibi su ile doldurulmuþtur. Bu kaplarýn diðer yarýlarý kaynar su ile doldurulduðunda hangi kaptaki sýcaklýk en fazla olur? A. I B. II C. III D. IV Ýzmir Ankara Adana Kars iller Grafikte dört ile ait sýcaklýk deðerleri verilmiþtir. Bu illerdeki termometrelerden okunan sýcaklýk deðerlerinin artandan azalana doðru sýralamasý aþaðýdakilerden hangisidir? A. Ýzmir - Adana - Ankara - Kars B. Adana - Ýzmir - Ankara - Kars C. Kars - Ankara - Ýzmir - Adana D. Adana - Ýzmir - Kars - Ankara 10. tahta kaþýk metal kaþýk plastik kaþýk 8. Fen ve Teknoloji 70 C su 0 C su Ýçinde 0 C lik su bulunan bir kaba 70 C sýcaklýðýnda su içeren kap koyuluyor. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi ýsý akýþý bittikten sonra kaplardaki sýcaklýk deðeri olabilir? (Kaplar özdeþtir.) A. 0 B. 55 C. 70 D. 110 I II Sýcak su bulunan üç ayrý kaba tahta, metal ve plastik kaþýk koyuluyor. Kaþýklarýn sap kýsmýna þekildeki gibi býrakýlan tereyaðlarýn erime sýrasý II, III, I þeklinde olduðuna göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A. Tahta kaþýk metal kaþýktan daha sýcaktýr. B. Sýcaklýðý en az olan tahta kaþýktýr. C. Metal kaþýkta ýsý akýþý tahta kaþýktan daha hýzlýdýr. D. Sýcaklýðý en fazla olan metal kaþýktýr. III tudem 6 Sýnýf / Sayý 3

7 1. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi yeni sözcüðünü biraz önce anlamýnda kullanmýþtýr?. Aþaðýdaki çocuklardan hangisinin söylediði sözcüðün hem eþ hem de karþýt anlamlýsý vardýr? A. Ödevimi yeni bitirdim, þimdi gelirim. A. B. B. C. Yeni çýkan kiitaplarý takip etmeye çalýþýrým. Bu iþte yeni dostlar edindi. boya C. D. kâðýt soðuk savaþ D. Bugün yenilerimle eskilerimi ayýrdým. 2. Kesinlikle, kendimizi boþuna yoruyoruz. Kerem in cümlesindeki altý çizili sözcüðün yerine aþaðýdakilerden hangisi gelebilir? A. galiba B. olasýlýkla C. þüphesiz ki D. sanýrým 5. Umudunu yitirme sen Güneþ doðacak Üzüntüler de yok olacak Altý çizili sözcüðün yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz? A. bozma B. azaltma C. kaybetme D. gözetme 3. l. Palyaço yüzüne rengârenk boyalar sürdü. ll. Camlar yeni silinmiþ, elini sürme. lll. Yüzüne bir sürü pudra sürdü. lv. Arabayý çok hýzlý sürme. Numaralanmýþ cümlelerde sürmek sözcüðü, kaç farklý anlamda kullanýlmýþtýr? A. 1 B. 2 C. 3 D. 6. Bu torbada yaklaþýk bir kilo þeker var. cümlesinde altý çizili sözcük yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilirse anlam deðiþmez? A. tam B. kuþkusuz C. sanýrým D. aþaðý yukarý Türkçe Sýnýf / Sayý 3 7 tudem

8 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde daha sözcüðü henüz anlamýnda kullanýlmýþtýr? A. Bu etek diðerinden daha güzel. B. Geleceðini söyledi, ama daha gelmedi. C. Bence sana daha çok benziyor. D. Onunla daha önce karþýlaþmadýk. 10. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi kiþisel görüþünü bildirmiþtir? A. B. C. Canlýlar yaþamak için suya ihtiyaç duyarlar. Türkiye nin en yüksek daðý Aðrý Daðý dýr. Türkiye nin üç tarafý denizlerle çevrilidir. D. Günümüzde bilgisayar olmadan bir þey yapýlamaz. 8. Hayvanlar buradan geçince çamurda üç yapraklý yoncayý andýran ayak izleri kalýr. cümlesindeki altý çizili sözcük ne anlama gelmektedir? A. benzer olmak B. bilmek C. ayný olmak D. bildirmek Türkçe 9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç iliþkisi vardýr? A. Daha hýzlý yürürsen bize yetiþebilirsin. B. Biraz üzgün çünkü ailesinden izin alamadý. C. Dýþarýda çok güzel bir hava vardý. D. Komþularýn hepsi onu tanýr ve severdi. 11. Bir þeyi sevmek demek, onu parçalara ayýrmamayý önceden kabul etmek demektir. cümlesinde asýl anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A. Sevgide önce ve sonra kavramlarý olmamalýdýr. B. Sevgide hiçbir þekilde sorgulamaya gidilmemelidir. C. Sevilen þey bir bütün olarak algýlanmalý ve olduðu gibi kabul edilmelidir. D. Sevilen þey, hamur gibidir; ona istediðimiz þekli verebiliriz. tudem 8 Sýnýf / Sayý 3

9 1. (509 : 9) + (1 x 11) > B Yukarýdaki ifadede B nin alabileceði en büyük doðal sayý deðeri kaçtýr? A. 65 B. 655 C. 660 D ab0ab ab Yandaki bölme iþleminde ab0ab beþ basamaklý, ab iki basamaklý doðal sayýlardýr. Buna göre bölüm kaçtýr? A. 100 B. 101 C D : dört basamaklý en büyük doðal sayýnýn rakamlarý çarpýmý : dört basamaklý en küçük doðal sayýnýn rakamlarý çarpýmý 2. Rakamlarý çarpýmý 8 olan altý basamaklý en büyük doðal sayýnýn rakamlarý toplamý kaçtýr? (Yukarýda verilen ve sayýlarýna göre 5 ve 6. sorularý yanýtlayýn.) A. 12 B. 1 C. 16 D Aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 3. Yandaki iþlemde noktalý yerlere yazýlacak 8 rakamlarýn toplamý kaçtýr? A. 30 B. 32 C. 3 D. 36 A. sayýsý 9 ile tam bölünür. B. Üç basamaklý en büyük doðal sayýnýn, sayýsýna bölümü 1 dir. C. sayýsýnýn 5 ile bölümünden kalan 1 dir. D. sayýsýnýn tekrar eden rakamlarý vardýr. 6. x iþleminin sonucu kaçtýr? A. 0 B. 81 C. 68 D Matematik Sýnýf / Sayý 3 9 tudem

10 7. Hangi sayýnýn katýnýn 180 fazlasý 10 týr? A. 05 B. 00 C. 310 D x = 50 : =? Verilen eþitliklerde iki basamaklý bir doðal sayýdýr. Buna göre? yerine kaç yazýlmalýdýr? A. 202 B. 302 C D A 1 2 ve B 6 C B D Yukarýda bölme iþlemleri veriliyor. Buna göre A + B + C + D en çok kaç olabilir? A. 59 B. 57 C. 57 D = Δ x Δ Matematik 9. Bir bölme iþleminde bölünen 72, bölen 1 tür. Sayýlar en yakýn onluða yuvarlatýldýðýnda tahminî sonuç kaç olur? A. 50 B. 6 C. 7 D. 78 Verilen eþitlikte ve sembolleri iþlem iþaretlerini, Δ bir rakamý belirtmektedir. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi eþitliði saðlar? Δ A. : 5 B. 6 C. : 9 D. : + 5 tudem 10 Sýnýf / Sayý 3

11 1. Beþ basamaklý, rakamlarý ardýþýk tek sayý olan en büyük doðal sayý kaçtýr? A B C D Verilen sayýnýn çözümlemesinde aþaðýdakilerden hangisi yoktur? 2. Okunuþu yüz kýrk sekiz bin yüz kýrk üç biçiminde olan sayý olarak yazýlýyor. Buna göre kaç rakam yanlýþ yazýlmýþtýr? A. 7 yüzlük B. 7 on binlik C. 7 yüz binlik D. onluk A. 6 B. 5 C. D x x x 2 x Δ + 5 x Verilen çözümlemeye göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? Yukarýdaki sayýlardan kaçý 2000 ile 9100 arasýnda çift doðal sayýdýr? A. B. 3 C. 2 D. 1 A. Üç basamaklý sayýsý, sayýsýndan büyüktür. B.,, rakamlarýnýn tümü kullanýlarak oluþturulan üç basamaklý en büyük doðal sayý 81 tür. C. = 10 onluktur. D. Δ = 10 birliktir. Matematik Sýnýf / Sayý 3 11 tudem

12 6. Yüz kýrk bin altmýþ biçiminde okunan sayýnýn hangi basamaklarýnda 0 rakamý vardýr? A. binler, yüzler, birler B. on binler, binler, birler C. birler, yüzler D. yüzler, birler = A onluk + B birlik Yukarýdaki eþitlikte A + B en çok kaç olabilir? A. 8 B. 880 C. 80 D Yukarýdaki rakamlar kullanýlarak dört basamaklý farklý doðal sayýlar yazýlýyor. Buna göre bu sayýlardan ikisinin toplamý en az kaç olabilir? A. 50 B. 05 C. 018 D sayýsýnda hangisinin söylediði basamaklardaki rakamlarýn yerleri deðiþtirilirse sayýnýn deðeri deðiþmez? A. binler ile onlar B. on binler ile birler Matematik ile 1162 arasýndaki doðal sayýlar yazýlýrken kaç tane 2 rakamý kullanýlýr? A. 3 B. 6 C. 8 D. 10 C. D. birler ile binler yüzler ile birler tudem 12 Sýnýf / Sayý 3

13 Fotokopi Sosyal Bilgiler / Yaþadýðýmýz Yer Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... KROKÝ OKUL MARKET MANAV K ÝNÖNÜ CADDESÝ HASTANE ALÝ NÝN EVÝ AYÞE NÝN EVÝ Krokiye göre aþaðýdaki boþluklarý tamamlayýn. 1. Market, okulun Manav, Ayþe nin evinin Okul, Ali nin evinin..... Ali nin evinin... hastane bulunur. 5. Manavýn... Ali nin evi bulunur. 6. Ýnönü Caddesi nin... okul, market ve manav bulunur. 7. Hastane, Ali ve Ayþe nin evleri Ýnönü Caddesi nin Okulun,... hastane bulunur. tudem

14 Fotokopi Sosyal Bilgiler / Yaþadýðýmýz Yer Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... ARAÞTIRALIM Aþaðýdaki Türkiye haritasýnda verilen doðal ve yapay unsurlarýn yerlerini araþtýrarak iþaretleyin. 1. Aðrý Daðý 2. Manavgat Þelalesi 3. Nemrut Harabeleri. Kýzýlýrmak 5. Topkapý Sarayý 6. Konya Ovasý 7. Cennet Cehennem Obruðu 8. Mudanya Körfezi 9. Zeugma Antik Kenti 10. Malabadi Köprüsü tudem

15 Fotokopi Matematik / Doðal Sayýlarla Çarpma ve Bölme Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... 1 KAVRAM BULMACASI Sorularýn yanýtlarý olan kavramlarý, belirtilen yerlere yazarak bulmacayý çözün sayýsýný (3 x ) + (8 x 1000) + (7 x 100) + (1 x 10) + ( x 1) biçiminde yazma iþlemi. 2. Bir iþlemin sonucunu, sayýlarý yuvarlatarak yaklaþýk olarak bulma I. Yandaki toplama iþleminde I ve II. terimlerin adý II III.. Çýkarma iþleminde çýkan ile farkýn toplamý ? = 1169 iþleminde verilmeyen terimin adý. 6. Çarpma iþleminin sonucu. 7. Çýkarma iþleminin iþareti. 8. Bir doðal sayýda rakamýn bulunduðu yer. 9. Birler bölüðünün solundaki bölük. 10. Sayýlarý yazmak için kullanýlan sembollerden her biri. 10 tudem

16 Fotokopi Matematik / Doðal Sayýlar Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... SAYILARI OKU 1 Abaküslerdeki sayýlarýn okunuþlarýný altlarýna yazýn Onluk taban bloklarýyla gösterilen sayýlarýn okunuþlarýný yanlarýna yazýn. tudem

17 Fotokopi Matematik / Doðal Sayýlarla Çarpma ve Bölme Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... DOÐRU MU YANLIÞ MI? Aþaðýdaki ifadelerde doðru olanlarýn yanýna D, yanlýþ olanlarýn yanýna Y yazýn A 6 6 Yandaki iþlemde A sayýsý 39 dur. Bir böme iþleminde kalan, daima bölenden küçüktür Yandaki kalanlý bölme iþleminde bölünenin en büyük deðeri 2 tür. Kalanlý bölme iþleminde, bölen ile bölüm çarpýlarak bölünen bulunur Yandaki bölme iþleminde bölünen sayý, üç basamaklý en büyük doðal sayýdýr Yandaki iþlemde bölen; üç basamaklý, rakamlarý farklý, en küçük tek doðal sayýdýr Yandaki iþlemde bölüm (300 26) : 21 iþlemiyle bulunur Yandaki kalanlý bölme iþlemi için bölünenin en küçük deðeri 2550 dir.... tudem

18 Fotokopi Matematik / Doðal Sayýlar Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... 1 BÝLÝYOR MUSUNUZ? Ýpuçlarýný kullanarak aþaðýdaki sorularý yanýtlayýn. a. Venüs gezegeninin 1 günü, dünya saati ile kaç saat sürüyor? (...) (Ýpucu: 3, 5, 8, 2 rakamlarýnýn tümü kullanýlarak yazýlan, binler basamaðý 5 olan, en büyük doðal sayý. ) b. Ýzmir de yapýlan 2005 Üniversite Oyunlarý ndaki katýlýmcý sayýsý kaçtýr? (...) (Ýpucu: 0, 5, 7, 8 rakamlarýnýn tümü kullanýlarak yazýlan, dört basamaklý, 8000 den küçük, en büyük tek doðal sayý. ) c. Dünyanýn merkezinin yeryüzüne olan uzaklýðý kaç kilometredir? (...) (Ýpucu: 3, 7, 8 ve 6 rakamlarýnýn tümü kullanýlarak yazýlan, 6000 den büyük, en küçük doðal sayý. ) 2 0, 2, ve 9 rakamlarýnýnýn tümü kullanýlarak, aþaðýdaki dört basamaklý doðal sayýlar yazýlmýþtýr. Belirtilen özelikleri, verilen sayýlarla eþleþtirin. en büyük sayý 290 yüzler basamaðý 0 olan en büyük sayý 902 en küçük çift sayý 920 tudem

19 Fotokopi Fen ve Teknoloji / Maddeyi Tanýyalým Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... RESÝMDEKÝ OLAYLAR Cümlelerin yanýna uyan resimlerin numaralarýný yazýn donma yoðuþma Katý hâlden sývý hâle geçme... Sývý hâlden gaz hâle geçme... Gaz hâlden sývý hâle geçme... Sývý hâlden katý hâle geçme... Isý alarak gerçekleþir.... buharlaþma erime Isý vererek gerçekleþir.... Düzensizlik artar.... Düzensizlik azalýr.... Hâl deðiþimidir.... tudem

20 Fotokopi Fen ve Teknoloji / Maddeyi Tanýyalým Adý - Soyadý :... Sýnýfý :... NOT KÂÐITLARINDAKÝ SORULAR Madde ve yapýsýyla ilgili not kâðýtlarýndaki sorularý yanýtlayýn. Sýcaklýk bir enerji türü müdür? Sýcaklýk birimi nedir? Çevrenizde ýsý vererek gerçekleþen olaylara örnekler verin. Buz, su buharý hâline geçinceye kadar maddede ne gibi deðiþimler meydana gelir? Isý etkisiyle bozunan maddelere örnekler veriniz. Çevrenizde ýsý alarak gerçekleþen olaylara örnekler verin. Maddede meydana gelebilecek hâl deðiþimleri nelerdir? Çevrenizden örnekler verin. tudem

21 11. Binler basamaðýndaki rakamý, yüzler basamaðýndaki rakamýnýn 3 katýdýr. Birler bölüðündeki sayý çift sayýdýr. On binler ile yüzler basamaklarýnda ayný rakamlar vardýr. 1. Aþaðýdaki sayýlardan hangisinin basamak deðeri en büyük olan basamaðýndaki rakamý en büyüktür? A B C D Verilen özeliklerin tümünü saðlayan sayý aþaðýdakilerden hangisidir? A B C D a57 < a5693 ifadesinin doðru olabilmesi için a yerine kaç farklý rakam yazýlabilir? A. 1 B. 2 C. 3 D Verilen rakamlarýn tümü kullanýlarak yazýlan dört basamaklý doðal sayýlar için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? 13. Aþaðýdaki sayýlardan hangisinin en yakýn onluða ve yüzlüðe yuvarlatýlmýþlarý aynýdýr? A B C D. 961 A. En küçük tek sayý 1025 tir. B. Yüzler basamaðýnda 5 rakamý olan en büyük sayý 2510 dur. C. En büyük çift sayý 5102 dir. D. Birler basamaðýnda 0 olan en küçük sayý 1250 dir. Matematik Sýnýf / Sayý 3 21 tudem

22 16. Altý basamaklý bir doðal sayýnýn binler bölüðündeki sayý ile birler bölüðündeki sayýnýn toplamý en çok kaçtýr? A. 999 B C D Her satýrda ayný kural vardýr. Bu kurala göre boyalý yere aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? 17. A. 12 B. 18 C. 20 D ? Verilen eþleþtirmelere göre? yerine yazýlabilecek sayýnýn rakamlarý toplamý kaçtýr? A. 20 B. 18 C. 16 D BÝ DZ 850 SK OÇ Matematik 18. Altý basamaklý 9a0b10 sayýsýnýn bölüklerindeki rakamlarýn çarpýmý eþittir. Buna göre a+b en çok kaç olabilir? A. 9 B. 10 C. 18 D. 20 Yukarýdaki eþleþtirmeler okunuþla ilgili bir kurala göre yapýlmýþtýr. Buna göre sayýsý aþaðýdakilerden hangisiyle eþleþtirilebilir? A. YZ B. BN C. YN D. ON tudem 22 Sýnýf / Sayý 3

23 Yandaki iþlemde AB iki basamaklý AB doðal sayýdýr. 15. Buna göre A rakamý 1 artýlýr, B rakamý 1 azaltýlýrsa çarpým nasýl deðiþir? A. 222 artar. B. 198 artar. C. 196 artar. D. 190 artar : 32 iþlemi ile ilgili, l. Kalanlý bir bölme iþlemidir. ll. Bölüm üç basamaklýdýr. lll. Bölünen 20 azaltýlýrsa, bölüm 2 azalýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? kýrk iki 0 elli dokuz 2 on üç 1 Verilen eþleþtirmeler bölünebilmeyle ilgili bir kurala göre yapýlmýþtýr. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi 2 ile eþleþtirilebilir? A. otuz B. altmýþ bir C. yetmiþ yedi D. seksen beþ A. yalnýz l B. l ve lll C. ll ve lll D. l, ll ve lll Ýki doðal sayýnýn toplamý 8, farký 128 dir. Buna göre büyük sayýnýn rakamlarý çarpýmý kaçtýr? A. 32 B. 128 C. 1 D. 288 Her þekilde ayný kural vardýr. Bu kurala göre boyalý yere aþaðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? A. 36 B. 72 C. 1 D. 216 Matematik Sýnýf / Sayý 3 23 tudem

24 cm uzunluðundaki bir kurdele, 7 kesim yapýlarak eþ parçalara ayrýlýyor. Ayný kurdele 3 kesim yapýlarak eþ parçalara ayrýlsaydý her bir parçanýn uzunluðu nasýl deðiþirdi? A. B. 2 kat azalýrdý. 3 kat azalýrdý ? Verilen örüntüde? yerine kaç yazýlmalýdýr? A B C D. 126 C. D. 3 katýna çýkardý. 2 katýna çýkardý. 20. ÇARPIM 3 KARE 2 KIRK ALTMIÞ? Matematik 18. Bir kutuda 6 lýk ve 8 lik yumurta kolileri bulunmaktadýr. Kutuda toplam 216 yumurta ve 30 koli olduðuna göre 8 lik kaç yumurta kolisi vardýr? A. 12 B. 16 C. 18 D. 20 Yukarýdaki sözcükler ile sayýlar bölünebilmeyle ilgili bir kurala göre eþleþtirilmiþtir. Buna göre? yerine kaç yazýlmalýdýr? A. 1 B. 2 C. 3 D. tudem 2 Sýnýf / Sayý 3

25 12. Gereken koþullarda donanýp güçlenmeyen kiþi amaca varamaz. Ercan ýn açýklamasýný yaptýðý atasözü aþaðýdakilerden hangisidir? A. Kara haber tez duyulur. B. Kar yaðdýðý gün tozar. C. Kalpten kalbe yol vardýr. D. Kanatsýz kuþ uçmaz. 15. Çiçekleri kokusu bütün bahçeyi sarmýþtý. Bahçede kocaman bir leylak aðacý vardý. Bu aðacýn çiçeklerine bir sürü arý konar, výzýldayarak ballarýný toplardý. Bu evdeki bu bahçe herkeste bir hayranlýk uyandýrýrdý. Bu parçada aþaðýdakilerin hangisinden yararlanýlmamýþtýr? A. koklama B. görme C. tatma D. iþitme 13. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde sevinç söz konusudur? A. Sýnav gününün geçtiðini duyunca beynimden vurulmuþa döndüm. B. Sýnavý kazandýðýmý duyunca aðzý kulaklarýna vardý. C. Haberi alýnca yüreðime su serpildi. D. Kapý birden açýlýnca yüreðim aðzýma geldi. 16. Aþaðýdaki çocuklardan hangisinin söylediði cümle paragrafýn giriþ cümlesi olabilir? A. Bu sayede teknoloji herkese ulaþmýþ olacak. 1. Aðaçlar, deniz ve gökyüzü, Arkadaþ, sen ve umut, Her þey o kadar güzel ki... Bu dizelerde anlatýlmak istenen nedir? A. arkadaþ sevgisi B. yaþama sevinci C. doða sevgisi D. insan sevgisi B. C. D. Oysa bütün herkes teknolojiyi kullanamýyor. Teknoloji her gün bizi þaþýrtmaktadýr. Böylece teknoloji hayatýmýzý kolaylaþtýrýr. Türkçe Sýnýf / Sayý 3 25 tudem

26 Geleceði öðrenebilmek için tarihi bilmek çok önemlidir. Birey için anýlar neyse, bir ulus için de tarih odur. Tarihini bilmeyen bir toplum, hafýzasýný kaybetmiþ insan gibidir. Böyle bir toplum da geleceðini yönlendirmekten uzaktýr. (17 ve 18. sorularý paragrafa göre yanýtlayýn.) Çevre duyarlýlýðý konusunda eðitim, küçük yaþlarda baþlýyor. Ailede, okulda, toplum içinde bu duyarlýlýk sürekli olarak iþleniyor. Ayný duyarlýlýðý basýn yayýn organlarýnda da görüyoruz. Dolayýsýyla halk, çevreyi zedeleyici en küçük bir giriþime bile seyirci kalmýyor. Hemen yasal tepki gösteriyor. (19 ve 20. sorularý paragrafa göre yanýtlayýn.) 17. Bu paragrafýn konusu aþaðýdakilerden hangisidir? A. tarih bilinci B. anýlarýn önemi C. geleceðin önemi D. toplum ögeleri 19. Paragrafýn konusu aþaðýdakilerden hangisidir? A. ailede verilen eðitim B. çevre duyarlýlýðý konusunda eðitimin önemi C. basýn - yayýn organlarýnýn yaþamýmýza etkisi D. halkýn gösterdiði yasal tepkiler Türkçe 18. Tarih, aþaðýdakilerden hangilerine benzetilmiþtir? A. bireyin anýlarý - hafýzasýný kaybetmiþ insan B. gelecek - bireyin anýlarý C. toplum - ulus D. hafýzasýný kaybetmiþ insan - toplum 20. Paragrafa göre halkýn yasal tepki gösterdiði þey aþaðýdakilerden hangisidir? A. çevreye zarar veren giriþimler B. basýn - yayýn organlarý C. çevre bilincinin uyandýrýlmasý D. eðitim sistemindeki çarpýklýklar tudem 26 Sýnýf / Sayý 3

27 11. I. þeker + su II. tebeþir tozu + su III. naftalin + su Yukarýdaki maddelerden hangileri karýþtýrýldýðýnda çözelti oluþur? A. yalnýz I B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III 1. K, L ve M nin oluþturduðu bir karýþýmdan L mýknatýslama; K süzme; M buharlaþtýrma ile ayrýlýyor. Buna göre K, L ve M maddeleri aþaðýdakilerden hangisi olabilir? K L M A. kum demir tuz B. naftalin kepek saman C. þeker iðne tuz D. mermer tozu yað tebeþir tozu 12. tuz + talaþ tozu + pirinç Yukarýdaki karýþýmý birbirinden ayýrmak için aþaðýdaki ayýrma yöntemlerinden hangisi uygulanamaz? A. buharlaþtýrma B. süzme C. mýknatýslama D. yüzdürme 15. I. nikel tozu - demir tozu II. bakýr tozu - kobalt tozu III. ataþ - demir parçalarý Verilen karýþýmlardan hangileri mýknatýs yardýmýyla birbirinden ayrýlamaz? A. yalnýz I B. yalnýz ll C. I ve III D. Il ve IlI 13. Aþaðýdaki karýþýmlardan hangisi suya katýlarak birbirinden ayrýlmaz? A. talaþ tozu + kum B. arpa + kum C. tuz + þeker D. talaþ + pirinç 16. I. hava II. limonata III. süt Yukarýdaki maddelerden hangileri karýþýmdýr? A. yalnýz I B. I ve Il C. ll ve III D. I, II ve Ill Fen ve Teknoloji Sýnýf / Sayý 3 27 tudem

28 17. karýþým ayýrma yöntemi l. pirinç + su eleme ll. iðne + þeker mýknatýslama lll. naftalin + su süzme Yukarýda bazý karýþýmlar ve ayýrma yöntemleri verilmiþtir. Buna göre hangi karýþýmlar karþýsýnda verilen yöntemle ayrýlabilir? A. yalnýz li B. I ve Ill C. ll ve III D. I, II ve Ill 20. Aþaðýdaki karýþýmlardan hangisinin ayýrma yöntemi yanlýþtýr? A. kum ve demir tozu karýþýmýný mýknatýsla B. tuzlu su karýþýmýný rüzgâra savurma C. çakýl taþý - su karýþýmýný süzme D. þekerli su karýþýmýný buharlaþtýrma 18. odun talaþý + su karýþýmýnda uygulanacak ayýrma yöntemiyle aþaðýdaki karýþýmlardan hangisi ayrýlabilir? A. kum + tuz B. demir tozu + kükürt tozu C. su + alkol D. su + pirinç Fen ve Teknoloji 19. Aþaðýdaki karýþýmlardan hangisi bir yönü ile diðerlerinden farklýdýr? A. tuzlu su B. ayran C. limonata D. hava tudem 28 Sýnýf / Sayý 3

29 11. K 1. Verilen hayvanlarýn bulunduðu yönler hangisinde doðru gruplanmýþtýr? kedi köpek kuþ A. doðu kuzeybatý güney B. kuzeybatý güneybatý batý C. kuzeydoðu güneybatý güneydoðu D. güney kuzeydoðu kuzeybatý Verilen unsur ile ilgili, I. Ulaþýmý kolaylaþtýrmýþtýr. II. Ýnsanlarýn doðal çevreye müdahalesine örnektir. III. Yapay bir unsurdur. ifadelerinden hangileri söylenebilir? A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. I, II ve III 12. bulut toprak gölet dað Verilenlerden kaçý yapay unsurdur? A. 1 B. 2 C. 3 D. 13. Kuzey 15. I. balýkçýlýk II. çiftçilik III. turizmcilik Verilen mesleklerden hangileri hava durumuna ve iklime göre çalýþmalarýný düzenler? A. yalnýz I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III 16. Verilen rüzgargülünde? olan yere aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir? A. doðu B. güneydoðu C. kuzeydoðu D. güneybatý? Verilen resimdeki doðal afet aþaðýdakilerden hangisinin nedenidir? A. erozyon B. hortum C. sel D. deprem Sosyal Bilgiler Sýnýf / Sayý 3 29 tudem

30 Resmi verilen hava durumu ile ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A. Kalýn giysilere ihtiyaç duyulur. B. Erozyona neden olur. C. Araba lastiklerine zincir takýlýr. D. Çýð tehlikesine karþý önlem alýnýr. Gökova Körfezi Verilen resim ile ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi doðrudur? A. Denizin karaya doðru sokulmuþ girintisidir. B. Çukurda kalmýþ büyük su kütlesidir. C. Dört tarafý sularla çevrili kara parçasýdýr. D. Akarsularýn içinde aktýðý derin düzlüktür. 18. Ýstanbul 19 C Ýzmir 25 C Rize 16 C Erzurum 15 C Verilen bir günlük hava durumuna göre bu þehirlerle ilgili aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlamaz? 20. Kuzey Sosyal Bilgiler A. Ýzmir in Ýstanbul dan 6 C sýcak olmasý beklenmektedir. B. Sýcaklýk deðeri en düþük ilin Erzurum olmasý beklenmektedir. C. Ýzmir ve Ýstanbul da gün içinde yaðmur beklenmektedir. D. Erzurum da sýcaklýðýn Ýzmir den 10 C daha düþük beklenmektedir. Verilen þemaya göre tavþan hangi yöndedir? A. kuzeybatý B. güneybatý C. kuzeydoðu D. güneydoðu tudem 30 Sýnýf / Sayý 3

31

32 I SSN

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez?

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez? LS - KÝMA TESTÝ DÝKKAT :. Bu testte toplam 30 soru vardýr.. Cevaplamaya istediðiniz sorudan baþlayabilirsiniz. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Kimya Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 4. Sayfalar

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

ÝNCÝ SOLDAN SAÐA EÞÝTLÝK SORU 1

ÝNCÝ SOLDAN SAÐA EÞÝTLÝK SORU 1 SORU 1 ÝNCÝ Matematik öðretmeni Ýnci Haným sýnavda, i n.c i çarpýmýný sormayý düþünür. Bilgisayarda soruyu yazarken üsleri yanlýþlýkla üste yazmayý unutur ve dört basamaklý inci sayýsýný elde eder. Ýþin

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Oyun 1: Fark Bulmaca Aþaðýdaki iki resim arasýnda kaç tane fark vardýr? 1. BÖLÜM - GÖRSEL OYUNLAR A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Oyun 2: Gölge Oyunu Verilen

Oyun 1: Fark Bulmaca Aþaðýdaki iki resim arasýnda kaç tane fark vardýr? 1. BÖLÜM - GÖRSEL OYUNLAR A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 Oyun 2: Gölge Oyunu Verilen 2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapýsý

Maddenin Tanecikli Yapýsý 161 Maddenin Tanecikli Yapýsý Madde Nedir? Çevremizde gördüðümüz ya da hissettiðimiz kütlesi olan boþlukta yer kaplayan yani hacmi olan her þeye madde denir. Maddeler katý, sývý ve gaz hâlde olabilir.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr.

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. Didem. Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. TÜRKÇE TESTÝ 1. 3. Bavulunu kendin götürebilirsin. Didem Didem, ön sözcüðünün kaç deðiþik anlamda kullanýldýðýný bulmaya çalýþmaktadýr. 1. Apartmanýmýzýn önünde duran araba kimin? 2. Ön görüþme yapmadan

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

b b b b b b b b b b b b b b

b b b b b b b b b b b b b b 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 2416 Yukarıdaki televizyonunun fiyatının okunuşu aşağıdakilerden A. İki dört bir altı B. İki bin dört on altı

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr.

Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden çýkarýlýr. SARMAL YAYLAR Malzemeler Bu bölümde benimle beraber deneyler yapacaksýnýz. Çubuk Bakýr tel Þimdi beraber sarmal bir yay yapacaðýz. Bakýr tel, çubuða eþit aralýklarla sarýlýr. Daha sonra çubuk yayýn içinden

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri

LYS KÝMYA. Madde Bilgisi. Atomun Yapýsý ve Özellikleri LYS KÝMYA Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK 4 DERS VE ÖÐRENCÝ ÇALIÞMA KÝTABI (1. KÝTAP) Nida TEMÝZ - Iþýl KARABIYIK - Þen GÜNEÞ Talim ve Terbiye Kurulunun 23.10.2008 tarih ve 194 sayýlý kararýyla 2009-2010 öðretim yýlýndan itibaren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. B seçeneðinde yanmýþ olan, C seçeneðinde yanmýþ yerde kalan iz, D seçeneðinde yanmakta olan anlamlarýnda kullanýlan yanýk

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN. Coðrafyanýn Tanýmý ve Bölümleri. Coðrafyanýn incelediði doðal olaylar. Coðrafyanýn incelediði beþeri olaylar

Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN. Coðrafyanýn Tanýmý ve Bölümleri. Coðrafyanýn incelediði doðal olaylar. Coðrafyanýn incelediði beþeri olaylar Doða ve Ýnsan DOÐA VE ÝNSAN Doða ile insan sürekli etkileþim halindedir. Doða insanlarýn beslenmesinde, giyinmesinde ve barýnmasýnda etkilidir. Doðal koþullardan dolayý Sibirya daki insanlar kürklere sarýlmýþken

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri

Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS KİMYA Ödev Kitapçığı 1 (MF) Madde Bilgisi Atomun Yapýsý ve Özellikleri Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ KÝMYA ÖDEV KÝTAPÇIÐI Bu kitapçýðýn

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik 191 Yaþamýmýzdaki Elektrik Yaþamýmýzdaki elektriði daha iyi anlayabilmek için önce temel terimlerin tanýmlarýný öðrenelim. Elektrik Santrali: Az donanýmlý elektrik fabrikasýdýr. Hidroelektrik Santrali:

Detaylı

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi

4. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi 5.Sýnýf Deneme Sýnavý A Kitapçýðý Türkçe 11 / Matematik 11 / Fen Bilimleri 11 / Sosyal Bilgiler 11 / Ýngilizce 6 olmak üzere toplam 50 soru vardýr. Sýnav süresi 60 dakikadýr. TÜRKÇE TEST 1. Uymak sözcüðü

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 7. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Doðru sözcüðü; ilk cümlede yanlýþsýz, eksik, ikinci cümlede gerçek, üçüncü cümlede iki nokta arasýndaki çizgi, dördüncü

Detaylı