Drupal Camp 2013 istanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Drupal Camp 2013 istanbul"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER nedir ile yap lm siteler Özellikleri n Türkiye Grubumuz Sistem Gereksinimleri Kurulumu Neden CMS, Neden DRUPAL DESTEKÇ LER M Z

3 DRUPAL nedir? Acquia rmas n n geli tirmi oldu u web üzerinde kolayca site yapman za yarayan CMS sistemlerin uan dünyada en çok kullan lan d r y l nda Dries Buytaert ve arkada lar taraf ndan ba lang çta forum sistemi olarak yap lmaya ba lanm fakat uan birçok türde internet sitesi yap labilir esnek bir sisteme dönü mü tür. ismi Hollandaca köy anlam na gelen Drop ad ndan gelmektedir. logosu ise damla halindedir. destekçisinin fazlal, kullan m fazlall güncelleme aç s ndan en h zl sistem diyebiliriz. sebebi ile

4 DRUPAL ile yap lm siteler Dünyada Türkiye de Beyaz Saray - dersleri - Fransa Tekno dergi - Digg - Mor ve Ötesi - Zynga - TUB TAK - MTV - Milli Piyango - Economist - iirciler - Ubuntu - Mihri - Cambridge - 5NK - Rafael Nadal - ODTÜ - Seçmiş olduğumuz sayfalar farklı türde ve farklı amaçlarda yapılmış sitelerden oluşmaktadır. Bu ve benzeri birçok drupal ile yapılmış siteler bulunmaktadır.daha fazla drupal ile yapılmış siteyi drupal.org adresinden bulabilirsiniz. Tekno Dergi ve Arat Medyadan alınmıştır.

5 DRUPAL Özellikleri 1- çerik Yönetimi : Geli tirelebilir ve çok say da içerik tipi olu turabilme imkan sayesinde bir web sayfas nda haber, makale, resim, video içerik tiplerinizi özelle tirebilirsiniz. 2- Güncel : n birçok geli tiricisi sayesinde h zl bir ekilde geli en web teknolojisine ayak uydurmaktad r.ayr ca güncellenen tema ve modüllerden an nda haberiniz olup kolayl kla güncellenmektedir. 3- SEO(Search Engine Optimization) : ile yap lm sitelerde arama motorlar nda sizi rahatl kla bulman za yarayacak birçok seçenek mevcuttur. 4- Kararl yap : de modül, tema gibi eklemelerde bir sorun ç kt vakit di er sistemi etkilememesi sonucu web sitelerinizde büyük çapl hatalar görmek zordur.ayarlar ve özellikleri kararl bir ekilde çal makta ve uyumsuzluk sorunu çok azd r. 5- Esneklik : içerik ekleme, üye pro li, sayfa görünümlerinde sizlere esneklik sa lar.her içerik türünde istedi iniz girdileri olu turabilece iniz gibi bu içerikleri size uygun olarak görüntüleme ans bulunmaktad r. Standart bir modül yap s olmayan tamamen size özgü site görünümleri olu turabilirsiniz. 6-Tema : de tema yap s n olu turmak belirli grid yap lar ile oldukça kolayla t r lm. Projelerinize uygun temalar sizler kolayca olu turabilir ve özgün web sayfalar olu turabilirsiniz.

6 DRUPAL Türkiye Türkiye Grubu groups.drupal.org/turkey.org sitesi içerisindeki gruplardan Türkiye Grubu ülkemizde drupal kullananlar n soru sorup cevap bulduklar, bilgilerini payla arak di er kullan c lara yard mc olabilecekleri sosyal bir platformdur.bunun yan nda anket olu turarak bilgi toplayabilir ve duyuruda bulunabilir. Dersleri Türkiyede drupal e itim ve bilgi olarak uan en geli mi portal olarak drupal dersleri sitesini söyleyebiliriz. dersleri uzun zamand r drupala ilk ba layanlar için iyi bir kaynak olmu tur.bu kaynaklar ile kendi blog sitemizi rahatl kla kurabileceksiniz. dersleri halen drupal ile ilgili sorular olanlar için forum sistemi ile iyi bir yard mc Facebook Grubu

7 DRUPAL Grubumuz ahin BEYGU Orkut Murat YILMAZ Said CANYARAN Emrah BAHADIR Halil YAMAN Murat AKBABA Alper BALCI Enes YILMAZ Erdem ALKAN Muzaffer Tolga ÖZSES Yener BERKTA Erdem KÖSE

8 DRUPAL Sistem Gereksinimleri Disk Alan : 15 Mb Web server : Apache, Nginx ve Microsoft IIS Veritaban : 6 - MySQL 4.1 üstü, PostgreSQL 7.1, 7 - MySQL üstü PDO, PostgreSQL 8.3 üstü PDO, SQLite üstü versiyonlar. PHP : 6: PHP üstü. 7: PHP üstü. 8: PHP üstü. Daha detayl bilgi : Yard mc Programlar Filezilla Html Editor Php Designer Putty ( Vps ve server için) Firebug ( Firefox, Chrome eklentisi)

9 DRUPAL Kurulumu kararl son sürümlerini drupal.org/project/drupal adresinden indirebilirsiniz.sistem gereksinimlerine göre sa lad n z bir web hosting hizmetinden sonra son sürüm dosyalar n sunucu klasörümüze yüklüyoruz. Dosya aktar m ndan sonra veritaban kullan c s ve kullanabilece i bir veritaban olu turuyoruz. Daha sonra a a daki dosya ve klasörlere 777 nolu yazma iznini veriyoruz. sites/default/ les sites/default/settings.php sites/default/default.settings.php En sonunda site adresimizi girerek kurulum k sm nda gerekli veritaban bilgileri ve site ad, yönetici ad, ifresi gibi bilgileri tan mlad ktan sonra kurulumu bitiriyoruz ve drupal sitemiz kullan ma haz r.

10 Neden CMS, Neden Art k herkes iyi yada kötü bir web sitesinin olmas n istiyor.özellikle irketler ürün tan t m n bir site üzerinden olmasa bile sosyal payla m siteleri veya rehberler üzerinden bir ekilde kullan c lara ula mak istiyor.daha kaliteli bir hizmet vermek isteyen i letmeler web sayfas yapt rarak ürünlerini sadece bulundu u bölge de il tüm ülke çap nda pazarlamak amac yla web sayfalar yapt rmakta.tam da burada web tasar m uzmanlar devreye girmekte. Günümüzde s f rdan html kodlar ile site yapmak yerine cms ad verdi imiz web yaz l m rmalar n n geli tirmi oldu u aç k kodlu sistemler mevcut.peki neden cms çok tercih ediliyor derseniz bunlar biraz aç klayal m. S f rdan html, asp yada php ile olu turdu umuz sayfalarda birkaç ki i ile yapt m z sitelerde sorun olu mas yada güvenlik üzerine bir durumda sadece bu 3 ki i herzaman kontrol etmektedir fakat cms sistemlerde ayn sistemi binlerce ki i kulland için bir güvenlik yada ba ka sorunda hemen gerekli düzenlemelerden haberdar olabilirsiniz. Bir rma yada freelance site yapt n z dü ünün.birçok web sayfas haz rlad n z ve bunlar n hepsi farkl bir yap da oldu unda hepsini ayr ayr çözümlemek sizin için zor olacakt r.ama cmslerde bir url yap s n n de i mesi görsel özellikler gibi jquery ve jscript özellikleri daha basitle tirilerek size kolayl klar sa lar.

11 Bir mü teriniz için yapt n z tema ilerde de i mesi gerekti inde bir gra k tasar mc n n sizin kodlar n za eri meden template haz rlamas zor olacakt r fakat cmslerde ortak bir düzenleme oldu u için tema geli tiricisi binlerce ki i olacak ve sizler istedi inizi seçebileceksiniz. Evet imdi gelelim drupala birçok cms var iken neden der iseniz drupal esnek ve geli tiricisi en fazla olan cms diyebilirim.geli tiricisinin çok olmas ne i imize yarar der iseniz, herhangi bir yenilik ve sistemin drupal çekirdek kodlar na eklemesi çok uzun zaman alm yor ve bu yenilikler binlerce kullan c taraf ndan test ediliyor.türkiye'de de bu tarz eklentiler yapan ve geli tiren arkada lar var tabi. da en çok sevdi im özellik istedi imiz kadar ve özelli e göre içerik türü olu turmak.yani bir sitede makale içeri i haber içeri i gibi içerikler birbirinden ba ms z ve istedi imiz ek özellikler bu içerik türüne eklenebiliyor.bir içerik türünde resim ekleme özelli i isterken di er özellikte dosya ekleme özelli ini istedi imi gibi ayarlayabilmekteyiz.bu içerik türünü olu turduktan sonra bu içerikleri hangi tip kullan c lar n olu turaca ve üye seçeneklerini yine özgürce seçebiliriz.bu özelli i ile portal sitesinden emlak sitesine, müzik sitesinden video sitesine kadar birçok türde siteyi birkaç eklenti ile rahatça olu turabiliyoruz. neden kulland m aç klad m drupal ile belli bir yere gelmi orta seviye bir kullan c s olarak ilerleyen yaz lar mda drupal ile ilgili projelerimi sizlere duyuraca m. Yener BERKTA

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar

Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar B L M VE TEKN K 5 Hv.Mu.Kur.Yzb. Mesut YURTDAN MEBS Pl.ve Hrk.fi.Md.lü ü Yeni Web Teknolojileri ve Kullan m Alanlar 1. Girifl Teknoloji, insan kavram ile bütünleflmifl olan kontrol etme, yönetme dürtüsünün

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

dinamo ERP / devir 2010

dinamo ERP / devir 2010 dinamo Devir Prosedürü DEV R LEMLER lem Ad mlar -Devir Almadan Önce -Devir lemleri 1-Yeni Firma Aç lmas -Devir lemleri 2-Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar K sm -Yeni Firma Aç ld ktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması

Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Güvenlik Penceresinden IPv4/IPv6 Karşılaştırılması Şeref SAĞIROĞLU, Onur BEKTAŞ, Murat SOYSAL Özet IPv4 ün yerini almak için tasarlanm olan IPv6 yak n bir gelecekte internete ba lanmak için yeni standart

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı